VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-"

Transcriptie

1 VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het contract verstaat men door : de maatschappij : de verzekeringsonderneming vermeld in de bijzondere voorwaarden, waarmee de overeenkomst gesloten wordt. de verzekeringsnemer : de vereniging vermeld in de bijzondere voorwaarden, die de overeenkomst met de maatschappij sluit, in de overeenkomst aangeduid als de vereniging. de verzekerde : iedere persoon van wie de aansprakelijkheid door de overeenkomst gedekt is. de benadeelden : de personen die schade hebben geleden welke aanleiding geeft tot toepassing van de overeenkomst alsook hun rechthebbenden. in beheer geacht worden te zijn aangemeld op de datum van de eerste aanmelding. c) Indien gedurende de verzekerde periode de vereniging of de verzekerden kennis krijgen van omstandigheden waaruit redelijkerwijze mag afgeleid dat ze aanleiding kunnen geven tot een eis tot schadevergoeding ingesteld tegen de verzekerden en indien ze deze omstandigheden gedurende de verzekerde periode aanmelden bij de maatschappij, alsmede de reden waarom ze verwachten dat daaruit een eis tot schadevergoeding zal volgen en alle relevante details, data en personen, dan zal elke eis tot schadevergoeding die nadien wordt ingesteld tegen de verzekerden en die gegrond is op deze omstandigheden geacht worden te zijn aangemeld op de datum van de eerste aanmelding. DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel 1 De overeenkomst heeft tot doel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden te dekken zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden. Artikel 2 De waarborg van de maatschappij is voor elk schadegeval beperkt tot de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde sommen. Ten belope van deze waarborg betaalt de maatschappij de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding. De maatschappij betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding. De maatschappij betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook honoraria en de kosten van de advokaten en de deskundigen, maar alleen in zover die kosten door haar of met haar toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. In de context van de beschikkingen van de wet van wordt de betaling van interesten, kosten en honoraria zoals voorzien in art. 82 van de wet van en waarvan hierboven sprake, evenals de reddingskosten geviseerd in art. 52 van de wet van gelimiteerd overeenkomstig de beschikkingen van het K.B. van , zoals uiteengezet in artikel 24 hierna. Artikel 3 Zijn uit de waarborg gesloten : Van de uitsluitingen wordt melding gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL Artikel 4 a) De vereniging of de verzekerden zijn ertoe gehouden elke eis tot schadevergoeding die zou kunnen gedekt zijn onder onderhavige polis schriftelijk aan te melden bij de maatschappij binnen de 30 dagen nadat ze er kennis van hebben. De aangifte dient minstens volgende gegevens te bevatten : aard en datum van de ten laste gelegde fout in beheer datum en bedrag van de eis tot schadevergoeding door verzekerde(n) voorziene bedrag kopij van de dagvaarding of van elk ander relevant document. b) Indien gedurende de verzekerde periode een eis tot schadevergoeding werd aangemeld bij de maatschappij, dan zal elke eis tot schadevergoeding die nadien wordt ingesteld en die gegrond is op dezelfde fout Artikel 5 Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechterlijke belangen en in zover de belangen van de maatschappij en van de verzekerde samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. De maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. Die tussenkomst van de maatschappij houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem geen nadeel berokkenen. De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de verzekeringsnemer medegedeeld. De maatschappij die de schadevergoeding betaald heeft, treed in de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen toebehoren. Artikel 6 Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming van de maatschappij, is haar niet tegenwerpbaar. Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de maatschappij geen grond opleveren om haar dekking te weigeren. Artikel 7 - OVERDRACHT VAN DE STUKKEN Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechterlijke dokumenten moeten door de verzekerde aan de maatschappij of elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon bezorgd worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of betekend. Artikel 8 - NIET-VERSCHIJNING Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de Rechtband bevolen onderzoeksmaatregel, moet bij de schade die de maatschappij zou hebben geleden vergoeden. Artikel 9 - RECHTEN VAN DE BENADEELDE a) Eigen recht van de benadeelde : Deze verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de maatschappij. De door de maatschappij verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde. b) Tegenstelbaarheid van de excepties, nietigheid en verval van recht : 1) Bij de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen de exepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend

2 uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor of na het schadegeval heeft voorgdaan, aan de benadeelde niet worden tegengeworpen. BESCHRIJVING EN WIJZIGING VAN HET RISICO / MEDEDELINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER Artikel 14 7 Indien de nietigverklaring, de opzegging, de beëindiging of de schorsing van de overeenkomst geschied is voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan, kan zij echter aan de benadeelde worden tegengeworpen. 2) Voor de andere soorten burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen kan de maatschappij slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat. Artikel 10 - RECHT VAN VERHAAL VAN DE MAAT- SCHAPPIJ OP DE VERZEKERINGSNEMER De maatschappij heeft, voor zover zij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst, de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal tegen de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is. De maatschappij is op straffe van verval van haar recht van verhaal verplicht de verzekeringsnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, kennis te geven van haar voornemen om verhaal in te stellen zodra zij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is. Artikel 11 - OPZEG NA SCHADEGEVAL Behoudens andersluitend beding in de bijzondere voorwaarden, behoudt de maatschappij zich het recht voor de overeenkomst na het zich voordoen van een schadegeval op te zeggen. De verzekeringsnemer beschikt in dat geval over hetzelfde recht. De opzegging geschiedt ten laatste een maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De verzekeringsnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij. Indien op sommige schriftelijke vragen van de maatschappij niet wordt geantwoord, bv. op de vragen in het verzekeringsvoorstel, en de maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval van bedrog later niet meer op dat verzuim beroepen. Dit is eveneens het geval indien de maatschappij de overeenkomst zonder een behoorlijk ingevuld verzekeringsvoorstel heeft gesloten. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist mededelen van gegevens, komen haar toe. Wanneer het verzwijgen of het onjuist mededelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij, binnen de termijn van één maand, te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist mededelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist mededelen. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen. Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist mededelen van gegevens kennis heeft gekregen. BETALING DER PREMIES Artikel 12 De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden op verzoek van de maatschappij of van elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. Artikel 13 De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringsnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. De schorsing van de dekking, of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzekeringsnemer van de achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechterlijke uitspraak, een einde aan die schorsing. Wanneer de maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het eerste lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien de maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid. Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. Geen enkel ongeval overkomen tijdens de periode van dekkingsschorsing valt ten laste van de maatschappij. Artikel 15 In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringsnemer de verplichting, om onder de voorwaarden van artikel 14, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen. Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring. Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen. Artikel 16 - WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGS- VOORWAARDEN EN VAN HET TARIEF Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringsnemer van deze aanpassing in kennis minstens 90 dagen vóór die vervaldag.

3 De verzekeringsnemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. De in vorige lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van artikel 17. Artikel 22 - TEKSTWIJZIGINGEN Verwijzigingen, verbeteringen met doorhalingen of afwijkingen, kortom elke wijziging aangebracht aan de gedrukte of geschreven polisclausules zijn slechts aan de maatschappij tegenstelbaar voor zover zij ter goedkeuring voorzien zijn van de paraaf of stempel van de direktie van de maatschappij. 8 Artikel 23 - PLURALITEIT VAN VERZEKERINGEN DUURTIJD-VERNIEUWING, EINDE VAN DE OVEREENKOMST Artikel 17 De duur van de overeenkomst is één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij ze door een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode, werd opgezegd. Artikel 18 De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen : tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig art. 17. in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico in de loop van de overeenkomst. in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving van het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in art. 15. in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig art. 13. Behoudens andersluidend beding zoals voorzien in art. 11, na elke schade-aangifte, maar uiterlijk een maand na de uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. Artikel 19 De verzekeringsnemer kan de overeenkomst opzeggen : Tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig art. 17. behoudens andersluidend beding zoals voorzien in art. 11, na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door de maatschappij van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of alleen van het tarief, overeenkomstig art. 16. in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in art. 15. wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum een termijn van meer dan één jaar verloopt. Deze opzegging dient betekend, uiterlijk drie maanden vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst. Voor wat de poliswaarborgen betreft die de vergoeding van schade beogen wordt, in geval van pluraliteit van verzekeringen die simultaan hetzelfde belang tegen dezelfde risico s dekken, de last van het schadegeval verdeeld konform de bepalingen en overeenkomsten in het kader van art. 45 van de wet van op de landsverzekeringsovereenkomst. Artikel 24 - INTERESTEN, KOSTEN, REDDINGSKOSTEN 1. De in artikel 82 van de wet van L.V.O. bedoelde interesten en kosten worden integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en de interesten en kosten per verzekeringsnemer en per schadegeval het verzekerde totaalbedrag niet overschrijdt. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de interesten en kosten evenwel beperkt tot : 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank ; 20 miljoen frank plus 20 % van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt ; 100 miljoen frank plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag van 400 miljoen frank interesten en kosten. 2. De reddingskosten bedoeld in artikel 52 van de wet van L.V.O. worden integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en van de reddingskosten per verzekeringsnemer en per schadegeval het verzekerde maximumbedrag niet overschrijdt. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten beperkt tot : 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank ; 20 miljoen frank plus 20 % van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt ; 100 miljoen frank plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag van 400 miljoen frank reddingskosten. 3. De bedragen bedoeld in 1 en 2 zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). Artikel 20 De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikels 13, 16 en 17, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. De opzegging van de overeenkomst door de maatschappij na aangifte van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekeringsnemer, of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. Artikel 21 - MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN De voor de maatschappij bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan één van haar zetels in België of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangeduide persoon. De voor de verzekeringsnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door de maatschappij gekende adres.

4 9 VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- STANDAARD BIJZONDERE VOORWAARDEN I. OMSCHRIJVING VAN HET VERZEKERD RISICO 1. Voorwerp van de verzekering Onderhavige polis heeft tot doel, binnen de perken der algemene en bijzondere voorwaarden, de geldelijke gevolgen te waarborgen ingevolge gedurende de verzekerde periode tegen de verzekerde(n) of de maatschappij schriftelijk ingestelde eisen tot vergoeding van een tijdens diezelfde periode voorgevallen schade die de verzekerden kan worden ten laste gelegd naar aanleiding van fouten in beheer begaan binnen hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de uitvoering van hun mandaat van beheerder : a) op grond van de contractuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit de lastgevingsovereenkomst krachtens de beschikkingen van artikel 1991 ev. B.W.: via een actio-mandati door de vereniging of haar wettige of statutaire vertegenwoordigers ; b) op grond van de aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 13 van de wet van met betrekking tot het door de beheerders overdragen van bevoegdheden officieel vermeld in een Proces-Verbaal van de Raad van Beheer : door de vereniging. c) op grond van de extra-contractuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit de aquiliaanse aansprakelijkheid krachtens de beschikkingen van artikels 1382 en 1383 B.W. : 1) door de vereniging of haar wettige of statutaire vertegenwoordigers voor zover de voorwaarden voor de samenloop met de contractuele aansprakelijkheid in hoofde van de lastgevingsovereenkomst aanwezig zijn en waarbij zowel fout als schade een extra-contractueel karakter hebben ; 2) door derden, leden van de vereniging en medecontractanten van de vereniging, voor zover de voorwaarden van coëxistentie aanwezig zijn waarbij het schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot contractuele aansprakelijkheid tegenover de vereniging en tot aquiliaanse aansprakelijkheid tegenover derden. De contractuele fout dient m.a.w. een delictueel karakter te hebben tegenover de derde benadeelde en aan deze laatste een andere schade veroorzaken dan de schade die resulteert uit de wanuitvoering van de lastgevingsovereenkomst tegenover de vereniging. 2. Definities Sportvereniging Onder de polis bedoelde sportvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk die het beheren en organiseren van sportactiviteiten tot doel heeft. De verzekerden Iedere natuurlijke persoon al dan niet vertegenwoordiger van een rechtspersoon, optredend als huidige en toekomstige door de algemene vergadering van de vereniging benoemde beheerder. Uitbreiding : De waarborgen zijn verworven voor de eisen tot schadevergoeding ingesteld tegen de erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers en rechthebbenden van overleden of onbekwaam verklaarde verzekerden of van verzekerden in staat van persoonlijk onvermogen of die om een uitstel van betalen of een concordaat hebben verzocht, wegens fouten in beheer begaan door de verzekerden en gedekt onder onderhavig contract. De geldelijke gevolgen De schadevergoedingen en de verdedigingskosten die de verzekerden persoonlijk moeten betalen naar aanleiding van een vonnis, arrest, arbitrage of een door de maatschappij voorafgaandelijk en schriftelijk goedgekeurde overeenkomst ingevolge een onder de toepassing van de polis vallende eis tot schadevergoeding. Fout in beheer Een overtreding van de wettelijke of statutaire bepalingen, een fout of nalatigheid in verband met het beheer of het toezicht, iedere tekortkoming, een verzuim, vergissing, onjuistheid, verkeerde verklaring, weglating of een andere foutieve daad in verband met het beheer of het toezicht van de vereniging door één of meerdere verzekerden gesteld. Alle eisen tot schadevergoeding die betrekking hebben op eenzelfde fout in beheer zullen als eenzelfde schadegeval worden behandeld, met als datum deze van de eerste tegen de verzekerde(n) ingestelde eis tot schadevergoeding ; samenhangende of doorlopende fouten in beheer zullen als één fout in beheer worden beschouwd met als datum deze van de eerste dergelijke fout.

5 10 De verzekerde periode Tijdspanne tussen de ingangsdatum van het contract en de datum van het einde van de overeenkomst. Het verzekeringsjaar Periode van maximaal 12 maanden tussen : de ingangsdatum en de eerste vervaldag ; 2 opéénvolgende vervaldagen ; de laatste vervaldag en de datum van het einde van de overeenkomst. Sunset clause De waarborgen zijn verworven voor eisen tot schadevergoeding die schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde(n) of de maatschappij gedurende de termijn van 36 maanden die volgt op het einde van onderhavige overeenkomst en die betrekking hebben op schades die zich tijdens de verzekerde periode hebben voorgedaan in zoverre bij het einde van onderhavige overeenkomst het risico niet door een andere maatschappij gedekt is of die betrekking hebben op daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade en die zich tijdens de duur van de verzekerde periode hebben voorgedaan en aan de maatschappij werden medegedeeld. II. DE VERZEKERDE WAARBORGEN 1. Bedrag van de waarborg en vrijstelling Het gewaarborgd bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden vormt de maximale tussenkomst van de maatschappij voor alle eisen tot schadevergoeding die eenzelfde verzekeringsjaar betreffen. Voor elke eis tot schadevergoeding zal de maatschappij slechts de geldelijke gevolgen dragen die de in de bijzondere voorwaarden bepaalde vrijstelling overschrijden. De polisvoorwaarden van toepassing op een eis tot schadevergoeding zullen deze zijn van kracht gedurende het verzekeringsjaar gedurende hetwelk de schade die aanleiding geeft tot de eis tot schadevergoeding zich voordeed. Dit geldt eveneens voor eisen tot schadevergoeding die worden ingesteld tegen de verzekerde(n) of de maatschappij gedurende de termijn van 36 maanden die volgt op het einde van onderhavige overeenkomst, wanneer het risico niet door een andere maatschappij is gedekt zoals voorzien in de Sunset clause hierboven. 2. In geval een eis tot schadevergoeding wordt ingesteld tegen de vereniging en de verzekerden zullen de schadevergoedingen en de verdedigingskosten redelijkerwijze worden verdeeld tussen deze betrokken partijen. 3. De door de maatschappij geregelde bedragen zullen haar, indien zou blijken dat de waarborg niet verworven was, door de verzekerden worden terugbetaald onder voorbehoud dat zulks voor wat de geregelde verdedigingskosten betreft niet in tegenspraak is met de bepalingen van artikel 82 van de wet van Uitsluitingen 1) Eisen tot schadevergoeding ingesteld door of namens één of meerdere verzekerden tegen één of meerdere andere verzekerden. 2) De eisen tot schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit : a) een persoonlijk voordeel, een profijt of een beloning op dewelke de verzekerden geen recht hadden ; b) een opzettelijk veroorzaakt schadegeval en opzettelijke fouten ; c) een geding ingesteld voor of hangend op de ingangsdatum van huidig contract of gebaseerd op dezelfde of hoofdzakelijk dezelfde handelingen dewelke aan de basis van dat vroegere geding lagen ; Wanneer een uitsluiting bedoeld onder 2)a en 2)b hierboven in werkelijkheid het gevolg is van een fout in beheer toe te schrijven aan één of meerdere verzekerden is zij niet tegenstelbaar tegen de andere verzekerden ook niet in de gevallen waarvoor bij voorbaat een solidaire aansprakelijkheid wordt voorzien. 3) De eisen tot schadevergoeding rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd op, voortvloeiend uit of betrekking hebbend op : a) een reële, potentiële of veronderstelde pollutie of een besmetting van de bodem, de lucht of het water door het ontsnappen, storten, verspreiden of vrijkomen van om het even welke polluerende of besmettende substantie ;

6 11 b) een nucleaire of radioactieve besmetting ; ionizerende of andere stralingen afkomstig van om het even welk nucleair, radioactief of soortgelijk materiaal of van afvalmateriaal afkomstig van de verbranding van nucleair, radioactief of soortgelijk materiaal ; c) een verzoek polluanten of nucleair, radioactief of soortgelijk materiaal of afvalmateriaal te behandelen, te verwijderen, te neutralizeren of op te ruimen ; d) lichamelijke, immateriële en morele schade alsook vernieling, beschadiging of verlies van een materieel goed ; e) aansprakelijkheidsrisico s eigen aan de vereniging zelf, normaal verzekerbaar door andere verzekeringspolissen, zoals risico s in verband staand met het feit van het door de vereniging organiseren van of deelnemen aan activiteiten of evenementen (van sportieve aard of andere) in het kader van het verenigingsleven. Voor het verzekeren van de aansprakelijkheid in de context van dergelijke activiteiten en evenementen wordt verwezen naar het art. 5 -Algemene beschikkingen- hierna - Connexe verzekeringspolissen - ; f) strafrechtelijke, administratieve of fiscale boetes ; g) het niet afsluiten van een wettelijk verplichte verzekering of het niet afsluiten of op bewust onvoldoende manier afsluiten van zaakverzekeringen met betrekking tot goederen eigendom van de vereniging of waarvan zij het gebruik of de bewaring heeft. h) vermogensrechtelijke verplichtingen voortspruitend uit schriftelijke verbintenissen door een verzekerde tegenover derden aangegaan, zoals borgtocht, waarborg, garantiestelling, e.d. 4) De eisen tot schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit handelingen gesteld als beheerder van een andere vereniging zonder winstoogmerk dan de onderschrijvende vereniging. 5) Rechtspersoonlijkheid Is eveneens uitgesloten : elke vorm van aansprakelijkheid die specifiek in hoofde van de verzekerden zou ontstaan naar aanleiding van het feit dat de vereniging zoals voorzien in artikel 26 van de wet van haar rechtspersoonlijkheid niet meer tegen derden kan tegenstellen. 5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid Eisen tot vergoedingen van schades die het gevolg zijn van handelingen door een verzekerde gesteld buiten de perken van zijn mandaat, vallen slechts onder polistoepassing in geval de vereniging in dergelijke situatie gebonden zou worden geacht t.o.v. een medecontractant op grond van een schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid ingeroepen in hoofde van de verzekerde en de vereniging deze laatste hiervoor contractueel aanspreekt. Enkel schade-eisen in deze laatste context zijn in de gegeven situatie door de polis gewaarborgd voor zover uiteraard zij niet onder toepassing van een uitsluiting vallen. 6. Eigen recht van de benadeelde ( Artikel 9 der algemene voorwaarden / Artikels 86 en 87 van de wet van ) In de context van de aan de benadeelde persoon tegenstelbare excepties, nietigheid en verval van recht die hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat wordt onder schadegeval bedoeld : het schadeverwekkend feit. III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN 1. Territorialiteit Onderhavig contract dekt de eisen tot schadevergoeding ingesteld tegen de verzekerden in de gehele wereld, behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden. 2. Jurisdictie Onderhavig contract is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Eventuele geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 3. Duur van het contract Onderhavig contract vangt aan voor een duur van 12 maanden op de datum bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het contract wordt vervolgens hernieuwd voor gelijkaardige periodes, behoudens bij opzeg drie maanden voor de vervaldag conform de bepalingen van de wet van

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie