Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle"

Transcriptie

1 Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle

2 Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle Inleiding Het is voor de economische ontwikkeling van een regio belangrijk dat er ondernemerschap aanwezig is. Naast de continuïteit en groei van bestaande ondernemers is het van belang dat er sprake is van nieuwe toetreders ofwel startende ondernemers. Vanuit landelijke ervaringscijfers is duidelijk dat een groot deel van de gestarte bedrijven binnen 5 jaar alweer stopt, soms vrijwillig maar in een aanzienlijk aantal gevallen ook als gevolg van een faillissement. De maatschappelijke kosten hier van zijn hoog. Mede om deze kosten te verlagen is het, alleen al uit maatschappelijk oogpunt, zeer gewenst om het aantal succesvolle starters te vergroten. Hiervoor zijn in de regio van Zwolle een aantal initiatieven georganiseerd, waaronder Ik Start Smart Overijssel, GEW Zwolle, Starters ABC en Startersdag. Ook voor scholen zijn studiestakers als gevolg van een te grote focus op het ondernemen door studenten ongewenst. Het beïnvloedt de rendementscijfers negatief, er is tijd en geld in de student geïnvesteerd zonder dat dit leidt tot het behalen van een diploma. Ook voor de student in kwestie is dit een ongewenste situatie; studiestaking leidt niet tot kwalificatie. Theoretische en praktische vorming vanuit het onderwijs komen dan slechts beperkt aan bod. Ook wordt de kans op het verkrijgen van een baan in loondienst aanzienlijk verkleind op het moment dat de studentondernemer alsnog ook zijn bedrijfsactiviteiten staakt. Hierbij komt dat zowel de onderwijsinstellingen als de studentondernemers met facilitaire, organisatorische en onderwijskundige aspecten te maken hebben waardoor de combinatie studeren en ondernemen niet vanzelfsprekend is. Terwijl deze combinatie unieke ervaringen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor zowel studenten als onderwijsinstellingen. Zowel de Zwolse onderwijsinstellingen Landstede, Deltion, Cibap, Groene Welle en Windesheim als de gemeente Zwolle en de Kamer van Koophandel Oost Nederland willen een betere aansluiting in het onderwijs realiseren voor studentenondernemers door te komen tot een zogenaamde Zwolse Topondernemersregeling (TOR). Een student moet bij toekenning van de Zwolse TOR zonder belemmering(en) in staat zijn om bedrijf en studie succesvol te kunnen combineren. Landelijk zijn er verschillende initiatieven op dit gebied, echter voor zover nu bekend, zijn er nog geen concrete landelijke regelingen van kracht.

3 1. Intentieverklaring Topondernemersregeling (TOR) regio Zwolle De Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle bestaat uit een drietal belangrijke onderdelen, namelijk; 1. Certificering 2. Inhoud 3. Concretisering Deze onderdelen worden onderstaand verder uitgewerkt. 1.1 Certificering In een certificering ten behoeve een Topondernemersregeling zijn antwoorden op de volgende twee vragen van belang: 1. Wat zijn de entree-eisen die aan een student moeten worden gesteld om gebruik te kunnen maken van de Topon dernemersregeling? 2. Wie is verantwoordelijk voor de neutrale / objectieve toetsing van de individuele aanvragen en hoe wordt deze rechtmatigheid geborgd? Antwoord 1 De Zwolse onderwijsinstellingen hanteren de volgende voorwaarden waaraan een student moet voldoen om onder de topondernemersregeling te kunnen vallen: 1. Inschrijving bij de KvK, 2. In bezit zijn van een BTW nummer en/of geregistreerd staan bij de Belastingdienst, (vanwege BTW-vrijgestelde dien sten zoals bij journalistiek) 3. Een bestaande klantenportefeuille hebben van minimaal drie betalende klanten. 4. Een omzet realiseren van minimaal 7.500,00 per jaar, 5. Een door een onafhankelijke en hiertoe gekwalificeerde derde(n) getoetst en geaccordeerd ondernemingsplan, 6. Een aanwezige investering / kredietfaciliteit van minimaal 2500,00, 7. Een positief rendement of het aannemelijk kunnen maken dat het behalen van een positief resultaat gedurende de studie zal plaatsvinden, 8. Toekomst potentieel van het bedrijf, enerzijds gedurende de duur van de studie (minimale eis) en anderzijds op de langere termijn na de studie, 9. De relevantie qua branche / aard van de werkzaamheden t.o.v. de opleiding, idem qua niveau, 10. De regeling is niet bedoeld voor studentondernemers in hun startfase. De student moet al enige tijd (1 jaar) actief zijn als ondernemer, 11. Indien de student concreet bezig is met het overnemen van een familiebedrijf en hiervoor concrete en door een gekwalificeerde derde(n) getoetst overnameplan heeft, 12. Ingeschreven staan bij een van de deelnemende onderwijsinstellingen.

4 Status differentiatie De onderwijsinstellingen spreken de intentie uit om de wenselijkheid te onderzoeken naar status differentiatie, bijvoorbeeld ingeval van onderstaande situaties: 1. Een student-ondernemer met een goed lopend bedrijf die tevens voldoet aan een aanvullende volume- en kwalteitseis krijgt andere faciliteiten dan een student die veel meer vrijblijvend onderneemt en niet voldoet aan deze aanvullende eisen. 2. Een student-ondernemer onderneemt in een sector die niet gerelateerd is aan zijn/haar opleiding en partijen kunnen besluiten tot een alternatief / minimaal TOR programma waarin in de uitvoering van de TOR niet alle onderdelen van toepassing zijn. Antwoord 2 Wie toetst er? 1. Het reglement gaat er van uit dat dat de onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk is voor de toelatingstoetsing en dat zij in haar beleid en procedures hier een passende invulling aan geeft. 2. Jaarlijks zal een vooraf vastgestelde commissie de uitvoering van de Topondernemersregeling in algemene zin toetsen. De commissie toetst steekproefsgewijs of de TOR op een juiste manier vorm en inhoud wordt gegeven en of de in aanmerking komende student geholpen is met de TOR. Samenstelling toetsingscommissie De onderwijsinstellingen vinden het van belang dat in de samenstelling van de commissie er sprake is van een regionale verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemers. De basis samenstelling van de commissie is als volgt: 1. KVK / Syntens KvK en Syntens gaan fuseren m.i.v Gemeente Zwolle, vertegenwoordiging van de afdeling Economische Zaken, 3. Tweetal gevestigde succesvolle ondernemers 4. Eén vertegenwoordiger van de deelnemende onderwijsinstellingen (roulatie), zijnde een SOSR-stuurgroep lid Verdere voorwaarden waaraan de commissie moet voldoen: 1. De commissie wordt iedere 3 jaar samengesteld op initiatief van het SOSR. 2. De toetsingscommissie bestaat altijd uit een oneven aantal deelnemers. 3. De deelnemers van toetsingscommissie worden voorgedragen door de eigen organisatie op verzoek van het SOSR 4. Deelname aan de toetsingscommissie is onbezoldigd. 5. De samenstelling van de toetsingscommissie dient driejaarlijks door de deelnemende organisaties te worden vastge steld

5 1.2 Inhoudelijke toepassingsgebied van de regeling Tijdens diverse bijeenkomsten met ondernemende studenten, is een aantal aandachtsgebieden ontstaan waar de ondernemende student mee te maken heeft dan wel wensen bij heeft. Deze wensen zijn: 1. Dat onderwijsinstellingen anders (flexibeler) omgaan met de BSA norm (Bindend Studie Advies - HBO) en/of Uren norm (MBO) Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap. De mogelijkheid om op afwijkende tijden een toets te doen. 2. Het anders omgaan met de aan- en afwezigheid op school door dit integraal op te nemen in het individuele coaching overleg met de studie loopbaanbegeleider. 3. Het anders omgaan met de participatie in een projectgroep. 4. Directe relatie tussen stage/afstuderen en eigen bedrijf (alleen 1 stage of afstuderen). 5. Mogelijkheid om vrije ruimtes in het studieprogramma in te zetten voor het eigen bedrijf. 6. Coaching op het gebied van ondernemen (Startpunt, IkStartSmart of pool van topondernemers). 7. Coaching op het gebied van time management en conflicterende situaties tussen studie en bedrijf door een ervaren Casemanager (Integrale Studie-Loopbaanbegeleider). 8. Inzichtelijk maken en het beter benutten van de interne communicatie en informatielijnen, zodat de studentonderne mers sneller begrip van docenten en medestudenten krijgen. 9. Het aanbieden van ruimte en andere faciliteiten in de onderwijsinstelling, zodat studentondernemers op school werk zaamheden voor het eigen bedrijf kunnen verrichten en hier zakelijke relaties kunnen ontvangen. 10. De school tevens meer als afzetkanaal voor studentondernemers te kunnen gebruiken Concreet dienen de onderwijsinstellingen te voorzien in de volgende zes hoofdaspecten van deze TOR regeling. Deze worden per onderwijsinstelling geregeld. 1. Aanbieden van aangepast traject / leeromgeving. 2. De mogelijkheden van stage lopen en afstuderen in het eigen bedrijf onderzoeken en indien mogelijk toewijzen. Het is hierbij van belang dat het eigen bedrijf in deze aansluit aan de gekozen studierichting. 3. Aanbieden van coaching op ondernemerschap (casemanager). 4. Aanbieden van begeleiding op de combinatie van ondernemerschap en onderwijs. (docent). 5. Aanbieden van een netwerk aan studentondernemers en ervaren ondernemers. 6. Aanbieden van een pakket aan workshops en seminars door alle betrokken partners en onderwijsinstellingen enerzijds gericht op de specifieke doelgroep en anderzijds gericht op combinaties met startende en/of ervaren ondernemers.

6 Afwijzingsprocedure Indien het verzoek van een student wordt afgewezen kan deze zich bezwaar aantekenen bij de in de desbetreffende onderwijsinstelling van toepassing zijnde beroeps- en klachtencommissie Concretisering Het is belangrijk dat de deelnemende onderwijsinstellingen gezamenlijk op hoofdlijnen een overeenkomstige regeling vaststellen en ondertekenen. Hoe de concretisering en/of inhoudelijke uitvoering van de regeling in de betrokken onderwijsinstelling gestalte krijgt zal door elke onderwijsinstelling zelfstandig vastgesteld, uitgevoerd en getoetst moeten worden. Dit is een eigen kwalitatieve en kwantitatieve verantwoordelijkheid van desbetreffende onderwijsinstelling waarin het examenreglement, curriculum, de eigen identiteit en onderwijsvormen doorslaggevend zijn. Aan deze intentieregeling is een Statusreglement toegevoegd dat hierbij als uitgangspunt dient. SOSR, Zwolle 25 april 2013

7 Statusreglement Topondernemersregeling Considerans In dit reglement worden procedure en criteria (prestatienorm) beschreven op basis waarvan een Student(top)ondernemer een status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een student(top)ondernemer voor een nader vast te stellen periode wordt verleend. De betrokken student(top)ondernemer kan op grond van deze status in aanmerking komen voor specifieke begeleiding, ondersteuning en voorzieningen. Alleen de desbetreffende onderwijsinstelling kan aan haar studenten een topondernemersstatus verlenen. Een dergelijke status kan slechts worden verkregen op basis van de vooraf vastgestelde prestatienormen/voorwaarden. Artikel I Algemeen Artikel 1.1. Definities In dit Statusreglement Topondernemersregeling wordt verstaan onder een status de door de onderwijsinstelling aan een studentondernemer verleende topondernemersstatus. Artikel 1.2 Prestatienorm De prestatienorm voor de status wordt in overleg tussen de onderwijsinstelling en de student besproken, vastgesteld en schriftelijk vastgelegd De prestatienorm wordt steeds opnieuw voor een opeenvolgende periode van 12 maanden vastgesteld. In die geval len dat de betrokken onderwijsinstelling en de studenten niet tot overeenstemming kunnen komen over de status / prestatienorm, is de bij betreffende onderwijsinstelling bestaande bezwaren of klachten procedure leidend Minimaal 4 weken voorafgaand aan de beëindiging van de in bedoelde periode vindt tenminste eenmaal overleg plaats tussen de onderwijsinstelling en de student teneinde de prestatienorm voor de daarop volgende peri ode van 12 maanden vast te stellen. Artikel 2 Verkrijging en bevestiging Status Artikel 2.1 Verkrijging en bevestiging van de status Een studentondernemer kan de status verkrijgen, indien de student voldoet aan de volgende criteria: 1. Inschrijving bij de KvK, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: uittreksel KvK, inclusief het KvK-inschrijfnummer. 2. In bezit zijn van een BTW nummer en/of geregistreerd staan bij de Belastingdienst, (vanwege BTW-vrijgestelde diensten zoals bij journalistiek) De student dient van deze laatste het volgende bewijs te kunnen overhandigen: bevestigingsbrief Aanmelding Belastingdienst. 3. Een bestaande klantenportefeuille hebben van minimaal drie betalende klanten. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: een facturatie overzicht of een digitale orderportefeuille. 4. Een substantiële omzet realiseren, waarmee de student ondernemer in de nabije toekomst in het levensonderhoud kan voorzien, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: jaarrekening/opgave inkomstenbelasting. 5. De ondernemende activiteiten moeten planmatig onderbouwd worden. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: meerjarig businessplan.

8 6. Een aanwezige investering / kredietfaciliteit van minimaal 2500,00, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: bevestigingsbrief van verstrekte lening / kredietfaciliteit. 7. Een positief rendement of het aannemelijk kunnen maken dat het behalen van een positief resultaat gedurende de studie zal plaatsvinden, De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: jaarrekening en/of onderbouwde omzet schatting voor de komende jaren. 8. Toekomst potentieel van het bedrijf, enerzijds gedurende de duur van de studie (minimale eis) en anderzijds op de langere termijn na de studie. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: idem als artikel 7 en aanvullend met marketing- en businessplan. 9. De regeling is niet bedoeld voor studentondernemers in hun startfase. De student moet al enige tijd (minimaal 1 jaar) actief zijn als ondernemer. 10. Indien de student concreet bezig is met het overnemen van een (familie)bedrijf en hiervoor concrete en door een gekwalificeerde derde(n) getoetst overnameplan heeft. 11. Concreet eindproduct(en) en/of dienst(en). 12. De student ondernemer moet kunnen aantonen dat hij/zij in de combinatie van ondernemen en studeren activiteiten vastloopt. De student dient hiervan het volgende bewijs te kunnen overhandigen: cijferlijst, agenda en schriftelijk advies mentor (decaan of docent). 13. Als student ingeschreven staan bij een van de deelnemende onderwijsinstellingen. 14. De onderneming mag niet strijdig zijn met de statuten van de onderwijsinstelling Een student kan deze status ook verkrijgen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals bijvoorbeeld bij het ondernemen vanuit een vof mits er wordt voldaan aan de criteria zoals genoemd in lid

9 Artikel 3 Ingang en beëindiging van de status Artikel 3.1 Aanvraag door student Ieder jaar, uiterlijk op 1 mei bespreken de betreffende onderwijsinstelling en de student(en) de voortgang voor de status van de betreffende student(en) Studentondernemers die in aanmerking willen komen voor een status kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de aan hun onderwijsinstelling werkzame topondernemerscoördinator voor 1 april In voorkomende gevallen, wanneer studentondernemers tussentijds aan de prestatienormen voldoen dan kan de onderwijsinstelling besluiten om tussentijdse aanvragen te honoreren De aanvraag zoals bedoel in lid 1 wordt gedaan op basis van de prestatienorm die is vastgesteld voor de daaraan voorafgaande periode van 12 maanden Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij worden gedaan via de daartoe bestemde formu lieren (bijlage 1) De aanvragen die niet tijdig zijn gedaan vóór de in lid genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend, met uitzondering van de aanvragen zoals bedoel in lid van dit artikel De voordracht vanuit de onderwijsinstelling wordt door de decaan / coördinator getoetst aan de regels van dit regle ment en de prestatienorm. Artikel 4 Duur van de status 4.1 Een status is geldig tot 1 augustus van het jaar volgend op de statusverlening In het geval een student, naar het oordeel van de onderwijsinstelling, gedurende een periode van een jaar onvoldoende progressie vertoont en er eveneens weinig progressie wordt verwacht, kan de onderwijsinstelling besluiten een eventuele status niet te honoreren en/of te verlengen. Studenten die om deze reden de status kwijt raken kunnen deze status niet opnieuw behalen, tenzij er naar het oordeel van de onderwijsinstelling sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het in redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet verwacht kan worden dat hij binnen een jaar op het gewenste niveau presteert. Artikel 5 Beëindiging van de status Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de status als bedoeld in artikel 4.1, tenzij de status door de onderwijsinstelling wordt verlengd voor de afloop ervan.

10 Artikel 6 Tussentijdse beëindiging status 6.1 Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door de onderwijsinstelling, al dan niet op aanvraag van de betrokken student. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt met onmiddellijke ingang. 6.2 De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden: a. de betreffende student komt de gemaakte afspraken niet na; b. de betreffende student behaald niet de noodzakelijke studieresultaten; c. de betreffende student behaald niet de afgesproken ondernemersresultaten; d. de betreffende student gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met algemeen maatschappelijke en/of specifieke waarden en normen, waaronder mede begrepen seksuele intimidatie; e. de betreffende student gedraagt zich op een wijze waardoor de betrokken onderwijsinstelling in diskrediet worden gebracht; f. het faillissement van de onderneming; g. de betreffende student maakt niet langer deel uit van de onderneming. Artikel 7 Bezwaar en beroep 7.1 De student kan bezwaar maken tegen een beslissing van de onderwijsinstelling betreffende: a. een eenzijdig vastgestelde en van toepassing verklaarde (vergelijkbare) prestatienorm; b. het niet accepteren van een voorstel tot toepassing van een specifiek van toepassing zijnde prestatienorm; c. tussentijdse beëindiging van de status van een ondernemer. 7.2 Bezwaar en beroep dienen te worden aangetekend conform het Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure van de eigen onderwijsinstelling. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure beoordelingscommissie is op de te vragen bij Juridische Zaken van de desbetreffende onderwijsinstelling. Artikel 8 Vaststelling en wijziging van dit reglement 8.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Stuurgroep Vergadering van de binnen het SOSR samenwerkende onderwijsinstellingen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 8.2 Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op de dag waarop de Vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij door de Vergadering anders wordt bepaald. Toelichting Een voorwaarde voor het verkrijgen van een status is het leveren van prestaties als student in combinatie met het ondernemerschap. Uitgangspunt daarbij is, dat voor het kunnen verkrijgen van een status resultaten zijn behaald die aantonen dat de student voldoet aan de status vereisten. De status van topondernemer biedt uitzicht op faciliteiten waarmee wordt beoogd de ondernemer te ondersteunen in het leveren van steeds betere prestaties. Uitgangspunt daarbij is dat een status ondernemer over een periode van vier jaar aantoonbare prestatieontwikkeling moet doormaken. In het kader van uitvoeringsafspraken zal de onderwijsinstelling in samenspraak met de student per onderdeel nader dienen te concretiseren worden welke prestatieontwikkeling vereist is.

11 Ondertekening De intentieverklaring heeft een looptijd tot 1 januari 2016 Partijen verklaren in te stemmen met bovenstaande, Zwolle, 25 april 2013 Cibap, vertegenwoordigd door dhr. C.J. de Koning voor mw. J.J. Zandbergen-de Zeeuw Deltion, vertegenwoordigd door dhr. J.E. van Driel voor dhr. Ing. B.W. Beun Groene Welle, vertegenwoordigd door mw. F.W. Hengeveld Landstede, vertegenwoordigd door dhr. J.H.P. van den Ham voor dhr. R.W.J. van Kessel Windesheim, vertegenwoordigd door dhr. drs. J.W. Meinsma.

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie