Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek KG DORDRECHT Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek KG DORDRECHT Registratienummer"

Transcriptie

1 Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek KG DORDRECHT Registratienummer Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

2 Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 4 Pedagogisch klimaat... 4 Personeel en groepen... 6 Inspectie-items... 7 Gegevens voorziening... 9 Gegevens toezicht... 9 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 10

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing Algemeen KDV Driehoek is per 1 januari 2013 onderdeel van de SDK kinderopvang. De organisatie biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in Dordrecht en in Oud- Beijerland. Het kinderdagverblijf betreft een peuterspeelgroep welke sinds oktober 2013 is gevestigd in OBS De Driehoek. Per dagdeel worden 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, de kinderen komen 2 of 3 dagdelen per week. Inspectiegeschiedenis In 2014 heeft een onderzoek na registratie plaats gevonden. In dit onderzoek kwam een tekortkoming naar voren met betrekking tot het instellen van een oudercommissie. In 2015 heeft een volledig onderzoek plaats gevonden. Er waren geen overtredingen geconstateerd. Huidige inspectie Er heeft een jaarlijks onderzoekplaats gevonden. Het onderzoek heeft zich gericht op de kernzaken uit de wet- en regelgeving en is veelal gebaseerd op observaties op de groep, een gesprek met de leidinggevende en een gesprek met de beroepskracht. Ten tijde van het onderzoek waren aanwezig; een vaste beroepskracht, een inval, een stagiaire, de leidinggevende en een medewerker van Careyn die 1 op 1 begeleiding gaf aan een kind. Bij nader door vragen blijkt de groep aanwezige kinderen te bestaan uit veelal jonge en nieuwe kinderen en een aantal kinderen die extra aandacht behoeven. Kortom een bewerkelijke groep. Er heerst een prettige sfeer op de groep. De kinderen zijn actief en ondernemend. De beroepskracht houdt met name overzicht op de groep en probeert tegelijkertijd elk kind positieve aandacht te geven. De combinatie van de samenstelling van de groep, het werken met een inval, de aanwezige volwassenen en het inspectiebezoek lijkt bij de vaste beroepskracht de nood aan overzicht houden te versterken. Het accent in het handelen van de beroepskracht lag met name op veiligheid bieden en waarborgen middels het overzicht houden op de groep en kinderen korte momenten ondersteunen bij opstarten en/of doorzetten van spel. Er leek mogelijk hierdoor minder ruimte voor aansluitend meespelen met de kinderen waarbij het kind leidend is en de beroepskracht verbreding en verdieping brengt aan het spel. Er is een overtreding geconstateerd me betrekking tot de aanwezigheid van een certificaat voor de voor- en vroegschoolse educatie. De leidinggevende heeft per mail laten weten dat de des betreffende beroepskracht wordt meegenomen in het nieuwe VVE trainingsprogramma. Advies aan College van B&W De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 3 van 10

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid door het te bespreken in het teamoverleg. De beroepskrachten bespreken praktische en inhoudelijke zaken in aanwezigheid met de pedagogisch coach en/of met hun leidinggevende. In bijzondere gevallen wanneer wenselijk kan Careyn ingeschakeld worden voor het bespreken en geven van extra begeleiding aan kinderen die daar baat bij hebben. Ter illustratie van de bevindingen worden deze competenties hieronder toegelicht met een voorbeeld. Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie op de groep. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de leidinggevende en een beroepskracht. Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen, het opruimen en het eet- en drinkmoment. Pedagogische praktijk Emotionele veiligheid Op de groep hangt een prettige sfeer. De kinderen zijn enthousiast en over het algemeen betrokken aan het spelen. De beroepskracht houdt goed zicht op elk kind en probeert elk kind positieve aandacht te geven. De beroepskracht kijkt regelmatig even bij een jongen omdat hij net nieuw is. De beroepskracht probeert elk kind te zien en horen en daarbij aan te sluiten. Wanneer een kind naar buiten kijkt komt de beroepskracht bij het kind staan en vraagt wat hij daar ziet. Het kind zegt mama. De beroepskracht vertelt aan het kind dat mama even boodschappen aan het doen is en zo weer terug komt. De beroepskracht heeft extra aandacht voor de wat nieuwere kindjes, ondersteunt en begeleidt hun extra op momenten. Een nieuw kind dat aan het dwalen is wordt door de beroepskracht geholpen met opstarten van spel door iets aan te bieden en het samen te doen. De kinderen komen voor hulp of om iets te laten zien naar de beroepskracht. De kinderen krijgen regelmatig complimenten. Wanneer een kind het is gelukt alleen een puzzel te maken roept het kind de beroepskracht om het te kunnen laten zien. Het kind lijkt trots en de beroepskracht zegt helemaal alleen gemaakt! Superknap! Vorige week nog samen en nu alleen. Er is een dagprogramma met dagelijkse activiteiten en routines. Zo wordt er na het spelen opgeruimd en wordt dit aangekondigd met het voor de kinderen bekende opruimlied. Voor het fruit eten wordt er het fruitlied gezongen. Persoonlijke competentie De kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid. De beroepskracht begeleidt en ondersteund de kinderen door hen instructies te geven, aan te moedigen en eventueel te helpen. Zo helpt de beroepskracht het kind die zijn handen wil wassen herinneren aan het opstropen van zijn mauwen en het gebruiken van zeep. Tijdens het fruit eten mag een kind helpen met het uitdelen van het fruit en mag het een beker met sap inschenken. Sociale competentie Tijdens het vrij spelen kunnen kinderen met elkaar spelen. De beroepskracht moedigt daarbij kinderen aan om samen te spelen en vraagt aan een kind gaan jullie samen spelen? De beroepskracht betrekt de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals dingen opruimen en klaarzetten. De beroepskracht geeft de kinderen positieve feedback en waardering. Ja jij kan al goed zelf een vorkje pakken, jij weet waar ze liggen zegt de beroepskracht wanneer ze ziet dat een jongen uit zichzelf een vork uit de kast pakt voor het fruit eten. Overdracht van waarden en normen 4 van 10

5 De beroepskracht leert de kinderen zorg dragen voor de materialen door na het spelen samen het speelgoed op te ruimen. Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het pedagogisch klimaat. Voorschoolse educatie Op KDV Driehoek wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden. Gezien de openingstijden blijkt dat er wekelijks minimaal 10 uur voor- en vroegschoolse educatie aangeboden wordt. In het kindercentrum worden voldoende gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten ingezet. De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen. De beroepskrachten zijn niet allemaal in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie. De certificaten zijn tijdens het inspectiebezoek ingezien. Het gehanteerde programma Uk en Puk is een landelijk erkend programma voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie. De houder heeft voor 2015 een opleidingsplan vastgesteld. Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan. De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma s. OF Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. K. van der Graaf) Interview anderen (Beroepskracht) Observaties VVE-certificaten Opleidingsplan voorschoolse educatie Website SDK 5 van 10

6 Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. Passende beroepskwalificatie Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. Opvang in groepen Op kinderdagverblijf Driehoek vindt de opvang plaats in één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Beroepskracht-kindratio Op basis van de presentielijsten en de daadwerkelijke bezetting van de groep is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende beoordeeld. De norm hiervoor conform wordt nageleefd. Ten tijde van de inspectie waren 13 kinderen en 2 beroepskrachten op de groep aanwezig. Een afwijking van de beroepskracht-kindratio is niet van toepassing. Gebruikte bronnen: Observaties Verklaringen omtrent het gedrag Diploma's beroepskrachten Presentielijsten 6 van 10

7 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Voorschoolse educatie De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma s. OF Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 7 van 10

8 De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 8 van 10

9 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : SDK Driehoek Website : Aantal kindplaatsen : 16 Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja Gegevens houder Naam houder : SDK Kinderopvang B.V. Adres houder : Noorderkroonstraat 164 Postcode en plaats : 3318VT DORDRECHT Website : KvK nummer : Aansluiting geschillencommissie : Ja Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd Adres : Postbus 166 Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : A.J.T. van den Berg Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Dordrecht Adres : Postbus 8 Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 10

10 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 10 van 10

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (KDV) Beethovenlaan BE ZWIJNDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (KDV) Beethovenlaan BE ZWIJNDRECHT Registratienummer Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (KDV) Beethovenlaan 97 3335BE ZWIJNDRECHT Registratienummer 230304795 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: ZWIJNDRECHT Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Ikraatje (KDV) Spirea JP DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Ikraatje (KDV) Spirea JP DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Ikraatje (KDV) Spirea 3 3317JP DORDRECHT Registratienummer 137753391 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 19-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan 288 5 9741EW GRONINGEN Registratienummer 160633229 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 22-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan 25 3319SC DORDRECHT Registratienummer 685015634 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 14-04-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Albatros (KDV) Van Gendtstraat 2 a 3317AV DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport De Albatros (KDV) Van Gendtstraat 2 a 3317AV DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport De Albatros (KDV) Van Gendtstraat 2 a 3317AV DORDRECHT Registratienummer 208418817 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 19-05-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Peuter Academie (KDV) Smirnoffstraat NZ Sassenheim Registratienummer

Inspectierapport Peuter Academie (KDV) Smirnoffstraat NZ Sassenheim Registratienummer Inspectierapport Peuter Academie (KDV) Smirnoffstraat 15 2171NZ Sassenheim Registratienummer 307222603 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Teylingen Datum inspectie: 23-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Duimelotje (KDV) Hogebergdreef 55b 4645EV PUTTE Registratienummer

Inspectierapport Duimelotje (KDV) Hogebergdreef 55b 4645EV PUTTE Registratienummer Inspectierapport Duimelotje (KDV) Hogebergdreef 55b 4645EV PUTTE Registratienummer 190856695 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 01-02-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer

Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg 70 8 9744AP Groningen Registratienummer 197214368 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 20-11-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De kleine wereld (KDV) Jan van Brabantweg HC Sassenheim Registratienummer

Inspectierapport De kleine wereld (KDV) Jan van Brabantweg HC Sassenheim Registratienummer Inspectierapport De kleine wereld (KDV) Jan van Brabantweg 45 2171HC Sassenheim Registratienummer 200859304 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Teylingen Datum inspectie: 16-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dikkertje Dap (KDV) Veerkensweg CS Oud Gastel Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dikkertje Dap (KDV) Veerkensweg CS Oud Gastel Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Dikkertje Dap (KDV) Veerkensweg 24 4751CS Oud Gastel Registratienummer 220265173 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Beukenstraat 1 (KDV) Beukenstraat XA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Beukenstraat 1 (KDV) Beukenstraat XA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Beukenstraat 1 (KDV) Beukenstraat 83 8021XA Zwolle Registratienummer 105477576 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport La Luna (KDV) Nieuwstraat GE DELDEN Registratienummer

Inspectierapport La Luna (KDV) Nieuwstraat GE DELDEN Registratienummer Inspectierapport La Luna (KDV) Nieuwstraat 6 7491GE DELDEN Registratienummer 149568721 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 20-01-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Markies (KDV) Zuiderdreef AJ Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Markies (KDV) Zuiderdreef AJ Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Markies (KDV) Zuiderdreef 314 4616AJ Bergen op Zoom Registratienummer 136679110 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Maatjes Kinderopvang obs De Kreek (KDV) Hinkelenoord NC Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport De Maatjes Kinderopvang obs De Kreek (KDV) Hinkelenoord NC Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport De Maatjes Kinderopvang obs De Kreek (KDV) Hinkelenoord 14 4617NC Bergen op Zoom Registratienummer 203618488 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum

Nadere informatie

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan 4 2152JA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 24-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg JR Dordrecht Registratienummer

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg JR Dordrecht Registratienummer Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR Dordrecht Registratienummer 210173701 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 24-01-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kladderkatjes (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Kladderkatjes (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Kladderkatjes (KDV) Eikenlaan 25 3319SC DORDRECHT Registratienummer 695254625 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 11-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Vijverstraat AT PRINSENBEEK Registratienummer

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Vijverstraat AT PRINSENBEEK Registratienummer Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Vijverstraat 1 4841AT PRINSENBEEK Registratienummer 198913734 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 06-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe-Locatie Brede School Rode Schouw (KDV) Rode Schouw VE Halsteren Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe-Locatie Brede School Rode Schouw (KDV) Rode Schouw VE Halsteren Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe-Locatie Brede School Rode Schouw (KDV) Rode Schouw 87 4661VE Halsteren Registratienummer 103582162 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen

Nadere informatie

Inspectierapport Het Bastion (KDV) Middelvaart WS WOUDRICHEM Registratienummer

Inspectierapport Het Bastion (KDV) Middelvaart WS WOUDRICHEM Registratienummer Inspectierapport Het Bastion (KDV) Middelvaart 1 4285WS WOUDRICHEM Registratienummer 222824141 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woudrichem Datum inspectie: 27-05-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410

Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410 Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer 829968040

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer 829968040 Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer 829968040 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum inspectie: 16-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelhonk, locatie De Bukehof (KDV) Olmenstraat BC Oudenbosch Registratienummer

Inspectierapport Hummelhonk, locatie De Bukehof (KDV) Olmenstraat BC Oudenbosch Registratienummer Inspectierapport Hummelhonk, locatie De Bukehof (KDV) Olmenstraat 1 4731BC Oudenbosch Registratienummer 166342889 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer 224205444 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat BR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat BR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat 2 8921 BR LEEUWARDEN Registratienummer 532524652 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Sam Sam (KDV) Krommedijk LE DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Sam Sam (KDV) Krommedijk LE DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Sam Sam (KDV) Krommedijk 245 3312LE DORDRECHT Registratienummer 368680800 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 08-03-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornholm (PSZ) Skagerrak DX HOOFDDORP

Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornholm (PSZ) Skagerrak DX HOOFDDORP Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornholm (PSZ) Skagerrak 324 2133DX HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 23-03-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt 98 4875CG ETTEN-LEUR Registratienummer 202210157 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 06-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Dorpsstraat 53 (KDV) Dorpsstraat HM Halsteren Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Dorpsstraat 53 (KDV) Dorpsstraat HM Halsteren Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Dorpsstraat 53 (KDV) Dorpsstraat 53 4661HM Halsteren Registratienummer 116452651 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom

Nadere informatie

Datum inspectie: Datum vaststelling inspectierapport: AN ID

Datum inspectie: Datum vaststelling inspectierapport: AN ID Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Montessorischool Bergen op Zoom (KDV) Thomas de Rouckstraat 2 4611EC Bergen op Zoom Registratienummer 159235844 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg 52 4708KC ROOSENDAAL Registratienummer 165898239 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat 7 9401HH ASSEN Registratienummer 294115286 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 12-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap (KDV) Hoofdstraat AA UITHUIZERMEEDEN Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap (KDV) Hoofdstraat AA UITHUIZERMEEDEN Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap (KDV) Hoofdstraat 1 9982AA UITHUIZERMEEDEN Registratienummer 595180498 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Eemsmond Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf tijd voor kinderen (KDV) Bremstraat 102A 4711CJ ST. WILLEBRORD Registratienummer

Inspectierapport kinderdagverblijf tijd voor kinderen (KDV) Bremstraat 102A 4711CJ ST. WILLEBRORD Registratienummer Inspectierapport kinderdagverblijf tijd voor kinderen (KDV) Bremstraat 102A 4711CJ ST. WILLEBRORD Registratienummer 129558680 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: RUCPHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 14-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat 76 9741LE GRONINGEN Registratienummer 885331679 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch 14402 2132VH HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-04-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant EA TOLBERT Registratienummer

Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant EA TOLBERT Registratienummer Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant 1 9356EA TOLBERT Registratienummer 421970820 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Leek Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Karnebeekpad (KDV) Van Karnebeekpad CS ZWIJNDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Karnebeekpad (KDV) Van Karnebeekpad CS ZWIJNDRECHT Registratienummer Inspectierapport Yes! Kinderopvang Karnebeekpad (KDV) Van Karnebeekpad 6 3332CS ZWIJNDRECHT Registratienummer 438880882 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: ZWIJNDRECHT

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Groenland (KDV) Chico Mendesring WX DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Groenland (KDV) Chico Mendesring WX DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Groenland (KDV) Chico Mendesring 817 3315WX DORDRECHT Registratienummer 460005005 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 17-11-2016

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Wandelbos (PSZ) Auteurslaan MA TILBURG

Inspectierapport PSZ Wandelbos (PSZ) Auteurslaan MA TILBURG Inspectierapport PSZ Wandelbos (PSZ) Auteurslaan 9 5044MA TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 31-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport ASKA kc de Roos (KDV) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer

Inspectierapport ASKA kc de Roos (KDV) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer Inspectierapport ASKA kc de Roos (KDV) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer 332609509 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 23-05-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg JR DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg JR DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 19-01-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum "De Speeldoos" (KDV) Zwingel SK HARDENBERG Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum De Speeldoos (KDV) Zwingel SK HARDENBERG Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum "De Speeldoos" (KDV) Zwingel 9 7772SK HARDENBERG Registratienummer 856584654 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 20-06-2016

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink ER Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink ER Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink 50 9722ER Groningen Registratienummer 526747481 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 28-06-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA Bergen op Zoom Registratienummer 224205444 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hortensialaan 8D 7101 XA Winterswijk Registratienummer

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hortensialaan 8D 7101 XA Winterswijk Registratienummer Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hortensialaan 8D 7101 XA Winterswijk Registratienummer 389030594 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Ganzennest (KDV) Modem MA COEVORDEN Registratienummer

Inspectierapport Het Ganzennest (KDV) Modem MA COEVORDEN Registratienummer Inspectierapport Het Ganzennest (KDV) Modem 23 7741MA COEVORDEN Registratienummer 189529398 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Coevorden Datum inspectie: 16-12-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Haaksbergerstraat EC Enschede Registratienummer

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Haaksbergerstraat EC Enschede Registratienummer Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Haaksbergerstraat 236 7513EC Enschede Registratienummer 212849359 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 23-02-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat AT ECHT Registratienummer

Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat AT ECHT Registratienummer Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat 4 6101AT ECHT Registratienummer 214223413 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: ECHT-SUSTEREN Datum inspectie: 26-08-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kajuit (KDV) Havenstraat BE STAMPERSGAT Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kajuit (KDV) Havenstraat BE STAMPERSGAT Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kajuit (KDV) Havenstraat 2 4754BE STAMPERSGAT Registratienummer 612483733 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie: 21-06-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Muurmeesterstraat (KDV) Muurmeesterstraat EA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Muurmeesterstraat (KDV) Muurmeesterstraat EA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Muurmeesterstraat (KDV) Muurmeesterstraat 27 8043EA Zwolle Registratienummer 153449901 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat SR HOOFDDORP

Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat SR HOOFDDORP Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat 99 2132SR HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport 't Klaverviertje (PSZ) Akkerwinde TR 'S-GRAVENDEEL

Inspectierapport 't Klaverviertje (PSZ) Akkerwinde TR 'S-GRAVENDEEL Inspectierapport 't Klaverviertje (PSZ) Akkerwinde 11 3295TR 'S-GRAVENDEEL Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Binnenmaas Datum inspectie: 26-01-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg DD APELDOORN

Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg DD APELDOORN Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg 4 7335 DD APELDOORN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 10-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Haagweg 466 4813XG BREDA Registratienummer 215921707

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Haagweg 466 4813XG BREDA Registratienummer 215921707 Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Haagweg 466 4813XG BREDA Registratienummer 215921707 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 04-04-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat 139 2131TG HOOFDDORP \ Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos DD HOOFDDORP

Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos DD HOOFDDORP Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos 161 2134DD HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN

Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 15-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Speelschool de Bronckhorst (KDV) Bronckhorststraat KW NOORDWIJK ZH Registratienummer

Inspectierapport SKOL Speelschool de Bronckhorst (KDV) Bronckhorststraat KW NOORDWIJK ZH Registratienummer Inspectierapport SKOL Speelschool de Bronckhorst (KDV) Bronckhorststraat 30 2201KW NOORDWIJK ZH Registratienummer 297270874 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Hasselbraam (PSZ) Waddenweg XL HOOFDDORP

Inspectierapport Hasselbraam (PSZ) Waddenweg XL HOOFDDORP Inspectierapport Hasselbraam (PSZ) Waddenweg 81 2134XL HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 21-01-2016 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Bachlaan 158 (KDV) Bachlaan HL ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Bachlaan 158 (KDV) Bachlaan HL ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Bachlaan 158 (KDV) Bachlaan 158 8031HL ZWOLLE Registratienummer 831721741 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 05-07-2016

Nadere informatie

Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen RP VOORSCHOTEN

Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen RP VOORSCHOTEN Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen 99 2253RP VOORSCHOTEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Voorschoten Datum inspectie: 22-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio De buitenborg (KDV) Dusselheugte GN Assen Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio De buitenborg (KDV) Dusselheugte GN Assen Registratienummer Inspectierapport K.D.V. Pinokkio De buitenborg (KDV) Dusselheugte 18 9403GN Assen Registratienummer 117319703 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 17-10-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BijdeHandjes (PSZ) Rehobothstraat CE KOOTWIJKERBROEK

Inspectierapport BijdeHandjes (PSZ) Rehobothstraat CE KOOTWIJKERBROEK Inspectierapport BijdeHandjes (PSZ) Rehobothstraat 15 3774CE KOOTWIJKERBROEK Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld Datum inspectie: 31-05-2016

Nadere informatie

Inspectierapport 't Roefje (PSZ) Schouwstraat KL RIJSENHOUT

Inspectierapport 't Roefje (PSZ) Schouwstraat KL RIJSENHOUT Inspectierapport 't Roefje (PSZ) Schouwstraat 17 1435KL RIJSENHOUT Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf "De Kikkerpoel" (KDV) Walboersweg 7 7615NL HARBRINKHOEK Registratienummer 959638696

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kikkerpoel (KDV) Walboersweg 7 7615NL HARBRINKHOEK Registratienummer 959638696 Inspectierapport Kinderdagverblijf "De Kikkerpoel" (KDV) Walboersweg 7 7615NL HARBRINKHOEK Registratienummer 959638696 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Tubbergen Datum inspectie: 09-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr BB Harlingen Registratienummer

Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr BB Harlingen Registratienummer Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr 4 8862 BB Harlingen Registratienummer 203193258 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 22-03-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vogelnest (PSZ) Henk Lensenlaan ER VOGELENZANG

Inspectierapport 't Vogelnest (PSZ) Henk Lensenlaan ER VOGELENZANG Inspectierapport 't Vogelnest (PSZ) Henk Lensenlaan 1 2114ER VOGELENZANG Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Bloemendaal Datum inspectie: 25-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring 13 2151TA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 18-01-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Spelevaren (KDV) Rijnweide 16 2235EV VALKENBURG ZH Registratienummer 161914883

Inspectierapport Kindercentrum Spelevaren (KDV) Rijnweide 16 2235EV VALKENBURG ZH Registratienummer 161914883 Inspectierapport Kindercentrum Spelevaren (KDV) Rijnweide 16 2235EV VALKENBURG ZH Registratienummer 161914883 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: KATWIJK Datum inspectie: 13-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Registratienummer

Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Registratienummer Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat 4 9561KN TER APEL Registratienummer 617878390 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Vlagtwedde Datum inspectie: 20-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat 40 2134DL Hoofddorp Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 29-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Speelweide (KDV) Raaigras GH LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Speelweide (KDV) Raaigras GH LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport KDV Speelweide (KDV) Raaigras 26 8935 GH LEEUWARDEN Registratienummer 236394228 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 07-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat 7 9401HH ASSEN Registratienummer 294115286 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 22-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport SKIK Kinderopvang locatie Geesteren (KDV) Kampboerlaan 6 7678VV GEESTEREN OV Registratienummer 158744846

Inspectierapport SKIK Kinderopvang locatie Geesteren (KDV) Kampboerlaan 6 7678VV GEESTEREN OV Registratienummer 158744846 Inspectierapport SKIK Kinderopvang locatie Geesteren (KDV) Kampboerlaan 6 7678VV GEESTEREN OV Registratienummer 158744846 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Tubbergen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC Dordrecht Registratienummer

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC Dordrecht Registratienummer Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan 25 3319SC Dordrecht Registratienummer 685015634 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 20-07-2017

Nadere informatie

Inspectierapport De Speeldoos (KDV) Voorninklaan AW Winterswijk Registratienummer

Inspectierapport De Speeldoos (KDV) Voorninklaan AW Winterswijk Registratienummer Inspectierapport De Speeldoos (KDV) Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk Registratienummer 305660263 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie: 29-08-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan 25 3319SC DORDRECHT Registratienummer 685015634 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 03-03-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Woelwater (PSZ) d'yserinckweg 24a 2141AB VIJFHUIZEN

Inspectierapport Woelwater (PSZ) d'yserinckweg 24a 2141AB VIJFHUIZEN Inspectierapport Woelwater (PSZ) d'yserinckweg 24a 2141AB VIJFHUIZEN Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 27-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio de Vuurvogel (KDV) Obrechtlaan 3 9402TB ASSEN Registratienummer 111266178

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio de Vuurvogel (KDV) Obrechtlaan 3 9402TB ASSEN Registratienummer 111266178 Inspectierapport K.D.V. Pinokkio de Vuurvogel (KDV) Obrechtlaan 3 9402TB ASSEN Registratienummer 111266178 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 08-06-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Berenburg (BSO) Schuilenburg 17b 3328CH DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Berenburg (BSO) Schuilenburg 17b 3328CH DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Berenburg (BSO) Schuilenburg 17b 3328CH DORDRECHT Registratienummer 983940885 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 10-12-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur Teteringen (KDV) Arnold Janssenlaan DK Teteringen Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur Teteringen (KDV) Arnold Janssenlaan DK Teteringen Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur Teteringen (KDV) Arnold Janssenlaan 150 4847DK Teteringen Registratienummer 183148861 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum

Nadere informatie

Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen RP VOORSCHOTEN

Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen RP VOORSCHOTEN Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen 99 2253RP VOORSCHOTEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: VOORSCHOTEN Datum inspectie: 12-09-2014 Type onderzoek: Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport Bubbels (KDV) Joost van den Vondelstraat XT WINTERSWIJK Registratienummer

Inspectierapport Bubbels (KDV) Joost van den Vondelstraat XT WINTERSWIJK Registratienummer Inspectierapport Bubbels (KDV) Joost van den Vondelstraat 159 7103 XT WINTERSWIJK Registratienummer 177653796 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Vlindertuin (KDV) de Knip 1a 9351XZ LEEK Registratienummer

Inspectierapport Vlindertuin (KDV) de Knip 1a 9351XZ LEEK Registratienummer Inspectierapport Vlindertuin (KDV) de Knip 1a 9351XZ LEEK Registratienummer 175858548 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Leek Datum inspectie: 20-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) 't Witzand 4 9463PA EEXT Registratienummer 109683985

Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) 't Witzand 4 9463PA EEXT Registratienummer 109683985 Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) 't Witzand 4 9463PA EEXT Registratienummer 109683985 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: AA EN HUNZE Datum inspectie: 11-07-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 02-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Prinsenark (KDV) Prins Hendrikstraat AM ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer

Inspectierapport Prinsenark (KDV) Prins Hendrikstraat AM ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer Inspectierapport Prinsenark (KDV) Prins Hendrikstraat 132 2405AM ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer 191486322 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Alphen aan den Rijn Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum De Kanjers (KDV) Achterdijkshoorn MK DEN HOORN ZH Registratienummer

Inspectierapport Peutercentrum De Kanjers (KDV) Achterdijkshoorn MK DEN HOORN ZH Registratienummer Inspectierapport Peutercentrum De Kanjers (KDV) Achterdijkshoorn 10 2635MK DEN HOORN ZH Registratienummer 152065246 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt CG Etten-Leur Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt CG Etten-Leur Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt 98 4875CG Etten-Leur Registratienummer 202210157 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 10-08-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Voorschool OBS Iemenhof (KDV) Spanjaardspad BR Schoonebeek Registratienummer

Inspectierapport Voorschool OBS Iemenhof (KDV) Spanjaardspad BR Schoonebeek Registratienummer Inspectierapport Voorschool OBS Iemenhof (KDV) Spanjaardspad 86 7761BR Schoonebeek Registratienummer 494169266 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 06-11-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink AT GIETEN Registratienummer

Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink AT GIETEN Registratienummer Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 20-12-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Ikke (KDV) Godfried Schalckenstraat CP Made Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Ikke (KDV) Godfried Schalckenstraat CP Made Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Ikke (KDV) Godfried Schalckenstraat 7 4921CP Made Registratienummer 698821531 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Drimmelen Datum inspectie: 11-04-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Gouwe (KDV) Gouwe CA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Gouwe (KDV) Gouwe CA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Gouwe (KDV) Gouwe 14 8032CA Zwolle Registratienummer 168296548 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 06-12-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat XD DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat XD DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat 13 3311XD DORDRECHT Registratienummer 172893860 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 27-01-2015

Nadere informatie