Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»"

Transcriptie

1 Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten Art. 2 - Definities Art. 3 - Toelatingsstelsel HOOFDSTUK 2 - OVER DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG IN DE OPENBARE RUIMTE AFDELING 1 - PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE Art. 4 - Privatief gebruik van de openbare ruimte Art. 5 - Verkoop in de openbare ruimte Art. 6 - Reclame in de openbare ruimte Art. 7 - Verkoopautomaten Art. 8 - Verkoop van loterij - of tombolabiljetten in de openbare ruimte Art. 9 - Kelderingangen en ondergrondse toegangen Art. 10- Beeld- of klankopname met winstgevend oogmerk in de openbare ruimte Art Betogingen en samenscholingen in de openbare ruimte Art Gemeenschappelijke bepaling voor deze afdeling AFDELING 2 - WOONWAGENS, CARAVANS EN ANDERE AMBULANTE WOONGELEGENHEDEN Art Stationneren van zigeuners, woonwagenbewoners en kampeerders AFDELING 3 - TERRASSEN Art Toepassingsveld Art Toelating Art Advies omtrent de toelatingsaanvraag Art Bestemming, structuur en fixatie Art Vrije doorgang Art Uurrooster van de uitbating en vrijwaring van de rust in de buurt Art Netheid en onderhoud van het terras Art Veiligheid Art Gemeentelijke retributie Art Uitbater en verandering van uitbater 2

3 Art Controle en uithanging van de toelating Art Plaatsing in de openbare ruimte Art Herstel AFDELING 4 - GEVAARLIJKE OF HINDERLIJKE SITUATIES Art Voorwerpen die door hun val schade kunnen veroorzaken Art Veiligheid van de voorbijgangers Art Uitkloppen van tapijten en van andere voorwerpen AFDELING 5 - VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN VORST OF SNEEUWVAL Art Verbod op het laten stromen van water Art Verplichting een doorgang voor voetgangers te verzekeren Art Verplichting ijsstalactieten te verwijderen AFDELING 6 - TOEGANG TOT BRANDKRANEN - SIGNALISATIE Art Brandkranen AFDELING 7 - BEZETTINGEN, LADEN EN LOSSEN, VERHUIZINGEN EN LEVERINGEN, ENZ. Art Voorwaarden en signalisatie Art Herstel AFDELING 8 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN Art Uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte Art Plaatsing van buizen en kabels die de openbare weg doorkruisen Art Verplichting werven te signaleren Art Plaatsbeschrijving en herstel Art Specifieke verplichting voor werkzaamheden die stof of ander afval verspreiden Art Signalisatie van containers, stellingen, ladders of elk ander werfmateriaal Art Gemeenschappelijke bepalingen voor deze afdeling AFDELING 9 - ONDERHOUD, SNOEIEN EN UITDUNNEN VAN PLANTSOENEN DIE OVER DE OPENBARE WEG GROEIEN Art Onderhoud, snoeien en uitdunnen van plantsoenen die over de openbare ruimte groeien AFDELING 10 - AANDUIDING VAN DE STRAATNAMEN, SIGNALISATIE EN NUMMERING VAN DE HUIZEN Art Straatborden, signalisatie Art Nummering van de huizen Art Signalisaties 3

4 AFDELING 11 - IN DE OPENBARE RUIMTE RONDLOPENDE EN ZWERVENDE DIEREN Art Rondlopen en zwerven van dieren HOOFDSTUK 3 - OVER DE OPENBARE RUST EN VEILIGHEID AFDELING 1 - GEBOUWEN WAARVAN DE STAAT DE OPENBARE VEILIGHEID IN HET GEDRANG BRENGT Art Maatregelen te nemen in geval van gevaar AFDELING 2 - KINDERSPELEN IN DE OPENBARE RUIMTE Art Spelen in de openbare ruimte AFDELING 3 - OPENBARE MANIFESTATIES Art Openluchtmanifestaties Art Manifestaties in een gesloten en overdekte ruimte Art Rave parties AFDELING 4 - VALSE MELDINGEN VAN GEVAAR Art Onrechtmatige en ontijdige meldingen AFDELING 5 - FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN - WAPENGESCHUT Art Vreugdevuren, vuurwerken - Geweer -, pistool- en revolverschoten - Voetzoekers Art Gebruik en afgifte van speelgoed en voorwerpen die de openbare orde kunnen verstoren Art Verkoop van voetzoekers en vuurwerkstukken Art Voor publiek toegankelijke feesten en vermakelijkheden Art Mask, vermomming en dragen van wapens of stokken Art Werpen van confetti, slingerpapier of andere voorwerpen Art Gebruik van spuitbuizen en sprays Art Straatartiesten en stuntmannen Art Kermissen en foorinrichtingen op privé-terreinen AFDELING 6 - LUDIEKE ANIMATIES EN EXTREME SPORTEN 4

5 Art Spelen in de openbare ruimte Art Elastiekspringen Art Gebruik van openbare speelruimtes AFDELING 7 - INZAMELINGEN EN VERKOOP IN DE OPENBARE RUIMTE - BEDELARIJ - NODELOOS AANBELLEN Art Verkoop in de openbare ruimte Art Inzamelingen Art Bedelarij Art Nodeloos aanbellen of - kloppen aan deuren en vensters AFDELING 8 - AL DAN NIET BEBOUWDE, VERLATEN OF ONBEWOONDE TERREINEN EN GEBOUWEN PUTTEN - UITGRAVINGEN Art Beheer van gebouwen Art Putten en uitgravingen Art Gemeenschappelijke bepaling voor deze afdeling AFDELING 9 - OPENBARE SPEKTAKELS Art Toegang tot het podium Art Verstoren van spektakels Art Verdeling of verkoop van gevaarlijke producten AFDELING 10 - BESCHADIGINGEN - PUBLIEKE VERSTORINGEN Art Beklauteren Art Beschadiging van omheiningen en gewassen Art Toestellen voor geluidsseinen Art Onrechtmatig gebruik van in de openbare ruimte geplaatste voorzieningen Art Beschadigen van de openbare ruimte, de gebouwen, monumenten en voorwerpen van openbaar nut Art Graffiti Art Verkoopautomaten Art Verbod op het gebruik van alcoholhoudende dranken in de openbare ruimte Art Beschadiging van in de openbare ruimte geplaatste roerende goederen of toestellen AFDELING 11 - RUST IN DE OPENBARE RUIMTE Art Toepasselijke voorschriften en bevelen Art Kwaadwillig en onburgerlijk gedrag AFDELING 12 - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER Art Algemene bepalingen 5

6 Art Motortuigen Art Alarmkanonnen en andere knalapparaten Art Luidruchtige werkzaamheden Art Modelbouw Art Geluidsalarmen voor voertuigen Art Geluidsalarmen voor woningen Art Verspreiden van geluiden in de openbare ruimte Art Verspreiden van geluiden door ambulante handelaars Art Kermisfeesten en lokale feesten Art Door dieren veroorzaakte geluiden Art Politiemaatregelen AFDELING 13 - UITBATING VAN DRANKSLIJTERIJEN EN VAN DE VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN Art Algemeenheden Art Beheer van de geluidshinder. Verbodsbepalingen voorzien krachtens de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder Art Muziekinstallaties en volumeregelaar Art Toegankelijkheid van vestigingen Art Evacuatie en sluiting Art Toegang van dieren AFDELING 14 - HET HOUDEN VAN DIEREN EN VAN AGRESSIEVE, BOOSAARDIGE OF GEVAARLIJKE DIEREN Art Algemene bepalingen betreffende de dieren Art Zwervende of wilde dieren Art Boosaardige of wrede dieren Art Algemene bepalingen betreffende de honden Art Zwervende honden Art Agressieve of mogelijk agressieve honden Art Gevaarlijk geachte honden Art Gemeenschappelijke bepalingen voor deze afdeling AFDELING 15 - GEDRAGINGEN DIE HET RESPECT VAN DE WETGEVINGEN INZAKE MILIEU IN HET GEDRANG BRENGEN Art Verbodsbepalingen voorzien door het Waterwetboek inzake water bestemd voor menselijke consumptie Art Verbodsbepalingen voorzien door het Waterwetboek inzake de niet bevaarbare waterwegen (derde categorie) Art Verbodsbepalingen voorzien door het Waterwetboek inzake de niet bevaarbare waterwegen (vierde categorie) Art Verbodsbepalingen voorzien krachtens de wetgeving inzake de ingedeelde inrichtingen Art Verbodsbepalingen voorzien krachtens de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud Art Verbodsbepalingen voorzien krachtens het Leefmilieuwetboek inzake de modaliteiten van de openbare onderzoeken Art Bescherming van de flora - Algemeenheden Art Dierenwelzijn - Algemeenheden 6

7 AFDELING 16 - VERBRANDINGSOPERATIES Art In open lucht aangestoken vuren Art Beheersing van en toezicht op de in open lucht aangestoken vuren HOOFDSTUK 4 - OPENBARE REINHEID EN SALUBRITEIT AFDELING 1 - REINHEID EN REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG EN RUIMTE Art Algemeenheden Art Verdeling van niet nominatief geadresseerde drukwerken en geschriften Art Reinigen van de wegen Art Reinheid van de voetpaden en van de directe omgeving Art Straatkolken en bermen Art Verbod op plassen, spuwen, braken en achterlaten van uitwerpselen in de openbare ruimte Art Autowrakken Art Onderhoud en reinigen van voertuigen Art Aanplakken Art Occasionele bewegwijzering AFDELING 2 - SLUIKSTORTEN IN DE OPENBARE RUIMTE Art Storten of weggooien van afval Art Vervoer van beer of andere stoffen AFDELING 3 - AFVOER VAN REGENWATER EN VAN HUISHOUDELIJK OF ANDER AFVALWATER Art Verbodsbepalingen voorzien in het Waterwetboek inzake het oppervlaktewater Art Lozing van afvalwater Art Andere verbodsbepalingen of verplichtingen betreffende de riolen Art Verbodsbepaling op het gieten van producten in de riolen Art Verstoppen van sloten en buizen bestemd voor de afvoer van regen- en afvalwater AFDELING 4 - HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKGESTELD HUISHOUDELIJK AFVAL Art Algemeenheden en definities Art Voor de periodische ophaling uitgesloten afval Art Gebruik van reglementaire vuilniszakken Art Praktische modaliteiten voor het ophalen van vuilniszakken Art Gebruik van containers en ophaling via een privé-overeenkomst 7

8 Art Doorzoeken van vuilnisbakken Art Gebruik van andermans vuilnisbakken Art Openbare vuilnisbakken AFDELING 5 - SELECTIEVE OPHALINGEN EN ANDERE SOORTEN AFVAL Art Van deur tot deur selectieve ophalingen van afval - Definities Art Specifieke modaliteiten voor de ophaling van papier en karton Art Specifieke modaliteiten voor de ophaling van PMD-afval Art Van deur tot deur ophaling van kleren Art Modaliteiten voor de ophaling van glasrecipiënten Art Resten van direct verbruikbare producten in de openbare ruimte Art Landbouwafval Art Compostering en groenafval Art Gebruik van de containerparken Art Evacuatie van dierenkrengen Art Verbranden en achterlaten van afval AFDELING 6 - NETHEID VAN PRIVE-EIGENDOMMEN Art Stockeren van afval door particulieren Art Onderhoud van al dan niet bebouwde terreinen Art Gebouwen die de openbare salubriteit in het gedrang brengen AFDELING 7 - BEERPUTEN Art Onderhoud van beerputten AFDELING 8 - NETHEID IN VERBAND MET HET HOUDEN VAN DIEREN Art Algemene bepaling Art Onderhoud van kweekplaatsen Art Maatregelen in geval van epidemie of epizoötie. HOOFDSTUK 5 - SANCTIES EN ALGEMENE BEPALINGEN AFDELING 1 - ADMINISTRATIEVE SANCTIES Art Sancties voor meerderjarigen Art Sancties voor minderjarigen vanaf 16 jaar Art Procedure voor de feiten opgesomd in artikel van onderhavig reglement Art Procedure voor de feiten opgesomd in artikel van onderhavig reglement AFDELING 2 - UITVOERBARE MAATREGELEN VAN ADMINISTRATIEVE POLITIE 8

9 Art Schorsing, intrekking en sluiting AFDELING 3 - ALGEMENE BEPALINGEN Art Algemene bepalingen Art Misbruikelijke melding HOOFDSTUK 6 - SLOT-,OPHEFFINGS- EN ALLERLEI BEPALINGEN Art. 173 à 178 Art Opheffing van de vorige reglementen en verordeningen Art Uitvoering van het reglement Art Mededeling Art Inwerkingtreding 9

10 VOORWOORD In uitvoering van artikel 135, 2 van de Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten als taak hun inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, met name van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen, alsook in de openbare gebouwen. Het betreft namelijk de volgende aangelegenheden : 1 alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen; dit omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken. Voor zover ze betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt de politie over het wegverkeer niet onder de toepassing van dit artikel; 2 het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren; 3 het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen; 4 het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren; 5 het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 6 het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven; 7 het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeninngen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast 1. Rekening houdende met deze opsomming, bevat onderhavig Algemeen Politiereglement de concrete voorschriften die dienen nageleefd te worden om zo goed mogelijk de openbare rust, veiligheid en gezondheid in onze gemeente te vrijwaren. Het gaat hieronder dus om een echte gedragscode die op ons samenleven van toepassing is. Die "code" reglementeert, voor de aangelegenheden die verband houden met de gemeentelijke bevoegdheden, de relaties tussen de burgers, alsook die tussen diezelfde burgers en de overheid in het algemeen. Dit reglement bestraft een aantal publieke verstoringen door middel van verschillende administratieve sancties. De administratieve sancties zijn van viererlei aard : de schorsing van een vergunning of een toelating afgeleverd door de gemeente; 1 Volledige tekst van de tot op heden gewijzigde Nieuwe Gemeentewet 10

11 de intrekking van een vergunning of een toelating afgeleverd door de gemeente; de sluiting van een instelling ten voorlopige of definitieve titel; de administratieve geldboete. Deze sancties worden toegepast op basis van proces-verbalen opgesteld door vertegenwoordigers van de ordediensten, belast met het vaststellen van tekortkomingen aan of inbreuken op onderhavig reglement. De schorsing en de intrekking van een toelating of een vergunning zullen plaatsvinden indien hun voorwaarden niet worden nageleefd. De sluiting van een instelling (drankslijterij, spektakelzaal, ) kan worden bevolen in geval van onrust, wanorde of niet-naleving van reglementaire bepalingen, in of rond de instelling. De administratieve boete is de sanctie die in de meeste gevallen van inbreuken op onderhavig Algemeen politiereglement van toepassing is. Deze sommen kunnen in geval van herhaling verdubbeld worden. Voor wat betreft de voorwerpen die verband houden met de inbreuken op het reglement, voorziet de wet op het politieambt, in artikel 30, dat de voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van de goederen, in een voor het publiek toegankelijke plaats, door een politieambtenaar onttrokken kunnen worden aan de eigenaar, de bezitter of de houder, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare rust vereist is, overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. De voorwerpen in beslag genomen bij wijze van bestuurlijke maatregel worden gedurende zes maanden ter beschikking gehouden van de houder, bezitter of eigenaar, tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddelijk te vernietigen. Dit wordt dan beslist door de bevoegde administratieve overheid (minister, gouverneur of burgemeester) Anderzijds integreert dit reglement sommige bepalingen die gedragingen bestraffen die het naleven van de wetgeving inzake leefmilieu in het gedrang brengen. Het Waals decreet van 5 juni 2008 (decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu) laat de gemeenten inderdaad toe bepaalde normovertredende gedragingen inzake leefmilieu aan te klagen. Het decreet laat vooral toe deze gedragingen te bestraffen met administratieve boetes tussen 1 en euro. Het betreft hier vooral overtredingen voorzien in de wetgevingen inzake onbevaarbare waterlopen, lawaaibestrijding, afval en milieuvergunningen. De gemeente Komen-Waasten heeft beslist deze milieuovertredingen te integreren in onderhavig algemeen politiereglement, teneinde een enkele gecoördineerde tekst aan de burgers te kunnen voorleggen. De toepassing van de maatregelen die het bevat zal dusdanig vergemakkelijkt worden. HOOFSTUK EEN - ALGEMENE BEPALINGEN 11

12 Artikel 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten Onderhavig reglement betreft de aangelegenheden die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet, met als doel haar inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, en met name van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en rust in de openbare straten, plaatsen en gebouwen. Onderhavig reglement doet ook geen afbreuk aan de toepassing van de van kracht zijnde wettelijke, decretale en bestuurrechtelijke bepalingen, alsook aan de machten en bevoegdheden die door de wet aan de Burgemeester worden toevertrouwd om met name besluiten te nemen. Elk persoon die zich op de openbare weg, in de openbare ruimte of in een voor het publiek toegankelijk plaats bevindt, dient zich onmiddellijk te schikken naar ieder uitdrukkelijk bevel of vordering van de ordevertegenwoordigers, uitgevaardigd om : de wetten, decreten, besluiten en reglementen te doen naleven; de veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg te vrijwaren; de opdracht van de hulpdiensten en de hulp aan mensen in nood te vergemakkelijken. Onderhavige verplichting is ook van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden wanneer een lid van de ordediensten er is binnengedrongen in het kader van zijn verplichtingen of tengevolge een ramp, in geval van brand, overstroming, hulpgeroep of in geval van op de heterdaad betrapte misdaad of wanbedrijf. Binnen de perken van de wettelijke bepalingen hebben de daartoe gemachtigde gemeenteagenten dezelfde voorrechten als de ordevertegenwoordigers, voor wat de toepassing van onderhavig reglement betreft. Artikel 2 - Definities Voor de toepassing van onderhavig reglement, bedoelt men onder : - Aanwonende : Iedere natuurlijke of rechterlijke persoon, bewoner, bezetter, eigenaar, huurder of bewaker van een woning of een gedeelte van een woning. In een gebouw met veelvoudige bezettingen wordt de persoon die de gelijkvloers bezet als aanwonende beschouwd. Bij gebrek aan bezetting van de gelijkvloers zal of zullen de bewoner (s) van de eerste verdieping als aanwonende(n) worden beschouwd. Bij gebrek aan bezetting van de lagere verdiepingen, zal de persoon die de verdieping boven de onbewoonde bezet als aanwonende worden beschouwd. - Openbare ruimte : de openbare weg, met inbegrip van verhoogde bermen en voetpaden, elke voor het publiek toegankelijke openbare of privé-plaats zonder onderscheid, de parken, plantsoenen, kerkhoven, speelterreinen en speelruimtes. - Openbare weg : Het gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde voor het verkeer van de personen of voertuigen bestemd is en dat voor iedereen toegankelijk is binnen de door de wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Bovendien omvat hij, binnen dezelfde wettelijke en reglementaire perken, de installaties voorzien voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. 12

13 Hij omvat onder andere : a) de verkeerswegen, met inbegrip van de verhoogde bermen en voetpaden ; b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, wandelplaatsen en markten. - Niet getemde dieren : Dieren die niet beantwoorden aan de kenmerken van een huisdier (dier waarvan het soort sinds lang getemd is). - Goede staat van bewaar en netheid : Begrip in ontwikkeling dat verwijst naar het gebruik en het onderhoud "als goede huisvader" - Wrak : Elk vervoermiddel ingeschreven of niet, buiten gebruik of verlaten, alsook de caravans en stacaravans in dezelfde staat. - Agressieve hond : Iedere hond, die door de wil van zijn bas, door het gebrek aan toezicht of om het even welke andere reden personen intimideert, verstoort, uitdaagt of de openbare veiligheid, het gemak van doorgang of het goede nabuurschap schaadt. - Honden van openbaar nut : Honden speciaal afgericht en officiëel erkend om bepaalde categorieën van personen te helpen. - Landbouwafval : Verpakkingen voor dierenvoedsel, verpakkingen voor fytosanitaire producten, plastic van dekzeilen, silo's of kleine balen. - Huishoudelijke afval : Afval voortkomende uit de dagelijkse activiteit van de gezinnen. - Gevaarlijk afval : Elk gevaarlijk afval in de zin van de afvalcatalogus, elke gevaarlijke verpakking, namelijk de verpakkingen die gevaarlijk afval hebben bevat in de zin van afvalcatalogus, elk ziekenhuis- en gezondheidszorgenafval van klasse B2 in de zin van het besluit van 30/06/ Grofvuil : Dagelijks afval voortkomend uit de activiteit van de gezinnen dat door zijn grootte niet in een vuilniszak van 60 l kan, met uitzondering van papier en karton, auto-accu's, gevaarlijk afval, groenafval (grasmaaisel, haag - en boomsnoeisel), oude banden met of zonder velgen, inert afval (bouwafval zoals bakstenen, zand, aarde; meer dan één sanitair zoals een toilet, een lavabo ), afval voortkomend uit een zelfstandige activiteit, ramen, volledig of gebroken glas, geneeskundig afval, chemische producten (verven, oplosmiddelen, fytoproducten zoals pesticiden), gasflessen, blusapparaten, elektrisch en elektronisch afval, alsook van elektrische huishoudapparatuur. - Net van grote verbindingswegen : Benaming voor zowel het gewestelijk wegennet, vroeger toebehorend aan de Staat en overgedragen aan de Gewesten door de wetgeving betreffende de institutionele hervormingen, alsook voor het provinciale wegennet. - Openbare plaats : Iedere voor het publiek toegankelijke plaats. - "Baas" : De eigenaar of de houder van het dier, d.w.z deze die het dier onder zijn bewaking of toezicht heeft. 13

14 - Openbare manifestie : Iedere aangelegenheid die een belangrijk aantal personen in de openbare ruimte verzamelt en die desgevallend enige onrust of stoornis van de openbare orde kan veroorzaken, zoals bepaald in onderhavig reglement. - Openbare orde : begrip dat de veiligheid, de gezondheid en de rust in de openbare ruimte omvat. - Ordevertegenwoordigers : Alle personen behoorlijk gemachtigd om de openbare orde te doen naleven. In onderhavig reglement, worden de door de Gemeenteraad behoorlijk gemachtigde personen hiermee gelijkgesteld. - Privatief gebruik : Het gebruik van iets voor eigen rekening. - "Glas" : Voorwerpen uit hol glas, hetzij flessen en bokalen zonder deksel, sluiting of kurk. Met uitzondering van voorwerpen uit vlak glas, plastic flessen en flacons, porselein, kopjes, borden, terracotta, bloempotten, spiegels, kathodestraalbuizen, lampen, medische flacons en flesjes parfum. De termen die niet door onderhavig reglement specifiek worden bepaald, dienen in hun doorgaanse zin in acht te worden genomen. Artikel 3 - Toelatingsstelsel Onverminderd de toepassing van andere wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, behoudens andersluidende specificatie in het desbetreffende artikel, dient elke aanvraag tot toelating van om het even welke activiteit of handelingen die het onderhavig reglement betreffen, bij de Burgemeester, ten laatste 20 dagen vóór het houden van de genoemde activiteit, te worden ontvangen. De Burgemeester kan een buiten termijn ingediende aanvraag in behoorlijk gemotiveerde spoedgevallen in overweging nemen. Deze aanvraag moet de volgende elementen bevatten 2 : de namen, adressen, fax- en telefoonnummers, en eventueel adressen van de organisatoren. De ondertekenaar van de aanvraag moet meerderjarig zijn en niet uit zijn burgerrechten onzet zijn. Indien de organisator een rechtspersoon is of voor rekening van een rechtspersoon of van een feitelijke vereniging handelt, dienen de benaming, de rechtskundige vorm, het adres van de maatschappelijke zetel te worden vermeld en een uittreksel van de statuten voorgelegd die de ondertekenaar machtigt haar te vertegenwoordigen ; het nauwkeurig voorwerp, de datum en het aanvangs- en slotuur van de voorziene activiteit ; de weg die eventueel zal worden gevolgd ; voor betogingen, desgevallend het houden van een meeting erna of een mogelijke verlenging ervan ; desgevallend, de schatting van het aantal deelnemers, de vervoermiddelen en de eventuele tijdelijke structuren (tenten, circustenten, podiums, ) ; in voorkomend geval, de door de organisatoren voorziene orde-en veiligheidsmaatregelen (bewakingsdienst, nooduitgangen, medische dienst, alternatieve reisweg, ) ; eventueel een plan of een schets. voor de tijdelijke structuren, is het nodig de vestigingen, de toegangen en de uitrustingen die zich er bevinden, te vermelden. 2 Gebruik met het oog hierop het document in bijlage nummer 1 14

15 Na onderzoek van de aanvraag zal de Burgemeester het verlenen van de toelating kunnen koppelen aan de organisatie van een coördinatievergadering die de organisator, de verantwoordelijken van de politie- en hulpdiensten, alsook alle personen of instanties die nodig worden geacht met het oog op het nemen van maatregelen om de openbare orde te vrijwaren, bijeenbrengt. De door onderhavig reglement beoogde toelatingen worden precair en herroepbaar verleend, onder de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het - al dan niet foutieve -verloop, van de bij toelating, vergunning of afwijking beoogde activiteit. Ze kunnen door de Burgemeester worden geschorst of ingetrokken, indien hun titularis een overtreding begaat op onderhavig reglement, overeenkomstig de in artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure. De begunstigde van een vergunning, van een toelating of eventueel van afwijking, verleend overeenkomstig onderhavig reglement, is ertoe gehouden de voorwaarden ervan strikt na te leven en ervoor te zorgen dat het voorwerp ervan anderen niet kan schaden, noch de openbare veiligheid, rust, zindelijkheid of netheid in het gedrang brengen. De toelatingen kunnen van rechtswege worden ingetrokken, zonder opzeg noch vergoeding, indien het algemeen belang het vereist of in geval van niet-naleving van de in de bedoelde toelating opgelegde voorwaarden. Wanneer de toelatingsacte betrekking heeft op een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet deze acte zich op de plaats in kwestie bevinden. Wanneer de acte betrekking heeft op een activiteit in de openbare ruimte of op een bezetting ervan, moet de begunstigde deze bij zich hebben tot het einde van deze activiteit of bezetting. In de beide gevallen dient de acte op elk verzoek van de ordevertegenwoordigers te worden voorgelegd. Naar gelang de omstandigheden zal deze toelating op een voor alle personen zichtbare en toegankelijke plaats worden aangeplakt om zodoende het nazien door de ordevertegenwoordigers te vergemakkelijken en de inlichting van de burgers te verzekeren. De vorm en de modaliteiten van deze vermelding zullen in de toelatingsacte worden voorzien. Bovendien dient, voor elke openbare manifestatie en voor elke grote verzameling van personen, een veiligheidsplan opgesteld en samen met de toelatingsaanvraag ingediend te worden. Worden als dusdanig beschouwd : de meerdaagse wielerwedstrijden of toegankelijk voor beroepswielrenners "elite met contract". de organisaties die een groot aantal personen verzamelen of die in verschillende straten of wijken van de deelgemeenten plaatsvinden. de concerten, de feesten, de voorstellingen georganiseerd in al dan niet permanente infrastructuren of in openlucht en die meer dan 300 personen verzamelen, met uitzondering van infrastructuren die over hun eigen veiligheidsplan beschikken. De organisaties die plaatsvinden op een gesloten parcours, dat mogelijk de toegang van interventie - of hulpdiensten tot sommige zones zou bemoeilijken. De manifestaties die mogelijk een publiek waarvan het aantal 75 % van de capaciteit van de infrastructuur overschrijdt, verzamelen of de zogenaamde "risico-manifestaties". Elke andere manifestatie waarvoor de Burgemeester beslist over de noodzaak een veiligheidsplan op te stellen. 15

16 HOOFDSTUK 2 - OVER DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG IN DE OPENBARE RUIMTE AFDELING 1- PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE Artikel 4 - Privatief gebruik van de openbare ruimte Is verboden, behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 4 afgeleverd door het Schepencollege, elk privatief gebruik van de openbare weg, ter hoogte van de grond, erboven of eronder. Ieder gebruiker, al dan niet behoorlijk gemachtigd, zal de gevolgen dragen van de incidenten of ongevallen, al dan niet foutief, die voortvloeien uit het privatieve gebruik van de openbare ruimte. Artikel 5 - Verkoop in de openbare ruimte De ambulante verkoop van allerlei voorwerpen op de openbare weg is verboden. De handelaars, kooplieden en standwerkers mogen, mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het Schepencollege geen roerende voorwerpen, de goederen en de reklamepanelen of uithangborden inbegrepen, bestemd of aangeboden voor de verkoop, in de openbare ruimte voorstellen, uitstallen of laten hangen. In geval van bezetting van het voetpad voor handelsdoeleinden, zal een doorgang van 1,50 m, te allen tijde, vrij gelaten moeten worden. Onderhavige bepaling beoogt de overtredingen op de wet op de ambulante handel niet. In geval van verlening van een toelating kan de Burgemeester, tijdelijk, gedurende openbare feesten en openbare ceremoniëen of in alle andere omstandigheden, de ambulante handel en de leurhandel in de openbare ruimte verbieden als hij van oordeel is dat het uitoefenen van deze beroepen de activiteiten en het verkeer kan hinderen of belemmeren. Artikel 6 - Reclame in de openbare ruimte Men mag, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 6 van het Schepencollege in de openbare ruimte, noch rijden noch stationneren met een reklamevoertuig, noch er met een publicitair oogmerk een aanhangwagen, voertuig, tafel, werkbank, al dan niet afneembaar paneel, draaiend paneel of elk voorwerp neerzetten dat het verkeer zou hinderen of de veiligheid of het gemak van doorgang zou bedreigen. In geval van bezetting van het voetpad met een publicitair oogmerk zal te allen tijde een doorgang van 1,50 m moeten worden vrij gelaten. Wordt door dit artikel niet beoogd de reklame op voertuigen die dienen voor het vervoer van personen of van goederen en die verband houden met de normale handels- of industriële activiteit van het voertuig. Bovendien is dit artikel niet van toepassing op de voertuigen van TEC, DE LIJN, TRANSPOLE of op ieder ander voertuig van de diensten van het openbaar vervoer, van de spoorwegen, van de Staat, van de Provincies, van de gemeenten of van andere openbare instellingen of inrichtingen. 16

17 Artikel 7 - Verkoopautomaten Behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 7 van het Gemeentecollege mogen de verkoopautomaten van dranken of van andere producten niet in de openbare ruimte worden geplaatst. In geval van bezetting van het voetpad zal, te allen tijde, een doorgang moeten worden vrij gelaten. Artikel 8 - Verkoop van loterij - of tombolabiljetten in de openbare ruimte Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, voor wat betreft de verkoop van loterij - of tombolabiljetten die in de openbare ruimte plaatsvindt, zal de uitgifte van biljetten alleen maar op het grondgebied van de gemeente gebeuren en worden aangekondigd. De winst van de tombola zal uitsluitend bestemd zijn voor het in de aanvraag vermelde doel. De geldprijzen of de onmiddellijk in geld converteerbare prijzen zijn verboden. Tijdens de uitvoering zal geen andere benaming dan degene die werd goedgekeurd, mogen worden gebruikt. De loterijbiljetten zullen verplicht de naam van de organiserende onderneming, alsook haar volledig adres, het nummer en de datum van de toelating en het beoogde doel dragen. De verrichtingen omtrent de loterij of de tombola moeten uiterlijk tegen de laatste dag van de maand na de trekking beëindigd zijn. Artikel 9 - Kelderingangen en ondergrondse toegangen De kelderingangen en ondergrondse toegangen in de openbare ruimte kunnen alleen worden geopend gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verrichtingen die hun opening noodzaken en mits naleving van alle maatregelen die de veiligheid van de voorbijganger waarborgen. Artikel 10 - Beeld - of klankopname met winstgevend oogmerk in de openbare ruimte Onverminderd de wetten en reglementen betreffende de persvrijheid en de bescherming van het privé-leven, van het imago of de personen dient het gebruik van toestellen om personen te fotograferen of te filmen, en/of geluidsopnamen te verrichten, in de openbare ruimte of op een plaats die uitzicht biedt op de openbare ruimte, voor lucratieve of beroepsdoeleinden, te worden onderworpen aan de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 8 van het Schepencollege, dat de toegelaten plaatsen bepaalt. Artikel 11 - Betogingen en samenscholingen in de openbare ruimte Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van iedere manifestatie, samenscholing, happening, ronddeling of levering die, met of zonder voertuig,in de openbare ruimte, wordt georganiseerd, en die van aard is de openbare weg te belemmeren of het gemak en veiligheid van doorgang te verminderen verboden. 17

18 De toelatingsaanvraag 9 dient minstens dertig werkdagen vóór de voorziene datum van de betoging of van de samenscholing te worden ingediend. Artikel 12 - Gemeenschappelijke bepalingen voor deze afdeling De Burgemeester mag, in het kader van de administratieve politie, ambshalve op de kosten en op eigen risico van de overtreder overgaan tot het weghalen van elk voorwerp dat in overtreding met onderhavig reglement wordt geplaatst of dat een hinder of een gevaar in de openbare ruimte betekent. Hij zal er de betrokken wegbeheerder kennis van geven. Deze maatregel is namelijk van toepassing op de voertuigen, aanhangwagens, reklamepanelen en andere diverse tuigen die de openbare veiligheid en het gemak van de doorgang van de gebruikers in gevaar brengen of die de normale toegang tot de openbare weg en / of tot een privéeigendom verhinderen. AFDELING 2 - WOONWAGENS, CARAVANS EN ANDERE AMBULANTE WOONGELEGENHEDEN Artikel 13 - Stationneren van zigeuners, woonwagenbewoners en kampeerders Onverminderd de wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen mogen de personen die gewoonlijk in ambulante schuilplaatsen (woonwagens, caravans, motor-home, ) verblijven die als woning dienst doen, niet meer dan 24 uur op het grondgebied van de Stad stationneren, behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de Burgemeester. De kermiskramers of circusuitbaters die zich op het grondgebied van de Stad vestigen ter gelegenheid van kermissen of andere festiviteiten en daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, dienen ook de wettelijke bepalingen en de reglementen die hierop van toepassing zijn na te leven. Ze moeten ervoor zorgen dat de instructies van de brandweerdienst inzake de vestiging, de toegang tot het kermisterrein en de ligging van de technische inrichtingen, zoals brandstoffen, electrogeengroepen, enz., worden nageleefd. Wildkamperen is verboden. De kampeerders mogen alleen, mits uitdrukkelijke toelating van de eigenaar en naleving van de geldende reglementaire bepalingen, op openbare- of privé-terreinen parkeren. De politie heeft te allen tijde toegang tot de terreinen waar de door deze afdeling beoogde personen zich bevinden. De Burgemeester mag de uitzetting bevelen van degenen die de openbare veiligheid, rust of gezondheid in gevaar brengen. AFDELING 3 - TERRASSEN Artikel 14 - Toepassingveld De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing noch op openbare markten, noch op kermissen, noch op rommelmarkten. Ze betreffen specifiek de bezettingen van de openbare ruimte door al dan niet aanwonende handelaars, met het oog op het vergroten van hun verkoopoppervlakte. 18

19 Artikel 15 - Toelating De toelating tot plaatsing van elk terras (café, frietkraam, enz.), permanent of tijdelijk, dient jaarlijks vóór 31 januari van het lopende jaar bij het Schepencollege te worden aangevraagd. Een plattegrond -tekening van dit terras zal bij de toelatingsaanvraag worden gevoegd. De openbare ruimte zal, tijdelijk, voor de periode van 1 maart tot 31 oktober mogen worden bezet. Buiten deze periode en op straffe van het uitbetalen van een vergunning vastgelegd door de Gemeenteraad zullen de terrassen slechts occasionneel mogen zijn en hun aanvragen geval per geval worden behandeld. Het terras zal, in principe, in het gedeelte van de openbare ruimte dat de gevel van het uitbatingsgebouw van de handel loodrecht verlengt, worden ingericht en zal, in de specifieke breedte, de fictieve grenzen vastgelegd voor deze gevel niet mogen overschrijden. Een afwijking op dit principe mag door het Schepencollege worden toegestaan, na advies en akkoord van de betrokken aanwonende en dit uitsluitend voor terrassen die op de voetpad worden geplaatst. Het Schepencollege zal aanvullende specifieke voorwaarden mogen opleggen naargelang de vestigingsplaats of andere dwingende redenen van openbaar nut. Het terras zal, in geen geval, het verkeer van de voetgangers, de fietsen of bromfietsen en de motorvoertuigen mogen belemmeren. Op eenvoudig uitdrukkelijk bevel van de gemeentelijke of van een andere overheid zal het terras worden verplaatst, gewijzigd of weggenomen. In geen enkel geval zal de Stad Komen-Waasten aansprakkelijk kunnen worden gesteld voor een ongeval ; de aanvrager dient met het oog hierop een verzekering inzake wettelijke aansprakelijkheid te onderschrijven. Artikel 16 - Advies omtrent de toelatingsaanvraag Voorafgaandelijk aan de toekenning of aan de weigering van de toelating om een terras te plaatsen zal het Schepencollege om de mening van de diensten van de Lokale Politie vragen. Indien het terras langs een gewestweg wordt voorzien, zal ook om de mening van de diensten van het Waals Gewest worden gevraagd. Artikel 17 - Bestemming, structuur en fixatie De toelating tot bezetting van de beoogde ruimte wordt enkel voor het plaatsen van tafels en stoelen toegekend. Er mag geen schade aan het wegennet en/of de goot worden berokkend. De goot dient vrij te blijven om zodoende de lozing van het water toe te laten. De plaatsing van de plankenvloer, windschermen, relingen, tongewelven en / of zonnetenten of meubilair is verboden behalve mits uitzonderlijke toelating in functie van de ligging. De daken worden niet toegelaten. De parasols dienen volledig in de voor het terras bepaalde zone te worden geplaatst en zullen in geen geval over het wegdek mogen uitsteken. 19

20 Artikel 18 - Vrije doorgang In geval van de bezetting van het voetpad zal een doorgang van 1,5m te allen tijde moeten worden vrij gelaten, namelijk voor de doorgang van de voetgangers en rolstoelen. Deze doorgang mag eventueel dwars door het terras lopen. Artikel 19 - Uurrooster van de uitbating en vrijwaren van de rust in de buurt De terrassen kunnen alléén tussen 9 uur en 24 uur worden geplaatst of uitgebaat. De houder van een inrichting die aan de toegelaten terras paalt, is er, te allen tijde, toe gehouden de openbare rust te doen naleven. Er mogen geen externe luidsprekers worden aangebracht. Het meubilair van de terrassen moet na het einde van de dagelijkse activiteiten worden verwijderd. Als het buiten de inrichting blijft, moet het langs de gevel opgestapeld en met een hangslot afgesloten worden. Dezelfde voorschriften zijn tijdens de sluitingsdagen en de dagen met slecht weer van toepassing. Artikel 20 - Netheid en onderhoud van het terras Het terras en diens omgeving moet dagelijks worden gereinigd. De intrekking van de toelating zal, in geval van onzindelijkheid van het terras of van diens omgeving, worden bevolen. Restafval en elk ander soort afval afkomstig van het terras moeten door de uitbater worden opgeruimd. In geen geval zal dit afval in de goten of in de rioolroosters worden neergezet of verzameld. Artikel 21 - Veiligheid Elke behoorlijk toegelaten uitsprong op de openbare weg, de overlangse en andere parkings inbegrepen (met uitzondering van de voetpaden), dient correct te worden aangekondigd en zichtbaar te zijn. Reflecterend materiaal zal dus op alle randen van het terras worden aangebracht en de uiteinden zullen zowel overdag als 's nachts worden verlicht Desnoods zal een bijzondere voorwaarde de noodzaak opleggen om bijkomende veiligheidsmaatregelen in bepaalde bijzondere omstandigheden te treffen met aanvullende schikkingen (panelen, andere ). Artikel 22 - Gemeentelijke retributie Iedere persoon die een terras in de openbare ruimte aanlegt wordt onderworpen aan de betaling van een retributie, geïnd volgens de modaliteiten bepaald in het vergoedingsreglement. Artikel 23 - Uitbater en verandering van uitbater De terras zal alléén door de begunstigde van de toelating mogen worden uitgebaat. De toelating is persoonlijk en onoverdraagbaar. Indien, gedurende de periode van de toegelaten uitbating, de begunstigde aan een derde afstand van zijn rechten doet, mag de nieuwe uitbater, in afwijking op artikel 15, een toelatingsaanvraag op eigen naam bij het Schepencollege indienen. Om geldig te zijn, dient de aanvraag te zijn vergezeld van een afschrift van het betalingsbewijs van de gemeentelijke vergoeding door de overdragende uitbater. 20

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening Stad Mechelen Algemene Bestuurlijke Politieverordening Inhoudstafel. Titel 1. Algemene bepalingen 5 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk 2. Begrippen 5 Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie