Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n &

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Visie Samenwerken aan samenleven Samen geloven Leeswijzer Belangrijkste speerpunten Programma: Bestuur, Samenleving en Dienstverlening, Financiën Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Relatie tussen het stadsbestuur en haar inwoners Gemeenteraad De gemeentelijke organisatie Samenwerking in de regio Lekstroom en BRU Financiën Programma: Openbare Orde en Veiligheid Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Gemeentelijke handhaving Politie Brandweer Programma: Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Onderwijs, daar steek je wat van op Onderwijsachterstandsbeleid Onderwijs en opvoeding Jeugd en jongeren in de wijk Programma: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving De sociale wetgeving De wijk Samen met minderheden en vluchtelingen Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid Programma Economie, Werk en Vrije Tijd Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving Kunst en Cultuur Pagina 2 van 28

3 6.2.3 Monumenten, musea, beschermde (dorps)gezichten Sport en recreatie Economie Zondagsrust Vestigingsbeleid Winkel in de wijk Werk Programma: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vervoer Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Geleende en gedeelde ruimte Bestemmingsplannen Grondbeleid Wonen Verkeer en Vervoer Programma: Duurzame Ontwikkeling Actiepunten Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving Energiebesparing en klimaatbeleid Natuur- en milieu educatie Waterbeleid Programma: Beheer Openbare Ruimte Actiepunten bij dit programma Motivatie en standpunten Groenbeheer: parken, wijk- en buurtgroen Grijsbeheer: wegen en verhardingen Blauwbeheer: rivier, kanalen, singels en sloten Wijk- en buurtbeheer Programma: Grote Gebiedsontwikkelingen Algemeen actiepunt bij dit programma Motivatie en standpunten Binnenstad/stadscentrum Lekboulevard Galecop / Blokhoeve / gasleiding / hoogspanningsleiding / A12 plannen Laagraven Klooster Vreeswijk Noord Pagina 3 van 28

4 Inleiding Voelt u zich ook betrokken als inwoner van de stad Nieuwegein? Wilt u ook met de ChristenUnie & SGP en voor elkaar werken aan een actieve en betrokken samenleving in onze stad. Lees dan verder, want dan hebben wij u iets te melden! Op woensdag 3 maart 2010 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Als inwoner van de stad Nieuwegein heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet het stadsbestuur gaan varen in de periode 2010 tot 2014? Hieronder legt de ChristenUnie & SGP uit wat naar onze overtuiging die richting moet zijn en wat de ChristenUnie & SGP met de steun van uw stem hoopt te gaan doen, in het stadsbestuur en in de stad. Wij zijn er voor u! 1.1 Visie Samenwerken aan samenleven Inwoners zijn geen losse individuen. Inwoners hebben hoe dan ook betrekking op elkaar. Het besef daarvan is in onze stad op de achtergrond geraakt. De ChristenUnie & SGP wil de relaties tussen inwoners en groepen van inwoners weer centraal stellen. Wij geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg voor elkaar dragen. Wij zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie & SGP wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met naaste bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen. Ons standpunt is dat een stad als Nieuwegein moet worden onderhouden en vormgegeven door inwoners die deel uitmaken van een gezin of lid zijn van een vereniging of actief zijn in de wijkplatforms. Ook valt te denken aan werkgevers, werknemers, politici, zorgverleners en zorgvragers en nog vele andere typen inwoners. Het vormgeven aan Nieuwegein kunnen wij als ChristenUnie & SGP echter niet alleen. Wij hebben de belangrijke taak om samen met u de overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen verloedering en het wangedrag op straat in onze stad en onnodige vervuiling van onze leefomgeving. Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben u daarbij nodig. Met elkaar kunnen we iets doen tegen onaangepast gedrag op straat. Samen kunnen we iets moois van onze stad maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Vanuit deze houding denken wij een gunstige bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de sociale cohesie onder de inwoners van onze stad. Het is een belangrijke taak van het stadsbestuur om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Pagina 4 van 28

5 1.1.2 Samen geloven Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze stad afhangt van de zegen van God. Religie mag nooit leiden tot een splitsing in de samenleving, maar het moet juist een samenbindende factor zijn. Volgens ons betekent de scheiding tussen kerk en staat dat beiden geheel eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Scheiding van kerk en staat is echter niet hetzelfde als scheiding van geloof en politiek. Wij vinden het legitiem, dat religie en levensbeschouwingen invloed hebben op politieke standpunten. Deze opvatting is wederkerig dus ook naar derden. De ChristenUnie & SGP zal ruimte geven aan andere religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen van de wetgeving! De ChristenUnie & SGP wil niet dat de kerken en andere geloofsgemeenschappen naar de rand van de maatschappij worden geduwd. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit. Daarbij geloven wij dat het christelijke geloof en de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving. Wij willen bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Mensen zijn vrij om hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te uiten. Godsdienst moet niet teruggedrongen worden tot achter de voordeur van woningen, kerken, moskees of tempels, maar godsdienst mag zich publiekelijk uiten met respect naar iedere inwoner. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid, functionaliteit of onpartijdigheid. Minderheden moeten worden gerespecteerd en serieus genomen. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Alle groepen, ongeacht hun overtuiging of godsdienst, hebben evenveel rechten. Respect moet van beide kanten komen. Ook van andere godsdiensten mogen wij respect verwachten. Ook zullen wij erop toezien dat godsdiensten onderling ook respectvol en verdraagzaam zijn naar elkaar. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! 1.2 Leeswijzer ChristenUnie & SGP hebben dit verkiezingsprogramma opgesteld in dezelfde volgorde zoals het stadsbestuur van Nieuwegein haar begroting heeft opgesteld. Die begroting bestaat uit 9 programma s. ChristenUnie & SGP hebben per programma aangegeven wat onze actiepunten zijn met een motivatie en standpunten. Maar eerst geven wij u onze belangrijkste speerpunten: Pagina 5 van 28

6 1.3 Belangrijkste speerpunten 1. De inwoners van Nieuwegein moeten actief betrokken blijven bij de besluitvorming in de stad. De communicatie vanuit het stadsbestuur en participatie van wijkplatforms in de besluitvorming moeten kwalitatief beter. 2. De stad Nieuwegein moet een stad worden waar het groen fatsoenlijk is onderhouden, waar straten worden schoon gehouden en kapot materiaal direct hersteld wordt. 3. De veiligheid in Nieuwegein kan beter geregeld worden. De wijkagent moet meer zichtbaar zijn op straat, overlast op straat en in de buurt moet harder aangepakt worden. 4. Voor alle leeftijden moeten er voldoende ontmoetingsplaatsen in de stad zijn. Wat ons betreft hoeft er niemand op straat te hangen. 5. De goede (sociale) voorzieningen in onze stad blijven minimaal op hetzelfde peil. Wat ons betreft moet iedereen in onze stad in de gelegenheid te zijn om mee te doen aan sport- of vrije tijdsbesteding. 6. De stad Nieuwegein hoeft niet volgebouwd te worden. Nieuwbouw mag niet meer ten koste gaan van bestaande groene gebieden die een wijk kenmerken of leefbaar houden. 7. Het stadscentrum moet gewoon afgebouwd worden. Stoppen met bouwen of veranderen van plannen kost nog meer geld. 8. Schone lucht is een vereiste om plezierig te kunnen wonen. Nieuwe plannen moeten daarom goed op luchtkwaliteit beoordeeld worden. 9. De belastingen in Nieuwegein zijn niet hoog en worden alleen verhoogd als dat echt noodzakelijk is. 10. College en raad besturen samen de stad en besteden daar ook hun aandacht aan in plaats van politiek gekibbel over bijzaken in vergaderingen van raad en commissies. Pagina 6 van 28

7 2 Programma: Bestuur, Samenleving en Dienstverlening, Financiën 2.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat: de gemeentelijke organisatie zich beperkt tot de wettelijke taken en werkt eenvoudig, efficiënt en effectief; de gemeentelijke organisatie streeft naar een gezonde samenwerking met haar inwoners; het college en raad laten zich niet tot op detail vastleggen in een coalitieakkoord; de gemeentelijke organisatie zorgt voor een heldere communicatie; belastingen en heffingen in principe alleen worden verhoogd met inflatiecorrectie; een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must); er transparantie is over de besteding van middelen; er een deugdelijk structureel beheer van de geldmiddelen is; er een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de lokale rekenkamer is; er een bijsluiter is bij de aanslagen voor de verschillende gemeentelijke belastingen met daarin gemeentelijke regels op dat punt. Denk aan de hondenbelasting bijvoorbeeld dat hondenbezitters duidelijkheid hebben middels een kaartje waar ze hun hond los kunnen laten lopen en waar ze de hond aan moeten lijnen. 2.2 Motivatie en standpunten Relatie tussen het stadsbestuur en haar inwoners Het stadsbestuur van Nieuwegein zal zich moeten beperken tot wat haar wettelijke kerntaken zijn en moet deze taken slimmer uitvoeren door: eenvoudiger, efficiënter en effectiever te werken. Tegelijkertijd moet de gemeente haar inwoners meer mogelijkheden geven om naar eigen inzicht en met minder directe inmenging van het bestuur hun leven in te richten. Naast een efficiënte en betrouwbare overheid, dienen de mensen echter ook aangesproken te worden op hun inwonerschap. Het stadsbestuur is een dienstbare overheid en een bondgenoot van haar inwoners. Dat betekent wat ons betreft niet dat inwoners betutteld worden, maar juist zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de stadse samenleving hebben. Verantwoordelijkheden dienen minimaal gedeeld te worden met partners in de samenleving of, als het mogelijk is, zal de verantwoordelijkheid in zijn geheel gelegd worden bij partners in de samenleving. De ChristenUnie & SGP staat voor een goed functionerend dienstbaar stadsbestuur met een gezonde samenwerking tussen haar inwoners en andere partners. Praktisch gezien geeft de gemeentelijke organisatie veel verantwoordelijkheid aan haar inwoners, maar stelt wel kaders en controleert deze. De gemeentelijke organisatie blijft altijd beschikbaar en betrokken en ondersteunt waar nodig. Eén van onze uitgangspunten is: Een stadsbestuur dat vertrouwen geeft aan inwoners zal ook vertrouwen krijgen. Voor ons zijn zaken als openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen belangrijk. Het stadsbestuur en haar inwoners ontmoeten elkaar ook in de wijkplatforms. De ChristenUnie & SGP vindt deze platformen van groot belang. Wij vinden dat de wijkplatforms een proportionele representatie van de inwoners van de wijk moet zijn. De wijkplatforms mogen een zwaar adviesrecht hebben over het wijkbudget, maar de uiteindelijke besluitvorming over de besteding van het geld blijft bij het college of de gemeenteraad liggen. Pagina 7 van 28

8 De communicatie richting de inwoners van de stad moet altijd op tijd, helder en volledig zijn Gemeenteraad De gemeenteraad is en blijft ook in het dualisme het hoogste orgaan van de gemeentelijke organisatie. De raad is het kaderstellende, controlerende en eindverantwoordelijke orgaan. In het belang van het goed functioneren van de raad is het noodzakelijk om een groot aantal zaken te delegeren aan het college van Burgemeester en Wethouders. Echter, de raad is in onze ogen er niet alleen om aan het eind van het beleidstraject een voorstel van het college goed of af te keuren. De gemeenteraad moet ook een actieve rol spelen. Het college moet doelstellingen nagaan en kan kadervoorstellen aanreiken aan de raad. De raad kan door middel van een besluit de kadervoorstellen overnemen. De raad moet ook haar controlerende taak zeer serieus nemen, door dossiers serieuzer te onderzoeken. Hierbij moet de ingestelde onafhankelijke rekenkamer goede diensten bewijzen. Daarnaast speelt ook het controleoverleg een belangrijke rol als het gaat om de aansturing van de accountant. De huidige cultuur in de gemeenteraad moet volgens de ChristenUnie & SGP veranderen. De kloof tussen coalitie en oppositie is nu te groot. Coalitiepartijen moeten minder blindelings achter het college aanlopen en minder vooroverleg plegen. Dat zou de onafhankelijke rol van de raad ten goede komen. Daartegenover moet de oppositie niet alleen maar tegenstemmen om het tegenstemmen. Ook de oppositie moet haar rol van controleur zuiver oppakken. We zijn daarom geen voorstander van dikke coalitieakkoorden waarbij de afspraken tot ver achter de komma geregeld zijn. De nieuwe coalitie moet alleen op hoofdlijnen afspraken maken en veel van de uitvoering verder in de politieke arena van het debat in de gemeenteraad overlaten. Dat maakt de politiek weer spannend, ook in Nieuwegein. In onze opinie is en blijft de gemeenteraad onderdeel van het door God ingestelde openbaar gezag. Daarom houdt ChristenUnie & SGP vast aan een moment van bezinning of gebed bij het openen van de raadsvergaderingen De gemeentelijke organisatie De ChristenUnie & SGP wil een organisatie die inwonergericht, bereikbaar en efficiënt is. De gemeentelijke organisatie is er in eerste plaats voor haar inwoners. De organisatie als werkgever heeft een voorbeeldfunctie. De kwaliteit van het personeelsbeleid dient voorop te staan. Met de inzet van ingehuurd personeel moet terughoudend worden omgegaan. Er moet voor gewaakt worden dat het ambtelijke apparaat niet te groot wordt. Anderzijds moeten alle taken waar de gemeentelijke organisatie wettelijk verantwoordelijk voor is wel een borging hebben op de kwaliteit. We zijn geen voorstander van een voortdurende reorganisatie van het ambtelijke apparaat. Met het huidige organisatiemodel moet alle energie worden gezet op uitvoering van beleid en niet continu bezig zijn met zichzelf te (re)organiseren. Pagina 8 van 28

9 2.2.4 Samenwerking in de regio Lekstroom en BRU De ChristenUnie & SGP kiest voluit voor de al lang bestaande bestuurlijke organisatie in Nederland. Dat wil zeggen: voor drie rechtstreeks gekozen bestuurslagen (rijk, provincie, gemeenten) die ieder hun eigen bevoegdheden hebben. De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van gemeenten vormen daarbij de uitgangspunten. De ChristenUnie & SGP is voorstander van intensieve samenwerking met de gemeenten Houten, Vianen, IJsselstein en Lopik. Deze Lekstroom gemeenten kunnen door de krachten samen te bundelen veel efficiënter werken en daardoor ook geld besparen. Door samen als gemeenten op te trekken kunnen we in gezamenlijkheid in de regio veel meer bereiken. Tot slot is Nieuwegein volop onderdeel van de Stadsregio BRU. Van dit lidmaatschap hebben wij veel financiële voordelen bij uitvoering van werkzaamheden in onze stad. Het is van belang dat wij ons positief/ kritisch opstellen in de vergaderingen van het BRU, zodat onze invloed op de ontwikkelingen in onze regio maximaal is Financiën De ChristenUnie & SGP vindt dat er de afgelopen jaren teveel incidenteel beleid is gevoerd rondom de financiën. Dit beleid moet in de komende periode worden omgebogen naar een goed structureel beleid. Zeker nu de gevolgen van de economische crisis ook de financiële positie van onze stad Nieuwegein kan aantasten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een actieve verantwoordingsrol richting de raad en haar inwoners. Hierbij is de jaarlijkse bestuurlijke documentencyclus: kadernota, programmabegroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring onmisbaar. De gemeentelijke organisatie -bij monde van de college van burgemeester en wethouders- biedt bovendien inzicht in de relatie tussen inhoudelijke en financiële voortgang van projecten o.a. die van het grondbedrijf en andere langer lopende incidentele projecten. Een goede verantwoording over (financiële) risico s is hierbij onmisbaar. De hoogte van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) wordt niet hoger vastgesteld dan strikt noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Daarbij wordt een consistente gedragslijn gevolgd, om te voorkomen dat inwoners voor onplezierige financiële verrassingen komen te staan. Lokale lasten moeten wel beheersbaar en betaalbaar blijven en niet worden gebruikt om overschrijdingen te dekken. Hiervoor moeten voldoende reserves en voorzieningen zijn gevormd. De gemeente moet een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voeren waar gemeentelijke heffingen een grote last vormen (minimabeleid!). Pagina 9 van 28

10 3 Programma: Openbare Orde en Veiligheid 3.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat: een integraal veiligheidsbeleid; veel aandacht voor preventie en handhavend toezicht; politie en stadstoezichthouders zichtbaar op straat; de agent terug in de klas om voorlichting te geven; investeren in beroeps- en vrijwillige brandweer; opzetten van een jeugdbrandweer; wijkgericht werken aan de veiligheid, aandacht voor probleemjongeren; coffeeshops, gokhallen en bordelen mogen niet binnen een straal van 500 meter van een school liggen en er mag niet voor geadverteerd worden. Er moet adequaat en zonder schromen worden opgetreden tegen illegale bordelen, mensenhandel, wietplantages, illegale bouwwerken en illegale bewoning. 3.2 Motivatie en standpunten Gemeentelijke handhaving De ChristenUnie & SGP vindt dat het stadsbestuur de initiator en handhaver is van openbare orde veiligheid. In onze stad moet het leven, wonen en werken veilig zijn. Het negeren en overschrijden van de regelgeving moet worden aangepakt. Toch zouden politie, justitie, welzijnswerk, jeugdzorg en dergelijke steeds meer met preventie bezig moeten zijn: voorlichten, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium opsporen en uitpraten. Rechtvaardigheid betekent ook dat het stadsbestuur altijd weer oog heeft voor de menselijke, relationele kant. Sancties moeten redelijk en billijk zijn. Ook straffen is maatwerk. Handhaven van de regels is niet alleen een taak van de politie. Ook de stad Nieuwegein heeft vele regels te handhaven op het gebied van openbare orde, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, milieu, leerplicht, parkeren, enz. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor deze handhavingstaken, maar er is nog veel te doen. Vooral rondom het beheer van openbare ruimten kan de handhaving verbeteren en ook kleine verkeersovertredingen moeten beter gecontroleerd worden. Mede dankzij de ChristenUnie & SGP is er in Nieuwegein extra geld gekomen om de handhavingstaken van de gemeente te versterken. We pleiten daarom voor één sterke gemeentelijke afdeling Handhaving die adequaat optreedt in de stad. Voor de ChristenUnie & SGP kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugshandel, coffeeshops, illegale prostitutie en situaties die veiligheidsrisico s met zich meebrengen. De wet stelt duidelijk wat wel en niet mag. Wat ons betreft worden er geen bordelen en escort services toegestaan in Nieuwegein. De ChristenUnie & SGP is principieel tegen coffeeshops en bordelen. Wij willen ons in zetten vóór een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de waardigheid, integriteit en respect voor vrouwen, vóór goede en gelijkwaardige relaties. We pleiten er voor dat we zorg, respect en oog voor elkaar hebben. Kortom: wat illegaal is, is illegaal en wordt consequent gehandhaafd! Pagina 10 van 28

11 Voor de rechtszekerheid van de burger en de geloofwaardigheid van het stadsbestuur is het van groot belang dat er goede controle is op de naleving van de bestemmingsplannen. We moeten consequent zijn en zonder aanzien des persoons adequaat optreden. Dit onderdeel moet dan ook worden meegenomen in het beleid rondom integrale handhaving in onze stad Politie Het stadsbestuur moet betrokken worden bij zaken die de openbare orde treffen. Uiteraard moet het politiebureau in de binnenstad blijven. We willen een betere invulling van het wijkagentschap waardoor de politie dichterbij de burger komt te staan. Daardoor wordt de betrokkenheid van de inwoners bevorderd. We zijn een groot voorstander van het aanstellen van nog meer stadstoezichthouders met bekeurende bevoegdheid in onze stad. Zij zijn zichtbaar op straat aanwezig, kunnen corrigerend optreden en verhogen de veiligheid en veiligheidsgevoel in onze wijken. Ook moet de politie weer zichtbaar bij het onderwijs betrokken worden door lessen te geven op scholen Brandweer Het stadsbestuur draagt zorg voor een goed toegerust en geoefend brandweerkorps. We zijn blij met onze beroepsbrandweer, maar we hechten ook grote waarde aan ons prachtige korps van vrijwilligers. Met de steeds groter wordende regionalisering van de brandweer moet de inzet en werving van de vrijwilliger veel aandacht blijven krijgen. Het opzetten van een jeugdbrandweer (zoals in IJsselstein) kan hierbij helpen. Pagina 11 van 28

12 4 Programma: Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 4.1 Actiepunten bij dit programma goede handhaving van de leerplicht; het betrekken van de ouders bij het achterstandsbeleid; het stadsbestuur het openbaar onderwijs 'op afstand' (verzelfstandiging) zet voor werkelijke gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs; betere aansluiting tussen peuterspeelzalen en basisschool; voorlichting herkenning kindermishandeling en andere gezinsproblemen; campagnes tegen pesten en voorlichting tot het herkennen van pesten; plan van aanpak sluitend netwerk zorgstructuur op scholen(clusters); gedragscodes op school; stimulering van brede buurtscholen (waarborging identiteit bijzondere scholen!); voldoende speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen voor jonge en oudere kinderen; aanpak van plekken waar hangjongeren voor overlast zorgen. 4.2 Motivatie en standpunten Onderwijs, daar steek je wat van op Aandacht voor het onderwijs is een wezenlijk punt op de agenda stadsbestuur. Onderwijs is een belangrijk onderdeel in ons leven omdat het ons in staat stelt om volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Het stadsbestuur moet coördinerend en stimulerend optreden om haar inwoners te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor de vorming, onderwijs en opvoeding van hun kinderen. Voor de inhoud van de eigen vorming is de inwoner niet het kind - zelf verantwoordelijk. We maken ons sterk voor het behoud van het christelijk onderwijs in onze stad. Bij eventuele samenwerkingsscholen en/of brede scholen dienen voorwaarden gecreëerd te worden waardoor er sprake is van het behoud van die identiteit van de school. Wij vinden dat kennis over de geschiedenis van het christendom en het christelijke stempel op de geschiedenis van Nederland gedoceerd dient te worden, ook op openbare scholen. De gemeentelijke organisatie moet zorgen voor een adequaat leerlingenvervoer om de keuzevrijheid voor de ouders en de bereikbaarheid voor de leerlingen van de school te bevorderen. Daarbij moet zij redelijke afstandsgrenzen en financiële drempels hanteren. De gemeentelijke organisatie moet zorgen voor goede huisvesting van scholen. Daarvoor moet zij het vastgestelde Integraal Huisvesting Plan Onderwijs goed bijhouden. Afspraken moeten gemaakt worden in een wettelijk geregeld en op overeenstemming gericht overleg met alle schoolbesturen. Daarbij moet zo veel mogelijk recht gedaan worden aan de identiteit van de scholen. Pagina 12 van 28

13 De handhaving van de leerplicht is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleid. De gemeente moet hiervoor dus voldoende middelen ter beschikking stellen. De investeringen die hier de afgelopen jaren in gedaan zijn, moeten de komende periode tot resultaten leiden. Het onderwijs dient minimaal alle (wettelijke) preventieve en repressieve maatregelen te benutten om spijbelen en schooluitval tegen te gaan Onderwijsachterstandsbeleid De gemeentelijke organisatie heeft een coördinerende functie in het voorkomen en bestrijden van de gevolgen van onderwijsachterstand. De gemeente moet in overleg met alle scholen een onderwijsachterstandsbeleid opstellen. Verder heeft de gemeentelijke organisatie de opdracht om voor een goede eerste opvang en vervolgens voor een goede doorstroming te zorgen voor allochtone leerlingen met een onderwijsachterstand. Wij vinden het belangrijk dat allochtone leerlingen met een onderwijsachterstand integreren in onze samenleving. Hierbij moet vooral veel aandacht besteedt worden aan beheersing van de Nederlandse taal Onderwijs en opvoeding De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen en richt zich op haar kerntaak: het geven van goed onderwijs. De gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Voor- en vroegschoolse educatie is vooral voor achterstandskinderen van groot belang. Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen. We willen dat kinderen zich thuis voelen in hun scholen en dat zij zich hier veilig kunnen ontwikkelen naar volwassenheid. Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer vanwege het individualisme, de afname van respect en de daarbij horende verkilling in de relaties. Te veel wordt er puur gedacht en gehandeld vanuit het eigen belang, zonodig met (verbaal) geweld Jeugd en jongeren in de wijk De ChristenUnie & SGP vindt dat er in onze wijken voldoende speelmogelijkheden moeten zijn voor de kleine kinderen. Wij willen graag meer geld uittrekken voor extra speelvoorzieningen in de wijken. Maar ook voor de oudere jeugd moeten er voldoende ontmoetingsplaatsen zijn waar ze kunnen samenkomen en praten. Dit voorkomt de zgn. hangjongeren problematiek. Pagina 13 van 28

14 5 Programma: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie 5.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit voor: laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening; afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen; gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren; actief beleid om het niet-gebruik (door onwetendheid) van de bijzondere bijstand terug te dringen; een maatwerktraject dat gericht is op re-integratie in de maatschappij, in nauwe samenwerking met diverse partners; stimulering van een goed functionerende sociale werkvoorziening; werkervaringsplaatsen bij de gemeente; goed overleg met WMO-raad en de cliëntenraad. goede afspraken met woningbouwcoöperaties over ombouwen/aanpassen woningen 5.2 Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving Onze samenleving lijkt steeds meer uit eilandjes te bestaan. Jarenlang zijn mensen gestimuleerd om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Er is een sterke gerichtheid op de eigen ontwikkeling, de eigen carrière, het eigen huis, het eigen gezin. Mensen zijn minder solidair en minder tolerant. De ChristenUnie & SGP wil een samenleving waarbij er voldoende aandacht is voor samenhang, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Onze eiland samenleving waarbij mensen meer aan zichzelf denken en minder solidair en tolerant zijn, moet veranderen. Wij vinden dat deze inwoners niet buiten de boot mogen vallen en vergeten worden of in een neerwaartse spiraal terecht komen in hun sociale contacten. Voor een dergelijke verandering spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. De ChristenUnie & SGP zal zich sterk maken voor een goede verdere uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en zorgvuldige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Nieuwegein. Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en aan de samenleving is goed, maar een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering is een belangrijk aandachtspunt De sociale wetgeving Veel aandacht zal besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van maatschappelijk verrijkend vrijwilligerswerk en van mantelzorg. We willen er voor zorgen dat het huidige niveau in de gemeente Nieuwegein minimaal gehandhaafd blijft. Dit niveau is beter dan in menig andere stad en daar zijn we trots op! In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. Bij werkloosheid is het van groot belang dat mensen actief, betrokken en gewaardeerd blijven in onze stad. Vooral jeugdwerkloosheid moet voortvarend worden aangepakt om te voorkomen dat jongeren afglijden. We stellen voor om bijstandsgerechtigden die geen Pagina 14 van 28

15 maatschappelijk verrijkend vrijwilligerswerk doen, te verplichten om met behoud van uitkering zich in te zetten voor de eigen stad. Dat kan door werk te verrichten voor Nieuwegein, maar dat kan ook door werk te verrichten voor andere maatschappelijke partnerorganisaties. Dit geldt zowel voor werkervaringstrajecten als reïntegratietrajecten. Daarbij kunnen lokaal gevestigde bedrijven uitgedaagd worden te investeren in deze projecten. De ChristenUnie & SGP roept het bedrijfsleven op ook op deze wijze maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het stadsbestuur van Nieuwegein mag zelf uiteraard niet achterblijven De wijk De ChristenUnie & SGP wil veel investeren in het verstevigen en uitbreiden van de sociale samenhang in de wijken. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk van henzelf beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. De zaken van alledag worden beter opgepakt als de overheid meer ruimte laat aan bewoners en maatschappelijke organisaties, zoals winkeliersverenigingen, kerken, welzijnsorganisaties en marktpartijen. Het tijdelijk beschikbaar stellen van geld voor deze projecten kan daarbij behulpzaam zijn. Ideeën voor de wijk kunnen zo sneller gestalte krijgen en zal een grotere betrokkenheid van de inwoners tot gevolg hebben. Buurtof bewonersverenigingen moeten ondersteund en betrokken worden in bestuurlijke beslissingen Samen met minderheden en vluchtelingen Veel allochtonen in Nieuwegein functioneren prima. Zij maken op een positieve wijze volop deel uit van onze stad. Ons stadsbestuur dient echter aandacht te hebben voor de problematiek van allochtone gezinnen, jongeren en ouderen. Er dient een platform te zijn waarin de gemeentelijke organisatie, allochtone organisaties, scholen en andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over de voortgang van de inburgering, integratie en achterstanden. Racisme en discriminatie zal moeten worden tegengegaan. Overlast en criminaliteit van autochtonen en allochtonen dient hard te worden aangepakt, juist met het oog op integratie en acceptatie van etnische groepen Ouderenbeleid Onze oudere inwoners moeten zo lang mogelijk hun volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige, plaats in onze stad blijven innemen. De ouderen moeten zelf bij het formuleren van ouderenbeleid en de uitvoering van beleid betrokken worden via de Seniorenraad. De groep ouderen in onze samenleving is zeer divers in samenstelling en daardoor zijn de adviezen van de Seniorenraad van belang om te coördineren en de samenwerking te stimuleren. De zorg-/hulpverlening aan zelfstandig wonende ouderen vanuit verzorgingshuizen moet bevorderd worden (bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen, alarmsystemen, tijdelijke verzorging bij ziekte). De bouw van woningen voor ouderen en andere vormen van (semi-)zelfstandige woonvormen binnen woonwijken is volgens ons van groot belang Gehandicaptenbeleid De gemeente draagt zorg voor een optimale uitvoering van de Wet Voorziening Gehandicapten. Uitgangspunt is dat de indicatiestelling onafhankelijk is en de beslistermijn betreffende (eventuele) verstrekkingen zeer beperkt blijft. Voor wat betreft de vervoersmogelijkheden van mensen met een handicap wordt zoveel mogelijk uitgegaan van individueel (liefst eigen) vervoer. De toegankelijkheid van openbare gebouwen, maar ook van de infrastructuur (stoepen, oversteekplaatsen, wegen, pleinen) moet optimaal zijn. Ook hechten wij er veel waarde aan dat waar mogelijk parkeerplaatsen voor gehandicapten gerealiseerd worden. Pagina 15 van 28

16 6 Programma Economie, Werk en Vrije Tijd 6.1 Actiepunten bij dit programma Bij ontmoeting pleit de ChristenUnie & SGP voor: een duidelijk beleid op het gebied van welzijn (club- en buurthuiswerk en maatschappelijke werk), integratie, jeugdzorg, veiligheid en sport in relatie tot de brede buurtschool; samenwerking tussen sportclubs van verschillende sporten, om zo een afwisselend aanbod te creëren en meer faciliteiten te bieden binnen één accommodatie; ledenwerving kan verbeterd worden door contact met scholen voor naschoolse activiteiten; het bevorderen van multifunctionele sportcomplexen die de relatie tussen sportverenigingen, wijkbewoners en scholen verbeteren; het stimuleren van buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel. Bij kunst en cultuur pleit de ChristenUnie & SGP voor: het beschikbaar stellen van openbare gebouwen, zoals bibliotheken voor kunstenaars uit Nieuwegein. de bibliotheek moet naast de hoofdvestiging ook uitleenmogelijkheden of afgiftepunten in andere delen van de stad kunnen hebben, bv bij buurthuizen of verzorgingshuizen. ook staan wij voor dat het stadsbestuur creatief om gaat met (tijdelijk) leegstaande panden door atelierruimte of oefenruimte aan te bieden aan kunstenaars; stimulering van diverse relaties op kunstgebied tussen amateurkunstverenigingen en professionele kunstinstellingen en scholen; hantering van criteria en instructies rondom geweld en discriminatie, godslastering en zedelijkheid. Bij economie pleit de ChristenUnie & SGP voor: eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven waarbij goede toegang tot de gemeentelijke diensten, duidelijke loketten, geen verkokering, geen belemmerende ambtelijke cultuur vereist zijn; het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren; aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving. Eerst goed doordenken, dan vastleggen, en op voorhand aan de bedrijven als vestigingscriterium meegeven; voldoende aandacht aan de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, goede infrastructuur en daarbij passende planologische maatregelen; een geschakeerde samenstelling van werkgelegenheidsobjecten en aandacht voor de regionale positie van de gemeente in de arbeidsmarkt; mogelijkheden voor parkmanagement bij (her-)inrichten van bedrijventerreinen. 6.2 Motivatie en standpunten Rol van de overheid / rol van de samenleving De samenleving in onze stad is meer dan de optelsom van ruim inwoners. Deze staat of valt met de onderlinge relaties die onze inwoners hebben. Om relaties te kunnen onderhouden is het nodig om elkaar te ontmoeten. Dat ontmoeten kan bij elkaar thuis, op straat, op school, in de bibliotheek, in het theater of in verenigingsverband etc. Ons ideaalbeeld is dat onze inwoners elkaar respecteren en ondanks de verschillen Pagina 16 van 28

17 tussen elkaar te zoeken naar wat elkaar bindt. Onze inwoners moeten in eerste instantie zelf op zoek gaan naar de vorm van ontmoeten die bij hun het beste past en waar ze plezier aan beleven. Het stadsbestuur heeft hier geen sturende rol in. Ons stadsbestuur heeft al in veel gevallen de zorg voor een passende voorziening op zich genomen. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de vele sportaccommodaties, buurthuizen, bibliotheek, parken etc. De openbare voorzieningen zijn er voor iedereen en moeten in principe kostendekkend ter beschikking worden gesteld aan verenigingen of groepen van inwoners. We zijn voorstander om via de algemene subsidieverordening subsidies te verstreken aan de vele verenigingen die accommodaties huren en dit niet helemaal dekkend kunnen bekostigen Kunst en Cultuur Dit onderwerp is heel breed en kan gaan over: theater, orkesten, beeldende kunst, zangkoren, musea en toneel. Het gemeentebestuur dient de bereikbaarheid van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt. Volgens ons dienen kunst en cultuur immers van de inwoners te zijn. Het stadsbestuur heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol, te denken valt aan bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van tentoonstellingsruimte Monumenten, musea, beschermde (dorps)gezichten De ChristenUnie & SGP vindt dat het stadsbestuur een belangrijke taak heeft bij het in stand houden van monumenten binnen haar grenzen. De gemeentelijke organisatie voert deze taak uit in overleg met de eigenaren van de monumentale panden. Het advies van de gemeentelijke monumentencommissie is daarbij een vereiste. We willen ook dat het monumentale karakter van de oude dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk gehandhaafd blijft. Bovendien zijn we als ChristenUnie & SGP en onze inwoners met recht trots op het culturele erfgoed in de vorm van onze oude kernen en gebouwen. Bij nieuwbouw in deze oude kernen moet zorgvuldig gekeken worden naar passende architectuur. Voorts willen we dat er striktere regelgeving wordt ingesteld met betrekking tot (al dan niet verlichte) reclameborden aan de gevels van de panden in de historische kernen. Deze borden ontsieren veelal het monumentale karakter van zowel het pand als de omgeving. De ChristenUnie & SGP staat positief ten opzichte van de Museumwerf, De Warsenhoeck en de Oudheidskamer Vreeswijk. Deze musea kunnen op onze financiële steun blijven rekenen. Het park van Kasteel Rijnhuizen is door de kantorenbouw in haar monumentale karakter zwaar aangetast. Wij zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat dit park verder aangetast wordt door nieuwe ruimtelijke plannen Sport en recreatie In onze gehaaste maatschappij heeft de inwoner meer dan ooit behoefte aan recreatie. Dat kan op vele manieren, maar sport is wel een van de populairste. Sport kan een belangrijke rol spelen bij het lichamelijke en psychisch welbevinden. De taak van het stadsbestuur ten aanzien van sport en recreatie is in de eerste plaats faciliterend. Dit betekent dat het stadsbestuur van de gebruikers een bijdrage verwacht die in redelijke verhouding staat tot de kosten. Pagina 17 van 28

18 Op het terrein van sport liggen ook kansen voor de inwoners om met elkaar in aanraking te komen. Daar kunnen inwoners leren samen te werken en respect voor elkaar te hebben. Daar kunnen ze vrijwilligerswerk doen. Het stadsbestuur dient vooral aandacht te hebben voor sportverenigingen (teamsporten), vanwege de meerwaarde van het samen doen Economie Voor onze stad is het belang dat er een goed draaiende lokale economie is. Onderlinge afstemming van beleid en samenwerking met andere gemeenten wordt steeds belangrijker. Centraal in onze economische visie staat het besef dat de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te bouwen en te bewaren. Dit betekent voor de persoonlijke sfeer dat ieder dient te zorgen voor zichzelf, zijn gezin, zijn naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden te benutten om zich voor de gemeenschap en tot eer van God te ontplooien. De overheid heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandige ondernemers dienen op een goede wijze gestimuleerd te worden. Het stadsbestuur ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden van onze inwoners, maar deze levensvoorwaarden mogelijk te verbeteren. Niet alle economische activiteiten dragen bij aan een ethisch verantwoorde maatschappij. We verwerpen daarom ook activiteiten zoals prostitutie, gokhallen en coffeeshops Zondagsrust De ChristenUnie & SGP is zeer kritisch over de 24-uurseconomie. Mens en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. De zondag is daar uiterst geschikt voor en is een belangrijke verworvenheid uit onze christelijke traditie. Wij zijn dan ook tegen uitbreiding van de winkelzondagen. Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, vrienden, buren een vrije dag kunnen beleven. Deze rust wordt niet gecreëerd als iedereen op verschillende dagen van de week vrij heeft. We zien de zondagsrust dan ook als een goede gave van God, niet om mensen te beknotten, maar meer als een zegen. Naar ons inzicht is het zowel voor niet-christenen als voor christenen waardevol om een ritme van werken en rusten te hebben Vestigingsbeleid De ChristenUnie & SGP wil dat de stad een vriendelijk vestigingbeleid hanteert voor bedrijven. Om willekeur te voorkomen, zullen heldere vestigingseisen in het bestemmingsplan vastgesteld moeten zijn. Het stadsbestuur zorgt voor een heldere regelgeving voor ondernemers. Eén loket voor alle vragen van bedrijven voorkomt bureaucratie en eindeloze afhandelingprocedures. Door snelle afhandelingen van de verschillende soorten vergunningen en een goede afstemming binnen de gemeentelijke organisatie wordt meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. Het is van belang dat alle vergunningen voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat overdaad aan regels daarin gesaneerd worden. Dit zal door ons nauwlettend worden gecontroleerd. Pagina 18 van 28

19 6.2.8 Winkel in de wijk De ChristenUnie & SGP is voorstander van het zoveel mogelijk in stand houden van de buurt- en wijkwinkelcentra. Het stadsbestuur moet zich inspannen om deze winkelstructuur te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. Het is niet goed als alleen winkelcentra als City-Plaza alle aandacht en/of faciliteiten krijgen. Daarnaast vinden wij dat er niet al te veel bedrijvigheid in woonwijken moet zijn Werk Een goede werkgelegenheid is van belang voor zowel de bedrijven als de gemeente en haar inwoners. Het belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en te houden is bijzonder groot. Het geld dat hiervoor beschikbaar is moet efficiënt ingezet worden. Door samenwerking op dit terrein met de markt valt er heel wat te winnen. Het stadsbestuur voert daarom ook goed overleg met de ondernemingsverenigingen. Afstemming van economische activiteiten binnen de regio is van toenemend belang. Ook daar is samenwerken winst. Wanneer bedrijven bijdragen in de scholing van jongeren ligt het werk als het ware om de hoek klaar. Bedrijven hebben zo de nieuwe arbeidskrachten binnen handbereik. En voor de stad is er een grote plaatsingsmogelijkheid van mensen die tot de arbeidsmarkt willen toetreden. Pagina 19 van 28

20 7 Programma: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vervoer 7.1 Actiepunten bij dit programma De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat Ruimtelijke Ontwikkeling: vaart maakt met de afronding actualisering van de bestemmingsplannen; aandacht heeft voor woon-zorg zones; aandacht heeft voor beeldkwaliteit in de stad; snel verder gaat met de ontwikkeling van het Stadscentrum; niet bouwt in enkele expliciete groengebieden; nieuwe ontwikkelingen pas opstart indien er voldoende geld is. De ChristenUnie & SGP pleit er voor dat Verkeer en Vervoer: een actueel verkeersveiligheidsplan aanbiedt; veilige fietsroutes instelt en het gebruik van rood asfalt voor fietspaden; veilige wandelroutes instelt; doorgaand verkeer weert uit woongebieden en het instellen van 30km-gebieden; verkeerslessen geeft, vooral voor scholieren en nieuwkomers in Nederland; verkeersexamens (met politie!) bij het basisonderwijs behoudt; het mogelijk maakt voor gehandicapten om goed en veilig over te kunnen steken. het stadsbestuur alle vormen van lokaal en regionaal openbaar vervoer stimuleert; de schoolroutes met behulp van kinderen en hun ouders/opvoeders en leerkrachten regelmatig inventariseert. De verkeersouders van de scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen; veilige loop- en wandelroutes aanlegt; bestemmingsverkeer voor het industrieterrein vanaf de snelwegen via de grotere stadsautowegen in de richting van de industrieterreinen geleid gaat worden. het fietsplan voorziet in een zo groot mogelijke scheiding tussen langzaam en snel verkeer. voldoende goede en gratis fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen, winkelgebieden e.d.realiseert. niet alleen autoparkeernormen voor ouderen en gehandicapten, maar ook 'fietsparkeernormen' opstelt (voldoende goede en gratis fietsenstallingen). fietsvriendelijk afgestelde verkeerslichten introduceert. 7.2 Motivatie en standpunten Geleende en gedeelde ruimte Ruimtelijke ordening in onze regio is steeds meer een zaak van afwegingen tussen vele functies binnen een beperkte ruimte. Door een groeiende bevolking en een toenemende welvaart wordt onze regio steeds voller. Dit heeft tot gevolg dat er grotere ruimteclaims ontstaan voor wonen, werken, verkeer, groene ruimte, landbouw, water en recreatie. Vaak zit er een spanning tussen economie en ecologie. We vinden dat het ruimtelijke beleid mede ten dienste moet staan van de opdracht aan de mens om als rentmeester onze ruimte op een verantwoorde wijze te bebouwen en te beheren. Pagina 20 van 28

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave Inleiding...4 1.1 Visie...4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven...4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Belangrijkste

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

teylingen Iedereen doet mee! Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Teylingen 2010-2014 teylingen.christenunie.nl

teylingen Iedereen doet mee! Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Teylingen 2010-2014 teylingen.christenunie.nl teylingen Iedereen doet mee! Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Teylingen 2010-2014 1 Verkiezingen Gemeenteraad 2010 Op 3 maart 2010 worden er verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. in het kort. lijst 5

Verkiezingsprogramma. in het kort. lijst 5 Verkiezingsprogramma in het kort lijst 5 Roel Veerman is 32 jaar en zit nu vier jaar in de gemeenteraad. Hij is als senior accountmanager werkzaam bij Rovecom bv, een middelgroot ICT-bedrijf te Hoogeveen.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Wat betekent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Openbare Ruimte

Wat betekent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Openbare Ruimte Wat betekent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Openbare Ruimte 1. Wat is toegankelijkheid Straten, parken, gebouwen zijn pas echt openbaar als iedereen er gebruik van kan maken.

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie