VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014"

Transcriptie

1 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon Fax \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut Sint-Maartenscollege Voorburg.doc

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Procedure Leerlingenstatuut B. BASISRECHTEN... 5 Artikel 3. Recht op informatie... 5 Artikel 4. Privacybescherming Artikel 5. Recht op persoonlijke integriteit Artikel 6. Vrijheid van meningsuiting en godsdienst Artikel 7. Vrijheid van vergaderen... 7 Artikel 8. Recht op medezeggenschap C. OVER HET ONDERWIJS... 9 Artikel 9. Inhoud van het onderwijs Artikel 10. Aanwezigheid en orde Artikel 11. Bevordering Artikel 12. Huiswerk Artikel 13. Toetsing Artikel 14. Cijfers en rapporten Artikel 15. Schoolexamens en Centraal Examen D. OVER DE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL Artikel 16. Algemene orde Artikel 17. Practica Artikel 18. Schade Artikel 19. Communicatie Artikel 20. Het gebruik van computers Artikel 21. Buitenschoolse activiteiten E. SANCTIES Artikel 22. Straffen Artikel 23. Schorsing Artikel 24. Verwijdering F. KLACHTEN EN GESCHILLEN Artikel 25. Klachtrecht Artikel 26. Ongewenste intimiteiten REGISTER

3 A. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit statuut wordt bedoeld met: 1.1 School: Het Sint-Maartenscollege te Voorburg. 1.2 Leerlingen: Alle leerlingen die op school staan ingeschreven. 1.3 Ouders: Ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen. 1.4 Docenten: Personeelsleden met een onderwijstaak. 1.5 Onderwijs ondersteunend personeel: Personeelsleden, niet zijnde leden van de schoolleiding, met een andere dan onderwijstaak. 1.6 Geleding: Groepering binnen de school, te weten: leerlingen, ouders, docenten en onderwijs ondersteunend personeel. 1.7 Rector: Directeur van het Sint-Maartenscollege in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs of zijn plaatsvervanger. 1.8 Schoolleiding: Rector alsmede de conrectoren in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs en de afdelingsleiders. 1.9 Bevoegd gezag: Bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza te Leidschendam-Voorburg Leerlingenraad: Uit en door de leerlingen gekozen groep, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet medezeggenschap onderwijs, die de belangen van leerlingen behartigt Ouderraad: Uit en door de ouders gekozen groep, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet medezeggenschap onderwijs, die de belangen van ouders behartigt Medezeggenschapsraad (MR): Medezeggenschapsraad van de school als bedoeld in artikel 4 van de Wet medezeggenschap onderwijs Decaan: Een daartoe aangewezen docent die zich in samenwerking met de schoolleiding, docenten en externe deskundigen bezighoudt met studie- en beroepskeuzebegeleiding van leerlingen Leerlingenraadbegeleider: Een daartoe aangewezen personeelslid dat zich bezighoudt met de begeleiding van de leerlingenraad Mentor: Een door de schoolleiding aangewezen docent die een groep leerlingen gedurende een schooljaar begeleidt Klassenvertegenwoordiger: Uit en door een klas gekozen leerling, die de belangen van de klas behartigt Geschillencommissie: Orgaan dat klachten aangaande vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut in behandeling kan nemen en hierover bindende uitspraken doet Schooltijd is de tijd die de leerling doorbrengt onder verantwoordelijkheid van de school inclusief de tijd die nodig is om bij de plaats van de activiteit te geraken alsmede de terugreis De onderbouw beslaat de klassen één, twee en drie De bovenbouw beslaat de klassen vier en hoger TOA : een technisch onderwijsassistent Onder studieruimten wordt verstaan alle ruimten die door de schoolleiding worden aangewezen voor (zelf)studie Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die onder verantwoording van de school buiten roosterverband plaatsvinden Reglementen zijn officieel door de Schoolleiding vastgestelde regelingen Een vertrouwenspersoon is een door de Schoolleiding benoemde medewerker bij wie een leerling op strikt vertrouwelijke basis met zijn klachten en/of problemen terecht kan Een overgangsvergadering is een rapportvergadering ter bespreking van het laatste rapport van het jaar. 3

4 Artikel 2. Procedure Leerlingenstatuut. A. ALGEMEEN 2.1 Het leerlingenstatuut beschrijft het geheel van rechten en plichten van de leerlingen. 2.2 Het leerlingenstatuut regelt de rechtspositie van de leerlingen. 2.3 Onverminderd hetgeen geldt bij of krachtens de Wet, is het leerlingenstatuut bindend voor leerlingen, ouders, docenten, het onderwijs ondersteunend personeel, de schoolleiding en het bevoegd gezag. 2.4 Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld respectievelijk gewijzigd door het bevoegd gezag. Het voorstel daartoe behoeft de instemming van de MR. De leerlingenraad geeft voordien advies aan de MR. Het leerlingenstatuut kan tussentijds gewijzigd worden op voorstel van de MR, de leerlingenraad, tien leerlingen, tien ouders of de schoolleiding. Zolang geen wijzigingen door het bevoegd gezag zijn vastgesteld blijft het oude statuut van kracht. Het opnieuw vastgestelde statuut dan wel de daarop uitgebrachte wijzigingen moet(en) aan hen voor wie dit statuut bindend is, worden bekend gemaakt binnen één maand na vaststelling. 2.5 Het leerlingenstatuut wordt op school gepubliceerd en ter inzage gelegd. Het leerlingenstatuut is voor alle leerlingen, ouders en medewerkers op verzoek verkrijgbaar. 2.6 In gevallen waarin door dit leerlingenstatuut niet expliciet is voorzien, gelden overige door de schoolleiding vastgestelde reglementen. Deze reglementen, welke niet strijdig mogen zijn met dit statuut, gelden vanaf de datum dat zij ter kennis zijn gebracht van hen voor wie deze reglementen bindend zijn. Bij herziening van het leerlingenstatuut worden bedoelde reglementen alsnog opgenomen in het leerlingenstatuut nadat is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 4. 4

5 B. BASISRECHTEN Artikel 3. Recht op informatie. 3.1 Het bevoegd gezag stelt met instemming van de MR een procedure vast om docenten aan te stellen en de schoolleiding te benoemen. Deze procedure zal aan de leerlingenraad worden bekend gemaakt. 3.2 Iedere wijziging van de aanstellings-/benoemingsprocedure dient binnen één maand na vaststelling aan de leerlingenraad bekend gemaakt te worden. 3.3 De leerling kan altijd vragen stellen aan de schoolleiding over zijn functioneren binnen de schoolgemeenschap. 3.4 De leerling kan zich altijd tot een decaan wenden om advies inzake zijn verdere schoolloopbaan. 3.5 Voor het doen van mededelingen maken de decanen gebruik van een daartoe bestemd publicatiebord dat zich bevindt op de gang tussen de aula en de garderobe. De leerling dient zich uit eigen initiatief regelmatig van de mededelingen op het bord op de hoogte te stellen. 3.6 Het leerlingenstatuut, het schoolplan, het lesrooster, het medezeggenschapsreglement en andere reglementen die voor de leerling van belang zijn liggen ter inzage in de mediatheek. Verder zijn er exemplaren aanwezig in de personeelskamer en de kamers van de schoolleiding èn bij de administratie en de leerlingenraad. 3.7 Iedere leerling heeft het recht de vergadering van de leerlingenraad bij te wonen, tenzij het een besloten vergadering betreft. Tevens heeft iedere leerling recht op inzage in de notulen van een openbare vergadering van de leerlingenraad. 3.8 Op het publicatiebord van de leerlingenraad dient door de secretaris van de leerlingenraad te worden vermeld wanneer de eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad plaatsvindt. 3.9 Iedere leerling heeft het recht de vergadering van de MR bij te wonen, tenzij: * de MR een besloten vergadering houdt; * de aard van een te behandelen zaak zich naar het oordeel van een derde van de aanwezige leden van de MR verzet (artikel 29 lid 1 van het medezeggenschapsreglement) De secretaris van de MR draagt zorg voor tijdige kennisgeving van de vergaderingen van de MR met bijvoeging van de agenda aan de secretaris van de leerlingenraad (artikel 28 lid 3 van het medezeggenschapsreglement). 5

6 B. BASISRECHTEN Artikel 4. Privacybescherming. 4.1 Er is op school een leerlingvolgsysteem, waarin de volgende gegevens van elke leerling zijn opgenomen: a. achter- en roepnaam b. voorletters c. geslacht d. geboortedatum en -plaats e. godsdienst f. adres en woonplaats g. telefoonnummer h. bank- of gironummer i. sofinummer j nationaliteit k datum in Nederland l. naam en adres van de laatst bezochte school m. testgegevens n. advies basisschool o. datum van inschrijving p. naam en adres van de ouders q. bijzonderheden van medische, sociale en/of pedagogische aard r. schoolresultaten s. schoolhistorie 4.2 Het leerlingvolgsysteem staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Een op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vastgesteld privacyreglement is op het leerlingenregister van toepassing. 4.3 De schoolleiding wijst een onderwijs ondersteunende medewerker aan die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer. 4.4 Het leerlingvolgsysteem is toegankelijk voor de schoolleiding. Daar buiten is toegang alleen mogelijk zoals beschreven staat in het privacyreglement. 4.5 Leerlingen en hun ouders hebben de bevoegdheid tot inzage in de gegevens die over hen genoteerd zijn en het recht correcties aan te brengen. 4.6 De schoolleiding geeft binnen vijf dagen aan de betrokkene(n) te kennen of de gewenste correcties al dan niet uitgevoerd zullen worden. 4.7 Indien de betrokkene(n) niet tevreden is/zijn met het antwoord van de schoolleiding kan/kunnen de betrokkene(n) zich direct wenden tot de geschillencommissie. 4.8 Nadat de leerling de school verlaten heeft worden de bijzonderheden van medische, sociale en/of pedagogische aard binnen een jaar na aanvang van het nieuwe schooljaar vernietigd. 4.9 Naast het leerlingvolgsysteem is er een leerlingenadreslijst waarvan aan docenten op verzoek inzage kan worden verleend, zonder toestemming vooraf van schoolleiding en leerling Op diverse plaatsen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beelden van de camera s worden maximaal twee weken bewaard. Beelden kunnen ter beschikking worden gesteld aan de politie. 6

7 B. BASISRECHTEN Artikel 5. Recht op persoonlijke integriteit. 5.1 Een leerling heeft er recht op als persoon tegemoet te worden getreden. 5.2 Indien de leerling zich gekwetst voelt door een benadering of intimiteit van de kant van medeleerlingen of het personeel, dan kan hij zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen (leerlingbegeleiders) die hiervoor door het bevoegd gezag is aangezocht. De vertrouwenspersonen kunnen in overleg een klacht verwijzen naar de vertrouwenscommissie ongewenste intimiteiten. Artikel 6. Vrijheid van meningsuiting en godsdienst. 6.1 Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, binnen de grenzen die de identiteit en de doelstelling van de school daaraan stellen, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de Wet. 6.2 Iedere leerling heeft recht op vrijheid van godsdienst, mits de uitoefening daarvan tijdens schooluren geen praktische hinder oplevert en geen aanleiding geeft tot lesverzuim. 6.3 Ook leerlingen met een andere dan de katholieke levensovertuiging dienen de godsdienstlessen (Catechese) te volgen. Artikel 7. Vrijheid van vergaderen. 7.1 Leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken die betrekking hebben op de school. 7.2 De schoolleiding is verplicht hiertoe ruimte en faciliteiten ter beschikking te stellen. 7.3 De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze te gebruiken en achter te laten. Zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade. 7.4 Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten tot de vergadering wanneer de meerderheid van de aanwezige leerlingen dat toestaat. 7.5 Afspraken omtrent plaats en tijd van een bijeenkomst worden in overleg met de schoolleiding gemaakt. 7.6 De schoolleiding is bevoegd een bijeenkomst van leerlingen te verbieden, indien deze een onwettig karakter heeft en/of aanwijsbaar het schoolbelang schaadt of indien deze het volgen van de lessen door de leerlingen verhindert. Artikel 8. Recht op medezeggenschap. 8.1 Het bevoegd gezag bevordert de totstandkoming en het functioneren van een leerlingenraad op school. 8.2 Iedere leerling kan zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. 8.3 Er is een leerlingenraadreglement. 7

8 B. BASISRECHTEN 8.4 De leerlingenraad wordt desgewenst in zijn taak bijgestaan door een leerlingenraadbegeleider die op voordracht van de leerlingenraad wordt aangesteld door de Schoolleiding. 8.5 De leerlingenraad is bevoegd advies uit te brengen aan de MR, met name over aangelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. Over niet in artikel 7 van de Wet medezeggenschap onderwijs genoemde aangelegenheden kan de leerlingenraad desgevraagd of eigener beweging advies uitbrengen aan de MR, de schoolleiding en het bevoegd gezag. 8.6 De rector voert minstens één maal per maand overleg met de leerlingenraad. 8.7 Indien de school een jaarverslag maakt, wordt dit voor 1 december van het daaropvolgende schooljaar aan de leerlingenraad toegezonden. 8.8 Er is een ideeënbus voor leerlingen waarin iedereen wensen en opmerkingen met betrekking tot de school kan deponeren. Deze bus staat onder beheer van de leerlingenraad. 8.9 Het bevoegd gezag stelt met instemming van de ouders/leerlingengeleding in de MR een budget aan de leerlingenraad ter beschikking, ter bestrijding van de noodzakelijke kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de leerlingenraad De schoolleiding stelt aan de leerlingenraad een vaste ruimte met een afsluitbare kast ter beschikking. Voor de werkzaamheden van de leerlingenraad worden gratis faciliteiten in redelijke mate ter beschikking gesteld Werkzaamheden van de leerlingenraad kunnen na toestemming van de schoolleiding tijdens de lesuren plaatsvinden, waarvoor leden van de leerlingenraad lesuren vrij kunnen krijgen. Dit dient slechts bij uitzondering te geschieden Overeenkomstig het MR-reglement is aan de school een MR verbonden ten behoeve van het overleg tussen en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen, dit in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen (artikel 2 van het medezeggenschapsreglement) De MR wordt gekozen uit en door de geleding personeel en de geleding ouders/leerlingen Kandidaatstelling voor de verkiezingen van de MR voor de subgeleding leerlingen geschiedt: * door indiening van een kandidatenlijst door de leerlingenraad of * door indiening van een lijst met 30 handtekeningen van kiesgerechtigden uit de subgeleding leerlingen bij de secretaris van de MR tot uiterlijk drie weken voor de verkiezingsdatum Een leerling die lid is van de leerlingenraad of MR dan wel een leerling met een ouder als lid van de MR, ouderraad, de schoolleiding, het bevoegd gezag of een andere geleding mag tengevolge van dit lidmaatschap op geen enkele wijze bevoordeeld of benadeeld worden in zijn positie op school. Artikel 42 van het medezeggenschapsreglement is in deze onverminderd van toepassing. 8

9 Artikel 9. Inhoud van het onderwijs. C. OVER HET ONDERWIJS 9.1 De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om behoorlijk onderwijs te geven. Het gaat hierbij ondermeer om zaken als: * een redelijke verdeling van de leerstof over de lessen; * een goede presentatie en duidelijke uitleg van de leerstof; * de keuze van geschikte schoolboeken; * aansluiting van het huiswerk bij de leerstof. 9.2 De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken dat gebaseerd is op een overdracht van informatie, die ordelijk moet verlopen. 9.3 Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen niet behoorlijk onderwijs geeft, dan wordt dat door de leerling(en) in eerste instantie aan de orde gesteld bij de betrokken docent. Blijkt dit niet mogelijk of levert dit geen bevredigend resultaat op dan kan de leerling handelen volgens de in deel F aangegeven procedure. 9.4 De beslissing over de door de leerling te volgen opleiding (gymnasium, atheneum, havo, mavo of andere opleidingen) wordt genomen door de schoolleiding na overleg met docenten, de betreffende leerling en de ouders van de leerling. 9.5 Er kunnen gedurende het schooljaar lesvervangende activiteiten plaatsvinden. Hieronder worden verstaan activiteiten met verplichte deelname (die buiten het gebouw kunnen plaatsvinden) en die naar aard en omvang geacht kunnen worden in de plaats te komen van de lessen en waarbij zowel de leerlingen als de docenten betrokken zijn. 9.6 Deze activiteiten kunnen worden georganiseerd door de schoolleiding, de docenten, de ouders en/of de leerlingen. 9.7 De schoolleiding doet tijdig aankondiging van de activiteiten, en geeft tevens aan wat de eventuele kosten zijn. Artikel 10. Aanwezigheid en orde Alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, zijn verplicht alle op hun lesrooster voorkomende lessen te volgen. Zij behoren tijdig voor het begin van de lessen aanwezig te zijn Een leerling heeft bij aanvang van elke les alles bij zich dat noodzakelijk is voor het goed volgen van die les, zoals van tevoren door de docent is medegedeeld Een leerling die te laat komt, haalt zijn schoolpasje langs de scanner van de te-laat-registratie en gaat met het te-laat-briefje naar het leslokaal. Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, dient zich de volgende dag vóór uur te melden bij de conciërge Het einde van iedere les of pauze wordt aangegeven met een belsignaal. Na 5 minuten volgt het belsignaal voor de aanvang van de (volgende) les. Een leerling die bij het tweede belsignaal niet in het lokaal aanwezig is, wordt door de docent alleen toegelaten als de leerling een te-laat-briefje kan overhandigen. 9

10 C. OVER HET ONDERWIJS Indien een leerling in het schooljaar drie keer ongeoorloofd te laat komt, gaat er een brief naar de ouders/verzorgers. Het antwoordstrookje van de brief moet de leerling per ommegaande weer bij de afdelingsleider/coördinator inleveren. Na zes keer te laat komen volgt een interne sanctie. Na negen keer zonder reden te laat komen, wordt dit door de schoolleiding gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt aldaar geregistreerd als ongeoorloofd verzuim en dit kan leiden tot een proces-verbaal of tot een HALT-straf In geval van meer dan negen keer te laat komen in een helft van het schooljaar, zal de afdelingsleider ook een extra straf opleggen. Ook kan wederom de leerplicht op de hoogte gesteld worden Als leerlingen lessen op één lesdag moeten verzuimen, anders dan door ziekte, verzoeken de ouders van te voren schriftelijk om toestemming aan de betrokken afdelingsleider Als leerlingen lessen voor meer dan één lesdag moeten verzuimen, anders dan door ziekte, verzoeken de ouders minstens één week van tevoren schriftelijk om toestemming bij de afdelingsleider Bij onverwacht verzuim, zoals ziekte, van de leerling moet de afwezigheid door de ouders schriftelijk of telefonisch tussen uur worden gemeld. Bezoekt de leerling de school weer, dan meldt hij zich eerst bij de afdelingsleider met een briefje van zijn ouders, waarop de naam en klas van de leerling en de duur en de reden van het verzuim is aangegeven Indien een leerling door bezoek aan een arts, een ortho e.d. een toets mist, dient de leerling nog dezelfde dag de toets in te halen in overleg met de betrokken docent en afdelingsleider/coördinator Indien een leerling niet ziek is gemeld door ouder(s)/verzorger(s) en/of bij terugkeer op school geen schriftelijke bevestiging van verzuim heeft ingeleverd, verliest de leerling het recht om toets(en) in te halen Een leerling, die voor het einde van de laatste les van die dag de school wegens ziekte verlaat, behoort dit altijd te laten weten aan de afdelingsleider of bij diens afwezigheid aan een collega uit de schoolleiding en pas bij afwezigheid van hen bij de conciërge of de administratie. Indien nodig kan de afdelingsleider dan contact opnemen met de ouders. Bij thuiskomst belt de ouder/verzorger de school en meldt de behouden thuiskomst Leerlingen die niet aan de gymnastiekles kunnen deelnemen, melden dit schriftelijk voor het begin van de les bij de afdelingsleider. De afdelingsleider geeft de benodigde informatie door aan de gymnastiekdocent en beslist hoe de leerling de lestijd moet doorbrengen Voor vrijstelling van onderwijs in lichamelijke oefening voor langere duur dan enkele lessen kan het advies van een geneeskundige worden verlangd Een leerling die de goede voortgang van een les verstoort of hindert of uitdrukkelijk weigert een gegeven opdracht uit te voeren, kan door de docent verplicht worden de les te verlaten. De leerling moet zich melden in het daarvoor bestemde lokaal dat wordt bemand door een klassensurveillant. In het geval van afwezigheid van de klassensurveillant dient de leerling zich te melden bij de afdelingsleider of coördinator en bij diens afwezigheid bij een collega afdelingsleider of coördinator Wanneer blijkt dat een leerling spijbelt, worden de ouders hiervan in kennis gesteld. Zij worden uitgenodigd voor een onderhoud met de afdelingsleider die ongeoorloofd verzuim meldt bij de leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling. 10

11 10.12 Geregeld ongeoorloofd verzuim kan voor de schoolleiding een reden zijn een leerling aan het einde van het schooljaar dwingend naar een andere school te verwijzen 11

12 C. OVER HET ONDERWIJS Artikel 11. Bevordering De normen waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar een hoger leerjaar worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt Voorwaardelijke bevordering naar een hoger leerjaar is mogelijk. Een leerling die voorwaardelijk is bevorderd mag in het volgende schooljaar niet doubleren op dezelfde afdeling Een leerling dient een afdeling te verlaten - tenzij door de schoolleiding anders wordt beslist - wanneer een leerling : * twee keer in eenzelfde leerjaar, ongeacht de afdeling, blijft zitten ; * in twee opeenvolgende leerjaren, ongeacht de afdeling, blijft zitten; * voorwaardelijk naar het desbetreffende leerjaar is bevorderd en niet voldoet aan de overgangsnormering. De schoolleiding stelt de leerling hiervan op de hoogte. Tevens worden de ouders schriftelijk geïnformeerd Een leerplichtige leerling mag slechts worden uitgeschreven als leerling van de school wanneer deze leerling elders is ingeschreven Een leerling moet de school verlaten wanneer hij tweemaal blijft zitten in hetzelfde leerjaar (ongeacht de afdeling) en niet bevorderbaar is naar een lagere afdeling. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken Tegen een besluit van de overgangsvergadering kan (door ouder(s)/verzorger(s)) schriftelijk beroep worden aangetekend bij de rector. In beroep gaan kan slechts in gevallen waarbij er sprake is van onregelmatigheden tijdens de besluitvorming en/of de besluitvorming is gebaseerd op foutieve (veelal cijfermatige) en/of onvolledige informatie. De rector toetst of het beroep ontvankelijk is en of het primaire besluit in redelijkheid tot stand is gekomen. Beroep dient binnen drie dagen na de overgangsvergadering te worden ingediend bij de rector. De rector neemt vervolgens binnen vijf werkdagen een definitief besluit en stelt de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit besluit kan voor de leerling nooit ongunstiger zijn dan het besluit van de overgangsvergadering. Artikel 12. Huiswerk Leerlingen zijn verplicht het aan hen opgegeven huiswerk te maken De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit met opgave van reden voor de aanvang van de les aan de docent Indien de docent die het huiswerk heeft opgegeven, de reden waarom de leerling het huiswerk niet heeft kunnen maken, niet aanvaardbaar acht, dan kan die docent een redelijke straf opleggen De leerling kan tegen de opgelegde straf in beroep gaan bij de afdelingsleider Strafwerk mag geen reden zijn het normale huiswerk niet te maken. 12

13 12.6 Op verzoek van ouders kan door de afdelingsleider in incidentele gevallen huiswerkvrij worden verleend. C. OVER HET ONDERWIJS 12.7 Er is huiswerkvrij voor de eerste schooldag na een vakantie van tenminste één week en voor de eerste schooldag na 5 december. Tevens geldt er huiswerkvrij voor het werk dat niet eerder gedaan kan worden dan op de verjaardag van de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s). Artikel 13. Toetsing Toetsing van de leerstof kan op vier wijzen geschieden: overhoringen, schriftelijk of mondeling; proefwerken of repetities; praktische opdrachten zoals werkstukken, practica, spreekbeurten, handelingsdelen en presentaties; schoolexamentoetsen 13.2 Een overhoring die zonder aankondiging wordt gegeven, betreft het opgegeven huiswerk voor die dag Een overhoring over de stof van een aantal lessen wordt minimaal één dag tevoren aangekondigd Een proefwerk en de te bestuderen stof hiervoor wordt tenminste vijf schooldagen tevoren opgegeven en betreft de behandelde stof van een reeks lessen De week die voorafgaat aan de afsluitende proefwerkweek is proefwerkvrij Een leerling in de onderbouw mag slechts één proefwerk en één van tevoren opgegeven schriftelijke overhoring per schooldag krijgen, tenzij de afdelingsleider anders beslist. In een proefwerkweek worden maximaal twee proefwerken per schooldag gegeven. Van deze regel mag worden afgeweken met herkansingen of inhaalproefwerken Leerlingen die met reden niet in staat zijn een toets zoals genoemd in artikel 13.1 mee te maken, moeten dit na overleg met de docent inhalen. Het initiatief hiertoe ligt bij de leerling Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest - dit ter beoordeling van de afdelingsleider - bij een toetsing, kan de leraar voor die leerling het cijfer één noteren De leerling is verplicht om een proefwerk of een tevoren opgegeven schriftelijke overhoring op proefwerkpapier te maken, dat door de docent verstrekt wordt De leerling heeft het recht de uitslag van een proefwerk of overhoring binnen tien schooldagen te vernemen. De afdelingsleider kan besluiten dat van deze termijn wordt afgeweken bij correctie van schoolexamens en in andere bijzondere omstandigheden Een proefwerk wordt altijd nabesproken in de les (behalve de proefwerken van de afsluitende proefwerkweek) Een proefwerk dat voortbouwt op een vorige toetsing kan slechts worden afgenomen als de vorige toetsing is besproken en het cijfer bekend is Een leerling heeft het recht van inzage in een gecorrigeerde toetsing. 13

14 C. OVER HET ONDERWIJS De normen van de beoordeling van een toetsing worden door de docent medegedeeld en zonodig toegelicht Van elke toetsing maakt de docent bekend welk cijfer is behaald en hoe dit geteld wordt bij het vaststellen van een rapportcijfer Wanneer een praktische opdracht onderdeel is van het onderwijsprogramma, dan wordt van te voren door de docent duidelijk gemaakt aan welke normen de praktische opdracht moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en wat er gebeurt bij te laat inleveren Wie het niet eens is met de beoordeling, kan hiertegen bezwaar aantekenen bij de docent. Levert dit geen bevredigend resultaat op, dan kan de mentor worden ingeschakeld. Is ook deze reactie niet bevredigend, dan kan de beoordeling aan de afdelingsleider worden voorgelegd. De afdelingsleider beslist. Is ook deze reactie onbevredigend, dan kan de beoordeling aan een ad-hoc commissie worden voorgelegd. Het oordeel van deze commissie is voor beide partijen bindend. Deze commissie bestaat uit : de rector, een leraar - bij voorkeur met ervaring in hetzelfde vak op hetzelfde niveau - en een bestuurslid Bezwaar dient binnen 5 werkdagen na inzage te worden aangetekend. Indien het bezwaar later wordt aangetekend, is het bezwaar niet ontvankelijk. Het bezwaar dient binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld. Indien het bezwaar niet naar tevredenheid is opgelost, geldt opnieuw de termijn van 5 werkdagen voor het aantekenen en 5 werkdagen voor het afhandelen van het bezwaar. Artikel 14. Cijfers en rapporten Een rapport geeft de leerling en zijn ouders een overzicht van zijn prestaties bij alle vakken over een bepaalde periode. Bij inlevering is de handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) nodig De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) vernemen aan het begin van de cursus schriftelijk hoe de rapportcijfers tot stand komen Een rapportcijfer van een vak dat meer dan één uur op het lesrooster voorkomt, mag niet op grond van slechts één schriftelijke toetsing worden vastgesteld In een schooljaar worden tenminste drie rapporten uitgereikt Op het laatste rapport worden twee cijfers gegeven : het periodecijfer en het jaarcijfer. Artikel 15. Schoolexamens en Centraal Examen Het bevoegd gezag stelt een reglement schoolexamen vast en een programma van toetsing en afsluiting Dit reglement wordt uiterlijk op 30 september van het schooljaar aan alle betrokkenen uitgereikt. 14

15 Artikel 16. Algemene orde. D. OVER DE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL 16.1 Alle regels die in het algemeen in het omgaan van mensen met elkaar gelden en in dit leerlingenstatuut niet omschreven staan, zijn ook op, rondom en in de directe omgeving van de school geldend De leerlingen dienen zich te houden aan instructie van schoolleiding, medewerkers en degenen die namens de schoolleiding met toezicht zijn belast De leerlingen dienen zich tijdens schooltijd zo te gedragen, dat hun medeleerlingen en anderen geen letsel of schade wordt toegebracht en dat geen schade wordt veroorzaakt aan het schoolgebouw, het meubilair en eigendommen van derden Grof en kwetsend taalgebruik zoals vloeken, het maken van onbehoorlijke gebaren, het maken van beledigende opmerkingen, het maken van seksueel getinte opmerkingen, het maken van kwetsende opmerkingen over huidskleur, afkomst, religie en seksuele geaardheid, wordt niet getolereerd Op onze school mag uitsluitend in de Nederlandse taal worden gecommuniceerd, met uitzondering van de lessen op het tweetalig VWO en in de lessen van de moderne vreemde talen Het in het bezit hebben van, het afsteken van en/of het handelen in vuurwerk is in de school en in de ruime omgeving van de school verboden. De handel en het bezit van vuurwerk zal worden gemeld bij de politie Tijdens de pauzes en de lessen mogen de leerlingen zich niet in de gangen en trappenhuizen ophouden, tenzij zij toestemming hebben van een docent of een lid van de schoolleiding. Een leerling die zich met toestemming op de gang bevindt, mag geen overlast veroorzaken Leerlingen die fysiek niet in staat zijn van de trap gebruik te maken mogen de lift gebruiken als zij een liftsleutel bezitten. Deze liftsleutel is in bruikleen verkrijgbaar bij de conciërge Wie bij de wisseling van de lessen gebruik wil maken van het toilet moet toestemming hebben van de docent van het komende lesuur In het schoolgebouw mag door leerlingen niet worden gerookt. Op het schoolterrein mag alleen worden gerookt op de daartoe aangewezen plaats Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van soft- of harddrugs is in schooltijd ten strengste verboden. Bij constatering worden ouders altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij het in het bezit hebben van drugs zal de politie worden ingelicht Het handelen in soft- of harddrugs en andere bij de wet verboden artikelen in schooltijd op het schoolterrein of in de directe omgeving van de school is ten strengste verboden. Bij constatering worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. De politie zal worden ingelicht Het nuttigen van alcoholhoudende dranken in schooltijd is niet toegestaan. Bij constatering worden ouders op de hoogte gesteld Dranken mogen niet naar trappenhuizen, gangen, lokalen en studieruimten worden meegenomen. 15

16 D. OVER DE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL Eten, drinken en snoepen is alleen toegestaan in de kantine en tijdens de pauzes in de aula Mededelingen van de schoolleiding worden gedaan via het publicatiebord in de hal en op het beeldscherm bij de conciërgeloge. Iedere leerling wordt geacht dit bord en het beeldscherm 's morgens en gedurende de pauzes te raadplegen om te zien of afwezigheid van docenten geleid heeft tot omzetting van lessen, tot een studie-uur, tot een invallesuur of tot het vervallen van een lesuur De leerlingen mogen in de leslokalen niet aanwezig zijn zonder toestemming van een personeelslid of van een lid van de schoolleiding Na de lessen dienen leerlingen die geen schoolactiviteit meer hebben, het gebouw te verlaten Als een docent niet op tijd bij het lokaal verschijnt wacht de klas vijf minuten. Daarna gaat de hele klas naar de aula op de klassenvertegenwoordiger na. Deze meldt zich bij de roostermaker of bij de eigen afdelingsleider Indien voor de onderbouw een lesuur uitvalt, wordt dit uur als studie-uur of invallesuur doorgebracht in een door de schoolleiding aangewezen ruimte. Van leerlingen van de bovenbouw wordt verwacht dat zij in de daartoe aangewezen studieruimten zelfstandig werken Het dragen van aanstootgevende kleding en/of versierselen is niet toegestaan Kleding die verwijst naar bepaalde politieke ideeën en/of groeperingen en die wanordelijkheden op school kan veroorzaken, kan door de schoolleiding worden verboden. Kleding die de communicatie en/of identificatie van de leerling bemoeilijkt, kan door de schoolleiding worden verboden Kleding(stukken) of versierselen die op demonstratieve wijze een geloofsopvatting uitdragen die niet overeenkomt met de katholieke grondslag van de school, kan door de schoolleiding worden verboden Het dragen van kledingstukken die schade aan het meubilair van de school kunnen toebrengen, is niet toegestaan Het dragen van petten en andere hoofddeksels in de school is niet toegestaan Onder de lessen l.o. mogen geen sieraden gedragen worden. De sieraden moeten worden ingeleverd aan het begin van de les bij de docent l.o De school kan bepaalde kleding verplicht stellen, wanneer deze kleding aan bepaalde hygiëne- of veiligheidseisen moet voldoen Leerlingen moeten hun jas in de klas over de stoelleuning hangen Voor het opbergen van kleding en andere eigendommen kan men een kluisje huren De leerlingen gedragen zich in, rond en in de directe omgeving van de school op een wijze die niemand tot last is Het is niet toegestaan zonder toestemming van de schoolleiding buitenstaanders in en direct om de school uit te nodigen, te ontvangen of te ontmoeten. 16

17 D. OVER DE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL Brom- of snorfietsen moeten op slot gestald worden op de daartoe aangegeven plaats. Fietsen moeten op slot gestald worden in de daartoe bestemde rekken. Van de brom/snorfietsen mag de motor alleen buiten het schoolterrein in werking zijn Het op school of tijdens buitenschoolse activiteiten in het bezit of onder beheer hebben van voorwerpen waarvan een intimiderende of bedreigende werking kan uitgaan, zoals bijvoorbeeld : vuurwapens, slag- en steekwapens(ongeacht de grootte) en laserpennen, is ten strengste verboden Het maken van beeld- en geluidsopnames op schoolterrein en binnen de school is zonder toestemming van de schoolleiding niet toegestaan Mobiele telefoons, smartphones, tablets en andere digitale media mogen alleen op de begane grond aanstaan en gebruikt worden, uitgezonderd de gang bij de praktijkvleugel en de gang bij 003 en 004. Tijdens de vijf minuten looptijd tussen de lessen is het toegestaan dat de leerlingen op de gangen hun zogenaamde roosterapp raadplegen. Andere handelingen zijn niet toegestaan Apparatuur zoals mp3-spelers, i-pods e.d. mogen in het klaslokaal niet aanstaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent Alle strafbare feiten die op school worden gepleegd of ter ore komen van leden van de schoolleiding, worden onmiddellijk gemeld bij de politie Voor iedere leerling is op school een kluisje beschikbaar. Het gebruik van een kluisje is niet verplicht. Kluisjes worden verhuurd volgens het reglement Verhuur kluisjes De schoolleiding is bevoegd in gebruik zijnde kluisjes op aanwezigheid van wettelijk verboden voorwerpen te controleren. De controle van een kluisje wordt altijd verricht in aanwezigheid van minstens één schoolleider. Het is mogelijk dat bij een controle van een kluisje(s) op verzoek van de schoolleiding politie aanwezig is De kluisjes worden in de zomervakantie geopend en schoongemaakt. Achtergebleven voorwerpen worden maximaal een half jaar opgeslagen De schoolleiding of in diens opdracht de politie of een lid van een beveiligingsorganisatie is bevoegd leerlingen aan de kleding op aanwezigheid van wettelijk verboden voorwerpen te controleren De schoolleiding kan uit preventie-overwegingen besluiten tot controles van kleding, tassen van leerlingen, meegevoerde voorwerpen en kluisjes op aanwezigheid van wettelijk verboden voorwerpen. Hierbij kan een politie-ambtenaar aanwezig zijn. Artikel 17. Practica 17.1 De leerlingen dienen zich te allen tijde te houden aan de practicumvoorschriften van het desbetreffende vak De leerling ontvangt bij het eerste practicum van het schooljaar de voorschriften van het vak en verneemt waar zich in het practicumlokaal blusmiddelen (brandblusser, douche, branddeken) bevinden. 17

18 17.3 De uitgang(en) van de practicumlokalen mogen tijdens de practica niet op slot zijn. D. OVER DE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL 17.4 Onnodig heen en weer lopen tijdens practica is verboden Tijdens het practicum mogen alléén de opgedragen experimenten worden uitgevoerd Met de experimenten mag pas worden begonnen nadat de (meet)opstelling is gecontroleerd door de docent of door de TOA Als bij het maken van een opstelling blijkt, dat er een onderdeel van de meetopstelling defect is of ontbreekt, dan moet dit direct worden gemeld aan de docent of aan de TOA Met de apparatuur dient voorzichtig te worden omgegaan. Vermissing en/of breuk, die is ontstaan door onzorgvuldig gebruik, kan, ter beoordeling van de docent, op de daarvoor verantwoordelijke leerling worden verhaald De gebruikte apparatuur moet door de leerling persoonlijk bij de docent of de TOA worden ingeleverd ter controle Tijdens het scheikundepracticum is het dragen van een laboratoriumjas en een veiligheidsbril verplicht. Jassen en brillen worden door de school verstrekt. Bij het gebruik van open vuur dient lang haar bedekt te worden Tijdens het practicum dienen tassen buiten het lokaal gelaten te worden. Waardevolle artikelen kan de leerling in zijn kluisje bewaren. Artikel 18. Schade Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen toegebrachte schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, ontvreemding of het zoekraken van eigendommen van leerlingen. Elke leerling kan beschikken over een kluisje De ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige leerling die schade heeft veroorzaakt, kunnen door de school aansprakelijk worden gesteld Schade, die door een leerling opzettelijk aan het gebouw, het terrein, of aan eigendommen van de school of aan eigendommen van derden (meubels, ruiten, boeken etc.) wordt toegebracht, wordt op de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s) verhaald In bovenstaand geval kunnen door de schoolleiding disciplinaire maatregelen worden getroffen In de huurboeken of in boeken die schooleigendom zijn, mogen geen aantekeningen worden gemaakt. Gebeurt dit toch, dan worden de (huur)boeken afgekeurd en door andere vervangen. De leerling draagt de kosten. Tevens dienen de huurboeken gekaft te worden gebruikt. 18

19 18.7 Leerlingen die iets beschadigen, moeten zich bij hun afdelingsleider melden Leerlingen die een voorwerp beschadigd of beklad vinden, moeten dat onmiddellijk melden bij de docent. 19

20 Artikel 19. Communicatie. D. OVER DE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL 19.1 Elke leerling ontvangt aan het begin van ieder schooljaar het informatieboekje voor het betreffende schooljaar ( Bericht uit. ). In de loop van het schooljaar geschiedt de informatievoorziening door de Flits en de MaartensCourant. Ook via de website (www.st-maartenscollege.nl) wordt gedurende het schooljaar informatie verstrekt Er is een publicatiebord waarop leerlingen, zonder toestemming van de schoolleiding vooraf, mededelingen en affiches van niet-commerciële en niet-politieke aard kunnen ophangen welke niet in strijd met de Wet mogen zijn of welke niet aanwijsbaar het schoolbelang schaden De rector wordt bij gebruik van het publicatiebord terstond geïnformeerd omtrent de aard van de publicatie De schoolkrant (EMOI) is bestemd voor leerlingen, maar ook andere geledingen kunnen hierin publiceren De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolkrant De redactie moet de lezers het recht op weerwoord geven De schoolleiding stelt faciliteiten ten behoeve van de schoolkrant ter beschikking De redactie is gehouden kopij voor de schoolkrant te weigeren, als de inhoud in strijd is met de Wet of aanwijsbaar het schoolbelang schaadt. Artikel 20. Het gebruik van computers Het gebruik van computers op school door leerlingen is toegestaan en wordt aangemoedigd voor zover dergelijk gebruik onderwijskundige doeleinden dient. De computer dient te worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de gedragsregels van het Sint-Maartenscollege en het Reglement computergebruik leerlingen en webpagina s dienen uitsluitend voor door de schoolleiding van het Sint-Maartenscollege goedgekeurde communicatie te worden gebruikt De privacy van correspondentie wordt niet gegarandeerd. Officiële berichten van gevoelige of vertrouwelijke aard dienen gecodeerd te worden verzonden Ieder gebruik van computers kan worden gecontroleerd door medewerkers van het Sint- Maartenscollege Het bezoeken van internet-sites, nieuwsgroepen, ftp-servers, chatkanalen enz die naar inhoud of vorm niet beantwoorden aan de goede zeden (d.w.z. pornosites, sites met geweld, wreedheden e.d.) is verboden. 20

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014

LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014 LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014 1 Inhoudsopgave A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Toepassing 7. Publicatie B. REGELS BINNEN DE SCHOOL/INSTELLING B1. REGELS

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen)

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen) 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC - PAGINA 1 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC BEGRIPPENLIJST In dit statuut wordt bedoeld met: leerlingen alle leerlingen die op school staan ingeschreven ouders ouders, voogden, feitelijke

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO September 2015 2 INHOUDSOPGAVE 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN 3 art. 1. Betekenis 3 art. 2. Doel 3 art. 3.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kennemer College. Het leerlingenstatuut

Kennemer College. Het leerlingenstatuut Kennemer College Het leerlingenstatuut INHOUDSOPGAVE A) Algemeen 3 1) Betekenis en doel 3 2) Begrippen 3 3) Procedure 4 4) Toepassing 4 5) Publicatie 5 B) Regels voor het onderwijs 6 6) Het geven van onderwijs

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM

LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM WETTELIJKE CONTEXT Een leerlingenstatuut stelt de rechtspositie van leerlingen vast, zoals bedoeld in art. 24.g van de wet op het voortgezet onderwijs: Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Leerlingenstatuut Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: - bevoegd gezag: het bestuur van het Bonnefanten College, zoals statutair bepaald: de

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Erasmiaans Gymnasium

Leerlingenstatuut Erasmiaans Gymnasium 1 Gewijzigd: januari 2014 I Algemeen Artikel 1 Betekenis Dit leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van de leerlingen die staan ingeschreven op het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam, en bevat

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Goedgekeurd in MR 10 september 2013 Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Officiële versie Deze tekst vormt de officiële versie van het leerlingenstatuut voor de Instelling Voortgezet

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT Breda, maandag 19 december 2016 Vastgesteld door deelraad onderwijsgroep Tessenderlandt d.d. maandag 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen 140826 leerlingenstatuut 2014-2015 CSG Beilen/26-8-2014 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 1.1 Leerlingenstatuut... 1 1.2 Begrippen... 1 1.3 Rechten en plichten in algemene

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Goedgekeurd door de MR: 19 november 2015

LEERLINGENSTATUUT Goedgekeurd door de MR: 19 november 2015 LEERLINGENSTATUUT Goedgekeurd door de MR: 19 november 2015 Inhoudsopgave I ALGEMEEN 1.1 Betekenis 1.2 Doel 1.3 Begrippen 1.4 Procedure 1.5 Geldigheidsduur 1.6 Toepassing 1.7 Publicatie II ALGEMENE REGELS

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG MAART 2014 TEN GELEIDE Het is van groot belang dat alle leden van de schoolgemeenschap zich realiseren dat het Leerlingenstatuut en - met name - het Schoolreglement

Nadere informatie

A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begripsomschrijving 4. Procedure en geldigheidsduur 5. Toepassing 6. Publicatie

A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begripsomschrijving 4. Procedure en geldigheidsduur 5. Toepassing 6. Publicatie Leerlingenstatuut o.s.g. De Ring van Putten Bestuur van de Onderwijsgroep Galilei; gezien het advies van de medezeggenschapsraad; b e s l u i t : vast te stellen het navolgende leerlingenstatuut o.s.g.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

leerlingenstatuut marianum

leerlingenstatuut marianum leerlingenstatuut marianum Document 2013-2015 Inhoud Paragraaf 1 Algemeen...2 Art. 1 Begripsbepaling...2 Paragraaf 2 Het leerlingenstatuut...3 Artikel 2 Leerlingenstatuut...3 Artikel 3 Procedure...3 Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2013-745 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 26 maart 2013 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 1 juli 2013 Definitief besluit CvB : d.d. 2 juli 2013 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT behorend bij het leerlingenstatuut Leerlingen, ouders en personeel worden geacht dit reglement te kennen. Het reglement is opgesteld met het doel de school zo goed mogelijk te laten

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Het leerlingenstatuut van het Almere College Kampen is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen van onze school, omdat

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Dit leerlingenstatuut van het Christelijk Lyceum Delft is in de eerste plaats bestemd voor alle leerlingen van onze school,

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM. Geaccordeerd 19 oktober 2011. A. Algemene Bepalingen

LEERLINGENSTATUUT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM. Geaccordeerd 19 oktober 2011. A. Algemene Bepalingen LEERLINGENSTATUUT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM Geaccordeerd 19 oktober 2011 A. Algemene Bepalingen Doel van het statuut 1. Het leerlingenstatuut beoogt de rechtspositie van de leerlingen van het Onze Lieve

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Vechtdal College

Leerlingenstatuut Vechtdal College Leerlingenstatuut Vechtdal College 2013-2015 Leerlingenstatuut Vechtdal College versie 20 oktober 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Betekenis...3 Doel 3 Begrippen...3 Procedure...4 Geldigheidsduur...4

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. St. BONIFATIUSCOLLEGE 2013-2015

LEERLINGENSTATUUT. St. BONIFATIUSCOLLEGE 2013-2015 LEERLINGENSTATUUT St. BONIFATIUSCOLLEGE 2013-2015 1 Leerlingenstatuut A. Algemeen 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Toepassing 7. Publicatie B. Regels binnen de schoolinstelling

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel Februari 2011 Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel Dit leerlingenstatuut is bestemd voor de leerlingen van de RSG Ter Apel. De school is wettelijk verplicht een leerlingenstatuut

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Februari 2017

Leerlingenstatuut Februari 2017 Leerlingenstatuut Februari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 2 Artikel 1: Toepassing 2 Artikel 2: Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2: Regels binnen de school 3 Artikel 3: Toelating 3 Artikel 4: Regels

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Gymnasium Novum

Leerlingenstatuut Gymnasium Novum Leerlingenstatuut Gymnasium Novum Leerlingenstatuut Gymnasium Novum met instemming MR 08012015 Pagina 1 Algemeen 1 Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling.

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Artikel 1. betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Artikel 2. doel Een

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN HET BAUDARTIUS COLLEGE. december 2015

LEERLINGENSTATUUT VAN HET BAUDARTIUS COLLEGE. december 2015 LEERLINGENSTATUUT VAN HET BAUDARTIUS COLLEGE december 2015 1. VASTSTELLING Dit statuut is vastgesteld door de directie met instemming van de MR. 2. ALGEMEEN 2.1. BETEKENIS Een leerlingenstatuut is een

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN HET MEREWADE COLLEGE VOOR PRO, VMBO, HAVO, ATHENEUM TE GORINCHEM

LEERLINGENSTATUUT VAN HET MEREWADE COLLEGE VOOR PRO, VMBO, HAVO, ATHENEUM TE GORINCHEM LEERLINGENSTATUUT VAN HET MEREWADE COLLEGE VOOR PRO, VMBO, HAVO, ATHENEUM TE GORINCHEM Merewade College Tel. 0183-656868 Postbus 122 Fax.: 0183-656860 4200 AC GORINCHEM E-mail info@merewade.nl Web: www.merewade.nl

Nadere informatie

1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.

1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. LEERLINGENSTATUUT mei 2012 Inhoud Pagina A. Algemeen 1 B. Regels over het onderwijs 3 C. Regels over de schoolorganisatie en het gebouw 7 D. Handhaving van het leerlingenstatuut 14 A. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213 Voorwoord Statuut is een statig woord en het klinkt verheven. Letterlijk betekent het dat wat is vastgesteld. Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en

Nadere informatie

2.2 LEERLINGENSTATUUT

2.2 LEERLINGENSTATUUT 2.2 LEERLINGENSTATUUT Algemene bepalingen Definitie Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en bevat tevens daaruit voortvloeiende plichten van andere personen, geledingen

Nadere informatie

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d.

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. Bestand : lmcr/cvb/2007-346 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. 9 juli 2008 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Bonhoeffercollege

Leerlingenstatuut Bonhoeffercollege Leerlingenstatuut Bonhoeffercollege Artikel 1 A. ALGEMEEN Betekenis Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen en de daaraan gerelateerde rechten en plichten van het personeel,

Nadere informatie

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 2011-2013 Leerlingenstatuut Scholengemeenschap de Grundel Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 Instemming leerlinggeledingcmr, 18-09-2012 Advies ouder- en personeelsgeleding CMR, 18-09-2012

Nadere informatie

Regels, rechten en plichten op het

Regels, rechten en plichten op het Regels, rechten en plichten op het VELLESAN COLLEGE Op het Vellesan College leren en werken veel leerlingen, docenten en medewerkers dicht op elkaar. Daarom is het nodig dat we rekening met elkaar houden

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Inhoud. Algemeen. 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Geldigheid 7. Publicatie

Leerlingenstatuut. Inhoud. Algemeen. 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Geldigheid 7. Publicatie Leerlingenstatuut nhoud Algemeen 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Geldigheid 7. Publicatie Regels binnen de schoolinstelling 8. Regels over het onderwijs 9. Het volgen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. www.ghc.nl

Leerlingenstatuut. www.ghc.nl Leerlingenstatuut www.ghc.nl Inhoud Deel A: Algemeen over het leerlingenstatuut... 3 Artikel 1. Het leerlingenstatuut... 3 Artikel 2. Begrippenlijst... 3 Artikel 3. Geldigheidsduur... 4 Artikel 4. Tussentijdse

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT AUGUSTINIANUM S.G. Van Wassenhovestraat 26 Eindhoven

LEERLINGENSTATUUT AUGUSTINIANUM S.G. Van Wassenhovestraat 26 Eindhoven LEERLINGENSTATUUT AUGUSTINIANUM S.G. Van Wassenhovestraat 26 Eindhoven A. ALGEMEEN Betekenis Artikel 1 Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen. Begrippen Artikel

Nadere informatie

Blariacumcollege Venlo

Blariacumcollege Venlo Blariacumcollege Venlo ZO DOEN WIJ HET! Campusleerlingenreglement 2015-2016 Inleiding Doel Voor je ligt het campusleerlingenreglement van het Blariacumcollege Het campusleerlingenreglement, waarin de regels

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Maerlant-Lyceum

Leerlingenstatuut. Maerlant-Lyceum Leerlingenstatuut Maerlant-Lyceum Inhoud Inleiding 3 A. Algemeen A.1 Betekenis 4 A.2 Doel 4 A.3 Begrippen 4 A.4 Procedure 5 A.5 Geldigheidsduur 5 A.6 Toepassing 5 A.7 Publicatie 5 B. Regels binnen de school

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Goedgekeurd door de MR d.d. 7 juni 2012

LEERLINGENSTATUUT. Goedgekeurd door de MR d.d. 7 juni 2012 Ons kenmerk: 11.3/180612/BDN/leerlingst./2120149 Goedgekeurd door de MR d.d. 7 juni 2012 LEERLINGENSTATUUT INHOUDSOPGAVE A. ALGEMEEN: 1. Betekenis 2. Begrippen 3. Procedure 4. Geldigheidsduur / evaluatie

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 2016-2017

LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 2016-2017 LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 2016-2017 Van der Capellen Sg. De MR heeft instemming verleend d.d. 14 april 2015. Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Algemeen Betekenis Doel Begrippen Procedure Geldigheidsduur

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT TESSENDERLANDT

LEERLINGENSTATUUT TESSENDERLANDT LEERLINGENSTATUUT TESSENDERLANDT A. ALGEMENE BEPALINGEN pagina nr.: Artikel 1: Betekenis 1 Artikel 2: Doel van het statuut 1 Artikel 3: Begrippen 1 Artikel 4: Openbaarmaking 3 Artikel 5: Geldigheidsduur

Nadere informatie

Schoolreglement. Algemeen. Artikel 1: Begripsbepaling

Schoolreglement. Algemeen. Artikel 1: Begripsbepaling Schoolreglement Algemeen Artikel 1: Begripsbepaling In dit statuut wordt bedoeld met: a. bevoegd gezag: het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. b. geleding: een onderdeel van de schoolgemeenschap

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Udens College

Leerlingenstatuut Udens College Diro Besproken 18-11-2010; n.a.v. bespreking MR 19-1-2011 besproken en pnt.4.2 aangepast in Diro op 10-2-2011 Leerlingenraad Advies op 20-1-2011: geen opmerkingen of aanvullingen MR Instemming leerling

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 06 LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 Leerlingenstatuut Dockinga College Vastgesteld april 2013. Instemming MR 20 juni 2013 Van kracht m.i.v. 1 augustus 2013. Geldig tot 1 augustus 2016. Alle eerdere versies

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Openbare Scholengemeenschap De Meergronden

Leerlingenstatuut Openbare Scholengemeenschap De Meergronden Leerlingenstatuut Openbare Scholengemeenschap De Meergronden Algemeen 1.1 Betekenis 1.2 Doel Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Een leerlingenstatuut beoogt

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - ONDERBOUW, versie september 2014

LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - ONDERBOUW, versie september 2014 LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - ONDERBOUW, versie september 2014 I I.1. I.2. I.3. I.4. ALGEMEEN Betekenis Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met:

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met: LEERLINGENSTATUUT 1 Inleiding Voor leerlingen is het van belang te weten wat er van hen in de school wordt verwacht. Minstens zo belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van hetgeen zij op hun beurt van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Pagina 1. Leerlingenstatuut Vlaardingse Openbare Scholengroep januari Versie maart 2014

LEERLINGENSTATUUT. Pagina 1. Leerlingenstatuut Vlaardingse Openbare Scholengroep januari Versie maart 2014 LEERLINGENSTATUUT Versie maart 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave A. ALGEMEEN... 4 1. BETEKENIS... 4 2. DOEL... 4 3. BEGRIPPEN... 4 4. PROCEDURE... 5 5. GELDIGHEIDSDUUR... 5 6. TOEPASSING... 5 7. PUBLICATIE...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Preambule. Eindhoven, juli 2009. B:school/protocollen/leerlingenstatuut versie 20090624 1

Preambule. Eindhoven, juli 2009. B:school/protocollen/leerlingenstatuut versie 20090624 1 Preambule Dit leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen die onderwijs genieten op het Augustinianum te Eindhoven. Het statuut is bedoeld om heldere afspraken vast te leggen omtrent

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut Saenstroom opdc Leerlingenstatuut 2016-2018 Algemeen 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Leerlingenstatuut SG Dalton Voorburg

Leerlingenstatuut SG Dalton Voorburg Leerlingenstatuut SG Dalton Voorburg Inhoudsopgave Leerlingenstatuut SG Dalton Voorburg... 2 Inleiding... 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begrippen.... 2 Artikel 2 Vaststelling van het leerlingenstatuut...2

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro, voorjaar 2015.

Leerlingenstatuut Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro, voorjaar 2015. Leerlingenstatuut Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro, voorjaar 2015. Inleiding. In het leerlingenstatuut beschrijft de school wat er van de leerlingen wordt verwacht en wat zij op hun beurt weer mogen

Nadere informatie

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Leerlingenstatuut... 3 Begrippen... 3 Rechten en plichten in algemene zin... 4 Toelating... 4 Kwaliteit van het onderwijs...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut VMBO-groen 2013

Leerlingenstatuut VMBO-groen 2013 Leerlingenstatuut VMBO-groen 2013 Index A. Algemeen 3 5 1. Betekenis 3 2. Doel 3 3. Begrippen 3 4. Procedure 4 5. Geldigheidsduur 4 6. Toepassing 5 7. Publicatie 5 BI Regels binnen de instelling 5 7 8.

Nadere informatie

Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013

Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013 Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, (voogden) en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap Marianum

Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap Marianum Leerlingenstatuut Scholengemeenschap Marianum 2015-2017 1 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemeen 3 Artikel 1 begripsbepaling 3 Paragraaf 2 Het leerlingenstatuut 4 Artikel 2 Leerlingenstatuut 4 Artikel 3 Procedure

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - BOVENBOUW, versie september 2014

LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - BOVENBOUW, versie september 2014 LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - BOVENBOUW, versie september 2014 I I.1. I.2. I.3. I.4. ALGEMEEN Betekenis Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT NOVEMBER 2015 NOVEMBER 2017

LEERLINGENSTATUUT NOVEMBER 2015 NOVEMBER 2017 LEERLINGENSTATUUT NOVEMBER 2015 NOVEMBER 2017 05.10.05 5 januari 2016 A. ALGEMEEN 1. Betekenis 1.1 Een leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast. 2. Begrippen 2.1 In dit statuut

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie