Dicht bij de dagelijkse praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dicht bij de dagelijkse praktijk"

Transcriptie

1 Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7

2 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about current developments by getting stuck in; by being involved in the community at large, and in fields that, at first sight, seem to have little to do with us. In other words: we have to get mud on our boots. The Dutch have an expression for it too: Met beide voeten in de modder staan. For the French, it s Avec les pieds dans la glaise, and in Germany, they have the expression mit beiden Füßen fest auf der Erde oder auf dem Boden stehen und bleiben. In Danish, it s Med begge fødder plantet i mulden. They all mean the same thing: our specialists are often the first people to explore new areas, and sometimes they are actually the only ones to do so. They dig right down to the bottom when it comes to analysing risks. Where others see threats, Nassau sees opportunities. So our insurance is uptodate and unique. Our people know what s going on, and they know what the insurance needs are in the specific niche markets where we work. We respond by developing specific new insurance products or by redesigning existing insurance. This requires ongoing fieldwork; we need to keep our ears open, and keep our finger on the pulse of social and economic trends. Nassau discovers undeveloped insurance opportunities in known and unknown markets. Nassau looks before it leaps into the development of insurance solutions and it doesn t shirk complex issues. Because complexity brings out the best in us Weten wat onze markt beweegt en wat er in de actualiteit speelt, kan alleen door dichtbij de praktijk te staan; midden in de maatschappij en ook in werkterreinen die in eerste instantie verder van ons af lijken. Met beide voeten in de modder staan, heet dat in goed Nederlands. De Engelsen omschrijven dat als Our people like getting stuck in. Het Frans kent de oude uitdrukking Avec les pieds dans la glaise en het Duits Mit beiden Füßen fest auf der Erde oder auf dem Boden stehen und bleiben. In Denemarken zegt men Med begge fødder plantet i mulden. In alle gevallen betekent het dat onze specialisten een nieuw werkterrein vaak als eerste verkennen en soms zelfs als enige. Zij gaan tot de bodem bij het analyseren van risico s. Waar anderen bedreigingen zien, ziet Nassau kansen. De actualiteitswaarde en uniciteit van onze verzekeringen is daardoor hoog. Onze mensen weten wat er speelt en waar de verzekeringsbehoeften liggen in de specifieke nichemarkten waarin wij werken. Wij springen hier op in door gericht nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen of bestaande verzekeringen opnieuw vorm te geven. Dit kan alleen maar door continu veldwerk te doen, goed te luisteren en voeling te hebben met de ontwikkeling van de maatschappij en economie. Nassau ontdekt onontgonnen verzekeringskansen in bekende en onbekende markten. Nassau gaat niet over één nacht ijs bij het ontwikkelen van verzekeringsoplossingen en gaat complexe zaken niet uit de weg. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij namelijk op ons best

3 directieverslag Directieverslag over het boekjaar 2007 Directors report for 2007 Voor het vierde achtereenvolgende jaar is een combined ratio gerealiseerd For the fourth year in succession, our combined ratio was below 80% (77%). van onder de 80% (77%). Met dat resultaat zijn wij in de extreem competitieve In our extremely competitive markets, markten zeer tevreden. Ook over de stijging van de geboekte bruto premie that is a very satisfactory result. We are also pleased with the 15% increase met 15% tot 90 mio zijn wij tevreden. De premiegroei is in hoofdzaak in the gross premium to 90 million. het gevolg van twee factoren. Een positieve ontwikkeling in onze buitenlandse tekening enerzijds, in het bijzonder in Duitsland, en anderzijds The increase in premium income is primarily attributable to two factors. First of all, our underwriting activities de transformatie van de BCAtekening tot een 100% Nassau tekening. abroad have done well, particularly in Germany; and the Dutch D&O portfolio Het deel van de cost ratio in de combined ratio is weer iets gestegen; has transformed into a 100% Nassau maar dat was voorzien. In het boekjaar 2007 zijn voor het eerst de cijfers activity. The share of the cost ratio in the combined ratio has increased slightly van Bloemers & Co. Assuradeuren B.V. geheel geïntegreerd in Nassau. again, but this was expected. The figures Dit maakt de cijfers niet geheel vergelijkbaar met voorgaande jaren. for Bloemers & Co. Assuradeuren B.V. were fully integrated in the Nassau statements for the first time in the 2007 De beleggingsinkomsten zijn in het afgesloten boekjaar weer genormaliseerd financial year. As a result, the figures are not entirely comparable with those na het jaar 2006 waarin Nassau uitzonderlijke beleggingsresultaten of previous years. boekte. Een groot deel van de beleggingen wordt reeds jaren in liquiditeiten Income from investments returned to en deposito s aangehouden tot betere tijden aanbreken. Gegeven de normal again in the past financial year, recente dramatische gebeurtenissen op de effectenmarkten, vooral als after Nassau booked exceptional investment results in A large proportion gevolg van de kredietcrisis, was dit achteraf gezien geen ongelukkige of the investments have already been keuze. Net zoals voor de verzekeringsmarkt als geheel geldt hier dat het in cash and deposits for some years, pending better times. Looking back at 2 belangrijk is to manage the cycle. Ons uitgangspunt blijft rendement the recent dramatic events on the stock drs. D.W.N. de Boer 3 drs. E.C. Bom drs. O.F.J. Paymans op lange termijn. exchanges, particularly as a result of the credit crisis, this has proven to be a fortunate choice. As with the insurance market as a whole, it is also important to manage the cycle in this area. Our basic principle continues to be returns in the long term.

4 directieverslag 4 5 Immers, welke underwriter spreekt op één dag over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boomchirurgie en is tegelijkertijd betrokken bij het mede opstellen van wet en regelgeving rondom drs. D.W.N. de Boer assurantiebemiddelaars. Ook in het afgelopen jaar is het eigen behoud in de brutotekening verder verhoogd. Het beleid is om het Eigen Vermogen effectiever dan voorheen in te zetten door minder premie in herverzekering af te geven. Omdat de portefeuille als geheel gegroeid is, is de nominale herverzekeringafgifte in 2007 echter wel gestegen. Procentueel is die afgifte gedaald. Mede door de lagere belastingdruk in 2007 is het resultaat na belasting ongeveer gelijk aan het door ons als freak year gekenschetste jaar In het verslagjaar is het laatste deel van het obligo, het nog niet gestorte deel van het kapitaal ad 2.6, door de aandeelhouder gestort. Het Eigen Vermogen is mede hierdoor belangrijk gestegen tot 59.5 (51.4). Technische afdelingen Beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid in Nederland In 2007 heeft de bestendige groei van de afgelopen jaren een vervolg gekregen. Het is interessant om te zien dat de robuuste groei van de Nederlandse economie duidelijk zichtbaar is in deze portefeuille. Vele premies zijn gerelateerd aan omzet of aantallen medewerkers en zodra deze twee grootheden stijgen als gevolg van economische groei, stijgt ook het premieinkomen. Daarnaast is de gunstige economische ontwikkeling uit 2007 een aanjager geweest voor startende ondernemers die zeker ook in de dienstensector kiezen voor ondernemerschap en in Once again last year, we increased the retained premium. The goal is to deploy our equity more effectively than in the past by reducing the amount of ceded premium for reinsurance. Because the portfolio as a whole has expanded, however, 2007 did see an increase in the nominal premium in the nominal premium ceded to reinsurers. This amount has fallen in percentage terms. The lower taxes in 2007 mean that the result after taxation is about the same as in 2005, which we described as a freak year. During the year under review, the last part of the uncalled capital, the unpaid part of the capital of 2.6, was paid in by the shareholder. This is one of the reasons why our equity has increased significantly to 59.5 (51.4). Underwriting departments Professional Indemnity (PI) and General Third Party Liability (GTPL) in the Netherlands The stable growth of recent years continued in It is interesting to see that the robust growth of the Dutch economy is clearly reflected in our portfolio. Many premiums are related to turnover or workforce size and, as soon as these two factors increase as a result of economic growth, premium income follows. In addition, favourable economic developments in 2007 were also the driver behind the launch of new businesses, particularly in the service sector. These new entrepreneurs take out PI insurance (which is sometimes required by their branche organisation). It is precisely this direct involvement with social, and also economic, developments that makes this particular branch so fascinating. After all, there are few underwriters who, in one day, have discussions about the latest developments in the field of, say, tree surgery while at the same time being involved in the drafting of legislation and regulations for insurance intermediaries. For Nassau, it is crucial to be involved in discussions with insurance intermediaries about the liability of various professions. We engaged in discussions of this kind on several occasions in 2007, in line with our ambition to be a leading player in our niche markets. Nassau will be keeping a close eye on discussions scheduled for 2008 with respect to the limitation of the liability of, in particular, the Big four accountancy firms. The loss ratio, including the runoff results for past claim years, was higher than in 2006 but remains very good. Our concerns about the large number of players entering the market, particularly from abroad, were not allayed in 2007; on the contrary. There are now more than twenty active suppliers in the PI area. They keep us on our toes but their lack of expertise and their excessive assertiveness (low premiums) are cause for concern. dat kader (al dan niet verplicht door hun beroepsorganisatie) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Juist deze directe betrokkenheid bij maatschappelijke en zeker ook economische ontwikkelingen, maakt deze tak van sport zo razend interessant. Immers, welke underwriter spreekt op één dag over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boomchirurgie en is tegelijkertijd betrokken bij het mede opstellen van wet en regelgeving rondom assurantiebemiddelaars. Het is voor Nassau cruciaal om bij discussies die raken aan de aansprakelijkheid van diverse beroepsgroepen samen met de bemiddelaar in verzekeringen als gesprekspartner aan tafel te zitten. Ook in 2007 is dat meermalen gebeurd en daarmee geven wij invulling aan onze wens om toonaangevend te zijn in onze niches. De discussie die ook in 2008 zal worden gevoerd ten aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid van met name de Big 4 accountantsfirma s zal ook door Nassau nauw gevolgd worden. De loss ratio inclusief de uitloopresultaten van oude schadejaren is hoger uitgekomen dan in 2006 maar is nog altijd zeer goed te noemen. Onze zorg over het grote aantal, veelal buitenlandse, toetreders is in 2007 niet afgenomen maar eerder toegenomen. De, inmiddels meer dan twintig, actieve aanbieders op het gebied van beroepsaansprakelijkheid houden ons scherp maar baren ons door hun gebrek aan kennis en overvloed aan geldingsdrang (o.a. lage premies) zorgen.

5 directieverslag 6 7 Bestuurders en Commissarissenaansprakelijkheid (BCA) in Nederland In 2007 is de transitie van de Nederlandse BCApool naar een pure Nassau tekening succesvol doorgevoerd. De jarenlange samenwerking met een groot aantal Nederlandse verzekeraars door middel van een volmacht is omgezet in een herverzekeringsparticipatie. Hoewel Nassau door deze transactie optisch gegroeid is, is de omvang van de BCAportefeuille nagenoeg gelijk gebleven. Dit ondanks de stevige concurrentie die Nassau ondervindt in sommige deelmarkten. Vanuit maatschappelijk en verzekeringstechnisch perspectief is de kredietcrisis en haar impact op de financiële sector van grote invloed op de (inter) nationale BCAtekening. Immers, in de VS zijn d.m.v. class actions al meerdere miljardenclaims neergelegd die ontegenzeggelijk tot uitkeringen zullen leiden. Ook in Europa zullen claims ingesteld worden bij financiële instellingen die rigoureuze afboekingen zullen doen. De totale omvang van de gestelde claims is vele malen groter dan het jaarlijkse premieinkomen dat wereldwijd in de BCAtekening geschreven wordt. Maar dat is vreemd genoeg zeker nog geen waarborg voor een einde aan de premiedaling. Het blijven rare jongens die verzekeraars Nassau is tevreden over de kwaliteit van de huidige portefeuille en ziet veel mogelijkheden om de ingeslagen weg van distributie via het internet verder te bewandelen. Wij verwachten dat in 2008 het hoge niveau van dienstverlening dat zich vooral uit in het delen van onze specifieke kennis met de assurantietussenpersoon zich zal vertalen in een lichte groei van het premieinkomen. Directors and Officers Liability (D&O) in the Netherlands 2007 saw the successful transition from the Dutch D&O pool to a 100% Nassau activity. After many years of collaboration with a large number of Dutch insurers using powers of attorney, the switch has been made to reinsurance. In this way, the D&O policy remains available through the distribution network of the former pool participants. Although this move resulted in expansion for Nassau, the size of the D&O portfolio remained virtually the same. This is despite the strong competition faced by Nassau in some submarkets. From the social insurance point of view, the mortgage lending crisis and its impact on the financial sector has a major effect on national and international D&O insurance. In the United States, there have been claims amounting to billions in the form of class actions, and there is no question that some of them will result into settlements. In Europe also, financial institutions that have written off large amounts will be the targets of claims. The total amount of the claims submitted is many times larger than the annual premium income generated globally in D&O insurance. Oddly enough, this is certainly not a guarantee that an end will come to the fall in premiums. Insurers move in mysterious ways... Nassau is happy with the quality of the present portfolio and sees numerous opportunities to carry on down the road of distribution through the Internet. We expect the high level of service, which is primarily seen in the sharing of our specific expertise with insurance intermediaries, to result in a slight increase in premium income in Finally: Last year, we drew your attention to the liability of directors and officers in the public and semipublic sectors. In this report, we wish to draw your attention to the extension of cover provided by some of our foreign competitors for administrative penalties imposed on directors by, for example, market watchdogs. We believe this cover is irreconcilable with the rule of law and ethical standards. The development is also socially undesirable. Technical insurance in the Netherlands The storm that battered the Netherlands in January had a negative impact on the loss ratio in Kyrill moved from south to north across the country, leaving a trail of destruction and inflicting damage on a number of construction projects we had insured. It is interesting to mention that the storm was given its name by the Free University of Berlin. The name was thought up by a family from Neuenhagen who thought it was a good way to celebrate their father s birthday. The Free University of Berlin doesn't make lists of names (as happens with hurricanes); it lets other people think up names, in exchange for a fee. Despite this storm damage, the loss ratio has met the objective, despite a slight shortfall in the premium volume. In 2007, we made major additions to our underwriting team, recruiting highly experienced specialists in the area of machinery breakdown. They have many good contacts in the coinsurance market, and a strong network outside that area. Nassau is proud of the fact that specialists at this level find Nassau s Tot slot: Waar wij vorig jaar de lezer nog opmerkzaam maakten op de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in een (semi) publieke omgeving, duiden wij in dit verslag op de in onze ogen verwerpelijke dekkingsuitbreiding die sommige van onze buitenlandse concurrenten geven ten aanzien van bestuurlijke boetes die door bijvoorbeeld de NMa aan bestuurders worden opgelegd. Wat ons betreft wordt hiermee in strijd met de openbare orde en de goede zeden gehandeld en is dit bovendien een maatschappelijk onwenselijke uitbreiding. Technische verzekeringen in Nederland De loss ratio is in 2007 nadelig beïnvloed door de storm die in januari over Nederland raasde. Kyrill trok vanuit het zuiden richting het noorden een spoor van vernieling over ons land waarbij verschillende door ons verzekerde bouwprojecten beschadigd werden. Voor de volledigheid vermelden wij nog dat de naam van de storm werd toegekend door de Vrije Universiteit Berlijn. De naam werd verzonnen door een familie uit Neuenhagen die de verjaardag van hun vader op die manier kon vieren. De Vrije Universiteit van Berlijn maakt namelijk geen lijst met namen (zoals wel gebeurt bij orkanen), maar laat anderen namen verzinnen, mits zij betalen. Bij een licht achterblijvend premievolume is ondanks deze stormschade, de loss ratio conform doelstelling uitgekomen. In 2007 hebben wij het team underwriters sterk uitgebreid met enkele zeer ervaren specialisten op het gebied van machineschade. Naast de vele goede contacten die zij binnen de coassurantiemarkt hebben, is ook sprake van een sterk netwerk daarbuiten. Nassau is er trots op dat dergelijke specialisten zich aangetrokken voelen tot de positionering van Nassau. In de tweede helft van 2007 is er flink gezaaid door het houden van roadshows in het gehele land waarbij het intermediair kennis heeft kunnen maken met onze technische en commerciële kennis op het gebied van technische verzekeringen. Daarnaast is er de Online CAR

6 directieverslag 8 9 verzekering geïntroduceerd waarmee Nassau aantoont niet alleen voorop te lopen in kennis en kunde, maar ook in alternatieve distributiemogelijkheden. Tot slot zijn de verzekerde limieten die Nassau kan tekenen verhoogd. Het oogsten zal in 2008 moeten beginnen, waarbij wij ons realiseren dat de grote concurrentie tot terughoudend tekenen zal nopen. Brand, bedrijfsschade en inbraakverzekeringen in Nederland Ten opzichte van 2006 is het aantal branden met een schade van ten minste 1 miljoen euro sterk toegenomen. De totale met deze branden gemoeide schade bedroeg 450 miljoen euro t.o.v. 290 miljoen in Voor de gehele brandtekening in Nederland is de verwachting dat het rendement in het gunstigste geval breakeven is. Vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt terecht de oproep gedaan om brandpreventie serieuzer te nemen en het niet bij vrome woorden te laten. Wij zijn van mening dat deze oproep een te beperkte boodschap overbrengt. De loss ratio neemt zowel de schadelast als het premieinkomen in ogenschouw. En waar brandpreventie inderdaad een drukkende werking op de schadelast heeft, wordt de premiecomponent geheel buiten beschouwing gelaten. Evenals in 2006 heeft in 2007 de neerwaartse premiespiraal zich doorgezet. Hoewel Nassau in 2007 nog zwarte cijfers heeft geschreven in de brandportefeuille, lijkt een waarschuwende vinger toch wel op zijn plaats. Slechts de combinatie van preventieve maatregelen en een hoger premieniveau biedt uitzicht op een winstgevende brandmarkt. Het is wachten op de leiders en lijders in deze markt om tot een kentering te komen. positioning appealing. In the latter half of 2007, we made major investments in roadshows throughout the country, giving intermediaries the opportunity to learn about our technical and commercial knowhow in the area of technical insurance. In addition, we launched an online CAR product, demonstrating that Nassau is not only leading the field in terms of expertise and skills, but also in alternative distribution options. Finally, the insured limits for Nassau were raised. The returns on these investments will have to be booked in 2008, and we are aware that the strong competition will make cautious underwriting necessary. Property insurance in the Netherlands There has been a sharp increase compared to 2006 in the number of fires involving claims in excess of 1 million. The total claims associated with these fires amounted to 450 million, compared to 290 million in For fire insurance in the Netherlands as a whole, we expect the result to be breakeven at best. The Association of Dutch Insurers has rightly called for fire insurance to be taken more seriously, pointing out that pious words are not enough. We believe that this call is too limited in scope. The loss ratio takes both the cost of claims and the premium income into consideration. And where fire prevention actually reduces the cost of claims, the premium component is entirely disregarded. As in 2006, the downward premium spiral persisted in Although Nassau was still in the black in its fire portfolio in 2007, a word of warning would nevertheless seem appropriate. A profitable fire market will only be possible if there is a combination of preventive measures and higher premiums. It is up to the leaders and the loss makers in this market to turn things around. In order to get out from under the downward pressure on premiums, Nassau continued its strategy of using its niche expertise to serve specific submarkets in Our focus on creative consequential loss solutions, which we initiated in 2006, bore fruit in The decline in premium volume as a result of a cautious underwriting policy was partly offset by the acquisition of new business in this niche. Once again, the quality of the portfolio for burglary risks proved to be robust. Our own technical inspectors know both the companies and the entrepreneurs inside out, and their added value for both the quality of the proposed prevention measures and their assessment of the moral risk is of decisive importance. In this market, there was a major loss: the fire in the Armando Museum in Amersfoort, where there was a temporary exhibition of the work of Albrecht Dürer in addition to the permanent Armando collection. Om de neerwaartse premiedruk te ontlopen, zette Nassau ook in 2007 haar kennis van niches in om specifieke deelmarkten te bedienen. Onze in 2006 ingezette focus op creatieve bedrijfsschadeoplossingen heeft in 2007 vruchten afgeworpen. De teruggang in premievolume als gevolg van een terughoudend acceptatiebeleid is voor een deel teniet gedaan door het tekenen van nieuwe zaken in deze niche. De portefeuille voor inbraakgevoelige risico s is wederom robuust van kwaliteit gebleken. Onze eigen technische inspecteurs kennen niet alleen de bedrijven maar ook de ondernemers van haver tot gort en hun toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zowel voorgestelde preventiemaatregelen als hun inschatting van het morele risico is van doorslaggevend belang. Binnen de markt is de brand in het Armando museum te Amersfoort waar naast de vaste Armandocollectie een tijdelijke tentoonstelling over het werk van Albrecht Dürer te zien was, een zeer grote schade geweest.

7 directieverslag Crisis Management (CM) De toelichting op deze portefeuille over dit verslagjaar zou eigenlijk een kopie kunnen zijn van hetgeen wij in het verslag 2006 vermeldden. Een thema dat ons zorgen blijft baren is de beperkte kennis bij de bemiddelaars in verzekeringen over het verschil tussen een specifieke Product Recall dekking en een gewone productaansprakelijkheidsdekking binnen de AVBpolis. Natuurlijk is de eerste duurder dan de tweede, maar de dekking is ook aanzienlijk uitgebreider. Verder blijft de markt uiterst competitief en groeit het aantal aanvragen uit het provinciale distributiekanaal. In 2007 organiseerde Nassau een Studium Generale dat door vele van onze klanten werd bezocht. Deze intensieve en interactieve kennisuitwisseling wordt door het intermediair zeer op waarde geschat. De bijdragen van Numico en crisis management consultants van ISP nodigden uit tot discussie en ook de aanwezige landelijke pers kon een blik in haar eigen keuken geven over haar rol bij crises. Kortom, een geslaagde bijeenkomst die Nassau s rol als leidende risicodrager in deze niche bevestigde. Crisis Management (CM) The description of this portfolio for this year could almost be taken verbatim from the 2006 report. One theme that continues to concern us is the limited expertise of insurance intermediaries about the difference between specific product recall insurance and ordinary product liability insurance in the GTPL policy. Of course, the first is more expensive than the second, but the cover is also much more extensive. In addition, the market remains extremely competitive and the number of applications from the provincial distribution channels is growing. In 2007, Nassau organised a symposium that was attended by many of our clients. This intensive and interactive forum for knowledge exchange is very much appreciated by the intermediaries. The contributions from Numico, and crisis management consultants from ISP, generated lively discussions, and the representatives of the national media who attended also had the opportunity to provide us with a look behind the scenes, indicating what their role is in crises. In short, this was a successful meeting that confirmed Nassau s role as the leading risk carrier in this niche market. Technological developments mean that recall insurance will be facing interesting new challenges. Just recently, various newspapers reported that nanoparticles hold out the promise of fantastic new technological opportunities, but that it is still unclear what impact these particles will have on the environment and human health. Nassau is monitoring these developments closely and is looking at the effect they may have on insurance for the food and beverage industry. International Five years ago, premium income from our foreign offices accounted for about 10% of total income. We have opened new offices and invested in good professionals and systems, and this percentage has therefore increased to 20%. In addition to the improvement in the spread of risk and the widening of the scope of the portfolios, the network of offices and specialists provides a wide range of new opportunities for our staff. In 2007, there were various international Vanuit technologische ontwikkeling zal de Recall verzekering interessante nieuwe invalshoeken krijgen. Onlangs nog meldden verschillende kranten het nieuws dat het gebruik van nanoparticles technologisch fantastische nieuwe mogelijkheden biedt maar dat nog onduidelijk is welke impact deze deeltjes op milieu en mens hebben. Nassau volgt deze ontwikkelingen op de voet en onderzoekt welke invloed dit bijvoorbeeld heeft op de verzekering van de voedings en drankindustrie. Buitenland Vijf jaar geleden maakte het premieinkomen uit onze buitenlandse kantoren rond de 10% van het totale inkomen uit. Door het openen van nieuwe kantoren en het investeren in goede vakmensen en systemen, is dit percentage uitgegroeid naar 20%. Naast een betere risicospreiding en een verbreding van de portefeuilles, biedt het netwerk van kantoren en specialisten een waaier aan nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers. In 2007 hebben verschillende internationale bijeenkomsten op zowel verzekeringstechnisch niveau als op operationeel niveau plaatsgevonden. De feedback die wij krijgen drs. O.F.J. Paymans Onlangs nog meldden verschillende kranten het nieuws dat het gebruik van nanoparticles technologisch fantastische nieuwe mogelijkheden biedt maar dat nog onduidelijk is welke impact deze deeltjes op milieu en mens hebben. Nassau volgt deze ontwikkelingen op de voet en onderzoekt welke invloed dit bijvoorbeeld heeft op de verzekering van de voedings en drankindustrie.

8 directieverslag van onze medewerkers over deze bijeenkomsten is zeer positief. De internationale uitwisseling van kennis en ervaring is van toegevoegde waarde en leidt tot het aanboren van voor Nassau bekende, maar voor bepaalde landen nog onbekende nieuwe ProductMarktDistributie combinaties. Ook in de komende jaren zal Nassau haar Europeanisering verder vorm blijven geven door het openen van nieuwe kantoren. Duitsland Nassau Versicherungen staat stevig op de kaart. In 2007 heeft (eindelijk) de langverwachte Europese wetgeving betreffende bemiddelaars in verzekeringen geleid tot een verplichte beroepsaansprakelijkheidsdekking voor deze doelgroep. Een doelgroep waarmee Nassau zeer bekend is en in Duitsland een duidelijke positie voor heeft ingenomen. Mede als gevolg hiervan is het premieinkomen sterk gestegen. De in het vorige verslag opgemerkte fusie en overnameperikelen in de Duitse markt, boden Nassau goede mogelijkheden om enkele ervaren en gespecialiseerde medewerkers in dienst te nemen die naast hun specifieke kennis ook over een goed netwerk beschikken. Voor 2008 verwachten wij een verdere groei van de portefeuille door o.a. de introductie van een aantal nieuwe producten waarmee in 2007 al is begonnen. Tevens overwegen wij een tweede kantoor in Duitsland te openen om beter te kunnen inspelen op regionale trends en ontwikkelingen. meetings at both the technical insurance and operational levels. We have received very enthusiastic feedback about these meetings from our staff. The international exchange of expertise and experience is an added value that leads to the exploitation of productmarketdistribution combinations that are familiar to Nassau, but new to certain countries. Once again in the years to come, Nassau will continue to give concrete shape to its Europeanisation process by opening new offices. Germany Nassau Versicherungen has built up a sound position. In 2007, the longawaited European legislation relating to insurance intermediaries (finally!) resulted in compulsory professional liability cover for this target group. This is a target group that Nassau knows well, and it has acquired a clear position in this area in Germany. This is one factor that explains the sharp increase in premium income. The merger and acquisition difficulties in the German market mentioned in the previous report provided Nassau with good opportunities to recruit a number of experienced and specialist staff with good networks to back up their specific expertise. We expect growth to continue in this portfolio in 2008 as a result of, for example, the launch of a number of new products, the first steps for which were taken in We are also thinking about opening a second office in Germany so that we can respond better to regional trends and developments. Denmark The Danish operation remains interesting for Nassau for various reasons. First of all because the office makes a positive contribution to Nassau profits. In addition, Denmark is very close to the Netherlands in terms of culture, legislation and insurance. In 2007, that was the basis for intensive exchanges with the Netherlands, resulting in a range of new products that is now ready for rolling out in Finally, Denmark is an excellent observation post for other Scandinavian countries with possibly interesting opportunities for growth. Nassau s growth plans for Denmark remain ambitious. France After a false start in 2006 as the result of a bureaucratic approach from the supervisory authorities, resulting in the January renewal round being missed for 2007, the French team knuckled down hard in 2007, positioning Nassau assurances in the French market. Numerous visits to brokers throughout the country have led to a steady growth in the number of proposals and policies. It remains difficult to achieve a balance between acquiring new business and maintaining the focus on the business that is best for Nassau in strategic terms. We have made a start and, not least because of the quality of the rench team, we are confident about the future. Denemarken De Deense operatie blijft voor Nassau om verschillende redenen interessant. Allereerst omdat het kantoor een positieve bijdrage levert aan de winst van Nassau. Daarnaast is Denemarken zowel qua cultuur, als qua wetgeving en verzekeringsindustrie nauw verwant aan wat wij in Nederland gewend zijn. In 2007 is op basis hiervan veel uitwisseling geweest met Nederland zodat verschillende nieuwe producten klaar staan om in 2008 te worden uitgerold. Tot slot biedt Denemarken een mooie uitkijkpost naar andere Scandinavische landen met wellicht interessante groeimogelijkheden. De groeiplannen voor Nassau in Denemarken zijn onverminderd ambitieus. Frankrijk Na een valse start in 2006 als gevolg van stroperig opererende toezichthouders waardoor de januariverlenging van 2007 eigenlijk verloren ging, is gedurende 2007 door het Franse team keihard gewerkt aan het positioneren van Nassau assurances in de Franse markt. Vele bezoeken aan makelaars verspreid over het hele land hebben geleid tot een bestendig groeiend aantal offerten en polissen. Het balanceren tussen enerzijds de commerciële drang tot het schrijven van nieuwe zaken en anderzijds de focus blijven houden op die zaken die strategisch het beste bij Nassau passen, blijft een heikele zaak. De kop is er af en wij hebben mede op basis van de kwaliteit van het Franse team vertrouwen in de toekomst.

9 directieverslag Riskmanagement Risk management Inleiding Een verzekeraar is feitelijk een handelaar in risico s. Onze medewerkers schatten dagelijks de risico s in van die branches waar zij verstand van hebben, om vervolgens dat risico geheel of gedeeltelijk tegen bepaalde condities van verzekerde over te nemen of af te wijzen. Goede historische informatie over risico s is daarbij van cruciaal belang. Daarom hebben wij altijd gesteld dat de ontwikkeling van onze IT systemen het geheugen van de organisatie tot een kernactiviteit van onze bedrijfsvoering hoort. Doordat wij deze weg al jaren bewandelen kennen ook onze ICT mensen onze producten, onze werkwijze en onze systemen tot in detail. Wijzigingen doorvoeren bijvoorbeeld de aanpassing van de assurantiebelasting kost ons aanzienlijk minder dan vele andere maatschappijen in deze markt. Introduction In effect, an insurer is a trader in risks. Every day our staff assess the risks in the lines they know about. Then they accept or reject the risks in whole or in part subject to certain conditions. Here, good historical information about risks is of crucial importance. That is why we have always said that the development of our IT systems the organisation's memory is a core activity in our operations. Because we have been following this strategy for years, our ICT people are familiar with the details of our products, our working methods and our systems. The implementation of changes such as the change of insurance tax costs us a lot less than many other companies operating in this market Zijn onze automatiseringssystemen het geheugen van onze organisatie, dan is riskmanagement al jaren het geweten van de organisatie; gaan wij zorgvuldig met ons kapitaal om en leggen wij de continuïteit van het bedrijf niet in de waagschaal? Wellicht is het al die jaren niet als riskmanagement betiteld, werd niet berekend hoeveel kapitaal aan de verschillende risicocategorieën toegerekend moest worden en spraken we niet van onze risk appetite. Feitelijk heeft Nassau altijd een bedrijfsvoering gevoerd waarbij het eigen vermogen de grenzen van het ondernemen bepaalde. De directe relatie tussen beleidsbeslissers en kapitaalverschaffers, plus de inhoudelijke kennis over verzekeringen van de leidinggevenden en medewerkers heeft dit geborgd. De Directie onderschrijft volledig de noodzaak van een adequaat riskmanagement en heeft haar bedrijfsvoering al jaren geleden daarop ingericht. Vooruitlopend op het risico gebaseerd kapitaaltoezicht, Solvency II in 2012, heeft Nassau gekozen voor het ontwikkelen van een intern kapitaalmodel. Wij hebben actief aan de Quantative Impact Studies (QIS) meegedaan van het (Ceiops), Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, die uiteindelijk zullen moeten leiden tot de invoering van het nieuwe kapitaaltoezicht. If our computer systems are the memory of our organisation, risk management has been the organisation s conscience for years: are we being careful with our capital, and are we sure that we are not endangering the continuity of the company? For many years, this wasn t known as risk management, we didn t make calculations to determine how much capital had to be assigned to the various risk categories, and we had never heard of the term risk appetite. In effect, Nassau has always run its business in a way that equity determined the limits of its business operations. This approach was safeguarded by the direct relationship between decision makers and investors, complemented by the professional knowledge of the management and staff. The Board of Management fully subscribes to the necessity of adequate risk management and it structured its management approach accordingly many years ago. In anticipation of the riskbased capital monitoring framework Solvency II in 2012, Nassau has decided to develop its own internal capital model. We played an active role in the Quantitative Impact Studies (QIS) of the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (Ceiops), which will ultimately result in the introduction of the new capital monitoring system. The strategy The Board of Management determines the strategy, pending approval by the Supervisory Board. The Nassau strategy is based on its active positioning as a niche player. Nassau wants to play a leading role in every ProductMarket De directie van Nassau verzekeringen heeft besloten gedurende 2007 een risk self assessment, een eigen risicoanalyse, te verrichten op basis van deze methode. De strategie De Directie stelt de strategie vast, welke moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De strategie van Nassau verzekeringen is gebaseerd op een actieve positionering als nichespeler. Nassau streeft ernaar binnen iedere ProductMarktDistributie(PMD)combinatie, een niche, toonaangevend te zijn. Hierbij definiëren wij toonaangevend wanneer wij in die niche een positie in de top 3 aanbieders innemen, gemeten volgens de criteria performance, perceptie en positie.

10 directieverslag drs. E.C. Bom Nassau streeft ernaar binnen iedere ProductMarktDistributie(PMD)combinatie, Het risicoprofiel De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om potentiële problemen bij de financiële instellingen in Nederland te kunnen identificeren. Het gaat hierbij om FIRM, Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode, waarmee alle onder toezicht van DNB staande instellingen systematisch in kaart gebracht kunnen worden. De directie van Nassau verzekeringen heeft besloten gedurende 2007 een risk self assessment, een eigen risicoanalyse, te verrichten op basis van deze methode. De Nederlandse Bank benoemt tien risicocategorieën, te weten een verzekeringstechnisch, operationeel, markt, omgevings, matching en rente, IT, integriteits, juridisch, krediet en uitbestedingsrisico. Naast deze risicocategorieën zijn door DNB twee risicooverstijgende beheersingscategorieën benoemd. Hierin worden de beheersende aspecten van de organisatie zoals de structuur, de interne samenwerking en communicatie en van het management zoals de strategie en de risico/controlhouding van de afzonderlijke afdelingen beoordeeld. Uit een analyse van de faillissementen van zowel leven, schade als herverzekeraars in Europa, Japan en de Verenigde Staten naar de oorzaak van hun teloorgang, blijkt dat 60% van die verzekeraars ten onder is gegaan aan risico s gelegen op gebied van premierisico s (premievaststelling, productontwikkeling, asset liability management) en reserveringsrisico s (premie en schadevoorzieningen). Andere risico s, zoals catastrofe (7%), te hoog gewaardeerde activa (8%) en niet kredietwaardige herverzekeraars (4%) bleven ver achter als oorzaak. Ook voor Nassau geldt dat het verzekeringstechnische (premie, catastrofeen reserveringsrisico), operationele en marktrisico het meeste kapitaalbeslag vragen. Distribution (PMD) combination, or niche. Here, we define leadership as a position in the top three of suppliers in the niche, as measured using the criteria of performance, perception and position. The risk profile The Dutch supervisory body (DNB) has developed a new method for identifying potential problems in financial institutions in the Netherlands. This is the Financial Institutions Risk Analysis Method, which establishes a systematic picture of all the institutions supervised by the DNB. The Nassau management has decided to use this method as a basis for its own risk analysis, a risk selfassessment, in DNB lists 10 risk categories, namely insurance, operational, market, external, matching and interest, IT, integrity, legal, credit and outsourcing risks. In addition to these risk categories, the DNB has listed two overarching governance categories. They are used to rate the governance components of the organisation such as the structure, internal coordination and communications and of the management, such as the strategy and the risk/control attitude in the various departments. An analysis has been conducted of the causes of bankruptcy among life, nonlife and reinsurers in Europe, Japan and the United States. It showed that the failure of 60% of those insurers was related to risks in the area of premiums (premium levels, product development, assets liability management) and reserves (premium and claims reserves). Other risks such as catastrophy (7%), the overvaluation of assets (8%) and default een niche, toonaangevend te zijn. Hierbij definiëren wij toonaangevend wanneer wij in die niche een positie in de top 3 aanbieders innemen, gemeten volgens de criteria performance, perceptie en positie. reinsurers (4%) lagged far behind in the list of causes. Nassau is no exception here: the insurance (premium, catastrophy and reserve risk), operating and market risks account for most of the capital requirement. In order to focus on these issues, all the identified risks have been allocated to five groups: 1. Strategic Risks This is the risk of possible errors in the selection of objectives and strategy, and the risk that the response to changes in external circumstances may not be adequate or timely. We consider risks relating to reputation to be strategic risks. The consequences of failures to comply with legislation and regulations, or the risks caused by the wrong standards and values taking root in our organisation, are possible examples here. 2.Technical insurance risks are broken down into Premium and catastrophy risks These risks are inextricably linked with our insurance activities and include the risk of mistakes in the assessment of underlying insurance risks, inappropriate premiums or the wrong conditions. Om hierop te focussen, zijn alle geïdentificeerde risico s geclassificeerd in een vijftal clusters, te weten: 1. Strategische risico s Dit is het risico van mogelijke fouten in keuze van doelstellingen en beleid en het risico dat niet tijdig of adequaat gereageerd wordt op veranderingen in de omgeving. Wij rekenen reputatieschaderisico s ook als strategische risico s. Hierbij moet gedacht worden aan gevolgen van het niet voldoen aan wet en regelgeving (compliance), of de risico s ontstaan door verkeerd gestelde normen en waarden die gelden binnen onze organisatie. 2. Verzekeringstechnische risico s zijn gesplitst in Premie en catastroferisico s Dit risico is onlosmakelijk verbonden aan onze verzekeringsactiviteiten en heeft betrekking op het risico van verkeerd inschatten van het onderliggende verzekeringsrisico, van verkeerde premiestelling of verkeerde condities. Reserveringsrisico s Dit is het risico van te lage schattingen van de schadevoorzieningen waardoor ten tijde van de schadebetaling deze ten laste komt van toekomstige jaren of het eigen vermogen.

11 directieverslag Bruto risico s en de beheersmaatregelen Gross risks, and the governance measures Operationele risico s Dit is het risico dat verliezen ontstaan door dat interne controleprocessen falen, systemen niet naar behoren functioneren of medewerkers gedrag vertonen dat niet past bij onze normen en waarden. Reserve risks These risks involve underestimating claims reserves so that, when claims have to be paid, they are charged to later years or equity. Risico Strategische risico s Strategie Compliance Integriteit Sleutelfiguren Distributieafhankelijkheid Nassau s beheersmaatregelen De strategie wordt periodiek geëvalueerd en gesynchroniseerd met de nieuwe werkelijkheid door veranderingen in de omgeving Wetten en regelgeving worden nauwlettend gevolgd en de impact onderzocht voor de organisatie; Wetten en regelgeving worden vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers; Implementatie wordt intensief begeleid Vaststellen van onze normen en waarden voor medewerkers; voor onze producten; voor het met ons samenwerkende intermediair; ten aanzien van bedrijven waarin wij niet willen beleggen gezien hun in onze ogen niet integere producten. Onze normen en waarden worden regelmatig uitgedragen Persoonlijke wensen van medewerkers en opleidingsplannen worden intensief besproken Nauw contact met belangrijke relaties Risk Strategic risks Strategy Compliance Integrity Key figures Distribution dependence Nassau s governance measures The strategy is evaluated periodically and matched to the current circumstances caused by changes outside the company Legislation and regulations are carefully monitored and their impact on the organisation is studied Legislation and regulations are implemented in staff s daytoday activities Implementation is supervised intensively Establishing our standards and values for members of staff; for our products; for intermediaries working with us; with respect to companies in which we do not wish to invest because we believe their products are unethical. Our standards and values are communicated regularly The personal wishes of staff and training plans are discussed intensively Close contact with important customers 4. Markt en kredietrisico s Marktrisico is het risico dat rente en aandelenkoersen respectievelijk marktprijzen of valutawisselkoersen dusdanig veranderen dat dit tot verliezen leidt. Kredietrisico s zijn gerelateerd aan de oninbaarheid van debiteurenposities, herverzekeringsvoorzieningen en de kredietwaardigheid van beleggingsposities. Inschatten van Risico, Beheersmaatregelen en Toezicht Bij het schatten van de meeste risico s is uitgegaan van een zekerheidsmarge van 99,95%, dat wil zeggen dat ééns in de tweeduizend jaar de uitkomst slechter zal zijn dan de schatting. Deze zekerheidsmarge ligt ver boven de voorgestelde zekerheidsmarge van 99.5% (komt overeen met een gebeurtenis van ééns in de tweehonderd jaar) binnen Solvency II. Bij het vaststellen van de premie en reserveringsrisico s hebben wij gebruikt gemaakt van Ricasso, een model ontwikkeld door Swiss Reinsurance Company. Door beheersmaatregelen worden bruto risico s gemitigeerd. Dit kan door vermijden, verminderen of afwentelen, maar ook door vroegtijdige signalering. De hiermee gepaard gaande kosten worden vergeleken met de besparing van kapitaalkosten door deze maatregelen. Wat overblijft, is het netto risico. De tabellen rechts tonen de bruto risico s en de beheersmaatregelen. 3. Operational risks These risks involve losses arising because of the failure of internal control processes, system shortfalls, or staff acting in ways that are not appropriate for our standards and values. 4.Market and credit risks Market risk is the risk that interest rates and share prices or market prices and exchange rates change to such an extent that losses are incurred. Credit risks are related to bad debt, reinsurance provisions and the creditworthiness of investment positions. Assessments of Risk, Governance Measures and Supervision. For most risks, estimates are based on a confidence interval of 99.95%. In other words, the outcome will be worse than the estimate once in every 2000 years. This confidence interval is well above the proposed confidence interval of 99.5% (which corresponds to an event once in 200 years) in Solvency II. We used Ricasso, a model developed by Swiss Reinsurance Company, to estimate premium and reserve risks. Governance measures are used to mitigate gross risks. They may involve avoidance, reduction or diversion, but also early identification. The associated costs are compared to the saving in capital expenses as a result of these measures. The remainder is the net risk. The tables attached show the gross risks, and the governance measures. Premie en Catastroferisico s Acceptatie Productontwikkeling Cumulatie Catastrofe Reserveringsrisico s Individuele Schadereserve IBN(E)R Premiereserve Operationele risico Fraude Integriteit Juridisch IT Uitbesteding Markt en kredietrisico s Asset liability Renterisico Liquiditeitsrisico Koersrisico Kredietrisico debiteuren Kredietrisico herverzekeraars Kredietrisico Beleggingen Acceptatierichtlijnen worden constant herijkt en aangepast als schadefrequentie en/of schade omvang wijzigen; Jurisprudentie en wetswijzigingen worden intensief gevolgd en daar waar nodig worden acceptatierichtlijnen aangescherpt Productontwikkeling wordt getoetst door teams van senior acceptanten, juristen en de riskmanager Veelal gevoed door (externe) specialisten Door risicospreiding binnen de branches, al dan niet door coassurantie of door middel van herverzekering Schadeschattingen ten gevolge van storm worden gemodelleerd met behulp van externe, speciaal hiervoor ontwikkelde (RMS / EQECAT en AIR); Herverzekering wordt ingekocht om Nassau te beschermen tegen stormschade met een terugkeerperiode van eens in de tweehonderd jaar Reserveren conform de schade en kostenreserveringsrichtlijnen, en periodiek heroverwegen volgens een agenderingssysteem Voor ontwikkelde schadejaren: Toevoeging aan of onttrekkingen van de IBNR/IBNER op basis van actuariële extrapolatie van de schadedriehoeken; Voor jonge schadejaren of bij het ontbreken van genoeg data: op basis van schadeschattingen. Herverzekeringscontracten zijn ingericht op risk attaching during basis. Sommige meerjarige producten (o.m. projectpolissen en garantieverzekeringen) worden niet pro rata temporis aan jaren toegewezen Creëren van een cultuur waarin goed gedrag, naleven van wetten en regels en interne richtlijnen gekoesterd worden Géén perverse prikkels (bonussen) die goede resultaten individualiseren en slechte uitkomsten collectiviseren; Interne richtlijnen zijn bekend bij alle medewerkers; Cultuur gericht op vragen bij twijfel Interne beheersingsmaatregelen; Geen beleggingen in bedrijven die geld verdienen aan wapens, seks, gokken of tabak Regelmatig draaien van back ups; Systemen uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers; Autorisatie op medewerkersniveau; Weinig activiteiten uitbesteed; Afspraken vastgelegd in overeenkomsten en/of Service Level Agreements; Regelmatige audits Het beleggingsbeleid volgt de conclusies van ALMstudie; Het merendeel van de beleggingen is uitbesteed aan derden volgens een beleggingsmandaat Uitsluitend beleggingen in fondsen met gespreide ook qua looptijd vastrentende waarden Momenteel wordt relatief veel in kasgeld en deposito s aangehouden, binnen de grenzen van het beleggingsbeleid. De overige beleggingen zijn gespreid en verhandelbaar. Conform het beleggingsbeleid wordt een deel in aandelenfondsen belegd, uitsluitend in gespreide en verhandelbare fondsen Actief debiteurenbeheer bemiddelaars of maatschappijincasso Minimale rating A voor short tail en AA voor longtail branches Vastrentende waarden met minimaal A Rating Premium and disaster risks Acceptance Product development Accumulation Disaster Reserve risks Individual Claims Reserve IBNR/IBNER Premium reserve Operational risk Fraud Integrity Legal IT Outsourcing Market and credit risks Assetliability Interest rate risk Liquidity risk Currency risk Debtor credit risk Credit risk reinsurers Credit risk investments Acceptance guidelines are constantly being reassessed and adjusted in the light of claim frequency and/or claim size Case law and changes to legislation are monitored intensively and, where necessary, acceptance guidelines are tightened up. Teams of senior acceptance officers, lawyers and the risk manager assess product development. They generally call on specialists (internal or external) to advise them By spreading risks in the lines, possibly by means of coinsurance or reinsurance Estimates of storm claims are modelled using external software specially developed for the purpose (RMS/EQECAT and AIR). Reinsurance is purchased to protect Nassau against storm claims with a frequency of once in 200 years Reserves in accordance with the guidelines for claims and costs reserves, with periodical review using a scheduling system. For claim years in the past: Additions to or withdrawals from the IBNR/IBNER, based on actuarial extrapolation of the claims triangles. For more recent claim years or if adequate data is lacking: based on claim estimates Reinsurance contracts are set up on the basis of risk attaching during. Some multiyear products (for example project policies and guarantee insurance) are not allocated to particular years on a proportional time basis Establishment of a culture in which good conduct, compliance with legislation, rules and internal guidelines are important No skewed incentives (bonuses) that individualise good results and collectivise poor results All staff know internal guide lines Culture with a focus on asking around when there are doubts Internal control measures No investments in companies generating income from arms, sex, gambling or tobacco Regular backups Systems open only to authorised users Authorisation at staff level Outsourcing of few activities Decisions set out in agreements and/or service level agreements Regular audits The investment policy complies with the conclusions of the ALM study The majority of the investments are outsourced to third parties in accordance with an investment proxy Investments only in funds with spread (including period to maturity) of fixedincome securities At present, relatively large amounts are kept in cash and deposits, within the limits of the investment policy The other in vestments are spread and tradable In accordance with the investment policy, some investments are in equity funds, but exclusively in tradable funds with broad spreads Active debtor management for intermediaries or company debt collection At least A rating for shorttail and AA for longtail lines Fixedincome securities with at least A Rating

12 directieverslag General comments The growth scenarios we see for various companies regularly lead to raised eyebrows. We believe that the associated risks are being underestimated or actually being deliberately targeted. Furthermore, we have seen a widening in the gap between the substantive knowledge of the products and services among companies and the actual managers of companies in recent years, not least because of the size of the companies themselves. The actual managers of the company are required to maximise the value of the enterprise, often by comparison with their peers. As a result of the scalingup of activities, mergers and acquisitions, organisations of this kind turn into process juggernauts. The actual management of these organisations focuses on improvements in efficiency, cost savings and further increases in scale. Given the preoccupation with the short term listed companies publish figures every quarter investment in knowledge is a message that is difficult to sell. The results of these large businesses are so predictable within normal uncertainty margins that the impression is created that a stable result is guaranteed because of the enormous diversification and scale that characterise their operations. We believe that the models used underestimate the selected correlation effects when dealing with more extreme situations. The scale of any deviations will therefore be enormous. We believe that the models should support experience and rules of thumb. To assess whether this is the case, it is necessary to know about the products. Algemene opmerkingen De groeiscenario s die wij zien bij verschillende maatschappijen doen ons regelmatig de wenkbrauwen fronsen. De hieruit voortvloeiende risico s worden ons inziens onderschat of juist bewust opgezocht. Bovendien zien wij dat de kloof tussen inhoudelijke kennis van de producten en diensten van het bedrijf en de feitelijke leiders van het bedrijf zich de afgelopen jaren heeft vergroot, niet in de laatste plaats door de omvang van die bedrijven. De feitelijke leiders zijn belast met het maximaliseren van de waarde van de onderneming, vaak afgezet tegen de zogeheten peers. Door schaalvergroting, fusies en overnames, verwordt een dergelijke organisatie tot een procesmoloch. Aandachtspunten van de feitelijke leiding van deze organisaties zijn efficiencyverbeteringen, kostenbesparingen en verdere schaalvergroting. Investeren in kennis is met een korte termijn focus beursgenoteerde fondsen publiceren elk kwartaal de cijfers een lastig te verkopen boodschap. De resultaten van deze grote ondernemingen zijn binnen normale zekerheidsmarges zo voorspelbaar dat de indruk gewekt wordt, dat dankzij de enorme diversificatie en schaal waarop zich dit afspeelt een stabiel resultaat gegarandeerd is. De gekozen correlatieeffecten zijn ons inziens onderschat door de gehanteerde modellen in extremere situaties. De schaalgrootte waarop de afwijkingen zich dan afspelen zijn enorm. In onze visie moeten de modellen de ervaringen en vuistregels onderbouwen. Omdat te kunnen toetsen is kennis van de producten een noodzakelijke voorwaarde. Medewerkers De arbeidsmarkt is nog steeds gespannen. Ondanks de enorme concentraties en reorganisaties als gevolg daarvan in de financiële dienstensector, is er nog steeds een groot tekort aan hoogopgeleide medewerkers. Dit uit zich enerzijds in gemiddeld hogere salarissen dan in andere branches gebruikelijk en anderzijds in grote inspanningen om medewerkers intern op een aanvaardbaar kennisniveau te brengen. Ook deze opleidingen kosten veel geld en tijd. Helaas moet Nassau zich de rol van opleider voor de markt daarbij laten welgevallen. Opmerkelijk is wel dat de wetgever zonder naar specifieke omstandigheden te kijken een eenheidsworst van opleidingen verplicht stelt die voor bedrijven als het onze nergens op slaan. De starheid van de regelgeving is ook op dit punt een slechte zaak. Gelukkig is het verloop van het personeel het afgelopen jaar weer verder verminderd. Een van de redenen hiervoor is zeker dat wij het gehele loonhuis regelmatig laten benchmarken met de markt. Gelukkig is ook het ziekteverzuim met 3.5 % ruim onder het gemiddelde in de markt. Er wordt een actief gezondheidsbeleid gevoerd. Workforce The labour market is still tight. This leads to enormous concentration and reorganisation operations in the financial services sector. Nevertheless, there is still a major shortage of highly trained staff. This is seen, on the one hand, in higher salaries on average than in other branches and, on the other, in the major efforts within companies to raise workforce expertise to an acceptable level. This training also costs a lot of time and money. Unfortunately, Nassau has to accept that it must act as a trainer for the market as a whole. It is striking that the legislature, without looking at specific circumstances, requires standardised training that is nonsensical for companies like ours. The rigidity of the regulations is not a good thing in this area either. Fortunately, staff turnover fell again last year. One of the reasons is undoubtedly the fact that we regularly assess the entire salary structure using the market as a benchmark. We are also happy to announce that absenteeism is, at 3.5%, well below the market average. We have an active health policy. Corporate Governance In previous reports, we have dwelt extensively on the way in which the Nassau Supervisory Board and Board of Management approach Corporate Governance. The relevant documents relating to the Role and working methods and the Profile for the Supervisory Board did not undergo any changes in There have been no fundamental changes to the underlying relationships: this means good entrepreneurship for the Board of Management and good supervision for the Supervisory Board. This includes accounting for supervisory activities. The reader is referred to the Report of the Supervisory Board in this report. All those involved see sound mutual trust as a conditio sine qua non of good corporate governance. This is of essential importance, in part given the special shareholder structure of the company, with one supervisory board member having a small majority holding, and two members of the Board of Management who together own just over a quarter of the shares. Given the vulnerability of this situation, a strong and independent supervisory board is of essential importance. The company s size means that it will qualify as a twotier company. Corporate Governance In voorgaande verslagen hebben wij uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de Raad van Commissarissen en de Directie van Nassau met Corporate Governance omgaat. De hiervoor opgestelde documenten ter zake van Taak en werkwijze en de Profielschets van de Raad van Commissarissen zijn in 2007 ongewijzigd gebleven. De essentie van het onderlinge samenspel is onveranderd: voor de Directie goed ondernemerschap en voor de Raad van Commissarissen goed toezicht. Hieronder valt het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Wij verwijzen hiervoor naar het in dit verslag opgenomen Bericht van de Raad van Commissarissen. Een goede vertrouwensbasis over en weer wordt door alle betrokkenen als een conditio sine qua non beschouwd. Dit laatste is van essentieel belang, mede gegeven de bijzondere aandeelhoudersstructuur van de Holding van de Groep waarvan Nassau verzekeringen deel uitmaakt, waar een Commissaris een kleine meerderheid heeft en twee directeuren samen iets meer dan een kwart van de aandelen bezit. In dit kwetsbare spectrum is een sterke en onafhankelijke Raad van Commissarissen van essentieel belang. Gezien de omvang van de groep zal de Holding een structuurvennootschap worden. De daarvoor noodzakelijke statutenwijziging zal worden gerealiseerd. Het is op dit moment niet noodzakelijk voor Nassau om zelfstandig als structuurvennootschap te kwalificeren.

13 directieverslag Vooruitzichten 2008 Het komende boekjaar gaan wij verder met het ten uitvoer brengen van onze strategie. Dat betekent dat wij verder investeren in mensen en systemen om onze groei te kunnen bewerkstelligen in Noordwest Europa. Ook zullen wij waarschijnlijk door de overname van een kleine nicheverzekeraar in Nederland ons in een (voor ons) nieuwe product markt combinatie gaan bewegen. Wij verwachten niet dat Nassau, gegeven de huidige marktomstandigheden, de reeks van jaren met een combined ratio van onder de 80% zal voortzetten. Wel hebben wij er vertrouwen in dat indien er in 2008 geen catastrofale gebeurtenissen plaatsvinden die onze boeken raken, een aantrekkelijk verzekeringstechnisch rendement geboekt kan worden. Of en in welke mate de financiële markten zich herstellen zal bepalend zijn voor het te boeken beleggingsresultaat. The necessary changes have been made to the articles of association. Prospects for 2008 In the coming financial year, we will continue to implement our strategy. That means we will continue to invest in the people and systems needed to achieve growth in NorthWest Europe. And it is probable, as a result of the acquisition of a small niche insurer in the Netherlands, that we will be moving into what is, for us, a new productmarket combination. In the current market conditions, we do not expect Nassau to maintain its recent record of a combined ratio of under 80%. We are confident that, barring any disasters affecting our finances in 2008, we can achieve an appealing technical insurance return. Whether, and to what extent, the financial markets will recover are factors that will determine the expected investment result. The current financial crisis reminds us very much of the LMX spiral crisis on the insurance market in London at the end of the 1990s. (LMX is the Abbreviation for London Market Excess of loss). At that time, the clustering/ packaging of the original risks in baskets compromised transparency and led to a situation in which the same initial (straightforward) risk was sometimes accepted several times by various parties. The Board of Management of Nassau Verzekering Maatschappij N.V. 20 March 2008 Directors: drs. D.W.N. de Boer, Chairman drs. O.F.J. Paymans drs. E.C. Bom (per ) The Annual General Meeting of Shareholders adopted the annual accounts for 2007 on 24 April 2008 in Rotterdam. De huidige financiële crisis doet ons sterk denken aan de zogeheten LMXspiral crisis in het begin van de 90er jaren in de verzekeringsmarkt in Londen. LMX is de afkorting van London Market excess of loss. Toen werd door de nietinzichtelijkheid van de originele risico s door clustering/verpakking van verschillende herverzekeringscontracten in mandjes dezelfde originele (enkelvoudige) schade soms vele keren door verschillende partijen genomen. Directie Nassau Verzekering Maatschappij N.V. 20 maart 2008 Directeuren: drs. D.W.N. de Boer, voorzitter drs. O.F.J. Paymans drs. E.C. Bom (per ) The English translation is not binding and for information purposes only. De jaarrekening 2007 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2008 te Rotterdam

14 Claudia Müller, senior underwriter crisismanagement Nassau Versicherungen (Keulen/Cologne) Product Recallverzekeringen Product Recallverzekeringen A product recall can have devastating consequences for companies, from losses in turnover to a loss of market share and damage to their reputation. So good product recall insurance is essential right through the production chain. Nassau knows all the ins and outs of the food and softbeverage market. We know exactly where and in which phase the risks are to be found, and we also know what protection is possible and necessary. We talk to intermediaries frequently and at length, so we know what producers of foodstuffs, drinks and tobacco need. It's more than just a question of covering costs: a crisis response team is on call 24 hours a day to provide practical support during the organisation of a recall operation. We re seeing a sharp increase in the focus on product recall insurance, not only among end clients in other words, the producers but also among professional insurance intermediaries. Our field is unpredictable and fastmoving. New media play an important role. Internet and trade publications (print and online) constitute a rich source of information. In addition, we also like to pass on our own professional knowledge by organising master classes. And we recently set up a recall simulation that made the national press. There are constant exchanges of knowledge between our offices in Germany, Denmark, France and the Netherlands. We follow market trends and we provide tailormade solutions and develop new products. Nassau constantly leads the improvement of performance and products. We are always taking a critical look at our products. For example, we launched Middle Market Recall insurance, which caters specifically to mediumsized companies. As a result of the sharp increase in demand for this insurance, we ve managed to team up with a large number of new intermediaries. But we are also constantly working on changes to our existing products. For example, we recently extended our cover to provide the most comprehensive cover for governmental recall. There are also a number of product improvements and new products on their way in Een product recall kan voor bedrijven verwoestende gevolgen hebben, van omzetdaling tot verlies van marktaandeel en reputatieschade. Vanaf begin tot eind van de productieketen is een goede Product Recallverzekering dan ook essentieel. Nassau kent de voedingsmiddelen en frisdrankenmarkt door en door. Wij weten precies waar en in welke fase de risico s zitten en welke bescherming daarvoor mogelijk en nodig is. Door veel en vaak te praten met assurantietussenpersonen weten wij precies wat producenten van voedingsmiddelen, dranken en tabak nodig hebben. Dat gaat verder dan het dekken van kosten: een crisis respons team staat 24 uur per dag paraat om praktische ondersteuning te bieden bij het organiseren van de recall. Wij merken dat de aandacht voor Product Recallverzekeringen sterk toeneemt zowel bij eindverzekerden, de producenten dus, als bij professionele bemiddelaars in verzekeringen. Ons vakgebied is onberekenbaar en snel. Nieuwe media spelen een belangrijke rol. Internet en (online) vakpublicaties zijn een rijke bron van informatie. Daarbij komt dat wij onze vakkennis zelf graag overdragen door het organiseren van master classes en onlangs nog een recall simulatie. Daarmee haalden wij de landelijke pers. Kennis wordt constant uitgewisseld tussen de collegakantoren in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Nederland. Wij kennen de bewegingen in de markt en bieden op maat gemaakte oplossingen en ontwikkelen nieuwe producten. Nassau loopt continue voorop met het verbeteren van de performance en producten. Wij nemen onze producten constant onder de loep. Zo brachten wij de Middle Market Recall (MMR) verzekering op de markt, specifiek voor middelgrote bedrijven. Door de sterk stijgende vraag naar MMRverzekeringen hebben wij een groot aantal nieuwe assurantietussenpersonen aan ons weten te binden. Maar ook onze bestaande producten worden constant aangepast. Bijvoorbeeld met de recente uitbreiding naar dekking ingeval van een recall op last van de overheid, governmental recall. Ook in 2008 staat weer een aantal productverbeteringen en nieuwe producten op stapel.

15 bericht van de raad van commissarissen Jaarrekening zonder voorbehoud ondertekend De Raad van Commissarissen Report of Supervisory Board Taak en samenstelling van de Raad De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het functioneren van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de verschillende belanghebbenden bij de vennootschap af. De Raad van Commissarissen mag erop vertrouwen dat het Bestuur er voor zorgdraagt dat de Raad goed en tijdig wordt geïnformeerd en dat het Bestuur daar waar nodig de Raad tijdig raad vraagt. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De Raad van Commissarissen functioneert conform een door haarzelf opgestelde Taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen Bloemers Nassau Groep. Daarnaast is er een Profielschets van de Raad van Commissarissen Bloemers Nassau Groep eveneens opgesteld door de Raad in overleg met het Bestuur. The role of the Supervisory Board is to supervise the policies of the Board of Management and the general affairs of the company and its affiliated enterprise, as well as to assist the Board of Management by providing advice. In discharging its role, the Supervisory Board shall be guided by the interests of the company and its affiliated enterprise, and shall take into account the relevant interests of the company s stakeholders. The Supervisory Board may be assured that the Board of Management will ensure that the Supervisory Board will be properly informed in good time and that the Board of Management will ask the Supervisory Board in good time for advice when it is required. The Supervisory Board is responsible for the quality of its own performance. The Supervisory Board operates in accordance with the Role and working methods of the Supervisory Board of the Bloemers Nassau Group, a document it drafted itself. It also drafted a Profile of the Supervisory Board of the Bloemers Nassau Group in consultation with the Board of Management.

16 bericht van de raad van commissarissen Deze profielschets dient als leidraad voor de gewenste samenstelling van de Raad en de kwaliteiten van de individuele commissarissen in relatie tot de aard van de onderneming. Beide documenten worden op vaste tijdstippen geëvalueerd waarbij wordt getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen Nassau en de Bloemers Nassau Groep waarvan zij onderdeel uitmaakt. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is geen beursgenoteerde onderneming en derhalve is er geen wettelijke verplichting om aan De Nederlandse corporate governance code te voldoen. Gezien het feit dat zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen van de Bloemers Nassau Groep de in de code vastgelegde principes van goed ondernemerschap van groot (ook) maatschappelijk belang acht, is in 2004 gekozen voor het opstellen van de genoemde documenten waarbij de code als richtsnoer heeft gediend. This profile serves as a guideline for the desired composition of the Board and the qualities of the individual members of the Board in relation to the nature of the company. Both documents will be evaluated at set times with reference to developments in society and developments at Nassau and the Bloemers Nassau Group, of which it is a part. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is not a listed company and it has no statutory obligation to comply with the Dutch corporate governance code. In view of the fact that both Boards of the Bloemers Nassau Group consider the governance principles set out in the code to be of major importance, both in social terms and otherwise, it was decided in 2004 to draft the documents referred to above using the code as a guideline. In 2007, the Board comprised five members. In 2007, drs. W. Dijkema, who has been a member of the Board since 27 June 2003, and drs. C.A. Bol, who has been a member of the Board since 20 June 2003, were reappointed for a period of 4 years in accordance with the prevailing retirement schedule. Both gentlemen had already indicated their candidacy for reelection. There were no other changes to the membership of the Board. In the judgement of the Board, the best practice provision of the corporate governance code relating to the independence of the Supervisory Board was met again in 2007 since only one member of the Supervisory Board is not independent within the meaning of the code. Mr. Bloemers is not considered to be independent within the meaning of the code since he was the chairman of the Board of Management prior to his retirement and is the majority shareholder. De Raad telde in 2007 vijf leden. In 2007 zijn drs. W. Dijkema, die lid is van de Raad sinds 27 juni 2003, en drs. C.A. Bol, die lid is van de Raad sinds 20 juni 2003, conform het vigerende aftreedrooster herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Beide heren hadden zich eerder herkiesbaar gesteld. Verder hebben zich geen wisselingen voorgedaan in de Raad. Naar het oordeel van de Raad is ook in 2007 weer voldaan aan de best pratice bepaling van de corporate governance code betreffende de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen omdat slechts één commissaris niet onafhankelijk is in de zin van de code. Dhr. Bloemers wordt niet als onafhankelijk in de zin van de code beschouwd omdat hij voor zijn pensionering voorzitter van de Directie was en meerderheidsaandeelhouder is.

17 bericht van de raad van commissarissen Vergaderingen Raad Tijdens het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vier maal bijeen in het bijzijn van het Bestuur. Het is tweemaal voorgekomen dat één commissaris niet in staat was een vergadering bij te wonen, bij de overige vergaderingen was de volledige Raad aanwezig. Voorts vond er regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van de Raad en het Bestuur over specifieke onderwerpen. Met de externe accountant werd éénmaal vergaderd, waarbij de resultaten en de bevindingen over 2006 alsmede het accountantsverslag werden besproken. Naast ontwikkelingen in de branche en de gang van zaken binnen de onderneming werd aandacht besteed aan de operationalisering van de in 2004 vastgestelde strategie van de onderneming en de daaraan verbonden risico s, de kwaliteit van de organisatie en het management en de interne beheersingsmaatregelen. Meetings of the Board During the year under review, the Supervisory Board met on four occasions in the presence of the Board of Management. There was two occasions upon which a member of the Supervisory Board was unable to attend a meeting. The full Supervisory Board was present at all other meetings. Furthermore, there were regular informal consultations between the members of the two boards about specific subjects. There was one meeting with the auditor, at which the results and the findings for 2006 were discussed, together with the management letter. In addition to developments in the branch and matters within the company, the discussions also related to the implementation of the corporate strategy adopted for and the associated risks, the quality of the organisation, and the management and internal control procedures. Regular items on the agenda were: the annual figures, the quarterly figures and the forecasts, the investment policy and the Enterprise Risk Management (ERM) to be implemented in the future. The Board of Management was also kept informed about the correspondence with the Dutch central bank and discussed the contents of that correspondence when necessary. The meetings also discussed developments in the branch and developments in the organisation such as the building up of the office established in Paris in 2006, and the participation in the consultation round for the new Risk Related Capital model as used by the EU in the context of Solvency II. In addition, the Board has discussed the relevance and value of a possible rating with the Board on a number of occasions. During the year, there were also discussions of the various longterm strategic options. The consequences for the Board associated with the transition by the organisation to a tiered structure in 2008 were also an agenda item on various occasions. Als vaste onderwerpen op de agenda werden behandeld: de jaarcijfers, de kwartaalcijfers en de prognoses, het beleggingsbeleid, het herverzekeringsprogramma en het uit te voeren Enterprise Risk Management (ERM). Verder is de Raad door het Bestuur op de hoogte gehouden van correspondentie met De Nederlandsche Bank en heeft de inhoud daar waar nodig besproken. Ook werd aandacht besteed aan ontwikkelingen binnen de branche en ontwikkelingen binnen de organisatie zoals de opbouw van het in 2006 gestarte bijkantoor in Parijs, de deelname aan de consultatieronde voor het nieuwe Risk Related Capitalmodel, zoals dat door de EU in het kader van Solvency II zal worden gehanteerd. Verder heeft de Raad een aantal malen met het Bestuur de relevantie en waarde van een eventuele rating besproken. Gedurende het jaar is aandacht besteed aan verschillende strategische keuzemogelijkheden op lange termijn. Ook de gevolgen voor de Raad naar aanleiding van de overgang van de organisatie naar het structuurregime in 2008 is verschillende keren aan de orde geweest

18 bericht van de raad van commissarissen Jaarrekening en winstbestemming De door de Directie opgemaakte jaarrekening van Nassau Verzekering Maatschappij N.V. over 2007 werd op 24 april 2008 door ons zonder voorbehoud ondertekend. De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring door Ernst & Young Accountants, waarvoor wordt verwezen naar pagina 86 van dit jaarverslag. Wij hebben kennis genomen van het Bestuursverslag over Wij adviseerden de aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen en de winstbestemming te aanvaarden conform het voorstel van het Bestuur. Daarnaast adviseerden wij de aandeelhouders décharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Financial statements and profit appropriation We signed the 2007 financial statements of Nassau Verzekering Maatschappij N.V. drawn up by the Board of Management on 24 April 2008 without reservation. Ernst & Young Accountants audited the financial statements and granted an unqualified auditor s report. That report can be found on page 86 of this annual report. We have taken cognisance of the Report of the Board of Management for We advised the shareholders to adopt the financial statements and to accept the appropriation of profit proposed by the Board of Management. We also advised the shareholders to discharge the Board of Management in respect of their policy and to discharge the Supervisory Board for their supervision thereof. The Board thanks the Board of Management and the members of staff for the dedication and professionalism with which they have continued to seek for effective solutions against a background of evermore complex regulations and everchanging market conditions. We wish them every success in April 2008 The Supervisory Board: drs. W. Dijkema, chairman drs. C.A. Bol drs. M. Nikolic MBA Mr. D. Bloemers Mr. drs. A. Offringa De Raad dankt het Bestuur en de medewerkers voor de toewijding en professionaliteit waarmee zij, tegen de achtergrond van steeds complexer wordende regelgeving en steeds veranderende marktsituaties, voortdurend naar adequate oplossingen zoeken. Wij wensen hen veel succes toe voor april 2008 De Raad van Commissarissen: drs. W. Dijkema, voorzitter drs. C.A. Bol drs. M. Nikolic MBA dhr. D. Bloemers mr. drs. A. Offringa

19 bericht van de raad van commissarissen Commissarissen drs. M. Nikolic MBA (1950) mr. drs. A. Offringa (1950) D. Bloemers (1944) drs. W. Dijkema (1941) drs. C.A. Bol (1939) Nederlandse nationaliteit Nederlandse nationaliteit Nederlandse nationaliteit Nederlandse nationaliteit Nederlandse nationaliteit Benoemd op 27 januari 2005 Benoemd op 27 januari 2006 Benoemd op 20 april 2006 Voorzitter vanaf 17 november 2004, Benoemd op 20 juni 2003 benoemd op 27 juni 2003 Senior Vice President en Managing Sinds 1966 werkzaam bij de rechtsvoor Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Director van The Boston Consulting ganger van de Bloemers Nassau Groep Friesland Bank N.V. ( ) Voormalig algemeen directeur De Goudse N.V. ( ) Group, tevens lid van: Global Committee for Partner Compensation als zoon van de naamgever en oprichter van het bedrijf. Sinds 1967 vennoot en van 1978 tot medio 2005 directielid van Commissariaten Verzekeringsmaatschappij GITP International BV ( ) Commissariaten Commissariaten Voorzitter Raad van Commissarissen European Committee for Bloemers Nassau Groep. Daarnaast Zevenwouden, Heerenveen Voorzitter Raad van Commissarissen Uniquema Nederland B.V., Gouda Partner Development heeft hij ruim 10 jaar leiding gegeven Koninklijke Wagenborg N.V., Delfzijl Vivare, woningbouwvereniging, Algemene Zeeuwse Verzekerings Senior Partner Selection Committee aan Bloemers & Partners Ltd. in Londen, Greenfield Capital Fund II BV, Naarden Arnhem. maatschappij N.V., Middelburg; De Europese management teams van een dochteronderneming van de DSB Bank N.V., Wognum Voorzitter dagelijks bestuur Eurindustrial N.V., Arnhem Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Bloemers Nassau Groep en het eerste Adviseur Kempen & Co, Amsterdam Stichting Ubbo Emmius fonds, Commissaris van Opvangregeling Griekenland, Hongarije, Tsjechië, Polen Nederlandse bedrijf dat op Lloyd s werd PGGM N.V., Zeist Rijksuniversiteit Groningen. Leven I N.V. en Rusland. toegelaten als officiële Lloyd s broker. Nevenfuncties Lid Stichting Beheer Zorgconsult Nederland, Bilthoven. Nevenfuncties Medeoprichter van BCG kantoren in Tevens vervult de heer Offringa toezicht Tevens vervult de heer Bol toezicht Nederland en Turkije houdende functies bij sociaalculturele houdende functies bij sociaalculturele instellingen. instellingen Dutch nationality, Dutch nationality, Dutch nationality, Dutch nationality Dutch nationality, appointed on 27 January 2005 appointed on 27 January 2006 appointed on 20 April 2006 Chairman as from 17 November 2004, appointed on 20 June 2003 appointed on 27 June 2003 Senior VicePresident and Managing He joined a legal predecessor of the Former CEO of Friesland Bank N.V. Former chairman of the board Director of the Boston Consulting Bloemers Nassau Group in 1966 as ( ) Former General Director of GITP of management of De Goudse N.V. Group, also member of the son of the founder of the company Positions on Supervisory Boards International BV ( ) ( ) Global Committee for Partner Compensation after whom it was named. He became a partner in 1967 and was a member of Verzekeringsmaatschappij Zevenwouden, Heerenveen Positions on Supervisory Boards Positions on Supervisory Boards Chairman of executive board The European Committee for Partner the board of the Bloemers Nassau Koningklijke Wagenborg N.V., Delfzijl Chairman of the supervisory board Uniquema Nederland B.V., Gouda Development Group from 1978 to mid2005. Greenfield Capital Fund II BV, Naarden of Vivare, housing corporation, Algemene Zeeuwse Verzekerings Senior Partner Selection Committee He also led Bloemers & Partners Ltd. DSB Bank N.V., Wognum Arnhem maatschappij N.V., Middelburg The European management teams of in London for more than ten years. Adviseur Kempen & Co, Amsterdam Chairman of Executive board Eurindustrial N.V., Arnhem Germany, Austria, Switzerland, Greece, Hungary, the Czech Republic, Poland and Russia This subsidiary of the Bloemers Nassau Group was the first Dutch company to become an official Lloyd s broker. Other Positions Mr Offringa has supervisory positions Stichting Ubbo Emmiusfonds Rijksuniversiteit Groningen Member of the Stichting Beheer Zorg Opvangregeling Leven I N.V. Other positions Cofounder of BCG offices in the with social and cultural institutions. consult Nederland, Bilthoven. Mr Bol also has supervisory positions Netherlands and Turkey with the social and cultural institutions.

20 onze waarden Bewegen langs de lijnen van onze waarden Onze strategie hebben wij al enkele jaren geleden gericht op het versterken van het fundament van de organisatie voor structurele kwalitatieve groei. Dat doen wij door gerichte keuzes te maken en hoge kwaliteit te ontwikkelen op het gebied van mensen, processen en systemen en vooral relaties. Pijlers daarbij zijn de begrippen basis en balans. Met onze sterke basisuitgangspunten en de juiste balans in de bedrijfsvoering hebben en houden wij onze toonaangevende positie in een reeks nichemarkten door te blijven doen waar we goed in zijn en daar steeds beter in te worden. Dat maken onze specialisten waar, doordat zij met beide benen stevig in de constant bewegende wereld staan. Nassau verzekeringen ontwikkelt mee. De kwaliteit van onze zakelijke activiteiten en de aansluiting op veranderende omstandigheden staan daarbij voorop. Die kwaliteit volgt uit de waarden waar Nassau voor staat en die ten grondslag liggen aan alles wat wij doen: Exploratief, Leiderschap, Intelligentie en Stijlvol. Waarden zijn geen doel op zich, maar een leidraad voor onze acties, voor hoe wij reageren op de wereld om ons heen. Wij vinden ze terug in de praktijk van alledag en in onze visie op de toekomst. Zij zijn in onze gehele organisatie verankerd. Dat geldt voor de aandacht die wij geven aan productontwikkeling en de manier waarop wij dat doen. Ook geldt dat voor onze actieve deelname aan besluitvormingsprocessen voor toezichtregelgeving zoals bij Solvency II en voor de stijlvolle communicatiecampagne die de markt het afgelopen jaar zeker niet ontgaan is. Aansluiting met de wereld om ons heen hebben Moving where our values take us For some years now, our strategy has focused on strengthening the foundations of the organisation for structural qualitative growth. We do this by making specific choices and developing high quality in the areas of people, processes and systems, and above all relationships. The cornerstones of this approach are the concepts of a sound basis and good balance. With our strong basic principles and the right balance in our operations, we acquire and maintain our leading position in a series of niche markets. We stick with our strengths and get better all the time. Our specialists fulfil these promises by keeping both feet firmly on the ground in a constantly changing world. Nassau insurance develops in response to that changing world. The quality of our business activities and the way we keep in touch with alterations around us are the priorities here. That quality depends on the values that Nassau stands for and that are the basis of everything we do: Exploratory, Leadership, Intelligence and Stylish. Values aren't a goal in themselves, but the guideline for our activities, for how we respond to the world around us. We see them in daytoday operations and in our vision of the future. They are rooted in our entire organisation. That is true of our approach to product development and the effort we put into it. And it also applies to our active involvement in the decisionmaking processes for supervisory regulations. This was exemplified in Solvency II and the stylish communications campaign over the past year that will certainly not have gone unnoticed by the market. We establish and strengthen the bonds with the world around us by looking attentively, listening carefully and responding quickly. Not just by following our own values, but also on the basis of a thorough understanding of the thinking and experience of our competitors and clients. This is established, first and foremost, by the daytoday dealings with our contacts. In addition, it has taken concrete shape in our latest objective and extensive customer satisfaction survey, in which we were not afraid to set out clearly the improvements we feel are needed. This survey has provided us with a steady compass for further improvements. Improvements that will push us forward along the course set out by our core values. Steering the nassau course: customer satisfaction survey The survey examines the satisfaction and appreciation of our contacts and our staff with respect to our product groups, the operating side of Nassau services, the claims handling process and the image of account management, both in quantitative and qualitative terms. It also looks at Nassau performance compared to the operators our clients see as competitors. The survey has proven to be an excellent way of monitoring our strategy actively. It provides us with specific focus areas, allowing us to stick with our strengths, and to make enhancements or changes where necessary and desirable. en versterken wij door goed te kijken, aandachtig te luisteren en scherp te reageren. Niet alleen volgens de lijnen van onze eigen waarden, ook op basis van diepgaand inzicht in de perceptie en ervaring van onze klanten. Die kennen wij allereerst door dagelijks contact met onze relaties. Daarnaast maken wij die concreet door ons meest recente objectieve en uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek waarbij wij niet schuwen onze verbeterpunten onomwonden weerspiegeld te krijgen. Dit onderzoek geeft ons een concreet richtsnoer voor verdere verbeteringen. Verbeteringen die ons voorwaarts stuwen, langs de lijnen van onze kernwaarden. Weten hoe Nassau beweegt: klanttevredenheidsonderzoek Het onderzoek kijkt naar de tevredenheid en waardering van relaties en medewerkers ten aanzien van onze productgroepen, de operationele aspecten van de dienstverlening van Nassau, het schadeafhandelingsproces en het beeld van het accountmanagement, zowel in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Ook gaat het in op de prestaties van Nassau ten opzichte van die partijen die door onze klanten als concurrenten worden gezien. Het onderzoek blijkt een uitstekend monitor om onze strategie actief te toetsen. Het geeft ons doelgerichte aanknopingspunten, om te blijven doen waar wij goed in zijn, en om te versterken of veranderen waar dat nodig en wenselijk is. Nassau scoort ten opzichte van andere marktpartijen bijzonder goed op deskundigheid en op de meedenkcapaciteit van medewerkers. Dat geldt ook voor innovatief vermogen, het inspelen op ontwikkelingen en stabiliteit. De onderdelen soepelheid van acceptatie en scherpte van de aanbiedingen, ofwel commerciële gedrevenheid, worden minder goed gewaardeerd door respondenten. Een verklaring hiervoor is toename van concurrentie en dus premiehonger bij andere aanbieders die over elkaar

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker)

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Samen optrekken voor continue verbetering veilige en gezonde

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie