DELTA KRANT. Schooljaar (door Ruud Beekhuizen) juni 2013 UITGAVE. Afsluiting schooljaar. In deze uitgave:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA KRANT. Schooljaar 2012-2013 (door Ruud Beekhuizen) juni 2013 UITGAVE. Afsluiting schooljaar. In deze uitgave:"

Transcriptie

1 DELTA KRANT UITGAVE juni 2013 In deze uitgave: Kwaliteit & scholing Ondersteuning/begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling Scholing & begeleiding Opleidingen blz.2 blz.3 blz.3 CLC Arnhem Hoe ICT bekwaam ben jij? Wel & Wee blz.4 blz.6 Schooljaar (door Ruud Beekhuizen) Afsluiting schooljaar. De laatste weken voor de vakantie kennen weer de gebruikelijke hectiek. In de regio Arnhem is het aftellen bijna begonnen, de Achterhoek gaat nog wat langer door. De afsluiting van het schooljaar is in volle gang, maar ook de opstart van een nieuw schooljaar is al onderwerp van bespreking. Op veel scholen zijn dozen met nieuwe leermaterialen al gearriveerd, klaar om uitgepakt te worden, de inzet van personeel is bijna rond. Vóór de zomervakantie wordt jaarlijks ook de jaarrekening van het voorgaande boekjaar opgesteld, behandeld door Raad van Toezicht en GMR en vervolgens naar het Ministerie gestuurd. Dat is bekostigingsvoorwaarde. Wie denkt, dat de jaarrekening alleen over cijfers gaat, heeft het mis. De laatste jaren wordt er steeds meer gerapporteerd over het gevoerde beleid, wat we doen en hoe we dat georganiseerd hebben. Natuurlijk rapporteren we ook wat het gekost heeft en over welke middelen we konden beschikken om het hele primaire proces draaiende te houden, 583 personeelsleden in dienst te hebben en een kleine 30 gebouwen te exploiteren. We kunnen 2012 prima afsluiten. Er zijn geen zwakke scholen, de leerlingaantallen blijven redelijk stabiel (wel met lokale en regionale verschillen op de afzonderlijke scholen), we zijn goed op weg met professionaliseringstrajecten, het bewustzijn van de noodzaak voor onderwijs anders (ook tegen de achtergrond van passend onderwijs) is goed geland en er wordt ook al druk mee geëxperimenteerd. Er wordt hard gewerkt, er is sprake van grote dynamiek binnen Delta. Dat is iets waar we als College van Bestuur trots op zijn! En dat we in 2012 ook nog goed met de geldmiddelen zijn uitgekomen en er financieel gezond voor staan. ach, dat lijkt dan haast een bijzaak te zijn. Heel fijne vakantie gewenst en graag tot ziens op de eerste schooldag. Namens CvB Ruud Beekhuizen SKPCPO DELTA DELTASCHOLEN

2 2 2 Kwaliteit Ondersteuning/begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO). (door Mirte Voorend, leerkracht basisschool de Vlinder) Basisschool de Vlinder heeft het streven om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door het werken met groepsplannen wordt er op basisschool de Vlinder gedifferentieerd op drie verschillende niveaus binnen een groep. Deze niveaus zijn ontstaan door de didactische onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen. Basisschool de Vlinder vindt het, naast de didactische behoeften, belangrijk om naar de pedagogische behoeften van de leerlingen te kijken. Naast de wekelijkse Kanjertraining wil de school graag kinderen extra kunnen begeleiden en ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het liefst individueel of in kleine groepjes. Naar aanleiding van het doen van onderzoek binnen mijn opleiding (Master Pedagogiek) heb ik ervoor gekozen om mij te richten op het hierboven beschreven stuk. Voor mijn opleiding heb ik de huidige situatie & de gewenste situatie (d.m.v. een interne en externe analyse) in kaart gebracht. Uit deze onderzoeken zijn verschillende aanbevelingen gekomen. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, om het verschil in pedagogische benadering tussen ouder en leerkracht bespreekbaar te maken en een effectieve samenwerking tussen school, ouders en externe instanties te kunnen creëren, is er gekozen voor een nadere beleidsontwikkeling m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het project, waarbij de volgende vraagstelling centraal staat in het project: Op welke manier kan basisschool de Vlinder, zo goed mogelijk, aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling? Met behulp van deze beleidsontwikkeling wil basisschool de Vlinder: Kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Oftewel een goede aansluiting vinden bij de pedagogische onderwijsbehoeften van kinderen. Een eenduidig beleid hanteren, waardoor er binnen de school meer structuur komt. Het verschil tussen pedagogische benadering van leerkrachten en ouders bespreekbaar maken. Ervoor zorgen dat er duidelijke richtlijnen komen over welke consequenties er aan het herhaardelijk vertonen van het ongewenst gedrag verbonden zijn. Inmiddels zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding en is de implementatiefase van het project is van start gegaan. Voor basisschool de Vlinder geldt dat er tijdens bijeenkomsten, vergaderingen en individuele gesprekken de visie van de school m.b.t. SEO is gedeeld en dat er de mogelijkheid bestond en nog steeds bestaat om ideeën uit te wisselen. In overleg met het team van de Vlinder en andere betrokkenen is ervoor gekozen om een gedragsprotocol op te stellen die aansluit op de Kanjertraining. Deze keuze is gemaakt omdat de Kanjertraining bij het grootste deel van onze leerlingen aansluit, maar voor een kleine groep dit niet het geval is. Basisschool de Vlinder gaat met thema s vanuit de Kanjertraining werken, waarbij maandelijks één thema aan bod komt. Twee keer per jaar komt dit thema terug. In de klas en tijdens vrije momenten speelt dit thema op de voorgrond. Verder worden er informatieavonden voor de ouders georganiseerd, waarbij ouders betrokken worden bij de verschillende thema s vanuit de Kanjertraining. Het doel van deze informatieavond is om een goede en effectieve samenwerking tussen school en ouders te creëren.

3 3 3 Ook de basislijst die zich richt op het signaleren van anti sociaal gedrag zal een waardevolle bijdrage gaan leveren. Het is de bedoeling dat er een adequate, vroegtijdige aanpak komt, zodat de (door) ontwikkeling van anti sociaal gedrag wordt voorkomen. Verder is het streven van basisschool de Vlinder om SEO als vast agendapunt tijdens bouwvergaderingen te maken en handelingsplannen zo in te richten, zodat bijv. de BSO er ook veel baat bij heeft. Het doel is het creëren van een goede en effectieve samenwerking tussen school en andere externe instanties. Het project vanuit mijn opleiding heeft afgelopen schooljaar op basisschool de Vlinder al veel vooruitgang geboekt en wij hopen dit volgend schooljaar voort te zetten, waarbij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal staan! Scholing en begeleiding (door Wim Folker - Bestuursconsulent Onderwijs / Directeur Bestuursbureau) Met ingang van het schooljaar legt Delta meer keuzevrijheid neer bij de schoolleiders ten aanzien van scholing en begeleiding. Onder begeleiding verstaan wij in de meeste gevallen het begeleiden van teamontwikkeling. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het werken met een nieuwe methode, begeleiding van trajecten op het gebied van Onderwijs Anders, éénzorgroute enz. Met scholing bedoelen we in de meeste gevallen trajecten voor individuele leerkrachten die gekoppeld zijn aan hun POP. In het laatste directeurenoverleg van dit jaar heeft het CvB uitleg gegeven aan de hand van de notitie scholingsbeleid Delta. Een aantal uitgaven, met name de speerpunten op Deltaniveau, blijven centraal lopen (denk aan middenmanagementopleiding, taal- en rekenspecialisten, bewegingsonderwijs), de andere schoolspecifieke aspecten lopen via de school. Een specifiek speerpunt vanuit de overheid waar extra geld voor beschikbaar gesteld is betreft de professionalisering van schoolleiders. Dit bedrag is ook uitgekeerd op schoolniveau maar is wel geoormerkt hetgeen betekent dat dit bedrag aantoonbaar ingezet dient te worden aan professionalisering van de schoolleider. Delta verzoekt al haar leerkrachten om zich te registreren in het register voor leerkrachten. Op de volgende website kunt u hele interessante informatie vinden over dit registreren. Hier staat informatie over o.a. ga voor kwaliteit, sta in het register (filmpje) zeven redenen om te registreren Ambassadeurs registerleraar Nu registreren levert veel informatie op. In 2016 dient u aan bepaalde criteria te voldoen(cao bepaald), vandaar de aanbeveling eerder te registreren zodat u de komende jaren de tijd heeft om eventuele nascholing te volgen. U kunt zich registreren via Voor schoolleiders geldt ook een registratie. Hierover is ook in het laatste directeurenoverleg gesproken. De schoolleiders van Delta registreren zich voor 1 september Opleidingen De opleidingen op bovenschools niveau hebben weer veel inschrijvingen opgeleverd. Volgend schooljaar gaat er een groep middenmanagement en een groep upgrade basisbekwaam van start. Daarnaast zijn er opleidingen taal- en rekenspecialist (OJW-specialist loopt nog door). Er zijn communicatietrainingen beoordelingsgesprekken schoolleiders (drie groepen). De communicatietraining IPB voor bouwcoördinatoren had voor de start in september nog te weinig deelnemers, we proberen deze te laten starten in januari of februari Ook bewegingsonderwijs gaat weer van start in het nieuwe schooljaar.

4 4 4 CLC Arnhem (door Gerwin Boevink - Bestuursconsulent Materiële zaken) Hoe ICT bekwaam ben jij!!! Kennisnet merkt al jaren dat er grote behoefte is aan duidelijkheid over het begrip ict-bekwaam. Wat maakt een leraar ict-bekwaam? Wat moet hij kennen en kunnen om ict effectief in te zetten in zijn onderwijs? En wat is dat dan eigenlijk: effectief inzetten van ict in het onderwijs? Op mijn vorige school werd veel meer met ict gedaan, er stond in elke klas een digibord en er was draadloos internet zodat leerlingen van alles op konden zoeken. Op deze school is ict minder belangrijk. Gelukkig heb ik zelf een aantal laptops kunnen regelen zodat er ook digitaal geoefend kan worden. Dat zorgt voor meer variatie in mijn lesaanbod en de leerlingen vinden het leuk. Of ik ict-bekwaam ben? Nou dat weet ik niet, ik ben wel handig op de computer en probeer gewoon van alles uit. Meer dan mijn collega s in ieder geval, sommige moeten er niets van weten. Een leerlingvolgsysteem? Ja natuurlijk, dat vult iedereen gewoon in. Dat moet. Misschien is dit verhaal van juffrouw Laura, die in het speciaal voortgezet onderwijs werkt, herkenbaar voor je. Het roept vragen op over ict-bekwaamheid. Moet elke leraar kunnen werken met een leerlingvolgsysteem? Welke eisen kunnen worden gesteld aan de didactische toepassing van ict? Hoe zit het met digitale basisvaardigheden zoals tekstverwerken, presenteren en het bedienen van een beamer? En kun je niet ontzettend goed onderwijs aanbieden zonder welk ict-middel dan ook? Het antwoord op die laatste vraag is nee. Natuurlijk heeft een goede les niet per se (en soms ook vooral geen!) ict nodig. Maar het onderwijs kan, net zoals deze maatschappij, niet meer om ict heen. En waarom zou ze? Het maakt het leven een stuk makkelijker. Kennis en kunde In mei 2012 diende de Onderwijscoöperatie (voorheen SBL) bij het ministerie van OCW een voorstel in tot herijking van de algemene bekwaamheidseisen voor leraren. In dit voorstel wordt het volgende vermeld over ict-gebruik: Een leraar wordt ict-bekwaam geacht als hij kennis heeft van digitale leermaterialen en middelen en als hij de pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan kent. Daarnaast moet hij doelmatig gebruik kunnen maken van beschikbare digitale leermaterialen en middelen. Kortom, een ict-bekwaam leraar heeft kennis en kunde en, daaraan voorafgaand, een professionele houding tegenover ict. Net als nieuwsgierigheid en de bereidheid levenslang te leren, hoort het inspelen op de mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen bij een professionele houding. De definitie van het ministerie is nog voor vele interpretaties vatbaar. Maar deze definitie vormt wel het startpunt voor het formuleren van hoe deskundig een leraar op het gebied van ict moet zijn. Onderwijs ondersteunen Hoe kan een leraar ict gebruiken om het onderwijs te ondersteunen en verrijken? De beroepscontext van de leraar laat zich, volgens de Onderwijscoöperatie, verdelen in drie kerntaken: pedagogischdidactisch handelen, het werken in de context van de school en professionele ontwikkeling of vakbekwaamheid. Kennisnet heeft bij elke kerntaak de ict-bekwaamheid van de leraar gedefinieerd (zie Ictbekwaamheid. kennisnet.nl). 1. Pedagogisch-didactisch handelen Deze kerntaak gaat over het dagelijks werk; wat doet de leraar in zijn lessen, wanneer heeft hij interactie met zijn leerlingen en op welke manier kan ict hem hierbij ondersteunen? Denk hierbij aan het gebruik van een video om instructie te geven, een GPS-tocht in de natuur, huiswerkvragen per sms, het inzetten van adaptieve oefenprogramma s waarin elke leerling op zijn eigen tempo en niveau kan werken of het afnemen van digitale toetsen met automatisch gegenereerde feedback. De EXPO-, EXSO- en

5 5 5 EXMO-onderzoeken van Kennisnet leveren elk jaar weer nieuwe voorbeelden op van effectief ictgebruik in de dagelijkse praktijk. 2. Werken in de schoolcontext Hier gelden voorbeelden als het kunnen omgaan met, en het op een effectieve manier inzetten van een leerlingvolgsysteem, een elo, administratieve pakketten, digitale communicatiemiddelen of een arrangeertool. Efficiency is hier de grote meerwaarde. Hoe vanzelfsprekend is deze bekwaamheid van de leraar? Kan en moet elke leraar deze systemen hanteren? En zo ja, wie kiest voor deze systemen en wie controleert? Of nog belangrijker: wie faciliteert dat leraren met deze systemen om kunnen gaan? 3. Professionele ontwikkeling De derde beroepscontext die de Onderwijscoöperatie beschrijft, hebben we vrij geïnterpreteerd. Wat doet een leraar om vakbekwaam te blijven? Hoe blijft hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied en op welke manier kan ict hem daarbij helpen? Kennisnet heeft nog niet veel onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van ict bij professionele ontwikkeling van leraren. Toch kennen we veel voorbeelden van leraren die dit al doen, bijvoorbeeld met sociale media of door intercollegiale coaching tussen verschillende scholen. Kennisnet draagt zelf ook een steentje bij aan de professionele ontwikkeling met behulp van ict door de Kennisnet Community s, de discussiegroepen op LinkedIn en door Leraar24. Een voorwaarde voor het op een adequate manier uitvoeren van deze drie kerntaken is het onder de knie hebben van digitale basisvaardigheden, oftewel de knoppenvaardigheden, zoals het om kunnen gaan met diverse hardware (computer, digibord, beamer) en softwaretoepassingen (tekstverwerking, presentatiesoftware, audio/videobewerking) en de weg kunnen vinden op internet. Kort samengevat beschrijft Kennisnet hiermee welke bekwaamheden een leraar nodig heeft om ict op zo n manier te integreren dat het zorgt voor aantrekkelijker, efficiënter en effectiever onderwijs. We gaan uit van een meerwaarde: ict dient om het onderwijs te ondersteunen op die punten waar het goed door ict ondersteund kan worden. De beschrijving is van toepassing op leraren in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Start de discussie Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over ict. Kennisnet ontwikkelde bij het kader voor ictbekwaamheid van leraren een aantal concrete handvatten voor schoolteams om met elkaar in discussie te gaan over ict in het onderwijs en antwoord te vinden op vragen als: Wat vinden we als school belangrijk? Op welke manier willen we ons onderwijs ondersteunen en verrijken met ict? Wat is het ideaalplaatje en hoe staan we er nu voor? Welke nascholing is nodig? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? (Bron: indruk november ) Wil je je eigen ict-bekwaamheid verbeteren? Kijk op Ictbekwaamheid.kennisnet.nl

6 6 6 Wel & Wee (door Arna Wijnakker - Secretariaat bestuursconsulenten) Geboorten: 1 april 2013 is Lucas geboren, zoon van Monique en Nicolai van Duivenbode. Monique is leerkracht via de vervangingspool. 27 april 2013 is Isabel Marije geboren, zij is de dochter van Marloes en Marcel Floor. Marloes is leerkracht voor groep 1-2B op de Margarethaschool. 16 mei 2013 is Fabiënne geboren, dochter van Marlon en Daniel Willems de Rijck. Zusje van Lindy en Ninke. Marlon is werkzaam op het bestuursbureau als controller van Delta. 20 mei 2013 is Benne geboren, zoon van Karin en Antoin Damen-Nieuwenhuis en zusje van Benthe*. Karin is leerkracht groep 1-2 van Kunstrijk. Delta wenst alle ouders heel veel geluk met de geboorte van hun baby! Huwelijk: Yvonne van Os en Ivo Glaser zijn op 26 april 2013 getrouwd. Yvonne is leerkracht op de Roncallischool voor groep 6,7 en 8 en Ivo is vakleerkracht Gym op de Margarethaschool. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Pensioen Laarhorst Per 1 augustus Arien Hubertus-Gaasbeek gaat met pensioen met ingang van 1 augustus Arien werkt voor Delta vanaf oktober 2000 op de Pieter de Jong. In november 2012 gestart op de Laarhorst. Horizon Jan Hofs, de conciërge van De Horizon heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij mag gaan genieten van zijn pensioen. Delta wenst alle pensioengerechtigden een fijne en gezonde nieuwe levensfase. Jubilea: 25 jaar ambtsjubileum Laarakker Lia Appel, 17 mei 2013, leerkracht groep 5. Vlinder Astrid Slijkhuis-van Wingerde, 22 juli 2013 leerkracht groep1,2 en 3. Delta dankt deze kanjers voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid in het onderwijs!! Afscheid: Vlinder Mirte Voorend neemt afscheid van de Vlinder wegens verhuizing naar Utrecht. Mirte was 5 jaar leerkracht voor groep 6. Wij danken Mirte voor haar inzet en betrokkenheid bij De Vlinder. Wij wensen haar heel veel geluk in Utrecht. De Wijzer 1 augustus neemt Susan Thielking afscheid van De Wijzer. Zij werkt sinds 1997 bij Delta. Vanaf 2007 is Susan op De Wijzer gaan werken. Wij bedanken haar voor alle inzet en expertise die zij de scholen heeft gebracht. Wij wensen haar veel succes en sterkte in de toekomst en in haar nieuwe werkkring.

7 7 7 FIJNE ZOMERVAKANTIE!! De Deltakrant is een uitgave van SKPCPO Delta, organisatie voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs. Redactie: Gerwin Boevink, Wim Folker, Henriëtte Valk, Lisette Weeda, Joost Adema, Ard op de Weegh. Eindredactie: Wim Folker Kopij inleveren: Artikelen: Wel & Wee: Adres: Koningstraat DG Arnhem Internet: Vormgeving en druk: Michel Habraken Oplage: Digitale uitgave via

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer Geachte ouders/verzorgers, Op 10 mei j.l. is er een ouderavond geweest. We zijn heel blij met de opkomst en de bereidheid van ouders om met ons mee te denken over de voorbereiding van de leerlingen op

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Lerarenregister: leraren in positie Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Onderwijs & Media binnen de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (NHL)

Onderwijs & Media binnen de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (NHL) Onderwijs & Media binnen de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (NHL) Age Wesselius, juni 2012 In het huidige curriculum van de Pabo heeft het vakgebied Nieuwe Media een plaats gekregen in voornamelijk

Nadere informatie

Over complimenten gesproken Ken je de complimentenbal al? Een leuke manier om kinderen complimenten aan elkaar te laten maken!

Over complimenten gesproken Ken je de complimentenbal al? Een leuke manier om kinderen complimenten aan elkaar te laten maken! Gedrag Tips 3 tips om het schooljaar gedenkwaardig af te ronden De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een schooljaar waarin je hard gewerkt hebt aan de groepsvorming in je klas. En nu neem

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Reflection paper. Door: Daniëlle Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt

Reflection paper. Door: Daniëlle Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt Reflection paper Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt Inhoudsopgave Wat ik heb geleerd... 3 Flipping the classroom... 3 Strategie van Suchman... 3 Lipdub...

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784)

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) 1. Inleiding Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) Kinderen zijn de toekomst Later zullen ze leren, werken en leven in een andere maatschappij. Een samenleving waarvan

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Sporten bij Delta (door Theo Kattenbelt)

Sporten bij Delta (door Theo Kattenbelt) DELTA KRANT KERSTUITGAVE december 2013 Sporten bij Delta (door Theo Kattenbelt) In deze uitgave: Organisatie Raad van Toezicht 2 Schoolnieuws Deltadag, St. Ludgerus 4 Kwaliteit WIS 5 Academische opleidingsschool

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Doe mee met de Onderwijscoöperatie

Doe mee met de Onderwijscoöperatie Doe mee met de Onderwijscoöperatie Vanwege een carrièreswitch werkt Ramon Moorlag nu in het onderwijs als leraar, community manager van Leraar24 en is hij lid van de Lerarenadviesraad. Een uiterst interessante

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

De meerwaarde van ICT

De meerwaarde van ICT ICT scan De Meander De meerwaarde van ICT de leraar centraal niet ICT Technology is only technology to those who were born before it ICT Scan 2 De Meander Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: ICT bekwaamheid en

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) Haarlem, juni 2008 VASTSTELLING Dit rapport bevat de resultaten van een incidenteel

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

We sluiten 2015 weer dankbaar af en kijken terug op mooie initiatieven en voorbeelden van goed en anders onderwijs in onze scholen.

We sluiten 2015 weer dankbaar af en kijken terug op mooie initiatieven en voorbeelden van goed en anders onderwijs in onze scholen. In deze uitgave: Van het CvB Kerstwens 1 Bewegingsonderwijs Toekomst van bewegingsonderwijs 2 Kurzweil Bovenschools arrangement K3000 3 Delta4Nepal Delta4Nepal van start Wel & Wee Geboorte, huwelijk, jubilea,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

MISSIE & VISIE. Missie

MISSIE & VISIE. Missie MISSIE & VISIE Missie De Paschalisschool is een veilige plaats waarbinnen de leerlingen hun talenten en capaciteiten optimaal kunnen ontplooien. De school helpt kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Schoolondersteuningsprofiel basisschool Confetti Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

InHolland Haarlem REFLECTION PAPER MINOR ICT DEEL 2. Elianne van t Veld 3B

InHolland Haarlem REFLECTION PAPER MINOR ICT DEEL 2. Elianne van t Veld 3B InHolland Haarlem REFLECTION PAPER MINOR ICT DEEL 2 Elianne van t Veld 3B INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 Voorbereiding minor Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Reflectie op de gehele minor 2Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 De Achterban Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 Laatste schooldag Op deze laatste schooldag kijken wij terug op een geslaagd schooljaar!

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

DELTA KRANT. Schoolveiligheidsplan (door Gerwin Boevink) oktober 2013 UITGAVE

DELTA KRANT. Schoolveiligheidsplan (door Gerwin Boevink) oktober 2013 UITGAVE DELTA KRANT UITGAVE oktober 2013 In deze uitgave: Beleid Esisimplementatie, missie volbracht? Nieuws Onderzoek herziening website CMS afgerond blz.2 blz.3 Nieuwe school Kunstrijk Van de school Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar

Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar Functie Aanleiding beoordeling Beoordelingsperiode Datum beoordeling

Nadere informatie

cjcbejbv ejveneke nvknevm m

cjcbejbv ejveneke nvknevm m Welkom! Bij de miniconferentie Formatief toetsen 26 maart 2013 cjcbejbv ejveneke nvknevm m Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht Aanleiding voor deze middag Doelen van vanmiddag Kennismaken - ontmoeten

Nadere informatie