Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle"

Transcriptie

1 Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle

2 Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle Inleiding Het is voor de economische ontwikkeling van een regio belangrijk dat er ondernemerschap aanwezig is. Naast de continuïteit en groei van bestaande ondernemers is het van belang dat er sprake is van nieuwe toetreders ofwel startende ondernemers. Vanuit landelijke ervaringscijfers is duidelijk dat een groot deel van de gestarte bedrijven binnen 5 jaar alweer stopt, soms vrijwillig maar in een aanzienlijk aantal gevallen ook als gevolg van een faillissement. De maatschappelijke kosten hier van zijn hoog. Mede om deze kosten te verlagen is het, alleen al uit maatschappelijk oogpunt, zeer gewenst om het aantal succesvolle starters te vergroten. Hiervoor zijn in de regio van Zwolle een aantal initiatieven georganiseerd, waaronder Ik Start Smart Overijssel, GEW Zwolle, Starters ABC en Startersdag. Ook voor scholen zijn studiestakers als gevolg van een te grote focus op het ondernemen door studenten ongewenst. Het beïnvloedt de rendementscijfers negatief, er is tijd en geld in de student geïnvesteerd zonder dat dit leidt tot het behalen van een diploma. Ook voor de student in kwestie is dit een ongewenste situatie; studiestaking leidt niet tot kwalificatie. Theoretische en praktische vorming vanuit het onderwijs komen dan slechts beperkt aan bod. Ook wordt de kans op het verkrijgen van een baan in loondienst aanzienlijk verkleind op het moment dat de studentondernemer alsnog ook zijn bedrijfsactiviteiten staakt. Hierbij komt dat zowel de onderwijsinstellingen als de studentondernemers met facilitaire, organisatorische en onderwijskundige aspecten te maken hebben waardoor de combinatie studeren en ondernemen niet vanzelfsprekend is. Terwijl deze combinatie unieke ervaringen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor zowel studenten als onderwijsinstellingen. Zowel de Zwolse onderwijsinstellingen Landstede, Deltion, Cibap, Groene Welle en Windesheim als de gemeente Zwolle en de Kamer van Koophandel Oost Nederland willen een betere aansluiting in het onderwijs realiseren voor studentenondernemers door te komen tot een zogenaamde Zwolse Topondernemersregeling (TOR). Een student moet bij toekenning van de Zwolse TOR zonder belemmering(en) in staat zijn om bedrijf en studie succesvol te kunnen combineren. Landelijk zijn er verschillende initiatieven op dit gebied, echter voor zover nu bekend, zijn er nog geen concrete landelijke regelingen van kracht.

3 1. Intentieverklaring Topondernemersregeling (TOR) regio Zwolle De Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle bestaat uit een drietal belangrijke onderdelen, namelijk; 1. Certificering 2. Inhoud 3. Concretisering Deze onderdelen worden onderstaand verder uitgewerkt. 1.1 Certificering In een certificering ten behoeve een Topondernemersregeling zijn antwoorden op de volgende twee vragen van belang: 1. Wat zijn de entree-eisen die aan een student moeten worden gesteld om gebruik te kunnen maken van de Topon dernemersregeling? 2. Wie is verantwoordelijk voor de neutrale / objectieve toetsing van de individuele aanvragen en hoe wordt deze rechtmatigheid geborgd? Antwoord 1 De Zwolse onderwijsinstellingen hanteren de volgende voorwaarden waaraan een student moet voldoen om onder de topondernemersregeling te kunnen vallen: 1. Inschrijving bij de KvK, 2. In bezit zijn van een BTW nummer en/of geregistreerd staan bij de Belastingdienst, (vanwege BTW-vrijgestelde dien sten zoals bij journalistiek) 3. Een bestaande klantenportefeuille hebben van minimaal drie betalende klanten. 4. Een omzet realiseren van minimaal 7.500,00 per jaar, 5. Een door een onafhankelijke en hiertoe gekwalificeerde derde(n) getoetst en geaccordeerd ondernemingsplan, 6. Een aanwezige investering / kredietfaciliteit van minimaal 2500,00, 7. Een positief rendement of het aannemelijk kunnen maken dat het behalen van een positief resultaat gedurende de studie zal plaatsvinden, 8. Toekomst potentieel van het bedrijf, enerzijds gedurende de duur van de studie (minimale eis) en anderzijds op de langere termijn na de studie, 9. De relevantie qua branche / aard van de werkzaamheden t.o.v. de opleiding, idem qua niveau, 10. De regeling is niet bedoeld voor studentondernemers in hun startfase. De student moet al enige tijd (1 jaar) actief zijn als ondernemer, 11. Indien de student concreet bezig is met het overnemen van een familiebedrijf en hiervoor concrete en door een gekwalificeerde derde(n) getoetst overnameplan heeft, 12. Ingeschreven staan bij een van de deelnemende onderwijsinstellingen.

4 Status differentiatie De onderwijsinstellingen spreken de intentie uit om de wenselijkheid te onderzoeken naar status differentiatie, bijvoorbeeld ingeval van onderstaande situaties: 1. Een student-ondernemer met een goed lopend bedrijf die tevens voldoet aan een aanvullende volume- en kwalteitseis krijgt andere faciliteiten dan een student die veel meer vrijblijvend onderneemt en niet voldoet aan deze aanvullende eisen. 2. Een student-ondernemer onderneemt in een sector die niet gerelateerd is aan zijn/haar opleiding en partijen kunnen besluiten tot een alternatief / minimaal TOR programma waarin in de uitvoering van de TOR niet alle onderdelen van toepassing zijn. Antwoord 2 Wie toetst er? 1. Het reglement gaat er van uit dat dat de onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk is voor de toelatingstoetsing en dat zij in haar beleid en procedures hier een passende invulling aan geeft. 2. Jaarlijks zal een vooraf vastgestelde commissie de uitvoering van de Topondernemersregeling in algemene zin toetsen. De commissie toetst steekproefsgewijs of de TOR op een juiste manier vorm en inhoud wordt gegeven en of de in aanmerking komende student geholpen is met de TOR. Samenstelling toetsingscommissie De onderwijsinstellingen vinden het van belang dat in de samenstelling van de commissie er sprake is van een regionale verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemers. De basis samenstelling van de commissie is als volgt: 1. KVK / Syntens KvK en Syntens gaan fuseren m.i.v Gemeente Zwolle, vertegenwoordiging van de afdeling Economische Zaken, 3. Tweetal gevestigde succesvolle ondernemers 4. Eén vertegenwoordiger van de deelnemende onderwijsinstellingen (roulatie), zijnde een SOSR-stuurgroep lid Verdere voorwaarden waaraan de commissie moet voldoen: 1. De commissie wordt iedere 3 jaar samengesteld op initiatief van het SOSR. 2. De toetsingscommissie bestaat altijd uit een oneven aantal deelnemers. 3. De deelnemers van toetsingscommissie worden voorgedragen door de eigen organisatie op verzoek van het SOSR 4. Deelname aan de toetsingscommissie is onbezoldigd. 5. De samenstelling van de toetsingscommissie dient driejaarlijks door de deelnemende organisaties te worden vastge steld

5 1.2 Inhoudelijke toepassingsgebied van de regeling Tijdens diverse bijeenkomsten met ondernemende studenten, is een aantal aandachtsgebieden ontstaan waar de ondernemende student mee te maken heeft dan wel wensen bij heeft. Deze wensen zijn: 1. Dat onderwijsinstellingen anders (flexibeler) omgaan met de BSA norm (Bindend Studie Advies - HBO) en/of Uren norm (MBO) Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap. De mogelijkheid om op afwijkende tijden een toets te doen. 2. Het anders omgaan met de aan- en afwezigheid op school door dit integraal op te nemen in het individuele coaching overleg met de studie loopbaanbegeleider. 3. Het anders omgaan met de participatie in een projectgroep. 4. Directe relatie tussen stage/afstuderen en eigen bedrijf (alleen 1 stage of afstuderen). 5. Mogelijkheid om vrije ruimtes in het studieprogramma in te zetten voor het eigen bedrijf. 6. Coaching op het gebied van ondernemen (Startpunt, IkStartSmart of pool van topondernemers). 7. Coaching op het gebied van time management en conflicterende situaties tussen studie en bedrijf door een ervaren Casemanager (Integrale Studie-Loopbaanbegeleider). 8. Inzichtelijk maken en het beter benutten van de interne communicatie en informatielijnen, zodat de studentonderne mers sneller begrip van docenten en medestudenten krijgen. 9. Het aanbieden van ruimte en andere faciliteiten in de onderwijsinstelling, zodat studentondernemers op school werk zaamheden voor het eigen bedrijf kunnen verrichten en hier zakelijke relaties kunnen ontvangen. 10. De school tevens meer als afzetkanaal voor studentondernemers te kunnen gebruiken Concreet dienen de onderwijsinstellingen te voorzien in de volgende zes hoofdaspecten van deze TOR regeling. Deze worden per onderwijsinstelling geregeld. 1. Aanbieden van aangepast traject / leeromgeving. 2. De mogelijkheden van stage lopen en afstuderen in het eigen bedrijf onderzoeken en indien mogelijk toewijzen. Het is hierbij van belang dat het eigen bedrijf in deze aansluit aan de gekozen studierichting. 3. Aanbieden van coaching op ondernemerschap (casemanager). 4. Aanbieden van begeleiding op de combinatie van ondernemerschap en onderwijs. (docent). 5. Aanbieden van een netwerk aan studentondernemers en ervaren ondernemers. 6. Aanbieden van een pakket aan workshops en seminars door alle betrokken partners en onderwijsinstellingen enerzijds gericht op de specifieke doelgroep en anderzijds gericht op combinaties met startende en/of ervaren ondernemers.

6 Afwijzingsprocedure Indien het verzoek van een student wordt afgewezen kan deze zich bezwaar aantekenen bij de in de desbetreffende onderwijsinstelling van toepassing zijnde beroeps- en klachtencommissie Concretisering Het is belangrijk dat de deelnemende onderwijsinstellingen gezamenlijk op hoofdlijnen een overeenkomstige regeling vaststellen en ondertekenen. Hoe de concretisering en/of inhoudelijke uitvoering van de regeling in de betrokken onderwijsinstelling gestalte krijgt zal door elke onderwijsinstelling zelfstandig vastgesteld, uitgevoerd en getoetst moeten worden. Dit is een eigen kwalitatieve en kwantitatieve verantwoordelijkheid van desbetreffende onderwijsinstelling waarin het examenreglement, curriculum, de eigen identiteit en onderwijsvormen doorslaggevend zijn. Aan deze intentieregeling is een Statusreglement toegevoegd dat hierbij als uitgangspunt dient. SOSR, Zwolle 25 april 2013

7 Statusreglement Topondernemersregeling Considerans In dit reglement worden procedure en criteria (prestatienorm) beschreven op basis waarvan een Student(top)ondernemer een status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een student(top)ondernemer voor een nader vast te stellen periode wordt verleend. De betrokken student(top)ondernemer kan op grond van deze status in aanmerking komen voor specifieke begeleiding, ondersteuning en voorzieningen. Alleen de desbetreffende onderwijsinstelling kan aan haar studenten een topondernemersstatus verlenen. Een dergelijke status kan slechts worden verkregen op basis van de vooraf vastgestelde prestatienormen/voorwaarden. Artikel I Algemeen Artikel 1.1. Definities In dit Statusreglement Topondernemersregeling wordt verstaan onder een status de door de onderwijsinstelling aan een studentondernemer verleende topondernemersstatus. Artikel 1.2 Prestatienorm De prestatienorm voor de status wordt in overleg tussen de onderwijsinstelling en de student besproken, vastgesteld en schriftelijk vastgelegd De prestatienorm wordt steeds opnieuw voor een opeenvolgende periode van 12 maanden vastgesteld. In die geval len dat de betrokken onderwijsinstelling en de studenten niet tot overeenstemming kunnen komen over de status / prestatienorm, is de bij betreffende onderwijsinstelling bestaande bezwaren of klachten procedure leidend Minimaal 4 weken voorafgaand aan de beëindiging van de in bedoelde periode vindt tenminste eenmaal overleg plaats tussen de onderwijsinstelling en de student teneinde de prestatienorm voor de daarop volgende peri ode van 12 maanden vast te stellen. Artikel 2 Verkrijging en bevestiging Status Artikel 2.1 Verkrijging en bevestiging van de status Een studentondernemer kan de status verkrijgen, indien de student voldoet aan de volgende criteria: 1. Inschrijving bij de KvK, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: uittreksel KvK, inclusief het KvK-inschrijfnummer. 2. In bezit zijn van een BTW nummer en/of geregistreerd staan bij de Belastingdienst, (vanwege BTW-vrijgestelde diensten zoals bij journalistiek) De student dient van deze laatste het volgende bewijs te kunnen overhandigen: bevestigingsbrief Aanmelding Belastingdienst. 3. Een bestaande klantenportefeuille hebben van minimaal drie betalende klanten. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: een facturatie overzicht of een digitale orderportefeuille. 4. Een substantiële omzet realiseren, waarmee de student ondernemer in de nabije toekomst in het levensonderhoud kan voorzien, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: jaarrekening/opgave inkomstenbelasting. 5. De ondernemende activiteiten moeten planmatig onderbouwd worden. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: meerjarig businessplan.

8 6. Een aanwezige investering / kredietfaciliteit van minimaal 2500,00, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: bevestigingsbrief van verstrekte lening / kredietfaciliteit. 7. Een positief rendement of het aannemelijk kunnen maken dat het behalen van een positief resultaat gedurende de studie zal plaatsvinden, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: jaarrekening en/of onderbouwde omzet schatting voor de komende jaren. 8. Toekomst potentieel van het bedrijf, enerzijds gedurende de duur van de studie (minimale eis) en anderzijds op de langere termijn na de studie. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: idem als artikel 7 en aanvullend met marketing- en businessplan. 9. De regeling is niet bedoeld voor studentondernemers in hun startfase. De student moet al enige tijd (minimaal 1 jaar) actief zijn als ondernemer. 10. Indien de student concreet bezig is met het overnemen van een (familie)bedrijf en hiervoor concrete en door een gekwalificeerde derde(n) getoetst overnameplan heeft. 11. Concreet eindproduct(en) en/of dienst(en). 12. De student ondernemer moet kunnen aantonen dat hij/zij in de combinatie van ondernemen en studeren activiteiten vastloopt. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: cijferlijst, agenda en schriftelijk advies mentor (decaan of docent). 13. Als student ingeschreven staan bij een van de deelnemende onderwijsinstellingen. 14. De onderneming mag niet strijdig zijn met de statuten van de onderwijsinstelling Een student kan deze status ook verkrijgen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals bijvoorbeeld bij het ondernemen vanuit een vof mits er wordt voldaan aan de criteria zoals genoemd in lid

9 Artikel 3 Ingang en beëindiging van de status Artikel 3.1 Aanvraag door student Ieder jaar, uiterlijk op 1 mei bespreken de betreffende onderwijsinstelling en de student(en) de voortgang voor de status van de betreffende student(en) Studentondernemers die in aanmerking willen komen voor een status kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de aan hun onderwijsinstelling werkzame topondernemerscoördinator voor 1 april In voorkomende gevallen, wanneer studentondernemers tussentijds aan de prestatienormen voldoen dan kan de onderwijsinstelling besluiten om tussentijdse aanvragen te honoreren De aanvraag zoals bedoel in lid 1 wordt gedaan op basis van de prestatienorm die is vastgesteld voor de daaraan voorafgaande periode van 12 maanden Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij worden gedaan via de daartoe bestemde formu lieren (bijlage 1) De aanvragen die niet tijdig zijn gedaan vóór de in lid genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend, met uitzondering van de aanvragen zoals bedoel in lid van dit artikel De voordracht vanuit de onderwijsinstelling wordt door de decaan / coördinator getoetst aan de regels van dit regle ment en de prestatienorm. Artikel 4 Duur van de status 4.1 Een status is geldig tot 1 augustus van het jaar volgend op de statusverlening In het geval een student, naar het oordeel van de onderwijsinstelling, gedurende een periode van een jaar onvoldoende progressie vertoont en er eveneens weinig progressie wordt verwacht, kan de onderwijsinstelling besluiten een eventuele status niet te honoreren en/of te verlengen. Studenten die om deze reden de status kwijt raken kunnen deze status niet opnieuw behalen, tenzij er naar het oordeel van de onderwijsinstelling sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het in redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet verwacht kan worden dat hij binnen een jaar op het gewenste niveau presteert. Artikel 5 Beëindiging van de status Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de status als bedoeld in artikel 4.1, tenzij de status door de onderwijsinstelling wordt verlengd voor de afloop ervan.

10 Artikel 6 Tussentijdse beëindiging status 6.1 Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door de onderwijsinstelling, al dan niet op aanvraag van de betrokken student. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt met onmiddellijke ingang. 6.2 De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden: a. de betreffende student komt de gemaakte afspraken niet na; b. de betreffende student behaald niet de noodzakelijke studieresultaten; c. de betreffende student behaald niet de afgesproken ondernemersresultaten; d. de betreffende student gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met algemeen maatschappelijke en/of specifieke waarden en normen, waaronder mede begrepen seksuele intimidatie; e. de betreffende student gedraagt zich op een wijze waardoor de betrokken onderwijsinstelling in diskrediet worden gebracht; f. het faillissement van de onderneming; g. de betreffende student maakt niet langer deel uit van de onderneming. Artikel 7 Bezwaar en beroep 7.1 De student kan bezwaar maken tegen een beslissing van de onderwijsinstelling betreffende: a. een eenzijdig vastgestelde en van toepassing verklaarde (vergelijkbare) prestatienorm; b. het niet accepteren van een voorstel tot toepassing van een specifiek van toepassing zijnde prestatienorm; c. tussentijdse beëindiging van de status van een ondernemer. 7.2 Bezwaar en beroep dienen te worden aangetekend conform het Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure van de eigen onderwijsinstelling. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure beoordelingscommissie is op de te vragen bij Juridische Zaken van de desbetreffende onderwijsinstelling. Artikel 8 Vaststelling en wijziging van dit reglement 8.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Stuurgroep Vergadering van de binnen het SOSR samenwerkende onderwijsinstellingen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 8.2 Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op de dag waarop de Vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij door de Vergadering anders wordt bepaald. Toelichting Een voorwaarde voor het verkrijgen van een status is het leveren van prestaties als student in combinatie met het ondernemerschap. Uitgangspunt daarbij is, dat voor het kunnen verkrijgen van een status resultaten zijn behaald die aantonen dat de student voldoet aan de status vereisten. De status van topondernemer biedt uitzicht op faciliteiten waarmee wordt beoogd de ondernemer te ondersteunen in het leveren van steeds betere prestaties. Uitgangspunt daarbij is dat een status ondernemer over een periode van vier jaar aantoonbare prestatieontwikkeling moet doormaken. In het kader van uitvoeringsafspraken zal de onderwijsinstelling in samenspraak met de student per onderdeel nader dienen te concretiseren worden welke prestatieontwikkeling vereist is.

11 Ondertekening De intentieverklaring heeft een looptijd tot 1 januari 2016 Partijen verklaren in te stemmen met bovenstaande, Zwolle, 25 april 2013 Cibap, vertegenwoordigd door dhr. C.J. de Koning voor mw. J.J. Zandbergen-de Zeeuw Deltion, vertegenwoordigd door dhr. J.E. van Driel voor dhr. Ing. B.W. Beun Groene Welle, vertegenwoordigd door mw. F.W. Hengeveld Landstede, vertegenwoordigd door dhr. J.H.P. van den Ham voor dhr. R.W.J. van Kessel Windesheim, vertegenwoordigd door dhr. drs. J.W. Meinsma.

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

1. Doelstellingen. 2. Doelgroep

1. Doelstellingen. 2. Doelgroep ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Brabant Onderneemt en op de (internet)deelname aan en het partnerschap van haar organisatie. Zij worden aangeduid als 'algemene

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Reglement van Toelating NVZA

Reglement van Toelating NVZA Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

1.2 Brabant Onderneemt geeft vorm aan haar doelstellingen door o.a.:

1.2 Brabant Onderneemt geeft vorm aan haar doelstellingen door o.a.: Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Brabant Onderneemt en op de (internet)deelname aan en het partnerschap van haar organisatie. Zij worden aangeduid als 'algemene

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een accreditatie voor een joint degreeopleiding

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier.

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Lean and Green Logistics reglement

Lean and Green Logistics reglement Lean and Green Logistics reglement Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 De stichting Stichting Connekt, gevestigd te Delft, (hierna: Connekt ), voert het programma Lean and Green (hierna: Lean and Green )

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten.

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. het besluit:

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1 Fit!vak Plus certificering Analyse en Plan Van Aanpak versie 1.1 Maart 2011 BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING Versie 1.1 December 2011

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Wat is het Bbz? Doelgroepen Ondernemers Soorten bijstand Hoe aanvragen? Wat is het Bbz? Zelfstandig ondernemers

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014 Inleiding Volgens het IPC Handbook zijn de Nationale Paralympische Comités (NPC) exclusief verantwoordelijk en bepalend voor de samenstelling en uitzending van de nationale teams. Een Internationale Federatie

Nadere informatie

Voorwaarden Incompany Opleidingen Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Incompany Opleidingen Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

Bij alle overige te leggen documenten moet een individuele beoordeling plaatsvinden.

Bij alle overige te leggen documenten moet een individuele beoordeling plaatsvinden. Ill 1 6. 0 0 0 0 7 4 7 III Werkwijze toepassen Wet V 1-1-2016 1. Beoordelen taalvaardigheid Bij de intake kan de aanvrager op drie manieren aantonen dat aan de wordt voldaan, te weten: a. documenten overleggen

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Partijen De v.o.f. DROOM VAN ZWOLLE, gevestigd te Zwolle aan het adres Koestraat nr. 35, rechtsgeldig vertegenwoordigd door., hierna te noemen: Droom van Zwolle

Nadere informatie

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB)

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) van de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening Nederland (Stichting SRHB) 4 februari 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doel 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie