Welkom in de Rotterdamse haven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in de Rotterdamse haven"

Transcriptie

1 Welkom in de Rotterdamse haven Als Havenmeester van Rotterdam en Rijkshavenmeester van Rotterdam-Rijnmond heet ik u van harte welkom op de vaarwegen in deze regio. VERKEERSBEGELEIDING De binnenvaart is een belangrijke schakel in de logistieke ketens die via Rotterdam lopen. Van alle goederen die de Rotterdamse haven passeren, wordt de helft met een binnenvaartschip vervoerd. Daardoor komen er jaarlijks tienduizenden binnenvaartschepen in onze haven. De Havenmeester van Rotterdam en zijn medewerkers zijn verantwoordelijk voor een vlotte, schone, veilige en beveiligde afwikkeling van deze bezoeken. Wij proberen de faciliteiten zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. We denken dat deze wegwijzer hier een bijdrage aan levert. U vindt hier informatie over zaken die direct voor u van belang zijn. Zaken zoals navigatie en de noodzakelijke communicatie hierbij, de gang van zaken met betrekking tot schadelijke en gevaarlijke stoffen, ligplaatsen en hun bijbehorende faciliteiten. Veel van deze zaken zijn afgestemd met onder andere de Werkcommissie Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR). In dit overleg zijn de binnenvaartorganisaties vertegenwoordigd. Alle informatie in deze brochure kunt u ook terugvinden op onze website René de Vries Havenmeester van Rotterdam en Rijkshavenmeester van Rotterdam-Rijnmond De Havenmeester vindt het van groot belang dat er duidelijke VHF-communicatie regels aanwezig zijn binnen zijn VTS-gebied. De toename van de verkeersintensiteit, met grotere en snellere schepen, maakt het noodzakelijk deze communicatie in goede banen te leiden. De Rotterdamse haven beschikt dan ook over één van de meest geavanceerde systemen voor de vlotte, veilige en effi ciënte begeleiding van het scheepvaartverkeer. Het systeem bestaat uit VHF zend- en ontvangststations, 37 radarposten, drie AIS basis ontvangststations en op strategische plekken camera s (CCTV). Hiermee is het mogelijk om de verkeersdeelnemers te begeleiden bij binnenkomst van het VTSgebied tot aan de ligplaats.

2 Vessel Traffic Services (VTS) Vanuit twee Verkeerscentrales Hoek van Holland en Rotterdam zorgen de VTS-operators voor de verkeersbegeleiding. Hiervandaan geven zij alle belangrijke informatie aan de verkeersdeelnemers die zich in het VTS gebied bevinden. Dit gebied is opgedeeld in elf sectoren en elke sector beschikt over een eigen VHF-kanaal. Wanneer u een sector verlaat en de volgende invaart, dient u over te schakelen naar het desbetreffende VHF-kanaal. De verkeersdeelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor een veilige navigatie. Informatie die u krijgt door te luisteren naar en deel te nemen aan het VHF-verkeer, behoort u te gebruiken voor deze veilige navigatie. Verkeersaanwijzingen, gegeven overeenkomstig de wettelijk voorschriften, zijn bindende opdrachten. De voertaal in het VTS-gebied is primair Nederlands en secundair Engels, dit met uitzondering van de sectoren op zee, hier is het primair Engels en secundair Nederlands. Meld- en uitluisterplicht Binnenvaart en recreatievaart (recreatievaart indien uitgerust met een marifooninstallatie) hebben een meld-en uitluisterplicht. Daarvoor is een aantal grondregels opgesteld: Uitluisteren op het marifoonkanaal van de betreffende sector is verplicht. Indien nodig neemt u deel aan de ter plaatste gevoerde communicatie. Bijzonderheden met betrekking tot de navigatie of uitrusting van het schip moet u altijd melden. Bijzondere manoeuvres zoals het vaarwater kruisen, een haven in- of uitvaren en elke andere handeling die afwijkt van het gebruikelijke verkeerspatroon moeten vooraf gemeld worden. Binnen Rotterdam, waar de vaarweg niet wordt gedekt door een VTS-sector, meldt u incidenten bij het Havencoordinatiecentrum, kanaal 19. Op de VHF-kanalen mag alleen communicatie worden gevoerd over navigatie en/of verkeersafwikkeling. Houd alle communicatie kort en ter zake. Schepen die een brug of sluis willen passeren moeten dit aanvragen bij de brug- of sluiswachter via het betreffende sectorkanaal. Ook het aanvragen van informatie over de volgorde van doorvaart gaat via de brug- of sluiswachter. Als om die reden het uitluisteren op het sectorkanaal wordt onderbroken moet u dit melden aan de VTS-operator van de betreffende sector. Deze onderbreking moet zo kort mogelijk zijn. Navigatie assistentie kan uitsluitend gegeven worden in de gebieden zoals omschreven in de Regeling Communicatie VTS, d.d , deze kunt u vinden op VHF-kanalen Verkeerscentrales VHF-verkeer met de VTS-operators gaat via de aangewezen sectorkanalen. Deze VHF-kanalen zijn gekoppeld aan een aantal sectoren waarin de haven is opgedeeld. Wanneer u een sector verlaat en de volgende invaart, dient u over te schakelen naar het desbetreffende kanaal. Een overzicht van deze sectoren en de daarbij behorende VHF-kanalen staat hieronder. U kunt deze kaart downloaden op VTS SERVICES VTS services leveren tijdige, essentiële en actuele informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord. De VTS-operator kan voor u in de volgende services voorzien: Informatie Services Bij Informatie Services gaat het onder andere om informatie over de positie, identiteit en bestemming van andere schepen en hydrografische en meteorologische informatie. Verkeer Organisatie Services Verkeer Organisatie Services levert een bijdrage aan de veiligheid en doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van mogelijk gevaarlijke situaties. Het gaat hier om het geven van tijdige informatie, advies en instructies. Navigatie Assistentie Services Navigatie Assistentie Services kunnen worden verstrekt in aanvulling op Informatie Services en Verkeers Organisatie Services en bestaat uit het geven van informatie, adviseren en/of instrueren. Dit kan gegeven worden op verzoek van de verkeersdeelnemer of wanneer de VTSautoriteit dit noodzakelijk acht. Dit gebeurt in de volgende situaties: Bij afwijkende navigatie- of meteorologische omstandigheden, zoals slecht zicht (2000 meter of minder). In gevallen van defecten en/of tekortkomingen aan boord van schepen. Bij een calamiteit. Patrouillevaartuigen Onze RPA patrouillevaartuigen luisteren uit op de sectorkanalen en VHF 11 en kunt u aanroepen als RPA + nummer van het betreffende vaartuig. Bruggen en sluizen Communicatie met bruggen en sluizen gaat via de daarvoor toegewezen VHF-kanalen. Telefoonnummers en VHF-kanalen van de bruggen en sluizen staan achterin deze brochure. In het boekje Overzicht Bruggen & Sluizen staan de gegevens van alle bruggen en sluizen in het havengebied van Rotterdam, zoals bedieningstijden, bereikbaarheid en doorvaartgegevens. Deze gegevens worden zo actueel mogelijk gehouden. U kunt dit boekje vinden op Automatic Identification System (AIS) AIS is bedoeld voor het identifi ceren van schepen, daarnaast kan AIS een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Dit kan alleen als de AIS transponder goed functioneert en de juiste gegevens uitzendt. De Havenmeester stimuleert het gebruik van AIS in de haven en verwacht van de bezoekende scheepvaart dat schepen die zijn uitgerust met een AIS transponder, er voor zorgen dat deze goed functioneert en de juiste gegevens uitzendt. 2 BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

3 Aanmelden scheeps- en ladinggegevens Om een veilig en effi ciënt scheepvaartverkeer op de Nederlandse hoofdvaarwegen te bevorderen worden scheeps- en ladinggegevens opgeslagen in een landelijk systeem (IVS90). Het aanmelden van scheeps- en ladinggegevens is verplicht voor: - schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren; - samenstellen langer dan 140 meter en breder dan 15 meter; - schepen langer dan 110 meter; - schepen met meer dan 20 containers aan boord; - passagiersschepen; - bijzondere transporten, zoals projectlading, zware lading etc. Vóór een reis vanuit Rotterdam dient u scheeps- en ladinggegevens digitaal aan te melden bij de Centrale Meldkamer Havenmeester. De scheeps- en ladinggegevens worden elektronisch aangemeld. Rijkswaterstaat levert gratis de hiervoor benodigde software. Kijk voor meer informatie Operationele vertrekmeldingen moeten gemeld worden bij één van de onderstaande posten: - Erasmusbrug (marifoonkanaal 14) - Verkeerscentrale Rotterdam (marifoonkanaal 14) - Centrale Meldkamer Havenmeester (marifoonkanaal 14) Reparaties Met de inwerkingtreding van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 is de verplichting om ontheffi ng aan te vragen voor werkzaamheden aan een schip vervangen door algemene regels in combinatie met een meldplicht. Bij reparaties die ten hoogste drie dagen duren en voldoen aan algemene regels, zoals aard en duur van de werkzaamheden, kan worden volstaan met een melding aan de Havenmeester. Als niet aan de algemene regels wordt voldaan, dient de havengebruiker nog steeds een ontheffing aan te vragen. Op die manier kan de Havenmeester voorwaarden aan een reparatie stellen om de veiligheid in de haven te waarborgen. Meer informatie kunt u krijgen bij de Centrale Meldkamer Havenmeester. BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 3

4 Veiligheid en milieu IN DE ROTTERDAMSE HAVEN ZIJN REGELS VOOR HANDELINGEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOOR HET LIGPLAATS NEMEN VAN SCHEPEN MET DERGELIJKE LADING. GEBRUIK VAN PETROLEUMHAVENS Wanneer schepen in een petroleumhaven moeten laden, lossen of bunkeren, kan dit slechts onder bepaalde voorwaarden. Op grond van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010, zijn regels gesteld met betrekking tot open vuur, vonkvorming en dergelijke. Daarnaast geldt voor dienstverlenende schepen in een petroleumhaven een aantal eisen. Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan een schip moet voldoen kunt u zich dag en nacht wenden tot de Centrale Meldkamer Havenmeester. Ook op onze websitie kunt u meer informatie vinden. LIGPLAATS NEMEN BUITEN PETROLEUMHAVENS Een tankschip mag alleen in bepaalde omstandigheden ligplaats nemen buiten een Petroleumhaven. De voorwaarden hiervoor zijn beschreven in artikel 5.5 van de Havenbeheersverordening U kunt dit vinden op Het ligplaats nemen moet gemeld worden aan de Centrale Meldkamer Havenmeester. Container- en stukgoedschepen met aan boord bepaalde hoeveelheden van gevaarlijke stoffen, mogen geen ligplaats nemen nabij woongebieden. Hiervoor zijn minimale afstanden vastgesteld in de Havenbeheersverordening Rotterdam Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester. 4 BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

5 SCHOONMAKEN VAN LADINGTANKS Voor schoonmaakhandelingen zoals het wassen en ventileren van ladingtanks zijn speciale ligplaatsen voor tankschepen aangewezen. Schoonmaakhandelingen in de petroleumhavens langszij steigers of kades zijn uitsluitend toegestaan indien het betreffende bedrijf hier toestemming voor geeft. De in bijlage III van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 genoemde schepen mogen uitsluitend gesloten worden schoongemaakt. Het schoonmaken van ladingtanks dient eerst gemeld te worden aan de Centrale Meldkamer Havenmeester. Meer informatie kunt u vinden op ONTSMETTEN VAN LADING EN GASVRIJ MAKEN VAN RUIMEN De Havenmeester geeft onder bepaalde voorwaarden ontheffi ng om ligplaats te nemen voor het ontsmetten van lading door middel van begassing en voor het gasvrij maken van ruimen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester. BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 5

6 Incidenten Naast Brandweer, Politie en de Geneeskundige dienst (GHOR) vormt de Havenmeester één van de hulpverleningsdiensten binnen de gemeentelijke organisatie voor de bestrijding van incidenten. Het Havencoördinatiecentrum heeft een directe verbinding met meldkamers van andere kerndiensten. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN AAN BOORD Voor spoedeisende hulp in geval van een incident of ongeval aan boord kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester, marifoonkanaal 14. U kunt natuurlijk ook 112 bellen. GROOTSCHALIGE INCIDENTEN IN DE HAVEN Dankzij het geavanceerde verkeersbegeleidend systeem en de strikte handhaving van wet- en regelgeving zijn ernstige grootschalige incidenten in de Rotterdamse haven uitzonderlijk. Mocht er zich toch onverhoopt een ernstig incident voordoen, doe het volgende: - Wanneer u de sirene hoort, blijft u dan binnen, sluit deuren, ramen en ventilatieroosters. - Doof open vuur en zet de airconditioning of ventilatie af; - Luister uit op het marifoonkanaal van de sector waarin u zich bevindt. Zie hiervoor het marifoonkanalenoverzicht. U kunt het marifoonkanalenoverzicht vinden op - Stem af op Radio Rijnmond (FM 93.4). Binnenhavengeld MET INGANG VAN JANUARI 2011 IS ER HET EEN EN ANDER VERANDERD VOOR HET BINNENHAVENGELD HERSTELKORTING IN 2011 De tarieven binnenhavengeld zijn structureel verhoogd met 1%. Wel geldt in 2011 een eenmalige herstelkorting van 3%. Per 1 januari 2011 is het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden. Dat betekent dat in Rotterdam de opcenten voor het afvalstoffenbeheer dan uit het tarief voor Binnenhavengeld zijn verdwenen. VOORDEEL VOOR JAARABONNEMENTEN IN 2011 Met een jaarabonnement bent u in Rotterdam al snel goedkoper af. Een jaarabonnement is 35% goedkoper dan bijvoorbeeld 52 weekbriefjes. DIGITALE FACTURATIE Ook in 2011 kunt u uw factuur in pdf-formaat ontvangen per . U kunt op ieder gewenst moment uw keuze voor digitale of papieren facturatie doorgeven. EXTRA KORTING BIJ WEBOPGAVE EN AUTOMATISCHE INCASSO In 2011 voeren we een extra administratie-korting van 2% in. Deze korting geldt alleen voor opgaven die u maakt via de Webopgave en die u betaalt via automatische incasso (voor jaarabonnementen) of eenmalige machtiging (voor de overige abonnement soorten). Kijk voor meer informatie op onze website Vragen en opmerkingen kunt u ook aan ons kwijt via telefoonnummer BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

7 Scheepsafval Rotterdam is een schone haven. Als havenbeheerder willen wij het gebied in een zo goed mogelijke staat houden. Voor de afgifte van alle soorten afval (bedrijfsmatig afval, ladingafval of huisvuil) zijn in de haven goede faciliteiten aanwezig. Voor het verzamelen, de afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, afval van lading en overig bedrijfsafval zijn door Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland uniforme regels opgesteld die zijn vastgelegd in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) In Nederland is deze wetgeving opgenomen in het Scheepsafvalstoffen Besluit Rijn- en binnenvaart. In dit besluit worden drie afvalsoorten onderscheiden: A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen; B. Afval van de lading; C. Overige scheepsafvalstoffen. A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen Dit zijn afvalstoffen uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, fi lters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Dit afval moet (tegen ontvangstbewijs) worden afgegeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). B. Afval van de lading Ladingafval ontstaat bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is in principe verantwoordelijk voor het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. Zij geven aan waar het afval afgegeven kan worden. De kosten worden met de ontvanger en/of afzender verrekend. De wijze van schoonmaken, hoeveel afval en afgegeven afval, wordt vastgelegd in een losverklaring. Dit bewijs van schoonmaken en afgeven van het afval dient een schipper te kunnen aantonen wanneer een toezichthouder hier om vraagt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meld- en Informatiepunt via de Centrale Meldkamer Havenmeester. Hier kunt u ook terecht voor het melden van confl icten die over het verdrag gaan. C. Overige scheepsafvalstoffen Overige scheepsafvalstoffen is al het afval wat niet onder A of B valt. Te denken valt aan huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten waaronder klein gevaarlijk afval zoals batterijen. Het gaat hier om afvalcomponenten uit de particuliere huishouding en uit bedrijfsvoering aan boord. Bij de openbare ligplaatsen in het havengebied zijn afvalcontainers geplaatst waarin u uw huishoudelijk afval kunt deponeren. Heeft u echter (huishoudelijk) grofvuil en/of KGA, dan kunt u dit afgeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de SAB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester of met de SAB. Deel A is per 1 januari 2011 van kracht. Per 1 januari 2012 wordt Deel C van kracht, voor zover het huishoudelijk afvalwater van hotelschepen betreft met meer dan vijftig slaapplaatsen. Milieucontroles Om een goede afgifte van scheepsafvalstoffen te bevorderen, controleren medewerkers van de Havenmeester regelmatig aan boord van schepen op de naleving van de milieuvoorschriften en het Scheepafvalstoffenbesluit. Bij morsingen wordt altijd verbaliserend opgetreden. Een verontreiniging wordt op kosten van de veroorzaker geruimd. Afvalstoffen in de Binnenvaart Deel C Overige afvalstoffen Deel A Olie- en Vethoudende afvalstoffen Deel B Afval van de lading Restafval Klein gevaarlijk afval (niet oliehoudend) Klein gevaarlijk afval (oliehoudend ) Olie vervuild water - Waswater - Overslagresten - Ladingrestanten - Huishoudelijk afval - Brandbliussers - Autobanden - Elektronica - Huishoudelijk afvalwater - Zuiveringsslib - Slops (niet vallende onder Deel A) - Batterijen - Accu s - Verfrestanten - Overig KGA - Poetslappen - Oliefilters - Fipozakken - Schroefasvet - Smeermiddelen - Etc - Bilgewater - Afgewerkte Olie - Overige olie en vethoudende stoffen Wordt per gemeente / zeehaven geregeld Bewijs van afgifte (S-formulier) Olieafgifteboekje S-formulier Losverklaring Aanvullende losverklaring Verklaring van eenheidstransport 6. 2 Milieucontroles BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 7

8 Ligplaatsen Een volledig overzicht van de ligplaatsen in het Rotterdamse havenbeheersgebied vindt u op onze website: In Rotterdam kunt u ligplaats nemen: overal waar dit met verkeerstekens staat aangegeven; met een vergunning op grond van de Kadegeldverordening; met instemming van de huurder of pachter van een aan de ligplaats gelegen terrein; met toestemming van de Havenmeester. Amazonehaven, de Seinehaven, het Calandkanaal en het Hartelkanaal. AUTO-AFZETPLAATSEN Kades waar kort afgemeerd mag worden ten behoeve van aan of van boord zetten van de auto, zijn te vinden aan de Stadhouderskade, het Boerengat, Maashaven, en de Pionierkade. In de Botlek zijn dit de 3e Petroleumhaven, Calandkanaal (oeverfrontnummer 5710) en de Hartelkade. De steigers aan de Stadhouderskade en de 3e Petroleumhaven zijn ook geschikt voor kegelschepen. Als omstandigheden dit vereisen dient de ankerplaats of ligplaats direct te worden verlaten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een dreigend gevaar, een bijzonder transport, een tewaterlating, een evenement of het wijzigen van de bestemming van de ligplaats. Voor het ligplaats nemen op andere locaties, moet ontheffing worden gevraagd aan de Centrale Meldkamer Havenmeester. STAD In het stadsgebied is een groot aantal ligplaatsen voor de binnenvaart. De Maashaven beschikt over de meeste ligplaatsen. Op de website staan voor het stadsgebied de ligplaatsen aangeduid met de toegestane maximale breedte van het totaal van de schepen op de ligplaatsen. De aanduiding op een locatie: B<35 houdt in dat op die locatie alleen schepen tot een gezamenlijke breedte van 35 meter mogen liggen. BOTLEK EN EUROPOORT Op de website staat de toegestane lengte van de schepen aangegeven met daarbij het aantal schepen dat er mag liggen. De aanwijzingstekens op de kaarten duiden het type schip aan dat op deze ligplaats mag liggen. De aanduiding: 3x>95 houdt dus in dat op die locatie drie schepen mogen liggen met een lengte vanaf 95 meter. VERBOD GEBRUIK ANKERS EN SPUDPALEN. In de onderwaterbodem van de haven bevinden zich op een groot aantal plaatsen infrastructurele voorzieningen, zoals bodembescherming, leidingen en kabels. Om te voorkomen dat deze beschadigd raken is het in de haven verboden gebruik te maken van spudpalen of ankers, tenzij met een bord is aangegeven dat het gebruik is toegestaan. Het gebruik van spudpalen is toegestaan op enkele plaatsen in de DRINKWATERTAPPUNTEN Voorzieningen voor drinkwaterinname zijn te vinden bij de Parksluizen en aan de Stadhouderskade (ook voor kegelschepen) en de Pionierkade. Voor de levering op andere ligplaatsen kunt u contact opnemen met de drinkwaterboot. GEBRUIK WALSTROOM Waar walstoom beschikbaar is het gebruik van een generator verboden. Gebruik van walstroom door de binnenvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fi jnstof. Ook gaat de uitstoot van CO 2 omlaag. Bovendien hebben omgeving en bemanning geen last meer van het geluid van draaiende generatoren. Walstroom zorgt daarmee ook voor een prettiger leefomgeving en een positief imago voor de binnenvaart. Het verbod geldt niet als u vlak voor vertrek uw motor opstart. Walstroom is eenvoudig en snel te gebruken door één uniform systeem van gebruik en betaling. Bij de ontwikkeling hiervan is samengewerkt door het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Haven Amsterdam en de Drechtsteden. Een speciaal verkeersbord geeft de aanwezigheid van walstroomkasten aan. Dit bord is opgenomen in de geplande herziening van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Meer informatie kunt u vinden op Het Havenbedrijf Rotterdam werkt zelf ook actief aan het verbeteren van de luchtkwalitieit in de regio. Via Voortvarend Besparen stimuleren we onze eigen vaartuigen minder brandstof te gebruiken. De refi t van de RPA 14 en 15 levert straks extra schoon varende vaartuigen op door de nabehandeling van de uitlaatgassen. 8 BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

9 Schone regelingen voor de binnenvaart NIEUWE REGELINGEN STIMULEREN SCHONE BINNENVAART IN ROTTERDAM STIMULERINGSFONDS SCHONE BINNENVAART EN DE DUURZAME LOGISTIEK IN ROTTERDAM Het Havenbedrijf wil met het tijdelijke stimuleringsfonds Schone binnenvaart en de duurzame logistiek in Rotterdam een bijdrage leveren een schonere haven. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan de sector om het brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen. CONTACTGEGEVENS HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. World Port Center Wilhelminakade 909 Havennummer 1247 Postbus AP Rotterdam T F I BINNENHAVENGELD afdeling havengelden T Het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) gaat namens het Havenbedrijf de stimuleringsregeling uitvoeren. Aanvragen voor de stimuleringsregeling kunnen worden gedaan door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De Innovatieve Raad van het EICB beoordeelt de aanvragen. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend vanaf 1 januari tot en met 31 maart en vanaf 1 juli tot en met 15 oktober. GREEN AWARD NU OOK VOOR BINNENVAART Stimuleren en herkenbaar maken van schone binnenvaart. Dat is het doel van het nieuwe milieukeurmerk dat de stichting Green Award op verzoek van binnenvaartorganisaties en zeehavenbeheerders heeft ontwikkeld. Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertifi ceerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving en kortingen op onder meer (zee)havengelden, loodsen en cursussen. DIVISIE HAVENMEESTER HAVENCOÖRDINATIECENTRUM Wachtchef Verkeersplanning en operaties T M 19 CENTRALE MELDKAMER HAVENMEESTER T F E M 14 VERKEERSCENTRALE HOEK VAN HOLLAND T M 11 VERKEERSCENTRALE ROTTERDAM T M 11 KLACHTENAFHANDELING De divisie Havenmeester wil eventuele klachten snel en goed afhandelen. Klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan: HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Klachtendesk divisie Havenmeester Postbus AP Rotterdam F E BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 9

10 Binnenvaartorganisaties Bureau Telematica Binnenvaart T E I Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) T E I Bureau Voorlichting Binnenvaart T E I Kantoor Binnenvaart T E I Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) T E I Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer T E I Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart T E I Stichting Scheepsafvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) T E I Boerengatbrug VHF :30-06:30 bediening via Erasmusbrug Botlekbrug VHF Calandbrug bediening via VHF Verkeersmanagement Centrale in Rhoon Hogebrug VHF Spaansebrug Lage Erfbrug VHF Mathenesserbrug VHF Beukelsbrug Nieuwe Leuvebrug VHF :30-06:30 bediening via Erasmusbrug Parksluizen VHF Pieter de Hoochbrug Erasmusbrug VHF Koninginnebrug Spoorbrug Koningshaven Spoorweghavenbrug Piekbrug Nassauhavenbrug Binnenhavenbrug L. Pincoffsbrug Rozenburgsesluis VHF Harmsenbrug Suurhoffbrug Recreatie posten Prinses Irenebrug (1) Berg- en Broekse Verlaat (2) (1) Bergsluis (2) (1) Kralingse Verlaat (2) (1) (1) Geldt van 16/10 t/m 15/04. (2) Alleen in het zomerseizoen van 16/04 t/m 15/ BINNENVAARTBROCHURE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Procedure VHF Communicatie VTS en HCC Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester

Procedure VHF Communicatie VTS en HCC Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Procedure VHF Communicatie VTS en HCC Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Auteur: B. Röhner Datum: Versie 1.0 - juni 2015 Inhoudsopgave 1. PROCEDURE VHF COMMUNICATIE VESSEL TRAFFIC SERVICES

Nadere informatie

VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam.

VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam. VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam. Marifoon Procedures. Beheersgeied. Het beheersgebied van de verkeersdienst IJmuiden/Amsterdam is als volgt begrenst: het zeegebied (inclusief de ankerplaatsen A, B

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014 Informatieblad Omgang met afval van de lading Stand: maart 2014 Inleiding Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is op 1 november 2009 in werking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA 17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Relevante artikels ivm binnenvaart,

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) Ontstaan, structuur en uitvoering in België

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) Ontstaan, structuur en uitvoering in België BINNENVAART Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) Ontstaan, structuur en uitvoering in België CDNI Verdrag afvalstoffen binnenvaart Inhoud: 1. Ontstaan

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

VTS Procedures Rotterdam.

VTS Procedures Rotterdam. VTS Procedures Rotterdam. Marifoon Procedures. Beheersgebied: Op zee (zie bijlage 1) In het aanloopgebied Rotterdam, als bedoelt en omschreven in artikel 2, sub d en bijlage 1 van het Scheepvaartreglement

Nadere informatie

Actuele Werkzaamheden van de CCR

Actuele Werkzaamheden van de CCR Actuele Werkzaamheden van de CCR Actuele werkzaamheden van de CCR ter reductie van emissies 11 april 2006 Drs. ing. R.F.E. Weekhout RV Senior adviseur Gevaarlijke Stoffen Deze presentatie Onderwerpen Scheepsafvalstoffenverdrag

Nadere informatie

BIJLAGEN SAV HET VERDRAG INZAKE

BIJLAGEN SAV HET VERDRAG INZAKE BIJLAGEN SAV HET VERDRAG INZAKE Verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart Pagina Pagina 1 1 BIJLAGE 1 Aanhangsel III "Lozingen goederensoorten" Goede- Goederensoort lozing in

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

GEDRAGSLIJN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MILIEUVOORVALLEN ALS GEVOLG VAN ACTIVITEITEN MET/OP SCHEPEN. Inleiding. Uitvoering

GEDRAGSLIJN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MILIEUVOORVALLEN ALS GEVOLG VAN ACTIVITEITEN MET/OP SCHEPEN. Inleiding. Uitvoering GEDRAGSLIJN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MILIEUVOORVALLEN ALS GEVOLG VAN ACTIVITEITEN MET/OP SCHEPEN Inleiding Deze gedragslijn geeft antwoord op de vraag wie aanspreekbaar en verantwoordelijk is als er activiteiten

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form van het ontvangende bedrijf of the receiving company Formulier S1 Bewijs van afgifte / Form S1 Proof of waste disposal. Bestemd voor het afgevende schip / For discharging vessel Het ingevulde formulier

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN VMBO-25 Haven en vervoer blz. 2 H&V/K5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm 11 + 12 Bestuurlijke vormen van de haven omschrijven

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen SAV deel B - Afval van de lading

Veelgestelde Vragen SAV deel B - Afval van de lading RWS ONGECLASSIFICEERD Veelgestelde Vragen SAV deel B - Afval van de lading 1. Wat zijn de overgangsbepalingen? Tot wanneer gelden deze? Wat verandert er per 1 november 2014? Tot 1 november 2014 waren voor

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Ervaringen met walstroom

Ervaringen met walstroom Ervaringen met Bij de invoering van heeft een aantal schippers technische ervaren bij het kunnen aansluiten op voorzieningen. Reden voor een onderzoek om te kijken naar de omvang en achtergronden van die.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 48 (1996) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 9 A. TITEL Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart; (met Bijlagen en Aanhangsels)

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd.

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd. GETIJDEN 2011 GETIJDEn 2011 Watergetijden Rotterdam en hoek van holland HET Havenbedrijf Rotterdam wenst iedereen een goede vaart in 2011 Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over het ontgassen van schepen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over het ontgassen van schepen. Rotterdam, 20 maart 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over het ontgassen van schepen. Aan de Gemeenteraad. Op 1 november 2011 stelde het

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN. Vul s.v.p. uw scheepsgegevens in op het formulier Overzicht van uw schepen

AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN. Vul s.v.p. uw scheepsgegevens in op het formulier Overzicht van uw schepen AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN Wat wilt u aanvragen (kruis uw keuze aan) o Ecorekening (vul formulier Aanvraag ecorekening en/of ecokaart(en) in) o Extra eco-kaart(en) (vul formulier Aanvraag ecorekening en/of

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu Opgesteld door: CCV Categoriecode: VVM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 30 meerkeuzevragen Dekkingsgraad toetstermen: 81% Cesuur: 80% ijzonderheden: De huidige cesuur is vastgesteld op 77%.

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Communicatie op het water

Communicatie op het water Communicatie op het water Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten of

Nadere informatie

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN 112 8. Toepassing van de criteria Bedacht dient te worden dat in de punten 1 t/m 3 steeds de minimum aantallen loodsen en sleepboten zijn genoemd. De bevoegde nautische autoriteit kan in verband met omstandigheden

Nadere informatie

AIS nader verklaard. Wat zijn de functies van AIS?

AIS nader verklaard. Wat zijn de functies van AIS? AIS nader verklaard AIS (Automatic Identification System) is de naam van een systeem waarmee het voor schepen mogelijk is om andere schepen te identificeren, en om de voortbeweging van deze schepen te

Nadere informatie

Havenreglement Maxima-centrale

Havenreglement Maxima-centrale Havenreglement Maxima-centrale Inhoudsopgave 0. Referentie... 2 1. Doel... 2 2. Scope... 2 3. Definities... 2 4. Reglement... 3 www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Gevaarlijke Stoffen Rotterdam en Moerdijk. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Gevaarlijke Stoffen Rotterdam en Moerdijk. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 2 Melding Gevaarlijke Stoffen Rotterdam en Moerdijk De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar U bent zelf verantwoordelijk voor controle op ontvangst van berichten die

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Rapport De rol van Rijkswaterstaat als plaatselijke autoriteit voor de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Rapport De rol van Rijkswaterstaat als plaatselijke autoriteit voor de Wet vervoer gevaarlijke stoffen De rol van Rijkswaterstaat als plaatselijke autoriteit voor de Wet vervoer gevaarlijke stoffen Datum Functie Geaccordeerd door 23 februari 2006 wnd. Unitmanager ir. A.P. de Looff Inspectie/Audit 20 februari

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Communicatie op het water in Frankrijk

Communicatie op het water in Frankrijk Communicatie op het water in Frankrijk Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten

Nadere informatie

River Information Services

River Information Services River Information Services Ivo ten Broeke Programmamanager RIS Rijnvaartcommissaris 3 februari 2010 Inhoud RIS, wat is dat eigenlijk RIS in wetgeving en afspraken RIS Implementatie 2 WAT IS RIS?? RIS zijn:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 48 Besluit van 18 december 2000, houdende regels ter uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen.

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen. Opgesteld door: CCV Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: VVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen Eindtermen/toetstermen 1. heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 100 / RHN / 2014 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 16 oktober 2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van operationele ruimte en de

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Gemeente Veghel - Havenbeheerverordening Veghel 2014-24 december 2014

Gemeente Veghel - Havenbeheerverordening Veghel 2014-24 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 79183 24 december 2014 Gemeente Veghel - Havenbeheerverordening Veghel 2014-24 december 2014 De raad van de gemeente Veghel, Overwegende dat de Havenverordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk 2009-3667;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk 2009-3667; Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk 2009-3667; gelet

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 034 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende voorschriften en beperkingen voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART Strasbourg 9 septembre 1996 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE

Nadere informatie

Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RP/G (14) 91 RV/G (14) 99 JWG (14) 93 14 november 2014 Or. fr fr/de/nl/- WERKGROEP POLITIEREGLEMENT WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

Verordening Zeehavengeld Zeeland Seaports 2006 ZEELAND SEAPORTS VERORDENINGEN. Haven van Terneuzen en Vlissingen

Verordening Zeehavengeld Zeeland Seaports 2006 ZEELAND SEAPORTS VERORDENINGEN. Haven van Terneuzen en Vlissingen Verordening Zeehavengeld Zeeland Seaports 2006 ZEELAND SEAPORTS VERORDENINGEN Haven van Terneuzen en Vlissingen 1 Inhoudsopgave ZEELAND SEAPORTS Havenverordening Zeeland Seaports 1999 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk 2009-3667;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk 2009-3667; Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk 2009-3667; gelet

Nadere informatie

Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Tekst geldend op: 04-04-2013) Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegde plaatselijke

Nadere informatie

Ladingboek Binnentankvaart

Ladingboek Binnentankvaart Ladingboek Binnentankvaart Versie: def.17-04--2003 Mailaddress: PO Box 23133 3001 KC Rotterdam The Netherlands Address: Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 4116070 F +31 (0)10 4129091

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. );

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. ); Onderwerp Datum 16 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2015 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Veel succes bij het maken van de vragen. 1. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: (3) A. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard verlangde

Nadere informatie

Wat is AIS? Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie

Wat is AIS? Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie E e n i n t ro d u c t i e va n A I S vo o r d e b i n n e nva a r t Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie Een introductie van AIS voor de binnenvaart Europese overheden overwegen

Nadere informatie

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Algemeen Met ingang van seizoen 2005 heeft WSV De Gouden Ham het beheer over een loods. De loods als zodanig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

Walstroom binnenvaart

Walstroom binnenvaart 9 a p r i l 2 0 1 0 - C B R B E X P R E S I N F O - N r. 3 9 Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e, 3011 BL ROTTERDAM Postbus 23133, 3001 KC ROTTERDAM Telefoon: 010-798 98 00, fax: 010-412 90 91 Walstroom

Nadere informatie

Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 (versie januari 2016) De Raad van de gemeente Rotterdam,

Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 (versie januari 2016) De Raad van de gemeente Rotterdam, Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 (versie januari 2016) De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 (raadsvoorstel nr. 336660; raadsstuk

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Stand van zaken Duits Minimumloon Duitsland heeft op 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon (Mindestlohn) ingevoerd. De hoogte bedraagt 8,50 bruto per uur. Het minimumloon

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015 5.3 Slepen Agenda 1.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE ORGANISATIE VAN SLEEPDIENSTEN EN DE SLEEPDIENSTVERLENERS 2.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HAVENGEBRUIKERS 1 BEPALINGEN

Nadere informatie

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ot1,~!!j.l!!!o!2 Beleid en bestuur ledengroep Containervaart Het bestuur van de ledengroep containervaart werkt aan

Nadere informatie

6 Divisie Havenmeester

6 Divisie Havenmeester 6 Divisie Havenmeester Kort voor de verzelfstandiging is het Havenmeesterconvenant Hier ondertekend, is ruimte voor waarmee een interessante de verantwoordelijkheid voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN EN BINNENVAART

VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN EN BINNENVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN EN BINNENVAART UITGAVE 2014 VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN EN BINNENVAART Straatsburg 9 september

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten

Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten (aug 2014) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 De BICS meldapplicatie (opbouw en hoofdfuncties)... 2 1.2 Ontvangende systemen, applicaties...

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT, "Port Entrepot", (vastgesteld: 18 6 2014)

HAVENREGLEMENT, Port Entrepot, (vastgesteld: 18 6 2014) HAVENREGLEMENT, "Port Entrepot", (vastgesteld: 18 6 2014) 1. Algemeen 1.1. Een ieder die zich op het terrein of in de haven van Vereniging van Eigenaars Kopgebouw en Jachthaven Entrepot bevindt, wordt

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT GRONINGEN SEAPORTS

HAVENREGLEMENT GRONINGEN SEAPORTS HVENREGLEMENT HVENREGLEMENT GRONINGEN SEPORTS Inhoud 1 lgemene bepalingen... 4 rtikel 1.1 Begripsomschrijvingen... 4 2 Veiligheid en milieu in de haven... 11 rtikel 2.1 anwijzing olie-/chemiehavens...

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Afvalstoffen Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Afvalstoffen Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 1 Melding Afvalstoffen Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? Alle meldingen

Nadere informatie

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. GEBIED van tot VTS POST MARIFOON Westhinder Wandelaar / Middelkerkebank Wandelaar

Nadere informatie

BINNENVAART HANDLEIDING

BINNENVAART HANDLEIDING BINNENVAART HANDLEIDING juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...03 2. HAVENNUMMERS...03 3. AFVALSTOFFENBESLUIT BINNENVAART...03 4. AANMELDEN VOOR BELADEN...04 5. AFMEREN VOOR BELADEN...05 6. BELADEN...06

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN B&W AMSTERDAM OP 13 MAART 2012

VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN B&W AMSTERDAM OP 13 MAART 2012 VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN B&W AMSTERDAM OP 13 MAART 2012 Toelichting bij het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 Algemeen Het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 (hierna: Havenreglement)

Nadere informatie

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380 GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380 UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE TARIEFVERORDENING OP DE BINNENVAART

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over rampbestrijdingsplannen, risico, gevaarlijke stoffen, handhaving en veiligheid

Vragen en antwoorden over rampbestrijdingsplannen, risico, gevaarlijke stoffen, handhaving en veiligheid Vragen en antwoorden over rampbestrijdingsplannen, bedrijven met een verhoogd risico, gevaarlijke stoffen, handhaving en veiligheid Inhoudsopgave Rampbestrijdingsplannen 3 1. Wat is een rampbestrijdingsplan?

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Schriftelijke inspectie ARBO zorg Menig binnenvaartondernemer heeft de laatste weken een brief ontvangen van de inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid)

Nadere informatie

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS DE LNG SPECIALIST LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST LNG SOLUTIONS DE TRANSPORTSECTOR STAPT OVER OP LNG... DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Save the date: tweede Algemene Ledenvergadering BLN- Koninklijke Schuttevaer

Save the date: tweede Algemene Ledenvergadering BLN- Koninklijke Schuttevaer Koninklijke Schuttevaer-BLN Save the date: tweede Algemene Ledenvergadering BLN- Koninklijke Schuttevaer Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BLN-Koninklijke Schuttevaer afgelopen maandag in Arnhem

Nadere informatie

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis Artikel 1 1. De exploitatie van de Parkhaven te Middelharnis, dat wil zeggen, van het gehele haventerrein, is in handen van, hierna te noemen verhuurder, gevestigd te Hardinxveld- Giessendam. 2. Verhuurder

Nadere informatie

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014 Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen Vivian van der Kuil 3 december 2014 2 Huidige regelgeving Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen Besluit Gevaarlijke Stoffen Aanwijzing Gevaarlijke stoffen 3

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

HAVEN AFVALSTOFFEN PLAN

HAVEN AFVALSTOFFEN PLAN HAVEN AFVALSTOFFEN PLAN Noordzeekanaalgebied Conform EU- Richtlijn nr. 2000/59/EG Betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen Dit Haven Afvalstoffen Plan omvat de havens

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie