DELTA KRANT. Schooljaar (door Ruud Beekhuizen) juni 2013 UITGAVE. Afsluiting schooljaar. In deze uitgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA KRANT. Schooljaar 2012-2013 (door Ruud Beekhuizen) juni 2013 UITGAVE. Afsluiting schooljaar. In deze uitgave:"

Transcriptie

1 DELTA KRANT UITGAVE juni 2013 In deze uitgave: Kwaliteit & scholing Ondersteuning/begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling Scholing & begeleiding Opleidingen blz.2 blz.3 blz.3 CLC Arnhem Hoe ICT bekwaam ben jij? Wel & Wee blz.4 blz.6 Schooljaar (door Ruud Beekhuizen) Afsluiting schooljaar. De laatste weken voor de vakantie kennen weer de gebruikelijke hectiek. In de regio Arnhem is het aftellen bijna begonnen, de Achterhoek gaat nog wat langer door. De afsluiting van het schooljaar is in volle gang, maar ook de opstart van een nieuw schooljaar is al onderwerp van bespreking. Op veel scholen zijn dozen met nieuwe leermaterialen al gearriveerd, klaar om uitgepakt te worden, de inzet van personeel is bijna rond. Vóór de zomervakantie wordt jaarlijks ook de jaarrekening van het voorgaande boekjaar opgesteld, behandeld door Raad van Toezicht en GMR en vervolgens naar het Ministerie gestuurd. Dat is bekostigingsvoorwaarde. Wie denkt, dat de jaarrekening alleen over cijfers gaat, heeft het mis. De laatste jaren wordt er steeds meer gerapporteerd over het gevoerde beleid, wat we doen en hoe we dat georganiseerd hebben. Natuurlijk rapporteren we ook wat het gekost heeft en over welke middelen we konden beschikken om het hele primaire proces draaiende te houden, 583 personeelsleden in dienst te hebben en een kleine 30 gebouwen te exploiteren. We kunnen 2012 prima afsluiten. Er zijn geen zwakke scholen, de leerlingaantallen blijven redelijk stabiel (wel met lokale en regionale verschillen op de afzonderlijke scholen), we zijn goed op weg met professionaliseringstrajecten, het bewustzijn van de noodzaak voor onderwijs anders (ook tegen de achtergrond van passend onderwijs) is goed geland en er wordt ook al druk mee geëxperimenteerd. Er wordt hard gewerkt, er is sprake van grote dynamiek binnen Delta. Dat is iets waar we als College van Bestuur trots op zijn! En dat we in 2012 ook nog goed met de geldmiddelen zijn uitgekomen en er financieel gezond voor staan. ach, dat lijkt dan haast een bijzaak te zijn. Heel fijne vakantie gewenst en graag tot ziens op de eerste schooldag. Namens CvB Ruud Beekhuizen SKPCPO DELTA DELTASCHOLEN

2 2 2 Kwaliteit Ondersteuning/begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO). (door Mirte Voorend, leerkracht basisschool de Vlinder) Basisschool de Vlinder heeft het streven om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door het werken met groepsplannen wordt er op basisschool de Vlinder gedifferentieerd op drie verschillende niveaus binnen een groep. Deze niveaus zijn ontstaan door de didactische onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen. Basisschool de Vlinder vindt het, naast de didactische behoeften, belangrijk om naar de pedagogische behoeften van de leerlingen te kijken. Naast de wekelijkse Kanjertraining wil de school graag kinderen extra kunnen begeleiden en ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het liefst individueel of in kleine groepjes. Naar aanleiding van het doen van onderzoek binnen mijn opleiding (Master Pedagogiek) heb ik ervoor gekozen om mij te richten op het hierboven beschreven stuk. Voor mijn opleiding heb ik de huidige situatie & de gewenste situatie (d.m.v. een interne en externe analyse) in kaart gebracht. Uit deze onderzoeken zijn verschillende aanbevelingen gekomen. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, om het verschil in pedagogische benadering tussen ouder en leerkracht bespreekbaar te maken en een effectieve samenwerking tussen school, ouders en externe instanties te kunnen creëren, is er gekozen voor een nadere beleidsontwikkeling m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het project, waarbij de volgende vraagstelling centraal staat in het project: Op welke manier kan basisschool de Vlinder, zo goed mogelijk, aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling? Met behulp van deze beleidsontwikkeling wil basisschool de Vlinder: Kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Oftewel een goede aansluiting vinden bij de pedagogische onderwijsbehoeften van kinderen. Een eenduidig beleid hanteren, waardoor er binnen de school meer structuur komt. Het verschil tussen pedagogische benadering van leerkrachten en ouders bespreekbaar maken. Ervoor zorgen dat er duidelijke richtlijnen komen over welke consequenties er aan het herhaardelijk vertonen van het ongewenst gedrag verbonden zijn. Inmiddels zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding en is de implementatiefase van het project is van start gegaan. Voor basisschool de Vlinder geldt dat er tijdens bijeenkomsten, vergaderingen en individuele gesprekken de visie van de school m.b.t. SEO is gedeeld en dat er de mogelijkheid bestond en nog steeds bestaat om ideeën uit te wisselen. In overleg met het team van de Vlinder en andere betrokkenen is ervoor gekozen om een gedragsprotocol op te stellen die aansluit op de Kanjertraining. Deze keuze is gemaakt omdat de Kanjertraining bij het grootste deel van onze leerlingen aansluit, maar voor een kleine groep dit niet het geval is. Basisschool de Vlinder gaat met thema s vanuit de Kanjertraining werken, waarbij maandelijks één thema aan bod komt. Twee keer per jaar komt dit thema terug. In de klas en tijdens vrije momenten speelt dit thema op de voorgrond. Verder worden er informatieavonden voor de ouders georganiseerd, waarbij ouders betrokken worden bij de verschillende thema s vanuit de Kanjertraining. Het doel van deze informatieavond is om een goede en effectieve samenwerking tussen school en ouders te creëren.

3 3 3 Ook de basislijst die zich richt op het signaleren van anti sociaal gedrag zal een waardevolle bijdrage gaan leveren. Het is de bedoeling dat er een adequate, vroegtijdige aanpak komt, zodat de (door) ontwikkeling van anti sociaal gedrag wordt voorkomen. Verder is het streven van basisschool de Vlinder om SEO als vast agendapunt tijdens bouwvergaderingen te maken en handelingsplannen zo in te richten, zodat bijv. de BSO er ook veel baat bij heeft. Het doel is het creëren van een goede en effectieve samenwerking tussen school en andere externe instanties. Het project vanuit mijn opleiding heeft afgelopen schooljaar op basisschool de Vlinder al veel vooruitgang geboekt en wij hopen dit volgend schooljaar voort te zetten, waarbij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal staan! Scholing en begeleiding (door Wim Folker - Bestuursconsulent Onderwijs / Directeur Bestuursbureau) Met ingang van het schooljaar legt Delta meer keuzevrijheid neer bij de schoolleiders ten aanzien van scholing en begeleiding. Onder begeleiding verstaan wij in de meeste gevallen het begeleiden van teamontwikkeling. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het werken met een nieuwe methode, begeleiding van trajecten op het gebied van Onderwijs Anders, éénzorgroute enz. Met scholing bedoelen we in de meeste gevallen trajecten voor individuele leerkrachten die gekoppeld zijn aan hun POP. In het laatste directeurenoverleg van dit jaar heeft het CvB uitleg gegeven aan de hand van de notitie scholingsbeleid Delta. Een aantal uitgaven, met name de speerpunten op Deltaniveau, blijven centraal lopen (denk aan middenmanagementopleiding, taal- en rekenspecialisten, bewegingsonderwijs), de andere schoolspecifieke aspecten lopen via de school. Een specifiek speerpunt vanuit de overheid waar extra geld voor beschikbaar gesteld is betreft de professionalisering van schoolleiders. Dit bedrag is ook uitgekeerd op schoolniveau maar is wel geoormerkt hetgeen betekent dat dit bedrag aantoonbaar ingezet dient te worden aan professionalisering van de schoolleider. Delta verzoekt al haar leerkrachten om zich te registreren in het register voor leerkrachten. Op de volgende website kunt u hele interessante informatie vinden over dit registreren. Hier staat informatie over o.a. ga voor kwaliteit, sta in het register (filmpje) zeven redenen om te registreren Ambassadeurs registerleraar Nu registreren levert veel informatie op. In 2016 dient u aan bepaalde criteria te voldoen(cao bepaald), vandaar de aanbeveling eerder te registreren zodat u de komende jaren de tijd heeft om eventuele nascholing te volgen. U kunt zich registreren via https://www.registerleraar.nl/ Voor schoolleiders geldt ook een registratie. Hierover is ook in het laatste directeurenoverleg gesproken. De schoolleiders van Delta registreren zich voor 1 september Opleidingen De opleidingen op bovenschools niveau hebben weer veel inschrijvingen opgeleverd. Volgend schooljaar gaat er een groep middenmanagement en een groep upgrade basisbekwaam van start. Daarnaast zijn er opleidingen taal- en rekenspecialist (OJW-specialist loopt nog door). Er zijn communicatietrainingen beoordelingsgesprekken schoolleiders (drie groepen). De communicatietraining IPB voor bouwcoördinatoren had voor de start in september nog te weinig deelnemers, we proberen deze te laten starten in januari of februari Ook bewegingsonderwijs gaat weer van start in het nieuwe schooljaar.

4 4 4 CLC Arnhem (door Gerwin Boevink - Bestuursconsulent Materiële zaken) Hoe ICT bekwaam ben jij!!! Kennisnet merkt al jaren dat er grote behoefte is aan duidelijkheid over het begrip ict-bekwaam. Wat maakt een leraar ict-bekwaam? Wat moet hij kennen en kunnen om ict effectief in te zetten in zijn onderwijs? En wat is dat dan eigenlijk: effectief inzetten van ict in het onderwijs? Op mijn vorige school werd veel meer met ict gedaan, er stond in elke klas een digibord en er was draadloos internet zodat leerlingen van alles op konden zoeken. Op deze school is ict minder belangrijk. Gelukkig heb ik zelf een aantal laptops kunnen regelen zodat er ook digitaal geoefend kan worden. Dat zorgt voor meer variatie in mijn lesaanbod en de leerlingen vinden het leuk. Of ik ict-bekwaam ben? Nou dat weet ik niet, ik ben wel handig op de computer en probeer gewoon van alles uit. Meer dan mijn collega s in ieder geval, sommige moeten er niets van weten. Een leerlingvolgsysteem? Ja natuurlijk, dat vult iedereen gewoon in. Dat moet. Misschien is dit verhaal van juffrouw Laura, die in het speciaal voortgezet onderwijs werkt, herkenbaar voor je. Het roept vragen op over ict-bekwaamheid. Moet elke leraar kunnen werken met een leerlingvolgsysteem? Welke eisen kunnen worden gesteld aan de didactische toepassing van ict? Hoe zit het met digitale basisvaardigheden zoals tekstverwerken, presenteren en het bedienen van een beamer? En kun je niet ontzettend goed onderwijs aanbieden zonder welk ict-middel dan ook? Het antwoord op die laatste vraag is nee. Natuurlijk heeft een goede les niet per se (en soms ook vooral geen!) ict nodig. Maar het onderwijs kan, net zoals deze maatschappij, niet meer om ict heen. En waarom zou ze? Het maakt het leven een stuk makkelijker. Kennis en kunde In mei 2012 diende de Onderwijscoöperatie (voorheen SBL) bij het ministerie van OCW een voorstel in tot herijking van de algemene bekwaamheidseisen voor leraren. In dit voorstel wordt het volgende vermeld over ict-gebruik: Een leraar wordt ict-bekwaam geacht als hij kennis heeft van digitale leermaterialen en middelen en als hij de pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan kent. Daarnaast moet hij doelmatig gebruik kunnen maken van beschikbare digitale leermaterialen en middelen. Kortom, een ict-bekwaam leraar heeft kennis en kunde en, daaraan voorafgaand, een professionele houding tegenover ict. Net als nieuwsgierigheid en de bereidheid levenslang te leren, hoort het inspelen op de mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen bij een professionele houding. De definitie van het ministerie is nog voor vele interpretaties vatbaar. Maar deze definitie vormt wel het startpunt voor het formuleren van hoe deskundig een leraar op het gebied van ict moet zijn. Onderwijs ondersteunen Hoe kan een leraar ict gebruiken om het onderwijs te ondersteunen en verrijken? De beroepscontext van de leraar laat zich, volgens de Onderwijscoöperatie, verdelen in drie kerntaken: pedagogischdidactisch handelen, het werken in de context van de school en professionele ontwikkeling of vakbekwaamheid. Kennisnet heeft bij elke kerntaak de ict-bekwaamheid van de leraar gedefinieerd (zie Ictbekwaamheid. kennisnet.nl). 1. Pedagogisch-didactisch handelen Deze kerntaak gaat over het dagelijks werk; wat doet de leraar in zijn lessen, wanneer heeft hij interactie met zijn leerlingen en op welke manier kan ict hem hierbij ondersteunen? Denk hierbij aan het gebruik van een video om instructie te geven, een GPS-tocht in de natuur, huiswerkvragen per sms, het inzetten van adaptieve oefenprogramma s waarin elke leerling op zijn eigen tempo en niveau kan werken of het afnemen van digitale toetsen met automatisch gegenereerde feedback. De EXPO-, EXSO- en

5 5 5 EXMO-onderzoeken van Kennisnet leveren elk jaar weer nieuwe voorbeelden op van effectief ictgebruik in de dagelijkse praktijk. 2. Werken in de schoolcontext Hier gelden voorbeelden als het kunnen omgaan met, en het op een effectieve manier inzetten van een leerlingvolgsysteem, een elo, administratieve pakketten, digitale communicatiemiddelen of een arrangeertool. Efficiency is hier de grote meerwaarde. Hoe vanzelfsprekend is deze bekwaamheid van de leraar? Kan en moet elke leraar deze systemen hanteren? En zo ja, wie kiest voor deze systemen en wie controleert? Of nog belangrijker: wie faciliteert dat leraren met deze systemen om kunnen gaan? 3. Professionele ontwikkeling De derde beroepscontext die de Onderwijscoöperatie beschrijft, hebben we vrij geïnterpreteerd. Wat doet een leraar om vakbekwaam te blijven? Hoe blijft hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied en op welke manier kan ict hem daarbij helpen? Kennisnet heeft nog niet veel onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van ict bij professionele ontwikkeling van leraren. Toch kennen we veel voorbeelden van leraren die dit al doen, bijvoorbeeld met sociale media of door intercollegiale coaching tussen verschillende scholen. Kennisnet draagt zelf ook een steentje bij aan de professionele ontwikkeling met behulp van ict door de Kennisnet Community s, de discussiegroepen op LinkedIn en door Leraar24. Een voorwaarde voor het op een adequate manier uitvoeren van deze drie kerntaken is het onder de knie hebben van digitale basisvaardigheden, oftewel de knoppenvaardigheden, zoals het om kunnen gaan met diverse hardware (computer, digibord, beamer) en softwaretoepassingen (tekstverwerking, presentatiesoftware, audio/videobewerking) en de weg kunnen vinden op internet. Kort samengevat beschrijft Kennisnet hiermee welke bekwaamheden een leraar nodig heeft om ict op zo n manier te integreren dat het zorgt voor aantrekkelijker, efficiënter en effectiever onderwijs. We gaan uit van een meerwaarde: ict dient om het onderwijs te ondersteunen op die punten waar het goed door ict ondersteund kan worden. De beschrijving is van toepassing op leraren in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Start de discussie Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over ict. Kennisnet ontwikkelde bij het kader voor ictbekwaamheid van leraren een aantal concrete handvatten voor schoolteams om met elkaar in discussie te gaan over ict in het onderwijs en antwoord te vinden op vragen als: Wat vinden we als school belangrijk? Op welke manier willen we ons onderwijs ondersteunen en verrijken met ict? Wat is het ideaalplaatje en hoe staan we er nu voor? Welke nascholing is nodig? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? (Bron: indruk november ) Wil je je eigen ict-bekwaamheid verbeteren? Kijk op Ictbekwaamheid.kennisnet.nl

6 6 6 Wel & Wee (door Arna Wijnakker - Secretariaat bestuursconsulenten) Geboorten: 1 april 2013 is Lucas geboren, zoon van Monique en Nicolai van Duivenbode. Monique is leerkracht via de vervangingspool. 27 april 2013 is Isabel Marije geboren, zij is de dochter van Marloes en Marcel Floor. Marloes is leerkracht voor groep 1-2B op de Margarethaschool. 16 mei 2013 is Fabiënne geboren, dochter van Marlon en Daniel Willems de Rijck. Zusje van Lindy en Ninke. Marlon is werkzaam op het bestuursbureau als controller van Delta. 20 mei 2013 is Benne geboren, zoon van Karin en Antoin Damen-Nieuwenhuis en zusje van Benthe*. Karin is leerkracht groep 1-2 van Kunstrijk. Delta wenst alle ouders heel veel geluk met de geboorte van hun baby! Huwelijk: Yvonne van Os en Ivo Glaser zijn op 26 april 2013 getrouwd. Yvonne is leerkracht op de Roncallischool voor groep 6,7 en 8 en Ivo is vakleerkracht Gym op de Margarethaschool. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Pensioen Laarhorst Per 1 augustus Arien Hubertus-Gaasbeek gaat met pensioen met ingang van 1 augustus Arien werkt voor Delta vanaf oktober 2000 op de Pieter de Jong. In november 2012 gestart op de Laarhorst. Horizon Jan Hofs, de conciërge van De Horizon heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij mag gaan genieten van zijn pensioen. Delta wenst alle pensioengerechtigden een fijne en gezonde nieuwe levensfase. Jubilea: 25 jaar ambtsjubileum Laarakker Lia Appel, 17 mei 2013, leerkracht groep 5. Vlinder Astrid Slijkhuis-van Wingerde, 22 juli 2013 leerkracht groep1,2 en 3. Delta dankt deze kanjers voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid in het onderwijs!! Afscheid: Vlinder Mirte Voorend neemt afscheid van de Vlinder wegens verhuizing naar Utrecht. Mirte was 5 jaar leerkracht voor groep 6. Wij danken Mirte voor haar inzet en betrokkenheid bij De Vlinder. Wij wensen haar heel veel geluk in Utrecht. De Wijzer 1 augustus neemt Susan Thielking afscheid van De Wijzer. Zij werkt sinds 1997 bij Delta. Vanaf 2007 is Susan op De Wijzer gaan werken. Wij bedanken haar voor alle inzet en expertise die zij de scholen heeft gebracht. Wij wensen haar veel succes en sterkte in de toekomst en in haar nieuwe werkkring.

7 7 7 FIJNE ZOMERVAKANTIE!! De Deltakrant is een uitgave van SKPCPO Delta, organisatie voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs. Redactie: Gerwin Boevink, Wim Folker, Henriëtte Valk, Lisette Weeda, Joost Adema, Ard op de Weegh. Eindredactie: Wim Folker Kopij inleveren: Artikelen: Wel & Wee: Adres: Koningstraat DG Arnhem Internet: Vormgeving en druk: Michel Habraken Oplage: Digitale uitgave via

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie