PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH"

Transcriptie

1 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag Pedagogische visie pag Pedagogische basisregels pag De praktijk pag Profiel gastouder pag Een veilige en vertrouwde opvangomgeving pag Respect en aandacht pag Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden pag Veiligheid en gezondheid pag Protocollen m.b.t. veiligheid en gezondheid pag Normen en waarden pag Aantal kinderen pag Huisvesting pag Communicatie pag Koppelingsgesprek pag Drie maanden evaluatie pag Voortgangsevaluatie pag Toetsing pedagogische kwaliteiten gastouder pag Groeischriftje pag Overige contactmomenten pag. 8 Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 2

3 1. Inleiding Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waar ouders/verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Gastouderbureau KidsMatch vindt een pedagogisch beleidsplan van groot belang om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan worden opgevangen en opgroeien. 2. Pedagogische visie Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin, biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter ten allen tijden eindverantwoordelijk. Gastouderbureau KidsMatch draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders. 3. Pedagogische basisregels De gastouder schept een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het gastkind. De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden. 4. De praktijk 4.1 Profiel gastouder Minimaal 18 jaar Goede beheersing Nederlandse taal Lichamelijk en geestelijk gezond Ervaring verkregen door eigen kinderen en/of opleiding en/of werk Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijze en opvoedingsideeën Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in staat om op een professionele wijze contacten met de ouders/verzorgers te onderhouden en afspraken te maken Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 3

4 Kinderen niet alleen laten of het te toezicht aan anderen overlaten zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers Kennis van de ontwikkeling van kinderen, kennis van EHBO voor kinderen, positief staan ten opzichte van de pedagogische doelstellingen en deze in praktijk kunnen brengen Is voor langere tijd beschikbaar (continuïteit) Draagt een warm hart toe aan kinderen Heeft plezier in het opvangen van een gastkind Draagt zorg voor de ontwikkeling, veiligheid en welbevinden van het gastkind Informeert ouder/verzorgers over de opvang en de ontwikkeling van het gastkind Staat achter de vorm van gastouderopvang Bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende trainingen/e-learning/bijeenkomsten/evaluatiemomenten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag voorleggen en van eventuele volwassen huisgenoten die tijdens de opvang aanwezig zijn In bezit van AVP verzekering/inzittende verzekering bij gebruik auto 4.2 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving Het gastkind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder en een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen. Voor de start van de opvang, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en de wenperiode. Op deze manier kan het gastkind de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere (gast)kinderen in eigen tempo leren kennen. Daarnaast heeft de gastouder de gelegenheid om het gastkind beter te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het gastkind. De gastouder maakt gebruik van een dagplanning; zo zorgt de gastouder o.a. voor een logische overgang tussen de verschillende activiteiten, ordent het speelmateriaal, zingt vertrouwde liedjes en stelt heldere regels. Deze manier van werken helpt een veilige en geborgen sfeer op te bouwen, waardoor er ruimte ontstaat voor ontspanning, spontaniteit en aandacht voor elkaar. Door flexibel met de dagplanning om te gaan, speelt de gastouder in op spontane momenten van de dag. Uiteindelijk moet een gastkind zich tijdens de opvang veilig voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de gastouder te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt. 4.3 Respect en aandacht Gastouderbureau KidsMatch gaat er vanuit dat iedereen met respect behandeld wordt, dus ook een kind. Een kind moet in zijn waarde gelaten worden en er mag geen afbreuk gedaan worden aan de eigenheid en aard van het gastkind. Het gastkind krijgt bovendien voldoende aandacht op het gebied van lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkeling. Verzorging van jonge kinderen vraagt persoonlijk en intiem contact tussen de gastouder en het gastkind. Bij baby s is dat het sterkste. Verschonen en een flesje geven zijn momenten van contact, aandacht en communicatie tussen baby en gastouder en zorgt voor leermomenten voor de baby. Maar ook een dreumes en peuter hebben behoefte aan lichamelijke nabijheid en knuffels als ze zich verdrietig voelen of blij zijn, aandacht nodig hebben of om zich even emotioneel op te laden. Naar mate ze ouder worden leren kinderen steeds meer vaardigheden om voor Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 4

5 zichzelf te zorgen, op te komen en om mee te doen met de overige gezinsleden en/of andere gastkinderen. Een gastouder leert een gastkind spelenderwijs en met respect voor lichaam en geest hierin zijn weg vinden. 4.4 Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden De ontwikkelingsgebieden worden onder verdeeld in: lichamelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. Denk hierbij ook eens aan muziek, dans, beeldende expressie, fantasiespel, taal en natuur. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. Dat maakt ieder kind ook uniek en bijzonder. De gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het gastkind in zijn ontwikkeling en houdt de ouders/verzorgers op de hoogte van deze ontwikkelingen. Indien nodig of wenselijk zal in overleg met de ouders/verzorgers aan sommige zaken meer of speciale aandacht besteedt worden. 4.5 Veiligheid en gezondheid Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het gastkind recht op een veilige en schone opvangomgeving. Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Uiteraard zal bij een baby de persoonlijke verzorging en voeding meer aandacht nodig hebben dan bij een schoolgaand kind. Afstemming van de voeding en verzorging vindt altijd in samenspraak tussen ouders/verzorgers en de gastouder plaats. Een gastouder heeft ook een voorbeeldfunctie. Het gedrag bepaalt mede hoe een gastkind met zaken omgaat, denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen na het toilet gebruik. Voor aanvang van de opvang, jaarlijks en bij tussentijdse wijzigingen in de opvangomgeving voert Gastouderbureau KidsMatch bij de gastouders thuis of in het huis van de ouders een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit volgens de methode van de MO groep. Deze methode is goedgekeurd door de GGD Nederland. 4.6 Protocollen m.b.t. veiligheid en gezondheid Gastouderbureau KidsMatch hanteert de volgende protocollen en verklaringen: Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie + verklaring buikslapen/inbakeren/fixeren Protocol vermoeden kindermishandeling + meldingscode Protocol brandpreventie + inventarisatielijst Protocol voor medisch handelen en medicijnverstrekking door gastouder + verklaring medicijnverstrekking Ongevallenregistratieformulier 4.7 Normen en waarden Normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de opvoeding. Maar wat door iemand belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens. Zowel verbaal als non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden. Er zal dus afstemming plaats moeten vinden tussen ouders/verzorgers en de gastouder om belangrijke normen en waarden met elkaar bespreekbaar te maken. Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 5

6 Denk hierbij aan godsdienst, andere cultuur, taalgebruik, omgaan met anderen, respect hebben voor elkaar en elkaars mening en spullen, veiligheid bieden e.d. Gastouderbureau KidsMatch stelt diverse zaken aan de orde in het intake formulier van de ouders/verzorgers en het aanmeldingsformulier van de gastouder. Zo ontstaat er vooraf al een beeld hoe er over belangrijke zaken gedacht wordt en kan hier tijdens het voorstellen van beide partijen rekening mee gehouden worden. Tijdens het kennismakingsgesprek dat volgt kan er uitgebreider op deze punten worden ingegaan. Het is echter van belang dat beide partijen zich open stellen om over deze onderwerpen in gesprek te blijven. Sommige dingen zullen nu eenmaal anders bij de gastouder gaan dan thuis, dat wil echter niet zeggen dat dit een probleem oplevert. Op deze manier zien kinderen dat er verschillen kunnen zijn en leren ze hier op een positieve manier mee om te gaan. Respect en vertrouwen liggen hieraan ten grondslag. 4.8 Aantal kinderen De gastouder mag maximaal 4 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar tegelijk opvangen, inclusief haar eigen kinderen. Tenzij de gastouder staat ingeschreven voor innovatieve gastouderopvang en voldoet aan de gestelde (wettelijke) eisen, dan mogen er maximaal 6 gastkindjes in de leeftijd van 0-4 jaar inclusief eigen kinderen worden opgevangen. Dit geld voor alle op te vangen kinderen ook als deze niet door Gastouderbureau KidsMatch bemiddeld zijn. Van de op te vangen kinderen mogen er maximaal 2 kinderen beneden de 18 maanden tegelijk worden opgevangen. 4.9 Huisvesting Gastouderopvang kan zowel in de woning van de gastouder als bij de ouders thuis plaatsvinden. De tuin maakt tevens onderdeel uit van de opvangomgeving. Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor het gastkind, de eventuele andere gastkinderen en eigen kinderen van de gastouder, om te spelen, lopen, sjouwen en stoeien. Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, zoals regelmatig naar buiten gaan, speeltuinbezoek of naar de kinderboerderij. Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken om bijvoorbeeld te tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje of doe hoekje kan hier heel geschikt voor zijn. Voor jonge kinderen is het belangrijk, dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. Bovendien zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn, waar het gastkind kan slapen of uitrusten. De gastouder is er verantwoordelijk voor dat er een veilige, schone en gezonde opvangomgeving is. Gastouderbureau KidsMatch voert voor start van de opvang een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit van de opvangomgeving. Daarna vindt er jaarlijks controle plaats en tussentijds indien er zich wijzigen hebben voorgedaan zoals een verhuizing of verbouwing. 5. Communicatie Met elkaar in gesprek gaan en blijven over de zorg en opvoeding van het gastkind is de basis om goede opvang te bieden. Gastouderbureau KidsMatch biedt tijdens de opvang diverse momenten aan om de opvang te evalueren, daarnaast kunnen de ouders/verzorgers en gastouders voor de dagelijkse gang van zaken gebruik maken van het groeischriftje. Tijdens het halen en Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 6

7 brengen van het gastkind is er vaak ook even tijd om praktische zaken met elkaar door te spreken of over te dragen. 5.1 Het koppelingsgesprek Wanneer de ouders/verzorgers en de gastouder een positief kennismakingsgesprek met elkaar gehad hebben en er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te willen gaan, volgt het koppelingsgesprek. Tijdens dit koppelingsgesprek wordt samen met het gastouderbureau de zakelijke en praktische kant van de opvang doorgesproken en vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht, zoals opvangdagen en tijden, vakantie, uurtarief, registratie opvanguren, wijzigingen e.d.. De ouders ontvangen tijdens het koppelingsgesprek een gegevensformulier gastkind, waarin zij alle relevante informatie over hun kind kwijt kunnen, zoals praktische punten op het gebied van voeding en slapen, noodtelefoonnummers, inentingen, medicijngebruik, gegevens huisarts e.d. Dit formulier wordt door de ouder/verzorger voor de start van de opvang ingevuld en aan de gastouder gegeven vergezeld van een kopie van de ziektekosten verzekering en WA verzekering. 5.2 Drie maanden evaluatie Drie maanden na de start van de opvang vindt er een schriftelijke evaluatie van de opvang plaats. Loopt de opvang naar wens en zijn de afspraken zoals overeengekomen in de Overeenkomst van Opdracht ook haalbaar gebleken of moeten deze worden bijgesteld. 5.3 Voortgangsevaluatie Minimaal één keer per jaar wordt de opvang middels een persoonlijk gesprek met de ouders en gastouder geëvalueerd. De volgende onderwerpen worden in ieder geval besproken: de wenperiode, halen/brengen, dagritme, stimuleren van de ontwikkeling van het gastkind, omgang tussen gastouder en gastkind, veiligheid en gezondheid, communicatie tussen ouders en gastouders en wijzigingen. 5.4 Toetsing pedagogische kwaliteiten gastouder Eén keer per jaar vindt er een evaluatie plaats tussen het gastouderbureau en de gastouder waarin de pedagogische kwaliteiten van de gastouder worden geëvalueerd. De bevindingen van beide gesprekken worden vastgelegd en dienen als leidraad voor het volgende evaluatiegesprek. 5.5 Groeischriftje Gastouderbureau KidsMatch verzorgt indien de bemiddeling door het gastouderbureau heeft plaats gevonden bij de start van de opvang voor een groeischriftje. In dit schriftje kunnen de ouders/verzorgers en de gastouder schrijven over de dagelijkse opvang, zoals eten, drinken en slapen. Maar ook over de momenten wat een gastkind heeft meegemaakt en hoe het gastkind zich voelt. Op deze manier kan de ontwikkeling van het gastkind gevolgd worden. Daarnaast is het een leuke herinnering voor later om terug te lezen hoe de opvang bij de gastouder was. Uiteraard zijn de ouders/verzorgers en de gastouder vrij om gebruik te maken van het groeischriftje. Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 7

8 5.6 Overige contactmomenten Naar behoefte van de ouders/verzorgers en de gastouder vindt er via de mail of telefonisch contact plaats. Gastouderbureau KidsMatch adviseert, ondersteunt en begeleidt op het gebied van de inhoudelijke en eventuele zakelijke kant van de opvang. Gastouderbureau KidsMatch pedagogisch beleidsplan 8

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inleiding Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH 2012

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH 2012 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Pedagogische visie blz. 3 3. De vier pedagogische doelen blz. 3 3.1 Een veilige basis bieden waar kinderen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BAMBINI Pedagogisch Beleidsplan (Uit Convenant Kwaliteit Gastouderbureau Bambini) 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 2 3 Pedagogisch beleidsplan 3 3.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Wat is een gastouderbureau 4 3. Werkwijze van een gastouderbureau. 4 4. Wat houdt een pedagogisch beleid in 5 5. Pedagogische visie GOB Spring.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie Bambi 2 3. Pedagogische basisregels 2 4. De praktijk 3 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving 3 4.2 Respect en aandacht 4 4.3 Stimuleren van de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau De Lieve Vlinder Pagina 1 van 16 Voorwoord en doelstelling Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Om kwaliteit te kunnen leveren als Gastouderbureau

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. Tante is een persoon waar je een familie band mee hebt of creëert.

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. Tante is een persoon waar je een familie band mee hebt of creëert. Pedagogisch beleidsplan Versie december 2007 Inleiding Tante Vroesh De naam Tante Vroesh is niet zomaar een verzonnen naam. Het is een naam waar lang over nagedacht is. Het is opgebouwd uit de volgende

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

GOBAssen-Drenthe/herzien januari 2010. Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Assen/Drenthe

GOBAssen-Drenthe/herzien januari 2010. Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Assen/Drenthe Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Assen/Drenthe Voorwoord en doelstelling Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Om kwaliteit te kunnen leveren als Gastouderbureau is een goed pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Auteur; Bianca Schwarz Houder GOB GOOI EN FLEVOLAND maart 2009 / herschreven januari 2010 Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND pedagogisch beleidsplan 2010 1 Inhoud 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3.

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3. Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 2. 2. Pedagogische visie Koters&Co. 2. 3. Pedagogische basisregels.... 2. 4. De praktijk. 3. 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving... 3. 4.2 Respect en aandacht. 4.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Pedagogische doelstelling 1.2.1 Emotionele veiligheid 1.2.1.1 Wennen 1.2.1.2 Afscheid 1.2.2 Persoonlijke competenties

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang

Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang 1. Algemene organisatie van de gastouderopvang 1.1. Wat is gastouderopvang? Gastouderopvang is de opvang van kinderen in de eigen woning van de gastouder. Het kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid, 4e versie, 23 juli Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch beleid, 4e versie, 23 juli Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch beleid, 4e versie, 23 juli 2015 Pedagogisch Beleidsplan Inleiding. Het Gastouderbureau Midden-Groningen stelt zich ten doel op professionele wijze gastouderopvang te realiseren voor kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan (versie 2012)

Pedagogisch beleidsplan (versie 2012) Voorwoord 2 Klachten 3 Kindermishandeling 3 Inleiding 4 Verantwoording 5 Pedagogische basisregels 6 Houdingsaspecten 7 Respect en aandacht Normen en waarden Dé ontwikkeling 9 Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch plan. Opdekleintjesletten

Pedagogisch plan. Opdekleintjesletten Pedagogisch plan Opdekleintjesletten Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Algemeen 3 1.1 Gastouderadviesbureau Opdekleintjesletten 3 1.2 Gastouderopvang 3 1.3 Visie 4 2 Uitgangspunten voor gastouderopvang 2.1 De

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres... 6

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis & Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Hugo Inhoudsopgave 1. Inleiding. p. 3 2. De vijf pedagogische basisregels van Hugo. p. 4 3. Groepsgrootte en leeftijdsopbouw. p. 9 4. Huisvesting. P. 10 5. Protocol

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 2014/2015

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 2014/2015 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 2014/2015 Auteur : Bianca Schwarz Houder GOB GOOI EN FLEVOLAND/Gastouder Company 01-01-2014 herschreven 2 december 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 2.1 Een veilige

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. Nieuwstraat 10 5688 BE Oirschot Tel. 0499-570397 www.kidstalent.nl

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. Nieuwstraat 10 5688 BE Oirschot Tel. 0499-570397 www.kidstalent.nl PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. Nieuwstraat 10 5688 BE Oirschot Tel. 0499-570397 www.kidstalent.nl Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Kids Talent B.V. November 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld, conform de Wet Kinderopvang. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Versie: december 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Ontwikkeling stimuleren... 4 Hoofdstuk 2. De kwaliteit van de gastouder... 7 Hoofdstuk 3.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. Ester van Kol

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. Ester van Kol PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Ester van Kol 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De pedagogische visie van Klaver... 4 a) Garantie voor goede opvang... 4 b) Persoonlijke vaardigheden... 5 c) Sociale vaardigheden...

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding Pedagogisch beleidsplan Versie september 2013-09-13 Inleiding Iedere kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch beleidsplan. In het Pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Tante

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Friese Kleintjes. Oude Bildtzijl. April Contactgegevens: Van Albadaweg VT Oude Bildtzijl Tel:

Pedagogisch beleidsplan. Friese Kleintjes. Oude Bildtzijl. April Contactgegevens: Van Albadaweg VT Oude Bildtzijl Tel: Pedagogisch beleidsplan Friese Kleintjes Oude Bildtzijl April 2010 Contactgegevens: Van Albadaweg 71 9078 VT Oude Bildtzijl Tel: 0518-421074 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Friese Kleintjes 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 20-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Koekeloere Jacoba Hiemstra van Houten Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Organisatie Gastouderbureau Koekeloere 3 1.1 Algemene doelstelling 3 1.2 Pedagogische doelstelling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1 Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor de gastouder

Aanmeldingsformulier voor de gastouder Aanmeldingsformulier voor de gastouder Ik meld me aan als: gastouder opa en oma oppas van vriend(in) oppas van 1. Gegevens van de aanmelder: Naam: Voornamen: (eerste voluit) Adres: Postcode/ woonplaats:

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Versie 1.1 Januari 2016 Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau VOOR KINDEREN. Dit beleidsplan is van toepassing op gastouderopvang. Herkenbaar

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch Beleidsplan. Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch Beleidsplan Alles Kids Zoetermeer VERSIE 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid GOB Zoetermeer Inhoudsopgave

Pedagogisch beleid GOB Zoetermeer Inhoudsopgave Pedagogisch beleid GOB Zoetermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Pedagogische visie pagina 2 3. De vier pedagogische doelen pagina 2 3.1 Een veilige basis bieden waar kinderen zich kunnen ontspannen

Nadere informatie

Nanny&Co. Pedagogisch beleidsplan Een kwaliteitswaarborg voor kinderopvang aan huis

Nanny&Co. Pedagogisch beleidsplan Een kwaliteitswaarborg voor kinderopvang aan huis Nanny&Co Pedagogisch beleidsplan Een kwaliteitswaarborg voor kinderopvang aan huis Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3. 2. Pedagogisch beleid 4. 2.1 Visie Nanny&Co 4. 2.2 De ontwikkeling van het kind 4. 2.2.1

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Nanny Service Nederland PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. Nanny Service Nederland

Pedagogisch Beleidsplan Nanny Service Nederland PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. Nanny Service Nederland PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Nanny Service Nederland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Veiligheid en geborgenheid 3. Ontwikkelingsstimulering 3.1 Fysieke ontwikkeling 3.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 3.3 Taalontwikkeling

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Brielle Krammer 8 3232 HE Brielle Telefoonnummer: 06-23.84.70.41 Emailadres: gastouderbureaubrielle@kpnmail.nl Website: www.gastouderbureaubrielle.nl Rabobank: 1795.84.278 Kvk: 24.381.381

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Spijkenisse Postbus 98 3200 AB Spijkenisse Telefoon: 0181-35.63.81 Email: gastouderbureauspijkenisse@kpnmail.nl Website: www.gobspijkenisse.nl KvK-nr: 24.381.381 LRKP-nr: 170.353.503 Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Metagegevens Auteur Naam: Functie: Jolijn Hendriks Houder Goedkeuring Naam: Functie: Michael Hendriks Houder Naam: Functie: Mary Roest Voorzitter oudercommissie Naam:

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Versie 4: oktober 2014 INHOUD INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 PEDAGOGISCHE DOELEN...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEID EN WELBEVINDEN...6 HOOFDSTUK 3 WAARDEN EN NORMEN...9 HOOFDSTUK 4 OPVOEDING

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne Informatieboekje Gastouderopvang Lisanne Inhoudsopgave Blz. 2 Gastouderopvang Lisanne Blz. 3 Beschikbaarheid Blz. 3 Bereikbaarheid Blz. 3 Gastouderopvang van gastouder Lisanne Blz. 3 Hoe werkt gastouderopvang

Nadere informatie

Inschrijfformulier Gastouder Welkom Kind Amsterdam

Inschrijfformulier Gastouder Welkom Kind Amsterdam Uw gegevens Voornaam: Achternaam: Geslacht: man vrouw Burgelijke staat: gehuwd ongehuwd gescheiden alleenstaand Nationaliteit: Geboortedatum: Bank / Ing rekeningnr: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Januari 2010 Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Inleiding Mijn naam is Ouassima, ik ben geboren op 4 maart 1984 geboren te Aalsmeer. In 2003 ben ik begonnen als stagiaire op een kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GOMATCH Gastouderbureau PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Kinderopvang prima geregeld! Professioneel - persoonlijk -vertrouwd www.gomatch.nl - info@gomatch.nl - (058) 84 418 43 - Langebuorren 1, 9051BD Stiens PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Maart 2009 Quintine de Koning Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Deel I: Uitgangspunten pedagogische visie en kwaliteitseisen Gastouderopvang via Gastouderbureau Kind is Koning 2 Werkwijze en inspiratiebronnen...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie