BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport"

Transcriptie

1 BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2

3 BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Den Haag, oktober 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spor t

4 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Spor t van oktober 2004, DJB-BOS , houdende regels met betrekking tot het verlenen van uitkeringen ten behoeve van de uitv oering van BOS-projecten (T ijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport) De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 10 van de Welzijnswet 1994 en artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit Artikel 1 1 In deze regeling wordt ver staan onder: a BOS-project: een in samen werking tussen buur t, onderwijs en sport gecreëerd arrangement geric ht op het verkleinen van achterstanden in een projectgebied. b Arrangement: samenhangend geheel van acti viteiten, aansluitend bij de leefwereld en leefsituatie van jeugdigen, w aarvan spor t en bewegen in elk geval onderdeel uitmaakt. c Projectgebied: een door de gemeente of samen werkende gemeenten aangegeven aaneengesloten gebied. d Achterstand: een bestaande achterstandssituatie van jeugdigen op het ter rein van gezondheid, welzijn, onderwijs, opv oeding, spor t of bewegen, of een achterstandssituatie in de buur t ontstaan door het gedrag van jeugdigen dat door de bewoner s van een projectgebied als o verlast wordt ervaren. e Jeugdige: per soon in de leeftijd van 4 tot 19 jaar. 2 Projectgebieden o verlappen elk aar niet. Artikel 2 1 De minister kan aan een gemeente een meerjarige uitk ering ver strekken ten behoeve van de uitvoering van een BOS-project dat van star t gaat in het jaar 2005, 2006 of 2007, met dien verstande dat aan een gemeente niet meer dan één uitk ering voor eenzelfde BOS-project kan worden ver strekt. 2 Indien een BOS-project uitg aat van samenwerkende gemeenten, wijz en deze gemeenten één van hen aan als aan vrager van de uitkering. 3 Aan of ten behoeve van een gemeente k an ten hoogste vijf maal een uitk ering als bedoeld in het eer ste lid worden ver strekt. 4 De uitkering voor een BOS-project wordt v oor minimaal twee en ten hoogste vier jaar verleend. 5 Een aanvraag voor een uitkering wordt gedaan door het indienen van een BOS-projectplan en de daarbij behorende begroting per projectgebied, met gebruikmaking van het format dat is opgenomen in de bij dez e regeling behorende bijlagen 1 en 2. Artikel 3 1 Een BOS-project: a Heeft een looptijd van tenminste twee jaar. b Is onderdeel van geïntegreerd gemeentelijk beleid op de ter reinen gez ondheid, welzijn, onderwijs, spor t en jeugd. c Komt tot stand met en wordt uitgevoerd door lok ale instellingen en org anisaties op het gebied van buur t, onderwijs en sport. d Bevat in ieder geval spor t- of beweegactiviteiten. 2 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

5 2 Een BOS-projectplan bevat: a Een analyse van de achterstanden in het projectgebied. b Een beschrijving van het ar rangement en van de bijdrage die het ar rangement zal leveren aan het verminderen van de ac hterstanden. c Een beschrijving van de wijz e waarop het arrangement aansluit bij de leefwereld en leefsituatie van jeugdigen. d Een beschrijving van de wijz e waarop het BOS-project wordt geëvalueerd, z owel gedurende als na afloop van het project. 3 Een aanvraag wordt getoetst op: a De beoogde effecten en de begrote kosten. b De concreetheid en meetbaarheid van de te verw achten resultaten. Artikel 4 1 Bij de verdeling van het besc hikbare budget geef t de minister voorrang aan die aanvragen voor BOS-projecten in een projectgebied w aarvoor nog niet eerder een uitkering, als bedoeld in ar tikel 2, eerste lid, is toegekend. 2 Indien dit, ondanks de toepassing van het eer ste lid, voor de verdeling van het beschikbare budget noodzak elijk is, geeft de minister bij de beoordeling van de aanvragen voorrang aan de BOS-projecten die in vergelijking met andere BOSprojecten meer zullen bijdragen aan het verwez enlijk en van het doel van deze regeling, waarbij in ieder geval de v olgende criteria worden gehanteerd: a De mate van betrokkenheid van buur t-, onderwijs- en sportorganisaties bij de totstandkoming en de uitv oering van het BOS-project. b De duurzaamheid van de acti viteiten die in het kader van het BOS-project worden gerealiseerd. c De mate waarin de ver schillende ter reinen waarop sprak e is van een achterstand geïntegreerd zijn betrokk en in de analyse en bij de aanpak van de ac hterstanden. d De mate van betrokkenheid van de bewoner s van het projectgebied bij het ontwikkelen en uitvoeren van het project. e De mate van participatie van jeugdigen bij het ontwikk elen en uitvoeren van het project. f De mate van participatie van sportverenigingen bij het ontwikk elen en uitvoeren van het project. g De mate van participatie van jeugdorg anisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van het project. h De mate van participatie van vrijwilliger s bij het ontwikkelen en uitvoeren van het project. i De mate van concreetheid en meetbaarheid van de te verw achten resultaten. j De verhouding tussen de beoogde ef fecten en de begrote kosten. 3 Indien dit, ondanks de toepassing van het tweede lid, v oor de verdeling van het beschikbare budget noodzak elijk is, houdt de minister bij de beoordeling van de aanvragen rek ening met: a Een evenwichtige spreiding van BOS-projecten naar in wonerstal van gemeenten. b Een evenwichtige spreiding van BOS-projecten o ver het land. Artikel 5 1 Een aanvraag voor een uitkering voor een BOS-project dat na 1 maart 2005 start, wordt uiterlijk 15 december 2004 bij de minister ingediend. 2 Een aanvraag voor een uitkering voor een BOS-project dat aan vangt in 2006 of 2007 wordt uiterlijk 1 april voorafgaand aan het jaar waarin het BOS-project star t bij de minister ingediend. 3 De minister neemt een beslissing op de aan vraag binnen der tien weken na ontvangst van de aanvraag. 4 Indien de beslissing een verlening inhoudt, wordt het bedrag van de te verlenen uitkering vermeld. 5 De artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuur srecht zijn van overeenkomstige toepassing. 3 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

6 Artikel 6 1 De uitkering voor een BOS-project bedraagt 50% van de in de door de minister goedgek eurde begroting opgenomen kosten van de uitv oering van het project met een maximum van voor een project van twee jaar, voor een project van drie jaar en voor een project van vier jaar. 2 De kosten van investeringen in accommodaties of materialen bedragen niet meer dan 10% van de begrote kosten van het project. Artikel 7 In een beschikking waarbij een meerjarige uitk ering wordt verleend, wordt vermeld welk bedrag elk jaar van de betrokk en periode als v oor schot zal worden verstrekt. Artikel 8 De gemeente doet zo spoedig mogelijk sc hriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn v oor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van een uitkering. Daarbij worden de relevante stukk en overgelegd. Artikel 9 De gemeente ver strekt de minister binnen der tien weken na afloop van ieder projectjaar waarover de uitkering is verleend, met uitz ondering van het laatste projectjaar, een verslag. Dit verslag geeft inzicht in het verloop van het project en de behaalde resultaten. Artikel 10 Binnen zes maanden na afloop van de periode w aarvoor een uitkering is ver strekt, zendt de gemeente een schriftelijk verslag aan de minister o ver de activiteiten waarvoor de uitkering is ver strekt. Artikel 11 1 Ten behoeve van de vaststelling van de uitk ering g aat het verslag, bedoeld in ar tikel 10, vergezeld van een verklaring van het college van burgemeester en wethouder s waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is ver strekt, zijn uitgevoerd. De verklaring wordt ingeric ht overeenkomstig het format dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3. 2 In afwijking van het eerste lid, en artikel 10, leggen de gemeenten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 4, uiterlijk 1 5 juli van het jaar na afloop van de periode waarvoor een uitkering is ver strekt, de verklaring van het college van burgemeester en wethouder s, bedoeld in het eer ste lid, en het verslag, bedoeld in artikel 10, over tezamen met de verantwoording o ver de andere daar toe in het kader van het grotestedenbeleid aangewez en uitkeringen. Artikel 12 1 De gemeente ver strekt aan de door de minister aangewez en ambtenaren of andere personen op diens verz oek alle bescheiden en inlic htingen die noodzak elijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De besc heiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt. Indien de gemeente slechts kan voldoen aan dez e verplichting door inbreuk te mak en op het recht van enig per soon op bescherming van zijn per soonlijk e levenssfeer, verstrekt de gemeente de verlangde gegevens op z odanige wijz e dat deze niet tot personen herleidbaar zijn. 2 Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verleend teneinde de door de minister aangewez en ambtenaren of andere per sonen in staat te stellen hun taak op een juiste wijze te vervullen. 4 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

7 Artikel 13 Binnen zes maanden na ontvangst van het ver slag, bedoeld in ar tikel 10, en de verklaring van het college van burgemeester en wethouder s, bedoeld in artikel 11, eerste lid, geeft de minister een beschikking tot vaststelling van de uitkering. De artikelen 4:46, 4:49, 4:52, 4:56 en 4:57 van de Algemene wet bestuur srecht zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 14 Deze regeling treedt in werking met ing ang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ing ang van 1 januari 2007, met dien ver stande dat de regeling van toepassing blijf t ten aanzien van de uitkeringen of voor schotten die op grond van dez e regeling zijn ver strekt. Artikel 15 Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport. Deze regeling zal met de toelic hting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Spor t, drs. Clémence Ross van Dorp 5 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

8 Toelichting Algemeen De BOS-impuls in het kort De Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport, de zogenoemde BOSimpuls is erop geric ht gemeenten te onder steunen bij hun aanpak van ac hterstanden van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Deze achterstanden kunnen zich voordoen op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opv oeding, spor t of bewegen. Dit uit zich in ongezond leefgedrag, o vergewicht, bewegingsarmoede, rondhangen uit verveling, psychosociale problemen, gebrek aan sociale vaardigheden, v oortijdig de school verlaten (schooluitval) en (kleine) criminaliteit. Naast het verminderen van dez e achterstanden is de BOS-impuls erop geric ht de door de buur tbewoner s ervaren overlast veroorzaakt door jeugdigen te bestrijden. De stimuleringsregeling maakt het mogelijk om gemeenten een specifiek e uitkering te verlenen ten behoeve van een meerjarig BOS-project. Door de inz et van de BOS-impuls wil het Ministerie van VWS gemeenten stimuleren acti viteiten te organiseren om de achterstanden te verminderen en de o verlast te bestrijden. Deze activiteiten zijn onderdeel van een samenhangend pakk et dat aansluit bij de dagindeling van jeugdigen, arrangement genoemd. J eugdigen blijk en vaak geïnteresseerd in spor t. Dit vormt een mogelijkheid om de jeugdigen door spor t en bewegen te stimuleren, zodat wordt voorkomen dat zij afglijden. Door spor t en bewegen ontstaat ook weer contact met jeugdigen, w aardoor de communicatie o ver school, werk, familie, vrije tijd etc. weer op gang kan komen. Een ander positief ef fect van sport en bewegen is dat het de gezondheid bevorder t en een bijdrage lever t aan de sociale en persoonlijk e vorming van jeugdigen. Daarnaast is spor t belangrijk als een maatschappelijk geaccepteerde en onder steunende vorm van recreatie met positieve ef fecten op de sociale cohesie in buurten en wijken. Om deze redenen dienen spor t- en beweegactiviteiten onderdeel te zijn van het aangeboden ar rangement. In een ar rangement kunnen naast spor t- en beweegactiviteiten een scala aan andere acti viteiten plaatsvinden, zolang deze een bijdrage leveren aan het verkleinen van de ac hterstanden van de jeugdigen of het verminderen van o verlast in wijken. De activiteiten worden in lok ale samen werking van partijen uit de buur t, het onderwijs en de sport opgezet. De BOS-impuls beoogt een duurzaam ef fect. Daartoe is vereist dat op gemeentelijk niveau de beleidsmak ers op de betreffende terreinen samen werken om tot een geïntegreerde aanpak te komen. Dez e aanpak dient in beleidsplannen te beklijven. Dit wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van huidige gemeentelijk e voornemens ten aanzien van voortzetting van het BOS-project na afloop van de BOS-uitk ering, zoals vastgelegd in gemeentelijk e nota s op beleids- en op uitv oeringsni veau. Tevens wordt met de BOS-impuls beoogd op landelijk ni veau de effectiviteit van interventies vast te stellen en te communiceren, z odat zoveel mogelijk gemeenten daar ook in de toekomst gebruik van kunnen mak en. Aanleiding Buurten zijn de afgelopen decennia enorm veranderd. Mensen hebben steeds minder binding met hun buur t en de organisaties in de buur t als buurtcentra, jeugd- en jongeren werk, welzijnswerk, sportclubs en vrijwilliger sorganisaties. Dat ligt niet alleen aan de bewoner s. De organisaties zijn op hun beur t steeds minder in staat problemen in de buurt zoals een ver slechterde leefsituatie of overlast van jeugdigen, z elf op te lossen. De infrastructuur van buur ten wordt ook minder: spor t- en speelruimten verdwijnen naar de rand van de stad, waardoor jeugdigen steeds minder spor t- en vrijetijdsactiviteiten in hun nabije omgeving hebben. Dit leidt tot een toename van vandalisme en kleine criminaliteit in de wijk, werkt ongez ond leefgedrag van jeugdigen in de hand en verminder t tegelijkertijd hun binding met de eigen buur t en verenigingen in de wijk. 6 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

9 De school, maar ook naschoolse of buitenschoolse opvang, is de dagelijkse leefomgeving van veel jeugdigen en daarmee een belangrijk e vindplaats voor problemen. Problemen met jeugdigen werk en niet alleen door in sc hoolprestaties, maar treden ook buiten de school op. Dit kan een negatieve kettingreactie veroorzak en. Scholen kunnen ook het vertrekpunt voor oplossingen zijn. Een goed v oorbeeld hiervan is de inspanning van de jeugdgez ondheidsz org bij het helpen oplossen van gez ondheidsproblemen op school. Sportverenigingen, commerciële spor taanbieder s en ongebonden initiatieven kunnen een brug slaan in het v oorkomen van problemen met jeugdigen. Spor tverenigingen kunnen jeugdigen in de buur t een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden, w aar ze niet alleen plezier aan beleven, maar w at ook een positief effect heeft op hun gezondheid en sociale integratie. Daarmee hebben spor tverenigingen een belangrijk e maatschappelijk e functie. Een belangrijk aandac htspunt is dat de behoeften van jeugdigen onderk end worden en het aanbod van vrijetijdsv oorzieningen hierop wordt afgestemd. De gemeente heeft de regie De BOS-driehoek bestaat op twee ni veaus, op beleidsni veau en op uitvoerend ni veau. BOS werkt alleen wanneer er een goede wisselwerking is tussen beleid en uitv oering. Gemeenten zijn daarbij de spin in het web. Het verdient de v oorkeur voor BOS geen nieuwe structuren in het leven te roepen, maar gebruik te mak en van bestaande goed functionerende samen werkingsstructuren. De winst van BOS moet uiteindelijk bereikt worden op het uitv oerende ni veau. Dat betekent samenwerken bij het concreet uitvoeren van de in het arrangement opgenomen acti viteiten en het bewaken van de onderlinge samenhang. Daar worden ook de concrete resultaten zichtbaar van het leggen van verbindingen tussen de di verse spelers in buurt, onderwijs en sport en de activiteiten. Het beleidsni veau gaat hieraan vooraf: het formuleren van het beleid en de te bereik en resultaten. Het BOS-project moet passen in het lok ale beleid v oor welzijn, gezondheid, onderwijs, jeugd, ruimtelijk e ordening en spor t. Dat betekent ontschotten tussen de beleidster reinen. Gezien de in valshoek van het verminderen van ac hterstanden is het ook van belang par tijen te betrekken die een rol kunnen spelen bij de analyse, de matc h tussen probleem en interventie en monitoring en onderz oek, zoals de GGD. Belang van samenwerken Buurt, onderwijs en sport werken de laatste jaren regelmatig samen. In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met de samen werking tussen het onderwijs en org anisaties in de wijk, zoals sportverenigingen, het jongeren werk en andere buur tvoorzieningen. S cholen staan niet langer op zic hzelf, maar zijn steeds vaker ingebed in samen werkingsverbanden in wijk en, met instellingen op het gebied van z org, buurtwerk, sport, cultuur en jeugdwerk. Dit blijkt uit ontwikkelingen als de brede sc hool, de verlengde schooldag en de uitbreiding van de buitensc hoolse opvang. In 2003 werkt ruim de helft van de gemeenten aan of met één of meerdere brede scholen. Dit heeft geleid tot verschillende soor ten van vrijetijdsar rangementen met huiswerkbegeleiding, spor tactiviteiten, optreden van jeugdigen als mentor (mentoring) en culturele activiteiten voor de jeugd op school en in de buur t. Jeugdigen reageren positief op deze arrangementen en de leefbaarheid in de buur t gaat er op vooruit omdat allerlei wijkv oorzieningen gehuisvest of gekoppeld zijn aan de brede sc hool. De brede school is in veel gemeenten dé centrale plek in de buur t. 7 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

10 In 1999 is de Stimuleringsregeling breedtespor t voor de lokale sport opgezet, de breedtesportimpuls (BSI). Meer dan de helf t van de Nederlandse gemeenten doet mee aan de BSI. De regeling heef t veel succesvolle voorbeelden opgeleverd van beleid en projecten waarin vrije tijdv oorzieningen, opvang, onderwijs en spor t samenwerken. Gezien de goede ervaringen die zijn opgedaan met acti viteiten die zich richten op samen werking van buurt, onderwijs en sport wil VWS gemeenten stimuleren dez e zogenoemde BOSaanpak in te zetten om achterstanden van jeugdigen aan te pakk en en de overlast in de wijken te verminderen. Dit wil VWS doen door het inzetten van de Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport, de BOS-impuls. De BOS-impuls bouwt onder andere voort op de successen van de breedtespor timpuls en de brede sc hool, maar verlegt het accent naar een gelijkwaardige samen werking van buur t, onderwijs en sportorganisaties. BOS-formule: arrangementen aangeboden door een breed scala aan organisaties De samenwerking tussen de BOS-par tijen moet leiden tot een aanbod van arrangementen. Een ar rangement is een samenhangend geheel van acti viteiten, aansluitend bij de dagindeling van jeugdigen, w aarvan spor t en bewegen in elk geval onderdeel uitmaakt. Arrangementen moeten leiden tot positieve ef fecten voor jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Aantrekkelijke arrangementen kunnen de fysiek e en psychosociale problemen van en de overlast door deze jeugdigen verminderen en de sociale samenhang in de buur t verbeteren. De nadruk ligt hierbij op het bestrijden van ac hterstanden bij de schoolg aande jeugd die zelf beslist over vrijetijdsbesteding (1 0 tot 19 jarigen). Vanwege de positieve gezondheidsef fecten die sport en bewegen op jonge leef tijd oplever t is gekozen om de BOS-impuls ook open te stellen v oor projecten v oor jeugdigen vanaf 4 jaar. Op lokaal niveau kunnen tal van org anisaties, verenigingen en instellingen meewerk en aan het aanbieden van BOS-ar rangementen. In de buur t valt te denken aan jongerencentra, welzijnswerkinstellingen, wijkverenigingen, jeugdorg anisaties, kinderopvangorganisaties (vóór, na- en buitenschoolse opvang), gez ondheidsbev orderende instellingen en informele burgerinitiatieven. Bij het onderwijs kunnen naast de onderwijsinstellingen z elf ook onder steunende functies als de jeugdgez ondheidsz org een rol spelen. Bij spor t gaat het vooral om spor tverenigingen, maar ook commerciële aanbieder s van sportactiviteiten en ander s georganiseerde spor tinitiatieven kunnen een bijdrage leveren Resultaten van BOS meten en uitdragen VWS voert een gerichter subsidiebeleid. K enmerk end is dat de subsidie concrete, meetbare effecten moet hebben. Dat heeft ook gevolgen voor de BOS-impuls. De gemeente moet duidelijk in haar aan vraag opnemen welk e effecten worden beoogd en hoe zij denkt deze effecten met het BOS-arrangement te bereik en. De gemeente beschrijft het BOS-arrangement op acti viteitenni veau in concrete en meetbare termen. De gemeente moet op basis van een analyse van het projectgebied aangeven welk e problemen zij aanpakt, welk e arrangementen daarv oor opgez et worden en hoe ze de resultaten meten. Hierbij dient z oveel mogelijk aangesloten te worden bij bestaande meet- en monitor systemen. VWS toetst vooraf in de inschrijvingsprocedure de degelijkheid van de analyse, het realiteitsgehalte van de doelen en de te behalen resultaten. Van de gemeenten wordt verw acht dat zij na afloop van de projectperiode inzic ht geven in zowel de output (wat is uitgevoerd) als in de outcome (welk e resultaten zijn behaald). VWS wil dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de BOS-impuls. Het streven is dat gemeenten in 400 projectgebieden de komende jaren samen werking verank eren volgens het concept buur t-onderwijs-spor t. De goede ervaringen van gemeenten komen beschikbaar voor anderen. 8 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

11 Inbedding VWS-beleid, afstemming en ondersteuning VWS heeft drie redenen om met dez e regeling te komen. Ten eerste is VWS systeemverantwoordelijk v oor het aanpakken van de achterstanden waar de BOS-impuls o ver gaat. Ten tweede dient het ministerie te zorgen voor een integrale aanpak van dez e achterstanden, over de schotten van de sectoren heen. De hierbij verzamelde k ennis over effectieve interventies moet worden uitgedragen. Ten derde past de BOS-impuls in het kabinetsstreven om lok ale partijen te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen. De regeling moet v ooral de lok ale onderlinge samen werking stimuleren. De BOS-impuls is hiermee één van de instrumenten v oor het realiseren van de J eugdagenda van het kabinet en de (nog op te stellen) L okale agenda. De ervaringen met de BOS-impuls worden meegenomen bij het opz etten van de Wet maatschappelijk onder steuning (WMO). Teneinde de samenhang van BOS-beleid met het grotestedenbeleid z oveel mogelijk te bevorderen is dez e regeling opgesteld in o vereenstemming met de Minister v oor Bestuurlijk e Vernieuwing en K oninkrijksrelaties. In het k ader van het grotestedenbeleid stellen de G-30 gemeenten stedelijk e ontwikkelingsprogramma s op. De arrangementen die in een BOS-project vallen, kunnen een belangrijk e bijdrage leveren aan de doelstellingen van de stedelijk e ontwikkelingsprogramma s. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heef t de Europese Commissie in het kader van de Europese werk gelegenheidsgelden (ESF -3) om geld gevraagd v oor het versterken van de lokale sociale infrastructuur. VWS en SZW zullen streven naar een goede inhoudelijk e samenhang en afstemming tussen het besteden van de Europese gelden en de subsidies uit de BOS-impuls. VWS streeft er naar om, met de bestuurlijk e partners en kennis- en onder steuningsinstituten, tot een duurzame inbedding van de BOS-aanpak te komen. Het g aat daarbij niet alleen om het realiseren van goede projecten, maar ook om het uitdragen van de werk- en denkwijze die daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast k an gedacht worden aan het beschikbaar stellen van concrete instrumenten en methoden. De provincies kunnen een stimulerende en informerende rol spelen om de betrokk en partijen structureel te laten samen werken. Dit kan onder steund worden via de provinciale steunfunctieorg anisaties c.q. sportraden gelet op hun taken, positie en kennis van zaken. Daarnaast kunnen de pro vincies, met het oog op effectieve realisatie van de doelstellingen, bij betrokk en partijen de gewenste samenhang in beleid en uitvoering bev orderen. Algemeen kader Met deze regeling wordt uitv oering gegeven aan de landelijk e functie als vastgesteld in de Welzijnswet Onder de landelijke functie valt ook het stimuleren van nieuw beleid, nieuwe voorzieningen en acti viteiten. De regeling beoogt nieuw gemeentelijk beleid te stimuleren op het gebied van het verminderen van ac hterstanden bij jeugdigen. De BOS-impuls maakt het mogelijk om gemeenten een specifiek e uitkering te verlenen ten behoeve van een meerjarig BOS-project. Daarbij is gez ocht naar een financieringswijze die past bij de verantwoordelijkheidsverdeling van de Rijkso verheid en de gemeentelijk e overheid. De gekozen financieringswijz e komt tegemoet aan de vermindering van administratieve lasten van gemeenten. 9 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

12 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 In dit artikel zijn geen begrippen opgenomen die al in de Welzijnswet 1994 of de Kaderwet volksgezondheidssubsidies zijn omsc hreven. Deze bepalen namelijk dat de daar opgenomen begrippen ook gelden v oor de op de wetten berustende bepalingen. Eerste lid Onderdeel b Een arrangement betref t het aanbod aan activiteiten. Het gaat daarbij om een samenhangend aanbod, w aarvan spor t en bewegen in elk geval onderdeel uitmaakt. Dit betekent niet dat alleen spor t- en beweegactiviteiten in het kader van het project kunnen worden aangeboden. Onderdeel c Het projectgebied begrenst het gebied w aarbinnen een project wordt uitgev oerd. Het is een aaneengesloten gebied dat op basis van de v oorzieningen en/of problemen een logische eenheid v ormt. De gemeente dient aan te geven welk gebied is gekoz en. Een projectgebied k an meer dan één wijk, buur t of dorp omvatten. Zelfs kan eventueel de gemeentegrens o verschreden worden. Onderdeel d Achterstanden op het terrein van de gezondheid zijn bijv oorbeeld ongez ond leefgedrag, psychosociale klachten en overgewicht, terwijl bij achterstanden op het terrein van welzijn gedacht kan worden aan gebrek aan sociale vaardigheden en uit verveling rondhangen. Projecten kunnen zich ook richten op het gedrag van jeugdigen dat door bewoner s in een projectgebied als o verlast wordt ervaren, zoals rondhangen of kleine criminaliteit. Bij achterstand op het terrein van het onderwijs k an het gaan om bijv oorbeeld schooluitval en ontwikkelingsachterstand. Een achterstand op het terrein van opv oeding is bijv oorbeeld een gebrek aan waarden en normen. Achterstanden op het terrein van spor t en bewegen zijn bijvoorbeeld bewegingsarmoede en spor tuitval. De achterstanden kunnen zich voordoen op één, maar ook op meer van de in het ar tikel genoemde beleidster reinen. Als zich op verschillende ter reinen achterstanden voordoen, verdient het de v oorkeur dat deze achterstanden allen in het project worden geanalyseerd en geïntegreerd worden aangepakt. Een gemeente dient op basis van een analyse, als bedoeld in ar tikel 3, tweede lid zelf aan te geven om welke achterstanden het gaat. Artikel 2 Eerste lid De regeling beoogt een impuls te geven en heef t derhalve een tijdelijk k arakter. Gezien de beperkte looptijd van de regeling k an drie maal een uitk ering worden verleend en wel voor de uitvoering van BOS-projecten die van star t gaan in de jaren 2005, 2006 of Het gaat ingevolge de regeling om projecten met een looptijd tussen de twee en de vier jaar. De gekozen aanvraagdata mak en het mogelijk dat alle projecten de maximale looptijd kunnen hebben. J aarlijks wordt in de Staatscourant het voor de uitvoering van de onderhavige regeling besc hikbare budget gepubliceerd. Tweede lid Indien een BOS-project op meerdere gemeenten betrekking heef t, wordt de uitkering slechts aan één van de betrokken gemeenten ver strekt. De gemeenten bepalen onderling wie de aan vraag voor een uitkering bij het ministerie indient. Ingeval er sprake is van deelgemeente(n) is het altijd de gemeente w aartoe die deelgemeente(n) behoor t die de aanvraag indient. Derde lid De uitkering wordt per project verleend. Aan een gemeente kan voor meer dan één project een uitkering worden verleend. Om te bereik en dat de projecten goed o ver het 10 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

13 land worden gespreid, bepaalt het onderhavige ar tikellid dat er een maximum zit aan het aantal projecten dat in een gemeente wordt uitgev oerd. Gemeenten kunnen zelfstandig BOS-projecten uitv oeren, maar kunnen ook par ticiperen in een samen werkingsverband met meerdere gemeenten. Het derde lid ziet er op toe dat er in totaal per gemeente niet meer dan vijf BOS-projecten worden toegewez en. Zowel de BOS-projecten waarin de gemeente deelneemt, als de BOS-projecten w aarvoor zij een uitkering ontvangt worden hierin meegenomen. Vierde lid De BOS-impuls is een tijdelijk e stimuleringsregeling welk e een duurzaam effect nastreeft. Gebleken is dat van meerjarige projecten eerder een duurzaam resultaat te verwachten is. Daarom is gekozen voor een minimale looptijd van twee jaar. Aangezien het om een tijdelijk e regeling g aat, kan de bijdrage van VWS aan een BOS-project maximaal vier jaar duren. Vijfde lid Indien een gemeente meerdere BOS-projecten v oor ver schillende projectgebieden aanvraagt, moet de gemeente voor elk BOS-project een apar te aanvraag indienen. Elke aanvraag moet worden ingediend met gebruikmaking van het format dat is opgenomen in de bijlage 1 en 2. Op dez e manier is de onderlinge vergelijking van de aanvragen mogelijk. Artikel 3 De criteria in artikel 3 geven aan wat onder een BOS-project wordt ver staan, wat een BOS projectplan dient te bevat ten en waarop een BOS-aan vraag wordt getoetst. BOS-projecten die in aanmerking willen komen v oor een uitkering, dienen aan alle in dit artikel gestelde criteria te voldoen. Eerste lid Samen werking op de betrokken beleidster reinen op gemeentelijk ni veau is een noodzakelijke voorwaarde voor de kwaliteit van het aanbod en voor de duurzaamheid en houdbaarheid er van. Het is een v oorwaarde dat de BOS-aanpak waar mogelijk aansluit bij reeds geformuleerd lok aal beleid en in ieder geval in dit beleid wordt geïntegreerd. Te denken valt hier aan de meerjarenprogramma s van het grotestedenbeleid, aan lok aal gezondheidsbeleid en aan jeugdbeleid. Aan sport- of beweegactiviteiten wordt in dit verband een ruime betek enis toegekend. Het kan gaan om de zogenaamde georg aniseerde spor t- en beweegactiviteiten, zoals sporten en bewegen in (spor t)verenigingsverband of via scouting, maar ook ongeorg aniseerde spor t- en beweegactiviteiten. Onder deze laatste vallen bijvoorbeeld skeeleren of straatvoetbal. Tweede lid De BOS-impuls ric ht zich op lokaal benoemde ac hterstanden. Om de achterstanden in kaart te brengen is een wijkanalyse vereist. De gemeente dient op basis van dez e wijkanalyse het begrip achterstand te operationaliseren en aan te geven op welk e manier men dez e achterstand met de BOS-aanpak wil verminderen dan wel wegwerk en. Hierbij dient de gemeente te onderbouwen w aarom de specifiek e problemen met de gekozen interventies worden aangepakt. Een wijkanalyse dient tevens als 0-meting, zodat na afloop van het project de effecten op lokaal niveau kunnen worden vastgesteld (outcome). Bij de wijk analyse wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand feitenmateriaal en aangesloten bij bestaand instrumentarium, z oals monitor s van de GGD. De evaluatie moet inzicht geven in verschillende aspecten. Ten eerste op het terrein van output; in hoeverre zijn de in het projectplan opgenomen acti viteiten uitgevoerd. 11 Tijdelijk e stimuleringsregeling buur t, onderwijs en sport

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid Dr. Majone Steketee Drs. Jodi Mak Drs. Peter van der Graaf Drs.

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie