Prof. Lorentzweg NP Waalwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk"

Transcriptie

1 Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 7 december 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO besl u i t : toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Rapport : Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 Tilburg Kenmerk : r1 Opdrachtgever : Noordhoek Holding bv Prof. Lorentzweg NP Waalwijk 23 juni 2015 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: S.A.C. Schrauwen

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING VOORONDERZOEK Beschrijving onderzoekslocatie Bodemonderzoeken/saneringen Bodemopbouw en geohydrologie Hypothese VELDWERK Uitvoering van het veldwerk Resultaten van het veldwerk Afwijkende bodemkenmerken CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek Toetsingscriteria Interpretatie analyseresultaten CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VERANTWOORDING BIJLAGEN 1a. Situatieschets met geplaatste boringen 1b. Kadastrale tekening met omgevingskaart 1c. Foto s onderzoekslocatie 2. Boorprofielen 3. Analyseresultaten en toetsingstabellen grond en grondwater Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

3 1 1. INLEIDING In opdracht van Noordhoek Holding bv heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg. Het onderhavige bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een showroom. Doel van dit verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit ter plaatse te bepalen en mogelijke verontreinigingen in de grond en het grondwater te signaleren. Hiertoe is de kwaliteit van zowel de grond als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij een beperkt aantal boringen is verricht en een aantal grond(meng)monsters en grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht. Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5740 "Bodem- Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" gehanteerd. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en grondwaterkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden er aanbevelingen geformuleerd. Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de SIKB BRL Het veldwerk is derhalve verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in het VKB-protocol De grondwaterbemonstering is verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in het VKB-protocol Moerdijk Bodemsanering verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL 2000 en de daarbij behorende protocollen. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

4 2 2. VOORONDERZOEK Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een standaard vooronderzoek verricht conform de NEN 5725-norm. Middels een dergelijk historisch onderzoek is bepaald of er in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd : - Het milieuarchief van de gemeente Tilburg - Kadastrale kaarten - Grondwaterkaarten Beschrijving onderzoekslocatie De locatie staat kadastraal deels bekend als gemeente Tilburg, sectie AE nummer 183 en heeft een oppervlakte van circa m2. De onderzoekslocatie is nagenoeg volledig bebouwd met een bedrijfspand, het bedrijfspand is verhard met een betonvloer. Het buitenterrein is verhard met asfalt. Het bedrijfspand is altijd in gebruik geweest voor de verkoop, exploitatie en productie van speelautomaten. Een situatieschets is opgenomen in bijlage 1a. Een kadastrale kaart is op genomen in bijlage 1b. In bijlage 1c zijn enkele foto s van de huidige situatie opgenomen. Op de locatie was in het verleden een ondergrondse dieseltank met afleverpomp in gebruik (zie hoofdtuk 2.2), voor het overige zijn geen (voormalige) bodembedreigende activiteiten bekend op de locatie. Bij de gemeente Tilburg zijn op de onderzoekslocatie geen slootdempingen bekend. De locatie bevindt zich op het bedrijventerrein Kraaiven ten noordwesten van Tilburg. Uit de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Op basis van de locatie-inspectie wordt geen asbest in de bodem verwacht. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

5 3 2.2 Bodemonderzoeken/ saneringen Op de locatie was voorheen een ondergrondse dieseltank (6.000 liter) met afleverpomp in gebruik. Deze ondergrondse tank is op 16 januari 1998 verwijderd, hiervoor is een KIWA-certificaat afgegeven. Voorafgaand aan het onderzoek is een bodemonderzoek verricht nabij twee tanklocaties, waarvan er één (voormalige) ondergrondse tank op de onderzoekslocatie aanwezig was. De locatie van de andere tank is niet bekend. De rapportage van dit bodemonderzoek is niet aanwezig bij de gemeente en de opdrachtgever. In het tankbestand van de gemeente is wel opgenomen dat ter plaatse van het peilpunt (waarschijnlijk bij één van de twee tanks) in de bovengrond een verhoogd gehalte aan minerale olie is opgenomen (930 mg/kg d.s.). Op de locatie Jules de Beerstraat 5 (ten westen van de onderzoekslocatie) is een perceeloverschrijdende bodemverontreiniging aanwezig met gechloreerde koolwaterstoffen tot minimaal 15 m -mv. Op deze locatie is in 2008 een grondsanering uitgevoerd, hierbij is de bronlocatie (inclusief de sterke grondverontreiniging met minerale olie en oplosmiddelen) ontgraven. Hiermee zal de toelevering naar het (diepe) grondwater afnemen, dit heeft gunstige gevolgen voor het natuurlijke afbraakproces. Nabij de perceelgrens met de onderzoekslocatie (Kraaivenstraat 13) is geen noemenswaardige grondwaterverontreiniging aangetoond, welke afkomstig is van de bronlocatie Jules de Beerstraat 5. Op de onderzoekslocatie is ten zuidwesten van het perceel (direct naast de bebouwing) een bestaande peilbuis aanwezig. Nadere gegevens over dit bodemonderzoek ontbreken bij de opdrachtgever en de gemeente Tilburg. Mogelijk is deze peilbuis gebruikt voor het inkaderingsonderzoek van de restverontreiniging in het grondwater (met gechloreerde koolwaterstoffen). Op de locatie Kraaivenstraat 11 is door Zeeuwen Milieu in september 2011 een nulsituatie bodemonderzoek verricht. Hierbij is in het grondwater een sterk verhoogde concentratie aan barium aangetroffen. Voor het overige zijn in de grond en het grondwater geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen. Voor het overige zijn in de directe nabijheid van de locatie diverse bodemonderzoeken verricht, de resultaten hiervan hebben geen invloed op de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

6 4 Luchtfoto onderzoekslocatie (bron: Google Earth) 2.3 Bodemopbouw en geohydrologie Rond Tilburg zijn diverse boringen en sonderingen uitgevoerd door de Dienst Grondwaterverkenning van TNO. De gegevens zijn vastgelegd in de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Midden-Brabant (kaartbladen 44 Oost, 50 Oost, 51 West, 57 West). Ter plaatse kunnen de volgende geohydrologische eenheden worden onderscheiden: Deklaag (Nuenen groep) De deklaag is samengesteld uit fijne lemige zanden. Dit freatisch pakket heeft een dikte van circa 8 meter. Eerste watervoerend pakket (Formatie van Sterksel) Onder de deklaag komt een matig goed tot goed doorlatend watervoerend pakket voor. Dit circa 45 meter dikke pakket is opgebouwd uit matig grof tot grof zand. Het doorlaatvermogen (kd-waarde) van het eerste watervoerend pakket wordt geschat op 1300 m 2 /d. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

7 5 Scheidende laag (Formaties van Kedichem en Tegelen) Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich een circa 50 meter dikke scheidende laag, welke voor het onderhavige onderzoek als geohydrologische basis wordt beschouwd. Grondwaterstroming De stromingsrichting van het freatische grondwater in de deklaag is globaal noordoostelijk gericht, maar wordt beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (kabel- en leidingtracés e.d.). De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is eveneens noordoostelijk gericht. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van een infiltratiesituatie. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 2.4 Hypothese Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zal de NEN 5740 "Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair gericht is op reeds opgetreden (bodem)verontreiniging. De afbakening van het onderzoek betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een totaaloppervlak van circa m 2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie wordt de volgende hypotheses met bijbehorende onderzoeksstrategieën toegepast : Het voormalige vul-/peilpunt van de voormalige ondergrondse dieseltank wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van minerale olie en btexn in (boven)grond, strategie VEP. Het overige deel van de locatie wordt beschouwd als onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging, strategie ONV. Wel wordt als extra aandachtpunt de grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen, nabij de westzijde van de perceelgrens (met als bronlocatie Jules de Beerstraat 5), aangemerkt. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

8 6 3. VELDWERK 3.1 Uitvoering van het veldwerk Conform de NEN-5740 zijn ter plaatse de volgende werkzaamheden verricht : - 11 boringen tot minimaal 1,0 meter beneden maaiveld (m -mv); - 4 boringen tot het freatische grondwater (minimaal 1,0 m -mv / maximaal 2,0 m -mv); - 3 boringen tot minimaal 2,0 m -mv ter plaatse van de voormalige tanklocatie; - het grondig afpompen van de bestaande peilbuis. 3.2 Resultaten van het veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd conform de VKB protocollen 2001 en De veldwerkzaamheden zijn verricht op 15 juni De peilbuis is, na grondig te zijn afgepompt, tevens op 15 juni 2015 bemonsterd. Alle veldwerkzaamheden zijn verricht door de erkende veldwerkers B. Prinse en N. Havermans. In bijlage 1a zijn de boorposities weergegeven. De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd: Vanaf maaiveld is tot circa 1,5 m -mv matig fijn zand aangetroffen, hieronder is tot 2,5 m -mv (einde boordiepte) een leempakket aangetroffen. Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in boorprofielen (zie bijlage 2). Het freatisch grondwater is tijdens het veldwerk aangetroffen op 2,66 m -mv. De grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen, weersinvloeden en de positie op de locatie variëren. De zuurgraad (ph) van het grondwater bedraagt 6,8. Het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bedraagt 150 μs/cm. Deze waarden zijn als normaal te beschouwen. 3.3 Afwijkende bodemkenmerken Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. Er is visueel op het maaiveld en in de bodem geen asbest waargenomen. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

9 7 4. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater dienen conform de NEN 5740 grond- en grondwatermonsters chemisch-analytisch onderzocht te worden. In totaal zijn de volgende analyses uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium Analytico te Barneveld, conform AS3000 : - 2 analyses bovengrond op het standaard pakket bodem; en - 1 analyse bovengrond op minerale olie en btexn ter plaatse van de voorm. tanklocatie; - 1 analyse ondergrond op het standaard pakket bodem; en - 1 analyse grondwater op het standaard pakket grondwater. De standaard pakketten omvatten de volgende parameters: Analysepakket grond(meng)monsters : - lutum- en organisch stofgehalte (in minimaal 2 representatieve mengmonsters); - de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; - polychloorbifenylen (PCB 7); - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); - minerale olie (GC). Analysepakket grondwatermonsters : - de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; - vluchtige aromatische koolwaterstoffen (inclusief naftaleen); - styreen; - vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL 11); - vinylchloride; - dichloorethaan; - bromoform; - minerale olie (GC). Tevens zijn in het veld de zuurgraad (ph) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

10 8 4.2 Toetsingscriteria Door het Ministerie van VROM is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een lijst met richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. In de Circulaire bodemsanering 2013, in werking getreden op 1 juli 2013, zijn voor grond interventiewaarden en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247). De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten: Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico s voor het ecosysteem. Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Indien dit criterium wordt overschreden, dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd: - niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde; - licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achtergrondwaarde of streefwaarde; - matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tussenwaarde; - sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

11 9 De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus- en lutumgehalte. In paragraaf 4.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan genoemde richtlijnen. 4.3 Interpretatie analyseresultaten De volgende tabel geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters en het grondwatermonster. Indien er verontreinigingen zijn aangetoond groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde, zijn tevens de gehalten vermeld. De analyseresultaten en toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3. De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: : kleiner of gelijk aan de streefwaarde of detectiegrens + : groter dan de streefwaarde, kleiner dan (S+I)/2 ++ : groter dan (S+I)/2, kleiner dan de interventiewaarde +++ : groter dan de interventiewaarde Tabel 1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters (mg/kg d.s.) en het grondwatermonster (μg/l) Boorpunt en peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn PAK PCB STY VAK totaal VHK VC MO GROND(MENG)MONSTERS 4 (0,30-0,60) (0,40-0,70) 7,3 6 (0,30-0,60) 7 (0,30-0,60) 14 (0,25-0,50) 15 (0,05-0,50) 1 (0,09-0,60) 2 (0,30-0,80) 8 (0,20-0,60) 9 (0,30-0,80) 10 (0,16-0,50) 11 (0,15-0,60) 12 (0,20-0,70) 2 (0,80-1,30) 4 (0,80-1,30) 7 (0,60-1,00) 10 (0,50-1,00) 12 (0,70-1,00) 13 (0,50-1,00) 16 (0,23-0,50) 17 (0,30-0,80) 18 (0,30-0,80) GRONDWATERMONSTER Bestaande Pb x ( - 4,1) Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

12 10 Verklaring tabel 1 : METALEN : PAK : PCB: STY : VAK : VHK : VC : MO : Ba: barium; Cd: cadmium; Co: kobalt; Cu: koper; Hg: kwik; Mo: molybdeen; Ni: nikkel; Pb: lood; Zn: zink; polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); Polychloorbifenylen; styreen; vluchtige aromatische koolwaterstoffen; vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; vinylchloride; minerale olie (gas-chromatografisch bepaald). Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid : - In de bovengrond, ter plaatse van het buitenterrein (boringen 4 t/m 7, 14 en 15), zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en minerale olie aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet benaderd. - In de bovengrond, ter plaatse van het bedrijfspand (boringen 1, 2, 8, 9 en 10 t/m 12), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de ondergrond, ter plaatse van het gehele terrein (boringen 2, 4, 7, 10, 12 en 13), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de bovengrond, ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank (boringen 16 t/m 18), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen aan minerale olie en btexn. - In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en minerale olie aangetroffen. Aangenomen wordt dat deze licht verhoogde concentratie aan barium een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. De concentratie aan minerale olie is zeer gering en kan als niet significant beschouwd worden. Nader onderzoek of nadere maatregelen worden derhalve niet noodzakelijk geacht. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

13 11 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van Noordhoek Holding bv heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een showroom. De locatie heeft een oppervlakte van circa 4.600m2 en is nagenoeg volledig bebouwd met een bedrijfspand, het bedrijfspand is verhard met een betonvloer. Het buitenterrein is verhard met asfalt. Het bedrijfspand is altijd in gebruik geweest voor de verkoop, exploitatie en productie van speelautomaten. Op de locatie was voorheen een ondergrondse dieseltank (6.000 liter) met afleverpomp in gebruik. Deze ondergrondse tank is op 16 januari 1998 verwijderd, hiervoor is een KIWA-certificaat afgegeven. Voorafgaand aan het onderzoek is een bodemonderzoek verricht nabij twee tanklocaties, waarvan er één (voormalige) ondergrondse tank op de onderzoekslocatie aanwezig was. De locatie van de andere tank is niet bekend. De rapportage van dit bodemonderzoek is niet aanwezig bij de gemeente en de opdrachtgever. In het tankbestand van de gemeente is wel opgenomen dat ter plaatse van het peilpunt (waarschijnlijk bij één van de twee tanks) in de bovengrond een verhoogd gehalte aan minerale olie is opgenomen (930 mg/kg d.s.). Op de locatie Jules de Beerstraat 5 (ten westen van de onderzoekslocatie) is een perceeloverschrijdende bodemverontreiniging aanwezig met gechloreerde koolwaterstoffen tot minimaal 15 m -mv. Op deze locatie is in 2008 een grondsanering uitgevoerd, hierbij is de bronlocatie (inclusief de sterke grondverontreiniging met minerale olie en oplosmiddelen) ontgraven. Nabij de perceelgrens met de onderzoekslocatie (Kraaivenstraat 13) is geen noemenswaardige grondwaterverontreiniging aangetoond, welke afkomstig is van de bronlocatie Jules de Beerstraat 5. Het vul-/peilpunt van de voormalige tanklocatie is beschouwd als verdacht, het overige deel is beschouwd als onverdacht. Wel is als extra aandachtpunt de grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen, nabij de westzijde van de perceelgrens (met als bronlocatie Jules de Beerstraat 5), aangemerkt. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

14 12 Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd: - Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. - Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. Er is visueel op het maaiveld en in de bodem geen asbest waargenomen. - In de bovengrond, ter plaatse van het buitenterrein (boringen 4 t/m 7, 14 en 15), zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en minerale olie aangetroffen. - In de bovengrond, ter plaatse van het bedrijfspand (boringen 1, 2, 8, 9 en 10 t/m 12), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de ondergrond, ter plaatse van het gehele terrein (boringen 2, 4, 7, 10, 12 en 13), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de bovengrond, ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank (boringen 16 t/m 18), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen aan minerale olie en btexn. - In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en minerale olie aangetroffen. Aangenomen wordt dat deze licht verhoogde concentratie aan barium een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. De concentratie aan minerale olie is zeer gering en kan als niet significant beschouwd worden. De tevoren gestelde hypothese verdachte locatie ter plaatse van het voormalige vul-/peilpunt van de voormalige ondergrondse dieseltank kan worden verworpen aangezien er geen grondverontreiniging is aangetroffen. De tevoren gestelde hypothese onverdachte locatie, ter plaatse van het overige terrein, dient formeel te worden verworpen, de verhogingen in de grond en het grondwater betreffen echter geen significante verontreinigingen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De resultaten van het verrichte bodemonderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de nieuwbouw van een showroom. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

15 13 6. VERANTWOORDING Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige onderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het onderzoeken van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat er plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of het grondwater aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan ook. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

16 B I J L A G E N

17 BIJLAGE 1A SITUATIESCHETS MET BOORPUNTEN

18

19 BIJLAGE 1B KADASTRALE KAART EN OMGEVINGSKAART

20 Zevenheuvelenweg Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 mei 2015 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel TILBURG AE 183 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

21 Omgevingskaart Klantreferentie: m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object TILBURG AE 183 Kraaivenstraat 13, 5048 AB TILBURG CC-BY Kadaster.

22 BIJLAGE 1C FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

23 Bijlage 1c; Foto s onderzoekslocatie Kantoorpand Kantoorpand

24 Werkplaats Werkplaats

25 Werkplaats Werkplaats

26 Buitenterrein Buitenterrein

27 Buitenterrein Buitenterrein

28 BIJLAGE 2 BOORPROFIELEN

29 boorstaten Boring B1 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm 150cm 200cm Boormeester: Bauke Prinse Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-donkerbruin. Leem, sterk zandig (Lz3). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. Boring B2 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Cementvloer. Beton. Tempex. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-bruin. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. 150cm Zand, matig siltig (Zs2). Oranje-lichtbruin. 200cm Boormeester: Bauke Prinse Zand, matig siltig (Zs2). Oranje-lichtbruin. Boring B3 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm 150cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Leem, sterk zandig (Lz3). Bruin-beige. IJzer/Oer/Gley zwak. Leem, zwak zandig (Lz1). Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley sterk. 200cm Boormeester: Bauke Prinse Leem, zwak zandig (Lz1). Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley sterk. Boring B4 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-beige. 150cm Zand, matig siltig (Zs2). Geel-beige. Leem, sterk zandig (Lz3). Oranje-beige. IJzer/Oer/Gley sterk. 200cm Boormeester: Bauke Prinse projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 1/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

30 boorstaten Boring B5 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B6 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. Boormeester: Bauke Prinse Boring B7 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-bruin. IJzer/Oer/Gley sterk. Boormeester: Bauke Prinse Boring B8 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Cementvloer. Beton. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Boormeester: Bauke Prinse projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 2/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

31 boorstaten Boring B9 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Cementvloer. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B10 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-bruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B11 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B12 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 3/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

32 boorstaten Boring B13 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B14 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B15 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Tegel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B16 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm 150cm 200cm Boormeester: Bauke Prinse Asfalt. Beton. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtgeel. projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 4/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

33 boorstaten Boring B17 (250cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. 150cm Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. 200cm Leem, sterk zandig (Lz3). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. 250cm Leem, sterk zandig (Lz3). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. Boormeester: Bauke Prinse Boring B18 (200cm) datum: (1:50) 50cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. 100cm Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. 150cm Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. 200cm Boormeester: Bauke Prinse Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 5/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

34 SMART Boorstatenlegenda Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek Grind Grind, siltig Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek Klei Klei, zwak siltig Grind, zwak zandig Grind, matig zandig Grind, sterk zandig Klei, matig siltig Klei, sterk siltig Klei, uiterst siltig Grind, uiterst zandig Grind als toevoeging zwak grindig matig grindig sterk grindig Klei, zwak zandig Klei, matig zandig Klei, sterk zandig Zand Zand, kleiig Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek Veen Mineraalarm veen Veen, zwak kleiig Veen, sterk kleiig Veen, zwak zandig Veen, sterk zandig Veen als toevoeging zwak humeus matig humeus sterk humeus Zand, zwak siltig Zand, matig siltig Leem Leem, zwak zandig Leem, sterk zandig Bijzondere lagen Grind Asfalt Granulaat Slakken Tegel Peilbuizen mv.+10cm Hoogte boven het maaiveld. Peilbuis Bentoniet Casing Bentoniet Filter Grondwaterstand Bestrating ~ ~ Water Slib Anders Monsters Geroerd grondmonster Steekbus Detectie Olie/water-reactie 1 = zwak 2 = matig 3 = sterk 4 = uiterst PID waarden < 0,2 ppm 0,2-1,0 ppm 1,0-2,0 ppm 2,0-10 ppm > 10 ppm getekend volgens NEN 5104

35 Moerdijk Bodemsanering B.V. FORMULIER Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie Code: Revisie: Datum: Pagina: Autorisatie: Paraaf: FO van 1 Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie Algemeen Projectnummer: Locatie: Kraaivenstraat 13 te Tilburg BRL BRL 2000 BRL 6000 Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek Procescertificaat milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg X Protocol VKB 2001 VKB 2002 plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen het nemen van grondwatermonsters X X VKB 6001 milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden - milieukundige processturing en milieukundige verificatie Verklaring Ja Nee Naam Handtekening Ik verklaar dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen uit de hierboven aangekruiste BRL en de daarbij behorende protocollen. X N. Havermans B. Prinse

36 BIJLAGE 3 ANALYSERESULTATEN EN TOETSINGSWAARDEN

37 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 1,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,8 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 91,3 Organische stof % (m/m) ds 1,1 1,100 Gloeirest % (m/m) ds 98,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,8 3,800 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <20 44, Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 0,3853-0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds 7,3 21,44 * Koper (Cu) mg/kg ds 7,1 13, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0488-0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050-1,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds 11 16, Zink (Zn) mg/kg ds <20 30, Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 27 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 16 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds * Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245-0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500-0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 1 AM001: B7.4+B6.3+B5.3+B4.3+B15.2+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

38 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 1,6 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 91,4 Organische stof % (m/m) ds 1,6 1,600 Gloeirest % (m/m) ds 98,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4 4 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <20 43, Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2338-0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6, Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0487-0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050-1,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds 11 16, Zink (Zn) mg/kg ds <20 30, Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245-0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500-0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 2 AM002: B8.3+B1.3+B12.4+B11.2+B10.2+B2.5+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

39 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 2,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,5 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 87,5 Organische stof % (m/m) ds 2,1 2,100 Gloeirest % (m/m) ds 97,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,5 3,5 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds 22 71, Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2345-0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6, Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0490-0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050-1,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds <10 10, Zink (Zn) mg/kg ds <20 30, Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 116, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0233-0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500-0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 3 AM003: B4.5+B2.6+B13.4+B12.5+B10.3+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

40 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 2,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 89,6 Organische stof % (m/m) ds 2,7 2,700 Gloeirest % (m/m) ds 97 Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90, Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen mg/kg ds <0,050 0,1296-0,05 0,2 0,65 1,1 Tolueen mg/kg ds <0,050 0,1296-0,05 0,2 16,1 32 Ethylbenzeen mg/kg ds <0,050 0,1296-0,05 0,2 55,1 110 o-xyleen mg/kg ds <0,050 0,1296 m,p-xyleen mg/kg ds <0,050 0,1296 Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,07 0,2593-0,1 0,45 8,72 17 BTEX (som) mg/kg ds <0,25 0,1750 Naftaleen mg/kg ds <0,010 0,0070 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 4 AM004: B18.3+B17.4+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

41 BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l * Cadmium (Cd) µg/l <0,20 0,14-0,2 0,4 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l 4,2 4, Koper (Cu) µg/l <2,0 1, Kwik (Hg) µg/l <0,050 0,035-0,05 0,05 0,175 0,3 Molybdeen (Mo) µg/l <2,0 1, Nikkel (Ni) µg/l Lood (Pb) µg/l <2,0 1, Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <0,20 0,14-0,2 0,2 15,1 30 Tolueen µg/l <0,20 0,14-0, Ethylbenzeen µg/l <0,20 0,14-0, o-xyleen µg/l <0,10 0,07 m,p-xyleen µg/l <0,20 0,14 Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0,21 0,21-0,2 0,2 35,1 70 BTEX (som) µg/l <0,90 0,63 Naftaleen µg/l <0,020 0,014-0,02 0, Styreen µg/l <0,20 0,14-0, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <0,20 0,14-0,2 0, Trichloormethaan µg/l <0,20 0,14-0, Tetrachloormethaan µg/l <0,10 0,07-0,1 0, Trichlooretheen µg/l <0,20 0,14-0, Tetrachlooretheen µg/l <0,10 0,07-0,1 0, ,1-Dichloorethaan µg/l <0,20 0,14-0, ,2-Dichloorethaan µg/l <0,20 0,14-0, ,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,10 0,07-0,1 0, ,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,10 0,07-0,1 0, cis 1,2-Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 trans 1,2-Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 CKW (som) µg/l <1,6 1,12 Tribroommethaan µg/l <0,20 0, Vinylchloride µg/l <0,10 0,07-0,2 0,01 2,5 5 1,1-Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07-0,1 0, ,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0,14 0,14-0,2 0, ,1-Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0,42 0,42-0,6 0,8 40,4 80 Minerale olie Minerale olie (C10-C12) µg/l <10 Minerale olie (C12-C16) µg/l <10 Minerale olie (C16-C21) µg/l <10 Minerale olie (C21-C30) µg/l 56 Minerale olie (C30-C35) µg/l <10 Minerale olie (C35-C40) µg/l <10 Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l * Chromatogram Zie bijl. Legenda Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel 1 AM001: Pb x Overschrijding Streefwaarde kleiner dan of gelijk aan streefwaarde - groter dan streefwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

42 Moerdijk Bodemsanering T.a.v. Sjoerd Schrauwen Slingerbeek DK ZWOLLE Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

43 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Kraaivenstraat 13 te Tilburg Startdatum Rapportagedatum /17:08 Bijlage A,B,C Bauke Prinse Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3000) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 22 S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.23 <0.20 <0.20 S Kobalt (Co) mg/kg ds 7.3 <3.0 <3.0 S Koper (Cu) mg/kg ds 7.1 <5.0 <5.0 S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 S Lood (Pb) mg/kg ds <10 S Zink (Zn) mg/kg ds <20 <20 <20 1) Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen mg/kg ds <0.050 S Tolueen mg/kg ds <0.050 S Ethylbenzeen mg/kg ds <0.050 S o-xyleen mg/kg ds <0.050 S m,p-xyleen mg/kg ds <0.050 S Xylenen (som) (factor 0,7) BTEX (som) mg/kg ds mg/kg ds <0.25 S Naftaleen mg/kg ds < ) Minerale olie Minerale olie (C10-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 Nr Monsteromschrijving AM001: B7.4+B6.3+B5.3+B4.3+B15.2+B14.3 AM002: B8.3+B1.3+B12.4+B11.2+B10.2+B2.5+B9.4 AM003: B4.5+B2.6+B13.4+B12.5+B10.3+B7.5 Datum monstername Monster nr. 15-Jun Jun Jun AM004: B18.3+B17.4+B Jun Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT Happy Duck Wasplein Industrieweg 9 1115 AD DUIVENDRECHT Eemnes, 16 mei 217 Ref: AF/53br17/21838 Betreft : Resultaten slibmonster uit OBA Werk : Duivendrecht, Industrieweg 9 Projectnr. : PK17136 Geachte

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P BOOT Org. Ingenieursburo T.a.v. E. Janssen Postbus 59 39 AM VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 5-Jul-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Rapport : Verkennend bodemonderzoek Lage Zegstraat ong. (perceel nr. 368) Zegge. Grenssteen PP Breda

Rapport : Verkennend bodemonderzoek Lage Zegstraat ong. (perceel nr. 368) Zegge. Grenssteen PP Breda Rapport : Verkennend bodemonderzoek Lage Zegstraat ong. (perceel nr. 368) Zegge Kenmerk : 1352.05.161.r1 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Boot B.V. Grenssteen 27 4815 PP Breda 27 september 2016 Auteur: R.H.

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van het uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de bovengenoemde locatie.

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van het uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de bovengenoemde locatie. Gemeente Moerdijk Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling T.a.v. Dhr. L. Willems Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Ons kenmerk :.r Beh. door : R.A.C. Hereijgers Datum : 7 maart 07 Betreft : Actualisatie

Nadere informatie

Het Zand 3811 GC AMERSFOORT. plaatse van. met onder meer een loodgehalte. het NEN. pakket. Beoordeling NVT Voldoet Troebel T 0547

Het Zand 3811 GC AMERSFOORT. plaatse van. met onder meer een loodgehalte. het NEN. pakket. Beoordeling NVT Voldoet Troebel T 0547 mro B.V. De heer H. van Veldhuisen Het Zand 30 3811 GC AMERSFOORT Laren, 27 juli 2017 Ooldselaan 12a 7245 PR Laren T 0547 261 888 info@vdpoelmilieu.nl www.vdpoelmilieu.nl BANK: NL16 TRIO 0391171747 BTW:

Nadere informatie

Buro SRO. Boxmeer, 28 april resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: definitief, versie D1.

Buro SRO. Boxmeer, 28 april resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: definitief, versie D1. Buro SRO Boxmeer, 28 april 2017 Betreft: resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: 3192.001 Status: definitief, versie D1 Geachte mevrouw Hierbij ontvangt u de resultaten betreffende

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel. Gemeente Gemert-Bakel, T.a.v. de heer M. Emonds, Postbus 1, 542 DA GEMERT. Onze ref: PH-16332 Uw ref: Betreft: Actualiserend onderzoek Johannes Keizershof Handel Asten, 18 mei 216 Geachte heer M. Emonds,

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0200 Opdrachtgever : De heer A.

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO Baarn, Wildenburglaan 1. Boring: 101. Boring: 102. Boring: 103. Boring: 104. Boring: 105.

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO Baarn, Wildenburglaan 1. Boring: 101. Boring: 102. Boring: 103. Boring: 104. Boring: 105. BO435 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: Boring: 2 5 8 5 5 klinker Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk puinhoudend, bruin, 5 5 gras Zand, matig fijn, zwak

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught. Gemeente Vught T.a.v. heer R. Agterdenbos Postbus 10100 5260 GA VUGHT Heeswijk, 15 juni 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 54161/256445.2 Betreft : Nader bodemonderzoek sportpark De Koepel te Vught

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo15196 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT H 4538 Frans Halsstraat,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum

Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum Gemeente Renkum Projectnummer: P2296.01 Datum: 20 augustus 2015 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord

Nadere informatie

Bijlage 5 Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2)

Bijlage 5 Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2) Bijlage 5 Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2) Wijngaard, ontwerp 385 Gemeente Huizen t.a.v. de heer W. Menzel Postbus 5 1270 AA HUIZEN Eemnes, 21 februari 2018 Ref: AV/53br18/21938 Betreft

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN Locatie: St. Maartensweg te Sint Maartensbrug. Projectnummer: C

Verkennend bodemonderzoek conform NEN Locatie: St. Maartensweg te Sint Maartensbrug. Projectnummer: C B i j l a g e 2 : B o d e m o n d e r z o e k e n B o d e m A d v i e s Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Locatie: St. Maartensweg te Sint Maartensbrug Projectnummer: 5 1977C Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert. Dhr. P. van Schijndel, Asten, 18 maart 216 Onze ref: PH-16178 Uw ref: Betreft: Actualiserend bodemonderzoek Teutonenhof Geachte heer van Schijndel, Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van

Nadere informatie

Bijlage 2 Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen)

Bijlage 2 Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen) Bijlage Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen) Wijngaard, ontwerp 44 Gemeente Huizen T.a.v. de heer W. Menzel Postbus 5 7 AA Huizen PJ Milieu BV Nijverheidsstraat 386 RJ Nijkerk Telefoon: 33-4585

Nadere informatie

Postel ET Someren

Postel ET Someren Rapport : Verkennend bodemonderzoek Helmondsestraat 48a Bakel Kenmerk : 1296.19.171.r2 Opdrachtgever : Van Dun Advies B.V. Postel 8 5711 ET Someren 29 mei 2018 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: ing. B.N.J.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

Risten BA Rijsbergen

Risten BA Rijsbergen Rapport : Verkennend bodemonderzoek Ostaaijensebaan 18 Achtmaal Kenmerk : 3228.01.141.r1 Opdrachtgever : Stal Doorstap Risten 31 4891 BA Rijsbergen 5 januari 2015 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: S.A.C. Schrauwen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Gemeente Stichtse Vecht Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Bijlagen bij toelichting Juli 2018 NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01 Kenmerk 1904-06-TB01 Projectnummer 1904-06 Toelichting Inhoudsopgave Bijlage

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

Hoste Milieutechniek BV. Postbus AD Boskoop telefoon: fax: Verkennend bodemonderzoek

Hoste Milieutechniek BV. Postbus AD Boskoop telefoon: fax: Verkennend bodemonderzoek Hoste Milieutechniek BV Postbus 177 2770 AD Boskoop telefoon: 0172-211356 fax: 0172-210610 email: info@hoste.nl Verkennend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen sloop en nieuwbouw van een clubgebouw

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE blad van Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : :25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 27.33 Opdrachtgever : Cremerhoeve VOF BIJLAGE

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Gemeente Voorst T.a.v. de heer N. Wisselink Postbus HA Twello

Gemeente Voorst T.a.v. de heer N. Wisselink Postbus HA Twello DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep Verlengde Ooyerhoekseweg 9 7207 BJ Zutphen Tel. (0575) 51 72 98 IBAN NL21INGB0659597411 K.v.K. 08046310 B.T.W. nr. NL 8083.56.872.B.01 info@deklinker.com www.deklinker.com

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland)

Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland) Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland) Opdrachtgever: Familie R.A.A. Derksen en familie J. Verbücheln Projectnummer: P1740.01 Datum: 14 januari 2010 Rapporteur: S.

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Mevr. Bc. L.J.T.H. van den Broek Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: KuiperCompagnons

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon: Kurstjens B.V. De Steegen 6 532 JZ Hedel Dhr. T. Mosterd Diseo B.V. De Koppeling

Nadere informatie

Dorpsstraat TE Ulicoten

Dorpsstraat TE Ulicoten Rapport : Verkennend en nader bodemonderzoek Udenhoutseweg 35 Helvoirt Kenmerk : 1296.08.161.r1 Opdrachtgever : Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten 7 oktober 2016 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.:

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek. in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie. Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp

Actualiserend bodemonderzoek. in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie. Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp Actualiserend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp Actualiserend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie Leidsedreef

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Verduinstraat JZ Nieuwland

Verduinstraat JZ Nieuwland Rapport : Verkennend bodemonderzoek Zuidzijde 110 Goudriaan Kenmerk : 2115.01.161.r1 Opdrachtgever : Dhr. T. van der Ham Verduinstraat 2 4243 JZ Nieuwland 26 juli 2016 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: S.A.C.

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer:

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer: Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer: 512315 Opdrachtgever: Opdrachtnemer/Rapporteur: Auteur: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 25 17

Nadere informatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 1 : 25.000 Definitief Project

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

H. Mark MSc

H. Mark MSc VERKENNEND BODEMONDERZOEK Hessenweg 2 Hierden kenmerk PJ Milieu BV: 166511A opdrachtgever: de heer E. Smink te Hierden datum rapport: 31 oktober 216 kenmerk: status: 166511A Definitief uitgevoerd door:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning Opdrachtgever: Familie Monteiro Haegens Nistelrodesedijk

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen

Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen Titel VO Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen Projectnummer 76310 Opdrachtgever Ingenious Vastgoed B.V. Auteur(s) De heer J. Rosenkamp Paraaf Datum Kwaliteitscontrole De heer J. Ros Paraaf Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

ing. J.A. Slotboom-Van Vliet

ing. J.A. Slotboom-Van Vliet VERKENNEND BODEMONDERZOEK Korte Brinkweg 51 Soest kenmerk PJ Milieu BV: 167591A opdrachtgever: Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. te Amersfoort datum rapport: 15 december 216 kenmerk: status: 167591A Definitief

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. Groenstrook ter hoogte van Maerlant 1 t/m 9 Lelystad Kenmerk: A. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. Groenstrook ter hoogte van Maerlant 1 t/m 9 Lelystad Kenmerk: A. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad VERKENNEND BODEMONDERZOEK Groenstrook ter hoogte van Maerlant 1 t/m 9 Lelystad Kenmerk: 1201401A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en Rapporteur: Gemeente Lelystad 23 januari

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

Meco Groep T.a.v. de heer J. Kooij Postbus AK HUIZEN

Meco Groep T.a.v. de heer J. Kooij Postbus AK HUIZEN Meco Groep T.a.v. de heer J. Kooij Postbus 449 1270 AK HUIZEN Ref: JM/53br14/21625 Eemnes, 2 juni 2016 Betreft Werk Project Locatie : Aanvullend grondwateronderzoek : Verlengde Houtsnip te Soest : BO16088

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Sikkel ongenummerd te Hazerswoude-Dorp

Verkennend bodemonderzoek. in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Sikkel ongenummerd te Hazerswoude-Dorp Verkennend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie Sikkel ongenummerd te Hazerswoude-Dorp Verkennend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

ing. J.A. Slotboom-Van Vliet ing. J.A. Slotboom-Van Vliet

ing. J.A. Slotboom-Van Vliet ing. J.A. Slotboom-Van Vliet VERKENNEND BODEMONDERZOEK De Biezenkamp Leusden kenmerk PJ Milieu BV: 15352A opdrachtgever: Gemeente Leusden te Leusden datum rapport: 25 februari 215 kenmerk: status: 15352A Definitief uitgevoerd door:

Nadere informatie