Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1

2 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie zijn de verzekerden? 3 Artikel 4. Wie is derde? 3 Artikel 5. Wat verstaat men onder Privéleven? 3 Artikel 6. Verzekerde bedragen en indexering 4 Artikel 7. Waar is de verzekering geldig? 4 Artikel 8. Nadere bepalingen omtrent de omvang en uitbreidingen van sommige gewaarborgde risico s 4 Artikel 8.1. De dieren 4 Artikel 8.2. De gebouwen en hun inboedel 4 Artikel 8.3. Verplaatsing en vervoermiddelen 5 Artikel 8.4. Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook 5 Artikel 8.5. Tijdelijke verblijven 5 Artikel 8.6. Ontspanningsactiviteiten 5 Artikel 8.7. Bewaakt goed 5 Artikel 9. Algemene uitsluitingen 6 HOOFDSTUK 2 - GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 7 Artikel 10. Het contract 7 Artikel 11. Opzegging - Werkwijze 8 Artikel 12. Overlijden van de verzekeringsnemer 9 Artikel 13. Premies 9 Artikel 14. Schadegevallen 10 Artikel 15. Recht van verhaal van de maatschappij 10 Artikel 16. Domiciliëring 10 Artikel 17. Bepalingen ten behoeve van derden 10 Artikel 18. Toepasselijke wet 10 Artikel 19. Klachten 10 2

3 HOOFDSTUK 1 - OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel 1. Bepalingen Voor de toepassing van onderhavig contract verstaat men onder: Wij Nationale Suisse NV, Tweekerkenstraat 14, 1000 BRUSSEL, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer T: 02/ Fax: 02/ U De verzekeringsnemer, de onderschrijver van het contract. De algemene voorwaarden dragen de referenties: 0124-PL-ED3-04/2007 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering Overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en de Koninklijke Besluiten van 12 januari 1984 en van 24 december 1992, waarborgen wij, tot beloop van de verzekerde bedragen, de burgerlijke aansprakelijkheid, die krachtens de artikels 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands rechts, ten laste kan worden gelegd van de verzekerden, voor schade berokkend aan derden in het privéleven. De waarborg strekt zich eveneens uit tot de vergoedingen waartoe de verzekerden kunnen gehouden zijn op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ingevolge materiële schade en de rechtstreekse gevolgen ervan, opgelopen door een derde en veroorzaakt door een abnormaal, plots en onvoorzienbaar feit. Artikel 3. Wie zijn de verzekerden? 1. de verzekeringsnemer; 2. zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)te of levenspartner; 3. alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen. De hoedanigheid van verzekerde blijft ook verworven aan de leerlingen en studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer verblijven; 4. alle voornoemde personen wanneer zij tijdelijk elders verblijven, met name wegens hun werk of een reis, omwille van gezondheidsredenen of in het kader van een buitenlandse missie voor rekening van een nietgouvernementele organisatie; 5. de kinderen van de verzekeringsnemer en/of persoon die met hem samenwoont, die buiten elke beroepsbezigheid diensten leveren, al dan niet bezoldigd, tijdens de schoolvakanties of tijdens hun vrije tijd; 6. de kinderen van derden die minderjarig zijn of een verlengd minderjarigheidsstatuut hebben en die onder toezicht van een verzekerde staan. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van die minderjarigen of hun ouders niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis; 7. de kinderen van de verzekeringsnemer en/of de persoon die met hem samenwoonde, die niet meer bij de verzekeringsnemer inwonen als gevolg van een feitelijke scheiding van beide partijen, en dit nog gedurende 90 dagen vanaf de scheiding; 8. de leden van het huisdienstpersoneel en van de gezinshulp wanneer zij handelen in privédienst van een verzekerde. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van deze mensen niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis; 9. familieleden of genodigden die tijdelijk bij de verzekeringsnemer inwonen tijdens de vakanties of ter gelegenheid van familiale of buitengewone gebeurtenissen. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van deze mensen niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis; 10. de personen die, buiten elke beroepsbezigheid om, gelast zijn met de al dan niet kosteloze bewaking: van de met de verzekeringsnemer samenwonende kinderen; van de aan de verzekeringsnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren; wanneer hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt. Deze waarborg is slechts verworven indien de aansprakelijkheid van deze personen niet gedekt is door een eigen verzekeringspolis. Artikel 4. Wie is derde? Alle andere personen dan de onder artikel 3.1 tot 3.5 aangeduide verzekerden. Artikel 5. Wat verstaat men onder Privéleven? Onder privéleven verstaat men alle feiten, daden of verzuim, bij uitsluiting van deze die voortvloeien uit de beoefening van een beroepsactiviteit. 3

4 Artikel 6. Verzekerde bedragen en indexering 1. De dekking wordt verleend: inzake lichamelijke letsels tot beloop van per schadegeval; inzake stoffelijke schade tot beloop van per schadegeval. De minnelijke schikkingen getroffen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke, minnelijke of administratieve boeten, alsook de kosten voor strafrechterlijke vervolging, zijn niet ten onze laste. 2. Een vrijstelling van 123,95 per schadegeval is van toepassing op de stoffelijke schade. Deze vrijstelling is niet afkoopbaar noch verzekerbaar. 3. De reddingskosten, intresten en kosten worden integraal door ons gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en deze kosten, per schadegeval, het verzekerde totaalbedrag niet overschrijdt. Indien de in artikel 52 van de Wet van 25 juni 1992 bedoelde reddingskosten, de intresten en kosten en de hoofdsom van de vergoeding het verzekerde bedrag overschrijden, worden enerzijds de reddingskosten en anderzijds de intresten, elk beperkt tot: ,06 wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk aan ,31 ; ,06 plus 20% van het deel van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen ,31 en ,57 ligt; ,31 plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven ,57 met een maximum van ,26 voor reddingskosten. 4. De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij als basisindexcijfer dit van december 1983 wordt genomen, hetzij 119,64 (op basis 100 in 1981). Het indexcijfer van toepassing bij schadegeval is dit dat de maand waarin het schadegeval zich voordeed, voorafgaat. Artikel 7. Waar is de verzekering geldig? De verzekering is geldig in de gehele wereld. Artikel 8. Nadere bepalingen omtrent de omvang en uitbreidingen van sommige gewaarborgde risico s Artikel 8.1. De dieren Zijn gewaarborgd, de schadegevallen die ten laste vallen van de verzekerden, voor de daden van huisdieren, 2 paarden inbegrepen, die hun toebehoren of waarover zij, de bewaking hebben. Daarenboven en voor zover ze niet ten laste kan worden gelegd van een andere persoon dan een verzekerde, is eveneens de lichamelijke schade, met uitsluiting van alle andere, gewaarborgd, veroorzaakt door deze dieren aan voornoemde bewakers. In afwijking van artikel 8.7. hieronder, wordt de verzekering uitgebreid tot de contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en tuig toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend aan derden. Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van per schadegeval. Dit bedrag is niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Artikel 8.2. De gebouwen en hun inboedel De waarborg is van toepassing op de verzekerden voor schade veroorzaakt door: a) gebouwen of gedeelten van gebouwen die door de verzekerden vermeld in artikel 3.1. tot en met 3.5. betrokken wordt als hoofd- of tweede verblijf, met inbegrip van hun inboedel; b) één gebouw of gedeelten van één gebouw, niet bewoond door de in de vorige alinea vermelde verzekerden, maar waarvan zij eigenaar, mede-eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker of bewaker zijn; c) al of niet aangrenzende terreinen en tuinen van bovenvermelde gebouwen waarvan de oppervlakte 5 ha niet overschrijdt; d) lokalen en hun inhoud (uithangborden inbegrepen) dienend voor de uitoefening, door de verzekerden vermeld in artikel 3.1. tot en met 3.5., van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren met zich meebrengt, indien hij ook ter plaatste woont; e) de personenliften en goederenliften van bovenvermelde gebouwen, met inbegrip van de liften in appartementsgebouwen die minder dan 5 appartementen omvatten, die eigendom van de verzekeringsnemer zijn, op voorwaarde dat er een onderhoudscontract bestaat en dat de installatie regelmatig door een erkende instelling wordt gecontroleerd, indien de terzake geldende wetgeving deze verplichting oplegt. Indien de verzekeringsnemer mede-eigenaar van het gebouw is, wordt de dekking door ons beperkt tot zijn aandeel van medeeigendom. Is uitgesloten van de waarborg, de schade veroorzaakt door gebouwen behalve deze aangewend door een verzekerde vermeld in artikel 3.1. tot en met 3.5. als hoofdof tweede verblijf tijdens het optrekken, het herbouwen of verbouwen ervan. Deze uitsluiting is nochtans niet van toepassing op onderhoudswerken. 4

5 Artikel 8.3. Verplaatsing en vervoermiddelen a) De waarborg is aan de verzekerden verworven tijdens verplaatsingen, zelfs voor beroepsdoeleinden, onder andere als voetgangers, eigenaars, houders of gebruikers van bootjes (enkel die bedoeld onder letter e) hierna), fietsen en andere rijwielen zonder motor, alsook als passagiers van om het even welk vervoermiddel (met uitzondering van de aansprakelijkheidsgevallen voorzien door de Belgische en buitenlandse wetgeving betreffende de verplichte verzekering van motorvoertuigen); b) Voor wat betreft de motor- of de spoorvoertuigen die onderworpen zijn aan de wettelijk verplicht gestelde verzekering, is de waarborg slechts verworven voor de schade veroorzaakt aan derden door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en van de eigenaar van het voertuig, een motorvoertuig besturen alvorens zij daartoe de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben. De materiële schade aan het voertuig is eveneens gedekt voor zover het voertuig aan een derde toebehoort en het niet door een verzekerde wordt gebruikt; c) Is van de dekking uitgesloten, de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of gebruikt worden; d) De waarborg blijft verworven aan de verzekerden die aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens, grasmaaiers en andere soortgelijke machines, wanneer deze niet onderworpen zijn aan een wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering. e) De waarborg is aan de verzekerden verworven voor de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van niet meer dan 200 kg of van motorboten met een vermogen van minder dan 5 DIN PK waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. Artikel 8.4. Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook Is van de dekking uitgesloten, de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, een ontploffing, door de daardoor ontwikkelde rook, ontstaan in of overgebracht door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. Met uitzondering evenwel van de schade veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om privé- als om beroepsredenen. Artikel 8.5. Tijdelijke verblijven De waarborg is verworven aan de verzekerden die, zelfs contractueel, aansprakelijk gesteld worden voor: a) Alle schade ontstaan tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstellingen of gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf, om privé- of beroepsdoeleinden, in hotels of gelijkaardige logementshuizen; b) Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of het breken van ruiten, aan gebouwen, caravans of tenten en hun inhoud die zij ingevolge vakanties, familiefeesten en/of reizen om privé- of beroepsredenen in huur genomen hebben of bewonen zonder er eigenaar van te zijn. De vergoeding is beperkt tot per schadegeval. Artikel 8.6. Ontspanningsactiviteiten De waarborg is verworven, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, voor schade voortvloeiend uit: a) Kamperen of caravanning; b) Knutselen, tuinieren, kleinfokkerij voor het genoegen en kappen van brandhout. De waarborg is van toepassing op het gebruik van materiaal, al of niet voorzien van een motor, dat voor deze activiteiten nodig is, voor zover het niet onder toepassing valt van de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen; c) de hobby vliegtuigmodelbouwen; d) Activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijke titel, in het kader van culturele, sport-, jeugd- of soortgelijke verenigingen; e) Het beoefenen van spelen of sporten, met inbegrip van schieten, paardrijden en het gebruik van met paarden bespannen rijtuigen, onverminderd de toepassing van artikel f) Het gebruik van speelgoed of kleine tuigen al dan niet bewogen door hulpmotorkracht maar die niet meer dan 10km/uur kunnen bereiken. Artikel 8.7. Bewaakt goed Is van de dekking uitgesloten, de schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen en aan de dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft. Onder bewaring verstaan wij een goed dat de verzekerde, zelfs kortstondig, in zijn bezit heeft genomen of dat hem toevertrouwd werd, en waarvoor hij gehouden is om het in zijn oorspronkelijke staat terug te geven. Deze uitsluiting schaadt geenszins de toepassing van artikels 8.1., 8.3. en 8.5. hierboven. 5

6 Artikel 9. Algemene uitsluitingen Onverminderd de beschikkingen eigen aan zekere gevallen, bepaald onder artikel 8, zijn uit de waarborg gesloten: a) De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een verzekering die wettelijk verplichtend is (onder andere deze voorzien door de wet betreffende de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen en de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005). b) De schade welke gedekt wordt door een andere verzekering, voor zover deze laatste de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 januari h) De schade of de verzwaring van de schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen (in het bijzonder elke radioisotoop) gebruikt of bestemd om gebruikt te worden buiten een nucleaire installatie en waarvan de verzekerde of iedere persoon voor wie hij instaat, de eigendom, het gebruik of de bewaking heeft. i) Schade voortspruitend uit oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten. j) Schade veroorzaakt door een al dan niet getemd wild dier. c) De schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede door het wild. d) Schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de ouderdom van 16 jaar heeft bereikt en die ofwel opzettelijk schade heeft veroorzaakt, ofwel in staat van dronkenschap of in een analoge staat te wijten aan het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken. Wanneer wij evenwel gehouden worden om waarborg te verlenen aan een verzekerde wiens burgerlijke aansprakelijkheid voor deze feiten wordt ingeroepen, zonder dat die aansprakelijkheid berust op een opzettelijke daad van deze verzekerde zelf, behouden wij ons het recht voor om onze uitgaven te verhalen tegen de dader wiens persoonlijke aansprakelijkheid van de dekking is uitgesloten. Dit verhaal geldt overeenkomstig en binnen de perken van de wet van 12 januari 1984 en het KB van 3 oktober e) Schade veroorzaakt in het kader van zuiver contractuele aansprakelijkheid. f) De burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt door bouwvallige constructies, indien hij geen elementaire voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen. g) De schade of de verzwaring van schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt: door wapens of andere tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van de samenstelling van de atoomkern; door nucleaire brandstof, een radioactief product of afval of door elke andere bron van ioniserende stralingen en die de exclusieve aansprakelijkheid van de uitbater van een atoominstallatie in het gedrang brengt. 6

7 HOOFDSTUK 2 - GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 10. Het contract 1. Bij de onderschrijving a) Aangifte van het risico U bent verplicht bij het sluiten van het contract alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door ons en meer bepaald te antwoorden op de vragen in het onderschrijvingsformulier. b) Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt bij de beoordeling van dat risico, is het contract nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij er kennis van hebben gekregen, komen ons toe. c) Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt stellen wij voor, binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen, het contract te wijzigen met uitwerking op de dag waarop wij er kennis van hebben gekregen. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door u wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kunnen wij het contract opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij evenwel het bewijs leveren dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens u kan verweten worden en indien een schadegeval zich voordoet alvorens de wijziging of opzegging van kracht is geworden, zijn wij slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou hebben moeten betalen indien u het risico naar behoren had meegedeeld. Indien wij echter bij een schadegeval het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zouden hebben verzekerd, wordt onze prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. 2. In de loop van het contract a) Aangifte van de verzwaring van het risico Principe U hebt de verplichting, onder de voorwaarden van artikel 10.1 en binnen 30 dagen, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. Vóór schadegeval Wanneer het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet zo verzwaard is dat wij, indien die verzwaring bij het sluiten van het contract had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, moeten wij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, de wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door u of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen wij het contract opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaard risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen. Bij schadegeval Als een schadegeval zich voordoet en u de onder titel principe van onderhavig artikel bedoelde verplichting niet hebt nagekomen en wanneer het ontbreken van de kennisgeving u kan worden verweten, zijn wij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen. Indien wij evenwel het bewijs aanbrengen dat wij het verzwaard risico in geen enkel geval zouden verzekerd hebben, dan is onze prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies. 7

8 Indien u met bedrieglijk opzet gehandeld hebt, kunnen wij onze dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen ons toe als schadevergoeding. b) Aangifte van de vermindering van het risico Wanneer gedurende de loop van het contract het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, staan wij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na uw aanvraag tot vermindering, kan u het contract opzeggen. 3. De duur van het contract is maximum één jaar. Tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden, wordt het contract op het einde van de verzekeringsperiode stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar. 4. Er wordt een einde gemaakt aan het contract in de volgende gevallen: 1.De partijen mogen het contract opzeggen per aangetekend schrijven drie maand vóór het vervallen van de lopende verzekeringsperiode 2. Wij mogen het contract opzeggen: a) bij niet-betaling van de premie (artikel 13); b) na iedere verklaring van schadegeval maar ten laatste drie maand na de betaling van de vergoedingen of de weigering van tussenkomst; c) wanneer nieuwe wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden afgekondigd; d) in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de omschrijving van het risico, in de loop van het contract. e) in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de omschrijving van het risico bij het sluiten van het contract zoals bepaald in artikel 10 en, in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel U kan het contract opzeggen: a) na het zich voordoen van een schadegeval, maar ten laatste één maand na de kennisgeving door ons van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; b) in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of van het tarief overeenkomstig artikel ; c) in geval van vermindering van het risico zoals bepaald in artikel 10.2; d) in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van de maatschappij; e) wanneer tussen de sluitingsdatum en de aanvangsdatum een periode van meer dan één jaar loopt. 5. De waarborg eindigt van rechtswege zodra u uw hoofdverblijfplaats (meer dan 6 maanden) niet meer in België hebt, of in een ander land waar u lid was van het burgerlijk of militair personeel van de Belgische strijdkrachten. Artikel 11. Opzegging - Werkwijze Tenzij anders is bedongen in het contract of in de wet op de landverzekeringsovereenkomst, geschiedt de opzegging bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag die volgt op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op zijn afgifte ter post. De opzegging van het contract door ons na het zich voordoen van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer u of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden. Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging wordt door ons terugbetaald binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties is de bovenvermelde bepaling alleen van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering. 8

9 Artikel 12. Overlijden van de verzekeringsnemer In geval u overlijdt blijft het contract voortbestaan ten voordele van de nieuwe houders van het verzekerd belang, die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd ons recht om het contract op te zeggen binnen 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het overlijden. De nieuwe houders van het verzekerd belang kunnen het contract opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden. Artikel 13. Premies 1. Wijze van premiebetaling. De premies, verhoogd met taksen en bijdragen, zijn een haalschuld. Zij zijn betaalbaar tegen voorlegging van de kwijting of bij ontvangst van een vervaldagbericht. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze wordt gedaan aan de verzekeringsproducent die in het bezit is van de door ons opgemaakte kwijting of die is opgetreden bij de afsluiting of bij de uitvoering van de overeenkomst. 2. Niet-betaling van de premie. 1. Niet-betaling van de premie op de vervaldag levert grond tot schorsing van de dekking, tot opzegging van de overeenkomst, mits de schuldenaar in gebreke wordt gesteld. 2. De ingebrekestelling geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Indien wij ons in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet hebben voorbehouden, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning is gedaan overeenkomstig punt hiervoor. 4. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld zoals hiervoor bepaald. Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor de twee opeenvolgende jaren. 5. Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigen, passen wij dit contract aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Wij stellen u van deze aanpassing in kennis minstens 90 dagen vóór die vervaldag. U mag evenwel het contract opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt het contract op de volgende jaarlijkse vervaldag. De hiervoor bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepalingen van de artikel 10.3 en De schorsing, de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de voornoemde termijn van vijftien dagen. Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringsnemer, in voorkomend geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan die schorsing. Wanneer wij onze verplichtingen tot het verlenen van dekking geschorst hebben, kunnen wij de overeenkomst opzeggen indien wij ons dat recht hebben voorbehouden in de ingebrekestelling die u is gezonden. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 9

10 Artikel 14. Schadegevallen 1. Ieder schadegeval moet ons zo vlug mogelijk schriftelijk worden aangegeven en uiterlijk 8 dagen nadat het gebeurd is, of, bij ontstentenis, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, aan ons overgemaakt worden. U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. U moet ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. U moet alle andere verzekeringen melden die hetzelfde risico dekken. Indien u één van de hiervoor vermelde verplichtingen niet nakomt, kunnen wij de verschuldigde prestatie verminderen tot beloop van het door ons geleden nadeel. 2. Vanaf het ogenblik dat wij tot het geven van dekking zijn gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn wij verplicht ons achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover onze belangen en de uwe samenvallen, hebben wij het recht om, in uw plaats, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van uw aansprakelijkheid en zij mogen u ook geen nadeel berokkenen. 3. De stappen, om op vriendschappelijke wijze tot een goede afloop van het schadegeval te komen, behoren uitsluitend tot onze bevoegdheid. 4. Krachtens het contract treden wij in alle rechten en daden die de verzekerden kunnen inroepen tegen de aansprakelijke derden van het schadegeval. Op ons verzoek zijn de verzekerden gehouden deze indeplaatstreding per afzonderlijke akte te herhalen en te bevestigen. Artikel 15. Recht van verhaal van de maatschappij Wij kunnen ons, voor zover wij volgens de wet op het verzekeringscontract de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen, het recht van verhaal tegen u voorbehouden en, indien gegrond, tegen de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is. Wij zijn verplicht, op straffe van verval van ons recht van verhaal, u of, indien nodig de verzekerde indien andere dan u, kennis te geven van ons voornemen om verhaal uit te oefenen zodra wij op de hoogte zijn van de feiten die deze beslissing rechtvaardigt. Artikel 16. Domiciliëring De woonplaats van de partijen wordt van rechtswege gekozen: de onze op onze maatschappelijke zetel, deze van u op uw adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Bij adreswijziging verbindt u er zich toe ons onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. Indien u dit nalaat, zal iedere mededeling gestuurd aan de laatst officieel gekende woonplaats, beschouwd worden als geldig door ons gedaan. Artikel 17. Bepalingen ten behoeve van derden Krachtens onderhavig contract wordt er een bepaling voorzien ten behoeve van benadeelde derden gelijkvormig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek. De nietigverklaringen, uitzonderingen en rechtsverval, met name de vrijstelling, die ingeroepen kunnen worden tegen de verzekerden blijven aan de benadeelde derden tegenstelbaar. Artikel 18. Toepasselijke wet Voor alles wat niet in de algemene of bijzondere voorwaarden voorzien is, wordt het contract beheerst door de wet op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten. De waarborgen beogen de vergoeding van de schade. Artikel 19. Klachten Indien u klachten hebt, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax: 02/ , of bij de commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort CBFA), Congresstraat te 1000 Brussel, fax 02/ , 10

11 Nationale Suisse Verzekeringen N.V. Tweekerkenstraat, Brussel Tel Fax CBFA nr 0124 RPR Brussel KBO

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie