ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 1 ACE European Group Limited (hierna de Verzekeraar genaamd) verzekert, tot beloop van het bedrag van de dekking, de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die de Verzekerde kan treffen ten gevolge van Lichamelijke of Materiële Schade en van Immateriële Schade die er uit kan voortvloeien, die plaats vindt gedurende de verzekeringsperiode en het gevolg is van de uitoefening van haar gebruikelijke maatschappelijke activiteiten hierinbegrepen, bij voorbeeld, door toedoen van haar roerende of onroerende goederen, van haar vast, tijdelijk of stagelopend personeel, van haar maatschappelijke of professionele activiteiten, weze zij hoofd- of nevenactiviteiten, van haar producten, aannemingen of diensten. 1

2 ARTIKEL 2 DEFINITIES a) De Verzekeraar : ACE European Group Limited b) De Verzekeringsnemer : de rechtspersoon vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, die de verzekeringsovereenkomst ondertekent. c) De Verzekerde : de rechtspersoon vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, haar aangestelden in dienst, en haar gemachtigde organen, bestuurders, zaakvoerders, waarvan de foutieve gedragingen conform de statuten van de vennootschap haar aansprakelijkheid met zich meebrengen. d) Lichamelijke Schade : elke aantasting van de lichamelijke integriteit. e) Materiële Schade : elke beschadiging, onbruikbaarmaking of vernieling van een zaak of van een substantie, elke lichamelijke aantasting van dieren, van lichamelijke goederen met uitzondering van de producten, aannemingen of diensten van de Verzekerde welke de schade hebben veroorzaakt. f) Immateriële Schade : elke gebruiksderving, onderbreking van activiteit, niet in gebruik zijn, stilstand van productie, verlies van inkomsten en andere gelijkaardige schade, hierin begrepen de morele schade. g) Benadeelde Persoon (of benadeelde derde) de persoon die het slachtoffer is van een schade waarvoor de Verzekerde aansprakelijk is. h) Schadegeval de geschreven eis van de benadeelde persoon. ARTIKEL 3 VERZEKERDE BEDRAGEN EN DRAAGWIJDTE VAN DE DEKKING Het bedrag van de dekking is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Voor de toepassing van dit bedrag wordt overeengekomen dat alle schade die aan één en dezelfde initiële oorzaak kan worden toegerekend beschouwd wordt als één schadegeval, waarbij de datum van het schadegeval de eerste van de twee volgend data is : de datum waarop het schadegeval plaatsvindt of deze waarop de Verzekerde een schriftelijke klacht van de benadeelde derde ontvangt. 2

3 De verzekeringsdekking slaat enkel op de klachten tot schadeloosstelling die op schriftelijke wijze ten aanzien van de Verzekerde of de Verzekeraar zijn geuit gedurende de duur van de overeenkomst voor een schadegeval dat tijdens de duur van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN a) de klachten gegrond op de contractuele aansprakelijkheid van de Verzekerde. b) de niet navolgende immateriële schade. c) de schade verhaald voor de opzoekingskosten, de terugtrekkingskosten, de controlekosten, de herstelkosten en de vervanging of terugbetaling - en de immateriële schade die hieruit voortvloeit - met betrekking tot de geleverde producten, aannemingen en diensten die door de Verzekerde werden uitgevoerd en met betrekking tot elk ander lichamelijk goed waarvan deze producten of aannemingen deel uitmaken, indien de desbetreffende producten, aannemingen of diensten van de markt worden weggehaald of ongeschikt zijn voor het gebruik omwille van één of ander gebrek of tekort dat gekend of vermoed wordt. d) de schade die voortvloeit uit het louter feit dat de producten, aannemingen of diensten de functies niet vervullen of niet aan de noden beantwoorden voor dewelke de Verzekerde ze bestemd heeft. e) de schade veroorzaakt aan de roerende of onroerende goederen waarop de Verzekerde voor om het even welke reden toezicht heeft, en de immateriële schade die er uit voortvloeit. f) de schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing en rook die verzekerd kan worden door de dekking Verhaal van buren van de Brandpolis. g) de schade veroorzaakt door de verlengde werking van water, vocht, rook, vorst, slijtage en ouderdom. h) de schade veroorzaakt aan derden door de lozing, het achterlaten, het uitstrooien, de uitstoting, de uitdrijving of het lekken van vloeistoffen, gassen, roken of om het even welke stof die de water, aarde of de lucht vervuilen, door geluid, reuk, temperatuur, vochtigheid, trillingen, electriciteit, stralingen of radiaties. De schade vermeld in punt h) blijft echter verzekerd indien ze het rechtstreeks gevolg is van een onverwachte en niet te voorziene gebeurtenis en indien op het ogenblik van het schadegeval, de Verzekerde en het leidend personeel niet in overtreding is met de wetten en reglementen inzake milieubescherming. 3

4 i) de schade veroorzaakt door verkeersongevallen die onder toepassing valt van de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. De schade vermeld in punt i) blijft echter verzekerd : voor de schade veroorzaakt door voertuigen-werktuigen, wanneer zij op het ogenblik van het schadegeval enkel een functie van werktuig vervullen die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houdt met het wegverkeer, mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, voor de schade veroorzaakt door niet ingeschreven voertuigen die enkel rijden binnen de afsluiting van de exploitatiezetel van de Verzekerde of op de werven; voor klachten geuit tegen de Verzekerde tengevolge van een ongeval veroorzaakt door een van haar aangestelden die gebruik maakt van zijn persoonlijk voertuig voor dienstdoeleinden. j) De schade veroorzaakt door de opzettelijke handeling of de zware fout van de Verzekerde. Worden als zware fout beschouwd : elke tekortkoming aan de wetten, regels of gebruiken eigen aan de activiteiten van de Verzekerde voor de welke elke persoon die met de materie vertrouwd is moet weten dat deze tekortkoming onvermijdelijk schade veroorzaakt; de aanvaarding en de uitvoering van aannemingen terwijl de Verzekerde moest beseffen dat zij niet over de nodige bekwaamheid, technische kennis, materiële en menselijke middelen beschikt om haar verbintenissen uit te voeren; elk risico dat de Verzekerde vrijwillig op zich genomen heeft om de kosten te drukken of de aannemingen en diensten te versnellen: de staat van dronkenschap of een gelijkaardige staat veroorzaakt door het gebruik van stoffen met uitzondering van alcoholische dranken. Indien de schuldige geen orgaan, gevolmachtigde, bestuurder, zaakvoerder of beheerder van de Verzekerde is, blijft de verzekering verworven ten voordele van de Verzekerde die niet de schuldige persoon is, maar de Verzekeraar beschikt wel over een regresvordering tegen de schuldige persoon. k) de schade die ongeacht door welke van de onder 2 c) vermelde personen, veroorzaakt werd, het resultaat is van financiële operaties of handelsdaden, van misbruiken van vertrouwen, van malversaties, van laster of eerroof, van verduisteringen of van gelijkaardige handelingen, alsook van oneerlijke concurrentie of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten als uitvindingsoctrooien, merken, tekeneningen of modellen en auteursrechten of naburige rechten. 4

5 l) de schade veroorzaakt door de aannemingen of diensten nadat deze uitgevoerd werden, of door de producten nadat ze geleverd werden, in uitvoering van een aannemingsovereenkomst, een verkoopsovereenkomst, een huurovereenkomst, een leasingovereenkomst of een andere overeenkomst die, onder een andere benaming, gelijkaardig is, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en gelet op de voorwaarden vermeld in artikel 5 d) (facultatieve uitbreidingen). m) de schade veroorzaakt door de rijtuigen op sporen, buiten de afsluiting van de uitbating van de Verzekerde en de toegangen tot de spoorwegen die onder de aansprakelijkheid van de Verzekerde vallen. n) de klachten die hun grondslag vinden in een verkoop, overdracht of huur van onroerende goederen. o) de schade die voortvloeit uit een risico dat verband houdt tot de atoomenergie. De schade vermeld in punt o) blijft echter verzekerd, indien ze het gevolg is van een conform de wet toegelaten en gecontroleerd gebruik van controleapparatuur, analyse- en onderzoeksapparatuur dat in de nijverheid gebruikt wordt en radio-isotopen aanwendt. p) de schade veroorzaakt door oorlog, met of zonder oorlogsverklaring, oproer, stakingen, burgerlijke of politieke onrust. q) de boetes, hierin begrepen deze die kunnen beschouwd worden als sancties van burgerlijke, administratieve, fiscale of economische aard, alsook de punitive and exemplary damages. r) de verzoeken tot schadeloosstelling gegrond op de objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing die het voorwerp moet uitmaken van een specifieke verplichte verzekering. ARTIKEL 5 FACULTATIEVE UITBREIDINGEN Zijn niet in de waarborg begrepen, maar kunnen verzekerd worden mits uitdrukkelijk beding : a) De lichamelijke schade van de aangestelden van de Verzekerde die het wettelijk maximum van de Arbeidsongevallenverzekering overschrijdt en de schade veroorzaakt aan hun voertuigen, voorwerpen en kledij die zij op de plaats van de uitbating van de onderneming van de Verzekerde hebben meegebracht. b) De klachten die hun grondslag vinden in de wetten, internationale verdragen en gebruiken inzake scheepsvaartrecht, zeerecht en luchtrecht. 5

6 c) Wanneer bedingen van afstand van verhaal en/of garantie door natuurlijke- of rechtspersonen aan de Verzekerde zijn opgelegd, verzaakt de Verzekeraar aan elk verhaal dat door deze bedingen is verboden. d) De schade veroorzaakt na de levering van de producten (materiële overhandiging van de producten die het voorwerp zijn van de activiteit van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde) of na de uitvoering van de aannemingen of de diensten (de eerste van de volgende gebeurtenissen : de voorlopige oplevering, de inbezitname, de bezetting, de ter beschikkingstelling of de in werking treding van de aannemingen of diensten). e) De schade veroorzaakt aan alle personen die geleend of ter beschikking zijn gesteld van de Verzekerde (al dan niet gratis), onverminderd het verhaal dat het slachtoffer, zijn rechthebbenden en/of gesubrogeerde verzekeraars op basis van het gemeen recht tegen de Verzekeringsnemer of de Verzekerde zouden kunnen uitoefenen, en onverminderd de toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen. ARTIKEL 6 TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED De waarborg strekt zich uit tot de activiteiten van elle exploitatiezetels van de Verzekerde in België voor de daden van exploitatie en van levering van producten, aannemingen en diensten overal ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. HOOFDSTUK II - BEOORDELING EN WIJZIGING VAN DE RISICO S ARTIKEL 7 MEDEDELINGSPLICHT BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST Bij het sluiten van de overeenkomst is de Verzekerde verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Verzekeraar. 6

7 ARTIKEL 8 MEDEDELINGSPLICHT IN DE LOOP VAN DE OVEREENKOMST In de loop van de overeenkomst is de Verzekerde verplicht : onder de voorwaarden die van toepassing zijn bij het sluiten van de overeenkomst, alle nieuwe omstandigheden of wijzigingen van omstandigheden aan te geven die van aard zijn een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen: binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, elke verzwaring van het risico aan te geven die, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, ertoe geleid had dat de Verzekeraar niet met de verzekering had ingestemd of slechts op andere voorwaarden zou hebben verzekerd. ARTIKEL 9 OPZETTELIJK VERZWIJGEN OF OPZETTELIJK ONJUIST MEEDELEN VAN GEGEVENS De verzekeringsovereenkomst is nietig indien de Verzekerde bij het sluiten van de overeenkomst op opzettelijke wijze nagelaten heeft het risico volledig en nauwkeurig mee te delen. De Verzekeraar kan de dekking weigeren indien de Verzekerde met opzet deze verplichtingen niet nageleefd heeft bij de verzwaring van het risico in de loop van de overeenkomst. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk of bedrieglijk verzwijgen, komen hem toe. ARTIKEL 10 ONOPZETTELIJK VERZWIJGEN OF ONOPZETTELIJK ONJUIST MEEDELEN VAN GEGEVENS Indien de Verzekerde op onopzettelijke wijze verzuimd heeft aan de in artikel 9 vermelde verplichtingen, stelt de Verzekeraar voor, binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het reële of verzwaarde risico, de overeenkomst te wijzigen, met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de Verzekerde wordt geweigerd, of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen. 7

8 De opzegging heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de ter post aangetekende brief waarbij de opzegging wordt betekend. De niet opgenomen premie zal aan de Verzekerde worden terugbetaald. Indien de Verzekeraar echter het bewijs levert dat hij het reële of verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Deze opzegging heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand van de dag volgend op de afgifte van de ter post aangetekende brief waarbij de opzegging wordt betekend. De niet opgenomen premie zal aan de Verzekerde worden terugbetaald. Wanneer de Verzekeraar de overeenkomst niet heeft opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging heeft voorgesteld, kan hij zich later niet meer beroepen op de door hem bekende feiten. Indien zich een schadegeval voordoet vóór dat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden, wordt de schadevergoeding : op normale wijze vastgelegd op basis van de voorwaarden voorzien voor het reëel of verzwaard risico indien de Verzekerde haar verplichtingen vermeld in artikel 9 is nagekomen of indien de niet nakoming van haar verplichtingen haar niet kan worden verweten (de niet nakoming kan aan de Verzekerde worden verweten indien deze niet als een goede huisvader heeft gehandeld en een fout heeft begaan in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). beperkt naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die had moeten betaald worden voor het reële of verzwaarde risico, indien de niet nakoming van de verplichtingen vermeld in artikel 9 aan de Verzekerde kan verweten worden. beperkt tot de terugbetaling van de betaalde premies indien de Verzekeraar bewijst dat hij het reële of verzwaarde risico in geen geval zou verzekerd hebben. ARTIKEL 11 VERMINDERING VAN HET RISICO Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend vermindert en wel zo dat de Verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, is hij verplicht een vermindering van de premie toe te staan te rekenen van de dag dat hij kennis heeft van de vermindering van het risico. Indien de Verzekeraar en de Verzekerde het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de Verzekerde, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen. 8

9 HOOFDSTUK III - PREMIE ARTIKEL 12 PREMIEBETALING De premie is een haalschuld. Zij dient op voorhand betaald te worden bij de ontvangst van het bericht van vervaldag of bij de voorlegging van een kwijtbrief. De premie kan enkel verhoogd worden met de belastingen en de gevestigde kosten of de op grond van deze overeenkomst te vestigen kosten. De premie bevat de lasten van een mogelijke verdeling. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de Verzekeraar wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend indien de betaling geschiedt aan de producent van de verzekering die houder is van het kwijtschrift opgesteld door de Verzekeraar of die tussengekomen is bij het sluiten of bij de uitvoering van de overeenkomst. ARTIKEL 13 NIET-BETALING VAN DE PREMIE De niet-betaling van de premie op de vervaldag levert grond op voor schorsing van de dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de Verzekerde in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling geschiedt hetzij per deurwaardersexploot, hetzij per ter post aangetekende brief. Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte van de ter post aangetekende brief. De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen bedoeld in het vorige lid. Als de dekking geschorst is krijgt ze eerst uitwerking om nul uur de dag volgend op de volledige betaling door de Verzekerde van de achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, de gerechtskosten en de incassokosten. Wanneer de Verzekeraar zijn verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan hij de overeenkomst opzeggen indien hij zich dat recht in de ingebrekestelling aan de Verzekerde gericht heeft, voorbehouden. In dat geval heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen van de eerste dag van de schorsing. 9

10 Indien de Verzekeraar zich in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet heeft voorbehouden, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning hetzij per deurwaardersexploot, hetzij per ter post aangetekende brief. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Verzekeraar de later nog te vervallen premies te eisen, mits ingebrekestelling van de Verzekerde op de hierboven vermelde wijze. Het recht van de Verzekeraar wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. ARTIKEL 14 BEREKENING VAN DE PREMIE Tenzij anders bedongen in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de premie berekend in functie van : 1. het bedrag waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van de premie in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen. 2. de factuur aan de Verzekerde gericht met betrekking tot het personeel dat haar is geleend door een andere onderneming. 3. de vergoedingen die in de Bijzondere Voorwaarden zijn overeengekomen voor andere onafhankelijke dienstenleveranciers die hun diensten leveren aan de onderneming van de Verzekerde, EN/OF, gelet op wat vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden, het zakencijfer. ARTIKEL 15 PREMIE BEREKEND OP GROND VAN DE VERGOEDINGEN 1. Bedrag waar rekening mee wordt gehouden voor de berekening van de premie in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen a. Voorlopige Premie De voorlopige premie dient op voorhand betaald te worden op de trimestriële, semestriële of jaarlijkse vervaldagen, overeenkomstig de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden en voor de eerste maal bij de uitwerking van de overeenkomst. Behoudens andersluidend beding moet de voorlopige premie betaald worden binnen de dertig dagen die volgen op de uitnodiging tot betaling. 10

11 Deze premie is gelijk aan het bedrag van de premie begroot na het vervallen van de termijn, voorzien in de Bijzondere Voorwaarden. De premie wordt berekend op basis van het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen voor het vorig kalenderjaar, of indien de onderneming recent werd opgericht en dit bedrag niet gekend kan zijn, op basis van een schatting die in onderling overleg wordt vastgelegd. De voorlopige premie zal worden aangepast telkens als de definitieve premie 20 % meer of minder zal bedragen als de laatst gekende voorlopige premie. De voorlopige premie wordt aangerekend op de betaling van een deel of van het geheel van de definitieve premie; het saldo brengt geen intrest op. b. Definitieve Premie b.1. Berekening van de premie De definitieve premie wordt berekend in percenten van het bedrag waarvan sprake in punt a. hierboven, zoals dit percentage in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd. b.2. Mededeling van het bedrag dat in aanmerking wordt genomen Het bedrag dat in punt a. hierboven in aanmerking wordt genomen, wordt door de Verzekerde aan de Verzekeraar meegedeeld door middel van het document dat als bewijs geldt in het kader van de verzekeringsovereenkomst voor arbeidsongevallen voor de desbetreffende verzekeringsperiode. De Verzekerde verbindt er zich toe dit document aan de Verzekeraar mee te delen binnen een termijn van twee maanden na het einde van elke verzekeringsperiode. ZONIET : is het de Verzekeraar toegelaten, na het verstrijken van een termijn van ingebrekestelling per aangetekend schrijven verstuurd, ambtshalve een afrekening op te stellen van de definitieve premie berekend door de vergoedingen op grond van dewelke de vorige definitieve premie werd berekend met 50 % te verhogen, of, indien het om de eerste afrekening gaat, door de vergoedingen meegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst met 50 % te verhogen. Zulk een afrekening van ambtswege laat de Verzekeraar onverminderd toe te eisen dat de mededeling hem zou worden gedaan of dat hij de betaling zou krijgen op basis van de reële vergoedingen opdat de rekening van de Verzekerde zou geregularizeerd worden. kan de Verzekeraar de overeenkomst beëindigen in de voorwaarden bepaald in Artikel

12 b.3. Opeisbaarheid van definitieve premie De definitieve premie is verschuldigd per jaarlijkse periodes, waarvan het beginpunt in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld. De definitieve premie moet betaald worden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de uitnodiging tot betaling. 2. Personeel geleend aan de Verzekerde De premie wordt berekend op basis van het totale bedrag van de facturen gericht aan de Verzekerde met betrekking tot het personeel dat hem geleend is door een andere onderneming. Dit bedrag wordt gevoegd bij de vergoedingen voorzien in punt 1. NIETTEMIN : indien de werkgever-uitlener een onderneming van uitzendarbeid is, is het in aanmerking te nemen bedrag gelijk aan 60 % van de facturen die door deze onderneming worden opgesteld; geeft dit bedrag geen aanleiding tot de betaling van een voorlopige premie, doch enkel van een definitieve premie. 3. Vergoedingen in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen voor de onafhankelijke dienstenleveranciers Deze vergoedingen worden gevoegd bij deze voorzien in punt 1. en bij het bedrag voorzien in punt 2.; zij geven geen aanleiding tot de betaling van een voorlopige premie, doch enkel van een definitieve premie. ARTIKEL 16 PREMIE BEREKEND OP GROND VAN HET ZAKENCIJFER In hoofde van de Verzekerde die verplicht is in België een jaarrekening te houden, is het zakencijfer het cijfer dat vermeld is in de rubriek van de jaarrekening opgesteld volgens het schema van de Nationale Bank van België. Indien dit niet het geval is, is het zakencijfer het cijfer dat vermeld is in de rubriek van de jaarrekening dat opgesteld is volgens het schema dat van toepassing is in de staat waar de Verzekerde aan deze verplichting onderworpen is. De premie wordt berekend op basis van dit zakencijfer volgens het percentage vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Het systeem van de voorlopige en de definitieve premie dat voorzien is in Artikel 15 a. en b. hierboven, is van toepassing : het zakencijfer komt in de plaats van de vergoedingen. 12

13 HOOFDSTUK IV - DUUR EN OPZEGGING ARTIKEL 17 DUUR Behoudens andersluidende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, is de overeenkomst gesloten voor de duur van een jaar, desgevallend vermeerderd met het deel van het jaar tussen de uitwerking van de overeenkomst en de eerst jaarlijkse vervaldag. De overeenkomst wordt vervolgens hernieuwd voor opeenvolgende periode van een jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief drie maanden voor het verstrijken van de lopende verzekeringsperiode. ARTIKEL 18 MODALITEITEN EN GEVOLGEN VAN DE OPZEGGINGEN Behoudens hetgeen in de artikelen 10 en 13 vermeld is, dient elke opzegging te geschieden hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexploot, hetzij door de afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Bij volledige opzegging, wordt het deel van de premie die betrekking heeft tot de verzekeringsperiode ná de datum van uitwerking van de opzegging op het krediet van de Verzekerde geschreven binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van deze datum. Bij gedeeltelijke opzegging is de bepaling van het vorige lid enkel van toepassing op het deel van de premie dat met deze vermindering overeenstemt en in de mate van deze vermindering. Hetzelfde geldt in geval van vermindering van de verzekeringsprestaties. Tenzij de datum van de uitwerking van de opzegging duidelijk vermeld is hebben de opzeggingen die hierna genoemd worden enkel uitwerking van het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de brief bij de post. ARTIKEL 19 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERAAR De Verzekeraar kan de overeenkomst gedeeltelijk opzeggen na het plaatsvinden van een schadegeval. Die opzegging geschiedt ten laatste één maand na de laatste uitbetaling of de weigering tussen te komen. 13

14 Benevens de bepalingen van de artikelen 10 en 13, kan de Verzekeraar de overeenkomst in haar geheel opzeggen : mits voorafgaandelijke kennisgeving van tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de overeenkomst, met uitwerking op deze datum; binnen dertig dagen te rekenen van de ontvangst van een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag, met uitwerking bij het verstrijken van een termijn van acht dagen vanaf de afgifte van de aangetekende brief houdende opzegging; bij niet-betaling van de premie, met uitwerking bij het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief houdende opzegging; in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen door de Verzekerde op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, of wanneer in de loop van de overeenkomst het risico dermate is verzwaard dat de Verzekeraar in geen geval zou hebben verzekerd indien de verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan; in deze gevallen kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarvan hij hiervan kennis heeft gekregen; in geval van faillissement van de Verzekeringsnemer, ten vroegste drie maanden na het vonnis van faillietverklaring; bij het overlijden van de Verzekeringsnemer, binnen een termijn van drie maanden en veertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de Verzekeraar er kennis van heeft gekregen; na een schadegeval, ten laatste een maand na de laatste uitbetaling of de weigering om tussen te komen; wanneer bij verzwaring van het verzekerd risico, het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de Verzekerde geweigerd is, of indien bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, de Verzekerde niet gereageerd heeft en bijgevolg de wijziging van de overeenkomst niet op een officiële manier heeft aanvaard. De opzegging moet binnen een termijn van 15 dagen geschieden; wanneer de Verzekeringsnemer of de Verzekerde één van de verplichtingen die voortvloeien uit het ontstaan van een schadegeval niet nakomt met het opzet de Verzekeraar te misleiden, met uitwerking op de dag van de kennisgeving van de opzegging. 14

15 ARTIKEL 20 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERDE EN DOOR TOEDOEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER De Verzekerde kan de overeenkomst opzeggen : mits voorafgaandelijke kennisgeving van tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de overeenkomst, met uitwerking op deze datum; binnen de dertig dagen te rekenen van de ontvangst door de Verzekeraar van de voorafgetekende verzekeringspolis of het verzekeringsvoorstel aan dewelke een verzekeringsaanvraag gevoegd was, met onmiddellijke uitwerking. wanneer de Verzekeraar de overeenkomst ten dele opzegt na een schadegeval, binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de verzending door de Verzekeraar van de aangetekende brief, met uitwerking op de datum van de kennisgeving van de opzegging door de Verzekerde; wanneer in de loop van de overeenkomst en zonder dat het risico gewijzigd is de Verzekeraar het tarief verhoogt of de dekkingsvoorwaarden beperkt, met onmiddellijke uitwerking binnen de maand van de kennisgeving door de Verzekeraar; na een schadegeval, ten laatste een maand na de laatste uitbetaling of de weigering om tussen te komen, met uitwerking van een maand na de kennisgeving van de opzegging door de Verzekerde aan de Verzekeraar; binnen een termijn van een maand te rekenen van het verzoek van de Verzekerde om de premie te verminderen tengevolge van een aanzienlijke en blijvende vermindering van het verzekerde risico, en dit enkel indien de Verzekeraar en de Verzekerde het niet eens worden over de nieuwe premie, met uitwerking een maand na de kennisgeving van de opzegging door de Verzekerde aan de Verzekeraar. De overeenkomst kan door toedoen van de Verzekeringsnemer opgezegd worden : bij overlijden van de Verzekeringsnemer, door zijn rechthebbenden binnen een termijn van drie maanden en veertig dagen te rekenen van het overlijden; bij faillissement van de Verzekeringsnemer, door de curator binnen een termijn van drie maanden na het vonnis van faillietverklaring, met onmiddellijke uitwerking. 15

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie