De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op"

Transcriptie

1 Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008 Postfach 1164 NL-7503 GA D Enschede Gronau 053 / / / / UNSER ZEICHEN ESch/MV 222 ANSPRECHPARTNER Elisabeth Schwenzow IHRE NACHRICHT VOM DURCHWAHL -24 of Vergadering EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 Geachte dames en heren, 27 februari 2014 De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op vrijdag 14 maart 2014 om uur in het Rathaus van de Stadt Rheine, Klosterstraße 14, Rheine (zie bijgevoegde plattegrond). In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering. De fractievergaderingen beginnen om uur in de volgende ruimten: CDA / CDU: Vergaderzaal 104 PvdA / SPD: Vergaderzaal 101 VVD+kleine fracties: Ratssaal Aansluitend aan de vergadering nodigt de Stadt Rheine u uit voor een rondleiding over de tentoonstelling Das Erbe der Morrien Einblicke in das Leben einer westfälische Adelsfamilie in het Falkenhof Museum (op 5 min. loopafstand van het Rathaus). Met vriendelijke groeten, Volksbank Gronau, Kontonummer , BLZ BNG Den Haag, Günter Alsmeier Voorzitter bankrekening Postbank-girorekening

2 SEITE 2/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 AGENDA voor de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart : Opening en begroeting - Goedkeuring van de agenda 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 22 november : Mededelingen a) Verkiezingen in Nederland en Nordrhein-Westfalen b) Onderwijs Duitse taal op het mbo c) Mach Mit Dag van de Duitse taal in Nederland op 10 april 2014 d) Grensoverschrijdende OV-ticket e) Fietssnelweg F35 f) Grensoverschrijdend ambulancevervoer g) Activiteiten grensoverschrijdende arbeidsmarkt h) Accijnsverhogingen in Nederland i) Vervolgopleiding over de grens PRESENTATIE EurSafety Health-Net door Prof. Dr. Alex W. Friedrich, Hoogleraar / Afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie Universitair Medisch Centrum Groningen 4: a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur b) Vragen en suggesties uit de fracties 5: Samenstelling 3 nieuwe commissies 6: Verandering rechtsvorm / stand van zaken

3 SEITE 3/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 7: Tolheffing op personenauto s in Duitsland 8: Stand van zaken TEN-T Corridor2 9: INTERREG IV A (mededeling van het regionaal programmamanagement) 10: INTERREG IV A goed te keuren People-to-People- en kleinprojecten a. INTERREG IV A-People-to-People-project Samen in een beroep b. INTERREG IV A-People-to-People-project GreBe Gronau- Enschede c. INTERREG IV A-People-to-People-project TWASCH 2014 d. INTERREG IV A-People-to-People-project We zien wel / Wir werden sehen 11: INTERREG IV A - Intrekking van goedkeuringsbesluiten a. INTERREG IV A-kleinproject Detecteerbare infra b. INTERREG IV A-People-to-People-project Filmspiegel + 12: Stand van zaken INTERREG V 13: Voorbereiding INTERREG V-projecten door het EUREGIOsecretariaat 14: Rondvraag

4 SEITE 4/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 1: Opening en begroeting - Goedkeuring van de agenda Voorstel: Goedkeuring.

5 SEITE 5/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 22 november 2013 Het verslag treft u als bijlage aan. Voorstel: Goedkeuring.

6 VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 22 november 2013 in het Gemeentehuis van Hengelo Aanwezig: zie presentielijst 1: Opening en begroeting De heer Alsmeier, voorzitter van de EUREGIO, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens vindt de begroeting plaats door de heer Bron, wethouder van de gemeente Hengelo, die daarbij ondermeer nader ingaat op de architectuur van het gemeentehuis, op de geplande projecten in de binnenstad en op de betrokkenheid van de gemeente Hengelo in het TEN-Tdossier. Besluit: Aansluitend wordt de agenda door de EUREGIO-Raadsleden vastgesteld. 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 21 juni 2013 De heer Achterkamp (CDA/CDU) verzoekt het EUREGIO-secretariaat om een toelichting te geven over de plaatsgevonden activiteiten op het gebied van grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit / Acute zorg (agendapunt 4b). Mevrouw Schwenzow meldt dat er in dit kader in september een geslaagde bijeenkomst van het Gesundheitsforum heeft plaatsgevonden in Nordhorn. Het EUREGIO-secretariaat was hierbij nauw betrokken. Ze wijst er op dat er een netwerk is opgebouwd. Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd. 3: Mededelingen a) Overzicht taalscholen en taaldocenten EUREGIO-gebied

7 Mevrouw Schwenzow bericht over de lijst met taalscholen en taaldocenten in het EUREGIO-gebied die sinds kort op de EUREGIO-website te vinden is. Ze onderstreept het belang van passieve kennis van de buurtaal in de euregionale context en motiveert de EUREGIO-Raadsleden om de buurtaal te leren. b) Problemen met Nederlanders woonachtig in Neuenhaus (Interview RTV Oost ) c) Internationale School Münster De heer Achterkamp (CDA/CDU) verheugt zich dat de Hugo de Groot school als internationale school werd erkend. Hij wijst er op dat het zinvol was om een resolutie op te stellen. d) Grensoverschrijdend ambulancevervoer De heer Bulsink (VVD + kleine fracties) onderstreept in een reactie op de mededeling het belang van deze levensreddende voorziening. Hij wijst er op dat het wachten is op het opnieuw tekenen van een convenant tussen de Kreis Borken en Connexxion. Connexxion en Kreis Borken zijn van mening dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eerst duidelijkheid moet verschaffen over de eisen rondom de bevoegdheid en bekwaamheid bij grensoverschrijdende assistentie alvorens zij hun convenant kunnen actualiseren en hebben daarom het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om hierover op korte termijn duidelijkheid te verschaffen. Hij verzoekt het EUREGIO-secretariaat om bij het ministerie van VWS vanuit de EUREGIO druk uit te oefenen om deze nodige duidelijkheid op korte termijn te verschaffen en er op aan te dringen dat medio 2014 de zaken helder zijn en het convenant getekend kan worden. Vervolgens komt mevrouw Feldhaar (CDA/CDU) terug op haar vraag van de vorige Raadsvergadering. Ze deelt mede dat er ondertussen een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden. Er werd bovendien in september jl. een Rettungsdienstakademie opgericht in Bocholt, waar opleidingen naar Europese norm worden aangeboden. Zodoende verwacht men grotere overeenkomsten in de opleiding van het Duitse en Nederlandse personeel te bereiken. Mevrouw Feldhaar bedankt de EUREGIO voor de ondersteuning en spoort de EUREGIO aan om ook verder met het thema te blijven doorgaan. Mevrouw Schwenzow zegt verdere ondersteuning toe. e) Grensoverschrijdende OV-ticket

8 De heer Achterkamp (CDA / CDU) vraagt het EUREGIO-secretariaat om de verantwoordelijke instanties voor de ticketsystemen aan te schrijven. Hij vindt dat er in het EUREGIO-gebied iets moet gebeuren op dit gebied. f) Airport Twente / stand van zaken g) Naamswijziging Alfred Mozer Stichting (AMS) h) Nederlandse overheid stopt de subsidiebijdrage aan buitenlandse NTCscholen i) Problemen aan de grens door rijverbod voor vrachtwagens tijdens zon- en feestdagen Mevrouw Schwenzow geeft aan dat het EUREGIO-secretariaat het probleem heeft aangekaart in het GROS-coördinatorenoverleg van Via dit platform kan het probleem mogelijkerwijs als actiepunt worden opgenomen in de GROS-actielijsten Nederland-Noordrijn-Westfalen en/of Nederland-Nedersaksen. De actielijsten worden vastgesteld door de ministeries en vormen een bilaterale grensoverschrijdende werkagenda. Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft alvast toegezegd om het probleem nader te onderzoeken. De relevante vakdepartementen zullen worden benaderd. j) Burgerinitiatieven tegen geluidsoverlast door toenemend goederenvervoer per spoor aan de Nederlandse kant De heer Jager (VVD+kleine fracties) vult aan dat alle politieke partijen in de provincies Overijssel en Gelderland het eens zijn met deze burgerinitiatieven. Ze willen nadrukkelijk een toename van het goederenvervoer op de spoorlijnen in Gelderland en Overijssel vermijden. Hierop aansluitend merkt mevrouw Schwenzow op dat reacties van de Duitse kant, die vanzelfsprekend ook betroffen zou worden door een toename van het goederenvervoer, voorlopig uitblijven. Mevrouw Feldhaar (CDA/CDU) onderschrijft tenslotte het belang van burgerinitiatieven. Ze bericht over een grensoverschrijdend burgerinitiatief in Bocholt die de uitbouw van de grindontginning kon verhinderen. k) Stand van zaken tolheffing Duitse snelweg Mevrouw Schwenzow geeft in een korte toelichting aan dat het EUREGIO-secretariaat in opdracht van het Dagelijks Bestuur een brief heeft geschreven aan het verkeersministerie in Berlijn om informatie in te winnen over het effect van tolheffing op de verkeersbelasting in het grensgebied. Ook heeft het EUREGIO-secretariaat tijdens de WVEG-jaarvergadering dienaangaande navraag gedaan bij andere Euregio s. Daarbij is duidelijk geworden dat, net zoals dit in het Duits-

9 Oostenrijkse grensgebied het geval is, een uitzonderingsbepaling voor tolheffing in het onmiddellijke grensgebied nadelige effecten voor het toerisme in het grensgebied zou voorkomen. Besluit voor alle mededelingen: Voor kennisgeving aangenomen. Vervolgens geeft de heer Spell, leraar Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus, een korte presentatie inzake het gemeenschappelijk project met het Assink Lyceum Haaksbergen over het thema Weerstand tegen het nationaal-socialisme. Een vijftigtal leerlingen hebben zich verdiept in de levenslopen van twee Duitse en twee Nederlandse verzetsstrijders. Daarbij werd nauw samengewerkt met Villa ten Hompel in Münster. De heer Achterkamp (CDA/CDU) bedankt de heer Spell voor de presentatie en geeft aan enthousiast te zijn over het project. Hij zou het begroeten als de ervaringen die in dit project werden opgebouwd ook zouden worden gedeeld met andere leerlingen en scholen in het EUREGIO-gebied. De heer Janning (CDA/CDU) sluit zich hierbij aan. Op navraag van de heer Janning gaat de heer Spell nader in op het netwerk van vijf Duits-Nederlandse scholen, waar hij actief in participeert. De heer Spell bericht dat inderdaad wordt nagedacht over vervolg-/ uitbreidingsactiviteiten en zal hierbij ook de suggesties van de Raadsleden meenemen. 4: a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur b) Vragen en suggesties uit de fracties De heer Overhageböck (SPD / PvdA) deelt mede dat het land NRW, ondermeer naar het voorbeeld van Nederland, prioriteit geeft aan de uitbouw van fietssnelwegen. In dit kader verzoekt de heer Overhageböck het EUREGIO-secretariaat om zich in te zetten voor de realisatie van de grensoverschrijdende fietssnelweg Enschede Glanerbrug Gronau Ochtrup Langenhorst Rheine. De heer Fens (VVD+kleine fracties) brengt twee organisatorische punten onder de aandacht. Ten eerste begroet hij, vanuit duurzaamheidsoogpunt, dat de stukken van de EUREGIO-Raad digitaal ter beschikking worden gesteld. Tegelijkertijd stelt hij vast dat dit echter bij een aantal Raadsleden voor problemen zorgt. Overeenkomstig vraagt hij of de Raadsleden die dit willen, ook nog de papieren versie kunnen krijgen toegestuurd. Naar aanleiding van de afloop van de stemrondes van de vorige Raadsvergadering, roept hij ten tweede op tot een transparantere stemprocedure. Hij stelt voor om voortaan te werken met stemkaarten. In reactie op de betreffende vragen van de heer Fens zegt mevrouw Schwenzow toe dat de printversie van de Raadsstukken op aanvraag kan worden toegestuurd. Inzake de stemprocedure zijn al een aantal maatregelen genomen, gaat mevrouw Schwenzow verder. Werken met

10 stemkaarten is daar één van. Verder moeten alle Raadsleden zich voortaan via lijsten aan het begin van de Raadsvergadering aanmelden. Op die manier kan het exacte aantal stemgerechtigde Raadsleden worden nagetrokken. De heer Coße (SPD/PvdA) begroet de invoering van stemkaarten. De heer Alsmeier vraagt de Raadsleden vervolgens voor de duidelijkheid of men bij elk agendapunt een stemming wil houden. Dit voorstel wordt door de Raad verworpen. Enkel bij onduidelijke / kritische punten wordt een stemming gehouden. 5: Begroting 2014 De heer Fens (VVD+kleine fracties) is zich er van bewust dat het opstellen van de begroting voor een dergelijke kleine organisatie als de EUREGIO niet eenvoudig is. Hij zegt dan ook bewondering te hebben voor de personen die aan de begroting hebben gewerkt en complimenteert mevrouw Schwenzow nadrukkelijk. Besluit: De begroting 2014 wordt vastgesteld. 6: Vergaderschema Besluit: Het vergaderschema wordt goedgekeurd. 7: Voorzitterschap EUREGIO-raad Besluit: De verkiezing van de voorzitter van de EUREGIO-Raad alsmede zijn drie plaatsvervangers zal op z n vroegst plaatsvinden na de herbezetting van de EUREGIO-Raad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in Nederland en Nordrhein-Westfalen. 8: Samenstelling 3 nieuwe commissies Mevrouw Schwenzow wijst er op dat in maart 2014 een besluit over de commissies moet worden genomen. Ze spoort dan ook iedereen aan om eventuele discussiepunten zo spoedig mogelijk aan te leveren teneinde de afstemming in de winterperiode te kunnen laten plaatsvinden. Naar aanleiding van het verzoek van de heer Achterkamp (CDA/CDU) zegt mevrouw Schwenzow verder toe om ten behoeve van de afstemming van de commissiesamenstelling in januari een presidiumbijeenkomst te organiseren.

11 Besluit: - Het huishoudelijk reglement (versie van ) wordt goedgekeurd. - Het secretariaat krijgt de opdracht om de samenstelling van de commissies afsluitend af te stemmen met de fracties en deelregio s voor de volgende vergadering. In dit kader wordt in januari 2014 een presidiumbijeenkomst georganiseerd. 9: Samenstelling Begeleidingsgroep Financiën Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 10: Verandering rechtsvorm / stand van zaken Mevrouw Schwenzow verduidelijkt dat de zetel van de EUREGIO vanwege wachtgeldverplichtingen en het geldende arbeidsrecht ook in de toekomst aan de Duitse kant zal blijven. Verder geeft ze aan dat het onderzoek tot op heden nog niet wijst op een duidelijke meerwaarde van een EGTS (Europese rechtsvorm) ten opzichte van een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling. Wel is duidelijk geworden dat de inspanning voor het oprichten van een EGTS in vergelijking tot die voor een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling groter is. Overeenkomstig wordt eerst gefocust op de oprichting van een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling. Parallel wordt de ontwikkeling van de organisatievorm EGTS verder opgevolgd teneinde, indien gewenst, in een tweede fase over te gaan tot deze Europese variant. Besluit: 1) De EUREGIO-Raad besluit om in te stemmen met de verdere stappen inzake de oprichting van een grensoverschrijdend openbaar lichaam. De mogelijkheden inzake de overgang naar een EGTS moeten door het secretariaat verder worden nagegaan. 2) De EUREGIO-Raad neemt de stand van zaken inzake de wijziging van de rechtsvorm voor kennisgeving aan. 11: Grensoverschrijdend verschil in minimumleeftijd bij verkoop alcohol aan jongeren Besluit: Geschetste ontwikkelingen worden voor kennisgeving aangenomen. De EUREGIO-Raad geeft het EUREGIO-secretariaat de opdracht om de potentiële problemen in het grensgebied op te volgen door het organiseren van een bijeenkomst voor de betroffen grensgemeenten. Een dergelijke bijeenkomst dient een aantal maanden na de inkrachttreding van de wetswijziging te worden georganiseerd.

12 12. INTERREG IV A (mededeling van het regionale programma- management) Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 13: INTERREG IV A- goed te keuren projecten a. INTERREG IV A-project GROS_Impuls_A&O» Mevrouw Schwenzow geeft een korte toelichting op de inhoudelijke speerpunten van het project. Drie grote themagebieden worden in samenwerking met de andere Duits-Nederlandse Euregio s behandeld; te weten: ondersteuning bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de vorm van advisering, grensoverschrijdende strategieën m.b.t. talenten en grensoverschrijdende mobiliteit in het onderwijs (incl. taal en interculturele competenties). Het thema grensoverschrijdend vervolgonderwijs wordt expliciet meegenomen onder het tweede speerpunt. Dit als antwoord op de motie Projectmanagement realisatie vervolgopleiding over de grens die werd aangenomen in de afgelopen Raadsvergadering. Besluit: Goedkeuring. 14: Stand van zaken goedkeuring INTERREG IV A-People-to-People-project Filmspiegel+ Besluit: Indien de regionale cofinanciering voor het People-to-People project Filmspiegel+ niet vóór schriftelijk wordt bevestigd door de cofinancierende instantie, wordt het goedkeuringsbesluit van de Raad van ingetrokken zodat de voor dit project ingeplande subsidiemiddelen aan andere projectinitiatieven ten goede kunnen komen. Daarmee wordt ook de toekenning aan de leadpartner van inzake de beschikbaarstelling van INTERREG IV A-subsidiemiddelen teruggetrokken. 15: Goedkeuring van People-to-People- en kleinprojecten a. INTERREG IV A-kleinproject Grenzeloos Bosrijk Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. Indienen van de aanvraag b. De afsluitende kostentoetsing en de staatssteuntoets c. De schriftelijke toezegging van de cofinanciering.

13 b. INTERREG IV A-kleinproject Infra detecteren Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. Indienen van de aanvraag b. De afsluitende kostentoetsing en de staatssteuntoets c. Het verwerken van het voorbehoud van de werkgroep Economie. c. INTERREG IV A-kleinproject Een sterk optreden Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. Indienen van de aanvraag b. De afsluitende kostentoetsing en de staatssteuntoets c. De schriftelijke toezegging van de cofinanciering. d. INTERREG IV A-People-to-People-project Niederlande Net De heer Öhmann (CDA / CDU) informeert of het verzoek, dat ook in de Mozer-commissie werd besproken, om op het internetportaal een samenvatting van de bijdrages in het Nederlands te plaatsen, al in overweging werd genomen door de leadpartner. De heer Öhmann vraagt om het besluit met betrekking tot dit project in ieder geval overeenkomstig te veranderen. Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. het doorvoeren van een haalbaarheidstoets om een samenvatting van de bijdrages in het Nederlands in het internetportaal op te nemen. e. INTERREG IV A-People-to-People-project Tender Cert Besluit: Goedkeuring van het project. 16: Afwijzing van het INTERREG IV A-kleinproject High Tech 2be Connected Besluit: Afwijzing.

14 17: Intrekking van goedkeuringsbesluiten a. INTERREG IV A-kleinproject Vanuit EUREGIO naar Europa b. INTERREG IV A-People-to-People-project Grenskrant / grensposten c. INTERREG IV A-People-to-People-project Goed u te zien / beeldzorg Besluit: Intrekking van de projecten a t/m c. 18: INTERREG V Mevrouw Schwenzow kondigt aan dat als er meer duidelijkheid bestaat over de precieze invulling van het INTERREG V-programma, er een informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd voor de aangesloten gemeenten en regio s. Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 19: Rondvraag Mevrouw Schwenzow licht de Raadsleden in over een onderzoek naar een passende nieuwsbrief voor de EUREGIO. Dit onderzoek wordt doorgevoerd als reactie op de kritiek op de huidige nieuwsbrief EUREGIOInform tijdens de Strategiebijeenkomst in Billerbeck. In het kader van dit onderzoek zal de studente Evelien Robers de Raadsleden benaderen voor interviews. Verder wijst mevrouw Schwenzow de aanwezigen op de brieven die werden opgesteld door de Regio Achterhoek naar aanleiding van de Atlas van Kansen voor de Regio Achterhoek en de Kreis Borken. Daarin wordt de atlas toegestuurd aan bondskanselier Merkel, aan Premier Rutte en Minister Kamp (Economische Zaken) samen met het verzoek tot overleg inzake de implementatie van de aanbevelingen. Een kopie van de brieven van de Regio Achterhoek evenals het antwoord van Minister Kamp werden aan de Raadsleden ter beschikking gesteld. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en wenst allen wel thuis. Dr. Elisabeth Schwenzow, Directeur-bestuurder Lisa-Marie Möllmann & Marieke Maes, Verslaglegging

15

16

17

18

19

20

21 SEITE 6/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 3: Mededelingen a) Verkiezingen in Nederland en Nordrhein-Westfalen Op woensdag 19 maart 2014 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraden worden voor vier jaar gekozen. Nederlanders en EU-burgers die minimaal 5 jaar in Nederland wonen, kunnen vanaf 18 jaar stemmen. Na de verkiezingen worden onderhandelingen gevoerd door de gemeenteraadsleden over het aantal wethouders en hun portefeuille. Deze wethouders worden door de partijen benoemd. De gemeenteraad benoemt de wethouder voor een periode van vier jaar. Op zondag 25 mei 2014 vinden - gelijktijdig met de Europese verkiezingen in Nordrhein-Westfalen de verkiezingen plaats voor de Kreistag (districtsbestuur) en de gemeenteraad. Deze worden verkozen voor een periode van zes jaar. Anders dan voor de raden eindigt de ambtstermijn van de in 2009 gekozen Landräte (districtscommissaris) en burgemeesters (zowel Oberbürgermeister als Bürgermeister) pas op 20 oktober Laatstgenoemden worden als Hauptverwaltungsbeamten aangeduid. Aangezien men de ambtstermijn van de raden en de Hauptverwaltungsbeamten opnieuw wil samenbrengen, kunnen de burgemeesters en Landräte een voortijdige stopzetting van hun ambt aanvragen. Gelijktijdig met de Europese verkiezingen en de lokale verkiezingen worden op 25 mei dan ook hun opvolgers verkozen. Enkele Landräte en burgemeesters uit het Nordrhein-Westfaalse EUREGIO-gebied maken van deze uitstapregeling gebruik. Indien bij de verkiezingen de persoon met de meeste stemmen minder dan 50 procent tijdens de eerste stemronde bereikt, wordt op 8 juni 2014 een tweede stemronde voor de twee succesvolste kandidaten georganiseerd. Stemgerechtigd zijn alle personen vanaf 16 jaar met de Duitse nationaliteit of EU-Burgers, die reeds vijf jaar in Duitsland wonen en die minstens 16 dagen bij de gemeente staan ingeschreven. b) Onderwijs Duitse taal op het mbo Uit het onderwijsveld komen signalen, dat het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland steeds meer onder druk komt te staan. Dit heeft o.a. te maken met recente wijzigingen in de wet- en regelgeving (bijv. verplichting van het vak Engels voor mbo-niveau 4 opleidingen). Samen met de andere drie Euregio s aan de Duits-

22 SEITE 7/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 Nederlandse grens heeft de EUREGIO hieromtrent een brief gestuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dr. Jet Bussemaker. In deze brief wordt concreet voorgesteld om twee keuzedelen Duits die recent zijn ontwikkeld onderdeel te laten zijn van de zgn. urennorm, waardoor het onderwijs in deze keuzedelen vanuit het Rijk bekostigd kan worden (zie bijlage). In haar antwoord geeft de minister aan een mogelijke verdringing van het Duits als ongewenst effect van haar beleid te beschouwen. Zij roept de verantwoordelijke partijen (waaronder sociale partners en mbo-instellingen) op om een zorgvuldige afweging te maken over de plaats van het Duits bij de huidige herziening van de zgn. kwalificatiestructuur en dossiers. Verder roept de minister de stakeholders zoals de Euregio s op om het belang van het Duits in de grensregio s aan de orde te stellen bij de sociale partners en regionale kenniscentra en bij de mbo-instellingen in de grensregio s (zie bijlage). c) Mach Mit Dag van de Duitse taal in Nederland 10 april 2014 De EUREGIO geeft extra aandacht en initieert een eigen actie ter ondersteuning van de landelijke Mach Mit actiedag. Ter promotie van de Duitse taal voor de middelbare scholen in het (met name) Nederlandse deel van het EUREGIO-gebied start de EUREGIO een prijsvraag met als thema Duitse muziek. Alle middelbare scholen kunnen bij de EUREGIO hun taalproject aanmelden. Het maakt niet uit wat de scholen doen, zolang ze maar iets leuks en positiefs doen op het gebied van de Duitse taal in combinatie met (Duitse) muziek. Uit de (hopelijk vele) aanmeldingen kiest de EUREGIO vervolgens de leukste drie (3) schoolprojecten en bieden de winnende projecten een uurtje Duitse "taalles" aan, geen standaard les, maar een les gegeven door bijvoorbeeld hippe Duitse muzikanten. d) Grensoverschrijdende OV-ticket Begin december jl. heeft het EUREGIO-secretariaat alle relevante organisaties op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer in het EUREGIOgebied per brief benaderd om het thema grensoverschrijdende ticketing hernieuwd onder de aandacht te brengen (zie bijlage). Dit thema staat, via de bilaterale actielijsten voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland / Nordrhein-Westfalen (actiepunt 5) en Nederland/ Niedersachsen (actiepunt 4c), ook nadrukkelijk op de agenda s van de relevante

23 SEITE 8/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 ministeries in Den Haag, Düsseldorf en Hannover. De voortgang van deze en andere actiepunten wordt maandelijks opgevolgd door aanspreekpunten van het ministerie BZK en de Staatskanzlei. U kunt de actielijsten raadplegen via de EUREGIO-website e) Fietssnelweg F35 De Twentse gemeenten en de Regio Twente willen binnen het programma Twente Mobiel maatregelen ter vermindering van de verkeersoverlast vooral tijdens de spits - ontwikkelen en uitvoeren. Eén van deze maatregelen is een doorgaand fietspad met bijzondere eigenschappen tussen Enschede en Nijverdal. De zogenaamde fietssnelweg F35 zal een route zonder belemmeringen worden die doorgaand is verlicht en een minimum breedte van 4 meter heeft. Op de route liggen Nijverdal Wierden Almelo Borne Hengelo Enschede Glanerbrug. Een goede infrastructuur op de meest gebruikte fietsroutes in de Regio Twente moet het gebruik van de auto op korte en middellange ritten verminderen. De fietssnelweg zal op drie manieren de reistijd verkorten en het gebruik van de fiets bevorderen. Ten eerste bestaat de route uit zoveel mogelijk rechte stukken, waardoor directe verbindingen tussen de aangesloten steden en gemeenten ontstaan. Ten tweede zal een speciaal asfalt worden gebruikt waarop makkelijk en snel gefietst kan worden. Er zijn geen stoplichten op de route en het aantal kruisingen wordt zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor ontstaat er een hoge rijsnelheid. De F35 wordt in deelstukken gerealiseerd, het eerste stuk is gereed tussen Hengelo en Enschede. In Borne, Hengelo en Nijverdal zijn de planningen al ver. Ook in Almelo zijn eerste stukken van de fietssnelweg al in de bouwfase. Door de vele voordelen is een doortrekking van de fietssnelweg over de grens bij Glanerbrug / Gronau interessant. Een informatiebezoek van vertegenwoordigers van de Stadt Gronau en de Kreise Borken en Steinfurt aan de Regio Twente vindt in maart 2014 plaats. Ook het punt grensoverschrijdende doortrekking van de route staat dan op de agenda.

24 SEITE 9/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 f) Grensoverschrijdend ambulancevervoer Zoals toegezegd in de EUREGIO-Raadsvergadering van november jl. blijft het EUREGIO-secretariaat zich inzetten voor een ongehinderd grensoverschrijdend ambulancevervoer. Het EUREGIO-secretariaat heeft contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en er op aangedrongen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden van assisterend ambulancepersoneel richting Connexxion en de Kreis Borken. Zolang de informatie van het Nederlandse ministerie uitblijft, kunnen de genoemde partners immers het noodzakelijke convenant met betrekking tot de grensoverschrijdende inzet van ambulances niet actualiseren. De CDA en PvdA fracties van de gemeente Dinkelland hebben in de raadsvergadering van 17 december 2013 een motie ingediend (zie bijlage) waarin het college wordt opgedragen samen met o.a. de EUREGIO een plan van aanpak te ontwikkelen dat er op gericht is voor de burgers van heel Noord Oost Twente een aanvaardbare spoedeisende gezondheidszorg en een aan de normen voldoend aanrijtijdenniveau voor hulpdiensten te realiseren en te borgen. Om tot een structurele aanpak bij problemen op het gebied van grensoverschrijdende acute zorg te komen, heeft het EUREGIO-secretariaat uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst met de netwerkorganisatie Acute Zorg Euregio voor de Nederlandse kant en de Kreis Borken en de Landkreis Grafschaft Bentheim aan Duitse kant. g) Activiteiten grensoverschrijdende arbeidsmarkt a. Erzieherinnnen Om in te spelen op de hoge werkeloosheid in Nederland op het gebied van de kinderopvang en de verwachte toekomstige vraag in Duitsland heeft de EUREGIO op 11 februari 2014 een infobijeenkomst over werken in Duitsland georganiseerd. De Stadt Münster en het Werkplein Twente (EURES) waren bij de organisatie betrokken. Een vertegenwoordiger van de Bezirksregierung Keulen is ingegaan op de voorwaarden en te volgen procedure voor de erkenning van de Nederlandse diploma s in Duitsland, waar het beroep Erzieher(in) een geregistreerd beroep is. Meer dan 10 geïnteresseerde kandidaten zullen nu nader kennismaken met het werken in Duitsland.

25 SEITE 10/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 b. European Job-Day bouwsector Op 22 februari jl. en 15 maart a.s. organiseerde / organiseert de Agentur für Arbeit Coesfeld bijeenkomsten voor werkgevers en Nederlandse werkzoekenden in de bouwsector in Bocholt resp. Gronau. Afhankelijk van de resultaten en ervaringen zal de EUREGIO op verzoek van en samen met de Provincie Overijssel een pilot opzetten om het bemiddelen van Nederlandse bouwvakkers naar Duitsland te bevorderen. h) Accijnsverhogingen in Nederland Sinds het begin van dit jaar zijn de Nederlandse belastingen (accijnzen) op brandstof en alcohol verhoogd. Een bezoekje over de grens om inkopen te doen loont zich voor Nederlanders steeds meer. Waren de koopstromen over en weer tot voor kort nog enigszins in evenwicht, dit evenwicht is tegenwoordig ver te zoeken. Vooral de tankstations aan de Nederlandse kant van het grensgebied vrezen voor hun voortbestaan. Sinds de verhoging per 1 januari 2014 kost een liter benzine aan Duitse kant 14 cent minder, een liter diesel is al gauw 5 cent goedkoper en LPG (gas) kost in Duitsland gemiddeld 8 cent minder (bron: de Stentor). Ook alcoholische drank wordt meer en meer aan Duitse kant ingekocht, en niet alleen door privépersonen, ook de Nederlandse Horeca heeft de weg over de grens gevonden. Zo kost bijvoorbeeld een 50 liter vat bier aan Duitse kant rond de 50,- en is daarmee 20,- goedkoper dan in Nederland (bron: De Gelderlander). De smokkel van alcohol zou bij deze grote prijsverschillen wel weer eens kunnen gaan stijgen. Want er komt nog bij dat de douane bij een grenscontrole machteloos moet toekijken, omdat de ingevoerde goederen nog tot en met de volgende dag ter inklaring kunnen worden aangemeld. i) Vervolgopleiding over de grens Op verzoek van de EUREGIO-raad is het EUREGIO-secretariaat in het kader van een stageopdracht een onderzoek gestart naar een aanpak ter bevordering van de wederzijdse grensoverschrijdende onderwijsoriëntatie. Vastgesteld wordt dat Duitse scholieren en studenten de weg naar het Nederlandse hoger onderwijs vinden. Omgekeerd is dit veel minder vanzelfsprekend. De centrale vraag in het onderzoek is dan ook hoe men Nederlandse scholieren en studenten toekomstig meer kan winnen voor een vervolgopleiding in Duitsland / de Duitse grensstreek en wat daarbij de rol kan

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking Actielijst Nedersaksen - Nederland t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten

Grensoverschrijdende samenwerking Actielijst Nedersaksen - Nederland t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten 1 Grensoverschrijdende samenwerking Actielijst Nedersaksen - Nederland t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten Inleiding Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de grensregio s is goede

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere

Nadere informatie

Eindrapport. Interreg IIIA project Cross Border Patient Mobility. Grenzeloze gezondheid in het Duits- Nederlandse grensgebied

Eindrapport. Interreg IIIA project Cross Border Patient Mobility. Grenzeloze gezondheid in het Duits- Nederlandse grensgebied Eindrapport Interreg IIIA project Cross Border Patient Mobility Eindrapport Interreg IIIA project Cross Border Patient Mobility Grenzeloze gezondheid in het Duits- Nederlandse grensgebied Het Interreg

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen.

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Van stilstand naar verandering Praktische oplossingen voor verbetering van de arbeidsmobiliteit in de grensregio

Van stilstand naar verandering Praktische oplossingen voor verbetering van de arbeidsmobiliteit in de grensregio Van stilstand naar verandering Praktische oplossingen voor verbetering van de arbeidsmobiliteit in de grensregio Project in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Een stappenplan op basis van theorie en praktijk .............................................................................................

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie