Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam"

Transcriptie

1 Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen 7 4 Wie betaalt de premie voor uw pensioen? 9 5 Blijft uw pensioen op peil? 10 6 Flexibel pensioen. De keus is aan u! 11 7 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 12 8 Veranderingen in uw persoonlijke situatie 13 9 Financieel voorbehoud Ballast Nedam 16

4 Inleiding Deze populaire versie is een vereenvoudigde en makkelijk te lezen versie van het pensioenreglement. Het volledige pensioen reglement kunt u opvragen bij uw personeelsadviseur in uw bedrijf of regio of downloaden van de website van het Pensioenfonds (www.bnpf.nl). Aan deze populaire versie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Pensioenreglement is het document waar rechten aan kunnen worden ontleend. Officieel wordt het woord pensioen gebruikt wanneer gesproken wordt over het recht op een pensioenuitkering dat bij de werk gever wordt opgebouwd. U krijgt deze uitkering in principe als u 65 jaar bent geworden en stopt met werken. In de praktijk is het woord pensioen echter een verzamelnaam voor drie verschillende pijlers namelijk: 1ste pijler: het pensioen van de overheid de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW). 2e pijler: het pensioen dat u opbouwt bij de werkgever. 3e pijler: het privé-pensioen dat bestaat uit de eigen middelen die u zelf inzet voor uw pensioenvoorziening. Bij eigen middelen kunt u denken aan spaargeld en lijfrentes, levensloopregeling. In deze brochure gaan wij vooral in op de tweede pijler: het pen sioen dat u opbouwt in de pensioenregeling die ondergebracht is bij de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. U kunt ook informatie over de pensioenregeling op de website van het pensioenfonds (www.bnpf.nl) vinden. Daarnaast kunnen wij u voor algemene objectieve informatie over pensioen de website aanbevelen. Voor meer informatie over de AOW en ANW verwijzen wij u naar de website Als medewerker bij Ballast Nedam en deelnemer aan deze regeling, is het mogelijk dat u daarnaast nog aan andere pensioen regelingen deelneemt: Pensioenregeling Overgangsregeling 55+/55- Excedentregeling BN overgangsregeling Arbeidsongeschikheidsverzekering ANW-verzekering Ondergebracht bij BPF Bouw Cordares Verzekeringen Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden Indien u vragen over deze regelingen heeft, kunt u met uw personeelsadviseur in uw bedrijf contact opnemen. Deze populaire versie heeft uitsluitend betrekking op de pensioenregeling van het Pensioenfonds Ballast Nedam. 2

5 Type pensioenregeling De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst op basis van een collectieve beschikbare premieregeling. Dit betekent dat u geen gegarandeerd recht opbouwt op een vast pensioen dat afhankelijk is van uw salaris, maar dat de totale premie (werkgeversdeel plus werknemersdeel) het uitgangspunt is. Ballast Nedam en uzelf betalen ieder een deel van de premie die, iedere periode in het pensioenfonds wordt gestort. Het Pensioenfonds gebruikt deze premie voor de opbouw van uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. De collectieve beschikbare premie wordt verdeeld op basis van een middelloonregeling. Een middelloonregeling is een pensioen regeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden. De eerder opgebouwde pensioenen worden dus niet automatisch verhoogd naar uw laatstverdiende salaris. Vandaar de term middelloon. Het vaste jaarsalaris dat u verdient op 1 januari is het uitgangspunt voor de vaststelling van de (indicatieve) pensioen opbouw in dat jaar. De financiële risico s, waaronder het beleggingsrisico, deelt u met de andere deelnemers in het Pensioenfonds. Voor u betekent dit in de praktijk dat de hoogte van uw pensioen weliswaar op basis van een middelloonregeling wordt vastgesteld, maar dat het kan voorkomen dat het Bestuur van het Pensioenfonds de opbouw van het pensioen moet korten wanneer de financiële positie van het fonds in gevaar komt. Andersom kan het pensioenfondsbestuur besluiten de pensioenen (extra) te indexeren (= verhogen), wanneer de financiële positie van het Pensioenfonds toereikend is. 3

6 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? De opbouw stopt als u 65 jaar wordt, komt te overlijden of uit dienst treedt bij Ballast Nedam. De pensioenregeling van Ballast Nedam omvat vier soorten pensioen: 1. Het ouderdomspensioen (op opbouwbasis) 2. Het partnerpensioen (op opbouwbasis) 3. Het tijdelijk partnerpensioen (op risicobasis) 4. Het wezenpensioen (op risicobasis) Op risicobasis betekent dat er geen kapitaalopbouw plaatsvindt, maar dat in de plaats daarvan een risicoverzekering is afgesloten. Wanneer u uit dienst treedt of de pensioenleeftijd bereikt, vervallen deze verzekeringen. Op opbouwbasis betekent dat het opgebouwde pensioen niet vervalt wanneer u uitdienst treedt of de pensioenleeftijd bereikt. In de volgende paragrafen kunt u meer lezen over de verschillende pensioenvormen. 4

7 2 Het ouderdomspensioen 2.1 Wat houdt het ouderdomspensioen in? Standaard gaat het ouderdomspensioen in als u 65 jaar wordt. Het pensioen wordt uitgekeerd tot u overlijdt. 2.2 De opbouw van uw ouderdomspensioen Het uitgangspunt voor de opbouw is de premie die u als deelnemer en Ballast Nedam als werkgever betalen. Deze totaalpremie wordt volgens een verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemers aan de pensioenregeling. Met uw deel van deze premie bouwt u ieder jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling naar verwachting 2,25 % van uw pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. De hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken is afhankelijk van het salaris dat u gemiddeld tijdens uw deelname aan de pensioenregeling hebt verdiend en het aantal jaren dat u opbouwt. Het deel van de collectieve premie dat wordt gebruikt voor de opbouw van uw ouderdomspensioen wordt vastgesteld aan de hand van uw pensioengrondslag. Die berekent u als volgt. U gaat uit van uw bruto jaarsalaris in januari, inclusief vakantiegeld (eventuele bonussen tellen niet mee). U hoeft niet over dit hele salaris pensioen op te bouwen, want u ontvangt na uw 65ste ook AOW. Daarom wordt een gedeelte van uw salaris niet meegenomen bij de berekening van uw pensioen. Dit gedeelte heet de franchise. Pensioenfonds Ballast Nedam hanteert in 2008 een franchise van ,-. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. De franchise wordt in principe elk jaar verhoogd met het percentage waarmee de jaarsalarissen worden verhoogd als gevolg van de CAO-Bouwnijverheid. Voorbeeld Machiel is 25 jaar. Hij verdient dit jaar bruto franchise = pensioengrondslag. Het Pensioenfonds streeft ernaar dit jaar voor Machiel het volgende bedrag aan pensioen op te bouwen: 2,25 % van zijn pensioengrondslag = 288. Stel dat Machiel tot zijn 65e dit salaris blijft verdienen, dan krijgt Machiel als hij 65 jaar wordt bruto per jaar [40 jaar (65-25) keer 288]. In de praktijk zal Machiel waarschijnlijk tussentijds salarisverhogingen krijgen, waardoor hij ook meer pensioen opbouwt. Let op! Het uitgangspunt van de pensioenregeling is de premie. Er worden geen pensioenen gegarandeerd. 5

8 Indexatie Afhankelijk van de financiële ruimte van het Pensioenfonds, verhoogt het bestuur het opgebouwde ouderdomspensioen met een bepaald percentage. Dit is indexatie. Er is echter geen recht op verhoging en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre verhogingen zullen worden verleend. (zie ook paragraaf 5). Op het uniforme pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt staat informatie over de indexatie en wordt de indexatie die in het betreffende jaar is verleend genoemd. Afkoop kleine pensioenen Als bij uw pensionering of bij uw uitdiensttreding blijkt dat u een klein ouderdomspensioen heeft opgebouwd (bijvoorbeeld doordat u maar heel kort bij Ballast Nedam heeft gewerkt) zal het Pensioenfonds uw pensioen afkopen. U ontvangt dan eenmalig een groter bedrag, in plaats van maandelijks na uw pensionering een kleine uitkering. Vanaf 1 januari 2008 worden pensioenen van minder dan 406,- euro (2008) per jaar afgekocht. Dit maximumbedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het Pensioenfonds zal een klein pensioen twee jaar na uitdiensttreding afkopen (of eerder als het pensioen ingaat). 6

9 3 Nabestaandenpensioen Uw pensioen geeft u de garantie dat u later ook inkomen heeft. Deze zekerheid geldt ook voor uw partner die, mocht u komen te overlijden, een partnerpensioen zal ontvangen. Uw kind(eren) ontvangen dan een wezenpensioen (zie het eind van deze paragraaf). 3.1 Partnerpensioen Wie wordt als partner gezien? Uw echtgenoot/echtgenote Uw geregistreerde partner De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn en hij of zij moet 18 jaar of ouder zijn. Let op: Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de laatste dag van de maand waarin u komt te overlijden en wordt levenslang uitgekeerd. Mocht u voor uw pensionering komen te overlijden, dan speelt de vraag of u op dat moment nog in dienst was van Ballast Nedam of niet. We leggen dit uit aan de hand van een aantal voorbeelden: Situatie 1 Stel, u komt te overlijden nadat u bent gepensioneerd. Uw partner ontvangt dan een uitkering vanaf het moment van uw overlijden, totdat uw partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt 70 % van uw ouderdomspensioen. Een voorwaarde is dat u en uw partner al een vaste relatie hadden (zie de eerdere definitie van een partner ) voordat u met pensioen ging. Situatie 2 Stel, u komt te overlijden terwijl u nog in dienst bent van Ballast Nedam. In dat geval wordt berekend hoe hoog uw ouderdomspensioen zou zijn geweest op uw 65e als u niet zou zijn overleden. Er wordt dan uitgegaan van het salaris dat u verdiende op het moment van overlijden. Uw partner ontvangt vervolgens 70 % van dit pensioen tot hij of zij zelf overlijdt. 7

10 Let op: Is uw partner bij uw overlijden jonger dan 65 jaar, dan ontvangt hij of zij tot zijn of haar 65e jaar óók een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 10 % van het salaris dat u verdiende op het moment van overlijden. Het tijdelijk partnerpensioen heeft een maximum: in 2008 is dat ,- per jaar. Dit maximum wordt ieder jaar aangepast. Voorbeeld Als de partner van Machiel dus jonger is dan 65 jaar als Machiel overlijdt, dan krijgt deze partner: tot haar 65ste per jaar (een extra tijdelijk partnerpensioen van 10 % van = bruto per jaar plus een levenslang partnerpensioen van 70% van het te bereiken ouderdomspensioen (ad ,-) 8.064) vanaf haar 65ste 8.064, levenslang; Situatie 3 Stel, u overlijdt voor uw pensionering, terwijl u niet meer werkzaam bent bij uw huidige werkgever. Dan wordt uitgerekend hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in de periode dat u in dienst was bij Ballast Nedam. Uw partner ontvangt 70 % van het pensioen dat u bij Ballast Nedam heeft opgebouwd. Een voorwaarde is natuurlijk dat u het pensioen dat u bij Ballast Nedam heeft opgebouwd niet heeft overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Het partnerpensioen na scheiding wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Let op: Wanneer ongehuwd samenwonenden hun relatie beëindigen, hebben de ex-partners ook recht op bijzonder partnerpensioen wanneer zij tijdens hun relatie bij de notaris een samenlevingsovereenkomst hebben laten opstellen. 3.2 Wezenpensioen Het wezenpensioen is een tijdelijke uitkering na uw overlijden aan uw kinderen, totdat zij 18 jaar zijn. Er wordt daarbij uitgegaan van het salaris dat u verdiende op het moment van overlijden. Hiervoor wordt uitgegaan van het pensioen dat u zou hebben opgebouwd op uw 65e als u niet zou zijn overleden. Het wezenpensioen per kind is jaarlijks 14 % van dit pensioen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden. Studerende kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een wezenpensioen totdat zij 27 jaar zijn. De voorwaarden staan in het pensioenreglement in de paragraaf over wezenpensioen genoemd. 8

11 4 Wie betaalt de premie voor uw pensioen? De premie wordt voor het grootste gedeelte door Ballast Nedam betaald. Ballast Nedam betaalt 17% van de pensioengrondslag. Daarnaast draagt u zelf ook een deel bij. De eigen bijdrage is 7% van uw pensioengrondslag. De totale premie bedraagt 24% van de pensioengrondslag. In paragraaf 2.2. leest u hoe de pensioengrondslag berekend wordt. Ballast Nedam houdt de eigen bijdrage in op uw salaris. Uw werkgever stort volgens een vast schema een premie. De premie wordt voor het grootste deel gebruikt voor de opbouw van uw pensioen. Daarnaast is een bedrag inbegrepen voor het verzekeren van het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen). Verder is een deel van de premie bestemd voor het afdekken van de risico s die het pensioenfonds loopt. 9

12 5 Blijft uw pensioen op peil? Het leven wordt steeds duurder. Met 1 euro kunt u straks minder kopen dan nu. Dat wordt veroorzaakt door inflatie. Om daling in waarde te voorkomen wordt uw pensioen, onder voorwaarden, aangepast aan de inflatie. Dit wordt ook wel indexatie genoemd. Indexatie vindt plaats als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Het Bestuur stelt ieder jaar vast of en zo ja, met hoeveel uw opgebouwde pensioen geïndexeerd wordt. Er is geen recht op indexatie en het is ook voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre indexaties zullen worden toegepast. Er worden ook geen voorzieningen opgebouwd voor de indexatie. Het beleid van het Bestuur ten aanzien van indexatie is als volgt: Indexatie is voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat alleen geïndexeerd wordt als de financiële situatie van het pensioenfonds voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moeten er bijvoorbeeld meer financiële middelen zijn dan nodig om te voldoen aan de verplichtingen van het pensioenfonds (inclusief de vereiste reserves). Ook mag een eventuele indexatie de financiële gezondheid van het pensioenfonds niet in gevaar brengen. Als uitgangspunt voor indexatie voor de deelnemers die in dienst zijn (de actieven) wordt de salarisontwikkeling op basis van de CAO Bouwnijverheid gehanteerd. Voor de deelnemers die uit dienst zijn en voor de ingegane pensioenen (de inactieven) wordt het door het CBS gepubliceerde consumenten prijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens als uitgangspunt gehanteerd. Zijn er na indexatie nog middelen beschikbaar, dan kan het Bestuur besluiten inhaalindexaties toe te kennen voor de jaren dat niet of niet volledig volgens de uitgangspunten is geïndexeerd. Voor de inhaalindexatie wordt maximaal 5 jaar terug gegaan, tot 1 januari 2005 (startdatum van deze regeling 2005). Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als door voortdurende negatieve beleggingsresultaten de financiële positie van het pensioenfonds niet meer zou voldoen aan de wettelijke eisen, kan het zijn dat zelfs het achterwege laten van indexatie niet meer volstaat. In dat geval kan het Bestuur besluiten alle pensioenaanspraken, of de opbouw daarvan, te korten. Zodra er weer middelen beschikbaar zijn, zullen deze middelen in de volgende volgorde worden gebruikt: 1. Reparatie van verminderde pensioenaanspraken 2. Indexatie volgens CPI en CAO 3. Inhaalindexaties voor gemiste indexaties uiterlijk 5 jaar daarvoor 4. Aanleggen van 10% buffer (boven vereiste reserves) 5. Extra indexatie in verhouding 3:2 (actieven: inactieven) Met actieven wordt bedoelt degene die nog pensioen opbouwen en met inactieven worden degene bedoeld waarvoor geen pensioen meer wordt opgebouwd. 10

13 6 Flexibel pensioen. De keus is aan u! De pensioenregeling van Pensioenfonds Ballast Nedam biedt u veel keuzevrijheid. Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rij. 6.1 Eerder met pensioen De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 65 jaar. Maar u kunt ook eerder met pensioen, door uw ouderdomspensioen te vervroegen. Het pensioen dat u op de datum dat u stopt met werken heeft opgebouwd wordt dan uitgesmeerd over meer jaren. Daardoor zal het bedrag dat u per maand ontvangt na uw pensionering lager zijn. Op zijn vroegst kunt u met pensioen wanneer u 60 jaar bent. Voorbeeld 1000 euro opgebouwd pensioen per jaar als u stopt op uw 65e wordt 761 euro pensioen als u stopt op uw 62e. 651 euro pensioen als u stopt op uw 60e. Alle bedragen in het voorbeeld zijn bruto bedragen Op het moment dat u vervroegd met pensioen gaat, stopt de opbouw van het ouderdomspensioen. Uiteraard gaat pas op uw 65e uw AOW in. 6.2 Keuzes die u kunt maken bij uw pensionering Eerst hoger pensioen, dan lager Normaal gesproken krijgt u na pensionering een vast bedrag per maand uitgekeerd. Maar u kunt er ook voor kiezen eerst een tijd een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Bij de toepassing hiervan zullen fiscale regels in acht moeten worden genomen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u met de pensioenplanner die op de website van het Pensioenfonds staat de mogelijkheden doorrekenen Ruil partnerpensioen in voor extra ouderdomspensioen U kunt uw eigen pensioen verhogen door (een deel van) het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. U kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken. Wanneer u bij pensionering geen partner heeft, dan vindt deze uitruil automatisch plaats. Voor het inruilen van nabestaandenpensioen heeft u toestemming van uw partner nodig. 11

14 7 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Indien u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, loopt de opbouw van uw pensioen geheel of gedeeltelijk door. De opbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (zie de tabel). Uw eigen bijdrage vervalt, wanneer u 35% of meer arbeidsongeschikt bent. % Arbeidsongeschiktheid % Premievrije voortzetting pensioenopbouw Van 65% of meer (WIA/WAO) 100% Van 45 tot 65% (WIA/WAO) 50%* Van 35 tot 45% (WIA) 25%** Van 25 tot 45 % (WAO) 25%** Van 0 tot 35% (WIA) 0% *) alleen van toepassing als u na 1 januari 1987 in die mate arbeidsongeschikt bent geworden **) alleen van toepassing als u na 1 januari 1991 in die mate arbeidsongeschikt bent geworden. 12

15 8 Veranderingen in uw persoonlijke situatie Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor de opbouw van uw pensioen. In dit hoofdstuk leest u meer hierover. 8.1 Wat gebeurt er wanneer uw relatie eindigt? Uw ex-partner kan daarna aanspraak maken op de helft van de waarde van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd gedurende de periode dat u beiden een relatie had. Uw ex-partner moet daarvoor binnen twee jaar na beëindiging van de relatie een formulier opsturen naar het Pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen via Postbus 51. Standaard wordt dit deel van het ouderdomspensioen door het Pensioenfonds aan uw ex-partner uitgekeerd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Postbus 51 heeft ook een brochure over de pensioenverdeling bij scheiding. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen. Omdat het hier om een ex-partner gaat, heet het bijzonder partnerpensioen. Net als het gewone partnerpensioen wordt ook het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd nadat u komt te overlijden. Dit partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd. Als u pensioen opbouwt bij het Pensioenfonds en een nieuwe partner krijgt, wordt het partnerpensioen voor uw nieuwe partner verminderd met het bijzonder partnerpensioen. Uw nieuwe partner deelt dus het partnerpensioen met uw vorige partner en krijgt minder partnerpensioen. U en uw ex-partner kunnen samen besluiten af te wijken van de standaardregeling. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u de waarde van het ouderdomspensioen niet verdeelt of dat uw partner geen recht heeft op (bijzonder) partnerpensioen. Zo n afspraak kan worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. 8.2 Nieuw in dienst en uit dienst Nieuw in dienst Wanneer u in dienst komt bij Ballast Nedam, kunt u het pensioen dat u ergens anders hebt opgebouwd meenemen naar de Ballast Nedam-regeling. Dit heet waardeoverdracht. Hoe werkt waardeoverdracht? Vraag via het formulier waardeoverdracht, dit formulier heeft u bij indiensttreding ontvangen, contact op te nemen met de pensioenuitvoerder van uw vorige werkgever. Wij kunnen u vervolgens vertellen hoeveel pensioen u door de waardeoverdracht bij Pensioenfonds Ballast Nedam kunt verkrijgen. Als u met de waardeoverdracht instemt, zal het Pensioenfonds u een overzicht geven van het pensioen waarop u aanspraak kunt maken bij Ballast Nedam. 13

16 8.2.2 Uit dienst Een andere baan Als u naar een andere werkgever gaat, kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Na de waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij Pensioenfonds Ballast Nedam. U ontvangt dus geen pensioen meer van Pensioenfonds Ballast Nedam. Hoe werkt waardeoverdracht? Vraag de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever contact met ons op te nemen. Deze pensioenuitvoerder kan u vervolgens vertellen wat u voor uw oude pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd krijgt. Anders gezegd: de nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt de waarde van uw pensioen dat u bij pensioenfonds Ballast Nedam heeft opgebouwd in een aantal opbouwjaren volgens de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Laat u goed voorlichten over wat voor u het beste is. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan ontvangt u van ons periodiek een opgave van het opgebouwde pensioen. Uw status verandert naar gewezen deelnemer. U ontvangt bij uw pensionering een (deel)pensioen uit het Pensioenfonds Ballast Nedam. Afkoop van kleine pensioenen Wanneer u een klein pensioen heeft opgebouwd en u het opgebouwde pensioen niet overdraagt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, mag het Pensioenfonds het pensioen twee jaar na uitdiensttreding afkopen (of eerder als het pensioen eerder ingaat). In 2008 werd een ouderdomspensioen van minder dan 406 euro per jaar als klein gezien. Dit maximumbedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Werkloos Heeft u geen andere baan na uw contract bij Ballast Nedam? Dan houdt u in ieder geval het recht op het pensioen dat u bij Pensioenfonds Ballast Nedam heeft opgebouwd. Het pensioen groeit echter niet verder aan, behalve door eventuele indexatie. Verhoging van het opgebouwde pensioen Ook als u niet meer in dienst bent, kan uw opgebouwde pensioen aangepast worden aan het gestegen prijspeil. Het bestuur stelt ieder jaar vast of uw opgebouwde pensioen geïndexeerd wordt. Als besloten wordt het opgebouwde pensioen te indexeren, zal vervolgens door het bestuur vastgesteld worden met hoeveel. Er is geen recht op indexatie en het is ook voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre indexaties zullen worden verleend. Er worden ook geen voorzieningen opgebouwd voor de indexatie. 14

17 8.3 Meer of minder verdienen Gaat u meer of minder verdienen? Ook dat heeft invloed op uw pensioenopbouw. Omdat uw salaris verandert, verandert ook uw pensioengrondslag (zie paragraaf 2.2) en is uw jaarlijkse pensioenopbouw hoger of lager dan voorheen. 8.4 Meer of minder gaan werken Als u meer of minder uren per week gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Uw inkomen zal namelijk meestal veranderen en daardoor ook de pensioengrondslag (zie paragraaf 2.2). Uw jaarlijkse pensioenopbouw zal daardoor hoger of lager zijn dan voorheen. Stel, dat u 20 uur per week gaat werken, in plaats van 40 uur. Dan bedraagt de opbouw vanaf dat moment ook 50 % van wat u opbouwt indien u 100% werkt. 8.5 Een periode naar het buitenland Wanneer u voor Ballast Nedam een periode in het buitenland werkt, ontvangt u afhankelijk van de regeling die met u is getroffen, compensatie voor de AOW en de Anw. De AOW-compensatie bedraagt per dienstjaar in het buitenland 2% van de franchise. De Anw-compensatie is gelijk aan de weduwen/weduwnaars uitkering, gebaseerd op de tot 1 juli 1996 geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet. 8.6 Een periode met verlof Onbetaald verlof Als u een periode met onbetaald verlof gaat, stopt voor de periode van verlof de opbouw van uw pensioen. Zodra u weer aan het werk gaat, start de opbouw weer, tenzij andere afspraken zijn gemaakt Zwangerschapsverlof / bevallingsverlof / ouderschapsverlof Tijdens zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. U moet wel een eventuele eigen bijdrage blijven betalen. 15

18 9 Financieel voorbehoud Ballast Nedam Ballast Nedam heeft het recht in bijzondere gevallen de betaling van de premies te stoppen of te verminderen. Dit heeft geen invloed op het pensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 16

19 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Eerste druk 2008 Ringwade LM Nieuwegein Postbus BH Nieuwegein Telefoon (030) Fax (030) Website

20 Stichting Pensioenfonds

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun mei 2007. De pensioenregeling van Cosun in het kort

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun mei 2007. De pensioenregeling van Cosun in het kort Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun mei 2007 De pensioenregeling van Cosun in het kort mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding 2 Pensioen in het algemeen Pensioen bij Cosun Opbouw via een

Nadere informatie

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Pensioen in het kort Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Pensioen bij Esso Nederland, ExxonMobil Financial Services en ExxonMobil

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Pensioen in het kort Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Pensioen bij Esso Nederland, ExxonMobil Financial Services en ExxonMobil

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Uw pensioenregeling in het kort. Hoofdstuk Inleiding. Pagina 1. Uw Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds Vopak Uw pensioenregeling in het kort. Hoofdstuk Inleiding. Pagina 1. Uw Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds Vopak Uw pensioenregeling in het kort Hoofdstuk Inleiding Pagina 1 Uw Pensioenregeling in het kort Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Algemene pensioentermen 4 1.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenregeling. Uw pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling. Uw pensioenregeling in het kort Pensioenregeling Uw pensioenregeling in het kort Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Pensioen in het algemeen 3 1.2 Algemene pensioentermen 4 1.3 Pensioen bij Vopak 5 1.4 Hoe wordt uw pensioen gefinancierd?

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Pensioenregeling Pensioenfonds Robeco

Pensioenregeling Pensioenfonds Robeco Pensioenregeling Pensioenfonds Robeco KORTE VERSIE REGLEMENT VANAF 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Pensioen bij Robeco Nederland 2 Onderdelen van de pensioenregeling 2.1

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Verkorte versie 2014 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2012 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2014 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2012 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2014 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2012 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN VAN

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de verf- en drukinktindustrie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de chemie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie