Weten watde markt beweegt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weten watde markt beweegt"

Transcriptie

1 Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7

2 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments by getting stuck in; by being involved in the community at large, andinfieldsthat,atfirstsight,seemto havelittletodowithus.inotherwords: wehavetogetmudonourboots. TheDutchhaveanexpressionforittoo: Met beide voeten in de modder staan. FortheFrench,it s Aveclespiedsdans la glaise, and in Germany, they have the expression mit beiden Füßen fest aufdererdeoderaufdembodenstehen und bleiben. In Danish, it s Med begge fødder plantet i mulden. They all mean the same thing: our specialists are often the first people to explore new areas, and sometimes they are actually theonlyonestodoso.theydigright downtothebottomwhenitcomesto analysing risks. Where others see threats, Nassau sees opportunities. So our insurance is up-to-date and unique. Our people know what s going on, and they knowwhattheinsuranceneedsarein the specific niche markets where we work. We respond by developing specific new insurance products or by redesigning existing insurance. This requires ongoing fieldwork; we need to keepourearsopen,andkeepourfinger onthepulseofsocialandeconomic trends. Nassau discovers undeveloped insurance opportunities in known and unknown markets. Nassau looks before it leaps into the development of insurance solutions and it doesn t shirk complex issues. Because complexity bringsoutthebestinus Wetenwatonzemarktbeweegtenwaterindeactualiteitspeelt,kan alleen door dichtbij de praktijk te staan; midden in de maatschappij en ook in werkterreinen die in eerste instantie verder van ons af lijken. Metbeidevoetenindemodderstaan,heetdatingoedNederlands. De Engelsen omschrijven dat als Our people like getting stuck in. HetFranskentdeoudeuitdrukking Aveclespiedsdanslaglaise en hetduits MitbeidenFüßenfestaufderErdeoderaufdemBodenstehen und bleiben. In Denemarken zegt men Med begge fødder plantet i mulden. In alle gevallen betekent het dat onze specialisten een nieuw werkterrein vaak als eerste verkennen en soms zelfs als enige. Zij gaan tot de bodem bij het analyseren van risico s. Waar anderen bedreigingen zien, ziet Nassau kansen. De actualiteitswaarde en uniciteit van onze verzekeringen is daardoor hoog. Onze mensen weten wat er speelt en waar de verzekeringsbehoeften liggen in de specifieke nichemarkten waarin wij werken. Wij springen hier op in door gericht nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen of bestaande verzekeringen opnieuw vorm tegeven.ditkanalleenmaardoorcontinuveldwerktedoen,goedte luisteren en voeling te hebben met de ontwikkeling van de maatschappij en economie. Nassau ontdekt onontgonnen verzekeringskansen in bekende enonbekendemarkten.nassaugaatnietoveréénnachtijsbijhet ontwikkelen van verzekeringsoplossingen en gaat complexe zaken niet uitdeweg.alshetingewikkeldwordt,zijnwijnamelijkoponsbest

3 directieverslag Directieverslag over het boekjaar2007 Directorsreport for Voor het vierde achtereenvolgende jaar is een combined ratio gerealiseerd vanonderde80%(77%).metdatresultaatzijnwijindeextreemcompetitieve markten zeer tevreden. Ook over de stijging van de geboekte bruto premie met15%tot90mio zijnwijtevreden.depremiegroeiisinhoofdzaak het gevolg van twee factoren. Een positieve ontwikkeling in onze buitenlandse tekening enerzijds, in het bijzonder in Duitsland, en anderzijds de transformatie van de BCA-tekening tot een 100% Nassau tekening. Hetdeelvandecostratioindecombinedratioisweerietsgestegen; maardatwasvoorzien.inhetboekjaar2007zijnvoorheteerstdecijfers van Bloemers& Co. Assuradeuren B.V. geheel geïntegreerd in Nassau. Dit maakt de cijfers niet geheel vergelijkbaar met voorgaande jaren. De beleggingsinkomsten zijn in het afgesloten boekjaar weer genormaliseerd na het jaar 2006 waarin Nassau uitzonderlijke beleggingsresultaten boekte. Een groot deel van de beleggingen wordt reeds jaren in liquiditeiten For the fourth year in succession, our combined ratio was below 80%(77%). In our extremely competitive markets, thatisaverysatisfactoryresult.weare also pleased with the 15% increase inthegrosspremiumto 90million. The increase in premium income is primarily attributable to two factors. First of all, our underwriting activities abroad have done well, particularly in Germany; and the Dutch D&O portfolio has transformed into a 100% Nassau activity.theshareofthecostratiointhe combined ratio has increased slightly again, but this was expected. The figures for Bloemers& Co. Assuradeuren B.V. were fully integrated in the Nassau statementsforthefirsttimeinthe2007 financial year. As a result, the figures are not entirely comparable with those of previous years. en deposito s aangehouden tot betere tijden aanbreken. Gegeven de Income from investments returned to normal again in the past financial year, recente dramatische gebeurtenissen op de effectenmarkten, vooral als gevolg van de kredietcrisis, was dit achteraf gezien geen ongelukkige after Nassau booked exceptional investment results in A large proportion of the investments have already been keuze. Net zoals voor de verzekeringsmarkt als geheel geldt hier dat het belangrijk is to manage the cycle. Ons uitgangspunt blijft rendement incashanddepositsforsomeyears, pending better times. Looking back at the recent dramatic events on the stock drs. D.W.N. de Boer 3 op lange termijn. exchanges, particularly as a result of thecreditcrisis,thishasproventobea fortunate choice. As with the insurance marketasawhole,itisalsoimportant tomanagethecycleinthisarea.our basic principle continues to be returns inthelongterm. drs. E.C. Bom drs. O.F.J. Paymans

4 4 5 directieverslag Immers, welke underwriter spreekt op één dag over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boomchirurgie en is tegelijkertijd betrokken bij het mede opstellen van wet- en regelgeving rondom assurantiebemiddelaars. Ookinhetafgelopenjaarisheteigenbehoudindebrutotekeningverder verhoogd. Het beleid is om het Eigen Vermogen effectiever dan voorheen in te zetten door minder premie in herverzekering af te geven. Omdat de portefeuille als geheel gegroeid is, is de nominale herverzekeringafgifte in 2007 echter wel gestegen. Procentueel is die afgifte gedaald. Mede door de lagere belastingdruk in 2007 is het resultaat na belasting ongeveer gelijkaanhetdooronsals freakyear gekenschetstejaar2005.inhet verslagjaar is het laatste deel van het obligo, het nog niet gestorte deelvanhetkapitaalad2.6,doordeaandeelhoudergestort.heteigen Vermogen is mede hierdoor belangrijk gestegen tot 59.5 (51.4). Technische afdelingen Once again last year, we increased the retained premium. The goal is to deploy our equity more effectively than in the pastbyreducingtheamountofceded premium for reinsurance. Because the portfolio as a whole has expanded, however,2007didseeanincreasein the nominal premium in the nominal premium ceded to reinsurers. This amount has fallen in percentage terms. Thelowertaxesin2007meanthatthe resultaftertaxationisaboutthesameas in2005,whichwedescribedasa freak year. During the year under review, thelastpartoftheuncalledcapital,the unpaidpartofthecapitalof 2.6, waspaidinbytheshareholder.thisis oneofthereasonswhyourequityhas increased significantly to 59.5(51.4). Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid in Nederland Underwriting departments In 2007 heeft de bestendige groei van de afgelopen jaren een vervolg gekregen.hetisinteressantomteziendatderobuustegroeivan Professional Indemnity(PI) and General Third Party Liability(GTPL) in the Netherlands de Nederlandse economie duidelijk zichtbaar is in deze portefeuille. Vele premies zijn gerelateerd aan omzet of aantallen medewerkers en zodra deze twee grootheden stijgen als gevolg van economische groei, stijgt ook het premie-inkomen. Daarnaast is de gunstige economische ontwikkeling uit 2007 een aanjager geweest voor startende ondernemers die zeker ook in de dienstensector kiezen voor ondernemerschap en in The stable growth of recent years continued in It is interesting to seethattherobustgrowthofthedutch economy is clearly reflected in our portfolio. Many premiums are related to turnover or workforce size and, as soon asthesetwofactorsincreaseasaresult of economic growth, premium income follows. In addition, favourable economic drs. D.W.N. de Boer developments in 2007 were also the driver behind the launch of new businesses, particularly in the service sector. These new entrepreneurs take out PI insurance (which is sometimes required by their branche organisation). It is precisely this direct involvement with social, and also economic, developments that makes this particular branch so fascinating. After all, there are few underwriters who, in one day, have discussions about the latest developments in the field of, say,treesurgerywhileatthesame time being involved in the drafting of legislation and regulations for insurance intermediaries. For Nassau, it is crucial to be involved in discussions with insurance intermediaries about the liability of various professions. We engaged in discussions of this kind on several occasions in 2007, in line with ourambitiontobealeadingplayerin our niche markets. Nassau will be keeping a close eye on discussions scheduled for 2008 with respect to the limitation of the liability of, in particular, the Big four accountancy firms. The loss ratio, including the run-off results for past claim years, was higher thanin2006butremainsverygood. Our concerns about the large number of players entering the market, particularly from abroad, were not allayed in 2007;onthecontrary.Therearenow more than twenty active suppliers in thepiarea.theykeepusonourtoes but their lack of expertise and their excessive assertiveness(low premiums) are cause for concern. dat kader(al dan niet verplicht door hun beroepsorganisatie) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Juist deze directe betrokkenheid bij maatschappelijke en zeker ook economische ontwikkelingen, maakt deze tak van sport zo razend interessant. Immers, welke underwriter spreekt op één dag over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boomchirurgie en is tegelijkertijd betrokken bij het mede opstellen van wet- en regelgeving rondom assurantiebemiddelaars. Het is voor Nassau cruciaal om bij discussies die raken aan de aansprakelijkheid van diverse beroepsgroepen samen met de bemiddelaar in verzekeringen als gesprekspartneraantafeltezitten.ookin2007isdatmeermalengebeurden daarmee geven wij invulling aan onze wens om toonaangevend te zijn inonzeniches.dediscussiedieookin2008zalwordengevoerdten aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid van met name de Big 4 accountantsfirma s zal ook door Nassau nauw gevolgd worden. De loss ratio inclusief de uitloopresultaten van oude schadejaren is hogeruitgekomendanin2006maarisnogaltijdzeergoedtenoemen. Onze zorg over het grote aantal, veelal buitenlandse, toetreders is in 2007 niet afgenomen maar eerder toegenomen. De, inmiddels meer dan twintig, actieve aanbieders op het gebied van beroepsaansprakelijkheid houdenonsscherpmaarbarenonsdoorhungebrekaankennisen overvloed aan geldingsdrang(o.a. lage premies) zorgen.

5 6 7 directieverslag Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid(BCA) in Nederland In2007isdetransitievandeNederlandseBCA-poolnaareenpure Nassau tekening succesvol doorgevoerd. De jarenlange samenwerking met een groot aantal Nederlandse verzekeraars door middel van een volmacht is omgezet in een herverzekeringsparticipatie. Hoewel Nassau door deze transactie optisch gegroeid is, is de omvang van de BCA-portefeuille nagenoeg gelijk gebleven. Dit ondanks de stevige concurrentie die Nassau ondervindt in sommige deelmarkten. Vanuit maatschappelijk en verzekeringstechnisch perspectief is de kredietcrisis enhaarimpactopdefinanciëlesectorvangroteinvloedopde(inter)- nationale BCA-tekening. Immers, in de VS zijn d.m.v. class actions al meerdere miljardenclaims neergelegd die ontegenzeggelijk tot uitkeringen zullen leiden. Ook in Europa zullen claims ingesteld worden bij financiële instellingen die rigoureuze afboekingen zullen doen. De totale omvang van de gestelde claims is vele malen groter dan het jaarlijkse premieinkomen dat wereldwijd in de BCA-tekening geschreven wordt. Maar dat isvreemdgenoegzekernoggeenwaarborgvooreeneindeaande premiedaling. Het blijven rare jongens die verzekeraars Nassau is tevreden over de kwaliteit van de huidige portefeuille en ziet veel mogelijkheden om de ingeslagen weg van distributie via het internet verder te bewandelen. Wij verwachten dat in 2008 het hoge niveau van dienstverlening- dat zich vooral uit in het delen van onze specifieke kennis met de assurantietussenpersoon- zich zal vertalen in een lichte groei van het premie-inkomen. Directors and Officers Liability(D&O) in the Netherlands 2007 saw the successful transition from thedutchd&opooltoa100%nassau activity. After many years of collaboration with a large number of Dutch insurers using powers of attorney, the switch has been made to re-insurance. In this way, the D&O policy remains available through the distribution network of the former pool participants. Although this move resulted in expansion for Nassau, the size of the D&O portfolio remained virtually the same. This is despite the strong competition faced by Nassau in some sub-markets. From the social insurance point of view, the mortgage lending crisis- and its impact onthefinancialsector-hasamajor effect on national and international D&O insurance. In the United States, there have been claims amounting to billionsintheformofclassactions,and thereisnoquestionthatsomeofthem will result into settlements. In Europe also, financial institutions that have written off large amounts will be the targets of claims. The total amount of the claims submitted is many times larger than the annual premium income generated globally in D&O insurance. Oddly enough, this is certainly not a guaranteethatanendwillcometothe fall in premiums. Insurers move in mysterious ways... Nassauishappywiththequalityofthe present portfolio and sees numerous opportunities to carry on down the road of distribution through the Internet. Weexpectthehighlevelofservice, which is primarily seen in the sharing of our specific expertise with insurance intermediaries, to result in a slight increase in premium income in Finally: Last year, we drew your attention to the liability of directors and officers in the public and semi-public sectors. Inthisreport,wewishtodrawyourattention to the extension of cover provided by some of our foreign competitors for administrative penalties imposed on directors by, for example, market watchdogs. We believe this cover is irreconcilable with the rule of law and ethical standards. The development is also socially undesirable. Technical insurance in the Netherlands The storm that battered the Netherlands injanuaryhadanegativeimpactonthe loss ratio in Kyrill moved from south to north across the country, leaving a trail of destruction and inflicting damage on a number of construction projects we had insured. It is interesting tomentionthatthestormwasgivenits name by the Free University of Berlin. Thenamewasthoughtupbyafamily fromneuenhagenwhothoughtitwasa good way to celebrate their father s birthday. The Free University of Berlin doesn't make lists of names(as happens with hurricanes); it lets other people thinkupnames,inexchangeforafee. Despite this storm damage, the loss ratio has met the objective, despite a slight shortfall in the premium volume. In2007,wemademajoradditionsto our underwriting team, recruiting highly experienced specialists in the area of machinery breakdown. They have many good contacts in the co-insurance market, and a strong network outside thatarea.nassauisproudofthefact that specialists at this level find Nassau s Totslot:Waarwijvorigjaardelezernogopmerkzaammaaktenopde aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in een(semi-) publieke omgeving, duiden wij in dit verslag op de in onze ogen verwerpelijke dekkingsuitbreiding die sommige van onze buitenlandse concurrenten geven ten aanzien van bestuurlijke boetes die door bijvoorbeeld de NMa aan bestuurders worden opgelegd. Wat ons betreft wordt hiermee in strijdmetdeopenbareordeendegoedezedengehandeldenisdit bovendien een maatschappelijk onwenselijke uitbreiding. Technische verzekeringen in Nederland Delossratioisin2007nadeligbeïnvloeddoordestormdieinjanuari over Nederland raasde. Kyrill trok vanuit het zuiden richting het noorden een spoor van vernieling over ons land waarbij verschillende door ons verzekerde bouwprojecten beschadigd werden. Voor de volledigheid vermeldenwijnogdatdenaamvandestormwerdtoegekenddoorde Vrije Universiteit Berlijn. De naam werd verzonnen door een familie uit Neuenhagen die de verjaardag van hun vader op die manier kon vieren. De Vrije Universiteit van Berlijn maakt namelijk geen lijst met namen (zoals wel gebeurt bij orkanen), maar laat anderen namen verzinnen, mits zij betalen. Bij een licht achterblijvend premievolume is ondanks deze stormschade, de loss ratio conform doelstelling uitgekomen. In 2007 hebben wij het team underwriters sterk uitgebreid met enkele zeer ervaren specialisten op het gebied van machineschade. Naast de vele goede contacten die zij binnen de co-assurantiemarkt hebben, isooksprakevaneensterknetwerkdaarbuiten.nassauisertrotsop dat dergelijke specialisten zich aangetrokken voelen tot de positionering vannassau.indetweedehelftvan2007iserflinkgezaaiddoorhet houden van roadshows in het gehele land waarbij het intermediair kennis heeft kunnen maken met onze technische en commerciële kennis op het gebied van technische verzekeringen. Daarnaast is er de Online CAR-

6 8 9 directieverslag verzekering geïntroduceerd waarmee Nassau aantoont niet alleen voorop te lopen in kennis en kunde, maar ook in alternatieve distributiemogelijkheden. Tot slot zijn de verzekerde limieten die Nassau kan tekenen verhoogd. Het oogsten zal in 2008 moeten beginnen, waarbij wij ons realiseren dat de grote concurrentie tot terughoudend tekenen zal nopen. Brand-, bedrijfsschade- en inbraakverzekeringen in Nederland Tenopzichtevan2006ishetaantalbrandenmeteenschadevanten minste 1 miljoen euro sterk toegenomen. De totale met deze branden gemoeide schade bedroeg 450 miljoen euro t.o.v. 290 miljoen in Voor de gehele brandtekening in Nederland is de verwachting dat het rendement in het gunstigste geval break-even is. Vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt terecht de oproep gedaan om brandpreventie serieuzer tenemenenhetnietbij vromewoorden telaten.wijzijnvanmening dat deze oproep een te beperkte boodschap overbrengt. De loss ratio neemt zowel de schadelast als het premie-inkomen in ogenschouw. En waar brandpreventie inderdaad een drukkende werking op de schadelast heeft, wordt de premiecomponent geheel buiten beschouwing gelaten. Evenals in 2006 heeft in 2007 de neerwaartse premiespiraal zich doorgezet. Hoewel Nassau in 2007 nog zwarte cijfers heeft geschreven in de brandportefeuille, lijkt een waarschuwende vinger toch wel op zijn plaats. Slechts de combinatie van preventieve maatregelen en een hoger premieniveau biedt uitzicht op een winstgevende brandmarkt. Het is wachten opdeleidersenlijdersindezemarktomtoteenkenteringtekomen. positioning appealing. In the latter half of 2007, we made major investments in roadshows throughout the country, giving intermediaries the opportunity to learn about our technical and commercial know-how in the area of technical insurance. In addition, we launched an on-line CAR product, demonstrating thatnassauisnotonlyleadingthefield intermsofexpertiseandskills,butalso in alternative distribution options. Finally, the insured limits for Nassau were raised. The returns on these investments will have to be booked in 2008,andweareawarethatthestrong competition will make cautious underwriting necessary. Property insurance in the Netherlands Therehasbeenasharpincreasecomparedto2006inthenumberoffires involving claims in excess of 1 million. The total claims associated with these fires amounted to 450 million, compared to 290 million in For fire insurance in the Netherlands asawhole,weexpecttheresulttobe break-even at best. The Association of Dutch Insurers has rightly called for fire insurance to be taken more seriously, pointing out that pious words are not enough.webelievethatthiscallistoo limited in scope. The loss ratio takes boththecostofclaimsandthepremium income into consideration. And where fire prevention actually reduces the cost of claims, the premium component is entirely disregarded. As in 2006, the downward premium spiral persisted in Although Nassau was still in the black initsfireportfolioin2007,awordof warning would nevertheless seem appropriate. A profitable fire market will onlybepossibleifthereisacombination of preventive measures and higher premiums.itisuptotheleadersand thelossmakersinthismarkettoturn thingsaround.inordertogetoutfrom under the downward pressure on premiums, Nassau continued its strategy of using its niche expertise to serve specific sub-markets in Our focus on creative consequential loss solutions, whichweinitiatedin2006,borefruitin The decline in premium volume as a result of a cautious underwriting policy was partly offset by the acquisition ofnewbusinessinthisniche. Once again, the quality of the portfolio for burglary risks proved to be robust. Our own technical inspectors know both the companies and the entrepreneurs inside out, and their added value forboththequalityoftheproposed prevention measures and their assessmentofthe moralrisk isofdecisive importance. In this market, there was amajorloss:thefireinthearmando Museum in Amersfoort, where there was a temporary exhibition of the work ofalbrechtdürerinadditiontothe permanent Armando collection. Om de neerwaartse premiedruk te ontlopen, zette Nassau ook in 2007 haar kennis van niches in om specifieke deelmarkten te bedienen. Onze in 2006 ingezette focus op creatieve bedrijfsschade-oplossingen heeft in 2007 vruchten afgeworpen. De teruggang in premievolume als gevolg van een terughoudend acceptatiebeleid is voor een deel teniet gedaan doorhettekenenvannieuwezakenindezeniche. De portefeuille voor inbraakgevoelige risico s is wederom robuust van kwaliteit gebleken. Onze eigen technische inspecteurs kennen niet alleen de bedrijven maar ook de ondernemers van haver tot gort en hun toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zowel voorgestelde preventiemaatregelen als hun inschatting van het morele risico is van doorslaggevend belang. BinnendemarktisdebrandinhetArmandomuseumteAmersfoort waar naast de vaste Armando-collectie een tijdelijke tentoonstelling over hetwerkvanalbrechtdürertezienwas,eenzeergroteschadegeweest.

7 10 11 directieverslag Crisis Management(CM) De toelichting op deze portefeuille over dit verslagjaar zou eigenlijk een kopie kunnen zijn van hetgeen wij in het verslag 2006 vermeldden. Eenthemadatonszorgenblijftbarenisdebeperktekennisbijdebemiddelaars in verzekeringen over het verschil tussen een specifieke Product Recall dekking en een gewone productaansprakelijkheidsdekking binnen de AVB-polis. Natuurlijk is de eerste duurder dan de tweede, maar de dekking is ook aanzienlijk uitgebreider. Verder blijft de markt uiterst competitief en groeit het aantal aanvragen uit het provinciale distributiekanaal. In 2007 organiseerde Nassau een Studium Generale dat door vele van onze klanten werd bezocht. Deze intensieve en interactieve kennisuitwisseling wordt door het intermediair zeer op waarde geschat. De bijdragen van Numico en crisis management consultants van ISP nodigden uit tot discussie en ook de aanwezige landelijke pers kon een blikinhaareigenkeukengevenoverhaarrolbijcrises.kortom,een geslaagde bijeenkomst die Nassau s rol als leidende risicodrager in deze niche bevestigde. Crisis Management(CM) The description of this portfolio for this year could almost be taken verbatim fromthe2006report.onethemethat continues to concern us is the limited expertise of insurance intermediaries about the difference between specific product recall insurance and ordinary product liability insurance in the GTPL policy.ofcourse,thefirstismoreexpensivethanthesecond,butthecoveris also much more extensive. In addition, the market remains extremely competitive and the number of applications from the provincial distribution channels is growing. In 2007, Nassau organised a symposium that was attended by many of our clients. This intensive and interactive forum for knowledge exchange is very much appreciated by the intermediaries. The contributions from Numico, and crisis management consultants from ISP, generated lively discussions, and the representatives of drs. O.F.J. Paymans the national media who attended also hadtheopportunitytoprovideuswitha look behind the scenes, indicating what theirroleisincrises.inshort,thiswas a successful meeting that confirmed Nassau s role as the leading risk carrier in this niche market. Vanuit technologische ontwikkeling zal de Recall verzekering interessante nieuwe invalshoeken krijgen. Onlangs nog meldden verschillende kranten het nieuws dat het gebruik van nano-particles technologisch fantastische nieuwe mogelijkheden biedt maar dat nog onduidelijk is welke impact deze deeltjes op milieu en mens hebben. Nassau volgt deze ontwikkelingen Technological developments mean that recall insurance will be facing interesting new challenges. Just recently, various newspapers reported that nano-particles hold out the promise of fantastic new technological opportunities, but that it is still unclear what impact these particles will have on the environment and human health. Nassau is monitoring these developments closely and is looking at the effect they may have on insurance for the food and beverage industry. op de voet en onderzoekt welke invloed dit bijvoorbeeld heeft op de verzekering van de voedings- en drankindustrie. Buitenland Vijf jaar geleden maakte het premie-inkomen uit onze buitenlandse kantoren rondde10%vanhettotaleinkomenuit.doorhetopenenvannieuwe kantoren en het investeren in goede vakmensen en systemen, is dit percentage uitgegroeid naar 20%. Naast een betere risicospreiding en een verbreding van de portefeuilles, biedt het netwerk van kantoren en specialisten een International Five years ago, premium income from our foreign offices accounted for about 10%oftotalincome.Wehaveopened new offices and invested in good professionals and systems, and this percentage has therefore increased to 20%. In addition to the improvement in the spreadofriskandthewideningofthe scope of the portfolios, the network of offices and specialists provides a wide range of new opportunities for our staff. In 2007, there were various international waaier aan nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers. In 2007 hebben verschillende internationale bijeenkomsten op zowel verzekeringstechnisch niveau als op operationeel niveau plaatsgevonden. De feedback die wij krijgen Onlangs nog meldden verschillende kranten het nieuws dat het gebruik van nano-particles technologisch fantastische nieuwe mogelijkheden biedt maar dat nog onduidelijk is welke impact deze deeltjes op milieu en mens hebben. Nassau volgt deze ontwikkelingen op de voet en onderzoekt welke invloed dit bijvoorbeeld heeft op de verzekering van de voedings- en drankindustrie.

8 12 13 directieverslag van onze medewerkers over deze bijeenkomsten is zeer positief. De internationale uitwisseling van kennis en ervaring is van toegevoegde waarde en leidt tot het aanboren van voor Nassau bekende, maar voor bepaalde landen nog onbekende nieuwe Product-Markt-Distributie combinaties. Ook in de komende jaren zal Nassau haar Europeanisering verder vorm blijven geven door het openen van nieuwe kantoren. Duitsland Nassau Versicherungen staat stevig op de kaart. In 2007 heeft(eindelijk) de langverwachte Europese wetgeving betreffende bemiddelaars in verzekeringen geleid tot een verplichte beroepsaansprakelijkheidsdekking voor deze doelgroep. Een doelgroep waarmee Nassau zeer bekend is en in Duitsland een duidelijke positie voor heeft ingenomen. Mede als gevolg hiervan is het premie-inkomen sterk gestegen. De in het vorige verslag opgemerkte fusie- en overnameperikelen in de Duitse markt, boden Nassau goede mogelijkheden om enkele ervaren en gespecialiseerde medewerkers in dienst te nemen die naast hun specifieke kennis ook over een goed netwerk beschikken. Voor 2008 verwachten wij een verdere groei van de portefeuille door o.a. de introductie van een aantal nieuwe producten waarmee in 2007 al is begonnen. Tevens overwegen wij een tweede kantoor in Duitsland te openen om beter te kunnen inspelen op regionale trends en ontwikkelingen. meetings at both the technical insurance and operational levels. We have received very enthusiastic feedback about these meetings from our staff. The international exchange of expertise and experience is an added value that leads to the exploitation of product-marketdistribution combinations that are familiar to Nassau, but new to certain countries. Once again in the years to come, Nassau will continue to give concrete shape to its Europeanisation process by opening new offices. Germany Nassau Versicherungen has built up a sound position. In 2007, the longawaited European legislation relating to insurance intermediaries(finally!) resulted in compulsory professional liability coverforthistargetgroup.thisisa target group that Nassau knows well, andithasacquiredaclearpositionin thisareaingermany.thisisone factor that explains the sharp increase in premium income. The merger and acquisition difficulties in the German market mentioned in the previous report provided Nassau with good opportunities to recruit a number of experienced and specialist staff with good networks to back up their specific expertise. We expect growth to continue in this portfolio in2008asaresultof,forexample, thelaunchofanumberofnewproducts, thefirststepsforwhichweretaken in2007.wearealsothinkingabout opening a second office in Germany so that we can respond better to regional trends and developments. Denmark The Danish operation remains interesting for Nassau for various reasons. Firstofallbecausetheofficemakesa positive contribution to Nassau profits. In addition, Denmark is very close to the Netherlands in terms of culture, legislation and insurance. In 2007, that was the basis for intensive exchanges with the Netherlands, resulting in a rangeofnewproductsthatisnow ready for rolling out in Finally, Denmark is an excellent observation post for other Scandinavian countries with possibly interesting opportunities for growth. Nassau s growth plans for Denmark remain ambitious. France Afterafalsestartin2006astheresult of a bureaucratic approach from the supervisory authorities, resulting in the January renewal round being missed for 2007, the French team knuckled down hard in 2007, positioning Nassau assurances in the French market. Numerous visits to brokers throughout thecountryhaveledtoasteadygrowth in the number of proposals and policies. It remains difficult to achieve a balance between acquiring new business and maintaining the focus on the business that is best for Nassau in strategic terms. Wehavemadeastartand,notleast becauseofthequalityoftherenchteam, we are confident about the future. Denemarken De Deense operatie blijft voor Nassau om verschillende redenen interessant. Allereerst omdat het kantoor een positieve bijdrage levert aan de winst van Nassau. Daarnaast is Denemarken zowel qua cultuur, als qua wetgeving en verzekeringsindustrie nauw verwant aan wat wij in Nederland gewend zijn. In 2007 is op basis hiervan veel uitwisseling geweest met Nederland zodat verschillende nieuwe producten klaar staan om in 2008 te worden uitgerold. Tot slot biedt Denemarken een mooie uitkijkpost naar andere Scandinavische landen met wellicht interessante groeimogelijkheden. De groeiplannen voor Nassau in Denemarken zijn onverminderd ambitieus. Frankrijk Na een valse start in 2006 als gevolg van stroperig opererende toezichthouders waardoor de januariverlenging van 2007 eigenlijk verloren ging, is gedurende 2007 door het Franse team keihard gewerkt aan het positioneren van Nassau assurances in de Franse markt. Vele bezoeken aan makelaars verspreid over het hele land hebben geleid tot een bestendig groeiend aantal offerten en polissen. Het balanceren tussen enerzijds de commerciële drang tot het schrijven van nieuwe zaken en anderzijds de focus blijven houden op die zaken die strategisch het beste bij Nassau passen,blijfteenheikelezaak.dekopiserafenwijhebbenmedeop basis van de kwaliteit van het Franse team vertrouwen in de toekomst.

9 14 15 directieverslag Riskmanagement Inleiding Een verzekeraar is feitelijk een handelaar in risico s. Onze medewerkers schatten dagelijks de risico s in van die branches waar zij verstand van hebben, om vervolgens dat risico geheel of gedeeltelijk tegen bepaalde conditiesvanverzekerdeovertenemenofaftewijzen.goede-historischeinformatie over risico s is daarbij van cruciaal belang. Daarom hebben wij altijd gesteld dat de ontwikkeling van onze IT systemen- het geheugen van de organisatie- tot een kernactiviteit van onze bedrijfsvoering hoort. DoordatwijdezewegaljarenbewandelenkennenookonzeICTmensenonze producten, onze werkwijze en onze systemen tot in detail. Wijzigingen doorvoeren- bijvoorbeeld de aanpassing van de assurantiebelasting- kost ons aanzienlijk minder dan vele andere maatschappijen in deze markt. Zijn onze automatiseringssystemen het geheugen van onze organisatie, dan is riskmanagement al jaren het geweten van de organisatie; gaan wij zorgvuldigmetonskapitaalomenleggenwijdecontinuïteitvanhetbedrijfniet in de waagschaal? Wellicht is het al die jaren niet als risk-management betiteld, werd niet berekend hoeveel kapitaal aan de verschillende risicocategorieën toegerekend moest worden en spraken we niet van onze risk appetite. Feitelijk heeft Nassau altijd een bedrijfsvoering gevoerd waarbij het eigen vermogen de grenzen van het ondernemen bepaalde. De directe relatie tussen beleidsbeslissers en kapitaalverschaffers, plus de inhoudelijke kennis over verzekeringen van de leidinggevenden en medewerkers heeft dit geborgd. De Directie onderschrijft volledig de noodzaak van een adequaat riskmanagement en heeft haar bedrijfsvoering al jaren geleden daarop ingericht. Vooruitlopend op het risico gebaseerd kapitaaltoezicht, Solvency II in 2012, heeft Nassau gekozen voor het ontwikkelen van een intern kapitaalmodel. Wij hebben actief aan de Quantative Impact Studies (QIS) meegedaan van het(ceiops), Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, die uiteindelijk zullen moeten leiden tot de invoering van het nieuwe kapitaaltoezicht. Risk management Introduction Ineffect,aninsurerisatraderinrisks. Everydayourstaffassesstherisksin thelinestheyknowabout.thenthey acceptorrejecttherisksinwholeorin part subject to certain conditions. Here, good historical information about risks isofcrucialimportance.thatiswhywe have always said that the development of our IT systems- the organisation's memory-isacoreactivityinouroperations. Because we have been following this strategy for years, our ICT people arefamiliarwiththedetailsofour products, our working methods and our systems. The implementation of changes -suchasthechangeofinsurancetaxcostsusalotlessthanmanyother companies operating in this market. If our computer systems are the memory of our organisation, risk management has been the organisation s conscience foryears:arewebeingcarefulwithour capital,andarewesurethatwearenot endangering the continuity of the company? For many years, this wasn t known as risk management, we didn t make calculations to determine how muchcapitalhadtobeassignedtothe various risk categories, and we had never heard of the term risk appetite. Ineffect,Nassauhasalwaysrunits businessinawaythatequitydetermined the limits of its business operations. This approach was safeguarded by the direct relationship between decision -makers and investors, complemented by the professional knowledge of the management and staff. The Board of Management fully subscribes to the necessity of adequate risk management and it structured its management approach accordingly many years ago. In anticipation of the risk-based capital monitoring framework Solvency II in 2012, Nassau has decided to develop its own internal capital model. Weplayedanactiveroleinthe Quantitative Impact Studies (QIS) of the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (Ceiops), which will ultimately result in the introduction of the new capital monitoring system. The strategy The Board of Management determines the strategy, pending approval by the Supervisory Board. The Nassau strategy isbasedonitsactivepositioningasa nicheplayer.nassauwantstoplaya leading role in every Product-Market- De directie van Nassau verzekeringen heeft besloten gedurende 2007 een risk self assessment, een eigen risicoanalyse, te verrichten op basis van deze methode. De strategie De Directie stelt de strategie vast, welke moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De strategie van Nassau verzekeringen is gebaseerd op een actieve positionering als nichespeler. Nassau streeft ernaar binnen iedere ProductMarktDistributie(PMD)-combinatie, een niche, toonaangevend te zijn. Hierbij definiëren wij toonaangevend wanneerwijindienicheeenpositieindetop3aanbiedersinnemen, gemeten volgens de criteria performance, perceptie en positie.

10 16 17 directieverslag Het risicoprofiel De Nederlandsche Bank(DNB) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om potentiële problemen bij de financiële instellingen in Nederland te kunnen identificeren. Het gaat hierbij om FIRM, Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode, waarmee alle onder toezicht van DNB staande instellingen systematisch in kaart gebracht kunnen worden. De directie van Nassau verzekeringen heeft besloten gedurende 2007 een risk self assessment, een eigen risicoanalyse, te verrichten op basis van deze methode. De Nederlandse Bank benoemt tien risicocategorieën, te weten een verzekeringstechnisch-, operationeel-, markt-, omgevings-, matching- en rente-, IT-, integriteits-, juridisch-, krediet- en uitbestedingsrisico. Naast deze risicocategorieën zijn door DNB twee risico-overstijgende beheersingscategorieën benoemd. Hierin worden de beheersende aspecten van de organisatie- zoals de structuur, de interne samenwerking encommunicatie-envanhetmanagement-zoalsdestrategieende risico/controlhouding- van de afzonderlijke afdelingen beoordeeld. Uit een analyse van de faillissementen van zowel leven, schade- als herverzekeraars in Europa, Japan en de Verenigde Staten naar de oorzaak van hun teloorgang, blijkt dat 60% van die verzekeraars ten onder is gegaan aan risico s gelegen op gebied van premierisico s(premievaststelling, productontwikkeling, asset liability management) en reserveringsrisico s(premie- en schadevoorzieningen). Andere risico s, zoals catastrofe(7%), te hoog gewaardeerde activa(8%) en niet kredietwaardige herverzekeraars(4%) bleven ver achter als oorzaak. Ook voor Nassau geldt dat het verzekeringstechnische(premie-, catastrofeen reserveringsrisico), operationele en marktrisico het meeste kapitaalbeslag vragen. drs. E.C. Bom Distribution(PMD) combination, or niche. Here, we define leadership as apositioninthetopthreeofsuppliers intheniche,asmeasuredusingthe criteria of performance, perception and position. The risk profile The Dutch supervisory body(dnb) has developed a new method for identifying potential problems in financial institutions in the Netherlands. This is the Financial Institutions Risk Analysis Method, which establishes a systematic picture of all the institutions supervised by the DNB. The Nassau management hasdecidedtousethismethodasa basisforitsownriskanalysis,a risk self-assessment, in DNB lists 10 risk categories, namely insurance, operational, market, external, matching and interest, IT, integrity, legal, credit and outsourcing risks. In addition to these risk categories, the DNB has listed two overarching governance categories. They are used to rate the governance components of the organisation- such as the structure, internal coordination and communicationsandofthemanagement,suchasthe strategy and the risk/control attitude in the various departments. An analysis has been conducted of the causes of bankruptcy among life, nonlife and reinsurers in Europe, Japan and the United States. It showed that thefailureof60%ofthoseinsurerswas relatedtorisksintheareaofpremiums (premium levels, product development, assets liability management) and reserves (premium and claims reserves). Other risks such as catastrophy(7%), the over-valuation of assets(8%) and default Nassau streeft ernaar binnen iedere ProductMarktDistributie(PMD)-combinatie, een niche, toonaangevend te zijn. Hierbij definiëren wij toonaangevend wanneer wijindienicheeenpositieindetop3aanbiedersinnemen,gemetenvolgens de criteria performance, perceptie en positie. reinsurers(4%) lagged far behind in thelistofcauses.nassauisnoexception here: the insurance(premium, catastrophy and reserve risk), operating andmarketrisksaccountformostofthe capital requirement. In order to focus on these issues, all the identified risks have been allocated to five groups: Om hierop te focussen, zijn alle geïdentificeerde risico s geclassificeerd in een vijftal clusters, te weten: 1. Strategische risico s Dit is het risico van mogelijke fouten in keuze van doelstellingen en beleid en het risico dat niet tijdig of adequaat gereageerd wordt op veranderingen 1. Strategic Risks Thisistheriskofpossibleerrorsinthe selection of objectives and strategy, and theriskthattheresponsetochangesin external circumstances may not be adequate or timely. We consider risks relating to reputation to be strategic risks. The consequences of failures to comply with legislation and regulations, or the risks caused by the wrong standards and values taking root in our organisation, are possible examples here. 2.Technical insurance risks are broken down into - Premium and catastrophy risks These risks are inextricably linked with our insurance activities and includetheriskofmistakesinthe assessment of underlying insurance risks, inappropriate premiums or the wrong conditions. in de omgeving. Wij rekenen reputatieschaderisico s ook als strategische risico s. Hierbij moet gedacht worden aan gevolgen van het niet voldoen aan wet- en regelgeving(compliance), of de risico s ontstaan door verkeerd gestelde normen en waarden die gelden binnen onze organisatie. 2. Verzekeringstechnische risico s zijn gesplitst in - Premie- en catastroferisico s Dit risico is onlosmakelijk verbonden aan onze verzekeringsactiviteiten en heeft betrekking op het risico van verkeerd inschatten van het onderliggende verzekeringsrisico, van verkeerde premiestelling of verkeerde condities. - Reserveringsrisico s Dit is het risico van te lage schattingen van de schadevoorzieningen waardoor ten tijde van de schadebetaling deze ten laste komt van toekomstige jaren of het eigen vermogen.

11 18 19 directieverslag jaarverslag Operationele risico s Dit is het risico dat verliezen ontstaan door dat interne controleprocessen falen, systemen niet naar behoren functioneren of medewerkers gedrag vertonen dat niet past bij onze normen en waarden. 4. Markt en kredietrisico s Marktrisico is het risico dat rente en aandelenkoersen respectievelijk marktprijzen of valutawisselkoersen dusdanig veranderen dat dit tot verliezen leidt. Kredietrisico s zijn gerelateerd aan de oninbaarheid van debiteurenposities, herverzekeringsvoorzieningen en de kredietwaardigheid van beleggingsposities. Inschatten van Risico, Beheersmaatregelen en Toezicht Bijhetschattenvandemeesterisico sisuitgegaanvaneenzekerheidsmargevan99,95%, datwilzeggendatéénsindetweeduizendjaarde uitkomstslechterzalzijndandeschatting. Dezezekerheidsmargeligtver bovendevoorgesteldezekerheidsmargevan99.5%(komtovereenmeteen gebeurtenisvanéénsindetweehonderdjaar) binnensolvencyii. Bijhet vaststellenvandepremie- enreserveringsrisico shebbenwijgebruiktgemaakt vanricasso, eenmodelontwikkelddoorswissreinsurancecompany. Door beheersmaatregelen worden bruto risico s gemitigeerd. Dit kan door vermijden, verminderen of afwentelen, maar ook door vroegtijdige signalering. De hiermee gepaard gaande kosten worden vergeleken met de besparing van kapitaalkosten door deze maatregelen. Wat overblijft, ishetnettorisico.detabellenrechtstonendebrutorisico sende beheersmaatregelen. Wetenwat demarkt beweegt annual report Reserve risks These risks involve underestimating claims reserves so that, when claims havetobepaid,theyarechargedto later years or equity. 3.Operational risks These risks involve losses arising because of the failure of internal control processes, system shortfalls, or staff acting in ways that are not appropriate for our standards and values. 4.Market and credit risks Market risk is the risk that interest rates and share prices or market prices and exchange rates change to such an extent that losses are incurred. Credit risks are relatedtobaddebt, reinsuranceprovisions and the creditworthiness of investment positions. Assessments of Risk, Governance Measures and Supervision. For most risks, estimates are based on a confidence interval of 99.95%. In other words, the outcome will be worse thantheestimateonceinevery2000 years. This confidence interval is well above the proposed confidence interval of 99.5%(which corresponds to an eventoncein200years)insolvencyii. We used Ricasso, a model developed by Swiss Reinsurance Company, to estimate premium and reserve risks. Governance measures are used to mitigate gross risks. They may involve avoidance, reduction or diversion, but also early identification. The associated costsarecomparedtothesavingin capital expenses as a result of these measures. The remainder is the net risk. The tables attached show the gross risks, and the governance measures. Bruto risico s en de beheersmaatregelen Risico Nassau s beheersmaatregelen Strategische risico s Strategie Destrategiewordtperiodiekgeëvalueerdengesynchroniseerdmetdenieuwewerkelijkheiddoorveranderingenindeomgeving Compliance Wettenenregelgevingwordennauwlettendgevolgdendeimpactonderzochtvoordeorganisatie; Wettenenregelgevingwordenvertaaldnaardedagelijksewerkzaamhedenvanmedewerkers; Implementatie wordt intensief begeleid Integriteit Vaststellen van onze normen en waarden - voor medewerkers; - voor onze producten; - voor het met ons samenwerkende intermediair; - tenaanzienvanbedrijvenwaarinwijnietwillenbeleggengezienhuninonzeogennietintegereproducten. Onze normen en waarden worden regelmatig uitgedragen Sleutelfiguren Persoonlijkewensenvanmedewerkersenopleidingsplannenwordenintensiefbesproken Distributieafhankelijkheid Nauw contact met belangrijke relaties Premie- en Catastroferisico s Acceptatie Acceptatierichtlijnenwordenconstantherijktenaangepastalsschadefrequentieen/ofschadeomvangwijzigen; Jurisprudentieenwetswijzigingenwordenintensiefgevolgdendaarwaarnodigwordenacceptatierichtlijnenaangescherpt Productontwikkeling Productontwikkelingwordtgetoetstdoorteamsvansenioracceptanten, juristenenderiskmanager Veelalgevoeddoor(externe) specialisten Cumulatie Doorrisicospreidingbinnendebranches, aldannietdoorco-assurantieofdoormiddel vanherverzekering Catastrofe Schadeschattingentengevolgevanstormwordengemodelleerdmetbehulpvanexterne, speciaalhiervoorontwikkelde (RMS/ EQECATenAIR); HerverzekeringwordtingekochtomNassautebeschermentegenstormschademeteenterugkeerperiodevaneensindetweehonderdjaar Reserveringsrisico s IndividueleSchadereserve Reserverenconformdeschade-enkostenreserveringsrichtlijnen,enperiodiekheroverwegenvolgenseenagenderingssysteem IBN(E)R Voorontwikkeldeschadejaren: ToevoegingaanofonttrekkingenvandeIBNR/IBNERopbasisvanactuariëleextrapolatie vandeschadedriehoeken; Voorjongeschadejarenofbijhetontbrekenvangenoegdata: opbasisvanschadeschattingen. Premiereserve Herverzekeringscontractenzijningerichtop riskattachingduring basis. Sommigemeerjarigeproducten (o.m. projectpolissenengarantieverzekeringen) wordennietproratatemporisaanjarentoegewezen Operationele risico Fraude Creërenvaneencultuurwaaringoedgedrag, nalevenvanwettenenregelseninternerichtlijnengekoesterdworden Integriteit Géénperverseprikkels(bonussen) diegoederesultatenindividualiserenenslechteuitkomstencollectiviseren; Internerichtlijnenzijnbekendbijallemedewerkers; Cultuurgerichtopvragenbijtwijfel Juridisch Internebeheersingsmaatregelen; Geenbeleggingeninbedrijvendiegeldverdienenaanwapens, seks, gokkenoftabak IT Regelmatigdraaienvanbackups; Systemenuitsluitendtoegankelijkvoorgeautoriseerdegebruikers; Autorisatieopmedewerkersniveau; Uitbesteding Weinigactiviteitenuitbesteed; Afsprakenvastgelegdinovereenkomstenen/ofServiceLevelAgreements; Regelmatigeaudits Markt- en kredietrisico s Assetliability HetbeleggingsbeleidvolgtdeconclusiesvanALM-studie; Hetmerendeelvandebeleggingenisuitbesteedaanderdenvolgenseenbeleggingsmandaat Renterisico Uitsluitendbeleggingeninfondsenmetgespreide- ookqualooptijd- vastrentendewaarden Liquiditeitsrisico Momenteelwordtrelatiefveelinkasgeldendeposito saangehouden, binnendegrenzenvanhetbeleggingsbeleid. Deoverigebeleggingenzijngespreidenverhandelbaar. Koersrisico Conformhetbeleggingsbeleidwordteendeelinaandelenfondsenbelegd, uitsluitendingespreideenverhandelbarefondsen Kredietrisicodebiteuren Actiefdebiteurenbeheerbemiddelaarsofmaatschappij-incasso Kredietrisicoherverzekeraars MinimaleratingA- voor shorttail enaa- voorlongtailbranches KredietrisicoBeleggingen VastrentendewaardenmetminimaalARating Gross risks, and the governance measures Risk Nassau s governance measures Strategic risks Strategy The strategy is evaluated periodically and matched to the current circumstances caused by changes outside the company Compliance Legislation and regulations are carefully monitored and their impact on the organisation is studied Legislation and regulations are implemented in staff s day-to-day activities Implementation is supervised intensively Integrity Establishing our standards and values - formembersofstaff; - for our products; - for intermediaries working with us; - withrespecttocompaniesinwhichwedonotwishtoinvestbecausewebelievetheirproductsareunethical. Our standards and values are communicated regularly Key figures The personal wishes of staff and training plans are discussed intensively Distribution dependence Close contact with important customers Premium and disaster risks Acceptance Acceptance guidelines are constantly being reassessed and adjusted in the light of claim frequency and/or claim size Caselawandchangestolegislationaremonitoredintensivelyand, wherenecessary, acceptanceguidelinesaretightenedup. Product development Teams of senior acceptance officers, lawyers and the risk manager assess product development. They generally call on specialists(internal or external) to advise them Accumulation By spreading risks in the lines, possibly by means of co-insurance or re-insurance Disaster Estimates of storm claims are modelled using external software specially developed for the purpose(rms/eqecat and AIR). Re-insurance is purchased to protect Nassau against storm claims with a frequency of once in 200 years Reserve risks Individual Claims Reserve Reserves in accordance with the guidelines for claims and costs reserves, with periodical review using a scheduling system. IBNR/IBNER For claim years in the past: Additions to or withdrawals from the IBNR/IBNER, based on actuarial extrapolation of the claims triangles. For more recent claim years or if adequate data is lacking: based on claim estimates Premium reserve Re-insurance contracts are set up on the basis of risk attaching during. Some multi-year products(for example project policies and guarantee insurance) are not allocated to particular years on a proportional time basis Operational risk Fraud Establishment of a culture in which good conduct, compliance with legislation, rules and internal guidelines are important Integrity No skewed incentives(bonuses) that individualise good results and collectivise poor results All staff know internal guide lines Culturewithafocusonaskingaroundwhentherearedoubts Legal Internal control measures No investments in companies generating income from arms, sex, gambling or tobacco IT Regular backups Systems open only to authorised users Authorisation at staff level Outsourcing Outsourcing of few activities Decisions set out in agreements and/or service level agreements Regular audits Market and credit risks Asset-liability The investment policy complies with the conclusions of the ALM study The majority of the investments are outsourced to third parties in accordance with an investment proxy Interest rate risk Investments only in funds with spread(including period to maturity) of fixed-income securities Liquidity risk At present, relatively large amounts are kept in cash and deposits, within the limits of the investment policy The other in vestments are spread and tradable Currency risk In accordance with the investment policy, some investments are in equity funds, but exclusively in tradable funds with broad spreads Debtor credit risk Active debtor management for intermediaries or company debt collection Credit risk re-insurers At least A- rating for short-tail and AA- for long-tail lines Credit risk investments Fixed-income securities with at least A Rating

12 General comments The growth scenarios we see for various companies regularly lead to raised eyebrows. We believe that the associated risks are being underestimated or actually being deliberately targeted. Furthermore, we have seen a widening in the gap between the substantive knowledge of the products and services among companies and the actual managers of companies in recent years, not leastbecauseofthesizeofthecompaniesthemselves. The actual managers of the company are required to maximise the value of the enterprise, often by comparison with their peers. As a result of the scaling-up of activities, mergers and acquisitions, organisations of this kind turn into process juggernauts. The actual management of these organisations focuses on improvements in efficiency, cost savings and further increasesinscale. Giventhepreoccupation with the short term- listed companies publish figures every quarter- investmentinknowledgeisamessagethatis difficult to sell. The results of these large businesses are so predictable within normal uncertainty margins that the impression is created that a stable result is guaranteed because of the enormous diversification and scale that characterise their operations. We believe that the models used underestimate the selected correlation effects when dealing with more extreme situations. The scale of any deviations will therefore be enormous. We believe that the models should support experience and rules of thumb.toassesswhetherthisisthe case,itisnecessarytoknowaboutthe products. Algemene opmerkingen De groeiscenario s die wij zien bij verschillende maatschappijen doen ons regelmatig de wenkbrauwen fronsen. De hieruit voortvloeiende risico s worden ons inziens onderschat of juist bewust opgezocht. Bovendien zien wij dat de kloof tussen inhoudelijke kennis van de producten en diensten van het bedrijf en de feitelijke leiders van het bedrijf zich de afgelopen jaren heeft vergroot, niet in de laatste plaats door de omvang van die bedrijven. De feitelijke leiders zijn belast met het maximaliseren van de waarde van de onderneming, vaak afgezet tegen de zogeheten peers. Door schaalvergroting, fusies en overnames, verwordt een dergelijke organisatie tot een procesmoloch. Aandachtspunten van de feitelijke leiding van deze organisaties zijn efficiencyverbeteringen, kostenbesparingen en verdere schaalvergroting. Investeren in kennis is met een korte termijn focus- beursgenoteerde fondsen publiceren elk kwartaal de cijfers- een lastig te verkopen boodschap. De resultaten van deze grote ondernemingen zijn binnen normale zekerheidsmarges zo voorspelbaar dat de indruk gewekt wordt, dat dankzij de enorme diversificatie en schaal waarop zich dit afspeelt een stabiel resultaat gegarandeerd is. De gekozen correlatie-effecten zijn ons inziens onderschat door de gehanteerde modellen in extremere situaties. De schaalgrootte waarop de afwijkingen zich dan afspelen zijn enorm. In onze visie moeten de modellen de ervaringen en vuistregels onderbouwen. Omdat te kunnen toetsen is kennis van de producten een noodzakelijke voorwaarde directieverslag jaarverslag2007 Medewerkers De arbeidsmarkt is nog steeds gespannen. Ondanks de enorme concentraties en reorganisaties als gevolg daarvan in de financiële dienstensector, is er nog steeds een groot tekort aan hoogopgeleide medewerkers. Dit uit zich enerzijds in gemiddeld hogere salarissen dan in andere branches gebruikelijk en anderzijds in grote inspanningen om medewerkers intern op een aanvaardbaar kennisniveau te brengen. Ook deze opleidingen kosten veel geld en tijd. Helaas moet Nassau zich de rol van opleider voor de markt daarbij laten welgevallen. Opmerkelijk is wel dat de wetgever zonder naar specifieke omstandigheden te kijken een eenheidsworst van opleidingen verplicht stelt die voor bedrijven alshetonzenergensopslaan.destarheidvanderegelgevingisookop dit punt een slechte zaak. Gelukkig is het verloop van het personeel het afgelopen jaar weer verder verminderd. Een van de redenen hiervoor is zeker dat wij het gehele loonhuis regelmatig laten benchmarken met demarkt.gelukkigisookhetziekteverzuimmet3.5%ruimonderhet gemiddelde in de markt. Er wordt een actief gezondheidsbeleid gevoerd. Wetenwat demarkt beweegt annual report2007 Workforce The labour market is still tight. This leads to enormous concentration and re-organisation operations in the financial services sector. Nevertheless, there is still a major shortage of highly trained staff.thisisseen,ontheonehand,in higher salaries on average than in other branchesand,ontheother,inthemajor efforts within companies to raise workforce expertise to an acceptable level. Thistrainingalsocostsalotoftimeand money. Unfortunately, Nassau has to acceptthatitmustactasatrainerfor the market as a whole. It is striking that thelegislature, withoutlookingatspecific circumstances, requires standardised trainingthatisnonsensicalforcompanies like ours. The rigidity of the regulations is not a good thing in this area either. Fortunately, staff turnover fell again last year. One of the reasons is undoubtedly the fact that we regularly assess the entire salary structure using the market as abenchmark.wearealsohappyto announce that absenteeism is, at 3.5%, well below the market average. We have an active health policy. Corporate Governance In previous reports, we have dwelt extensively on the way in which the Nassau Supervisory Board and Board of Management approach Corporate Governance. The relevant documents relating to the Role and working methods and the Profile for the Supervisory Board did not undergo any changesin2007.therehavebeenno fundamental changes to the underlying relationships: this means good entrepreneurship for the Board of Management and good supervision for the Supervisory Board. This includes accounting for supervisory activities. Thereaderisreferredtothe Reportof the Supervisory Board in this report. All those involved see sound mutual trustasaconditiosinequanonofgood corporate governance. This is of essential importance, in part given the special shareholder structure of the company, with one supervisory board member having a small majority holding, and two members of the Board of Management who together own just overaquarteroftheshares.giventhe vulnerability of this situation, a strong and independent supervisory board is of essential importance. The company s sizemeansthatitwillqualifyasatwotier company. Corporate Governance In voorgaande verslagen hebben wij uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de Raad van Commissarissen en de Directie van Nassau met Corporate Governance omgaat. De hiervoor opgestelde documenten ter zake van Taak en werkwijze en de Profielschets van de Raad van Commissarissen zijn in 2007 ongewijzigd gebleven. De essentie van het onderlinge samenspel is onveranderd: voor de Directie goed ondernemerschap en voor de Raad van Commissarissen goed toezicht. Hieronder valt het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Wij verwijzen hiervoor naar het in dit verslag opgenomen Bericht van de Raad van Commissarissen. Een goede vertrouwensbasis over en weer wordt door alle betrokkenen als een conditio sine qua non beschouwd. Dit laatste is van essentieel belang, mede gegeven de bijzondere aandeelhoudersstructuur van de Holding van de Groep waarvan Nassau verzekeringen deel uitmaakt, waar een Commissaris een kleine meerderheidheeftentweedirecteurensamenietsmeerdaneenkwartvande aandelen bezit. In dit kwetsbare spectrum is een sterke en onafhankelijke Raad van Commissarissen van essentieel belang. Gezien de omvang van de groep zal de Holding een structuurvennootschap worden. De daarvoor noodzakelijke statutenwijziging zal worden gerealiseerd. Het is op dit moment niet noodzakelijk voor Nassau om zelfstandig als structuurvennootschap te kwalificeren.

13 22 23 directieverslag Vooruitzichten 2008 Het komende boekjaar gaan wij verder met het ten uitvoer brengen van onze strategie. Dat betekent dat wij verder investeren in mensen en systemen om onze groei te kunnen bewerkstelligen in Noordwest Europa. Ookzullenwij-waarschijnlijk-doordeovernamevaneenkleinenicheverzekeraar in Nederland ons in een(voor ons) nieuwe product markt combinatie gaan bewegen. Wij verwachten niet dat Nassau, gegeven de huidige marktomstandigheden, de reeks van jaren met een combined ratiovanonderde80%zalvoortzetten.welhebbenwijervertrouwenin dat indien er in 2008 geen catastrofale gebeurtenissen plaatsvinden die onze boeken raken, een aantrekkelijk verzekeringstechnisch rendement geboektkanworden.ofeninwelkematedefinanciëlemarktenzich herstellen zal bepalend zijn voor het te boeken beleggingsresultaat. The necessary changes have been made to the articles of association. Prospects for 2008 In the coming financial year, we will continue to implement our strategy. That means we will continue to invest inthepeopleandsystemsneededto achieve growth in North-West Europe. Anditisprobable,asaresultofthe acquisition of a small niche insurer in the Netherlands, that we will be moving intowhatis,forus,anewproduct-market combination. In the current market conditions, we do not expect Nassau to maintain its recent record of a combined ratioofunder80%.weareconfident that, barring any disasters affecting our financesin2008,wecanachievean appealing technical insurance return. Whether, and to what extent, the financial markets will recover are factors that will determine the expected investment result. The current financial crisis reminds us verymuchofthe LMXspiral crisis ontheinsurancemarketinlondonat theendofthe1990s.(lmxisthe Abbreviation for London Market Excess of loss). At that time, the clustering/ packaging of the original risks in baskets compromised transparency and led toasituationinwhichthesameinitial (straightforward) risk was sometimes accepted several times by various parties. The Board of Management of Nassau Verzekering Maatschappij N.V. 20 March 2008 Directors: drs. D.W.N. de Boer, Chairman drs. O.F.J. Paymans drs. E.C. Bom(per ) The Annual General Meeting of Shareholders adopted the annual accounts for 2007on24April2008inRotterdam. The English translation is not binding and for information purposes only. De huidige financiële crisis doet ons sterk denken aan de zogeheten LMX-spiral crisis in het begin van de 90-er jaren in de verzekeringsmarkt inlonden.lmxisdeafkortingvanlondonmarketexcessofloss.toen werd door de niet-inzichtelijkheid van de originele risico s door clustering/verpakking van verschillende herverzekeringscontracten in mandjes dezelfde originele(enkelvoudige) schade soms vele keren door verschillende partijen genomen. Directie Nassau Verzekering Maatschappij N.V. 20 maart 2008 Directeuren: drs. D.W.N. de Boer, voorzitter drs. O.F.J. Paymans drs. E.C. Bom(per ) De jaarrekening 2007 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2008 te Rotterdam.

14 Claudia Müller, senior underwriter crisismanagement Nassau Versicherungen(Keulen/Cologne) Product Recall-verzekeringen A product recall can have devastating consequences for companies, from lossesinturnovertoalossofmarket share and damage to their reputation. So good product recall insurance is essential right through the production chain.nassauknowsalltheinsandouts of the food and soft-beverage market. We know exactly where and in which phasetherisksaretobefound,andwe also know what protection is possible and necessary. We talk to intermediaries frequentlyandatlength,soweknow what producers of foodstuffs, drinks and tobacco need. It's more than just a question of covering costs: a crisis responseteamisoncall24hoursaday to provide practical support during the organisation of a recall operation. We re seeingasharpincreaseinthefocus on product recall insurance, not only amongendclients-inotherwords,the producers- but also among professional insurance intermediaries. Our field is unpredictable and fastmoving. New media play an important role. Internet and trade publications (print and online) constitute a rich source of information. In addition, we also like to passonourownprofessional knowledgeby organising master classes. Andwerecentlysetuparecallsimulation that made the national press. There are constant exchanges of knowledge between our offices in Germany, Denmark, France and the Netherlands. We follow market trends and we provide tailor-made solutions and develop new products. Nassau constantly leads the improvement of performance and products. We are always taking a critical look at our products. For example, we launched Middle Market Recall insurance, which caters specifically to medium-sized companies. Asaresultofthesharpincreasein demand for this insurance, we ve managedtoteamupwithalargenumber of new intermediaries. But we are also constantly working on changes to our existing products. For example, we recentlyextendedourcovertoprovidethe most comprehensive cover for governmental recall. There are also a number of product improvements and new products on their way in Product Recall-verzekeringen Een product recall kan voor bedrijven verwoestende gevolgen hebben, van omzetdaling tot verlies van marktaandeel en reputatieschade. Vanaf begin tot eind van de productieketen is een goede Product Recallverzekering dan ook essentieel. Nassau kent de voedingsmiddelen- en frisdrankenmarkt door en door. Wij weten precies waar en in welke fase de risico s zitten en welke bescherming daarvoor mogelijk en nodig is. Door veel en vaak te praten met assurantietussenpersonen weten wij precies wat producenten van voedingsmiddelen, dranken en tabak nodig hebben. Dat gaat verder dan het dekken van kosten: een crisis respons team staat 24 uur per dag paraat om praktische ondersteuning te bieden bijhetorganiserenvanderecall.wijmerkendatdeaandachtvoor Product Recall-verzekeringen sterk toeneemt zowel bij eindverzekerden, de producenten dus, als bij professionele bemiddelaars in verzekeringen. Ons vakgebied is onberekenbaar en snel. Nieuwe media spelen een belangrijke rol. Internet en(online) vakpublicaties zijn een rijke bron van informatie. Daarbij komt dat wij onze vakkennis zelf graag overdragen door het organiseren van master classes en onlangs nog een recall simulatie. Daarmee haalden wij de landelijke pers. Kennis wordt constant uitgewisseld tussen de collega-kantoren in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Nederland. Wij kennen de bewegingen in de markt en bieden op maat gemaakte oplossingen en ontwikkelen nieuwe producten. Nassau loopt continue voorop met het verbeteren van de performance en producten. Wij nemen onze producten constant onder de loep. Zo brachten wij de Middle Market Recall(MMR) verzekering op de markt, specifiek voor middelgrote bedrijven. Door de sterk stijgende vraag naar MMR-verzekeringen hebben wij een groot aantal nieuwe assurantietussenpersonen aan ons weten te binden. Maar ook onze bestaande producten worden constant aangepast. Bijvoorbeeld met de recente uitbreiding naar dekking ingeval van een recall op last van de overheid, governmental recall. Ook in 2008 staat weer een aantal productverbeteringen en nieuwe producten op stapel.

15 berichtvanderaadvancommissarissen jaarverslag2007 annual report Jaarrekening zonder voorbehoud ondertekend 27 De Raad van Commissarissen Report of Supervisory Board Taak en samenstelling van de Raad DeRaadheefttottaaktoezichttehoudenophetbeleidenhet functionerenvanhetbestuurenopdealgemenegangvanzakenin de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij devervullingvanhaartaaknaarhetbelangvandevennootschapen de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de verschillende belanghebbenden bij de vennootschap af. De Raad van Commissarissen mag erop vertrouwen dathetbestuurervoorzorgdraagtdatderaadgoedentijdigwordt geïnformeerd en dat het Bestuur daar waar nodig de Raad tijdig raad vraagt. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De Raad van Commissarissen functioneert conform een door haarzelf opgestelde Taak- en werkwijze van de Raad van Commissarissen Bloemers Nassau Groep. Daarnaast is er een Profielschets van de Raad van Commissarissen Bloemers Nassau Groep eveneens opgesteld door de Raad in overleg met het Bestuur. The role of the Supervisory Board is to supervise the policies of the Board of Management and the general affairs of the company and its affiliated enterprise,aswellastoassisttheboardof Management by providing advice. In discharging its role, the Supervisory Board shall be guidedby the interests of the company and its affiliated enterprise, and shall take into account the relevant interests of the company s stakeholders. The Supervisory Board may be assured that the Board of Management will ensure that the Supervisory Board will be properly informed in good time andthat the Board of Management will ask the Supervisory Boardingoodtimeforadvicewhenit is required. The Supervisory Board is responsible for the quality of its own performance. The Supervisory Board operates in accordance with the Role and working methods of the Supervisory Board of the Bloemers Nassau Group, a document it drafted itself. It also drafted a Profile of the Supervisory Board of the Bloemers Nassau Group in consultation with the Board of Management. Wetenwat demarkt beweegt

16 28 29 bericht van de raad van commissarissen Deze profielschets dient als leidraad voor de gewenste samenstelling van de Raad en de kwaliteiten van de individuele commissarissen in relatie tot de aard van de onderneming. Beide documenten worden op vaste tijdstippen geëvalueerd waarbij wordt getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen Nassau en de Bloemers Nassau Groep waarvan zij onderdeel uitmaakt. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is geen beursgenoteerde onderneming en derhalve is er geen wettelijke verplichting om aan De Nederlandse corporate governance code te voldoen. Gezien het feitdatzowelhetbestuuralsderaadvancommissarissenvande Bloemers Nassau Groep de in de code vastgelegde principes van goed ondernemerschap van groot(ook) maatschappelijk belang acht, is in 2004 gekozen voor het opstellen van de genoemde documenten waarbij de code als richtsnoer heeft gediend. Thisprofileservesasaguidelineforthe desired composition of the Board and the qualities of the individual members oftheboardinrelationtothenatureof the company. Both documents will be evaluated at set times with reference to developments in society and developments at Nassau and the Bloemers NassauGroup,ofwhichitisapart. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. isnotalistedcompanyandithasno statutory obligation to comply with the Dutch corporate governance code. In viewofthefactthatbothboardsofthe Bloemers Nassau Group consider the governance principles set out in the codetobeofmajorimportance,both in social terms and otherwise, it was decided in 2004 to draft the documents referredtoaboveusingthecodeasa guideline. In 2007, the Board comprised five members. In 2007, drs. W. Dijkema, whohasbeenamemberoftheboard since27june2003,anddrs.c.a.bol, whohasbeenamemberoftheboard since 20 June 2003, were re-appointed foraperiodof4yearsinaccordance with the prevailing retirement schedule. Both gentlemen had already indicated their candidacy for re-election. There werenootherchangestothemembershipoftheboard.inthejudgement of the Board, the best practice provision of the corporate governance code relating to the independence of the Supervisory Boardwasmetagainin2007sinceonly one member of the Supervisory Board is not independent within the meaning ofthecode.mr.bloemersisnot considered to be independent within themeaningofthecodesincehewas thechairmanoftheboardofmanagementpriortohisretirementandis the majority shareholder. DeRaadteldein2007vijfleden.In2007zijndrs.W.Dijkema,dielid isvanderaadsinds27juni2003,endrs.c.a.bol,dielidisvan de Raad sinds 20 juni 2003, conform het vigerende aftreedrooster herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Beide heren hadden zich eerder herkiesbaar gesteld. Verder hebben zich geen wisselingen voorgedaaninderaad.naarhetoordeelvanderaadisookin2007 weer voldaan aan de best pratice bepaling van de corporate governance code betreffende de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen omdat slechts één commissaris niet onafhankelijk is in de zin vandecode.dhr.bloemerswordtnietalsonafhankelijkindezinvan de code beschouwd omdat hij voor zijn pensionering voorzitter van de Directie was en meerderheidsaandeelhouder is.

17 30 31 bericht van de raad van commissarissen Vergaderingen Raad Tijdens het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vier maal bijeen in het bijzijn van het Bestuur. Het is tweemaal voorgekomen dat één commissaris niet in staat was een vergadering bij te wonen, bij de overige vergaderingen was de volledige Raad aanwezig. Voorts vond er regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van de Raad en het Bestuur over specifieke onderwerpen. Met de externe accountant werd éénmaal vergaderd, waarbij de resultaten en de bevindingen over 2006 alsmede het accountantsverslag werden besproken. Naastontwikkelingenindebrancheendegangvanzakenbinnende onderneming werd aandacht besteed aan de operationalisering van de in 2004 vastgestelde strategie van de onderneming en de daaraan verbonden risico s, de kwaliteit van de organisatie en het management en de interne beheersingsmaatregelen. Meetings of the Board During the year under review, the Supervisory Board met on four occasions in thepresenceoftheboardofmanagement. There was two occasions upon which a member of the Supervisory Board was unable to attend a meeting. The full Supervisory Board was present at all other meetings. Furthermore, there were regular informal consultationsbetweenthemembersofthetwo boards about specific subjects. There wasonemeetingwiththeauditor,at which the results and the findings for 2006 were discussed, together with the management letter. In addition to developments in the branch and matters within the company, the discussions also related to the implementation of the corporate strategy adopted for and the associated risks, the quality of the organisation, and the management and internal control procedures. Regular items on the agenda were: the annual figures, the quarterly figures and the forecasts, the investment policy and the Enterprise Risk Management (ERM) to be implemented in the future. The Board of Management was also kept informed about the correspondence with the Dutch central bank and discussed the contents of that correspondence when necessary. The meetings also discussed developments in the branch and developments in the organisation such as the building upoftheofficeestablishedinparisin 2006, and the participation in the consultation round for the new Risk- RelatedCapitalmodelasusedbythe EUinthecontextofSolvencyII. In addition, the Board has discussed the relevance and value of a possible ratingwiththeboardonanumberof occasions. During the year, there were also discussions of the various longterm strategic options. The consequences for the Board associated with the transition by the organisation to a tiered structure in 2008 were also an agenda item on various occasions. Als vaste onderwerpen op de agenda werden behandeld: de jaarcijfers, de kwartaalcijfers en de prognoses, het beleggingsbeleid, het herverzekeringsprogramma en het uit te voeren Enterprise Risk Management(ERM). VerderisdeRaaddoorhetBestuuropdehoogtegehoudenvancorrespondentie met De Nederlandsche Bank en heeft de inhoud daar waar nodig besproken. Ook werd aandacht besteed aan ontwikkelingen binnen de branche en ontwikkelingen binnen de organisatie zoals de opbouw van het in 2006 gestarte bijkantoor in Parijs, de deelname aan de consultatieronde voor hetnieuweriskrelatedcapital-model,zoalsdatdoordeeuinhetkader van Solvency II zal worden gehanteerd. Verder heeft de Raad een aantal malen met het Bestuur de relevantie en waarde van een eventuele rating besproken. Gedurende het jaar is aandacht besteed aan verschillende strategische keuzemogelijkheden op lange termijn. Ook de gevolgen voor de Raad naar aanleiding van de overgang van de organisatie naar het structuurregime in 2008 is verschillende keren aan de orde geweest.

18 32 33 bericht van de raad van commissarissen Jaarrekening en winstbestemming De door de Directie opgemaakte jaarrekening van Nassau Verzekering MaatschappijN.V.over2007werdop24april2008dooronszonder voorbehoud ondertekend. De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring door Ernst& Young Accountants, waarvoor wordt verwezen naar pagina 86 van dit jaarverslag. Wij hebben kennis genomen van het Bestuursverslag over Wij adviseerden de aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen en de winstbestemming te aanvaarden conform het voorstel van het Bestuur. Daarnaast adviseerden wij de aandeelhouders décharge te verlenenaanderaadvanbestuurvoorhetgevoerdebeleidenaan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Financial statements and profit appropriation We signed the 2007 financial statements of Nassau Verzekering Maatschappij N.V.drawnupbytheBoardofManagementon24April2008without reservation. Ernst& Young Accountants audited the financial statements and granted an unqualified auditor s report. Thatreportcanbefoundonpage86 ofthisannualreport.wehavetaken cognisance of the Report of the Board of Management for We advised the shareholders to adopt the financial statements and to accept the appropriation of profit proposed by the Board of Management. We also advised the shareholders to discharge the Board of Management in respect oftheirpolicyandtodischargethe Supervisory Board for their supervision thereof. The Board thanks the Board of Managementandthemembersofstaffforthe dedication and professionalism with which they have continued to seek for effective solutions against a background of ever-more complex regulations and ever-changing market conditions. Wewishthemeverysuccessin April 2008 The Supervisory Board: drs. W. Dijkema, chairman drs. C.A. Bol drs. M. Nikolic MBA Mr. D. Bloemers Mr. drs. A. Offringa DeRaaddankthetBestuurendemedewerkersvoordetoewijdingen professionaliteit waarmee zij, tegen de achtergrond van steeds complexer wordende regelgeving en steeds veranderende marktsituaties, voortdurend naar adequate oplossingen zoeken. Wij wensen hen veel succes toe voor april 2008 De Raad van Commissarissen: drs. W. Dijkema, voorzitter drs. C.A. Bol drs. M. Nikolic MBA dhr. D. Bloemers mr. drs. A. Offringa

19 34 35 bericht van de raad van commissarissen drs. M. Nikolic MBA(1950) Nederlandse nationaliteit Benoemd op 27 januari 2005 Senior Vice President en Managing Director van The Boston Consulting Group, tevens lid van: - Global Committee for Partner Compensation - European Committee for Partner Development - Senior Partner Selection Committee - De Europese management teams van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Hongarije, Tsjechië, Polen en Rusland. Mede-oprichter van BCG kantoren in Nederland en Turkije Dutch nationality, appointed on 27 January 2005 Senior Vice-President and Managing Director of the Boston Consulting Group, also member of - Global Committee for Partner Compensation - The European Committee for Partner Development - Senior Partner Selection Committee - The European management teams of Germany, Austria, Switzerland, Greece, Hungary, the Czech Republic, Poland and Russia - Co-founderofBCGofficesinthe Netherlands and Turkey Commissarissen mr. drs. A. Offringa(1950) D. Bloemers(1944) drs. W. Dijkema(1941) drs. C.A. Bol(1939) Nederlandse nationaliteit Benoemd op 27 januari 2006 Sinds 1966 werkzaam bij de rechtsvoorganger van de Bloemers Nassau Groep als zoon van de naamgever en oprichter van het bedrijf. Sinds 1967 vennoot en van 1978 tot medio 2005 directielid van Bloemers Nassau Groep. Daarnaast heeft hij ruim 10 jaar leiding gegeven aan Bloemers& Partners Ltd. in Londen, een dochteronderneming van de Bloemers Nassau Groep en het eerste Nederlandse bedrijf dat op Lloyd s werd toegelaten als officiële Lloyd s broker. Nederlandse nationaliteit Benoemdop20april2006 Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Friesland Bank N.V.( ) Commissariaten - Verzekeringsmaatschappij Zevenwouden, Heerenveen - Koninklijke Wagenborg N.V., Delfzijl - Greenfield Capital Fund II BV, Naarden - DSBBankN.V.,Wognum - Adviseur Kempen& Co, Amsterdam - PGGMN.V.,Zeist Nevenfuncties Tevens vervult de heer Offringa toezichthoudende functies bij sociaal-culturele instellingen. Nederlandse nationaliteit Voorzitter vanaf 17 november 2004, benoemdop27juni2003 Voormalig algemeen directeur GITP International BV( ) Commissariaten - Voorzitter Raad van Commissarissen Vivare, woningbouwvereniging, Arnhem. - Voorzitter dagelijks bestuur Stichting Ubbo Emmius fonds, Rijksuniversiteit Groningen. - Lid Stichting Beheer Zorgconsult Nederland, Bilthoven. Nederlandse nationaliteit Benoemdop20juni2003 Voormalig voorzitter Raad van Bestuur DeGoudseN.V.( ) Commissariaten - Voorzitter Raad van Commissarissen Uniquema Nederland B.V., Gouda - Algemene Zeeuwse Verzekeringsmaatschappij N.V., Middelburg; - Eurindustrial N.V., Arnhem - Commissaris van Opvangregeling LevenIN.V. Nevenfuncties Tevens vervult de heer Bol toezichthoudende functies bij sociaal-culturele instellingen Dutch nationality, appointed on 27 January 2006 Hejoinedalegalpredecessorofthe Bloemers Nassau Group in 1966 as thesonofthefounderofthecompany afterwhomitwasnamed.hebecame apartnerin1967andwasamemberof the board of the Bloemers Nassau Group from 1978 to mid HealsoledBloemers&PartnersLtd. inlondonformorethantenyears. This subsidiary of the Bloemers Nassau Group was the first Dutch company to become an official Lloyd s broker. Dutch nationality, appointed on 20 April 2006 Former CEO of Friesland Bank N.V. ( ) Positions on Supervisory Boards - Verzekeringsmaatschappij Zevenwouden, Heerenveen - Koningklijke Wagenborg N.V., Delfzijl - Greenfield Capital Fund II BV, Naarden - DSBBankN.V.,Wognum - Adviseur Kempen& Co, Amsterdam Other Positions Mr Offringa has supervisory positions with social and cultural institutions. Dutch nationality Chairman as from 17 November 2004, appointed on 27 June 2003 Former General Director of GITP International BV( ) Positions on Supervisory Boards - Chairman of the supervisory board of Vivare, housing corporation, Arnhem - Chairman of Executive board Stichting Ubbo Emmiusfonds Rijksuniversiteit Groningen - Member of the Stichting Beheer Zorgconsult Nederland, Bilthoven. Dutch nationality, appointed on 20 June 2003 Former chairman of the board of management of De Goudse N.V. ( ) Positions on Supervisory Boards - Chairman of executive board Uniquema Nederland B.V., Gouda - Algemene Zeeuwse Verzekerings maatschappij N.V., Middelburg - Eurindustrial N.V., Arnhem - Opvangregeling Leven I N.V. Other positions Mr Bol also has supervisory positions with the social and cultural institutions.

20 36 37 onze waarden Bewegen langs de lijnen van onze waarden Onze strategie hebben wij al enkele jaren geleden gericht op het versterken van het fundament van de organisatie voor structurele kwalitatieve groei. Datdoenwijdoorgerichtekeuzestemakenenhogekwaliteitteontwikkelen op het gebied van mensen, processen en systemen en vooral relaties. Pijlers daarbij zijn de begrippen basis en balans. Met onze sterke basisuitgangspunten en de juiste balans in de bedrijfsvoering hebben en houden wij onze toonaangevende positie in een reeks nichemarkten door teblijvendoenwaarwegoedinzijnendaarsteedsbeterinteworden. Dat maken onze specialisten waar, doordat zij met beide benen stevig in de constant bewegende wereld staan. Nassau verzekeringen ontwikkelt mee. De kwaliteit van onze zakelijke activiteiten en de aansluiting op veranderende omstandigheden staan daarbij voorop. Die kwaliteit volgt uit de waarden waar Nassau voor staat en die ten grondslag liggen aan alles wat wij doen: Exploratief, Leiderschap, Intelligentie en Stijlvol. Waarden zijn geen doel op zich, maar eenleidraadvooronzeacties,voorhoewijreagerenopdewereldomons heen.wijvindenzeterugindepraktijkvanalledageninonzevisieop de toekomst. Zij zijn in onze gehele organisatie verankerd. Dat geldt voor de aandacht die wij geven aan productontwikkeling en de manier waarop wij dat doen. Ook geldt dat voor onze actieve deelname aan besluitvormingsprocessen voor toezichtregelgeving zoals bij Solvency II en voor de stijlvolle communicatiecampagne die de markt het afgelopen jaar zeker niet ontgaan is. Aansluiting met de wereld om ons heen hebben Moving where our values take us Forsomeyearsnow,ourstrategyhas focused on strengthening the foundations of the organisation for structural qualitative growth. We do this by making specific choices and developing high quality in the areas of people, processes and systems, and above all relationships. The cornerstones of this approach are theconceptsofasoundbasisandgood balance. With our strong basic principles and the right balance in our operations, we acquire and maintain our leading position in a series of niche markets. Westickwithourstrengthsandget better all the time. Our specialists fulfil these promises by keeping both feet firmlyonthegroundinaconstantly changing world. Nassau insurance develops in response to that changing world. The quality of our business activities and the way we keep in touch with alterations around us are the priorities here. That quality depends on the values that Nassau stands forandthatarethebasisofeverything we do: Exploratory, Leadership, Intelligence and Stylish. Values aren't a goal in themselves, but the guideline for our activities, for how we respond to the worldaroundus.weseetheminday-todayoperationsandinourvisionofthe future.theyarerootedinourentireorganisation. That is true of our approach to product development and the effort weputintoit.anditalsoappliestoour active involvement in the decisionmaking processes for supervisory regulations. This was exemplified in Solvency II and the stylish communications campaign over the past year that will certainly not have gone unnoticed by the market. We establish and strengthen the bonds with the world around us by looking attentively, listening carefully and responding quickly. Not just by following our own values, butalsoonthebasisofathorough understanding of the thinking and experience of our competitors and clients. This is established, first and foremost, by the day-to-day dealings with our contacts. In addition, it has taken concrete shape in our latest objective and extensive customer satisfaction survey,inwhichwewerenotafraidto set out clearly the improvements we feel are needed. This survey has provided uswithasteadycompassforfurther improvements. Improvements that will pushusforwardalongthecourseset outbyourcorevalues. Steering the nassau course: customer satisfaction survey The survey examines the satisfaction and appreciation of our contacts and our staff with respect to our product groups, the operating side of Nassau services, the claims handling process and the image of account management, both in quantitative and qualitative terms. It also looks at Nassau performance compared to the operators our clients see as competitors. The survey has proventobeanexcellentwayofmonitoring our strategy actively. It provides us with specific focus areas, allowing ustostickwithourstrengths,andto make enhancements or changes where necessary and desirable. en versterken wij door goed te kijken, aandachtig te luisteren en scherp te reageren. Niet alleen volgens de lijnen van onze eigen waarden, ookopbasisvandiepgaandinzichtindeperceptieenervaringvan onze klanten. Die kennen wij allereerst door dagelijks contact met onze relaties. Daarnaast maken wij die concreet door ons meest recente objectieve en uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek waarbij wij niet schuwen onze verbeterpunten onomwonden weerspiegeld te krijgen. Dit onderzoek geeft ons een concreet richtsnoer voor verdere verbeteringen. Verbeteringen die ons voorwaarts stuwen, langs de lijnen van onze kernwaarden. Weten hoe Nassau beweegt: klanttevredenheidsonderzoek Het onderzoek kijkt naar de tevredenheid en waardering van relaties en medewerkers ten aanzien van onze productgroepen, de operationele aspecten van de dienstverlening van Nassau, het schadeafhandelingsproces en het beeld van het accountmanagement, zowel in kwantitatieve enkwalitatievezin.ookgaathetinopdeprestatiesvannassauten opzichte van die partijen die door onze klanten als concurrenten worden gezien. Het onderzoek blijkt een uitstekend monitor om onze strategie actief te toetsen. Het geeft ons doelgerichte aanknopingspunten, om te blijvendoenwaarwijgoedinzijn,enomteversterkenofveranderen waar dat nodig en wenselijk is. Nassau scoort ten opzichte van andere marktpartijen bijzonder goed op deskundigheid en op de meedenkcapaciteit van medewerkers. Dat geldt ook voor innovatief vermogen, het inspelen op ontwikkelingen en stabiliteit. De onderdelen soepelheid van acceptatie en scherpte van de aanbiedingen, ofwel commerciële gedrevenheid, worden minder goed gewaardeerd door respondenten. Een verklaring hiervoor is toename van concurrentie en dus premiehonger bij andere aanbieders die over elkaar

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland International Child Abduction Incoming Cases A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland Merel Jonker Christina G. Jeppesen de Boer 26 November 2015 Outline Background

Nadere informatie

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen)

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Zürich, 19 november 2007 Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Swiss Life Holding en SNS REAAL N.V. hebben overeenstemming

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker)

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Samen optrekken voor continue verbetering veilige en gezonde

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J.

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. van der Maas THE HAGUE NETHERLANDS EUROPOORT PERNIS ROTTERDAM ROZENBURG 154km WESEL

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie