Hoe zijn wij een team?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zijn wij een team?"

Transcriptie

1 Verslag landelijke contactmorgen jeugdevangelisatie 4 februari 2012 te Gouda Lezing door: dhr. L.A. Kroon Thema: Hoe zijn wij een team? Vrijwillig, niet vrijblijvend De voorzitter van de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie, de heer N.J. Teerds, heet de aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder de spreker van deze morgen, de heer L.A. Kroon en de heer G. Golstein vanuit het deputaatschap. Gezien de weersomstandigheden zijn er deze dag veel minder mensen aanwezig dan gewoonlijk. Toch fijn dat er 35 belangstellenden zijn. Wij zingen met elkaar Psalm 84:3 en lezen Prediker 4:7-12. De heer Teerds gaat ons voor in gebed. Hij spreekt een inleidend woord: Twee zijn beter dan één. Salomo stelt dat vast als een waarheid. Salomo spreekt hier niet over ergernissen die er kunnen ontstaan als er meer dan één persoon is, maar zegt dat twee beter zijn dan één. Samen kun je meer dan alleen: aanvullen, dienstbaar zijn, samen moeiten delen, elkaar helpen, beschermen in nood, wederzijdse betrokkenheid. In datzelfde hoofdstuk staat in vers 12 en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. De heer Teerds wijst ons op het grote belang dat we zo een Bijbelclub zijn, met die Derde erbij: verbonden in het werk van de Heere Christus. Als de Heere er mag zijn en Zijn zegen wil verbinden, dan zal het niet haast gebroken worden. Het thema van deze contactmorgen is: Hoe zijn wij een team? Vrijwillig, niet vrijblijvend De heer Kroon begint zijn inleiding met de weergave van de Bijbelse geschiedenis uit Exodus 35. Een ontroerend tafereel, mensen brengen sieraden, kleden en huiden voor de tabernakeldienst. De Heere heeft gezegd dat het een vrijwilliger hefoffer moet zijn. In Exodus 35:29 staat Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk hetwelk de Heere geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot een vrijwillig offer den Heere. In ons vrijwilligerswerk gaat het om het hart: doe ik het werk met mijn hart. Het kan zijn dat, vooral als je langer het werk doet, er routine, sleur optreedt. Doen wij het nog met ons hárt? De Heere vraagt het van ons. Vrijwillig Wat is eigenlijk een vrijwilliger? De heer Kroon stelt deze vraag aan de aanwezigen. Er worden diverse kenmerken genoemd: iets doen zonder vaste vergoeding, met bepaald doel voor ogen: je hoopt dat de kinderen de Heere mogen leren kennen, vanuit motivatie: uit liefde voor de Heere, het is een opdracht, er wordt een appèl/beroep op je gedaan door de kerkenraad. 1

2 Een definitie zoals het internet het geeft: Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Die definitie is wel mager als je die zet ten opzichte van een kerkelijke vrijwilliger. We kennen de klassieke vrijwilliger; een persoon doet lange tijd, bijvoorbeeld al 40 jaar hetzelfde werk bij de muziekvereniging. De moderne vrijwilliger heeft een bepaald doel voor ogen, een ideaal en wil zich vrijwillig, vaak voor korte tijd, inzetten om dat doel te bereiken. Hij is er éven op betrokken, voor hem is op dat moment dat doel belangrijk. Ook voor het evangelisatiewerk gaat het niet om eigen behoeften te bevredigen. Vrijwilligerswerk zoeken dat bij je past, dat is goed, dat mag. Maar mag niet het enige zijn: het gaat om eer van God, dat kinderen Hem leren kennen. Niet vrijblijvend Het evangelisatie-vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend ten opzichte van de Heere. Wij werken in Zijn Koninkrijk en dient te gebeuren op de manier, met evenwichtigheid, zoals de Heere dat van ons vraagt. Binnen kaders van het Woord en de belijdenisgeschriften. Ook binnen kaders van de gemeenten, deputaatschap, landelijke werkgroep: zijn die kaders helder, ken je die kaders? Als vrijwilliger heb je ook je eigen verantwoordelijkheid om die kaders helder te hebben. Het is heel belangrijk, ook praktisch bij verschillende comités of commissies. Het werk is ook niet vrijblijvend ten opzichte van elkaar als team. Wellicht dat de meeste mensen in het jeugdevangelisatiewerk het leuk vinden om in teamverband te werken. De heer Kroon vraagt aan de aanwezigen wat zij leuk vinden aan het teamwerk. Diverse antwoorden worden genoemd: de gezelligheid, elkaar aanvullen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, leren van elkaar, elkaar opscherpen, uitwerken van thema s. Die verschillen tussen mensen in het team kunnen ook problemen opleveren. Bij problemen is merkbaar, dat het zo lastig is om elkaar aan te spreken. Er is namelijk geen arbeidsverhouding. Bij de Jeugdbond maken ze gebruik van vrijwilligerscontracten, soms nodig om problemen te ondervangen. Hoe doe je dat: een professioneel team zijn. Er zijn diverse kwaliteiten van mensen met verschillende achtergronden: onderwijzers, verpleegkundigen, timmerman, zij vormen een team. Twee manieren om het in goede banen te leiden. 1. Goed zicht hebben op kwaliteiten en rollen die teamleden hebben 2. Overleg en evaluatie. Teamrollen Bijvoorbeeld: de onderwijzer kan wel een goede verteller zijn, maar hoeft geen goede organisator te zijn, hij werkt vaak op reformatorische basisschool, heeft in reformatorische kring zijn vrienden. Wat kent die persoon van het onkerkelijke milieu? 2

3 De timmerman heeft kwaliteit van de eenvoud. Dat kan helpen om het Evangelie eenvoudig over te brengen. Hij heeft waarschijnlijk meer ervaring met buitenkerkelijken en kan met zijn niveau mogelijk beter afdalen naar kinderen/tieners. We moeten goed oog hebben voor de teamrollen. De heer Kroon heeft voor alle aanwezigen een overzicht waarop de teamrollen van Belbin staat beschreven. Het overzicht is bij dit verslag gevoegd. Wellicht is het goed om die te bespreken in je eigen team. Er is ook een test daarover die je via internet kunt doen. Een teamrol is bijvoorbeeld de zorgdrager: de persoon die snel fouten ziet, alles wil controleren. Je moet niet te veel zorgdragers in een team hebben. Maar als je er geen hebt, dan gaat het mis. Waarom zijn die diverse rollen nodig? Om elkaar aan te vullen, te corrigeren. Dat geeft soms conflicten. Op zich is het niet erg om diegene die te sterk in zijn rol is, even terug te duwen. Het is belangrijk om zelf te weten waarin je kwaliteiten liggen, maar ook bekend te zijn met de valkuilen die daarbij horen. Heb vertrouwen in elkaars kwaliteiten en laat ze daar bij die ander liggen. Heb daar waardering voor. Overleg en evaluatie. Vrijwilligerswerk doen we naast een drukke baan en soms ook een gezin. Maar neem wel tijd voor overleg en evaluatie van het vrijwilligerswerk. Het is een vergissing dat vergaderingen ballast zijn. Je hebt goede regelmatige vergaderingen nodig met een goede agenda, voorzitter, notulen, afspraken. Je hebt momenten nodig waarop je elkaar spreekt. Ook activiteiten die al geweest zijn bespreken: evaluatie. Bespreek niet alleen het programma, maar ook over de vertelling, over orde en gezag. Je zou elkaar moeten aanspreken op gedrag: feedback geven. En dat heel concreet benoemen en duidelijk aangeven. Positieve feedback, maar ook kritisch, bijvoorbeeld wanneer iemand drie keer te laat was. Die zaken met elkaar doornemen en jezelf kwetsbaar opstellen: hoe kan ik dat of dat het beste doen? Samen ben je verantwoordelijk. In Johannes 1 lezen we over de roeping van de discipelen. Johannes heeft de Heere Jezus aangewezen als het Lam van God. Ze volgen de Heere Jezus. In Markus 10 vinden we de twee broers Jakobus en Johannes weer, dan in team van 12. Vers 37 En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten de een aan Uw rechterhand en de ander aan Uw linkerhand in Uw heerlijkheid. Twee leden van het team van de Heere Jezus die deze vraag stellen. De andere tien waren erdoor geïrriteerd. Hoogmoed ergert zich aan de zonden van anderen. Vers 42 wijst ons op de Heere Jezus. Hij, zachtmoedig, wijs, lankmoedig, dienstbaar, gaat met hen in gesprek. Hij wijst op Zichzelf in vers 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat geven van Zijn ziel is de grond van het dienstbaar zijn van Hemzelf en van Zijn discipelen. Wie op die manier dienstbaar mag zijn, mag een gezegende plaats innemen in het team. Dan zal het werk gezegend worden. 3

4 We zingen met elkaar Psalm 26:2. Daarna volgen mededelingen en is er pauze. In de pauze wordt de materialentafel goed bezocht. Er zijn diverse nieuwe materialen verkrijgbaar. Na de pauze worden in groepjes van 7 personen de casussen besproken. De casussen staan genoemd in de bijlage. Na de groepsbespreking volgt een plenaire bespreking. Er worden vragen gesteld aan de voorzitter, de spreker en aan elkaar. De volgende zaken komen o.a. aan de orde: - Een takenlijst kan een hulpmiddel zijn om helder te hebben wie voor verdeling van taken en wie voor welke taken verantwoordelijk is. Het is wel van belang om het te blijven bespreken, anders verwatert het systeem. - Dus niet te weinig vergaderen. Een vergadering moet wel meerwaarde hebben, zodat mensen echt gemotiveerd zijn om te komen. In een vergadering kan een stukje intervisie plaats vinden, elkaar helpen met problemen. - Op welke manier kunnen wij de teamgeest, de bezieling, de inspiratie, versterken? Dat kan door bijvoorbeeld iets samen te doen, met elkaar uit eten te gaan. Ook mooi is om naar de inspiratiebron Zelf te gaan, het Woord van God, de liefde tot Zijn dienst. Door met elkaar een Bijbelstudie doen, in het besef dat gebed niet gemist kan worden. - Zijn er zorgen bij het evangelisatie-vrijwilligerswerk, dan is het van belang om die te delen met de kerkenraad. Wacht daar niet te lang mee. Het delen van zorgen hoeft niet al de oplossing te betekenen, maar geeft al wel verlichting omdat je samen deelt. - Evaluatie direct na de club, dat kan. Als het gevoelig is, dan is het beter om te wachten. Dus wijs reageren, niet impulsief. De heer G. Golstein, algemeen secretaris van het deputaatschap evangelisatie, laat zingen Psalm 121:1. Hij gaat voor in gebed, dankt de Heere voor de ochtend en vraagt de zegen voor de maaltijd. Wij nuttigen de meegebrachte lunch, krijgen soep, bezoeken de materialentafel en praten nog na over het thema. De voorzitter eindigt met gebed en bedankt allen voor hun aanwezigheid. Wij mogen terugzien op een fijne, waardevolle contactmorgen Bijgevoegd bij dit verslag: 1. Een overzicht van de teamrollen van Belbin. 2. De casussen die zijn besproken. Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie Ilsabé van der Heiden-Ebbers 4

5 Teamrollen van Belbin Rol IS Kenmerken Gedijt bij Teambijdrage Valkuil Bedrijfsman De praktische figuur, de organisator in het team. Is nuchter, taakgericht, werkt hard, zet plannen om in uitvoerbare taken. Gestructureerde aanpak, harde werker, nuchter, realistisch, ziet wat haalbaar is en wat niet. Het directe nut moet duidelijk zijn Duidelijke afspraken, heldere instructies, ritme, regelmaat Praktische organisator, verwerking ideeen in taken, bezigheden, goede uitvoerder Te snel overgaan op doen, star zijn, vernieuwing is niet nuttig Brononderzoeker Extraverte netwerker. Enthousiast, avontuurlijk, ruimdenkend, op zoek naar interessante ideeën. Extravert, communicatief, speels, enthousiast, joviaal, nieuwsgierig. Vernieuwing, mensen en contacten, avontuur, drukte, afwisseling. Brengt nieuwe ideeen in, ziet kansen, sterk in improvisatie. Snel afgeleid, maakt niets af, overenthousiast Plant Creatieve denker, introvert, origineel. Is visionair, verrassend. Kan verstrooid lijken en niet altijd even praktisch. Introverte denker, dagdromer, filosoof. Soms wat solistisch. Intellectuele uitdaging, rust en ruimte, creativiteit, erkenning. Creatief vernieuwend, lost moeilijke problemen op. Kan onrealistisch zijn, blijven denken, niet gaan doen. Monitor Verstandig, bedachtzaam, kritisch. De analyticus die wil weten hoe de vork in de steel zit. Zal niet te snel schakelen. Goed in oordelen. Bedachtzame doordenker, analyseert graag en goed, stelt vragen, zoekt logische redenering. Inzicht en overzicht, wil dingen kunnen snappen. Helikoptervisie, analyseert weloverwogen, is strategisch, creëert overzicht. Te lang blijven doorredeneren, te koel en afstandelijk zijn. Vormer Gedreven, gepassioneerd, wilskrachtig. Wil presteren en zoekt de uitdaging op. Weet mensen in beweging te krijgen. Kan wat kort door de bocht zijn. Gedrevenheid, wilskracht, prestatiegericht, ondernemer, pionier, moedig, stellig, vlot, ongeduldig. Spanning, prikkels, competitie, duel, duidelijkheid, resultaten, winnen. Brengt team in beweging, zorgt voor resultaten, gaat conflicten aan i.p.v. uit de weg. Onverdraagzaam tegen ambitielozen, wedijveren, platwalsen. 5

6 voorzitter Natuurlijke coördinator van het team. Geeft de procedure aan, verheldert bedoelingen, vat samen wat iedereen wil. Is niet creatief, maar zoekt naar talent bij anderen. Is goed in delegeren. Rustig, tolerant, positief, ruimdenkend, nieuwsgierig, coördinerend. Samen, procedures, consensus. Structureert overleg, creëert gezamenlijkheid, neemt besluiten, is doelgericht. Delegeert te makkelijk en te vaak. Kan beïnvloedt worden. Zorgdrager Is voortdurend bezig wat er fout en mis kan gaan. Heeft veel aandacht voor details, checkt of alles wel klopt. Bewaakt kwaliteit en veiligheid. Perfectionistisch, gericht op details, innerlijk gespannen, (over)bezorgd, nauwkeurig en consistent. Veiligheid, kwaliteit, details, zekerheid. Afspraak = afspraak, voorziet risico s, bewaakt de kwaliteit. Kan teveel leeuwen en beren zien, moeite met delegeren. Verlammende invloed. Groepswerker Meest gevoelige lid van het team. Behulpzaam, meegaand, gericht sfeer, gevoel van samenhorigheid. Zoekt evenwicht, harmonie. Is er voor anderen, heeft moeite met conflicten en stress. Sociaal, mensgericht, mild, diplomatiek, meegaand, humoristisch, gevoelig. Gezamenlijkheid, verbondenheid, verdieping relaties, gezelligheid. Sociaal begaan en gevoelig, zorgt voor het wij-gevoel, is de smeerolie van het team. Gaat conflicten uit de weg, praat spanningen weg, loopt weg voor confrontaties. Specialist Stille eenling, voelt zich niet zo thuis in een team. Weet heel veel van heel weinig. Toewijding, deskundigheid, rustig, standvastig, solist. Alle ruimte om inhoudelijke kennis te spuien. Technisch vaardig, gespecialiseerde kennis. Deskundig gedrag, opscheppen met kennis, frustreert creativiteit. 6

7 7

8 Casus 1. Aanwezig bij vergadering 1 à 2 keer in het jaar hebben jullie vergadering rondom de zaken van de kinderbijbelclub. Hoewel de groep medewerkers uit ruim 20 personen bestaat, is er meestal maar een vast groepje van 8 personen aanwezig. Tot afspraken komen is hierdoor lastig en de taken komen hierdoor ook meestal op dezelfde schouders. Hoe moet je hiermee omgaan? 2. Ons team en de verhouding met de kerkenraad Als team hebben we een mooi programma gemaakt voor de Vakantie-Bijbel-Club. Alles is heel goed voorbereid, folders verspreid, advertenties geplaatst. We zien er naar uit om te kunnen beginnen. Het programma is voorgelegd aan de (commissie van) kerkenraad. Er komt een reactie dat er bezwaar is tegen twee liederen die in het programma zijn opgenomen. Hoe reageren we onderling in het team en als team richting kerkenraad? 3. Bewogenheid en gebed Je merkt dat verschillende collega-vrijwilligers hun taak netjes uitvoeren maar voor jouw gevoel moet er meer bewogenheid en gebed met en voor elkaar en ook voor de kinderen/tieners zijn. Hoe maak je dit bespreekbaar? 4. Bespreken van inhoud Je bent al een tijd betrokken bij de club en je hebt het er goed naar je zin. Als team loopt het allemaal ontspannen en gezellig en is er ruimte om met elkaar te evalueren zowel op praktisch als inhoudelijk vlak. Toch heb je het idee dat er in sommige vertellingen meer aandacht voor een bepaald onderwerp moet zijn (zonde, vergeving, Jezus etc). Juist omdat de groep zo goed met elkaar omgaat is het lastig om inhoudelijk echt kritiek te geven of om dit zware punt aan te snijden. Wat is de beste manier? 5. Aanspreken teamlid Tijdens de laatste clubmorgens merk je dat Corné (mede leidinggevende) erg joviaal omgaat met de aanwezige jongeren. Ook anderen valt dit op. Het gaat duidelijk ten koste van het gezag van de anderen. Jullie storen je eraan. Hoe ga je dit aanpakken? 6. Controle financiën Jet is meer dan 10 jaar actief bij de kinderevangelisatie en regelt ook al zo lang de financiën van de club. Er zijn de laatste tijd vragen gerezen bij diverse teamleden of het allemaal wel klopt met de inkomsten en uitgaven. Steekt Jet misschien geld in eigen zak? De laatste vijf jaar heeft er geen kascontrole plaatsgevonden, er is niet aan gedacht. Wat nu? 8

Teamrollen volgens BELBIN

Teamrollen volgens BELBIN Teamrollen volgens BELBIN Dit document bevat de volgende informatie: Wat is BELBIN? Geschiedenis van BELBIN Teamrollen - Bedrijfsman - Brononderzoeker - Groepswerker - Monitor - Plant - Specialist - Voorzitter

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Werken aan een succesvol team

Werken aan een succesvol team Werken aan een succesvol team Inleiding Als leidinggevende geeft u leiding aan medewerkers met wie u samen een team vormt. U bent verantwoordelijk voor de beslissingen die in dit team genomen worden en

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Thema: Diversiteit binnen teams, Teamscan Belbin Rollen (blz. 130 van het boek) Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een

Nadere informatie

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus TEAMROLLEN BELBIN Meredith R. Belbin kwam na onderzoek tot de conclusie dat in een groep bepaalde personen bepaalde rollen rollen op zich namen, en dat het patroon waarin de rollen verdeeld waren een cruciale

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Training. Samenwerken

Training. Samenwerken Training Samenwerken Forum 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Toren bouwen 6 Theorie 10 Opdracht Tien geboden

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Hoe houd je de groep in de hand?

Hoe houd je de groep in de hand? Verslag van de landelijke contactdag kinder- en tienerevangelisatie gehouden te Gouda op 5 februari 2011. Lezing door: mw. A. van de Breevaart Thema: Hoe houd je de groep in de hand? Voordat de landelijke

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Waardevolle verschillen

Waardevolle verschillen Diversiteit: Waardevolle verschillen Inspiratie om de specifieke kwaliteiten van extraverte én introverte professionals te (h)erkennen en in te zetten voor krachtige teams. De kracht van diversiteit zit

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams

NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams Introductie film teamwork Gerco Rietveld Inkoop heeft personality management nodig Prof. Dr. Frank Rozemeijer Inkoop heeft behoefte aan een ander

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt.

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Teamrolmanagement DE BELBIN-ANALYSE Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Uitgangspunt Uitgangspunt van Belbin is

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1 VRNLJST TMROLLN 1 Met deze lijst kunt u bekijken welke teamrol u in een team vervult. e test is door R. Meredith elbin en zijn team ontwikkeld. Lees elke vraag en de antwoordalternatieven door. Verdeel

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Samenwerken bij bnr. Hoe juniormedewerkers één groep kunnen worden HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 29-1-15

Samenwerken bij bnr. Hoe juniormedewerkers één groep kunnen worden HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 29-1-15 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Samenwerken bij bnr Hoe juniormedewerkers één groep kunnen worden 29-1-15 Yessica Lammers 283124 TPV4 Mirjam Post Opdrachtgever bnr Marijke van der Klok Postema Beoordelaar TP

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Ik verdien niet wat de klant krijgt!

Ik verdien niet wat de klant krijgt! Ik verdien niet wat de klant krijgt! * De Communicatie van een nieuw Bedieningsconcept FiDiZ Zwolle * 27 maart 2013 * 10 april 2013 Opleiding Persoonlijke Financiële Stijlen in 1 dag Voor meer informatie:

Nadere informatie

BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1. VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 2

BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1. VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 2 BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 2 April 2011 Henk Magré Programma Korte terugblik Projectplan en Communicatie (theorie) Werkgroepjes (jullie

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 1 Bereid uw team voor op 2016 Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 2 12-12-2015 Uw team is cruciaal bij de realisatie van uw ambities Heeft u een optimale teamsamenstelling? Hoe beïnvloedt u

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

de TROMPET Ken je instrument! Speel je eigen partij! Tips voor beter samenspel! en zoek in goed samenspel de ideale toon!

de TROMPET Ken je instrument! Speel je eigen partij! Tips voor beter samenspel! en zoek in goed samenspel de ideale toon! De trompet is een enthousiaste, optimistische ontdekker. Je houdt ervan om regelmatig nieuwe muziekstukken te ontdekken, te veranderen en uit te voeren voor diverse soorten publiek. de TROMPET extraverte

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Gebruik de Belbin teamrollen om soepel samen te werken

Gebruik de Belbin teamrollen om soepel samen te werken Gebruik de Belbin teamrollen om soepel samen te werken Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Langeveld 24 April 2012 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/37424 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007 Belbin teamrollen Rogier Guns Teamrollen volgens dr. Meredith Belbin Het begrip "teamrol" is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht twee decennia lang

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden:

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden: 1 Vragenlijst Belbin Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om u in staat te stellen zelf uw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een eenvoudige Nederlandse bewerking van drs. R. Groen

Nadere informatie

Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand

Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand Verwachtingen? Leervragen? Doelen De deelnemers reflecteren op de rol van mensen en cultuur bij schoolontwikkeling hebben meer inzicht in weerstand en krijgen

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Coordinerend werken. Voorbereidingsopdracht 3. Opdrachten 1/9 Coördinerend werken

Coordinerend werken. Voorbereidingsopdracht 3. Opdrachten 1/9 Coördinerend werken Coordinerend werken Opdrachten 1/9 Voorbereidingsopdrachten Tijdens de cursus staat leren centraal. Leren kun je op verschillende manieren doen: door kennis op te nemen (bijv. het doorlezen van het e-book),

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Generatiemix. Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie. Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)?

Generatiemix. Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie. Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Generatiemix Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een medewerker uit de babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan)

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) CHECKLIJST VOOR LES 3 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Openbaring 1:8 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Johannes 1 t/m 7 3. 4. 5. MIJN REACTIE

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Mijn visie; mijn manier van handelen en

Mijn visie; mijn manier van handelen en Mijn visie; mijn manier van handelen en ideeën over hoe kinderen ontwikkelen, leren en zouden moeten leren op school. Mariska Gerritsen, Docent beeldende vorming Fontys Tilburg Onderwijs Mijn visie op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Workshop Congres Geloof in Zorg De Werelt - 5 oktober 2012 Bart Cusveller & René van Leeuwen Steekproef % (n=672) Leeftijd Geslacht Opleiding

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

P ROGRAMMA VOLG JEZUS VOORBEELD. 2015 Congres van Jehovah s Getuigen

P ROGRAMMA VOLG JEZUS VOORBEELD. 2015 Congres van Jehovah s Getuigen P ROGRAMMA VOLG JEZUS VOORBEELD 2015 Congres van Jehovah s Getuigen V R I JDA G Leer van mij MATTHE ÜS 11:29 OCHTEND 9.20 Muziek 9.30 Lied 5 en gebed 9.40 LEZING DOOR CONGRESVOORZITTER: Jezus voorbeeld

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel. 0342-475048 Fax 0342-474826

Nadere informatie

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden?

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden? Vragen bij De hemel dichterbij (dr. P.J. Visser) 1. Onderweg - Hoeveel keer (per dag, per week, per maand) ben je je ervan bewust dat het leven op aarde eindig is? - Wat denk je dat het leven je nog allemaal

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Relevant zijn als christen

Relevant zijn als christen Relevant zijn als christen Eén van de mooiste teksten uit de Bijbel; Gods kernboodschap voor een verlost volk! Geen schoner spreuk en meer van kracht, dan Micha zes en wel vers acht! Micha 6:8 Er is jou,

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie