VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005"

Transcriptie

1 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1

2 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot: Michel Allardin North Gate III Koning Albert II laan, 16 B-1000 Brussel D/2006/2295/50 Ondernemingsnummer: RAAD VOOR HET VERBRUIK

3 INHOUDSTAFEL I. Voorwoord van de Voorzitter van de Raad voor het Verbruik... 5 II. De Raad voor het Verbruik : overzicht... 9 III. De adviezen van de Raad voor het Verbruik in IV. Bijlagen Lijst van de adviezen van de Raad voor het Verbruik sedert zijn oprichting Statuten Huishoudelijk reglement Samenstelling van de Raad voor het Verbruik Samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Raad Secretariaat VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 3

4 4 RAAD VOOR HET VERBRUIK

5 I. Voorwoord van de Voorzitter van de Raad voor het Verbruik VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 5

6 6 RAAD VOOR HET VERBRUIK

7 Het jaarverslag 2005 van de Raad voor het Verbruik zet de afslankingskuur die al een aantal jaren geleden werd ingezet voort. Nu is het inderdaad zover: de adviezen die in het afgelopen jaar werden uitgebracht worden niet langer meer gepubliceerd. De geïnteresseerde lezers hebben immers geleidelijk aan de gewoonte aangenomen om er kennis van te nemen via de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie. De activiteit van de Raad is in 2005 niet afgenomen. Men oordele zelf: 35 vergaderingen van de werkcommissies, 13 vergaderingen van het dagelijks bestuur, 3 plenaire vergaderingen en 17 uitgebrachte adviezen. Dit verslag geeft dus een korte samenvatting van deze adviezen. Het belang van deze onderwerpen zal niemand ontgaan. Volgende onderwerpen kunnen worden vermeld, waarbij het helemaal niet de bedoeling is om hier enige, onvermijdelijk subjectieve, rangschikking op te stellen: - Transparantie van de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen (advies 333), - Voorstel voor een richtlijn betreffende de diensten (advies 335), - Tarieven van bepaalde diensten van reisbemiddeling (advies 338), - Klachtenbehandeling en de geschillenregeling in de verzekeringssector (advies 342), - De openingsuren in de handel (advies 347), - Kosteloze borgtocht (advies 349). Advies nr. 350 over een voorontwerp van wet betreffende de collectieve consumentenakkoorden mag niet vergeten worden. De Raad was verdeeld over dit ontwerp dat hem nochtans grote bevoegdheden verleent voor de opstelling van collectieve akkoorden, die onder bepaalde voorwaarden bindend zijn. De Raad wiens rol erin bestaat overleg te plegen voorafgaand aan de politieke besluitvorming wordt steeds vaker door de leden van de regering of van het parlement belast met spoedeisende zaken. Het komt nu vaak voor dat «binnen de maand» een advies wordt gevraagd. De redenen waarom het moeilijk is voor de Raad om bij zulke hoogdringendheid een advies uit te brengen, zijn van uiteenlopende aard. Vooreerst, dient te worden betreurd dat de Raad voor het Verbruik, in tegenstelling tot sommige andere beter uitgeruste adviesorganen, niet over een studiedienst beschikt noch over een wetenschappelijk secretariaat dat de dossiers enigszins moet voorbereiden. Bijgevolg moeten de leden zelf de adviesontwerpen voorbereiden en opstellen. Deze leden zijn echter niet voltijds betrokken bij de activiteiten van de Raad. Zij worden bezoldigd door hun organisatie, zetelen grotendeels in andere adviesorganen en oefenen verschillende andere activiteiten uit voor hun organisatie, ongeacht of zij de belangen van de ondernemingen of van de consumenten behartigt. Het is misschien niet overbodig om te vermelden dat de directe investering van de Staat in de werking van de Raad (vergoeding van de leden en andere diverse kosten) heel bescheiden bleef (ongeveer tien duizend euro). In tegenstelling tot de idee die men krijgt, kost het overleg dat in dat kader wordt gepleegd de Staat echt niet veel Bovendien kan de voorzitter het voortdurend absenteïsme van sommige leden enkel maar betreuren. In de praktijk berust de activiteit van de Raad dus slechts op een relatief beperkt aantal leden, die ondanks hun sterke inspanningen het aantal vergaderingen in de werkcommissies niet tot in het oneindige kunnen opvoeren. Niettemin moet worden onderstreept dat de meerwaarde die de Raad voor het Verbruik biedt, bestaat uit overleg en onderhandelingen, d.w.z. uit de poging tot verzoening van de standpunten van beide partijen. Bij deze denkoefening zijn haast en spoed zelden goed. Ondanks deze hinderpalen, doet de Raad zijn best om al de verschillende instanties die hem om advies vragen zo goed mogelijk tevreden te stellen. Beste dank aan de leden die zich hiervoor inzetten en in het bijzonder aan de voorzitters van de werkcommissies en de verslaggevers. Robert GEURTS VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 7

8 8 RAAD VOOR HET VERBRUIK

9 II. De Raad voor het Verbruik : overzicht VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 9

10 10 RAAD VOOR HET VERBRUIK

11 De bevoegdheden van de Raad voor het Verbruik De Raad voor het Verbruik is een federaal adviesorgaan, dat bevoegd is voor alle problemen inzake consumentenbescherming. Het is onder de voogdij geplaatst van de Federale Overheidsdienst Economie. De Raad voor het Verbruik, die werd opgericht bij koninklijk besluit van 20 februari 1964, heeft de taak adviezen te verstrekken inzake consumptie en bescherming van de consument, op vraag van de voogdijminister, maar ook op vraag van andere ministers, en zelfs van het Parlement. Hij kan eveneens op eigen initiatief adviezen uitbrengen. De Raad is paritair samengesteld : enerzijds uit 13 leden vertegenwoordigers van de erkende consumentenorganisaties, en anderzijds, uit 13 leden vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de productie, de distributie, de middenstand en de landbouw. In totaal zij er 14 consumentenorganisaties en 17 beroepsverenigingen vertegenwoordigd. Bepaalde regelgevingen leggen een verplichte voorafgaande raadpleging van de Raad voor het Verbruik op, vooraleer de uitvoeringsbesluiten worden genomen; Om het goedkeuringsproces van de ontwerpbesluiten niet te vertragen, wordt in deze wetten voorzien dat een maximumtermijn voor het uitbrengen van het advies door de Minister mag worden bepaald, en dat, eens deze termijn verstreken is, het advies niet meer vereist is. Reeds meer dan 40 jaar is de Raad voor het Verbruik de onbetwistbare draaischijf voor dialoog en overleg op het gebied van consumentenbescherming. Zowel de ondernemingen als de consumenten worden betrokken bij de regulering van de markt en de Raad is dan ook een bevoorrecht instrument bij de beleidsbeslissingen. De adviezen van de Raad zijn niet bindend; ze worden des te vlugger opgevolgd, wanneer ze unaniem zijn. Bovendien wordt in talrijke wetgevingen voorzien, dat de Raad zelf kandidaturen moet voordragen, met het ook op de benoeming van leden van adviserende raden of comités. De organisatie van de werkzaamheden van de Raad voor het Verbruik Een Dagelijks Bestuur organiseert de werkzaamheden binnen de Raad. Het bestaat uit een Voorzitter, twee ondervoorzitters en tien bijzitters. Het Dagelijks Bestuur bereidt de zaken voor die aan de Raad moeten worden voorgelegd, plant de werkzaamheden die in de commissie zullen plaatsvinden en ziet toe op de uitvoering van de genomen beslissingen. Verschillende permanente commissies (Handelspraktijken, Financiële Diensten, Interne Markt, Leefmilieu,...) zijn belast met het onderzoek van problemen in functie van de te behandelen onderwerpen, en met de voorbereiding van een ontwerpadvies dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering, als enige bevoegd om adviezen uit te brengen. Geregeld worden deskundigen op de vergaderingen uitgenodigd. In dringende gevallen kan het Dagelijks Bestuur ertoe gebracht worden adviezen uit te brengen die nadien steeds door de Raad moeten worden geratificeerd. De adviezen van de Raad zijn ofwel unaniem en geven de bereikte consensus weer, ofwel uiteenlopend, en geven dan de standpunten van alle betrokken partijen weer. Het secretariaat van de Raad wordt waargenomen door het personeel van de Algemene Directie van de FOD Economie Regulering en Organisatie van de Markt. VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 11

12 De adviezen van de Raad voor het Verbruik Sedert zijn oprichting heeft de Raad voor het Verbruik 350 adviezen uitgebracht over de meest uiteenlopende aspecten van het verbruik (handelspraktijken, reclame, consumentenkrediet, veiligheid van producten, productnormen, Europese richtlijnen, reglement consumentengeschillen...). De lijst van de adviezen uitgebracht sedert zijn oprichting, alsook een lijst van de meest recente adviezen zijn te vinden op de website onder de rubriek Bescherming consument, subrubriek Raden en Commissies. 12 RAAD VOOR HET VERBRUIK

13 III. De adviezen van de Raad voor het Verbruik in 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 13

14 14 RAAD VOOR HET VERBRUIK

15 III. 1. Lijst van de adviezen van de Raad in 2005 In 2005 kwam de Raad 55 maal bijeen en bracht hij 17 adviezen uit. Hierna vindt u de lijst van de 17 adviezen die de Raad in 2005 uitbracht : R.v.V. 333 : advies over het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21,5 van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken (26 januari 2005). R.v.V. 334 : advies over de problematiek van de labels (26 januari 2005). R.v.V. 335 : advies over het voorstel voor een Richtlijn betreffende de diensten op de Interne Markt en zijn gevolgen (2 juni 2005). R.v.V. 336 : advies over een ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (2 juni 2005). R.v.V. 337 : advies over het invoeren van een Oscar voor het verbruik (2 juni 2005). R.v.V. 338 : advies over een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de aanduiding van de tarieven van bepaalde diensten van reisbemiddeling (22 juli 2005). R.v.V. 339 : advies over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994 betreffende de erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken (22 juli 2005). R.v.V. 340 : advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen (17 oktober 2005). R.v.V. 341 : advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van stoffen of voedselingrediënten die tijdelijk worden geschrapt uit de bijlage, punt III bis, van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen (17 oktober 2005). R.v.V. 342 : advies inzake de klachtenbehandeling en de geschillenregeling in de verzekeringssector (30 november 2005). R.v.V. 343 : advies inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende kaas, tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 december 1932 betreffende het reglement van de kaashandel, het ministerieel besluit van 16 augustus 1947 betreffende het merken van de harde of half-harde kaassoorten, naargelang hun vetgehalte, en het koninklijk besluit van 1 februari 1971 tot inrichting van een controle op harde kaas (30 november 2005). R.v.V. 344 : advies inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende mayonaise, tot afschaffing van het koninklijk besluit van 12 april 1955 betreffende de handel in mayonaise en soortgelijke producten (30 november 2005). R.v.V. 345 : advies over het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten (30 november 2005). R.v.V. 346 : advies over het wetsvoorstel ter bevordering van de bescherming van de consument bij de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur (30 november 2005). R.v.V. 347 : advies over het wetsontwerp betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (30 november 2005). VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 15

16 R.vV. 348 : advies over een voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (30 november 2005). R.v.V. 349 : advies betreffende een voorontwerp van wet inzake de kosteloze borgtocht (30 november 2005). Bovendien, op 9 december 2005, heeft het Dagelijks Bestuur van de Raad voor het Verbruik een advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de collectieve consumentenakkoorden. Gelet op zijn belang en zijn actualiteit zal dit advies, dat door de Raad geratificeerd werd op 19 januari 2006, eveneens kort in dit verslag samengevat worden. III. 2. De samenvatting van de adviezen van de Raad van 2005 De berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen (RvV333) De Raad vertrekt vanuit de vaststelling dat de regels in artikel 21.5 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de vergoeding van spaardeposito s niet voldoende duidelijk zijn. Dit gebrek aan duidelijkheid leidt tot afwijkende toepassingsmodaliteiten uit hoofde van de kredietinstellingen betreffende de toekennings- en berekeningsregels van de basisrentevoet en de aangroei- en getrouwheidspremies. Deze situatie draagt bij tot een gebrek aan transparantie van dit zeer populaire product en verhindert de spaarders om de voorgestelde voorwaarden van kredietinstellingen eenvoudig te vergelijken. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties staan in grote mate gunstig t.o.v. dit wetsvoorstel, dat de transparantie van de spaarrekeningen aanzienlijk verbetert door maatregelen te formuleren in de richting van een harmonisering en vereenvoudiging van de toekennings- en berekeningsregels van de basisrentevoet en de aangroei- en/of getrouwheidspremies bij spaardeposito s. Deze vertegenwoordigers hebben voorstellen ter verbetering geformuleerd. Ze stellen voor dat, om tot een harmonisering van het systeem van de data te komen, de plaatsingen vanaf de dag na de storting (D+1) intresten produceren en stoppen op de dag van de terugtrekking (D). De vertegenwoordigers van de productie en de distributie zijn eveneens voorstander om de premietransparantie te verbeteren. Daarbij moet een adequate en evenwichtige oplossing worden betracht : adequaat, zodat men daadwerkelijk tot meer transparantie komt, via eenvormigheid en eenvoudigheid, waardoor de aanbiedingen beter vergelijkbaar worden ; evenwichtig, door niet eenzijdig voorrang te geven aan het liquide spaargeld, ten nadele van de spaarders die bereid zijn zich voor duidelijke termijnen te engageren en van de financiële stabiliteit. Deze vertegenwoordigers menen dat het wetsvoorstel in gebreke blijft t.a.v. beide betrachtingen. Ze stellen een premiestelsel voor met kalenderquinzaines, waardoor het aantal referentiepunten voor de premieberekening beperkt en overzichtelijk wordt. De vertegenwoordigers van de productie en de distributie wensen dat de nieuwe regels zouden tot stand komen via de procedure die is voorzien in het WIB 92, nl. per Koninklijk besluit, middels advies van de CBFA. Om de stabiliteit van het spaargeld de onderbouwen is het essentieel dat de getrouwheidspremie wordt verworven in ondeelbare opeenvolgende periodes van 24 quinzaines. 16 RAAD VOOR HET VERBRUIK

17 De problematiek van de labels (RvV334) In dit advies gaat de Raad akkoord om te stellen dat de grote verscheidenheid van labels een bron van verwarring kan zijn bij de consumenten. Er bestaat onduidelijkheid over de juiste betekenis van begrippen zoals logo, pictogram, label en merk. De Raad is voorstander van een betere informatie van de consumenten over de inhoud en de waarde van een label. Met betrekking tot het nut van een label, is de Raad is het erover eens dat een label een toegevoegde waarde moet bieden ten opzichte van de geldende wettelijke vereisten. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, met uitzondering van Test-Aankoop, gaan akkoord met een definitie en de voorwaarden waaraan een label moet voldoen. De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand wijzen erop dat het moeilijk is om een juiste definitie te geven van wat onder een label verstaan moet worden. De Raad heeft ook zich uitgesproken over de wijzigingsvoorstellen van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting van de consument (WHPC), zoals die in een studie van het Centre du Droit de la consommation van het UCL werden gesuggereerd : enerzijds, de zachte aanpak die erin bestaat de visibiliteit van de labels te verhogen die erkend zijn door de overheid en anderzijds, de meer radicale aanpak die een algemene reglementering van de labels inhoudt. Voor de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, biedt de zachte aanpak slechts een gedeeltelijk antwoord op het probleem van de geloofwaardigheid van labels. Zij pleiten dan ook, met uitzondering van Test-Aankoop voor een specifieke reglementering inzake labels. Deze vertegenwoordigers menen dat een label zijn meerwaarde ten opzichte van de wetgeving duidelijk moet aangeven, dat het label door een externe onafhankelijke en competente auditor gecontroleerd moet worden. Bovendien zou het pictogram aan bepaalde eigenschappen moeten voldoen (vorm, kleur,...) waaruit blijkt dat die het voorwerp uitmaakt van een controle die door de overheid gekaderd wordt. De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand kunnen enkel akkoord gaan met een systeem waarbij de visibiliteit verhoogd wordt van de labels die afgeleverd worden door certificatieinstellingen die door Belac geaccrediteerd zijn en waarbij informatie over het label ter beschikking van de consument gesteld wordt (de zogenaamde zachte aanpak). Deze vertegenwoordigers zijn gekant tegen een specifieke reglementering van het gebruik van labels. De bestaande wetgeving, m.n. de bepalingen inzake etikettering en reclame uit de WHPC laat immers reeds toe om op te treden tegen misbruiken. Een voorwaarde voor het gebruik van elk label, zoals het verplicht opleggen van officiëel erkende lastenboeken of van lastenboeken die verplicht gecertificeerd moeten worden door een geaccrediteerde certificatieinstelling, dreigt een administratieve en financiële last op de ontwikkeling van labels te leggen die niet in verhouding staat met het beoogde doel. Tot slot dreigt, volgens deze vertegenwoordigers, een reglementering van het gebruik van labels strijdig bevonden te worden met het Europees recht omdat zij een belemmering zou kunnen uitmaken voor het vrij verkeer van goederen. Het voorstel voor een Richtlijn betreffende de diensten (RvV335) De Raad voor het Verbruik heeft onderzocht welke de impact zou kunnen zijn van het voorstel voor een richtlijn betreffende de diensten in de interne markt op de Belgische wetgeving inzake informatie en bescherming van de consumenten. Hij heeft zich met name ingespannen om de verenigbaarheid van het voorstel voor een richtlijn met de erkennings- en/of goedkeuringsprocedures als bepaald in verschillende Belgische wetten te onderzoeken (wetten betreffende de handelspraktijken, de huwelijksbemiddeling, timesharing, reisovereenkomsten, collectieve schuldenregeling minnelijke schuldenregeling). VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 17

18 De Raad, die zich bewust is van het belang van de voltooiing van de interne dienstenmarkt staat gunstig tegenover het voornemen van de Commissie om de hindernissen van het vrije verkeer van diensten weg te nemen. Niettemin menen de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties dat deze zuiver horizontale benadering te voorbarig is en zou moeten worden voorafgegaan door een harmonisatie via een sectoriële benadering. Zij menen dat het toepassingsgebied van deze tekst te ruim en te vaag is en dat het aangewezen is om het begrip dienst van algemeen economisch belang beter te verduidelijken en alle diensten van algemeen belang uit te sluiten zolang er geen duidelijk juridisch kader is. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties hebben het grootste voorbehoud bij het principe van de toepassing van het recht van het land van oorsprong waarbij de toepassing ervan rechtsonzekerheid, een vermindering van het beschermingsniveau van de consumenten en een aanzienlijke afzwakking van de normen inzake kwaliteit en bescherming van de consumentenrechten in België. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en van de middenstand hebben ernstige twijfels over de efficiëntie van de controle door het land van oorsprong, zonder dat vooraf een meer geschikt juridisch kader wordt opgesteld inzake administratieve samenwerking. Ten slotte herhalen de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties hun voorbehoud ten aanzien van instrumenten zoals de gedragscodes waarvan de ontwikkeling het naar hun mening niet zal mogelijk maken om een voldoende harmonisatieniveau te bereiken. De vertegenwoordigers van de productie, distributie, middenstand en landbouw zien de doelstelling om het grensoverschrijdend aanbod van diensten in een uitgebreide en geïntegreerde interne markt meer dynamiek te geven wel zitten. Het wegnemen van ongerechtvaardigde hindernissen voor het vestigen van een echte interne markt is essentieel om de Europese economie weer op gang te brengen vooral in termen van tewerkstelling en investering. Het voorstel van richtlijn zou positieve gevolgen moeten hebben niet alleen voor de ondernemingen die een beroep doen op diensten en die diensten leveren maar ook voor de consumenten die zullen genieten van lagere prijzen en van een grotere keuze. De vertegenwoordigers van de productie, distributie, middenstand en landbouw erkennen ondermeer de door het voorstel nagestreefde doelstelling tot administratieve vereenvoudiging. Deze vertegenwoordigers hebben niettemin voorbehoud bij de operationele gevolgen van de uitvoering van bepaalde artikels. Deze betreffen hoofdzakelijk de toepassing van het principe van het land van oorsprong en de mogelijke afschaffing van systemen van erkenning en goedkeuring als er op Europees niveau geen equivalente bepalingen inzake toegangsvoorwaarden, het verlenen en de controle van diensten bestaan. Zij verzetten zich tevens tegen het regime van een verplichte verzekering van de beroepsverantwoordel ijkheid ingevoerd door het voorstel voor een Richtlijn. Tot slot staan de vertegenwoordigers van de productie, distributie, middenstand en landbouw gunstig t.o.v. de idee om de uitwerking van gedragscodes op gemeenschapsvlak uit te werken waardoor onder andere de dienstverleners verantwoordelijk kunnen worden gemaakt. Het ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (RvV336) Over het algemeen onthaalt de Raad dit ontwerp gunstig omdat hij van oordeel is dat dit ontwerp van kaderwet duidelijk beantwoordt aan een behoefte in het licht van de moeilijkheden waarmee beroepen, die bescherming via een beroepstitel wensen en die stoten op de administratieve rompslomp opgelegd door de kaderwet van 1 maart 1976, te kampen krijgen. Veel beroepen beschikken momenteel niet over een wettelijk kader tot reglementering van het voeren van hun titel en/of de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Deze leemte geeft problemen in die zin dat de consument geen enkele garantie heeft i.v.m. de expertise van de professional waarmee hij een contract aangaat. 18 RAAD VOOR HET VERBRUIK

19 De Raad stelt niettemin met spijt vast dat dit ontwerp dat beperkt blijft tot de reglementering van het voeren van een beroepstitel in niets voorziet in termen van bijscholing en doorlopende opleiding van professionelen. In dat verband menen de vertegenwoordigers van de consumenten-organisaties dat het aangewezen zou zijn om in dit ontwerp van kaderwet voor iedereen die een gereglementeerde beroepstitel voert, de verplichting tot doorlopende opleiding op te nemen. Voor de vertegenwoordigers van de middenstand zou deze doorlopende opleidingsplicht echter slechts een algemene verplichting kunnen zijn aangezien de commissie niet over de middelen beschikt om de betrokken opleidingen voldoende te controleren. De Raad meent overigens dat het verstandig zou zijn dat elk verzoek tot bescherming van een beroepstitel hem tijdig zou worden meegedeeld opdat hij, te gelegener tijd, een advies zou kunnen uitbrengen. De Raad meent ook dat het aangewezen zou zijn om meer inhoud te geven aan de deontologische regels, onder andere wat de plicht tot informatie en bescherming van de consument betreft. Tot slot stelt de Raad verontrust vast dat artikel 15 van de kaderwet toelaat de gereglementeerde titel verder te dragen van eender welke betrokken intellectuele beroepsactiviteit van dienstverlener, zonder houder te zijn van een of ander diploma. Slechts een enkele voorwaarde, de uitoefening van de door de gereglementeerde titel omvatte beroepsactiviteit gedurende een zekere periode (te bepalen in het reglementeringsbesluit), is voldoende voor deze overgangsperiode. Volgens hem zouden eventuele overgangsbepalingen eerder thuishoren in de koninklijke besluiten tot erkenning van de beroepstitel. Het invoeren van een Oscar voor het Verbruik (RvV337) De Raad voor het Verbruik spreekt zich uit over het idee om jaarlijks een prijs uit te reiken voor bijzondere en vernieuwende initiatieven op het vlak van informatie en bescherming van de consument. De Raad verwelkomt het initiatief van de Minister van consumentenzaken, om een Oscar voor het verbruik in te voeren. Volgens de Raad zou dergelijke prijsuitreiking een ideale waardering zijn voor bijzondere en vernieuwende initiatieven op het vlak van informatie van de consument. De Raad is unaniem voorstander van dergelijke prijs ter beloning van interessante, vernieuwende en concrete initiatieven op het vlak van de voorlichting en de bescherming van de consument. Om een bepaald project goed te valoriseren is het volgens de Raad beter om jaarlijks één enkele prijs uit te reiken, liever dan verschillende prijzen. In dit advies wordt getracht een antwoord te geven op volgende vragen : Met welke aspecten moet rekening worden gehouden? Welke opdrachten en taken moet de Raad voor het verbruik op zich nemen? De dossierkosten die in de reisagentschappen worden geëist (RvV338) Naar aanleiding van zijn advies van 27 januari 2004 betreffende de reisovereenkomsten en de dossierkosten, werd de Raad door de Minister van Consumentenzaken om advies gevraagd over een ontwerp van Koninklijk Besluit dat ernaar streeft de door de reisbureaus toegepaste bemiddelingskosten strikt te omkaderen. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties staan gunstig t.o.v. dit ontwerp van Koninklijk Besluit dat zal leiden tot een strikte omkadering van de gevallen waarin de consument bijkomende dossierskosten kunnen worden aangerekend, tot een betere doorzichtigheid van de kosten en tot een betere vergelijkbaarheid tussen de reisbemiddelaars. Zij menen echter dat deze positieve effecten slechts voelbaar zullen zijn als dit model effectief strikt beperkend blijft. Elke uitbreidingsmogelijkheid die de reisbureaus geboden wordt zou immers het nuttige VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 19

20 effect van die omkadering teniet kunnen doen in termen van doorzichtigheid en/of vergelijkbaarheid en zou zelfs kunnen leiden tot eventuele misbruiken. Deze vertegenwoordigers hebben bovendien vragen bij de wettelijkheid van de annuleringskosten die vaak een dubbele onwettige vergoeding te laste van de consument zijn. De vertegenwoordigers van de Productie, van de Distributie en van de Middenstand zijn voorstander van het principe van een typemodel van tarieven voor de reisbureaus maar zij kunnen in geen geval een model aanvaarden dat zoals het model voorzien in het ontwerp van Koninklijk Besluit als voornaamste effect zou hebben alle dossierskosten voor pakketreizen uit te sluiten. Ze menen vooreerst dat door het opstellen van een uitvoerige lijst van de bemiddelingskosten, met uitsluiting van de pakketreizen, het ontwerp van Koninklijk Besluit verder gaat dan de bevoegdheid toegekend aan de Koning door de WHPC inzake prijsaanduiding. Vervolgens leggen ze de nadruk op de rampzalige economische gevolgen die het ontwerp van Koninklijk Besluit met zich mee zou brengen voor de sector van de reisbureaus als het ooit zou worden aangenomen. Deze vertegenwoordigers herinneren eraan dat de reisbemiddelaar een autonome operator is die diensten kan leveren die losstaan van de door de reisorganisatoren geleverde diensten. Als door het reisbureau annuleringskosten geëist worden, kan er geen sprake zijn van een onwettige dubbele vergoeding ten laste van de consument. Zonder deze kosten, zou de bemiddelaar zijn vergoeding zien verminderen, ja zelfs annuleren, terwijl hij ook nog de met de annulering verbonden bijkomende demarches moest ondernemen. De erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken (RvV339) Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994 betreffende de erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken beoogt een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor zowel de betrokken ondernemingen als de administratie. De semestriële aangifte van gegevens wordt namelijk vervangen door een jaarlijkse aangifte. Enkele andere wijzigingen beogen een betere opvolging van de productbewegingen en het waarborgen van een correcte balans. Om die opvolging te verbeteren meent de Raad dat de distributeurs van bestrijdingsmiddelen eveneens moeten verplicht worden om een aangifte in te vullen voor de uitvoer van producten die op de markt werden gekocht. De Raad suggereert ook een aantal technische wijzigingen aan te brengen aan de aangifte die als bijlage bij het besluit is gevoegd. De productnormen voor verpakkingen (RvV340) Het ontwerp van koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk Besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen beoogt een letterlijke en getrouwe omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2004/12/EG van 11 februari 2004 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. Door een dubbelzinnigheid in de Europese Richtlijn werd de vermelding van de identificatie symbolen die het type van verpakkingsmateriaal aangeven in het ontwerpbesluit ten onrechte opgenomen als een verplichting, terwijl de Europese wetgever enkel een harmonisatie heeft opgelegd van de te gebruiken identificatiesymbolen voor deze ondernemingen die vrijwillig opteren om dit soort informatie op de verpakkingen aan te brengen. De Raad heeft dan ook besloten om op eigen initiatief een advies uit te brengen om op dit probleem te wijzen. 20 RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.V.V.344 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende mayonaise, tot afschaffing van het koninklijk besluit van 12 april 1955 betreffende de handel in mayonaise

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 389 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het verzoekschrift met het oog op het bekomen van de bescherming van de beroepstitel van "conservatorrestaurateur van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed" Brussel,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 380 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het ontwerp van KB betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 402 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten.

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 497 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 1988 betreffende de prijsaanduiding in de horecasector. Brussel, 4 oktober

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 488 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorstel van koninklijk besluit betreffende mayonaise Brussel, 3 december 2015 SAMENVATTING De Minister van Economie en Consumenten vroeg de Raad om een advies

Nadere informatie

N openingsuren A 04 Brussel, MH/JC/LC

N openingsuren A 04 Brussel, MH/JC/LC N openingsuren A 04 Brussel, 11.10.2005 MH/JC/LC A D V I E S over EEN WETSONTWERP BETREFFENDE DE OPENINGSUREN IN HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING *** 2 In haar brief van 8 september 2005 vroeg mevrouw

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 360 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie Brussel,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

CRB DEF CCR 10

CRB DEF CCR 10 advies CRB 2014-0920 Ontwerp van integratie van de Raad voor het Verbruik, de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en de Commissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame in de Centrale Raad voor het

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS N tatoeages&piercings A 05 Brussel, 18.5.2005 MH/SL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 MH/AB/IG/LC A D V I E S over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ETIKETTERING VAN VOORVERPAKTE VOEDINGSMIDDELEN (bekrachtigd door de Hoge Raad

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 288 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en bescherming van de consument, wat betreft het beeld van de vrouw

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, 9.11.1999 MH/GVB/LC ADVIES VAN HET BUREAU betreffende EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET ARTIKEL 83 1, 3 VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 458 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over drie koninklijke besluiten m.b.t. de benamingen en de kenmerken van respectievelijk de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 282 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor

Nadere informatie

N Vert ambachten A Brussel, 13 december 2016 MH/JC/AS ADVIES. inzake

N Vert ambachten A Brussel, 13 december 2016 MH/JC/AS ADVIES. inzake N Vert ambachten A Brussel, 13 december 2016 MH/JC/AS 757-2016 ADVIES inzake DE INTEGRATIE VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE AMBACHTELIJKE BEROEPEN IN DE HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO Hoge Raad

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 163 van 16 december 2011 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RVV 493 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing. Brussel, 4 juli 2016 SAMENVATTING

Nadere informatie

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, 1.03.2007 MH/SL/LC A D V I E S over een VOORONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 404 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan particulieren. Brussel,

Nadere informatie

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, 1.06.2006 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN DE AMBULANTE ACTIVITEITEN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.V.V. 314 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES betreffende de bijzondere procedures te voorzien bij de hernieuwing van de mandaten voor de Raad voor het Verbruik en voor de kandidatuur van nieuwe organisaties

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 478 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermalers en over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de producten die ontwikkeld zijn om via de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 462 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Brussel, 8 mei 2013 SAMENVATTING De Staatssecretaris

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Voorzitter Mevrouw AELVOET, Minister van Consumenten, Volksgezondheid en Leefmilieu Kunstlaan 7

Voorzitter Mevrouw AELVOET, Minister van Consumenten, Volksgezondheid en Leefmilieu Kunstlaan 7 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 1000 BRUSSEL, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 telefoon (02)206 41 11 telefax (02)206 57 71 site http://mineco.fgov.be BESTUUR HANDELSBELEID Commissie voor Milieu-etikettering

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR - gewasbeschermingsmiddelen A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT BRENGEN

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

Doc. N C44 Brussel, MH/GVB/LC A D V I E S. betreffende

Doc. N C44 Brussel, MH/GVB/LC A D V I E S. betreffende Doc. N2 90---C44 Brussel, 19.1.2001 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE OVER NIEUWE PERSONENAUTO S OM DE CONSUMENTEN

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 447 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2017 2104 DOC.0360/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.027/1 van 27 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 O. Ref. : 10 / A / 2001 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 379 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de uitbreiding van de toepassing van de gedragscode inzake bankmarketing gericht op jongeren tot de verzekeringssector. Brussel, 3 mei 2007 SAMENVATTING De Raad

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 495 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten Brussel, 5 juli 2016 1

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

De Minister van Economie heeft de Hoge Raad op 12 maart 2003 een ontwerp

De Minister van Economie heeft de Hoge Raad op 12 maart 2003 een ontwerp HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 2 april

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 491 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040319_1.doc - 2004-04-04 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende voor menselijke voeding bestemde,

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.456 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Dienstencheques - Ontwerp van programmawet x x x 2.052-1

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 470 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons. Brussel, 10 februari

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een ontwerp KB betreffende de aanduiding van de tarieven van diensten van reisbemiddeling.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een ontwerp KB betreffende de aanduiding van de tarieven van diensten van reisbemiddeling. RvV 413 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp KB betreffende de aanduiding van de tarieven van diensten van reisbemiddeling. Brussel, 20 juli 2009 1 SAMENVATTING De Raad voor het verbruik heeft

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie