Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1

2 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie zijn de verzekerden? 3 Artikel 4. Wie is derde? 3 Artikel 5. Wat verstaat men onder Privéleven? 3 Artikel 6. Verzekerde bedragen en indexering 4 Artikel 7. Waar is de verzekering geldig? 4 Artikel 8. Nadere bepalingen omtrent de omvang en uitbreidingen van sommige gewaarborgde risico s 4 Artikel 8.1. De dieren 4 Artikel 8.2. De gebouwen en hun inboedel 4 Artikel 8.3. Verplaatsing en vervoermiddelen 5 Artikel 8.4. Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook 5 Artikel 8.5. Tijdelijke verblijven 5 Artikel 8.6. Ontspanningsactiviteiten 5 Artikel 8.7. Bewaakt goed 5 Artikel 9. Algemene uitsluitingen 6 HOOFDSTUK 2 - GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 7 Artikel 10. Het contract 7 Artikel 11. Opzegging - Werkwijze 8 Artikel 12. Overlijden van de verzekeringsnemer 9 Artikel 13. Premies 9 Artikel 14. Schadegevallen 10 Artikel 15. Recht van verhaal van de maatschappij 10 Artikel 16. Domiciliëring 10 Artikel 17. Bepalingen ten behoeve van derden 10 Artikel 18. Toepasselijke wet 10 Artikel 19. Klachten 10 2

3 HOOFDSTUK 1 - OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel 1. Bepalingen Voor de toepassing van onderhavig contract verstaat men onder: Wij Nationale Suisse NV, Tweekerkenstraat 14, 1000 BRUSSEL, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer T: 02/ Fax: 02/ U De verzekeringsnemer, de onderschrijver van het contract. De algemene voorwaarden dragen de referenties: 0124-PL-ED3-04/2007 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering Overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en de Koninklijke Besluiten van 12 januari 1984 en van 24 december 1992, waarborgen wij, tot beloop van de verzekerde bedragen, de burgerlijke aansprakelijkheid, die krachtens de artikels 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands rechts, ten laste kan worden gelegd van de verzekerden, voor schade berokkend aan derden in het privéleven. De waarborg strekt zich eveneens uit tot de vergoedingen waartoe de verzekerden kunnen gehouden zijn op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ingevolge materiële schade en de rechtstreekse gevolgen ervan, opgelopen door een derde en veroorzaakt door een abnormaal, plots en onvoorzienbaar feit. Artikel 3. Wie zijn de verzekerden? 1. de verzekeringsnemer; 2. zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)te of levenspartner; 3. alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen. De hoedanigheid van verzekerde blijft ook verworven aan de leerlingen en studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer verblijven; 4. alle voornoemde personen wanneer zij tijdelijk elders verblijven, met name wegens hun werk of een reis, omwille van gezondheidsredenen of in het kader van een buitenlandse missie voor rekening van een nietgouvernementele organisatie; 5. de kinderen van de verzekeringsnemer en/of persoon die met hem samenwoont, die buiten elke beroepsbezigheid diensten leveren, al dan niet bezoldigd, tijdens de schoolvakanties of tijdens hun vrije tijd; 6. de kinderen van derden die minderjarig zijn of een verlengd minderjarigheidsstatuut hebben en die onder toezicht van een verzekerde staan. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van die minderjarigen of hun ouders niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis; 7. de kinderen van de verzekeringsnemer en/of de persoon die met hem samenwoonde, die niet meer bij de verzekeringsnemer inwonen als gevolg van een feitelijke scheiding van beide partijen, en dit nog gedurende 90 dagen vanaf de scheiding; 8. de leden van het huisdienstpersoneel en van de gezinshulp wanneer zij handelen in privédienst van een verzekerde. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van deze mensen niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis; 9. familieleden of genodigden die tijdelijk bij de verzekeringsnemer inwonen tijdens de vakanties of ter gelegenheid van familiale of buitengewone gebeurtenissen. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van deze mensen niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis; 10. de personen die, buiten elke beroepsbezigheid om, gelast zijn met de al dan niet kosteloze bewaking: van de met de verzekeringsnemer samenwonende kinderen; van de aan de verzekeringsnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren; wanneer hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van deze personen niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis. Artikel 4. Wie is derde? Alle andere personen dan de onder artikel 3.1 tot 3.5 aangeduide verzekerden. Artikel 5. Wat verstaat men onder Privéleven? Onder privéleven verstaat men alle feiten, daden of verzuim, bij uitsluiting van deze die voortvloeien uit de beoefening van een beroepsactiviteit. 3

4 Artikel 6. Verzekerde bedragen en indexering 1. De dekking wordt verleend: inzake lichamelijke letsels tot beloop van per schadegeval; inzake stoffelijke schade tot beloop van per schadegeval. De minnelijke schikkingen getroffen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke, minnelijke of administratieve boeten, alsook de kosten voor strafrechterlijke vervolging, zijn niet ten onze laste. 2. Een vrijstelling van 123,95 per schadegeval is van toepassing op de stoffelijke schade. Deze vrijstelling is niet afkoopbaar noch verzekerbaar. 3. De reddingskosten, intresten en kosten worden integraal door ons gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en deze kosten, per schadegeval, het verzekerde totaalbedrag niet overschrijdt. Indien de in artikel 52 van de Wet van 25 juni 1992 bedoelde reddingskosten, de intresten en kosten en de hoofdsom van de vergoeding het verzekerde bedrag overschrijden, worden enerzijds de reddingskosten en anderzijds de intresten, elk beperkt tot: ,06 wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk aan ,31 ; ,06 plus 20% van het deel van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen ,31 en ,57 ligt; ,31 plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven ,57 met een maximum van ,26 voor reddingskosten. 4. De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij als basisindexcijfer dit van december 1983 wordt genomen, hetzij 119,64 (op basis 100 in 1981). Het indexcijfer van toepassing bij schadegeval is dit dat de maand waarin het schadegeval zich voordeed, voorafgaat. Artikel 7. Waar is de verzekering geldig? De verzekering is geldig in de gehele wereld. Artikel 8. Nadere bepalingen omtrent de omvang en uitbreidingen van sommige gewaarborgde risico s Artikel 8.1. De dieren Zijn gewaarborgd, de schadegevallen die ten laste vallen van de verzekerden, voor de daden van huisdieren, 2 paarden inbegrepen, die hun toebehoren of waarover zij, de bewaking hebben. Daarenboven en voor zover ze niet ten laste kan worden gelegd van een andere persoon dan een verzekerde, is eveneens de lichamelijke schade, met uitsluiting van alle andere, gewaarborgd, veroorzaakt door deze dieren aan voornoemde bewakers. In afwijking van artikel 8.7. hieronder, wordt de verzekering uitgebreid tot de contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en tuig toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend aan derden. Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van per schadegeval. Dit bedrag is niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Artikel 8.2. De gebouwen en hun inboedel De waarborg is van toepassing op de verzekerden voor schade veroorzaakt door: a) gebouwen of gedeelten van gebouwen die door de verzekerden vermeld in artikel 3.1. tot en met 3.5. betrokken wordt als hoofd- of tweede verblijf, met inbegrip van hun inboedel; b) één gebouw of gedeelten van één gebouw, niet bewoond door de in de vorige alinea vermelde verzekerden, maar waarvan zij eigenaar, mede-eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker of bewaker zijn; c) al of niet aangrenzende terreinen en tuinen van bovenvermelde gebouwen waarvan de oppervlakte 5 ha niet overschrijdt; d) lokalen en hun inhoud (uithangborden inbegrepen) dienend voor de uitoefening, door de verzekerden vermeld in artikel 3.1. tot en met 3.5., van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren met zich meebrengt, indien hij ook ter plaatste woont; e) de personenliften en goederenliften van bovenvermelde gebouwen, met inbegrip van de liften in appartementsgebouwen die minder dan 5 appartementen omvatten, die eigendom van de verzekeringsnemer zijn, op voorwaarde dat er een onderhoudscontract bestaat en dat de installatie regelmatig door een erkende instelling wordt gecontroleerd, indien de terzake geldende wetgeving deze verplichting oplegt. Indien de verzekeringsnemer mede-eigenaar van het gebouw is, wordt de dekking door ons beperkt tot zijn aandeel van medeeigendom. Is uitgesloten van de waarborg, de schade veroorzaakt door gebouwen behalve deze aangewend door een verzekerde vermeld in artikel 3.1. tot en met 3.5. als hoofdof tweede verblijf tijdens het optrekken, het herbouwen of verbouwen ervan. Deze uitsluiting is nochtans niet van toepassing op onderhoudswerken. 4

5 Artikel 8.3. Verplaatsing en vervoermiddelen a) De waarborg is aan de verzekerden verworven tijdens verplaatsingen, zelfs voor beroepsdoeleinden, onder andere als voetgangers, eigenaars, houders of gebruikers van bootjes (enkel die bedoeld onder letter e) hierna), fietsen en andere rijwielen zonder motor, alsook als passagiers van om het even welk vervoermiddel (met uitzondering van de aansprakelijkheidsgevallen voorzien door de Belgische en buitenlandse wetgeving betreffende de verplichte verzekering van motorvoertuigen); b) Voor wat betreft de motor- of de spoorvoertuigen die onderworpen zijn aan de wettelijk verplicht gestelde verzekering, is de waarborg slechts verworven voor de schade veroorzaakt aan derden door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en van de eigenaar van het voertuig, een motorvoertuig besturen alvorens zij daartoe de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben. De materiële schade aan het voertuig is eveneens gedekt voor zover het voertuig aan een derde toebehoort en het niet door een verzekerde wordt gebruikt; c) Is van de dekking uitgesloten, de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of gebruikt worden; d) De waarborg blijft verworven aan de verzekerden die aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens, grasmaaiers en andere soortgelijke machines, wanneer deze niet onderworpen zijn aan een wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering. e) De waarborg is aan de verzekerden verworven voor de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van niet meer dan 200 kg of van motorboten met een vermogen van minder dan 5 DIN PK waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. Artikel 8.4. Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook Is van de dekking uitgesloten, de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, een ontploffing, door de daardoor ontwikkelde rook, ontstaan in of overgebracht door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. Met uitzondering evenwel van de schade veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om privé- als om beroepsredenen. Artikel 8.5. Tijdelijke verblijven De waarborg is verworven aan de verzekerden die, zelfs contractueel, aansprakelijk gesteld worden voor: a) Alle schade ontstaan tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstellingen of gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf, om privé- of beroepsdoeleinden, in hotels of gelijkaardige logementshuizen; b) Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of het breken van ruiten, aan gebouwen, caravans of tenten en hun inhoud die zij ingevolge vakanties, familiefeesten en/of reizen om privé- of beroepsredenen in huur genomen hebben of bewonen zonder er eigenaar van te zijn. De vergoeding is beperkt tot per schadegeval. Artikel 8.6. Ontspanningsactiviteiten De waarborg is verworven, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, voor schade voortvloeiend uit: a) Kamperen of caravanning; b) Knutselen, tuinieren, kleinfokkerij voor het genoegen en kappen van brandhout. De waarborg is van toepassing op het gebruik van materiaal, al of niet voorzien van een motor, dat voor deze activiteiten nodig is, voor zover het niet onder toepassing valt van de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen; c) de hobby vliegtuigmodelbouwen; d) Activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijke titel, in het kader van culturele, sport-, jeugd- of soortgelijke verenigingen; e) Het beoefenen van spelen of sporten, met inbegrip van schieten, paardrijden en het gebruik van met paarden bespannen rijtuigen, onverminderd de toepassing van artikel f) Het gebruik van speelgoed of kleine tuigen al dan niet bewogen door hulpmotorkracht maar die niet meer dan 10km/uur kunnen bereiken. Artikel 8.7. Bewaakt goed Is van de dekking uitgesloten, de schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen en aan de dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft. Onder bewaring verstaan wij een goed dat de verzekerde, zelfs kortstondig, in zijn bezit heeft genomen of dat hem toevertrouwd werd, en waarvoor hij gehouden is om het in zijn oorspronkelijke staat terug te geven. Deze uitsluiting schaadt geenszins de toepassing van artikels 8.1., 8.3. en 8.5. hierboven. 5

6 Artikel 9. Algemene uitsluitingen Onverminderd de beschikkingen eigen aan zekere gevallen, bepaald onder artikel 8, zijn uit de waarborg gesloten: a) De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een verzekering die wettelijk verplichtend is (onder andere deze voorzien door de wet betreffende de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen en de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005). b) De schade welke gedekt wordt door een andere verzekering, voor zover deze laatste de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 januari h) De schade of de verzwaring van de schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen (in het bijzonder elke radioisotoop) gebruikt of bestemd om gebruikt te worden buiten een nucleaire installatie en waarvan de verzekerde of iedere persoon voor wie hij instaat, de eigendom, het gebruik of de bewaking heeft. i) Schade voortspruitend uit oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten. j) Schade veroorzaakt door een al dan niet getemd wild dier. c) De schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede door het wild. d) Schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de ouderdom van 16 jaar heeft bereikt en die ofwel opzettelijk schade heeft veroorzaakt, ofwel in staat van dronkenschap of in een analoge staat te wijten aan het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken. Wanneer wij evenwel gehouden worden om waarborg te verlenen aan een verzekerde wiens burgerlijke aansprakelijkheid voor deze feiten wordt ingeroepen, zonder dat die aansprakelijkheid berust op een opzettelijke daad van deze verzekerde zelf, behouden wij ons het recht voor om onze uitgaven te verhalen tegen de dader wiens persoonlijke aansprakelijkheid van de dekking is uitgesloten. Dit verhaal geldt overeenkomstig en binnen de perken van de wet van 12 januari 1984 en het KB van 3 oktober e) Schade veroorzaakt in het kader van zuiver contractuele aansprakelijkheid. f) De burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt door bouwvallige constructies, indien hij geen elementaire voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen. g) De schade of de verzwaring van schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt: door wapens of andere tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van de samenstelling van de atoomkern; door nucleaire brandstof, een radioactief product of afval of door elke andere bron van ioniserende stralingen en die de exclusieve aansprakelijkheid van de uitbater van een atoominstallatie in het gedrang brengt. 6

7 HOOFDSTUK 2 - GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 10. Het contract 1. Bij de onderschrijving a) Aangifte van het risico U bent verplicht bij het sluiten van het contract alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door ons en meer bepaald te antwoorden op de vragen in het onderschrijvingsformulier. b) Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt bij de beoordeling van dat risico, is het contract nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij er kennis van hebben gekregen, komen ons toe. c) Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt stellen wij voor, binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen, het contract te wijzigen met uitwerking op de dag waarop wij er kennis van hebben gekregen. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door u wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kunnen wij het contract opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij evenwel het bewijs leveren dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens u kan verweten worden en indien een schadegeval zich voordoet alvorens de wijziging of opzegging van kracht is geworden, zijn wij slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou hebben moeten betalen indien u het risico naar behoren had meegedeeld. Indien wij echter bij een schadegeval het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zouden hebben verzekerd, wordt onze prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. 2. In de loop van het contract a) Aangifte van de verzwaring van het risico Principe U hebt de verplichting, onder de voorwaarden van artikel 10.1 en binnen 30 dagen, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. Vóór schadegeval Wanneer het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet zo verzwaard is dat wij, indien die verzwaring bij het sluiten van het contract had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, moeten wij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, de wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door u of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen wij het contract opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaard risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen. Bij schadegeval Als een schadegeval zich voordoet en u de onder titel principe van onderhavig artikel bedoelde verplichting niet hebt nagekomen en wanneer het ontbreken van de kennisgeving u kan worden verweten, zijn wij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen. Indien wij evenwel het bewijs aanbrengen dat wij het verzwaard risico in geen enkel geval zouden verzekerd hebben, dan is onze prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies. 7

8 Indien u met bedrieglijk opzet gehandeld hebt, kunnen wij onze dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen ons toe als schadevergoeding. b) Aangifte van de vermindering van het risico Wanneer gedurende de loop van het contract het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, staan wij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na uw aanvraag tot vermindering, kan u het contract opzeggen. 3. De duur van het contract is maximum één jaar. Tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden, wordt het contract op het einde van de verzekeringsperiode stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar. 4. Er wordt een einde gemaakt aan het contract in de volgende gevallen: 1.De partijen mogen het contract opzeggen per aangetekend schrijven drie maand vóór het vervallen van de lopende verzekeringsperiode 2. Wij mogen het contract opzeggen: a) bij niet-betaling van de premie (artikel 13); b) na iedere verklaring van schadegeval maar ten laatste drie maand na de betaling van de vergoedingen of de weigering van tussenkomst; c) wanneer nieuwe wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden afgekondigd; d) in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de omschrijving van het risico, in de loop van het contract. e) in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de omschrijving van het risico bij het sluiten van het contract zoals bepaald in artikel 10 en, in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel U kan het contract opzeggen: a) na het zich voordoen van een schadegeval, maar ten laatste één maand na de kennisgeving door ons van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; b) in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of van het tarief overeenkomstig artikel ; c) in geval van vermindering van het risico zoals bepaald in artikel 10.2; d) in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van de maatschappij; e) wanneer tussen de sluitingsdatum en de aanvangsdatum een periode van meer dan één jaar loopt. 5. De waarborg eindigt van rechtswege zodra u uw hoofdverblijfplaats (meer dan 6 maanden) niet meer in België hebt, of in een ander land waar u lid was van het burgerlijk of militair personeel van de Belgische strijdkrachten. Artikel 11. Opzegging - Werkwijze Tenzij anders is bedongen in het contract of in de wet op de landverzekeringsovereenkomst, geschiedt de opzegging bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag die volgt op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op zijn afgifte ter post. De opzegging van het contract door ons na het zich voordoen van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer u of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden. Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging wordt door ons terugbetaald binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties is de bovenvermelde bepaling alleen van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering. 8

9 Artikel 12. Overlijden van de verzekeringsnemer In geval u overlijdt blijft het contract voortbestaan ten voordele van de nieuwe houders van het verzekerd belang, die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd ons recht om het contract op te zeggen binnen 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het overlijden. De nieuwe houders van het verzekerd belang kunnen het contract opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden. Artikel 13. Premies 1. Wijze van premiebetaling. De premies, verhoogd met taksen en bijdragen, zijn een haalschuld. Zij zijn betaalbaar tegen voorlegging van de kwijting of bij ontvangst van een vervaldagbericht. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze wordt gedaan aan de verzekeringsproducent die in het bezit is van de door ons opgemaakte kwijting of die is opgetreden bij de afsluiting of bij de uitvoering van de overeenkomst. 2. Niet-betaling van de premie. 1. Niet-betaling van de premie op de vervaldag levert grond tot schorsing van de dekking, tot opzegging van de overeenkomst, mits de schuldenaar in gebreke wordt gesteld. 2. De ingebrekestelling geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Indien wij ons in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet hebben voorbehouden, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning is gedaan overeenkomstig punt hiervoor. 4. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld zoals hiervoor bepaald. Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor de twee opeenvolgende jaren. 5. Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigen, passen wij dit contract aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Wij stellen u van deze aanpassing in kennis minstens 90 dagen vóór die vervaldag. U mag evenwel het contract opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt het contract op de volgende jaarlijkse vervaldag. De hiervoor bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepalingen van de artikel 10.3 en De schorsing, de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de voornoemde termijn van vijftien dagen. Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringsnemer, in voorkomend geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan die schorsing. Wanneer wij onze verplichtingen tot het verlenen van dekking geschorst hebben, kunnen wij de overeenkomst opzeggen indien wij ons dat recht hebben voorbehouden in de ingebrekestelling die u is gezonden. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 9

10 Artikel 14. Schadegevallen 1. Ieder schadegeval moet ons zo vlug mogelijk schriftelijk worden aangegeven en uiterlijk 8 dagen nadat het gebeurd is, of, bij ontstentenis, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, aan ons overgemaakt worden. U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. U moet ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. U moet alle andere verzekeringen melden die hetzelfde risico dekken. Indien u één van de hiervoor vermelde verplichtingen niet nakomt, kunnen wij de verschuldigde prestatie verminderen tot beloop van het door ons geleden nadeel. 2. Vanaf het ogenblik dat wij tot het geven van dekking zijn gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn wij verplicht ons achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover onze belangen en de uwe samenvallen, hebben wij het recht om, in uw plaats, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van uw aansprakelijkheid en zij mogen u ook geen nadeel berokkenen. 3. De stappen, om op vriendschappelijke wijze tot een goede afloop van het schadegeval te komen, behoren uitsluitend tot onze bevoegdheid. 4. Krachtens het contract treden wij in alle rechten en daden die de verzekerden kunnen inroepen tegen de aansprakelijke derden van het schadegeval. Op ons verzoek zijn de verzekerden gehouden deze indeplaatstreding per afzonderlijke akte te herhalen en te bevestigen. Artikel 15. Recht van verhaal van de maatschappij Wij kunnen ons, voor zover wij volgens de wet op het verzekeringscontract de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen, het recht van verhaal tegen u voorbehouden en, indien gegrond, tegen de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is. Wij zijn verplicht, op straffe van verval van ons recht van verhaal, u of, indien nodig de verzekerde indien andere dan u, kennis te geven van ons voornemen om verhaal uit te oefenen zodra wij op de hoogte zijn van de feiten die deze beslissing rechtvaardigt. Artikel 16. Domiciliëring De woonplaats van de partijen wordt van rechtswege gekozen: de onze op onze maatschappelijke zetel, deze van u op uw adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Bij adreswijziging verbindt u er zich toe ons onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. Indien u dit nalaat, zal iedere mededeling gestuurd aan de laatst officieel gekende woonplaats, beschouwd worden als geldig door ons gedaan. Artikel 17. Bepalingen ten behoeve van derden Krachtens onderhavig contract wordt er een bepaling voorzien ten behoeve van benadeelde derden gelijkvormig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek. De nietigverklaringen, uitzonderingen en rechtsverval, met name de vrijstelling, die ingeroepen kunnen worden tegen de verzekerden blijven aan de benadeelde derden tegenstelbaar. Artikel 18. Toepasselijke wet Voor alles wat niet in de algemene of bijzondere voorwaarden voorzien is, wordt het contract beheerst door de wet op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten. De waarborgen beogen de vergoeding van de schade. Artikel 19. Klachten Indien u klachten hebt, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax: 02/ , of bij de commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort CBFA), Congresstraat te 1000 Brussel, fax 02/ , 10

11 Nationale Suisse Verzekeringen N.V. Tweekerkenstraat, Brussel Tel Fax CBFA nr 0124 RPR Brussel KBO

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2-1040 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

VERZEKERING DIVERSE B.A.

VERZEKERING DIVERSE B.A. VERZEKERING DIVERSE B.A. Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-097 VERZEKERING DIVERSE B.A. SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-049 VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN SPECIALE

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. JACHT

VERZEKERING B.A. JACHT VERZEKERING B.A. JACHT Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-004 VERZEKERING B.A. JACHT SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN DE WAARBORG

HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN DE WAARBORG ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVAAT LEVEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN DE WAARBORG Overeenkomstig het K.B. van 12 januari 1984 die de minimum voorwaarden van

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bescherming van de bestuurder

Algemene voorwaarden. Bescherming van de bestuurder Algemene voorwaarden Bescherming van de bestuurder 1 HOOFDSTUK I - definities Artikel 1 - Definities Omschreven motorrijtuig De personenwagen voor toerisme, zaken of gemengd gebruik, bestemd voor personenvervoer

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw Polissen nrs. L.O. 1.115.505 - B.A. 1.115.506

FROS Amateursportfederatie vzw Polissen nrs. L.O. 1.115.505 - B.A. 1.115.506 FROS Amateursportfederatie vzw Polissen nrs. L.O. 1.115.505 - B.A. 1.115.506 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.10.2012 N.V. ARENA TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden

B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing (Wet van 30/7/1979 en KB van 5/8/1991) + (Wet van 01/04/2007) Document : Referte datum : 6 Uitgave datum : 01/01/6 1/11

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. LERAARS

VERZEKERING B.A. LERAARS VERZEKERING B.A. LERAARS Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-010 VERZEKERING B.A. LERAARS SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07 A R E N A The Name in Sports Insurance ARENA Verzekering van de sportfederaties AVVSF.01.07 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94 Waarborgen onderschreven

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Verzekering B.A. Gezin

Verzekering B.A. Gezin P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Verzekering B.A. Gezin Algemene voorwaarden onderworpen aan de wet van 25.06.92 en zijn uitvoeringsbesluiten Editie 551/08-2007 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN ALGEMENE VOORWAARDEN Overeenkomstig het K.B. van 12 januari 1984 en van 24 december 1992 I. BASISCONTRACT Art. 1.- BEPALINGEN Voor de toepassing van onderhavig

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Sociale sector. Administratieve bepalingen

Sociale sector. Administratieve bepalingen Sociale sector OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring van het risico HOOFDSTUK 2 - PREMIE Artikel

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verzekering Privéleven Familiale Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

Casinoplein 6-8500 Kortrijk

Casinoplein 6-8500 Kortrijk Casinoplein 6-8500 Kortrijk BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE VERENIGINGEN

VERZEKERING VAN DE VERENIGINGEN P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. Koningsstraat, 151 B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING VAN DE VERENIGINGEN Algemene voorwaarden conform

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

PRIVE-LEVEN FAMILIALE

PRIVE-LEVEN FAMILIALE Verzekering PRIVE-LEVEN FAMILIALE Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal BEF 1.600.000.000 - H.R. Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 533 81 11 - Telefax (02)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN B. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN B. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: N.V. Nationale Suisse Verzekeringen, erkend per K.B. van 04.07.79 (B.S. 14.07.79) onder het nr. 0124. Tweekerkenstraat 14 1000

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6 Artikel 3 :

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/11.2006 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d»

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/10.2008 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Verplichte verzekering van de Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE VERPLICHTE MEDEDELINGEN 5 MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2009

ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2009 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2009 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 5 Titel I - Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk I : Voorwerp

Nadere informatie

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis MODELOVEREENKOMST ALGEMENE B. A. A U T O VOORWAARDEN MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor de toepassing

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 161112 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Individuele verkeersverzekering. Algemene voorwaarden

Individuele verkeersverzekering. Algemene voorwaarden Individuele verkeersverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE VERKEERSVERZEKERING INHOUDSOPGAVE art. 1-3 voorwerp en omvang van de verzekering art. 4-8 verbintenissen van de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Minimumdrempel: Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Motorrijtuig Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie