Uitgave zomer 2012 BELEIDSONTWIKKELING- EN UITVOERING / ACTUALITEITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave zomer 2012 BELEIDSONTWIKKELING- EN UITVOERING / ACTUALITEITEN"

Transcriptie

1 Uitgave zomer 2012 BELEIDSONTWIKKELING- EN UITVOERING / ACTUALITEITEN Ideeën voor de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) positief ontvangen Onze voorzitter Teunis Jacob Slob is blij verrast met de reactie van staatssecretaris Bleker op de gezamenlijke brief van de koepels en pilotgebieden. In deze brief hebben de koepels en pilotgebieden hun ideeën en standpunten over de uitwerking van het nieuwe GLB uiteengezet voor de staatsecretaris. Uit de reactie van de staatssecretaris blijkt dat onze ideeën voor een groot deel worden ondersteund door het rijk. De grootste winst, aldus onze voorzitter Teunis Jacob, vinden we in de bevestiging dat de staatssecretaris aangeeft de huidige inzet voor het agrarisch natuurbeheer in de tweede pijler van het GLB vanaf 2014 te willen continueren. Zo krijgen we toch de kans het agrarisch natuurbeheer te continueren. INLEIDING Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veelzijdig Boerenland en bevat informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Reacties kunt u richten aan: veelzijdigboerenland.nl, telefoon GLB stand van zaken medio juli 2012 Met de herziening van het GLB in 2014 gaat de positie van gebiedscollectieven veranderen. In het plattelandsbeleid, althans bij het onderdeel landbouw-milieumaatregelen, krijgen zij in de Brusselse voorstellen expliciet de status van aanvrager, contractpartner en (eind)begunstigde. Ook in de eerste pijler, bij het onderdeel vergroening, kunnen en willen zij een rol spelen. Daarin is (nog) niet voorzien in de Brusselse voorstellen, maar de Nederlandse staatssecretaris heeft aangegeven dat hij daarvan voorstander is, althans voor de realisering van de zogeheten ecological focus areas (EFA s). In het Europees Parlement gaan zelf stemmen op om het aandeel EFA s te verlagen (van 7% naar 5%) als ze collectief worden gerealiseerd. Een officiële rol voor gebiedscollectieven maakt tegelijk mogelijk dat het subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer op een andere leest wordt geschoeid. Als collectieven contractpartner worden van de overheid (de voordeur ), kan de fijnregeling van maatregelen plaatsvinden in de uitvoeringslaag tussen collectief en grondgebruikers (aan de achterdeur ). Zo n aanpak maakt een sterke vereenvoudiging van het subsidiestelsel mogelijk met lagere uitvoeringskosten, een betere detailaansturing van het beheer en een betere afstemming op ecologische doelstellingen en landbouwbedrijfsvoering. Op dit moment wordt er driftig nagedacht over de toekomstige rol(len) en posities van gebiedscollectieven zoals agrarische natuurverenigingen. Er lopen vier GLB-pilots om te oefenen met het collectief zakendoen onder het nieuwe GLB. Alterra monitort en evalueert momenteel hun ervaringen in het eerste jaar. Daarnaast faciliteert het ministerie een aantal Communities of Practice (COP s) waarin gebiedscollectieven in verschillende landsdelen discussiëren over hun (huidige en toekomstige) rol. De COP s lopen nu op hun eind. Daarnaast heeft het ministerie diverse werkgroepen in het leven geroepen die zich buigen over de toekomstige positie van zowel het subsidiestelsel als de gebiedscollectieven. Al dit denkwerk vormt input voor het ministerie Teunis Jacob S lob Bron: Melkvee.nl HET TEAM Hans Hoek, directeur. Astrid Manhoudt, beleidsmedewerker. Freek van Leeuwen, beleidsmedewerker. José van Miltenburg, senior adviseur. Dave Dirks, adviseur. Olga Koeckhoven, officemanager. Daarnaast wordt op specifieke onderwerpen deskundigheid van freelancers ingezet. IN EN ROND VEELZIJDIG BOERENLAND Het Jaarverslag 2011 is via de post verstuurd. Digitaal kunt u het terugvinden op onze website:

2 voor de discussie met de Europese Commissie (bijvoorbeeld over de uitvoeringsverordeningen), het Nederlandse POP-3 en het toekomstige Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL). Op dit moment (zomer 2012) begint redelijk uit te kristalliseren welk model of welke modellen van collectief zakendoen wenselijk en haalbaar zijn onder het nieuwe GLB. Er wordt gewerkt aan een programma van eisen waaraan de collectieven moeten voldoen om hun nieuwe rol effectief te kunnen vervullen. Die nieuwe rol vergt nogal wat van de huidige gebiedscollectieven. Allereerst: een bezinning op hun nieuwe rol: wat eist die van het collectief, is daarvoor voldoende draagvlak, welke inspanningen zijn nodig om die rol goed te kunnen vervullen? Een vergelijkbare bezinning is nodig bij de koepelorganisaties voor agrarisch natuurbeheer: in het verlengde van de collectieven moeten ook zij hun rol(len) opnieuw bepalen. Daarnaast moet de feitelijke professionaliseringsslag van de collectieven voorbereid gaan worden, waarvoor het eerste traject de voeding moet leveren. Tijdens deze zomer wordt er hard gewerkt om deze twee trajecten voor te bereiden en uit te werken. Ontvlechting agrarisch natuurbeheer binnen en buiten EHS Parallel aan de ontwikkelingen rond het GLB wordt er door de provincies hard gewerkt aan de uitwerking van de afspraken van het Bestuursakkoord voor de herijking van de EHS. Er wordt nu een voorstel gemaakt voor het ontvlechten van het agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS, ondanks dat nog niet duidelijk is hoe binnen het GLB het agrarisch natuurbeheer gecontinueerd kan worden. De consequenties van dit voorstel kunnen daarom veel gevolgen hebben voor de boeren die agrarisch natuurbeheer hebben op hun bedrijven. Het Bestuursakkoord en het agrarisch natuurbeheer In het bestuursakkoord is de afspraak gemaakt dat de provincies verantwoordelijk worden voor de natuur binnen de EHS en het Rijk voor de natuur buiten de EHS. Deze verdeling geldt ook voor de financiering. De EHS wordt herijkt en kleiner dan eerder gepland. Het ziet ernaar uit dat er in totaal fors minder middelen voor het agrarisch natuurbeheer ter beschikking komen. Veelzijdig Boerenland zet de volgende kanttekeningen bij het gesloten akkoord: - De voortzetting van het agrarisch natuurbeheer onder het GLB is nog niet geregeld, toch stopt de provincie al met de uitvoering na het weidevogelseizoen in Wij maken ons zorgen om de voortzetting van het agrarisch natuurbeheer in 2014 en willen voorkomen dat alle beheerinspanningen voor de weidevogels teniet worden gedaan, doordat afspraken momenteel ontbreken voor de overdracht van provincie naar Rijk. - In West-Nederland ligt 90% van het weidevogelbeheer buiten de EHS. Dit is straks de verantwoordelijkheid van het Rijk. Tegelijkertijd levert het natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan de totale kwaliteit van het landelijk gebied. Dit is weer een verantwoordelijkheid van de provincie. Daarnaast laat een groot deel van de natuur zich niet scheiden door de grenzen van de EHS. Wat buiten de EHS gebeurd zal invloed hebben op wat binnen de EHS gebeurt. De vraag die zich nu voordoet is: Wie neemt de regie? Alleen bij een goede afstemming tussen de verantwoordelijke overheden kan sprake zijn van effectief beheer. Wij denken dat er in deze een belangrijke rol is weggelegd voor de koepels en hun leden. Zij kunnen zorg dragen voor een effectief collectief beheer in een grotere regio. - Op het moment dat duidelijk werd dat de provincies straks niet meer verantwoordelijk zijn voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS, is door een aantal provincies te snel, en misschien ook wel verkeerde, conclusies getrokken. Juist bij de provincies die jarenlang extra hebben geïnvesteerd in agrarisch natuurbeheer en daarmee optimaal resultaat hebben bewerkstelligd, lijkt het alsof ze per direct alles uit de handen laten vallen. Wij vinden dit onverantwoord gelet op de extra investeringen die jarenlang met gemeenschapsgeld zijn gedaan en adviseren de provincies daarom optimaal betrokken te blijven en hun extra inbreng te blijven leveren, ongeacht wie financiert. In de komende jaren zal er als gevolg van het herziene GLB veel veranderen. De provincies zijn gebaat bij sterke regionale collectieven die niet alleen de basis vormen voor efficiënt en effectief agrarisch natuurbeheer maar daarnaast ook in staat zijn een breed scala aan maatschappelijke diensten te leveren.

3 - Wij maken ons zorgen over de overdracht van Provincie naar Rijk. Het ziet ernaar uit dat de provincies agrarisch natuurbeheer inmiddels niet meer als hun verantwoordelijkheid zien. Zij trekken zich terug terwijl de Rijksoverheid niet aangeeft hoe zij het overnemen. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud van het beheer maar ook om de organisatie van het beheer. Er is op dit moment geen enkele duidelijkheid over de organisatiekostenvergoeding na half Alle partijen onderschrijven dat regionale collectieven en hun koepels cruciaal zijn bij de uitvoering van het beheer. Hierbij hoort dan ook duidelijkheid te bestaan over de organisatie en de financiering. - Aan de beleidskant zullen straks Rijk en Provincie onderling moeten afstemmen om het totale beheer goed te laten functioneren. Wij adviseren de overheden niet alleen onderling goed af te stemmen maar vooral ook aan de uitvoeringskant meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en mandaat toe te kennen. Koepels zouden een sterke rol kunnen spelen bij de verbinding tussen beleid en uitvoering. De tarieven voor het agrarisch natuurbeheer bevroren voor 2012 én 2013 Eind 2011 heeft Veelzijdig Boerenland bezwaar gemaakt tegen het provinciale besluit om de tarieven voor het agrarisch natuurbeheer te bevriezen voor Tijdens de bezwaren procedure hebben de provincies om goedkeuring vanuit de EU te krijgen deze lijn ook doorgetrokken naar Hiermee is een basisafspraak van het nieuwe stelsel, dat de boeren een actuele vergoeding ontvangen voor hun inspanningen, geschonden. Het bezwaar van Veelzijdig Boerenland is helaas in alle drie de provincies niet-ontvankelijk verklaard, omdat de statuten niet voldoende specifiek zijn op dit punt. In Utrecht hadden echter ook 100 boeren en LTO bezwaar gemaakt: die bezwaren zijn ontvankelijk verklaard. De uitspraak is dubbel: de AWBcommissie heeft geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en de tarieven voor 2012 niet te bevriezen. Echter GS heeft dit advies van de AWB-commissie niet overgenomen en houdt de bevriezing in stand voor 2012 en verder. In Utrecht gaat LTO-Noord beroep aantekenen namens de 100 boeren tegen dit GS-besluit. Veelzijdig Boerenland volgt deze procedure op de voet en waarmogelijk zullen zelf nog juridische stappen ondernomen worden. Inzetten op de kwaliteitsverbetering van het weidevogelbeheer Veelzijdig Boerenland zet, mede dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Holland, in 2012 sterk in op het thema verbetering van kwaliteit en effectiviteit van het weidevogelbeheer. In roerige tijden met veel bezuinigingen wordt er steeds kritischer naar de inzet van subsidies gekeken en naar de behaalde resultaten in het weidevogelbeheer. De vraag Hoe kunnen we de kwaliteit van het weidevogelbeheer verder optimaliseren en verbeteren? moet dan ook wel gesteld worden. Vanuit de koepel ondersteunen we de ANV s om de maximale resultaten te behalen uit de te besteden beheerhelden. In juli is daarom de themamiddag Toekomst weidevogels veilig gesteld? georganiseerd met drie presentaties. Dick Melman van onderzoeksinstituut Alterra (Wageningen UR) heeft de laatste onderzoeksresultaten van een studie naar kerngebieden voor weidevogels gepresenteerd. Ondanks alle investeringen om het weidevogelbeheer is de dalende trend in de weidevogels nog niet gekeerd. Mede daarom zoekt men naar betere oplossingen en is er een studie naar weidevogelkerngebieden uitgevoerd. Op basis van een analyse van openheid, beheer, waterpeil en andere factoren wordt met deze studie een voorstel gedaan voor een begrenzing van kerngebieden voor weidevogels. De Big Five: 1) openheid: meer is beter, 2) water: hoog is beter ; 3) kruidenrijkdom/bemesting: meer kruiden is beter ; 4) maaien: laat is beter ; en 5) schaal: groot is beter ; zijn de belangrijkste factoren in het weidevogelbeheer die kunnen bijdragen aan de instandhouding en het versterken van de weidevogelpopulatie. De kerngebiedenbenadering gaat echter pas werken als

4 aan alle randvoorwaarden van de Big Five is voldaan. Echter 40% van het huidige beheer ligt wel buiten de kerngebieden zoals deze in dit onderzoek worden voorgesteld. Dit zal daarom nog een behoorlijke investering vragen in beheer en inrichting van de weidevogelgebieden om de benodigde kwaliteit in de kerngebieden te realiseren. Hoe dit allemaal ingepast gaat worden in alle nieuwe ontwikkelingen rondom de Herijking EHS en het nieuwe GLB is op dit moment nog niet duidelijk. Met Blije koeien, blije boeren, blije aarde en blije vogels heeft Frank Verhoeven van Boerenverstand uitgelegd hoe weidevogelbeheer een onderdeel van de kringloop van een modern melkveebedrijf kan zijn. Goed bodembeheer is de belangrijkste factor in de kringloop, waarbij een goede wortelstructuur zeer belangrijk is. Hiervoor is oud grasland essentieel en moet het grasland niet gescheurd worden. De kringloop op een bedrijf kan gesloten worden door meer variatie in het voer te brengen. Op deze manier wordt ook meteen het weidevogelbeheer beter inpasbaar, aangezien hiermee automatisch meer variatie in het grasland komt en daarmee ook in het voer. De boer moet een betere graslandmanager worden, waardoor hij én het weidevogelbeheer beter kan inpassen én ook een hogere voederefficiëntie bereikt. Omdat inmiddels bij iedereen wel duidelijk is dat er voorlopig niet meer geld bijkomt voor de kwaliteitsverbetering van het weidevogelbeheer, moet er vooral gekeken worden hoe het huidige beheer geoptimaliseerd kan worden. Met Lerend Beheren II heeft de koepel samen met Natuurbeleven BV een handleiding ontwikkeld voor de continue kwaliteitsbewaking van de collectieve beheerplannen. Door Astrid Manhoudt en Mark Kuiper is deze handleiding gepresenteerd op de themamiddag. Verbeteringen in het weidevogelbeheer moeten zich vooral gaan richten op de organisatie van de uitvoering van het beheer en de ligging van het beheer in relatie tot de vogels en de kwaliteit van het kuikenland. In de organisatie van het beheer is het belangrijk om de vogels te volgen, zij zijn de belangrijkste indicator voor het gebied. De u-bocht kan handig zijn om verbetering in beheer of de telling van te betalen. Uitgangspunt is dat geld verdienen en vogels goed samen gaan en dat kuikenland op elk bedrijf in te passen is. Voor het verbeteren van kuikenland zijn snelle resultaten mogelijk door het opzetten of aanpassen van het waterpeil. Voorbeelden hiervan zijn het uitzetten van de onderbemaling nadat de voorjaarswerkzaamheden zijn uitgevoerd, het instellen van nieuwe peilvakken waar de onderbemaling uit staat of het opzetten van het waterpeil. In deze peilvakken moeten alleen pakketten met rustperiode of kuikenland afgesloten worden. In de presentatie zijn maar een deel van de tips en mogelijkheden besproken, daarom is de handleiding ook uitgewerkt in een checklist en een stappenplan waarmee iedereen zelf aan de slag kan. De handleiding is digitaal beschikbaar en kan per mail opgevraagd worden bij Veelzijdig Boerenland via onder vermelding van handleiding Lerend Beheren. Daarnaast werd er in januari ook een themadag georganiseerd: Samen sterk voor kuikenoverleving. Het ging daar vooral over het collectieve weidevogelbeheer en het belang van een goede communicatie tussen alle betrokken partijen op het juiste moment tijdens het weidevogelseizoen. Door het soms grote aantal betrokken partijen zijn de lijnen in de communicatie niet altijd automatisch helder. Een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in het veld kan in sterke mate bijdragen aan effectief weidevogelbeheer.

5 Aad van Paassen van Landschapsbeheer Nederland gaf een toelichting op de website en de database voor de legselregistratie. Vrijwilligers of boeren kunnen hun veldgegevens in de landelijke database zetten. ANV s kunnen toegang tot de database krijgen en de ingevoerde gegevens inzien. De database heeft ook een mogelijkheid om coördinaten van nesten in te voeren zodat een kaartbeeld ontstaat. Sinds 2011 kunnen ook gedragswaarnemingen worden ingevoerd. Ook de resultaten van combitellingen en alarmtellingen kunnen worden ingevoerd. Gedurende het seizoen kunnen de gebiedscoördinatoren in de database zien waar territoria en gezinnen voorkomen en of het beheer op de juiste plek ligt en waar last-minute of flexibel beheer nodig is. Samenwerking tussen vrijwilligers, boeren en de ANV is hierbij het sleutelwoord. Voor de communicatie in het broedseizoen heeft Veelzijdig Boerenland een handreiking opgesteld. Daarin wordt een ideaal beeld geschetst voor een standaard organisatie In de praktijk zijn zeker nog winstpunten te behalen in de samenwerking en communicatie. Advies is: neem eruit wat je kunt gebruiken en pas het zo aan dat het past binnen jouw organisatie in het gebied. De handreiking is digitaal beschikbaar en kan per mail opgevraagd worden bij Veelzijdig Boerenland via onder vermelding van handreiking samen sterk voor meer kuikenoverleving. PROJECTEN Praktijknetwerk GPS en akkervogels Weide- en akkervogelnesten markeren, terugvinden en vervolgens de markeringen signaleren en beschermen vanuit de trekker, kan dat? Deze vraag staat centraal in het Praktijknetwerk GPS en Akkervogels dat dit voorjaar van start gaat. In het netwerk werken ANV de Lieuw, Landschapsbeheer Nederland, Landschap Noord-Holland, Vogelwerkgroep Texel, Arcate BV, en Veelzijdig Boerenland samen. Grotere tractoren met bredere machines zien vaak geplaatste nestmarkeringsstokjes over het hoofd. De uitdaging is een manier te vinden om de geplaatste stokjes te signaleren in de tractor. De oplossing wordt gezocht in moderne media: de applicatie op de smartphone. Doelstelling: Door het downloaden van de nestinformatie met een mobiele applicatie en een tijdig waarschuwingssignaal bij het naderen van het nest, kunnen boeren en loonwerkers nesten eerder waarnemen en daarmee beter beschermen. Daarvoor wordt een mobiele applicatie (App) voor de iphone en Android toestellen ontwikkeld. De App maakt gebruik van GEO-locatie en GEO-fencing om de gebruikers vroegtijdig te kunnen waarschuwen bij de nadering van een nest. De applicatie verkeert momenteel in een testfase. De werkwijze wordt in de praktijk uitgeprobeerd, te beginnen met legsels op bouwland. Gevonden nesten worden via een smartphone met GPS ingevoerd op de website en ook gemarkeerd in het veld. Op de trekker kan de agrariër of loonwerker vervolgens deze gegevens via de App oproepen. Wanneer hij een legsel nadert, dan verschijnt een signaal (zowel in geluid als beeld), zodat ook in een rumoerige trekker de aandacht van de chauffeur wordt getrokken. Zodoende kan hij tijdig de legsels ontwijken. Hij is uiteraard ook geschikt voor weidevogels op grasland. De App is al ontwikkeld voor de iphone en wordt getest in het veld. Daarna wordt ook een versie voor het Android besturingssysteem ontwikkeld. Na enkele testen in het veld zal de App worden bijgesteld. De definitieve versie zal in de Appstore verkrijgbaar zijn. Hij is uiteraard ook geschikt voor weidevogels op grasland. Bloeiend Bedrijf Het teeltseizoen 2012 is alweer ver gevorderd. Nu is het tijd om de akkerranden van Bloeiend Bedrijf het nuttige werk te laten doen: populaties nuttige insecten helpen versterken. Vanaf juni staan er bijna 50 veldbijeenkomsten gepland om dat te gaan bekijken. Tijdens die bijeenkomsten zullen de deelnemers de hoeveelheid en identiteit van de nuttige insecten bespreken. Ook komen dan de praktische kanten van akkerrandbeheer en duurzame gewasbescherming aan bod, onderwerpen waar veel aangesloten ondernemers verschillende methoden voor uit proberen

6 Het doel van Bloeiend Bedrijf is om ervaring op te doen met nuttige insecten in de akkerbouw. Bloeiende akkerranden kunnen die insecten stimuleren omdat ze vaak nectar en stuifmeel nodig E hebben. Maar, die nuttige insecten hebben ook plaaginsecten nodig, anders hongeren ze uit! Een bloeiende akkerrand heeft dus geen nut voor een gewas waar absoluut geen lastige insecten in mogen zitten: gewassen met een nul-tolerantie. Voor de belangrijkste akkerbouwgewassen is er geen nul-tolerantie. Er mogen bijvoorbeeld heus wel wat bladluizen in zitten, en dat is essentieel om de nuttige insecten in stand te houden! Uit onderzoek en advies zijn objectieve richtlijnen (schadedrempels) naar voren gekomen voor hoeveel lastige insecten er in akkerbouwgewassen mogen zitten. In de praktijk gaat het echter vooral om de eigen perceptie van de deelnemers met betrekking tot het bepalen van de schadedrempel. Sturend hierin is de eigen risicobeleving. Die kan afhangen van bijvoorbeeld beschikbare informatie en eigen ervaring. Hoe verschillend akkerbouwers de risico s van plagen beleven blijkt wel uit de eerste resultaten van Bloeiend Bedrijf. Sommige ondernemers blijven preventief spuiten, maar de meerderheid is langs de bloeiende akkerranden kritisch gaan beoordelen of het wel nodig is om tegen insecten te spuiten. Dát is de belangrijkste winst die de Bloeiend Bedrijf deelnemers bieden aan de natuur, de samenleving en het eigen bedrijf! Gebiedsaanbod Ster van Loosdrecht De Ster van Loosdrecht is een bijzonder cultuurhistorisch gebiedje in de gemeente Wijdemeren. De Provincie Noord-Holland heeft al jaren plannen met het gebied gericht op natuurontwikkeling en instandhouding van Natura 2000 doelen. De polder maakt deel uit van Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Na aanvankelijke scepsis, hebben de (vooral particuliere) grondeigenaren in het gebied vorig jaar besloten tot een meer pro-actieve benadering. Dit heeft geleid tot het opstellen van een collectief Gebiedsaanbod voor de Ster, dat op woensdag 14 maart 2012 is aangeboden aan de Gedeputeerde. Het aanbod bestaat uit een combinatie van investeringen, beheerafspraken en randvoorwaarden. Onderdelen van het plan zijn o.a. ca. 70 hectare particulier natuurbeheer, agrarisch randenbeheer en investeringen in recreatieve voorzieningen. De Provincie heeft al aangegeven te willen investeren in de Ster. Het opstellen van het Gebiedsaanbod gebeurde onder leiding van Paul Terwan, in samenwerking met Veelzijdig Boerenland, de Dienst Landelijk Gebied en ANV de Vechtvallei. De grondeigenaren in het Ster-gebied zijn doende om een eigen vereniging op te richten ten behoeve van de uitvoering van de plannen. Deze nieuwe vereniging zal waar mogelijk samenwerking zoeken met ANV de Vechtvallei.

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort Uitgave GLB special 7, juli 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veelzijdig Boerenland en bevat informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Reacties kunt u richten aan: koeckhoven@veelzijdigboerenland.nl,

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER?

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? 20 LANDWERK #5 / 2015 Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? Rondje langs de velden stemt nog niet op alle fronten direct gerust Door Rob Janmaat Over enkele maanden treedt het nieuwe stelsel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013 Als eerste stap op weg naar het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat, zijn in de eerste helft van 2013 tien werkconferenties georganiseerd met betrokkenen:

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Welkom Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Inhoud presentatie 1. Introductie Vereniging NFW 2. Hervorming Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 3. Gebiedspilot GLB in de

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 Het nieuwe stelsel ANBL2016 biedt het collectief op meerdere manieren flexibiliteit in de uitvoering van

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie:Café-restaurant de Vriendschap te Wadway 1) Opening door de voorzitter Klaas-Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Terugkijken op De wondere wereld van de weidevogels!

Terugkijken op De wondere wereld van de weidevogels! Programma: 09.30 uur Inloop 10.00 uur Opening door Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland 10.10 uur Resultaten en ontwikkelingen in de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in Gelderland

Nadere informatie

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland Naar een goed weidevogelbeheer Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland 1 Even iets over Vogelbescherming o Opgericht 1899 o C. 140.000 leden o C. 65 werknemers

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

Laag Holland en gebiedscollectief Water, Land & Dijken

Laag Holland en gebiedscollectief Water, Land & Dijken Laag Holland en gebiedscollectief Water, Land & Dijken Welkom in Laag Holland gebied van 51.000 ha, waarvan 40.000 ha landbouwgrond 38 kleine (veen ) polders, 4 grotere kleipolders ligt 1 6 meter beneden

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Advies van Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland, De12Landschappen, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland 2013 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Deze fraaie vogel is de laatste decennia sterk afgenomen (-95%).Ten

Nadere informatie

Toekomstige positie gebiedscollectieven. VALA- Vorden 17 juni 2013

Toekomstige positie gebiedscollectieven. VALA- Vorden 17 juni 2013 Toekomstige positie gebiedscollectieven VALA- Vorden 17 juni 2013 Wat hebben Brussel en EZ voor collectieven in petto? Collectieven krijgen een officiële plek in de beheerregelingen (SNL) als aanvrager

Nadere informatie

Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16. Auteurslijst 17

Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16. Auteurslijst 17 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Dr Cees Veerman Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16 Auteurslijst 17 Deel 1. Algemeen Hoofdstuk 1. Agrarisch natuurbeheer 23 Helias Udo de Haes, Dick Melman, Floor

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst weidevogelcoördinatoren 15 september

Verslag bijeenkomst weidevogelcoördinatoren 15 september 015 215 43 50 info@landschaperfgoedzh.nl www.landschaperfgoedzh.nl @degroenemotor De Groene Motor 2014 Verslag bijeenkomst weidevogelcoördinatoren 15 september Aanwezig Martin vd Reep, Klaas de Mik, Ad

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

MONITORING AGRARISCH NATUURBEHEER

MONITORING AGRARISCH NATUURBEHEER MONITORING AGRARISCH NATUURBEHEER ASTRID MANHOUDT SCAN / BOERENNATUUR.NL ONDERWERPEN PRESENTATIE Huidige stand van zaken ANLb vanaf 2016 Beleid- en beheermonitoring Beheermonitoring Vervolgstappen voor

Nadere informatie

Samen voor weidevogelbeheer in Eemland. Visie op het weidevogelbeheer in Eemland

Samen voor weidevogelbeheer in Eemland. Visie op het weidevogelbeheer in Eemland Samen voor weidevogelbeheer in Eemland Visie op het weidevogelbeheer in Eemland januari 2013 Deze weidevogelvisie is geschreven door agrarische natuurvereniging A & E in samenwerking met José van Miltenburg

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 37 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. Gedeputeerde staten van

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBIELE APPLICATIE SIGNALERING VOGELNESTEN. Handleiding v3.4. 23 oktober 2013

HANDLEIDING MOBIELE APPLICATIE SIGNALERING VOGELNESTEN. Handleiding v3.4. 23 oktober 2013 HANDLEIDING MOBIELE APPLICATIE SIGNALERING VOGELNESTEN 23 oktober 2013 Initiatiefnemers: Betrokkenen: Martijn Smit, Jan en Piet Lap Loonbedrijf Smit, Veelzijdig Boerenland, Landschapsbeheer Nederland,

Nadere informatie

Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland Weidevogelpact Midden-Delfland Midden-Delfland is van oudsher een goed weidevogelgebied. Maar ook in dit open veenweidegebied is het aantal weidevogels fors afgenomen: de populaties grutto, kievit en tureluur

Nadere informatie

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Voorzitter ZLTO Kort voorstellen Hans Huijbers Melkveehouder in De Kempen (Wintelre) Sinds november 2009 voorzitter ZLTO Portefeuille Duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 576 Natuurbeleid Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Aanbod weidevogelbeheer 2016 Samen voor weidevogelbeheer in Eemland

Aanbod weidevogelbeheer 2016 Samen voor weidevogelbeheer in Eemland Aanbod weidevogelbeheer 2016 Samen voor weidevogelbeheer in Eemland Toelichting bij het aanbod voor 2016 en daarna: tweeduizend hectare effectief weidevogelbeheer in Eemland 2014 Vereniging Ark & Eemlandschap

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op, hoe kan het beter? David Kleijn

Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op, hoe kan het beter? David Kleijn Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op, hoe kan het beter? David Kleijn Landbouwgebied Productie van voedsel en grondstoffen Natuur op boerenland Intensivering van landbouw Agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

De opmaat naar professionalisering van regionale collectieven

De opmaat naar professionalisering van regionale collectieven De opmaat naar professionalisering van regionale collectieven Agrarisch natuurbeheer in discussie Uitvoeringslasten te hoog Tegenvallende effectiviteit (tegenover kommer en kwel staan succesverhalen) Leren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

Datum 17 maart 2017 Betreft Uitvoering van de motie Grashoff-Leenders (3450 XIII, nr. 98) inzake weidevogels

Datum 17 maart 2017 Betreft Uitvoering van de motie Grashoff-Leenders (3450 XIII, nr. 98) inzake weidevogels > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Even (nou even..) bijpraten

Even (nou even..) bijpraten Even (nou even..) bijpraten Reageren? info@collectiefnhz.nl Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, De drukke tijd is voor iedereen

Nadere informatie

Handleiding BTS-telling

Handleiding BTS-telling Handleiding BTS-telling De BTS-telling is één van de drie methodieken die worden ingezet bij de beheermonitoring van weidevogels: het verzamelen van weidevogelgegevens voor een zo effectief mogelijk weidevogelbeheer

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Organisatiemodellen agrarisch collectief In deze handreiking wordt een overzicht geven van de betrokken partijen in het subsidieproces agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

Samenwerking. In elk gebied anders

Samenwerking. In elk gebied anders Samenwerking In elk gebied anders Samenwerking, voor weidevogels Elk gebied kent zijn eigen mensen, zijn eigen geschiedenis en zijn eigen (on)mogelijkheden. Daarom verloopt het proces tot samenwerking

Nadere informatie

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming De instrumentenkoffer Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming Wat is de Instrumentenkoffer? Wij zijn blij dat u zich als agrarisch ondernemer oriënteert op de mogelijkheden om

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

Naar professionele collectieven voor de levering van groenblauwe diensten

Naar professionele collectieven voor de levering van groenblauwe diensten Naar professionele collectieven voor de levering van groenblauwe diensten Voorstellen voor professionalisering op basis van consultatie van betrokkenen Naar professionele collectieven voor de levering

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 januari 2011 Nummer PS : Afdeling : ILG en GRN Commissie : RGW Steller : Josje van Noorden Portefeuillehouder : Dhr Krol Registratienummer : 2010INT266286

Nadere informatie

Alle soorten tellen Mee!

Alle soorten tellen Mee! Alle soorten tellen Mee! Reflectie op lezing Astrid Manhoudt Monitoring Agrarisch Natuurbeheer 3 e Flora en Faunacongres Nijmegen, 25 januari 2016 Ronald Zollinger Tellen alle soorten wel mee? Discussie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven.

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. 1 2 Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor

Nadere informatie

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS INLEIDING Als onderdeel van de interne kwaliteitsborging voert het collectief een ecologische toets uit op het beheerplan dat in voorbereiding op de gebiedsaanvraag

Nadere informatie

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens pagina 1 van 5 Even wachten met maaien voor de gruttokuikens Reportage Weidevogelbeheer Weidevogels hebben het zwaar. Nu komt de overheid met een reddingsplan dat volgens Vogelbescherming Nederland zo

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel ANLB 2016 Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 12 februari 2015 Ooststellingwerf ELAN Agrarische Natuurcollectief

Nadere informatie

HANDLEIDING: FIDEA CAR ASSISTANCE VOOR ANDROID

HANDLEIDING: FIDEA CAR ASSISTANCE VOOR ANDROID HANDLEIDING: FIDEA CAR ASSISTANCE VOOR ANDROID 1 INSTALLATIE 1. Ga via uw smartphone naar de Appstore en selecteer Fidea Car Assistance. Klik op Download. 2 2. Allereerst zal gevraagd worden om akkoord

Nadere informatie

Datum 30 november 2015 Betreft Nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en weidevogels

Datum 30 november 2015 Betreft Nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en weidevogels > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM

Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM Download rapport: www.clm.nl/publicaties/data/671.pdf In opdracht van Staatsbosbeheer en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard Projectvoorstel Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard J. Sloothaak Januari 2013 Projectvoorstel Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013 1 november 2014 Inleiding

Nadere informatie

Op pad met... Arno Willems bij Langbroek

Op pad met... Arno Willems bij Langbroek Op pad met... Arno Willems bij Langbroek CV Ir. A.J.H. Willems 1977-1984 Landbouwuniversiteit Wageningen, afstudeerrichting Bosbouw 1984-1985 Themagroep Regionale Ontwikkeling, Landbouwuniversiteit, bureauhoofd

Nadere informatie

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214 Er is goed nieuws en er is slecht nieuws WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214: ER IS GOED NIEUWS EN ER IS SLECHT NIEUWS Sinds 211 telt DNatuur voor ANV Lopikerwaard hoeveel Grutto

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie

Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie Voor collectief agrarisch natuurbeheer conform het SNL Versie model kwaliteitshandboek V1.2 - augustus 2011 Datum goedgekeurd

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.17323 Onderwerp : Voorstel inzake gerechtelijke uitspraak inzake exploitatievergoedingen buitensportverenigingen

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

EU Programma s GLB

EU Programma s GLB EU Programma s 2014-2020 GLB 2014-2020 Carlo Vromans Programma Ontwikkeling GLB tot 2014 GLB 1 e pijler: inkomenssteun met maatschappelijke verplichtingen GLB 2 e pijler: plattelandsontwikkelingenprogramma

Nadere informatie

De economie van ecologie Economie & ecologie Gebiedscollectieven voor meetbaar en verkoopbaar natuurresultaat

De economie van ecologie Economie & ecologie Gebiedscollectieven voor meetbaar en verkoopbaar natuurresultaat Economie & ecologie Gebiedscollectieven voor meetbaar en verkoopbaar natuurresultaat Merijn Bos Achtergrond: ecosysteemdiensten 2 voorbeelden: Bloeiende akkerranden Aanbevelingen Noodzaak: meetbaarheid,

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Kansen voor de kievit?

Kansen voor de kievit? Kansen voor de kievit? Maatregelen voor de kievit op bouwlandpercelen Weidevogelwerkgroep VANL TCW ca. 100 vrijwilligers Ca. 110 bedrijven Geldermalsen: 67 ha gras, 30 ha bouwland Buren-Culemborg: 661

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomsten vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer. Erik Lubberink, IPO Vitaal Platteland en René Wouters, Ministerie van EZ

Verslag informatiebijeenkomsten vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer. Erik Lubberink, IPO Vitaal Platteland en René Wouters, Ministerie van EZ Verslag informatiebijeenkomsten vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer IPO / de twaalf provincies en ministerie van Economische Zaken 27 juni in Den Bosch, 2 juli in Utrecht en 4 juli in Assen en Zwolle

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Weidevogelinventarisatie ANV De Amstel 2009

Weidevogelinventarisatie ANV De Amstel 2009 Weidevogelinventarisatie ANV De Amstel 2009 CONCEPT juli Opdrachtgevers: ANV De Amstel Landschap Noord-Holland Uitvoering: NatuurBeleven bv René Reekers Ton Rewijk Mark Kuiper e.a. Van der Goes en Groot

Nadere informatie

in 2016 Algemene ledenvergadering Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

in 2016 Algemene ledenvergadering Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Nieuwe start ANLb in 2016 Algemene ledenvergadering Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Programma Cees de Jong Opening en terugblik (Cees de Jong, voorzitter) Jaarplan 2016 (Karel Rietveld, secretaris)

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Midden-Delfland en het Europese landbouwbeleid

Midden-Delfland en het Europese landbouwbeleid De contouren van het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) worden steeds duidelijker. Het afgelopen halfjaar zijn er zowel Europees als landelijk belangrijke besluiten genomen over de invulling. Hoewel

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

LEREND BEHEREN KWALITEITSBEWAKING COLLECTIEVE BEHEERPLANNEN HANDLEIDING VOOR GEBIEDSCOÖRDINATOREN EN AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN. Haarlem, juli 2012

LEREND BEHEREN KWALITEITSBEWAKING COLLECTIEVE BEHEERPLANNEN HANDLEIDING VOOR GEBIEDSCOÖRDINATOREN EN AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN. Haarlem, juli 2012 LEREND BEHEREN KWALITEITSBEWAKING COLLECTIEVE BEHEERPLANNEN HANDLEIDING VOOR GEBIEDSCOÖRDINATOREN EN AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN Haarlem, juli 2012 Veelzijdig Boerenland Mark Kuiper Astrid Manhoudt José

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Weidevogels toen en nu. Nieuwsbrief Nr. 29 november 2013. Door de voorzitter: Klaas Wim Jonker

Weidevogels toen en nu. Nieuwsbrief Nr. 29 november 2013. Door de voorzitter: Klaas Wim Jonker Nieuwsbrief Nr. 29 november 2013 Geslaagde huifkartocht - Cursus - Resultaten 2013 - Streekfonds - Contributie - Plas-dras - Vrijwilligers gezocht - Weidevogelvriendelijkste boer 2013 - Grondbank? - Nieuwe

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland Inhoud Kern agrarisch natuurbeheer 2016 Eén stelsel, drie bouwstenen Doelrealisatie: prov. natuurbeheerplan Interactieve

Nadere informatie

Datum : 22 april Plaats : Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren

Datum : 22 april Plaats : Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren ANLB dag 2015: Samen op weg naar resultaat Datum : 22 april 2015. Plaats : Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren Programma 9.30 uur Ontvangst en registratie. 10.00 uur Welkom en de aftrap

Nadere informatie

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014 .... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER Purmerend, 16 augustus 2014 Kenmerk: 14096/1060/MB/sl Behandeld door: Martine Bijman Betreft: flexibel beheer en aanpassen oppervlakten Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie