Welkom in de Rotterdamse haven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in de Rotterdamse haven"

Transcriptie

1 Welkom in de Rotterdamse haven Als Havenmeester van Rotterdam en Rijkshavenmeester van Rotterdam-Rijnmond heet ik u van harte welkom op de vaarwegen in deze regio. VERKEERSBEGELEIDING De binnenvaart is een belangrijke schakel in de logistieke ketens die via Rotterdam lopen. Van alle goederen die de Rotterdamse haven passeren, wordt de helft met een binnenvaartschip vervoerd. Daardoor komen er jaarlijks tienduizenden binnenvaartschepen in onze haven. De Havenmeester van Rotterdam en zijn medewerkers zijn verantwoordelijk voor een vlotte, schone, veilige en beveiligde afwikkeling van deze bezoeken. Wij proberen de faciliteiten zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. We denken dat deze wegwijzer hier een bijdrage aan levert. U vindt hier informatie over zaken die direct voor u van belang zijn. Zaken zoals navigatie en de noodzakelijke communicatie hierbij, de gang van zaken met betrekking tot schadelijke en gevaarlijke stoffen, ligplaatsen en hun bijbehorende faciliteiten. Veel van deze zaken zijn afgestemd met onder andere de Werkcommissie Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR). In dit overleg zijn de binnenvaartorganisaties vertegenwoordigd. Alle informatie in deze brochure kunt u ook terugvinden op onze website René de Vries Havenmeester van Rotterdam en Rijkshavenmeester van Rotterdam-Rijnmond De Havenmeester vindt het van groot belang dat er duidelijke VHF-communicatie regels aanwezig zijn binnen zijn VTS-gebied. De toename van de verkeersintensiteit, met grotere en snellere schepen, maakt het noodzakelijk deze communicatie in goede banen te leiden. De Rotterdamse haven beschikt dan ook over één van de meest geavanceerde systemen voor de vlotte, veilige en effi ciënte begeleiding van het scheepvaartverkeer. Het systeem bestaat uit VHF zend- en ontvangststations, 37 radarposten, drie AIS basis ontvangststations en op strategische plekken camera s (CCTV). Hiermee is het mogelijk om de verkeersdeelnemers te begeleiden bij binnenkomst van het VTSgebied tot aan de ligplaats.

2 Vessel Traffic Services (VTS) Vanuit twee Verkeerscentrales Hoek van Holland en Rotterdam zorgen de VTS-operators voor de verkeersbegeleiding. Hiervandaan geven zij alle belangrijke informatie aan de verkeersdeelnemers die zich in het VTS gebied bevinden. Dit gebied is opgedeeld in elf sectoren en elke sector beschikt over een eigen VHF-kanaal. Wanneer u een sector verlaat en de volgende invaart, dient u over te schakelen naar het desbetreffende VHF-kanaal. De verkeersdeelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor een veilige navigatie. Informatie die u krijgt door te luisteren naar en deel te nemen aan het VHF-verkeer, behoort u te gebruiken voor deze veilige navigatie. Verkeersaanwijzingen, gegeven overeenkomstig de wettelijk voorschriften, zijn bindende opdrachten. De voertaal in het VTS-gebied is primair Nederlands en secundair Engels, dit met uitzondering van de sectoren op zee, hier is het primair Engels en secundair Nederlands. Meld- en uitluisterplicht Binnenvaart en recreatievaart (recreatievaart indien uitgerust met een marifooninstallatie) hebben een meld-en uitluisterplicht. Daarvoor is een aantal grondregels opgesteld: Uitluisteren op het marifoonkanaal van de betreffende sector is verplicht. Indien nodig neemt u deel aan de ter plaatste gevoerde communicatie. Bijzonderheden met betrekking tot de navigatie of uitrusting van het schip moet u altijd melden. Bijzondere manoeuvres zoals het vaarwater kruisen, een haven in- of uitvaren en elke andere handeling die afwijkt van het gebruikelijke verkeerspatroon moeten vooraf gemeld worden. Binnen Rotterdam, waar de vaarweg niet wordt gedekt door een VTS-sector, meldt u incidenten bij het Havencoordinatiecentrum, kanaal 19. Op de VHF-kanalen mag alleen communicatie worden gevoerd over navigatie en/of verkeersafwikkeling. Houd alle communicatie kort en ter zake. Schepen die een brug of sluis willen passeren moeten dit aanvragen bij de brug- of sluiswachter via het betreffende sectorkanaal. Ook het aanvragen van informatie over de volgorde van doorvaart gaat via de brug- of sluiswachter. Als om die reden het uitluisteren op het sectorkanaal wordt onderbroken moet u dit melden aan de VTS-operator van de betreffende sector. Deze onderbreking moet zo kort mogelijk zijn. Navigatie assistentie kan uitsluitend gegeven worden in de gebieden zoals omschreven in de Regeling Communicatie VTS, d.d , deze kunt u vinden op VHF-kanalen Verkeerscentrales VHF-verkeer met de VTS-operators gaat via de aangewezen sectorkanalen. Deze VHF-kanalen zijn gekoppeld aan een aantal sectoren waarin de haven is opgedeeld. Wanneer u een sector verlaat en de volgende invaart, dient u over te schakelen naar het desbetreffende kanaal. Een overzicht van deze sectoren en de daarbij behorende VHF-kanalen staat hieronder. U kunt deze kaart downloaden op VTS SERVICES VTS services leveren tijdige, essentiële en actuele informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord. De VTS-operator kan voor u in de volgende services voorzien: Informatie Services Bij Informatie Services gaat het onder andere om informatie over de positie, identiteit en bestemming van andere schepen en hydrografische en meteorologische informatie. Verkeer Organisatie Services Verkeer Organisatie Services levert een bijdrage aan de veiligheid en doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van mogelijk gevaarlijke situaties. Het gaat hier om het geven van tijdige informatie, advies en instructies. Navigatie Assistentie Services Navigatie Assistentie Services kunnen worden verstrekt in aanvulling op Informatie Services en Verkeers Organisatie Services en bestaat uit het geven van informatie, adviseren en/of instrueren. Dit kan gegeven worden op verzoek van de verkeersdeelnemer of wanneer de VTSautoriteit dit noodzakelijk acht. Dit gebeurt in de volgende situaties: Bij afwijkende navigatie- of meteorologische omstandigheden, zoals slecht zicht (2000 meter of minder). In gevallen van defecten en/of tekortkomingen aan boord van schepen. Bij een calamiteit. Patrouillevaartuigen Onze RPA patrouillevaartuigen luisteren uit op de sectorkanalen en VHF 11 en kunt u aanroepen als RPA + nummer van het betreffende vaartuig. Bruggen en sluizen Communicatie met bruggen en sluizen gaat via de daarvoor toegewezen VHF-kanalen. Telefoonnummers en VHF-kanalen van de bruggen en sluizen staan achterin deze brochure. In het boekje Overzicht Bruggen & Sluizen staan de gegevens van alle bruggen en sluizen in het havengebied van Rotterdam, zoals bedieningstijden, bereikbaarheid en doorvaartgegevens. Deze gegevens worden zo actueel mogelijk gehouden. U kunt dit boekje vinden op Automatic Identification System (AIS) AIS is bedoeld voor het identifi ceren van schepen, daarnaast kan AIS een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Dit kan alleen als de AIS transponder goed functioneert en de juiste gegevens uitzendt. De Havenmeester stimuleert het gebruik van AIS in de haven en verwacht van de bezoekende scheepvaart dat schepen die zijn uitgerust met een AIS transponder, er voor zorgen dat deze goed functioneert en de juiste gegevens uitzendt. 2 BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

3 Aanmelden scheeps- en ladinggegevens Om een veilig en effi ciënt scheepvaartverkeer op de Nederlandse hoofdvaarwegen te bevorderen worden scheeps- en ladinggegevens opgeslagen in een landelijk systeem (IVS90). Het aanmelden van scheeps- en ladinggegevens is verplicht voor: - schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren; - samenstellen langer dan 140 meter en breder dan 15 meter; - schepen langer dan 110 meter; - schepen met meer dan 20 containers aan boord; - passagiersschepen; - bijzondere transporten, zoals projectlading, zware lading etc. Vóór een reis vanuit Rotterdam dient u scheeps- en ladinggegevens digitaal aan te melden bij de Centrale Meldkamer Havenmeester. De scheeps- en ladinggegevens worden elektronisch aangemeld. Rijkswaterstaat levert gratis de hiervoor benodigde software. Kijk voor meer informatie Operationele vertrekmeldingen moeten gemeld worden bij één van de onderstaande posten: - Erasmusbrug (marifoonkanaal 14) - Verkeerscentrale Rotterdam (marifoonkanaal 14) - Centrale Meldkamer Havenmeester (marifoonkanaal 14) Reparaties Met de inwerkingtreding van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 is de verplichting om ontheffi ng aan te vragen voor werkzaamheden aan een schip vervangen door algemene regels in combinatie met een meldplicht. Bij reparaties die ten hoogste drie dagen duren en voldoen aan algemene regels, zoals aard en duur van de werkzaamheden, kan worden volstaan met een melding aan de Havenmeester. Als niet aan de algemene regels wordt voldaan, dient de havengebruiker nog steeds een ontheffing aan te vragen. Op die manier kan de Havenmeester voorwaarden aan een reparatie stellen om de veiligheid in de haven te waarborgen. Meer informatie kunt u krijgen bij de Centrale Meldkamer Havenmeester. BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 3

4 Veiligheid en milieu IN DE ROTTERDAMSE HAVEN ZIJN REGELS VOOR HANDELINGEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOOR HET LIGPLAATS NEMEN VAN SCHEPEN MET DERGELIJKE LADING. GEBRUIK VAN PETROLEUMHAVENS Wanneer schepen in een petroleumhaven moeten laden, lossen of bunkeren, kan dit slechts onder bepaalde voorwaarden. Op grond van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010, zijn regels gesteld met betrekking tot open vuur, vonkvorming en dergelijke. Daarnaast geldt voor dienstverlenende schepen in een petroleumhaven een aantal eisen. Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan een schip moet voldoen kunt u zich dag en nacht wenden tot de Centrale Meldkamer Havenmeester. Ook op onze websitie kunt u meer informatie vinden. LIGPLAATS NEMEN BUITEN PETROLEUMHAVENS Een tankschip mag alleen in bepaalde omstandigheden ligplaats nemen buiten een Petroleumhaven. De voorwaarden hiervoor zijn beschreven in artikel 5.5 van de Havenbeheersverordening U kunt dit vinden op Het ligplaats nemen moet gemeld worden aan de Centrale Meldkamer Havenmeester. Container- en stukgoedschepen met aan boord bepaalde hoeveelheden van gevaarlijke stoffen, mogen geen ligplaats nemen nabij woongebieden. Hiervoor zijn minimale afstanden vastgesteld in de Havenbeheersverordening Rotterdam Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester. 4 BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

5 SCHOONMAKEN VAN LADINGTANKS Voor schoonmaakhandelingen zoals het wassen en ventileren van ladingtanks zijn speciale ligplaatsen voor tankschepen aangewezen. Schoonmaakhandelingen in de petroleumhavens langszij steigers of kades zijn uitsluitend toegestaan indien het betreffende bedrijf hier toestemming voor geeft. De in bijlage III van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 genoemde schepen mogen uitsluitend gesloten worden schoongemaakt. Het schoonmaken van ladingtanks dient eerst gemeld te worden aan de Centrale Meldkamer Havenmeester. Meer informatie kunt u vinden op ONTSMETTEN VAN LADING EN GASVRIJ MAKEN VAN RUIMEN De Havenmeester geeft onder bepaalde voorwaarden ontheffi ng om ligplaats te nemen voor het ontsmetten van lading door middel van begassing en voor het gasvrij maken van ruimen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester. BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 5

6 Incidenten Naast Brandweer, Politie en de Geneeskundige dienst (GHOR) vormt de Havenmeester één van de hulpverleningsdiensten binnen de gemeentelijke organisatie voor de bestrijding van incidenten. Het Havencoördinatiecentrum heeft een directe verbinding met meldkamers van andere kerndiensten. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN AAN BOORD Voor spoedeisende hulp in geval van een incident of ongeval aan boord kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester, marifoonkanaal 14. U kunt natuurlijk ook 112 bellen. GROOTSCHALIGE INCIDENTEN IN DE HAVEN Dankzij het geavanceerde verkeersbegeleidend systeem en de strikte handhaving van wet- en regelgeving zijn ernstige grootschalige incidenten in de Rotterdamse haven uitzonderlijk. Mocht er zich toch onverhoopt een ernstig incident voordoen, doe het volgende: - Wanneer u de sirene hoort, blijft u dan binnen, sluit deuren, ramen en ventilatieroosters. - Doof open vuur en zet de airconditioning of ventilatie af; - Luister uit op het marifoonkanaal van de sector waarin u zich bevindt. Zie hiervoor het marifoonkanalenoverzicht. U kunt het marifoonkanalenoverzicht vinden op - Stem af op Radio Rijnmond (FM 93.4). Binnenhavengeld MET INGANG VAN JANUARI 2011 IS ER HET EEN EN ANDER VERANDERD VOOR HET BINNENHAVENGELD HERSTELKORTING IN 2011 De tarieven binnenhavengeld zijn structureel verhoogd met 1%. Wel geldt in 2011 een eenmalige herstelkorting van 3%. Per 1 januari 2011 is het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden. Dat betekent dat in Rotterdam de opcenten voor het afvalstoffenbeheer dan uit het tarief voor Binnenhavengeld zijn verdwenen. VOORDEEL VOOR JAARABONNEMENTEN IN 2011 Met een jaarabonnement bent u in Rotterdam al snel goedkoper af. Een jaarabonnement is 35% goedkoper dan bijvoorbeeld 52 weekbriefjes. DIGITALE FACTURATIE Ook in 2011 kunt u uw factuur in pdf-formaat ontvangen per . U kunt op ieder gewenst moment uw keuze voor digitale of papieren facturatie doorgeven. EXTRA KORTING BIJ WEBOPGAVE EN AUTOMATISCHE INCASSO In 2011 voeren we een extra administratie-korting van 2% in. Deze korting geldt alleen voor opgaven die u maakt via de Webopgave en die u betaalt via automatische incasso (voor jaarabonnementen) of eenmalige machtiging (voor de overige abonnement soorten). Kijk voor meer informatie op onze website Vragen en opmerkingen kunt u ook aan ons kwijt via telefoonnummer BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

7 Scheepsafval Rotterdam is een schone haven. Als havenbeheerder willen wij het gebied in een zo goed mogelijke staat houden. Voor de afgifte van alle soorten afval (bedrijfsmatig afval, ladingafval of huisvuil) zijn in de haven goede faciliteiten aanwezig. Voor het verzamelen, de afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, afval van lading en overig bedrijfsafval zijn door Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland uniforme regels opgesteld die zijn vastgelegd in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) In Nederland is deze wetgeving opgenomen in het Scheepsafvalstoffen Besluit Rijn- en binnenvaart. In dit besluit worden drie afvalsoorten onderscheiden: A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen; B. Afval van de lading; C. Overige scheepsafvalstoffen. A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen Dit zijn afvalstoffen uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, fi lters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Dit afval moet (tegen ontvangstbewijs) worden afgegeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). B. Afval van de lading Ladingafval ontstaat bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is in principe verantwoordelijk voor het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. Zij geven aan waar het afval afgegeven kan worden. De kosten worden met de ontvanger en/of afzender verrekend. De wijze van schoonmaken, hoeveel afval en afgegeven afval, wordt vastgelegd in een losverklaring. Dit bewijs van schoonmaken en afgeven van het afval dient een schipper te kunnen aantonen wanneer een toezichthouder hier om vraagt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meld- en Informatiepunt via de Centrale Meldkamer Havenmeester. Hier kunt u ook terecht voor het melden van confl icten die over het verdrag gaan. C. Overige scheepsafvalstoffen Overige scheepsafvalstoffen is al het afval wat niet onder A of B valt. Te denken valt aan huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten waaronder klein gevaarlijk afval zoals batterijen. Het gaat hier om afvalcomponenten uit de particuliere huishouding en uit bedrijfsvoering aan boord. Bij de openbare ligplaatsen in het havengebied zijn afvalcontainers geplaatst waarin u uw huishoudelijk afval kunt deponeren. Heeft u echter (huishoudelijk) grofvuil en/of KGA, dan kunt u dit afgeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de SAB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester of met de SAB. Deel A is per 1 januari 2011 van kracht. Per 1 januari 2012 wordt Deel C van kracht, voor zover het huishoudelijk afvalwater van hotelschepen betreft met meer dan vijftig slaapplaatsen. Milieucontroles Om een goede afgifte van scheepsafvalstoffen te bevorderen, controleren medewerkers van de Havenmeester regelmatig aan boord van schepen op de naleving van de milieuvoorschriften en het Scheepafvalstoffenbesluit. Bij morsingen wordt altijd verbaliserend opgetreden. Een verontreiniging wordt op kosten van de veroorzaker geruimd. Afvalstoffen in de Binnenvaart Deel C Overige afvalstoffen Deel A Olie- en Vethoudende afvalstoffen Deel B Afval van de lading Restafval Klein gevaarlijk afval (niet oliehoudend) Klein gevaarlijk afval (oliehoudend ) Olie vervuild water - Waswater - Overslagresten - Ladingrestanten - Huishoudelijk afval - Brandbliussers - Autobanden - Elektronica - Huishoudelijk afvalwater - Zuiveringsslib - Slops (niet vallende onder Deel A) - Batterijen - Accu s - Verfrestanten - Overig KGA - Poetslappen - Oliefilters - Fipozakken - Schroefasvet - Smeermiddelen - Etc - Bilgewater - Afgewerkte Olie - Overige olie en vethoudende stoffen Wordt per gemeente / zeehaven geregeld Bewijs van afgifte (S-formulier) Olieafgifteboekje S-formulier Losverklaring Aanvullende losverklaring Verklaring van eenheidstransport 6. 2 Milieucontroles BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 7

8 Ligplaatsen Een volledig overzicht van de ligplaatsen in het Rotterdamse havenbeheersgebied vindt u op onze website: In Rotterdam kunt u ligplaats nemen: overal waar dit met verkeerstekens staat aangegeven; met een vergunning op grond van de Kadegeldverordening; met instemming van de huurder of pachter van een aan de ligplaats gelegen terrein; met toestemming van de Havenmeester. Amazonehaven, de Seinehaven, het Calandkanaal en het Hartelkanaal. AUTO-AFZETPLAATSEN Kades waar kort afgemeerd mag worden ten behoeve van aan of van boord zetten van de auto, zijn te vinden aan de Stadhouderskade, het Boerengat, Maashaven, en de Pionierkade. In de Botlek zijn dit de 3e Petroleumhaven, Calandkanaal (oeverfrontnummer 5710) en de Hartelkade. De steigers aan de Stadhouderskade en de 3e Petroleumhaven zijn ook geschikt voor kegelschepen. Als omstandigheden dit vereisen dient de ankerplaats of ligplaats direct te worden verlaten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een dreigend gevaar, een bijzonder transport, een tewaterlating, een evenement of het wijzigen van de bestemming van de ligplaats. Voor het ligplaats nemen op andere locaties, moet ontheffing worden gevraagd aan de Centrale Meldkamer Havenmeester. STAD In het stadsgebied is een groot aantal ligplaatsen voor de binnenvaart. De Maashaven beschikt over de meeste ligplaatsen. Op de website staan voor het stadsgebied de ligplaatsen aangeduid met de toegestane maximale breedte van het totaal van de schepen op de ligplaatsen. De aanduiding op een locatie: B<35 houdt in dat op die locatie alleen schepen tot een gezamenlijke breedte van 35 meter mogen liggen. BOTLEK EN EUROPOORT Op de website staat de toegestane lengte van de schepen aangegeven met daarbij het aantal schepen dat er mag liggen. De aanwijzingstekens op de kaarten duiden het type schip aan dat op deze ligplaats mag liggen. De aanduiding: 3x>95 houdt dus in dat op die locatie drie schepen mogen liggen met een lengte vanaf 95 meter. VERBOD GEBRUIK ANKERS EN SPUDPALEN. In de onderwaterbodem van de haven bevinden zich op een groot aantal plaatsen infrastructurele voorzieningen, zoals bodembescherming, leidingen en kabels. Om te voorkomen dat deze beschadigd raken is het in de haven verboden gebruik te maken van spudpalen of ankers, tenzij met een bord is aangegeven dat het gebruik is toegestaan. Het gebruik van spudpalen is toegestaan op enkele plaatsen in de DRINKWATERTAPPUNTEN Voorzieningen voor drinkwaterinname zijn te vinden bij de Parksluizen en aan de Stadhouderskade (ook voor kegelschepen) en de Pionierkade. Voor de levering op andere ligplaatsen kunt u contact opnemen met de drinkwaterboot. GEBRUIK WALSTROOM Waar walstoom beschikbaar is het gebruik van een generator verboden. Gebruik van walstroom door de binnenvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fi jnstof. Ook gaat de uitstoot van CO 2 omlaag. Bovendien hebben omgeving en bemanning geen last meer van het geluid van draaiende generatoren. Walstroom zorgt daarmee ook voor een prettiger leefomgeving en een positief imago voor de binnenvaart. Het verbod geldt niet als u vlak voor vertrek uw motor opstart. Walstroom is eenvoudig en snel te gebruken door één uniform systeem van gebruik en betaling. Bij de ontwikkeling hiervan is samengewerkt door het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Haven Amsterdam en de Drechtsteden. Een speciaal verkeersbord geeft de aanwezigheid van walstroomkasten aan. Dit bord is opgenomen in de geplande herziening van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Meer informatie kunt u vinden op Het Havenbedrijf Rotterdam werkt zelf ook actief aan het verbeteren van de luchtkwalitieit in de regio. Via Voortvarend Besparen stimuleren we onze eigen vaartuigen minder brandstof te gebruiken. De refi t van de RPA 14 en 15 levert straks extra schoon varende vaartuigen op door de nabehandeling van de uitlaatgassen. 8 BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

9 Schone regelingen voor de binnenvaart NIEUWE REGELINGEN STIMULEREN SCHONE BINNENVAART IN ROTTERDAM STIMULERINGSFONDS SCHONE BINNENVAART EN DE DUURZAME LOGISTIEK IN ROTTERDAM Het Havenbedrijf wil met het tijdelijke stimuleringsfonds Schone binnenvaart en de duurzame logistiek in Rotterdam een bijdrage leveren een schonere haven. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan de sector om het brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen. CONTACTGEGEVENS HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. World Port Center Wilhelminakade 909 Havennummer 1247 Postbus AP Rotterdam T F I BINNENHAVENGELD afdeling havengelden T Het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) gaat namens het Havenbedrijf de stimuleringsregeling uitvoeren. Aanvragen voor de stimuleringsregeling kunnen worden gedaan door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De Innovatieve Raad van het EICB beoordeelt de aanvragen. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend vanaf 1 januari tot en met 31 maart en vanaf 1 juli tot en met 15 oktober. GREEN AWARD NU OOK VOOR BINNENVAART Stimuleren en herkenbaar maken van schone binnenvaart. Dat is het doel van het nieuwe milieukeurmerk dat de stichting Green Award op verzoek van binnenvaartorganisaties en zeehavenbeheerders heeft ontwikkeld. Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertifi ceerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving en kortingen op onder meer (zee)havengelden, loodsen en cursussen. DIVISIE HAVENMEESTER HAVENCOÖRDINATIECENTRUM Wachtchef Verkeersplanning en operaties T M 19 CENTRALE MELDKAMER HAVENMEESTER T F E M 14 VERKEERSCENTRALE HOEK VAN HOLLAND T M 11 VERKEERSCENTRALE ROTTERDAM T M 11 KLACHTENAFHANDELING De divisie Havenmeester wil eventuele klachten snel en goed afhandelen. Klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan: HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Klachtendesk divisie Havenmeester Postbus AP Rotterdam F E BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 9

10 Binnenvaartorganisaties Bureau Telematica Binnenvaart T E I Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) T E I Bureau Voorlichting Binnenvaart T E I Kantoor Binnenvaart T E I Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) T E I Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer T E I Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart T E I Stichting Scheepsafvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) T E I Boerengatbrug VHF :30-06:30 bediening via Erasmusbrug Botlekbrug VHF Calandbrug bediening via VHF Verkeersmanagement Centrale in Rhoon Hogebrug VHF Spaansebrug Lage Erfbrug VHF Mathenesserbrug VHF Beukelsbrug Nieuwe Leuvebrug VHF :30-06:30 bediening via Erasmusbrug Parksluizen VHF Pieter de Hoochbrug Erasmusbrug VHF Koninginnebrug Spoorbrug Koningshaven Spoorweghavenbrug Piekbrug Nassauhavenbrug Binnenhavenbrug L. Pincoffsbrug Rozenburgsesluis VHF Harmsenbrug Suurhoffbrug Recreatie posten Prinses Irenebrug (1) Berg- en Broekse Verlaat (2) (1) Bergsluis (2) (1) Kralingse Verlaat (2) (1) (1) Geldt van 16/10 t/m 15/04. (2) Alleen in het zomerseizoen van 16/04 t/m 15/ BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN VMBO-25 Haven en vervoer blz. 2 H&V/K5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm 11 + 12 Bestuurlijke vormen van de haven omschrijven

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART Strasbourg 9 septembre 1996 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE

Nadere informatie

Knooppunten langs de Noordzeekust

Knooppunten langs de Noordzeekust 6 Knooppunten langs de Noordzeekust FRANEKER WINSCH G ROU DRACHTEN S NEEK 8 DEN HELDER A SSEN LEMMER E MMEN ENKHUIZEN E MMELOORD M EPPEL ALKMAAR 7 ZAANDAM LELYSTAD ZWOLLE HAARLEM AMSTERDAM ALMERE-BUITEN

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten

Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringssystemen Inleiding De CCR heeft een verplichting tot

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen en procedures Maritiem mobiele radiocommunicatie

Gebruikersbepalingen en procedures Maritiem mobiele radiocommunicatie Gebruikersbepalingen en procedures Maritiem mobiele radiocommunicatie Om in te vullen: Scheepsnaam Radioroepnaam ATIS-code MMSI-nummer Nummer Gebruikersbepalingen_frequenties Maritiem_01.00 Uitgave : Versie:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren 1 De belangrijkste voorrangsregels op binnenwater Kleine schepen (tot 20 meter lengte) verlenen altijd voorrang aan grote schepen (langer dan 20 meter),

Nadere informatie

JA TEGEN NIEUWE SLUIS IJMUIDEN HOLLAND. FAX 0182-354647 E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl Web: www.pols-aggregaten.nl

JA TEGEN NIEUWE SLUIS IJMUIDEN HOLLAND. FAX 0182-354647 E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl Web: www.pols-aggregaten.nl WEEK 50-51 10.12.2014 I NUMMER 796 13 JA TEGEN NIEUWE SLUIS IJMUIDEN 15 INNOVATIEF BUNKERSCHIP VOOR LEVERING LNG CONNECTING SPECIALISTS Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500 www.teamcoshipyard.nl

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Er is een traditie ontstaan om de

Er is een traditie ontstaan om de nummer 6 juni 2005 Voor u ligt andermaal het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse collega's die gezamenlijk rapporteren over de successen van het Gemeenschappelijk Nautisch

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie

WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie 2 INHOUDSOPGAVE Watersport in Flevoland doe je zo 5 Wat te doen bij brug of sluis 7 Openingstijden bruggen en sluizen 9 Tips en gedragsregels voor op

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB2014) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden (koninklijk besluit van 4 augustus 1981) www.mobilit.fgov.be www.itb-info.be Hoofdstuk I. Algemene bepalingen...

Nadere informatie