Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»"

Transcriptie

1 Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten Art. 2 - Definities Art. 3 - Toelatingsstelsel HOOFDSTUK 2 - OVER DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG IN DE OPENBARE RUIMTE AFDELING 1 - PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE Art. 4 - Privatief gebruik van de openbare ruimte Art. 5 - Verkoop in de openbare ruimte Art. 6 - Reclame in de openbare ruimte Art. 7 - Verkoopautomaten Art. 8 - Verkoop van loterij - of tombolabiljetten in de openbare ruimte Art. 9 - Kelderingangen en ondergrondse toegangen Art. 10- Beeld- of klankopname met winstgevend oogmerk in de openbare ruimte Art Betogingen en samenscholingen in de openbare ruimte Art Gemeenschappelijke bepaling voor deze afdeling AFDELING 2 - WOONWAGENS, CARAVANS EN ANDERE AMBULANTE WOONGELEGENHEDEN Art Stationneren van zigeuners, woonwagenbewoners en kampeerders AFDELING 3 - TERRASSEN Art Toepassingsveld Art Toelating Art Advies omtrent de toelatingsaanvraag Art Bestemming, structuur en fixatie Art Vrije doorgang Art Uurrooster van de uitbating en vrijwaring van de rust in de buurt Art Netheid en onderhoud van het terras Art Veiligheid Art Gemeentelijke retributie Art Uitbater en verandering van uitbater 2

3 Art Controle en uithanging van de toelating Art Plaatsing in de openbare ruimte Art Herstel AFDELING 4 - GEVAARLIJKE OF HINDERLIJKE SITUATIES Art Voorwerpen die door hun val schade kunnen veroorzaken Art Veiligheid van de voorbijgangers Art Uitkloppen van tapijten en van andere voorwerpen AFDELING 5 - VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN VORST OF SNEEUWVAL Art Verbod op het laten stromen van water Art Verplichting een doorgang voor voetgangers te verzekeren Art Verplichting ijsstalactieten te verwijderen AFDELING 6 - TOEGANG TOT BRANDKRANEN - SIGNALISATIE Art Brandkranen AFDELING 7 - BEZETTINGEN, LADEN EN LOSSEN, VERHUIZINGEN EN LEVERINGEN, ENZ. Art Voorwaarden en signalisatie Art Herstel AFDELING 8 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN Art Uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte Art Plaatsing van buizen en kabels die de openbare weg doorkruisen Art Verplichting werven te signaleren Art Plaatsbeschrijving en herstel Art Specifieke verplichting voor werkzaamheden die stof of ander afval verspreiden Art Signalisatie van containers, stellingen, ladders of elk ander werfmateriaal Art Gemeenschappelijke bepalingen voor deze afdeling AFDELING 9 - ONDERHOUD, SNOEIEN EN UITDUNNEN VAN PLANTSOENEN DIE OVER DE OPENBARE WEG GROEIEN Art Onderhoud, snoeien en uitdunnen van plantsoenen die over de openbare ruimte groeien AFDELING 10 - AANDUIDING VAN DE STRAATNAMEN, SIGNALISATIE EN NUMMERING VAN DE HUIZEN Art Straatborden, signalisatie Art Nummering van de huizen Art Signalisaties 3

4 AFDELING 11 - IN DE OPENBARE RUIMTE RONDLOPENDE EN ZWERVENDE DIEREN Art Rondlopen en zwerven van dieren HOOFDSTUK 3 - OVER DE OPENBARE RUST EN VEILIGHEID AFDELING 1 - GEBOUWEN WAARVAN DE STAAT DE OPENBARE VEILIGHEID IN HET GEDRANG BRENGT Art Maatregelen te nemen in geval van gevaar AFDELING 2 - KINDERSPELEN IN DE OPENBARE RUIMTE Art Spelen in de openbare ruimte AFDELING 3 - OPENBARE MANIFESTATIES Art Openluchtmanifestaties Art Manifestaties in een gesloten en overdekte ruimte Art Rave parties AFDELING 4 - VALSE MELDINGEN VAN GEVAAR Art Onrechtmatige en ontijdige meldingen AFDELING 5 - FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN - WAPENGESCHUT Art Vreugdevuren, vuurwerken - Geweer -, pistool- en revolverschoten - Voetzoekers Art Gebruik en afgifte van speelgoed en voorwerpen die de openbare orde kunnen verstoren Art Verkoop van voetzoekers en vuurwerkstukken Art Voor publiek toegankelijke feesten en vermakelijkheden Art Mask, vermomming en dragen van wapens of stokken Art Werpen van confetti, slingerpapier of andere voorwerpen Art Gebruik van spuitbuizen en sprays Art Straatartiesten en stuntmannen Art Kermissen en foorinrichtingen op privé-terreinen AFDELING 6 - LUDIEKE ANIMATIES EN EXTREME SPORTEN 4

5 Art Spelen in de openbare ruimte Art Elastiekspringen Art Gebruik van openbare speelruimtes AFDELING 7 - INZAMELINGEN EN VERKOOP IN DE OPENBARE RUIMTE - BEDELARIJ - NODELOOS AANBELLEN Art Verkoop in de openbare ruimte Art Inzamelingen Art Bedelarij Art Nodeloos aanbellen of - kloppen aan deuren en vensters AFDELING 8 - AL DAN NIET BEBOUWDE, VERLATEN OF ONBEWOONDE TERREINEN EN GEBOUWEN PUTTEN - UITGRAVINGEN Art Beheer van gebouwen Art Putten en uitgravingen Art Gemeenschappelijke bepaling voor deze afdeling AFDELING 9 - OPENBARE SPEKTAKELS Art Toegang tot het podium Art Verstoren van spektakels Art Verdeling of verkoop van gevaarlijke producten AFDELING 10 - BESCHADIGINGEN - PUBLIEKE VERSTORINGEN Art Beklauteren Art Beschadiging van omheiningen en gewassen Art Toestellen voor geluidsseinen Art Onrechtmatig gebruik van in de openbare ruimte geplaatste voorzieningen Art Beschadigen van de openbare ruimte, de gebouwen, monumenten en voorwerpen van openbaar nut Art Graffiti Art Verkoopautomaten Art Verbod op het gebruik van alcoholhoudende dranken in de openbare ruimte Art Beschadiging van in de openbare ruimte geplaatste roerende goederen of toestellen AFDELING 11 - RUST IN DE OPENBARE RUIMTE Art Toepasselijke voorschriften en bevelen Art Kwaadwillig en onburgerlijk gedrag AFDELING 12 - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER Art Algemene bepalingen 5

6 Art Motortuigen Art Alarmkanonnen en andere knalapparaten Art Luidruchtige werkzaamheden Art Modelbouw Art Geluidsalarmen voor voertuigen Art Geluidsalarmen voor woningen Art Verspreiden van geluiden in de openbare ruimte Art Verspreiden van geluiden door ambulante handelaars Art Kermisfeesten en lokale feesten Art Door dieren veroorzaakte geluiden Art Politiemaatregelen AFDELING 13 - UITBATING VAN DRANKSLIJTERIJEN EN VAN DE VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN Art Algemeenheden Art Beheer van de geluidshinder. Verbodsbepalingen voorzien krachtens de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder Art Muziekinstallaties en volumeregelaar Art Toegankelijkheid van vestigingen Art Evacuatie en sluiting Art Toegang van dieren AFDELING 14 - HET HOUDEN VAN DIEREN EN VAN AGRESSIEVE, BOOSAARDIGE OF GEVAARLIJKE DIEREN Art Algemene bepalingen betreffende de dieren Art Zwervende of wilde dieren Art Boosaardige of wrede dieren Art Algemene bepalingen betreffende de honden Art Zwervende honden Art Agressieve of mogelijk agressieve honden Art Gevaarlijk geachte honden Art Gemeenschappelijke bepalingen voor deze afdeling AFDELING 15 - GEDRAGINGEN DIE HET RESPECT VAN DE WETGEVINGEN INZAKE MILIEU IN HET GEDRANG BRENGEN Art Verbodsbepalingen voorzien door het Waterwetboek inzake water bestemd voor menselijke consumptie Art Verbodsbepalingen voorzien door het Waterwetboek inzake de niet bevaarbare waterwegen (derde categorie) Art Verbodsbepalingen voorzien door het Waterwetboek inzake de niet bevaarbare waterwegen (vierde categorie) Art Verbodsbepalingen voorzien krachtens de wetgeving inzake de ingedeelde inrichtingen Art Verbodsbepalingen voorzien krachtens de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud Art Verbodsbepalingen voorzien krachtens het Leefmilieuwetboek inzake de modaliteiten van de openbare onderzoeken Art Bescherming van de flora - Algemeenheden Art Dierenwelzijn - Algemeenheden 6

7 AFDELING 16 - VERBRANDINGSOPERATIES Art In open lucht aangestoken vuren Art Beheersing van en toezicht op de in open lucht aangestoken vuren HOOFDSTUK 4 - OPENBARE REINHEID EN SALUBRITEIT AFDELING 1 - REINHEID EN REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG EN RUIMTE Art Algemeenheden Art Verdeling van niet nominatief geadresseerde drukwerken en geschriften Art Reinigen van de wegen Art Reinheid van de voetpaden en van de directe omgeving Art Straatkolken en bermen Art Verbod op plassen, spuwen, braken en achterlaten van uitwerpselen in de openbare ruimte Art Autowrakken Art Onderhoud en reinigen van voertuigen Art Aanplakken Art Occasionele bewegwijzering AFDELING 2 - SLUIKSTORTEN IN DE OPENBARE RUIMTE Art Storten of weggooien van afval Art Vervoer van beer of andere stoffen AFDELING 3 - AFVOER VAN REGENWATER EN VAN HUISHOUDELIJK OF ANDER AFVALWATER Art Verbodsbepalingen voorzien in het Waterwetboek inzake het oppervlaktewater Art Lozing van afvalwater Art Andere verbodsbepalingen of verplichtingen betreffende de riolen Art Verbodsbepaling op het gieten van producten in de riolen Art Verstoppen van sloten en buizen bestemd voor de afvoer van regen- en afvalwater AFDELING 4 - HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKGESTELD HUISHOUDELIJK AFVAL Art Algemeenheden en definities Art Voor de periodische ophaling uitgesloten afval Art Gebruik van reglementaire vuilniszakken Art Praktische modaliteiten voor het ophalen van vuilniszakken Art Gebruik van containers en ophaling via een privé-overeenkomst 7

8 Art Doorzoeken van vuilnisbakken Art Gebruik van andermans vuilnisbakken Art Openbare vuilnisbakken AFDELING 5 - SELECTIEVE OPHALINGEN EN ANDERE SOORTEN AFVAL Art Van deur tot deur selectieve ophalingen van afval - Definities Art Specifieke modaliteiten voor de ophaling van papier en karton Art Specifieke modaliteiten voor de ophaling van PMD-afval Art Van deur tot deur ophaling van kleren Art Modaliteiten voor de ophaling van glasrecipiënten Art Resten van direct verbruikbare producten in de openbare ruimte Art Landbouwafval Art Compostering en groenafval Art Gebruik van de containerparken Art Evacuatie van dierenkrengen Art Verbranden en achterlaten van afval AFDELING 6 - NETHEID VAN PRIVE-EIGENDOMMEN Art Stockeren van afval door particulieren Art Onderhoud van al dan niet bebouwde terreinen Art Gebouwen die de openbare salubriteit in het gedrang brengen AFDELING 7 - BEERPUTEN Art Onderhoud van beerputten AFDELING 8 - NETHEID IN VERBAND MET HET HOUDEN VAN DIEREN Art Algemene bepaling Art Onderhoud van kweekplaatsen Art Maatregelen in geval van epidemie of epizoötie. HOOFDSTUK 5 - SANCTIES EN ALGEMENE BEPALINGEN AFDELING 1 - ADMINISTRATIEVE SANCTIES Art Sancties voor meerderjarigen Art Sancties voor minderjarigen vanaf 16 jaar Art Procedure voor de feiten opgesomd in artikel van onderhavig reglement Art Procedure voor de feiten opgesomd in artikel van onderhavig reglement AFDELING 2 - UITVOERBARE MAATREGELEN VAN ADMINISTRATIEVE POLITIE 8

9 Art Schorsing, intrekking en sluiting AFDELING 3 - ALGEMENE BEPALINGEN Art Algemene bepalingen Art Misbruikelijke melding HOOFDSTUK 6 - SLOT-,OPHEFFINGS- EN ALLERLEI BEPALINGEN Art. 173 à 178 Art Opheffing van de vorige reglementen en verordeningen Art Uitvoering van het reglement Art Mededeling Art Inwerkingtreding 9

10 VOORWOORD In uitvoering van artikel 135, 2 van de Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten als taak hun inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, met name van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen, alsook in de openbare gebouwen. Het betreft namelijk de volgende aangelegenheden : 1 alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen; dit omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken. Voor zover ze betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt de politie over het wegverkeer niet onder de toepassing van dit artikel; 2 het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren; 3 het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen; 4 het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren; 5 het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 6 het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven; 7 het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeninngen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast 1. Rekening houdende met deze opsomming, bevat onderhavig Algemeen Politiereglement de concrete voorschriften die dienen nageleefd te worden om zo goed mogelijk de openbare rust, veiligheid en gezondheid in onze gemeente te vrijwaren. Het gaat hieronder dus om een echte gedragscode die op ons samenleven van toepassing is. Die "code" reglementeert, voor de aangelegenheden die verband houden met de gemeentelijke bevoegdheden, de relaties tussen de burgers, alsook die tussen diezelfde burgers en de overheid in het algemeen. Dit reglement bestraft een aantal publieke verstoringen door middel van verschillende administratieve sancties. De administratieve sancties zijn van viererlei aard : de schorsing van een vergunning of een toelating afgeleverd door de gemeente; 1 Volledige tekst van de tot op heden gewijzigde Nieuwe Gemeentewet 10

11 de intrekking van een vergunning of een toelating afgeleverd door de gemeente; de sluiting van een instelling ten voorlopige of definitieve titel; de administratieve geldboete. Deze sancties worden toegepast op basis van proces-verbalen opgesteld door vertegenwoordigers van de ordediensten, belast met het vaststellen van tekortkomingen aan of inbreuken op onderhavig reglement. De schorsing en de intrekking van een toelating of een vergunning zullen plaatsvinden indien hun voorwaarden niet worden nageleefd. De sluiting van een instelling (drankslijterij, spektakelzaal, ) kan worden bevolen in geval van onrust, wanorde of niet-naleving van reglementaire bepalingen, in of rond de instelling. De administratieve boete is de sanctie die in de meeste gevallen van inbreuken op onderhavig Algemeen politiereglement van toepassing is. Deze sommen kunnen in geval van herhaling verdubbeld worden. Voor wat betreft de voorwerpen die verband houden met de inbreuken op het reglement, voorziet de wet op het politieambt, in artikel 30, dat de voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van de goederen, in een voor het publiek toegankelijke plaats, door een politieambtenaar onttrokken kunnen worden aan de eigenaar, de bezitter of de houder, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare rust vereist is, overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. De voorwerpen in beslag genomen bij wijze van bestuurlijke maatregel worden gedurende zes maanden ter beschikking gehouden van de houder, bezitter of eigenaar, tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddelijk te vernietigen. Dit wordt dan beslist door de bevoegde administratieve overheid (minister, gouverneur of burgemeester) Anderzijds integreert dit reglement sommige bepalingen die gedragingen bestraffen die het naleven van de wetgeving inzake leefmilieu in het gedrang brengen. Het Waals decreet van 5 juni 2008 (decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu) laat de gemeenten inderdaad toe bepaalde normovertredende gedragingen inzake leefmilieu aan te klagen. Het decreet laat vooral toe deze gedragingen te bestraffen met administratieve boetes tussen 1 en euro. Het betreft hier vooral overtredingen voorzien in de wetgevingen inzake onbevaarbare waterlopen, lawaaibestrijding, afval en milieuvergunningen. De gemeente Komen-Waasten heeft beslist deze milieuovertredingen te integreren in onderhavig algemeen politiereglement, teneinde een enkele gecoördineerde tekst aan de burgers te kunnen voorleggen. De toepassing van de maatregelen die het bevat zal dusdanig vergemakkelijkt worden. HOOFSTUK EEN - ALGEMENE BEPALINGEN 11

12 Artikel 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten Onderhavig reglement betreft de aangelegenheden die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet, met als doel haar inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, en met name van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en rust in de openbare straten, plaatsen en gebouwen. Onderhavig reglement doet ook geen afbreuk aan de toepassing van de van kracht zijnde wettelijke, decretale en bestuurrechtelijke bepalingen, alsook aan de machten en bevoegdheden die door de wet aan de Burgemeester worden toevertrouwd om met name besluiten te nemen. Elk persoon die zich op de openbare weg, in de openbare ruimte of in een voor het publiek toegankelijk plaats bevindt, dient zich onmiddellijk te schikken naar ieder uitdrukkelijk bevel of vordering van de ordevertegenwoordigers, uitgevaardigd om : de wetten, decreten, besluiten en reglementen te doen naleven; de veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg te vrijwaren; de opdracht van de hulpdiensten en de hulp aan mensen in nood te vergemakkelijken. Onderhavige verplichting is ook van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden wanneer een lid van de ordediensten er is binnengedrongen in het kader van zijn verplichtingen of tengevolge een ramp, in geval van brand, overstroming, hulpgeroep of in geval van op de heterdaad betrapte misdaad of wanbedrijf. Binnen de perken van de wettelijke bepalingen hebben de daartoe gemachtigde gemeenteagenten dezelfde voorrechten als de ordevertegenwoordigers, voor wat de toepassing van onderhavig reglement betreft. Artikel 2 - Definities Voor de toepassing van onderhavig reglement, bedoelt men onder : - Aanwonende : Iedere natuurlijke of rechterlijke persoon, bewoner, bezetter, eigenaar, huurder of bewaker van een woning of een gedeelte van een woning. In een gebouw met veelvoudige bezettingen wordt de persoon die de gelijkvloers bezet als aanwonende beschouwd. Bij gebrek aan bezetting van de gelijkvloers zal of zullen de bewoner (s) van de eerste verdieping als aanwonende(n) worden beschouwd. Bij gebrek aan bezetting van de lagere verdiepingen, zal de persoon die de verdieping boven de onbewoonde bezet als aanwonende worden beschouwd. - Openbare ruimte : de openbare weg, met inbegrip van verhoogde bermen en voetpaden, elke voor het publiek toegankelijke openbare of privé-plaats zonder onderscheid, de parken, plantsoenen, kerkhoven, speelterreinen en speelruimtes. - Openbare weg : Het gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde voor het verkeer van de personen of voertuigen bestemd is en dat voor iedereen toegankelijk is binnen de door de wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Bovendien omvat hij, binnen dezelfde wettelijke en reglementaire perken, de installaties voorzien voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. 12

13 Hij omvat onder andere : a) de verkeerswegen, met inbegrip van de verhoogde bermen en voetpaden ; b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, wandelplaatsen en markten. - Niet getemde dieren : Dieren die niet beantwoorden aan de kenmerken van een huisdier (dier waarvan het soort sinds lang getemd is). - Goede staat van bewaar en netheid : Begrip in ontwikkeling dat verwijst naar het gebruik en het onderhoud "als goede huisvader" - Wrak : Elk vervoermiddel ingeschreven of niet, buiten gebruik of verlaten, alsook de caravans en stacaravans in dezelfde staat. - Agressieve hond : Iedere hond, die door de wil van zijn bas, door het gebrek aan toezicht of om het even welke andere reden personen intimideert, verstoort, uitdaagt of de openbare veiligheid, het gemak van doorgang of het goede nabuurschap schaadt. - Honden van openbaar nut : Honden speciaal afgericht en officiëel erkend om bepaalde categorieën van personen te helpen. - Landbouwafval : Verpakkingen voor dierenvoedsel, verpakkingen voor fytosanitaire producten, plastic van dekzeilen, silo's of kleine balen. - Huishoudelijke afval : Afval voortkomende uit de dagelijkse activiteit van de gezinnen. - Gevaarlijk afval : Elk gevaarlijk afval in de zin van de afvalcatalogus, elke gevaarlijke verpakking, namelijk de verpakkingen die gevaarlijk afval hebben bevat in de zin van afvalcatalogus, elk ziekenhuis- en gezondheidszorgenafval van klasse B2 in de zin van het besluit van 30/06/ Grofvuil : Dagelijks afval voortkomend uit de activiteit van de gezinnen dat door zijn grootte niet in een vuilniszak van 60 l kan, met uitzondering van papier en karton, auto-accu's, gevaarlijk afval, groenafval (grasmaaisel, haag - en boomsnoeisel), oude banden met of zonder velgen, inert afval (bouwafval zoals bakstenen, zand, aarde; meer dan één sanitair zoals een toilet, een lavabo ), afval voortkomend uit een zelfstandige activiteit, ramen, volledig of gebroken glas, geneeskundig afval, chemische producten (verven, oplosmiddelen, fytoproducten zoals pesticiden), gasflessen, blusapparaten, elektrisch en elektronisch afval, alsook van elektrische huishoudapparatuur. - Net van grote verbindingswegen : Benaming voor zowel het gewestelijk wegennet, vroeger toebehorend aan de Staat en overgedragen aan de Gewesten door de wetgeving betreffende de institutionele hervormingen, alsook voor het provinciale wegennet. - Openbare plaats : Iedere voor het publiek toegankelijke plaats. - "Baas" : De eigenaar of de houder van het dier, d.w.z deze die het dier onder zijn bewaking of toezicht heeft. 13

14 - Openbare manifestie : Iedere aangelegenheid die een belangrijk aantal personen in de openbare ruimte verzamelt en die desgevallend enige onrust of stoornis van de openbare orde kan veroorzaken, zoals bepaald in onderhavig reglement. - Openbare orde : begrip dat de veiligheid, de gezondheid en de rust in de openbare ruimte omvat. - Ordevertegenwoordigers : Alle personen behoorlijk gemachtigd om de openbare orde te doen naleven. In onderhavig reglement, worden de door de Gemeenteraad behoorlijk gemachtigde personen hiermee gelijkgesteld. - Privatief gebruik : Het gebruik van iets voor eigen rekening. - "Glas" : Voorwerpen uit hol glas, hetzij flessen en bokalen zonder deksel, sluiting of kurk. Met uitzondering van voorwerpen uit vlak glas, plastic flessen en flacons, porselein, kopjes, borden, terracotta, bloempotten, spiegels, kathodestraalbuizen, lampen, medische flacons en flesjes parfum. De termen die niet door onderhavig reglement specifiek worden bepaald, dienen in hun doorgaanse zin in acht te worden genomen. Artikel 3 - Toelatingsstelsel Onverminderd de toepassing van andere wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, behoudens andersluidende specificatie in het desbetreffende artikel, dient elke aanvraag tot toelating van om het even welke activiteit of handelingen die het onderhavig reglement betreffen, bij de Burgemeester, ten laatste 20 dagen vóór het houden van de genoemde activiteit, te worden ontvangen. De Burgemeester kan een buiten termijn ingediende aanvraag in behoorlijk gemotiveerde spoedgevallen in overweging nemen. Deze aanvraag moet de volgende elementen bevatten 2 : de namen, adressen, fax- en telefoonnummers, en eventueel adressen van de organisatoren. De ondertekenaar van de aanvraag moet meerderjarig zijn en niet uit zijn burgerrechten onzet zijn. Indien de organisator een rechtspersoon is of voor rekening van een rechtspersoon of van een feitelijke vereniging handelt, dienen de benaming, de rechtskundige vorm, het adres van de maatschappelijke zetel te worden vermeld en een uittreksel van de statuten voorgelegd die de ondertekenaar machtigt haar te vertegenwoordigen ; het nauwkeurig voorwerp, de datum en het aanvangs- en slotuur van de voorziene activiteit ; de weg die eventueel zal worden gevolgd ; voor betogingen, desgevallend het houden van een meeting erna of een mogelijke verlenging ervan ; desgevallend, de schatting van het aantal deelnemers, de vervoermiddelen en de eventuele tijdelijke structuren (tenten, circustenten, podiums, ) ; in voorkomend geval, de door de organisatoren voorziene orde-en veiligheidsmaatregelen (bewakingsdienst, nooduitgangen, medische dienst, alternatieve reisweg, ) ; eventueel een plan of een schets. voor de tijdelijke structuren, is het nodig de vestigingen, de toegangen en de uitrustingen die zich er bevinden, te vermelden. 2 Gebruik met het oog hierop het document in bijlage nummer 1 14

15 Na onderzoek van de aanvraag zal de Burgemeester het verlenen van de toelating kunnen koppelen aan de organisatie van een coördinatievergadering die de organisator, de verantwoordelijken van de politie- en hulpdiensten, alsook alle personen of instanties die nodig worden geacht met het oog op het nemen van maatregelen om de openbare orde te vrijwaren, bijeenbrengt. De door onderhavig reglement beoogde toelatingen worden precair en herroepbaar verleend, onder de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het - al dan niet foutieve -verloop, van de bij toelating, vergunning of afwijking beoogde activiteit. Ze kunnen door de Burgemeester worden geschorst of ingetrokken, indien hun titularis een overtreding begaat op onderhavig reglement, overeenkomstig de in artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure. De begunstigde van een vergunning, van een toelating of eventueel van afwijking, verleend overeenkomstig onderhavig reglement, is ertoe gehouden de voorwaarden ervan strikt na te leven en ervoor te zorgen dat het voorwerp ervan anderen niet kan schaden, noch de openbare veiligheid, rust, zindelijkheid of netheid in het gedrang brengen. De toelatingen kunnen van rechtswege worden ingetrokken, zonder opzeg noch vergoeding, indien het algemeen belang het vereist of in geval van niet-naleving van de in de bedoelde toelating opgelegde voorwaarden. Wanneer de toelatingsacte betrekking heeft op een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet deze acte zich op de plaats in kwestie bevinden. Wanneer de acte betrekking heeft op een activiteit in de openbare ruimte of op een bezetting ervan, moet de begunstigde deze bij zich hebben tot het einde van deze activiteit of bezetting. In de beide gevallen dient de acte op elk verzoek van de ordevertegenwoordigers te worden voorgelegd. Naar gelang de omstandigheden zal deze toelating op een voor alle personen zichtbare en toegankelijke plaats worden aangeplakt om zodoende het nazien door de ordevertegenwoordigers te vergemakkelijken en de inlichting van de burgers te verzekeren. De vorm en de modaliteiten van deze vermelding zullen in de toelatingsacte worden voorzien. Bovendien dient, voor elke openbare manifestatie en voor elke grote verzameling van personen, een veiligheidsplan opgesteld en samen met de toelatingsaanvraag ingediend te worden. Worden als dusdanig beschouwd : de meerdaagse wielerwedstrijden of toegankelijk voor beroepswielrenners "elite met contract". de organisaties die een groot aantal personen verzamelen of die in verschillende straten of wijken van de deelgemeenten plaatsvinden. de concerten, de feesten, de voorstellingen georganiseerd in al dan niet permanente infrastructuren of in openlucht en die meer dan 300 personen verzamelen, met uitzondering van infrastructuren die over hun eigen veiligheidsplan beschikken. De organisaties die plaatsvinden op een gesloten parcours, dat mogelijk de toegang van interventie - of hulpdiensten tot sommige zones zou bemoeilijken. De manifestaties die mogelijk een publiek waarvan het aantal 75 % van de capaciteit van de infrastructuur overschrijdt, verzamelen of de zogenaamde "risico-manifestaties". Elke andere manifestatie waarvoor de Burgemeester beslist over de noodzaak een veiligheidsplan op te stellen. 15

16 HOOFDSTUK 2 - OVER DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG IN DE OPENBARE RUIMTE AFDELING 1- PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE Artikel 4 - Privatief gebruik van de openbare ruimte Is verboden, behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 4 afgeleverd door het Schepencollege, elk privatief gebruik van de openbare weg, ter hoogte van de grond, erboven of eronder. Ieder gebruiker, al dan niet behoorlijk gemachtigd, zal de gevolgen dragen van de incidenten of ongevallen, al dan niet foutief, die voortvloeien uit het privatieve gebruik van de openbare ruimte. Artikel 5 - Verkoop in de openbare ruimte De ambulante verkoop van allerlei voorwerpen op de openbare weg is verboden. De handelaars, kooplieden en standwerkers mogen, mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het Schepencollege geen roerende voorwerpen, de goederen en de reklamepanelen of uithangborden inbegrepen, bestemd of aangeboden voor de verkoop, in de openbare ruimte voorstellen, uitstallen of laten hangen. In geval van bezetting van het voetpad voor handelsdoeleinden, zal een doorgang van 1,50 m, te allen tijde, vrij gelaten moeten worden. Onderhavige bepaling beoogt de overtredingen op de wet op de ambulante handel niet. In geval van verlening van een toelating kan de Burgemeester, tijdelijk, gedurende openbare feesten en openbare ceremoniëen of in alle andere omstandigheden, de ambulante handel en de leurhandel in de openbare ruimte verbieden als hij van oordeel is dat het uitoefenen van deze beroepen de activiteiten en het verkeer kan hinderen of belemmeren. Artikel 6 - Reclame in de openbare ruimte Men mag, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 6 van het Schepencollege in de openbare ruimte, noch rijden noch stationneren met een reklamevoertuig, noch er met een publicitair oogmerk een aanhangwagen, voertuig, tafel, werkbank, al dan niet afneembaar paneel, draaiend paneel of elk voorwerp neerzetten dat het verkeer zou hinderen of de veiligheid of het gemak van doorgang zou bedreigen. In geval van bezetting van het voetpad met een publicitair oogmerk zal te allen tijde een doorgang van 1,50 m moeten worden vrij gelaten. Wordt door dit artikel niet beoogd de reklame op voertuigen die dienen voor het vervoer van personen of van goederen en die verband houden met de normale handels- of industriële activiteit van het voertuig. Bovendien is dit artikel niet van toepassing op de voertuigen van TEC, DE LIJN, TRANSPOLE of op ieder ander voertuig van de diensten van het openbaar vervoer, van de spoorwegen, van de Staat, van de Provincies, van de gemeenten of van andere openbare instellingen of inrichtingen. 16

17 Artikel 7 - Verkoopautomaten Behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 7 van het Gemeentecollege mogen de verkoopautomaten van dranken of van andere producten niet in de openbare ruimte worden geplaatst. In geval van bezetting van het voetpad zal, te allen tijde, een doorgang moeten worden vrij gelaten. Artikel 8 - Verkoop van loterij - of tombolabiljetten in de openbare ruimte Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, voor wat betreft de verkoop van loterij - of tombolabiljetten die in de openbare ruimte plaatsvindt, zal de uitgifte van biljetten alleen maar op het grondgebied van de gemeente gebeuren en worden aangekondigd. De winst van de tombola zal uitsluitend bestemd zijn voor het in de aanvraag vermelde doel. De geldprijzen of de onmiddellijk in geld converteerbare prijzen zijn verboden. Tijdens de uitvoering zal geen andere benaming dan degene die werd goedgekeurd, mogen worden gebruikt. De loterijbiljetten zullen verplicht de naam van de organiserende onderneming, alsook haar volledig adres, het nummer en de datum van de toelating en het beoogde doel dragen. De verrichtingen omtrent de loterij of de tombola moeten uiterlijk tegen de laatste dag van de maand na de trekking beëindigd zijn. Artikel 9 - Kelderingangen en ondergrondse toegangen De kelderingangen en ondergrondse toegangen in de openbare ruimte kunnen alleen worden geopend gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verrichtingen die hun opening noodzaken en mits naleving van alle maatregelen die de veiligheid van de voorbijganger waarborgen. Artikel 10 - Beeld - of klankopname met winstgevend oogmerk in de openbare ruimte Onverminderd de wetten en reglementen betreffende de persvrijheid en de bescherming van het privé-leven, van het imago of de personen dient het gebruik van toestellen om personen te fotograferen of te filmen, en/of geluidsopnamen te verrichten, in de openbare ruimte of op een plaats die uitzicht biedt op de openbare ruimte, voor lucratieve of beroepsdoeleinden, te worden onderworpen aan de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 8 van het Schepencollege, dat de toegelaten plaatsen bepaalt. Artikel 11 - Betogingen en samenscholingen in de openbare ruimte Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van iedere manifestatie, samenscholing, happening, ronddeling of levering die, met of zonder voertuig,in de openbare ruimte, wordt georganiseerd, en die van aard is de openbare weg te belemmeren of het gemak en veiligheid van doorgang te verminderen verboden. 17

18 De toelatingsaanvraag 9 dient minstens dertig werkdagen vóór de voorziene datum van de betoging of van de samenscholing te worden ingediend. Artikel 12 - Gemeenschappelijke bepalingen voor deze afdeling De Burgemeester mag, in het kader van de administratieve politie, ambshalve op de kosten en op eigen risico van de overtreder overgaan tot het weghalen van elk voorwerp dat in overtreding met onderhavig reglement wordt geplaatst of dat een hinder of een gevaar in de openbare ruimte betekent. Hij zal er de betrokken wegbeheerder kennis van geven. Deze maatregel is namelijk van toepassing op de voertuigen, aanhangwagens, reklamepanelen en andere diverse tuigen die de openbare veiligheid en het gemak van de doorgang van de gebruikers in gevaar brengen of die de normale toegang tot de openbare weg en / of tot een privéeigendom verhinderen. AFDELING 2 - WOONWAGENS, CARAVANS EN ANDERE AMBULANTE WOONGELEGENHEDEN Artikel 13 - Stationneren van zigeuners, woonwagenbewoners en kampeerders Onverminderd de wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen mogen de personen die gewoonlijk in ambulante schuilplaatsen (woonwagens, caravans, motor-home, ) verblijven die als woning dienst doen, niet meer dan 24 uur op het grondgebied van de Stad stationneren, behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de Burgemeester. De kermiskramers of circusuitbaters die zich op het grondgebied van de Stad vestigen ter gelegenheid van kermissen of andere festiviteiten en daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, dienen ook de wettelijke bepalingen en de reglementen die hierop van toepassing zijn na te leven. Ze moeten ervoor zorgen dat de instructies van de brandweerdienst inzake de vestiging, de toegang tot het kermisterrein en de ligging van de technische inrichtingen, zoals brandstoffen, electrogeengroepen, enz., worden nageleefd. Wildkamperen is verboden. De kampeerders mogen alleen, mits uitdrukkelijke toelating van de eigenaar en naleving van de geldende reglementaire bepalingen, op openbare- of privé-terreinen parkeren. De politie heeft te allen tijde toegang tot de terreinen waar de door deze afdeling beoogde personen zich bevinden. De Burgemeester mag de uitzetting bevelen van degenen die de openbare veiligheid, rust of gezondheid in gevaar brengen. AFDELING 3 - TERRASSEN Artikel 14 - Toepassingveld De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing noch op openbare markten, noch op kermissen, noch op rommelmarkten. Ze betreffen specifiek de bezettingen van de openbare ruimte door al dan niet aanwonende handelaars, met het oog op het vergroten van hun verkoopoppervlakte. 18

19 Artikel 15 - Toelating De toelating tot plaatsing van elk terras (café, frietkraam, enz.), permanent of tijdelijk, dient jaarlijks vóór 31 januari van het lopende jaar bij het Schepencollege te worden aangevraagd. Een plattegrond -tekening van dit terras zal bij de toelatingsaanvraag worden gevoegd. De openbare ruimte zal, tijdelijk, voor de periode van 1 maart tot 31 oktober mogen worden bezet. Buiten deze periode en op straffe van het uitbetalen van een vergunning vastgelegd door de Gemeenteraad zullen de terrassen slechts occasionneel mogen zijn en hun aanvragen geval per geval worden behandeld. Het terras zal, in principe, in het gedeelte van de openbare ruimte dat de gevel van het uitbatingsgebouw van de handel loodrecht verlengt, worden ingericht en zal, in de specifieke breedte, de fictieve grenzen vastgelegd voor deze gevel niet mogen overschrijden. Een afwijking op dit principe mag door het Schepencollege worden toegestaan, na advies en akkoord van de betrokken aanwonende en dit uitsluitend voor terrassen die op de voetpad worden geplaatst. Het Schepencollege zal aanvullende specifieke voorwaarden mogen opleggen naargelang de vestigingsplaats of andere dwingende redenen van openbaar nut. Het terras zal, in geen geval, het verkeer van de voetgangers, de fietsen of bromfietsen en de motorvoertuigen mogen belemmeren. Op eenvoudig uitdrukkelijk bevel van de gemeentelijke of van een andere overheid zal het terras worden verplaatst, gewijzigd of weggenomen. In geen enkel geval zal de Stad Komen-Waasten aansprakkelijk kunnen worden gesteld voor een ongeval ; de aanvrager dient met het oog hierop een verzekering inzake wettelijke aansprakelijkheid te onderschrijven. Artikel 16 - Advies omtrent de toelatingsaanvraag Voorafgaandelijk aan de toekenning of aan de weigering van de toelating om een terras te plaatsen zal het Schepencollege om de mening van de diensten van de Lokale Politie vragen. Indien het terras langs een gewestweg wordt voorzien, zal ook om de mening van de diensten van het Waals Gewest worden gevraagd. Artikel 17 - Bestemming, structuur en fixatie De toelating tot bezetting van de beoogde ruimte wordt enkel voor het plaatsen van tafels en stoelen toegekend. Er mag geen schade aan het wegennet en/of de goot worden berokkend. De goot dient vrij te blijven om zodoende de lozing van het water toe te laten. De plaatsing van de plankenvloer, windschermen, relingen, tongewelven en / of zonnetenten of meubilair is verboden behalve mits uitzonderlijke toelating in functie van de ligging. De daken worden niet toegelaten. De parasols dienen volledig in de voor het terras bepaalde zone te worden geplaatst en zullen in geen geval over het wegdek mogen uitsteken. 19

20 Artikel 18 - Vrije doorgang In geval van de bezetting van het voetpad zal een doorgang van 1,5m te allen tijde moeten worden vrij gelaten, namelijk voor de doorgang van de voetgangers en rolstoelen. Deze doorgang mag eventueel dwars door het terras lopen. Artikel 19 - Uurrooster van de uitbating en vrijwaren van de rust in de buurt De terrassen kunnen alléén tussen 9 uur en 24 uur worden geplaatst of uitgebaat. De houder van een inrichting die aan de toegelaten terras paalt, is er, te allen tijde, toe gehouden de openbare rust te doen naleven. Er mogen geen externe luidsprekers worden aangebracht. Het meubilair van de terrassen moet na het einde van de dagelijkse activiteiten worden verwijderd. Als het buiten de inrichting blijft, moet het langs de gevel opgestapeld en met een hangslot afgesloten worden. Dezelfde voorschriften zijn tijdens de sluitingsdagen en de dagen met slecht weer van toepassing. Artikel 20 - Netheid en onderhoud van het terras Het terras en diens omgeving moet dagelijks worden gereinigd. De intrekking van de toelating zal, in geval van onzindelijkheid van het terras of van diens omgeving, worden bevolen. Restafval en elk ander soort afval afkomstig van het terras moeten door de uitbater worden opgeruimd. In geen geval zal dit afval in de goten of in de rioolroosters worden neergezet of verzameld. Artikel 21 - Veiligheid Elke behoorlijk toegelaten uitsprong op de openbare weg, de overlangse en andere parkings inbegrepen (met uitzondering van de voetpaden), dient correct te worden aangekondigd en zichtbaar te zijn. Reflecterend materiaal zal dus op alle randen van het terras worden aangebracht en de uiteinden zullen zowel overdag als 's nachts worden verlicht Desnoods zal een bijzondere voorwaarde de noodzaak opleggen om bijkomende veiligheidsmaatregelen in bepaalde bijzondere omstandigheden te treffen met aanvullende schikkingen (panelen, andere ). Artikel 22 - Gemeentelijke retributie Iedere persoon die een terras in de openbare ruimte aanlegt wordt onderworpen aan de betaling van een retributie, geïnd volgens de modaliteiten bepaald in het vergoedingsreglement. Artikel 23 - Uitbater en verandering van uitbater De terras zal alléén door de begunstigde van de toelating mogen worden uitgebaat. De toelating is persoonlijk en onoverdraagbaar. Indien, gedurende de periode van de toegelaten uitbating, de begunstigde aan een derde afstand van zijn rechten doet, mag de nieuwe uitbater, in afwijking op artikel 15, een toelatingsaanvraag op eigen naam bij het Schepencollege indienen. Om geldig te zijn, dient de aanvraag te zijn vergezeld van een afschrift van het betalingsbewijs van de gemeentelijke vergoeding door de overdragende uitbater. 20

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit (in toepassing van Hoofdstuk III artikel 55 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening zoals tot heden gewijzigd). 1 Hoofdstuk 1 : Definities Artikel 1 a) uithangbord

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN

GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2007 Artikel 1 Overwelvingen langsheen bebouwde percelen binnen het volgens het Gewestplan gelegen

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op artikel 26 van de Grondwet stellende alle Belgen hebben

Nadere informatie

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Standplaatsen Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de volgende groepen: Handel in reguliere goederen: De handelaar verkoopt goederen

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

De rol van de burgemeester bij de sluiting van een kinderopvanglocatie

De rol van de burgemeester bij de sluiting van een kinderopvanglocatie De rol van de burgemeester bij de sluiting van een kinderopvanglocatie Versie 2 4 augustus 2015 Alvorens iemand met kinderopvang van baby's en peuters kan starten, moet hij een vergunning hebben en aan

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR TERRASSEN

REGLEMENT OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR TERRASSEN REGLEMENT OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR TERRASSEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

BESLUIT. Koningsdagverordening 2016. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

BESLUIT. Koningsdagverordening 2016. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder: Koningsdagverordening DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLE Overwegende - dat de Koninklijke familie op 27 april 2016 in het kader van Koningsdag een bezoek brengt aan de gemeente Zwolle; - dat er een

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL 1 GEMEENTE STEENOKKERZEEL BIJLAGE AAN GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 23.02.2006 AFDELING I : STANDPLAATS VOOR CIRCUS Artikel 1. Een standplaats voor een circus op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel,

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Afvalstoffenverordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen Dienst Secretariaat 03-410 16 43 uitleen@zandhoven.be Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen I. Infostanden

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk containerpark Stallestraat, 160 te 1180 Brussel. Bezoekregeling van het containerpark

Gemeentelijk containerpark Stallestraat, 160 te 1180 Brussel. Bezoekregeling van het containerpark GEMEENTE UKKEL Ukkel, op MILIEUBEHEER Gemeentelijk containerpark Stallestraat, 160 te 1180 Brussel Bezoekregeling van het containerpark Artikel 1 : Het onderhavige reglement is van strikte toepassing voor

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE KAMPPLAATSEN

REGLEMENT VAN DE KAMPPLAATSEN REGLEMENT VAN DE KAMPPLAATSEN 1. Markering van de kampeergrenzen Het team van het evenement is verantwoordelijk voor de identificatie van de kampeerzone, zowel op de historische kampplaats als op de moderne

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2)

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2) Overzicht mogelijke wijzigingen APV in kader van vermindering regelgeving (Wijzigingsvoorstellen bij artikelen zijn groter en schuin gedrukt in de tekst opgenomen) Artikel 2.1.2.1 Optochten Vervallen:

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Trainers

HOOFDSTUK 2. Trainers HOOFDSTUK 2. Trainers 1. Definitie. Wordt als trainer aanzien, hij die van de Jockey Club de toelating gekregen heeft om de training van galoprenpaarden te leiden. 2. Algemene voorschriften. a. Alle paarden

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Politiereglement Gemeente Bertem

Politiereglement Gemeente Bertem Politiereglement Gemeente Bertem Hoofdstuk 1: veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg Afdeling 1 - Algemene Bepalingen Artikel 1: Voor de toepassingen van dit hoofdstuk en, meer in het algemeen

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Art. 6. (Opgeheven)

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006> 28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.] Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt

Nadere informatie