schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolreglement jan arentsz * 2015/2016"

Transcriptie

1 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend wordt van iedere leerling verwacht, dat hij of zij zich zo goed mogelijk inzet voor een goede sfeer in de school en voor een goed studieresultaat. Te laat komen en ongeoorloofd verzuim worden door de school bestreden. Voor de studie zijn er vele mogelijkheden om met bijzondere hulp problemen, als achterstand, te overwinnen. Een aantal gezelligheidsactiviteiten maakt het de leerling mogelijk zich thuis te voelen op de eigen school. Een goed contact tussen docent en leerling bevordert het plezier in de eigen opleiding. In een gemeenschap als onze school zijn duidelijke regels nodig om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Daarom dit schoolreglement, dat uit twee delen bestaat: 1. Algemene regels; 2. Huisregels. Algemene regels Artikel 1 De grondslag van de school dient tenminste gerespecteerd te worden door ouder(s) en leerlingen. Artikel 2 a) De toelating tot de eerste klas van de school geschiedt aan de hand van de uitslag van de CITO-toets, een andere toets of test èn het advies van de directeur van de basisschool. b) De toelating tot een hogere klas dan de brugklas geschiedt na een toelatingsgesprek met de leerling en een positief besluit van de toelatingscommissie, bestaande uit vestigingsdirecteur, teamleider en decaan. Indien tijdens de schoolloopbaan een leerling meerderjarig wordt, wordt stilzwijgend aangenomen dat de afspraken die bij de toelating van de leerling tot de school zijn gemaakt, niet gewijzigd worden en door de nu meerderjarige leerling worden nagekomen. Artikel 3 Aan de leerlingen wordt minstens twee maal gedurende de cursus een rapport omtrent de vorderingen in elk vak meegegeven. Deze rapporten worden vastgesteld in een vergadering van de schoolleiding en docenten. Artikel 4a Het doubleren in de brugklas zal uitsluitend worden toegestaan op grond van: 1) langdurige ziekte 2) gezinsomstandigheden 3) gebrek aan schoolrijpheid Artikel 4b Over de bevordering van leerlingen tot een hogere klas beslist de schoolleiding in overleg met de docenten. Een leerling mag niet voor de derde maal in dezelfde klas het onderwijs volgen, 1

2 tenzij het bestuur, de voorzitter College van Bestuur gehoord hebbende, daartoe bijzondere vergunning verleent. Artikel 5a Het bestuur kan op voorstel van de vestigingsdirectie een leerling die tweemaal in dezelfde klas gezeten heeft en het jaar daarop in een hogere klas weer blijft zitten, de verdere toegang tot de school ontzeggen als de studie volgens het oordeel van de docenten niet tot een goed einde gebracht zal worden. Artikel 5b Voorwaardelijke bevordering wordt uitdrukkelijk op het eindrapport vermeld en bovendien schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Tussen 1 oktober en 1 januari daaropvolgend wordt definitief omtrent deze overgang besloten. Artikel 6 Vrijstelling van één of meer vakken kan om geldige redenen op voorstel van de vestigingsdirecteur door het bestuur worden verleend. Leerlingen die op medische gronden niet kunnen meedoen aan de lessen lichamelijke opvoeding behoren een medisch attest aan de vestigingsdirecteur te overleggen. Ook in geval van gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan in overleg tussen docent en directie worden bepaald, dat de leerling wel bij de lessen aanwezig is. Indien een leerling door enige oorzaak niet in staat is aan bepaalde onderdelen van deze lessen deel te nemen, doen zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s), of indien de leerling meerderjarig is, de leerling zelf, daarvan mededeling aan de docent onder vermelding van de reden. Voor de basisvorming geldt een aparte vrijstellingsregeling. Artikel 7 Vertrek Indien een leerling aan het eind van een cursusjaar anders dan na het slagen voor het eindexamen de school verlaat, moet dit minstens veertien dagen voor het officiële begin van de zomervakantie schriftelijk aan de vestigingsdirecteur meegedeeld worden. Artikel 8 Iedere leerling is verplicht de administratie direct kennis te geven van verandering van adres. Een leerling, of indien hij/zij minderjarig is, de ouders, dient c.q. dienen direct kennis te geven van een verandering in de persoonlijke omstandigheden van de leerling. Artikel 9a Ongeoorloofd te laat komen van leerlingen wordt door de leraren aan de teamleider gerapporteerd. Drie maal te laat komen zonder geldige reden wordt bestraft. Artikel 9b Leerlingen die buiten Alkmaar in de regio wonen, kunnen in verband met trein- en busverbindingen aan het begin van de cursus aan de schoolleiding toestemming vragen later te komen en vroeger weg te gaan. Deze toestemming wordt slecht in uiterste noodzaak verleend. Artikel 10 Absentie van een leerling moet aan de school worden bericht op de volgende wijze: a) direct de eerste dag van afwezigheid telefonisch en bovendien uiterlijk de eerste dag na terugkeer schriftelijk door middel van een absentiekaart; b) voor een absentie wegens tevoren vaststaande gebeurtenissen (b.v. een familiefeest, tandartsbezoek) moet vooraf schriftelijke toestemming van de teamleider worden gevraagd; 2

3 c) als een leerling voor het officiële einde van de lesdag de school wil verlaten, mag hij/zij pas vertrekken wanneer hij/zij van de in de Huisregels vermelde functionaris toestemming heeft. Direct bij terugkeer levert hij/zij een absentiekaart in. Artikel 11 Verwijdering uit de les Een leerling die door een docent uit de les wordt verwijderd, is verplicht zich terstond bij de in de Huisregels vermelde functionaris te melden. Artikel 12 Het bestuur kan op voordracht van de vestigingsdirecteur een leerling voor een periode van ten hoogste een week (d.w.z. vijf lesdagen) de toegang tot de school ontzeggen in de volgende gevallen: als de leerling door zijn/haar gedrag in of buiten de school op medeleerlingen een nadelige invloed heeft; bij ernstige of voortdurende nalatigheid; als de leerling zich schuldig maakt aan wangedrag. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene, en aan diens ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) meegedeeld. Bij schorsing voor een periode langer dan een dag, stelt het bestuur de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis. Artikel 13 Het bestuur kan op voorstel van de vestigingsdirecteur een leerling definitief de toegang tot de school ontzeggen in de volgende gevallen: bij zeer ernstig wangedrag waaronder kan vallen diefstal, moedwillige ernstige schade aan andermans eigendom of persoon of aan eigendommen van de school; bij verzet tegen de aanwijzingen van het personeel; bij herhaling van de in artikel 12 genoemde gevallen. Het bestuur kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat deze, en indien deze minderjarig is, ook diens ouder(s), voogd(en) of verzorger(s), in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld hierover te worden gehoord. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst. Het bestuur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering in kennis. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de betrokkene, en indien deze minderjarig is, ook aan de ouder(s), voogden of verzorger(s) van de betrokkene meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om herziening van het besluit. Binnen dertig dagen na dagtekening van de mededeling betreffende definitieve verwijdering kan door de leerling en, wanneer deze minderjarig is, ook door de ouder(s), voogden of verzorger(s) van de betrokkene, schriftelijk worden verzocht om herziening van het besluit. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, neemt het bestuur na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen een beslissing over het verzoek om herziening. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling (en wanneer deze minderjarig is, ook de ouder(s), voogden of verzorger(s) van de betrokkene) in de gelegenheid is (c.q. zijn) gesteld te worden gehoord en kennis heeft (c.q. hebben) kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. Gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering kan het bestuur de betrokken leerling de toegang tot de school ontzeggen. Indien is overgegaan tot definitieve verwijdering vindt geen teruggave van betalingen plaats. 3

4 Artikel 14 Alle schade door een leerling aan gebouwen, meubelen, leermiddelen enz. toegebracht, evenals schade toegebracht aan personeel van de school en medeleerlingen binnen het kader van schoolactiviteiten, wordt op kosten van zijn/haar ouder(s)/verzorger( s) hersteld, respectievelijk vergoed. Deze kosten worden als regel verhoogd met een bedrag van 22,70 administratiekosten. Zolang de gemaakte kosten niet zijn betaald, kan de leerling de toegang tot de lessen op voordracht van de vestigingsdirectie door het bestuur worden ontzegd (zie ook art. 13). Artikel 15 Het is de leerlingen niet toegestaan zich buiten de lessen op te houden in andere dan in de Huisregels genoemde schoolruimtes. Leerlingen uit klas 1 en 2 blijven gedurende hun schooldag in de school of op het schoolplein. Als van een leerling geconstateerd wordt dat hij/zij zich buiten het schoolplein bevindt gedurende zijn/haar schooldag dan kunnen de ouders schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Artikel 16 Uittreksel uit het bevolkingsregister De leerlingen van de examenklassen leveren in de eerste schoolweek een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (het bevolkingsregister) of een goed leesbare kopie van paspoort of identiteitskaart in bij de administratie. Artikel 17 a) Het is leerlingen verboden in of rond de gebouwen te roken, behalve op de plaatsen die in de Huisregels genoemd worden. b) Het in het bezit hebben en het gebruik van alcoholische dranken op school en bij door de school georganiseerde activiteiten is niet toegestaan. Bij bijzondere gelegenheden, zoals een receptie voor geslaagde examenkandidaten, kan de voorzitter College van Bestuur toestemming geven van deze regel af te wijken. c) Kaartspelen om geld is niet toegestaan. d) Het is leerlingen verboden tijdens de lessen, schoolexamens of het centraal examen een draagbare telefoon of een ander communicatie- middel bij zich te hebben. e) Het gebruik of bezit van en/of handelen in drugs is niet toegestaan. Artikel 18 Rijwielen, mountainbikes en bromfietsen mogen uitsluitend geplaatst worden op plaatsen die daartoe door de schoolleiding worden aangewezen. Zie hiervoor de Huisregels. Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekraken van en beschadigingen aan rijwielen, brommers, kledingstukken enz. Leerlingen die met de auto naar school willen komen, en gebruik willen maken van de parkeerplaatsen van de school, dienen hiervoor toestemming te hebben van de vestigingsdirecteur. Artikel 19 a) Voor leerlingen die niet in een examenklas of een voor-examenklas zitten, kan tijdens de cursus op een nader vast te stellen datum een excursie georganiseerd worden. Het programma van een excursie dient naast recreatieve elementen ook culturele/educatieve onderdelen te bevatten. b) Voor leerlingen van voor-examenklassen wordt jaarlijks een werkweek georganiseerd. c) Excursies voor eindexamenklassen kunnen uitsluitend plaatsvinden buiten bezwaar van het lesrooster. d) Alle leerlingen nemen in principe deel aan door de school georganiseerde werkweken of excursies. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan van deze regel met toestemming van het bestuur worden afgeweken. 4

5 e) Van werkweken, excursies, klassen- en schoolavonden (en overige buitenschoolse activiteiten) wordt de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) tijdig vooraf mededeling gedaan. Voor niet-aangekondigde buitenschoolse activiteiten aanvaardt de schoolleiding geen enkele verantwoordelijkheid. Artikel 20 De leerlingen mogen geen schoolvereniging oprichten zonder toestemming van het bestuur. Het schoolverenigingsleven staat onder toezicht van de het bestuur. Voor het uitgeven van een schoolkrant e.d. is toestemming van het bestuur vereist. Voor het ophangen van mededelingen op de publicatieborden is de toestemming van het bestuur vereist. Artikel 21 Om een goede gang van zaken zowel binnen de school als bij de buitenschoolse activiteiten te bevorderen, zijn de leerlingen gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directie, de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel. 5

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon 070-386.72.72. Fax 070 387.72.75 www.st-maartenscollege.nl \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Leerling-statuut Utrechtse School

Leerling-statuut Utrechtse School Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar 2013-2014 1. Algemeen 1. 1. Leerling-statuut 1. 1. 1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. 1. 1. 2. Het leerlingenstatuut

Nadere informatie

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Mei 2008 Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Inhoudsopgave Voorwoord Deel A. Regels Veilige School Inleiding Algemeen Artikel 1 Algemene regels Artikel 2 Disciplinaire maatregelen Artikel 3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Veilig op school, Uw en onze zorg!

Veilig op school, Uw en onze zorg! Veilig op school, Uw en onze zorg! Veiligheidsprotocol Agressie, geweld Vernieling Wapenbezit Diefstal Vuurwerk (Seksuele) Intimidatie Alcohol en drugs Inhoud 1 INLEIDING.... 2 2 UITGANGSPUNTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Maartenscollege. Schoolgids 2014 2015

Maartenscollege. Schoolgids 2014 2015 Maartenscollege Schoolgids 2014 2015 Colofon Redactie Sjoerd Louwes Ontwerp Dorèl Extra Bold Fotografie Aart Nieuwkoop Renger Sissing Drukwerk Koningklijke Van Gorcum juli 2014 Inhoudsopgave 3 Hartelijk

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie