Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken"

Transcriptie

1 SCHOOLBROCHURE 1

2 Basisschool de Kei Jef van Hoofstraat Beek-Bree Tel : 089/ website : Zij en wij houden van een school waar het hart mag meespreken waar het hoofd leert meedenken waar de handen mogen meewerken Beste ouders, Hartelijk welkom in onze basisschool DE KEI. KEI staat voor Kindvriendelijk, Eigentijds Imago met een inspirerende uitstraling. Wij zullen ons als team inzetten voor onderwijs en opvoeding van uw kind. We zijn ons goed bewust van deze belangrijke taak en zullen opbouwend werken aan de lichamelijke, geestelijke en sociale groei van uw kind. In een positief werkklimaat zullen de nodige kansen geboden worden om verder te kunnen groeien en ontwikkelen naar een uniek kind met de nodige aandacht voor het ontplooien van eigen talenten. In deze brochure stellen we onze school aan u voor. Voor een vlot dagelijks verloop en goede afspraken in onze school verwijzen we naar het schoolreglement dat in deze bundel is opgenomen. Samen met u willen we werken aan deze boeiende opdracht van samen opvoeden. Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolbrochure vragen we u het instemmingbewijs gedateerd en voorzien van handtekeningen, terug te bezorgen aan het secretariaat op bovenstaand adres. Vanaf de ondertekening van de inschrijving zijn de bepalingen van deze schoolbrochure afdwingbaar. We hopen met u en uw kind(eren) een fijne relatie op te bouwen die moet bijdragen tot een goede verstandhouding tussen gezin en school. Onderwijs is niet het vullen van een emmer maar het ontsteken van het vuur Namens het schoolteam, Lisette Donders, directeur 2

3 INHOUDSLIJST 1. EIGEN OPVOEDINGSPROJECT Eigen opvoedingsproject Pedagogisch project 2. ALGEMENE INFORMATIE Wie is wie in onze school Organisatie van de schooluren Brengen en afhalen van leerlingen Extra informatie 3. EIGEN SCHOOLREGLEMENT Engagementsverklaring Inschrijven van leerlingen Ouderlijk gezag Organisatie van de leerlingengroepen Afwezigheden Onderwijs aan huis Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra murosactiviteiten) Getuigschrift Orde- en tuchtmaatregelen Bijdrageregeling Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Vrijwilligers Welzijnsbeleid Preventie Verkeersveiligheid Medicatie Stappenplan ongeval of ziekte Roken verboden Leefregels Gedragsregels: belonen en straffen Kleding Persoonlijke bezittingen Milieu op school Eerbied voor materiaal Afspraken rond pesten Bewegingsopvoeding en zwemmen Huiswerk Agenda Rapporteren over uw kind Leerlingenevaluatie Revalidatie / logopedie Privacy Participatie Voor- en naschoolse opvang Leerlingenvervoer Organisatie van de oudercontacten Verzekering Middagpauze Snoep op school Verjaardagen Individuele begeleiding en zorg Zorg voor leerbedreigde kinderen Leerlingenraad 3

4 4. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Schoolstructuur Centrum voor leerlingenbegeleiding CLB Inschrijven van leerlingen Afwezigheden Onderwijs aan huis Orde- en tuchtmaatregelen Getuigschrift basisonderwijs Financiële bijdrage Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Privacy 4

5 1. EIGEN OPVOEDINGSPROJECT Verwelkoming : Ouders: Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het ganse team zal zich inzetten voor opvoeding en onderwijs van uw kind op een eigentijdse en christelijk geïnspireerde manier. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we voor u klaar om samen naar oplossingen te zoeken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven Kinderen :Van harte welkom. Als je bent ingeschreven in de kleuterklas gaat er een nieuwe en boeiende wereld voor je open. Op een speelse manier krijg je de kans om je te ontwikkelen. Ga je naar het eerste leerjaar dan leer je stilaan een weg te zoeken en te ontdekken wat je talenten zijn, samen met de leerkrachten. Ben je nieuw in onze school dan heb je misschien wel wat aanpassing nodig. We zullen je helpen, samen met je klasgenootjes en wensen je een fijn schooljaar toe. PEDAGOGISCH PROJECT: Een school die kinderen wil opvoeden, kiest de waarden die ze in de school wil nastreven. Het schoolteam staat volledig achter deze waarden en zal zich maximaal inzetten deze te realiseren. Hierbij rekenen we op de bereidwillige medewerking en positieve ondersteuning van de ouders. 1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. Wij zijn een katholieke school en bieden onderwijs vanuit de christelijke waarden. We geven voorrang aan waarden zoals : Het unieke van ieder kind De verantwoordelijkheid van ieder kind voor zijn handelen Aandacht voor meelevendheid, betrokkenheid en bekommerdheid naar anderen Verbondenheid en solidariteit met anderen Vertrouwen en hoop in het leven en anderen Genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is Openheid, respect en zorg voor mens en natuur Verwondering en waardering voor het gewone Kunnen vergeven en vergeving kunnen ontvangen om banden te herstellen en eigen tekorten te erkennen Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We werken regelmatig samen met de parochie voor deze activiteiten. We nodigen dan ook alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op : Verdieping van de Bijbel Solidaire inzet en belangeloze inzet naar anderen Het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school: openings-en slotviering, dagelijks gebed, kerstviering, vastenviering, aandacht voor Eerste communie In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is om de kinderen hun weg te laten vinden in hun eigen levensverhaal. We brengen de kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding te leggen tussen deze verhalen en de vragen en ervaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door dialoog met andere levensvisies. 5

6 2. Zorg voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod De ontwikkeling van verstand, hart en handen zijn belangrijke werkpunten. Kinderen moeten de kans krijgen om op elk van deze gebieden te kunnen groeien en hun persoonlijkheid te kunnen vormen. Leren is niet alleen het verwerven van kennis maar ook ervaringen opdoen en zelf besluiten kunnen trekken en toepassen in het dagelijkse leven. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goede mensen. De uniekheid van ieder kind staat voorop. We gaan zoveel mogelijk uit van de werkelijkheid en brengen de kinderen stap voor stap in contact met : De wereld van taal en communicatie De wereld van cijfers en feiten De creatieve wereld De wereld van de techniek De wereld van het samenleven De wereld van verleden en heden De sportieve en gezonde wereld De wereld van verschillende culturen Betrokkenheid van kinderen bevordert het leerproces. Deze betrokkenheid wordt verworven en toegepast in contractwerk, hoekenwerk, tandemlezen, groeps- en partnerwerk, spreekbeurten 3. Doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld en wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet alleen een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leerproces. Zo bouwen ze nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, ze bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen door : Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind: het leerproces en aanbod wordt zo goed mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van ieder kind De pedagogie van verbondenheid : Leren is een sociaal gebeuren waar kinderen samen leren met een wederzijdse verrijking. Pedagogie van de hoop : we kijken optimistisch naar de ontwikkeling van kinderen en geloven in individuele groeikansen, rekening houdend met de grenzen en mogelijkheden van ieder kind. Pedagogie van het geduld : onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen en hen blijven aanmoedigen. Iedere leerkracht is anders en levert zijn of haar eigen bijdrage aan het geheel door : De eigen onderwijsstijl Rekening te houden met gemeenschappelijke opvattingen van de school, de opvoeding en het onderwijs Samen te werken en te overleggen Te groeien door nascholing te volgen 4. Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg, waar kinderen zich thuis voelen Ieder kind is anders. We hebben aandacht voor deze verschillen en houden rekening met ieders sterke kanten en beperkingen. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij het omgaan met deze onderlinge verschillen. We proberen ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en goed voelen. Daarvoor zijn hoop en geduld essentieel. Onze brede zorg overlapt twee dimensies. We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders en heeft een eigen aanpak nodig en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg in de klas. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van alle kinderen. 6

7 We verbreden onze zorg voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht en richten ons op bijzondere zorgondersteuning. Daarom werken we als school samen met zorgcoördinator, ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra, GON-begeleiding We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen zich thuis kunnen voelen en hun welbevinden wordt gewaarborgd. We streven naar een respectvolle omgang met elkaar, kinderen en ouders. Afspraken voor deze samenwerking zijn terug te vinden in het schoolreglement. 5. Onze school als gemeenschap en als organisatie Alle medewerkers van de school werken samen aan de opvoeding door het onderwijs van de kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid en zorgen voor een goede organisatie en samenwerking. Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering en doen daarvoor de nodige bijsturingen, indien nodig. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met : De ouders voor een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering De lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht als belangrijke partners bij onze schoolorganisatie. 7

8 ALGEMENE INFORMATIE Wie is wie in onze school : Structuur : Onze school heeft 1 vestigingsplaats met een kleuterschool en lagere school. De directeur is Lisette Donders. Deze afdeling bevindt zich in de Jef van Hoofstraat Bree. Op dit adres bevindt zich tevens ook het secretariaat. Tel : 089/ GSM : 0493/ Fax : 089/ Website : De organisatie van de schooluren - De begin- en einduren van de school zijn als volgt vastgelegd: Voormiddag : van 8.45u-12.00u Namiddag : van 13.15u-15.30u - De kinderen worden op de speelplaats toegelaten een kwartier voor het begin van de lessen : s morgens om 8.30u en s middags om 13.00u - Begin en einde van de lessen worden aangeduid met een belsignaal. De leerlingen begeven zich onmiddellijk naar de rij. Onder begeleiding van de leerkracht gaan de leerlingen naar de klas of naar buiten. - Voor en na de lessen en tijdens de middagpauze mogen de leerlingen niet in de klassen of gangen aanwezig zijn. Brengen en afhalen van de leerlingen De schoolpoort is de plaats waar de leerlingen afscheid nemen van de ouders. Ook bij het afhalen wachten de ouders buiten de schoolpoort tot de leerlingen zich aanmelden. De kinderen worden afgehaald aan de schoolpoort. Enkel indien u een melding wil doen aan een leerkracht kan u de speelplaats betreden. Ook tijdens de middagpauze zijn er geen ouders aanwezig op de speelplaats. Kinderen afhalen tijdens de lessen kan enkel als daar gegronde en wettelijk erkende redenen voor zijn en op voorhand te melden aan de klasleerkracht of directeur. Sommige ouders zijn vroeg aan de schoolpoort. Mogen we vragen de stilte te respecteren om de klassen niet te storen. Extra informatie Schooljaar : de periode van 1 september tot en met 31 augustus Schoolbestuur : - Benaming : Basisschool De Kei Jef van Hoofstraat Bree - Samenstelling : zie schoolkalender Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop 8

9 van het onderwijs. Ze is ook verantwoordelijk voor de benoeming van het personeel en voor de eindverantwoordelijkheid. Benaming : de Kei : afkorting van Kindvriendelijk Eigentijds Imago Voor- en naschoolse opvang : vzw Pinoccio De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door een zelfstandige vzw die onder toezicht staat van Kind en Gezin. De opvang is iedere dag geopend van , van en van , op woensdag van Tel nr 0497/ (tijdens de opvanguren). Tijdens de schooluren kan informatie worden gevraagd aan de directie van de school. Scholengemeenschap : - Benaming : De Kubus Jef van Hoofstraat Bree - Coördinerend directeur : Patrick Trines- Samenstelling : Basisschool de Kei Beek (directeur Lisette Donders), basisschool Don Bosco Gerdingen, basisschool Kadee Tongerlo, basisschool de Wissel Opitter, basisschool de Vuurvogel Bree en Vostert en buitengewoon lager onderwijs de Boemerang. Klassenraad : directie en leerkrachten van de betrokken leerlingengroepen : zie schoolkalender Ouderraad : werkt mee aan de schoolorganisatie. Zij ondersteunen de school bij verschillende initiatieven zoals grootouderdag, busvervoer, zwemmen kleuters, schoolfeest, sinterklaasfeest Zij denken mee over het beleid en nemen actief deel aan de schoolraad. Schoolraad : is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten en lokale gemeenschap en schoolbestuur vertegenwoordigd zijn. Samen overleggen ze over schoolreglement, organisatie, schoolrekeningen, veiligheid, gezondheid Leerlingenraad : vanaf september 2007: samengesteld uit 1 jongen en 1 meisje van het 1 ste tot 6 de leerjaar, jaarlijks verkiesbaar door de leerlingen. Deze raad vertegenwoordigt de ideeën vanuit de verschillende klasgroepen. LOC : inspraakorgaan met vertegenwoordigers uit het schoolteam en eigen schoolbestuur. Zij overleggen over alle personeelszaken zoals arbeidsreglement, arbeidsvoorwaarden, taakverdeling CLB : Vrij CLB Noord-Oost Limburg Grauwe Torenwal Bree Tel : 089/ Hier kunnen ouders terecht voor vragen over studiekeuze, studierichtingen, leerproblemen, preventieve gezondheidszorg en vaccinaties, opvoedings- en gedragsproblemen. Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: - - het leren en studeren - de onderwijsloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - het psychisch en sociaal functioneren. Nuttige adressen: - Commissie inzake leerllingenrechten : t.a.v.sara De Meerleer (Basisonderwijs) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert-II laan 15. Lokaal 4M Brussel 02/ Commissie Zorgvuldig Bestuur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v. Marleen Broucke Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan Brussel 02/

10 EIGEN SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKEN 1. Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren tijdens gesprekken met directie of leerkrachten Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we samen instaan voor de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we in het begin van elk schooljaar een infoavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de klas leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van het schooljaar delen wij u de juiste data mee. Wie niet op een oudercontact aanwezig kan zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind Aanwezig zijn op school en op tijd komen : De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vanaf 8.00u verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. u kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding : Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door: o Zelf Nederlandse lessen te volgen. o o Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen. 10

11 o o o o o o o o o o o Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels) Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub of cultuurgroep. Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en naar Nederlandstalige radioprogramma s te luisteren en samen met hem erover praten. Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Voorlezen uit Nederlandstalige jeugdboeken. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN (zie infobrochure onderwijsregelgeving) Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men)met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Capaciteitsbepaling in onze school: In onze school is er momenteel geen capaciteitsprobleem. De overheid verplicht ons wel onze capaciteit concreet te bepalen. Voor onze school is dat voor - De kleuterschool : 150 kleuters - De lagere school : 210 leerlingen Eens deze capaciteit bereikt is zal elke bijkomende leerling worden geweigerd. Bij uitzonderingen ligt de beslissing bij het schoolbestuur. Bij een eventueel opduikend capaciteitsprobleem gelden de volgende afspraken : Broers of zussen (of kinderen van dezelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het volgend schooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren. Het voorrangsrecht voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen geldt voor leerlingen met een broer of zus in de kleuterschool of lagere school. Vervolgens krijgen kinderen van personeel voorrang. Ook zij worden in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel en op welke wijze dit moet gebeuren. Na de voorrangsperiodes volgen de inschrijvingen voor de overige leerlingen. Algemene inschrijvingsperiode : na afspraak met de directie. Inschrijving kleuters : er wordt een inschrijfmoment voorzien voor alle nieuwe kleuters. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en langs de website. De ouders en de kleuters kunnen dan reeds kennismaken met de kleuterleidster. 11

12 Is je kind ingeschreven in de kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het 1 ste leerjaar van basisschool De Kei. Weigeren/ontbinden van de inschrijving : Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 ste juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. Wanneer uw kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.. Doorlopen van inschrijving Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in De Kei. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om weer te weten te komen over deze voorwaarden ) Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 3. Ouderlijk gezag Zorg en aandacht voor het kind: Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders: De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken die gemaakt zijn bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders :Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. (agenda, brieven, ) Afspraken in verband met oudercontact kunnen individueel worden ingepland, indien nodig. Co-schoolschap 12

13 Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 4. Organisatie van de leerlingengroepen De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 5. Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 5.1 Wegens ziekte - Is een kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest verplicht. - Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo een briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. - Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. - Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 5.2 Andere afwezigheden : soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: - Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad. - Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties. - De deelname aan time-out projecten - In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht verondersteld dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 13

14 5.3 Problematische afwezigheden : De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt e school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 6. Onderwijs aan huis Als uw kind 5 jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden. Met vragen hierover kan u steeds terecht bij de directeur. 7. Een- of meerdaagse schooluitstappen 7.1 Eendaagse uitstappen :Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming. Indien de ouders de toestemming voor deelname aan een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 7.2 Meerdaagse uitstappen : Om de 3 schooljaren gaan we met de kinderen van de lagere school 3 dagen op meerdaagse uitstap. Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen dienen in de school aanwezig te zijn. We zijn een zeer sportieve school en stralen dit ook met veel plezier uit naar de buitenwereld. We hechten veel belang aan de lichamelijke conditie van onze leerlingen. Daarom nemen we regelmatig deel aan buitenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Deze gebeuren steeds onder begeleiding en verantwoordelijkheid van minimum één leerkracht van onze school. Naschoolse deelname is niet verplicht maar we stellen deelname ten zeerste op prijs. Soms wordt er ook een beroep gedaan op bijkomend vervoer door de ouders op vrijwillige basis. 8. Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving) 14

15 De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. 8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. (De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling). Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. 8.2 Beroepsprocedure Let op: - Wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). - Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing. 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Naam en adres zijn terug te vinden in de schoolkalender. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend - Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 7. De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. De ouders kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 8. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 15

16 Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 9. Orde- en tuchtmaatregelen Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. 9.1 Ordemaatregelen Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - Een verwittiging in de agenda - Een strafwerk - Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met de ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Van kinderen wordt orde en netheid verwacht in en rond de gebouwen van de school. Gebruikt materiaal dient steeds ordelijk op de juiste plaats opgeborgen te worden. Boekentassen, kledij en andere voorwerpen worden zoveel mogelijk aan de kapstokken gehangen. Is dit niet mogelijk, dan dient er toch gezorgd te worden voor een ordelijke schikking die de loopruimte niet hindert. Fietsen worden steeds in de fietsenberging geplaatst. Gevonden voorwerpen worden aan de klasleerkracht bezorgd. Die doet dan het nodige om ze aan de eigenaar terug te bezorgen. 9.2 Tuchtmaatregelen Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden, of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Let op : wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen - een definitieve uitsluiting Preventieve schorsing als bewarende maatregel In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Let op : wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 16

17 vertrouwenspersoon van de leerling en de ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 9.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. 2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het adres is terug te vinden in de schoolkalender en de website. Het verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen. - Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend - Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 17

18 3. De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Ze kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 10. Bijdrageregeling (ouders) : wordt aan de ouders bezorgd in de maand september In deze lijst vindt u een raming van de financiële bijdragen die de school kan vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Voor het schooljaar bedraagt het geïndexeerd plafond: - voor kleuters 45 - voor lagere schoolkinderen 85 Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar een maximumfactuur van 410 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. N de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad Wijze van betaling Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we hen beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben Bij wie kan je terecht in verband met betalingsmoeilijkheden? 18

19 Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. - Afwezigheden en afzeggingen : de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. 11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld met de ontbijtactie en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 12. Vrijwilligers Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Organisatie : vzw Katholiek Basisonderwijs Beek-Bree (basisschool De Kei) Jef van Hoofstraat 3 maatschappelijk doel : onderwijs 3960 Bree met als De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 13. Welzijnsbeleid 1. Preventie Ieder jaar wordt er telkens in één gebouw een brandoefening gehouden De preventieadviseur controleert de gebouwen op veiligheid, het schoolbestuur laat de nodige aanpassingen uitvoeren. Leerkrachten volgen regelmatig EHBO-cursussen o.a. reanimatie, blusmiddelen Als leerlingen een moeilijke periode doormaken, proberen we tot een gesprek te komen, eventueel met de hulp van de ouders of externe hulpverleners. 2. Verkeer om en rond de school Bij het brengen en afhalen van de leerlingen dienen de verkeersregels nageleefd te worden. Hou er rekening mee dat de schoolpoorten vrij dienen te blijven. Aan de gevaarlijke kruispunten zijn er gemachtigde opzichters aanwezig om de kinderen veilig te helpen oversteken. 19

20 Vermijd het parkeren voor de schoolpoort en op oversteekplaatsen voor de kinderen omwille van de veiligheid van de oversteekrijen. Plaats uw voertuig op een manier zodat een vlot verkeer mogelijk blijft. Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen dragen een fluovestje, ook bij uitstappen te voet of met de fiets in groep. De kinderen worden s morgens door de gemachtigde opzichters begeleid om de weg over te steken. Ook de ouders geven het voorbeeld door de aanwijzingen van deze mensen op te volgen. Met de auto op de speelplaats kan, omwille van veiligheidsredenen, slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden toegelaten en enkel als er zich geen leerlingen op de speelplaats bevinden. Bij eventueel ongeval met uw kind op de speelplaats zou de aansprakelijkheid bij de school kunnen gelegd worden. 3. Medicatie Wanneer een kind ziek wordt op school of een ongeval heeft, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis of andere officiële diensten. 4. Stappenplan bij ongeval of ziekte: Eerste hulp : - leerkrachten die zijn opgeleid voor EHBO of leerkrachten die bewakingsdienst hebben. - Eenvoudige schaafwonden worden verzorgd en op een lijst genoteerd - Ziekenhuis : Maaseik - Dokter : Lurquin - Verzekeringspapieren: worden opgemaakt door de school Contactpersoon: directie of secretariaat Het CLB speelt een belangrijke rol in het voorkomen van besmettelijke ziekten. Het CLB werkt hiervoor samen met ouders, school, huisartsen en Toezicht Volksgezondheid. Sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht gemeld worden aan Toezicht Volksgezondheid. Dit gebeurt via de huisarts of het CLB. Samen met Toezicht Volksgezondheid wordt dan besproken welke maatregelen er moeten genomen worden om de omgeving te beschermen en verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Er kunnen brieven worden meegegeven met informatie en richtlijnen wat men kan doen bij vermoeden van besmetting. Er kunnen hygiënische maatregelen aanbevolen worden voor thuis en op school. Soms wordt vaccinatie aanbevolen of komen er extra gerichte consulten op school. Hieronder vindt u een lijst van de ziekten die gemeld moeten worden aan de CLB-arts. Wanneer uw kind of één van de gezinsleden één van de onderstaande ziekten heeft, meldt u dat best aan het CLB. Dit kan via de school of rechtstreeks aan het CLB. Indien nodig contacteert de CLB-arts u voor meer informatie. Bedankt voor uw medewerking. De CLB-arts len (binnen Windpokken (varicella) Elke andere ziekte waarover u bezorgd bent 20

21 5. Roken is verboden op school! In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod VOOR IEDEREEN. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30u s morgens en 18.30u s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u s morgens en 18.30u s avonds. Als een kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde-en tuchtreglement. 14. Leefregels 1. Gedragsregels: belonen en straffen Op school nemen we de gewoonte aan om eerst het positieve te benadrukken en te belonen bij de leerlingen. Toch kan het noodzakelijk zijn om een kind een straf op te leggen om in te grijpen bij ongewenst gedrag. Het kind moet steeds weten waarom het gestraft wordt en de keuze van de straf moet in evenredigheid zijn met de gemaakte fouten. Nooit mag een straf de waardigheid van het kind aantasten. Als het ongewenste gedrag ophoudt, is het verleden van geen enkele betekenis meer. Dit laten we dan duidelijk voelen aan het kind. In een school waar leerlingen en leerkrachten op een fijne manier samenwerken en met elkaar omgaan, voelt iedereen zich opperbest. Daarom wordt bij het begin van het schooljaar een overeenkomst (afspraken die het schoolleven aangenaam maken) besproken met de klasleerkracht en getekend door de leerlingen. Naar dit formulier wordt, indien nodig, terug verwezen als de gelegenheid zich voordoet. U vindt hier een samenvatting van deze overeenkomst : - Beleefdheid - gedrag - Het is prettig luisteren naar beschaafde taal, naar grootsprekers luisteren we niet. - Ik mag mijn mening zeggen maar ik doe het steeds beleefd. - Schelden, vloeken en misplaatste gebaren passen niet in onze school. - We hebben respect voor elkaar, luisteren naar de mening van een ander. - We vermijden pesten en proberen steeds daar iets aan te doen. - Fietsen tussen spelende kinderen is gevaarlijk, dat doe ik nooit. - Orde : - Boeken en materiaal liggen netjes in mijn bank. - In de gang en overdekte speelplaats worden de boekentassen ordelijk geplaatst. - Ik hou de speelplaats netjes, alles wat rondslingert in de vuilbak, gesorteerd. - Ik hou het toilet proper en spoel het altijd door. - Materialen: - Ik heb respect voor het materiaal van mezelf, anderen en van de school. - Sportmateriaal en spelmateriaal ruim ik altijd op. - Ik hang of klauter niet op omheiningen, poorten, trapleuningen, deuren 21

22 - Ik knoei of speel niet met water op de toiletten. - Regels overtreden? Een straf volgt! - Een speeltijd missen. - Vergoeding voor beschadiging van materialen. Melding aan de ouders bij herhaalde klachten 2. Kledij De leerlingen komen netjes en verzorgd naar school. Blote buik, T-shirts met spaghettibandjes, te korte rokjes, strandslippers en piercings zijn NIET toegelaten. Verder stelt de school geen eisen aan kledij, op voorwaarde dat ze niet extravagant overkomt. In de klas dragen de leerlingen geen hoofddeksels. Voor de lessen bewegingsopvoeding dragen de leerlingen een uniform en wordt er via de schoolrekening een short en T-shirt aangerekend. Voor pantoffels zorgen de leerlingen zelf. 3. Persoonlijke bezittingen Het gebruik van een gsm is voor de leerlingen niet toegelaten op school. 4. Milieu op school Onze school is een MOS (Milieu Op School) school. Daar willen we allemaal samen actief aan meewerken, op school en ook thuis. Onze school behaalde reeds de 3 te behalen MOS-logo s en 2 keer de groene vlag dank zij de inzet van alle participanten. Iedere klas wordt betrokken in de werking van onze schooltuin. De leerlingen leren op een speelse manier technieken aan die hen bewuster leren omgaan met gezonde groenten en fruit. We staan zelf in voor de aanmaak van eigen compost. We verkopen drank in glazen flesjes en moedigen leerlingen aan om drank in hervulbare flesjes te gebruiken om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Boterhammen in een boterhamdoos en niet in aluminiumfolie. We sorteren GFT, papier, glas, PMD en restafval. Gebruikte inktpatronen en batterijen worden op school ingezameld en worden milieuvriendelijk gerecycleerd. Tijdens de speeltijd enkel hervulbare waterflesjes. Met uw steun blijven we ook in de toekomst een groene school. 5. Eerbied voor materiaal Behalve de boekentas, pennenzak en (vrij) een balpen (parkerpen) wordt al het materiaal door de school geleverd. Het blijft eigendom van de school en dient met respect behandeld te worden. 22

23 Beschadigingen aan gebouwen, meubels of leermateriaal moeten aan de school gemeld worden. Bij opzettelijke beschadigingen wordt een eventuele vergoeding met de ouders besproken. 6. Afspraken rond pesten Pestproblemen worden zo snel mogelijk opgelost met aangepaste technieken en worden meestal eerst aangepakt op klasniveau. Indien nodig, kan er externe hulp worden ingeroepen door erkende instanties o.a. CLB, We hechten belang aan een algemeen welbevinden van elke leerling als individu en roepen de nodige externe hulpverlening in, indien nodig. 7. Bewegingsopvoeding en zwemmen - Alle kinderen van de lagere school volgen de lessen lichamelijke opvoeding : 2 lestijden per week. Deze lessen worden gegeven door de leerkracht bewegingsopvoeding. Niet deelnemen kan enkel met een briefje van de ouders of arts. De leerlingen dragen een uniform dat gezamenlijk door de school wordt aangekocht en aan de ouders wordt verrekend langs de schoolrekening. Ouders zorgen zelf voor turnpantoffels. - Ook in de kleuterschool worden er 2 lestijden per week bewegingsopvoeding gegeven. Deze lessen worden eveneens gegeven door de leerkracht bewegingsopvoeding. Gelieve de kleuters deze dagen aangepast te kleden zodat ze vrij kunnen bewegen. De ouders van de 5-jarige kleuters zorgen voor turnpantoffels. - Om de 14 dagen gaan alle leerlingen van de lagere school en de 5-jarige kleuters zwemmen. De data vindt u in onze schoolkalender. - De lessen LO en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle leerlingen dienen dus hieraan deel te nemen. 8. Huiswerk - Huistaken bevatten nooit nieuwe leerstof. Het is altijd een inoefening van de leerstof die in de klas behandeld werd. - Het is wenselijk dat de ouders interesse tonen voor de taken en lessen door een regelmatige belangstelling en een positieve waardering. - Als je kind moeilijkheden ondervindt, laat je het best niet te lang doorwerken. Meld het aan de leerkracht, zo kan hij/zij s anderendaags extra aandacht schenken aan het probleem. Maak nooit de taak zelf. 23

24 - Huistaken en lessen worden meestal op vaste dagen gegeven (meestal dinsdag en donderdag). Het 5 de en 6 de leerjaar krijgt meestal dagelijks huiswerk. Regelmatig krijgen de leerlingen een taak waar ze enkele dagen de tijd voor krijgen zodat ze hun activiteiten leren plannen. Nochtans kan hiervan elke schooldag volgens behoefte afgeweken worden. 9. Agenda van uw kind - In de kleuterklassen wordt gebruik gemaakt van een weekschema. Dit weekschema wordt naar de ouders doorg d zodat de ouders weten waar hun kleuter die dag of week mee bezig is. Ouders die vragen of opmerkingen hebben contacteren de kleuterleidster persoonlijk of stellen de vraag per mail. - Het eerste en tweede leerjaar hebben een eenvoudige agenda en werken vooral met pictogrammen. - De 3 de, 4 de, 5 de en 6 de klas gebruiken ook een agenda, aangepast aan hun leeftijd. - Vanaf het 5 de leerjaar wordt dagelijks een agenda ingevuld. Het is de bedoeling dat de ouders deze regelmatig inkijken om op de hoogte te blijven van hetgeen in de klas gebeurt. Indien de leerkracht een opmerking van de leerling naar de ouders toe wil melden gebeurt dit ook soms in de agenda. - De ouders dienen de agenda s wekelijks te handtekenen. 10. Rapporteren over uw kind o o o o In de kleuterschool wordt gebruik gemaakt van een overzichtsrapportje ik in mijn klasje. Dit overzicht wordt met de ouders tijdens de oudercontacten besproken. Onze school hanteert het systeem van groei- en vorderingsrapporten. Een leerling wordt niet vergeleken met anderen, maar altijd beoordeeld volgens zijn eigen beginsituatie en verdere groeiproces. Drie maal per jaar krijgen de kinderen van de lagere school een uitgebreid rapport. De gemaakte proeven kunnen thuis ingekeken worden, om beter tot een zinvol gesprek te komen tijdens de oudercontacten. Een positieve benadering en waardering voor het goede is steeds de beste houding tegenover rapporten en peilproeven. 11. Leerlingenevaluatie - We werken op school met evaluaties voor leer- en leefhoudingen 24

25 - De opvolging over de jaren heen wordt bijgehouden in een kindvolgsysteem - In het 4 de en 6 de leerjaar nemen we deel aan interdiocesane proeven. Deze resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig volgt hieruit een individuele of klassikale bijsturing. - We maken gebruik van feedback uit het vervolgonderwijs en inspectie - Voor opvolging van welzijn wordt gebruik gemaakt van onlineformulieren en sociogrammen 15. Revalidatie / logopedie Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: - Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden - Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt - Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 16. Privacy 1. Verwerken van persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden : de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in h et belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 3. Publiceren van foto s De school publiceert geregeld foto s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan u dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van uw kind meer publiceren. 4. Recht op inzage en toelichting 25

26 Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leeerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 17. Participatie 1. Schoolraad Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. In onze school nemen wij ook het SB hierin op. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 2. Ouderraad De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De leden van de ouderraad kiezen zelf hun nieuwe leden. 18. Website : infobrochure onderwijsregelgeving. De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de infobrochure onderwijsregelgeving. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school : De inhoud kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de nodige briefwisseling. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. VOOR ALLE ANDERE PRAKTISCHE AFSPRAKEN, PLANNING, KLASINDELING, NUTTIGE INFORMATIE KAN U TERIECHT IN ONZE SCHOOLKALENDER; het is een deel van de schoolbrochure. In deze kalender geven we algemene informatie over onze school, omtrent de participanten, de klasindeling In deze brochure worden o.a. opgenomen : namen en adressen van directie en leerkrachten, samenstelling van het schoolbestuur, samenstelling van de ouderraad, samenstelling van de schoolraad, activiteiten gedurende het schooljaar, vrije dagen, kalender, regeling opvang. Kortom : alle nuttige info voor een gans schooljaar! Deze schoolkalender is beschikbaar vanaf half september. 26

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Deel 1 Opvoedingsproject

Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Deel 1 Opvoedingsproject Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Deel 1 Opvoedingsproject 1 ONS OPVOEDINGSPROJECT Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1 Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1. Orde en tuchtmaatregelen http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 1.1 Ordemaatregel Wanneer een leerling de goede werking

Nadere informatie

Deel 1 Opvoedingsproject

Deel 1 Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 1 Beste ouders, Welkom aan onze school. U kiest onze school voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen in onze school. De directie

Nadere informatie

Schoolreglement algemeen deel

Schoolreglement algemeen deel Schoolreglement algemeen deel Model schoolreglement voor het basisonderwijs 2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool Trapop

Schoolreglement basisschool Trapop Schoolreglement basisschool Trapop 2015-2016 AFWEZIGHEDEN Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren Nieuw in het schoolreglement 2014-2015 1 Data schooljaar 2014 2015: Data oudercontacten: onthaalmoment/open deur: donderdag 28 augustus 2014: 16u.30 18u.00 eerste schooldag/ troostkoffie: maandag 1 september

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be.

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be. Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2015-2016 Goedgekeurd op de schoolraad van 25 augustus 2015

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT. 1 van 19

3. SCHOOLREGLEMENT. 1 van 19 3. SCHOOLREGLEMENT 1 van 19 Inhoudstafel: 3.1 Engagementsverklaring p 3 3.2 Inschrijven van leerlingen p 5 3.3 Ouderlijk gezag p 7 3.4 Organisatie van leerlingengroepen p 8 3.5 Afwezigheden 3.6 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Vrije Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2015 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 4 3 Engagementsverklaring... 5 1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT Schoolreglement WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT 6 7 HOOFDSTUK 1. ENGAGEMENTSVERKLARING 1.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

Nadere informatie

Infobrochure Schoolreglement

Infobrochure Schoolreglement Infobrochure Schoolreglement 1. Contacten Schoolbestuur VKORR VZW Sint-Hermesstraat, 2 9600 RONSE Voorzitter: EH Deken M T joen Schoolstructuur: Aanbod: Niveaus: Charles De Gaullestraat 10 9600 Ronse Kleuter

Nadere informatie

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus Versie mei 2014 Schoolreglement GVBS Sint-Martinus (Don Bosco & Sint-Jan) VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren BE0430.949.818 Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren 03 755 69 23 www.sgkei.be Schoolreglement

Nadere informatie

IV. ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

IV. ORDE- EN TUCHTREGLEMENT IV. ORDE- EN TUCHTREGLEMENT Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te waarborgen. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT. 1 van 20

3. SCHOOLREGLEMENT. 1 van 20 3. SCHOOLREGLEMENT 1 van 20 Inhoudstafel: 3.1 Engagementsverklaring p 3 3.2 Inschrijven van leerlingen p 5 3.3 Ouderlijk gezag p 7 3.4 Organisatie van leerlingengroepen p 8 3.5 Afwezigheden 3.6 Onderwijs

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouw ten Bos.

Onze-Lieve-Vrouw ten Bos. Guimardstraat 1 1040 Brussel www.katholiekonderwijs.vlaanderen Gesubsidieerde vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw ten Bos. Turkyen 1, 9100 Nieuwkerken-Waas Schoolreglement 2019-2020 Beste ouder, Ons schoolreglement

Nadere informatie

BIJLAGEN VANAF SCHOOLJAAR

BIJLAGEN VANAF SCHOOLJAAR BIJLAGEN VANAF SCHOOLJAAR 2018 2019 BIJLAGE 1: OVER INSCHRIJVEN EN LEERPLICHT GESPROKEN INSCHRIJVING IN KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het aantal halve dagen dat zesjarigen

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

DEEL 3 Het reglement

DEEL 3 Het reglement DEEL 3 Het reglement 3.1 Engagementsverklaring 3 3.2 Inschrijven van leerlingen 5 3.3 Ouderlijk gezag 7 3.4 Organisatie van de leerlingengroepen 8 3.5 Afwezigheden 8 3.6 Onderwijs aan huis 9 3.7 Eén of

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij de inschrijving

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat Eeklo tel Schoolreglement

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat Eeklo tel Schoolreglement Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2017-2018 Goedgekeurd op de schoolraad van 28 augustus 2017 Inhoud DEEL 1:

Nadere informatie

Dit schoolreglement vormt één geheel met de infobrochure van de school. Goedgekeurd op de schoolraad van 29 augustus 2016

Dit schoolreglement vormt één geheel met de infobrochure van de school. Goedgekeurd op de schoolraad van 29 augustus 2016 VZW College - O.-L.-V.-Ten-Doorn Basisschool DE MEIDOORN Zuidmoerstraat 125-9900 Eeklo 09/341 82 36-37-38-39 mail : info.demeidoorn@coltd.be web : www.demeidoorn.be Schoolreglement Schooljaar 2016-2017

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Katholieke Basisschool Triangel Hoogstraat Vlimmeren Tel:

Katholieke Basisschool Triangel Hoogstraat Vlimmeren Tel: Katholieke Basisschool Triangel Hoogstraat 19 2340 Vlimmeren Tel: 03 312 29 38 kbtriangel@skynet.be www.kbtriangel.be Schoolreglement Katholieke Basisschool Triangel Vlimmeren schooljaar 2018-2019 1 van

Nadere informatie

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders,

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders, 1.1.ALGEMENE INFORMATIE 1.1.1. Welkom op onze school! Beste ouders, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen.

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Beste ouders en kinderen We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Ben je hier als nieuwe, dan zal je heel vlug zien dat je in een wereld bent

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije School Ruien. Schoolreglement. schooljaar Vrije School Ruien Grote Herreweg 104A 9690 KLUISBERGEN

Schoolreglement Vrije School Ruien. Schoolreglement. schooljaar Vrije School Ruien Grote Herreweg 104A 9690 KLUISBERGEN Schoolreglement schooljaar 2017-2018 Vrije School Ruien Grote Herreweg 104A 9690 KLUISBERGEN 055 38 85 51 1 Beste Ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN

Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN BERKENBOOM HUPPELPAS Schoolreglement Berkenboom Heistraat Geel en Groen, Berkenboom Huppelpas 1 Beste ouder, Welkom in de basisscholen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeek-Wersbeek Halensebaan 102 3461 Molenbeek-Wersbeek 016/77.73.80 www.tscholeke.be Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Schoolreglement. Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2

Schoolreglement. Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2 2018-2019 Schoolreglement Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2 Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit

Nadere informatie

VBS Het Toverpotlood Hoeleden Deel 2

VBS Het Toverpotlood Hoeleden Deel 2 VBS Het Toverpotlood Hoeleden Deel 2 Schoolreglement VBS Het Toverpotlood Hoeleden 1 Beste ouder van onze pr8iggestoorde school, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel, infobrochure

Nadere informatie

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus Versie mei 2017 Schoolreglement GVBS Sint-Martinus (Don Bosco & Sint-Jan) VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren 0430.949.818 Kloosterstraat 37 9120 Beveren 03 755 69 23 www.sgkei.be Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Nadere informatie

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders,

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders, 1.1.ALGEMENE INFORMATIE 1.1.1. Welkom op onze school! Beste ouders, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT VZW College O.-L.-Vrouw-ten-Doorn DE KLEINE WEGEL DE GROTE WEGEL mail : info.dewegel@coltd.be BASISSCHOOL DE WEGEL B.L. Pussemierstraat 120-9900 Eeklo tel. : 09 377 29 65 fax : 09 378 51 88 B.L. Pussemierstraat

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

VBS Kompas. Fijn dat jij er bent! Schoolreglement schooljaar 2015-2016. Versie juni 2015. De poorten van onze school staan open voor uw kind.

VBS Kompas. Fijn dat jij er bent! Schoolreglement schooljaar 2015-2016. Versie juni 2015. De poorten van onze school staan open voor uw kind. Versie juni 2015 VBS Kompas De poorten van onze school staan open voor uw kind. Jij, ja jij, we verwachten je! We willen je beter leren kennen. We willen met jou op weg gaan in wederzijdse vriendschap,

Nadere informatie

PAROCHIALE LAGERE SCHOOL De Schom 8 3600 GENK-TERMIEN Tel. 089 36 78 13 Fax. 089 36 78 14

PAROCHIALE LAGERE SCHOOL De Schom 8 3600 GENK-TERMIEN Tel. 089 36 78 13 Fax. 089 36 78 14 PAROCHIALE LAGERE SCHOOL De Schom 8 3600 GENK-TERMIEN Tel. 089 36 78 13 Fax. 089 36 78 14 PAROCHIALE KLEUTERSCHOOL Plattewijerstraat 4 3600 GENK-TERMIEN Tel. 0475 68 09 26 info@deschom.be www.deschom.be

Nadere informatie

Protestants-christelijk onderwijs. Schoolreglement

Protestants-christelijk onderwijs. Schoolreglement Protestants-christelijk onderwijs Schoolreglement 2019-2020 Inhoud DEEL I - INFORMATIE... 6 1 Contact met de school... 6 2 Organisatie van de school... 6 3 Samenwerking... 8 3.1 Met de ouders... 8 3.2

Nadere informatie

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

Protestants-christelijk onderwijs

Protestants-christelijk onderwijs Protestants-christelijk onderwijs Schoolreglement 2018-2019 Inhoud DEEL I - INFORMATIE... 6 1 Contact met de school... 6 2 Organisatie van de school... 6 3 Samenwerking... 8 3.1 Met de ouders... 8 3.2

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons

Nadere informatie

Beste ouder, Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam. Algemeen deel,

Beste ouder, Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam. Algemeen deel, Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie CHOOLREGLEMENT Deel I: Algemene informatie 2 Inhoudstafel Deel I: Algemene informatie I. Welkom in onze school P. 5 II. Het pedagogische project van de scholengemeenschap kosh P. 6 III. Wie is wie? P.

Nadere informatie

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus Versie mei 2016 Schoolreglement GVBS Sint-Martinus (Don Bosco & Sint-Jan) VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren 0430.949.818 Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren 03 755 69 23 www.sgkei.be Schoolreglement GVBS

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Schoolreglement Broederschool Groot-Bijgaarden

Schoolreglement Broederschool Groot-Bijgaarden Schoolreglement Broederschool Groot-Bijgaarden Schoolreglement Broederschool Hendrik Placestraat 45 1702 Groot-Bijgaarden 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2015 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 1 1 2 3 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 4 Engagementsverklaring... 5 1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken

Nadere informatie

3. Het eigenlijke schoolreglement. 3.1 Schooleigen afspraken.

3. Het eigenlijke schoolreglement. 3.1 Schooleigen afspraken. 3. Het eigenlijke schoolreglement. 3.1 Schooleigen afspraken. 1 Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering Verslag Vergadering Schoolraad 26 mei 2015 Aanwezig: Frank Roels Stefanie Adam Veerle Verwee Véronique Verschelde Dirk Vanmarcke Geert Vercaemst Verontschuldigd: Frank De Clercq Martine Vanderlinde Auteur:

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 1 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 2 Beste ouder, Ons schoolreglement

Nadere informatie

Basisschool Sint-Lambertus. Oorderseweg 8. 2180 Ekeren. www.lambertus.be. Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2015-2016 1

Basisschool Sint-Lambertus. Oorderseweg 8. 2180 Ekeren. www.lambertus.be. Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2015-2016 1 LREGLEMENT Basisschool Sint-Lambertus Oorderseweg 8 2180 Ekeren www.lambertus.be Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest

Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Augustus 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Schoolreglement VBS De Linde Tolstraat 1 9320 Nieuwerkerken 1 Beste ouder, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u (opnieuw)

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUD DEEL I: INFORMATIE 1 Contact met de school 5 2 Organisatie van de school 9 3 Samenwerking 10 DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT 1 Pedagogisch project

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije School Ruien. Schoolreglement. schooljaar Vrije School Ruien Grote Herreweg 104A 9690 KLUISBERGEN

Schoolreglement Vrije School Ruien. Schoolreglement. schooljaar Vrije School Ruien Grote Herreweg 104A 9690 KLUISBERGEN Schoolreglement schooljaar 2016-2017 Vrije School Ruien Grote Herreweg 104A 9690 KLUISBERGEN 055 38 85 51 1 Beste Ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel

Nadere informatie

Vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland

Vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs Noord Vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland Administratieve zetel: Vital Coppensstraat 6, 9170 Sint-Gillis-Waas Vestigingen: De Klimop: Kerkstraat

Nadere informatie

Verslag vergadering SCHOOLRAAD

Verslag vergadering SCHOOLRAAD SCHOOLRAAD Verslag vergadering SCHOOLRAAD Tijdstip: dinsdag 9 juni 2016 om 20.00 uur Plaats: Vrije Basisschool Elle, Ieperstraat 47, Kortemark Aanwezig: Frederique Delaere, Maria Vandekerckhove, Rita Berteloot,

Nadere informatie

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoudstafel Algemeen p. 4 Deel I: Informatie p. 5 1. Contact met de school p. 5 2. Organisatie van de school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT met OPVOEDINGSPROJECT Algemene & Schooleigen Informatie

SCHOOLREGLEMENT met OPVOEDINGSPROJECT Algemene & Schooleigen Informatie SCHOLENGEMEENSCHAP KOHa Katholiek Onderwijs Hamme Scholengemeenschap Vrije Basisscholen Hamme Campussen: Vrije basisschool Dr. Hyleboslaan1 Vrije basisschool St.-Anna 167 Vrije basisschool Slangstraat

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2019-2020 Vrije Basisschool Paridaensinstituut Janseniusstraat 2 3000 Leuven 016/31 07 90 www.basis.paridaens.be Vrije Lagere school H.-Drievuldigheidscollege Oude Markt 28 3000 Leuven

Nadere informatie

Vrije Basisschool Paridaensinstituut

Vrije Basisschool Paridaensinstituut Vrije Basisschool Paridaensinstituut Janseniusstraat 2 3000 Leuven 016/31 07 90 www.basis.paridaens.be Vrije Lagere school H.-Drievuldigheidscollege Oude Markt 28 3000 Leuven 016/24 15 93 www.lagere-school-hdc.be

Nadere informatie

Schoolreglement. Klavertjevier Breendonk

Schoolreglement. Klavertjevier Breendonk 2018-2019 Schoolreglement Klavertjevier Breendonk Beste ouder, van harte welkom in onze school. In de eerste plaats zijn we blij je te mogen begroeten. We zijn dankbaar voor het vertrouwen waarmee je je

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2016 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 4 Engagementsverklaring... 5 3.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact....

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT SCHOOLREGLEMENT ENGAGEMENTSVERKLARING

SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT SCHOOLREGLEMENT ENGAGEMENTSVERKLARING SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT SCHOOLREGLEMENT ENGAGEMENTSVERKLARING Versie september 2017 pagina 1 Verwelkoming Dag peuter, dag kleuter! Dag meisje, dag jongen! Van harte welkom in onze school!

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Inhoud Deel I: Informatie... 5 1 Contact met de school... 5 2 Organisatie van de school... 7 3 Samenwerking... 8 DEEL II: Pedagogisch project... 10 DEEL III: Het

Nadere informatie

Schoolreglement. Het Wezeltje

Schoolreglement. Het Wezeltje Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen Referentienummer: MLER_2016_003 Datum: 2017-03-30 Contact: Dienst Lerenden lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen 02 507 08

Nadere informatie

Schoolreglement voor alle scholen van vzw Basisonderwijs Zeebries

Schoolreglement voor alle scholen van vzw Basisonderwijs Zeebries Schooljaar 2018-2019 Schoolreglement voor alle scholen van vzw Basisonderwijs Zeebries Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741 Sint-Lodewijksschool, Guido Gezellestraat

Nadere informatie

DEEL 3 SCHOOLREGLEMENT

DEEL 3 SCHOOLREGLEMENT DEEL 3 SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 DEEL 1: Pedagogisch project DEEL 2: Onderwijsregelgeving DEEL 4: Bijlage schoolreglement Beide delen zijn af te halen via onze website. Indien gewenst kunt u altijd op

Nadere informatie

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VERSIE SEPTEMBER 2017

SCHOOLREGLEMENT VERSIE SEPTEMBER 2017 SCHOOLREGLEMENT VERSIE SEPTEMBER 2017 Sint-Paulus maakt deel uit van vzw Broeders van Liefde en scholengroep OP WEG Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE)

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE) SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK 8 8630 HOUTEM (VEURNE) 1 Schoolreglement- Deel 3: Reglement en Engagementsverklaring DEEL III: HET REGLEMENT 1. ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben

Nadere informatie

Basisschool. Sint Jan Berchmanscollege

Basisschool. Sint Jan Berchmanscollege Aanvulling bij de infogids en de infobrochure onderwijsregelgeving versie 01/09/2017 Basisschool Sint Jan Berchmanscollege Kasteellaan 18 2390 Westmalle Tel. 03.312.98.88 Fax. 03.312.98.89 e-mail: basis@sjbmalle.be

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015. schoolreglement 1

Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015. schoolreglement 1 Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015 schoolreglement 1 Beste ouder, Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We zien het als een voorrecht dat we mogen meehelpen bij de

Nadere informatie

DEEL 3: SCHOOLREGLEMENT

DEEL 3: SCHOOLREGLEMENT Bevrijdingslaan 255 tel. 0491/61.66.42 Baleman 14 tel. 0491/61.66.41 Gestelsesteenweg 104 tel. 0491/61.66.44 Sint-Barbarastraat 6 tel. 0491/61.66.43 2450 Meerhout Bureel: tel. 0472/21.39.78 e-mail: vbs.de.egelantier@telenet.be

Nadere informatie

Vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland

Vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs Noord Vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland Administratieve zetel: Vital Coppensstraat 6, 9170 Sint-Gillis-Waas Vestigingen: De Klimop: Kerkstraat

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie

SCHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie SCHOOLREGLEMENT Deel I: Algemene informatie Inhoudstafel Deel I: Algemene informatie I. Welkom in onze school P. 3 II. Het pedagogische project van de scholengemeenschap kosh P. 4 III. Wie is wie? P. 6

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2016 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 4 Engagementsverklaring... 5 3.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact....

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2016-2017 We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. BASISSCHOOL SINT-VINCENTIUS LENDELEDE Beste ouder

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 oktober 2014 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht heel wat vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij. De

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2017-2018 We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. 2 Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Deel 3: Schoolreglement

Deel 3: Schoolreglement Deel 3: Schoolreglement 2016-2017 DEEL 1: Pedagogisch project DEEL 2: Onderwijsregelgeving DEEL 4: Bijlage schoolreglement Beide delen zijn af te halen via onze website. Indien gewenst kunt u altijd op

Nadere informatie

Gotstraat 1A 9790 Wortegem-Petegem T 056 68 93 29

Gotstraat 1A 9790 Wortegem-Petegem T 056 68 93 29 Waarde(n)vol - respectvol omgaan- met (christelijk) geloven Via ontdekkend leren groeien in kennen én kunnen Talent@school meervoudig intelligent ik ontdek mijn én ander zijn talenten Kind centraal uw

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Basisschool Sint-Lambertus. Oorderseweg Ekeren.

SCHOOLREGLEMENT. Basisschool Sint-Lambertus. Oorderseweg Ekeren. SCHOOLREGLEMENT Basisschool Sint-Lambertus Oorderseweg 8 2180 Ekeren www.sintlambertusekeren.be Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2017-2018 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Venusstraat Oelegem tel.: 03/ fax: 03/

Venusstraat Oelegem tel.: 03/ fax: 03/ 2 DEEL I: INFORMATIE 1. Contact met de school 4 2. Organisatie van de school 6 3. Samenwerking 11 DEEL II: Pedagogisch project Pedagogisch project 13 DEEL III: Het reglement 1. Engagementsverklaring 14

Nadere informatie

Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus

Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus Burgemeester Felix de Bethunelaan 1 8500 Kortrijk Schoolbrochure Sint-Paulus versie september 2014 Schoolbrochure Sint-Paulus versie september 2014 2 Beste ouder,

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE V.B.S. Bolderberg Schoolbrochure Pagina 1

SCHOOLBROCHURE V.B.S. Bolderberg Schoolbrochure Pagina 1 SCHOOLBROCHURE 2018-2019 V.B.S. Bolderberg Schoolbrochure Pagina 1 WOORD VOORAF Beste ouder(s), Als ouder bent u de eerste opvoeder van uw kind. Deze taak stopt niet wanneer uw zoon of dochter naar school

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2016 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 4 Engagementsverklaring... 5 3.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact....

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJET EN SCHOOLREGLEMENT

OPVOEDINGSPROJET EN SCHOOLREGLEMENT OPVOEDINGSPROJET EN SCHOOLREGLEMENT September 2015 VLS De Buiteling Meldertsesteenweg 13 Diestersesteenweg 42 3583 Paal tel. 011 42 69 98 www.vlspaal.be 1 Welkom! Beste ouder(s) Eerst en vooral dank ik

Nadere informatie

De Zevensprong. Schoolreglement: deel 1. Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

De Zevensprong. Schoolreglement: deel 1. Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Scholengemeenschap De Zevensprong VB t Kabaske, JNPL De Krullevaar, VB St Joris, VB t Laantje, VB De Kievit, KB DeTuimelaar, VB De Kameleon en VB Stevoort Versie van Vrije Basisschool De Kievit - 19.08.2019

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart

Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart Scholengroep ARKORUM - vzw Dr. Delbekestraat 28 - Tel.: 051/22 73 66 Acaciastraat 2 - Tel.: 051/22 29 03 Dr. Delbekestraat 28 - Fax: 051/22 03 28 Algemeen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT & INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

SCHOOLREGLEMENT & INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING SCHOOLREGLEMENT & INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING SCHOOLJAAR 2018-2019 1 SCHOOLREGLEMENT 2 Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel vind je het pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT SCHOOLREGLEMENT ENGAGEMENTSVERKLARING

SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT SCHOOLREGLEMENT ENGAGEMENTSVERKLARING SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT SCHOOLREGLEMENT ENGAGEMENTSVERKLARING Verwelkoming Dag peuter, dag kleuter! Dag meisje, dag jongen! Van harte welkom in onze school! Versie september 2018 pagina 1

Nadere informatie

Schoolreglement. Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be

Schoolreglement. Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be Schoolreglement Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be Schoolreglement Sint-Vincentiusschool 1 Inhoud Schoolreglement... 1 1 Contact met de

Nadere informatie