Jaarverslag. Koningsstraat 138/ Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/ Brussel

2 Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B) Zijn opdrachten De dienst van de Voorzitter en het directiecomité Het organogram De begroting Het personeel van de FOD De waarden Integriteit a. De centrale cel b. De andere begrotingscellen c. De cel "geneesmiddelen" Vertrouwen Transparantie Openheid Respect Verdraagzaamheid Professionele verantwoordelijkheid

3 Beste lezers, Om zijn opdrachten zo goed mogelijk te vervullen heeft de FOD Budget en Beheerscontrole ook dit jaar gewerkt met respect voor de waarden die hij in zijn managementplan vastgelegd heeft. Alle leidinggevenden en medewerkers van onze FOD moeten zich bij hun werkzaamheden laten leiden door deze morele beginselen met het oog op de verwezenlijking van de in het managementplan bepaalde doelstellingen. In het jaarverslag 2013 stellen we onze activiteiten voor in het licht van de volgende waarden die onze FOD hoog in het vaandel draagt: - Integriteit - Vertrouwen - Transparantie - Openheid - Respect - Verdraagzaamheid - Professionele verantwoordelijkheid Deze waarden worden in alle diensten zonder onderscheid beleefd, maar elke directeur-generaal of stafdirecteur zal ze verschillend belichten, in functie van zijn visie erop. De naleving van deze waarden in de samenwerking met onze partners en het publiek is belangrijk. Bovendien waarborgen deze waarden samenhang en eenheid in het werk en de relaties binnen de organisatie. Onze economie staat in het teken van een permanente controle op de overheidsuitgaven. Aldus vinden de waarden die onze FOD verdedigt dagelijks een weerklank in het werk van alle medewerkers. Veel leesplezier! Alfons Boon Voorzitter van het directiecomité 2

4 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B) 1.1. Zijn opdrachten Als horizontale Federale Overheidsdienst moet de FOD B&B een bevoorrechte gesprekspartner en raadgever zijn bij de andere Federale Overheidsdiensten (FOD's), Programmatorische Overheidsdiensten (POD S) en federale overheidsinstellingen, met inbegrip van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ), om de regering en het parlement in te lichten over de toestand van de begroting. In dat opzicht stelt de FOD B&B inzake begroting en de bijhorende controle een kader voor en instrumenten waarmee de Minister en de regering maar ook de overheidsdiensten een doeltreffend begrotingsbeheer kunnen voeren. Voor de boekhouding stelt de FOD B&B een systeem ter beschikking waarmee de hele financiële cyclus kan worden beheerd en dat de nadruk legt op een juiste en volledige financiële rapportering van de federale overheid. De FOD B&B stelt zijn competenties ten dienste van de FOD's, POD's en OISZ en zal dat in de toekomst blijven doen om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Op het vlak van deontologie en management support wenst de FOD B&B zijn bevoorrechte relatie met de brede groep van ambtenaren en overheidsinstellingen in stand te houden. Daartoe biedt hij instrumenten en methodologische steun en legt hij concreet uit welk beleid er moet worden gevoerd inzake beheerscontrole en deontologie. Met deze aanpak wil de FOD de beheerscontrole verbeteren en het imago en de werking van het staatsapparaat versterken. Om in zijn opdracht te slagen ontwikkelt de FOD B&B in zijn bevoegdheidsdomeinen een expertisecentrum om de federale overheidsdiensten te ondersteunen. Deze kennis- en ervaringsdeling gebeurt via uitwisseling van knowhow binnen verschillende fora en netwerken of door informatie en voorbeeldpraktijken via het internet vlot toegankelijk te maken. De FOD B&B werkt in een Shared Services - omgeving voor zijn ondersteunende diensten. Zo gebruikt hij zijn middelen optimaal en deelt hij zijn competenties met de andere horizontale FOD's. 3

5 1.2. De dienst van de Voorzitter en het Directiecomité De dienst van de Voorzitter staat in voor de voorbereiding, het secretariaat en de opvolging van de vergaderingen van het Directiecomité. Met het oog op transparantie naar onze medewerkers toe verspreiden de directeurs generaal de belangrijkste beslissingen van het directiecomité binnen hun diensten, waarna deze op het intranet gepubliceerd worden. Om de interne communicatie te versterken, leidt de dienst van de Voorzitter ook het secretariaat van een tussenstructuur, het Managementteam. Dat is samengesteld uit alle leidinggevenden van de diensten van de FOD met de bedoeling de communicatie te bevorderen tussen de diensten onderling en tussen de directie en de verschillende diensten. De vergaderingen van het Managementteam willen ook het delen van kennis en informatie onder de medewerkers stimuleren en leiden tot een meer eenduidige, snellere en vlottere communicatie van de beslissingen van het directiecomité. De taak van de leidinggevenden bestaat erin toe te zien op de verspreiding van informatie bij hun medewerkers. Aldus versterkt onze FOD de transparantie voor zijn medewerkers op alle niveaus. De dienst van de Voorzitter bereidt het beleidsforum voor van de stafdirecteurs Begroting en Beheerscontrole. Hij maakt de notulen op van deze vergaderingen en staat in voor de opvolging ervan. Via dit forum versterkt de FOD de vertrouwensrelatie, door de stafdirecteurs te betrekken bij het vastleggen van de krachtlijnen van de FOD inzake begroting, boekhouding, interne controle en deontologie. Door te overleggen met de stafdirecteurs B&B van de andere departementen en hen te betrekken bij zijn beleidsbeslissingen, wil de FOD zijn respect te betonen voor hun bekommernissen van de stafdirecteurs B&B van de andere departementen. In het kader van de opvolging van het managementplan beheert de dienst van de Voorzitter de balanced scorecard, die maandelijks opgevolgd wordt en aanleiding kan geven tot aanpassingen wanneer de doelstellingen in het gedrang komen. In 2013 heeft de dienst van de Voorzitter, in samenwerking met de stafdienst ICT, het interne project voor documentbeheer (document management system of DMS) voortgezet. Het DMS vangt de binnenkomende briefwisseling in elektronische vorm op en behandelt die als workflow. Op termijn zal ook de uitgaande post via dit DMS kunnen worden verzonden in elektronische vorm. 4

6 Sinds april 2012 is een medewerkster van de dienst van de Voorzitter lid van de cel Optifed 1. Ze staat er in voor de coördinatie en de opvolging van een reeks projecten. Onze FOD beklemtoont aldus zijn wil om beroepsverantwoordelijkheid aan de dag te leggen als overheidsdienst. De cel algemene ondersteuning, die deel uitmaakt van de dienst van de Voorzitter, voert een reeks opdrachten uit i.v.m. de werking van de FOD B&B. Het gaat om de logistiek, het beheer van de archieven, de bibliotheek, het onthaal en het beheer van de cafetaria. Daarnaast Staat ze in voor de praktische organisatie van evenementen. Deze cel coördineert ook de activiteiten inzake duurzame ontwikkeling en verzorgt het secretariaat van het Comité voor veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD B&B bekommert zich over duurzaam aspect van zijn werking. Daarom moedigt hij zijn medewerkers aan te handelen met respect voor de Europese vereisten inzake leefmilieu. In dit perspectief wordt regelmatig interne informatie meegegeven over de aandacht die we moeten besteden aan duurzame ontwikkeling en aan de concrete acties die we moeten ondernemen inzake leefmilieubeheer (papier, elektriciteit) en het gebruik van dienstvoertuigen. Nieuwe projecten zoals exl-budget, e-budget of het gebruik van SharePoint liggen in de lijn van dit duurzame beleid. Ze moedigen het gebruik aan van documenten in elektronische vorm, vergemakkelijken het gebruik ervan en brengen deze documenten samen. Naar jaarlijkse gewoonte heeft de FOD B&B samen met onze buren in het gebouw, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, deelgenomen aan de dag van de duurzame ontwikkeling door aan alle medewerkers een duurzaam ontbijt aan te bieden. Dankzij deze sensibilisering en eenieders gedrag heeft ons gebouw 2013 het EMAS-certificaat gekregen. Onze FOD is een open overheidsdienst, die oog heeft voor zijn verantwoordelijkheden. Daarom heeft hij ook deelgenomen aan de actie "bloed inzamelen op het werk", georganiseerd door de FOD P&O in samenwerking met het Rode Kruis. Bedoeling is de medewerkers te sensibiliseren voor het dalende aantal donoren en hen aan te moedigen bloed te geven. 1 Het Optifedproject spoort doelmatige praktijken op binnen de federale overheid om ze vervolgens toe te passen in zoveel mogelijk diensten. Het gaat om initiatieven op gebieden als ICT, logistiek, aankoop van materiaal, hergroepering van activiteiten, enz. 5

7 Bij de oprichting van de FOD B&B werd een Comité voor veiligheid en gezondheid op het werk opgericht, overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Met het oog op transparantie werd een globaal preventieplan uitgewerkt voor de periode op basis van de SOBANE-strategie 2. Gelijklopend werd een actieplan voor 2013 opgemaakt en uitgevoerd, ter uitvoering van artikel 11 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Daarnaast werd ook een jaarverslag opgemaakt. Het directiecomité en het basisoverlegcomité hebben beide documenten goedgekeurd. De interne communicatie binnen onze FOD kadert eveneens in deze zin voor transparantie en openheid. Er werd een communicatienetwerk opgericht, dat een medewerker van elke dienst telt. Bedoeling is uitwisseling aan te moedigen en informatie te laten doorstromen. De maandelijkse uitwisselingen en discussies leiden tot regelmatige verbeteringen en aanpassingen van de interne communicatiemiddelen zoals de newscafés 3 of het intranet. Samen met het B-team dat bestaat uit gemotiveerde en dynamische medewerkers van onze FOD - worden regelmatig teambuildingactiviteiten op touw gezet om informele contacten te stimuleren tijdens een culturele activiteit of een culinaire reis. Om zichtbaar te blijven voor burgers en partners, deelt onze FOD in het kader van zijn beroepsverantwoordelijkheid alle informatie over zijn opdrachten en activiteiten mee via zijn website en zijn jaarverslag. 2 De SOBANE-strategie voor beroepsrisico's werd ontwikkeld om bij te dragen tot een dynamisch en doelmatig risicobeheer. Het bevat vier interventieniveaus: Screening (opsporing), OBservation (observatie), ANalyse en Expertise. 3 Maandelijkse infosessies om de medewerkers te informeren over verscheiden onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks de werking van de FOD betreffen. 6

8 1.3. Het organogram * in dienst getreden op 15 november

9 1.4. De begroting Het leeuwendeel van de begroting van de FOD B&B bestaat uit kredieten bestemd voor de interdepartementale provisie. Deze kredieten dekken de behoeften van de verschillende instellingen en projecten en worden verdeeld via een besluit tot overdracht. In totaal werd euro overgedragen naar andere FOD's. De begroting 2013 van de FOD B&B bedraagt duizend euro, als volgt verdeeld: Personeel Egov Werking Fedcom E Budget 8

10 1.5. Het personeel van de FOD Voltijds Equivalent (VTE) Andere: gedetacheerd, loopbaanonderbreking, 9

11 2. De waarden 2.1. Integriteit Het begrip integriteit is ontleend aan het Latijnse woord 'integritas', dat verwijst naar de kwaliteit integer te zijn, onomkoopbaar, van onbesproken gedrag en daden. In onze dienst werken wij dagelijks hoofdzakelijk vanuit deze ingesteldheid. Het is inderdaad zeer belangrijk toe te zien op de toepassing van de besluiten van de regering. Wanneer de politieke macht beslist het geld van de belastingbetaler te investeren in projecten die de burgers en de Belgische staat ten goede komen, maar ook bij het gewone dagelijkse beheer van de Belgische begroting, handelt onze dienst met respect voor deze waarde. Wij willen ook onbesproken zijn in de wijze waarop wij de verschillende federale overheidsdiensten en onze andere partners behandelen. Ons moto is: "Ieder op gelijke voet". Wij behoeden ons voor elk gedrag dat een federale dienst of een instelling bevoordeelt, ongeacht of deze groot of klein is. Niet de omvang van de begroting telt maar het belang van de algemene rijksbegroting in haar geheel. Als informatiebron voor begrotingsgegevens en tussenpersoon tussen de Minister van begroting en de overheidsdiensten, verdedigen we ook ieders recht op duidelijke, juiste en transparante informatie, in de mate waarin dit bijdraagt tot de instemming van alle overheidsdiensten met de beleidsbeslissingen. Wie integer is, is rechtvaardig, eerlijk en loyaal. Deze eigenschappen helpen ons bij het volbrengen van onze zware controletaak. Luc Mabille, directeur-generaal van de dienst Begeleiding Begroting 10

12 Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire grondslagen 4 is het de afdeling Begroting en Controle van de dienst Begeleiding Begroting die instaat voor de ondersteuning en het advies bij de opmaak en de aanpassing van de federale begroting. Om de voorbereiding en de opmaak van de federale begroting te kunnen opvolgen, bestaat deze afdeling uit zes cellen: - een centrale cel; - vier cellen die instaan voor de opvolging van de begrotingen van de FOD s, instellingen van openbaar nut en openbare instellingen van sociale zekerheid; 5 - een cel die de dossiers behandelt voor de terugbetaling van geneesmiddelen. a. De centrale cel Binnen de afdeling Begroting en Controle werkt de centrale cel transversaal om de draaiboeken te bepalen waarmee het begrotingspad dat de regering heeft uitgestippeld, kan worden nageleefd. Deze cel heeft een globale kijk op de ontvangsten en uitgaven van de federale Staat. Zij coördineert immers de werkzaamheden binnen de afdeling Begroting en Controle van de dienst Begeleiding Begroting en werkt samen met de Macrobudgettaire dienst om de gegevens te consolideren. Haar voornaamste taken bestaan erin de Minister van Begroting te ondersteunen bij de opmaak en de uitvoering van de begroting. Net als andere jaren blonk de centrale cel uit in uiteenlopende aangelegenheden zoals: - de opstelling van omzendbrieven die de richtlijnen bevatten voor de voorafbeelding van de oorspronkelijke begroting en voor de begrotingscontrole, de omzendbrieven betreffende de begrotingsbehoedzaamheid, de afsluiting van het begrotingsjaar en andere begrotingsomzendbrieven ad hoc met betrekking tot de begrotingstechniek; - de opmaak van verslagen en samenvattende tabellen na de technische bilaterale vergaderingen; - de opvolging van de organieke fondsen; - de opvolging van de personeelskredieten en de personeelsplannen; - de opvolging van de uitvoering van de begroting en van de blokkeringen; 4 De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat. De wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut Het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 5 cel gezagsdepartementen A, sociale cel, economische cel, cel gezagsdepartementen B 11

13 - het beheer van het investeringsprogramma; - de coördinatie van de begrotingswerkzaamheden; - de deelname aan het project exl-budget; - het verzamelen en analyseren van de inkomsten om de Middelenbegroting uit te werken; - het beheer van de juridische en regelgevende aspecten van de begrotingsaangelegenheden in verband met de FOD B&B, waaronder: de voorbereiding van de Koninklijke besluiten tot verdeling van de interdepartementale provisie; het opstellen van de ontwerpen van begrotingswetten. De eerste stap in het proces van de opmaak van de begroting is de opstelling van de begrotingsomzendbrief op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Deze brief deelt aan de verschillende instellingen de technische parameters mee voor de opmaak van hun begroting en legt de beginselen uit voor de opmaak van deze begroting. Hij beoogt de invoering van een homogeen en samenhangend begrotingsbeleid en biedt technische en juridische ondersteuning aan de medewerkers die de begrotingen coördineren. In 2013 was het economisch klimaat onstabiel. De sleutelfactoren van de economie werden veelvuldig naar beneden toe herzien. Daarom heeft de regering meermaals deze richtlijnen moeten bijsturen om zich in te passen in het begrotingspad dat is vastgelegd in het stabiliteitsprogramma voor België. De nieuwe kostenbesparende beslissingen werden dus systematisch herzien in overeenstemming met de beleidsbeslissingen. Dit heeft het werk van de afdeling Begroting en Controle beïnvloed, die instaat voor de aanpassing van de groeiparameters van de uitgaven, zowel in de richtlijnen aan de departementen als op het niveau van de controle op de toepassing van deze richtlijnen. Naast haar kennis van het begrotingsrecht moet de centrale cel ook lineaire maatregelen voor verschillende kredietsoorten invoeren: personeel, instellingen van openbaar nut, werkingskredieten, beleidscellen, facultatieve toelagen, enz. Dit vereist een rapporteringssysteem waarmee in vol vertrouwen op zeer korte tijd, met behulp van een onpartijdige standaardmethodologie en met nauwkeurige cijfers beslissingen kunnen worden uitgevoerd. In 2013 heeft de programmatuur exl-budget, die in een recordtempo en zonder bijkomende middelen interne is ontwikkeld, het werk van de medewerkers die instaan voor de begrotingen van de departementen vergemakkelijkt. Deze programmatuur zorgt voor een snellere, betere en veiligere rapportering, waarbij de departementen vooraf gedefinieerde begrotingstabellen krijgen die daarna sneller verwerkt worden met weinig gevaar op fouten. Vervolgens krijgen alle spelers van de begrotingscyclus volledige rapporten die ze dan grondig kunnen analyseren. Naast bovenvermelde activiteiten in verband met de opmaak en de opvolging van de begroting stelt de centrale cel, met het oog op openheid en transparantie, haar deskundigheid ter beschikking van transversale taken van de FOD, waaronder²: 12

14 - de coördinatie van de schriftelijke parlementaire vragen; - de opvolging van de dossiers inzake juridische en administratieve geschillen (Grondwettelijk Hof, Raad van State, gewone rechtscolleges); - vertegenwoordiging van de FOD bij verschillende instanties (werkgroep eurocoördinatoren, Doorzichtigheidscomité, enz.). b. De andere begrotingscellen Het gespannen economische klimaat in 2013 heeft een grote gestrengheid vereist in het werk om tot de nodige besparingen te komen. Om te beantwoorden aan deze beroepsverantwoordelijkheid is het werk van de cellen 6 aanzienlijk toegenomen in de loop van het jaar. Elk departement wordt vertegenwoordigd door een begrotingstitularis binnen de FOD B&B. Hij of zij is de bevoorrechte gesprekspartner voor bilateraal werk waarbij de evolutie van de uitgaven wordt opgevolgd gedurende de hele begrotingscyclus: - analyse van de dossiers die voorgelegd worden aan de Minister van Begroting in het kader van de administratieve en begrotingscontrole; - analyse van de begrotingsvoorstellen van de departementen; - voorbereiding, opvolging en opstelling van de notulen van de technische bilaterale vergaderingen tussen de instellingen en de Minister van Begroting; - opvolging van de beleidsbeslissingen en omzetting van de beslissingen van het conclaaf in definitieve begrotingsvoorstellen voor de departementen; - opvolging van de parlementaire fase, waaronder een analyse van de opmerkingen van het Rekenhof en de ondersteuning van de Minister van Begroting in het parlementair debat; - opvolging van specifieke acties, waaronder de blokkeringen in het FEDCOM-systeem naar aanleiding van de beslissingen die in 2013 genomen werden inzake begrotingsbehoedzaamheid. 6 De begrotingscellen van de FOD B&B hernemen de FOD's en POD's per thema 13

15 De dienst heeft in dossiers behandeld in het kader van de administratieve en begrotingscontrole, wat een stijging met 30,5 % inhoudt in vergelijking met 2012, als gevolge van de strengere controle die door de regering gewenst wordt. In 2013 werden 1043 dossiers voorgelegd aan de Ministerraad, wat minder is dan in 2012 (versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor uitgaven die moeten worden voorgelegd aan de Ministerraad) en vooral minder dan in 2011 (regering in lopende zaken met versterkte begrotingsbehoedzaamheid voor uitgaven die moeten worden voorgelegd aan de Ministerraad). Dankzij de ontwikkeling van het programma exl-budget konden we in 2013 twee complexe oefeningen maken met een transparante aanrekening op de begroting per cijferkolom, onder meer voor het monitoringcomité: - de begrotingscontrole 2013 (lineaire besparingen op personeel, werking, de instellingen van openbaar nut, de sociale diensten, besparingen bij Landsverdediging, ontwikkelingssamenwerking, NMBS, op de provisie, annulering van de index, enz.); - de oorspronkelijke begroting 2014 (lineaire besparingen op personeel, werking, de instellingen van openbaar nut, facultatieve toelagen, besparingen bij Landsverdediging, ontwikkelingssamenwerking, de NMBS, op de provisie, annulering van de index, enz.). Om haar Europese afspraken te respecteren heeft de regering in 2013 ook talrijke maatregelen genomen inzake begrotingsbehoedzaamheid. De dienst Begeleiding Begroting kreeg tot taak de beslissingen uit te voeren: 14

16 - opstelling en uitvoering van vier omzendbrieven inzake begrotingsbehoedzaamheid: een omzendbrief om 400 miljoen euro te blokkeren, voornamelijk op personeel, werking en investeringen; een omzendbrief om enkel herverdelingen van basisallocaties toe te laten die slaan op verplichte en onvermijdelijke uitgaven; een omzendbrief om de uitgaven te beperken tot deze die verplicht en onvermijdelijk worden geacht; een omzendbrief voor de afsluiting van de vastleggingen. - de opvolging van de uitvoering van de begroting via vijf opvolgingsrapporten, op basis van gegevens die de departementen hebben opgestuurd. Op het einde van het jaar heeft de controle van de vastleggingen een dagelijkse opvolging uitgevoerd; - verschillende kredietblokkeringsoefeningen werden uitgevoerd: april 2013: blokkering van 400 miljoen euro, voornamelijk op personeel, werking, investeringen, de Regie der gebouwen en de provisie; juli 2013: besparingen via blokkeringen voor een totaalbedrag van 269 miljoen euro (tweede begrotingscontrole); augustus 2013: blokkering van 200 miljoen euro op de basisallocaties voor overdracht; september 2013: besparingen via blokkeringen voor een totaalbedrag van 45 miljoen euro (tweede begrotingscontrole); - de eerste toepassing van de begrotingsbehoedzaamheid voor de ION en de daarmee gelijkgestelde instellingen. In de loop van 2013 heeft de centrale cel in samenwerking met de Macrobudgettaire dienst, de werkzaamheden in het raam van de omzetting van de Europese richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten juridisch ondersteund. De centrale cel heeft ook de werkzaamheden voortgezet ter voorbereiding en opstelling van een ontwerpomzendbrief met betrekking tot de vastlegging van meerjarenovereenkomsten en -overheidsopdrachten. De dienst heeft ook deelgenomen aan de werkzaamheden van de Task force die is opgericht in het kader van de zesde staatshervorming. Meer bepaald voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) werden begin 2013 de vierde bestuursovereenkomsten afgewerkt. De OISZ hebben dus gedetailleerde begrotingsvoorstellen voorgelegd aan de Minister van Begroting. Naast de gewone activiteit voor de opvolging van de uitvoering van de overeenkomsten (toepassing van artikel 14, bijhouden van de statistische tabellen, enz.), werd de door de regering besliste onderbenutting van 127,2 miljoen euro gevalideerd. De maandelijkse bijeenkomsten in dit kader zijn verlopen in een sfeer van vertrouwen en samenwerking, waarbij de nodige middelen werden vrijgemaakt, binnen de grenzen van de toegewezen begrotingen, om 15

17 moderniseringsprojecten te verwezenlijken die belangrijk zijn voor de burger (pensioenmotor, enz.). De cel OISZ heeft haar doelstellingen bereikt, ondanks het feit dat haar leden veelvuldig voor andere taken moesten instaan (versterkte controle van de vastleggingen, algemene begrotingsopvolging, enz.). c. De cel "geneesmiddelen" De opdracht van de cel geneesmiddelen bestaat erin de Minister van Begroting advies te geven bij dossiers van farmaceutische bedrijven voor de terugbetaling van geneesmiddelen ten laste van de begroting geneeskundige verzorging. Het reglementair kader is vervat in het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Met het oog op transparantie zetelen de leden van deze cel in de commissie voor terugbetaling van geneesmiddelen bij het RIZIV, als waarnemer of als expert van de Minister van Begroting. De voorstellen worden vervolgens administratief gecontroleerd. Daarna worden ze voor akkoord voorgelegd aan de Minister van Begroting, die zich binnen de 10 dagen moet uitspreken. De aanwezigheid op de vergaderingen van de Commissie maakt het mogelijk vooruit te lopen op eventuele problemen en contacten te leggen met de andere actoren om deze technische en complexe materie beter te begrijpen. In 2013 werden 557 dossiers voor begrotingsakkoord voorgelegd. Voor 180 dossiers werd een antwoordbrief voor de Minister van Begroting opgesteld en een uitdrukkelijk begrotingsakkoord verleend. Voor de overige dossiers werd na nazicht een stilzwijgend akkoord verleend (na het verstrijken van de termijn van 10 dagen). Bij deze laatste gaat het bijvoorbeeld om de opname van generische geneesmiddelen waarvan de vergoedingsbasis reglementair is vastgelegd of om formele wijzigingen zonder weerslag op de begroting. Na een afname van het aantal dossiers in 2012, steeg hun aantal 2013 met 18 % (hetzij 85 dossiers). Het aantal dossiers waarvoor een uitdrukkelijk begrotingsakkoord werd verleend is gestegen van 162 naar 180 dossiers (+11 %). 16

18 Het gaat bijvoorbeeld om de goedkeuring van de overeenkomsten 7 tussen het RIZIV en de farmaceutische industrie. Dit aantal complexe dossiers steeg van 8 naar 18 dossiers in 2012, naar 21 dossiers in 2013 en neemt nog verder toe. Naast het schrijven van een adviesnota en ontwerpbrief aan de Minister van Begroting neemt een vertegenwoordiger van de FOD B&B deel aan de voorafgaande onderhandelingen (meestal ongeveer 3). In 2013 werd voor vijf aanvragen geen akkoord bereikt in de werkgroep. Voor 2 dossiers werd na verdere onderhandelingen tussen de beleidscellen van beide ministers (Begroting en Sociale Zaken) en de betrokken firma toch een ultiem akkoord gevonden. De evolutie van de uitgaven inzake farmaceutische verstrekkingen ingeschreven in de gedeeltelijke begrotingsdoelstelling 3,a) 8 van de begroting geneeskundige verzorging is in de loop van de laatste tien jaar gestegen. Tussen 2000 en 2011 zijn de uitgaven met 80 % toegenomen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 16 % van de globale uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging. In 2013 heeft de regering besparingsmaatregelen genomen voor een totaalbedrag van 159,4 miljoen euro (-259,4 miljoen euro op jaarbasis). De herziene raming voor 2013 komt uit op een daling met 1,48 % in vergelijking met Er zijn bijkomende besparingsmaatregelen genomen voor 101,5 miljoen euro. Toch wordt verwacht dat de uitgaven in 2014 nog zullen stijgen, ook al worden deze getemperd door bijkomende inkomsten (heffing op de marketingactiviteiten van de farmaceutische firma s en terugstorting van de firma s in het kader van de overeenkomsten). De vooropgestelde begrotingsdoelstellingen werden evenwel niet gehaald. Ook in 2012 en 2013 wordt de overschrijding deels gecompenseerd door een terugvordering bij deze bedrijfstak. De beroepsverantwoordelijkheid van de FOD B&B bestaat erin zich verder in te zetten om de uitgaven op te volgen en na te gaan of de besparingsmaatregelen worden behaald. Anderzijds moet de FOD op kritische wijze de aanvragen tot inschrijving op de lijst van vergoedbare geneesmiddelen en de wijzigingen van deze lijst behandelen, die voor akkoord aan de Minister van Begroting moeten worden voorgelegd, met het oog op een rationeel beheer van de toegekende middelen. 7 Deze Risk sharing -overeenkomsten gaan over de tijdelijke terugbetaling van nieuwe, vernieuwende en dure geneesmiddelen waarvan de resultaten nog onduidelijk en onzeker zijn. Ze hebben tot doel de weerslag op de begroting van de terugbetaling onder controle te houden. 8 De begroting geneeskundige verzorging wordt begrensd op het niveau van de totale uitgaven en vormt de globale begrotingsdoelstelling. De globale begrotingsdoelstelling wordt verdeeld over de verschillende sectoren van de gezondheidszorg (bv. artsen, kinesitherapeuten, farmaceutische verstrekkingen) die elk een gedeeltelijke begrotingsdoelstelling krijgen toegewezen. 17

19 De afdeling Controle van de vastleggingen van de dienst Begeleiding Begroting gaat na of de uitgaven van de FOD's overeenkomstig de regel- en wetgeving gebeuren en correct worden aangerekend in de algemene en begrotingsboekhouding. Integriteit is een waarde die de afdeling Controle van de vastleggingen hoog in het vaandel draagt. Voor de controleur van de vastleggingen is het zelfs een kernwaarde. Want al krijgt de controleur vaak te maken met bijzondere toestanden (elke FOD of POD heeft zijn specifieke kenmerken), hij moet te allen tijde een juiste aanrekening op de begroting en in de boekhouding waarborgen, met respect voor alle administratieve regels. Integriteit bij de controle van de vastleggingen bestaat erin dezelfde regels en dezelfde controleprocessen toe te passen, ongeacht het departement en zijn eventuele bijzonderheden (werking, operationele aspecten, decentralisatie, opdrachten, enz.). Binnen deze afdeling is het essentieel belangenconflicten tussen de controleur en de medewerkers van het gecontroleerde departement te vermijden. De controleur mag geen enkele gunst verlenen, zelfs niet impliciet. Enkel op die manier kan hij een homogene controle waarborgen op de departementen was een complex jaar: voorlopige kredieten, monitoring van de uitgaven, blokkering van een deel van de toegekende kredieten, vastleggingsstop vanaf 22 november 2013 (met uitzondering van dringende en dwingende uitgaven), weigering van provisionele vastleggingen op het einde van het jaar. De controleurs hebben steeds alles in het werk gesteld om deze beslissingen eenvormig en homogeen toe te passen voor alle FOD's en POD's, ook al was dat niet altijd even gemakkelijk en werd dit soms niet goed aanvaard/begrepen door onze collega s van deze FOD s/pod s. 18

20 2.2. Vertrouwen Vertrouwen is de sleutel tot succesvolle IT-projecten. Dat vertrouwen moet dan wel ergens op zijn gebaseerd; verantwoord vertrouwen. En hier komt ICT in beeld. Als we kunnen laten zien dat we onze eigen controlesystemen, zoals gebruikersdatabases en bijvoorbeeld de hieraan gekoppelde rollen, goed op orde hebben, als we die systemen zo inrichten dat er niet mee gesjoemeld kan worden, dan is er een goede basis voor vertrouwen. Informatietechnologie is alom aanwezig in ons leven. Daarin ontwikkelen we acties en innovatieve oplossingen om de privacy én veiligheid te waarborgen. ICT vormt zo het fundament van vertrouwen in de digitale samenleving. Hoewel slechts een deel van de oplossingen op ICT gebaseerd worden, zullen ook andere componenten zoals regelgeving, normen, economische en juridische aspecten aangepakt moeten worden. Het is onze ambitie om op samenhangende wijze vanuit een technologisch en sociaal perspectief veiligheid, vertrouwen en privacy te waarborgen voor alle gebruikers. De beveiliging van informatiesystemen bestaat uit een geheel van maatregelen en controles die worden uitgevoerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie opgeslagen door de informatiesystemen te waarborgen. Deze maatregelen en controles overspannen het technische, organisatorische, juridische en maatschappelijke domein. Een veiligheidsinfrastructuur, zoals die bij ons ingebouwd is op verschillende lagen, wordt ingezet om de bescherming van informatiesystemen te waarborgen door risico's te beperken. Er is niet één beveiligingsmechanisme dat aan alle veiligheidseisen kan beantwoorden. Het is een geheel van maatregelen in samenspraak met de gebruikte technologie. Marc Vervaene, stafdirecteur ICT Eens te meer heeft de stafdienst ICT, weliswaar vooral achter de schermen, heel veel werk verricht om onze medewerkers en collega's in staat te stellen vlotter en veiliger te werken. Het gaat er ons om beroepsernst aan de dag te leggen uit respect, door onze gebruikers optimaal bij te staan en de verschillende applicaties binnen de FOD en de beleidscel te ondersteunen. Wij hebben behoorlijk wat tijd geïnvesteerd aan de 19

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Tekst afgesloten op 30 april 2009.

Tekst afgesloten op 30 april 2009. Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 De modernisering van de boekhouding van de Federale Overheid: algemene opzet Luc BUFFEL Adviseur-generaal

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE 5.1. Subsidies aan de sociale zekerheid De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie