ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 1 ACE European Group Limited (hierna de Verzekeraar genaamd) verzekert, tot beloop van het bedrag van de dekking, de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die de Verzekerde kan treffen ten gevolge van Lichamelijke of Materiële Schade en van Immateriële Schade die er uit kan voortvloeien, die plaats vindt gedurende de verzekeringsperiode en het gevolg is van de uitoefening van haar gebruikelijke maatschappelijke activiteiten hierinbegrepen, bij voorbeeld, door toedoen van haar roerende of onroerende goederen, van haar vast, tijdelijk of stagelopend personeel, van haar maatschappelijke of professionele activiteiten, weze zij hoofd- of nevenactiviteiten, van haar producten, aannemingen of diensten. 1

2 ARTIKEL 2 DEFINITIES a) De Verzekeraar : ACE European Group Limited b) De Verzekeringsnemer : de rechtspersoon vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, die de verzekeringsovereenkomst ondertekent. c) De Verzekerde : de rechtspersoon vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, haar aangestelden in dienst, en haar gemachtigde organen, bestuurders, zaakvoerders, waarvan de foutieve gedragingen conform de statuten van de vennootschap haar aansprakelijkheid met zich meebrengen. d) Lichamelijke Schade : elke aantasting van de lichamelijke integriteit. e) Materiële Schade : elke beschadiging, onbruikbaarmaking of vernieling van een zaak of van een substantie, elke lichamelijke aantasting van dieren, van lichamelijke goederen met uitzondering van de producten, aannemingen of diensten van de Verzekerde welke de schade hebben veroorzaakt. f) Immateriële Schade : elke gebruiksderving, onderbreking van activiteit, niet in gebruik zijn, stilstand van productie, verlies van inkomsten en andere gelijkaardige schade, hierin begrepen de morele schade. g) Benadeelde Persoon (of benadeelde derde) de persoon die het slachtoffer is van een schade waarvoor de Verzekerde aansprakelijk is. h) Schadegeval de geschreven eis van de benadeelde persoon. ARTIKEL 3 VERZEKERDE BEDRAGEN EN DRAAGWIJDTE VAN DE DEKKING Het bedrag van de dekking is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Voor de toepassing van dit bedrag wordt overeengekomen dat alle schade die aan één en dezelfde initiële oorzaak kan worden toegerekend beschouwd wordt als één schadegeval, waarbij de datum van het schadegeval de eerste van de twee volgend data is : de datum waarop het schadegeval plaatsvindt of deze waarop de Verzekerde een schriftelijke klacht van de benadeelde derde ontvangt. 2

3 De verzekeringsdekking slaat enkel op de klachten tot schadeloosstelling die op schriftelijke wijze ten aanzien van de Verzekerde of de Verzekeraar zijn geuit gedurende de duur van de overeenkomst voor een schadegeval dat tijdens de duur van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN a) de klachten gegrond op de contractuele aansprakelijkheid van de Verzekerde. b) de niet navolgende immateriële schade. c) de schade verhaald voor de opzoekingskosten, de terugtrekkingskosten, de controlekosten, de herstelkosten en de vervanging of terugbetaling - en de immateriële schade die hieruit voortvloeit - met betrekking tot de geleverde producten, aannemingen en diensten die door de Verzekerde werden uitgevoerd en met betrekking tot elk ander lichamelijk goed waarvan deze producten of aannemingen deel uitmaken, indien de desbetreffende producten, aannemingen of diensten van de markt worden weggehaald of ongeschikt zijn voor het gebruik omwille van één of ander gebrek of tekort dat gekend of vermoed wordt. d) de schade die voortvloeit uit het louter feit dat de producten, aannemingen of diensten de functies niet vervullen of niet aan de noden beantwoorden voor dewelke de Verzekerde ze bestemd heeft. e) de schade veroorzaakt aan de roerende of onroerende goederen waarop de Verzekerde voor om het even welke reden toezicht heeft, en de immateriële schade die er uit voortvloeit. f) de schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing en rook die verzekerd kan worden door de dekking Verhaal van buren van de Brandpolis. g) de schade veroorzaakt door de verlengde werking van water, vocht, rook, vorst, slijtage en ouderdom. h) de schade veroorzaakt aan derden door de lozing, het achterlaten, het uitstrooien, de uitstoting, de uitdrijving of het lekken van vloeistoffen, gassen, roken of om het even welke stof die de water, aarde of de lucht vervuilen, door geluid, reuk, temperatuur, vochtigheid, trillingen, electriciteit, stralingen of radiaties. De schade vermeld in punt h) blijft echter verzekerd indien ze het rechtstreeks gevolg is van een onverwachte en niet te voorziene gebeurtenis en indien op het ogenblik van het schadegeval, de Verzekerde en het leidend personeel niet in overtreding is met de wetten en reglementen inzake milieubescherming. 3

4 i) de schade veroorzaakt door verkeersongevallen die onder toepassing valt van de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. De schade vermeld in punt i) blijft echter verzekerd : voor de schade veroorzaakt door voertuigen-werktuigen, wanneer zij op het ogenblik van het schadegeval enkel een functie van werktuig vervullen die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houdt met het wegverkeer, mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, voor de schade veroorzaakt door niet ingeschreven voertuigen die enkel rijden binnen de afsluiting van de exploitatiezetel van de Verzekerde of op de werven; voor klachten geuit tegen de Verzekerde tengevolge van een ongeval veroorzaakt door een van haar aangestelden die gebruik maakt van zijn persoonlijk voertuig voor dienstdoeleinden. j) De schade veroorzaakt door de opzettelijke handeling of de zware fout van de Verzekerde. Worden als zware fout beschouwd : elke tekortkoming aan de wetten, regels of gebruiken eigen aan de activiteiten van de Verzekerde voor de welke elke persoon die met de materie vertrouwd is moet weten dat deze tekortkoming onvermijdelijk schade veroorzaakt; de aanvaarding en de uitvoering van aannemingen terwijl de Verzekerde moest beseffen dat zij niet over de nodige bekwaamheid, technische kennis, materiële en menselijke middelen beschikt om haar verbintenissen uit te voeren; elk risico dat de Verzekerde vrijwillig op zich genomen heeft om de kosten te drukken of de aannemingen en diensten te versnellen: de staat van dronkenschap of een gelijkaardige staat veroorzaakt door het gebruik van stoffen met uitzondering van alcoholische dranken. Indien de schuldige geen orgaan, gevolmachtigde, bestuurder, zaakvoerder of beheerder van de Verzekerde is, blijft de verzekering verworven ten voordele van de Verzekerde die niet de schuldige persoon is, maar de Verzekeraar beschikt wel over een regresvordering tegen de schuldige persoon. k) de schade die ongeacht door welke van de onder 2 c) vermelde personen, veroorzaakt werd, het resultaat is van financiële operaties of handelsdaden, van misbruiken van vertrouwen, van malversaties, van laster of eerroof, van verduisteringen of van gelijkaardige handelingen, alsook van oneerlijke concurrentie of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten als uitvindingsoctrooien, merken, tekeneningen of modellen en auteursrechten of naburige rechten. 4

5 l) de schade veroorzaakt door de aannemingen of diensten nadat deze uitgevoerd werden, of door de producten nadat ze geleverd werden, in uitvoering van een aannemingsovereenkomst, een verkoopsovereenkomst, een huurovereenkomst, een leasingovereenkomst of een andere overeenkomst die, onder een andere benaming, gelijkaardig is, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en gelet op de voorwaarden vermeld in artikel 5 d) (facultatieve uitbreidingen). m) de schade veroorzaakt door de rijtuigen op sporen, buiten de afsluiting van de uitbating van de Verzekerde en de toegangen tot de spoorwegen die onder de aansprakelijkheid van de Verzekerde vallen. n) de klachten die hun grondslag vinden in een verkoop, overdracht of huur van onroerende goederen. o) de schade die voortvloeit uit een risico dat verband houdt tot de atoomenergie. De schade vermeld in punt o) blijft echter verzekerd, indien ze het gevolg is van een conform de wet toegelaten en gecontroleerd gebruik van controleapparatuur, analyse- en onderzoeksapparatuur dat in de nijverheid gebruikt wordt en radio-isotopen aanwendt. p) de schade veroorzaakt door oorlog, met of zonder oorlogsverklaring, oproer, stakingen, burgerlijke of politieke onrust. q) de boetes, hierin begrepen deze die kunnen beschouwd worden als sancties van burgerlijke, administratieve, fiscale of economische aard, alsook de punitive and exemplary damages. r) de verzoeken tot schadeloosstelling gegrond op de objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing die het voorwerp moet uitmaken van een specifieke verplichte verzekering. ARTIKEL 5 FACULTATIEVE UITBREIDINGEN Zijn niet in de waarborg begrepen, maar kunnen verzekerd worden mits uitdrukkelijk beding : a) De lichamelijke schade van de aangestelden van de Verzekerde die het wettelijk maximum van de Arbeidsongevallenverzekering overschrijdt en de schade veroorzaakt aan hun voertuigen, voorwerpen en kledij die zij op de plaats van de uitbating van de onderneming van de Verzekerde hebben meegebracht. b) De klachten die hun grondslag vinden in de wetten, internationale verdragen en gebruiken inzake scheepsvaartrecht, zeerecht en luchtrecht. 5

6 c) Wanneer bedingen van afstand van verhaal en/of garantie door natuurlijke- of rechtspersonen aan de Verzekerde zijn opgelegd, verzaakt de Verzekeraar aan elk verhaal dat door deze bedingen is verboden. d) De schade veroorzaakt na de levering van de producten (materiële overhandiging van de producten die het voorwerp zijn van de activiteit van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde) of na de uitvoering van de aannemingen of de diensten (de eerste van de volgende gebeurtenissen : de voorlopige oplevering, de inbezitname, de bezetting, de ter beschikkingstelling of de in werking treding van de aannemingen of diensten). e) De schade veroorzaakt aan alle personen die geleend of ter beschikking zijn gesteld van de Verzekerde (al dan niet gratis), onverminderd het verhaal dat het slachtoffer, zijn rechthebbenden en/of gesubrogeerde verzekeraars op basis van het gemeen recht tegen de Verzekeringsnemer of de Verzekerde zouden kunnen uitoefenen, en onverminderd de toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen. ARTIKEL 6 TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED De waarborg strekt zich uit tot de activiteiten van elle exploitatiezetels van de Verzekerde in België voor de daden van exploitatie en van levering van producten, aannemingen en diensten overal ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. HOOFDSTUK II - BEOORDELING EN WIJZIGING VAN DE RISICO S ARTIKEL 7 MEDEDELINGSPLICHT BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST Bij het sluiten van de overeenkomst is de Verzekerde verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Verzekeraar. 6

7 ARTIKEL 8 MEDEDELINGSPLICHT IN DE LOOP VAN DE OVEREENKOMST In de loop van de overeenkomst is de Verzekerde verplicht : onder de voorwaarden die van toepassing zijn bij het sluiten van de overeenkomst, alle nieuwe omstandigheden of wijzigingen van omstandigheden aan te geven die van aard zijn een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen: binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, elke verzwaring van het risico aan te geven die, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, ertoe geleid had dat de Verzekeraar niet met de verzekering had ingestemd of slechts op andere voorwaarden zou hebben verzekerd. ARTIKEL 9 OPZETTELIJK VERZWIJGEN OF OPZETTELIJK ONJUIST MEEDELEN VAN GEGEVENS De verzekeringsovereenkomst is nietig indien de Verzekerde bij het sluiten van de overeenkomst op opzettelijke wijze nagelaten heeft het risico volledig en nauwkeurig mee te delen. De Verzekeraar kan de dekking weigeren indien de Verzekerde met opzet deze verplichtingen niet nageleefd heeft bij de verzwaring van het risico in de loop van de overeenkomst. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk of bedrieglijk verzwijgen, komen hem toe. ARTIKEL 10 ONOPZETTELIJK VERZWIJGEN OF ONOPZETTELIJK ONJUIST MEEDELEN VAN GEGEVENS Indien de Verzekerde op onopzettelijke wijze verzuimd heeft aan de in artikel 9 vermelde verplichtingen, stelt de Verzekeraar voor, binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het reële of verzwaarde risico, de overeenkomst te wijzigen, met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de Verzekerde wordt geweigerd, of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen. 7

8 De opzegging heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de ter post aangetekende brief waarbij de opzegging wordt betekend. De niet opgenomen premie zal aan de Verzekerde worden terugbetaald. Indien de Verzekeraar echter het bewijs levert dat hij het reële of verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Deze opzegging heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand van de dag volgend op de afgifte van de ter post aangetekende brief waarbij de opzegging wordt betekend. De niet opgenomen premie zal aan de Verzekerde worden terugbetaald. Wanneer de Verzekeraar de overeenkomst niet heeft opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging heeft voorgesteld, kan hij zich later niet meer beroepen op de door hem bekende feiten. Indien zich een schadegeval voordoet vóór dat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden, wordt de schadevergoeding : op normale wijze vastgelegd op basis van de voorwaarden voorzien voor het reëel of verzwaard risico indien de Verzekerde haar verplichtingen vermeld in artikel 9 is nagekomen of indien de niet nakoming van haar verplichtingen haar niet kan worden verweten (de niet nakoming kan aan de Verzekerde worden verweten indien deze niet als een goede huisvader heeft gehandeld en een fout heeft begaan in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). beperkt naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die had moeten betaald worden voor het reële of verzwaarde risico, indien de niet nakoming van de verplichtingen vermeld in artikel 9 aan de Verzekerde kan verweten worden. beperkt tot de terugbetaling van de betaalde premies indien de Verzekeraar bewijst dat hij het reële of verzwaarde risico in geen geval zou verzekerd hebben. ARTIKEL 11 VERMINDERING VAN HET RISICO Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend vermindert en wel zo dat de Verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, is hij verplicht een vermindering van de premie toe te staan te rekenen van de dag dat hij kennis heeft van de vermindering van het risico. Indien de Verzekeraar en de Verzekerde het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de Verzekerde, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen. 8

9 HOOFDSTUK III - PREMIE ARTIKEL 12 PREMIEBETALING De premie is een haalschuld. Zij dient op voorhand betaald te worden bij de ontvangst van het bericht van vervaldag of bij de voorlegging van een kwijtbrief. De premie kan enkel verhoogd worden met de belastingen en de gevestigde kosten of de op grond van deze overeenkomst te vestigen kosten. De premie bevat de lasten van een mogelijke verdeling. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de Verzekeraar wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend indien de betaling geschiedt aan de producent van de verzekering die houder is van het kwijtschrift opgesteld door de Verzekeraar of die tussengekomen is bij het sluiten of bij de uitvoering van de overeenkomst. ARTIKEL 13 NIET-BETALING VAN DE PREMIE De niet-betaling van de premie op de vervaldag levert grond op voor schorsing van de dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de Verzekerde in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling geschiedt hetzij per deurwaardersexploot, hetzij per ter post aangetekende brief. Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte van de ter post aangetekende brief. De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen bedoeld in het vorige lid. Als de dekking geschorst is krijgt ze eerst uitwerking om nul uur de dag volgend op de volledige betaling door de Verzekerde van de achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, de gerechtskosten en de incassokosten. Wanneer de Verzekeraar zijn verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan hij de overeenkomst opzeggen indien hij zich dat recht in de ingebrekestelling aan de Verzekerde gericht heeft, voorbehouden. In dat geval heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen van de eerste dag van de schorsing. 9

10 Indien de Verzekeraar zich in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet heeft voorbehouden, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning hetzij per deurwaardersexploot, hetzij per ter post aangetekende brief. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Verzekeraar de later nog te vervallen premies te eisen, mits ingebrekestelling van de Verzekerde op de hierboven vermelde wijze. Het recht van de Verzekeraar wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. ARTIKEL 14 BEREKENING VAN DE PREMIE Tenzij anders bedongen in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de premie berekend in functie van : 1. het bedrag waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van de premie in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen. 2. de factuur aan de Verzekerde gericht met betrekking tot het personeel dat haar is geleend door een andere onderneming. 3. de vergoedingen die in de Bijzondere Voorwaarden zijn overeengekomen voor andere onafhankelijke dienstenleveranciers die hun diensten leveren aan de onderneming van de Verzekerde, EN/OF, gelet op wat vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden, het zakencijfer. ARTIKEL 15 PREMIE BEREKEND OP GROND VAN DE VERGOEDINGEN 1. Bedrag waar rekening mee wordt gehouden voor de berekening van de premie in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen a. Voorlopige Premie De voorlopige premie dient op voorhand betaald te worden op de trimestriële, semestriële of jaarlijkse vervaldagen, overeenkomstig de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden en voor de eerste maal bij de uitwerking van de overeenkomst. Behoudens andersluidend beding moet de voorlopige premie betaald worden binnen de dertig dagen die volgen op de uitnodiging tot betaling. 10

11 Deze premie is gelijk aan het bedrag van de premie begroot na het vervallen van de termijn, voorzien in de Bijzondere Voorwaarden. De premie wordt berekend op basis van het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen voor het vorig kalenderjaar, of indien de onderneming recent werd opgericht en dit bedrag niet gekend kan zijn, op basis van een schatting die in onderling overleg wordt vastgelegd. De voorlopige premie zal worden aangepast telkens als de definitieve premie 20 % meer of minder zal bedragen als de laatst gekende voorlopige premie. De voorlopige premie wordt aangerekend op de betaling van een deel of van het geheel van de definitieve premie; het saldo brengt geen intrest op. b. Definitieve Premie b.1. Berekening van de premie De definitieve premie wordt berekend in percenten van het bedrag waarvan sprake in punt a. hierboven, zoals dit percentage in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd. b.2. Mededeling van het bedrag dat in aanmerking wordt genomen Het bedrag dat in punt a. hierboven in aanmerking wordt genomen, wordt door de Verzekerde aan de Verzekeraar meegedeeld door middel van het document dat als bewijs geldt in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen voor de desbetreffende verzekeringsperiode. De Verzekerde verbindt er zich toe dit document aan de Verzekeraar mee te delen binnen een termijn van twee maanden na het einde van elke verzekeringsperiode. ZONIET : is het de Verzekeraar toegelaten, na het verstrijken van een termijn van ingebrekestelling per aangetekend schrijven verstuurd, ambtshalve een afrekening op te stellen van de definitieve premie berekend door de vergoedingen op grond van dewelke de vorige definitieve premie werd berekend met 50 % te verhogen, of, indien het om de eerste afrekening gaat, door de vergoedingen meegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst met 50 % te verhogen. Zulk een afrekening van ambtswege laat de Verzekeraar onverminderd toe te eisen dat de mededeling hem zou worden gedaan of dat hij de betaling zou krijgen op basis van de reële vergoedingen opdat de rekening van de Verzekerde zou geregularizeerd worden. kan de Verzekeraar de overeenkomst beëindigen in de voorwaarden bepaald in Artikel

12 b.3. Opeisbaarheid van definitieve premie De definitieve premie is verschuldigd per jaarlijkse periodes, waarvan het beginpunt in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld. De definitieve premie moet betaald worden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de uitnodiging tot betaling. 2. Personeel geleend aan de Verzekerde De premie wordt berekend op basis van het totale bedrag van de facturen gericht aan de Verzekerde met betrekking tot het personeel dat hem geleend is door een andere onderneming. Dit bedrag wordt gevoegd bij de vergoedingen voorzien in punt 1. NIETTEMIN : indien de werkgever-uitlener een onderneming van uitzendarbeid is, is het in aanmerking te nemen bedrag gelijk aan 60 % van de facturen die door deze onderneming worden opgesteld; geeft dit bedrag geen aanleiding tot de betaling van een voorlopige premie, doch enkel van een definitieve premie. 3. Vergoedingen in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen voor de onafhankelijke dienstenleveranciers Deze vergoedingen worden gevoegd bij deze voorzien in punt 1. en bij het bedrag voorzien in punt 2.; zij geven geen aanleiding tot de betaling van een voorlopige premie, doch enkel van een definitieve premie. ARTIKEL 16 PREMIE BEREKEND OP GROND VAN HET ZAKENCIJFER In hoofde van de Verzekerde die verplicht is in België een jaarrekening te houden, is het zakencijfer het cijfer dat vermeld is in de rubriek van de jaarrekening opgesteld volgens het schema van de Nationale Bank van België. Indien dit niet het geval is, is het zakencijfer het cijfer dat vermeld is in de rubriek van de jaarrekening dat opgesteld is volgens het schema dat van toepassing is in de staat waar de Verzekerde aan deze verplichting onderworpen is. De premie wordt berekend op basis van dit zakencijfer volgens het percentage vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Het systeem van de voorlopige en de definitieve premie dat voorzien is in Artikel 15 a. en b. hierboven, is van toepassing : het zakencijfer komt in de plaats van de vergoedingen. 12

13 HOOFDSTUK IV - DUUR EN OPZEGGING ARTIKEL 17 DUUR Behoudens andersluidende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, is de overeenkomst gesloten voor de duur van een jaar, desgevallend vermeerderd met het deel van het jaar tussen de uitwerking van de overeenkomst en de eerst jaarlijkse vervaldag. De overeenkomst wordt vervolgens hernieuwd voor opeenvolgende periode van een jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief drie maanden voor het verstrijken van de lopende verzekeringsperiode. ARTIKEL 18 MODALITEITEN EN GEVOLGEN VAN DE OPZEGGINGEN Behoudens hetgeen in de artikelen 10 en 13 vermeld is, dient elke opzegging te geschieden hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexploot, hetzij door de afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Bij volledige opzegging, wordt het deel van de premie die betrekking heeft tot de verzekeringsperiode ná de datum van uitwerking van de opzegging op het krediet van de Verzekerde geschreven binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van deze datum. Bij gedeeltelijke opzegging is de bepaling van het vorige lid enkel van toepassing op het deel van de premie dat met deze vermindering overeenstemt en in de mate van deze vermindering. Hetzelfde geldt in geval van vermindering van de verzekeringsprestaties. Tenzij de datum van de uitwerking van de opzegging duidelijk vermeld is hebben de opzeggingen die hierna genoemd worden enkel uitwerking van het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de brief bij de post. ARTIKEL 19 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERAAR De Verzekeraar kan de overeenkomst gedeeltelijk opzeggen na het plaatsvinden van een schadegeval. Die opzegging geschiedt ten laatste één maand na de laatste uitbetaling of de weigering tussen te komen. 13

14 Benevens de bepalingen van de artikelen 10 en 13, kan de Verzekeraar de overeenkomst in haar geheel opzeggen : mits voorafgaandelijke kennisgeving van tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de overeenkomst, met uitwerking op deze datum; binnen dertig dagen te rekenen van de ontvangst van een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag, met uitwerking bij het verstrijken van een termijn van acht dagen vanaf de afgifte van de aangetekende brief houdende opzegging; bij niet-betaling van de premie, met uitwerking bij het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief houdende opzegging; in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen door de Verzekerde op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, of wanneer in de loop van de overeenkomst het risico dermate is verzwaard dat de Verzekeraar in geen geval zou hebben verzekerd indien de verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan; in deze gevallen kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarvan hij hiervan kennis heeft gekregen; in geval van faillissement van de Verzekeringsnemer, ten vroegste drie maanden na het vonnis van faillietverklaring; bij het overlijden van de Verzekeringsnemer, binnen een termijn van drie maanden en veertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de Verzekeraar er kennis van heeft gekregen; na een schadegeval, ten laatste een maand na de laatste uitbetaling of de weigering om tussen te komen; wanneer bij verzwaring van het verzekerd risico, het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de Verzekerde geweigerd is, of indien bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, de Verzekerde niet gereageerd heeft en bijgevolg de wijziging van de overeenkomst niet op een officiële manier heeft aanvaard. De opzegging moet binnen een termijn van 15 dagen geschieden; wanneer de Verzekeringsnemer of de Verzekerde één van de verplichtingen die voortvloeien uit het ontstaan van een schadegeval niet nakomt met het opzet de Verzekeraar te misleiden, met uitwerking op de dag van de kennisgeving van de opzegging. 14

15 ARTIKEL 20 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERDE EN DOOR TOEDOEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER De Verzekerde kan de overeenkomst opzeggen : mits voorafgaandelijke kennisgeving van tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de overeenkomst, met uitwerking op deze datum; binnen de dertig dagen te rekenen van de ontvangst door de Verzekeraar van de voorafgetekende verzekeringspolis of het verzekeringsvoorstel aan dewelke een verzekeringsaanvraag gevoegd was, met onmiddellijke uitwerking. wanneer de Verzekeraar de overeenkomst ten dele opzegt na een schadegeval, binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de verzending door de Verzekeraar van de aangetekende brief, met uitwerking op de datum van de kennisgeving van de opzegging door de Verzekerde; wanneer in de loop van de overeenkomst en zonder dat het risico gewijzigd is de Verzekeraar het tarief verhoogt of de dekkingsvoorwaarden beperkt, met onmiddellijke uitwerking binnen de maand van de kennisgeving door de Verzekeraar; na een schadegeval, ten laatste een maand na de laatste uitbetaling of de weigering om tussen te komen, met uitwerking van een maand na de kennisgeving van de opzegging door de Verzekerde aan de Verzekeraar; binnen een termijn van een maand te rekenen van het verzoek van de Verzekerde om de premie te verminderen tengevolge van een aanzienlijke en blijvende vermindering van het verzekerde risico, en dit enkel indien de Verzekeraar en de Verzekerde het niet eens worden over de nieuwe premie, met uitwerking een maand na de kennisgeving van de opzegging door de Verzekerde aan de Verzekeraar. De overeenkomst kan door toedoen van de Verzekeringsnemer opgezegd worden : bij overlijden van de Verzekeringsnemer, door zijn rechthebbenden binnen een termijn van drie maanden en veertig dagen te rekenen van het overlijden; bij faillissement van de Verzekeringsnemer, door de curator binnen een termijn van drie maanden na het vonnis van faillietverklaring, met onmiddellijke uitwerking. 15

16 HOOFDSTUK V - SCHADEGEVALLEN ARTIKEL 21 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE EN VAN DE VERZEKERINGSNEMER BIJ SCHADEGEVALLEN De Verzekerde waarvan de aansprakelijkheid zou kunnen weerhouden worden, moet het schadegeval aan de Verzekeraar melden ten vroegste en ten laatste dertig dagen volgend op het plaatsvinden van het schadegeval of de ontvangst door de Verzekerde van een geschreven klacht van een benadeelde derde. De melding van het schadegeval moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de mogelijke gevolgen van het schadegeval aangeven, alsook de naam, voornamen en woonplaats van de getuigen en van de benadeelde personen. De Verzekeringsnemer en de Verzekerde verstrekken zonder verwijl alle documenten en nuttige inlichtingen aan de Verzekeraar. De Verzekeringsnemer en de Verzekerde moeten alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. In dit kader staat de Verzekeraar enkel in voor de volgende reddingskosten : de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die op verzoek van de Verzekeraar zijn uitgevoerd; de kosten die de Verzekeringsnemer en Verzekerde op eigen initiatief en als goede huisvader hebben gedaan, op voorwaarde dat deze maatregelen dringend dienden genomen te worden om een schadegeval te vermijden met onmiddellijk gevaar of, indien het schadegeval reeds begonnen was, om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken. De Verzekeringsnemer en de Verzekerde doen de Verzekeraar alle dagvaardingen, oproepingen en in het algemeen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken binnen de 48 uren te rekenen van hun terhandstelling of betekening toekomen. Kunnen niet tegen de Verzekeraar worden ingeroepen, de erkenning van aansprakelijkheid, de dading, de vaststelling van de schade, de belofte tot vergoeding of de betaling door de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Verzekeraar. Worden niet als een erkenning van de aansprakelijkheid beschouwd, de eerste onmiddellijke hulp die door de Verzekeringsnemer of de Verzekerde is verstrekt en de loutere erkenning van feiten door de Verzekeringsnemer of de Verzekerde. 16

17 ARTIKEL 22 RECHTSVORDERINGEN Vanaf het ogenblik dat de Verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de Verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de Verzekeraar en van de Verzekerde samenvallen, heeft de Verzekeraar het recht, om in plaats van de Verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. De Verzekeraar kan de benadeelde vergoeden indien daartoe grond bestaat. De tussenkomsten van de Verzekeraar houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de Verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel berokkenen. De definitieve schadevergoeding of de weigering om het schadegeval te dekken worden zonder verwijl aan de Verzekeringsnemer en aan de Verzekerde meegedeeld. De Verzekeraar die de schade betaald heeft, treedt in de rechten en rechtsvorderingen van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde. ARTIKEL 23 GEDEKTE BEDRAGEN EN VRIJSTELLINGEN a. De Hoofdsom De verzekeraar betaalt de in hoofdsom verschuldigde bedragen ten belope van de totale verzekerde som vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. Behoudens andersluidend beding moeten de gedekte bedragen per schadegeval in aanmerking worden genomen, ongeacht het aantal verzekerde personen of benadeelde derden in een schadegeval. Het bedrag voorzien voor de lichamelijke en materiële schade, bevat eveneens de immateriële schade. b. De Intrest en de Kosten De Verzekeraar betaalt de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding. De Verzekeraar betaalt de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 17

18 De bovenvermelde intrest en kosten worden enkel integraal door de Verzekeraar betaald indien het totaal van de schadevergoeding en de intrest en de kosten, per schadegeval, het totaal van de verzekerde som niet overschrijdt. De intrest en de kosten die per schadegeval het totaal van de verzekerde som te boven gaan, zijn eveneens ten laste van de Verzekeraar maar zijn beperkt tot : ,05 wanneer het totaal van de zekerde som kleiner of gelijk is aan , ,05 verhoogd met 20 % van het gedeelte van de in totaal verzekerde som die tussen de ,25 en de ,24 is gelegen ,25 verhoogd met 10 % van het gedeelte van de in totaal verzekerde som die hoger ligt dan ,24. De vergoeding van deze intrest en kosten kan echter nooit meer dan ,00 bedragen. De bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (Basis 1988 = 100). c. Reddingskosten De reddingskosten worden door de Verzekeraar betaald voor zover het totaal van de schadevergoeding en van de reddingskosten per schadegeval niet meer bedraagt dan het totaal van de verzekerde som. De reddingskosten die het totaal van de verzekerde som te boven gaan, worden beperkt overeenkomstig de grenzen die voor de intrest en de kosten in punt b. zijn vermeld. d. Vrijstelling De vrijstelling is het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden die ten laste blijft van de Verzekerde. De vrijstelling wordt afgetrokken van de schadevergoeding en van de intrest die aan de derde verschuldigd zijn, en van de gerechtskosten, honoraria en kosten van deskundigen voor dat schadegeval. Behoudens andersluidend beding wordt de vrijstelling per schadegeval toegepast, ongeacht het aantal verzekerde personen en benadeelde derden. De vrijstellingen voorzien voor de lichamelijke en materiële schade zijn eveneens van toepassing op de immateriële schade. ARTIKEL 24 EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE DERDE Huidige overeenkomst geeft de benadeelde een eigen recht tegen de Verzekeraar. De door de Verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde. De excepties, de nietigheid, het verval van recht en de vrijstellingen voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor het schadegeval heeft voorgedaan, kunnen door de Verzekeraar aan de benadeelde worden 18

19 tegengeworpen. ARTIKEL 25 VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR a. Recht van Verhaal De Verzekeraar die gehouden is ten aanzien van een benadeelde, heeft, los van alle andere vorderingen die hem zouden toebehoren, een recht van verhaal in de gevallen en op de personen vermeld in punt b. hieronder. Het verhaal slaat op de hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en op de kosten en intrest vermeld in artikel 23, b. en c. b. Verhaal tegen de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde De Verzekeraar heeft een recht van verhaal op de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde : die met bedrieglijk opzet een van de in artikel 21 vermelde verplichtingen niet heeft nageleefd. Dit verhaal kent geen beperkingen. die zonder bedrieglijk opzet een van de in artikel 21 vermelde verplichtingen niet heeft nageleerd. Dit verhaal bestaat enkel voor zover en in de mate dat de Verzekeraar schade heeft geleden. die nagelaten heeft een handeling te stelen binnen de termijn voorzien in de overeenkomst. Het verhaal kan niet uitgeoefend worden indien de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde aantoont dat hij de handeling zo vlug mogelijk gesteld heeft als redelijkerwijs kan verwacht worden. Dit verhaal bestaat enkel voor zover en in de mate dat de Verzekeraar tengevolge van deze nalatigheid schade heeft geleden. die zich niet onderwerpt aan een voorschrift bevolen door de rechtbank, of die niet voor de rechtbank verschijnt. Het verhaal bestaat enkel voor zover en in de mate dat de Verzekeraar schade heeft geleden. c. Beslissing om het Verhaal in te stellen De Verzekeraar geeft zonder verwijl kennis aan de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde van zijn voornemen om verhaal in te stellen. 19

20 HOOFDSTUK VI - ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 26 VERDELING VAN HET SCHADEGEVAL INGEVAL VAN VERSCHILLENDE OVEREENKOMSTEN Wanneer een zelfde belang is verzekerd bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde risico, kan de Verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop hij recht heeft. Behalve in geval van fraude, kan geen verzekeraar zich beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weigeren. ARTIKEL 27 KEUZE VAN WOONPLAATS De woonplaats van de partijen wordt als volgt in rechte vastgesteld : dat van de Verzekeraar, op zijn maatschappelijke zetel; dat van de Verzekeringsnemer en van de Verzekerde, op het adres vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Niettegenstaande enige andere bepaling, is elke kennisgeving aan de Verzekeringsnemer of aan de Verzekerde rechtsgeldig geschied wanneer zij gebeurt aan hun laatste adres in België dat de Verzekeraar officieel kent. ARTIKEL 28 BEVOEGDHEID Behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek of van een internationaal verdrag, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd voor alle betwistingen tussen de Verzekeringsnemer, de Verzekerde en de Verzekeraar die uit deze overeenkomst voortvloeien. ARTIKEL 29 VERJARING De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst, bedraagt drie jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet 20

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Sociale sector. Administratieve bepalingen

Sociale sector. Administratieve bepalingen Sociale sector OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring van het risico HOOFDSTUK 2 - PREMIE Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2-1040 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing (Wet van 30/7/1979 en KB van 5/8/1991) + (Wet van 01/04/2007) Document : Referte datum : 6 Uitgave datum : 01/01/6 1/11

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6 Artikel 3 :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN BEMIDDELAARS

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN BEMIDDELAARS P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen

HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen 65 DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 16 MAART 1994 (1) (Staatsblad van 20 augustus 1992 en van 4 mei 1994) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Algemene voorwaarden

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Algemene voorwaarden Objectieve Aansprakelijkheid Algemene voorwaarden INHOUD HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE DEKKING 2 Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Voorwerp van de dekking 5 Artikel 3 - Uitsluitingen 5 Artikel 4 - Verzekerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

VERZEKERING DIVERSE B.A.

VERZEKERING DIVERSE B.A. VERZEKERING DIVERSE B.A. Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-097 VERZEKERING DIVERSE B.A. SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Verplichte verzekering van de Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 161112 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N Editie 2015 Bijkantoor - RPR Brussel - BTW BE0644.921.425 Pagina 2 van 12 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN Pagina 1 van 17 VOORWOORD WAAROM EEN VERZEKERING B.A. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN AFSLUITEN? Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management 0079-2370503N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. LERAARS

VERZEKERING B.A. LERAARS VERZEKERING B.A. LERAARS Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-010 VERZEKERING B.A. LERAARS SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. voor de VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EPB- VERSLAGGEVERS

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. voor de VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EPB- VERSLAGGEVERS A L G E M E N E V O O R W A A R D E N voor de VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EPB- VERSLAGGEVERS HDI-GERLING07.2011EPBVERSLAGGEVERS.DOC 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DEEL 4

WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DEEL 4 WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN 4.4.2014 DEEL 4 DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST TITEL I Toepassingsgebied en definities Art. 54 WLVO 1992, 2, 1 Toepassingsgebied De bepalingen van dit deel zijn van toepassing

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01-07-2015 DW15010N Argenta

Nadere informatie

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN HIERARCHIE VAN DE VOORWAARDEN VAN WAARBORG De speciale voorwaarden vervolledigen deze algemene en administratieve bepalingen en herroepen ze voor zover ze ermee strijdig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie

Titel I Algemene bepalingen. Artikel 1 Toepassingsgebied

Titel I Algemene bepalingen. Artikel 1 Toepassingsgebied 140 Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI - Aanhangsel E bij het Verdrag) Titel I Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT 0079-2370402N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07 A R E N A The Name in Sports Insurance ARENA Verzekering van de sportfederaties AVVSF.01.07 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94 Waarborgen onderschreven

Nadere informatie

algemene voorwaarden bromfiets / motorfiets Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de verzekering

algemene voorwaarden bromfiets / motorfiets Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de verzekering VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING N0003 0001 0100 0905 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. JACHT

VERZEKERING B.A. JACHT VERZEKERING B.A. JACHT Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-004 VERZEKERING B.A. JACHT SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

VIVIUM auto. Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016

VIVIUM auto. Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016 VIVIUM auto Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden TITEL I BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK I VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis MODELOVEREENKOMST ALGEMENE B. A. A U T O VOORWAARDEN MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor de toepassing

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie