Bezoekregistratie gastouderbureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoekregistratie gastouderbureau"

Transcriptie

1 Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan TD Kolham kvk Bankrekening Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp

2 Als de GGD langskomt : 1. orginele VOG s laten zien 2. orginele diploma MBO ZW 3. Geldig EHBO certificaat laten zien 4. Geldige ID kaart / paspoort 5. RIV&G laten zien

3 Belangrijke telefoonnummers : Alarmnummer : 112 Vraagouders thuis : Mobiel moeder : Werk moeder Mobiel vader Werk vader Huisarts Tandarts Opa en oma Opa en oma Andere : : : : : : : : Gastouderbureau De Veenborg :

4 Inhoudsopgave werkmap Hoofdstuk 1 Pedagogische visie van De Veenborg 1.1Waarom een pedagogisch beleid 1.2. Pedagogische visie van DE VEENBORG 1.3 Pedagogisch beleid van DE VEENBORG 1.4 Uitvoering pedagogisch beleid van DE VEENBORG 1.5 Aanvullende kwaliteitscriteria voor gastouderopvang 1.6 Leeftijdsbeleid 1.7 Het toetsen van de uitvoering van het beleid Hoofdstuk 2 Het pedagogische beleid in de praktijk 7 regels voor omgaan met kinderen Hoofdstuk 3 Veiligheid 3.1 Risico inventarisatie bij de gastouders 3.2 Verbranding 3.3 Vallen 3.4 Deuren 3.5 Extra tips Hoofdstuk 4 Gezondheid 4.1 Hygiëne 4.2 Persoonlijke hygiëne: 4.3 Ventilatie: 4.4 Geneesmiddelen en medisch handelen 4.5 Voedselveiligheid 4.6 Protocol kindermishandeling Hoofdstuk 5 De relatie tussen gastouder en vraagouder 5.1 Kennismaking 5.2 Zakelijke relatie of vriendschappelijke 5.3 Communicatieve vaardigheden 5.4 Wennen Hoofdstuk 6 Financiële zaken 6.1 Het invullen van het urenbriefje 6.2 De Belastingdienst 6.3 Gastouders en ondernemerschap 6.4 Verzekeringen

5 Voorwoord Deze werkmap is geschreven voor de gastouders van Gastouderbureau De Veenborg. In deze map staan afspraken die wij hebben gemaakt en tips die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je taak. Gastouderbureau De Veenborg heeft als doelstelling: Het bieden van gastouderopvang van een goede kwaliteit met veel persoonlijke aandacht voor zowel de vraagouders als de gastouders. Wanneer de kinderopvang goed geregeld is, is het gemakkelijker om het gezin en het werk met elkaar te combineren. Dat is onze uiteindelijke doelstelling! Gastouderbureau De Veenborg is op 1 april 2006 gestart, en dit werkboek is toen voor het eerst uitgegeven. Aan de ene kant is het verstrekken van informatie vanuit het bureau naar de gastouders toe zeer belangrijk, maar het is ook de bedoeling dat deze werkmap een prettig leesbaar naslagwerk is. Tips ter verbetering van dit werkboek zijn uiteraard welkom. De Veenborg is een vrij jonge organisatie, en wij willen heel graag dat onze gastouders meedenken om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. Dus heb je een idee, laat van je horen.

6 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie van De Veenborg 1.1Waarom een pedagogisch beleid Wanneer een kind bij een gastouder opgevangen wordt is het belangrijk dat ouders en gastouders op één lijn zitten voor wat betreft de opvoeding en verzorging van hun kind. De ouder die de zorg van zijn/haar kind uitbesteedt wil graag weten hoe de gastouder omgaat met het kind, en de gastouder wil graag weten wat de wensen van de ouders zijn. Daarom is het in ieders belang dat de hoofdlijnen van het pedagogische beleid kunnen dienen als uitgangspunten voor het maken van afspraken over de opvang en opvoeding van het kind. Daarbinnen kan een ieder zijn eigen kleur toevoegen. Er is ruimte voor eigen kwaliteiten en vaardigheden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de opvoeding van het kind ligt bij de ouders, maar het is belangrijk dat een kind opgroeit tot een gelukkig en zelfstandig mens. Een goede samenwerking tussen de ouders en de gastouders levert hieraan een bijdrage Pedagogische visie van DE VEENBORG Het pedagogische doel van gastouderbureau De Veenborg is ieder kind een veilige en vertrouwde opvangomgeving te bieden, zodat de opvang kan bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Een veilige en vertrouwde omgeving is voor een kind van belang zodat een kind alle mogelijkheden kan krijgen om zijn persoonlijke aanleg, zelfvertrouwen en zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen (persoonlijke competentie). Naast het kunnen ontwikkelen van persoonlijke competentie is het van belang dat een kind in de gastouderopvang ook leert omgaan met anderen (sociale competentie). Tot slot is het pedagogisch doel van gastouderbureau De Veenborg om een kind in de opvang de voorwaarden te bieden om te kunnen leren wat de normen en waarden zijn van de maatschappij waarin het kind leeft. De Veenborg heeft de visie dat ieder kind de wens en de drang heeft om zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier afhankelijk van aanleg en temperament. Kinderen ontwikkelen zich in een actieve wisselwerking met de omgeving. De omgeving kan op een positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige volwassenen, die vertrouwen hebben in zichzelf en anderen, hun mogelijkheden kennen en gebruiken. GOB De Veenborg streeft naar een omgeving bij de gastouders waarin dit zo optimaal mogelijk is voor ieder kind dat opgevangen wordt. 1.3 Pedagogisch beleid van DE VEENBORG Bovenstaande pedagogische visie is uitgewerkt in een pedagogisch beleid met als uitgangspunt die vier basisdoelen van dr Riksen Walraven: 1. Het bieden van veiligheid In dit kader bedoelen we met het bieden van veiligheid het bieden van emotionele veiligheid. Dit vormt de basis van elke ontwikkeling. Als er geen emotionele veiligheid geboden wordt aan een kind kan een kind niet persoonlijk en sociaal competent worden. Ook het overbrengen van normen en waarden zal niet tot het gewenste resultaat leiden. Onze gastouders hebben als basistaak het bieden van emotionele veiligheid. Hierdoor krijgt een kind zelfvertrouwen en kan het de wereld om zich heen gaan ontdekken. De gastouder draagt hier positief aan bij door voldoende tijd en aandacht te besteden aan het gastkind en oog te hebben voor zijn gevoelens en behoeftes. Daarnaast is het van belang dat gastouders in staat zijn consequent te zijn in haar omgang met kinderen. Tegelijkertijd vindt De Veenborg het belangrijk dat er rust en regelmaat is in de opvang. Dat laat zich zien in bijvoorbeeld een vaste dagindeling, terugkerende activiteiten, rituelen enz.

7 2. het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie Vanuit een emotioneel veilige omgeving kan een kind zich persoonlijk ontwikkelen. De gastouder kan hier een bijdrage aan leveren door oog te hebben voor de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind en mogelijkheden te creëren om een kind deze ontwikkeling te laten doormaken. Het dagelijks leven biedt veel mogelijkheden om het kind spelenderwijs te stimuleren. Door het kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en waar nodig te helpen, ontwikkelt het kind eigen initiatieven en zelfstandigheid. De omgeving die de gastouder schept voor het kind moet een omgeving zijn waarin voldoende mogelijkheden aanwezig zijn die het kind uitdagen om zich te ontwikkelen; een veilige omgeving met leeftijdsadequaat speelgoed en materiaal voor alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gastouder een kind van drie, dat het leuk vindt om te helpen met karweitjes,laat helpen de tafel te dekken. De gastouder geeft het kind de ruimte om mee te helpen ook al duurt het tafeldekken daardoor veel langer. 3. het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie Vanuit een emotioneel veilige omgeving kan een kind zich sociaal ontwikkelen. Met sociaal ontwikkelen wordt onder andere bedoeld dat een kind leert rekening te houden met anderen, op zijn beurt te wachten en op te komen voor zichzelf. De gastouder leert deze vaardigheden door allereerst zelf het goede voorbeeld te geven. Zij stimuleert positief gedrag en is op de hoogte wat in de verschillende leeftijdsfasen van kinderen verwacht kan en mag worden. Zij houdt daarmee rekening met de eigenheid van het kind. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gastouder een kind stimuleert om tegen een ander kind te zeggen wat het niet leuk vindt. Of dat een gastouder een kind een compliment geeft als het een ander kind troost als het gevallen is. 4. het bieden van de gelegenheid tot het overbrengen van normen en waarden. Door het stellen van regels geeft de gastouder overdracht van normen en waarden. Spelregels, huisregels, gedragregels zijn allemaal voorbeelden van overdracht van normen en waarden. Ook hier is de gastouder het voorbeeld voor de kinderen. Dit gebeurt vooral in de dagelijkse omgang met elkaar. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in een gastgezin het de regel is dat je naar elkaar luistert als een ander iets verteld. Dat houdt in dat kinderen wachten met praten totdat een ander kind is uitgepraat. 1.4 Uitvoering pedagogisch beleid van DE VEENBORG 1. Kinderen van 0 tot 2 ½ jaar (babyfase) In deze fase groeit het kind heel hard en omdat groeien energie kost, heeft het kind veel behoefte om regelmatig te eten en te slapen. Het accent ligt in deze fase op het voelen, waarnemen en luisteren. Een baby vraagt om intense verzorging, dit is nodig om zich te leren hechten aan anderen. Een rijke leeromgeving is ook belangrijk, afgewisseld met perioden van rust. Variatie in speelgoed (van kunststof, hout tot stof en met en zonder geluidjes, etc) is noodzakelijk. Ook het fysiek nabij zijn is erg belangrijk voor een baby om zich veilig te voelen. O.a. via kriebelspelletjes, kirren, knuffelen en liedjes zingen, samen spelen leert het kind communiceren en komt het in aanraking met taal. Rond de zes maanden is het belangrijk om het kind in de vrije ruimte te laten bewegen. Het kind verkent zijn omgeving ook door in beweging te zijn via het zelfstandig zitten, kruipen/tijgeren, lopen en wat later d.m.v klauteren.

8 Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - met aandacht zorg verlenen aan het kind - het kind voldoende rust en regelmaat bieden - het kind koesteren door contact te maken: knuffelen, troosten, verzorgen - samen met het kind spelen - voldoende gevarieerd en veilig speelgoed aanbieden - veel tegen het kind praten - een veilige ruimte creëren tijdens slapen, eten en spelen. - hulp, ondersteuning, begeleiding bieden - aandacht hebben voor de grove motoriek (grijpen, tijgeren, kruipen, lopen) - het kind positief stimuleren 2. Kinderen van 2 ½ tot 4 jaar (peuterfase) Deze fase staat voor een kind in het teken van het ontdekken van de wereld om zich heen. Hij wil veel dingen zelf doen. Dat doet hij door het inzetten van al zijn zintuigen en door taal te gebruiken om de omgeving te laten weten wat hij wil. De motoriek gaat van grof naar meer verfijnd. De oog-handcoördinatie kan gestimuleerd worden door het bouwen met duplo, rijgen van kralen en het maken van een puzzel. Door te knippen en plakken, zelf te eten met een vork, etc, In deze fase moeten kinderen de ruimte krijgen om zowel binnenshuis als buitenshuis de wereld en zichzelf middels het eigen lichaam te leren verkennen. Peuters hebben veel energie en beweging is erg belangrijk. Evenals het voorlezen van boekjes, samen TV kijken en het zingen van liedjes en versjes om de taal te bevorderen. Veel praten met een peuter en alles in de omgeving benoemen bevordert zijn woordenschat. Een peuter vraagt veel aandacht omdat hij zo nieuwsgierig is en zichzelf gemakkelijk overschat. Op zijn tijd rust is dan ook heel belangrijk. Aan het einde van de peuterfase is zindelijkheidstraining ook een punt van aandacht. Een peuter kan heel goed met andere kinderen spelen, maar reageert nog vooral egocentrisch. Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - het kind verzorgen en beschermen - erop toezien dat het kind voldoende rust krijgt - activiteiten binnen- en buitenshuis organiseren die de motoriek bevorderen - het gebruik van taal stimuleren (voorlezen, alles benoemen, liedjes leren) - het kind de ruimte geven om zelfstandig handelingen te verrichten - hulp, ondersteuning, begeleiding bieden mb.t. het exploratiegedrag van het kind - het kind positief stimuleren - het kind hulp bieden tijdens de zindelijkheidstraining - het kind in contact brengen met andere kinderen - consequent zijn in het benaderen van het kind 3. Kinderen van 4 tot 8 jaar (jonge kind) Het jonge kind is speels en nieuwsgierig. Het verkent de wereld buiten zijn eigen omgeving door meer in contact te komen met de grote wereld. Een kind van vier jaar denkt nog egocentrisch, maar kan al wel rekening houden met anderen. De fijne motoriek wordt uitgebreid en het kind kan steeds meer dingen zelf. In deze fase lijken kinderen onvermoeibaar. Jonge kinderen kunnen zich al goed concentreren op een taakje en houden van duidelijke grenzen en afspraken. De taal en het communiceren met anderen is in deze fase heel erg belangrijk.

9 Woorden en begrippen krijgen een betekenis door concrete handelingen (bouwen, iets bekijken of knutselen). Het lezen mag flink gestimuleerd worden op deze leeftijd. Veel kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden of om jou voor te lezen! Kinderen leren van en met elkaar en daarom is het belangrijk om in deze fase kinderen met elkaar in contact te brengen. Een jong kind wil graag uitgedaagd worden en een rijk aanbod, gerelateerd aan de grote mensenwereld qua activiteiten en speelgoedkeuze is noodzakelijk. Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - het kind stimuleren steeds zelfstandiger te worden - hulp en ondersteuning bieden mbt deze zelfredzaamheid - activiteiten binnen- en buitenshuis organiseren die de motoriek bevorderen (grove en fijne motoriek) - Actief gebruik van taal stimuleren (voorlezen, samen tv kijken, samen spelen, vragen stellen, dingen bekijken en er over praten, etc) - het kind bewegingsvrijheid geven, zowel binnen als buiten - samen met andere kinderen laten spelen - duidelijke grenzen stellen en afspraken maken - positief belonen (complimentjes) - het kind succeservaringen laten opdoen (gepaste taak) - gevarieerd speelgoed aanbod, o.a. gerelateerd aan de werkelijkheid. 4. Kinderen van 8 t/m 12 jaar (schoolkind) Een schoolkind is leergierig en kan zich verplaatsen in de ander. Het is energiek en kan zijn lichaam steeds beter beheersen. Hij kent zijn plek in de werkelijkheid en kan zich uitdrukken in taal en gedrag. Hij kan zijn eigen gedrag overzien en dit is dan ook bij uitstek de periode waarin er geoefend kan worden met het zich houden aan spelregels en rekening houden met anderen. Positief gedrag belonen werkt stimulerend. Het kind wordt steeds zelfstandiger en zoekt zijn eigen weg in de omgeving van huis en school. Het blijft van belang om het samen met andere kinderen spelen te stimuleren, zowel binnen als buiten. Gezonde voeding en voldoende beweging zorgen ervoor dat het kind een goede conditie behoudt. Het is ook heel zinvol om een schoolkind lid te laten worden van een (sport)clubje. Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - het kind ondersteunen m.b.t het vergroten van zijn zelfredzaamheid - hulp, ondersteuning en begeleiding bieden - samen activiteiten ondernemen die motorisch en cognitief uitdagend zijn - sociale betrokkenheid en vaardigheden bevorderen - duidelijke afspraken maken en die consequent hanteren - taal blijven stimuleren (bibliotheek, via computerspelletjes, vertellen, redeneren en laten uitleggen) - het kind stimuleren om buiten te spelen met andere kinderen - het kind het gevoel geven competent en succesvol te zijn (aangepaste taak, complimenteren, zelf problemen laten oplossen, belonen)

10 1.5 Aanvullende kwaliteitscriteria voor gastouderopvang: De omgeving waarin het kind opgevangen wordt, speelt een grote rol bij het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. De binnenruimte moet dusdanig ruim zijn, dat er met meerdere kinderen tegelijk samen kan worden gespeeld (minimaal 3 vierkante meter grondoppervlak per kind in bijvoorbeeld de woonkamer). Jonge kinderen hebben veel loop-en speelruimte nodig. U kunt tijdens de opvanguren grote obstakels aan de kant zetten, zodat er een grotere en veilige verblijfsruimte ontstaat. ER MAG NOOIT WORDEN GEROOKT OP DE OPVANGLOPCATIE. OOK NIET ALS DE KINDEREN IN HUN EIGEN HUIS WORDEN OPGEVANGEN! EN OOK NIET BIJV. ZATERDAGAVOND TIJDENS FEESTJES Voor kinderen tot 3 jaar is een aparte, afgescheiden slaapruimte verplicht (In een slaapkamer van 7 vierkante meter kunnen best twee kindjes tegelijk slapen in aparte bedjes) Denk ook aan het ventileren van de slaapkamer (15 minuten het raam open zetten zorgt voor voldoende frisse lucht in een gemiddelde slaapkamer). Schoolkinderen spelen of knutselen graag aan een tafel. Maak een eettafel vrij zodat er meerdere kinderen tegelijk aan kunnen werken/spelen. Ook is het handig om een computerhoek of leeshoek te creëren op een rustige plek in de woonkamer of in een aparte kamer. In iedere leeftijdsfase raden wij aan om elke dag even met het kind naar buiten te gaan! Dit geeft een kind bewegingsvrijheid, de kans om weerstand op te bouwen (om frisse lucht in te ademen) en om energie kwijt te raken. Buiten spelen hebben ze nodig om te ervaren dat ze deel uitmaken van de maatschappij en hieraan actief deel te nemen. Dit kan in een aangrenzende tuin, maar een speelveldje in de buurt is ook prima. Houd uw gastkind ten alle tijden onder toezicht. Oudere kinderen houden van competitie en kunnen ook gebruik maken van sportveldjes in de buurt om zich te meten met andere kinderen. Toon belangstelling en ga er eens kijken om aan te moedigen (of sport mee) 1.6 Leeftijdsbeleid De gastouder mag volgende de Wet kinderopvang maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief de eigen kinderen onder de tien jaar. Met als kanttekening dat er niet meer dan 2 kinderen onder de 1 jaar mogen worden opgevangen, en maximaal 4 kinderen onder de twee jaar, maximaal 5 onder de vier jaar mogen worden opgevangen. De kinderen die door de gastouder worden opgevangen mogen in de leeftijd zijn van 0 tot 13 jaar. 1.7 Het toetsen van de uitvoering van het beleid Het gastouderbureau ziet toe dat de gastouders op de hoogte zijn van de visie van het gastouderbureau. Elke gastouder krijgt bij de start van het gastouder zijn een gesprek waarin de gastouder over visie en de uitvoering van de visie wordt geïnformeerd. Alle gastouders krijgen voordat ze beginnen met hun werkzaamheden een cursus waarin deze werkmap wordt uitgereikt. We nemen de gehele werkmap gezamenlijk door zodat een gastouder precies weet wat er van haar (of hem) verwacht wordt. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om bij vragen contact op te nemen met het gastouderbureau. Daarnaast toetst het gastouderbureau minimaal drie keer per jaar door individuele gesprekken middels een huisbezoek met de gastouders of de gastouders handelen conform de visie van het gastouderbureau. Ook worden er regelmatig themabijeenkomsten gehouden voor gastouders met als doel het verkrijgen van informatie rondom een thema en met als doel het uitwisselen van ervaringen.

11 Hoofdstuk 2 Het pedagogische beleid in het kort : de praktijk Gastouderbureau De Veenborg hanteert 7 regels die zeer belangrijk zijn voor het omgaan met jonge kinderen. 1. Prijzen en belonen Prijs het kind wanneer het iets goed doet, en niet alleen de eerste keer. De beste beloningen zijn aandacht complimenten en liefde. Snoep en cadeautjes zijn niet nodig. Stickers, stempels of sparen voor een bijzonder cadeautje kunnen helpen bij het ondersteunen van goed gedrag. 2. Consequent zijn Spreek met iedereen vaste regels af en houd je er aan. Geef niet toe omwille van de rust of omdat je er zelf last van hebt. Zorg ervoor dat alle verzorgers min of meer dezelfde lijn volgen voor wat betreft de opvoeding van de kinderen. Als kinderen dingen steeds anders moeten doen raken ze in de war. Zorg ervoor dat er altijd goed overleg is tussen de ouders en gastouder. 3. Routine Zorg voor een opgeruimd huis en voor regelmaat. Vaste tijden voor opstaan, eten en naar bed gaan zijn erg belangrijk. De routine is een kader waarbinnen best een keer afgeweken mag worden, bijvoorbeeld tijdens een feestje of vakantie. Regelmaat geeft zekerheid, herkenning en veiligheid. 4. Grenzen Kinderen hebben grenzen nodig. Het geven van complimenten is een cruciaal onderdeel van het bijbrengen van de grenzen. Grenzen geven een gevoel van veiligheid. 5. Uitleg Uitleg is tweeledig. Ten eerste weet klein kind niet hoe het zich moet gedragen als jij hem dat niet verteld. Wanneer je uitlegt waarom iets niet mag geef je het kind de gelegenheid om zijn gedrag te veranderen. Vraag of het kind begrijpt waarom iets wel of niet mag (terugkoppeling), dan weet je zeker dat het is doorgedrongen. Leg dingen op een manier uit die past bij zijn leeftijd. Verder is het belangrijk om een kind voor te bereiden wanneer iets op stapel staat, bijvoorbeeld wanneer een kind in bad moet, of wanneer je een kind op bed doet. Hiermee bevestig je routine en geef je veiligheid. 6. Zelfbeheersing Beantwoord een driftbui niet met een woedeaanval, maar blijf zelf altijd rustig. Een kind mag zijn emoties voelen, en geef begrip voor het feit dat het boos of verdrietig is. 7. Verantwoordelijkheid De kindertijd staat in het teken van opgroeien. Laat kinderen kleine karweitjes doen om hun zelfvertrouwen te stimuleren en nieuwe vaardigheden te leren. Praat niet in kindertaal, maar spreek normaal tegen de kinderen. Hierdoor wordt de taalvaardigheid gestimuleerd.

12 Hoofdstuk 3 Veiligheid 3.1 Risico inventarisatie bij de gastouders Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en wat niet mag en wat wel en wat niet gevaarlijk is. Omdat het voor de gastouder onmogelijk is om elke minuut van de dag het gedrag van de kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang. Niet alle veiligheidsrisico s kunnen worden afgedekt, maar wel moeten de risico s tot een aanvaarbaar minimum worden beperkt en de kans op ernstig letsel worden voorkomen. Ieder jaar voert het gastouderbureau in iedere woning waarin gastouderopvang plaatsvindt een risico inventarisatie Veiligheid uit. Voor deze inventarisatie gebruiken wij Veiligheidsmanagement, methode voor de gastouderopvang van de Stichting Consument en Veiligheid. Deze methode maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid en gezondheid in de gastouderopvang te waarborgen, en bevat vijf onderdelen: het uitvoeren van de risico inventarisatie registratie van ongevallen maken en uitvoeren van een actieplan controleren van de brandveiligheid schrijven van een veiligheidsverslag 3.2 VERBRANDING Brandwonden zijn zeer pijnlijk en veroorzaken vaak blijvend letsel. Het zijn met name kleine kinderen die veelvuldig het slachtoffer worden. Het merendeel van dit soort ongelukken gebeurt gewoon thuis terwijl er een volwassene aanwezig is. Veel brandwonden kunnen voorkomen worden door deze maatregelen te treffen: 1. Gebruik geen tafelkleden. 2. Zet geen kopjes of potten hete thee/koffie op plaatsen waar het kind gemakkelijk bij kan. Wanneer je thee hebt gezet, voeg dan een beetje koud water toe om de kook eraf te halen. Je proeft het verschil niet en het gevaar wordt een stuk kleiner. 3. Bewaar koffie en thee in een thermoskan. 4. Drink geen koffie of thee met het kind op schoot 5. Plaats stelen van pannen naar achteren en kook bij voorkeur op de achterste pitten of kookplaten 6. Geef het kind een speelhoekje ver bij het aanrecht vandaan 7. Controleer altijd de temperatuur van het douchewater/badwater met je hand!! Ook bij thermostaatkranen en bij thermometers die in het bad liggen!! Leer kinderen de gevaren van de hete kraan. 8. Zorg dat kinderen niet bij lucifers of aanstekers kunnen komen 9. Leer kinderen dat ze niet in de buurt van vuur mogen komen. 10. Steek geen kaarsen of olielampjes aan terwijl er oppaskinderen aanwezig zijn. 11. Op iedere verdieping moet een werkende rookmelder aanwezig zijn.

13 3.3 Vallen Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Een aantal van deze vallen is onschuldig en niet of nauwelijks te voorkomen. Maar er zijn ook valongevallen die minder goed aflopen en ernstig letsel tot gevolg hebben zoals een val uit het raam. Een raambeveiliger zorgt ervoor dat een raam niet verder dan 10 cm open kan. Vallen van de trap is één van de meest ernstige ongevallen. Het zijn met name kinderen van één en twee jaar oud die de meeste risico s lopen. Plaats twee traphekjes één bovenaan en één onderaan de trap. Natuurlijk moet een kind ook leren traplopen. Laat het kind als jij er bij bent voor je uit aan de brede kant van de trap naar boven gaan. Leer hem zodra hij bij de leuning kan, om altijd met één hand de leuning vast te houden. Ga voor het kind uit de trap af. Het traphekje moet minsten 75 cm hoog zijn vanaf de vloer, en de ruimte eronder mag niet meer zijn dan 6 cm. Bij verticale spijlen moet de afstand tussen de 4,5 en 6,5 cm liggen. Een goedkope oplossing is gewoon een houten bord op maat te zagen, en aan iedere kant van het kozijn twee latjes te timmeren. Dan schuif je het bord er gewoon tussen. Een harmonicahekje is niet veilig! Kinderen kunnen erop klimmen, bekneld raken of ze rollen gewoon onder het harmonicahekje door. 3.4 Deuren Iedereen heeft wel eens met zijn vingers tussen de deur gezeten. Vrijwel geen kind wordt groot zonder deze pijnlijke ervaring. Meestal is het leed te overzien. Echter in een groot aantal gevallen is na een beknelling het topje van de middelvinger gekneusd of gebroken. Jaarlijks worden kinderen op de eerste hulp van een ziekenhuis behandeld omdat ze een hand of vinger tussen de deur hebben gekregen. Er bestaan een aantal mogelijkheden om dit soort ongelukken te voorkomen: 1. Een deurbuffer zorgt ervoor dat de deur niet snel dicht slaat 2. Een deurspleetbeveiliger voorkomt dat de kinderen hun vingers aan de scharnierkant beknellen 3. Voor een deur die wel open mag blijven staan zijn schuimrubberen blokjes te koop die je op de deur drukt zodat hij niet dicht valt. Of je gooit een handdoek bovenop de deur. 3.5 Extra tips Controleer de woonkamer op de aanwezigheid van sterke drank, volle asbakken en rookwaren, olielampjes en giftige planten. Til kinderen nooit aan de handen omhoog, je hebt kant dat je een zondagsarmpje krijgt, waarbij de elleboog van het kind uit de kom schiet. Kinderen mogen niet rennen in huis, dat doen ze maar buiten. Kans op uitglijden en daardoor Letsel. Check de keuken op giftige huishoudproducten. Let op, ook een emmer met sop kan gevaarlijk zijn of een potje terpentine met een gebruikte kwast. Kijk in de slaapkamer of er medicijnen liggen (de pil hoestdrank vitaminen) Let in de badkamer op cosmetica parfum en verzorgingsproducten, luchtverfrisser, wc-reiniger, toiletblokjes enz. Controleer de berging op chemische stoffen (terpentine, kwastenreiniger, verf lijm, bestrijdingsmiddelen enz.) In iedere woning is een complete EHBO doos aanwezig. De medicijnkast is op slot of zo hoog dat de kinderen er niet bij kunnen. Dit geldt ook voor apparaten in de badkamer en scheerspullen. In de keuken moeten kasten met reinigingsmiddelen op slot of deze dienen zo hoog te worden geplaatst zodat de kinderen er niet bij kunnen. Dit geld tevens voor scherpe messen, scharen enz.

14 3.6 Registratie van ongevallen We doen met z n allen ons uiterste best om ongevallen te voorkomen. Door middel van de risico inventarisatie worden alle mogelijke gevaarlijke plaatsen in kaart gebracht. Maar mocht ondanks al onze voorzorgmaatregelen toch nog een ongeval gebeuren, dan moet dit worden gemeld aan het gastouderbureau. Door middel van registratie kunnen we eventueel onze protocollen aanpassen, en ongelukken voorkomen. Registratieformulier ongevallen : Datum ongeval :.. Datum registratie :.. Ingevuld door : Volgnummer formulier: 1. Naam van het kind dat bij het ongeval was betrokken :. 2. Waren er ook andere kinderen of ouders bij betrokken : 3. Waar vond het ongeval plaats : 0 speeltuin/buiten 0 Entree/garderobe 0 Trap 0 Woonkamer 0 Slaapkamer 0 Keuken 0 Berg/wasruimte 0 Toilet 0 Badkamer 0 Anders, namelijk. 4. Hoe ontstond het letsel? 0 ergens vanaf gevallen 0 gestruikeld/uitgegleden/verstapt 0 gestoten/gebotst 0 ergens door geraakt 0 door stoeien/bijten/slaan 0 gesneden of geprikt 0 bekneld geraakt 0 gebrand 0 vergiftiging 0 (bijna) verdrinking 0 anders, namelijk 5. Waar was het kind mee bezig? 6. Beschrijf het ongeval in eigen woorden.. 7. Wat voor letsel heeft het kind opgelopen?. 8. Welk lichaamsdeel heeft het kind letsel opgelopen?. 9. Is het kind na het ongeval behandeld? 0 Nee 0 Ja, door : 0 huisarts 0 Spoedeisende hulp in ziekenhuis 0 Opgenomen in ziekenhuis 0 Anders Hoe kan het ongeval in de toekomst voorkomen worden?

15 3.7 De regels voor het vervoer van kinderen in de auto: Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto in een goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken. Kind voorin of achterin de auto Kinderen mogen zowel voorin als achterin de auto worden vervoerd. Dit maakt voor de veiligheid weinig verschil. Wel is het veiliger kinderen (baby s) zo lang mogelijk tegen de rijrichting in te vervoeren. Definitie autokinderzitje Een autokinderzitje is een babyautostoeltje, een kinderautostoeltje of een zittingverhoger. Een autokinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens Europese veiligheidseisen. Airbag en vervoer kind Op een zitplaats met een airbag ervoor mag u een kind niet vervoeren in een babyautostoeltje dat tegen de rijrichting is geplaatst. Dit mag alleen als de airbag is uitgeschakeld. Daarnaast is het verstandig kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde airbag te zetten. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren. Gordels en kinderzitjes goed gebruiken Het is verplicht de autogordels en autokinderzitjes te gebruiken op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest. Gordelverlenger niet toegestaan bij kinderzitje Het gebruik van een gordelverlenger bij een autokinderzitje is niet toegestaan, omdat er geen zicht is op de kwaliteit ervan. Is de gordel te kort, dan moet u een andere goedgekeurde autogordel laten monteren. Beperkt gebruik aparte gordelgeleider Een gordelgeleider (gordelclip) zorgt ervoor dat het diagonale deel van de autogordel over de schouder loopt en niet over de hals. Een gordelgeleider maakt vaak deel uit van een zittingverhoger. Er zijn ook aparte gordelgeleiders te koop. Een aparte gordelgeleider mag alleen gebruikt worden door: 1. kinderen kleiner dan 1,50 meter waarvoor geen zittingverhoger is omdat ze er te zwaar voor zijn (36 kilo of zwaarder); 2. volwassenen die kleiner zijn dan 1,50 meter. In alle andere gevallen is het gebruik van een aparte gordelgeleider verboden. Ook mag een aparte gordelgeleider alleen aan het diagonale deel van de autogordel zijn bevestigd. Een gordelgeleider die het heupdeel met het diagonale deel verbindt, is dus altijd verboden.

16 3.8 Overige regels vervoer van kinderen : 1. Fiets of snorfiets: kinderen beneden de acht jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Bij het vervoer achter op een snorfiets is het dragen van een helm niet verplicht; 2. (Fiets)aanhanger: vervoer van personen in een aanhanger achter een fiets is toegestaan. Deze aanhangers mogen niet meer dan 1 meter breed zijn en ze moeten voorzien zijn van reflectoren. In een aanhanger achter een bromfiets of auto mogen geen personen worden vervoerd; 3. Bakfiets: in de wet zijn geen regels opgenomen over het vervoer in een bakfiets. U kunt als richtlijn voor veilig vervoer kijken naar de eisen die voor een fiets of bromfiets gelden; 4. Bromfiets: ook hier moeten kinderen onder de acht jaar een doelmatige en veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Bovendien moeten ook passagiers een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd. De helm moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Vervoer in de laadbak van een (bak)bromfiets of brommobiel mag niet; 5. Motor: gastouders mogen geen kinderen vervoeren met een motor. 6. Taxi: voor vervoer in de taxi gelden dezelfde regels als vervoer in de auto.

17 3.9 Verklaring vervoersregeling : Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats tijdens de opvanguren. De gastouder heeft een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten. Kinderen worden vervoerd volgens de regels die in de werkmap staan onder punt 3.7 en 3.8. Voor akkoord ondertekend door ouder en gastouder, Plaats en datum: Naam ouder(s)/verzorger(s) Naam gastouder: Handtekening ouder: Handtekening gastouder: kopie administratie gastouder Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats tijdens de opvanguren. De gastouder heeft een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten. Kinderen worden vervoerd volgens de regels die in de werkmap staan onder punt 3.7 en 3.8. Voor akkoord ondertekend door ouder en gastouder, Plaats en datum: Naam ouder(s)/verzorger(s) Naam gastouder: Handtekening ouder: Handtekening gastouder: kopie ad administratie gastouderbureau

18 Hoofdstuk 4 Gezondheid De Wet Kinder Opvang regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. In de wet is vastgelegd dat ook voor de gezondheid jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd dient te worden. Gastouderbureau De Veenborg maakt gebruik van Gezondheidsmanagement, methode voor de gastouderopvang van het LCHV (landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Dit bestaat uit drie onderdelen: 1. Inventarisatie 2. Actieplan 3. Gezondheidsverslag 4.1 Hygiëne Bij iedere vorm van kinderopvang is hygiëne zeer belangrijk en worden er een aantal regels hoog in acht genomen. Als een kind ziek is en het is voor de gastouder te intensief het te verzorgen of wanneer het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt, moet het kind meteen worden opgehaald. Bij het intake gesprek wordt dit duidelijk gemeld. Tevens wordt bij het intake gesprek gevraagd naar de huisarts van het kind zodat die in geval van een noodsituatie kan worden geraadpleegd. Indien de huisarts niet aanwezig is bij benauwdheid, plotseling hoge koorts, bewusteloosheid en ongevallen zal een ambulance worden ingeschakeld. Bel dan 112 Gezondheidsrisico s kunnen worden beperkt door extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Hierbij gaat het om een schone leefomgeving, een goede persoonlijke hygiëne en het voorkomen van risicovol gedrag waardoor bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen tot grote hoeveelheden. Door een goed beleid op het gebied van medicijnverstrekking, hygiëne en wondverzorging kunnen gezondheidsrisico s tot een minimum worden beperkt. 4.2 Persoonlijke hygiëne: Handen wassen voor: het aanraken of bereiden van voedsel het eten of meehelpen met eten wondverzorging Handen wassen na: hoesten niezen of snuiten toiletgebruik / billen afvegen het verschonen van een kind het buiten spelen schoonmaakwerkzaamheden Tijdens het handenwassen wordt gebruik gemaakt van stromend water en vloeibare zeep. Handen worden afgedroogd aan een katoenen handdoek die dagelijks wordt verschoond. Theedoeken en vaatdoeken ook dagelijks verschonen.

19 Wanneer je een washandje gebruik, ook deze dagelijks verschonen en voor ieder kind een eigen washandje gebruiken. Open wondjes worden afgedekt door een pleister De gastouder heeft kortgeknipte nagels Besmettelijke ziekten worden meteen gemeld aan het gastouderbureau Kinderen krijgen de volgende hoest en niesdiscipline aangeleerd; Hoest of nies niet in de richting van een ander Hoofd buigen en hand voor de mond tijdens het hoesten/niezen Snottebellen worden meteen afgeveegd met een tissue (geen katoenen zakdoek) en de tissue gaat meteen in de vuilnisbak Toilet hygiëne: Toilet en wastafels zijn middels een opstapje of kindertrap bereikbaar Handen wassen na ieder toiletbezoek met water en zeep. Potjes na gebruik omgooien in het toilet en naspoelen met water en zeep. Het verschonen en de voedselbereiding worden strikt gescheiden Kinderen worden verschoond op een aankleedkussen welke goed reinigbaar is Het verschoonkussen wordt na gebruik gereinigd met een nat papieren doekje Luiers worden meteen weggegooid in een daarvoor bestemde luieremmer Geen speelgoed meenemen naar het toilet Tanden poetsen : Zorg ervoor dat tandenborstels ieder kwartaal worden vervangen. Berg tandenborstels in een hoesje op, zodat ze niet tegen elkaar staan. Zorg ervoor dat de naam van het kind op de tandenborstel staat. Veilig Slapen bij de gastouder: Ieder kind heeft een eigen bedje, dus beddengoed wordt niet door verschillende kinderen gebruikt. Het beddengoed wordt wekelijks verschoond en gewassen. Ook knuffels die mee gaan in bed worden wekelijks gewassen. Leg een baby altijd op de rug te slapen. Gebruik de eerste twee jaar een slaapzak, met een lakentje of deken. Geen dekbed gebruiken. En vooral geen tuigjes om de baby of peuter is vast te leggen in verband met verstikken. Alle bedjes dienen goedgekeurd te zijn en spijlen te hebben die maximaal 5 cm uit elkaar staan. Zorg ervoor dat de omgeving van het kinderbedje vrij is en geen snoeren e.d. in de buurt hebben hangen. Let vooral op touwtjes van de luxaflex Speelgoed wassen : Hard speelgoed zoals lego moet halfjaarlijks worden gereinigd (kan gemakkelijk in een kussensloop in de wasmachine). Stoffen speelgoed zoals knuffels en verkleedkleren moeten maandelijks worden gewassen. Zwembadjes: Het water waarmee het badje gevuld wordt moet van drinkwaterkwaliteit zijn. Ververs het water bij intensief gebruik het liefst enkele keren per dag. In ieder geval dient een badje dagelijks schoongemaakt te worden en na gebruik droog opgeborgen te worden. Vloeren waarop kinderen met blote voeten lopen moeten stroef zijn om uitglijden te voorkomen.

20 De zwembadjes moeten hygiënisch en veilig zijn. Kinderen mogen niet eten en drinken in het zwembad. Kinderen altijd onder direct toezicht laten spelen in het zwembad. EEN PEUTER KAN AL IN 10 CM WATER VERDRINKEN!!! Dus ben je aan het belle, of moet even iemand naar de wc, alle kinderen uit bad en meenemen naar binnen. Zandbak: De zandbak moet een deksel hebben en afgesloten zijn als de kinderen er niet in spelen. Zand in de zandbak jaarlijks vervangen. Teken Door een tekenbeet kun je de ziekte van Lyme oplopen, als het dier besmet is met de bacterie Borrelia. Zorg dus dat je de teek snel verwijdert. In Nederland lopen jaarlijks naar schatting 1,2 miljoen mensen een tekenbeet op. Het aantal teken neemt toe, waarschijnlijk doordat steeds meer natuurgebieden aan elkaar worden gekoppeld en de teek zich makkelijker kan verspreiden. Teken worden actiever naarmate de temperatuur stijgt. De meeste tekenbeten komen voor in de maanden mei, juni en juli. Een piepklein spinnetje Een teek is een piepklein spinnetje van 1 tot 3 millimeter groot. Onvolwassen teken (nimfen) zijn waarschijnlijk de belangrijkste overbrengers van besmettingen op de mens. Teken komen vooral voor in bossen, heidevelden, weilanden en duingebieden, maar je kunt ze ook gewoon in de tuin aantreffen. De meeste tekenbeten vinden plaats in het bos en in de tuin. Tekenbeet Een tekenbeet kan op elke plek op het lichaam voorkomen. Teken hebben wel een voorkeur voor warme plaatsen, zoals de bilnaad, de liezen en de knieholtes. Ook op het hoofd en achter de oren komen ze vaak voor. De teek boort zich met zijn kop in de huid en zuigt bloed op. Daardoor kan hij opzwellen tot een bolletje van wel 1 centimeter in doorsnee. Na een paar dagen laat de teek meestal vanzelf weer los. Een teek die zich heeft volgezogen met bloed kan een doorsnee bereiken van 1 cm. Tips voor het verwijderen van een teek Gebruik, voordat je de teek verwijdert, geen alcohol, jodium, olie of andere middelen. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid beet, bij voorkeur met een puntige pincet of speciaal tekenverwijderinstrument. Probeer niet op het lijfje van de teek te drukken. Trek de teek er langzaam uit. Als een stukje van de kop van de teek in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Dat komt er op den duur vanzelf weer uit. Ontsmet het beetwondje na het verwijderen van de teek met 70% alcohol of jodium. Noteer de datum waarop je bent gebeten in je agenda. Houd daarna tot 3 maanden na de tekenbeet de huid rondom de beet in de gaten.

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer...

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer... EBOR[G]ENEN magazine van RST Zorgverleners Met alle info over kraamzorg en meer... Inhoud 12. Vragen en antwoorden over de kraamtijd Zwanger! Het is een bijzondere tijd voor je! Je bent in blijde verwachting.

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Interacties tussen kinderen

Interacties tussen kinderen DC 34 Interacties tussen kinderen 1 Inleiding Interacties tussen kinderen dragen bij aan de sociaal- affectieve ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen maken al vanaf dat zij baby zijn contact

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind

Ontwikkeling van het kind Ontwikkeling van het kind Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie