De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op"

Transcriptie

1 Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008 Postfach 1164 NL-7503 GA D Enschede Gronau 053 / / / / UNSER ZEICHEN ESch/MV 222 ANSPRECHPARTNER Elisabeth Schwenzow IHRE NACHRICHT VOM DURCHWAHL -24 of Vergadering EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 Geachte dames en heren, 27 februari 2014 De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op vrijdag 14 maart 2014 om uur in het Rathaus van de Stadt Rheine, Klosterstraße 14, Rheine (zie bijgevoegde plattegrond). In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering. De fractievergaderingen beginnen om uur in de volgende ruimten: CDA / CDU: Vergaderzaal 104 PvdA / SPD: Vergaderzaal 101 VVD+kleine fracties: Ratssaal Aansluitend aan de vergadering nodigt de Stadt Rheine u uit voor een rondleiding over de tentoonstelling Das Erbe der Morrien Einblicke in das Leben einer westfälische Adelsfamilie in het Falkenhof Museum (op 5 min. loopafstand van het Rathaus). Met vriendelijke groeten, Volksbank Gronau, Kontonummer , BLZ BNG Den Haag, Günter Alsmeier Voorzitter bankrekening Postbank-girorekening

2 SEITE 2/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 AGENDA voor de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart : Opening en begroeting - Goedkeuring van de agenda 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 22 november : Mededelingen a) Verkiezingen in Nederland en Nordrhein-Westfalen b) Onderwijs Duitse taal op het mbo c) Mach Mit Dag van de Duitse taal in Nederland op 10 april 2014 d) Grensoverschrijdende OV-ticket e) Fietssnelweg F35 f) Grensoverschrijdend ambulancevervoer g) Activiteiten grensoverschrijdende arbeidsmarkt h) Accijnsverhogingen in Nederland i) Vervolgopleiding over de grens PRESENTATIE EurSafety Health-Net door Prof. Dr. Alex W. Friedrich, Hoogleraar / Afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie Universitair Medisch Centrum Groningen 4: a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur b) Vragen en suggesties uit de fracties 5: Samenstelling 3 nieuwe commissies 6: Verandering rechtsvorm / stand van zaken

3 SEITE 3/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 7: Tolheffing op personenauto s in Duitsland 8: Stand van zaken TEN-T Corridor2 9: INTERREG IV A (mededeling van het regionaal programmamanagement) 10: INTERREG IV A goed te keuren People-to-People- en kleinprojecten a. INTERREG IV A-People-to-People-project Samen in een beroep b. INTERREG IV A-People-to-People-project GreBe Gronau- Enschede c. INTERREG IV A-People-to-People-project TWASCH 2014 d. INTERREG IV A-People-to-People-project We zien wel / Wir werden sehen 11: INTERREG IV A - Intrekking van goedkeuringsbesluiten a. INTERREG IV A-kleinproject Detecteerbare infra b. INTERREG IV A-People-to-People-project Filmspiegel + 12: Stand van zaken INTERREG V 13: Voorbereiding INTERREG V-projecten door het EUREGIOsecretariaat 14: Rondvraag

4 SEITE 4/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 1: Opening en begroeting - Goedkeuring van de agenda Voorstel: Goedkeuring.

5 SEITE 5/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 22 november 2013 Het verslag treft u als bijlage aan. Voorstel: Goedkeuring.

6 VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 22 november 2013 in het Gemeentehuis van Hengelo Aanwezig: zie presentielijst 1: Opening en begroeting De heer Alsmeier, voorzitter van de EUREGIO, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens vindt de begroeting plaats door de heer Bron, wethouder van de gemeente Hengelo, die daarbij ondermeer nader ingaat op de architectuur van het gemeentehuis, op de geplande projecten in de binnenstad en op de betrokkenheid van de gemeente Hengelo in het TEN-Tdossier. Besluit: Aansluitend wordt de agenda door de EUREGIO-Raadsleden vastgesteld. 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 21 juni 2013 De heer Achterkamp (CDA/CDU) verzoekt het EUREGIO-secretariaat om een toelichting te geven over de plaatsgevonden activiteiten op het gebied van grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit / Acute zorg (agendapunt 4b). Mevrouw Schwenzow meldt dat er in dit kader in september een geslaagde bijeenkomst van het Gesundheitsforum heeft plaatsgevonden in Nordhorn. Het EUREGIO-secretariaat was hierbij nauw betrokken. Ze wijst er op dat er een netwerk is opgebouwd. Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd. 3: Mededelingen a) Overzicht taalscholen en taaldocenten EUREGIO-gebied

7 Mevrouw Schwenzow bericht over de lijst met taalscholen en taaldocenten in het EUREGIO-gebied die sinds kort op de EUREGIO-website te vinden is. Ze onderstreept het belang van passieve kennis van de buurtaal in de euregionale context en motiveert de EUREGIO-Raadsleden om de buurtaal te leren. b) Problemen met Nederlanders woonachtig in Neuenhaus (Interview RTV Oost ) c) Internationale School Münster De heer Achterkamp (CDA/CDU) verheugt zich dat de Hugo de Groot school als internationale school werd erkend. Hij wijst er op dat het zinvol was om een resolutie op te stellen. d) Grensoverschrijdend ambulancevervoer De heer Bulsink (VVD + kleine fracties) onderstreept in een reactie op de mededeling het belang van deze levensreddende voorziening. Hij wijst er op dat het wachten is op het opnieuw tekenen van een convenant tussen de Kreis Borken en Connexxion. Connexxion en Kreis Borken zijn van mening dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eerst duidelijkheid moet verschaffen over de eisen rondom de bevoegdheid en bekwaamheid bij grensoverschrijdende assistentie alvorens zij hun convenant kunnen actualiseren en hebben daarom het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om hierover op korte termijn duidelijkheid te verschaffen. Hij verzoekt het EUREGIO-secretariaat om bij het ministerie van VWS vanuit de EUREGIO druk uit te oefenen om deze nodige duidelijkheid op korte termijn te verschaffen en er op aan te dringen dat medio 2014 de zaken helder zijn en het convenant getekend kan worden. Vervolgens komt mevrouw Feldhaar (CDA/CDU) terug op haar vraag van de vorige Raadsvergadering. Ze deelt mede dat er ondertussen een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden. Er werd bovendien in september jl. een Rettungsdienstakademie opgericht in Bocholt, waar opleidingen naar Europese norm worden aangeboden. Zodoende verwacht men grotere overeenkomsten in de opleiding van het Duitse en Nederlandse personeel te bereiken. Mevrouw Feldhaar bedankt de EUREGIO voor de ondersteuning en spoort de EUREGIO aan om ook verder met het thema te blijven doorgaan. Mevrouw Schwenzow zegt verdere ondersteuning toe. e) Grensoverschrijdende OV-ticket

8 De heer Achterkamp (CDA / CDU) vraagt het EUREGIO-secretariaat om de verantwoordelijke instanties voor de ticketsystemen aan te schrijven. Hij vindt dat er in het EUREGIO-gebied iets moet gebeuren op dit gebied. f) Airport Twente / stand van zaken g) Naamswijziging Alfred Mozer Stichting (AMS) h) Nederlandse overheid stopt de subsidiebijdrage aan buitenlandse NTCscholen i) Problemen aan de grens door rijverbod voor vrachtwagens tijdens zon- en feestdagen Mevrouw Schwenzow geeft aan dat het EUREGIO-secretariaat het probleem heeft aangekaart in het GROS-coördinatorenoverleg van Via dit platform kan het probleem mogelijkerwijs als actiepunt worden opgenomen in de GROS-actielijsten Nederland-Noordrijn-Westfalen en/of Nederland-Nedersaksen. De actielijsten worden vastgesteld door de ministeries en vormen een bilaterale grensoverschrijdende werkagenda. Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft alvast toegezegd om het probleem nader te onderzoeken. De relevante vakdepartementen zullen worden benaderd. j) Burgerinitiatieven tegen geluidsoverlast door toenemend goederenvervoer per spoor aan de Nederlandse kant De heer Jager (VVD+kleine fracties) vult aan dat alle politieke partijen in de provincies Overijssel en Gelderland het eens zijn met deze burgerinitiatieven. Ze willen nadrukkelijk een toename van het goederenvervoer op de spoorlijnen in Gelderland en Overijssel vermijden. Hierop aansluitend merkt mevrouw Schwenzow op dat reacties van de Duitse kant, die vanzelfsprekend ook betroffen zou worden door een toename van het goederenvervoer, voorlopig uitblijven. Mevrouw Feldhaar (CDA/CDU) onderschrijft tenslotte het belang van burgerinitiatieven. Ze bericht over een grensoverschrijdend burgerinitiatief in Bocholt die de uitbouw van de grindontginning kon verhinderen. k) Stand van zaken tolheffing Duitse snelweg Mevrouw Schwenzow geeft in een korte toelichting aan dat het EUREGIO-secretariaat in opdracht van het Dagelijks Bestuur een brief heeft geschreven aan het verkeersministerie in Berlijn om informatie in te winnen over het effect van tolheffing op de verkeersbelasting in het grensgebied. Ook heeft het EUREGIO-secretariaat tijdens de WVEG-jaarvergadering dienaangaande navraag gedaan bij andere Euregio s. Daarbij is duidelijk geworden dat, net zoals dit in het Duits-

9 Oostenrijkse grensgebied het geval is, een uitzonderingsbepaling voor tolheffing in het onmiddellijke grensgebied nadelige effecten voor het toerisme in het grensgebied zou voorkomen. Besluit voor alle mededelingen: Voor kennisgeving aangenomen. Vervolgens geeft de heer Spell, leraar Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus, een korte presentatie inzake het gemeenschappelijk project met het Assink Lyceum Haaksbergen over het thema Weerstand tegen het nationaal-socialisme. Een vijftigtal leerlingen hebben zich verdiept in de levenslopen van twee Duitse en twee Nederlandse verzetsstrijders. Daarbij werd nauw samengewerkt met Villa ten Hompel in Münster. De heer Achterkamp (CDA/CDU) bedankt de heer Spell voor de presentatie en geeft aan enthousiast te zijn over het project. Hij zou het begroeten als de ervaringen die in dit project werden opgebouwd ook zouden worden gedeeld met andere leerlingen en scholen in het EUREGIO-gebied. De heer Janning (CDA/CDU) sluit zich hierbij aan. Op navraag van de heer Janning gaat de heer Spell nader in op het netwerk van vijf Duits-Nederlandse scholen, waar hij actief in participeert. De heer Spell bericht dat inderdaad wordt nagedacht over vervolg-/ uitbreidingsactiviteiten en zal hierbij ook de suggesties van de Raadsleden meenemen. 4: a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur b) Vragen en suggesties uit de fracties De heer Overhageböck (SPD / PvdA) deelt mede dat het land NRW, ondermeer naar het voorbeeld van Nederland, prioriteit geeft aan de uitbouw van fietssnelwegen. In dit kader verzoekt de heer Overhageböck het EUREGIO-secretariaat om zich in te zetten voor de realisatie van de grensoverschrijdende fietssnelweg Enschede Glanerbrug Gronau Ochtrup Langenhorst Rheine. De heer Fens (VVD+kleine fracties) brengt twee organisatorische punten onder de aandacht. Ten eerste begroet hij, vanuit duurzaamheidsoogpunt, dat de stukken van de EUREGIO-Raad digitaal ter beschikking worden gesteld. Tegelijkertijd stelt hij vast dat dit echter bij een aantal Raadsleden voor problemen zorgt. Overeenkomstig vraagt hij of de Raadsleden die dit willen, ook nog de papieren versie kunnen krijgen toegestuurd. Naar aanleiding van de afloop van de stemrondes van de vorige Raadsvergadering, roept hij ten tweede op tot een transparantere stemprocedure. Hij stelt voor om voortaan te werken met stemkaarten. In reactie op de betreffende vragen van de heer Fens zegt mevrouw Schwenzow toe dat de printversie van de Raadsstukken op aanvraag kan worden toegestuurd. Inzake de stemprocedure zijn al een aantal maatregelen genomen, gaat mevrouw Schwenzow verder. Werken met

10 stemkaarten is daar één van. Verder moeten alle Raadsleden zich voortaan via lijsten aan het begin van de Raadsvergadering aanmelden. Op die manier kan het exacte aantal stemgerechtigde Raadsleden worden nagetrokken. De heer Coße (SPD/PvdA) begroet de invoering van stemkaarten. De heer Alsmeier vraagt de Raadsleden vervolgens voor de duidelijkheid of men bij elk agendapunt een stemming wil houden. Dit voorstel wordt door de Raad verworpen. Enkel bij onduidelijke / kritische punten wordt een stemming gehouden. 5: Begroting 2014 De heer Fens (VVD+kleine fracties) is zich er van bewust dat het opstellen van de begroting voor een dergelijke kleine organisatie als de EUREGIO niet eenvoudig is. Hij zegt dan ook bewondering te hebben voor de personen die aan de begroting hebben gewerkt en complimenteert mevrouw Schwenzow nadrukkelijk. Besluit: De begroting 2014 wordt vastgesteld. 6: Vergaderschema Besluit: Het vergaderschema wordt goedgekeurd. 7: Voorzitterschap EUREGIO-raad Besluit: De verkiezing van de voorzitter van de EUREGIO-Raad alsmede zijn drie plaatsvervangers zal op z n vroegst plaatsvinden na de herbezetting van de EUREGIO-Raad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in Nederland en Nordrhein-Westfalen. 8: Samenstelling 3 nieuwe commissies Mevrouw Schwenzow wijst er op dat in maart 2014 een besluit over de commissies moet worden genomen. Ze spoort dan ook iedereen aan om eventuele discussiepunten zo spoedig mogelijk aan te leveren teneinde de afstemming in de winterperiode te kunnen laten plaatsvinden. Naar aanleiding van het verzoek van de heer Achterkamp (CDA/CDU) zegt mevrouw Schwenzow verder toe om ten behoeve van de afstemming van de commissiesamenstelling in januari een presidiumbijeenkomst te organiseren.

11 Besluit: - Het huishoudelijk reglement (versie van ) wordt goedgekeurd. - Het secretariaat krijgt de opdracht om de samenstelling van de commissies afsluitend af te stemmen met de fracties en deelregio s voor de volgende vergadering. In dit kader wordt in januari 2014 een presidiumbijeenkomst georganiseerd. 9: Samenstelling Begeleidingsgroep Financiën Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 10: Verandering rechtsvorm / stand van zaken Mevrouw Schwenzow verduidelijkt dat de zetel van de EUREGIO vanwege wachtgeldverplichtingen en het geldende arbeidsrecht ook in de toekomst aan de Duitse kant zal blijven. Verder geeft ze aan dat het onderzoek tot op heden nog niet wijst op een duidelijke meerwaarde van een EGTS (Europese rechtsvorm) ten opzichte van een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling. Wel is duidelijk geworden dat de inspanning voor het oprichten van een EGTS in vergelijking tot die voor een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling groter is. Overeenkomstig wordt eerst gefocust op de oprichting van een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling. Parallel wordt de ontwikkeling van de organisatievorm EGTS verder opgevolgd teneinde, indien gewenst, in een tweede fase over te gaan tot deze Europese variant. Besluit: 1) De EUREGIO-Raad besluit om in te stemmen met de verdere stappen inzake de oprichting van een grensoverschrijdend openbaar lichaam. De mogelijkheden inzake de overgang naar een EGTS moeten door het secretariaat verder worden nagegaan. 2) De EUREGIO-Raad neemt de stand van zaken inzake de wijziging van de rechtsvorm voor kennisgeving aan. 11: Grensoverschrijdend verschil in minimumleeftijd bij verkoop alcohol aan jongeren Besluit: Geschetste ontwikkelingen worden voor kennisgeving aangenomen. De EUREGIO-Raad geeft het EUREGIO-secretariaat de opdracht om de potentiële problemen in het grensgebied op te volgen door het organiseren van een bijeenkomst voor de betroffen grensgemeenten. Een dergelijke bijeenkomst dient een aantal maanden na de inkrachttreding van de wetswijziging te worden georganiseerd.

12 12. INTERREG IV A (mededeling van het regionale programma- management) Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 13: INTERREG IV A- goed te keuren projecten a. INTERREG IV A-project GROS_Impuls_A&O» Mevrouw Schwenzow geeft een korte toelichting op de inhoudelijke speerpunten van het project. Drie grote themagebieden worden in samenwerking met de andere Duits-Nederlandse Euregio s behandeld; te weten: ondersteuning bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de vorm van advisering, grensoverschrijdende strategieën m.b.t. talenten en grensoverschrijdende mobiliteit in het onderwijs (incl. taal en interculturele competenties). Het thema grensoverschrijdend vervolgonderwijs wordt expliciet meegenomen onder het tweede speerpunt. Dit als antwoord op de motie Projectmanagement realisatie vervolgopleiding over de grens die werd aangenomen in de afgelopen Raadsvergadering. Besluit: Goedkeuring. 14: Stand van zaken goedkeuring INTERREG IV A-People-to-People-project Filmspiegel+ Besluit: Indien de regionale cofinanciering voor het People-to-People project Filmspiegel+ niet vóór schriftelijk wordt bevestigd door de cofinancierende instantie, wordt het goedkeuringsbesluit van de Raad van ingetrokken zodat de voor dit project ingeplande subsidiemiddelen aan andere projectinitiatieven ten goede kunnen komen. Daarmee wordt ook de toekenning aan de leadpartner van inzake de beschikbaarstelling van INTERREG IV A-subsidiemiddelen teruggetrokken. 15: Goedkeuring van People-to-People- en kleinprojecten a. INTERREG IV A-kleinproject Grenzeloos Bosrijk Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. Indienen van de aanvraag b. De afsluitende kostentoetsing en de staatssteuntoets c. De schriftelijke toezegging van de cofinanciering.

13 b. INTERREG IV A-kleinproject Infra detecteren Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. Indienen van de aanvraag b. De afsluitende kostentoetsing en de staatssteuntoets c. Het verwerken van het voorbehoud van de werkgroep Economie. c. INTERREG IV A-kleinproject Een sterk optreden Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. Indienen van de aanvraag b. De afsluitende kostentoetsing en de staatssteuntoets c. De schriftelijke toezegging van de cofinanciering. d. INTERREG IV A-People-to-People-project Niederlande Net De heer Öhmann (CDA / CDU) informeert of het verzoek, dat ook in de Mozer-commissie werd besproken, om op het internetportaal een samenvatting van de bijdrages in het Nederlands te plaatsen, al in overweging werd genomen door de leadpartner. De heer Öhmann vraagt om het besluit met betrekking tot dit project in ieder geval overeenkomstig te veranderen. Besluit: Het project wordt goedgekeurd onder voorbehoud van: a. het doorvoeren van een haalbaarheidstoets om een samenvatting van de bijdrages in het Nederlands in het internetportaal op te nemen. e. INTERREG IV A-People-to-People-project Tender Cert Besluit: Goedkeuring van het project. 16: Afwijzing van het INTERREG IV A-kleinproject High Tech 2be Connected Besluit: Afwijzing.

14 17: Intrekking van goedkeuringsbesluiten a. INTERREG IV A-kleinproject Vanuit EUREGIO naar Europa b. INTERREG IV A-People-to-People-project Grenskrant / grensposten c. INTERREG IV A-People-to-People-project Goed u te zien / beeldzorg Besluit: Intrekking van de projecten a t/m c. 18: INTERREG V Mevrouw Schwenzow kondigt aan dat als er meer duidelijkheid bestaat over de precieze invulling van het INTERREG V-programma, er een informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd voor de aangesloten gemeenten en regio s. Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 19: Rondvraag Mevrouw Schwenzow licht de Raadsleden in over een onderzoek naar een passende nieuwsbrief voor de EUREGIO. Dit onderzoek wordt doorgevoerd als reactie op de kritiek op de huidige nieuwsbrief EUREGIOInform tijdens de Strategiebijeenkomst in Billerbeck. In het kader van dit onderzoek zal de studente Evelien Robers de Raadsleden benaderen voor interviews. Verder wijst mevrouw Schwenzow de aanwezigen op de brieven die werden opgesteld door de Regio Achterhoek naar aanleiding van de Atlas van Kansen voor de Regio Achterhoek en de Kreis Borken. Daarin wordt de atlas toegestuurd aan bondskanselier Merkel, aan Premier Rutte en Minister Kamp (Economische Zaken) samen met het verzoek tot overleg inzake de implementatie van de aanbevelingen. Een kopie van de brieven van de Regio Achterhoek evenals het antwoord van Minister Kamp werden aan de Raadsleden ter beschikking gesteld. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en wenst allen wel thuis. Dr. Elisabeth Schwenzow, Directeur-bestuurder Lisa-Marie Möllmann & Marieke Maes, Verslaglegging

15

16

17

18

19

20

21 SEITE 6/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 3: Mededelingen a) Verkiezingen in Nederland en Nordrhein-Westfalen Op woensdag 19 maart 2014 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraden worden voor vier jaar gekozen. Nederlanders en EU-burgers die minimaal 5 jaar in Nederland wonen, kunnen vanaf 18 jaar stemmen. Na de verkiezingen worden onderhandelingen gevoerd door de gemeenteraadsleden over het aantal wethouders en hun portefeuille. Deze wethouders worden door de partijen benoemd. De gemeenteraad benoemt de wethouder voor een periode van vier jaar. Op zondag 25 mei 2014 vinden - gelijktijdig met de Europese verkiezingen in Nordrhein-Westfalen de verkiezingen plaats voor de Kreistag (districtsbestuur) en de gemeenteraad. Deze worden verkozen voor een periode van zes jaar. Anders dan voor de raden eindigt de ambtstermijn van de in 2009 gekozen Landräte (districtscommissaris) en burgemeesters (zowel Oberbürgermeister als Bürgermeister) pas op 20 oktober Laatstgenoemden worden als Hauptverwaltungsbeamten aangeduid. Aangezien men de ambtstermijn van de raden en de Hauptverwaltungsbeamten opnieuw wil samenbrengen, kunnen de burgemeesters en Landräte een voortijdige stopzetting van hun ambt aanvragen. Gelijktijdig met de Europese verkiezingen en de lokale verkiezingen worden op 25 mei dan ook hun opvolgers verkozen. Enkele Landräte en burgemeesters uit het Nordrhein-Westfaalse EUREGIO-gebied maken van deze uitstapregeling gebruik. Indien bij de verkiezingen de persoon met de meeste stemmen minder dan 50 procent tijdens de eerste stemronde bereikt, wordt op 8 juni 2014 een tweede stemronde voor de twee succesvolste kandidaten georganiseerd. Stemgerechtigd zijn alle personen vanaf 16 jaar met de Duitse nationaliteit of EU-Burgers, die reeds vijf jaar in Duitsland wonen en die minstens 16 dagen bij de gemeente staan ingeschreven. b) Onderwijs Duitse taal op het mbo Uit het onderwijsveld komen signalen, dat het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland steeds meer onder druk komt te staan. Dit heeft o.a. te maken met recente wijzigingen in de wet- en regelgeving (bijv. verplichting van het vak Engels voor mbo-niveau 4 opleidingen). Samen met de andere drie Euregio s aan de Duits-

22 SEITE 7/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 Nederlandse grens heeft de EUREGIO hieromtrent een brief gestuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dr. Jet Bussemaker. In deze brief wordt concreet voorgesteld om twee keuzedelen Duits die recent zijn ontwikkeld onderdeel te laten zijn van de zgn. urennorm, waardoor het onderwijs in deze keuzedelen vanuit het Rijk bekostigd kan worden (zie bijlage). In haar antwoord geeft de minister aan een mogelijke verdringing van het Duits als ongewenst effect van haar beleid te beschouwen. Zij roept de verantwoordelijke partijen (waaronder sociale partners en mbo-instellingen) op om een zorgvuldige afweging te maken over de plaats van het Duits bij de huidige herziening van de zgn. kwalificatiestructuur en dossiers. Verder roept de minister de stakeholders zoals de Euregio s op om het belang van het Duits in de grensregio s aan de orde te stellen bij de sociale partners en regionale kenniscentra en bij de mbo-instellingen in de grensregio s (zie bijlage). c) Mach Mit Dag van de Duitse taal in Nederland 10 april 2014 De EUREGIO geeft extra aandacht en initieert een eigen actie ter ondersteuning van de landelijke Mach Mit actiedag. Ter promotie van de Duitse taal voor de middelbare scholen in het (met name) Nederlandse deel van het EUREGIO-gebied start de EUREGIO een prijsvraag met als thema Duitse muziek. Alle middelbare scholen kunnen bij de EUREGIO hun taalproject aanmelden. Het maakt niet uit wat de scholen doen, zolang ze maar iets leuks en positiefs doen op het gebied van de Duitse taal in combinatie met (Duitse) muziek. Uit de (hopelijk vele) aanmeldingen kiest de EUREGIO vervolgens de leukste drie (3) schoolprojecten en bieden de winnende projecten een uurtje Duitse "taalles" aan, geen standaard les, maar een les gegeven door bijvoorbeeld hippe Duitse muzikanten. d) Grensoverschrijdende OV-ticket Begin december jl. heeft het EUREGIO-secretariaat alle relevante organisaties op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer in het EUREGIOgebied per brief benaderd om het thema grensoverschrijdende ticketing hernieuwd onder de aandacht te brengen (zie bijlage). Dit thema staat, via de bilaterale actielijsten voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland / Nordrhein-Westfalen (actiepunt 5) en Nederland/ Niedersachsen (actiepunt 4c), ook nadrukkelijk op de agenda s van de relevante

23 SEITE 8/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 ministeries in Den Haag, Düsseldorf en Hannover. De voortgang van deze en andere actiepunten wordt maandelijks opgevolgd door aanspreekpunten van het ministerie BZK en de Staatskanzlei. U kunt de actielijsten raadplegen via de EUREGIO-website e) Fietssnelweg F35 De Twentse gemeenten en de Regio Twente willen binnen het programma Twente Mobiel maatregelen ter vermindering van de verkeersoverlast vooral tijdens de spits - ontwikkelen en uitvoeren. Eén van deze maatregelen is een doorgaand fietspad met bijzondere eigenschappen tussen Enschede en Nijverdal. De zogenaamde fietssnelweg F35 zal een route zonder belemmeringen worden die doorgaand is verlicht en een minimum breedte van 4 meter heeft. Op de route liggen Nijverdal Wierden Almelo Borne Hengelo Enschede Glanerbrug. Een goede infrastructuur op de meest gebruikte fietsroutes in de Regio Twente moet het gebruik van de auto op korte en middellange ritten verminderen. De fietssnelweg zal op drie manieren de reistijd verkorten en het gebruik van de fiets bevorderen. Ten eerste bestaat de route uit zoveel mogelijk rechte stukken, waardoor directe verbindingen tussen de aangesloten steden en gemeenten ontstaan. Ten tweede zal een speciaal asfalt worden gebruikt waarop makkelijk en snel gefietst kan worden. Er zijn geen stoplichten op de route en het aantal kruisingen wordt zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor ontstaat er een hoge rijsnelheid. De F35 wordt in deelstukken gerealiseerd, het eerste stuk is gereed tussen Hengelo en Enschede. In Borne, Hengelo en Nijverdal zijn de planningen al ver. Ook in Almelo zijn eerste stukken van de fietssnelweg al in de bouwfase. Door de vele voordelen is een doortrekking van de fietssnelweg over de grens bij Glanerbrug / Gronau interessant. Een informatiebezoek van vertegenwoordigers van de Stadt Gronau en de Kreise Borken en Steinfurt aan de Regio Twente vindt in maart 2014 plaats. Ook het punt grensoverschrijdende doortrekking van de route staat dan op de agenda.

24 SEITE 9/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 f) Grensoverschrijdend ambulancevervoer Zoals toegezegd in de EUREGIO-Raadsvergadering van november jl. blijft het EUREGIO-secretariaat zich inzetten voor een ongehinderd grensoverschrijdend ambulancevervoer. Het EUREGIO-secretariaat heeft contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en er op aangedrongen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden van assisterend ambulancepersoneel richting Connexxion en de Kreis Borken. Zolang de informatie van het Nederlandse ministerie uitblijft, kunnen de genoemde partners immers het noodzakelijke convenant met betrekking tot de grensoverschrijdende inzet van ambulances niet actualiseren. De CDA en PvdA fracties van de gemeente Dinkelland hebben in de raadsvergadering van 17 december 2013 een motie ingediend (zie bijlage) waarin het college wordt opgedragen samen met o.a. de EUREGIO een plan van aanpak te ontwikkelen dat er op gericht is voor de burgers van heel Noord Oost Twente een aanvaardbare spoedeisende gezondheidszorg en een aan de normen voldoend aanrijtijdenniveau voor hulpdiensten te realiseren en te borgen. Om tot een structurele aanpak bij problemen op het gebied van grensoverschrijdende acute zorg te komen, heeft het EUREGIO-secretariaat uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst met de netwerkorganisatie Acute Zorg Euregio voor de Nederlandse kant en de Kreis Borken en de Landkreis Grafschaft Bentheim aan Duitse kant. g) Activiteiten grensoverschrijdende arbeidsmarkt a. Erzieherinnnen Om in te spelen op de hoge werkeloosheid in Nederland op het gebied van de kinderopvang en de verwachte toekomstige vraag in Duitsland heeft de EUREGIO op 11 februari 2014 een infobijeenkomst over werken in Duitsland georganiseerd. De Stadt Münster en het Werkplein Twente (EURES) waren bij de organisatie betrokken. Een vertegenwoordiger van de Bezirksregierung Keulen is ingegaan op de voorwaarden en te volgen procedure voor de erkenning van de Nederlandse diploma s in Duitsland, waar het beroep Erzieher(in) een geregistreerd beroep is. Meer dan 10 geïnteresseerde kandidaten zullen nu nader kennismaken met het werken in Duitsland.

25 SEITE 10/33 UNSER ZEICHEN ESch/MV 22 b. European Job-Day bouwsector Op 22 februari jl. en 15 maart a.s. organiseerde / organiseert de Agentur für Arbeit Coesfeld bijeenkomsten voor werkgevers en Nederlandse werkzoekenden in de bouwsector in Bocholt resp. Gronau. Afhankelijk van de resultaten en ervaringen zal de EUREGIO op verzoek van en samen met de Provincie Overijssel een pilot opzetten om het bemiddelen van Nederlandse bouwvakkers naar Duitsland te bevorderen. h) Accijnsverhogingen in Nederland Sinds het begin van dit jaar zijn de Nederlandse belastingen (accijnzen) op brandstof en alcohol verhoogd. Een bezoekje over de grens om inkopen te doen loont zich voor Nederlanders steeds meer. Waren de koopstromen over en weer tot voor kort nog enigszins in evenwicht, dit evenwicht is tegenwoordig ver te zoeken. Vooral de tankstations aan de Nederlandse kant van het grensgebied vrezen voor hun voortbestaan. Sinds de verhoging per 1 januari 2014 kost een liter benzine aan Duitse kant 14 cent minder, een liter diesel is al gauw 5 cent goedkoper en LPG (gas) kost in Duitsland gemiddeld 8 cent minder (bron: de Stentor). Ook alcoholische drank wordt meer en meer aan Duitse kant ingekocht, en niet alleen door privépersonen, ook de Nederlandse Horeca heeft de weg over de grens gevonden. Zo kost bijvoorbeeld een 50 liter vat bier aan Duitse kant rond de 50,- en is daarmee 20,- goedkoper dan in Nederland (bron: De Gelderlander). De smokkel van alcohol zou bij deze grote prijsverschillen wel weer eens kunnen gaan stijgen. Want er komt nog bij dat de douane bij een grenscontrole machteloos moet toekijken, omdat de ingevoerde goederen nog tot en met de volgende dag ter inklaring kunnen worden aangemeld. i) Vervolgopleiding over de grens Op verzoek van de EUREGIO-raad is het EUREGIO-secretariaat in het kader van een stageopdracht een onderzoek gestart naar een aanpak ter bevordering van de wederzijdse grensoverschrijdende onderwijsoriëntatie. Vastgesteld wordt dat Duitse scholieren en studenten de weg naar het Nederlandse hoger onderwijs vinden. Omgekeerd is dit veel minder vanzelfsprekend. De centrale vraag in het onderzoek is dan ook hoe men Nederlandse scholieren en studenten toekomstig meer kan winnen voor een vervolgopleiding in Duitsland / de Duitse grensstreek en wat daarbij de rol kan

Regeling. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Regeling. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Regeling Stand: 01-02-2015 voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Preambule De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of via de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Concept-statuten. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Concept-statuten. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Concept-statuten Stand: 05-10-2014 voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Preambule De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of via de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Artikel 1 Rechtsvorm 1. De EUREGIO is een openbaar lichaam in de zin van artikel 3 van het Verdrag van Anholt. 2. De vestigingsplaats van de

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 in het Rathaus van de Stadt Rheine

VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 in het Rathaus van de Stadt Rheine VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 in het Rathaus van de Stadt Rheine Aanwezig: zie presentielijst 1: Opening en begroeting De voorzitter, de heer Alsmeier, opent de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO

REGLEMENT VAN ORDE. voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO 8 januari 2016 REGLEMENT VAN ORDE voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO Het Algemeen Bestuur van de EUREGIO neemt op basis van de regeling artikel 9 lid 1 sub e het volgende Reglement van

Nadere informatie

Rickhoff - Roolvink, G.J. (DV-ISC-DDC)

Rickhoff - Roolvink, G.J. (DV-ISC-DDC) Rickhoff - Roolvink, G.J. (DV-ISC-DDC) Van: Verzonden: vrijdag 10 april 2015 8:23 Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Maaike Veelers namens Elisabeth Schwenzow

Nadere informatie

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente De EUREGIO Meerwaarde voor de aangesloten gemeente Dr. Elisabeth Schwenzow www.euregio.eu 129 aangesloten gemeenten Foto vom Rat in Enschede Foto von der Maut EUREGIO Sociaal-culturele ontmoetingen Sociaal-culturele

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER Raadsvoorstel DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 29-01-2015 Raadsgriffie CORRESPONDENTIENUMMER N STELLER 2015.03613 2 mikos.pieters@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Euregioraad AAN DE GEMEENTERAAD, 1. Samenvatting

Nadere informatie

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008 Postfach 1164 NL-7503 GA D-48572 Enschede 053 / 460 51 51 Gronau 02562 / 702-0 053 / 460 51 59 02562 / 702-59 UNSER

Nadere informatie

Toelichting op de statuten van het openbare lichaam EUREGIO

Toelichting op de statuten van het openbare lichaam EUREGIO Toelichting op de statuten van het openbare lichaam EUREGIO Inleiding De toekomstige statuten van het openbare lichaam staan in het teken in een wijziging van de rechtsvorm, die het instituut EUREGIO een

Nadere informatie

Aan de leden van de EUREGIO. 9 april Geachte dames en heren,

Aan de leden van de EUREGIO. 9 april Geachte dames en heren, euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden van de EUREGIO postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 anschrift Postfach 1164 D-48572 Gronau 02562 / 702-0 02562 / 702-59

Nadere informatie

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO CVDR Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. CVDR382849_1 6 juni 2017 Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Preambule De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied,

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

Sociaaleconomische Raad van de Euregio Maas-Rijn

Sociaaleconomische Raad van de Euregio Maas-Rijn Sociaaleconomische Raad van de Euregio Maas-Rijn (SER-EMR) 2 de ontwerp - versie 24. 6.2009 Reglement van orde 1 Preambule De Sociaaleconomische Raad van de Euregio Maas-Rijn is een adviserend orgaan van

Nadere informatie

Concept - Notitie voor de raadsvergaderingen van de aangesloten gemeenten, -steden en (Land-)Kreise (hieronder veelal aangeduid met lidgemeenten )

Concept - Notitie voor de raadsvergaderingen van de aangesloten gemeenten, -steden en (Land-)Kreise (hieronder veelal aangeduid met lidgemeenten ) Concept - Notitie voor de raadsvergaderingen van de aangesloten gemeenten, -steden en (Land-)Kreise (hieronder veelal aangeduid met lidgemeenten ) De EUREGIO, het in Gronau/Enschede gevestigde grensoverschrijdende

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Toelichting op de regeling van het openbare lichaam EUREGIO

Toelichting op de regeling van het openbare lichaam EUREGIO Toelichting op de regeling van het openbare lichaam EUREGIO Inleiding De toekomstige regeling van het openbare lichaam staan in het teken in een wijziging van de rechtsvorm, die het instituut EUREGIO een

Nadere informatie

Onderwerp : Nieuwe regeling voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO

Onderwerp : Nieuwe regeling voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO Zaaknummer : 140258 Raadsvergaderin : 30 juni 2015 agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Nieuwe regeling voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO Collegevergadering : 26 mei 2015 agendapunt

Nadere informatie

Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst

Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst 1. Opening en vaststelling agenda De heer Stegers opent als voorzitter de vergadering.

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

- 1 - WERKGEMEENSCHAP VAN EUROPESE GRENSGEBIEDEN (WVEG)

- 1 - WERKGEMEENSCHAP VAN EUROPESE GRENSGEBIEDEN (WVEG) - 1 - STATUTEN VOOR DE WERKGEMEENSCHAP VAN EUROPESE GRENSGEBIEDEN (WVEG) Preambule - in de wetenschap dat de grenzen vaak historisch en cultureel samenhangende gebieden en volkeren scheiden, - in het bewustzijn

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

iraád Mitgliederversammlung Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur Verstand (lnterreg-programmamanagement).

iraád Mitgliederversammlung Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur Verstand (lnterreg-programmamanagement). ,_,.,,.. _.. j R t plaatsvervanger of, wanneer er onder de collegeleden geen ambitie bestaat voor dit lidmaatschap, de raad voor te stellen uit zijn midden een tweede lid inclusief plaatsvervanger te benoemen.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k. Dat. ontv.: 1 g MRT

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k. Dat. ontv.: 1 g MRT PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k Dat. ontv.: 1 g MRT 2015 EUREGIO EUREGIO, ENSCHEDER STRASSE ^62, 48sqq GRONAU (In)Formateur Provincie Overijssel POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008 Postfach 1164 NL-7503 GA D-48572 Enschede Gronau 053 / 460 51 51 02562 / 702-0 053 / 460 51 59 02562 / 702-59 UNSER

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016 03-03-2016

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016 03-03-2016 euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot instemming met een nieuwe rechtsvorm van en een gewijzigde lidmaatschapsbijdrage voor de EUREGIO alsmede benoeming van twee vertegenwoordigers inclusief plaatsvervangers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. regioraad: het algemeen bestuur van

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie