Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 22.12.2010"

Transcriptie

1 1 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

2 2 Minister van Begroting Guy Vanhengel Organogram FOD B&B Staatssecretaris Melchior Wathelet P&O Luc Wintmolders Voorzitter Alfons Boon Budget & Beheerscontrole Ludo Waterschoot ICT Yves Vander Auwera Algemene Ondersteuning Rika Denduyver Macrobudgetaire dienst Begeleiding Begroting Federale Accountant Management support Gert De Smet Begroting en Controle Jean-Luc Frère Greta Schoonjans Philippe Smets Guido Vandersteen Luc Mabille Alain Hurbain Controle van de vastleggingen Sylvie T Jonck Karel Hauman Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie Peter De Roeck Henri Nicolas FOD Budget en Beheerscontrole Koningsstraat 138/2 B-1000 BRUSSEL Tel: Fax: Inspectie van Financiën Pierre Reynders Rue de Ligne Bruxelles

3 3 Missie van de FOD B&B De federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B) staat ten dienste van: de federale regering, de federale Minister van Begroting of Staatssecretaris voor Begroting, de federale overheidsdiensten in ruime zin voor uitvoering, ondersteuning en advies in het kader van de opdrachten die voortvloeien uit de wet- en regelgeving die de opdrachten van de FOD B&B bepalen met betrekking tot de: federale begroting, openbare financiën, boekhouding en financiële verslaggeving, beheerscontrole, administratieve ethiek en preventief integriteitsbeleid.

4 4 Waardenkader van de FOD B&B Wij staan voor een integere federale overheidsdienst waarin elke medewerker ten aanzien van collega s en belanghebbenden van onze organisatie: blijk geeft van professionele verantwoordelijkheid; het algemeen belang voorrang geeft op het persoonlijk belang; streeft naar transparantie en openheid; dialoog en bespreekbaarheid cultiveert; respect en verdraagzaamheid vertoont; gelijkheid en objectiviteit nastreeft; resultaatgericht en doelmatig werk aflevert; ons waardenpatroon uitdraagt door voorbeeldgedrag en voortdurende persoonlijke ontwikkeling.

5 5 De diensten van de FOD Budget en Beheerscontrole

6 6 Macrobudgettaire dienst Opdrachten Een expertisecentrum zijn ten dienste van de regering voor het macrobudgettair beleid, inzonderheid op het vlak van de openbare financiën. Een belangrijke speler zijn met betrekking tot de verzameling van statistische gegevens en rapportering over de overheidsfinanciën. Een belangrijk informatiecentrum zijn wat betreft begrotingsbeleid zowel voor de professionelen als voor de geïnteresseerde burger. De beslissingen inzake het begrotingsbeleid voorbereiden, onder meer door het verzamelen van de nodige basisgegevens, opmaken van ramingen,

7 7 Macrobudgettaire dienst Opdrachten Opvolgen van de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende deelsectoren van de overheid: federale overheid, sociale zekerheid, gemeenschappen en gewesten, Officiële teksten over het begrotingsbeleid voorbereiden (Algemene Toelichting, Stabiliteitsprogramma, ). Internationale instellingen informeren over het Belgisch begrotingsbeleid. Waken over de uniforme toepassing van de functionele en economische hergroepering binnen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten, deze statistieken aanleveren aan de Hoge Raad van Financiën (HRF) en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

8 8 Macrobudgettaire dienst Doelstellingen De belangrijkste beslissingen inzake het begrotingsbeleid en de uitvoering ervan op een professionele en voldoende wetenschappelijk onderbouwde manier voorbereiden en ondersteunen via: beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk ten behoeve van de Minister van Begroting en zijn beleidscel; het organiseren van de verzameling van statistische gegevens inzake overheidsfinanciën; informatieverspreiding over het begrotingsbeleid.

9 9 Macrobudgettaire dienst Wie kan bij ons aan de slag? Economisten met als specialisatie en/of interesse voor: macro-economie; openbare financiën; statistiek.

10 10 Begeleiding Begroting Opdrachten Advies verlenen bij, leiden en ondersteunen van de implementatie van een modern en geïntegreerd beheerssysteem inzake begroting. Instaan voor de omkadering van het begrotingsbeleid tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. Actief medespeler in het kader van de onderhandelingen, de opvolging en de evaluatie van beheersovereenkomsten inzonderheid van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

11 11 Begeleiding Begroting Organisatie De dienst Begeleiding Begroting bestaat op zijn beurt uit twee diensten: Dienst Begroting en Controle Dienst Controle van de vastleggingen Vier begrotingscellen die rondom de FOD s/pod s, ministeriële departementen en openbare instellingen van sociale zekerheid georganiseerd zijn. Een centrale cel belast met de transversale ondersteuning inzake wetgeving, informatica en andere.

12 12 Dienst Begroting en Controle Opdrachten De technische voorbereiding van de begroting van de federale overheid en de instellingen die ervan afhangen, organiseren. De politieke discussies rond de begroting van de federale overheid en de instellingen die ermee verbonden zijn, ondersteunen. De Minister ondersteunen met het oog op de tijdige voorlegging van de begroting aan het Parlement. De Minister van Begroting bijstaan en adviseren in het kader van de wetten op de rijkscomptabiliteit en van de administratieve en begrotingscontrole.

13 13 Dienst Begroting en Controle Opdrachten Een permanente monitoring van de uitvoering van de begroting verzekeren. Het invoeren van procedures inzake begrotingsbeheer en interne controle ondersteunen. Deelnemen aan onderhandelingen en aan de opvolging van beheerscontracten inzonderheid voor de openbare instellingen van sociale zekerheid.

14 14 Dienst Begroting en Controle Onze gesprekspartners De Minister van Begroting en zijn beleidsvoorbereidende cel. De andere FOD s/pod s en hun beleidsvoorbereidende cellen. De instellingen van openbaar nut: de openbare instellingen van Sociale Zekerheid e.a. Het Interfederaal korps van de Inspectie van Financiën. Het Rekenhof. De Internationale instellingen (waaronder OESO, EU).

15 15 Dienst Controle van de vastleggingen Organisatie De controleurs van de vastleggingen zijn geaffecteerd bij de FOD s/departementen.

16 16 Dienst Controle van de vastleggingen Opdrachten Ze zijn belast met de boekhouding van de vastleggingen en de ordonnanceringen. Ze waken erover dat: kredietoverschrijdingen vermeden worden; uitgaven correct aangerekend worden. Ze onderzoeken de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven. Ze geven advies bij de voorbereiding en de uitwerking van uitgavendossiers.

17 17 Begeleiding Begroting Wie kan bij ons aan de slag? Economisten en juristen met kennis van of interesse voor volgende domeinen: openbare financiën; administratief recht; begroting, interne- en beheerscontrole; managementsystemen (risicoanalyse, prestatiemeting).

18 18 Federale Accountant Het project FEDCOM Hervorming comptabiliteit federale overheid: van een kasboekhouding naar een algemene boekhouding. Installatie nieuw informaticaplatform ter ondersteuning. Geplande duurtijd: 3-5 jaar. Start project: september 2007.

19 19 Federale Accountant Organogram Federal Accountant G2 Onderhoud van de toepassing G4 Kenniscentrum G4 Rapportering G4 Toepassing G5 Aankoop Stamgegevens Autorisaties Financiën Helpdesk G7 Officieel Operationeel Opleiding G7

20 20 Federale Accountant Wie kan bij ons aan de slag? Economisten en juristen met kennis van of interesse voor volgende domeinen: openbare financiën; administratief recht; begroting interne- en beheerscontrole; managementsystemen (risicoanalyse, prestatiemeting); boekhouding.

21 21 Management Support Opdrachten Een expertisecentrum vormen voor de federale overheid dat: bijdraagt tot het invoeren van een nieuwe managementcultuur; het baseert zich daarbij op responsabilisering en resultaatgerichtheid in een ware optiek van doeltreffendheid, doelmatigheid, zuinigheid en ethiek; het opzetten bevordert van structuren en mechanismen die een globale risicobeheersing waarborgen; de invoering faciliteert van een gemeenschappelijke taal en een vlotte communicatie omtrent interne controle; in die zaken raad, steun en begeleiding biedt.

22 22 Management Support Doelstellingen Inspelen op vragen van de federale overheidsdiensten naar ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van processen en beheersinstrumenten. Toezien of het wetgevend en het regelgevend kader in overeenstemming zijn en voorstellen doen inzake afstemming op het beleid. Thematische netwerken opzetten en coördineren en de uitwisseling van good practices stimuleren. Een virtueel kenniscentrum uitbouwen dat de leden van het netwerk standaardinstrumenten aanreikt.

23 23 Management Support Acties Methodologische steun bieden bij de uitbouw, de uitvoering en de verbetering van het beheer: door zelfevaluatie te faciliteren; door instrumenten aan te maken; door opleidingen te ontwerpen en te animeren; door evenementen te organiseren over thema s die uit de opdracht voortvloeien; door de opgezette thematische netwerken te animeren en van informatie te voorzien.

24 24 Management Support Wie kan bij ons aan de slag? Afgestudeerden in economie, recht of bestuurswetenschappen gericht op of met ervaring in: het management van overheidsdiensten; interne controle; beheerscontrole; risicobeheersing kwaliteitsmeting en -bewaking; prestatiemeting; veranderingsondersteuning (change management); kennisbeheer.

25 25 Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie Opdrachten De Minister van Begroting, de federale regering en het federaal administratief openbaar ambt ondersteunen in samenwerking met de adviesgroep Ambtelijke Ethiek en Deontologie - bij het formuleren, het operationaliseren, het evalueren en het bijsturen van het federaal preventief integriteitsbeleid zodat de internationale aanbevelingen en verplichtingen van de UNO, de OESO en de Raad van Europa worden uitgevoerd. Een gemeenschappelijke en consistente aanpak verzekeren van de invoering van het integriteitsbeheer in het federaal administratief openbaar ambt.

26 26 Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie Rol Bewaken van de integriteit in het federaal administratief openbaar ambt. Integreren van ethische principes en waarden in de dagelijkse werking van federaal administratief openbaar ambt. Het versterken van een ethische organisatiecultuur en het bewaren van het vertrouwen in het federaal administratief openbaar ambt. Bouwen aan een integriteitsbeleid en -beheer dat steunt op de aanvullende strategieën van bewustwording en naleving.

27 27 Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie Projecten Opstellen van een ontwerpregeling voor een meldingsstructuur van integriteitsschendingen in het federaal administratief openbaar ambt. Oprichting van een interfederale commissie voor ambtelijke ethiek en deontologie. Bevraging over het ethisch klimaat in de besturen, instellingen en diensten van het federaal administratief openbaar ambt. Opstellen van een integriteitsaudit.

28 28 Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie Wie kan bij ons aan de slag? Medewerkers met kennis van en belangstelling voor het thema ambtelijke ethiek en deontologie, die houder zijn van één van de volgende diploma s: communicatie; criminologie; filosofie; HRM; sociale psychologie; sociologie.

29 29 Stafdienst P&O De stafdienst Personeel en Organisatie is opgesplitst in 2 cellen: de cel "Personeelsadministratie" staat in voor het administratief personeelsbeheer, de berekening en administratie van de weddes, het beheer van het systeem voor verlof- en tijdsregistratie; de cel dient ook als aanspreekpunt van de sociale dienst. de cel "Human Resources" staat in voor het HR - beleid: rekrutering en selectie, onthaal en integratie van nieuwe medewerkers, loopbaan- en ontwikkelingsbeleid.

30 30 Stafdienst B&B De stafdienst Budget en Beheerscontrole staat in voor: het volledige beheer van de begroting van de FOD (gaande van de opmaak van de begroting, over de bewaking van de uitvoering tot het uitvoeren van de betalingen); de invoering van beheersmethodes en interne controle.

31 31 Stafdienst ICT De stafdienst ICT staat in voor het «ICT-beleid». De dienst realiseert het informaticaplan en levert, ondersteunt en beheert de ICT-infrastructuur, de veiligheid en bescherming ervan en levert de nodige procesondersteuning. Buiten het standaard dienstenaanbod (mail services, print services, files services,...) ondersteunt de dienst een aantal specifieke projecten en staat in voor het informatica-gedeelte van projecten van andere diensten. Een andere belangrijke uitdaging van de stafdienst ICT vandaag is het streven naar een papierluwe administratie.

32 32 Stafdienst Algemene Ondersteuning Dienst van de Voorzitter De dienst A.O. staat in voor de logistiek van de FOD. Tot deze dienst behoren eveneens de taaldienst, het onthaal, het secretariaat van het Comité Veiligheid en Gezondheid op het Werk en de cel Duurzame Ontwikkeling. De dienst van de Voorzitter zorgt voor het opvolgen van de beslissingen van het directiecomité en de opvolging en bijsturing van de projecten die binnen de FOD uitgevoerd worden. Verder staat deze dienst in voor de uitvoering van transversale projecten doorheen de federale overheid (vb. SEPA). In het kader van de beheerscontrole staat de dienst ook in voor de opvolging en rapportering m.b.t. de uitvoering van het managementplan. Daarnaast is de dienst ook verantwoordelijk voor de invoering van beheersmethodes en van de interne controle in de FOD.

33 33 Contact Personeel en Organisatie Katrien Brysse Tel: Fax: Sabine Sandmann Tel: Fax:

34 34 Contact FOD FOD Budget en Beheerscontrole Koningsstraat 138/2 B BRUSSEL Tel: Fax:

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Managementplan 2013-2015

Managementplan 2013-2015 Managementplan 2013-2015 Beter samen leven ~ 1 ~ Inhoudstafel I. Voorwoord... 3 II. Kader... 5 1. Participatief management...5 2. Co-design...6 3. Consolideren...6 III. Aanpak... 7 1. Omgevingsanalyse...7

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE 5.1. Subsidies aan de sociale zekerheid De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid P. 2-3 SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT DAR P. 6-7 P. 10-11 AFDELING KANSELARIJ AFDELING CONTACTPUNT VLAAMSE INFOLIJN (CPVI) AFDELING STAFDIENST

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie