PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0

2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen zoals vermeld in de statuten zijn ook op dit reglement van toepassing. Verder wordt in dit reglement verstaan onder: a. fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen; b. bestuur: het bestuur van het fonds; c. wet: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; d. onderneming: de onderneming als bedoeld in de statuten van het fonds; e. aangesloten onderneming: de onderneming, die: - krachtens artikel 2 van de wet tot deelneming in het fonds verplicht is, - door het bestuur op een desbetreffend verzoek als zodanig is toegelaten; f. werknemer: iedere man of vrouw, op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst van een aangesloten onderneming werkzaam; g. deelnemer: de deelnemer als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid; h. gewezen deelnemer: degene wiens deelneming anders dan door overlijden of het ingaan van het ouderdomspensioen is geëindigd en die zijn pensioenaanspraken niet heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder; i. gepensioneerde: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; Pensioenreglement 2006 blz. 1

3 j. partner: - de echtgeno(o)t(e) van de gehuwde deelnemer of van de werknemer als bedoeld in artikel 13.1; - de ongehuwde man of vrouw met wie de ongehuwde deelnemer of de werknemer als bedoeld in artikel 13.1 een partnerrelatie heeft die is geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand; - de ongehuwde en niet als partner geregistreerde persoon met wie de ongehuwde en nietgeregistreerde deelnemer of de werknemer als bedoeld in artikel 13.1 samenwoont, die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van deze deelnemer of werknemer als bedoeld in artikel 13.1 is en die in een notarieel verleden samenlevingscontract door de ongehuwde en nietgeregistreerde deelnemer -onder herroeping van eerdere begunstiging van partnerpensioen- is aangewezen als begunstigde van partnerpensioen; k. gewezen partner: - de man of vrouw van wie het huwelijk met de (gewezen) deelnemer na het begin van zijn of haar deelneming in het fonds is beëindigd door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed; - de ongehuwde man of vrouw van wie de registratie van de partnerrelatie met de (gewezen) deelnemer na het begin van zijn of haar deelneming in het fonds in de registers van de burgerlijke stand is beëindigd anders dan door de dood of vermissing, maar niet door omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk; - de ongehuwde en niet-geregistreerde partner van de (gewezen) deelnemer van wie de partnerrelatie na het begin van diens deelneming in het fonds is beëindigd; l. arbeidsongeschikt(heid): arbeidsongeschikt(heid) in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De vaststelling - al dan niet met terugwerkende kracht - van de mate van arbeidsongeschiktheid door de uitvoeringsinstelling van die wet is beslissend voor de toepassing van dit reglement; m. stijgingspercentage: het percentage, afgerond op twee decimalen, waarmee de lonen in de bedrijfstak handel in bouwmaterialen in de periode van 2 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan de aanpassingsdatum tot en met 1 januari van het lopende kalenderjaar zijn gewijzigd; n. pensioendatum: de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 65 jaar wordt of, indien hij voordien is overleden, zou zijn geworden; o. pensioeningangsdatum: de daadwerkelijke ingangsdatum van het pensioen. De deelnemer kan voor vervroeging van de pensioendatum kiezen. De pensioeningangsdatum ligt dan tussen de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 60 jaar wordt en de pensioendatum. Indien hij hier niet voor kiest is de pensioeningangsdatum gelijk aan de pensioendatum; p. het vervallen pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, dat van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2005 heeft gegolden en dat met ingang van 1 januari 2006 buiten werking is getreden; q. invaliditeitspensioenregeling: de in hoofdstuk 10 omschreven voorziening; Pensioenreglement 2006 blz. 2

4 r. cao-partijen: - de Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, - FNV Bondgenoten, - de CNV Dienstenbond, en - De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening; s. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan; t. lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte; u. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voorzover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet; v. nabestaandenpensioen: partnerpensioen en wezenpensioen; w. scheiding: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, of beëindiging van een partnerrelatie in de zin van het pensioenreglement; x. het uitvoeringsreglement: het uitvoeringsreglement van het fonds. Overal waar in dit reglement de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt gebruikt, geldt het gestelde zowel voor mannen als voor vrouwen. ARTIKEL 1.2 Deelnemerschap 1. Deelnemers in de zin van dit reglement zijn de werknemers die: a. krachtens artikel 2 van de wet tot deelneming verplicht zijn. Dit zijn de werknemers, met uitzondering van bestuurders van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, in de leeftijd van 21 tot en met uiterlijk 64 jaar; of b. behoren tot een groep van werknemers in dienst van een aangesloten onderneming, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder b, van de statuten. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld wordt in deze regeling onder deelneming, deelnemerschap of deelnemingsperiode verstaan deelneming, deelnemerschap of deelnemingsperiode gelegen na op of na 1 januari 2006 Pensioenreglement 2006 blz. 3

5 2. Het deelnemerschap gaat in: a. voor de werknemers, bedoeld in het eerste lid, onder a, op het tijdstip, waarop de verplichtstelling voor hen van kracht wordt; b. voor de werknemers, bedoeld in het eerste lid, onder b, op het tijdstip waarop zij krachtens overeenkomst tussen het fonds en de aangesloten onderneming, waarbij zij in dienst zijn, voor deelneming in aanmerking komen. 3. Het deelnemerschap eindigt: a. bij het bereiken van de pensioeningangsdatum; b. bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum; c. door het verlies van de hoedanigheid van werknemer of het eindigen van de verplichting tot deelneming, tenzij de deelneming wordt voortgezet krachtens het vierde lid; d. voor de deelnemers, bedoeld in het eerste lid, onder b: wanneer de overeenkomst tussen het fonds en de aangesloten onderneming, waarbij zij in dienst zijn, wordt beëindigd. 4. Het deelnemerschap van degenen, die de hoedanigheid van werknemer hebben verloren of voor wie de verplichting tot deelneming is geëindigd, wordt voortgezet: a. indien en zolang de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ingevolge artikel 7.2 respectievelijk 6.3 van dit reglement ten laste van het fonds wordt voortgezet; b. indien en zolang de pensioenopbouw wegens vrijwillige premiebetaling ingevolge artikel 6.2 van dit reglement wordt voortgezet. ARTIKEL 1.3 Pensioenaanspraken 1. Mits aan de specifieke voorwaarden wordt voldaan en voor zover in de deelnemingsperiodes premie is betaald, geeft de deelneming aanspraak op: a. ouderdomspensioen aan de deelnemer en gewezen deelnemer; b. partnerpensioen aan de partner van de deelnemer of van de gewezen deelnemer of gepensioneerde die een gedeelte van zijn ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen; c. bijzonder partnerpensioen aan de gewezen partner van de gewezen deelnemer of van de gepensioneerde die (een gedeelte van) zijn ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen; d. wezenpensioen aan: - de kinderen beneden de 18-jarige leeftijd van de deelnemer, die tot deze deelnemer in familierechtelijke betrekking staan; - de stief- en pleegkinderen beneden de 18-jarige leeftijd van de deelnemer, die ten tijde van zijn overlijden door hem worden verzorgd en opgevoed. 2. Met kinderen beneden de 18-jarige leeftijd worden gelijk gesteld kinderen van 18 tot en met 26 jaar wier voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep. Pensioenreglement 2006 blz. 4

6 3. Indien een werknemer jonger dan 21 jaar in dienst van een aangesloten onderneming waaraan geen vrijstelling als bedoeld in hoofdstuk 11 van het uitvoeringsreglement is verleend of die een zodanig verzoek heeft ingediend overlijdt, bestaat tegenover het fonds aanspraak op de in het eerste lid onder b en d, voor de partner respectievelijk de kinderen van de overleden werknemer jonger dan 21 jaar bedoelde pensioenen, met toepassing van het daaromtrent in artikel 13.1 bepaalde. In hoofdstuk 11 van het uitvoeringsreglement zijn bepalingen opgenomen over het verkrijgen van vrijstelling van de verplichte deelneming in het fonds op grond van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf Jaarlijks wordt per 1 januari bij de vaststelling van de aanspraken voor iedere deelnemer het verschil vastgesteld tussen enerzijds het op de pensioendatum te bereiken ouderdomspensioen en anderzijds het tijdsevenredige ouderdomspensioen, dat betrekking heeft op de dan verstreken deelnemersjaren. Het aldus vastgestelde verschil wordt naar rato van de tot de pensioendatum door te brengen jaren door middel van koopsomstortingen door het fonds ingekocht. Het verschil tussen het hiervoor bedoelde tijdsevenredige ouderdomspensioen en het dan reeds gefinancierde ouderdomspensioen wordt ineens door middel van een koopsom gefinancierd. 5. Het fonds administreert de deelnemingsjaren van de deelnemers. Onder deelnemingsjaren wordt in dit verband verstaan: perioden als bedoeld in artikel 10ab van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting Op verzoek van de (gewezen) deelnemer verstrekt het fonds een opgave van de deelnemingsjaren en de schriftelijke bescheiden die de deelnemingsperioden, voorafgaande aan een vóór 1 januari 2005 gedane waardeoverdracht kunnen staven overeenkomstig de voorschriften gesteld in de artikelen 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord De opgave wordt verstrekt binnen drie maanden nadat het verzoek bij het fonds is binnengekomen. Het fonds kan de (gewezen) deelnemer een vergoeding vragen voor de kosten die aan de verstrekking van de opgave verbonden zijn. ARTIKEL 1.4 Verplichtingen van de aangesloten ondernemingen, deelnemers en pensioengerechtigden 1. De aangesloten ondernemingen, de deelnemers en degenen die aan de bepalingen van de statuten en dit reglement aanspraak op pensioen of een andere uitkering ontlenen, zijn verplicht aan het fonds de door het fonds voor een goede uitvoering van de statuten en van dit reglement nodig geachte inlichtingen te verstrekken, respectievelijk bescheiden te overleggen. Dit moet geschieden binnen de door het fonds gestelde termijn. De aangesloten ondernemingen zijn verplicht aan een door het fonds aan te wijzen persoon inzage te verlenen van zakelijke gegevens en bescheiden, waarvan de inzage door het fonds nodig wordt geoordeeld voor een goede uitvoering van de statuten en van dit reglement. 2. Bij niet voldoening aan het bepaalde in het eerste lid is het fonds bevoegd de nodige gegevens naar beste weten vast te stellen en zijn de betrokkenen aan deze vaststelling gebonden. Pensioenreglement 2006 blz. 5

7 ARTIKEL 1.5 Wettelijke bepalingen 1. Een aanspraak op pensioen kan niet bij overeenkomt tussen de (gewezen) deelnemer en het fonds worden verminderd zonder schriftelijke toestemming van de partner. Dit geldt niet als de vermindering het gevolg is van een wettelijke bepaling. 2. Pensioenen en aanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 3. Verpanding is toegestaan voor het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet Vervreemding is toegestaan op grond van artikel 57, vijfde lid, van de Pensioenwet. 5. Volmacht tot invordering van uitkeringen uit hoofde van een pensioenrecht, onder welke vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk. 6. Beslag op pensioen is slechts mogelijk indien en voorzover dit wettelijk is toegestaan. 7. In geval van beslaglegging op pensioen is het fonds bevoegd de daarmee gepaard gaande kosten geheel of gedeeltelijk bij de pensioengerechtigde in rekening te brengen, al dan niet door verrekening met dat pensioen. 8. Elk beding, strijdig met het bepaalde in een van de voorgaande leden van dit artikel, is ten opzichte van het fonds nietig. 9. Bij de vaststelling van pensioenen en aanspraken worden de in de Wet op de loonbelasting 1964 aangegeven maxima en begrenzingen mee in aanmerking genomen. 10. De bij de uitvoering van dit reglement gebruikte actuariële tabellen zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. ARTIKEL 1.6 Aanpassing van de te verwerven aanspraken Het pensioenreglement kan worden aangepast wat betreft de in de toekomst te verwerven pensioenaanspraken. Bij het aanpassen van het pensioenreglement volgt het fonds de voorschriften hiervoor vastgelegd in het uitvoeringsreglement van het fonds. Van aanpassing van het pensioenreglement als bedoeld in dit artikel kan met name sprake zijn als de premie voor de pensioenregeling hoger dreigt te worden dan acceptabel is voor de cao-partijen in de bedrijfstak. Pensioenreglement 2006 blz. 6

8 ARTIKEL 1.7 Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 1. De ten laste van het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen door het fonds verminderd worden. Het fonds is daartoe uitsluitend bevoegd indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt; b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de ondernemingen onevenredig worden geschaad; en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen drie jaar te geraken uit een situatie van onderdekking. 2. Een vermindering van de aanspraken ingevolge het vorige lid zal voor iedere deelnemer, gewezen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde en pensioengerechtigde worden bepaald naar evenredigheid van de hoogte van hun pensioenaanspraken en/of pensioenrechten ten tijde van de vermindering. Het bestuur is bevoegd de reeds ingegane pensioenen geheel of ten dele van deze vermindering uit te zonderen. 3. Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de ondernemingen schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 4. De vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, ondernemingen en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. ARTIKEL 1.8 Karakter pensioenregeling 1. Deze pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. 2. Voor de jaarverslaglegging wordt de pensioenregeling geclassificeerd als een Defined Contributionregeling, omdat de onderneming is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en geen verplichting heeft tot het betalen van aanvullende bijdragen. De onderneming heeft slechts een verplichting tot het betalen van de doorsneepremie. Pensioenreglement 2006 blz. 7

9 HOOFDSTUK 2 LOON / PENSIOENGRONDSLAGEN ARTIKEL 2.1 Loon 1. Onder loon wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan het op de datum van vaststelling van de pensioengrondslagen voor de deelnemer geldende vaste jaarsalaris in geld vermeerderd met: a. de vakantietoeslag en b. vaste toeslagen van structurele aard, voorzover schriftelijk overeengekomen, maar met uitzondering van het genot van een ter beschikking gestelde auto als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting Het in aanmerking te nemen loon bedraagt per 1 januari 2011 ten hoogste ,-- per jaar. 3. Indien het loon, dat in een kalenderjaar uit een arbeidsovereenkomst wordt genoten, betrekking heeft op een gedeelte van het jaar, worden het ingevolge de vorige leden vastgestelde loon en de franchise naar evenredigheid verlaagd. 4. Het maximum loon wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met het stijgingspercentage. Het aldus aangepaste bedrag wordt naar boven afgerond op een hele euro. 5. Indien op de datum van vaststelling van de pensioengrondslagen de aangesloten onderneming aan de werknemer tijdelijk geen loon of niet het normale loon is verschuldigd, omdat de werknemer: a. ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling, of b. om andere redenen vallend onder diensttijd genoemd in artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 met uitzondering van de reden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, ten vierde, van dat artikel tijdelijk geen of niet gedurende de voor hem geldende werktijd arbeid verricht in dienst van de aangesloten onderneming, wordt met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid gedurende maximaal één jaar als het loon van de deelnemer beschouwd het loon, dat zonder verzuim voor hem zou hebben gegolden. 6. De beperking tot maximaal één jaar als bedoeld in het vorige lid geldt niet indien de deelnemer gebruik maakt van de regeling van ouderschapsverlof, zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg. Pensioenreglement 2006 blz. 8

10 ARTIKEL 2.2 Pensioengrondslagen 1. Pensioengrondslag A van de deelnemer is gelijk aan het voor hem op de datum van vaststelling geldende, tot een jaarbedrag herleide en op een hele euro naar boven afgeronde loon, uitgaande van de normale bij de onderneming geldende wekelijkse arbeidsduur tot een bepaald maximum (in ,--), verminderd met een franchise. Het in de vorige volzin bedoelde maximum loon wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met het stijgingspercentage. Het aldus aangepaste bedrag wordt naar boven afgerond op een hele euro. Pensioengrondslag B van de deelnemer is gelijk aan het in de vorige volzin bedoelde loon dat ligt tussen het in de vorige volzin bedoelde maximum en een bedrag van ,-- (in 2011). 2. De franchise bedoeld in het vorige lid bedraagt per 1 januari , De franchise wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met het stijgingspercentage. Het aldus aangepaste bedrag wordt naar boven afgerond op een hele euro. Indien de ontwikkeling van de franchise en de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) naar het oordeel van het bestuur te ver uiteen gaan lopen, zal het bestuur dit aan cao-partijen mededelen, vergezeld van de vraag of de franchise op andere wijze dan hiervoor omschreven dient te worden aangepast. 4. De franchise is ten minste gelijk aan de uitkering aan een gehuwde persoon zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdeel b, van de AOW, vermeerderd met de vakantietoeslag op grond van de AOW. 5. De pensioengrondslag van de deelnemer wordt vastgesteld of opnieuw vastgesteld: a. bij de aanvang van elk kalenderjaar; b. indien de tussen de deelnemer en zijn onderneming overeengekomen wekelijkse arbeidsduur in de loop van een kalenderjaar wijzigt; c. indien het loon van de deelnemer in de loop van een kalenderjaar een verlaging ondergaat als gevolg van een demotie die niet kan worden gezien als een verlaging in de zin van artikel 18g, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964; d. indien het levensloopverlof in de loop van een kalenderjaar wordt beëindigd; e. indien de deelneming in de loop van een kalenderjaar aanvangt of opnieuw aanvangt: bij de aanvang respectievelijk de hernieuwde aanvang van de deelneming; f. indien de deelnemer in de loop van een kalenderjaar aansluitend een arbeidsovereenkomst met een andere aangesloten onderneming aangaat: bij de aanvang van de nieuwe arbeidsovereenkomst; g. voor degene die zowel op 30 juni 2001 als op 1 juli 2001 deelnemer was in de pensioenregeling van het fonds en dit onafgebroken blijft tot de ingangsdatum van het prepensioen: bij het ingaan van het prepensioen. 6. De ingevolge het eerste lid vastgestelde pensioengrondslag A bedraagt per 1 januari 2011 ten minste 4.643, De minimum pensioengrondslag wordt jaarlijks per de eerste januari aangepast met het stijgingspercentage. Het aldus berekende bedrag wordt op een hele euro naar boven afgerond. 8. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de ingevolge het vijfde lid, onder g vastgestelde pensioengrondslag gelijk aan het bedrag van de pensioengrondslag als genoemd in het zesde lid, met inachtneming van het bepaalde in het zevende lid. Pensioenreglement 2006 blz. 9

11 HOOFDSTUK 3 PREMIEVASTSTELLING EN -AFDRACHT ARTIKEL 3.1 Premiepercentage 1. De periode waarover de aangesloten onderneming voor een deelnemer premie verschuldigd is vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de 21-jarige leeftijd ligt respectievelijk de latere datum van indiensttreding en eindigt op de pensioeningangsdatum. Het bestuur stelt jaarlijks, gehoord cao-partijen, de hoogte van de premie vast. De verschuldigde premie bedraagt met ingang van 2010: - voor de ouderdomspensioenregeling: 22,2% van pensioengrondslag A en 6,4% van pensioengrondslag B; - voor de invaliditeitspensioenregeling: 0% van de heffingsgrondslag van de deelnemer die nog niet de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt. 2. Voor een gedeelte van een jaar wordt de premie berekend over een evenredig gedeelte van de in het eerste lid genoemde grondslagen. 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is voor de volledig arbeidsongeschikte deelnemer geen premie verschuldigd vanaf het moment van arbeidsongeschikt worden. 4. Op basis van (de ontwikkeling van) de financiële positie van het fonds kan het bestuur voor de aanvang van het kalenderjaar, gehoord de actuaris en gehoord cao-partijen, besluiten tot een aanpassing van de in het eerste lid vermelde doorsneepremie. ARTIKEL 3.2 Afdracht van de premie 1. De aangesloten onderneming is de premie voor de in haar dienst zijnde deelnemer tot de pensioeningangsdatum verschuldigd aan het fonds. Van de premie komt eenderde ten laste van de deelnemer en tweederde ten laste van de aangesloten onderneming. De deelnemer is zijn aandeel in de premie verschuldigd aan de aangesloten onderneming. 2. De aangesloten onderneming is gerechtigd bij elke loonbetaling op het loon in te houden (het aandeel in) de premie, (dat) die de deelnemer aan zijn aangesloten onderneming verschuldigd is ter zake van de periode, waarop de loonbetaling betrekking heeft. Indien en voorzover de aangesloten onderneming geen loon aan de deelnemer is verschuldigd, moet de deelnemer (zijn aandeel in) de premie aan de aangesloten onderneming betalen. Pensioenreglement 2006 blz. 10

12 ARTIKEL 3.3 Niet aan het fonds afgedragen premie Indien de werkgever de premie niet aan het fonds heeft betaald, wordt voor de vaststelling van de pensioenaanspraken van de deelnemer en zijn nagelaten betrekkingen zoals beschreven in het eerste lid van artikel 1.3 de premie geacht aan het fonds te zijn betaald, tenzij: a. het premie betreft die verschuldigd is over de in artikel 64, lid 1, onder c, van de Werkloosheidswet bedoelde periode; b. er sprake is van boze opzet bij werkgever en werknemer. Hiervan is in ieder geval sprake indien het premie betreft die verschuldigd is door een werkgever, die welbewust de premie niet heeft betaald en gebleken is dat de werknemer daarmee heeft ingestemd; of c. om een andere reden niet van het fonds kan worden verwacht dat het pensioenaanspraken aan de deelnemer of zijn nagelaten betrekkingen toekent. Pensioenreglement 2006 blz. 11

13 HOOFDSTUK 4 OUDERDOMSPENSIOENREGELING ARTIKEL 4.1 Ouderdomspensioen 1. Het jaarlijkse ouderdomspensioen bedraagt 2% van de som van de pensioengrondslagen A en 0,25% van de som van de pensioengrondslagen B. Het ouderdomspensioen mag op het tijdstip van ingang, inclusief AOW-uitkering, niet uitgaan boven 100% van het pensioengevend loon als bedoeld in artikel 2.1. Indien de premie is berekend over een gedeelte van de pensioengrondslag(en), wordt bij de bepaling van de som alleen met dat gedeelte van de pensioengrondslag(en) rekening gehouden. 2. Het ouderdomspensioen van de deelnemer of gewezen deelnemer gaat in op de pensioendatum en eindigt op de laatste dag van de maand, waarin de gepensioneerde overlijdt. ARTIKEL 4.2 Flexibilisering De deelnemer mag binnen bepaalde grenzen veranderingen aanbrengen in de voor hem verzekerde pensioenaanspraken. Hiermee kan hij zijn pensioenaanspraken beter afstemmen op zijn persoonlijke situatie. De volgende mogelijkheden zijn toegestaan: vervroeging ten opzichte van de pensioendatum; uitruil van pensioenaanspraken; en hoog-laag constructie. Ook combinaties van deze flexibiliseringsmogelijkheden zijn toegestaan. De hiervoor aangegeven volgorde dient daarbij te worden aangehouden. ARTIKEL 4.3 Vervroegde ingang van het ouderdomspensioen 1. Op verzoek van de deelnemer gaat het ouderdomspensioen in vóór de pensioendatum. In deze gevallen wordt het ouderdomspensioen verlaagd aan de hand van een door het bestuur, gehoord de actuaris, met inachtneming van de volgens algemeen aanvaarde actuariële grondslagen vastgestelde tabel. De tabel met vervroegingsfactoren is opgenomen in bijlage 3 bij dit reglement. Het verzoek tot vervroeging van het ouderdomspensioen moet drie maanden vóór de gewenste pensioeningangsdatum worden ingediend bij het fonds en de partner in de zin van artikel 1.1, onder j, dient schriftelijk te verklaren hiermee in te stemmen. Pensioenreglement 2006 blz. 12

14 De deelnemer moet voorts tegenover het fonds schriftelijk verklaren dat de lopende dienstbetrekking op de pensioeningangsdatum in verband met pensionering is geëindigd en dat hij ook niet de intentie heeft om in de toekomst een dienstbetrekking aan te gaan. De eventuele fiscale gevolgen in verband met de vervroeging komen volledig voor rekening van de deelnemer. 2. Het ouderdomspensioen kan niet ingaan vóór de eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 60 jaar wordt bereikt. 3. Van vervroeging van het ouderdomspensioen in de zin van het tweede lid kan slechts sprake zijn indien en voorzover de dienstbetrekking in verband met pensionering wordt beëindigd. 4. Indien het verlaagde ouderdomspensioen door de keuze van een vervroegde pensioeningangsdatum onder de grens voor afkoop wegens gering bedrag als bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Pensioenwet zou uitkomen, kan het pensioen op die datum niet ingaan. In dat geval zal een zodanige vervroegde ingangsdatum moeten worden gekozen, dat het pensioen boven de afkoopgrens blijft uitkomen. ARTIKEL 4.4 Uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen 1. Op de pensioeningangsdatum en bij beëindiging van de deelneming vóór de pensioeningangsdatum wordt een deel van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen vermeerderd met de daarop ingevolge artikel 8.1 verleende verhogingen omgezet in aanspraken op partnerpensioen. De hoogte van het uit uitruil te verkrijgen partnerpensioen bedraagt 70% van de verlaagde aanspraken op ouderdomspensioen. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de deelnemer het fonds te kennen geven dat hij geen uitruil van het ouderdomspensioen dan wel een afwijkend uitruilpercentage wenst. Deze kennisgeving dient uiterlijk zes maanden vóór de pensioeningangsdatum respectievelijk binnen twee maanden na beëindiging van de deelneming te worden gedaan en de partner in de zin van artikel 1.2, onder j, dient schriftelijk te verklaren hiermee in te stemmen. Het partnerpensioen, inclusief AOWuitkering, mag na uitruil van het ouderdomspensioen niet uitgaan boven 70% van het pensioengevend loon als bedoeld in artikel Indien uitruil plaatsvindt conform het bepaalde in het eerste of tweede lid, is de op het moment van uitruil geldende ruilvoet van toepassing. Het bestuur stelt voor de periode van 1 juli 2010 tot 1 juli 2015 een sekseneutrale ruilvoet vast, die voor deelnemers en gewezen deelnemers hetzelfde is. Een eenmaal toegepaste ruilvoet wijzigt ten aanzien van betrokkene niet ook al wordt de ruilvoet na afloop van de periode voor nieuwe gevallen aangepast. Pensioenreglement 2006 blz. 13

15 4. Het ouderdomspensioen wordt verlaagd aan de hand van een door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgestelde tabel. De tabel bevat de in het derde lid bedoelde ruilvoet en is hieronder opgenomen. partnerpensioen in % van het ouderdomspensioen resterende ouderdomspensioen op 65 0% 100% 30% 92% 70% 83% 100% 77% De tabel met ruilvoeten bij een pensioeningangsdatum die ligt voor 65 jaar is opgenomen in bijlage 5 bij dit reglement. Het is ook mogelijk om de volgende percentages aan partnerpensioen te hanteren: 40, 50, 60, 80 en 90%. Bij deze tussenliggende percentages wordt lineair geïnterpoleerd tussen de hierboven weergegeven percentages. 5. Na uitruil van de aanspraken op ouderdomspensioen, vervallen de aanspraken van de deelnemer op het gedeelte van het pensioen dat hij heeft uitgeruild op de pensioeningangsdatum. 6. Voor het door uitruil verkregen partnerpensioen gelden dezelfde bepalingen als die van toepassing zijn op het ingevolge de gewone regeling verkregen pensioen. 7. Uitruil van het ouderdomspensioen heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. 8. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing ten aanzien van de aanspraken verkregen vóór 1 juli ARTIKEL 4.5 Hoog-laag constructie 1. De deelnemer die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen, kan verzoeken het ouderdomspensioen zodanig vast te stellen dat de hoogte daarvan veranderlijk is in de tijd (hoog-laag constructie), waarbij de deelnemer de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een ouderdomspensioen dat vanaf de pensioeningangsdatum tot de pensioendatum hoog is en vervolgens vanaf de pensioendatum laag. 2. Het verzoek om een hoog-laag constructie van het ouderdomspensioen moet drie maanden vóór de gewenste pensioeningangsdatum worden ingediend bij het fonds en de partner in de zin van artikel 1.1, onder j, dient schriftelijk te verklaren hiermee in te stemmen. Pensioenreglement 2006 blz. 14

16 3 De variabiliteit in de hoogte van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld aan de hand van door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgestelde sexeneutrale tabellen welke zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële principes. Deze tabellen zijn in bijlage 4 bij dit pensioenreglement gevoegd en maken daarvan onderdeel uit. Conform het bepaalde in artikel 18d, eerste lid, onder b van de wet op de loonbelasting 1964, mag daarbij de laagste uitkering niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering en moet de mate van variatie uiterlijk op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen worden vastgesteld. Bij de toetsing of de variatie binnen de aangegeven bandbreedte blijft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18d, derde lid van de wet op de loonbelasting 1964, in de jaren tussen de pensioeningangsdatum en de pensioendatum buiten beschouwing een bedrag gelijk aan tweemaal de voor die jaren geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantietoeslag. Pensioenreglement 2006 blz. 15

17 HOOFDSTUK 5 NABESTAANDENPENSIOENREGELING ARTIKEL 5.1 Risico-partnerpensioen 1. In geval van overlijden tijdens de deelneming bedraagt het jaarlijkse partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedoeld in artikel 4.1 vermeerderd met de daarop ingevolge artikel 8.1 verleende verhogingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1. Bij de berekening van het jaarlijkse partnerpensioen wordt er van uitgegaan, dat: - de deelneming van het tijdstip van overlijden tot de pensioeningangsdatum onafgebroken zou hebben voortgeduurd, en - over die tijd premie zou zijn betaald naar de ten tijde van zijn overlijden voor de deelnemer geldende pensioengrondslagen. 2. Van de pensioengrondslagen bedoeld in het vorige lid wordt niet meer in aanmerking genomen dan het bedrag van de pensioengrondslagen, die voor de deelnemer volgens artikel 2.2 ten tijde van zijn overlijden zou hebben gegolden, indien deze grondslagen zouden zijn vastgesteld op basis van een loonbedrag dat als volgt wordt verkregen: a. uitgegaan wordt van het tot een jaarbedrag herleide loon, waarvan zou zijn uitgegaan als de pensioengrondslagen van de deelnemer één jaar voor zijn overlijden respectievelijk op de latere begindatum van zijn laatste arbeidsovereenkomst zou zijn vastgesteld; b. vervolgens wordt het onder a bedoelde loonbedrag verhoogd met het percentage, dat verkregen wordt door het stijgingspercentage te verhogen met Degene, die als deelnemer de prepensioendatum dan wel de eerdere ingangsdatum van het prepensioen heeft bereikt en komt te overlijden in de periode vanaf de prepensioendatum dan wel de eerdere ingangsdatum van het prepensioen tot de pensioendatum, wordt geacht als deelnemer te zijn overleden. 4. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer overlijdt. Het eindigt op de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. Pensioenreglement 2006 blz. 16

18 ARTIKEL 5.2 Bijzonder partnerpensioen 1. Indien op de pensioeningangsdatum, bij beëindiging van de deelneming vóór de pensioeningangsdatum of bij scheiding een gedeelte van het ouderdomspensioen is uitgeruild voor partnerpensioen, heeft de gewezen partner in geval van echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van de registratie van de partnerrelatie na de pensioendatum of de eerdere ingangsdatum van het ouderdomspensioen aanspraak op bijzonder partnerpensioen ter hoogte van de aanspraak die hij/zij voordien als partner had. 2. Geen aanspraak op bijzonder partnerpensioen krachtens dit artikel heeft degene die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot conversie van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in artikel 7.3, vijfde lid. 3. Aan de gewezen partner van de gepensioneerde voor wie aanspraak is ontstaan op bijzonder partnerpensioen wordt een bewijs van deze aanspraak uitgereikt. 4. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de (gepensioneerde) deelnemer overlijdt. Het eindigt op de laatste dag van de maand waarin de gewezen partner overlijdt. 5. De gewezen partner met een recht op bijzonder partnerpensioen heeft het recht dit (gedeeltelijk) te vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde. Dit onder de voorwaarde dat de vervreemding onherroepelijk is, bij notariële akte is overeengekomen en het fonds zich bereid heeft verklaard om een eventueel uit de overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken. Het fonds is bevoegd een vergoeding voor de administratiekosten te vragen. 6. Indien de partnerrelatie als bedoeld in artikel 1.1, onder j, derde gedachtestreepje, anders dan door overlijden van de deelnemer wordt beëindigd, is de in de voorafgaande leden beschreven regeling betreffende toekenning van bijzonder partnerpensioen van overeenkomstige toepassing. Dit onder voorwaarde dat is voldaan aan het bepaalde in het zevende lid. 7. Het einde van de partnerrelatie moet binnen twee jaar na het eindigen ervan aan het fonds worden gemeld door: a. een gezamenlijke verklaring aan het fonds waarin de partners verklaren dat de partnerrelatie is beëindigd, of b. overlegging van een kopie van het aangetekende schrijven van één van de partners aan de andere partner dan wel de notaris-bewaarder van het samenlevingscontract waarmee de partnerrelatie wordt beëindigd. 8. Voor de toepassing van dit pensioenreglement wordt als einde van de partnerrelatie als bedoeld in artikel 1.1, onder j, derde gedachtestreepje, aangemerkt de dagtekening van de gezamenlijke verklaring waarmee de beëindiging een feit is geworden dan wel de datum van aantekening van het aangetekende schrijven van één van de partners. Indien naar het oordeel van het fonds geen eenduidigheid bestaat over de beëindigingdatum, wordt als beëindigingdatum aangehouden de datum waarop volgens het bevolkingsregister de inschrijving van de deelnemer en zijn gewezen partner op hetzelfde adres is geëindigd. Pensioenreglement 2006 blz. 17

19 ARTIKEL 5.3 Risico-wezenpensioen 1. In geval van overlijden tijdens de deelneming bedraagt het jaarlijkse wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen bedoeld in artikel 4.1 vermeerderd met de daarop ingevolge artikel 8.1 verleende verhogingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1. Bij de berekening van het jaarlijkse wezenpensioen wordt er van uitgegaan, dat: - de deelneming van het tijdstip van overlijden tot de pensioeningangsdatum onafgebroken zou hebben voortgeduurd, en - over die tijd premie zou zijn betaald naar de ten tijde van zijn overlijden voor de deelnemer geldende pensioengrondslagen. Het bepaalde in artikel 5.1, tweede lid, is van toepassing. 2. Het wezenpensioen wordt verdubbeld met ingang van de eerste dag van de maand, waarin het kind ouderloos wordt. 3. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer overlijdt. Het wezenpensioen eindigt op de laatste dag van de maand, waarin het kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Wanneer het echter een kind betreft als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, eindigt het wezenpensioen op de laatste dag van de maand, waarin het de 27-jarige leeftijd bereikt, dan wel waarin voordien niet langer wordt voldaan aan het in genoemde bepaling bedoelde vereiste. Het wezenpensioen eindigt voorts op de laatste dag van de maand, waarin het kind overlijdt. ARTIKEL 5.4 Geen aanspraak op (bijzonder) partner- en/of wezenpensioen 1. Voor de partner als bedoeld in artikel 1.1, onder j, derde gedachtestreepje, bestaat geen aanspraak op partnerpensioen indien de partner niet middels een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie kan aantonen direct voorafgaand aan het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde met deze (gewezen) deelnemer of gepensioneerde permanent te hebben samengewoond. 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien deze toepassing naar het oordeel van het bestuur zou leiden tot bijzondere hardheid. 3. Indien de partner en/of wees schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde bestaat geen aanspraak op partner- of wezenpensioen voor de betreffende partner en/of wees. 4. Voor de partner als bedoeld in artikel 1.1, onder j, derde gedachtestreepje, bestaat bovendien geen aanspraak op bijzonder partnerpensioen a. indien in het notarieel verleden samenlevingscontract geen eenzijdige opzeggingsclausule is opgenomen; en b. indien het einde van de partnerrelatie niet binnen twee jaar na het eindigen ervan door ten minste één van de partners aan het fonds is gemeld, door overlegging van een kopie van het aangetekende schrijven aan de andere partner dan wel de notaris-bewaarder van het samenlevingscontract waarmee de partnerrelatie wordt beëindigd. Pensioenreglement 2006 blz. 18

20 5. In geval er op enig moment gelijktijdig sprake is van meerdere partners beslist het bestuur welke partner als begunstigde van het (bijzonder) partnerpensioen zal worden aangemerkt. Pensioenreglement 2006 blz. 19

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 Leeswijzer Partijen bij de cao voor de glastuinbouw hebben de cao zoals die geldt voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30

Nadere informatie

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken).

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Collectieve arbeidsovereenkomst voor het reprografisch bedrijf 2014 2015 Tussen ondergetekenden,

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf 130288/446 26 juni 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013 Woord vooraf De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (waaraan deelnemen BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,

Nadere informatie