leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist"

Transcriptie

1 leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

2 Unieke visie De Business Data Scientist leergang is gebaseerd op een model met drie assen: Inleiding 1. Allereerst is er de functionele as van de data science. We leven in het tijdperk van Big Data. Organisaties beschikken Hoe bepaal je de informatiebehoefte (richten), hoe over een overvloed aan data. Data is een productiefactor ontsluit en analyseer je de relevante data (verzameling geworden. Door er op de juiste wijze gebruik van te maken en analyse), hoe verwerk je die data tot relevante voor- kan dit veel concurrentievoordeel opleveren. Spekkoper zijn stellen (interpretatie en verwerking) en hoe maak je die organisaties die daartoe beter in staat zijn dan anderen. Business Data Scientists spelen bij het tot waarde brengen die voorstellen actionable (verspreiding). 2. Dan is er de sociaal-organisatorische as. Ieder van van data een sleutelrol. Als Data Scientist hebben zij de de functionele activiteiten gebeurt in een sociale en know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. organisatorische context waarbij opdrachtgevers Die technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat niet. en andere stakeholders belangen hebben. Hoe ga je Het is juist de kunst om data in te zetten ter verbetering met die belangen om en hoe zorg je ervoor dat van het bedrijf en haar resultaat. Dit betekent dat data op de voorstellen die je als Business Data Scientist maakt businessrelevantie wordt geïnterpreteerd en vertaald naar ook daadwerkelijk in de business landen? product- en/of dienstinnovaties die intern moeten worden 3. Tenslotte is er de instrumentele as. Om je functionele verkocht. Het kunnen vinden van de aansluiting bij de activiteiten uit te voeren en je sociaal-organisatorische business is de meerwaarde van de Business Data Scientist. doelen te bereiken heb je instrumenten nodig. Die meerwaarde maakt dat aan Business Data Scientists Hoe betrek je al in een vroegtijdig stadium relevante een grote behoefte bestaat. partijen bij de richtactiviteit? Hoe zorg je ervoor dat de Daarom biedt de Radboud Management Academy in samen- resultaten van de interpretatie en verwerking voldoende werking met Business & Decision de leergang Business Data begrijpelijk en aantrekkelijk zijn voor de business. Scientist aan. Maar ook, welke technieken bestaan er om bepaalde soorten data te ontsluiten en te analyseren? Business De leergang is daarmee gebaseerd op een unieke visie op het vakgebied en leert je van daaruit te reflecteren op de positie van de Business Data Scientist in jouw organisatie. Tevens helpt de leergang bij het verwerven van praktische Scientist competenties. Met behulp van de casus Future Enterprises Ltd., Een Business Data Scientist verenigt drie eigenschappen in zich. Hij of zij beschikt over het vermogen om: op basis van businesskennis bedrijfsrelevante analyses die als een rode draad door de leergang loopt, krijg je niet alleen zicht op de rol van de drie assen in data science, maar leer je er ook praktisch mee om te gaan. In het kader van de casus werken cursisten in een team te maken uit de beschikbare data. Analyses die resulteren aan opdrachten. Ieder team is samengesteld uit cursisten in voor de bedrijfsvoering relevante informatie. Deze com- met complementaire eigenschappen op het gebied van data ponent betreft vooral het business denken, d.w.z. kennis sciences, zodat niet alleen wordt geleerd van de docenten, van de toepassing van business modellen naast de theorie en de probleemgerichte praktijkcase maar zeker het vermogen zich snel sectorkennis eigen te maken ook van elkaar. met behulp van moderne technologie data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten. Voor wie? Zeker de technieken en applicaties maken op dit moment De leergang richt zich op professionals die werkzaam zijn een enorme ontwikkeling door (met technieken als of een loopbaan ambiëren in het werken met data en/of ook Hadoop, R etc, etc). Deze component betreft het businessanalyse. We streven naar een evenwichtig vermogen relevante technieken te herkennen, zich samengestelde groep waarin verschillende achtergronden eigen te maken en toe te passen vertegenwoordigd zijn. de geproduceerde kennis actionable te maken door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) Toelatingseisen onder de aandacht te brengen van decision makers. Academische-/HBO-opleiding met achtergrond in bedrijfs- Deze component betreft vooral het sociaal interactieve kunde, bedrijfseconomie of informatiekunde/informatie- vermogen van de Business Data Scientist. technologie. Werkzaam op academisch denk- en werkniveau.

3 Programma 1 The science of data science In deze module staat de context van data science centraal. Data is in 2015 een belangrijke productiefactor voor orgaisaties en dient daarmee gericht georganiseerd te worden. De fundamenten van data science worden behandeld: Wat zijn data, informatie, kennis en intelligence? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wat is data science? Een procesmatige benadering van data science geeft de cursist grip op zijn of haar werkgebied. In deze module maken we een start met de casus en een persoonlijk werk/ontwikkelplan. 2 Data analytics Deze module gaat in op data, data-analyse en tooling. Behandeld worden onder andere verschillende soorten data, het proces van dataverwerving en verwerking, soorten analyses, tools en toepassingen. Er wordt ingegaan op het maken van keuzes, wanneer zet je welke techniek in. Daarbij worden ook verschillende volwassenheidsniveau s onderscheiden. Tevens wordt vanuit het perspectief van de business data scientist gekeken naar privacy wetgeving/europese wetgeving en bescherming van persoonsgegevens. In deze module wordt in de casus veel aandacht besteed aan werken met data. 3 Business analytics In deze module staat de rol van business modellen in informatie- en analyseprocessen centraal. Vanuit een informatiekundig perspectief wordt de rol van modellen (theoretisch) behandeld en praktisch geïllustreerd. Hoe kan met behulp van modellen informatie of kennis worden geproduceerd? Daarnaast worden relevante business modellen behandeld. In eerste instantie is daarbij gekozen voor modellen die een strategisch perspectief op de organisatie werpen. Dit betekent dat zowel modellen aan bod komen die worden gebruikt voor interne (productportfolio-)analyse, als modellen die voor externe (omgevings-)analyses geschikt zijn. Net als in de andere modulen wordt de verworven kennis direct toegepast in de casus. 4 Tactics of the Business Data Scientist In dit blok staat het realiseren van de toegevoegde waarde van data centraal. Belangrijk is daarbij dat de uiteindelijke toegevoegde waarde van data ontstaat in een sociaal interactieve context van opinievormers en beslissers. In een dergelijke context moet de business data scientist kennis produceren en op basis daarvan doelgerelateerd voorstellen verkopen. In dit blok wordt de inhoudelijke als ook sociale context van besluitvorming behandeld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen methoden en technieken voor het presenteren van data/kennis (infographics) en het beargumenteren/debatteren dat een rol speelt in de sociaal interactieve context van de presentatie. Ook besteden we in dit blok aandacht aan de ethiek van dataverwerking en -gebruik. Met name de veranderende grenzen van consumenten en gebruikers worden hier besproken als contingente factoren voor het werk van de business data scientist. 5 Interactive learning session with the CEO of Future Enterprises Ltd. Gedurende de gehele cursus vormt de casus Future Enterprises Ltd. de rode draad die door de modules loopt. Doel van de casus is per module praktisch te oefenen met de stof waarmee kennis is gemaakt. In dit blok komt de opdracht die ieder team aan het begin van de cursus heeft gekregen tot een eindpunt. De databewerkingen en -analyses die hebben plaatsgevonden in de context van de opdracht moeten in een eindpresentatie worden verwerkt en aan de opdrachtgever (MT van Future Enterprises Ltd.) worden gepresenteerd. Kerndocenten De begeleiding is in handen van docenten met jarenlange ervaring in het vakgebied: Alex Aalberts > linkedin.com/alex aalberts Jan Achterbergh > linkedin.com/jan achterbergh Egbert Philips > linkedin.com/egbert philips Tames Rietdijk > linkedin.com/tames rietdijk Wat levert het u op? De bijeenkomsten en de behandeling van de literatuur en de casusvormen stellen de cursist in staat: 1. een helder beeld op te bouwen van het belang, de relevantie en de inhoud van de functie van business data scientist zoals die in ondernemingen vorm krijgt 2. actueel inzicht te verwerven over de toegenomen rol van data in de samenleving in het algemeen en bedrijfsvoering in het bijzonder 3. met behulp van moderne technologie data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten 4. op basis van business kennis bedrijfsrelevante analyses te maken uit de beschikbare data 5. geproduceerde kennis actionable te maken door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) onder de aandacht te brengen van decision makers.

4 Praktische informatie Data De leergang bestaat uit 5 modules van 2 aaneengesloten dagen (inclusief overnachting). De leergang vindt plaats op de volgende data: donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015 woensdag 27 en donderdag 28 mei 2015 donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2015 woensdag 9 en donderdag 10 sept 2015 donderdag 1 en vrijdag 2 okt 2015 Locatie Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist Kosten De kosten van de opleiding bedragen 6.950, (vrijgesteld van BTW). Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, overnachtingen en catering. Groepsgrootte De maximale groepsgrootte is 15 cursisten. De leergang vindt alleen doorgang bij voldoende deelname. Inschrijving en intake Het ingevulde inschrijfformulier, vergezeld van een cv en pasfoto, kunt u retourneren aan: Radboud Management Academy, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen. Vervolgens zal de inhoudelijk coördinator telefonisch contact met u opnemen om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Certificaat Na het succesvol afronden van de leergang ontvangt u een certificaat van de Radboud Management Academy. Voorwaarde is actieve deelname aan alle bijeenkomsten. Informatie Voor meer informatie over de leergang Business Data Scientist kunt u contact opnemen met: Radboud Management Academy, mr. Erik Lazeroms, of Kort profiel van RMa en B&D Radboud Management Academy: De Radboud Management Academy (RMa) is een academische leerplaats waar managers, professionals en wetenschappers met elkaar in dialoog gaan over de samenleving van nu en morgen. En over de organisaties en instituties in die samenleving. Hier discussiëren zij over de steeds complexere problemen waar zij voor staan. En zoeken zij een benadering waarin vanuit meerdere perspectieven een bijdrage wordt geleverd aan oplossingen. Bij de Radboud Management Academy kunt u kiezen uit korte en langlopende trajecten. Deze kunnen de vorm hebben van een universitaire Master of Science, post-master of leergang. Of u doet een aanvraag voor een maatwerktraject. Alle opleidingen zijn volledig gericht op de actuele praktijk. De Radboud Management Academy (RMa) is sinds 1991 de business school van de faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Voor meer informatie: Business & Decision: Business & Decision Nederland is een onderdeel van de Business & Decision Group. Business & Decision is opgericht in 1992 en uitgegroeid tot een internationaal adviesbureau met ongeveer 2600 medewerkers, gevestigd in 16 landen. Op basis van jaren internationale ervaring leveren we wat een klant nodig heeft om de informatievoorziening in het bedrijf beter te laten functioneren. Als Business & Decision helpen wij onze klanten met vraagstukken rondom het verbeteren van de bedrijfsvoering met behulp van informatie. Business & Decision Nederland is gespecialiseerd in het leveren van IT oplossingen en strategisch advies op het gebied van Business Intelligence, Enterprise Information Management, CRM, Campaign Management en Case Management. Wij stimuleren innovatie door het implementeren van innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde. Dit geeft ons de kans om onszelf te onderscheiden van anderen en om in te spelen op de huidige markt. Wij helpen onze klanten te zorgen dat informatie gaat helpen in het bereiken van concurrentievoordeel. Voor meer informatie: Informatiebijeenkomst Op woensdag 4 maart 2015 vindt van 19:30-21:00 uur een informatiebijeenkomst plaats. Locatie: Vergadercentrum Oudlaen, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden via:

5 Inschrijf for mu lier leergang Business Data Scientist Ondergetekende, naam en voor let ters (evt. titel): roep naam ( m/ v): geboor te da tum + geboor te plaats: privé adres: post co de + woon plaats: tele foon: mobiele telefoon: zake lijk orga ni sa tie: adres: post co de + ves ti gings plaats: post bus num mer: post co de + plaats: tele foon: mobiele telefoon: fax: func tie: afde ling: factuuradres organisatie: t.a.v.: adres: post co de + plaats: schrijft zich hier mee in voor de leergang Business Data Scientist (start 23 april 2015). Ondergetekende is, bij definitieve toelating, gehouden aan de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit inschrijfformulier en verplicht zich tot het voldoen van het cursusgeld van 6.950, (vrijgesteld van BTW) op rekening t.n.v. Stichting KU Radboud Universiteit o.v.v. Inschrijving leergang Business Data Scientist april Het cursusgeld zal worden voldaan in: (aan krui sen wat gewenst is) 1 ter mijn datum: 2 ter mij nen van drie maanden hand te ke ning: Dit for mu lier dient u, ver ge zeld van een recente pas fo to en cur ri cu lum vitae te stu ren naar: Radboud Management Academy, Postbus 9108 (TvA ), 6500 HK Nijmegen tel , Indien de werkgever (mee)betaalt, handtekening werkgever: Aan deze inschrij ving kunnen geen rechten wor den ont leend. Plaatsing is defi ni tief na posi tief bericht van de Radboud Management Academy.

6 Enrolment and payment terms courses of Radboud Management Academy (RMa) 1 Enrolment for a course After enrolment in one of the courses of Radboud Management Academy (RMa), a course member receives a notification from RMa regarding to whether he/she will be admitted to the course. After a positive notification regarding admittance to the course, the course member has fourteen days for consideration, during which time the enrolment can be cancelled without charges. After the end of the fourteen days, registration is definitive. Admittance to one of the courses of RMa is personal, meaning that after the start of the course participation is restricted to the registered course member. 2 Terms of payment The course fee is mentioned on the enrolment form that is signed by the course member. The course fee must be paid before the expiry date that is mentioned on the invoice. A payment arrangement for the employer, related to the course fee, is acknowledged by way of an additional signature from the employer on the enrolment form. The course member however, remains personally accountable for the full payment of the course fee. 3 Payment in instalments The enrolment form of the course concerned mentions whether payment in instalments of the course fee is allowed. If a course member does not indicate he/she wants to make use of the possibility of payment in instalments, the course fee will be invoiced as one term. No extra charges apply to payment in instalments. 4 Late payment In case of late payment RMa, is authorised to deny access to a course as long as the payment obligation is not met. RMa is also authorised to terminate the relationship with the course member, in the event of late payment. 5 Cancellation of participation in a course Signing the enrolment form for one of the courses RMa provides, obliges the course member (after the expiry of the fourteen days for consideration) to pay the course fee that has been agreed upon. Cancellation of an enrolment, after the expiry of the fourteen days and before the course has been started, can only be done by means of a registered letter. The course member will be obliged to pay 10% of the course fee, as administration costs. When the mentioned letter is received 21 days or less before the start of the course, taking into account the fourteen days, 60% of the course fee is due (including the aforementioned administration costs). After the start of the course, RMa shall not refund the course fee, unless the start took place within the fourteen days for consideration. 6 Copyright courses The copyright/intellectual property of the courses RMa provides always belongs to RMa. Copying content of any of the courses is explicitly forbidden. 7 Applicability of terms By signing the enrolment form the participant/employer declares to have read and accepted the terms described above and the additional terms in the information brochure as well. 8 Dispute resolution This agreement shall be exclusively subject to Dutch law. All disputes that should arise following the implementation of the present agreement or other agreements, that may be the consequence of the former, shall be submitted to the competent judge in Arnhem. Radboud Management Academy, Radboud University Nijmegen, September 2014

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Sales Leadership Masterclass

Sales Leadership Masterclass Universiteit Nyenrode Sales Leadership Masterclass Geïntegreerde aanpak van alle facetten binnen het Salesproces Sales is, in many respects, the single most important function of any modern enterprise.

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

MBA op z n Rotterdams

MBA op z n Rotterdams Rotterdam Business School MBA op z n Rotterdams overtref jezelf 2 inhoud 3 Een praktijkgericht kennisinstituut 5 Een nuchtere aanpak 7 Aandacht en ontwikkeling 8 Het programma 11 Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie