Jaarverslag Annual Report 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2002. Annual Report 2002"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002

2 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en Fonds voor Algemene Bankrisico s) 270,2 241,2 210,8 181,4 157,9 Balanstelling 6.463, , , , ,9 Baten Rente Provisie Overige opbrengsten 1 31,9 71,3 70,4 31,4 74,1 23,3 33,3 78,3 12,2 27,4 60,3 8,6 32,6 61,0 7,8 173,6 128,8 123,8 96,3 101,4 Lasten 2 123,7 85,7 79,7 66,4 80,6 Bedrijfsresultaat voor belastingen 49,9 43,1 44,1 30,0 20,8 Nettowinst 53,8 30,2 29,4 19,6 14,1 Gegevens per aandeel van nominaal 1, Intrinsieke waarde 3 Nettowinst Dividend 13,53 3,59 2, ,52 1,99 1,15 11,56 1,98 1,00 9,84 1,34 0,67 8,35 0,98 0,57 Hoogste koers Laagste koers Koers per ultimo 20,90 13,27 16,50 22,85 12,10 18,10 19,75 8,75 17,65 12,88 9,15 9,30 23,50 8,85 11,08 1. Hieronder zijn begrepen: Opbrengsten uit effecten en deelnemingen, Resultaat uit financiële transacties en Overige Baten. 2. Inclusief Waardeveranderingen van vorderingen, Waardeveranderingen van Financiële vaste activa en Toevoegingen, c.q. onttrekkingen aan het Fonds voor Algemene Bankrisico s. 3. Na (voorgesteld) dividend. 4. Inclusief extra dividend van 1,.

3 KAS BANK N.V. five years in figures Consolidated, in millions of euros Group funds (Share capital, Reserves, Subordinated liabilities and Fund for general banking risks) Balance sheet total 6, , , , ,721.9 Income Interest Commission Other income Expenses Operating result before taxation Net profit Figures per share of 1.00 nominal value Net asset value 3 Net profit Dividend Share price high Share price low Share price yearend Including Income from securities and participating interests, Results on financial transactions and Other revenue. 2 Including Value adjustments to receivables, Value adjustments to financial fixed assets and Additions to/withdrawals from the Fund for general banking risks. 3 After the (proposed) dividend for the year. 4 Including additional dividend of 1.00.

4 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002

5 Personalia Raad van Commissarissen Drs. P. Ribourdouille (1938), voorzitter benoemd in 2000, jaar van aftreden is 2004 Drs. D.J. de Beus (1946), ondervoorzitter benoemd in 1996, jaar van aftreden is 2003 Mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer (1941), secretaris benoemd in 1994, jaar van aftreden is 2006 Mr. J.H. Geertsema (1933) benoemd in 1994, jaar van aftreden is 2005 Prof. dr. C.E. Beckers (1952) benoemd in 1998, jaar van aftreden is 2006, Belgische nationaliteit Drs. C. Griffioen RA (1941) benoemd in 1998, jaar van aftreden is 2004 A.H. Lundqvist (1945) benoemd in 2001, jaar van aftreden is 2005 Supervisory Board P. Ribourdouille (1938), chairman first appointed in 2000, current term of office expires in 2004 D.J. de Beus (1946), vicechairman first appointed in 1996, current term of office expires in 2003 Mrs. E.J. Mulock Houwer (1941), secretary first appointed in 1994, current term of office expires in 2006 J.H. Geertsema (1933) first appointed in 1994, current term of office expires in 2005 C.E. Beckers (1952) first appointed in 1998, current term of office expires in 2006, Belgian nationality C. Griffioen (1941) first appointed in 1998, current term of office expires in 2004 A.H. Lundqvist (1945) first appointed in 2001, current term of office expires in 2005 De nationaliteit van de commissarissen is de Nederlandse, tenzij anders is vermeld. Tussen haakjes is vermeld het geboortejaar. Een curriculum vitae van de commissarissen met daarin opgenomen het beroep, de hoofdfunctie en de belangrijke nevenfuncties, voorzover die van belang zijn voor de vervulling van de taak als commissaris, ligt ter inzage bij de vennootschap. The Supervisory Directors are Netherlands nationals unless stated otherwise. Their year of birth is given in brackets after their names. A curriculum vitae for each Supervisory Director, stating his or her profession, principal occupation and significant secondary occupations, in so far as they are relevant to the performance of his or her duties as a Supervisory Director, is available for inspection at the offices of the company. Raad van Bestuur Jhr. drs. F.S. von Balluseck (1942), voorzitter Drs. Th.J.M. van Heese (1945) J.P. van Veenendaal (1943) Managing Board F.S. von Balluseck (1942), chairman Th.J.M. van Heese (1945) J.P. van Veenendaal (1943) Onderdirecteuren H. Brink (1958) Drs. W. Grijpma (1943) Drs. J.S.A. van Scheijndel (1958) Drs. L.G. Vis (1951) J. Voskuilen RA (1954) Assistant Managing Directors H. Brink (1958) W. Grijpma (1943) J.S.A. van Scheijndel (1958) L.G. Vis (1951) J. Voskuilen (1954) Secretaris Mr. M.G.F.M.V. Janssen (1955) Secretary M.G.F.M.V. Janssen (1955) Interne accountant Drs. M.A. Bongers RE RA CIA (1956) Internal auditor M.A. Bongers (1956) 5 maart March 2003

6 Inhoud Contents Aandeelhoudersinformatie 5 Information for shareholders 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Report of the Supervisory Board 10 Strategie en doelstellingen 14 Strategy and objectives 14 Risicobeheersing 20 Risk control 20 Verslag van de Raad van Bestuur 25 Report of the Managing Board 25 Het bedrijf van de KAS BANK in KAS BANK s operations in Jaarrekening 2002 Vennootschappelijke balans 60 Geconsolideerde balans 61 Vennootschappelijke winst en verliesrekening 62 Geconsolideerde winst en verliesrekening 63 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 64 Toelichting 66 Accounts 2002 Unconsolidated Balance Sheet 100 Consolidated Balance Sheet 101 Unconsolidated Profit and Loss Account 102 Consolidated Profit and Loss Account 103 Consolidated Cash Flow Statement 104 Notes 106 Overige gegevens Winstbestemming Accountantsverklaring 141 Diverse verslagen en verklaringen Verslag van de Commissie van Aandeelhouders 144 Aandeelhouderschap 145 Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK 146 Onafhankelijkheidsverklaringen 148 Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Effectenbewaarbedrijf 149 Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS Derivaten Clearing 151 Corporate Governance 152 Other information Profit appropriation Auditors report 141 Various reports and statements Report of the Shareholders Committee 144 Share ownership 145 Report of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (KAS BANK Registrar s Office) 146 Statements of independence 148 Report of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Effectenbewaarbedrijf (KDTC Registrar s Office) 149 Report of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS Derivaten Clearing (KASDC Registrar s Office) 151 Corporate Governance 152 I NHOUD CONTENTS 3 Begrippenlijst 155 Definitions 155

7 Aan onze aandeelhouders To our shareholders 4 J.P. van Veenendaal F.S. von Balluseck Th.J.M. van Heese. De Raad van Bestuur van de KAS BANK. The Managing Board of KAS BANK.

8 Aandeelhoudersinformatie Information for shareholders Onze nieuwe naam: KAS BANK N.V. Op 1 januari 2002 is de naam van de bank gewijzigd van KASAssociatie N.V. in KAS BANK N.V. en is het nieuwe logo ingevoerd. De naamswijziging is bij de cliënten, de aandeelhouders en onze medewerkers een succes gebleken. De naam is moderner, robuuster en minder excentriek en ondersteunt de Europese strategie veel beter dan de oude naam. De naam KAS BANK is snel en effectief geïntroduceerd en ook gemakkelijk opgepakt door de markt, zowel in Nederland als daarbuiten. Aandelenkapitaal Het aandelenkapitaal van de KAS BANK bestaat uit gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen. Alle aandelen staan op naam. Het aantal uitstaande gewone aandelen KAS BANK bedraagt per eind 2002 en is in 2002 niet gewijzigd. Gemiddeld stonden er het afgelopen jaar gewone aandelen KAS BANK uit (totaal aantal uitstaande aandelen verminderd met de tijdelijk ingekochte eigen aandelen). Van de uitstaande aandelen stonden per eind van het jaar op naam van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK. Tegenover deze aandelen zijn eenzelfde aantal certificaten aan toonder uitgegeven. Er zijn 25 cumulatief preferente aandelen uitgegeven. De nominale waarde van de aandelen en certificaten KAS BANK is één euro ( 1,). Our new name: KAS BANK N.V. On 1 January 2002, the name of the bank was changed from KASAssociatie N.V. to KAS BANK N.V. and our new logo was introduced. The change of name has been well received by our clients, our shareholders and our staff. Our new name is stronger, more modern and less eccentric, and will provide more effective support for our European strategy than the old name. The changeover was fast and smooth and the KAS BANK name has gained rapid acceptance in the market, in the Netherlands and internationally. Share capital KAS BANK s share capital consists of ordinary shares and cumulative preference shares, all of which are registered. The number of KAS BANK ordinary shares in issue remained unchanged in 2002 and stood at 15,699,017 at yearend. The average number of ordinary shares in issue last year was 14,982,090 (calculated on the basis of the total number of shares in issue less the temporarily repurchased own shares). As at yearend 2002, a total of 13,008,674 of the shares in issue were registered in the name of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, in exchange for which the same number of bearer depositary receipts had been issued. There are 25 cumulative preference shares in issue. The nominal value of KAS BANK shares and depositary receipts is one euro ( 1.00). A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 5 Beursnotering De gewone aandelen zijn sinds 1986 in de vorm van certificaten van aandelen genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Op 1 januari 2002 is de KAS BANK toegelaten tot het NextPrimesegment van Euronext. Dit is één van de kwaliteitssegmenten van de beurs, die erop is gericht de belegger gedetailleerde en heldere informatie te geven over de daarin opgenomen ondernemingen. In 2002 was de KAS BANK opgenomen in de Next 150 Index van Euronext. Per 1 januari 2003 is de bank niet meer in deze index opgenomen als gevolg van een herschikking door Euronext. Stock exchange listing The ordinary shares, in the form of depositary receipts, have been listed on the Official Market of the Euronext Amsterdam N.V. stock exchange since KAS BANK was admitted on 1 January 2002 to the NextPrime segment of Euronext, one of the exchange s quality segments in which the investor is provided with clear and detailed information on the companies listed. KAS BANK was included in the Euronext Next 150 Index in 2002, but has not been part of that index since 1 January 2003, following a reclassification by Euronext.

9 Dividendbeleid De KAS BANK streeft naar een uitkering van dividend die parallel loopt aan de trendmatige winstontwikkeling van de vennootschap. Het beleid is gericht op het verhogen van de langetermijnpay out van gemiddeld 50% naar gemiddeld 60% van de nettowinst. Het dividend wordt de laatste jaren uitgekeerd in contanten. Dividend policy KAS BANK seeks to increase the dividend in line with the rising trend in the company s profits, with the object of raising the longterm payout ratio from an average of 50% to an average of 60% of net profit. In recent years the dividend has been distributed in cash. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2003 zal worden voorgesteld om naast het normale dividend op basis van de operationele resultaten van de bank een extra, eenmalig dividend uit te keren van één euro, samenhangend met de opbrengst uit de verkoop van het 3,5%belang van de vennootschap in Cedel International S.A. It will be proposed to the General Meeting of Shareholders on 8 May 2003 that, over and above the normal dividend based on the company s operating result, an additional oneoff dividend of 1.00 be distributed in respect of the proceeds of sale of the company s 3.5% shareholding in Cedel International S.A. 6A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 5%belangen Uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 hebben de volgende instellingen een kapitaalbelang van 5% of meer in de KAS BANK gemeld (stand per 5 maart 2003): Fortis 12,32% ING Groep N.V. 15,63% NIB Capital N.V. 10,30% Vereniging Friesland Bank 5,02% Van het genoemde belang van Fortis houdt Fortis Utrecht N.V. 5,71% en Fortis S.A./N.V. 6,61%. De KAS BANK houdt een belang van 5,23% in haar eigen aandelen. Dit belang is het gevolg van de geleidelijke inkoop van eigen aandelen ter afdekking van de verplichtingen uit hoofde van het optieprogramma van de bank en is in de afgelopen jaren opgebouwd. 5%holdings The following institutions have given notification of holdings of 5% or more in KAS BANK pursuant to the Major Holdings in Listed Companies Disclosure Act 1996 (position as at 5 March 2003): Fortis 12.32% ING Groep N.V % NIB Capital N.V % Vereniging Friesland Bank 5.02% Of the stated Fortis shareholding, Fortis Utrecht N.V. holds 5.71% and Fortis S.A./N.V. holds 6.61%. KAS BANK holds 5.23% of its own shares. This holding, which has been gradually accumulated over the years, is the result of the purchase of own shares by the bank to meet its obligations under the stock option plan. De Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK houdt per ultimo 2002 ruim 82% van de gewone aandelen KAS BANK, waartegenover de Stichting certificaten van aandelen heeft uitgegeven. Voorzover de hierboven genoemde instellingen certificaten bezitten, zijn de daartegenoverstaande aandelen ook opgenomen in genoemd belang van de Stichting. Zo kan de optelling van de percentages boven de 100% uitkomen. As at yearend 2002, Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (KAS BANK Registrar s Office) held just over 82% of the KAS BANK N.V. ordinary shares, in exchange for which the Stichting has issued depositary receipts. To the extent that the other institutions mentioned above hold depositary receipts, the corresponding shares are also included in the Stichting s holding, which means that the total may exceed 100%.

10 Spreiding aandelenbezit De KAS BANK heeft ongeveer aandeelhouders en certificaathouders. Van het totaal aantal certificaten van aandelen KAS BANK dat per eind 2002 uitstond, was 73% in handen van Nederlandse aandeelhouders en 27% in handen van buitenlandse aandeelhouders. 22% van de certificaten wordt door particuliere beleggers gehouden, 26% door institutionele beleggers en 52% door banken en overige zakelijke partijen. De aandelen op naam worden gehouden door banken en professionele intermediairs. Distribution of shareholdings KAS BANK has approximately 4,000 shareholders and depositary receipt holders. Of the total number of depositary receipts for KAS BANK shares in issue as at yearend 2002, 73% were held by Dutch shareholders and 27% by foreign shareholders. 22% of the depositary receipts are held by private investors, 26% by institutional investors and 52% by banks and other professional parties. The registered shares are held by banks and professional intermediaries. Creditratings, ISOcertificering en awards In 2002 ontving de KAS BANK van Standard & Poor s een A longterm rating. De vooruitzichten zijn stable. Deze hoge rating heeft de bank onder meer te danken aan haar prominente positie op het gebied van custody1, haar heldere strategie, haar goede liquiditeit en kapitalisatie, en haar sterk risicomanagement. Fitch IBCA Ltd heeft de KAS BANK in 2002 wederom de hoge shortterm credit rating (F1) en longterm credit rating (A) toegekend. Begin 2003 is de KAS BANK volgens de nieuwe normen van kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2000) gecertificeerd voor haar volledige dienstverlening in Amsterdam en Londen. De KAS BANK is sedert 1997 ISOgecertificeerd. Voor de achtste keer heeft het internationale vakblad Global Custodian aan de KAS BANK de hoogste kwalificatie TOPRATED toegekend. Voor het eerst heeft de KAS BANK nu ook in het Verenigd Koninkrijk een uitstekende rating ontvangen: Commended (hoogste toegekende rating in het Verenigd Koninkrijk). Van GSCS Benchmarks heeft de KAS BANK de hoogste **rating ( double star rating) ontvangen voor haar overall performance en settlement performance en een *rating voor safekeeping performance. Het Britse vakblad Global Pensions heeft de KAS BANK in de categorie Custodian of the Year de Global Pensions European Award 2002 toegekend. Meer dan 200 Europese pensioenfondsen hebben hieraan meegewerkt. Credit ratings, ISO certification and awards KAS BANK was awarded an A longterm rating by Standard & Poor s in 2002, in recognition of its prominent position in custody1 services, its clear strategy, its good liquidity and capitalisation and its strong risk management. The rating outlook was designated stable. The bank was again awarded high shortterm (F1) and longterm (A) credit ratings by FitchIBCA Ltd in In early 2003, KAS BANK achieved certification under the latest quality management standards (ISO 9001:2000) for the entire range of services provided in Amsterdam and London. KAS BANK has held ISO certification since Global Custodian, the international professional journal, accorded KAS BANK its highest TOPRATED score for the eighth time in 2002 and gave KAS BANK s operation in the UK an excellent Commended rating (the highest UK rating) for the first time last year. GSCS Benchmarks also awarded KAS BANK its highest ** ( double star ) rating for overall performance and settlement performance and a * rating for safekeeping performance. Based on a survey of 200 European pension funds, UK professional journal Global Pensions chose KAS BANK to receive the Global Pensions European Award 2002 in the Custodian of the Year category. The professional journal Global Investor gave A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 7 1 De in de tekst van het jaarverslag cursief gedrukte begrippen zijn gedefinieerd in de Begrippenlijst. 1 Terms which are italicised in the annual report are explained in Definitions.

11 Van het blad Global Investor ontving de KAS BANK in 2002 de hoogste scores voor Nederlandse subcustody. KAS BANK the highest scores in 2002 for subcustody in the Netherlands. Gegevens per gewoon aandeel De gegevens per gewoon aandeel KAS BANK zijn opgenomen in het overzicht vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. op de binnenkant van de omslag. Figures per ordinary share The figures per ordinary KAS BANK N.V. share can be found in the Five years in figures summary inside the back cover. Koersverloop In de grafiek is het koersverloop van het certificaat van aandeel KAS BANK over de afgelopen vijf jaar weergegeven (in euro s). Share price Movements in the price of KAS BANK depositary receipts over the past five years (in euros) are analysed in the graph below. KAS BANK 25 AEX Index 8A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS KAS BANK N.V. AEXindex ( = 100)

12 Belangrijke data maart 2003 bekendmaking jaarcijfers 2002 analistenbijeenkomst 10 april 2003 publicatie jaarverslag mei 2003 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 mei 2003 exdividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 22 mei 2003 betaalbaarstelling slotdividend september 2003 bekendmaking halfjaarcijfers 2003 analistenbijeenkomst 2003 calendar 6 March 2003 announcement of 2002 figures analysts meeting 10 April 2003 publication of 2002 annual report 8 May 2003 Annual General Meeting of Shareholders 12 May 2003 exdividend quotation of KAS BANK N.V. shares 22 May final dividend payable 4 September 2003 publication of 2003 interim figures analysts meeting Belangrijke data maart 2004 bekendmaking jaarcijfers 2003 analistenbijeenkomst 15 april 2004 publicatie jaarverslag mei 2004 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 mei 2004 exdividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 27 mei 2004 betaalbaarstelling slotdividend september 2004 bekendmaking halfjaarcijfers 2004 analistenbijeenkomst Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. B.G. Goulooze, Hoofd Public Relations & Communicatie, telefoon: , fax: , Of bezoek de website van de KAS BANK: calendar 11 March 2004 announcement of 2003 figures analysts meeting 15 April 2004 publication of 2003 annual report 13 May 2004 Annual General Meeting of Shareholders 17 May 2004 exdividend quotation of KAS BANK N.V. shares 27 May final dividend payable 9 September 2004 publication of 2004 interim figures analysts meeting Further information is available from Mr. B.G. Goulooze, Head of Public Relations & Communication, via (tel.) , (fax) , or ( ) or at KAS BANK s website: A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 9

13 Bericht van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders To the General Meeting of Shareholders B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN R EPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 10 Jaarrekening 2002 Het is ons een genoegen u hierbij de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening over 2002 aan te bieden. Deze is door de externe accountant KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, die op pagina 141 van dit verslag is opgenomen. In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 5 maart 2003 is de jaarrekening met de Raad van Bestuur en de externe accountant besproken en door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Wij stellen u voor de jaarrekening over 2002 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2003 goed te keuren. Tevens stellen wij u voor decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht in Wij stellen u voor het dividend over 2002 vast te stellen op 2, per aandeel van nominaal 1,. Aldus wordt 58% van de nettowinst van de vennootschap over 2002 voor dividend bestemd. Het dividendvoorstel is inclusief de eerder aangekondigde één euro in verband met de verkoop van het 3,5%belang van de vennootschap in Cedel International S.A. Van het dividend werd reeds als interimdividend 0,45 ter beschikking gesteld. Als slotdividend zal derhalve 1,55 per aandeel van nominaal 1, worden uitgekeerd, zulks in de vorm van contanten. Accounts 2002 We have pleasure in submitting to your meeting the accounts for 2002 as prepared by the Managing Board. The accounts have been examined by the external auditors KPMG Accountants N.V., whose unqualified report thereon can be found on page 141 of this report. The annual accounts were discussed with the Managing Board and the external auditors and adopted by the Supervisory Board at the meeting of the Supervisory Board on 5 March We recommend that you approve the 2002 accounts as presented at the Annual General Meeting of Shareholders on 8 May We also propose that the members of the Managing Board be discharged of liability for their management and the members of the Supervisory Board of liability for their supervision in We propose that a dividend be declared for 2002 of 2.00 per share of 1.00 nominal value, thereby distributing 58% of the net profit. The dividend proposal includes the previously announced distribution of 1.00 in respect of the sale of the company s 3.5% shareholding in Cedel International S.A. An amount of 0.45 has already been paid as interim dividend. The final dividend will therefore be 1.55 per share of 1.00 nominal value and will be paid in cash. Toezicht en advies In 2002 heeft de Raad van Commissarissen zevenmaal met de Raad van Bestuur vergaderd. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren het strategisch beleid van de bank, de veranderende marktomstandigheden en de wijze waarop de bank daarop heeft gereageerd door aanpassing van de strategie en het nemen van bezuinigingsmaatregelen. Vaste punten van bespreking waren de ontwikkeling van de financiële resultaten en rapportages, de risico s verbonden aan de onderneming, Supervision and advice The Supervisory Board met seven times with the Managing Board in Regular items on the agenda included the bank s strategy, the changing market conditions and the bank s response by modifying strategy and implementing costreduction measures. Permanent items on the agenda were the company s results and reporting, the risks associated with its operations, risk control, the functioning of the risk management systems and corporate governance. The

14 risicobeheersing en de werking van de risicobeheersystemen en corporate governance. Veel aandacht is verder besteed aan de aanwending van de grote opbrengst uit de verkoop van het Cedelbelang, de voortgang op de Europese kapitaalmarkt, de liquiditeit en continuïteit van de onderneming, het sociaal en arbeidsvoorwaardenbeleid, de rapporten van rating agencies, de begroting, de ontwikkelingen van de Investment Management Services en in het algemeen de ontwikkeling van nieuwe producten, markten en cliënten in een sterk wisselende omgeving. Tweemaal namen leden van de Raad van Commissarissen deel aan de overlegvergadering van de Ondernemingsraad waarin naast het algemeen beleid, de resultaten en ontwikkelingen bij de bank werden besproken. De Raad van Commissarissen besprak eenmaal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren en dat van zijn commissies, de samenstelling en beoordeling van de Raad van Bestuur en de kwaliteit van de informatievoorziening door de Raad van Bestuur ten behoeve van de advies en toezichtstaken van de Raad van Commissarissen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Naast de genoemde voorstellen tot goedkeuring van de jaarrekening, vaststelling van het dividend en verlenen van decharge, stellen wij u voor de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden opnieuw aan te wijzen als het bevoegde orgaan om tot uitgifte van aandelen te besluiten. Van de op 2 mei 2002 verleende bevoegdheid tot uitgifte van aandelen heeft de Raad van Bestuur in het afgelopen jaar geen gebruikgemaakt. Voorts stellen wij u voor aan de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden opnieuw machtiging te verlenen tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan tot ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen. In 2002 heeft de vennootschap certificaten ingekocht. Supervisory Board also considered the allocation of the substantial proceeds from the sale of the shareholding in Cedel, the progress of the bank s strategy for the European capital market, the bank s liquidity and the continuity of its business, its social policy, its policy on terms of employment, the reports of the rating agencies, the budget, the progress made in Investment Management Services and the development of new products, markets and clients in a rapidly changing environment. Members of the Supervisory Board attended two consultation meetings of the Employees Council at which the bank s general policy, results and other developments were discussed. One of the Board s meetings was held in the absence of the Managing Board, to discuss the functioning of the Supervisory Board and its committees, the composition and functioning of the Managing Board and the quality of the information provided to the Supervisory Board by the Managing Board to support the former s advisory and supervisory tasks. General Meeting of Shareholders In addition to the above proposals concerning approval of the annual accounts, adoption of the dividend and discharge of liability of the Managing Board and Supervisory Board, we propose that you designate the Managing Board for a further period of eighteen months as the body authorised to resolve to issue shares. The authority to issue shares which was vested in the Managing Board on 2 May 2002 was not exercised last year. We further propose you authorise the Managing Board for a period of eighteen months to cause the company to acquire its own shares or depositary receipts therefor, within the limits permitted by law, up to a maximum of 10% of the issued capital. The company purchased 203,901 depositary receipts in B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN REPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 11 Commissies Raad van Commissarissen Binnen de Raad van Commissarissen fungeren drie commissies, te weten de Commissie Toezicht Risicobeheer, de Auditcommissie en de Commissie voor Benoemingen en Beloningen. De Commissie Toezicht Risicobeheer houdt toezicht op Committees formed by the Supervisory Board The Supervisory Board has formed three committees: the Risk Management Supervision Committee, the Audit Committee and the Appointments and Remuneration Committee. The Risk Management Supervision Committee is

15 B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN R EPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 12 alle aspecten van het risicobeheer van de vennootschap, waaronder begrepen de kredietrisico s, marktrisico s en operationele risico s. De Commissie Toezicht Risicobeheer heeft in 2002 viermaal vergaderd. De Auditcommissie ziet toe op de kwaliteit en integriteit van de financiële rapportages en verslaglegging van de vennootschap, de jaarrekening, de interne en externe accountantscontroles en de managementrapportages, waarmee tevens de kwaliteit en onafhankelijkheid van de externe accountant wordt beoordeeld. Eveneens is een punt van aandacht van de Auditcommissie de ICTbeveiliging van de bank. De Auditcommissie heeft in 2002 driemaal vergaderd. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen bereidt benoemingen van bestuurders en commissarissen voor en behandelt kwesties betreffende de vaste en variabele bezoldiging van de bestuurders. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen heeft in 2002 driemaal vergaderd. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven onafhankelijke personen. Zij ontvangen geen resultaatafhankelijke beloning. Geen van de commissarissen bezit aandelen of opties KAS BANK. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met spreiding van kennis en ervaring ten aanzien van verschillende aandachtsgebieden die voor de realisatie van het vennootschappelijk doel van de KAS BANK van belang worden geacht. De volgende aandachtsgebieden zijn onderkend en in de Raad van Commissarissen ruim vertegenwoordigd: internationale bancaire kennis, kennis van derivaten, kennis van administratieve organisatie en informatieen communicatietechnologie, kennis van sociale zaken, ervaring in (internationaal) ondernemen, bekendheid met de institutionele beleggingswereld en met de internationale effectenhandelswereld. Deze aandachtsgebieden vormen de basis voor de profielschets van de Raad van Commissarissen. responsible for supervising all aspects of the company s risk management function, including credit risks, market risks and operational risks. The Risk Management Supervision Committee met on four occasions in The Audit Committee monitors the quality and integrity of the company s financial reporting, the annual accounts and the internal and external audits and the quality and independence of the external auditors, also paying attention to the bank s ICT security. The Audit Committee met three times in The Appointments and Remuneration Committee, which carries out preliminary work in connection with appointments to the Managing Board and Supervisory Board and deals with matters relating to the fixed and variable remuneration of the members of the Managing Board, met three times in Composition of the Supervisory Board The Supervisory Board consists of seven independent members, who do not receive profitrelated remuneration. None of the members of the Supervisory Board holds KAS BANK shares or options. Due weight is given when making appointments to the Supervisory Board to the need for the Board to embrace a wide range of expertise and experience in areas which are considered vital to the achievement of KAS BANK s corporate objectives. The following spheres of interest have been identified as such and are represented on the Supervisory Board: international banking, derivatives, accounting organisation, information and communications technology, human resources, international business, institutional investment and international securities trading. These spheres of interest dictate the profile of the Supervisory Board. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn neergelegd in een reglement dat verkrijgbaar is ten kantore van de vennootschap. The duties and procedures of the Supervisory Board are defined in bylaws, which are available from the company s offices. Voor de leden van de Raad van Commissarissen geldt een rooster van aftreden. In 2002 waren mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer en de heer prof. dr. C.E. Beckers The members of the Supervisory Board retire by rotation, and in 2002 it was the turn of Mrs. E.J. Mulock Houwer and Mr. C.E. Beckers. Both were

16 volgens rooster aan de beurt om af te treden. Met ingang van 2 mei 2002 zijn mevrouw Mulock Houwer en de heer Beckers voor een periode van vier jaar herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. reappointed to the Supervisory Board for a term of four years with effect from 2 May In 2003 is de heer drs. D.J. de Beus volgens rooster aan de beurt om af te treden. De heer De Beus heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 5 maart 2003 besloten de heer De Beus per het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2003 voor een periode van vier jaar als commissaris te herbenoemen. Het voornemen tot herbenoeming is voorgelegd aan de Commissie van Aandeelhouders en aan de Ondernemingsraad. Zij hebben aangegeven geen bezwaar tegen de herbenoeming te hebben. Amsterdam, 5 maart 2003 Namens de Raad van Commissarissen: Drs. P. Ribourdouille, voorzitter Drs. E.J. Mulock Houwer, secretaris Mr. D.J. de Beus is due to retire by rotation in He has offered himself for reappointment and the Supervisory Board decided at its meeting on 5 March 2003 to reappoint Mr. de Beus to the Supervisory Board as from the end of the General Meeting of Shareholders on 8 May 2003, for a term of four years. The Shareholders Committee and Employees Council have been advised of the proposed reappointment and both have indicated that they have no objection. Amsterdam, 5 March 2003 On behalf of the Supervisory Board: P. Ribourdouille, chairman E.J. Mulock Houwer, secretary B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN REPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 13

17 Strategie en doelstellingen Strategy and objectives Missie van de KAS BANK KAS BANK N.V. is een hoog gespecialiseerde bank, die effectendiensten en daarmee samenhangende financiële en informatiediensten biedt in Europa. Ons doel is te groeien tot de beste kwaliteitsaanbieder van effectendiensten in Europa aan eindbeleggers en financiële instellingen. Steeds verdergaande specialisatie is daarbij de drijvende kracht, met een centrale rol voor hoogwaardige technologie en webtoepassing in de verbinding met de cliënt en optimale risicobeheersing. KAS BANK s mission KAS BANK N.V. is a highly specialised bank which provides securities services and related financial and information services. Our goal is to be the best provider of highquality securities services in Europe for endinvestors and financial institutions in Europe. The engine which drives the bank is constantly advancing specialisation, in which advanced technology and web applications play a key role in the interface between the bank and the client and ensure optimum risk control. S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 14 Behalve de basisdienstverlening (core services) custody, clearing en settlement, en de daarmee nauw verbonden diensten als securities lending, derivatenadministratie/clearing en treasury services/cash management, levert de KAS BANK belangrijke toegevoegde waardeproducten, zoals performance meting, risicoanalyse, compliance monitoring en beleggingsadministratie ( Investment Management Services ) aan haar cliënten. De KAS BANK heeft de ambitie zich hiermee een prominente positie te verwerven onder de beste Europese aanbieders van deze diensten en producten. De KAS BANK wil daarbij een unieke bank onder de Europese banken blijven. Zij wil haar zelfstandigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid combineren met gezonde groei, goede winstgevendheid, en hoog en duurzaam rendement voor alle bij de bank betrokken stakeholders: cliënten, aandeelhouders en medewerkers. De belangen van deze drie groepen vormen de toetssteen voor alle belangrijke besluitvorming binnen de bank. Bovendien streeft de bank ernaar een gerespecteerde bijdrage te leveren aan de samenleving en aan de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarkt in Europa. In addition to our core services of custody, clearing and settlement, backed by closely related services such as securities lending, derivatives administration/clearing and treasury services/cash management, KAS BANK also provides important valueadded services for its clients, including performance measurement, risk analysis, compliance monitoring and investment administration (together referred to as Investment Management Services ). KAS BANK aims to secure a prominent position for itself among the best European providers of these products and services, while retaining its unique place among European banks. KAS BANK seeks to combine autonomy, neutrality and independence with healthy growth, good profitability and a high and sustainable return for the benefit of all stakeholders in the bank: clients, shareholders and staff. The interests of these three groups are the cornerstone for all major decisions. KAS BANK also aims to make a respected contribution to society and to the further development of the capital market in Europe. Om ons doel te bereiken zal de bank te allen tijde moeten voldoen aan vijf Kritische Succesfactoren, die de basis vormen voor een goede bedrijfsvoering. De KAS BANK 1. levert hoge kwaliteit; 2. heeft kundige, professionele mensen; To achieve our objectives, the bank will continue to focus on the five Critical Success Factors which underpin our operation. KAS BANK will at all times: 1. deliver high quality; 2. employ expert professionals;

18 3. beschikt over stateoftheart betrouwbare technologie; 4. levert echt toegevoegde waarde; 5. biedt continuïteit en betrouwbaarheid in de dienstverlening en is financieel solide. Deze Kritische Succesfactoren worden gevoerd in combinatie met het streefbeeld van de bank: De KAS BANK wil een herkenbare organisatie zijn, die hoogwaardige diensten levert, waar het prettig samenwerken is, met respect voor het individu, waar ruimte is om initiatieven en talenten te ontplooien, medewerkers zich betrokken voelen en in onderling vertrouwen optimaal tot hun recht komen. Het juiste evenwicht tussen deze beide met elkaar verbonden waardestelsels van de bank berust op heldere communicatie, goede samenwerking en transparante besluitvorming. Daarnaast is integriteit een wezenlijk aspect van onze doelstellingen. De Europese strategie De Europese strategie betekent dat de KAS BANK van een Nederlandse gespecialiseerde bank uitgroeit tot een Europese specialist in een brede samenstelling van effectendiensten. Deze doelstelling wordt ondersteund door direct aan te sluiten op de infrastructuur van alle belangrijke Europese effecten en kapitaalmarkten (effectenbeurzen, clearingorganisaties, Central Securities Depositories (CSD s) en Centrale Banken). Dit is inmiddels gerealiseerd in Nederland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland en Zwitserland. Deze strategie heeft de laatste jaren geleid tot een sterke aanwas van nieuwe professionele cliënten. Dat geeft veel vertrouwen in een sterk concurrerende omgeving. Onze strategie is niet veranderd, maar zal in de beleidsperiode wel worden aangescherpt en aangepast aan de snel veranderende wereld en de nieuwe verhoudingen en inzichten in de Europese markt (sterk toenemende concurrentie, overcapaciteit op custody en settlementdiensten, integratie van de Europese kapitaalmarkt). De sterk uitgebreide reeks aan hoogwaardige effectendiensten en producten van de bank zal worden aangeboden in de vorm van een aantal servicemodules die door de cliënten in wisselende combinaties kunnen worden afgenomen. De producten zijn modulair, volumeonafhankelijk en tegen een scherpe prijs 3. use stateoftheart, reliable technology; 4. deliver real added value; 5. ensure continuity and reliability in its services and maintain a sound financial position. These Critical Success Factors are combined with the bank s target profile: KAS BANK is a recognisable organisation providing highquality services which is good to work with, which respects the individual, which provides scope for taking initiatives and developing talents and in which the staff have a sense of involvement and can grow to their full potential in an atmosphere of mutual trust. Striking the right balance between the bank s two related value systems depends on clear communication, teamwork and transparent decisionmaking. Integrity is the guiding principle in all the bank s activities. The European strategy The goal of KAS BANK s European strategy is to transform a specialised Dutch bank into a European specialist in a broad spectrum of securities services. Achievement of this objective is supported by direct connections to the infrastructures of all the major European securities and capital markets: stock exchanges, clearing organisations, Central Securities Depositories (CSDs) and central banks. Direct connections have so far been established in the Netherlands, France, Belgium, the United Kingdom, Germany, Luxembourg, Ireland and Switzerland. This strategy has brought rapid growth in the number of new professional clients, which is very encouraging in a highly competitive environment. Although our strategy has not changed, it will be further refined over the planning period and adjusted to suit the fastchanging world and the evolving situation in the European market (increasing competition, overcapacity in custody and settlement services, European capital market integration). KAS BANK s greatly expanded range of highquality securities products and services will be offered in the form of a number of service modules, which clients can purchase in various combinations. The products are modular, volumeindependent and keenly priced, with a growing emphasis on information services. S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 15

19 S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 16 beschikbaar, waarbij het accent verschuift naar informatievoorziening. Daarnaast profileren wij ons, door deze belangrijke verbreding in het aanbod, steeds meer als probleemoplossende businesspartner van de cliënt. De behoeften en wensen van de cliënt staan meer nog dan voorheen centraal. Voor een goede verwerking van onze informatie bij de cliënt bieden we de cliënt desgevraagd systeemoplossingen. Maar ook andere effectengerelateerde problemen en vraagstukken bij de cliënt kunnen we gericht oplossen. Tenslotte richten we ons in het bijzonder op het middensegment, de middelgrote institutionele beleggers en financiële intermediairs in Europa, aan wie onze productenreeks in hun bedrijfsvoering een duidelijke toegevoegde waarde kan bieden. Deze middelgrote financiële instellingen hebben behoefte aan een minder grote, maar wel betrouwbare, goed aanspreekbare en neutrale partner die modulair producten aanbiedt en waar niet de hele keten van diensten en producten hoeft te worden afgenomen. Voor het topsegment van de markt is de modulaire aanpak zonder meer ook geschikt of interessant, zodat wij ons ook op deze groep blijven richten. Met de nieuwe modulaire aanpak in de dienstverlening, de focus op de specifieke behoeften en wensen van de cliënt en de toewijding aan de Kritische Succesfactoren, zal de snelheid en de kwaliteit van de informatie verder verbeteren. Deze responsiveness is een nieuw differentiërend element in de dienstverlening van de bank. De KAS BANK streeft echter niet na een aanbieder te zijn in iedere tijdzone, maar richt zich op de Europese tijdzone. Given this growth in the range of services we offer, KAS BANK will increasingly profile itself as a problemsolving business partner for the client. The client s needs and wishes will be given even higher priority than before. To ensure that the information we provide is efficiently processed by the client, we can also provide system solutions, as well as custommade answers to the client s other securitiesrelated problems and issues. Lastly, we focus in particular on the middle segment: the mediumsized institutional investors and financial intermediaries in Europe, to whose operations our products can add demonstrable value. These mediumsized financial institutions need a smaller, more approachable and neutral but still reliable partner, who can provide modular products and does not require the client to buy the whole package of products and services. Since this modular approach can also be attractive to and appropriate for the top segment of the market, we shall continue to address this target group. With this new modular approach to our services, our focus on the client s specific needs and wishes and our commitment to our Critical Success Factors, the quality of the information will improve still further and delivery will be still faster. This responsiveness gives the bank a new competitive edge. KAS BANK does not, however, aspire to being a service provider in all time zones, and intends to concentrate on the European time zone. Gerealiseerde doelstellingen Het jaar 2002 was voor de KAS BANK een jaar van doorbraak in haar strategische doelstellingen. De KAS BANK heeft bereikt dat de multimarket clearingdienstverlening nu gerealiseerd én operationeel is voor haar cliënten op twee van de drie belangrijkste Europese beurzen (Euronext en London Stock Exchange) en dat Deutsche Börse direct hieraan kan worden toegevoegd na invoering van de Central Counterparty (CCP)structuur in begin De Europese clearing en settlementdienstverlening wordt nu geheel verwerkt op één geïntegreerd multiple Objectives achieved 2002 was a breakthrough year in terms of progress towards KAS BANK s strategic objectives. Multimarket clearing services are now operational for clients on two of the three main European stock exchanges (Euronext and London Stock Exchange), and Deutsche Börse will be added as soon as the Central Counterparty (CCP) structure is implemented in early The bank s European clearing and settlement services are now handled by a single integrated multiaccess technology platform, from which the client is provided

20 access technologisch platform van waaruit de cliënt direct de voor alle markten geïntegreerde informatie ontvangt, ongeacht of hij in Amsterdam, Londen of elders gevestigd is. Daarnaast is een aantal strategisch hoogwaardige producten verder ontwikkeld (Investment Management Services, orderexecutie, Defined Contribution service). Van de vorig jaar genoemde doelstellingen is voorts bereikt de vervolmaking van de directe aansluiting in Frankrijk en de uitbreiding van onze marktpositie in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van middelgrote institutionele beleggers en financiële intermediairs. Tot welke concrete resultaten dit heeft geleid wordt hierna beschreven in het Het bedrijf van de KAS BANK in directly with integrated information for all markets, whether the client is based in Amsterdam, London or elsewhere. A number of highquality strategic products have also been developed (Investment Management Services, order execution and definedcontribution services). Of the objectives defined in last year s report, the direct connection to the French infrastructure has been established and we have extended our market position in the United Kingdom in the mediumsized institutional investor and financial intermediary segment. The concrete results we have achieved are discussed in KAS BANK s operations in Doelstellingen De doelstellingen voor de beleidsperiode zijn: implementeren van de nieuwe modulaire oplossingsgerichte strategie; afronden en optimaliseren van de bestaande directe aansluitingen. Met de directe aansluitingen op Duitsland en Zwitserland worden de investeringen in de infrastructuur in 2003 afgerond; (door)ontwikkelen van nieuwe producten, waaronder Investment Management Services, orderexecutie en treasuryproducten; (door)ontwikkelen van nieuwe activiteiten, waaronder het in breder verband aanbieden van subcustodydiensten in de markten met een directe aansluiting; uitbouw van nieuwe markten, waaronder de institutionele markt in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland, de intermediaire wholesale en retailmarkt en de global custodians; verder ontwikkelen van risicobeheersing. Voorts zal de beleidsperiode voor een belangrijk deel in het teken staan van het dynamisch proces van de verdere integratie van de Europese kapitaalmarkt. Objectives The objectives for the planning period are: to implement the new modular, solutionorientated strategy; to complete and optimise the existing direct connections. Investment in the infrastructure for the direct connections to Germany and Switzerland will be completed in 2003; to develop new products, including Investment Management Services, order execution and treasury products; to develop new activities, including provision of subcustody services on a wider scale in the markets with which direct connections have been established; to develop new markets, including the institutional markets in the United Kingdom and Germany, the intermediary wholesale and retail markets and the global custodian market; to further develop the risk control function. A dominant factor for much of the planning period will be the dynamic, ongoing process of integration of the European capital market. S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 17 Acties voor 2003 Om de doelstellingen en de strategie te verwezenlijken staan voor 2003 de volgende acties gepland: concretiseren van de nieuwe modulaire oplossingsstrategie. Deze nieuwe strategische aanpak zal in 2003 nader worden uitgewerkt voor en worden ingebed in de verschillende divisies Action plan for 2003 The following action plan has been formulated for 2003 in pursuit of the bank s objectives and strategy: to crystallise the new modular solutionorientated strategy. This new strategic approach will be refined in 2003 and implemented in the various divisions within the bank. Further measurable

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V.

jaarverslag 2014 Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. jaarverslag 2014 Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 2014 in één oogopslag 3 Kerncijfers 3 MVO kerngegevens

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh. Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code

Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh. Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code On 10 December 2008 the Corporate Governance Monitoring Committee

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2014

DACT TREASURY BEURS 2014 Steek uw licht op bij DACT! DACT TREASURY BEURS 2014 Hotels van Oranje 13/14-11-'14 Noordwijk STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 12 e DACT TREASURY BEURS Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties

Nadere informatie

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007 This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM dated 15 March 2007 RECOMMENDED CASH OFFER o 00 ui O vo o Rkket ROCKET SOFTWARE EUROPE HOLDING

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds JULI 2007 14e JAARGANG NUMMER 4 Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds FINANCIËLE STUDIEVERENIGING Amsterdam JULI 2007 Bijzonder betrokken Heb jij de juiste kwaliteiten

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie