SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012"

Transcriptie

1 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI augustus 2012 De Nederlandse biedingsregels zijn gewijzigd. De wijzigingen betreffen de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit openbare biedingen (Bob), het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft, het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. De gewijzigde regels zijn in werking getreden met ingang van 1 juli In deze nieuwsbrief geeft de AFM een samenvattend (niet volledig) overzicht van de wijzigingen in het Bob. Over de andere wijzigingen merkt de AFM slechts het volgende op. De wijzigingen in de Wft en het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn zijn beperkt en/of technisch van aard. In het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft zijn een aantal additionele vrijstellingen opgenomen van het verplicht bod. Ook is een van de vrijstellingen aangepast. Tot slot is het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector aangepast naar aanleiding van de wijzigingen van het Bob. Deze nieuwsbrief is geen juridisch advies. Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 1. Put up or shut up regeling 2. Aankondiging vijandig bod 3. Transacties tijdens een bod 4. Omzetting vrijwillig bod naar verplicht bod 5. Aanmeldingstermijn 6. Verhoging biedprijs 7. Standpuntbepaling 8. Wijzigingen in Bijlagen bij het Bob 9. Wijzigingen verplicht bod 10. Overige wijzigingen 11. Overgangsbepaling Pagina 1 (2 augustus 2012)

2 1. Put up or shut up regeling In het Bob is de zogenaamde put up or shut up regeling geïntroduceerd. Op grond van deze regeling kan de AFM, op verzoek van een doelvennootschap, een potentiële bieder verplichten een openbare mededeling te doen om duidelijkheid te geven over zijn bedoelingen. Een potentiële bieder moet dan wel bepaalde informatie openbaar hebben gemaakt. Het gaat hierbij om informatie waaruit de indruk kan ontstaan dat een openbaar bod wordt voorbereid. De potentiële bieder zal onverwijld nadat hij in kennis is gesteld van deze verplichting hierover een openbare mededeling moeten doen. Onder onverwijld wordt verstaan: zo spoedig mogelijk. 1 Vervolgens dient de potentiële bieder binnen 6 weken duidelijkheid te verschaffen over zijn intenties door middel van een openbare mededeling. Deze openbare mededeling moet óf een aankondiging van een openbaar bod betreffen, óf de potentiële bieder moet te kennen geven dat hij geen voornemen heeft tot het aankondigen (of uitbrengen) van een openbaar bod (artikel 2a lid 1, onder a Bob nieuw). Als de bieder bekendmaakt dat hij geen voornemen heeft tot het aankondigen van een openbaar bod dan mag hij (en mogen de personen met wie hij in onderling overleg handelt) vervolgens gedurende 6 maanden geen openbaar bod op dezelfde effecten aankondigen. Daarnaast mag hij zich in die periode niet in de positie brengen dat hij overwegende zeggenschap krijgt in de doelvennootschap (artikel 2a lid 2, lid 8 en 9 Bob nieuw). De AFM geeft gevolg aan het verzoek van de doelvennootschap indien deze aantoont nadelige gevolgen te ondervinden van het uitblijven van duidelijkheid over het openbaar bod (artikel 2a lid 3 Bob nieuw). Als de potentiële bieder niet voldoet aan het besluit van de AFM, is het hem verboden gedurende 9 maanden een openbaar bod op dezelfde effecten aan te kondigen (artikel 2a lid 5 Bob nieuw). Ook wanneer een openbaar bod is aangekondigd, maar niet gestand wordt gedaan is het een bieder gedurende 6 maanden niet toegestaan opnieuw een openbaar bod op dezelfde effecten aan te kondigen (artikel 7 lid 7-9, 9a, 12 lid 4, 16 lid 4 Bob nieuw). Daarnaast is het de bieder in beginsel niet toegestaan om zich binnen de termijn van 6 maanden in de positie te brengen dat hij overwegende zeggenschap verkrijgt in de doelvennootschap (artikel 2a 1 Zie ook de Brochure KGI op de website van de AFM (http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/brochures/2009/kgi.ashx) Pagina 2 (2 augustus 2012)

3 lid 8 en 7 lid 10 Bob nieuw). Als de bieder toch overwegende zeggenschap verkrijgt kan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op verzoek van de doelvennootschap de bieder bevelen zijn belang af te bouwen (artikel 7 lid 11 Bob nieuw). Als tijdens de hierboven genoemde 6 of 9 maandentermijn door een derde een openbaar bod wordt aangekondigd op dezelfde effecten vervalt het verbod. Het moet hier uiteraard wel gaan om een van de oorspronkelijke bieder onafhankelijke derde (artikel 2a lid 4 en lid 7, 7 lid 7-9, 9a, 12 lid 4, 16 lid 4 Bob nieuw). 2. Aankondiging vijandig bod Ook het artikel dat regelt wanneer een zogenaamd vijandig bod is aangekondigd (artikel 5 lid 2 Bob), is gewijzigd. Wanneer een bod is aangekondigd, beginnen de wettelijke termijnen die gelden voor het biedingsproces te lopen. Een bod is, net als onder de huidige biedingsregels, aangekondigd wanneer een bieder concrete informatie over het voorgenomen openbaar bod publiek heeft gemaakt. Nieuw in dit artikel is de mogelijkheid voor de doelvennootschap om na de mededeling van de bieder zelf een mededeling te doen inhoudende dat de bieder en de doelvennootschap in overleg zijn. Door een dergelijke mededeling van de doelvennootschap geldt de mededeling van de bieder niet langer als een aankondiging van een openbaar bod. De mededeling van de doelvennootschap voorkomt dus dat de wettelijke termijnen gaan lopen. De doelvennootschap moet een dergelijke mededeling onverwijld 2 na de openbare mededeling van de bieder doen. 3. Transacties tijdens een bod Een andere belangrijke wijziging ziet op het melden van transacties en gesloten overeenkomsten tijdens een bod door bieder en doelvennootschap. Met de invoering van de nieuwe biedingsregels is de meldingsplicht ex artikel 5 lid 4 Bob omgezet in een plicht tot het doen van een openbare mededeling. Met het oog op transparantie tijdens een bod, zijn transacties verricht op een gereglementeerde markt niet langer uitgezonderd van de verplichting tot het doen van een openbare mededeling als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 13 lid 1 Bob nieuw. Verder zijn artikel 5 lid 4 en 13 lid 1 Bob verduidelijkt door de zinsnede dan wel van met betrekking tot die transacties gesloten overeenkomsten te vervangen door iedere met betrekking tot die effecten door hen gesloten overeenkomst. In de Nota van Toelichting wordt verduidelijkt dat het hier onder andere gaat om koop- en verkoopovereenkomsten, securities lending, repo s, contracts 2 Zie ook de Brochure KGI op de website van de AFM (http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/brochures/2009/kgi.ashx) Pagina 3 (2 augustus 2012)

4 for difference en total return equity swaps. Volledigheidshalve merkt de AFM op dat de lijst met genoemde instrumenten niet limitatief is en dat door financiële innovatie nieuwe instrumenten onder de mededelingsplicht kunnen vallen. 4. Omzetting vrijwillig bod naar verplicht bod Een geheel nieuw artikel (artikel 5b Bob nieuw) regelt nu de mogelijkheid een uitgebracht vrijwillig bod om te zetten in een verplicht bod. De regeling sluit aan bij de eerder door de AFM voor deze situatie gepubliceerde interpretatie. 3 Een (vrijwillig) openbaar bod vervalt van rechtswege indien een verplicht bod wordt aangekondigd, tenzij het openbaar bod wordt voortgezet als een verplicht bod. Om een vrijwillig bod voort te zetten als een verplicht bod, dient de bieder een openbare mededeling te doen. Hierin dient de bieder aan te geven dat het uitgebrachte (vrijwillige) bod wordt voortgezet als een verplicht bod (artikel 5b lid 1 Bob nieuw). De aan het eerder uitgebrachte openbaar bod gestelde voorwaarden vervallen dan van rechtswege (artikel 5b lid 2 Bob nieuw). Aandeelhouders die hun effecten al hadden aangemeld onder het eerder uitgebrachte vrijwillige bod, kunnen deze aanmelding binnen zeven dagen herroepen (artikel 5b lid 5 Bob nieuw). Indien de billijke prijs, zoals bedoeld in artikel 5:80a Wft, hoger is dan de oorspronkelijke biedprijs, verhoogt de bieder de prijs of ruilverhouding tot de billijke prijs. Als de biedprijs hoger is dan de billijke prijs dan vindt geen aanpassing van de prijs plaats (artikel 5b lid 2 en 3 Bob nieuw). De openbare mededeling waarmee het oorspronkelijke (vrijwillige) openbaar bod wordt omgezet in een verplicht bod moet verder een opsomming bevatten van de feiten, omstandigheden en gebeurtenissen die tot het verplichte bod hebben geleid. Voor zover van toepassing moet de bieder ook informatie verstrekken over het vervallen van voorwaarden, de aangepaste geboden prijs of ruilverhouding, de wijze waarop de bieder zorg draagt voor de financiering van het bod en de aangepaste aanmeldingstermijn (artikel 5b lid 6 Bob nieuw). 5. Aanmeldingstermijn Ten aanzien van de aanmeldingstermijn is in de nieuwe regeling opgenomen (artikel 14 lid 2 Bob nieuw) dat deze niet later aanvangt dan op de derde werkdag volgend op de termijn als bedoeld in artikel 5:78 Wft (de 6 dagentermijn na goedkeuring van het biedingsbericht). Hiermee is de start van 3 Pagina 4 (2 augustus 2012)

5 de aanmeldingstermijn van een uiterste begindatum voorzien en is de biedingsprocedure verder gestroomlijnd. Verder wordt ook de minimale aanmeldingstermijn voor een volledig of verplicht bod gewijzigd. De minimale aanmeldingstermijn gaat van vier naar acht weken (artikel 14 lid 3 Bob nieuw).de verlenging van de minimale aanmeldingstermijn is een gevolg van de verlenging van de oproepingstermijn voor de algemene vergadering van een beursvennootschap naar 42 dagen (artikel 2:115 Burgerlijk Wetboek). 6. Verhoging biedprijs Onder de nieuwe biedingsregels wordt ook de bepaling dat de biedprijs slechts eenmaal mag worden verhoogd, gewijzigd (artikel 15 lid 4 Bob nieuw). De nieuwe regels staan het een bieder toe om tijdens de (verlengde) aanmeldingstermijn de biedprijs meerdere keren te verhogen. Er kan alleen sprake zijn van een verhoging van de biedprijs indien de bieder contanten of effecten toevoegt aan de oorspronkelijk geboden biedprijs. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een bod in contanten niet verlaagd mag worden onder toevoeging van effecten. Ook niet als door de toevoeging van de effecten, per saldo een hogere economische waarde wordt geboden. Voor een verdere uitleg hierover wordt verwezen naar de interpretatie van de AFM over de verhoging van de biedprijs. 4 Als de biedprijs wordt verhoogd, dient de bieder een openbare mededeling te doen over de verhoging en over de wijze waarop het verhoogde bod wordt gefinancierd (artikel 15 lid 4, derde volzin Bob nieuw). Omdat het bod verhoogd is zal de bieder dus nog een keer certain funds moeten aantonen. Deze verplichting is ook van toepassing bij verhoging van de biedprijs op grond van artikel 25 lid 1 Bob. Als de verhoging van de biedprijs inhoudt dat de samenstelling van de geboden prijs wijzigt, dan moet de bieder een document publiceren. Dit is het geval als de biedprijs eerst uit contanten bestond en na de verhoging, naast de oorspronkelijk geboden contanten, ook uit effecten. Het document moet voldoen aan de eisen van artikel 15a Bob nieuw en dient alle gegevens te bevatten die van belang zijn voor de aandeelhouder om zich een verantwoord oordeel te vormen over de verhoging van de geboden prijs. Het document dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: een beschrijving van de verhoging van de prijs; de informatie bedoeld in Bijlage F (met uitzondering van item 1.4), tenzij deze informatie al is opgenomen in een prospectus voor de uitgifte van deze nieuwe effecten; 4 Pagina 5 (2 augustus 2012)

6 de wijze waarop de bieder het verhoogde bod zal financieren ( certain funds ); de aangepaste aanmeldingstermijn. Aandeelhouders die hun effecten hebben aangemeld voordat het document algemeen verkrijgbaar is gesteld, kunnen binnen 7 werkdagen na publicatie hiervan deze aanmelding herroepen (artikel 15a lid 3 Bob nieuw). Als de resterende aanmeldingstermijn op het moment van verhoging van de biedprijs minder dan 7 werkdagen is, wordt de termijn (van rechtswege) verlengd tot zeven werkdagen (artikel 15 lid 9 en 10 Bob nieuw). Tijdens de tot 7 werkdagen verlengde aanmeldingstermijn mag de biedprijs niet (nogmaals) worden verhoogd (artikel 15 lid 9 Bob nieuw), ook niet via de best price rule door middel van het doen van een transactie tegen een hogere prijs (artikel 19 lid 2 Bob nieuw). 7. Standpuntbepaling Onder de nieuwe biedingsregels dient een doelvennootschap bij een volledig, partieel, verplicht bod of tenderbod uiterlijk 10 werkdagen voor het einde van de aanmeldingstermijn een standpuntbepaling te publiceren. Deze verplichting geldt voor openbare biedingen waarvoor de AFM op grond van artikel 5:74 Wft bevoegd is om het biedingsbericht goed te keuren. De verplichting geldt zowel voor een doelvennootschap met zetel in Nederland als voor een doelvennootschap met zetel daarbuiten (artikel 18 lid 2, 18a, 20a, 22a, 24 lid 2 en 3 Bob nieuw). Indien een doelvennootschap een standpuntbepaling opstelt, dient deze altijd aan de AFM gestuurd te worden bij publicatie. Ook wanneer de AFM niet bevoegd is tot het goedkeuren van het biedingsbericht op grond van artikel 5:74 Wft (artikel 18 lid 5 en 24 lid 2 Bob nieuw). 8. Wijzigingen in Bijlagen bij het Bob Adviezen ingewonnen bij personen die zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht Item 12 van 1 van Bijlage A bij het Bob nieuw is verduidelijkt. Een schriftelijk advies dat is ingewonnen bij personen die zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht hoeft niet in het biedingsbericht te worden opgenomen. Dit ziet vooral op adviezen van advocaten. Financiële gegevens over het lopende boekjaar De Bijlagen B, E en G bij het Bob zijn aangepast. In de Bijlagen is verduidelijkt dat de gepubliceerde periodieke financiële informatie van de doelvennootschap in het biedingsbericht en in de standpuntbepaling moeten worden opgenomen. Onder periodieke financiële informatie valt het Pagina 6 (2 augustus 2012)

7 halfjaarverslag (artikel 5:25d Wft), een tussentijdse verklaring (artikel 5:25e Wft) en een kwartaalbericht van de doelvennootschap. Bijlage F bij het Bob is op dezelfde wijze aangepast. Ook over de vennootschap waarvan effecten in ruil worden aangeboden moeten deze financiële gegevens worden verstrekt. Reviewverklaring In de praktijk is gebleken dat een bieder niet altijd een reviewverklaring van een accountant kan krijgen over financiële informatie van de doelvennootschap. Daarom is in de nieuwe biedingsregels verduidelijkt dat een bieder, indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, geen reviewverklaring in het biedingsbericht hoeft op te nemen. Deze bijzondere omstandigheden moeten in het biedingsbericht worden vermeld (item 2.4 van 2 van Bijlagen B en E Bob nieuw en item 2 van Bijlage G Bob nieuw). Dit zal zich vooral voordoen bij een vijandig bod waarbij de (accountant van de) bieder geen toegang krijgt tot financiële informatie van de doelvennootschap. Indien de reviewverklaring beschikbaar had kunnen (of behoren) te zijn dient deze in het biedingsbericht te worden opgenomen. Bij een vriendelijk bod zal dus in de regel een reviewverklaring in het biedingsbericht moeten worden opgenomen. 9. Wijzigingen verplicht bod Mededeling over de billijke prijs bij een verplicht bod Onder de nieuwe biedingsregels moet de bieder uiterlijk bij de aankondiging van een verplicht bod een openbare mededeling doen over de billijke prijs (artikel 5:80a Wft en artikel 5a Bob nieuw). De openbare mededeling dient de wijze van berekenen en de hoogte van de billijke prijs te bevatten. Additionele vrijstellingen verplicht bod Per 1 juli 2012 zijn aan artikel 2 van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft een aantal vrijstellingen toegevoegd. Daarnaast is de vrijstelling die voorziet in de mogelijkheid van onafhankelijke aandeelhouders om in te stemmen met de verkrijging van overwegende zeggenschap gewijzigd. 10. Overige wijzigingen Aanpassing terminologie aan Wft: wijziging term markten in financiële instrumenten De term markten in financiële instrumenten is in de nieuwe biedingsregels vervangen door gereglementeerde markt. Hiermee is het Bob in lijn gebracht met de gehanteerde terminologie in de Wft, waar uitsluitend nog gesproken wordt over gereglementeerde markt (artikel 2 lid 2, 19 lid Pagina 7 (2 augustus 2012)

8 1 en 25 lid 2 Bob nieuw). Belangrijk om op te merken is dat dergelijke markten gelegen of werkzaam zijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Gedurende openbaar bod geen aankondiging van een ander bod Artikel 3 lid 3 Bob nieuw verduidelijkt dat het een bieder niet is toegestaan om gedurende een bod een ander vrijwillig openbaar bod aan te kondigen op dezelfde soort effecten. Openbaarmaking van informatie over het openbaar bod artikel 4 Bob Artikel 4 lid 3 en lid 4 Bob zijn gewijzigd. In artikel 4 lid 3 Bob nieuw is verduidelijkt dat de plicht om koersgevoelige informatie over het bod te publiceren ook geldt voor bieders waarop artikel 5:25i Wft rechtstreeks van toepassing is. In de praktijk bleek onduidelijkheid te bestaan over de toepasselijkheid van deze bepaling op informatie die niet rechtstreeks op de bieder betrekking heeft, maar wel verband houdt met het openbaar bod. Artikel 4 lid 4 Bob nieuw is uitgebreid. In dit artikellid zijn een aantal mededelingen toegevoegd die op grond van uiteenlopende artikelen van het Bob verplicht moeten worden gedaan en waarvan geen rechtmatig belang tot uitstel bestaat. Termijn voor indiening aanvraag tot goedkeuring De bieder moet 4 weken na de aankondiging publiek maken of en wanneer (binnen welke periode) de aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht bij de AFM wordt ingediend. Nieuw is de verplichting in artikel 7 lid 3 Bob nieuw dat wanneer een bieder er niet in slaagt om binnen deze periode de aanvraag in te dienen, hij daarover een openbare mededeling dient te doen. De maximale termijn voor het indienen van de aanvraag tot goedkeuring blijft net als onder de oude biedingsregels 12 weken vanaf aankondiging van het openbaar bod. Aanpassing van certain funds verplichtingen Artikel 7 lid 5 Bob nieuw is gewijzigd. Wanneer in verband met de financiering van een bod een aandeelhoudersvergadering vereist is, hoeft deze niet langer bijeengeroepen te zijn om te voldoen aan het certain funds vereiste van artikel 7 lid 4 Bob. Een openbare mededeling waaruit blijkt dat de benodigde algemene vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden volstaat (artikel 7 lid 5 Bob nieuw). Als de algemene vergadering heeft plaatsgevonden, dient de bieder een openbare mededeling te doen over de uitkomsten daarvan en de eventuele gevolgen hiervan voor het openbaar bod (artikel 7 lid 6 Bob nieuw). Pagina 8 (2 augustus 2012)

9 Algemeen verkrijgbaar stellen van vertaling of samenvatting van het biedingsbericht Artikel 11 Bob stelt bepaalde eisen aan openbare biedingen op effecten die tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland zijn toegelaten maar waarvoor de AFM niet bevoegd is om een biedingsbericht goed te keuren. Artikel 11 lid 3 Bob nieuw over de vertaling van het biedingsbericht is aangepast. Een Nederlandse vertaling van het biedingsbericht is vereist indien het biedingsbericht is goedgekeurd door een toezichthouder van een andere lidstaat en is opgesteld in een andere dan de Nederlandse of de Engelse taal. De vertaling dient bij het uitbrengen van het bod gepubliceerd te worden en naar de AFM te worden gestuurd. Indien het biedingsbericht in de Engelse taal is opgesteld dient de bieder een Nederlandse samenvatting te publiceren. Deze samenvatting zal in ieder geval de informatie genoemd in artikel 11 lid 3 Bob nieuw dienen te bevatten. Deze samenvatting dient bij het uitbrengen van het bod gepubliceerd te worden. Bij publicatie moet de samenvatting tegelijkertijd ook naar de AFM worden gestuurd. Verduidelijking van verbod op potestatieve voorwaarden Voorwaarden bij een openbaar bod mogen niet afhankelijk zijn van de wil van de bieder. Artikel 12 lid 2 Bob nieuw voegt hieraan toe dat voorwaarden duidelijk en, waar mogelijk, objectief meetbaar geformuleerd moeten zijn. Hiermee sluit de wetgever aan bij de eerder door de AFM gepubliceerde interpretatie hierover Overgangsbepaling In de nieuwe biedingsregels is een overgangsbepaling opgenomen. Als een openbaar bod voor 1 juli 2012 is aangekondigd, blijven op dat openbaar bod de oude biedingsregels van toepassing (artikel 32 lid 1 Bob nieuw). Als een concurrerend bod wordt uitgebracht ten aanzien van een openbaar bod dat is aangekondigd of uitgebracht voor 1 juli, zijn op dat concurrerende bod ook de oude biedingsregels van toepassing (artikel 32 lid 2 Bob nieuw). *** 5 Pagina 9 (2 augustus 2012)

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen?

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? onderneming (doelvennootschap) die wordt overgenomen, moeten zich aan deze regels houden. Hieronder wordt het biedingsproces eerst samengevat. Vervolgens

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 12 september 2007, houdende implementatie van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PbEU

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Openbare biedingen

Vragen en antwoorden Openbare biedingen Vragen en antwoorden Openbare biedingen 1. Geldt de vrijstelling van artikel 56a Vrijstellingsregeling Wft ook ten aanzien van de artikelen 5:76 en 5:79 Wft? 2. Wie is de bevoegde autoriteit ten aanzien

Nadere informatie

Nieuwe regels openbaar bod

Nieuwe regels openbaar bod juni 2012 Nieuwe regels openbaar bod Wijzigingen biedingsregels per 1 juli 2012 De regels rondom openbare biedingen zullen op een aantal punten gewijzigd worden, waarschijnlijk per 1 juli 2012. Er wordt

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

26 juli secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

26 juli secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Reactie inzake consultatie d.d. 11 juni 2010 met betrekking tot wijziging van het Besluit openbare biedingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (32781) (het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 202 Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Met ingang van 5 september 2001 zijn de

Met ingang van 5 september 2001 zijn de HENK ARNOLD SIJNJA De nieuwe biedingsregels met betrekking tot het openbaar bod Nr. 70 / mei 2006 O & F 32 Met ingang van 5 september 2001 zijn de regels over het openbaar bod neergelegd in de Wet toezicht

Nadere informatie

COCOONDD BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA

COCOONDD BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA Persbericht Te verspreiden op vrijdag 15 juli 2016 Continental Time 18.00h. U.K. 17.00h. / U.S. Eastern Standard Time 12.00h. Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. ( DOCDATA of Vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V.

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V. Persbericht Te verspreiden op vrijdag 14 oktober 2016 Continental Time 08.00h. U.K. 07.00h. / U.S. Eastern Standard Time 02.00h. THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

THE INTERNET OF CARS V.O.F. BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA

THE INTERNET OF CARS V.O.F. BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA Persbericht Te verspreiden op dinsdag 8 november 2016 Continental Time 18.00h. U.K. 17.00h. / U.S. Eastern Standard Time 12.00h. Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. ( DOCDATA of Vennootschap

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

houdende wijziging van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft

houdende wijziging van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft Besluit van nr. houdende wijziging van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van, FM/jaar/, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, Afdeling

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF TOEZICHT EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE PROSPECTUSREGELS PER 1 JULI 2012 19 oktober 2012 Per 1 juli 2012 is een aantal wijzigingen op de prospectusregels in werking getreden.

Nadere informatie

Advies inzake het ontwerp van het besluit (het "Ontwerpbesluit") tot aanpassing

Advies inzake het ontwerp van het besluit (het Ontwerpbesluit) tot aanpassing Advies inzake het ontwerp van het besluit (het "Ontwerpbesluit") tot aanpassing van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft (het "Vrijstellingsbesluit") 6 december 2011 secretaris - mr. C. Heck-Vink

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v.

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

SIMAL BEHEER BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT OP SIMAC TECHNIEK

SIMAL BEHEER BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT OP SIMAC TECHNIEK Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("Simac") en Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 6 lid 1, artikel 10 lid 1, artikel 10 lid 3, artikel 12 lid 1 en artikel 18 lid 3 van

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Mr. F.J.E. Foppes De regelgeving omtrent grensoverschrijdende beursnoteringen is complex. Onlangs werd in de media nog geklaagd over de

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname:

Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname: Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname: Advies- en beroepsrecht OR op grond van de WOR; SER-Fusiegedragsregels 2000; Besluit openbare biedingen (Bob). Adviesrecht OR ex artikel 25 WOR De OR heeft

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Zijne Excellentie de Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen, 23 december 2004 Inzake: Adviesaanvraag commissie vennootschapsrecht over

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

INLEIDING Type openbaar bod

INLEIDING  Type openbaar bod INLEIDING gehouden door de voorzitter van de raad van commissarissen van Batenburg Techniek N.V. bij de behandeling van agendapunt 3 Verplicht openbaar bod tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010)

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 40 Besluit van 20 januari 2016 tot wijziging van het Besluit melding zeggenschap in uitgevende instellingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Artikel VIIIc Wijziging van de Wet decentralisering langdurigheidstoeslag

Artikel VIIIc Wijziging van de Wet decentralisering langdurigheidstoeslag 31 559 Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. Na artikel VIIIb wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Ballast Nedam verwacht materiële verslechtering financiële resultaten 2015

Ballast Nedam verwacht materiële verslechtering financiële resultaten 2015 Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"), een indirect gehouden dochtermaatschappij van RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

8/3/ Memorie van toelichting. 1. Algemeen

8/3/ Memorie van toelichting. 1. Algemeen Wet tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod Memorie van toelichting 1. Algemeen Richtlijn

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 224 Besluit van 20 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 46,

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Hoorcollege 10 Ondernemingsrecht 2 Woensdag 14 november 2012. Onderwerp: Handel met voorwetenschap

Hoorcollege 10 Ondernemingsrecht 2 Woensdag 14 november 2012. Onderwerp: Handel met voorwetenschap Hoorcollege 10 Ondernemingsrecht 2 Woensdag 14 november 2012 Onderwerp: Handel met voorwetenschap Historisch perspectief Eind jaren 80 is de modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap ingevoerd.

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 783 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten Nr.

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

32783 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

32783 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten 32783 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Met belangstelling heeft

Nadere informatie

Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland

Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland Arjan Brouwer en Jos de Groot, Assurance Met de Transparantierichtlijn, die binnenkort in Nederland in werking treedt, wil de EU bereiken dat

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V.

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V. REGLEMENT inzake VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP van Lavide Holding N.V. OVERWEGINGEN Lavide Holding N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:2984 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:2984 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2017:2984 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.199.978/01 OK Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V.

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. 1 OVERWEGINGEN Source Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Stichting Therapieënfonds Aurum

Stichting Therapieënfonds Aurum De bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement moeten in samenhang worden gezien met de Statuten. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam "Stichting ", hierna te noemen de STF. 2. De STF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement (het Reglement ) is overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Stichting Volkshuisvesting Enterprise

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Persbericht 31 maart 2015

Persbericht 31 maart 2015 Dit is een gezamenlijk persbericht van Andlinger & Company CVBA ( Andlinger ), Valsen Invest B.V. (de "Bieder ) en Crown Van Gelder N.V. ( Crown Van Gelder of de Vennootschap ), ingevolge artikel 16 lid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 1 juli 2014 06-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie