Het EFBH-manifest voor de Europese verkiezingen van 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het EFBH-manifest voor de Europese verkiezingen van 2009"

Transcriptie

1 Het EFBH-manifest voor de Europese verkiezingen van 2009 Reageren op de economische crisis: investeringen steunen en de vraag opdrijven De gevolgen van de internationale financiële en economische crisis voor de economie in de Europese laden zullen wellicht in de tweede helft van 2009 volop tot uiting komen. De industriële sectoren vertegenwoordigd door de EFBH voorspellen massale ontslagen in de loop van 2009 en in sommige Lidstaten van de EU is de recessie nu al in een depressie uitgemond. De sociale impact van de crisis reikt zeer ver: de structurele werkloosheid bereikt pieken en tegelijk worden de werkloosheidsvergoedingen teruggeschroefd; in sommige landen volgen drastische loonsverlagingen na jaren van expansie, wat tot een rampzalige schuldenlast van privépersonen, de bedrijven en de overheid leidt; het risico op vreemdelingenhaat neemt toe naarmate de loonconcurrentie toeneemt en "werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld"; het risico op ondermijning van de sociale zekerheid en de bescherming van de werknemers, wanneer de crisis als voorwendsel voor de afzwakking van de werknemersrechten wordt misbruikt. De herstelplannen en stimuleringsmaatregelen die door de Lidstaten van de EU worden besproken en goedgekeurd, zijn duidelijk ontoereikend om de crisis tegen te gaan (bijlage 1 laat de omvang en de aard van de door de grote Lidstaten in februari 2009 goedgekeurde stimuleringsmaatregelen zien). De investeringen in de privésector zullen in de komende jaren zo goed als zeker afnemen, omdat iedereen zich op een vermindering van de schuldenlast zal vastpinnen. Daarom zijn gecoördineerde inspanningen op EU-niveau om de vraag te laten toenemen nodig, afgezien van de fiscale stimuleringsmaatregelen die in december 2008 en in maart 2009 op EU-niveau werden overeengekomen. 1 - zijn dringend nodig. Daarom vraagt de EFBH dat de Commissie en de Raad een uitvoering programma op EU-niveau lanceren met een minimumwaarde van 1% van het Europees brutosociaal product voor Europese investeringsprojecten die de vraag kunnen opdrijven en kunnen bijdragen tot een omkering van de depressiespiraal in de Europese economie. Het investeringsprogramma moet met het EUbeleid inzake klimaatwijziging worden afgestemd en zich concentreren op de Europese infrastructuur en netwerken evenals op CO²-bevorderlijke maatregelen in de industriële sectoren. Met deze aanpak zouden het scheppen van werkgelegenheid en een positieve ontwikkeling op het vlak van de klimaatwijziging hand in hand gaan. De bouw-, hout- en bosbouwsector vormen belangrijke sectoren waar de doelstellingen en het beleid van een duurzame ontwikkeling zouden kunnen worden geïmplementeerd. Gelijk loon voor gelijk werk In het heetst van de financiële, economische en sociale crisis die nu Europa treft, worden de Europese vakbonden geconfronteerd met een situatie waardoor sommige fundamentele vakbondsprincipes en principes van het EG-recht inzake gelijke behandeling en de eis van gelijk loon voor gelijk werk bedreigd worden door arresten van het Europees Hof van Justitie (HvJ) en 1 Toen de Europese Raad het in december 2008 eens werd over economische stimuleringsmaatregelen voor de hele EU ten bedrage van "ongeveer 200 miljard EUR", werd gezegd dat de Lidstaten zowat 170 miljard zouden moeten leveren en dat 30 miljard op EU-niveau zou worden bijgedragen. De som van 200 miljard EUR moet worden vergeleken met de herstelplannen van China (1.162 miljard EUR), de USA (627 miljard EUR) en Japan (590 miljard EUR). Tijdens de vergadering van de Europese Raad op 19 en 20 maart werd besloten 5 miljard EUR vrij te maken voor de aanleg van energie-infrastructuur en voor de plattelandsontwikkeling. Van de 3,975 miljard EUR voor energieprojecten wordt 2,3 miljard besteed aan gas- en elektriciteitsverbindingslijnen, 565 miljoen voor windenergieprojecten in zee en 1,05 miljard EUR voor projecten voor het opvangen en opslaan van koolstof. De voorwaarde is wel dat het geld in 2009 en 2010 wordt uitgegeven.

2 de weigering van de Europese Commissie om te handelen in overeenstemming met de eisen van de Europese Vakbeweging en het Europees Parlement. De vier arresten van het HvJ die de vakbondsrechten beperken en bonden en Lidstaten het recht ontzeggen om een gelijke behandeling van gedetacheerde werknemers te eisen, hebben betrekking op Viking, Laval, Rüffert en Commissie tegen Luxemburg. In de onderstaande pictogrammen vindt u een EFBH-analyse van de Europese gevolgen van de respectieve arresten in de zaken Laval, Rüffert en Commissie tegen Luxemburg, met andere woorden zij die te maken hebben met de Detacheringsrichtlijn. De arresten in de zaken Viking en Laval zijn nadelig, omdat ze stakingsrecht en het recht op vakbondsactie beperken. Ten eerste, omdat ze "proportionaliteitsbeginselen" vastleggen, die mogelijks ernstige economische gevolgen voor vakbonden kunnen hebben in geval van stakingen die door een rechtbank worden veroordeeld. Ten tweede, omdat ze stakingen en collectieve acties buiten de wet stellen en gedetacheerde werknemers arbeidsvoorwaarden opleggen die lager liggen dan de in de Detacheringsrichtlijn vastgelegde minimumvoorwaarden. Het arrest in de zaak Rüffert is nadelig, omdat het recht van een Lidstaat beperkt om in een openbare aanbesteding sociale voorwaarden voor gedetacheerde werknemers op te leggen, indien die voorwaarden de kern van minimumvoorwaarden zoals vastgelegd in de Detacheringsrichtlijn overstijgen. Het arrest in de zaak van de Commissie tegen Luxemburg is nadelig, omdat het het recht van de Lidstaten beperkt om via wetgeving arbeidsvoorwaarden op te leggen die zowel voor binnen- als buitenlandse gedetacheerde werknemers gelden en die de kern van minimumvoorwaarden zoals vastgelegd in de Detacheringsrichtlijn overstijgen. Het logische Europese gevolg van de vier arresten van het HvJ is dat de binnenmarkt voor loonconcurrentie tussen gedetacheerde werknemers openstelt. Dit druist in tegen de basisbeginselen van gelijke behandeling en "gelijk loon voor gelijk werk op hetzelfde grondgebied" en het overtreedt ook de beginselen inzake niet-discriminatie en gelijke behandeling zoals vastgelegd in de artikelen 39 tot en met 43 van het EG-Verdrag. Het is ook in tegenspraak met de beginselen zoals die op andere beleidsvlakken van de EU werden vastgelegd, bijvoorbeeld geen onderscheid op basis van het geslacht en het gelijkbehandelingsbeginsel uit de onlangs goedgekeurde Richtlijn over uitzendarbeid. Het is ook een inbreuk op de basisbeginselen op het vlak van welzijn en sociale cohesie, die de pijlers van het Europees sociaal model vormen. In de twee rapporten uit 1956 die de basis vormden voor het Verdrag van Rome - het Rapport Ohlin en het Rapport Spaak 2 - werden de grondbeginselen voor de Europese integratie vastgelegd. In die rapporten werd het vrij verkeer van kapitaal en arbeid beschouwd als fundamenteel voor de binnenmarkt en voor het scheppen van welzijn in Europa. Toch - en tevens een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van de welvaart - mag volgens die rapporten loonconcurrentie op een en hetzelfde grondgebied niet deel uitmaken van het vrij verkeer van werknemers, maar moet integendeel het principe van het gastland overheersen. 2 Het Rapport Ohlin (1956, IAO) over de sociale aspecten van de Europese economische samenwerking en het Rapport van Brussel (1956, Commissie Spaak) over de algemene gemeenschappelijke markt.

3 In de jaren 90 concludeerde een aantal rapporten die door de Europese Commissie in opdracht waren gegeven of gefinancierd, dat nationaal industrieel beleid die mikte op loonkostenbesparingen door middel van precaire banen of buitenlandse werknemers die lager dan binnenlandse verloond werken, indruisten tegen de beginselen van gelijke behandeling. Bovendien gaven ze aanleiding tot inefficiënte economieën en minder welvaart. 3 Net als in de Rapporten Ohlin en Spaak luidden de conclusies dat landen met hogere lonen en hogere productiviteit niet bang hoefden te zijn voor concurrentie van lageloonlanden, gezien het verschil in productiviteit. Het is van vitaal belang dat deze kennis in het licht van de huidige economische en sociale omwentelingen niet uit het oog verloren wordt. Het Europees Parlement heeft op de arresten van het HvJ gereageerd met de goedkeuring op 22 oktober 2008 van het Verslag "Wijzigingen in collectieve arbeidsovereenkomsten in de EU". Daarin wordt de Commissie opgeroepen wetgevende initiatieven te nemen om de effecten van de arresten ongedaan te maken. Een verpletterende meerderheid van 474 stemmen voor, 106 stemmen tegen bij 93 onthoudingen keurde het verslag van het Europees Parlement goed. Dit betekent dat een overgrote meerderheid van leden van het Europees Parlement in de belangrijkste politieke fracties - zowel in de oude als de nieuwe Lidstaten - stemden voor Europese beslissingen om de arresten teniet te doen. De Europese vakbonden en het Europees Parlement reageerden dan ook geschokt en met ongeloof op het formele antwoord op 21 januari 2009 van de Commissie op het verslag van het Europees Parlement, waarin gesteld werd dat de Commissie - voorlopig - geen nood aan wetgevende maatregelen op het Europese vlak, bijvoorbeeld een herziening van de Detacheringsrichtlijn, zag. De Commissie verwees integendeel naar de discussie over een "betere implementering" van de Richtlijn en "verdere analyse". De EFBH steunt het voorstel van het EVV voor een Protocol over sociale vooruitgang, dat bij de Verdragen dient te worden gevoegd en waarin wordt gesteld dat alle bepalingen inzake vrij verkeer van het Verdrag op een wijze dienen te worden uitgelegd die de grondrechten vrijwaart, dit alles in een ruimer concept van sociale vooruitgang inbedt en de arbeidsvoorwaarden en sociale stelsels in positieve zin harmoniseert. Bovendien roept de EFBH op korte termijn op tot een dringende herziening van de Detacheringsrichtlijn. De Richtlijn dient te worden herzien, vermits de arresten van het HvJ de betekenis van deze Richtlijn fundamenteel gewijzigd hebben. De Richtlijn is er nu niet langer een waarin minimumvoorwaarden vastgelegd zijn die door de Lidstaten en de sociale partners moeten worden toegepast en die een betere bescherming volgens het principe van de nietdiscriminatie garanderen. Integendeel, ze is nu een Richtlijn krachtens welke de Lidstaten en de sociale partners geen betere bescherming van de werknemers dan die van de minimumvoorwaarden zoals vastgelegd in de Richtlijn kan opleggen. 3 Voor de bouwsector kan naar het zogenaamde Rapport Atkins (1994) worden verwezen: "Strategieën voor de Europese bouwsector: een programma voor verandering". Een van de conclusies van het Rapport Atkins sloeg op de arbeidskosten en productiviteit en luidde als volgt: "Het extreme voorbeeld van Groot-Brittannië lijkt erop te wijzen (...) dat buitengewoon lage arbeidskosten contraproductief zijn en uiteindelijk leiden tot hogere kosten".

4 Een herziening van de Detacheringsrichtlijn De Detacheringsrichtlijn moet als volgt worden herzien: 1) Er moet worden verduidelijkt dat de "gunstigere" clausule uit artikel 3.7 van de Richtlijn verwijst naar de voorwaarden van de staat van ontvangst en garandeert dat betere voorwaarden dan de minimumvoorwaarden kunnen worden opgelegd. 2) Er moet worden verduidelijkt dat zowel wetgevende sancties en collectieve arbeidsonderhandelingen, met inbegrip van de mogelijkheid van collectieve actie, gewettigde middelen zijn om deze normen af te dwingen. 3) Het beginsel van gelijke behandeling en van "gelijk loon voor gelijk werk" moet uitdrukkelijk in de Richtlijn worden vastgelegd. 4) Overweging 22, waarin staat dat de Richtlijn "richtlijn geen afbreuk doet aan het recht van de Lidstaten om collectieve maatregelen te nemen ter verdediging van de belangen van beroepsgroepen", werd door het HvJ in het arrest Laval genegeerd en moet formeel als uitzondering in de nieuwe Richtlijn worden opgenomen. 5) Er moet - rekening houdend met de hierboven vermelde punten 1 tot en met 3 - worden verduidelijkt dat de wetgeving inzake openbare aanbestedingen een van de middelen zijn waarmee de Richtlijn kan worden toegepast. 6) De werkingssfeer van wat als "voorschriften op het vlak van openbare orde" (ordre public) kan worden beschouwd en die de Lidstaten afgezien van de minimumvoorwaarden zoals vastgelegd in de Richtlijn kunnen toepassen, dient te worden verruimd. Ook al heeft de Commissie een Comité op hoog niveau inzake detachering van werknemers - waarin de EFBH vertegenwoordigd is - opgericht en steunt zijn een sociale dialoog tussen het EVV en Business Europe over deze aangelegenheden, toch legt de Commissie nog altijd de klemtoon op "betere implementering" van de bestaande Richtlijn en een "verdere analyse" van de implicaties van de arresten van het HvJ. Bovendien brandmerken het Tsjechische voorzitterschap en de Commissie de gewettigde vakbondseis voor gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers als een vorm van "protectionisme". Bijgevolg is er een dringende behoefte om meer druk op de Commissie uit te oefenen, opdat zij optreedt in overeenstemming met de eisen van de vakbonden en het Europees Parlement. In een artikel dat de EFBH in European Voice en in verschillende nationale kranten heeft gepubliceerd, worden de eisen met betrekking tot dit thema uiteengezet. Het artikel werd medeondertekend door het EVV, de Europese Metaalbewerkersbond, de Europese Federatie van Chemievakbonden, de Europese Federatie van Transportarbeiders, de Europese Federatie van Textielarbeiders en de Europese Federatie van Vakbonden in de voedingsnijverheid, de landbouw, het toerisme en aanverwante sectoren. De conclusie van het artikel luidt als volgt: "Blijkbaar realiseren en erkennen de Europese Commissie en de staatshoofden van de Europese Unie niet dat het fragiele evenwicht van het Europese sociale contract door de jurisprudentie van het HvJ aan diggelen geslagen is. Daarom dringen we er bij de Commissieleden, de voorzitter van de Commissie en de kandidaten voor het Europees Parlement op aan om het op te nemen voor de beginselen van gelijk loon voor gelijk werk en de autonomie van de vakbonden en de collectieve onderhandelingen, met inbegrip van het fundamentele stakingsrecht - als pijlers van een sociaal Europa. Wij willen kandidaten die voor het Europees Parlement worden verkozen of in de Commissie worden benoemd die voorstander van een revisie van de jurisprudentie van het HvJ zijn door middel van een herziening van de Detacheringsrichtlijn en de opname van een Protocol over sociale vooruitgang als bijlage bij de EU-Verdragen.

5 De tijd is gekomen om bij de aanstelling van de volgende Commissie de beginselen van parlementaire en representatieve democratie in de Europese Unie in te voeren. De tijd is gekomen om het op te nemen voor de beginselen van een sociaal Europa. De tijd is gekomen voor een verandering in het Europees beleid waarbij de beginselen van gelijke behandeling evenals het scheppen van werkgelegenheid en welvaart op het voorplan worden geplaatst bij de bestrijding van de gevolgen van de financiële, economische en sociale crisis." Bestrijding van deregulatie op het vlak van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid Zowel de bouw- als de houtnijverheid zijn nog altijd sectoren met grote risico's. Ondanks alle inspanningen van de voorbije twee decennia blijft het aantal arbeidsongevallen in beide sectoren erg hoog. Ook de traditionele gezondheidsrisico's blijven over het algemeen groot en leiden vaak tot chronische gezondheidsproblemen en beroepsziekten. Bovendien bedreigen nieuwe risico's zoals diverse vormen van psychomentale stress en nieuwe chemische stoffen, die voor de meest uiteenlopende toepassingen worden ingezet, de gezondheid van de werknemers en kunnen ze een tijdbomeffect hebben. Voor deze achtergrond beschouwen wij de nieuwe strategie van de Europese Commissie inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek als defensief en ontoereikend. Ook al beschrijft de Commissie vrij nauwkeurig de negatieve gevolgen van het stijgende aantal precaire arbeidscontracten en nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico's, toch zijn de voorgestelde maatregelen zoals vastgelegd in de nieuwe strategie verre van ambitieus. Bijzonder verontrustend is het lopende debat over de "vereenvoudiging" van het Europees wetgevend kader, wat in de praktijk neerkomt op deregulering van essentiële veiligheids- en gezondheidsnormen. Twee recente voorbeelden van die trend vindt men bij de zogenaamde "Commissie Stoiber", die naar verwachting de voorschriften van de Kaderrichtlijn ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (89/391) en de Richtlijn betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (92/57) zal afzwakken. De EFBH verzet zich krachtig tegen deze dereguleringstrend op het vlak van veiligheid en gezondheid. Gezonde arbeidsvoorwaarden zijn een basisrecht voor alle werknemers, ongeacht de vorm van tewerkstelling. Zij vormen de basis voor de voorkoming van arbeidsongevallen, beroepsziekten en het waarborgen van hun gezondheid. Ze vormen ook de basis voor persoonlijke ontplooiing, creativiteit en productiviteit. Bovendien vormen zijn een essentiële basis voor duurzame systemen van sociale bescherming. Daarom roepen we alle kandidaten voor het nieuwe Europees Parlement op gedurende de volgende legislatuur voorrang te geven aan maatregelen voor betere arbeidsvoorwaarden. Op het vlak van veiligheid en gezondheid wil de EFBH de hand houden aan de wetgeving en een passende praktijk aanmoedigen. In dat verband beschouwen we de resolutie van het Europees Parlement over het nieuwe beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek als een aanknopingspunt. Specifiek voor de bouw- en houtnijverheid ziet de EFBH voor de komende jaren de volgende vanzelfsprekende prioriteiten: Asbest Een ander voorbeeld van de politieke trend tot deregulering van veiligheid en gezondheid in de EU is de recente beslissing om de vrijstelling van het verbod op asbest te verlengen. De nog altijd toegelaten mogelijkheid om asbesthoudend materiaal (dat voor 2005 werd geproduceerd) te gebruiken, leidt ertoe dat vooral werknemers in de bouwnijverheid nog altijd dreigen te worden blootgesteld aan deze dodelijke stof. Op 20 februari 2009 werd een bijlage bij de REACH- Verordening goedgekeurd, waardoor elektrolysefabrieken die reeds asbestdiagramcellen

6 gebruiken, verder asbest mogen blijven gebruiken. De vrijstelling geldt voor fabrieken in Duitsland, Polen, Zweden en Bulgarije. Dit vrijstellingsbeleid van de EU staat in schril contrast met de in de hele EU aanwezige steun voor een wereldwijd verbod op het gebruik van asbest. Omdat asbest nog altijd dagelijks in ons milieu wordt gebruikt, hebben we passende maatregelen nodig ter bescherming van de werknemers, de consumenten en andere personen die aan asbest kunnen worden blootgesteld. We roepen alle kandidaten voor het nieuwe Europese Parlement op een duidelijk standpunt in te nemen voor een totaal verbod op alle soorten asbest niet alleen in Europa maar in de hele wereld. In dit verband herinneren we aan de resolutie van het Europees Parlement met betrekking over nieuwe strategie van de Commissie inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek. In overweging 36 vraagt het Europees Parlement nationale actieplannen voor de risico's van bestaand asbest dat vroeger in gebouwen, schepen en andere producten werd gebruikt. In dit opzicht hebben we dringend behoefte aan een Europees plan voor de omgang met bestaande asbestbronnen. Bovendien roepen we alle EP-kandidaten op zich te verzetten tegen alle vrijstellingen van het algemeen verbod op het gebruik van asbest in Europa. Beroepsziekten In de hierboven vermelde resolutie roept het Europees Parlement de Commissie op om ernstig na te denken over de mogelijkheid om de aard van de Europese lijst van beroepsziekten te wijzigen, dat wil zeggen om van de aanbeveling een minimumrichtlijn te maken. Dit voorstel meer kracht bijzetten dient een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe Europese Parlement te zijn. Het aantal werknemers in Europa dat aan beroepsziekten lijdt, is veel groter dan het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen. Afgezien hiervan leiden beroepsziekten wegens onaangepaste werkomstandigheden jaarlijks tot vele miljarden EUR extra overheidsuitgaven. Ermee rekening houdend dat technologieën, arbeidsprocessen en materialen de arbeidsomstandigheden in Europa meer en meer vergelijkbaar maken, worden beroepsziekten almaar meer "geëuropeaniseerd". Een Europese minimumlijst van beroepsziekten zou een eerste stap in de richting van een gelijke behandeling op dit vlak vormen. Medezeggenschap van werknemers Aangezien welzijn op de werkplek de basis van het individuele recht op persoonlijke onaantastbaarheid uitmaakt, moeten de arbeidsvoorwaarden het voorwerp van collectieve en individuele medezeggenschap zijn. In de Kaderrichtlijn (89/391/EG) en de afzonderlijke Richtlijnen over veiligheid en gezondheid op de werkplek zijn specifieke (collectieve en individuele) werknemersrechten vastgelegd, inclusief opleiding, voorlichting en raadpleging. We verwijzen ook hier naar de resolutie van het Europees Parlement (cf. punt 7.a), waarin dit standpunt eveneens wordt onderstreept. Toch blijft inspraak op de werkplek nog altijd een discussiepunt, niet alleen op bedrijfsniveau maar op het politieke toneel. Daarom moet het nieuwe Parlement zich duidelijk uitspreken voor medezeggenschap van werknemers in moderne systemen van industriële betrekkingen. Inspraak is niet alleen vitaal voor het bereiken van aanvaardbare compromissen, het beïnvloedt ook de kwaliteit van de oplossingen en bijgevolg van de productiviteit, de jobtevredenheid en het vermogen tot innovatie.

7 Het Europees Parlement moet daarom de noodzaak van medezeggenschap van werknemers op het vlak van veiligheid en gezondheid benadrukken en in alle betrokken Richtlijnen strengere voorschriften met betrekking tot de (collectieve en individuele) inspraak van werknemers voorstellen. Een belangrijk voorbeeld van de behoefte aan medezeggenschap van werknemers heeft te maken met alle aspecten van risicobeoordeling, in overeenstemming met artikel 6 van de Kaderrichtlijn (89/391). Financiering van verbeteringen op het vlak van veiligheid en gezondheid Voor het boeken van vooruitgang bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is het van cruciaal belang dat op het Europese niveau maatregelen worden gefinancierd. De EFBH roept daarom alle nieuwe leden van het Europees Parlement op zich in te zetten voor de voorziening van een passende financiële basis voor programma's en specifieke maatregelen met het oog op de verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Daartoe moet ook een holistisch programma behoren, inclusief wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld inzake chemische stoffen of nieuwe risico's), onderzoek in betere technologie (bijvoorbeeld ergonomie), steun voor specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld KMB), actieplannen (bijvoorbeeld asbest). Op lange termijn zal het hiervoor bestede geld via openbare en privé-initiatieven worden geherinvesteerd en zal het een algemene positieve impact hebben, niet alleen op de veiligheid en de gezondheid, maar ook op de financiën van overheid en bedrijven. Groene banen en groene openbare aanbestedingen Het spreekt voor zich dat het scheppen van banen en beleid inzake klimaatverandering momenteel zeer belangrijke terreinen zijn die nauw met elkaar verbonden zijn, zeker uit het perspectief van de vakbonden, ook de EFBH. De EFBH verwelkomt in dit verband uiteraard het initiatief dat de Europese Commissie genomen heeft met haar Mededeling van over "openbare aanbestedingen voor een beter milieu' (groene openbare aanbestedingen). Toch betreurt zij dat het vooropgestelde doel van 50% groene openbare bestedingen niet ambitieus genoeg is. In totaal vertegenwoordigen de openbare aanbesteding een jaarlijkse omzet van ongeveer miljard EUR of zowat 16% van het brutosociaal product van de EU. Internationaal wordt erkend dat groene openbare aanbestedingen - ondermeer innovatie met milieuvriendelijke technologieën (en klimaatgunstige maatregelen) - potentieel een belangrijke groeisector is en daardoor groene en betere banen kan scheppen. Rekening houdend met de in dit manifest reeds vermelde herstelplannen en stimuleringsmaatregelen, die deels ook met openbare aanbestedingen te maken hebben, moet volgens de EFBH het vooropgesteld doel van 50% groene openbare aanbestedingen aanzienlijk worden verhoogd om in vergelijking met de traditionele openbare aanbestedingen meer banen te creëren en tegelijk de klimaatwijzigingsdoelstellingen van de EU te ondersteunen. De EFBH is van mening dat zowel de bouwnijverheid als de hout- en bosbouwsector over een groot potentieel beschikken en bereid zijn tot meer groene openbare aanbestedingen bij te dragen en op die manier meer banen te scheppen.

8 Een initiatief dat inmiddels reeds werd genomen en dat met het scheppen van groene banen te maken heeft is het feit dat de Commissie industrie van het Europees Parlement op 31 maart 2009 een voorstel van het Roemeense EP-lid Silvia-Adriana Ticău steunde om de Richtlijn van 2002 over de energieprestaties van gebouwen te amenderen. De leden van het Europees Parlement riepen op tot meer overheidsinvesteringen in energie-efficiënte gebouwen en verhoogden het plafond van wat de Lidstaten van het Europees regionaal ontwikkelingsfonds mogen uitgeven voor energiebesparende verbeteringen aan gebouwen tot minstens 15%. Een verhoging die voor alle Lidstaten geldt. Dit voorstel zal de klimaatswijzigingprestaties van bestaande gebouwen verbeteren en zal naar schatting op lange termijn nieuwe banen opleveren, de meeste daarvan in de bouwsector. Over het ontwerp van het voorstel wordt in mei tijdens de plenaire vergadering gestemd en onderhandelingen met de Raad van Ministers zullen plaatsvinden tijdens het Zweedse voorzitterschap in de tweede helft van In de hout- en bosbouwsector zouden groene banen kunnen worden gecreëerd door bijvoorbeeld nog meer de nadruk te leggen op duurzaam bosbeheer en doordat de EU het voortouw neemt in de bestrijding van illegale houtkap overal ter wereld. Een rapport van maart 2009 van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat alleen al door een duurzaam bosbeheer voor zowat 10 miljoen nieuwe en groene banen zouden kunnen worden gezorgd. De effecten van het creëren van nieuwe werkgelegenheid op de rest van de "houtoverdrachtketen" zullen zelfs nog groter zijn. De Verenigde Staten hebben de bosbouw in hun economisch herstelplan opgenomen. De EU en de Lidstaten zouden dat ook moeten doen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer De praktijk van lange onderaannemingsketens, die vaak tot misbruik van de sociale rechten van werknemers aanleiding geven, is in de EU wijd verspreid. De EFBH roept op tot een juridisch instrument op EU-niveau dat zou zorgen voor een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer en zou leiden tot een beperking van het mogelijke sociale misbruik dankzij lange onderaannemingsketens. Een dergelijk wetgevend instrument dient de maatschappelijke verplichtingen van de hoofdaannemer vast te leggen ten aanzien van zowel de binnenlandse als de buitenlandse onderaannemers, terwijl tegelijk de verschillende wettelijke systemen in de Lidstaten en het subsidiariteitsprincipe worden ontzien. Een eerste stap in de richting van een dergelijk EU-instrument was de goedkeuring van het rapport van het Finse EP-lid Lasse Lehtinen op 10 februari 2009 in de Commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement. In dat verslag wordt de Commissie opgeroepen de haalbaarheid van een instrument over ketenaansprakelijkheid te onderzoeken als mogelijkheid voor een verbeterde transparantie bij onderaanneming. De werkingssfeer van een dergelijk instrument zou ten minste betrekking kunnen hebben op lonen, sociale-zekerheidsbijdragen, belastingen en schadevergoedingen bij arbeidsongevallen. Schijnzelfstandigheid De discussie over de impact van schijnzelfstandigheid in de door de EFBH vertegenwoordigde sectoren kent een lange geschiedenis. In het door de EU gefinancierde Rapport Atkins kwam men tot de conclusie dat grootschalige schijnzelfstandigheid in een bedrijfstak niet alleen verregaande sociale gevolgen voor de betrokken werknemers heeft - meer bepaald ontoereikende financiering van de sociale zekerheid -, maar ook leidt tot een inefficiënte bedrijfstak wegens een

9 gebrek aan stimulansen voor de opleiding van werknemers en voor productiviteitsverhogende maatregelen. De EFBH veroordeelt krachtig het inzetten van schijnzelfstandigen als middel voor het ontnemen van de sociale bescherming van werknemers en voor het besparen op loonkosten. De EFBH roept op tot een Europees juridisch instrument voor de bestrijding van de activiteiten van koppelbazen die illegale tewerkstelling organiseren. Wegens de uiteenlopende definities van "tewerkstelling" en "zelfstandige beroepsactiviteit" in de Lidstaten is de juridische discussie over de manieren voor de bestrijding van het fenomeen van schijnzelfstandigen op EU-niveau ingewikkeld. Volgens de EFBH bestaat een eerste stap in de bestrijding van de verspreiding van schijnzelfstandigheid van het ene land naar het andere in het teniet doen van het zogenaamde arrest Banks van het Europees van Justitie. 4 Volgens dit arrest bepaalt de definitie van het land van oorsprong of een persoon dient te worden beschouwd als werknemer dan wel als zelfstandige bij het werken in een andere Lidstaat. Omdat dit arrest de "uitvoer" van schijnzelfstandigheid mogelijk maakt, roept de EFBH op tot het ongedaan maken van het arrest. Net als bij de gedetacheerde werknemers moet het principe van het land van ontvangst prevaleren. Dit houdt in dat het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige moet worden gemaakt in overeenstemming met de wetgeving en de praktijken van de Lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd. Bijlage 1: Stimuleringsmaatregelen in grote EU-Lidstaten in februari 2009 \\DC01\data2\sam\ Election Campaign 2009\Annex 1 to the Election Manifesto document.pdf SH Volgens de EFBH zou een eerste stap in de bestrijding van de verspreiding van schijnzelfstandigheid van het ene naar het andere land erin moeten bestaan dat het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Banks (C-2/05, 26 januari 2006) wordt teniet gedaan.

10 Annex 1 to the Election Manifesto document Stimulus packages in major EU Member States. Source: David Saha & Jakob von Weizsäcker Estimating the size of the European Stimulus Packages for 2009 an Update, Bruegel, Brussels

11 Annex:Member state and community level breakdown Belgium TheBelgianstimuluswasannouncedon11 th ofdecember. bn %ofgdp spending: % similarmeasures % Taxcuts Extraspending Extracredit+similar measures 10 ( bn) sforconstructionsector Notaxoncreditinsurance 0.02 Higherunemploymentpay Energysubsidytohouseholds Highersocialsecurityallocations Investmentsintogreentechnology 0.02 Largerfundforenergycostreduction Acceleratedpublicinvestments 0.12 Lowercostofusingfoodsafetyagency Participationfunds(forSMEcredit) sforcompaniesfacingliquidityproblems Lowertaxretention Amountoftaxretentiontobekeptatcompany 0.04 Indexationoftaxestakenintoaccountintaxretention LargelyVATcuts forconstructionwork. 5 Temporarymeasurefor2009only. 6 EachBelgianhouseholdshallreceiveanenergyvoucherover Containsthe welfareenvelope andadditionalwelfaremeasurestakeninthe2009budget. 8 Thisfigurerepresentsthebudgetedcostsforenlargingthefund. 9 Lowerfeestobechargedtoindustryclients. 10 Moreaccesstofinancinginstrumentsforexport,importandinvestmentrisksis alsoplannedthroughthe Ducroire, butnoadditionalbudgetorcreditimpactisquantifiedsinceexistingresourcesaretobebetter utilised. 11 Newproduct INITIO largelydesignedtooffercredittosmes. 12 Consistsofmeasurestoallowlaterpaymentofbillsandofdebtstothegovernment. 13 Theselastthreemeasuresapplytotaxretentiononly,nottothefinalamountoftaxespaidbyfirmsandare thustheeconomicequivalentofaninterest freeloan. 8

12 Denmark Nopackageaccordingtoourcriteria(butbudgetaryexpansionof0.4%ofGDPalreadydecidedin 2007comprisedofhigherEITCandhigherthresholdforthemiddleincometaxbracket).Stimulus relatedmeasuresmaybeannouncedinfebruaryaccordingtocurrentinformation. Germany bn %ofgdp spending: % similarmeasures % 9

13 Taxcuts 14 Extraspending Extracredit+similar measures ( bn) Degressivedepreciationdeduction 1.94 Highertax freeallowancesforcompanies 0.24 Suspensionofcartaxonnewvehicles Taxdeductibilityofprofessionalcommute Packagefortaxburdenreduction,stabilisationofsocialsecurity contributionsandinvestmentinfamilies Incometaxcut Reductionin healthinsurancecontributions State payment of 50%social insurance for short time workers 1.25 Reformofcartax Investmentsintotransport infrastructure Longereligibilityforshort timecompensation 0 22 Improvementofregionaleconomicstructure Infrastructureinvestmentprogramme Innovationsupportprogramme 0.45 Retrainingandstrongerjobservice 0.95 Increasedchildbenefits Premiumfornewcarpurchases CO2 friendlyrenovationsofhouses 2.80 AdditionalcreditforSMEs Creditforinfrastructureinvestmentbymunicipalitiesin structurallydisadvantagedregions 1.50 Corporateinnovationandenergyefficiencycredit 1.00 Additionalguaranteesandcreditlinesforlargerenterprises Thedeductibilityofconstructionworkfromthepersonal incometaxwillonlyhavefiscaleffectsin2010and thereafter. 15 Thisincludesanextendedcartaxholidayforcarsfulfillingstrictecologicalcriteria. 16 Pendlerpauschale wasreintroduced,validretroactivelyfrom2007,byaconstitutionalcourtruling.since thefederalministryhasannounceditwillnotre financetheseexpenditures,thesepaymentsworkasa stimulus.onlyrepaymentsfortheyears2007and2008areconsideredheresincethe2009deductionwillonly bepaidoutin Mainlyhigherchildcarebenefits,taxdeductionsbasedonthenumberofchildrenandloweremployee contributionstounemploymentinsurance.thetotalamountisineffectamixofcuts intaxesandsocial securitycontributionsandadditionalspending. 18 TakeseffectonJuly1 st,2009.consistsprincipallyofahigherstandarddeductionandlowerbottomrate. 19 TakeseffectonJuly1 st,2009.benefitsbothemployersandemployeesequally. 20 Onlyadministrationcostsarebudgetedsofar 21 Accelerationofplannedprojectsalreadyinthepipeline. 22 Costs ofthismeasureremainunclear,notleastduetointeractionswithothersocialinsurancesystems,but willonlytoaverylimitedextentfallinto Ofwhich 100millionarepaidincashandanother 100millionincommitmentauthorisations. 24 Totalvolumeof 17.3bnallottedfor TheGermangovernmentmaintainsthatatleast50%of thissumwillbespentin Consistsofaone offlump sumpaymenttoallfamilieseligibleforchildbenefitsplushigherchildcare components ofsocialsecuritybenefits 26 Thepremiumispaidconditionalonbuyinganenergy efficientcarandsellinganoldcarfordemolition. 27 Weassumethatamaximum50%ofthe 100bntotalvolumewillbeusedin

14 Ireland Irelandisplanninganeutralcyclicallyadjustedbudget:Automaticstabiliserswillbeallowedtowork, but no further anti cyclical fiscal policies will be enacted. Greece bn %ofgdp spending: % similarmeasures % similarmeasures ( bn) SpecialgovernmentbondissuetosupplySMEcreditsand mortgageloans Loanguarantees Althoughthiswillshowupinthebudgetasgovernmentdeficit,itseffectis toprovideextracreditatlow interestrates. 11

15 Spain bn %ofgdp spending: % similarmeasures % Taxcuts Extraspending Extracredit+similar measures ( bn) Longertax exemptionofsavingaccountsforhousingpurchases evenifnohouseisbought 0.03 Extendedeligibilityfortaxdeductionswhensellinghouses 0.10 Reductionin employersocialcontributionsforhiringpreviously unemployedworkers 0.08 EmploymentPlan PublicInvestmentFund Sectorspecificsupport Optiontotemporarilyhalvemortgagerepayments Creditforenterprisesandfamilies Deductionsforlow incomefamilies Earlypaymentofunemploymentbenefits Upfronttaxdeductionforhousing EarlierrepaymentofVATreclaims Yetundefinedplantobecomprisedofactivelabourmarketmeasuresandtemporaryemploymentschemes. 30 Allocatedtomunicipalitiesforsubcontractingpublicworks. 31 Althoughofficiallycalledsector specific,thispackagecontainsbothsectorspecificandcross sectorsupport. 800 million earmarked tosupport the carindustry,remainder tobe spent on environment ( 600 million), research and innovation ( 500 million),anewcare component of the welfare state ( 400 million),housing renovationsandsustainabletourism 32 Thismeasureallowshomeownersineconomichardshiponlytopayhalfoftheirmortgageinstalmentsfor twoyears,effectivelyanoptiontorestructuremortgagedebttoallowslowerrepayment. 33 Providedbythegovernment ownedicobank(institutode Crédito Oficial).7bnwerealreadymadeavailable in Timingchange:ratherthanbeingrepaidatalatermomentintimeaspreviouslypractised,thedeductions willnowbeappliedbeforetheinitialtaxpayment. 35 Economicequivalentofaninterestfreeloan. 36 Economicequivalentofaninterestfreeloan. 12

16 France bn %ofgdp spending: % similarmeasures % Taxcuts 37 Extraspending Extracredit+similar measures ( bn) Reducedobligationtocontributetosocialinsuranceconditional 0.70 onnewhiring,forverysmallfirms Directpublicinvestment(governmentandlocalgovernment) Sectoralsubsidies:housingindustry,subsidiestobuilding, 1.20 renovation,buyersandrenters. Sectoralsubsidies:carindustry 0.60 Increasedpaymenttotheendowmentforthebasicincome 0.80 provision 39 Employmentpolicies 0.50 State owned enterprises investment 4.00 Socialpackage CreditforPPPprojects LoansandguaranteedloanstoSMEs Loanstosocialhousingconstruction 4.50 Fasterimplementationofresearchtaxcreditandprofittax 5.60 reimbursement 42 ChangeofVATreimbursementmechanism Higherdown paymentsonpublicprocurementprojects Intheabsenceoffurtherinformation,theplannedadditionalinvestmentsbystateowned enterprisesareassumedtobeinadditiontoexistinginvestmentplans. 37 Afurthermeasureofchangingtheaccountingrulesforcapitaldepreciationwillonlyleadtobudgetary effectsinlateryears. 38 Mostoftheseinvestmentswereoriginallyplannedforafter2010andarenowoverwhelminglytotakeplace in Revenu de solidaritéactive 40 AdditionalpackageannouncedbyPresidentSarkozyon18 th February,containingtaxcuts,higher compensationforemployeesonshort timeandone offpaymentstopeoplerecentlymaderedundantand withoutclaimtounemploymentbenefits.withoutpreciseinformationonthebudgetaryeffect,weexpectthe moneytobefullyspentin Weexpect50%ofthetotalvolumeof 16 bnfor tobeimplementedin Economicequivalentofaninterestfreeloan. 43 Economicequivalentofaninterestfreeloan. 44 Economicequivalentofaninterestfreeloan. 13

17 Italy spending: similarmeasures bn %ofgdp % % Taxcuts Extraspending ( bn) Noincreaseofhighwaytoll 0.09 Taxcutforproductivitybonuses Deductibilityofcorporatetaxfromregionalcorporatetax 1.19 DeferredVATpayments Municipalinfrastructureinvestment 0.00 Voluntaryrevisionofcompanybookvalues Moretaxinspections 1.88 Taxinspectionsofprivateassociations 0.15 IncreasedtaxationofTVservices 0.47 Spendingonlowincomefamilies 2.40 Aidtohousemortgages 0.35 Unemploymentbenefits 0.10 Financingofstrategicinfrastructure 0.06 Increasedtaxrevenuecosts 0.05 Renewalofschoolcleaningcontracts Less incometaxpaidonbonusesbasedonproductivitycriteria. 46 LossofrevenuefromlaterpaymentofVATbycompanieswillleadtoamarginaltaxrevenuelossesassome firmswillhavegonebankruptbeforepayinguptheirtaxliabilities. 47 Presumablyinresponsetointensifiedenforcementefforts. 14

18 Netherlands bn %ofgdp spending: % similarmeasures % The total size of the Dutch package has been quantified as 6 bn, 1% of GDP.Since other proposed measures such as the accelerated payment of public sector bills and active labour market policies havenotbeenallocatedmoneyyet,wecannottaketheseintoaccount. Taxcuts ( bn) Accelerateddepreciationofinvestments 1.10 TaxcutsforSMEs 2.00 Extraspending Unemploymentbenefits(workinghoursreduction)

19 Austria 48 bn %ofgdp spending: % similarmeasures % Taxcuts AdditionalSpending Extracredit+ similarmeasures ( bn) Earlyimplementationofincometaxreform 2.20 Degressivedepreciationdeduction 0.23 ReducedVATrateonmedication 0.28 Taxexemptions 0.14 Burdenreductionforfamilieswithchildren Regionalemploymentinitiatives Spendingpackage,September Additionalresearchexpenditure Mandatorykindergartenyearforall 0.07 Energysavingcheques Investmentinpublicfacilities Advancingofrailroadinvestments 0.01 Subsidiestohousesavingscheme 0.02 Investmentsintobroad bandinternetinfrastructure 0.01 "Mittelstandsfonds" venturecapitalfundforsmes 0.08 additionalerpcredits 0.20 creditguaranteesforsmes Weincludemeasuresagreedonbythenewgovernmentbutnotyetformallyadoptedbyparliament. 49 Contains differentformsoftaxdeductionsforfamilieswithchildren. 50 Supportingcorporateinvestmentswithemploymenteffectandcontinuingeducationmeasures. 51 Consistsofabolitionofuniversitytuitionfees,increaseofcarebenefitsandpensionsandextensionof businessinternationalisationsupport 52 Tobespentdirectlyonprogrammesandprojects. 53 Incentiveprogrammeforhouseholdstoengageinenergy savinginvestments. 54 investmentsintobuildingsandotherrealestateownedbythebig,thestate ownedrealestategroup. 16

20 Poland PLNbn %ofgdp spending 55 : % similarmeasures % (PLNbn) Extraspending Increased co financing of EU structural funds projects 6.80 Extracredit+similar measures NewSMEcreditline Investmentinrenewableenergyfromnationalfundfor environmentalprotection 1.50 Sweden SEKbn %ofgdp spending: % similarmeasures % (SEKbn) Taxcuts Extraspending Extracredit+similar measures Taxdeductionforhouserenovations,conversions,maintenance 3.60 Increasedemploymentservice(activelabourmarketpolicy) 4.70 Morevocationaleducation 0.50 R&Dinautomotivesector 3.00 Additionalinfrastructureinvestment 0.33 Higherexportcreditguarantees Defermentoftaxpaymentsbycompanies 0.46 Creditguaranteesforcarsector OthercomponentsofthePolishstimulusplanaspublishedbythePolishgovernmentarenotincludedhere sincetheywerealreadypartofthebudget,iedecidedbeforeourcut offdate1 st September2008(incometax andvatreforms).pln40billioninguaranteesofbankliabilities arepartofafinancialsectorbailoutandthus alsonotconsideredhere. 56 AnincreaseintheceilingforexportguaranteesbySEK150bnwasapproved.Weassumeonly50%ofthat additionalvolumewillbeusedin

Handvest van de grondrechten van de EU

Handvest van de grondrechten van de EU Handvest van de grondrechten van de EU A5-0064/2000 Resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de grondrechten van de Europese Unie (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Het Europees

Nadere informatie

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET Richard Corbett, lid van het EP De Europese grondwet is een grote verbetering

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de zeven instellingen van de EU. Zij omvat drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens ingediend op 1029 (2016-2017) Nr. 1 21 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens betreffende de recente ontwikkelingen in Polen en de verdediging van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Plan van aanpak. Verdringing van Henk? 10-12-13. Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector?

Plan van aanpak. Verdringing van Henk? 10-12-13. Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector? Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector? Context sinds 2004: hoge en lage lonen lidstaten 271 2008 GDP per inhabitant Index where the average of the 27 EU-countries is 100 137 135 123

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ADVIES VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ADVIES VAN DE COMMISSIE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 1.8.2006 COM(2006) 434 definitief 2003/0210 (COD) ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 OTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98 P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (verzoek van het Kantongerecht te Nijmegen om een prejudiciële beslissing) Verplichte deelneming in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht

Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht Prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Overzicht Historisch en juridisch kader Detachering: op verschillende snijpunten Welke uitdagingen?

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Werknemersmobiliteit in de EU:

Werknemersmobiliteit in de EU: Mijke Houwerzijl 23 september 2010 Werknemersmobiliteit in de EU: via vrij verkeer van werknemers en/of diensten? Vrij verkeer EU-burgers in the spotlights Parijs 9 sept 2010: Betoging tegen uitzetting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission De nieuwe gewijzigde EOR richtlijn 2009/38/EU : Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot de onderhandelingen tijdens de periode van omzetting (van 5 juni 2009 tot 5 juni 2011) [vertaald door AC-ABVV]

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) PUBLIC 6094//09 REV LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 2 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité burgerlijk recht (overeenkomsten)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.11.2007 COM(2007) 686 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT tot toezending van de Europese kaderovereenkomst

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Zwaarlijvigheid kan een handicap vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid

Zwaarlijvigheid kan een handicap vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 183/14 Luxemburg, 18 december 2014 Pers en Voorlichting Arrest in zaak C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), namens Karsten Kaltoft / Kommunernes Landsforening

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION (ITF) Urban Transport Committee Meeting. Berlijn, januari 2010

INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION (ITF) Urban Transport Committee Meeting. Berlijn, januari 2010 INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION (ITF) Urban Transport Committee Meeting Berlijn, 19 21 januari 2010 Urban Transport Committee Meeting Berlijn, 19 21 januari 2010 Van 19 tot 21 januari ging in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.6.2006 COM(2006) 275 definitief Deel I MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States

Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States Tegenwoordig zoekt Europa de oplossing voor de lage productiviteitsgroei bij innovatie. De groeicijfers

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg Tijdens deze Raad zijn de landenspecifieke aanbevelingen op het terrein van de Raad WSBVC bekrachtigd en doorgezonden aan de Europese

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.6.2015 C(2015) 3560 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese hervestigingsregeling NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0052(E) 7.6.2016 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 10.6.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 105/2005, ingediend door David Brenner (Oostenrijkse nationaliteit), namens de SPÖ van

Nadere informatie

Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be)

Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be) Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be) Inleiding Onderliggende assumptie gemaakt door aantal beleidsmakers: Sociaal beleid mag niet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie