5. Dat leren onze kinderen op onze school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Dat leren onze kinderen op onze school"

Transcriptie

1 5. Dat leren onze kinderen op onze school 5.1. Groepen 1-2 Het werken in de groepen 1-2 gebeurt vanuit de grote en kleine kring. De schooldag begint met een activiteit in de grote of kleine kring en in de kring keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op de speelplaats. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen voor veel leerzaam materiaal. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk voor het later lees en taalonderwijs. Door middel van thema s en projekten proberen we in te spelen op de ervaringswereld van het kind [ herfst,ziekenhuis,kinderboekenweek,lente, sinterklaas, etc] Zo komen de verschillende leer- en vormingsgebieden zoals wereldoriëntatie aan bod. In de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de thema-hoek is ook bezig met taalontwikkeling, fonemisch bewustzijn, of ontluikende geletterdheid of woordenschat, wie speelt met lotto leert ook de getallen of de kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Activiteiten in groep 1-2: De schooldag kent een vast ritme, dit biedt de leerlingen een gevoel van erkenning, veiligheid en geborgenheid. De activitieiten sluiten bij elkaar aan. De dag begint meestal in een kring, met meestal daaraan gekoppeld een taalactiviteit; voorlezen vertellen prentenboek kringgesprek ( grote- en kleine kring) dramatische expressie versje Naast de taalontwikkeling komt elke dag werken met ontwikkelingsmateriaal aan bod, dit gebeurt op verschillende manieren; vrij kiezen door de leerling en het verplicht werken ( geleid door leerkracht) aan opdrachten. Dit kan individueel of in groepjes. De kinderen kunnen ook in hoeken werken, zoals : Poppenhoek/ bouwhoek/ zand-watertafel/ techniektoren/ p.c. ( schatkist) Verder wordt ook met materialen op hun eigen tafel gewerkt; Puzzels/ tekenen/ telmaterialen/ enz.

2 Iedere dag staat er spel op het rooster. Dit kan zowel binnen als buiten. Buitenspel bestaat uit spel, de kinderen bouwen hutten, spelen in de zandbak of het spelen van spelletjes. Bij het spelen in de speelzaal kunnen we de lessen onderverdelen in: vrij spel met klautermateriaal de spelles het spelen met hanteerbaar materiaal; ballen,hoepels,pittenzakjes In de schoolweek vinden er ook allerlei expressieactiviteiten plaats: dramatische expressie creatieve expressie [ tekenen/knutselen] dans/zang 5.2. Groepen 3 t/m 8 ;Vak-vormingsgebieden Vanaf groep 3 ontwikkelt uw kind zich meer van een spelend naar een lerend kind. We spelen in op de leergierigheid van de kinderen door het aanbieden van uitdagende, spontane en op het niveau van kinderen gerichte activiteiten. Omdat er meer klassikale momenten zijn, wordt er frequenter een beroep gedaan op de luistervaardigheid, concentratie en taakgerichtheid van de leerlingen A. Lezen: Lezen leren de kinderen aan de hand van de nieuwe methode Veilig leren lezen. In de eerste 6 kernen worden in de context van een voorleesverhaal structuurwoorden aangeboden en d.m.v. deze woorden worden de letters aangeleerd. Leren lezen is gekoppeld aan het schrijven van de woorden. We gebruiken o.a. reuzenleesboeken, wandplaten, woordstroken, digitaal bord en leesboekjes. Vanaf de eerste dag leren de kinderen de letters van een woord op klank benoemen.vooral tijdens het zelfstandig werken proberen we zoveel mogelijk gedifferentieerd met de leerstof om te gaan. De kinderen werken daar waar nodig is individueel, maar ook in groepjes. Na ongeveer een half jaar is de leesvaardigheid van de beginnende lezertjes al zo groot dat we de hulp inroepen van ouders om samen met een groepje kinderen een half uur te lezen. Het leesplezier is ook belangrijk. De kinderen worden daarbij naar technische vaardigheid in groepjes verdeeld. Klassikaal gaan we verder met het oefenen van de technische leesvaardigheid, ook het begrijpen van het gelezene krijgt steeds meer aandacht. In de groepen 4 en 5 ( 6 indien nodig) gebruiken we de methode Estafette Estafette gaat uit van leesinstructies. De methode is opgezet dat de leerkracht kan inspelen op de verschillen tussen de leerlingen. Er is een overlap ( niveau 2 ) met het aanvankelijk lezen, zodat de overstap gemakkelijk kan verlopen. De methode biedt ruimte voor een aanpak op niveau. Op basis van toetsresultaten wordt de groep ingedeeld. Een groep kan zelfstandig verder, terwijl andere leerlingen individueel begeleid worden. Elke leerling krijgt zijn eigen leerstofpakket en heeft een speciale aanpak nodig. In deze methode komen vijf aspecten van het lezen aan bod: 1. Uitbreiding van het technisch lezen. Dit gebeurt door hardop te lezen: klassikaal of in groepjes. In groep 4 t/m 8 worden o.a. de volgende aspecten geoefend: gebruik van leestekens - woordgroepen lezen - op toon lezen het juiste tempo lezen - vermijden spellinguitspraak

3 2. Begrijpend lezen. goed gelezen. De kinderen worden vaardigheden en strategieën bijgebracht, die ze kunnen gebruiken om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen. 3. Verwerven van informatie door lezen. De kinderen leren hoe ze snel informatie kunnen opzoeken en hoe deze te verwerken. 4. Leesbevordering. Hierbij proberen we b.v. via aandacht te geven aan een gedeelte van een boek het plezier in het lezen te vergroten. ( door b.v. theaterlezen of muzieklezen) 5. Vrij lezen. Vanaf groep 4 gaan de leerlingen om de 3 weken naar de bibliotheek om een leuk boek te halen, waarin ze dan op een vrij moment kunnen lezen. Deze onderdelen komen ook aan bod in de methode goed gelezen voor de groepen 5 t/m B. Taal Bij het taalonderwijs schenken we aandacht aan het correct schrijven, aan stellen, mondeling en schriftelijk taalgebruik, ontleden, woordenschatuitbreiding, toneelspel en luisteren. We werken met de methode Taal Actief ; deze methode heeft voor spelling een aparte leergang ( Woordspel ). De leerlingen leren op systematische manier nieuwe woorden foutloos te schrijven. Voor de andere facetten van het taalonderwijs ( Taalspel ) gebruikt deze methode zeer afwisselende werkvormen en leeractiviteiten. 5.2.C. Schrijven In groepen 1-2 wordt begonnen met motorische oefeningen als voorbereiding op het schrijven. De oefeningen voor de ruimtelijke oriëntatie en de grove en fijne motoriek worden spelenderwijs uitgevoerd. De oefeningen zijn zo opgezet dat ze aansluiten bij de motorische ontwikkelingen van het kind. De voorkeurshand gaat zich ontwikkelen en dan wordt er aandacht besteed aan de pen/potloodgreep en de positie van de duim. De basis van de methode Pennenstreken zijn schrijfpatronen. tegelijkertijd met de letters van de methode Veilig leren lezen krijgen de kinderen deze schrijfpatronen aangeboden. Ook de schrijfwijze van de cijfers 1 t/m 10 wordt aangeleerd. Door oefening zal deze steeds verfijnen en zal de precieze vorm steeds beter gemaakt gaan worden. Na de schrijfpatronen volgt het lopend schrift in werkschriften. Vanaf groep 4 gaan we beginnen met het aanleren van hoofdletters en hun verbindingen.in de groepen 4 en 5 worden de de letters geautomatiseerd en wordt er steeds meer methodisch en tempo schrijven geoefend. Bij het ontwikkelen naar een eigen handschrift vanaf groep 6 hanteren we 2 uitgangspunten: a) goed verzorgd b) leesbaarheid 5.2.D. Rekenen We proberen de kinderen tijdens het rekenen inzicht bij te brengen m.b.v. allerlei materialen. De getallenlijn en het 100-veld komen aan bod. Er worden sommen geautomatiseerd. ( o.a. sommen onder de 10 in groep 3, de tafels in groep 4 en 5, cijferen, staartdelingen en breuken in de bovenbouw) Daarnaast komen er ook onderdelen uit hun omgeving aan bod; zoals wegen, meten, kalender,tijd,tabellen, grafiek, geld, kansbereking en diagrammen. De methode De wereld in getallen geeft mogelijkheden tot overleg met elkaar, zodat kinderen van en met elkaar kunnen leren!! De methode is per leerjaar opgebouwd uit leerstofblokken met een vast aantal projecttaken en rekentaken. De projecttaken kennen inhouden zoals meten, meetkunde, lezen en interpreteren van grafieken en tabellen, enz. De rekentaken zijn meer gericht op hoofdrekenen, cijferen, breuken, e.d.

4 5.2. E. Engels Op onze school wordt in de groepen 7 en 8 Engels gegeven. In onze methode Real English wordt de basis gelegd voor communicatieve vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op speekvaardigheid en luistervaardigheid en tevens op de uitbreiding van de Engelse woordenschat. We sluiten aan bij de vele ervaringen die kinderen al hebben opgedaan via vakantie, televisie en Engelse liedjes. We maken intensief gebruik van het digitale bord bij deze lessen F. Geestelijke stromingen In deze lessen bereiden we de kinderen voor op deelname aan een multiculturele samenleving. Daartoe laten we ze kennis maken met een aantal belangrijke levensbeschouwelijke stromingen via een projectmatige aanpak. Dit gebeurt vrnl. in de bovenbouwgroepen G. Catechese Op onze school gebruiken wij voor de Catecheselessen de methode Trefwoord. Het is een methode voor de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs. Een methode die geschikt is voor zowel katholieke-, protestantse-, christelijke- als interconfessionele basisscholen. Trefwoord bestaat uit de volgende onderdelen: een kleurenposter per thema; een scheurkalender die voor elke dag een tekening biedt bij het thema; een handleiding voor de onder-, midden- en bovenbouw; een cd met zowel profane als geestelijke liedjes voor school en kerk Per schooljaar is er kerst- en paasviering. Er is ruimte voor andere godsdiensten en levensbeschouwing. Omdat Trefwoord het actuele kalenderjaar volgt, worden ieder jaar nieuwe afleveringen gemaakt, met bijbehorende onderdelen. Ook vindt in alle groepen de voorbereiding plaats op kerkelijke feesten zoals Kerstmis, Pasen, e.d. Op verzoek verlenen de kinderen hun medewerking aan de gezinsvieringen in de kerk. De wereldoriënterende vakken De kinderen doen ervaringen op, nemen waar en vormen voor zichzelf een beeld en bestaanszin. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en leggen relaties tussen de mens en de ruimte, de mens en de tijd, de mens en de cultuur. Het kind krijgt een kijk op zichzelf en anderen, op oorzaak en gevolg.

5 Bij de wereldoriënterende vakken kijken we met de kinderen regelmatig naar digitale uitzendingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Huisje boompje beestje, Nieuws uit de natuur, Weekjournaal.Waar mogelijk proberen we ook deze vakken geïntegreerd aan te bieden. Op onze school wordt wereldoriëntatie opgesplitst in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur H. Aardrijkskunde Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode een wereld van verschil ONDERBOUWGROEPEN 1 T/M 4 : Via projecten en thema s komen er verschillende onderwerpen aan de orde. GROEP 5 Hier ligt het accent op de eigen woonomgeving. Hier leren de kinderen oog te krijgen voor bepaalde verschijnselen, bijvoorbeeld dat het gebruik en de inrichting van de ruimte mede afhankelijk is van de verandering in bevolkingsomvang. GROEP 6 Hier leren de kinderen zicht te krijgen op de samenhang tussen bepaalde verschijnselen. Zo leren ze onder andere wat het verband is tussen het consumptiepatroon en de beschikbare grond en ze krijgen inzicht in het feit dat grootschalig grondgebruik gevolgen heeft voor de natuur. GROEP 7 In deze groep ligt de nadruk op Europa in de wereld. Hoe leven mensen samen met anderen? Hoe afhankelijk zijn we van het milieu? Waarom verhuizen mensen? GROEP 8 In groep 8 ligt het accent op De wereld en een menswaardig leven. Hoe houden we de beperkte leefruimte voor iedereen zodanig dat een menswaardig leven gewaarborgd blijft? Wat is de plaats van Nederland in Europa en de wereld? Hoe is de machtsverhouding tussen bepaalde landen? Kaartlezen en topografie komen ruimschoots aan bod. Groep 5: plattegronden lezen en begrijpen Groep 6: topografie Nederland Groep 7: topografie Europa Groep 8: topografie Wereld In deze methode komen ook verschillende aspecten van andere vakgebieden aan bod, zoals geschiedenis, maatschappelijke en geestelijke vorming, natuurkunde en biologie, staatsinrichting. 5.2.I. Geschiedenis Voor geschiedenis gebruiken wij de methode: Bij de tijd. In de groepen 3 en 4 gaat het om de ontwikkeling van tijdsbesef.( dagdelen/seizoenen /maanden/ jaren)in groep 5 ligt het accent op de eigen levensgeschiedenis ( het eigen huis, de straat foto van het kind, ouders en opa s en oma s), op de geschiedenis van dingen om hen heen. Voor groep 5 en 6 gebruiken we de tijdlijn en we werken in blokken en worden de accenten steeds aangepast; Groep 5 ; mensen in de geschiedenis Groep 6: Ontwikkelingen in Nederland In de groepen 7 en 8 gebruiken we een tijdboek. Groep 7: Het Europese perspectief Groep 8: Het mondiale perspectief De vaste onderwerpen in groep 5 t/m 8 zijn: - van jacht naar akker/ van dorp naar keizerrijk/ een sterke band/ veiligheid,vrijheid en welvaart/bazen,werkvolk en machines/ sneller en groter.

6 Deze methode biedt de ruimte tot differentiatie in de vragen en opdrachten. Verder richt bij de tijd zich erg op zelfstandig werken. Er is een afwisseling tussen leerkracht-gebonden en een zelfstandige geschiedenisles, vandaar dat deze methode ook geschikt is voor combinatiegroepen. Regelmatig geven de geschiedenislessen inspiraties om op excursie te gaan. 5.2.J. Natuuronderwijs In onze methode Naut hanteren we een thematische aanpak met centrale thema,s. Verder zijn er nog een aantal onderwerpen waar we een keuze uit maken, o.a. de techniektoren, de uitzendingen van Schooltelevisie (NOT) en uit de projekten van de natuurgroep St.Michielsgestel. Naut, voor groep 3 en 4 Het jaarprogramma voor groep 3 en 4 is met opzet beperkt gehouden. Speciaal voor deze jonge kinderen is een wereldoriëntatiepakket gemaakt. De onderwerpen komen volledig geïntegreerd aan bod, waarbij de combinatie van spelen en leren centraal staat. De kinderen starten in groep 3 met één werkboek, dat ze meenemen naar groep 4. In dat " Leer-doeboek" staan opdrachten voor zelfstandig werken. De belangrijkste thema s voor wereldoriëntatie worden behandeld, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op onder meer Naut in groep 5.. Naut voor groep 5 t/m 8 Door het korte jaarschema brengt Naut rust in het programma. Alle kerndoelen worden in die korte periode gehaald. Zo blijft er tijd over voor het werken met de bakkaarten van Naut of een eigen invulling met projecten, excursies en andere activiteiten. Alle lessen zijn zo gestructureerd opgebouwd, dat ze allemaal deels of geheel zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Als leerkracht geeft u bv. instructie aan de ene groep, terwijl de andere zelfstandig werkt. Een variatie van verschillende technieken binnen de basisschool, deze toren geeft groepen de gelegenheid om aandacht te besteden aan techniek. Ook het bevorderen van gezond gedrag maakt hiervan deel uit. Onze methode biedt herkenbare thema s voor kinderen, die gaan over ervaringen met mensen, dieren, planten en dingen. Onze leerlingen kunnen zelf ontdekkend en onderzoekend bezig zijn K Expressievakken

7 Onder de creatieve- expressie vakken verstaan we tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Deze vakken komen wekelijks aan bod in alle groepen. Voor de creatieve vakken werken we met de methode uit de kunst. Voor elk expressievak werken we met een aantal vastliggende onderwerpen en technieken. Daarnaast hebben de leerkrachten de vrijheid om aan te sluiten bij de groepsthema s, feesten en actualiteiten. Vooral het prikkelen tot creativiteit en het plezier ervaren zijn hierbij erg belangrijk. Bewegingsonderwijs; De kleuters spelen bij goed weer buiten en bij minder goed weer binnen in het speellokaal. De lessen bestaan uit gymnastiek- of spelles. De groepen 3 t/m 5 hebben eenmaal per week en de groepen 6 t/m 8 hebben tweemaal per week buitenshuis gymles. De groepen 3 t/m 8 doen dat in sporthal de Run. Deze lessen worden gevarieerd door toestel- en spellessen. Wij werken met de methode : Bewegen in het basisonderwijs 5.2.L. Sociale redzaamheid: Bij het bevorderen van de sociale redzaamheid denken we vooral aan het kunnen omgaan met anderen, als deelnemer aan een groep, als consument en als verkeersdeelnemer. We willen de kinderen kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren die nodig zijn om in groepsverband met elkaar om te gaan, elkaar te verdragen en te komen tot samenwerking.tevens willen we de kinderen leren omgaan met een aantal vaardigheden. Duidelijke school-en gedragsregels dragen daartoe bij. Wij werken hier met een sociaal-emotionele methode Goed Gedaan ; dit is een preventieve methode door de hele school heen. Deze methode geeft via ouderbrieven en het schoonieuws aan de ouders kenbaar wat de items zijn. Iedereen is zo betrokken bij deze methode. Ook als deelnemer in het verkeer willen we de kinderen een goed verkeersgedrag aanleren door o.a. het bijbrengen van kennis van regels, borden en de toepassing in verkeerssituaties. Hiervoor gebruiken we de verkeersmethode Wijzer door het verkeer Als school hebben wij het BVL label. ( Brabants Veiligheidslabel ) Theresiaschool heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel Wat is het BVL? Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Wij hebben ons in 2007 opgeven om het Brabants Verkeers veiligheids Label te behalen. Een label, dat aan de buitenwereld laat zien dat wij als school verkeerseducatie en verkeersveiligheid zeer belangrijk vinden!

8 De Theresiaschool is sinds oktober 2010 een basisschool met het Brabants veiligheidslabel: De school heeft een verkeerscoördinator aan, die alle onderwijsactiviteiten en (praktische) projecten coördineert. Voldoende verkeerseducatie in de klas. Regelmatig nieuwe verkeerseducatieprojecten. Praktische verkeerseducatie zoals praktische buitenlessen en verkeersexamen Een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes. De betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie. Op de bovenstaande onderdelen heeft de school genoeg punten gescoord voor het label. De verkeerscoördinatoren voor onze school zijn een aantal leerrkachten en één ouder. Ook hygiëne past als gegeven in sociale redzaamheid. Het bijhouden van het gebit en verzorging van het lichaam komen methodisch niet aan de orde, maar wel in incidentele situaties en vaak ook bij wereldoriënterende vorming M. I.C.T. / computeronderwijs De computer neemt in het basisonderwijs een belangrijke plaats in. Om het onderwijs met dit moderne medium goed te laten slagen heeft de school de gespecialiseerde kennis daarvoor wel nodig. We prijzen ons gelukkig dat we teamleden hebben die hierin wat specialisme hebben. Zij scholen en ondersteunen het team op computergebied, zorgen voor de juiste programma s/software voor de kinderen en zorgen voor een juiste inzet daarvan. Ook in de onderbouw leren de kinderen er al structureel mee omgaan. Op speelse wijze wordt de leerstof op weer een andere wijze aangeboden.wij proberen zoveel mogelijk software aan te schaffen die aansluit bij onze methodes. Inmiddels hebben 14 lokalen een digitaal bord. De leerlingen kunnen dit op eigen tempo en zelfstandig doorlopen. Wij hebben per lokaal 2 netwerk-computers voor leerlingen in de groep geschakeld in een netwerk. De leerlingen krijgen behalve het individuele computergebruik in de klas, ook nog les op de werkeilanden. Verder zullen zij informatie gaan zoeken op internet voor hun spreekbeurten en over onderwerpen. De leerlingen in groep 8 leren hoe met een power point en word om te gaan. De school heeft een eigen web-site

4. Dit leren onze kinderen op onze school

4. Dit leren onze kinderen op onze school 4. Dit leren onze kinderen op onze school Groepen 1-2 Leren en bewegen is bij kleuters onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kleuters leren tijdens hun spel. De leerkracht speelt hierop in door middel van

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Doelen van de school Methoden / materialen Relatie met de kerndoelen. Constructiemateriaal. Poppenhoekmateriaal. Ongevormd materiaal.

Doelen van de school Methoden / materialen Relatie met de kerndoelen. Constructiemateriaal. Poppenhoekmateriaal. Ongevormd materiaal. Bijlage 2 Ordening van de inhoud van het onderwijs WERKEN MET ONTWIKKELINGSMATERIAAL Over een grote mate van begripsvorming en ruimtelijk inzicht beschikken en dit laatste ook in het platte vlak kunnen

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 7

Informatie. vakgebieden. Groep 7 Informatie vakgebieden Groep 7 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 8

Informatie. vakgebieden. Groep 8 Informatie vakgebieden Groep 8 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep 6 schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF

Informatie groep 6 schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF Informatie groep 6 schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF Catechese, levensbeschouwing Wij werken met de methode Trefwoord. Hiermee wordt elke ochtend een korte dagopening gedaan. Trefwoord laat kinderen op

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

5. De vakken beter bekeken

5. De vakken beter bekeken 5. De vakken beter bekeken 5.1 Rekenen en Wiskunde In de groepen 3 t/m 8 wordt gerekend met de nieuwe rekenmethode Alles telt. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2012/2013 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt momenteel les van één juf, Linda Velgersdijk. Meester Ed Meerburg en meester

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Klassenbrief. Leerkrachten: Juf Iris, Floor en meester Jan. Afspraken in de klas: 1 ste week met de leerlingen gemaakt.

Klassenbrief. Leerkrachten: Juf Iris, Floor en meester Jan. Afspraken in de klas: 1 ste week met de leerlingen gemaakt. Algemene informatie Leerkrachten: Juf Iris, Floor en meester Jan Afspraken in de klas: 1 ste week met de leerlingen gemaakt. Website: www.demeander-delfgauw.nl Verjaardag leerkrachten. Rekenen Nieuwe methode

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Basisschool "De Regenboog"

Basisschool De Regenboog Basisschool "De Regenboog" Informatieboekje groep 3 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep in

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Even voorstellen maandag,donderdag en vrijdag: Anita dinsdag en woensdag: Marjon maandag-, dinsdag- en woensdagochtend: Lorenzo donderdag: Pabo-stagiaire Nelianne

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

-INFO groep 5- Welkom

-INFO groep 5- Welkom Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Het onderwijs in de groepen

Het onderwijs in de groepen Het onderwijs in de groepen RKBS De Parkiet Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag Tel. 070-363 13 69 www.parkiet.org info@parkiet.lucasonderwij s.nl I N H O U D: De kleuters Overgang groep 2 naar 3 Groep 3 t/m

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal

Nadere informatie

Welkom. Wij wensen u en uw kind een fijn, maar bovenal een gezegend schooljaar toe! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs!

Welkom. Wij wensen u en uw kind een fijn, maar bovenal een gezegend schooljaar toe! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs! Welkom De eerste twee schoolweken liggen alweer bijna achter ons! Tijdens de info- avond heeft u de mogelijkheid gehad om belangrijke informatie te ontvangen. In uw handen heeft u de infobrief van groep

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 5

Informatieboekje GROEP 5 Informatieboekje GROEP 5 Schooljaar 2015-2016 Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 5? Rekenen We werken met de rekenmethode De Wereld in Getallen. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

*Welkom* rmatieavond Groep 1/2. Sint Martinusschool

*Welkom* rmatieavond Groep 1/2. Sint Martinusschool *Welkom* rmatieavond 2016 Groep 1/2 Sint Martinusschool *De bedoeling van deze avond* Voorstellen Margot, Kim en Aybike Verantwoordelijkheid groepen Vertellen over de manier van werken in de groepen 1

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7

Informatieboekje groep 7 Informatieboekje groep 7 2016-2017 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Wij werken met de leerlijn Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is gerelateerd aan de actualiteit. In verschillende blokken worden de volgende leesstrategieën

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Informatieboekje. groep 4

Informatieboekje. groep 4 Informatieboekje groep 4 2016-2017 Doel van dit boekje: Een overzicht geven van de leerstof die in deze groep aan de orde komt. Rekenen Methode: Pluspunt Wij hebben een eigen planning gemaakt bij de methode

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2016-2017 LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal Actief. De methode

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN Basisschool De Vlonder Heufkens 502 5403 LV UDEN 0413 33 23 23 info@devlonder.nl www.devlonder.nl Wat doen we op de Vlonder in groep 7? Rekenen Methode Wereld in getallen Oriëntatie in de getallen - Getallen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep Informatieavond groep 4 Hoe, wat, wanneer en wat er verder zo besproken kan worden... Programma Welkom Hoe zit de organisatie van de week in elkaar? Leerstof van dit schooljaar in vogelvlucht Pedagogisch

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Ingrid juf Karin juf Antoinette Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN Basisschool De Vlonder Heufkens 502 5403 LV UDEN 0413 33 23 23 info@devlonder.nl www.devlonder.nl Wat doen we op de Vlonder in groep 7? Rekenen Methode Wereld in getallen Oriëntatie in de getallen - Getallen

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2015-2016 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Groep specifieke informatie

Groep specifieke informatie Groep specifieke informatie KIJK! Volgsysteem voor de groepen 1-2-3 Observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen in al haar facetten, bij alles wat kinderen doen in de klas Input voor de

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2014-2015. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2014-2015 Wat doen we op school in groep 1+2 3 4 5 6 7 8 Geachte ouders, Hierbij treft u een informatieboekje aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de maniervan werken in de groep

Nadere informatie