Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam"

Transcriptie

1 Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen 7 4 Wie betaalt de premie voor uw pensioen? 9 5 Blijft uw pensioen op peil? 10 6 Flexibel pensioen. De keus is aan u! 11 7 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 12 8 Veranderingen in uw persoonlijke situatie 13 9 Financieel voorbehoud Ballast Nedam 16

4 Inleiding Deze populaire versie is een vereenvoudigde en makkelijk te lezen versie van het pensioenreglement. Het volledige pensioen reglement kunt u opvragen bij uw personeelsadviseur in uw bedrijf of regio of downloaden van de website van het Pensioenfonds (www.bnpf.nl). Aan deze populaire versie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Pensioenreglement is het document waar rechten aan kunnen worden ontleend. Officieel wordt het woord pensioen gebruikt wanneer gesproken wordt over het recht op een pensioenuitkering dat bij de werk gever wordt opgebouwd. U krijgt deze uitkering in principe als u 65 jaar bent geworden en stopt met werken. In de praktijk is het woord pensioen echter een verzamelnaam voor drie verschillende pijlers namelijk: 1ste pijler: het pensioen van de overheid de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW). 2e pijler: het pensioen dat u opbouwt bij de werkgever. 3e pijler: het privé-pensioen dat bestaat uit de eigen middelen die u zelf inzet voor uw pensioenvoorziening. Bij eigen middelen kunt u denken aan spaargeld en lijfrentes, levensloopregeling. In deze brochure gaan wij vooral in op de tweede pijler: het pen sioen dat u opbouwt in de pensioenregeling die ondergebracht is bij de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. U kunt ook informatie over de pensioenregeling op de website van het pensioenfonds (www.bnpf.nl) vinden. Daarnaast kunnen wij u voor algemene objectieve informatie over pensioen de website aanbevelen. Voor meer informatie over de AOW en ANW verwijzen wij u naar de website Als medewerker bij Ballast Nedam en deelnemer aan deze regeling, is het mogelijk dat u daarnaast nog aan andere pensioen regelingen deelneemt: Pensioenregeling Overgangsregeling 55+/55- Excedentregeling BN overgangsregeling Arbeidsongeschikheidsverzekering ANW-verzekering Ondergebracht bij BPF Bouw Cordares Verzekeringen Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden Indien u vragen over deze regelingen heeft, kunt u met uw personeelsadviseur in uw bedrijf contact opnemen. Deze populaire versie heeft uitsluitend betrekking op de pensioenregeling van het Pensioenfonds Ballast Nedam. 2

5 Type pensioenregeling De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst op basis van een collectieve beschikbare premieregeling. Dit betekent dat u geen gegarandeerd recht opbouwt op een vast pensioen dat afhankelijk is van uw salaris, maar dat de totale premie (werkgeversdeel plus werknemersdeel) het uitgangspunt is. Ballast Nedam en uzelf betalen ieder een deel van de premie die, iedere periode in het pensioenfonds wordt gestort. Het Pensioenfonds gebruikt deze premie voor de opbouw van uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. De collectieve beschikbare premie wordt verdeeld op basis van een middelloonregeling. Een middelloonregeling is een pensioen regeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden. De eerder opgebouwde pensioenen worden dus niet automatisch verhoogd naar uw laatstverdiende salaris. Vandaar de term middelloon. Het vaste jaarsalaris dat u verdient op 1 januari is het uitgangspunt voor de vaststelling van de (indicatieve) pensioen opbouw in dat jaar. De financiële risico s, waaronder het beleggingsrisico, deelt u met de andere deelnemers in het Pensioenfonds. Voor u betekent dit in de praktijk dat de hoogte van uw pensioen weliswaar op basis van een middelloonregeling wordt vastgesteld, maar dat het kan voorkomen dat het Bestuur van het Pensioenfonds de opbouw van het pensioen moet korten wanneer de financiële positie van het fonds in gevaar komt. Andersom kan het pensioenfondsbestuur besluiten de pensioenen (extra) te indexeren (= verhogen), wanneer de financiële positie van het Pensioenfonds toereikend is. 3

6 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? De opbouw stopt als u 65 jaar wordt, komt te overlijden of uit dienst treedt bij Ballast Nedam. De pensioenregeling van Ballast Nedam omvat vier soorten pensioen: 1. Het ouderdomspensioen (op opbouwbasis) 2. Het partnerpensioen (op opbouwbasis) 3. Het tijdelijk partnerpensioen (op risicobasis) 4. Het wezenpensioen (op risicobasis) Op risicobasis betekent dat er geen kapitaalopbouw plaatsvindt, maar dat in de plaats daarvan een risicoverzekering is afgesloten. Wanneer u uit dienst treedt of de pensioenleeftijd bereikt, vervallen deze verzekeringen. Op opbouwbasis betekent dat het opgebouwde pensioen niet vervalt wanneer u uitdienst treedt of de pensioenleeftijd bereikt. In de volgende paragrafen kunt u meer lezen over de verschillende pensioenvormen. 4

7 2 Het ouderdomspensioen 2.1 Wat houdt het ouderdomspensioen in? Standaard gaat het ouderdomspensioen in als u 65 jaar wordt. Het pensioen wordt uitgekeerd tot u overlijdt. 2.2 De opbouw van uw ouderdomspensioen Het uitgangspunt voor de opbouw is de premie die u als deelnemer en Ballast Nedam als werkgever betalen. Deze totaalpremie wordt volgens een verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemers aan de pensioenregeling. Met uw deel van deze premie bouwt u ieder jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling naar verwachting 2,25 % van uw pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. De hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken is afhankelijk van het salaris dat u gemiddeld tijdens uw deelname aan de pensioenregeling hebt verdiend en het aantal jaren dat u opbouwt. Het deel van de collectieve premie dat wordt gebruikt voor de opbouw van uw ouderdomspensioen wordt vastgesteld aan de hand van uw pensioengrondslag. Die berekent u als volgt. U gaat uit van uw bruto jaarsalaris in januari, inclusief vakantiegeld (eventuele bonussen tellen niet mee). U hoeft niet over dit hele salaris pensioen op te bouwen, want u ontvangt na uw 65ste ook AOW. Daarom wordt een gedeelte van uw salaris niet meegenomen bij de berekening van uw pensioen. Dit gedeelte heet de franchise. Pensioenfonds Ballast Nedam hanteert in 2008 een franchise van ,-. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. De franchise wordt in principe elk jaar verhoogd met het percentage waarmee de jaarsalarissen worden verhoogd als gevolg van de CAO-Bouwnijverheid. Voorbeeld Machiel is 25 jaar. Hij verdient dit jaar bruto franchise = pensioengrondslag. Het Pensioenfonds streeft ernaar dit jaar voor Machiel het volgende bedrag aan pensioen op te bouwen: 2,25 % van zijn pensioengrondslag = 288. Stel dat Machiel tot zijn 65e dit salaris blijft verdienen, dan krijgt Machiel als hij 65 jaar wordt bruto per jaar [40 jaar (65-25) keer 288]. In de praktijk zal Machiel waarschijnlijk tussentijds salarisverhogingen krijgen, waardoor hij ook meer pensioen opbouwt. Let op! Het uitgangspunt van de pensioenregeling is de premie. Er worden geen pensioenen gegarandeerd. 5

8 Indexatie Afhankelijk van de financiële ruimte van het Pensioenfonds, verhoogt het bestuur het opgebouwde ouderdomspensioen met een bepaald percentage. Dit is indexatie. Er is echter geen recht op verhoging en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre verhogingen zullen worden verleend. (zie ook paragraaf 5). Op het uniforme pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt staat informatie over de indexatie en wordt de indexatie die in het betreffende jaar is verleend genoemd. Afkoop kleine pensioenen Als bij uw pensionering of bij uw uitdiensttreding blijkt dat u een klein ouderdomspensioen heeft opgebouwd (bijvoorbeeld doordat u maar heel kort bij Ballast Nedam heeft gewerkt) zal het Pensioenfonds uw pensioen afkopen. U ontvangt dan eenmalig een groter bedrag, in plaats van maandelijks na uw pensionering een kleine uitkering. Vanaf 1 januari 2008 worden pensioenen van minder dan 406,- euro (2008) per jaar afgekocht. Dit maximumbedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het Pensioenfonds zal een klein pensioen twee jaar na uitdiensttreding afkopen (of eerder als het pensioen ingaat). 6

9 3 Nabestaandenpensioen Uw pensioen geeft u de garantie dat u later ook inkomen heeft. Deze zekerheid geldt ook voor uw partner die, mocht u komen te overlijden, een partnerpensioen zal ontvangen. Uw kind(eren) ontvangen dan een wezenpensioen (zie het eind van deze paragraaf). 3.1 Partnerpensioen Wie wordt als partner gezien? Uw echtgenoot/echtgenote Uw geregistreerde partner De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn en hij of zij moet 18 jaar of ouder zijn. Let op: Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de laatste dag van de maand waarin u komt te overlijden en wordt levenslang uitgekeerd. Mocht u voor uw pensionering komen te overlijden, dan speelt de vraag of u op dat moment nog in dienst was van Ballast Nedam of niet. We leggen dit uit aan de hand van een aantal voorbeelden: Situatie 1 Stel, u komt te overlijden nadat u bent gepensioneerd. Uw partner ontvangt dan een uitkering vanaf het moment van uw overlijden, totdat uw partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt 70 % van uw ouderdomspensioen. Een voorwaarde is dat u en uw partner al een vaste relatie hadden (zie de eerdere definitie van een partner ) voordat u met pensioen ging. Situatie 2 Stel, u komt te overlijden terwijl u nog in dienst bent van Ballast Nedam. In dat geval wordt berekend hoe hoog uw ouderdomspensioen zou zijn geweest op uw 65e als u niet zou zijn overleden. Er wordt dan uitgegaan van het salaris dat u verdiende op het moment van overlijden. Uw partner ontvangt vervolgens 70 % van dit pensioen tot hij of zij zelf overlijdt. 7

10 Let op: Is uw partner bij uw overlijden jonger dan 65 jaar, dan ontvangt hij of zij tot zijn of haar 65e jaar óók een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 10 % van het salaris dat u verdiende op het moment van overlijden. Het tijdelijk partnerpensioen heeft een maximum: in 2008 is dat ,- per jaar. Dit maximum wordt ieder jaar aangepast. Voorbeeld Als de partner van Machiel dus jonger is dan 65 jaar als Machiel overlijdt, dan krijgt deze partner: tot haar 65ste per jaar (een extra tijdelijk partnerpensioen van 10 % van = bruto per jaar plus een levenslang partnerpensioen van 70% van het te bereiken ouderdomspensioen (ad ,-) 8.064) vanaf haar 65ste 8.064, levenslang; Situatie 3 Stel, u overlijdt voor uw pensionering, terwijl u niet meer werkzaam bent bij uw huidige werkgever. Dan wordt uitgerekend hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in de periode dat u in dienst was bij Ballast Nedam. Uw partner ontvangt 70 % van het pensioen dat u bij Ballast Nedam heeft opgebouwd. Een voorwaarde is natuurlijk dat u het pensioen dat u bij Ballast Nedam heeft opgebouwd niet heeft overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Het partnerpensioen na scheiding wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Let op: Wanneer ongehuwd samenwonenden hun relatie beëindigen, hebben de ex-partners ook recht op bijzonder partnerpensioen wanneer zij tijdens hun relatie bij de notaris een samenlevingsovereenkomst hebben laten opstellen. 3.2 Wezenpensioen Het wezenpensioen is een tijdelijke uitkering na uw overlijden aan uw kinderen, totdat zij 18 jaar zijn. Er wordt daarbij uitgegaan van het salaris dat u verdiende op het moment van overlijden. Hiervoor wordt uitgegaan van het pensioen dat u zou hebben opgebouwd op uw 65e als u niet zou zijn overleden. Het wezenpensioen per kind is jaarlijks 14 % van dit pensioen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden. Studerende kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een wezenpensioen totdat zij 27 jaar zijn. De voorwaarden staan in het pensioenreglement in de paragraaf over wezenpensioen genoemd. 8

11 4 Wie betaalt de premie voor uw pensioen? De premie wordt voor het grootste gedeelte door Ballast Nedam betaald. Ballast Nedam betaalt 17% van de pensioengrondslag. Daarnaast draagt u zelf ook een deel bij. De eigen bijdrage is 7% van uw pensioengrondslag. De totale premie bedraagt 24% van de pensioengrondslag. In paragraaf 2.2. leest u hoe de pensioengrondslag berekend wordt. Ballast Nedam houdt de eigen bijdrage in op uw salaris. Uw werkgever stort volgens een vast schema een premie. De premie wordt voor het grootste deel gebruikt voor de opbouw van uw pensioen. Daarnaast is een bedrag inbegrepen voor het verzekeren van het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen). Verder is een deel van de premie bestemd voor het afdekken van de risico s die het pensioenfonds loopt. 9

12 5 Blijft uw pensioen op peil? Het leven wordt steeds duurder. Met 1 euro kunt u straks minder kopen dan nu. Dat wordt veroorzaakt door inflatie. Om daling in waarde te voorkomen wordt uw pensioen, onder voorwaarden, aangepast aan de inflatie. Dit wordt ook wel indexatie genoemd. Indexatie vindt plaats als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Het Bestuur stelt ieder jaar vast of en zo ja, met hoeveel uw opgebouwde pensioen geïndexeerd wordt. Er is geen recht op indexatie en het is ook voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre indexaties zullen worden toegepast. Er worden ook geen voorzieningen opgebouwd voor de indexatie. Het beleid van het Bestuur ten aanzien van indexatie is als volgt: Indexatie is voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat alleen geïndexeerd wordt als de financiële situatie van het pensioenfonds voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moeten er bijvoorbeeld meer financiële middelen zijn dan nodig om te voldoen aan de verplichtingen van het pensioenfonds (inclusief de vereiste reserves). Ook mag een eventuele indexatie de financiële gezondheid van het pensioenfonds niet in gevaar brengen. Als uitgangspunt voor indexatie voor de deelnemers die in dienst zijn (de actieven) wordt de salarisontwikkeling op basis van de CAO Bouwnijverheid gehanteerd. Voor de deelnemers die uit dienst zijn en voor de ingegane pensioenen (de inactieven) wordt het door het CBS gepubliceerde consumenten prijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens als uitgangspunt gehanteerd. Zijn er na indexatie nog middelen beschikbaar, dan kan het Bestuur besluiten inhaalindexaties toe te kennen voor de jaren dat niet of niet volledig volgens de uitgangspunten is geïndexeerd. Voor de inhaalindexatie wordt maximaal 5 jaar terug gegaan, tot 1 januari 2005 (startdatum van deze regeling 2005). Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als door voortdurende negatieve beleggingsresultaten de financiële positie van het pensioenfonds niet meer zou voldoen aan de wettelijke eisen, kan het zijn dat zelfs het achterwege laten van indexatie niet meer volstaat. In dat geval kan het Bestuur besluiten alle pensioenaanspraken, of de opbouw daarvan, te korten. Zodra er weer middelen beschikbaar zijn, zullen deze middelen in de volgende volgorde worden gebruikt: 1. Reparatie van verminderde pensioenaanspraken 2. Indexatie volgens CPI en CAO 3. Inhaalindexaties voor gemiste indexaties uiterlijk 5 jaar daarvoor 4. Aanleggen van 10% buffer (boven vereiste reserves) 5. Extra indexatie in verhouding 3:2 (actieven: inactieven) Met actieven wordt bedoelt degene die nog pensioen opbouwen en met inactieven worden degene bedoeld waarvoor geen pensioen meer wordt opgebouwd. 10

13 6 Flexibel pensioen. De keus is aan u! De pensioenregeling van Pensioenfonds Ballast Nedam biedt u veel keuzevrijheid. Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rij. 6.1 Eerder met pensioen De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 65 jaar. Maar u kunt ook eerder met pensioen, door uw ouderdomspensioen te vervroegen. Het pensioen dat u op de datum dat u stopt met werken heeft opgebouwd wordt dan uitgesmeerd over meer jaren. Daardoor zal het bedrag dat u per maand ontvangt na uw pensionering lager zijn. Op zijn vroegst kunt u met pensioen wanneer u 60 jaar bent. Voorbeeld 1000 euro opgebouwd pensioen per jaar als u stopt op uw 65e wordt 761 euro pensioen als u stopt op uw 62e. 651 euro pensioen als u stopt op uw 60e. Alle bedragen in het voorbeeld zijn bruto bedragen Op het moment dat u vervroegd met pensioen gaat, stopt de opbouw van het ouderdomspensioen. Uiteraard gaat pas op uw 65e uw AOW in. 6.2 Keuzes die u kunt maken bij uw pensionering Eerst hoger pensioen, dan lager Normaal gesproken krijgt u na pensionering een vast bedrag per maand uitgekeerd. Maar u kunt er ook voor kiezen eerst een tijd een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Bij de toepassing hiervan zullen fiscale regels in acht moeten worden genomen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u met de pensioenplanner die op de website van het Pensioenfonds staat de mogelijkheden doorrekenen Ruil partnerpensioen in voor extra ouderdomspensioen U kunt uw eigen pensioen verhogen door (een deel van) het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. U kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken. Wanneer u bij pensionering geen partner heeft, dan vindt deze uitruil automatisch plaats. Voor het inruilen van nabestaandenpensioen heeft u toestemming van uw partner nodig. 11

14 7 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Indien u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, loopt de opbouw van uw pensioen geheel of gedeeltelijk door. De opbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (zie de tabel). Uw eigen bijdrage vervalt, wanneer u 35% of meer arbeidsongeschikt bent. % Arbeidsongeschiktheid % Premievrije voortzetting pensioenopbouw Van 65% of meer (WIA/WAO) 100% Van 45 tot 65% (WIA/WAO) 50%* Van 35 tot 45% (WIA) 25%** Van 25 tot 45 % (WAO) 25%** Van 0 tot 35% (WIA) 0% *) alleen van toepassing als u na 1 januari 1987 in die mate arbeidsongeschikt bent geworden **) alleen van toepassing als u na 1 januari 1991 in die mate arbeidsongeschikt bent geworden. 12

15 8 Veranderingen in uw persoonlijke situatie Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor de opbouw van uw pensioen. In dit hoofdstuk leest u meer hierover. 8.1 Wat gebeurt er wanneer uw relatie eindigt? Uw ex-partner kan daarna aanspraak maken op de helft van de waarde van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd gedurende de periode dat u beiden een relatie had. Uw ex-partner moet daarvoor binnen twee jaar na beëindiging van de relatie een formulier opsturen naar het Pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen via Postbus 51. Standaard wordt dit deel van het ouderdomspensioen door het Pensioenfonds aan uw ex-partner uitgekeerd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Postbus 51 heeft ook een brochure over de pensioenverdeling bij scheiding. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen. Omdat het hier om een ex-partner gaat, heet het bijzonder partnerpensioen. Net als het gewone partnerpensioen wordt ook het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd nadat u komt te overlijden. Dit partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd. Als u pensioen opbouwt bij het Pensioenfonds en een nieuwe partner krijgt, wordt het partnerpensioen voor uw nieuwe partner verminderd met het bijzonder partnerpensioen. Uw nieuwe partner deelt dus het partnerpensioen met uw vorige partner en krijgt minder partnerpensioen. U en uw ex-partner kunnen samen besluiten af te wijken van de standaardregeling. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u de waarde van het ouderdomspensioen niet verdeelt of dat uw partner geen recht heeft op (bijzonder) partnerpensioen. Zo n afspraak kan worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. 8.2 Nieuw in dienst en uit dienst Nieuw in dienst Wanneer u in dienst komt bij Ballast Nedam, kunt u het pensioen dat u ergens anders hebt opgebouwd meenemen naar de Ballast Nedam-regeling. Dit heet waardeoverdracht. Hoe werkt waardeoverdracht? Vraag via het formulier waardeoverdracht, dit formulier heeft u bij indiensttreding ontvangen, contact op te nemen met de pensioenuitvoerder van uw vorige werkgever. Wij kunnen u vervolgens vertellen hoeveel pensioen u door de waardeoverdracht bij Pensioenfonds Ballast Nedam kunt verkrijgen. Als u met de waardeoverdracht instemt, zal het Pensioenfonds u een overzicht geven van het pensioen waarop u aanspraak kunt maken bij Ballast Nedam. 13

16 8.2.2 Uit dienst Een andere baan Als u naar een andere werkgever gaat, kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Na de waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij Pensioenfonds Ballast Nedam. U ontvangt dus geen pensioen meer van Pensioenfonds Ballast Nedam. Hoe werkt waardeoverdracht? Vraag de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever contact met ons op te nemen. Deze pensioenuitvoerder kan u vervolgens vertellen wat u voor uw oude pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd krijgt. Anders gezegd: de nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt de waarde van uw pensioen dat u bij pensioenfonds Ballast Nedam heeft opgebouwd in een aantal opbouwjaren volgens de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Laat u goed voorlichten over wat voor u het beste is. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan ontvangt u van ons periodiek een opgave van het opgebouwde pensioen. Uw status verandert naar gewezen deelnemer. U ontvangt bij uw pensionering een (deel)pensioen uit het Pensioenfonds Ballast Nedam. Afkoop van kleine pensioenen Wanneer u een klein pensioen heeft opgebouwd en u het opgebouwde pensioen niet overdraagt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, mag het Pensioenfonds het pensioen twee jaar na uitdiensttreding afkopen (of eerder als het pensioen eerder ingaat). In 2008 werd een ouderdomspensioen van minder dan 406 euro per jaar als klein gezien. Dit maximumbedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Werkloos Heeft u geen andere baan na uw contract bij Ballast Nedam? Dan houdt u in ieder geval het recht op het pensioen dat u bij Pensioenfonds Ballast Nedam heeft opgebouwd. Het pensioen groeit echter niet verder aan, behalve door eventuele indexatie. Verhoging van het opgebouwde pensioen Ook als u niet meer in dienst bent, kan uw opgebouwde pensioen aangepast worden aan het gestegen prijspeil. Het bestuur stelt ieder jaar vast of uw opgebouwde pensioen geïndexeerd wordt. Als besloten wordt het opgebouwde pensioen te indexeren, zal vervolgens door het bestuur vastgesteld worden met hoeveel. Er is geen recht op indexatie en het is ook voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre indexaties zullen worden verleend. Er worden ook geen voorzieningen opgebouwd voor de indexatie. 14

17 8.3 Meer of minder verdienen Gaat u meer of minder verdienen? Ook dat heeft invloed op uw pensioenopbouw. Omdat uw salaris verandert, verandert ook uw pensioengrondslag (zie paragraaf 2.2) en is uw jaarlijkse pensioenopbouw hoger of lager dan voorheen. 8.4 Meer of minder gaan werken Als u meer of minder uren per week gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Uw inkomen zal namelijk meestal veranderen en daardoor ook de pensioengrondslag (zie paragraaf 2.2). Uw jaarlijkse pensioenopbouw zal daardoor hoger of lager zijn dan voorheen. Stel, dat u 20 uur per week gaat werken, in plaats van 40 uur. Dan bedraagt de opbouw vanaf dat moment ook 50 % van wat u opbouwt indien u 100% werkt. 8.5 Een periode naar het buitenland Wanneer u voor Ballast Nedam een periode in het buitenland werkt, ontvangt u afhankelijk van de regeling die met u is getroffen, compensatie voor de AOW en de Anw. De AOW-compensatie bedraagt per dienstjaar in het buitenland 2% van de franchise. De Anw-compensatie is gelijk aan de weduwen/weduwnaars uitkering, gebaseerd op de tot 1 juli 1996 geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet. 8.6 Een periode met verlof Onbetaald verlof Als u een periode met onbetaald verlof gaat, stopt voor de periode van verlof de opbouw van uw pensioen. Zodra u weer aan het werk gaat, start de opbouw weer, tenzij andere afspraken zijn gemaakt Zwangerschapsverlof / bevallingsverlof / ouderschapsverlof Tijdens zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. U moet wel een eventuele eigen bijdrage blijven betalen. 15

18 9 Financieel voorbehoud Ballast Nedam Ballast Nedam heeft het recht in bijzondere gevallen de betaling van de premies te stoppen of te verminderen. Dit heeft geen invloed op het pensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 16

19 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Eerste druk 2008 Ringwade LM Nieuwegein Postbus BH Nieuwegein Telefoon (030) Fax (030) Website

20 Stichting Pensioenfonds

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie