Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Verplichte verzekering van de Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing Inhoudstafel 1. Lexikon en verzekerbare risico s 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen 5. Uitsluitingen 6. Schades en vergoeding 7. Premie en tarief 8. Administratie en hernieuwing Lexikon U is de verzekeringsnemer, te weten : De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de verzekering sluit in zijn hoedanigheid van uitbater van de inrichting omschreven in de bijzondere voorwaarden; of de publiek- of privaatrechtelijke persoon die de verzekering sluit voor zover hij het onderwijs of de beroepsopleiding organiseert in de in de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting; of de publiek- of privaatrechtelijke persoon die de verzekering sluit voor zover hij het in de bijzondere voorwaarden omschreven kantoorgebouw gebruikt; of de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de verzekering sluit voor zover hij de eredienst organiseert in de in de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting. Wij is de verzekeringsmaatschappij Wat wordt er verstaan onder benadeelde derde? Iedere andere persoon dan u. Zijn evenwel van de schadeloosstelling uitgesloten: in de mate van zijn fout, de brandstichter of de dader van de ontploffing, de verzekeraar die de benadeelde persoon vergoed heeft in het kader van een verzekering met een vergoedend karakter en die zijn subrogatierecht uitoefent bedoeld in artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Bladzijde 1 van 9

2 iedere andere persoon dan de benadeelde persoon of zijn rechthebbenden, evenals iedere instelling die of ieder organisme dat beschikt over een wettelijk of conventioneel subrogatierecht of over een eigen recht op de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval. Het subrogatierecht toegekend aan de verzekeringsinstelling krachtens artikel 136, 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor gezondheidszorgen en uitkeringen en het eigen recht van de verzekeraar van arbeidsongevallen krachtens artikel 47 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen kunnen evenwel uitgeoefend worden na volledige schadeloosstelling van de benadeelde persoon of van zijn rechthebbenden door de verzekeraar van de objectieve aansprakelijkheid. Wat wordt er verstaan onder schadegeval? De schade voorgevallen tijdens de duur van het contract; vormt één en hetzelfde schadegeval: het geheel van de schade met dezelfde oorsprong die aanleiding geeft tot de toepassing van de dekking. Wat wordt er verstaan onder reddingskosten? De kosten die voortvloeien uit : de maatregelen die wij gevraagd hebben teneinde de gevolgen van de gedekte schadegevallen te voorkomen of te beperken; de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging met de zorg van goede huisvader genomen heeft, voor zover de maatregelen dringend getroffen dienden te worden om een nakend gedekt schadegeval te voorkomen of, indien het schadegeval een aanvang genomen had, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. Verzekerbare risico s : de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt; de restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt; de hotels en de motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen; de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben; de jeugdherbergen; de artistieke cabarets en de circussen; de bioscopen en theaters; de casino's; de culturele centra; de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties; de sportzalen; de schietstands; de stadions; de handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen; de gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt; de opblaasbare structuren; de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m2; de pretparken; de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen; de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden; de inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding; de kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt; de stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens; de gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt; de gebouwen van de hoven en rechtbanken. Bladzijde 2 van 9

3 Inleiding Artikel 1 Wat is het voorwerp van de waarborg? Wij verzekeren de objectieve aansprakelijkheid waartoe de inrichting omschreven in de Bijzondere Voorwaarden voor u aanleiding kan geven in geval van brand en ontploffing, op grond van artikel 8 van de wet van 30 juli Waarborgen Artikel 2 Wat zijn de verzekerde bedragen en de franchise? 1. Welk bedrag betalen wij als schadevergoeding in hoofdsom? Wij betalen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van: BEF ( ,48 EUR) voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, BEF ( ,57 EUR) voor materiële schade, per schadegeval, ongeacht het aantal verzekerden. De bovengenoemde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van de maand juli 1991, namelijk 110,34 (basis 88). De aanpassing gebeurt jaarlijks op 30 augustus en, voor de eerste maal, op 30 augustus De bedragen die verzekerd zijn voor de materiële schade zijn zowel van toepassing op de beschadigingen van zaken als op de zogenaamde immateriële schade (genotsderving, activiteitsonderbreking, bedrijfsschade, stilstand van productie, winstdervingen en andere gelijkaardige schade die niet uit lichamelijke letsels voortkomt). 2. Ten belope van welk bedrag betalen wij de interesten en kosten bovenop de als hoofdsom verschuldigde bedragen? Wij betalen de interesten op de als hoofdsom verschuldigde schadevergoeding. Wij betalen de kosten in verband met burgerlijke rechtsvorderingen alsook de honoraria en de kosten van advocaten en experts, maar uitsluitend voor zover deze kosten door ons opgelopen werden of met onze toestemming, of bij een belangenconflict dat niet aan u toe te schrijven is, in zoverre deze kosten niet op onredelijke wijze gedaan werden. Wij dragen integraal de bovengenoemde interesten en kosten voor zover het totaal van de schadevergoeding en interesten en kosten, per schadegeval, niet meer bedraagt dan het totale verzekerde bedrag. De interesten en kosten die per schadegeval het verzekerde bedrag overschrijden, zijn eveneens te onzen laste, maar zijn beperkt tot de bij wet toegestane grenzen. 3. Ten belope van welk bedrag betalen wij de reddingskosten? Wij nemen de reddingskosten ten laste voor zover het geheel van de schadeloosstelling en van de reddingskosten, per schadegeval, het totale verzekerde bedrag niet overschrijdt. Boven het verzekerde bedrag zijn de reddingskosten beperkt tot de bij wet toegestane grenzen. 4. Wat is het bedrag van de franchise? Bij elk schadegeval blijft een deelneming van BEF (619,73 EUR) per schadegeval voor de materiële en immateriële schade (ongeacht of er al dan niet lichamelijke schade is) te uwen laste. Deze deelneming kan niet tegengeworpen worden aan de benadeelde derden. Gemeenschappelijke bepalingen Artikel 3 Wat is uw mededelingsplicht van het risico bij het sluiten van het contract? 1. Mededelingsplicht U bent verplicht om, bij het sluiten van het contract, alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op onze beoordeling van het risico. Bladzijde 3 van 9

4 2. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens Wanneer het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt bij de beoordeling van dat risico, is het verzekeringscontract nietig. De premies die vervallen zijn tot het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van de opzettelijke verzwijging of de opzettelijk onjuiste mededeling van gegevens, zijn ons verschuldigd. 3. Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens Wanneer het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is het contract niet nietig. a. Wij stellen, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop wij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen, voor het contract te wijzigen met uitwerking op de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen. Indien wij het bewijs leveren dat we het risico nooit zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen dezelfde termijn. Indien het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door u of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, die laatste niet aanvaard wordt, kunnen wij het contract opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij het contract niet hebben opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren. b. Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of opzegging van kracht is geworden: o indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet verweten kan worden aan u, zijn o wij tot de overeengekomen prestatie gehouden; indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens verweten kan worden aan u, zijn wij slechts tot de prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou hebben moeten betalen indien u het risico naar behoren had meegedeeld. Indien wij echter bij een schadegeval het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zouden hebben verzekerd, wordt onze prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. Artikel 4 Wat is uw mededelingsplicht van het risico in de loop van het contract? 1. Mededelingsplicht U hebt de verplichting om, onder dezelfde voorwaarden als bij het sluiten van het contract, alle u bekende nieuwe omstandigheden of wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde schade zich voordoet te bewerkstelligen. 2. Verzwaring van het risico a. Wanneer het risico dat de verzekerde schade zich voordoet zo verzwaard is dat wij, indien die verzwaring bij het sluiten van het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, moeten wij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, de wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen dezelfde termijn. Indien het voorstel tot wijziging van het verzekeringscontract wordt geweigerd door u of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen wij het contract opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij het contract niet hebben opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging hebben voorgesteld, kunnen wij ons later niet meer beroepen op de verzwaring van het risico. b. Indien zich een schadegeval voordoet: o en indien u de verplichting van 1. van dit artikel hebt vervuld voordat de wijziging van het contract of de opzegging van kracht is geworden, zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden; o en indien u de bij 1. van dit artikel bedoelde verplichting niet bent nagekomen: - zijn wij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan u; - zijn wij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan u kan worden verweten. Bladzijde 4 van 9

5 Indien wij echter het bewijs leveren dat we het verzwaarde risico in geen enkel geval verzekerd zouden hebben, is onze prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies; c. en indien u de bij 1. van dit artikel bedoelde verplichting met bedrieglijk opzet niet bent nagekomen, kunnen wij onze dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen ons toe als schadevergoeding. 3. Vermindering van het risico Wanneer, tijdens de loop van het contract, het risico dat de verzekerde schade zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zijn wij verplicht een evenredige vermindering van de premie toe te staan vanaf de dag dat wij kennis hebben gekregen van de vermindering van het risico. Indien de contracterende partijen het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door u, kan u het contract opzeggen. Uitsluitingen Artikel 5 Wat zijn de uitsluitingen? Onverminderd de bepalingen van artikel 6 zijn van de verzekering uitgesloten: schadegevallen die opzettelijk door u worden veroorzaakt; schadegevallen veroorzaakt door uw grove schuld. Onverminderd de gevallen van uitsluiting of nietverzekering bepaald in het contract wordt beschouwd als grove schuld elke tekortkoming aan de wetten, regels of gebruiken eigen aan de activiteiten van de verzekerde onderneming, waarbij elke persoon die vertrouwd is met de materie dient te weten dat hieruit haast onvermijdelijk schade ontstaat; materiële schade die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook van de verzekerde, die verzekerbaar is door de waarborg Burgerrechtelijke Huurdersaansprakelijkheid, Burgerrechtelijke Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een brandverzekeringscontract. Voor de toepassing van deze uitsluiting wordt verstaan onder : o Burgerrechtelijke Huurdersaansprakelijkheid : schade, reddings-, behouds-, opruimings- en sloopkosen en onbruikbaarheid van onroerende goederen waarvoor de huurders aansprakelijk zijn krachtens de artikelen 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek; o Burgerrechtelijke Gebruiksaansprakelijkheid : schade, reddings-, behouds-, opruimings- en sloopkosten en onbruikbaarheid van onroerende goederen waarvoor de gebruikers van een pand of van een gedeelte van een pand aansprakelijk zijn krachtens artikel 1302 van het Burgerlijk Wetboek; o Verhaal van derden : schade, reddings-, behouds-, opruimings- en sloopkosten en onbruikbaarheid van onroerende goederen, veroorzaakt door brand of ontploffing die de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting beschadigt en overslaat naar goederen die aan derden toebehoren, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is krachtens de artikelen 1382 en 1386bis van het Burgerlijk Wetboek. Schades en vergoeding Artikel 6 Wat zijn de rechten van de benadeelde derde? Onverminderd artikel 13.10, kunnen wij geen uit de wet of het verzekeringscontract voortvloeiende nietigheid, uitsluitingen, exceptie of verval tegenwerpen aan de benadeelde derden. Artikel 7 Waarin bestaat ons recht van verhaal? Wij behouden ons een recht van verhaal voor op u voor alle gevallen van nietigheid, uitsluiting, exceptie of verval. Wij zijn verplicht u kennis te geven van ons voornemen om een verhaal in te stellen, zodra wij op de hoogte zijn van de feiten waarop dat besluit gegrond is. Bij gedeeltelijk verval is het verhaal beperkt tot het verschil tussen de door ons betaalde bedragen en het bedrag van de waarborg dat wij u verschuldigd zijn krachtens de verzekering. Het verhaal heeft betrekking op de schadevergoedingen met inbegrip van interesten en gerechtskosten. Artikel 8 Wat zijn uw verplichtingen? U moet : zo snel mogelijk schriftelijk aan ons elk schadegeval mededelen waarvan u kennis heeft. De aangifte moet plaats, uur, datum, oorzaak, omstandigheden en gevolgen van het schadegeval vermelden en eventueel de namen en woonplaatsen van de slachtoffers; Bladzijde 5 van 9

6 ons onverwijld alle nuttige inlichtingen bezorgen en de vragen die u gesteld worden, beantwoorden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te beperken; alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken; ons elke gerechtelijke of buitengerechtelijke akte betreffende een schadegeval overmaken na de betekening, kennisgeving of afgifte ervan, op straffe van betaling in geval van nalatigheid van alle schade en interesten die aan ons verschuldigd zijn als vergoeding van het nadeel dat wij geleden hebben; verschijnen op de rechtszittingen en u onderwerpen aan de door de rechtbank uitgevaardigde onderzoeksmaatregelen. Indien u bij verzuim niet verschijnt of u niet onderwerpt aan een door de rechtbank uitgevaardigde maatregel, dient u het door ons geleden nadeel te vergoeden; zich onthouden van elke aansprakelijkheidserkenning, van enig compromis en van elke betaling of belofte tot betaling. De erkenning van een materieel feit of de tenlasteneming door u van de eerste geldelijke hulp en de onmiddellijke medische zorgen kunnen geen reden voor ons zijn om de waarborg te weigeren. De vergoeding of de belofte tot vergoeding van de benadeelde derde door u zonder ons akkoord kan niet aan ons tegengeworpen worden. Indien u niet voldoet aan een van de onder de 1, 2 en 3 paragraaf, hiervoor beschreven verplichtingen en dit ons nadeel berokkent, hebben wij het recht een vermindering van onze prestatie jegens u te eisen ten belope van het nadeel dat wij geleden hebben. Wij mogen evenwel onze waarborg jegens u afwijzen indien u met bedrieglijk opzet de voornoemde verplichtingen niet vervuld heeft. Artikel 9 Hoe verzekeren wij uw burgerrechtelijke verdediging? Vanaf het ogenblik dat onze waarborg verschuldigd is, en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn wij verplicht uw rechten te verdedigen binnen de perken van de waarborg. Met betrekking tot de burgerrechtelijke belangen en in zoverre onze belangen samenvallen, hebben wij het recht om in uw plaats de vordering van de benadeelde derde te bestrijden. Wij kunnen laatstgenoemde vergoeden indien daartoe een reden bestaat. Onze tussenkomsten houden geen enkele aansprakelijkheidserkenning van uwentwege in en mogen u geen nadeel berokkenen. Artikel 10 Worden wij gesubrogeerd in de rechten van de verzekerden en de benadeelde derden? Wij worden gesubrogeerd in de rechten van de benadeelde derden die wij hebben vergoed, alsook in uw rechten tegen de derden die aansprakelijk zijn voor het schadegeval ten belope van de door ons betaalde bedragen. Artikel 11 Wanneer moet de schade zich voordoen om gedekt te zijn? De waarborg van de verzekering is van toepassing wanneer de schade zich voordoet tijdens de periode waarin zij van kracht is, onverminderd de bepalingen van artikel Premie en tarief Artikel 12 - Premie 1. De premies zijn haalschuld. Ze dienen betaald te worden bij de voorlegging van de kwitantie of de ontvangst van een vervaldagbericht. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons betaald wordt, is de premiebetaling aan een verzekeringstussenpersoon bevrijdend indien deze de kwitantie voorlegt die van ons uitgaat of indien hij bij het sluiten of het uitvoeren van het contract optreedt. 2. Volgens wat in de bijzondere voorwaarden is bepaald, is de premie vast overeengekomen of wordt zij na het vervallen van de termijn berekend. 3. In geval van niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de dekking van het contract schorsen of het contract opzeggen, mits u in gebreke bent gesteld. 4. De ingebrekestelling gebeurt hetzij bij deurwaardersexploot, hetzij bij een ter post aangetekende brief. Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de aangifte ter post van de aangetekende brief. 5. De schorsing van de dekking of de opzegging treedt pas in werking na het verstrijken van de voornoemde termijn van 15 dagen. 6. Het versturen van de aangetekende herinneringsbrief maakt moratoire renten opeisbaar, die van rechtswege en zonder ingebrekestelling lopen vanaf de 31ste dag die volgt op de datum van opstelling van de kwitantie. De moratoire renten worden berekend tegen het tarief van de wettelijke intresten. Bladzijde 6 van 9

7 7. In geval van schorsing van de dekking wordt als gevolg van uw betaling van de vervallen premies, in voorkomend geval vermeerderd met de renten, een einde gemaakt aan die schorsing. Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van de dekking geschorst hebben, kunnen wij het contract nog opzeggen indien wij ons dat recht in de aan u toegestuurde ingebrekestelling hebben voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien wij ons dat recht niet hebben voorbehouden, geschiedt de opzegging pas nadat een nieuwe aanmaning is gedaan overeenkomstig 4 hierboven. 8. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht om de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld overeenkomstig 3. Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 9. U betaalt alle belastingen, taksen en bijdragen die uit hoofde van het contract worden of dienen te worden geheven. Deze bijkomende kosten zijn aan dezelfde regels onderworpen als de premie zelf, meer bepaald wat het tijdstip van de opeisbaarheid ervan betreft en de gevolgen van de niet-uitvoering of laattijdige uitvoering van de betaling ervan. 10. Wij mogen in voorkomend geval uw verklaring nagaan, u verbindt er zich toe de boekhouding of andere nuttige bewijsstukken ter beschikking van onze afgevaardigden te stellen. 11. Indien wij ons tarief wijzigen, passen wij dit contract aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Wij stellen u ten minste 120 dagen vóór deze vervaldag van de aanpassing in kennis. U mag het contract evenwel opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Hierdoor wordt het contract op de volgende jaarlijkse vervaldag beëindigd. Administratie en hernieuwing Artikel 13 Wanneer treedt de overeenkomst in werking, wat is haar duur en hoe een einde eraan te maken? De duur van het verzekeringscontract mag niet langer zijn dan één jaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Behalve wanneer een van de partijen er zich tegen verzet door een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs ten minste 3 maanden vóór de einddatum van het contract, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. De contracten met een duur van minder dan één jaar worden niet stilzwijgend verlengd. 1. De verzekering treedt pas in werking na betaling van de eerste premie of, indien er een onderscheid gemaakt wordt tussen voorlopige en definitieve premie, van de eerste voorlopige premie. 2. Indien u, om welke reden ook, de bij artikel 1 bedoelde aansprakelijkheid niet meer op zich neemt, dient u ons hiervan binnen 8 dagen te verwittigen. Indien u deze verplichting niet nakomt en hieruit schade voorvloeit voor ons, kunnen wij aanspraak maken op een vermindering van onze dekking ten opzichte van u ten belope van de door ons geleden schade. In geval van bedrieglijk opzet kunnen wij iedere dekking t.o.v. u weigeren. 3. In geval van definitieve stopzetting van de exploitatie door u wordt het contract van rechtswege opgezegd. 4. In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van uw overlijden, gaan de rechten en verplichtingen uit het verzekeringscontract over op de nieuwe houder van dat belang. De nieuwe houder van het verzekerde belang en wij kunnen evenwel kennis geven van de beëindiging van het contract; de nieuwe houder van het verzekerde belang bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden, en wij binnen 3 maanden vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het overlijden. a. In geval van uw faillissement blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers, die jegens ons instaan voor de betaling van de premies die nog moeten vervallen na de faillietverklaring. Niettemin hebben wij en de curator van het faillissement het recht het contract op te zeggen. Evenwel kan de opzegging van het contract door ons pas gebeuren ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement dit slechts kan gedurende de 3 maanden na de faillietverklaring. b. In geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand door u blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers zolang de goederen die de activa vormen niet volledig te gelde gemaakt werden door de vereffenaar. Deze laatste en wij kunnen evenwel in gemeen overleg het verzekeringscontract beëindigen. De premie wordt betaald door de vereffenaar en behoort tot de voorschotten die bij voorrang afgenomen worden van de onder de schuldeisers te verdelen sommen. Bladzijde 7 van 9

8 c. Bij omvorming van vennootschap of verandering van firmanaam blijft het contract van kracht tussen ons, de nieuwe vennootschap en de vennootschap met nieuwe firmanaam, voor zover de uitbating voortgezet wordt. Bij oprichting van vennootschap of overdracht van de onderneming hebt u de verplichting het contract door de vennootschap of de cessionaris te doen voortzetten. Zo niet kunnen wij van u of de rechtverkrijgenden, onafhankelijk van de vervallen premies, een opzeggingsvergoeding eisen die gelijk is aan de laatste jaarpremie. In dat geval eindigt het contract op de datum van deze verandering of overname. Wij mogen evenwel de overdracht van het contract weigeren en het opzeggen. In dat geval moeten wij de dekking van het huidige contract handhaven tot het verstrijken van een termijn van 45 dagen die begint te lopen op de dag waarop de aangetekende opzeggingsbrief, die door ons aan u gericht wordt, ter post afgegeven wordt. Wij hebben dan nog recht op de vervallen premies die met de gedekte periodes overeenstemmen. 5. a. Wij behouden ons het recht voor het contract op te zeggen: o in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijk onjuiste mededeling van gegevens in de aangifte van het risico bij het sluiten van het contract onder de voorwaarden van artikel 3; o in geval van aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet onder de voorwaarden van artikel 4,2; o na het zich voordoen van een schadegeval maar uiterlijk één maand na de betaling of de weigering van betaling van de schadevergoeding; o in geval van niet-betaling van de contractuele franchise; o in geval van niet-betaling van de premies overeenkomstig artikel 12; o in alle gevallen waarin u een geheel of gedeeltelijk verval van de dekkingen oploopt; o in geval van wijziging van het geheel of een deel van de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid of de verzekering ervan, die de omvang van onze verplichtingen kan beïnvloeden; o in geval van uw weigering om schadepreventiemaatregelen te nemen die door ons noodzakelijk geacht worden. b. U kan het contract opzeggen: o in geval van vermindering van het risico, onder de voorwaarden van artikel 4,3; o in geval van tariefverhoging, overeenkomstig artikel 12, Tenzij anders bepaald is, geschiedt de opzegging bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Tenzij anders bepaald is in het contract, wordt de opzegging pas van kracht na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op de afgifte ervan ter post. De opzegging van het contract door ons na het zich voordoen van een schadegeval wordt van kracht bij de kennisgeving ervan, wanneer u één van uw verplichtingen, ontstaan door het zich voordoen van een schadegeval, niet bent nagekomen met de bedoeling ons te misleiden. 7. In geval van opzegging van het contract worden de betaalde premies met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terugbetaald binnen een termijn van 15 dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestatie is deze bepaling alleen van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering. 8. De beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de opzegging, de schorsing van het contract of van de dekking kunnen door ons alleen aan de benadeelde derden tegengeworpen worden voor schadegevallen die voorvallen na het verstrijken van een termijn van 30 dagen na de kennisgeving van het feit door ons, per aangetekende brief, aan de burgemeester van de gemeente waarin de in de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt. De termijn gaat in de dag na de indiening van de aangifte ter post van de aangetekende brief. De schadegevallen die zich voordoen terwijl de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de opzegging, de schorsing van het contract of van de dekking al van kracht is tussen partijen, maar vóór het verstrijken van de vernoemde termijn van 30 dagen, geven aanleiding tot het instellen van verhaal door ons op u overeenkomstig artikel 7. Bladzijde 8 van 9

9 Artikel 14 Diversen 1. Mededeling Om geldig te zijn, moeten de voor ons bestemde mededelingen of kennisgevingen aan ons in het contract vermelde adres gedaan worden; die welke voor u bestemd zijn, moeten, om geldig te zijn, aan het in het contract vermelde adres of aan het adres waarvan u later kennis gegeven zou hebben aan ons, gedaan worden. 2. Verzekeringsattest Bij het aangaan van de verzekering bezorgen wij u een verzekeringsattest overeenkomstig artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 5 augustus Een duplicaat van dit attest wordt overgemaakt aan de burgemeester van de gemeente waar de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt. Artikel 15 - Welke andere administratieve bepalingen zijn nog belangrijk voor u? Gelieve ons iedere adreswijziging onmiddellijk mee te delen, want wij doen de voor u bestemde mededelingen rechtsgeldig aan het laatste door ons gekende adres. Het Belgisch recht is van toepassing. Indien u klachten heeft, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel, fax: , of bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort C.B.F.A.), Congresstraat te 1000 Brussel, fax : , De dwingende bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. De andere bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden. Verplichte mededeling in uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten Wij verwerken uw persoonsgegevens in bestanden met als doel, het uitgeven en beheren van het verzekeringscontract evenals het beheren van eventuele schadegevallen. Deze gegevens worden ook verwerkt in het algemeen repertorium of kunnen worden opgenomen in de door de dienst E.S.V (Economisch Samenwerkingsverband tussen Verzekeraars) Datassur beheerde bestanden. Wij kunnen ze tevens gebruiken voor gepersonaliseerde marketing en reclame. U kunt: kennis krijgen van uw gegevens uit het bestand. onjuiste gegevens laten verbeteren of niet terzake dienende gegevens laten schrappen of gebruiksverbod vragen. Richt daartoe schriftelijk uw aanvraag tot onze Dienst voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt ook het openbare register van de geautomatiseerde verwerkingen raadplegen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Poelaertplein Brussel. Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Bourgetlaan Brussel Tel. +32-(0) Fax. +32-(0) Nationaalnummer Verzekeringsonderneming toegelaten om takken nummer 01A, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10A, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 onder CBFA codenummer 2387 te beoefenen. Bladzijde 9 van 9

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing (Wet van 30/7/1979 en KB van 5/8/1991) + (Wet van 01/04/2007) Document : Referte datum : 6 Uitgave datum : 01/01/6 1/11

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Motorrijtuig Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

Sociale sector. Administratieve bepalingen

Sociale sector. Administratieve bepalingen Sociale sector OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring van het risico HOOFDSTUK 2 - PREMIE Artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Algemene voorwaarden

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Algemene voorwaarden Objectieve Aansprakelijkheid Algemene voorwaarden INHOUD HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE DEKKING 2 Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Voorwerp van de dekking 5 Artikel 3 - Uitsluitingen 5 Artikel 4 - Verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2-1040 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Voertuigen. Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Voertuigen. Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Voertuigen Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 161112 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juli 2005 JACHTPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder U: De personen met hoofdverblijf

Nadere informatie

VERZEKERING DIVERSE B.A.

VERZEKERING DIVERSE B.A. VERZEKERING DIVERSE B.A. Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-097 VERZEKERING DIVERSE B.A. SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. JACHT

VERZEKERING B.A. JACHT VERZEKERING B.A. JACHT Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-004 VERZEKERING B.A. JACHT SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07 A R E N A The Name in Sports Insurance ARENA Verzekering van de sportfederaties AVVSF.01.07 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94 Waarborgen onderschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-049 VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN SPECIALE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6 Artikel 3 :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. LERAARS

VERZEKERING B.A. LERAARS VERZEKERING B.A. LERAARS Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-010 VERZEKERING B.A. LERAARS SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN BEMIDDELAARS

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN BEMIDDELAARS P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING

Nadere informatie

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d»

Nadere informatie

DEXIA HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N VERZEKERINGEN

DEXIA HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N VERZEKERINGEN DEXIA HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N VERZEKERINGEN Dexia Home & Family 2 A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Wat te doen indien u een schadegeval heeft in het kader van uw polis

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen

HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen 65 DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 16 MAART 1994 (1) (Staatsblad van 20 augustus 1992 en van 4 mei 1994) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden Administratieve Bepalingen Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Administratieve Bepalingen Inhoud Wij gebruiken de term polis om uw verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management 0079-2370503N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw Polissen nrs. L.O. 1.115.505 - B.A. 1.115.506

FROS Amateursportfederatie vzw Polissen nrs. L.O. 1.115.505 - B.A. 1.115.506 FROS Amateursportfederatie vzw Polissen nrs. L.O. 1.115.505 - B.A. 1.115.506 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.10.2012 N.V. ARENA TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN Pagina 1 van 17 VOORWOORD WAAROM EEN VERZEKERING B.A. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN AFSLUITEN? Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders,

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 30 JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (NOTA : art. 5 en 6 gewijzigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bescherming van de bestuurder

Algemene voorwaarden. Bescherming van de bestuurder Algemene voorwaarden Bescherming van de bestuurder 1 HOOFDSTUK I - definities Artikel 1 - Definities Omschreven motorrijtuig De personenwagen voor toerisme, zaken of gemengd gebruik, bestemd voor personenvervoer

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/11.2006 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Gemeenschappelijke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Gemeenschappelijke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Gemeenschappelijke bepalingen HOOFDSTUK I - DUUR Artikel 1 - Wat is de duur van iedere verzekering? Artikel 2 - Hoelang is onze dekking geldig? Artikel 3 - Wat gebeurt er bij overdracht,

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Waarom een verzekering "B.A. medische en paramedische beroepen" afsluiten? Welke waarborgen omvat dit contract?

Waarom een verzekering B.A. medische en paramedische beroepen afsluiten? Welke waarborgen omvat dit contract? Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Medische en Paramedische Beroepen Voorwoord Waarom een verzekering "B.A. medische en paramedische beroepen" afsluiten? Eén van de basisregels van ons recht is dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE VERPLICHTE MEDEDELINGEN 5 MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 4353020 01 2012 (aangepaste versie) Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid.

ALGEMENE VOORWAARDEN 4353020 01 2012 (aangepaste versie) Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. ALGEMENE VOORWAARDEN 4353020 01 2012 (aangepaste versie) Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Inhoudstafel Definities... 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking... 3 Afdeling

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Galileelaan 5 B-1210 BRUSSEL Tel. 02-286 76 11 Fax 02-286 76 99 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 IBAN : BE98-7995-5012-5293 BIC : GKCCBEBB Algemene Voorwaarden Bedrijfsschadepolis BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N Editie 2015 Bijkantoor - RPR Brussel - BTW BE0644.921.425 Pagina 2 van 12 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT 0079-2370402N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971)

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971) (Wet 10.4.1971) Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON - 2015 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 10

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 10 INHOUD AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Waarborgen... 2 Artikel 2 Territorialiteit... 2 Artikel 3 Duur van de waarborgen... 2 Artikel 4 Datum van het schadegeval... 2 Artikel 5

Nadere informatie