Statusreglement Topsporters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statusreglement Topsporters"

Transcriptie

1 Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter een status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een sporter wordt verleend. De betreffende sporter kan op grond van deze status in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen 1. Alleen NOC*NSF kan aan sporters een status verlenen. Een status kan slechts worden verleend aan sporters binnen erkende topsportdisciplines als bedoeld in het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines en op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm. Over het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken bond en NOC*NSF overlegd. Aan de prestatienorm moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de betreffende sporter door betrokken bond wordt uitgezonden. Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond. Na het reglement is een toelichting op enkele artikelen opgenomen. I Algemeen Artikel 1 Definities In dit Statusreglement Topsporters wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: de algemene vergadering van NOC*NSF; b. bevestiging van de status: verlenging van de status, indien voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria; c. bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF; d. dopingregels: de geldende regels of reglementen betrekking hebbend op doping die het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de Internationale Federatie of de bond hanteert en op de sporter van toepassing zijn; e. Internationale Federatie: internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de betrokken bond is aangesloten, die geacht wordt de betreffende sport op wereldniveau te representeren en is erkend door het IOC of het IPC dan wel lid is van Sportaccord; f. kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat (door de betreffende sporter) is voldaan aan de voor kwalificatie gestelde prestatie-eisen als opgenomen in de normen en limieten voor de Olympische of Paralympische Spelen; g. nationale selectie: sporters die door de bond worden geselecteerd voor voorbereiding op en deelname aan EK s of WK s en die daar onder verantwoordelijkheid van de betrokken bond naar worden uitgezonden en aan deelnemen; h. normen en limieten: het samenstel van de door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte algemene uitgangspunten, voorwaarden en sjablonen, opgenomen in een reglement, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond voorgedragen sporter zich kwalificeert voor dan wel wordt uitgezonden naar de Olympische en Paralympische Spelen; i. prestatienorm: de prestatie die een sporter tijdens een nader te benoemen evenement moet leveren om in aanmerking te komen voor een status; 1 Zie Statusreglement Topsporters Pagina 1 van 9

2 j. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de algemene vergadering vastgestelde reglement, op basis waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als topsport of als internationale wedstrijdsport ; k. sjablonen: het in de normen en limieten opgenomen schema waarin de prestatie-eisen worden vastgelegd. Deze prestatie-eisen zijn de concrete invulling van de door de sporter te leveren sportprestaties per discipline, als bedoeld in het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, tijdens nader te benoemen wedstrijden en/of evenementen; l. sporter: de individuele topsporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van een bond dan wel een aansluitingsovereenkomst met die bond heeft en die, onder verwijzing naar het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines een erkende topsportdiscipline beoefent; m. status: een door NOC*NSF op basis van dit Statusreglement aan een sporter verleende titel, onderverdeeld in een A-, B- en High Potential status; n. voordracht: een verzoek van een bond om toekenning van een status aan een sporter door middel van het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF; n. WK: het door de Internationale Federatie van de betrokken bond georganiseerde Wereld Kampioenschap, waarbij voor deelname geen leeftijdscriterium geldt, behoudens het geval dat er voor deelname alleen een minimum leeftijd is gesteld voor minderjarigen. Artikel 2 Prestatienorm De prestatienorm voor de A- of B- status wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door NOC*NSF. De prestatienorm bestaat uit maximaal 2 internationale topsportevenementen per jaar, waaronder een WK, Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een WK. Voorafgaand aan de Olympische/Paralympische zomer- dan wel wintercyclus stellen de betreffende bond en NOC*NSF per erkende topsportdiscipline voor een periode van 4 jaar de prestatienormen vast. De vastgestelde prestatienormen zijn van toepassing tot en met de eerstvolgende Olympische/Paralympische zomer- dan wel winterspelen. Het gesprek tussen NOC*NSF en de betrokken bond over de prestatienormen vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van zowel de technisch directeur van de bond, als de coach van de betrokken sporters. NOC*NSF neemt het initiatief voor dit gesprek. Het uitgangspunt voor de prestatienorm is dat de sporter bij de eerste 8 (voor een A-status) of eerste 16 (voor een B-status) is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een WK. De prestatienorm wordt aangescherpt: - als sprake is van Paralympische topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines; of - als het deelnemersveld en de geleverde competitie binnen de discipline daar aanleiding toe geven. Lid 5 In geval NOC*NSF en de betrokken bond niet tot overeenstemming kunnen komen over de prestatienorm, beslist NOC*NSF. Statusreglement Topsporters Pagina 2 van 9

3 II Artikel 3 Verkrijging en bevestiging status Verkrijging en bevestiging van de A- en B-status Een sporter kan de A- of B-status verkrijgen of bevestigen, indien de sporter heeft voldaan aan de prestatienorm. Een sporter kan de A-status ook verkrijgen of bevestigen, op basis van een kwalificatie (op naam) voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Voorwaarde voor het verkrijgen of bevestigen van de A- of B-status is dat de sporter zich blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de betrokken bond. Een sporter kan niet voor een status in aanmerking komen dan nadat de betrokken bond de sporter conform artikel 8 heeft voorgedragen bij NOC*NSF. Artikel 4 Verkrijging van de A- of B-status door een gezamenlijk behaald resultaat Zowel de A- als de B-status kan ook verkregen en bevestigd worden op basis van een gezamenlijk behaald resultaat bij internationale topsportevenementen zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake bij internationale topsportevenementen: a. van teamsporten van erkende topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines; of b. van landenteams van erkende topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines waar er sprake is van afhankelijkheid van (een) andere sporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij estafette en dubbelspel. Indien sporters in een individuele sport in dit verband na elkaar hun prestatie leveren, moet de laatste sporter reglementair altijd in de positie zijn om de wedstrijd te kunnen beslissen in winst of verlies. In het geval van gezamenlijk behaalde resultaten is het maximum aantal sporters dat op enig moment een status kan hebben het aantal dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan. In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat, staat het de bond vrij om, nadat overleg met NOC*NSF hierover heeft plaatsgevonden, een verzoek in te dienen bij NOC*NSF om statussen tussentijds - met inachtneming van artikel 11 - te beëindigen en - met inachtneming van artikel 7 - nieuwe voordrachten te doen, voor zover het in lid 3 van dit artikel bedoelde maximum niet wordt overschreden. Statusreglement Topsporters Pagina 3 van 9

4 Lid 5 In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat kan maximaal 50% van het aantal sporters met een status deze status hebben verkregen op grond van lid 4 van dit artikel, dat wil zeggen zonder dat door deze sporters op voorhand aan de prestatienorm is voldaan. Lid 6 Bij erkende topsportdisciplines, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, waaraan tijdens een WK, Olympische of Paralympische Spelen meerdere landenteams zoals bedoeld in lid 2 sub b. van dit artikel kunnen deelnemen, zijn de leden 3, 4 en 5 van dit artikel voor ieder afzonderlijk landenteam van toepassing. Artikel 5 Verkrijging van de High Potential-status In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van sporters met een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF een sporter de status van High Potential (HP) verlenen. Een voordracht voor de HP-status geschiedt niet dan nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken bond en NOC*NSF. De betrokken bond doet bij NOC*NSF een met redenen omklede specifieke voordracht voor de HPstatus via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. De HP-status wordt niet verleend aan sporters die een teamsport beoefenen zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 sub a. Artikel 6 Bevestiging van een status op grond van de hardheidsclausule Wanneer een door de sporter behaalde status voor de afloop ervan niet is bevestigd kan NOC* NSF in uitzonderlijke gevallen, op grond van bijzondere omstandigheden ter beoordeling van NOC*NSF, alsnog besluiten de status van de sporter te verlengen. Voor de bevestiging van een status op grond van dit artikel doet de betreffende bond een met redenen omklede specifieke voordracht via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. Statusreglement Topsporters Pagina 4 van 9

5 III Ingang en beëindiging van de status Artikel 7 Voordracht door de bond Na het behalen van een prestatienorm door de sporter dan wel het gestelde in artikel 3 lid 2 van toepassing is, doet de betreffende bond zo spoedig mogelijk een voordracht voor een status bij NOC*NSF. Voordrachten zijn uitsluitend geldig en worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij worden gedaan via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. De voordracht van de bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement en de prestatienorm. Artikel 8 Ingangsdatum status Wanneer de voordracht aan de in dit reglement genoemde criteria voldoet, wordt de status door NOC*NSF verleend met ingang van de dag dat de sporter de prestatienorm heeft behaald. Statussen die worden verleend op grond van artikel 3 lid 2 gaan in op het moment dat de betrokken sporter zich (op naam) heeft gekwalificeerd voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Statussen die worden verleend op grond van artikel 4 lid 4 gaan in op de dag dat de voordracht van de bond bij NOC*NSF is ontvangen. Indien de sporter op basis van behaalde prestatienormen meerdere statussen heeft verkregen, geldt de hoogste status. Lid 5 Zowel de bond als de sporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de verkrijging of bevestiging van de status. Artikel 9 Duur van de status Een status heeft een (minimale) looptijd van 12 maanden en eindigt op de laatste dag van het betreffende kwartaal (op 31 december, 31 maart, 30 juni of 30 september). Statusreglement Topsporters Pagina 5 van 9

6 Een status die op grond van kwalificatie (op naam) als bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt verleend, is geldig tot en met de eerste maand volgend op de maand waarin de betreffende Olympische of Paralympische Spelen worden gehouden. Voor sporters die niet op voorhand aan de prestatienorm hebben voldaan zoals bedoeld in artikel 4 lid 5, eindigt de status op dezelfde dag als het einde van de status voor de sporters van het betreffende team die hun status hebben verkregen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals bedoeld in artikel 4. Een status die op grond van de hardheidsclausule wordt verleend is geldig tot het eerstvolgende internationale topsportevenement dat deel uitmaakt van de prestatienorm, tenzij NOC*NSF op basis van de hardheidsclausule de status verlengt met een periode van maximaal 12 maanden. Lid 5 Een sporter of de sporters die hun status hebben behaald op basis van een gezamenlijk behaald resultaat als opgenomen in artikel 4 kunnen de B-status maximaal 2 jaar aaneengesloten behouden, waarna de B-status niet opnieuw kan worden verkregen, tenzij er naar het oordeel van NOC*NSF sprake is van een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-8. Lid 6 Een sporter kan de HP-status maximaal 3 jaar aaneengesloten behouden, waarna de HP-status niet opnieuw kan worden verkregen. Artikel 10 Beëindiging van de status Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de duur van de status als bedoeld in artikel 9, tenzij de status door NOC*NSF wordt bevestigd voor de afloop ervan. Artikel 11 Tussentijdse beëindiging status Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door NOC*NSF, al dan niet op voordracht van de betrokken bond. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt met onmiddellijke ingang. De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden: - de betreffende sporter neemt niet langer deel aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond; - de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van de nationale selectie van de bond; - de betreffende sporter is door het bevoegde tuchtorgaan schuldig bevonden aan een overtreding van de voor betreffende sporter geldende Dopingregels.; - de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met algemeen maatschappelijke en/of specifiek sportieve waarden en normen, waaronder mede begrepen seksuele intimidatie; Statusreglement Topsporters Pagina 6 van 9

7 - de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze waardoor NOC*NSF en/of de betrokken bond in diskrediet worden gebracht; - de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van een team zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 en 4. Indien en zodra de bond op de hoogte is van omstandigheden zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, meldt de bond dit terstond aan NOC*NSF. Van een beëindiging op basis van dit artikel worden zowel de betrokken bond als de sporter zo spoedig mogelijk door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld. IV Bezwaar en beroep Artikel 12 Bezwaar van bonden De bond kan bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF betreffende: 1. een eenzijdig door NOC*NSF vastgestelde prestatienorm; 2. het niet accepteren door NOC*NSF van een voorstel tot toepassing van de hardheidsclausule; 3. tussentijdse beëindiging van de status van een sporter. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt als de betrokken sporter op grond van artikel 13 daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 13 Bezwaar van sporters Sporters kunnen uitsluitend bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF de status tussentijds te beëindigen als bedoeld in artikel 11, tenzij de tussentijdse beëindiging plaatsvindt op grond van een voordracht gebaseerd op artikel 4 lid 4. Artikel 14 Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar (schriftelijk binnen veertien na ontvangst van het betreffende besluit) en beroep (schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar) dienen te worden aangetekend conform de bepalingen opgenomen in het Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF is op te vragen bij Juridische Zaken van NOC*NSF. V Vaststelling en wijziging van dit reglement Artikel 15 Vaststelling en wijziging van dit reglement Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de algemene vergadering is opgenomen en tenminste 2 weken voor de betreffende algemene vergadering aan de leden is toegezonden. Statusreglement Topsporters Pagina 7 van 9

8 Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op de 21e dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij door de algemene vergadering anders wordt bepaald. Dit Statusreglement Topsporters van NOC*NSF is door de algemene vergadering vastgesteld d.d. 26 november 2002 en laatstelijk gewijzigd op 25 juni JZ/16-3/Regl. Statusreglement Topsporters Pagina 8 van 9

9 Toelichting Artikel 3 en 4 De in deze artikelen genoemde artikelen uit het Reglement Topsport- en internationale Wedstrijdsportdisciplines luiden als volgt: Artikel 3 Erkenning Topsport Een Discipline wordt erkend als Topsport indien: a. het een Discipline betreft van door het IOC, op grond van het Olympic Charter, aangewezen core-sporten, waarvoor tijdens de Olympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of b. het een Discipline betreft die door het IPC op grond van art. 2.7 uit het IPC Handbook een Paralympisch programmaonderdeel is en waarvoor tijdens de Paralympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of c. [ ] Discipline: Een discipline is (een onderdeel van) een Sport, welke bestaat uit één of meerdere medailleonderdelen. Artikel 4 lid 3 In dit artikel wordt bepaald dat bij gezamenlijk behaalde resultaten het maximum aantal sporters dat op enig moment een status kan hebben het aantal sporters is dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan. Bij de berekening van het maximum aantal wordt afgerond naar boven. Artikel 4 lid 5 Met dit artikel wordt de mogelijkheid gecreëerd om instromers in nationale selecties dezelfde status te geven als de rest van het (landen)team. Het effect hiervan is dat alle sporters van één (landen)team in aanmerking komen voor dezelfde faciliteiten. Als gevolg daarvan kunnen de programma s van de nationale selecties optimaal worden ingericht en worden de faciliteiten optimaal benut. Artikel 9 lid 5 De B-status biedt de sporter uitzicht op faciliteiten waarmee wordt beoogd de sporter te ondersteunen in het leveren van steeds betere prestaties. Een ontwikkeling naar de A-status en zo mogelijk de absolute wereldtop is het perspectief van waaruit de ondersteuning plaatsvindt. Uitgangspunt is dat een sporter met B-status over een periode van 2 jaar aantoonbare prestatieontwikkeling moet doormaken naar de A-status en/of de absolute wereldtop. Statusreglement Topsporters Pagina 9 van 9

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Media exemplaar Dit document dient alleen ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014 Inleiding Volgens het IPC Handbook zijn de Nationale Paralympische Comités (NPC) exclusief verantwoordelijk en bepalend voor de samenstelling en uitzending van de nationale teams. Een Internationale Federatie

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter. d.d. 22 oktober 2015

Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter. d.d. 22 oktober 2015 Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Preambule d.d. 22 oktober 2015 Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan een Topsporter een Stipendium

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters van de stichting Fonds voor de Topsporter

Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters van de stichting Fonds voor de Topsporter Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters van de stichting Fonds voor de Topsporter Definities Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuur van de stichting Fonds

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen, en Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep met

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017

Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017 Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017 In dit document staan de tussen NOC*NSF en de Atletiekunie overeengekomen prestatienormen voor het verkrijgen van een NOC*NSF status

Nadere informatie

NORMEN EN LIMIETEN PARALYMPISCHE SPELEN RIO 2016

NORMEN EN LIMIETEN PARALYMPISCHE SPELEN RIO 2016 NORMEN EN LIMIETEN PARALYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Paralympische Spelen, en Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters per 1 januari 2014 Pagina 2 van 10

Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters per 1 januari 2014 Pagina 2 van 10 Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Preambule Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan een Topsporter een Stipendium kan ontvangen als

Nadere informatie

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es Interne selec*eprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure KNSB voor de Olympische Spelen in PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van de KNSB

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter

Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Preambule Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan de Topsporter aanspraak kan maken op vergoeding

Nadere informatie

Prestatie-eisen voor kwalificatie. Algemeen

Prestatie-eisen voor kwalificatie. Algemeen Swimming Zwemmen Prestatie-eisen voor kwalificatie Algemeen Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC in overleg met de Internationale Federatie (IPC Swimming). en Voldoen

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter

Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Preambule Jaarlijks wordt door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vanuit publieke middelen) een bijdrage

Nadere informatie

Onderdeel Mannen Vrouwen

Onderdeel Mannen Vrouwen Athletics Atletiek Prestatie-eisen voor kwalificatie Algemeen Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC in overleg met de Internationale Federatie (IPC Athletics). en Voldoen

Nadere informatie

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen voor de Olympische Spelen PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Topsportregeling UvA-HvA 2014-2015 TOPSPORTREGELING

Topsportregeling UvA-HvA 2014-2015 TOPSPORTREGELING TOPSPORTREGELING Het aantal studenten dat naast de ambitie om een opleiding te voltooien, een ambitie heeft om op hoog niveau activiteiten op sportgebied te ontwikkelen is de laatste jaren verhoogd. Om

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF BOND Overeenkomst Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Zeeuws Talentenfonds

Zeeuws Talentenfonds Zeeuws Talentenfonds 1. Talentenfonds Het Olympisch Netwerk Zeeland kan Zeeuwse topsporters en talenten via het Zeeuws Talentenfonds subsidie aanbieden voor meerkosten die ze moeten maken voor het beoefenen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Zeeuws Talentenfonds

Zeeuws Talentenfonds Zeeuws Talentenfonds 1. Talentenfonds Het Olympisch Netwerk Zeeland kan Zeeuwse topsporters en talenten via het Zeeuws Talentenfonds subsidie aanbieden voor meerkosten die ze moeten maken voor het beoefenen

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter

Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter Preambule De financiering van de kostenvergoedingsregeling wordt verzorgd door het Ministerie van Volksgezondheid

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, FX & 49er EN NACRA 15 PER NAJAAR 2017 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen Interne Selectieprocedure KNSB Olympische Winterspelen Sotsji 2014 Langebaanschaatsen Definitieve versie 20 september 2013 Selectiecommissie Langebaan (SCL): Emiel Kluin Andries Kasper Thomas Bos Directeur

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 ALGEMEEN REGLEMENT vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging. Al

Nadere informatie

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

09 Doping bijlage 1 Dispensaties

09 Doping bijlage 1 Dispensaties Deze bijlage is gebaseerd op de Dispensatiebijlage Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport versie 2.0 van 1 september 2011. Inhoudopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria voor de N ationale Kernploeg(en) en Selecties: Kernploegen en talentenpoule De KBN voorziet voor kumite en een

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

BondsVademecum Hoofdstuk Topsportreglement

BondsVademecum Hoofdstuk Topsportreglement BondsVademecum Hoofdstuk 2.04 - Topsportreglement Datum: 26 augustus 2015 -- BondsVademecum hoofdstuk 2.04 - Topsportreglement 2/10 26 augustus 2015 Inhoudsopgave Definities... 5 Artikel 1 - Inleiding...

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten.

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. het besluit:

Nadere informatie

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van "Leden", worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan.

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van Leden, worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan. MODEL TUCHTREGLEMENT TENNISVERENIGING Definities In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder: a. ALV : Algemene Ledenvergadering van de Vereniging; b. "Bestuur": het Bestuur van de Vereniging; c. Commissie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES K N I N K L I J K E N E D E L A N D S E S C H I E T S P T A S S C I A T I E KWALIFICATIEPCEDUE V DEELNAME AAN WK F EK IN MLAIC DISCIPLINES Kwalificatieprocedure voor deelname aan WK en EK in MLAIC disciplines

Nadere informatie

Vlaamse Taekwondo Bond v.z.w. H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [M] +32 (0) [F] +32 (0)

Vlaamse Taekwondo Bond v.z.w. H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [M] +32 (0) [F] +32 (0) 1. Inleiding Het topsportconvenant heeft tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld, om op deze wijze te komen tot een doorgedreven topsportopleiding

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfbaan De Golfhorst B.V.

Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfbaan De Golfhorst B.V. Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfbaan De Golfhorst B.V. 1. Definities. a. De vennootschap: de te America gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de Golfbaan De

Nadere informatie

Topsportprotocol voor Kernploegleden

Topsportprotocol voor Kernploegleden Topsportprotocol voor Kernploegleden Topsportprotocol 2016/2017 (rev. 11 augustus 2016) Pagina 1 van 5 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Lidmaatschap kernploeg 1. Het lidmaatschap van één van de kernploegen

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. Paralympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. Paralympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst Paralympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen

Nadere informatie

SELECTIE- EN UITZENDBELEID

SELECTIE- EN UITZENDBELEID 2012 KNBB SECTIE POOL - TOPSPORT INGANGSDATUM: 1 JANUARI 2016 HUGO DUIVENVOORDEN KNBB SECTIE POOL PORTEFEUILLEHOUDER TOPSPORT VOORWOORD Dit document omschrijft de mogelijkheden voor sporters om in aanmerking

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

1. Aan elke school binnen de Stichting voor Prot. Chr. SO/VSO is een ouderraad ingesteld.

1. Aan elke school binnen de Stichting voor Prot. Chr. SO/VSO is een ouderraad ingesteld. REGLEMENT OUDERRAAD ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders Ouderraad Bevoegd gezag Medezeggenschapsraad School Schoolleiding Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

TOPSPORTER. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF

TOPSPORTER. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF TOPSPORTER Overeenkomst Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

KADERINDELING EVENTING

KADERINDELING EVENTING KADERINDELING EVENTING Seniors v Eindigen bij de beste 25% op een 4* v Eindigen bij de beste 20% op een lange 3* met minder dan 50 punten in dressuur, 30% snelste of binnen tijd in de cross en maximum

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Olympisch Kwalificatietraject

Olympisch Kwalificatietraject Judo Bond Nederland ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië 2016 Vastgesteld door het bondsbestuur van de Judo Bond Nederland in haar vergadering d.d. 16 juli 2014. Inleiding De

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014

Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014 Begripsbepalingen Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014 Aangespannen sport Het in wedstrijdverband uitbrengen van Tuigpaarden, Hackneys en Tuigpaarden

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF BOND Overeenkomst European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Versie 20 januari

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Versie 20 januari PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Versie 20 januari KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Algemeen Rijders, die tijdens de kwalificatie periode niet

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Interconfessionele Basisschool De Piramide

Reglement Ouderraad Interconfessionele Basisschool De Piramide Verklarende toelichting In dit reglement worden de volgende namen gebruikt: De school: icbs De Piramide Agora: onder deze stichting ressorteren 25 basisscholen DB: Dagelijks Bestuur MR: Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Tel: 033-2862202 Een cliëntenraad in een zorgorganisatie behartigt de belangen van patiënten en cliënten. Centraalzorg heeft zijn medezeggenschapsstructuur zodanig ingericht

Nadere informatie

Topsport. Faciliteiten en informatie Olympisch Steunpunt Brabant

Topsport. Faciliteiten en informatie Olympisch Steunpunt Brabant Faciliteiten en informatie Olympisch Steunpunt Brabant http://www.brabantsport.nl/index2.php?page=999&lang=11&desc=olympisch_netwerk_bra bant Olympisch Netwerk Brabant werkt voor sporters met een A-, B-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Juni 2016 Definitieve versie, 22 juni 2016 Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen Postbus 1082, 7801 BB Emmen Tel.nr. 0591-62 22 26 E-mail: info@huurdersfederatie.nl

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 NOC*NSF BOND Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie