Jaarverslag Annual Report 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2002. Annual Report 2002"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002

2 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en Fonds voor Algemene Bankrisico s) 270,2 241,2 210,8 181,4 157,9 Balanstelling 6.463, , , , ,9 Baten Rente Provisie Overige opbrengsten 1 31,9 71,3 70,4 31,4 74,1 23,3 33,3 78,3 12,2 27,4 60,3 8,6 32,6 61,0 7,8 173,6 128,8 123,8 96,3 101,4 Lasten 2 123,7 85,7 79,7 66,4 80,6 Bedrijfsresultaat voor belastingen 49,9 43,1 44,1 30,0 20,8 Nettowinst 53,8 30,2 29,4 19,6 14,1 Gegevens per aandeel van nominaal 1, Intrinsieke waarde 3 Nettowinst Dividend 13,53 3,59 2, ,52 1,99 1,15 11,56 1,98 1,00 9,84 1,34 0,67 8,35 0,98 0,57 Hoogste koers Laagste koers Koers per ultimo 20,90 13,27 16,50 22,85 12,10 18,10 19,75 8,75 17,65 12,88 9,15 9,30 23,50 8,85 11,08 1. Hieronder zijn begrepen: Opbrengsten uit effecten en deelnemingen, Resultaat uit financiële transacties en Overige Baten. 2. Inclusief Waardeveranderingen van vorderingen, Waardeveranderingen van Financiële vaste activa en Toevoegingen, c.q. onttrekkingen aan het Fonds voor Algemene Bankrisico s. 3. Na (voorgesteld) dividend. 4. Inclusief extra dividend van 1,.

3 KAS BANK N.V. five years in figures Consolidated, in millions of euros Group funds (Share capital, Reserves, Subordinated liabilities and Fund for general banking risks) Balance sheet total 6, , , , ,721.9 Income Interest Commission Other income Expenses Operating result before taxation Net profit Figures per share of 1.00 nominal value Net asset value 3 Net profit Dividend Share price high Share price low Share price yearend Including Income from securities and participating interests, Results on financial transactions and Other revenue. 2 Including Value adjustments to receivables, Value adjustments to financial fixed assets and Additions to/withdrawals from the Fund for general banking risks. 3 After the (proposed) dividend for the year. 4 Including additional dividend of 1.00.

4 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002

5 Personalia Raad van Commissarissen Drs. P. Ribourdouille (1938), voorzitter benoemd in 2000, jaar van aftreden is 2004 Drs. D.J. de Beus (1946), ondervoorzitter benoemd in 1996, jaar van aftreden is 2003 Mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer (1941), secretaris benoemd in 1994, jaar van aftreden is 2006 Mr. J.H. Geertsema (1933) benoemd in 1994, jaar van aftreden is 2005 Prof. dr. C.E. Beckers (1952) benoemd in 1998, jaar van aftreden is 2006, Belgische nationaliteit Drs. C. Griffioen RA (1941) benoemd in 1998, jaar van aftreden is 2004 A.H. Lundqvist (1945) benoemd in 2001, jaar van aftreden is 2005 Supervisory Board P. Ribourdouille (1938), chairman first appointed in 2000, current term of office expires in 2004 D.J. de Beus (1946), vicechairman first appointed in 1996, current term of office expires in 2003 Mrs. E.J. Mulock Houwer (1941), secretary first appointed in 1994, current term of office expires in 2006 J.H. Geertsema (1933) first appointed in 1994, current term of office expires in 2005 C.E. Beckers (1952) first appointed in 1998, current term of office expires in 2006, Belgian nationality C. Griffioen (1941) first appointed in 1998, current term of office expires in 2004 A.H. Lundqvist (1945) first appointed in 2001, current term of office expires in 2005 De nationaliteit van de commissarissen is de Nederlandse, tenzij anders is vermeld. Tussen haakjes is vermeld het geboortejaar. Een curriculum vitae van de commissarissen met daarin opgenomen het beroep, de hoofdfunctie en de belangrijke nevenfuncties, voorzover die van belang zijn voor de vervulling van de taak als commissaris, ligt ter inzage bij de vennootschap. The Supervisory Directors are Netherlands nationals unless stated otherwise. Their year of birth is given in brackets after their names. A curriculum vitae for each Supervisory Director, stating his or her profession, principal occupation and significant secondary occupations, in so far as they are relevant to the performance of his or her duties as a Supervisory Director, is available for inspection at the offices of the company. Raad van Bestuur Jhr. drs. F.S. von Balluseck (1942), voorzitter Drs. Th.J.M. van Heese (1945) J.P. van Veenendaal (1943) Managing Board F.S. von Balluseck (1942), chairman Th.J.M. van Heese (1945) J.P. van Veenendaal (1943) Onderdirecteuren H. Brink (1958) Drs. W. Grijpma (1943) Drs. J.S.A. van Scheijndel (1958) Drs. L.G. Vis (1951) J. Voskuilen RA (1954) Assistant Managing Directors H. Brink (1958) W. Grijpma (1943) J.S.A. van Scheijndel (1958) L.G. Vis (1951) J. Voskuilen (1954) Secretaris Mr. M.G.F.M.V. Janssen (1955) Secretary M.G.F.M.V. Janssen (1955) Interne accountant Drs. M.A. Bongers RE RA CIA (1956) Internal auditor M.A. Bongers (1956) 5 maart March 2003

6 Inhoud Contents Aandeelhoudersinformatie 5 Information for shareholders 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Report of the Supervisory Board 10 Strategie en doelstellingen 14 Strategy and objectives 14 Risicobeheersing 20 Risk control 20 Verslag van de Raad van Bestuur 25 Report of the Managing Board 25 Het bedrijf van de KAS BANK in KAS BANK s operations in Jaarrekening 2002 Vennootschappelijke balans 60 Geconsolideerde balans 61 Vennootschappelijke winst en verliesrekening 62 Geconsolideerde winst en verliesrekening 63 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 64 Toelichting 66 Accounts 2002 Unconsolidated Balance Sheet 100 Consolidated Balance Sheet 101 Unconsolidated Profit and Loss Account 102 Consolidated Profit and Loss Account 103 Consolidated Cash Flow Statement 104 Notes 106 Overige gegevens Winstbestemming Accountantsverklaring 141 Diverse verslagen en verklaringen Verslag van de Commissie van Aandeelhouders 144 Aandeelhouderschap 145 Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK 146 Onafhankelijkheidsverklaringen 148 Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Effectenbewaarbedrijf 149 Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS Derivaten Clearing 151 Corporate Governance 152 Other information Profit appropriation Auditors report 141 Various reports and statements Report of the Shareholders Committee 144 Share ownership 145 Report of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (KAS BANK Registrar s Office) 146 Statements of independence 148 Report of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Effectenbewaarbedrijf (KDTC Registrar s Office) 149 Report of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS Derivaten Clearing (KASDC Registrar s Office) 151 Corporate Governance 152 I NHOUD CONTENTS 3 Begrippenlijst 155 Definitions 155

7 Aan onze aandeelhouders To our shareholders 4 J.P. van Veenendaal F.S. von Balluseck Th.J.M. van Heese. De Raad van Bestuur van de KAS BANK. The Managing Board of KAS BANK.

8 Aandeelhoudersinformatie Information for shareholders Onze nieuwe naam: KAS BANK N.V. Op 1 januari 2002 is de naam van de bank gewijzigd van KASAssociatie N.V. in KAS BANK N.V. en is het nieuwe logo ingevoerd. De naamswijziging is bij de cliënten, de aandeelhouders en onze medewerkers een succes gebleken. De naam is moderner, robuuster en minder excentriek en ondersteunt de Europese strategie veel beter dan de oude naam. De naam KAS BANK is snel en effectief geïntroduceerd en ook gemakkelijk opgepakt door de markt, zowel in Nederland als daarbuiten. Aandelenkapitaal Het aandelenkapitaal van de KAS BANK bestaat uit gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen. Alle aandelen staan op naam. Het aantal uitstaande gewone aandelen KAS BANK bedraagt per eind 2002 en is in 2002 niet gewijzigd. Gemiddeld stonden er het afgelopen jaar gewone aandelen KAS BANK uit (totaal aantal uitstaande aandelen verminderd met de tijdelijk ingekochte eigen aandelen). Van de uitstaande aandelen stonden per eind van het jaar op naam van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK. Tegenover deze aandelen zijn eenzelfde aantal certificaten aan toonder uitgegeven. Er zijn 25 cumulatief preferente aandelen uitgegeven. De nominale waarde van de aandelen en certificaten KAS BANK is één euro ( 1,). Our new name: KAS BANK N.V. On 1 January 2002, the name of the bank was changed from KASAssociatie N.V. to KAS BANK N.V. and our new logo was introduced. The change of name has been well received by our clients, our shareholders and our staff. Our new name is stronger, more modern and less eccentric, and will provide more effective support for our European strategy than the old name. The changeover was fast and smooth and the KAS BANK name has gained rapid acceptance in the market, in the Netherlands and internationally. Share capital KAS BANK s share capital consists of ordinary shares and cumulative preference shares, all of which are registered. The number of KAS BANK ordinary shares in issue remained unchanged in 2002 and stood at 15,699,017 at yearend. The average number of ordinary shares in issue last year was 14,982,090 (calculated on the basis of the total number of shares in issue less the temporarily repurchased own shares). As at yearend 2002, a total of 13,008,674 of the shares in issue were registered in the name of Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, in exchange for which the same number of bearer depositary receipts had been issued. There are 25 cumulative preference shares in issue. The nominal value of KAS BANK shares and depositary receipts is one euro ( 1.00). A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 5 Beursnotering De gewone aandelen zijn sinds 1986 in de vorm van certificaten van aandelen genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Op 1 januari 2002 is de KAS BANK toegelaten tot het NextPrimesegment van Euronext. Dit is één van de kwaliteitssegmenten van de beurs, die erop is gericht de belegger gedetailleerde en heldere informatie te geven over de daarin opgenomen ondernemingen. In 2002 was de KAS BANK opgenomen in de Next 150 Index van Euronext. Per 1 januari 2003 is de bank niet meer in deze index opgenomen als gevolg van een herschikking door Euronext. Stock exchange listing The ordinary shares, in the form of depositary receipts, have been listed on the Official Market of the Euronext Amsterdam N.V. stock exchange since KAS BANK was admitted on 1 January 2002 to the NextPrime segment of Euronext, one of the exchange s quality segments in which the investor is provided with clear and detailed information on the companies listed. KAS BANK was included in the Euronext Next 150 Index in 2002, but has not been part of that index since 1 January 2003, following a reclassification by Euronext.

9 Dividendbeleid De KAS BANK streeft naar een uitkering van dividend die parallel loopt aan de trendmatige winstontwikkeling van de vennootschap. Het beleid is gericht op het verhogen van de langetermijnpay out van gemiddeld 50% naar gemiddeld 60% van de nettowinst. Het dividend wordt de laatste jaren uitgekeerd in contanten. Dividend policy KAS BANK seeks to increase the dividend in line with the rising trend in the company s profits, with the object of raising the longterm payout ratio from an average of 50% to an average of 60% of net profit. In recent years the dividend has been distributed in cash. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2003 zal worden voorgesteld om naast het normale dividend op basis van de operationele resultaten van de bank een extra, eenmalig dividend uit te keren van één euro, samenhangend met de opbrengst uit de verkoop van het 3,5%belang van de vennootschap in Cedel International S.A. It will be proposed to the General Meeting of Shareholders on 8 May 2003 that, over and above the normal dividend based on the company s operating result, an additional oneoff dividend of 1.00 be distributed in respect of the proceeds of sale of the company s 3.5% shareholding in Cedel International S.A. 6A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 5%belangen Uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 hebben de volgende instellingen een kapitaalbelang van 5% of meer in de KAS BANK gemeld (stand per 5 maart 2003): Fortis 12,32% ING Groep N.V. 15,63% NIB Capital N.V. 10,30% Vereniging Friesland Bank 5,02% Van het genoemde belang van Fortis houdt Fortis Utrecht N.V. 5,71% en Fortis S.A./N.V. 6,61%. De KAS BANK houdt een belang van 5,23% in haar eigen aandelen. Dit belang is het gevolg van de geleidelijke inkoop van eigen aandelen ter afdekking van de verplichtingen uit hoofde van het optieprogramma van de bank en is in de afgelopen jaren opgebouwd. 5%holdings The following institutions have given notification of holdings of 5% or more in KAS BANK pursuant to the Major Holdings in Listed Companies Disclosure Act 1996 (position as at 5 March 2003): Fortis 12.32% ING Groep N.V % NIB Capital N.V % Vereniging Friesland Bank 5.02% Of the stated Fortis shareholding, Fortis Utrecht N.V. holds 5.71% and Fortis S.A./N.V. holds 6.61%. KAS BANK holds 5.23% of its own shares. This holding, which has been gradually accumulated over the years, is the result of the purchase of own shares by the bank to meet its obligations under the stock option plan. De Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK houdt per ultimo 2002 ruim 82% van de gewone aandelen KAS BANK, waartegenover de Stichting certificaten van aandelen heeft uitgegeven. Voorzover de hierboven genoemde instellingen certificaten bezitten, zijn de daartegenoverstaande aandelen ook opgenomen in genoemd belang van de Stichting. Zo kan de optelling van de percentages boven de 100% uitkomen. As at yearend 2002, Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (KAS BANK Registrar s Office) held just over 82% of the KAS BANK N.V. ordinary shares, in exchange for which the Stichting has issued depositary receipts. To the extent that the other institutions mentioned above hold depositary receipts, the corresponding shares are also included in the Stichting s holding, which means that the total may exceed 100%.

10 Spreiding aandelenbezit De KAS BANK heeft ongeveer aandeelhouders en certificaathouders. Van het totaal aantal certificaten van aandelen KAS BANK dat per eind 2002 uitstond, was 73% in handen van Nederlandse aandeelhouders en 27% in handen van buitenlandse aandeelhouders. 22% van de certificaten wordt door particuliere beleggers gehouden, 26% door institutionele beleggers en 52% door banken en overige zakelijke partijen. De aandelen op naam worden gehouden door banken en professionele intermediairs. Distribution of shareholdings KAS BANK has approximately 4,000 shareholders and depositary receipt holders. Of the total number of depositary receipts for KAS BANK shares in issue as at yearend 2002, 73% were held by Dutch shareholders and 27% by foreign shareholders. 22% of the depositary receipts are held by private investors, 26% by institutional investors and 52% by banks and other professional parties. The registered shares are held by banks and professional intermediaries. Creditratings, ISOcertificering en awards In 2002 ontving de KAS BANK van Standard & Poor s een A longterm rating. De vooruitzichten zijn stable. Deze hoge rating heeft de bank onder meer te danken aan haar prominente positie op het gebied van custody1, haar heldere strategie, haar goede liquiditeit en kapitalisatie, en haar sterk risicomanagement. Fitch IBCA Ltd heeft de KAS BANK in 2002 wederom de hoge shortterm credit rating (F1) en longterm credit rating (A) toegekend. Begin 2003 is de KAS BANK volgens de nieuwe normen van kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2000) gecertificeerd voor haar volledige dienstverlening in Amsterdam en Londen. De KAS BANK is sedert 1997 ISOgecertificeerd. Voor de achtste keer heeft het internationale vakblad Global Custodian aan de KAS BANK de hoogste kwalificatie TOPRATED toegekend. Voor het eerst heeft de KAS BANK nu ook in het Verenigd Koninkrijk een uitstekende rating ontvangen: Commended (hoogste toegekende rating in het Verenigd Koninkrijk). Van GSCS Benchmarks heeft de KAS BANK de hoogste **rating ( double star rating) ontvangen voor haar overall performance en settlement performance en een *rating voor safekeeping performance. Het Britse vakblad Global Pensions heeft de KAS BANK in de categorie Custodian of the Year de Global Pensions European Award 2002 toegekend. Meer dan 200 Europese pensioenfondsen hebben hieraan meegewerkt. Credit ratings, ISO certification and awards KAS BANK was awarded an A longterm rating by Standard & Poor s in 2002, in recognition of its prominent position in custody1 services, its clear strategy, its good liquidity and capitalisation and its strong risk management. The rating outlook was designated stable. The bank was again awarded high shortterm (F1) and longterm (A) credit ratings by FitchIBCA Ltd in In early 2003, KAS BANK achieved certification under the latest quality management standards (ISO 9001:2000) for the entire range of services provided in Amsterdam and London. KAS BANK has held ISO certification since Global Custodian, the international professional journal, accorded KAS BANK its highest TOPRATED score for the eighth time in 2002 and gave KAS BANK s operation in the UK an excellent Commended rating (the highest UK rating) for the first time last year. GSCS Benchmarks also awarded KAS BANK its highest ** ( double star ) rating for overall performance and settlement performance and a * rating for safekeeping performance. Based on a survey of 200 European pension funds, UK professional journal Global Pensions chose KAS BANK to receive the Global Pensions European Award 2002 in the Custodian of the Year category. The professional journal Global Investor gave A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 7 1 De in de tekst van het jaarverslag cursief gedrukte begrippen zijn gedefinieerd in de Begrippenlijst. 1 Terms which are italicised in the annual report are explained in Definitions.

11 Van het blad Global Investor ontving de KAS BANK in 2002 de hoogste scores voor Nederlandse subcustody. KAS BANK the highest scores in 2002 for subcustody in the Netherlands. Gegevens per gewoon aandeel De gegevens per gewoon aandeel KAS BANK zijn opgenomen in het overzicht vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. op de binnenkant van de omslag. Figures per ordinary share The figures per ordinary KAS BANK N.V. share can be found in the Five years in figures summary inside the back cover. Koersverloop In de grafiek is het koersverloop van het certificaat van aandeel KAS BANK over de afgelopen vijf jaar weergegeven (in euro s). Share price Movements in the price of KAS BANK depositary receipts over the past five years (in euros) are analysed in the graph below. KAS BANK 25 AEX Index 8A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS KAS BANK N.V. AEXindex ( = 100)

12 Belangrijke data maart 2003 bekendmaking jaarcijfers 2002 analistenbijeenkomst 10 april 2003 publicatie jaarverslag mei 2003 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 mei 2003 exdividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 22 mei 2003 betaalbaarstelling slotdividend september 2003 bekendmaking halfjaarcijfers 2003 analistenbijeenkomst 2003 calendar 6 March 2003 announcement of 2002 figures analysts meeting 10 April 2003 publication of 2002 annual report 8 May 2003 Annual General Meeting of Shareholders 12 May 2003 exdividend quotation of KAS BANK N.V. shares 22 May final dividend payable 4 September 2003 publication of 2003 interim figures analysts meeting Belangrijke data maart 2004 bekendmaking jaarcijfers 2003 analistenbijeenkomst 15 april 2004 publicatie jaarverslag mei 2004 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 mei 2004 exdividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 27 mei 2004 betaalbaarstelling slotdividend september 2004 bekendmaking halfjaarcijfers 2004 analistenbijeenkomst Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. B.G. Goulooze, Hoofd Public Relations & Communicatie, telefoon: , fax: , Of bezoek de website van de KAS BANK: calendar 11 March 2004 announcement of 2003 figures analysts meeting 15 April 2004 publication of 2003 annual report 13 May 2004 Annual General Meeting of Shareholders 17 May 2004 exdividend quotation of KAS BANK N.V. shares 27 May final dividend payable 9 September 2004 publication of 2004 interim figures analysts meeting Further information is available from Mr. B.G. Goulooze, Head of Public Relations & Communication, via (tel.) , (fax) , or ( ) or at KAS BANK s website: A ANDEELHOUDERSINFORMATIE INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 9

13 Bericht van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders To the General Meeting of Shareholders B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN R EPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 10 Jaarrekening 2002 Het is ons een genoegen u hierbij de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening over 2002 aan te bieden. Deze is door de externe accountant KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, die op pagina 141 van dit verslag is opgenomen. In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 5 maart 2003 is de jaarrekening met de Raad van Bestuur en de externe accountant besproken en door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Wij stellen u voor de jaarrekening over 2002 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2003 goed te keuren. Tevens stellen wij u voor decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht in Wij stellen u voor het dividend over 2002 vast te stellen op 2, per aandeel van nominaal 1,. Aldus wordt 58% van de nettowinst van de vennootschap over 2002 voor dividend bestemd. Het dividendvoorstel is inclusief de eerder aangekondigde één euro in verband met de verkoop van het 3,5%belang van de vennootschap in Cedel International S.A. Van het dividend werd reeds als interimdividend 0,45 ter beschikking gesteld. Als slotdividend zal derhalve 1,55 per aandeel van nominaal 1, worden uitgekeerd, zulks in de vorm van contanten. Accounts 2002 We have pleasure in submitting to your meeting the accounts for 2002 as prepared by the Managing Board. The accounts have been examined by the external auditors KPMG Accountants N.V., whose unqualified report thereon can be found on page 141 of this report. The annual accounts were discussed with the Managing Board and the external auditors and adopted by the Supervisory Board at the meeting of the Supervisory Board on 5 March We recommend that you approve the 2002 accounts as presented at the Annual General Meeting of Shareholders on 8 May We also propose that the members of the Managing Board be discharged of liability for their management and the members of the Supervisory Board of liability for their supervision in We propose that a dividend be declared for 2002 of 2.00 per share of 1.00 nominal value, thereby distributing 58% of the net profit. The dividend proposal includes the previously announced distribution of 1.00 in respect of the sale of the company s 3.5% shareholding in Cedel International S.A. An amount of 0.45 has already been paid as interim dividend. The final dividend will therefore be 1.55 per share of 1.00 nominal value and will be paid in cash. Toezicht en advies In 2002 heeft de Raad van Commissarissen zevenmaal met de Raad van Bestuur vergaderd. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren het strategisch beleid van de bank, de veranderende marktomstandigheden en de wijze waarop de bank daarop heeft gereageerd door aanpassing van de strategie en het nemen van bezuinigingsmaatregelen. Vaste punten van bespreking waren de ontwikkeling van de financiële resultaten en rapportages, de risico s verbonden aan de onderneming, Supervision and advice The Supervisory Board met seven times with the Managing Board in Regular items on the agenda included the bank s strategy, the changing market conditions and the bank s response by modifying strategy and implementing costreduction measures. Permanent items on the agenda were the company s results and reporting, the risks associated with its operations, risk control, the functioning of the risk management systems and corporate governance. The

14 risicobeheersing en de werking van de risicobeheersystemen en corporate governance. Veel aandacht is verder besteed aan de aanwending van de grote opbrengst uit de verkoop van het Cedelbelang, de voortgang op de Europese kapitaalmarkt, de liquiditeit en continuïteit van de onderneming, het sociaal en arbeidsvoorwaardenbeleid, de rapporten van rating agencies, de begroting, de ontwikkelingen van de Investment Management Services en in het algemeen de ontwikkeling van nieuwe producten, markten en cliënten in een sterk wisselende omgeving. Tweemaal namen leden van de Raad van Commissarissen deel aan de overlegvergadering van de Ondernemingsraad waarin naast het algemeen beleid, de resultaten en ontwikkelingen bij de bank werden besproken. De Raad van Commissarissen besprak eenmaal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren en dat van zijn commissies, de samenstelling en beoordeling van de Raad van Bestuur en de kwaliteit van de informatievoorziening door de Raad van Bestuur ten behoeve van de advies en toezichtstaken van de Raad van Commissarissen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Naast de genoemde voorstellen tot goedkeuring van de jaarrekening, vaststelling van het dividend en verlenen van decharge, stellen wij u voor de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden opnieuw aan te wijzen als het bevoegde orgaan om tot uitgifte van aandelen te besluiten. Van de op 2 mei 2002 verleende bevoegdheid tot uitgifte van aandelen heeft de Raad van Bestuur in het afgelopen jaar geen gebruikgemaakt. Voorts stellen wij u voor aan de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden opnieuw machtiging te verlenen tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan tot ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen. In 2002 heeft de vennootschap certificaten ingekocht. Supervisory Board also considered the allocation of the substantial proceeds from the sale of the shareholding in Cedel, the progress of the bank s strategy for the European capital market, the bank s liquidity and the continuity of its business, its social policy, its policy on terms of employment, the reports of the rating agencies, the budget, the progress made in Investment Management Services and the development of new products, markets and clients in a rapidly changing environment. Members of the Supervisory Board attended two consultation meetings of the Employees Council at which the bank s general policy, results and other developments were discussed. One of the Board s meetings was held in the absence of the Managing Board, to discuss the functioning of the Supervisory Board and its committees, the composition and functioning of the Managing Board and the quality of the information provided to the Supervisory Board by the Managing Board to support the former s advisory and supervisory tasks. General Meeting of Shareholders In addition to the above proposals concerning approval of the annual accounts, adoption of the dividend and discharge of liability of the Managing Board and Supervisory Board, we propose that you designate the Managing Board for a further period of eighteen months as the body authorised to resolve to issue shares. The authority to issue shares which was vested in the Managing Board on 2 May 2002 was not exercised last year. We further propose you authorise the Managing Board for a period of eighteen months to cause the company to acquire its own shares or depositary receipts therefor, within the limits permitted by law, up to a maximum of 10% of the issued capital. The company purchased 203,901 depositary receipts in B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN REPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 11 Commissies Raad van Commissarissen Binnen de Raad van Commissarissen fungeren drie commissies, te weten de Commissie Toezicht Risicobeheer, de Auditcommissie en de Commissie voor Benoemingen en Beloningen. De Commissie Toezicht Risicobeheer houdt toezicht op Committees formed by the Supervisory Board The Supervisory Board has formed three committees: the Risk Management Supervision Committee, the Audit Committee and the Appointments and Remuneration Committee. The Risk Management Supervision Committee is

15 B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN R EPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 12 alle aspecten van het risicobeheer van de vennootschap, waaronder begrepen de kredietrisico s, marktrisico s en operationele risico s. De Commissie Toezicht Risicobeheer heeft in 2002 viermaal vergaderd. De Auditcommissie ziet toe op de kwaliteit en integriteit van de financiële rapportages en verslaglegging van de vennootschap, de jaarrekening, de interne en externe accountantscontroles en de managementrapportages, waarmee tevens de kwaliteit en onafhankelijkheid van de externe accountant wordt beoordeeld. Eveneens is een punt van aandacht van de Auditcommissie de ICTbeveiliging van de bank. De Auditcommissie heeft in 2002 driemaal vergaderd. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen bereidt benoemingen van bestuurders en commissarissen voor en behandelt kwesties betreffende de vaste en variabele bezoldiging van de bestuurders. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen heeft in 2002 driemaal vergaderd. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven onafhankelijke personen. Zij ontvangen geen resultaatafhankelijke beloning. Geen van de commissarissen bezit aandelen of opties KAS BANK. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met spreiding van kennis en ervaring ten aanzien van verschillende aandachtsgebieden die voor de realisatie van het vennootschappelijk doel van de KAS BANK van belang worden geacht. De volgende aandachtsgebieden zijn onderkend en in de Raad van Commissarissen ruim vertegenwoordigd: internationale bancaire kennis, kennis van derivaten, kennis van administratieve organisatie en informatieen communicatietechnologie, kennis van sociale zaken, ervaring in (internationaal) ondernemen, bekendheid met de institutionele beleggingswereld en met de internationale effectenhandelswereld. Deze aandachtsgebieden vormen de basis voor de profielschets van de Raad van Commissarissen. responsible for supervising all aspects of the company s risk management function, including credit risks, market risks and operational risks. The Risk Management Supervision Committee met on four occasions in The Audit Committee monitors the quality and integrity of the company s financial reporting, the annual accounts and the internal and external audits and the quality and independence of the external auditors, also paying attention to the bank s ICT security. The Audit Committee met three times in The Appointments and Remuneration Committee, which carries out preliminary work in connection with appointments to the Managing Board and Supervisory Board and deals with matters relating to the fixed and variable remuneration of the members of the Managing Board, met three times in Composition of the Supervisory Board The Supervisory Board consists of seven independent members, who do not receive profitrelated remuneration. None of the members of the Supervisory Board holds KAS BANK shares or options. Due weight is given when making appointments to the Supervisory Board to the need for the Board to embrace a wide range of expertise and experience in areas which are considered vital to the achievement of KAS BANK s corporate objectives. The following spheres of interest have been identified as such and are represented on the Supervisory Board: international banking, derivatives, accounting organisation, information and communications technology, human resources, international business, institutional investment and international securities trading. These spheres of interest dictate the profile of the Supervisory Board. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn neergelegd in een reglement dat verkrijgbaar is ten kantore van de vennootschap. The duties and procedures of the Supervisory Board are defined in bylaws, which are available from the company s offices. Voor de leden van de Raad van Commissarissen geldt een rooster van aftreden. In 2002 waren mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer en de heer prof. dr. C.E. Beckers The members of the Supervisory Board retire by rotation, and in 2002 it was the turn of Mrs. E.J. Mulock Houwer and Mr. C.E. Beckers. Both were

16 volgens rooster aan de beurt om af te treden. Met ingang van 2 mei 2002 zijn mevrouw Mulock Houwer en de heer Beckers voor een periode van vier jaar herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. reappointed to the Supervisory Board for a term of four years with effect from 2 May In 2003 is de heer drs. D.J. de Beus volgens rooster aan de beurt om af te treden. De heer De Beus heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 5 maart 2003 besloten de heer De Beus per het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2003 voor een periode van vier jaar als commissaris te herbenoemen. Het voornemen tot herbenoeming is voorgelegd aan de Commissie van Aandeelhouders en aan de Ondernemingsraad. Zij hebben aangegeven geen bezwaar tegen de herbenoeming te hebben. Amsterdam, 5 maart 2003 Namens de Raad van Commissarissen: Drs. P. Ribourdouille, voorzitter Drs. E.J. Mulock Houwer, secretaris Mr. D.J. de Beus is due to retire by rotation in He has offered himself for reappointment and the Supervisory Board decided at its meeting on 5 March 2003 to reappoint Mr. de Beus to the Supervisory Board as from the end of the General Meeting of Shareholders on 8 May 2003, for a term of four years. The Shareholders Committee and Employees Council have been advised of the proposed reappointment and both have indicated that they have no objection. Amsterdam, 5 March 2003 On behalf of the Supervisory Board: P. Ribourdouille, chairman E.J. Mulock Houwer, secretary B ERICHT VAN DE R AAD VAN C OMMISSARISSEN REPORT OF THE S UPERVISORY B OARD 13

17 Strategie en doelstellingen Strategy and objectives Missie van de KAS BANK KAS BANK N.V. is een hoog gespecialiseerde bank, die effectendiensten en daarmee samenhangende financiële en informatiediensten biedt in Europa. Ons doel is te groeien tot de beste kwaliteitsaanbieder van effectendiensten in Europa aan eindbeleggers en financiële instellingen. Steeds verdergaande specialisatie is daarbij de drijvende kracht, met een centrale rol voor hoogwaardige technologie en webtoepassing in de verbinding met de cliënt en optimale risicobeheersing. KAS BANK s mission KAS BANK N.V. is a highly specialised bank which provides securities services and related financial and information services. Our goal is to be the best provider of highquality securities services in Europe for endinvestors and financial institutions in Europe. The engine which drives the bank is constantly advancing specialisation, in which advanced technology and web applications play a key role in the interface between the bank and the client and ensure optimum risk control. S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 14 Behalve de basisdienstverlening (core services) custody, clearing en settlement, en de daarmee nauw verbonden diensten als securities lending, derivatenadministratie/clearing en treasury services/cash management, levert de KAS BANK belangrijke toegevoegde waardeproducten, zoals performance meting, risicoanalyse, compliance monitoring en beleggingsadministratie ( Investment Management Services ) aan haar cliënten. De KAS BANK heeft de ambitie zich hiermee een prominente positie te verwerven onder de beste Europese aanbieders van deze diensten en producten. De KAS BANK wil daarbij een unieke bank onder de Europese banken blijven. Zij wil haar zelfstandigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid combineren met gezonde groei, goede winstgevendheid, en hoog en duurzaam rendement voor alle bij de bank betrokken stakeholders: cliënten, aandeelhouders en medewerkers. De belangen van deze drie groepen vormen de toetssteen voor alle belangrijke besluitvorming binnen de bank. Bovendien streeft de bank ernaar een gerespecteerde bijdrage te leveren aan de samenleving en aan de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarkt in Europa. In addition to our core services of custody, clearing and settlement, backed by closely related services such as securities lending, derivatives administration/clearing and treasury services/cash management, KAS BANK also provides important valueadded services for its clients, including performance measurement, risk analysis, compliance monitoring and investment administration (together referred to as Investment Management Services ). KAS BANK aims to secure a prominent position for itself among the best European providers of these products and services, while retaining its unique place among European banks. KAS BANK seeks to combine autonomy, neutrality and independence with healthy growth, good profitability and a high and sustainable return for the benefit of all stakeholders in the bank: clients, shareholders and staff. The interests of these three groups are the cornerstone for all major decisions. KAS BANK also aims to make a respected contribution to society and to the further development of the capital market in Europe. Om ons doel te bereiken zal de bank te allen tijde moeten voldoen aan vijf Kritische Succesfactoren, die de basis vormen voor een goede bedrijfsvoering. De KAS BANK 1. levert hoge kwaliteit; 2. heeft kundige, professionele mensen; To achieve our objectives, the bank will continue to focus on the five Critical Success Factors which underpin our operation. KAS BANK will at all times: 1. deliver high quality; 2. employ expert professionals;

18 3. beschikt over stateoftheart betrouwbare technologie; 4. levert echt toegevoegde waarde; 5. biedt continuïteit en betrouwbaarheid in de dienstverlening en is financieel solide. Deze Kritische Succesfactoren worden gevoerd in combinatie met het streefbeeld van de bank: De KAS BANK wil een herkenbare organisatie zijn, die hoogwaardige diensten levert, waar het prettig samenwerken is, met respect voor het individu, waar ruimte is om initiatieven en talenten te ontplooien, medewerkers zich betrokken voelen en in onderling vertrouwen optimaal tot hun recht komen. Het juiste evenwicht tussen deze beide met elkaar verbonden waardestelsels van de bank berust op heldere communicatie, goede samenwerking en transparante besluitvorming. Daarnaast is integriteit een wezenlijk aspect van onze doelstellingen. De Europese strategie De Europese strategie betekent dat de KAS BANK van een Nederlandse gespecialiseerde bank uitgroeit tot een Europese specialist in een brede samenstelling van effectendiensten. Deze doelstelling wordt ondersteund door direct aan te sluiten op de infrastructuur van alle belangrijke Europese effecten en kapitaalmarkten (effectenbeurzen, clearingorganisaties, Central Securities Depositories (CSD s) en Centrale Banken). Dit is inmiddels gerealiseerd in Nederland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland en Zwitserland. Deze strategie heeft de laatste jaren geleid tot een sterke aanwas van nieuwe professionele cliënten. Dat geeft veel vertrouwen in een sterk concurrerende omgeving. Onze strategie is niet veranderd, maar zal in de beleidsperiode wel worden aangescherpt en aangepast aan de snel veranderende wereld en de nieuwe verhoudingen en inzichten in de Europese markt (sterk toenemende concurrentie, overcapaciteit op custody en settlementdiensten, integratie van de Europese kapitaalmarkt). De sterk uitgebreide reeks aan hoogwaardige effectendiensten en producten van de bank zal worden aangeboden in de vorm van een aantal servicemodules die door de cliënten in wisselende combinaties kunnen worden afgenomen. De producten zijn modulair, volumeonafhankelijk en tegen een scherpe prijs 3. use stateoftheart, reliable technology; 4. deliver real added value; 5. ensure continuity and reliability in its services and maintain a sound financial position. These Critical Success Factors are combined with the bank s target profile: KAS BANK is a recognisable organisation providing highquality services which is good to work with, which respects the individual, which provides scope for taking initiatives and developing talents and in which the staff have a sense of involvement and can grow to their full potential in an atmosphere of mutual trust. Striking the right balance between the bank s two related value systems depends on clear communication, teamwork and transparent decisionmaking. Integrity is the guiding principle in all the bank s activities. The European strategy The goal of KAS BANK s European strategy is to transform a specialised Dutch bank into a European specialist in a broad spectrum of securities services. Achievement of this objective is supported by direct connections to the infrastructures of all the major European securities and capital markets: stock exchanges, clearing organisations, Central Securities Depositories (CSDs) and central banks. Direct connections have so far been established in the Netherlands, France, Belgium, the United Kingdom, Germany, Luxembourg, Ireland and Switzerland. This strategy has brought rapid growth in the number of new professional clients, which is very encouraging in a highly competitive environment. Although our strategy has not changed, it will be further refined over the planning period and adjusted to suit the fastchanging world and the evolving situation in the European market (increasing competition, overcapacity in custody and settlement services, European capital market integration). KAS BANK s greatly expanded range of highquality securities products and services will be offered in the form of a number of service modules, which clients can purchase in various combinations. The products are modular, volumeindependent and keenly priced, with a growing emphasis on information services. S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 15

19 S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 16 beschikbaar, waarbij het accent verschuift naar informatievoorziening. Daarnaast profileren wij ons, door deze belangrijke verbreding in het aanbod, steeds meer als probleemoplossende businesspartner van de cliënt. De behoeften en wensen van de cliënt staan meer nog dan voorheen centraal. Voor een goede verwerking van onze informatie bij de cliënt bieden we de cliënt desgevraagd systeemoplossingen. Maar ook andere effectengerelateerde problemen en vraagstukken bij de cliënt kunnen we gericht oplossen. Tenslotte richten we ons in het bijzonder op het middensegment, de middelgrote institutionele beleggers en financiële intermediairs in Europa, aan wie onze productenreeks in hun bedrijfsvoering een duidelijke toegevoegde waarde kan bieden. Deze middelgrote financiële instellingen hebben behoefte aan een minder grote, maar wel betrouwbare, goed aanspreekbare en neutrale partner die modulair producten aanbiedt en waar niet de hele keten van diensten en producten hoeft te worden afgenomen. Voor het topsegment van de markt is de modulaire aanpak zonder meer ook geschikt of interessant, zodat wij ons ook op deze groep blijven richten. Met de nieuwe modulaire aanpak in de dienstverlening, de focus op de specifieke behoeften en wensen van de cliënt en de toewijding aan de Kritische Succesfactoren, zal de snelheid en de kwaliteit van de informatie verder verbeteren. Deze responsiveness is een nieuw differentiërend element in de dienstverlening van de bank. De KAS BANK streeft echter niet na een aanbieder te zijn in iedere tijdzone, maar richt zich op de Europese tijdzone. Given this growth in the range of services we offer, KAS BANK will increasingly profile itself as a problemsolving business partner for the client. The client s needs and wishes will be given even higher priority than before. To ensure that the information we provide is efficiently processed by the client, we can also provide system solutions, as well as custommade answers to the client s other securitiesrelated problems and issues. Lastly, we focus in particular on the middle segment: the mediumsized institutional investors and financial intermediaries in Europe, to whose operations our products can add demonstrable value. These mediumsized financial institutions need a smaller, more approachable and neutral but still reliable partner, who can provide modular products and does not require the client to buy the whole package of products and services. Since this modular approach can also be attractive to and appropriate for the top segment of the market, we shall continue to address this target group. With this new modular approach to our services, our focus on the client s specific needs and wishes and our commitment to our Critical Success Factors, the quality of the information will improve still further and delivery will be still faster. This responsiveness gives the bank a new competitive edge. KAS BANK does not, however, aspire to being a service provider in all time zones, and intends to concentrate on the European time zone. Gerealiseerde doelstellingen Het jaar 2002 was voor de KAS BANK een jaar van doorbraak in haar strategische doelstellingen. De KAS BANK heeft bereikt dat de multimarket clearingdienstverlening nu gerealiseerd én operationeel is voor haar cliënten op twee van de drie belangrijkste Europese beurzen (Euronext en London Stock Exchange) en dat Deutsche Börse direct hieraan kan worden toegevoegd na invoering van de Central Counterparty (CCP)structuur in begin De Europese clearing en settlementdienstverlening wordt nu geheel verwerkt op één geïntegreerd multiple Objectives achieved 2002 was a breakthrough year in terms of progress towards KAS BANK s strategic objectives. Multimarket clearing services are now operational for clients on two of the three main European stock exchanges (Euronext and London Stock Exchange), and Deutsche Börse will be added as soon as the Central Counterparty (CCP) structure is implemented in early The bank s European clearing and settlement services are now handled by a single integrated multiaccess technology platform, from which the client is provided

20 access technologisch platform van waaruit de cliënt direct de voor alle markten geïntegreerde informatie ontvangt, ongeacht of hij in Amsterdam, Londen of elders gevestigd is. Daarnaast is een aantal strategisch hoogwaardige producten verder ontwikkeld (Investment Management Services, orderexecutie, Defined Contribution service). Van de vorig jaar genoemde doelstellingen is voorts bereikt de vervolmaking van de directe aansluiting in Frankrijk en de uitbreiding van onze marktpositie in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van middelgrote institutionele beleggers en financiële intermediairs. Tot welke concrete resultaten dit heeft geleid wordt hierna beschreven in het Het bedrijf van de KAS BANK in directly with integrated information for all markets, whether the client is based in Amsterdam, London or elsewhere. A number of highquality strategic products have also been developed (Investment Management Services, order execution and definedcontribution services). Of the objectives defined in last year s report, the direct connection to the French infrastructure has been established and we have extended our market position in the United Kingdom in the mediumsized institutional investor and financial intermediary segment. The concrete results we have achieved are discussed in KAS BANK s operations in Doelstellingen De doelstellingen voor de beleidsperiode zijn: implementeren van de nieuwe modulaire oplossingsgerichte strategie; afronden en optimaliseren van de bestaande directe aansluitingen. Met de directe aansluitingen op Duitsland en Zwitserland worden de investeringen in de infrastructuur in 2003 afgerond; (door)ontwikkelen van nieuwe producten, waaronder Investment Management Services, orderexecutie en treasuryproducten; (door)ontwikkelen van nieuwe activiteiten, waaronder het in breder verband aanbieden van subcustodydiensten in de markten met een directe aansluiting; uitbouw van nieuwe markten, waaronder de institutionele markt in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland, de intermediaire wholesale en retailmarkt en de global custodians; verder ontwikkelen van risicobeheersing. Voorts zal de beleidsperiode voor een belangrijk deel in het teken staan van het dynamisch proces van de verdere integratie van de Europese kapitaalmarkt. Objectives The objectives for the planning period are: to implement the new modular, solutionorientated strategy; to complete and optimise the existing direct connections. Investment in the infrastructure for the direct connections to Germany and Switzerland will be completed in 2003; to develop new products, including Investment Management Services, order execution and treasury products; to develop new activities, including provision of subcustody services on a wider scale in the markets with which direct connections have been established; to develop new markets, including the institutional markets in the United Kingdom and Germany, the intermediary wholesale and retail markets and the global custodian market; to further develop the risk control function. A dominant factor for much of the planning period will be the dynamic, ongoing process of integration of the European capital market. S TRATEGIE EN DOELSTELLINGEN STRATEGY AND OBJECTIVES 17 Acties voor 2003 Om de doelstellingen en de strategie te verwezenlijken staan voor 2003 de volgende acties gepland: concretiseren van de nieuwe modulaire oplossingsstrategie. Deze nieuwe strategische aanpak zal in 2003 nader worden uitgewerkt voor en worden ingebed in de verschillende divisies Action plan for 2003 The following action plan has been formulated for 2003 in pursuit of the bank s objectives and strategy: to crystallise the new modular solutionorientated strategy. This new strategic approach will be refined in 2003 and implemented in the various divisions within the bank. Further measurable

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Samas N.V., te houden op vrijdag 20 juni 2008 om 14.30 uur ten kantore van Samas N.V., Elzenkade 1 te Houten* Agenda of the Annual

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

KAS BANK. Jaarverslag 2004

KAS BANK. Jaarverslag 2004 KAS BANK Jaarverslag 2004 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2004 2003 2002 2001 2000 Eigen vermogen 1 214,9 209,5 225,6 199,9 176,4 Aansprakelijk vermogen 1 (Kapitaal,

Nadere informatie

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet 1. Splitsing op 31 januari 2017 in Eneco groep en Stedin groep (wordt

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. wil de strategie aanpassen. Belangrijkste wijziging is een internationalisering van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00254_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Correction BRX_20130321_00253_EUR - correction ISIN code

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS db x-trackers Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (de Vennootschap ) BELANGRIJK

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 3 april 2014, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 ISSUE DATE: 28 February 2012 EFFECTIVE DATE: 8 March 2012 ADJUSTMENT FOR PREMIUM BASED TICK SIZE THRESHOLD TO 5 EUROS FOR THE MOST LIQUID INDIVIDUAL

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie