Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H."

Transcriptie

1 Tilburg University Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H. Published in: HR Overheid Publication date: 2013 Link to publication Citation for published version (APA): van Drongelen, J., & Veendam, N. H. (2013). Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg. HR Overheid, 2013(1), General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 30. jan. 2016

2 achtergrond Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? (Deel 2 van het artikel, geplaatst in HR Overheid nr. 6, oktober 2012) naar aanleiding van de crvb van 15 december 2011 inzake centrale(re) plaatsing In het eerste stuk van deze bijdrage is het overplaatsen en verplaatsen van de ambtenaar in het licht van art. 57 lid 2 onderdeel b ARAR aan de orde geweest. Daarbij is nagegaan wat de gevolgen zijn van een centrale(re) plaatsing waarbij een ambtenaar niet meer wordt benoemd bij een directie, maar bij een grote(re) eenheid, bijvoorbeeld een directoraat-generaal of zelfs de secretaris-generaal (de hoogste ambtenaar van een departement), voor dit specifieke artikellid. Harry van Drongelen is verbonden aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg Nanno Veendam is senior wetgevingsjurist bij het ministerie van SZW Het eerste stuk is afgesloten met een onderdeel waarin het verzet tegen de centrale(re) plaatsing van een aantal ambtenaren bij het ministerie van SZW bij de Haagse bestuursrechter is behandeld. In dit vervolgstuk wordt gekeken naar de juridische grondslag voor de besluiten waarin de centrale(re) plaatsing is geregeld, of de minister van SZW wel de bevoegdheid heeft dergelijke besluiten te nemen en het oordeel van de Centrale Raad van Beroep in dezen. Ook wordt ingegaan op de vraag of verschillende procedures over hetzelfde onderwerp maar bij verschillende rechters aanhangig gemaakt, kunnen/mogen worden gevoegd. De juridische grondslag voor de centrale(re) plaatsingsbesluiten De Minister van SZW heeft los van het (niet-)ontvankelijkheidsaspect in het kader van de centrale(re) plaatsing, in antwoord op de kernvraag van de betrokken ambtenaren, wat de juridische grondslag voor de besluiten is, geprobeerd hiervoor een aantal juridische constructies aan te voeren. Zo zijn art. 5-5a ARAR (de aanstelling als zodanig; tijdelijk, vast in algemene rijksdienst), art. 12 ARAR (akte van aanstelling) en art. 12a ARAR (dienst- en functiegegevens) opgevoerd. Vervolgens is dit laatste artikel als grondslag ingetrokken en art. 71 ARAR (het jaarlijkse functioneringsge sprek) opgevoerd. Tot slot is art lid 2 Algemene wet bestuursrecht (het niet noodzakelijk zijn van een specifiek wettelijke grondslag voor een besluit) als grondslag genoemd. Dat de opgevoerde juridische constructies als grondslag voor de centrale(re) plaatsing niet deugen, spreekt eigenlijk voor zich. Verder vaart de Minister van SZW steeds op de vrijheid om zijn organisatie naar eigen bevinden in te richten, maar zonder de juridische grondslag daarvoor te noemen. Van belang is dat de betrokken ambtenaren deze inrichtingsbevoegdheid niet bestrijden, maar dat die vrijheid volgens hen alleen geldt ten opzichte van nieuw indiensttredende ambtenaren bij zijn ministerie. Zij betogen dat de minister zijn bevoegdheid op dit punt heeft ingeperkt voor het zittende personeel door middel van de (oude) plaatsingsbesluiten. De Centrale Raad oordeelt dat de minister zijn bevoegdheid tot het inrichten van de ambtelijke organisatie van zijn ministerie, waaronder de centrale(re) plaatsing van ambtenaren, ontleent aan art. 44 lid 1 Grondwet en art. 2 lid 1 Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007 (Stb. 2007, 507), dat op dat moment gold. Deze ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden is toch wel onverwacht. Temeer daar dit punt tijdens de openbare zitting eigenlijk nauwelijks tot niet aan de orde is ge weest. Verder ontbreekt in de uitspraak van de Centrale Raad een motivering op dit punt. Art. 44 lid 1 Grondwet schrijft voor dat bij Koninklijk Besluit ministeries worden ingesteld en dat zij onder leiding staan van een minister. Dit laatste betekent onder meer dat de minister de inrichting van de ambtelijke organisatie van het ministerie bepaalt. Art. 2 lid 1 Coördinatiebesluit schrijft in het verlengde hiervan voor dat de minister de organisatie en formatie van zijn ministerie vaststelt. Dit artikel vormt de grondslag voor de zogenoemde organisatie, mandaat- en volmachtbesluiten. 24

3 De vraag is of de Centrale Raad niet al te lichtzinnig heen stapt over het gegeven dat het in het geschil tussen de minister en de betrokken ambtenaren niet gaat over de organisatie en het vaststellen van de formatie van het ministerie, maar om een wijziging van hun rechtspositie waar artikel 109 Grondwet op ziet en waar de Centrale Raad niet op ingaat. Door de minister zelf is niet ontkend dat door de centrale(re) plaatsing art. 57 lid 2 onderdeel b ARAR (zie 3.) terzijde wordt geschoven; sterker nog, hij geeft aan dat dit ook het oogmerk is geweest van de centrale(re) plaatsing. Dit betekent dat de minister zelf dus aangeeft dat het hier een rechtspositionele aangelegenheid betreft. Dan komt aan de orde wat ook door de betrokken ambtenaren ter discussie is gesteld, namelijk of de Minister van SZW de (autonome) bevoegdheid heeft om een dergelijk (rechtspositionele) besluit te nemen. Op grond van art. 109 Grondwet stelt de wet regels over de rechtspositie van ambtenaren. Als uitvloeisel hiervan bepaalt art. 125 lid 1 Ambtenarenwet dat voor ambtenaren bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur voorschriften worden vastgesteld over een aantal aangegeven rechtspositionele onderwerpen. Voor de rijksambtenaar zijn deze rechtspositionele onderwerpen uitgewerkt in het ARAR. De Minister van BZK heeft in een aantal situaties in het ARAR de bevoegdheid gekregen om nadere voorschriften uit te vaardigen en kan in dat kader andere ministers bevoegd verklaren om zelf nadere voorschriften te geven, bijvoorbeeld op het terrein van de departementale invulling van de werktijden. Het centrale(re) plaatsingsbesluit dat volgens eigen zeggen van de Minister van SZW betrekking heeft op de rechtspositie van de betrokken ambtenaren als zodanig, kan gegeven art. 109 Grondwet, alleen door de Minister van SZW zijn genomen als het ARAR of op grond daarvan vastgestelde voorschriften hem die bevoegdheid geven. Als antwoord moet worden gegeven op de vraag naar de juridi sche grondslag van de centrale(re) plaatsingsbesluiten, dan is naar onze mening de conclusie dat het ARAR de minister die bevoegdheid niet geeft en dat maakt dat er naar onze mening geen sprake kan zijn van een (rechtmatig genomen) besluit tot centrale(re) plaatsing voor zittend personeel. Wat is nu de samenhang tussen deze twee grondwettelijke bepalingen? De redenering van de Centrale Raad van Beroep volgend kan een rechtspositioneel besluit kennelijk worden gebaseerd op art. 44 lid 1 Grondwet en art. 2 lid 1 Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007, en kan op die manier de rechtspositionele regelgeving van de ambtenaren die gebaseerd is op art. 109 Grondwet, eigenlijk terzijde worden geschoven. Daarmee heeft de Centrale Raad in één moeite door ook de juridische grondslag voor het nieuwe functiegebouw van het Rijk gelegitimeerd. Of deze juridische grondslag deugdelijk is, wagen wij te betwijfelen. Het nieuwe functiegebouw Rijk heeft, net als de centrale(re ) plaatsing, geen betrekking op de organisatie, de formatie of de bedrijfsvoering van een ministerie, zoals dat in het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011 (Stb. 2011, 180) wordt genoemd, maar is daar wel op gebaseerd. Ten onrechte, het gaat om een rechtspositionele aangelegenheid in de zin van art. 109 Grondwet. De uitspraak van de Centrale Raad heeft als ultieme consequentie dat de rechtspositionele regelingen van de (individuele) ambtenaren met al hun waarborgen (zoals overeenstemming met de vakbonden neer te leggen in collectieve afspraken en de waarborgen rond de (o)verplaatsing) een wassen neus zijn geworden. Een minister mag dit alles dus kennelijk volgens de Centrale Raad zo opzij zetten via art. 44 lid 1 Grondwet. Het is overigens niet voor het eerst dat de Centrale Raad van Beroep met een beroep op artikel 44 Grondwet een bevoegdheidsgebrek meent te kunnen opheffen. Zo redde de Centraal Raad van Beroep in 2002 (AB 2002, 346; AB 2002, 308. Zie ook: AB 2005, 269) in twee uitspraken over militaire regelingen van de Minister van Defensie die door een delegatie-incident in wezen onderbindend waren. Voermans (2011, p. 48) heeft terecht opgemerkt dat dit niet alleen een gezochte constructie is, maar de uitkomst ook niet in overeenstemming is met de strekking van art. 44 Grondwet. Het gaat in de zaken van de militairen en in de zaak van de ambtenaren van SZW niet om een kwestie met louter interne gevolgen. Wij begrijpen wel dat de Centrale Raad van Beroep in een lastig parket zat. Met het honoreren van het (hoger) beroep van de betrokken ambtenaren wat betreft de centra le(re) plaatsing zou namelijk de vraag naar de juridische grondslag voor de vernieuwing van de rijksdienst in het algemeen kunnen opkomen. Dat had de Centrale Raad naar onze mening echter eenvoudig kunnen oplossen door erop te wijzen dat alleen daar waar het de betrokken ambtenaren aangaat niets mag worden veranderd in hun rechtspositie (plaatsing). Voor alle overige ambtenaren die het aanging geldt dat zij door geen bezwaar te maken en/of beroep in te stellen kennelijk instemden met hun rechtspositionele wijziging, waarmee de centrale(re) plaatsing voor hen gedekt is via het beginsel van de formele rechtskracht. Een dergelijke Dat de opgevoerde juridische constructies als grondslag voor de centrale(re) plaatsing niet deugen, spreekt eigenlijk voor zich. 25

4 redenering heeft duidelijk minder verstrekkende negatieve gevolgen dan de voorliggende uitspraak. Is een verticale voeging van zaken acceptabel? Art. 6:19 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat als de Minister van SZW tot wijziging (of intrekking) van het bestreden besluit overgaat tijdens het aanhangig zijn van een beroep tegen dat besluit, het beroep geacht wordt mede te zijn ingesteld tegen het gewijzigde besluit. Met andere woorden, zodra er tijdens een beroep een wijzigingsbesluit wordt genomen, vindt er voeging plaats. De wetgever heeft hiermee niet alleen willen voorkomen dat het besturen als gevolg van een ingesteld bezwaar of beroep stil zou komen te liggen, maar ook dat de belanghebbende(n) steeds opnieuw bezwaar of beroep zouden moeten instellen tegen nadere vervolgbesluiten. Art. 6:24 Algemene wet bestuursrecht verklaart deze voegingsconstructie van overeenkomstige toepassing bij hoger beroep. Dit betekent dat als de Minister van SZW tot wijziging (of intrekking) van de bestreden besluiten overgaat tijdens het aanhangig zijn van een hoger beroep tegen die besluiten, het (hoger) beroep geacht wordt mede te zijn ingesteld tegen de gewijzigde besluiten. In dat geval vindt er ook voeging plaats. Dit kan naar onze mening niet anders worden gelezen, dan dat de wetgever heeft beoogd dat er alleen voeging plaatsvindt bij wijziging van het besluit tijdens een zelfde rechtsgang, dus of tijdens het beroep of tijdens het hoger beroep. Met andere woorden; er kan alleen sprake zijn van voeging op horizontaal niveau. De wetgever heeft destijds niet voorzien in de mogelijkheid van een voeging tussen een hoger beroepzaak en een beroepzaak, met andere woorden; voeging op verticaal niveau. Een dergelijke voeging op verticaal niveau speelt in het onderhavige geschil. Er was tegen een onderdeel van de uitspraak van de Haagse bestuursrechter, daar waar het ging om de vraag of er bij het centrale(re) plaatsing sprake is van een besluit van algemene strekking, hoger beroep ingesteld. Tegelijkertijd heeft de Haagse bestuursrechter de Minister van SZW opgedragen de bezwaarprocedure over te doen en nu met een inhoudelijk besluit te komen (zie HR Overheid , p. 13 onderdeel Besluit van algemeen strekking?). Tegen dat besluit staat dan weer beroep open bij de Haagse bestuursrechter. Tot op dat moment was er nog niet over de inhoud van het centrale(re) plaatsingsbesluit geprocedeerd bij de Haagse bestuursrechter. Het eerste beroep ging alleen over de niet-ontvankelijkheid van de betrokken ambtenaren, namelijk het zijn van belanghebbende(n) (zie HR Overheid , p. 13 onderdeel Belanghebbende(n)?). In weerwil van de opvatting van de wetgever heeft de Centrale Raad de afgelopen jaren beslist dat verticale voeging in beginsel mogelijk is. Er moet dan wel sprake zijn van voldoende samenhang. Dat is bijvoorbeeld het geval als het nieuwe besluit, waartegen in beginsel beroep openstaat bij de rechtbank, een nadere standpuntbepaling behelst ten opzichte van het besluit waartegen hoger beroep is ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep (AB 1995, 269; AB 1997, 102). Dat is in de onderhavige casus nu juist niet aan de orde. Bij de Centrale Raad gaat het om een partieel hoger beroep over een formeel punt (zie HR Overheid , p. 13 onderdeel Besluit van algemeen strekking?). Het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep heeft alleen betrekking op de vraag of er bij de centrale(re) plaatsing sprake is van een besluit van algemene strekking, zoals de Haagse bestuursrechter had geoordeeld. Een inhoudelijk besluit van de Minister van SZW is bij het geschil dat aan de Centrale Raad van Beroep is voorgelegd helemaal niet aan de orde. Er was op dat moment helemaal nog geen inhoudelijk besluit van de minister. De betrokken ambtenaren waren niet-ontvankelijk verklaard. De Haagse bestuursrechter had de minister van SZW juist opgedragen alsnog een inhoudelijk besluit te nemen. Als uitvloeisel van de uitspraak van 26 mei 2010 van de Haagse Rechtbank heeft de Minister van SZW op 17 februari 2011 nieuwe besluiten genomen op het bezwaar van de betrokken ambtenaren. Die bevatten voor het eerst een inhoudelijke beoordeling. Daarbij stelt de minister in lijn met de uitspraak van de Haagse bestuursrechter vast, dat er bij de centrale(re) plaatsing sprake is van een besluit van algemene strekking en dat er ter zake te laat bezwaar is ingediend. Overigens zonder (deugdelijke) motivering, wat niet zo verwonderlijk is, omdat dit geen constructie is die door de Minister van SZW is bedacht. De Haagse bestuursrechter stelde dit zelf aan de orde en bovendien pas tijdens de openbare terechtzitting. Hoe de betrokken ambtenaren dan verweten kan worden dat zij te laat waren met het indienen van bezwaar, een aspect dat bij een te late indiening van de bezwaren uitdrukkelijk bezien moet worden, is en blijft een raadsel. De Minister van SZW gaat hieraan in zijn nieuwe beslissing op de bezwaren overigens volledig voorbij. Ook de Haagse bestuursrechter had dit punt in zijn uitspraak van 26 mei 2010 ten onrechte niet aan de orde gesteld. De wetgever heeft destijds niet voorzien in de mogelijkheid van een voeging op verticaal niveau. 26

5 De minister geeft verder een inhoudelijk oordeel over de bezwaren, dat niet of nauwelijks afwijkt van hetgeen hij al eerder naar voren heeft gebracht. Een en ander betekent dat er hangende het partieel hoger beroep door de Minister van SZW op 17 februari 2011 geheel nieuwe besluiten met een geheel nieuwe grondslag, namelijk een besluit van algemene strekking, zijn genomen. In dat licht bezien is het dan ook verwonderlijk dat de minister steeds nog een grondslag in een het ARAR zoekt voor de individuele plaatsingsbesluiten. Een nieuwe grondslag voor het besluit staat vol gens de Centrale Raad van Beroep zelfs horizontale voeging in de weg, laat staan dat verticale voeging mogelijk is (AB 2000, 181; AB 2000, 143). Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht hebben de betrokken ambtenaren bij de Haagse Rechtbank beroep ingesteld tegen de nieuwe inhoudelijke besluiten van de Minister van SZW van 17 februari 2011 die een uitvloeisel zijn van de uitspraak van de rechtbank van 26 mei De Haagse Rechtbank zendt de beroepen echter door naar de Centrale Raad. De betrokken ambtenaren brengen bij de Centrale Raad naar voren dat zij vinden dat het hoger beroep geen betrekking kan hebben op (de beroepen tegen) de nieuwe besluiten van 17 februari Daarbij wijzen zij uitgebreid schriftelijk op het bovenstaande. Zij vinden dat daarover eerst een inhoudelijk oordeel moet worden gegeven door de Rechtbank in s-gravenhage. Dat is niet gebeurd in de uitspraak van 26 mei Het heeft niet mogen baten. De Centrale Raad verwijst naar de samenhang van beide kwesties zonder dit deugdelijk te onderbouwen, en ziet verder vanuit het oogpunt van finale geschillenbeslechting geen reden om de nieuwe, inhoudelijke besluiten die niet tegemoet komen aan de bezwaren, niet te betrekken bij het hoger beroep en gaat dus in weerwil van zijn eigen oordelen over tot verticale voeging. De consequentie hiervan is niet anders dan dat de betrokken ambtenaren een inhoudelijke rechtsgang bij de Haagse Rechtbank is ontzegd. Het belang van feitelijke rechtspraak in twee instanties klemt te meer daar de Centrale Raad zonder dat daar discussie over is gevoerd tijdens de terechtzitting en zonder dat daarvoor een motivering is gegeven in de uitspraak, een totaal nieuwe grondslag voor de centra le(re) plaatsing opvoert, namelijk art. 44 lid 1 Grondwet en art. 2 lid 1 Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst De betrokken ambtenaren is zo de mogelijkheid ontzegd zich hiertegen te verweren; verder is op deze grondslag het nodige af te dingen, zoals hiervoor ook is gebeurd. Afronding Met de onderhavige uitspraak zet de Centrale Raad van Beroep enerzijds via verticale voeging, door een zeer ruime uitleg van art en 6.24 Algemene wet bestuursrecht, de deur flink open voor het opzij zetten van beroep op de rechter in twee instanties, nota bene de (harde) kern van de Algemene wet bestuursrecht. Anderzijds wordt via een beroep op art. 44 lid 1 Grondwet en art. 2 lid 1 Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007 de rechtspositionele regelgeving van ambtenaren die geba seerd is op art. 109 Grondwet, met alle daarmee samenhangende waarborgen (zoals overeenstemming met vakbonden, neer te leggen in collectieve afspraken en waarborgen bij (o)verplaatsing), wezenlijk op de tocht gezet. Mogelijk dat de Centrale Raad heeft gedacht met deze uitspraak de problemen rond de centrale(re) plaatsing - met name de juridische grondslagen ervan- pragmatisch te kunnen omzeilen, maar wij hebben al aangegeven dat een dergelijke constructie helemaal niet nodig was. Bovendien is een aantal inhoudelijke zaken niet door de rechtbank in eerste aanleg beoordeeld, zoals de bevoegdheid van een minister om autonoom zonder juridische grondslag - rechtspositionele besluiten te nemen en de verhouding tussen art. 44 lid 1 en art. 109 Grondwet als het gaat om rechtspositionele aangelegenheden van ambtenaren. Al met al is dit een uitspraak waarover niemand tevreden kan zijn, behalve dan natuurlijk de ministers die gewoon verder kunnen gaan met het nemen van rechtspositionele besluiten, zoals het functiegebouw Rijk, - naar onze mening- zonder deugdelijke juridische grondslag. Bronnen P.J.J. van Buuren & T.C. Borman, Tekst & Commentaar Algemene wet bestuurs recht, Deventer 2001 P.J.J. van Buuren & T.C. Borman, Tekst & Commentaar Algemene wet bestuurs recht, Deventer 2011 W.J.M. Voerman, Legaliteit als middel tot een doel, in: Controverses rondom legaliteit en legitimatie (preadviezen NJV), Deventer 2011 Procesdossier Minister van SZW, beslissing op bedenkingen van 21 januari 2009 Beroepschrift van 17 september 2009 Minister van SZW, beslissing op bezwaar van 17 februari 2011, Beroepschrift van 7 april 2011 Minister van SZW, verweerschrift van 24 maart 2009 Minister van SZW, aanvullend verweerschrift van 29 april

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Tilburg University Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Document version: Peer reviewed version Publication date: 2013

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Lichtenberg, J.J.N. Published in: Eco-Cities Gepubliceerd: 01/01/2012 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven en de start van de opleiding biomedische technologie Rem, M. Published in: Redevoeringen gehouden

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G.

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Onderzoek rapport Lenting & Partners

Onderzoek rapport Lenting & Partners Onderzoek rapport Lenting & Partners Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER

Eindhoven University of Technology MASTER Eindhoven University of Technology MASTER Zelfmonterend vliesgevelsysteem een zelfmonterend en zelfdemonterend vliesgevelsysteem, waarbij de aandrijftechniek tijdens zijn levenscyclus gebruikt wordt voor

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift en schema video recording

Bedieningsvoorschrift en schema video recording Bedieningsvoorschrift en schema video recording Groot, de, M.Th. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C.

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C. Eindhoven University of Technology MASTER de ontwikkeling van een micronetwerk Ploegmakers, R.F.C. Award date: 2009 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren Eindhoven University of Technology MASTER Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren van Rede, P. Award date:

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Tilburg University Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L.

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Gepubliceerd: 17/04/2015 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of

Nadere informatie

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M.

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Tilburg University Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Peer reviewed version

Nadere informatie

Sekseverschillen op de werkvloer

Sekseverschillen op de werkvloer Sekseverschillen op de werkvloer Verkerk, M.J. Published in: RMU-NU : ledenmagazine van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Gepubliceerd: 01/01/2014 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version

Nadere informatie

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Tilburg University Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Gijsbers, R. Published in: InstallateursZaken Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief aanpassingen uit het

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P.

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P. Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P. Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J.

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee leven en beleven op een zeedijk Slokkers, G.C.J.J. Eindhoven University of Technology MASTER Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J. Award date: 2007 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's

Nadere informatie

Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L.

Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L. Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Voorziening voor de integratie van zonwering

Voorziening voor de integratie van zonwering Voorziening voor de integratie van zonwering Lichtenberg, J.J.N.; Timmermans, A.W.C.; Willems, M.H.P.M. Gepubliceerd: 07/01/2003 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please

Nadere informatie

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Technische Hogeschool Eindhoven (THE). Bouwkundewinkel Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Tilburg University. Yukos, exequatur, en kort geding Tjong Tjin Tai, Eric. Document version: Author final version (often known as postprint)

Tilburg University. Yukos, exequatur, en kort geding Tjong Tjin Tai, Eric. Document version: Author final version (often known as postprint) Tilburg University Yukos, exequatur, en kort geding Tjong Tjin Tai, Eric Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2011 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version Tilburg University Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Document version: Peer reviewed version Publication date: 1995 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication Tilburg University Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1992). Internationaal

Nadere informatie

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Oerlemans, W.G.M.; Bakker, A.B.; Vuuren, van, C.V.; Veldhoven, van, M.J.C.M.; Bekkum, van, P.W.J.; Lith, van, P.M.P.; Siegert, H.S.; Tweehuysen, H.; Velde,

Nadere informatie

Ervaringen met ICTonderzoek in HBO

Ervaringen met ICTonderzoek in HBO Ervaringen met ICTonderzoek in HBO van Leeuwen, H.; Teeuw, W.; Tangelder, R.; Griffioen, R.; Krose, B.; Schouten, B.A.M. Published in: Proceedings Nederlands Informatica Congres, 7-8 April 2011, Heerlen,

Nadere informatie

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen University of Groningen Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Tilburg University Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M.

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001 Tilburg University Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Barendrecht,

Nadere informatie

Tilburg University. Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening. Publication date: 2000

Tilburg University. Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening. Publication date: 2000 Tilburg University Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric. Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Tilburg University. De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric. Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Tilburg University De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Document version: Peer reviewed version Publication

Nadere informatie

Beperkte rol privaatrecht bij prefentiebeleid medicijnen Vranken, J.B.M.

Beperkte rol privaatrecht bij prefentiebeleid medicijnen Vranken, J.B.M. Tilburg University Beperkte rol privaatrecht bij prefentiebeleid medicijnen Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Beperkte

Nadere informatie

Verslag van de resultaten op de retentietoets "massa-veer systemen" vd Elst, J.H.A.M.

Verslag van de resultaten op de retentietoets massa-veer systemen vd Elst, J.H.A.M. Verslag van de resultaten op de retentietoets "massa-veer systemen" vd Elst, J.H.A.M. Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L.

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Tilburg University Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Published in: DIXIT: tijdschrift over toegepaste taal- en spraaktechnologie Publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

In afwachting van de inperking van de stilzwijgende verlenging TjongTjin Tai, Eric

In afwachting van de inperking van de stilzwijgende verlenging TjongTjin Tai, Eric Tilburg University In afwachting van de inperking van de stilzwijgende verlenging TjongTjin Tai, Eric Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Tilburg University Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Document version: Early version, also known as pre-print Publication date: 2014 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne. Published in: Ars Aequi

Tilburg University. Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne. Published in: Ars Aequi Tilburg University Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne Published in: Ars Aequi Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2014 Link to

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Bankzitters : hoe krijg je ze online?

Bankzitters : hoe krijg je ze online? Bankzitters : hoe krijg je ze online? Schepers, J.J.L. Published in: Marktvisie: Tijdschrift voor de Marketeer Gepubliceerd: 01/01/2006 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Nadere informatie

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C.

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M.

Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M. Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF,

Nadere informatie

Interactie als gereedschap Koole, Tom

Interactie als gereedschap Koole, Tom Interactie als gereedschap Koole, Tom IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Geloofwaardigheid in politiek en bestuur Boogers, M.J.G.J.A. Published in: Bestuurskunde

Tilburg University. Geloofwaardigheid in politiek en bestuur Boogers, M.J.G.J.A. Published in: Bestuurskunde Tilburg University Geloofwaardigheid in politiek en bestuur Boogers, M.J.G.J.A. Published in: Bestuurskunde Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen Mooren, Francisca Catharina Theodora

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde University of Groningen Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Vervormingsmetingen Z-profiel

Vervormingsmetingen Z-profiel Vervormingsmetingen Z-profiel Kortman, J.C. Gepubliceerd: 01/01/1964 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN Ontvangen

Nadere informatie

University of Groningen. Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo

University of Groningen. Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo University of Groningen Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M.

Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M. Tilburg University Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008).

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie