Prof. Lorentzweg NP Waalwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk"

Transcriptie

1 Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 7 december 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO besl u i t : toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Rapport : Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 Tilburg Kenmerk : r1 Opdrachtgever : Noordhoek Holding bv Prof. Lorentzweg NP Waalwijk 23 juni 2015 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: S.A.C. Schrauwen

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING VOORONDERZOEK Beschrijving onderzoekslocatie Bodemonderzoeken/saneringen Bodemopbouw en geohydrologie Hypothese VELDWERK Uitvoering van het veldwerk Resultaten van het veldwerk Afwijkende bodemkenmerken CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek Toetsingscriteria Interpretatie analyseresultaten CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VERANTWOORDING BIJLAGEN 1a. Situatieschets met geplaatste boringen 1b. Kadastrale tekening met omgevingskaart 1c. Foto s onderzoekslocatie 2. Boorprofielen 3. Analyseresultaten en toetsingstabellen grond en grondwater Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

3 1 1. INLEIDING In opdracht van Noordhoek Holding bv heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg. Het onderhavige bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een showroom. Doel van dit verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit ter plaatse te bepalen en mogelijke verontreinigingen in de grond en het grondwater te signaleren. Hiertoe is de kwaliteit van zowel de grond als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij een beperkt aantal boringen is verricht en een aantal grond(meng)monsters en grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht. Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5740 "Bodem- Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" gehanteerd. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en grondwaterkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden er aanbevelingen geformuleerd. Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de SIKB BRL Het veldwerk is derhalve verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in het VKB-protocol De grondwaterbemonstering is verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in het VKB-protocol Moerdijk Bodemsanering verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL 2000 en de daarbij behorende protocollen. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

4 2 2. VOORONDERZOEK Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een standaard vooronderzoek verricht conform de NEN 5725-norm. Middels een dergelijk historisch onderzoek is bepaald of er in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd : - Het milieuarchief van de gemeente Tilburg - Kadastrale kaarten - Grondwaterkaarten Beschrijving onderzoekslocatie De locatie staat kadastraal deels bekend als gemeente Tilburg, sectie AE nummer 183 en heeft een oppervlakte van circa m2. De onderzoekslocatie is nagenoeg volledig bebouwd met een bedrijfspand, het bedrijfspand is verhard met een betonvloer. Het buitenterrein is verhard met asfalt. Het bedrijfspand is altijd in gebruik geweest voor de verkoop, exploitatie en productie van speelautomaten. Een situatieschets is opgenomen in bijlage 1a. Een kadastrale kaart is op genomen in bijlage 1b. In bijlage 1c zijn enkele foto s van de huidige situatie opgenomen. Op de locatie was in het verleden een ondergrondse dieseltank met afleverpomp in gebruik (zie hoofdtuk 2.2), voor het overige zijn geen (voormalige) bodembedreigende activiteiten bekend op de locatie. Bij de gemeente Tilburg zijn op de onderzoekslocatie geen slootdempingen bekend. De locatie bevindt zich op het bedrijventerrein Kraaiven ten noordwesten van Tilburg. Uit de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Op basis van de locatie-inspectie wordt geen asbest in de bodem verwacht. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

5 3 2.2 Bodemonderzoeken/ saneringen Op de locatie was voorheen een ondergrondse dieseltank (6.000 liter) met afleverpomp in gebruik. Deze ondergrondse tank is op 16 januari 1998 verwijderd, hiervoor is een KIWA-certificaat afgegeven. Voorafgaand aan het onderzoek is een bodemonderzoek verricht nabij twee tanklocaties, waarvan er één (voormalige) ondergrondse tank op de onderzoekslocatie aanwezig was. De locatie van de andere tank is niet bekend. De rapportage van dit bodemonderzoek is niet aanwezig bij de gemeente en de opdrachtgever. In het tankbestand van de gemeente is wel opgenomen dat ter plaatse van het peilpunt (waarschijnlijk bij één van de twee tanks) in de bovengrond een verhoogd gehalte aan minerale olie is opgenomen (930 mg/kg d.s.). Op de locatie Jules de Beerstraat 5 (ten westen van de onderzoekslocatie) is een perceeloverschrijdende bodemverontreiniging aanwezig met gechloreerde koolwaterstoffen tot minimaal 15 m -mv. Op deze locatie is in 2008 een grondsanering uitgevoerd, hierbij is de bronlocatie (inclusief de sterke grondverontreiniging met minerale olie en oplosmiddelen) ontgraven. Hiermee zal de toelevering naar het (diepe) grondwater afnemen, dit heeft gunstige gevolgen voor het natuurlijke afbraakproces. Nabij de perceelgrens met de onderzoekslocatie (Kraaivenstraat 13) is geen noemenswaardige grondwaterverontreiniging aangetoond, welke afkomstig is van de bronlocatie Jules de Beerstraat 5. Op de onderzoekslocatie is ten zuidwesten van het perceel (direct naast de bebouwing) een bestaande peilbuis aanwezig. Nadere gegevens over dit bodemonderzoek ontbreken bij de opdrachtgever en de gemeente Tilburg. Mogelijk is deze peilbuis gebruikt voor het inkaderingsonderzoek van de restverontreiniging in het grondwater (met gechloreerde koolwaterstoffen). Op de locatie Kraaivenstraat 11 is door Zeeuwen Milieu in september 2011 een nulsituatie bodemonderzoek verricht. Hierbij is in het grondwater een sterk verhoogde concentratie aan barium aangetroffen. Voor het overige zijn in de grond en het grondwater geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen. Voor het overige zijn in de directe nabijheid van de locatie diverse bodemonderzoeken verricht, de resultaten hiervan hebben geen invloed op de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

6 4 Luchtfoto onderzoekslocatie (bron: Google Earth) 2.3 Bodemopbouw en geohydrologie Rond Tilburg zijn diverse boringen en sonderingen uitgevoerd door de Dienst Grondwaterverkenning van TNO. De gegevens zijn vastgelegd in de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Midden-Brabant (kaartbladen 44 Oost, 50 Oost, 51 West, 57 West). Ter plaatse kunnen de volgende geohydrologische eenheden worden onderscheiden: Deklaag (Nuenen groep) De deklaag is samengesteld uit fijne lemige zanden. Dit freatisch pakket heeft een dikte van circa 8 meter. Eerste watervoerend pakket (Formatie van Sterksel) Onder de deklaag komt een matig goed tot goed doorlatend watervoerend pakket voor. Dit circa 45 meter dikke pakket is opgebouwd uit matig grof tot grof zand. Het doorlaatvermogen (kd-waarde) van het eerste watervoerend pakket wordt geschat op 1300 m 2 /d. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

7 5 Scheidende laag (Formaties van Kedichem en Tegelen) Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich een circa 50 meter dikke scheidende laag, welke voor het onderhavige onderzoek als geohydrologische basis wordt beschouwd. Grondwaterstroming De stromingsrichting van het freatische grondwater in de deklaag is globaal noordoostelijk gericht, maar wordt beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (kabel- en leidingtracés e.d.). De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is eveneens noordoostelijk gericht. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van een infiltratiesituatie. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 2.4 Hypothese Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zal de NEN 5740 "Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair gericht is op reeds opgetreden (bodem)verontreiniging. De afbakening van het onderzoek betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een totaaloppervlak van circa m 2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie wordt de volgende hypotheses met bijbehorende onderzoeksstrategieën toegepast : Het voormalige vul-/peilpunt van de voormalige ondergrondse dieseltank wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van minerale olie en btexn in (boven)grond, strategie VEP. Het overige deel van de locatie wordt beschouwd als onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging, strategie ONV. Wel wordt als extra aandachtpunt de grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen, nabij de westzijde van de perceelgrens (met als bronlocatie Jules de Beerstraat 5), aangemerkt. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

8 6 3. VELDWERK 3.1 Uitvoering van het veldwerk Conform de NEN-5740 zijn ter plaatse de volgende werkzaamheden verricht : - 11 boringen tot minimaal 1,0 meter beneden maaiveld (m -mv); - 4 boringen tot het freatische grondwater (minimaal 1,0 m -mv / maximaal 2,0 m -mv); - 3 boringen tot minimaal 2,0 m -mv ter plaatse van de voormalige tanklocatie; - het grondig afpompen van de bestaande peilbuis. 3.2 Resultaten van het veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd conform de VKB protocollen 2001 en De veldwerkzaamheden zijn verricht op 15 juni De peilbuis is, na grondig te zijn afgepompt, tevens op 15 juni 2015 bemonsterd. Alle veldwerkzaamheden zijn verricht door de erkende veldwerkers B. Prinse en N. Havermans. In bijlage 1a zijn de boorposities weergegeven. De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd: Vanaf maaiveld is tot circa 1,5 m -mv matig fijn zand aangetroffen, hieronder is tot 2,5 m -mv (einde boordiepte) een leempakket aangetroffen. Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in boorprofielen (zie bijlage 2). Het freatisch grondwater is tijdens het veldwerk aangetroffen op 2,66 m -mv. De grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen, weersinvloeden en de positie op de locatie variëren. De zuurgraad (ph) van het grondwater bedraagt 6,8. Het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bedraagt 150 μs/cm. Deze waarden zijn als normaal te beschouwen. 3.3 Afwijkende bodemkenmerken Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. Er is visueel op het maaiveld en in de bodem geen asbest waargenomen. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

9 7 4. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater dienen conform de NEN 5740 grond- en grondwatermonsters chemisch-analytisch onderzocht te worden. In totaal zijn de volgende analyses uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium Analytico te Barneveld, conform AS3000 : - 2 analyses bovengrond op het standaard pakket bodem; en - 1 analyse bovengrond op minerale olie en btexn ter plaatse van de voorm. tanklocatie; - 1 analyse ondergrond op het standaard pakket bodem; en - 1 analyse grondwater op het standaard pakket grondwater. De standaard pakketten omvatten de volgende parameters: Analysepakket grond(meng)monsters : - lutum- en organisch stofgehalte (in minimaal 2 representatieve mengmonsters); - de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; - polychloorbifenylen (PCB 7); - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); - minerale olie (GC). Analysepakket grondwatermonsters : - de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; - vluchtige aromatische koolwaterstoffen (inclusief naftaleen); - styreen; - vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL 11); - vinylchloride; - dichloorethaan; - bromoform; - minerale olie (GC). Tevens zijn in het veld de zuurgraad (ph) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

10 8 4.2 Toetsingscriteria Door het Ministerie van VROM is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een lijst met richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. In de Circulaire bodemsanering 2013, in werking getreden op 1 juli 2013, zijn voor grond interventiewaarden en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247). De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten: Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico s voor het ecosysteem. Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Indien dit criterium wordt overschreden, dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd: - niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde; - licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achtergrondwaarde of streefwaarde; - matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tussenwaarde; - sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

11 9 De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus- en lutumgehalte. In paragraaf 4.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan genoemde richtlijnen. 4.3 Interpretatie analyseresultaten De volgende tabel geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters en het grondwatermonster. Indien er verontreinigingen zijn aangetoond groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde, zijn tevens de gehalten vermeld. De analyseresultaten en toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3. De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: : kleiner of gelijk aan de streefwaarde of detectiegrens + : groter dan de streefwaarde, kleiner dan (S+I)/2 ++ : groter dan (S+I)/2, kleiner dan de interventiewaarde +++ : groter dan de interventiewaarde Tabel 1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters (mg/kg d.s.) en het grondwatermonster (μg/l) Boorpunt en peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn PAK PCB STY VAK totaal VHK VC MO GROND(MENG)MONSTERS 4 (0,30-0,60) (0,40-0,70) 7,3 6 (0,30-0,60) 7 (0,30-0,60) 14 (0,25-0,50) 15 (0,05-0,50) 1 (0,09-0,60) 2 (0,30-0,80) 8 (0,20-0,60) 9 (0,30-0,80) 10 (0,16-0,50) 11 (0,15-0,60) 12 (0,20-0,70) 2 (0,80-1,30) 4 (0,80-1,30) 7 (0,60-1,00) 10 (0,50-1,00) 12 (0,70-1,00) 13 (0,50-1,00) 16 (0,23-0,50) 17 (0,30-0,80) 18 (0,30-0,80) GRONDWATERMONSTER Bestaande Pb x ( - 4,1) Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

12 10 Verklaring tabel 1 : METALEN : PAK : PCB: STY : VAK : VHK : VC : MO : Ba: barium; Cd: cadmium; Co: kobalt; Cu: koper; Hg: kwik; Mo: molybdeen; Ni: nikkel; Pb: lood; Zn: zink; polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); Polychloorbifenylen; styreen; vluchtige aromatische koolwaterstoffen; vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; vinylchloride; minerale olie (gas-chromatografisch bepaald). Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid : - In de bovengrond, ter plaatse van het buitenterrein (boringen 4 t/m 7, 14 en 15), zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en minerale olie aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet benaderd. - In de bovengrond, ter plaatse van het bedrijfspand (boringen 1, 2, 8, 9 en 10 t/m 12), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de ondergrond, ter plaatse van het gehele terrein (boringen 2, 4, 7, 10, 12 en 13), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de bovengrond, ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank (boringen 16 t/m 18), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen aan minerale olie en btexn. - In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en minerale olie aangetroffen. Aangenomen wordt dat deze licht verhoogde concentratie aan barium een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. De concentratie aan minerale olie is zeer gering en kan als niet significant beschouwd worden. Nader onderzoek of nadere maatregelen worden derhalve niet noodzakelijk geacht. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

13 11 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van Noordhoek Holding bv heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een showroom. De locatie heeft een oppervlakte van circa 4.600m2 en is nagenoeg volledig bebouwd met een bedrijfspand, het bedrijfspand is verhard met een betonvloer. Het buitenterrein is verhard met asfalt. Het bedrijfspand is altijd in gebruik geweest voor de verkoop, exploitatie en productie van speelautomaten. Op de locatie was voorheen een ondergrondse dieseltank (6.000 liter) met afleverpomp in gebruik. Deze ondergrondse tank is op 16 januari 1998 verwijderd, hiervoor is een KIWA-certificaat afgegeven. Voorafgaand aan het onderzoek is een bodemonderzoek verricht nabij twee tanklocaties, waarvan er één (voormalige) ondergrondse tank op de onderzoekslocatie aanwezig was. De locatie van de andere tank is niet bekend. De rapportage van dit bodemonderzoek is niet aanwezig bij de gemeente en de opdrachtgever. In het tankbestand van de gemeente is wel opgenomen dat ter plaatse van het peilpunt (waarschijnlijk bij één van de twee tanks) in de bovengrond een verhoogd gehalte aan minerale olie is opgenomen (930 mg/kg d.s.). Op de locatie Jules de Beerstraat 5 (ten westen van de onderzoekslocatie) is een perceeloverschrijdende bodemverontreiniging aanwezig met gechloreerde koolwaterstoffen tot minimaal 15 m -mv. Op deze locatie is in 2008 een grondsanering uitgevoerd, hierbij is de bronlocatie (inclusief de sterke grondverontreiniging met minerale olie en oplosmiddelen) ontgraven. Nabij de perceelgrens met de onderzoekslocatie (Kraaivenstraat 13) is geen noemenswaardige grondwaterverontreiniging aangetoond, welke afkomstig is van de bronlocatie Jules de Beerstraat 5. Het vul-/peilpunt van de voormalige tanklocatie is beschouwd als verdacht, het overige deel is beschouwd als onverdacht. Wel is als extra aandachtpunt de grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen, nabij de westzijde van de perceelgrens (met als bronlocatie Jules de Beerstraat 5), aangemerkt. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

14 12 Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd: - Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. - Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. Er is visueel op het maaiveld en in de bodem geen asbest waargenomen. - In de bovengrond, ter plaatse van het buitenterrein (boringen 4 t/m 7, 14 en 15), zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en minerale olie aangetroffen. - In de bovengrond, ter plaatse van het bedrijfspand (boringen 1, 2, 8, 9 en 10 t/m 12), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de ondergrond, ter plaatse van het gehele terrein (boringen 2, 4, 7, 10, 12 en 13), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. - In de bovengrond, ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank (boringen 16 t/m 18), zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen aan minerale olie en btexn. - In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en minerale olie aangetroffen. Aangenomen wordt dat deze licht verhoogde concentratie aan barium een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. De concentratie aan minerale olie is zeer gering en kan als niet significant beschouwd worden. De tevoren gestelde hypothese verdachte locatie ter plaatse van het voormalige vul-/peilpunt van de voormalige ondergrondse dieseltank kan worden verworpen aangezien er geen grondverontreiniging is aangetroffen. De tevoren gestelde hypothese onverdachte locatie, ter plaatse van het overige terrein, dient formeel te worden verworpen, de verhogingen in de grond en het grondwater betreffen echter geen significante verontreinigingen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De resultaten van het verrichte bodemonderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de nieuwbouw van een showroom. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

15 13 6. VERANTWOORDING Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige onderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het onderzoeken van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat er plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of het grondwater aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan ook. Verkennend bodemonderzoek Kraaivenstraat 13 te Tilburg

16 B I J L A G E N

17 BIJLAGE 1A SITUATIESCHETS MET BOORPUNTEN

18

19 BIJLAGE 1B KADASTRALE KAART EN OMGEVINGSKAART

20 Zevenheuvelenweg Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 mei 2015 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel TILBURG AE 183 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

21 Omgevingskaart Klantreferentie: m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object TILBURG AE 183 Kraaivenstraat 13, 5048 AB TILBURG CC-BY Kadaster.

22 BIJLAGE 1C FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

23 Bijlage 1c; Foto s onderzoekslocatie Kantoorpand Kantoorpand

24 Werkplaats Werkplaats

25 Werkplaats Werkplaats

26 Buitenterrein Buitenterrein

27 Buitenterrein Buitenterrein

28 BIJLAGE 2 BOORPROFIELEN

29 boorstaten Boring B1 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm 150cm 200cm Boormeester: Bauke Prinse Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-donkerbruin. Leem, sterk zandig (Lz3). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. Boring B2 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Cementvloer. Beton. Tempex. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-bruin. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. 150cm Zand, matig siltig (Zs2). Oranje-lichtbruin. 200cm Boormeester: Bauke Prinse Zand, matig siltig (Zs2). Oranje-lichtbruin. Boring B3 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm 150cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Leem, sterk zandig (Lz3). Bruin-beige. IJzer/Oer/Gley zwak. Leem, zwak zandig (Lz1). Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley sterk. 200cm Boormeester: Bauke Prinse Leem, zwak zandig (Lz1). Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley sterk. Boring B4 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-beige. 150cm Zand, matig siltig (Zs2). Geel-beige. Leem, sterk zandig (Lz3). Oranje-beige. IJzer/Oer/Gley sterk. 200cm Boormeester: Bauke Prinse projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 1/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

30 boorstaten Boring B5 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B6 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig (Zs2). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. Boormeester: Bauke Prinse Boring B7 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-bruin. IJzer/Oer/Gley sterk. Boormeester: Bauke Prinse Boring B8 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Cementvloer. Beton. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Boormeester: Bauke Prinse projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 2/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

31 boorstaten Boring B9 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Cementvloer. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B10 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-bruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B11 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B12 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 3/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

32 boorstaten Boring B13 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B14 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Geel-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B15 (100cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Tegel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Boormeester: Bauke Prinse Boring B16 (200cm) datum: (1:50) 50cm 100cm 150cm 200cm Boormeester: Bauke Prinse Asfalt. Beton. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtgeel. projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 4/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

33 boorstaten Boring B17 (250cm) datum: (1:50) 50cm 100cm Asfalt. Beton. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. 150cm Zand, matig siltig (Zs2). Beige-lichtbruin. 200cm Leem, sterk zandig (Lz3). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. 250cm Leem, sterk zandig (Lz3). Beige-geel. IJzer/Oer/Gley zwak. Boormeester: Bauke Prinse Boring B18 (200cm) datum: (1:50) 50cm Asfalt. Puingranulaat. Zand, matig siltig (Zs2). Beige-geel. 100cm Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. 150cm Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. 200cm Boormeester: Bauke Prinse Zand, matig siltig, zwak humeus (Zs2h1). Grijs-donkerbruin. projectnummer locatie Kraaivenstraat 13 te Tilburg opdrachtgever blad 5/5 locatieadres postcode / plaats bureau MBS land getekend volgens NEN 5104

34 SMART Boorstatenlegenda Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek Grind Grind, siltig Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek Klei Klei, zwak siltig Grind, zwak zandig Grind, matig zandig Grind, sterk zandig Klei, matig siltig Klei, sterk siltig Klei, uiterst siltig Grind, uiterst zandig Grind als toevoeging zwak grindig matig grindig sterk grindig Klei, zwak zandig Klei, matig zandig Klei, sterk zandig Zand Zand, kleiig Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek Veen Mineraalarm veen Veen, zwak kleiig Veen, sterk kleiig Veen, zwak zandig Veen, sterk zandig Veen als toevoeging zwak humeus matig humeus sterk humeus Zand, zwak siltig Zand, matig siltig Leem Leem, zwak zandig Leem, sterk zandig Bijzondere lagen Grind Asfalt Granulaat Slakken Tegel Peilbuizen mv.+10cm Hoogte boven het maaiveld. Peilbuis Bentoniet Casing Bentoniet Filter Grondwaterstand Bestrating ~ ~ Water Slib Anders Monsters Geroerd grondmonster Steekbus Detectie Olie/water-reactie 1 = zwak 2 = matig 3 = sterk 4 = uiterst PID waarden < 0,2 ppm 0,2-1,0 ppm 1,0-2,0 ppm 2,0-10 ppm > 10 ppm getekend volgens NEN 5104

35 Moerdijk Bodemsanering B.V. FORMULIER Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie Code: Revisie: Datum: Pagina: Autorisatie: Paraaf: FO van 1 Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie Algemeen Projectnummer: Locatie: Kraaivenstraat 13 te Tilburg BRL BRL 2000 BRL 6000 Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek Procescertificaat milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg X Protocol VKB 2001 VKB 2002 plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen het nemen van grondwatermonsters X X VKB 6001 milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden - milieukundige processturing en milieukundige verificatie Verklaring Ja Nee Naam Handtekening Ik verklaar dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen uit de hierboven aangekruiste BRL en de daarbij behorende protocollen. X N. Havermans B. Prinse

36 BIJLAGE 3 ANALYSERESULTATEN EN TOETSINGSWAARDEN

37 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 1,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,8 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 91,3 Organische stof % (m/m) ds 1,1 1,100 Gloeirest % (m/m) ds 98,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,8 3,800 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <20 44, Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 0,3853-0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds 7,3 21,44 * Koper (Cu) mg/kg ds 7,1 13, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0488-0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050-1,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds 11 16, Zink (Zn) mg/kg ds <20 30, Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 27 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 16 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds * Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245-0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500-0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 1 AM001: B7.4+B6.3+B5.3+B4.3+B15.2+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

38 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 1,6 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 91,4 Organische stof % (m/m) ds 1,6 1,600 Gloeirest % (m/m) ds 98,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4 4 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <20 43, Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2338-0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6, Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0487-0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050-1,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds 11 16, Zink (Zn) mg/kg ds <20 30, Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245-0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500-0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 2 AM002: B8.3+B1.3+B12.4+B11.2+B10.2+B2.5+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

39 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 2,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,5 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 87,5 Organische stof % (m/m) ds 2,1 2,100 Gloeirest % (m/m) ds 97,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,5 3,5 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds 22 71, Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2345-0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6, Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0490-0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050-1,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds <10 10, Zink (Zn) mg/kg ds <20 30, Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 116, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0033 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0233-0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500-0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 3 AM003: B4.5+B2.6+B13.4+B12.5+B10.3+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

40 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 2,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 89,6 Organische stof % (m/m) ds 2,7 2,700 Gloeirest % (m/m) ds 97 Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90, Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen mg/kg ds <0,050 0,1296-0,05 0,2 0,65 1,1 Tolueen mg/kg ds <0,050 0,1296-0,05 0,2 16,1 32 Ethylbenzeen mg/kg ds <0,050 0,1296-0,05 0,2 55,1 110 o-xyleen mg/kg ds <0,050 0,1296 m,p-xyleen mg/kg ds <0,050 0,1296 Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,07 0,2593-0,1 0,45 8,72 17 BTEX (som) mg/kg ds <0,25 0,1750 Naftaleen mg/kg ds <0,010 0,0070 Legenda Nr. Monster Analytico-nr 4 AM004: B18.3+B17.4+B Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde - groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

41 BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater Projectnummer Projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Ordernummer Datum monstername Monsternemer Bauke Prinse Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l * Cadmium (Cd) µg/l <0,20 0,14-0,2 0,4 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l 4,2 4, Koper (Cu) µg/l <2,0 1, Kwik (Hg) µg/l <0,050 0,035-0,05 0,05 0,175 0,3 Molybdeen (Mo) µg/l <2,0 1, Nikkel (Ni) µg/l Lood (Pb) µg/l <2,0 1, Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <0,20 0,14-0,2 0,2 15,1 30 Tolueen µg/l <0,20 0,14-0, Ethylbenzeen µg/l <0,20 0,14-0, o-xyleen µg/l <0,10 0,07 m,p-xyleen µg/l <0,20 0,14 Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0,21 0,21-0,2 0,2 35,1 70 BTEX (som) µg/l <0,90 0,63 Naftaleen µg/l <0,020 0,014-0,02 0, Styreen µg/l <0,20 0,14-0, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <0,20 0,14-0,2 0, Trichloormethaan µg/l <0,20 0,14-0, Tetrachloormethaan µg/l <0,10 0,07-0,1 0, Trichlooretheen µg/l <0,20 0,14-0, Tetrachlooretheen µg/l <0,10 0,07-0,1 0, ,1-Dichloorethaan µg/l <0,20 0,14-0, ,2-Dichloorethaan µg/l <0,20 0,14-0, ,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,10 0,07-0,1 0, ,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,10 0,07-0,1 0, cis 1,2-Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 trans 1,2-Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 CKW (som) µg/l <1,6 1,12 Tribroommethaan µg/l <0,20 0, Vinylchloride µg/l <0,10 0,07-0,2 0,01 2,5 5 1,1-Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07-0,1 0, ,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0,14 0,14-0,2 0, ,1-Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0,42 0,42-0,6 0,8 40,4 80 Minerale olie Minerale olie (C10-C12) µg/l <10 Minerale olie (C12-C16) µg/l <10 Minerale olie (C16-C21) µg/l <10 Minerale olie (C21-C30) µg/l 56 Minerale olie (C30-C35) µg/l <10 Minerale olie (C35-C40) µg/l <10 Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l * Chromatogram Zie bijl. Legenda Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel 1 AM001: Pb x Overschrijding Streefwaarde kleiner dan of gelijk aan streefwaarde - groter dan streefwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

42 Moerdijk Bodemsanering T.a.v. Sjoerd Schrauwen Slingerbeek DK ZWOLLE Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Kraaivenstraat 13 te Tilburg Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

43 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Kraaivenstraat 13 te Tilburg Startdatum Rapportagedatum /17:08 Bijlage A,B,C Bauke Prinse Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3000) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 22 S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.23 <0.20 <0.20 S Kobalt (Co) mg/kg ds 7.3 <3.0 <3.0 S Koper (Cu) mg/kg ds 7.1 <5.0 <5.0 S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 S Lood (Pb) mg/kg ds <10 S Zink (Zn) mg/kg ds <20 <20 <20 1) Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen mg/kg ds <0.050 S Tolueen mg/kg ds <0.050 S Ethylbenzeen mg/kg ds <0.050 S o-xyleen mg/kg ds <0.050 S m,p-xyleen mg/kg ds <0.050 S Xylenen (som) (factor 0,7) BTEX (som) mg/kg ds mg/kg ds <0.25 S Naftaleen mg/kg ds < ) Minerale olie Minerale olie (C10-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 Nr Monsteromschrijving AM001: B7.4+B6.3+B5.3+B4.3+B15.2+B14.3 AM002: B8.3+B1.3+B12.4+B11.2+B10.2+B2.5+B9.4 AM003: B4.5+B2.6+B13.4+B12.5+B10.3+B7.5 Datum monstername Monster nr. 15-Jun Jun Jun AM004: B18.3+B17.4+B Jun Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Risten BA Rijsbergen

Risten BA Rijsbergen Rapport : Verkennend bodemonderzoek Ostaaijensebaan 18 Achtmaal Kenmerk : 3228.01.141.r1 Opdrachtgever : Stal Doorstap Risten 31 4891 BA Rijsbergen 5 januari 2015 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: S.A.C. Schrauwen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Verduinstraat JZ Nieuwland

Verduinstraat JZ Nieuwland Rapport : Verkennend bodemonderzoek Zuidzijde 110 Goudriaan Kenmerk : 2115.01.161.r1 Opdrachtgever : Dhr. T. van der Ham Verduinstraat 2 4243 JZ Nieuwland 26 juli 2016 Auteur: B.M. Prinse Gecontr.: S.A.C.

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon: Kurstjens B.V. De Steegen 6 532 JZ Hedel Dhr. T. Mosterd Diseo B.V. De Koppeling

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek. in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie. Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp

Actualiserend bodemonderzoek. in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie. Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp Actualiserend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp Actualiserend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie Leidsedreef

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Nijverdalsestraat 79 7642 AC Wierden Juni 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost)

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Pieter de Hoochstraat 11 Amsterdam Kenmerk: 1333601A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) 12

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kanaalpark 143 te Leiden Gegevens opdrachtgever SNS REAAL p/a: DTZ Zadelhof Property Management B.V. Postbus 19160 3501 DD Utrecht Contactpersoon: Dhr. T.H.P. de Haan Contactpersonen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO45 Milieutechniek ZVS Eemnes BV INHOUD bladzijde INLEIDING 3 2 VOORONDERZOEK 4 2. Vroegere en huidige gebruik van de locatie 4 2.2 Geohydrologische situatie 4 3 HYPOTHESE 5 4 ONDERZOEKSMETHODE 5 4. Veldwerk

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu Hofstede cs M i l I E U A D V I S E U R S Maliebaan 48a 3581 cs utrecht 1 0 3 0 2 7 4 Ho 4 0 De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. 1 www.hofstedeadvies.nl 1 info@hofstedeadvies.nl Rabobank 1 3. 1 9.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter Opdrachtgever: Bouwbedrijf Homan BV Locatie: Hambergerweg Enter Oktober 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen Opdrachtgever: Eelerwoude Locatie: Beekweg 4a 7481 RG Haaksbergen Juli 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

B i j l a g e 1 b B o d e m o n d e r z o e k W a r m o l t s s t r j i t t e 9 8

B i j l a g e 1 b B o d e m o n d e r z o e k W a r m o l t s s t r j i t t e 9 8 B i j l a g e 1 b B o d e m o n d e r z o e k W a r m o l t s s t r j i t t e 9 8 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse het perceel aan de Warmoltsstrjitte 98 te Harkema Opdrachtgever: Stichting Woningbouw

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam.

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam. Castor (Cross Towers) BV T.a.v. de heer J. Snijders Suikersilo-Oost 32 1165 MS HALFWEG Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 22 maart 216 GM-34882 34882 Betreft Bodemonderzoek Parkeergarage

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

ing. M.J. Gorter ing. M.W. Dorland

ing. M.J. Gorter ing. M.W. Dorland VERKENNEND BODEMONDERZOEK Nieuwbouw windturbine 3 Westervoortsedijk 73 Arnhem kenmerk PJ Milieu BV: 1243220A opdrachtgever: Raedthuys Groep B.V. te Enschede datum rapport: 12 januari 2017 kenmerk: 1243220A_versie

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie