Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n &

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Visie Samenwerken aan samenleven Samen geloven Leeswijzer Belangrijkste speerpunten Programma: Bestuur, Samenleving en Dienstverlening, Financiën Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Relatie tussen het stadsbestuur en haar inwoners Gemeenteraad De gemeentelijke organisatie Samenwerking in de regio Lekstroom en BRU Financiën Programma: Openbare Orde en Veiligheid Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Gemeentelijke handhaving Politie Brandweer Programma: Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Onderwijs, daar steek je wat van op Onderwijsachterstandsbeleid Onderwijs en opvoeding Jeugd en jongeren in de wijk Programma: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving De sociale wetgeving De wijk Samen met minderheden en vluchtelingen Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid Programma Economie, Werk en Vrije Tijd Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving Kunst en Cultuur Pagina 2 van 28

3 6.2.3 Monumenten, musea, beschermde (dorps)gezichten Sport en recreatie Economie Zondagsrust Vestigingsbeleid Winkel in de wijk Werk Programma: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vervoer Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Geleende en gedeelde ruimte Bestemmingsplannen Grondbeleid Wonen Verkeer en Vervoer Programma: Duurzame Ontwikkeling Actiepunten Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving Energiebesparing en klimaatbeleid Natuur- en milieu educatie Waterbeleid Programma: Beheer Openbare Ruimte Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Groenbeheer: parken, wijk- en buurtgroen Grijsbeheer: wegen en verhardingen Blauwbeheer: rivier, kanalen, singels en sloten Wijk- en buurtbeheer Programma: Grote Gebiedsontwikkelingen Algemeen actiepunt bij dit programma Motivatie en standpunten Binnenstad/stadscentrum Lekboulevard Galecop / Blokhoeve / gasleiding / hoogspanningsleiding / A12 plannen Laagraven Klooster Vreeswijk Noord Pagina 3 van 28

4 Inleiding Voelt u zich ook betrokken als inwoner van de stad Nieuwegein? Wilt u ook met de ChristenUnie & SGP en voor elkaar werken aan een actieve en betrokken samenleving in onze stad. Lees dan verder, want dan hebben wij u iets te melden! Op woensdag 3 maart 2010 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Als inwoner van de stad Nieuwegein heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet het stadsbestuur gaan varen in de periode 2010 tot 2014? Hieronder legt de ChristenUnie & SGP uit wat naar onze overtuiging die richting moet zijn en wat de ChristenUnie & SGP met de steun van uw stem hoopt te gaan doen, in het stadsbestuur en in de stad. Wij zijn er voor u! 1.1 Visie Samenwerken aan samenleven Inwoners zijn geen losse individuen. Inwoners hebben hoe dan ook betrekking op elkaar. Het besef daarvan is in onze stad op de achtergrond geraakt. De ChristenUnie & SGP wil de relaties tussen inwoners en groepen van inwoners weer centraal stellen. Wij geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg voor elkaar dragen. Wij zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie & SGP wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met naaste bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen. Ons standpunt is dat een stad als Nieuwegein moet worden onderhouden en vormgegeven door inwoners die deel uitmaken van een gezin of lid zijn van een vereniging of actief zijn in de wijkplatforms. Ook valt te denken aan werkgevers, werknemers, politici, zorgverleners en zorgvragers en nog vele andere typen inwoners. Het vormgeven aan Nieuwegein kunnen wij als ChristenUnie & SGP echter niet alleen. Wij hebben de belangrijke taak om samen met u de overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen verloedering en het wangedrag op straat in onze stad en onnodige vervuiling van onze leefomgeving. Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben u daarbij nodig. Met elkaar kunnen we iets doen tegen onaangepast gedrag op straat. Samen kunnen we iets moois van onze stad maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Vanuit deze houding denken wij een gunstige bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de sociale cohesie onder de inwoners van onze stad. Het is een belangrijke taak van het stadsbestuur om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Pagina 4 van 28

5 1.1.2 Samen geloven Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze stad afhangt van de zegen van God. Religie mag nooit leiden tot een splitsing in de samenleving, maar het moet juist een samenbindende factor zijn. Volgens ons betekent de scheiding tussen kerk en staat dat beiden geheel eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Scheiding van kerk en staat is echter niet hetzelfde als scheiding van geloof en politiek. Wij vinden het legitiem, dat religie en levensbeschouwingen invloed hebben op politieke standpunten. Deze opvatting is wederkerig dus ook naar derden. De ChristenUnie & SGP zal ruimte geven aan andere religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen van de wetgeving! De ChristenUnie & SGP wil niet dat de kerken en andere geloofsgemeenschappen naar de rand van de maatschappij worden geduwd. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit. Daarbij geloven wij dat het christelijke geloof en de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving. Wij willen bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Mensen zijn vrij om hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te uiten. Godsdienst moet niet teruggedrongen worden tot achter de voordeur van woningen, kerken, moskees of tempels, maar godsdienst mag zich publiekelijk uiten met respect naar iedere inwoner. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid, functionaliteit of onpartijdigheid. Minderheden moeten worden gerespecteerd en serieus genomen. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Alle groepen, ongeacht hun overtuiging of godsdienst, hebben evenveel rechten. Respect moet van beide kanten komen. Ook van andere godsdiensten mogen wij respect verwachten. Ook zullen wij erop toezien dat godsdiensten onderling ook respectvol en verdraagzaam zijn naar elkaar. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! 1.2 Leeswijzer ChristenUnie & SGP hebben dit verkiezingsprogramma opgesteld in dezelfde volgorde zoals het stadsbestuur van Nieuwegein haar begroting heeft opgesteld. Die begroting bestaat uit 9 programma s. ChristenUnie & SGP hebben per programma aangegeven wat onze actiepunten zijn met een motivatie en standpunten. Maar eerst geven wij u onze belangrijkste speerpunten: Pagina 5 van 28

6 1.3 Belangrijkste speerpunten 1. De inwoners van Nieuwegein moeten actief betrokken blijven bij de besluitvorming in de stad. De communicatie vanuit het stadsbestuur en participatie van wijkplatforms in de besluitvorming moeten kwalitatief beter. 2. De stad Nieuwegein moet een stad worden waar het groen fatsoenlijk is onderhouden, waar straten worden schoon gehouden en kapot materiaal direct hersteld wordt. 3. De veiligheid in Nieuwegein kan beter geregeld worden. De wijkagent moet meer zichtbaar zijn op straat, overlast op straat en in de buurt moet harder aangepakt worden. 4. Voor alle leeftijden moeten er voldoende ontmoetingsplaatsen in de stad zijn. Wat ons betreft hoeft er niemand op straat te hangen. 5. De goede (sociale) voorzieningen in onze stad blijven minimaal op hetzelfde peil. Wat ons betreft moet iedereen in onze stad in de gelegenheid te zijn om mee te doen aan sport- of vrije tijdsbesteding. 6. De stad Nieuwegein hoeft niet volgebouwd te worden. Nieuwbouw mag niet meer ten koste gaan van bestaande groene gebieden die een wijk kenmerken of leefbaar houden. 7. Het stadscentrum moet gewoon afgebouwd worden. Stoppen met bouwen of veranderen van plannen kost nog meer geld. 8. Schone lucht is een vereiste om plezierig te kunnen wonen. Nieuwe plannen moeten daarom goed op luchtkwaliteit beoordeeld worden. 9. De belastingen in Nieuwegein zijn niet hoog en worden alleen verhoogd als dat echt noodzakelijk is. 10. College en raad besturen samen de stad en besteden daar ook hun aandacht aan in plaats van politiek gekibbel over bijzaken in vergaderingen van raad en commissies. Pagina 6 van 28

7 2 Programma: Bestuur, Samenleving en Dienstverlening, Financiën 2.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat: de gemeentelijke organisatie zich beperkt tot de wettelijke taken en werkt eenvoudig, efficiënt en effectief; de gemeentelijke organisatie streeft naar een gezonde samenwerking met haar inwoners; het college en raad laten zich niet tot op detail vastleggen in een coalitieakkoord; de gemeentelijke organisatie zorgt voor een heldere communicatie; belastingen en heffingen in principe alleen worden verhoogd met inflatiecorrectie; een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must); er transparantie is over de besteding van middelen; er een deugdelijk structureel beheer van de geldmiddelen is; er een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de lokale rekenkamer is; er een bijsluiter is bij de aanslagen voor de verschillende gemeentelijke belastingen met daarin gemeentelijke regels op dat punt. Denk aan de hondenbelasting bijvoorbeeld dat hondenbezitters duidelijkheid hebben middels een kaartje waar ze hun hond los kunnen laten lopen en waar ze de hond aan moeten lijnen. 2.2 Motivatie en standpunten Relatie tussen het stadsbestuur en haar inwoners Het stadsbestuur van Nieuwegein zal zich moeten beperken tot wat haar wettelijke kerntaken zijn en moet deze taken slimmer uitvoeren door: eenvoudiger, efficiënter en effectiever te werken. Tegelijkertijd moet de gemeente haar inwoners meer mogelijkheden geven om naar eigen inzicht en met minder directe inmenging van het bestuur hun leven in te richten. Naast een efficiënte en betrouwbare overheid, dienen de mensen echter ook aangesproken te worden op hun inwonerschap. Het stadsbestuur is een dienstbare overheid en een bondgenoot van haar inwoners. Dat betekent wat ons betreft niet dat inwoners betutteld worden, maar juist zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de stadse samenleving hebben. Verantwoordelijkheden dienen minimaal gedeeld te worden met partners in de samenleving of, als het mogelijk is, zal de verantwoordelijkheid in zijn geheel gelegd worden bij partners in de samenleving. De ChristenUnie & SGP staat voor een goed functionerend dienstbaar stadsbestuur met een gezonde samenwerking tussen haar inwoners en andere partners. Praktisch gezien geeft de gemeentelijke organisatie veel verantwoordelijkheid aan haar inwoners, maar stelt wel kaders en controleert deze. De gemeentelijke organisatie blijft altijd beschikbaar en betrokken en ondersteunt waar nodig. Eén van onze uitgangspunten is: Een stadsbestuur dat vertrouwen geeft aan inwoners zal ook vertrouwen krijgen. Voor ons zijn zaken als openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen belangrijk. Het stadsbestuur en haar inwoners ontmoeten elkaar ook in de wijkplatforms. De ChristenUnie & SGP vindt deze platformen van groot belang. Wij vinden dat de wijkplatforms een proportionele representatie van de inwoners van de wijk moet zijn. De wijkplatforms mogen een zwaar adviesrecht hebben over het wijkbudget, maar de uiteindelijke besluitvorming over de besteding van het geld blijft bij het college of de gemeenteraad liggen. Pagina 7 van 28

8 De communicatie richting de inwoners van de stad moet altijd op tijd, helder en volledig zijn Gemeenteraad De gemeenteraad is en blijft ook in het dualisme het hoogste orgaan van de gemeentelijke organisatie. De raad is het kaderstellende, controlerende en eindverantwoordelijke orgaan. In het belang van het goed functioneren van de raad is het noodzakelijk om een groot aantal zaken te delegeren aan het college van Burgemeester en Wethouders. Echter, de raad is in onze ogen er niet alleen om aan het eind van het beleidstraject een voorstel van het college goed of af te keuren. De gemeenteraad moet ook een actieve rol spelen. Het college moet doelstellingen nagaan en kan kadervoorstellen aanreiken aan de raad. De raad kan door middel van een besluit de kadervoorstellen overnemen. De raad moet ook haar controlerende taak zeer serieus nemen, door dossiers serieuzer te onderzoeken. Hierbij moet de ingestelde onafhankelijke rekenkamer goede diensten bewijzen. Daarnaast speelt ook het controleoverleg een belangrijke rol als het gaat om de aansturing van de accountant. De huidige cultuur in de gemeenteraad moet volgens de ChristenUnie & SGP veranderen. De kloof tussen coalitie en oppositie is nu te groot. Coalitiepartijen moeten minder blindelings achter het college aanlopen en minder vooroverleg plegen. Dat zou de onafhankelijke rol van de raad ten goede komen. Daartegenover moet de oppositie niet alleen maar tegenstemmen om het tegenstemmen. Ook de oppositie moet haar rol van controleur zuiver oppakken. We zijn daarom geen voorstander van dikke coalitieakkoorden waarbij de afspraken tot ver achter de komma geregeld zijn. De nieuwe coalitie moet alleen op hoofdlijnen afspraken maken en veel van de uitvoering verder in de politieke arena van het debat in de gemeenteraad overlaten. Dat maakt de politiek weer spannend, ook in Nieuwegein. In onze opinie is en blijft de gemeenteraad onderdeel van het door God ingestelde openbaar gezag. Daarom houdt ChristenUnie & SGP vast aan een moment van bezinning of gebed bij het openen van de raadsvergaderingen De gemeentelijke organisatie De ChristenUnie & SGP wil een organisatie die inwonergericht, bereikbaar en efficiënt is. De gemeentelijke organisatie is er in eerste plaats voor haar inwoners. De organisatie als werkgever heeft een voorbeeldfunctie. De kwaliteit van het personeelsbeleid dient voorop te staan. Met de inzet van ingehuurd personeel moet terughoudend worden omgegaan. Er moet voor gewaakt worden dat het ambtelijke apparaat niet te groot wordt. Anderzijds moeten alle taken waar de gemeentelijke organisatie wettelijk verantwoordelijk voor is wel een borging hebben op de kwaliteit. We zijn geen voorstander van een voortdurende reorganisatie van het ambtelijke apparaat. Met het huidige organisatiemodel moet alle energie worden gezet op uitvoering van beleid en niet continu bezig zijn met zichzelf te (re)organiseren. Pagina 8 van 28

9 2.2.4 Samenwerking in de regio Lekstroom en BRU De ChristenUnie & SGP kiest voluit voor de al lang bestaande bestuurlijke organisatie in Nederland. Dat wil zeggen: voor drie rechtstreeks gekozen bestuurslagen (rijk, provincie, gemeenten) die ieder hun eigen bevoegdheden hebben. De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van gemeenten vormen daarbij de uitgangspunten. De ChristenUnie & SGP is voorstander van intensieve samenwerking met de gemeenten Houten, Vianen, IJsselstein en Lopik. Deze Lekstroom gemeenten kunnen door de krachten samen te bundelen veel efficiënter werken en daardoor ook geld besparen. Door samen als gemeenten op te trekken kunnen we in gezamenlijkheid in de regio veel meer bereiken. Tot slot is Nieuwegein volop onderdeel van de Stadsregio BRU. Van dit lidmaatschap hebben wij veel financiële voordelen bij uitvoering van werkzaamheden in onze stad. Het is van belang dat wij ons positief/ kritisch opstellen in de vergaderingen van het BRU, zodat onze invloed op de ontwikkelingen in onze regio maximaal is Financiën De ChristenUnie & SGP vindt dat er de afgelopen jaren teveel incidenteel beleid is gevoerd rondom de financiën. Dit beleid moet in de komende periode worden omgebogen naar een goed structureel beleid. Zeker nu de gevolgen van de economische crisis ook de financiële positie van onze stad Nieuwegein kan aantasten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een actieve verantwoordingsrol richting de raad en haar inwoners. Hierbij is de jaarlijkse bestuurlijke documentencyclus: kadernota, programmabegroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring onmisbaar. De gemeentelijke organisatie -bij monde van de college van burgemeester en wethouders- biedt bovendien inzicht in de relatie tussen inhoudelijke en financiële voortgang van projecten o.a. die van het grondbedrijf en andere langer lopende incidentele projecten. Een goede verantwoording over (financiële) risico s is hierbij onmisbaar. De hoogte van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) wordt niet hoger vastgesteld dan strikt noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Daarbij wordt een consistente gedragslijn gevolgd, om te voorkomen dat inwoners voor onplezierige financiële verrassingen komen te staan. Lokale lasten moeten wel beheersbaar en betaalbaar blijven en niet worden gebruikt om overschrijdingen te dekken. Hiervoor moeten voldoende reserves en voorzieningen zijn gevormd. De gemeente moet een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voeren waar gemeentelijke heffingen een grote last vormen (minimabeleid!). Pagina 9 van 28

10 3 Programma: Openbare Orde en Veiligheid 3.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat: een integraal veiligheidsbeleid; veel aandacht voor preventie en handhavend toezicht; politie en stadstoezichthouders zichtbaar op straat; de agent terug in de klas om voorlichting te geven; investeren in beroeps- en vrijwillige brandweer; opzetten van een jeugdbrandweer; wijkgericht werken aan de veiligheid, aandacht voor probleemjongeren; coffeeshops, gokhallen en bordelen mogen niet binnen een straal van 500 meter van een school liggen en er mag niet voor geadverteerd worden. Er moet adequaat en zonder schromen worden opgetreden tegen illegale bordelen, mensenhandel, wietplantages, illegale bouwwerken en illegale bewoning. 3.2 Motivatie en standpunten Gemeentelijke handhaving De ChristenUnie & SGP vindt dat het stadsbestuur de initiator en handhaver is van openbare orde veiligheid. In onze stad moet het leven, wonen en werken veilig zijn. Het negeren en overschrijden van de regelgeving moet worden aangepakt. Toch zouden politie, justitie, welzijnswerk, jeugdzorg en dergelijke steeds meer met preventie bezig moeten zijn: voorlichten, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium opsporen en uitpraten. Rechtvaardigheid betekent ook dat het stadsbestuur altijd weer oog heeft voor de menselijke, relationele kant. Sancties moeten redelijk en billijk zijn. Ook straffen is maatwerk. Handhaven van de regels is niet alleen een taak van de politie. Ook de stad Nieuwegein heeft vele regels te handhaven op het gebied van openbare orde, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, milieu, leerplicht, parkeren, enz. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor deze handhavingstaken, maar er is nog veel te doen. Vooral rondom het beheer van openbare ruimten kan de handhaving verbeteren en ook kleine verkeersovertredingen moeten beter gecontroleerd worden. Mede dankzij de ChristenUnie & SGP is er in Nieuwegein extra geld gekomen om de handhavingstaken van de gemeente te versterken. We pleiten daarom voor één sterke gemeentelijke afdeling Handhaving die adequaat optreedt in de stad. Voor de ChristenUnie & SGP kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugshandel, coffeeshops, illegale prostitutie en situaties die veiligheidsrisico s met zich meebrengen. De wet stelt duidelijk wat wel en niet mag. Wat ons betreft worden er geen bordelen en escort services toegestaan in Nieuwegein. De ChristenUnie & SGP is principieel tegen coffeeshops en bordelen. Wij willen ons in zetten vóór een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de waardigheid, integriteit en respect voor vrouwen, vóór goede en gelijkwaardige relaties. We pleiten er voor dat we zorg, respect en oog voor elkaar hebben. Kortom: wat illegaal is, is illegaal en wordt consequent gehandhaafd! Pagina 10 van 28

11 Voor de rechtszekerheid van de burger en de geloofwaardigheid van het stadsbestuur is het van groot belang dat er goede controle is op de naleving van de bestemmingsplannen. We moeten consequent zijn en zonder aanzien des persoons adequaat optreden. Dit onderdeel moet dan ook worden meegenomen in het beleid rondom integrale handhaving in onze stad Politie Het stadsbestuur moet betrokken worden bij zaken die de openbare orde treffen. Uiteraard moet het politiebureau in de binnenstad blijven. We willen een betere invulling van het wijkagentschap waardoor de politie dichterbij de burger komt te staan. Daardoor wordt de betrokkenheid van de inwoners bevorderd. We zijn een groot voorstander van het aanstellen van nog meer stadstoezichthouders met bekeurende bevoegdheid in onze stad. Zij zijn zichtbaar op straat aanwezig, kunnen corrigerend optreden en verhogen de veiligheid en veiligheidsgevoel in onze wijken. Ook moet de politie weer zichtbaar bij het onderwijs betrokken worden door lessen te geven op scholen Brandweer Het stadsbestuur draagt zorg voor een goed toegerust en geoefend brandweerkorps. We zijn blij met onze beroepsbrandweer, maar we hechten ook grote waarde aan ons prachtige korps van vrijwilligers. Met de steeds groter wordende regionalisering van de brandweer moet de inzet en werving van de vrijwilliger veel aandacht blijven krijgen. Het opzetten van een jeugdbrandweer (zoals in IJsselstein) kan hierbij helpen. Pagina 11 van 28

12 4 Programma: Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 4.1 Actiepunten bij dit programma goede handhaving van de leerplicht; het betrekken van de ouders bij het achterstandsbeleid; het stadsbestuur het openbaar onderwijs 'op afstand' (verzelfstandiging) zet voor werkelijke gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs; betere aansluiting tussen peuterspeelzalen en basisschool; voorlichting herkenning kindermishandeling en andere gezinsproblemen; campagnes tegen pesten en voorlichting tot het herkennen van pesten; plan van aanpak sluitend netwerk zorgstructuur op scholen(clusters); gedragscodes op school; stimulering van brede buurtscholen (waarborging identiteit bijzondere scholen!); voldoende speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen voor jonge en oudere kinderen; aanpak van plekken waar hangjongeren voor overlast zorgen. 4.2 Motivatie en standpunten Onderwijs, daar steek je wat van op Aandacht voor het onderwijs is een wezenlijk punt op de agenda stadsbestuur. Onderwijs is een belangrijk onderdeel in ons leven omdat het ons in staat stelt om volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Het stadsbestuur moet coördinerend en stimulerend optreden om haar inwoners te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor de vorming, onderwijs en opvoeding van hun kinderen. Voor de inhoud van de eigen vorming is de inwoner niet het kind - zelf verantwoordelijk. We maken ons sterk voor het behoud van het christelijk onderwijs in onze stad. Bij eventuele samenwerkingsscholen en/of brede scholen dienen voorwaarden gecreëerd te worden waardoor er sprake is van het behoud van die identiteit van de school. Wij vinden dat kennis over de geschiedenis van het christendom en het christelijke stempel op de geschiedenis van Nederland gedoceerd dient te worden, ook op openbare scholen. De gemeentelijke organisatie moet zorgen voor een adequaat leerlingenvervoer om de keuzevrijheid voor de ouders en de bereikbaarheid voor de leerlingen van de school te bevorderen. Daarbij moet zij redelijke afstandsgrenzen en financiële drempels hanteren. De gemeentelijke organisatie moet zorgen voor goede huisvesting van scholen. Daarvoor moet zij het vastgestelde Integraal Huisvesting Plan Onderwijs goed bijhouden. Afspraken moeten gemaakt worden in een wettelijk geregeld en op overeenstemming gericht overleg met alle schoolbesturen. Daarbij moet zo veel mogelijk recht gedaan worden aan de identiteit van de scholen. Pagina 12 van 28

13 De handhaving van de leerplicht is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleid. De gemeente moet hiervoor dus voldoende middelen ter beschikking stellen. De investeringen die hier de afgelopen jaren in gedaan zijn, moeten de komende periode tot resultaten leiden. Het onderwijs dient minimaal alle (wettelijke) preventieve en repressieve maatregelen te benutten om spijbelen en schooluitval tegen te gaan Onderwijsachterstandsbeleid De gemeentelijke organisatie heeft een coördinerende functie in het voorkomen en bestrijden van de gevolgen van onderwijsachterstand. De gemeente moet in overleg met alle scholen een onderwijsachterstandsbeleid opstellen. Verder heeft de gemeentelijke organisatie de opdracht om voor een goede eerste opvang en vervolgens voor een goede doorstroming te zorgen voor allochtone leerlingen met een onderwijsachterstand. Wij vinden het belangrijk dat allochtone leerlingen met een onderwijsachterstand integreren in onze samenleving. Hierbij moet vooral veel aandacht besteedt worden aan beheersing van de Nederlandse taal Onderwijs en opvoeding De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen en richt zich op haar kerntaak: het geven van goed onderwijs. De gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Voor- en vroegschoolse educatie is vooral voor achterstandskinderen van groot belang. Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen. We willen dat kinderen zich thuis voelen in hun scholen en dat zij zich hier veilig kunnen ontwikkelen naar volwassenheid. Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer vanwege het individualisme, de afname van respect en de daarbij horende verkilling in de relaties. Te veel wordt er puur gedacht en gehandeld vanuit het eigen belang, zonodig met (verbaal) geweld Jeugd en jongeren in de wijk De ChristenUnie & SGP vindt dat er in onze wijken voldoende speelmogelijkheden moeten zijn voor de kleine kinderen. Wij willen graag meer geld uittrekken voor extra speelvoorzieningen in de wijken. Maar ook voor de oudere jeugd moeten er voldoende ontmoetingsplaatsen zijn waar ze kunnen samenkomen en praten. Dit voorkomt de zgn. hangjongeren problematiek. Pagina 13 van 28

14 5 Programma: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie 5.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit voor: laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening; afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen; gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren; actief beleid om het niet-gebruik (door onwetendheid) van de bijzondere bijstand terug te dringen; een maatwerktraject dat gericht is op re-integratie in de maatschappij, in nauwe samenwerking met diverse partners; stimulering van een goed functionerende sociale werkvoorziening; werkervaringsplaatsen bij de gemeente; goed overleg met WMO-raad en de cliëntenraad. goede afspraken met woningbouwcoöperaties over ombouwen/aanpassen woningen 5.2 Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving Onze samenleving lijkt steeds meer uit eilandjes te bestaan. Jarenlang zijn mensen gestimuleerd om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Er is een sterke gerichtheid op de eigen ontwikkeling, de eigen carrière, het eigen huis, het eigen gezin. Mensen zijn minder solidair en minder tolerant. De ChristenUnie & SGP wil een samenleving waarbij er voldoende aandacht is voor samenhang, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Onze eiland samenleving waarbij mensen meer aan zichzelf denken en minder solidair en tolerant zijn, moet veranderen. Wij vinden dat deze inwoners niet buiten de boot mogen vallen en vergeten worden of in een neerwaartse spiraal terecht komen in hun sociale contacten. Voor een dergelijke verandering spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. De ChristenUnie & SGP zal zich sterk maken voor een goede verdere uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en zorgvuldige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Nieuwegein. Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en aan de samenleving is goed, maar een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering is een belangrijk aandachtspunt De sociale wetgeving Veel aandacht zal besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van maatschappelijk verrijkend vrijwilligerswerk en van mantelzorg. We willen er voor zorgen dat het huidige niveau in de gemeente Nieuwegein minimaal gehandhaafd blijft. Dit niveau is beter dan in menig andere stad en daar zijn we trots op! In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. Bij werkloosheid is het van groot belang dat mensen actief, betrokken en gewaardeerd blijven in onze stad. Vooral jeugdwerkloosheid moet voortvarend worden aangepakt om te voorkomen dat jongeren afglijden. We stellen voor om bijstandsgerechtigden die geen Pagina 14 van 28

15 maatschappelijk verrijkend vrijwilligerswerk doen, te verplichten om met behoud van uitkering zich in te zetten voor de eigen stad. Dat kan door werk te verrichten voor Nieuwegein, maar dat kan ook door werk te verrichten voor andere maatschappelijke partnerorganisaties. Dit geldt zowel voor werkervaringstrajecten als reïntegratietrajecten. Daarbij kunnen lokaal gevestigde bedrijven uitgedaagd worden te investeren in deze projecten. De ChristenUnie & SGP roept het bedrijfsleven op ook op deze wijze maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het stadsbestuur van Nieuwegein mag zelf uiteraard niet achterblijven De wijk De ChristenUnie & SGP wil veel investeren in het verstevigen en uitbreiden van de sociale samenhang in de wijken. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk van henzelf beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. De zaken van alledag worden beter opgepakt als de overheid meer ruimte laat aan bewoners en maatschappelijke organisaties, zoals winkeliersverenigingen, kerken, welzijnsorganisaties en marktpartijen. Het tijdelijk beschikbaar stellen van geld voor deze projecten kan daarbij behulpzaam zijn. Ideeën voor de wijk kunnen zo sneller gestalte krijgen en zal een grotere betrokkenheid van de inwoners tot gevolg hebben. Buurtof bewonersverenigingen moeten ondersteund en betrokken worden in bestuurlijke beslissingen Samen met minderheden en vluchtelingen Veel allochtonen in Nieuwegein functioneren prima. Zij maken op een positieve wijze volop deel uit van onze stad. Ons stadsbestuur dient echter aandacht te hebben voor de problematiek van allochtone gezinnen, jongeren en ouderen. Er dient een platform te zijn waarin de gemeentelijke organisatie, allochtone organisaties, scholen en andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over de voortgang van de inburgering, integratie en achterstanden. Racisme en discriminatie zal moeten worden tegengegaan. Overlast en criminaliteit van autochtonen en allochtonen dient hard te worden aangepakt, juist met het oog op integratie en acceptatie van etnische groepen Ouderenbeleid Onze oudere inwoners moeten zo lang mogelijk hun volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige, plaats in onze stad blijven innemen. De ouderen moeten zelf bij het formuleren van ouderenbeleid en de uitvoering van beleid betrokken worden via de Seniorenraad. De groep ouderen in onze samenleving is zeer divers in samenstelling en daardoor zijn de adviezen van de Seniorenraad van belang om te coördineren en de samenwerking te stimuleren. De zorg-/hulpverlening aan zelfstandig wonende ouderen vanuit verzorgingshuizen moet bevorderd worden (bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen, alarmsystemen, tijdelijke verzorging bij ziekte). De bouw van woningen voor ouderen en andere vormen van (semi-)zelfstandige woonvormen binnen woonwijken is volgens ons van groot belang Gehandicaptenbeleid De gemeente draagt zorg voor een optimale uitvoering van de Wet Voorziening Gehandicapten. Uitgangspunt is dat de indicatiestelling onafhankelijk is en de beslistermijn betreffende (eventuele) verstrekkingen zeer beperkt blijft. Voor wat betreft de vervoersmogelijkheden van mensen met een handicap wordt zoveel mogelijk uitgegaan van individueel (liefst eigen) vervoer. De toegankelijkheid van openbare gebouwen, maar ook van de infrastructuur (stoepen, oversteekplaatsen, wegen, pleinen) moet optimaal zijn. Ook hechten wij er veel waarde aan dat waar mogelijk parkeerplaatsen voor gehandicapten gerealiseerd worden. Pagina 15 van 28

16 6 Programma Economie, Werk en Vrije Tijd 6.1 Actiepunten bij dit programma Bij ontmoeting pleit de ChristenUnie & SGP voor: een duidelijk beleid op het gebied van welzijn (club- en buurthuiswerk en maatschappelijke werk), integratie, jeugdzorg, veiligheid en sport in relatie tot de brede buurtschool; samenwerking tussen sportclubs van verschillende sporten, om zo een afwisselend aanbod te creëren en meer faciliteiten te bieden binnen één accommodatie; ledenwerving kan verbeterd worden door contact met scholen voor naschoolse activiteiten; het bevorderen van multifunctionele sportcomplexen die de relatie tussen sportverenigingen, wijkbewoners en scholen verbeteren; het stimuleren van buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel. Bij kunst en cultuur pleit de ChristenUnie & SGP voor: het beschikbaar stellen van openbare gebouwen, zoals bibliotheken voor kunstenaars uit Nieuwegein. de bibliotheek moet naast de hoofdvestiging ook uitleenmogelijkheden of afgiftepunten in andere delen van de stad kunnen hebben, bv bij buurthuizen of verzorgingshuizen. ook staan wij voor dat het stadsbestuur creatief om gaat met (tijdelijk) leegstaande panden door atelierruimte of oefenruimte aan te bieden aan kunstenaars; stimulering van diverse relaties op kunstgebied tussen amateurkunstverenigingen en professionele kunstinstellingen en scholen; hantering van criteria en instructies rondom geweld en discriminatie, godslastering en zedelijkheid. Bij economie pleit de ChristenUnie & SGP voor: eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven waarbij goede toegang tot de gemeentelijke diensten, duidelijke loketten, geen verkokering, geen belemmerende ambtelijke cultuur vereist zijn; het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren; aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving. Eerst goed doordenken, dan vastleggen, en op voorhand aan de bedrijven als vestigingscriterium meegeven; voldoende aandacht aan de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, goede infrastructuur en daarbij passende planologische maatregelen; een geschakeerde samenstelling van werkgelegenheidsobjecten en aandacht voor de regionale positie van de gemeente in de arbeidsmarkt; mogelijkheden voor parkmanagement bij (her-)inrichten van bedrijventerreinen. 6.2 Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving De samenleving in onze stad is meer dan de optelsom van ruim inwoners. Deze staat of valt met de onderlinge relaties die onze inwoners hebben. Om relaties te kunnen onderhouden is het nodig om elkaar te ontmoeten. Dat ontmoeten kan bij elkaar thuis, op straat, op school, in de bibliotheek, in het theater of in verenigingsverband etc. Ons ideaalbeeld is dat onze inwoners elkaar respecteren en ondanks de verschillen Pagina 16 van 28

17 tussen elkaar te zoeken naar wat elkaar bindt. Onze inwoners moeten in eerste instantie zelf op zoek gaan naar de vorm van ontmoeten die bij hun het beste past en waar ze plezier aan beleven. Het stadsbestuur heeft hier geen sturende rol in. Ons stadsbestuur heeft al in veel gevallen de zorg voor een passende voorziening op zich genomen. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de vele sportaccommodaties, buurthuizen, bibliotheek, parken etc. De openbare voorzieningen zijn er voor iedereen en moeten in principe kostendekkend ter beschikking worden gesteld aan verenigingen of groepen van inwoners. We zijn voorstander om via de algemene subsidieverordening subsidies te verstreken aan de vele verenigingen die accommodaties huren en dit niet helemaal dekkend kunnen bekostigen Kunst en Cultuur Dit onderwerp is heel breed en kan gaan over: theater, orkesten, beeldende kunst, zangkoren, musea en toneel. Het gemeentebestuur dient de bereikbaarheid van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt. Volgens ons dienen kunst en cultuur immers van de inwoners te zijn. Het stadsbestuur heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol, te denken valt aan bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van tentoonstellingsruimte Monumenten, musea, beschermde (dorps)gezichten De ChristenUnie & SGP vindt dat het stadsbestuur een belangrijke taak heeft bij het in stand houden van monumenten binnen haar grenzen. De gemeentelijke organisatie voert deze taak uit in overleg met de eigenaren van de monumentale panden. Het advies van de gemeentelijke monumentencommissie is daarbij een vereiste. We willen ook dat het monumentale karakter van de oude dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk gehandhaafd blijft. Bovendien zijn we als ChristenUnie & SGP en onze inwoners met recht trots op het culturele erfgoed in de vorm van onze oude kernen en gebouwen. Bij nieuwbouw in deze oude kernen moet zorgvuldig gekeken worden naar passende architectuur. Voorts willen we dat er striktere regelgeving wordt ingesteld met betrekking tot (al dan niet verlichte) reclameborden aan de gevels van de panden in de historische kernen. Deze borden ontsieren veelal het monumentale karakter van zowel het pand als de omgeving. De ChristenUnie & SGP staat positief ten opzichte van de Museumwerf, De Warsenhoeck en de Oudheidskamer Vreeswijk. Deze musea kunnen op onze financiële steun blijven rekenen. Het park van Kasteel Rijnhuizen is door de kantorenbouw in haar monumentale karakter zwaar aangetast. Wij zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat dit park verder aangetast wordt door nieuwe ruimtelijke plannen Sport en recreatie In onze gehaaste maatschappij heeft de inwoner meer dan ooit behoefte aan recreatie. Dat kan op vele manieren, maar sport is wel een van de populairste. Sport kan een belangrijke rol spelen bij het lichamelijke en psychisch welbevinden. De taak van het stadsbestuur ten aanzien van sport en recreatie is in de eerste plaats faciliterend. Dit betekent dat het stadsbestuur van de gebruikers een bijdrage verwacht die in redelijke verhouding staat tot de kosten. Pagina 17 van 28

18 Op het terrein van sport liggen ook kansen voor de inwoners om met elkaar in aanraking te komen. Daar kunnen inwoners leren samen te werken en respect voor elkaar te hebben. Daar kunnen ze vrijwilligerswerk doen. Het stadsbestuur dient vooral aandacht te hebben voor sportverenigingen (teamsporten), vanwege de meerwaarde van het samen doen Economie Voor onze stad is het belang dat er een goed draaiende lokale economie is. Onderlinge afstemming van beleid en samenwerking met andere gemeenten wordt steeds belangrijker. Centraal in onze economische visie staat het besef dat de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te bouwen en te bewaren. Dit betekent voor de persoonlijke sfeer dat ieder dient te zorgen voor zichzelf, zijn gezin, zijn naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden te benutten om zich voor de gemeenschap en tot eer van God te ontplooien. De overheid heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandige ondernemers dienen op een goede wijze gestimuleerd te worden. Het stadsbestuur ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden van onze inwoners, maar deze levensvoorwaarden mogelijk te verbeteren. Niet alle economische activiteiten dragen bij aan een ethisch verantwoorde maatschappij. We verwerpen daarom ook activiteiten zoals prostitutie, gokhallen en coffeeshops Zondagsrust De ChristenUnie & SGP is zeer kritisch over de 24-uurseconomie. Mens en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. De zondag is daar uiterst geschikt voor en is een belangrijke verworvenheid uit onze christelijke traditie. Wij zijn dan ook tegen uitbreiding van de winkelzondagen. Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, vrienden, buren een vrije dag kunnen beleven. Deze rust wordt niet gecreëerd als iedereen op verschillende dagen van de week vrij heeft. We zien de zondagsrust dan ook als een goede gave van God, niet om mensen te beknotten, maar meer als een zegen. Naar ons inzicht is het zowel voor niet-christenen als voor christenen waardevol om een ritme van werken en rusten te hebben Vestigingsbeleid De ChristenUnie & SGP wil dat de stad een vriendelijk vestigingbeleid hanteert voor bedrijven. Om willekeur te voorkomen, zullen heldere vestigingseisen in het bestemmingsplan vastgesteld moeten zijn. Het stadsbestuur zorgt voor een heldere regelgeving voor ondernemers. Eén loket voor alle vragen van bedrijven voorkomt bureaucratie en eindeloze afhandelingprocedures. Door snelle afhandelingen van de verschillende soorten vergunningen en een goede afstemming binnen de gemeentelijke organisatie wordt meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. Het is van belang dat alle vergunningen voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat overdaad aan regels daarin gesaneerd worden. Dit zal door ons nauwlettend worden gecontroleerd. Pagina 18 van 28

19 6.2.8 Winkel in de wijk De ChristenUnie & SGP is voorstander van het zoveel mogelijk in stand houden van de buurt- en wijkwinkelcentra. Het stadsbestuur moet zich inspannen om deze winkelstructuur te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. Het is niet goed als alleen winkelcentra als City-Plaza alle aandacht en/of faciliteiten krijgen. Daarnaast vinden wij dat er niet al te veel bedrijvigheid in woonwijken moet zijn Werk Een goede werkgelegenheid is van belang voor zowel de bedrijven als de gemeente en haar inwoners. Het belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en te houden is bijzonder groot. Het geld dat hiervoor beschikbaar is moet efficiënt ingezet worden. Door samenwerking op dit terrein met de markt valt er heel wat te winnen. Het stadsbestuur voert daarom ook goed overleg met de ondernemingsverenigingen. Afstemming van economische activiteiten binnen de regio is van toenemend belang. Ook daar is samenwerken winst. Wanneer bedrijven bijdragen in de scholing van jongeren ligt het werk als het ware om de hoek klaar. Bedrijven hebben zo de nieuwe arbeidskrachten binnen handbereik. En voor de stad is er een grote plaatsingsmogelijkheid van mensen die tot de arbeidsmarkt willen toetreden. Pagina 19 van 28

20 7 Programma: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vervoer 7.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat Ruimtelijke Ontwikkeling: vaart maakt met de afronding actualisering van de bestemmingsplannen; aandacht heeft voor woon-zorg zones; aandacht heeft voor beeldkwaliteit in de stad; snel verder gaat met de ontwikkeling van het Stadscentrum; niet bouwt in enkele expliciete groengebieden; nieuwe ontwikkelingen pas opstart indien er voldoende geld is. De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat Verkeer en Vervoer: een actueel verkeersveiligheidsplan aanbiedt; veilige fietsroutes instelt en het gebruik van rood asfalt voor fietspaden; veilige wandelroutes instelt; doorgaand verkeer weert uit woongebieden en het instellen van 30km-gebieden; verkeerslessen geeft, vooral voor scholieren en nieuwkomers in Nederland; verkeersexamens (met politie!) bij het basisonderwijs behoudt; het mogelijk maakt voor gehandicapten om goed en veilig over te kunnen steken. het stadsbestuur alle vormen van lokaal en regionaal openbaar vervoer stimuleert; de schoolroutes met behulp van kinderen en hun ouders/opvoeders en leerkrachten regelmatig inventariseert. De verkeersouders van de scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen; veilige loop- en wandelroutes aanlegt; bestemmingsverkeer voor het industrieterrein vanaf de snelwegen via de grotere stadsautowegen in de richting van de industrieterreinen geleid gaat worden. het fietsplan voorziet in een zo groot mogelijke scheiding tussen langzaam en snel verkeer. voldoende goede en gratis fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen, winkelgebieden e.d.realiseert. niet alleen autoparkeernormen voor ouderen en gehandicapten, maar ook 'fietsparkeernormen' opstelt (voldoende goede en gratis fietsenstallingen). fietsvriendelijk afgestelde verkeerslichten introduceert. 7.2 Motivatie en standpunten Geleende en gedeelde ruimte Ruimtelijke ordening in onze regio is steeds meer een zaak van afwegingen tussen vele functies binnen een beperkte ruimte. Door een groeiende bevolking en een toenemende welvaart wordt onze regio steeds voller. Dit heeft tot gevolg dat er grotere ruimteclaims ontstaan voor wonen, werken, verkeer, groene ruimte, landbouw, water en recreatie. Vaak zit er een spanning tussen economie en ecologie. We vinden dat het ruimtelijke beleid mede ten dienste moet staan van de opdracht aan de mens om als rentmeester onze ruimte op een verantwoorde wijze te bebouwen en te beheren. Pagina 20 van 28

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Inleiding Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie