Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba"

Transcriptie

1 de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen CC Heftrucks bvba ( CC Heftrucks ) en de Klant-Koper, respectievelijk de Klant-Huurder (gezamenlijk Klant ) uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoop & Verhuurvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden (hierna Koopovereenkomst, respectievelijk Huurovereenkomst, gezamenlijk Overeenkomst ) Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoop- en Verhuurvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben De aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden impliceert de volledige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden Indien de Huurovereenkomst niet door de Klant- Huurder ondertekend werd bij de totstandkoming, dan zal de Klant-Huurder de overeenkomst ondertekend en ten laatste binnen 24 uren na ontvangst ervan terugsturen. Stuurt de Klant- Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende overeenkomst terug dan wordt hij door het louter gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de Overeenkomst te hebben aanvaard; 1.5. CC Heftrucks behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen De Klant-Koper wordt van deze wijziging verwittigd. Bij ontstentenis van reactie van de Klant-Koper binnen de 15 kalenderdagen wordt de Klant-Koper geacht de wijzigingen aanvaard te hebben De Klant-Huurder wordt van deze wijziging schriftelijk verwittigd. De Klant-Huurder zal de gewijzigde Overeenkomst ondertekend en ten laatste binnen de 24 uren na ontvangst ervan terugsturen. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende gewijzigde Overeenkomst terug, dan wordt hij wederom door het louter verder gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de gewijzigde Overeenkomt te hebben aanvaard Van de Overeenkomst kan niet stilzwijgend, op welke wijze ook (o.a. een loutere gedraging), worden afgeweken. Elke van CC Heftrucks uitgaande tolerantie naar of afwijking van deze Overeenkomst kan niet worden aanzien als een definitieve wijziging van deze Overeenkomst. Artikel 2 Offertes en bestellingen 2.1. Offertes zijn kosteloos en zijn dertig (30) kalenderdagen geldig. Zij gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Offertes betreffen slechts een voorstel van CC Heftrucks en binden CC Heftrucks niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de schriftelijke aanvaarding door CC Heftrucks doet 2.2. CC Heftrucks gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en gebruikt deze als basis voor zijn offerte Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten en overige aanduidingen van machines en onderdelen, prijslijsten en offertes van CC Heftrucks hetzij in zijn catalogi of op zijn website of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting De verkoop van machines, toebehoren en/of onderdelen kan plaatsvinden tegen inkoop van een gebruikte machine van de Klant. CC Heftrucks zal in beginsel uitsluitend voor naar het oordeel van CC Heftrucks goed werkende machines, toebehoren en/of onderdelen een overnamebod doen. Indien CC Heftrucks akkoord gaat met in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen die gebreken vertonen, dan dient de Klant-Koper de gebreken schriftelijk en zo volledig mogelijk te signaleren. Indien blijkt dat de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen meer gebreken vertoont dan blijkt uit de schriftelijke mededeling van de Klant-Koper, dan zal CC Heftrucks de reparatiekosten in mindering brengen van de overeengekomen overnameprijs. Werkbons uitgaande van CC Heftrucks gelden als bewijs van door CC Heftrucks uitgevoerde en door de Klant-Koper te dragen herstellingswerken. De eventueel in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen worden pas eigendom van CC Heftrucks zodra deze de feitelijke levering daarvan aan hem heeft aanvaard. Tot dat tijdstip zijn in ieder geval de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen voor rekening en risico van de Klant-Koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Artikel 3 Voorwerp 3.1. Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven in de Bijzondere Voorwaarden en omvat de daar uitdrukkelijk omschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur, hulpstukken, onderdelen, onderhoudsen/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna aangeduid als het Verkochte Materieel (ook indien het een verkoop van onderhouds- en/of hersteldiensten betreft), respectievelijk, het Verhuurde Materieel De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van het Verkochte Materieel, respectievelijk het Verhuurde Materieel. Het Verkochte, respectievelijk het Verhuurde Materieel is standaardmaterieel dat niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werd, of materieel dat CC Heftrucks op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven noden aanpaste. CC Heftrucks heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat het Verkochte, respectievelijk, het Verhuurde Materieel niet aan de specifieke behoeften van de Klant beantwoordt, wanneer het Verkochte, respectievelijk het Verhuurde Materieel aan de door de Klant omschreven noden beantwoordt. Ptest test testpp. 1/9 fdsq

2 3.3. Waar het voorwerp van de Huurovereenkomst (een) heftruck(s) en/of verreiker(s) betreft, wordt onder deze termen verstaan een standaardheftruck met gewone hefhoogte (3000 à 4000 mm) en/of standaardverreiker en zonder bijkomende speciale uitrusting (bij voorbeeld klem, schepbak, zijverschuiver, tapijtpin of schepbak, werkkooi, lier). Voor een heftruck met speciale hefhoogte en/of bijkomende uitrusting en/of een verreiker met bijkomende uitrusting wordt de prijstoeslag per geval bepaald. Artikel 4 Koopprijs en Huurprijs 4.1. De prijs voor het Verkochte, respectievelijk het Verhuurde Materieel, wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden (hierna Koopprijs respectievelijk Huurprijs genoemd) De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, is exclusief BTW, belastingen, heffingen en lasten. De kosten van levering of afhaling van het Verkochte, respectievelijk het Verhuurde Materieel, en de kosten van verbruik (zoals brandstof) en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling (hierna de Kosten genoemd) zijn ten laste van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, voor zover levering plaatsvond Bij een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 36 maanden of meer) is de Huurprijs uitgedrukt per maand. Indien de Huurovereenkomst aanvangt of een einde neemt in de loop van een maand, zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend. Bij een Huurovereenkomst van korte termijn (d.i. minder dan 36 maanden) is de Huurprijs uitgedrukt per dag en/of per week. Indien de Huurprijs per dag is uitgedrukt en de Huurovereenkomst vangt aan of neemt een einde in de loop van een dag, zal deze dag voor de berekening van de Huurprijs als een volledige dag worden beschouwd. Is de Huurprijs echter per week uitgedrukt en vangt de Huurovereenkomst aan of neemt zij een einde in de loop van een week, dan zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend Bij een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 36 maanden of meer) is de Huurprijs vast gedurende het volledig eerste jaar, te rekenen vanaf de ingebruikname van het Verhuurde Materieel. Voor elke van de volgende jaren zal 35 % van het huurbedrag verhoogd of verlaagd worden naargelang de schommeling van de loonindex De loonindex is de s-parameter bekendgemaakt door Fabrimetal West- Vlaanderen De basisindex is deze van de maand van levering Ongeacht of het een Huurovereenkomst van korte dan wel lange termijn betreft, geldt de Huurprijs voor een gebruik van het Verhuurde Materieel gedurende het in de Bijzondere Bepalingen vermelde maximum aantal werkuren per jaar/per week/per dag en per toestel. Voor ieder uur dat voormeld maximum overschrijdt zal CC Heftrucks een bijkomende Huurprijs aanrekenen, die proportioneel wordt berekend op basis van de contractueel bepaalde Huurprijs CC Heftrucks heeft te allen tijde het recht de stand van de urenteller op te nemen om de effectieve duurtijd van het gebruik van het Verhuurde Materieel te bepalen. Op eenvoudige vraag van CC Heftrucks zal de Klant-Huurder de stand van de urenteller doorfaxen. Artikel 5 Betaling 5.1. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding, binnen volgende termijnen: facturen voor Verkocht Materieel zijn betaalbaar binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van de factuur. CC Heftrucks is gerechtigd een voorschot of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering van Verkocht Materieel te moeten overgaan facturen voor Verhuurd Materieel zijn betaalbaar op 30 dagen einde maand. De Huurprijs en de Kosten voor Verhuurd Materieel worden door CC Heftrucks per maand gefactureerd. Bij beëindiging door de Klant-Huurder en ontbinding lastens de Klant- Huurder van een Huurovereenkomst van korte termijn (d.i. minder dan 36 maanden) worden de Huurprijs en de kosten echter onmiddellijk aan de Klant-Huurder gefactureerd Het indienen van een klacht ingevolge art of 17.4 ontslaat de Klant niet van zijn betalingsplicht binnen de gestelde termijn De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door CC Heftrucks zijn ontvangen In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, is, zonder waarschuwing of ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 15 % per jaar op het schuldsaldo en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien wordt zonder waarschuwing of ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15 %, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van 125 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de Algemene Voorwaarden Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen. Ptest test testpp. 2/9 fdsq

3 Artikel 6 Retentierecht 6.1. Ingeval van wanbetaling heeft CC Heftrucks een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten. Artikel 7 Levering 7.1. De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens CC Heftrucks Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat CC Heftrucks in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn. Artikel 8 Overmacht 8.1. In geval van overmacht van de zijde van CC Heftrucks wordt de levering opgeschort zolang de toestand van overmacht CC Heftrucks de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van CC Heftrucks de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden Overmacht geeft de Klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, bevel van de overheid, mobilisatie, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten van Verhuurd Materieel voor rekening van CC Heftrucks aanzienlijk hoger zijn dan wat CC Heftrucks kon verwachten, wanneer een noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van CC Heftrucks de normale gang van zaken verstoren. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1. De gehele aansprakelijkheid van CC Heftrucks tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de expliciete verbintenissen aangegaan door CC Heftrucks krachtens deze Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van CC Heftrucks beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd Indien CC Heftrucks aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met art. 9.2, kan CC Heftrucks dus nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten Indien CC Heftrucks aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met art. 9.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, BTW en kosten exclusief De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in het Verkochte, respectievelijk Verhuurde, Materieel die door de Klant aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen CC Heftrucks. Artikel 10 Opschorting en ontbinding Bij niet-betaling of niet volledige betaling van de factuur op de vervaldag bepaald in art. 5.1., heeft CC Heftrucks het recht om elke nieuwe of lopende overeenkomst met de Klant op te schorten Onverminderd wat bepaald wordt in art van de Algemene Voorwaarden, heeft CC Heftrucks het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de Klant een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet zal nakomen ten gevolge van een ernstig tekortschieten van zijn vermogen om dat deel van zijn verplichtingen na te komen, van zijn kredietwaardigheid, dan wel van zijn gedrag bij de nakoming van de ingevolge de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen. Indien CC Heftrucks de Overeenkomst opschort, moet hij de Klant onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting Indien het vóór de datum van uitvoering door CC Heftrucks duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming, heeft CC Heftrucks het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren. Artikel 11 Varia De eventuele juridische nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit. Tenzij CC Heftrucks ze expliciet heeft aanvaard, erkent de Klant dat zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst, ongeacht op welk ogenblik hij er CC Heftrucks van in kennis stelde De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Ptest test testpp. 3/9 fdsq

4 11.4. Worden voor de toepassing van de onderhavige overeenkomsten als werkdagen beschouwd: maandag tot vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag in België is. Artikel 12 Opschortende voorwaarde Indien CC Heftrucks aan de Klant krediet toestaat, wordt de Overeenkomst steeds gesloten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van het akkoord van de kredietinstelling binnen de zestig kalenderdagen na het ontstaan van de Overeenkomst. De Klant zal de beslissing van de kredietinstelling binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de beslissing van de kredietinstelling aan CC Heftrucks meedelen. Onverminderd wat bepaald werd in de Bijzondere Voorwaarden en in afwijking van art. 1.2 van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomst op geen enkel punt uitgevoerd kunnen worden, dan na het akkoord van de kredietinstelling. Ingeval van weigering van akkoord van de kredietinstelling zal de Overeenkomst als nietig en niet-bestaande moeten worden beschouwd. De Klant heeft in dat geval geenszins recht op schadevergoeding. Artikel 13 Toepasselijk recht Voor wat niet uitdrukkelijk in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden werd geregeld, verwijzen de partijen naar het Belgisch recht, dat deze Overeenkomst beheerst. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing. Artikel 14 Bevoegdheid Enkel de Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van CC Heftrucks gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij CC Heftrucks verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant. II. BEPALINGEN INZAKE VERKOOPOVEREENKOMSTEN Artikel 15 Levering van Verkocht Materieel Levering geschiedt EXW (ex works) CC Heftrucks bvba, Nieuwerkerken (Incoterms 2010) behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen. Indien in afwijking van het voorgaande wordt overeengekomen dat het Verkochte Materieel zal worden afgeleverd bij de Klant-Koper of op de door Klant-Koper aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de Koper. De vrachtbrief geldt in dat geval als leveringsbewijs Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal pakketten of materieel dient de Klant-Koper dit op het ogenblik van levering van het Verkocht Materieel op de vrachtbrief te melden. Hij licht CC Heftrucks hierover schriftelijk in, per faxbericht verzonden binnen twaalf uur na de levering van het Verkocht Materieel Ingeval CC Heftrucks zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de Bijzondere Voorwaarden, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant-Koper CC Heftrucks per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage een bewijs van de geleden schade. CC Heftrucks zal echter niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is van overmacht, of te wijten is aan Klant-Koper. In dit laatste geval is Klant-Koper gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de Koopprijs per volledige week van laattijdige levering volgend op de 21 ste werkdag van de leveringsdatum, met een maximaal bedrag van vijf (5) % van de Koopprijs Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant-Koper weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant-Koper verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van het reeds geleverde onmiddellijk opeisbaar en is de Klant-Koper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op minimaal 35 % van de Koopprijs van het niet-uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, onverminderd het recht van CC Heftrucks om hogere schade te bewijzen Het Verkochte Materieel wordt altijd geleverd zonder brandstof of met niet opgeladen batterij. Artikel 16 Verkocht Materieel: Overdracht van risico en eigendom Bij levering van het Verkochte Materieel vindt ook de overdracht van risico s plaats De eigendom van het Verkochte Materieel gaat over bij het laatste van volgende gebeurtenissen: bij levering van het Verkochte Materieel, of op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik Zolang de eigendomsoverdracht van het Verkochte Materieel niet volledig is geschied, en tot op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten verbindt de Klant-Koper er zich toe: Artikel 17 om het Verkochte Materieel in natura onder zich te houden en het Verkochte Materieel niet onroerend te maken door bestemming, noch het Verkochte Materieel te vermengen met een ander roerend goed, om het Verkochte Materieel in goede staat te bewaren en al het mogelijke te doen opdat het Verkochte Materieel zou beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer zonder dat deze opsomming limitatief is ten gevolge van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal, etc. De Klant-Koper zal het Verkochte Materieel laten verzekeren tegen alle risico s, ten minste voor het bedrag van de Koopprijs en de Kosten. Staat van het Verkochte Materieel en vrijwaring door CC Heftrucks Tweedehands Verkocht Materieel wordt door de Klant-Koper ontvangen in de staat waarin het zich bevindt. CC Heftrucks is hierdoor uitdrukkelijk niet Ptest test testpp. 4/9 fdsq

5 aansprakelijk voor het niet voldoen van het tweedehands Verkocht Materieel aan hierop toepasselijke wettelijke (Europese) (veiligheids)eisen. De in ontvangst name van het tweedehands Verkocht Materieel door de Klant- Koper op het ogenblik van de levering, bepaald in art. 15.1, brengt de aanvaarding van het Verkochte Materieel met zich mee. De Klant-Koper verbindt er zich toe het tweedehands Verkocht Materieel pas in dienst te stellen nadat hij er zich op behoorlijke wijze van heeft vergewist dat het tweedehands Verkocht Materieel in overeenstemming is met de ter plaatse geldende gebruiksvoorschriften en vereisten, dat de installatie ervan betrouwbaar is, en dat de gebruiksomstandigheden veilig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant-Koper om de nodige maatregelen te treffen die waarborgen dat het tweedehands Verkocht Materieel op het ogenblik van indienststelling aan de essentiële veiligheidsvereisten voldoet. Door CC Heftrucks uitgeschreven EG Verklaringen worden uitdrukkelijk en uitsluitend afgegeven onder deze voorwaarden, onverminderd het bepaalde in art De Klant-Koper dient CC Heftrucks te vrijwaren indien blijkt dat het tweedehands Verkocht Materieel in dienst werd gesteld zonder dat vooraf vereiste aanpassingen, herstellingen en/of inspecties werden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en met het oog op veilig functioneren van het tweedehands Verkocht Materieel Art is niet van toepassing indien de Klant- Koper tevens en uitsluitend de (eind)gebruiker van het tweedehands Verkocht Materieel is Indien de Klant-Koper van oordeel zou zijn dat het aan hem geleverde nieuwe Verkochte Materieel nietconform met de bestelling is of door zichtbare gebreken is aangetast, dient de Klant-Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan CC Heftrucks uiterlijk binnen 24 uur na levering van het Verkochte Materieel. Indien CC Heftrucks na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Klant-Koper heeft ontvangen, wordt de Klant-Koper geacht het Verkochte Materieel te hebben aanvaard Verborgen gebreken dienen door de Klant-Koper binnen een termijn van acht (8) werkdagen nadat de Klant-Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan CC Heftrucks meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van drie (3) maanden na de datum van levering van het Verkochte Materieel Voor wat het tweedehandse, het op maat gemaakte en het gereconditioneerde Verkochte Materieel betreft, staat CC Heftrucks bovendien slechts in voor die verborgen gebreken die dermate de essentiële componenten van het Verkochte Materieel aantasten en de Klant-Koper verplichten tot dermate ingrijpende herstellingen dat de Klant-Koper bij kennis van deze verborgen gebreken nooit de Koopovereenkomst zou gesloten hebben CC Heftrucks dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat: Klant-Koper herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan het Verkochte Materieel of geprobeerd heeft dit te doen; of de gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van het Verkochte Materieel voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar het Verkochte Materieel wordt gebruikt; of de gebreken niet tijdig, d.i. binnen de bovenvermelde termijnen, schriftelijk zijn gemeld aan CC Heftrucks; of dat de bij het Verkochte Materieel behorende en niet van CC Heftrucks afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of bedieningsvoorschriften, veiligheidssymbolen etc, onjuist en/of onvolledig is; of dat de Klant-Koper niet voldoet aan de verplichting tot registratie waaruit regelmatig onderhoud van het Verkochte Materieel blijkt; of dat het Verkochte Materieel gebruikt werd samen met accessoires of hulpstukken die niet als toebehoren bij het Verkochte Materieel werden verkocht of geleverd, dan wel niet bedoeld zijn om samen met het Verkocht Materieel gebruikt te worden Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot het Verkocht Materieel voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat CC Heftrucks, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel het Verkochte Materieel mag herstellen ofwel het Verkochte Materieel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de Koopovereenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van het Verkochte Materieel. De Klant-Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding eigendom van CC Heftrucks. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren, demonteren en verplaatsingskosten blijven ten laste van de Klant-Koper. Artikel 18 Klachtenbehandeling voor Verkocht Materieel Indien de Klant-Koper een klacht heeft over het Verkochte Materieel om een in art. 7.2 of art. 17 vermelde reden, dient hij deze klacht binnen de termijn in deze artikelen bepaald gemotiveerd en schriftelijk aan CC Heftrucks te melden. CC Heftrucks zal de klacht onderzoeken en met een aangepast voorstel antwoorden. Ptest test testpp. 5/9 fdsq

6 18.2. Verkochte Materieel wordt niet teruggenomen, tenzij na schriftelijk akkoord van CC Heftrucks in antwoord op een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de Klant-Koper. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in art. 7.2 en 17, wordt Verkocht Materieel dat zich niet meer in de originele verpakking bevindt, of waarvan de verpakking reeds werd geopend, of Verkocht Materieel dat speciaal voor de Klant-Koper werd besteld of ontworpen of gereconditioneerd, onder geen enkel beding teruggenomen Indien CC Heftrucks ingaat op het verzoek van de Klant-Koper om het Verkochte Materieel terug te nemen, zal dit enkel gebeuren mits aanrekening van een terugnamekost van ten minste 15 % van de Koopprijs vermeerderd met de transportkosten. III. BEPALINGEN INZAKE HUUROVEREENKOMSTEN Artikel 19 Huurwaarborg CC Heftrucks kan aan de Klant-Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst een waarborgsom vragen. Deze wordt na de beëindiging van de Huurovereenkomst gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat CC Heftrucks heeft vastgesteld dat het Verhuurde Materieel nog in goede staat is en de Klant-Huurder voldaan heeft aan alle verplichtingen (art. 23) en bij gebreke waaraan deze waarborgsom geheel of gedeeltelijk door CC Heftrucks zal worden ingehouden. Artikel 20 Levering van Verhuurd Materieel Het Verhuurde Materieel wordt op de zetel van CC Heftrucks ter beschikking gesteld van de Klant- Huurder. Indien de Klant-Huurder daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt, kan het Verhuurde Materieel, op het in de Bijzondere Bepalingen aangegeven adres worden ter beschikking gesteld van de Klant-Huurder, die dienaangaande exclusief aansprakelijk is en de risico s en kosten draagt verbonden aan het transport en de levering. CC Heftrucks is gerechtigd het Verhuurde Materieel af te (laten) leveren, zelfs als de Klant-Huurder niet aanwezig is. De vrachtbrief geldt als leveringsbewijs. Artikel 21 Staat van het Verhuurde Materieel Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt Verhuurd Materieel wordt, naargelang het type, met volle brandstoftank of met opgeladen batterij geleverd De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken of tekorten Indien de Klant-Huurder, noch zijn vertegenwoordiger, aanwezig is op het ogenblik van de terbeschikkingstelling, beschikt de Klant-Huurder over een termijn van 24 uren na bevestiging per fax van de levering van het Verhuurde Materieel om het Verhuurde materieel te controleren Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering en ingebruikname van het Verhuurde Materieel dekt de zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten per fax ter kennis worden gebracht aan CC Heftrucks. CC Heftrucks vrijwaart voor een periode van 6 maanden alle verborgen gebreken aan het Verhuurde Materieel, die het gebruik ervan verhinderen Op het einde van de huur zal de Klant-Huurder het Verhuurde Materieel in dezelfde staat teruggeven aan CC Heftrucks als in dewelke hij het Verhuurde Materieel heeft ontvangen Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel bij teruggave zal worden vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de Klant-Huurder en hij zal er dan ook de kosten van dragen. Artikel 22 Onderhoud en herstelling van Verhuurd Materieel Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door CC Heftrucks worden uitgevoerd CC Heftrucks moet door de Klant-Huurder telefonisch en per fax op de hoogte worden gebracht van het onderhoud en de herstellingen die uitgevoerd moeten worden CC Heftrucks zal het nodige doen om in voorkomend geval zo snel mogelijk de onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren De Klant-Huurder zal hiertoe het Verhuurde Materieel en de nodige faciliteiten en ruimte ter beschikking stellen van CC Heftrucks zodat de aangestelde(n) van CC Heftrucks tijdens de normale werkuren van CC Heftrucks de onderhouds- en herstellingswerken kan/kunnen uitvoeren Eveneens zal de Klant-Huurder de nodige afgesloten opslagruimte voorzien zodat CC Heftrucks ter plaatse een reserve wisselstukken kan aanleggen. De Klant-Huurder zal de nodige verzekeringen onderschrijven voor de volledige waarde van de wisselstukken en dit vanaf de dag dat deze in de opslagruimte zijn gebracht Indien de onderhouds- en herstellingswerken niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, zullen deze werken bij CC Heftrucks worden uitgevoerd Indien CC Heftrucks het redelijkerwijze onmogelijk acht het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder te herstellen en deze herstelling langer dan één werkdag in beslag zal nemen, zal voor de duur van de herstelling bij CC Heftrucks, vervangingsmaterieel ter beschikking worden gesteld van de Klant- Huurder. Dit vervangingsmaterieel zal niet noodzakelijkerwijze identiek zijn aan het te herstellen materieel. De kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling van het vervangingsmaterieel zijn ten laste van CC Heftrucks, tenzij de herstelling door de Klant-Huurder te dragen is De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt. Ptest test testpp. 6/9 fdsq

7 22.9. Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder, evenals de kleine huurherstellingen Herstellingswerken die ten laste komen van de Klant-Huurder worden apart gefactureerd Wanneer de tussenkomst van CC Heftrucks voor herstelling gevraagd wordt, en dit verzoek wordt geannuleerd op een ogenblik dat het personeel van CC Heftrucks reeds onderweg is, dan zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de Klant-Huurder worden gefactureerd. Artikel 23 Plichten van de Klant-Huurder De Klant-Huurder verbindt er zich toe: zich te houden aan de bepalingen van deze Huurovereenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming bepaald in de Bijzondere Bepalingen en de Bijzondere Verhuurvoorwaarden of, bij gebreke daarvan, volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel. het Verhuurde Materieel als een normaal redelijk Klant-Huurder te onderhouden. het Verhuurde Materieel dagelijks te controleren en te onderhouden aan de hand van de in het documentenvak van het Verhuurde Materieel meegeleverde technische controlelijst. het Verhuurde Materieel inwendig en uitwendig schoon te maken, en het naleven van de eventuele voorschriften van het door CC Heftrucks meegeleverde smeerschema. om de banden en de bandenreparaties op spanning te houden en/of te brengen, conform de in het documentenvak meegeleverde gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen. het Verhuurde Materieel in een overdekte en afgesloten plaats onder te brengen op de ogenblikken dat de Klant-Huurder er geen gebruik van maakt De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel enkel ter beschikking stellen van personen die onder zijn bevoegdheid handelen en die over de nodige bekwaamheid en attesten beschikken. Deze personen, evenals de Klant-Huurder zelf, moeten houder zijn van de eventueel wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen of vergunningen en dienen aan alle vereisten te beantwoorden die onder meer door de verzekeraar van het Verhuurde Materieel worden opgelegd De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid -al dan niet aan derden- overdragen, op welke wijze dan ook Het is de Klant-Huurder ten strengste verboden wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CC Heftrucks. Alle eventuele vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van CC Heftrucks. Deze stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het Verhuurde Materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig zijn bestemming belemmeren, in welk geval CC Heftrucks gerechtigd is het Verhuurde Materieel uitsluitend op kosten van de Klant-Huurder in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen De Klant-Huurder is er als enige toe gehouden alle accessoires en documenten die CC Heftrucks hem samen met het Verhuurde Materieel ter beschikking stelde, onder andere, gebruiksaanwijzing, keuringsverslagen, onderhoudsgegevens, technische controlelijst, EG Verklaring van Overeenstemming, in goede staat te bewaren. Bij verlies of beschadiging van accessoires en/of documenten, zal de Klant- Huurder op eigen kosten voor vervanging of voor de aflevering van duplicaten instaan De Klant-Huurder dient de gemachtigde van CC Heftrucks te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen of andere plaatsen waar het Verhuurde Materieel zich bevindt, ter inspectie of, bij beëindiging van de overeenkomst, afhaling van het Verhuurde Materieel, indien de partijen daarin hebben voorzien Het is ten strengste verboden om het Verhuurde Materieel aan te wenden voor het transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen, om met het Verhuurde Materieel deel te nemen aan wedstrijden en/of testritten en om het Verhuurde Materieel een ander voertuig te laten duwen, trekken, of wegslepen Het Verhuurde Materieel mag niet gebruikt worden voor rijexamens, behoudens indien dit, na uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek door de Klant- Huurder, voorafgaand en schriftelijk werd toegestaan door CC Heftrucks De Klant-Huurder zal CC Heftrucks onmiddellijk verwittigen indien het Verhuurde Materieel defect of beschadigd is. De Klant-Huurder zal CC Heftrucks eveneens alle nodige aanduidingen verschaffen. Artikel 24 Verzekering van het Verhuurde Materieel De Klant-Huurder dient zich voor de gehele duur van de Huurovereenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het Verhuurde Materieel De Klant-Huurder zal bovendien het Verhuurde Materieel zelf verzekeren tegen materiële schade, hetzij door brand, diefstal, ontvreemding, vandalisme, verlies, machinebreuk, aanrijding en dergelijke meer die gehele of gedeeltelijke beschadiging of vernietiging van het Verhuurde Materieel als gevolg hebben. De Klant-Huurder dient een kopie van de door hem ondertekende polis en een bewijs van betaling van de premie over te maken aan CC Heftrucks indien deze laatste daarom Ptest test testpp. 7/9 fdsq

8 verzoekt Het Verhuurde Materieel mag niet in gebruik worden genomen op een ander adres dan dat vermeld in de Bijzondere Bepalingen. Het Verhuurde Materieel mag niet op de openbare weg worden gebruikt, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CC Heftrucks, die in dat geval de daartoe benodigde documenten bezorgt. Indien het Verhuurde Materieel op de openbare weg wordt gebruikt, zal de Klant- Huurder daartoe, op zijn kosten, een verzekering onderschrijven Artikel 25 Rechten van CC Heftrucks CC Heftrucks heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen CC Heftrucks heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis die uit de Huurovereenkomst voortvloeit op te schorten, indien de Klant-Huurder zelf in gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of enige andere Overeenkomst (hetzij Koopovereenkomst, hetzij Huurovereenkomst) die hij met CC Heftrucks heeft gesloten, uit te voeren Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft CC Heftrucks te allen tijde het recht de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De Huurovereenkomst blijft dan voor het overige onverminderd van toepassing. Artikel 26 Eigendom van Verhuurd Materieel CC Heftrucks is uitsluitend eigenaar van het Verhuurde Materieel De Klant-Huurder verbindt er zich toe het eigendomsplaatje dat hem ter beschikking wordt gesteld, goed zichtbaar aan het Verhuurde Materieel vast te hechten en erover te waken dat dit niet beschadigd, weggenomen of bedekt wordt De Klant-Huurder dient CC Heftrucks onmiddellijk per fax en per aangetekende brief te verwittigen van elk relevant feit dat de eigendom of het gebruik van het Verhuurde Materieel in het gedrang kan brengen. Dit is onder meer het geval wanneer het Verhuurde Materieel volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd of opgeëist wordt of technisch defect is; wanneer het bij een schadegeval met lichamelijke of materiële schade betrokken is; wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Verhuurde Materieel In dergelijk geval zal de Klant-Huurder de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of de beslagleggende partij of enige andere betrokken derde onmiddellijk schriftelijk kennis geven van het feit dat het Verhuurde Materieel eigendom is van CC Heftrucks Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein per aangetekende brief op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel niet zijn eigendom is CC Heftrucks kan op elk ogenblik voorlegging vragen van beide voormelde kennisgevingen. Artikel 27 Subrogatie De Klant-Huurder machtigt CC Heftrucks ertoe om, op kosten van de Klant-Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De Klant-Huurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade. Artikel 28 Duur van de Huurovereenkomst De Huurovereenkomst wordt gesloten voor de duur aangegeven in de Bijzondere Bepalingen Een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 36 maanden of meer) wordt voor een bepaalde duur aangegaan, terwijl een Huurovereenkomst voor korte termijn (d.i. minder dan 36 maanden) voor onbepaalde duur wordt aangegaan In geval in de Bijzondere Bepalingen een bepaalde duur is voorzien, neemt de overeenkomst een aanvang op de dag van de terbeschikkingstelling van het Verhuurde Materieel op de zetel van CC Heftrucks, conform art. 20 van de Algemene Voorwaarden, en neemt de overeenkomst een einde op de dag van het verstrijken van de Huurovereenkomst De Partijen zullen zich niet op stilzwijgende verlenging of hernieuwing kunnen beroepen In geval het Verhuurde Materieel evenwel door de Klant-Huurder op de contractuele einddatum van de overeenkomst niet wordt teruggegeven aan CC Heftrucks, zal de Huurprijs bij wijze van gebruiksvergoeding verder worden aangerekend tot de dag dat het Verhuurde Materieel effectief door de Klant-Huurder wordt teruggegeven op de zetel van CC Heftrucks In geval in de Bijzondere Bepalingen geen bepaalde duur is voorzien geldt de overeenkomst van onbepaalde duur. In dit geval neemt de overeenkomst een aanvang op de dag van de terbeschikkingstelling van het Verhuurde Materieel op de zetel van CC Heftrucks, conform art. 20 van de Algemene Voorwaarden, en neemt de overeenkomst een einde op de dag na de afmelding bij fax door de Klant-Huurder. CC Heftrucks zal na voormelde dag aan de Klant-Huurder dan ook geen Huurprijs meer aanrekenen. Evenwel blijft het risico m.b.t. het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder tot het ogenblik van de effectieve teruggave aan of effectieve terugname door CC Heftrucks. CC Heftrucks verbindt er zich toe om het Verhuurde Materieel, voor zover dit aldus door de Klant- Huurder werd gevraagd, binnen de 8 werkdagen na de afmelding terug te nemen bij de Klant-Huurder CC Heftrucks kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de Klant-Huurder recht heeft op schadevergoeding: bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel Ptest test testpp. 8/9 fdsq

9 bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten welke krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor rekening van CC Heftrucks zijn een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan CC Heftrucks bij het aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten: indien de Klant-Huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst niet respecteert CC Heftrucks behoudt zich het recht voor om de Huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Klant-Huurder in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant- Huurder, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant-Huurder, alsook wanneer een Klant-Huurder niet tijdig een wissel accepteert Wanneer een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 36 maanden of meer) wordt verbroken door de Klant-Huurder of wordt ontbonden lastens de Klant- Huurder verbindt de Klant-Huurder zich er toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met art Wanneer een Huurovereenkomst van korte termijn (d.i. minder dan 36 maanden) wordt ontbonden lastens de Klant-Huurder, verbindt de Klant-Huurder zich er toe om binnen de acht (8) dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met art Indien de Huurovereenkomst bij toepassing van deze paragraaf wordt beëindigd, zal CC Heftrucks bovendien recht hebben op schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding ten laste van de Klant- Huurder, die forfaitair wordt bepaald enerzijds voor een Huurovereenkomst van lange termijn op 35 % van de Huurprijs voor de nog niet verlopen periode, met een minimumbedrag gelijk aan de Huurprijs over vier maanden, en anderzijds voor een Huurovereenkomst van korte termijn op de Huurprijs over twee maanden, onverminderd het recht voor CC Heftrucks om een grotere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade groter is. Artikel 29 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant-Huurder De Klant-Huurder draagt de risico s en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel hem ter beschikking wordt gesteld op de zetel van CC Heftrucks tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief wordt teruggegeven op de zetel van CC Heftrucks Indien werd overeengekomen dat CC Heftrucks of transporteur het Verhuurde Materieel ter beschikking van de Klant-Huurder zal stellen buiten de zetel van CC Heftrucks, draagt de Klant-Huurder niettemin alle risico s en verantwoordelijkheden vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel de zetel van CC Heftrucks verlaat De Klant-Huurder staat, zonder dat deze opsomming exhaustief is, onder meer in voor: herstellingen ten gevolge van aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik of nalatigheid; schade aan de onderzijde van het Verhuurde Materieel, banden, glasbreuk, dak, interieur, spiegels, lichtelementen; schade ingevolge verkeerd of onvoorzichtig gebruik; schade aan persoonlijke objecten en verlies en/of beschadiging van de sleutel; schade als gevolg van verwaarlozing, poging tot diefstal, diefstal, poging tot inbraak, inbraak of vandalisme; schade door een exclusieve fout en/of het opzettelijk toebrengen van schade; boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of gebeurtenissen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het Verhuurde Materieel hebben plaatsgevonden De Klant-Huurder is eveneens aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade, die door het gebruik van het Verhuurde Materieel aangebracht wordt aan derden, aan de Klant-Huurder zelf of aan personeel van de Klant-Huurder of van één van zijn aangestelden. Artikel 30 Teruggave van het Verhuurde Materieel De Klant-Huurder brengt het Verhuurde Materieel op eigen kosten en op de dag waarop de Huurovereenkomst een einde neemt, uiterlijk om 17 uur, terug naar de zetel van CC Heftrucks. De Klant- Huurder kan CC Heftrucks verzoeken het Verhuurde Materieel, op kosten en op risico van de Klant- Huurder, terug te komen ophalen op de plaats van de terbeschikkingstelling indien deze niet de zetel van CC Heftrucks is Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende documenten te worden terug bezorgd Indien het Verhuurde Materieel laattijdig wordt terugbezorgd, kan CC Heftrucks de Klant-Huurder hiervoor een schadevergoeding vragen van 150 euro per dag vertraging Na beëindiging van de overeenkomst controleert CC Heftrucks het Verhuurde Materieel binnen de twee weken op schade en gebreken en stelt desgevallend een schadebestek op. Indien blijkt dat het goed werd beschadigd door de Klant-Huurder zal CC Heftrucks de waarborgsom geheel of gedeeltelijk inhouden of de schade terugvorderen van de Klant- Huurder. * * * Ptest test testpp. 9/9 fdsq

10 Article 1 CC Heftrucks bvba CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LOCATION Champ d application 1.1. Sauf stipulation contraire explicite, les rapports juridiques entre CC Heftrucks bvba (ci-après nommée CC Heftrucks ) et le client-achats, resp. le client-location (ci-après nommés communément «client») sont exclusivement régis par les présentes conditions générales de vente et de location ainsi que par les conditions particulières (désignées communément cidessous sous le terme de contrat ou séparément «le contrat de vente», resp. «le contrat de location») En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de vente et de location d une part et les conditions particulières d autre part, ces dernières auront priorité L acceptation des conditions particulières implique l'acceptation complète des conditions générales Si le contrat de location n a pas été signé lors de son entrée en vigueur, le client-location renverra le contrat de location signé au plus tard dans les 24 heures suivant sa réception. Si le clientlocation ne renvoie pas le contrat signé dans le délai susmentionné, il est supposé avoir accepté le contrat de location par la simple utilisation du matériel loué CC Heftrucks se réserve le droit de modifier à tout moment les dispositions du contrat A défaut de réaction du client-achats dans les 15 jours calendrier après que ces modifications aient été annoncées au client-achats, ce dernier est réputé avoir accepté ces modifications Le client-location est averti de cette modification par écrit. Le client-location renverra le contrat modifié signé au plus tard dans les 24 heures suivant sa réception. Si le client-location ne renvoie pas le contrat modifié signé dans le délai susmentionné, il est à nouveau supposé avoir accepté le contrat modifié par la simple utilisation ultérieure du matériel loué Il ne pourra être dérogé tacitement au contrat de quelque façon que ce soit (e.a. par simple comportement). Que la mise en oeuvre par CC Heftrucks d une provision du contrat soit omise ou attardée, ne signifie pas que CC Heftrucks renonce aux droits qui lui incombent sous ce contrat. Article 2 Offres et commandes 2.1. Les offres sont gratuites et sont valables pendant trente (30) jours calendrier. Elles forment un tout et sont indivisibles. Les offres ne constituent qu'une proposition de CC Heftrucks et n'engagent en rien CC Heftrucks, même après acceptation du client. Seule l'acceptation écrite par CC Heftrucks fait naître le contrat CC Heftrucks part du principe que les informations, les dessins et autres documents fournis par le client sont exacts et qu'il peut les utiliser pour son offre Les illustrations, dimensions, capacités, poids et autres indications relatives aux machines, aux accessoires et aux composants, les tarifs, les offres reprises dans le catalogue de CC Heftrucks ou sur le site Web de CC Heftrucks ou les modèles de démonstration sont présentés avec le plus grand soin mais ne constituent qu'une approximation et valent à seul titre informatif sans engagement La vente de machines, d accessoires et/ou de composants peut se faire contre la reprise d'une machine de seconde main du client-achats. CC Heftrucks ne fera en principe d'offres de reprise que pour des machines, des accessoires ou des composants qu'il estime en bon état de fonctionnement. Si CC Heftrucks est d'accord de reprendre une machine, un accessoire et/ou un composant présentant des défauts, le clientachats doit dans ce cas signaler ces défauts par écrit de la manière la plus complète possible. S'il apparaît que la machine, l accessoire et/ou le composant à reprendre présente davantage de défauts que décrits par le client-achats, CC Heftrucks se réserve le droit de réduire son offre de reprise des coûts de la réparation. Les bons de travail émis par CC Heftrucks servent de preuve des travaux de réparation effectués par CC Heftrucks à charge du client-achats. La machine, l accessoire et/ou le composant à reprendre ne devient la propriété de CC Heftrucks qu'après que CC Heftrucks ait accepté sa livraison physique. Jusqu'à ce moment et dans tous les cas, la machine, l accessoire et/ou le composant à reprendre reste au compte et aux risques du client-achats à qui reviennent tous les frais y afférents. Article 3 Objet 3.1. L objet du présent contrat est expressément décrit dans les conditions particulières et couvre le, la ou les machines, accessoires, pièces d équipement, outillages, appareils, services d entretien et/ou de réparation et installations y expressément décrits. L'objet est désigné cidessous en termes de «matériel vendu» (également s il s agit d une vente de services d entretien et/ou de réparation), resp. «matériel loué» Le client est entièrement responsable du choix du matériel vendu, resp. loué. Le matériel vendu, resp. loué, est du matériel standard qui n'a pas été conçu pour les besoins spécifiques du client, ou du matériel qui a été adapté par CC Heftrucks à la demande du client, pour les besoins décrits par ce dernier. CC Heftrucks ne peut en rien être porté responsable s'il apparaît que le matériel vendu, resp. loué, ne répond pas aux besoins particuliers du client, pour autant qu il réponde aux besoins décrits et précisés par le client. p. 1/9

11 3.3. Les contrats ayant une location comme objet, lorsqu il s agit d un ou de plusieurs chariots élévateurs et/ou chariots à chenille, il faut comprendre sous ces termes un chariot élévateur et/ou chariot à chenille standard ayant une hauteur de levage ordinaire (3000 à 4000 mm) et sans équipement spécial complémentaire (par exemple pince (à pince, à godet, à déplacement latéral, éperon à moquette ou godet, nacelle, treuil). Pour un chariot élévateur ayant une hauteur de levage spéciale et/ou un équipement complémentaire et/ou pour un chariot à chenille ayant un équipement complémentaire, le supplément de prix est déterminé au cas par cas. Article 4 Prix de vente et de location 4.1. Le prix du matériel vendu, resp. loué, est défini dans les conditions particulières (ci-après nommés séparément «prix d achat», resp. «prix de location», ou communément «prix») Le prix est exprimé hors TVA, impôts, charges, droits et taxes quelconques. Les coûts de livraison ou d'enlèvement du matériel vendu, resp. loué ; les frais éventuels d utilisation (comme le carburant) et les coûts éventuels de montage, d'installation et de mise en service (ciaprès nommées «les coûts») sont à charge du client et seront facturés séparément Pour un contrat de location à long terme (c.-à-d. 36 mois ou plus), le prix de location est exprimé par mois. Si le contrat de location débute ou prend fin dans le courant d un mois, le prix de location sera calculé pro rata temporis. En ce qui concerne un contrat de location à court terme (c.-à-d. moins de 36 mois), le prix de location est exprimé par jour et/ou par semaine. Si le prix de location est exprimé par jour et si le contrat de location débute ou prend fin dans le courant d une journée, cette journée sera considérée comme jour complet pour le calcul du prix de location. Par contre, si le prix de location est exprimé par semaine et si le contrat de location débute ou prend fin dans le courant d une semaine, le prix de location sera calculé pro rata temporis En ce qui concerne un contrat de location à long terme (c.-à-d. 36 mois ou plus), le prix de location est fixe durant toute la première année, à calculer à partir de la prise en utilisation du matériel loué. Pour chacune des années suivantes, 35 % du montant de location seront augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation de l indexation des salaires L indexation des salaires est le paramètre «s» annoncé par Fabrimetal Flandre occidentale L indice de base est celui du mois de la livraison Qu il s agisse d un contrat de location à court terme ou à long terme, le prix de location est valable pour une utilisation du matériel loué durant le nombre d heures de service maximal indiqué dans les dispositions particulières, ce par an/par semaine/par jour et par appareil. Pour chaque heure excédant le maximum susmentionné, CC Heftrucks facturera un prix de location complémentaire, qui est calculé proportionnellement sur la base du prix de location déterminé contractuellement CC Heftrucks a, à tout instant, le droit de relever le compteur d heures pour déterminer la durée effective d utilisation du matériel loué. Sur simple demande de CC Heftrucks, le client-location lui faxera l état du compteur d heures. Article 5 Paiement 5.1. Sauf stipulation contraire explicite et écrite dans les conditions particulières, le client doit payer le prix et les coûts dans les délais indiqués à continuation, par virement bancaire au numéro de compte bancaire repris sur la facture en reprenant la mention indiquée sur la facture : Toutes les factures concernant le matériel vendu sont à payer dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de facture. CC Heftrucks est également autorisé à demander un acompte ou même un paiement intégral avant de procéder à la livraison du matériel vendu Toutes les factures concernant le matériel loué sont payables à 30 jours fin de mois. Le prix de location et les frais sont facturés mensuellement par CC Heftrucks. Lors de la cessation par le client-location et de la résiliation à la charge du client-location d un contrat de location à court terme (c.-à-d. moins de 36 mois), le prix de location et les frais sont toutefois facturés immédiatement au client-location L'introduction d'une réclamation en vertu de l'article 17.3 ou 17.4 ne dispense pas le client de ses obligations de paiement dans les délais impartis Le prix et les coûts ne seront considérés comme effectivement payés qu'au moment où CC Heftrucks en aura été crédité En cas de non-paiement entier ou partiel de la facture à date d échéance, sans raison grave, un intérêt de 15 % par an sur le solde du montant dû est majoré d un intérêt de 15 % par an jusqu au paiement complet, sans mise en demeure préalable. En outre, et également sans mise en demeure préalable, le solde du montant dû est majoré de 15 %, à titre de compensation forfaitaire et ce, avec un minimum de 125 euros, même en cas d octroi de délais d atermoiement Le non-paiement à date l échéance d une seule facture rend le solde dû de toutes les autres factures, même non échues, exigible immédiatement et de plein droit L émission et/ou l acceptation de lettres de change ou d autres documents négociables n impliquent aucune novation et ne constituent aucune dérogation aux conditions générales. p. 2/9

12 5.7. Si le client-achats demande à la commande de facturer à un tiers, le client-achats reste, malgré cette facturation à un tiers, solidairement et indivisiblement tenu au respect de tous ses engagements Si CC Heftrucks consent par écrit à être payé par chèque ou par lettre de change, le tirage d'une traite ou d'un chèque ne fait office de paiement que le jour où CC Heftrucks à reçu inconditionnellement le montant de la traite ou du chèque. Article 6 Droit de rétention 6.1. En cas de défaut de paiement, CC Heftrucks bénéficie d'un droit de rétention sur tous les objets et documents transmis par le client jusqu'au paiement complet du principal, des intérêts et des coûts. Article 7 Livraison 7.1. Les délais de livraison sont indiqués de bonne foi, quoique uniquement approximativement et ne sont par conséquent pas contraignants, sauf s il en est convenu autrement par écrit entre les parties Le retard de livraison ne peut en aucun cas engendrer d amendes de retard, d indemnisations pour dommages et intérêts ou la dissolution du présent contrat de location à charge de CC Heftrucks Un éventuel délai de livraison convenu explicitement n entre en vigueur qu après que CC Heftrucks est en possession de tous les renseignements et documents exigés pour l exécution de la livraison. Article 8 Cas de force majeure 8.1. En cas de force majeure dans le chef de CC Heftrucks, la livraison est suspendue aussi longtemps que la situation de cas de force majeure empêche CC Heftrucks d exécuter le contrat de location, sans préjudice du droit de CC Heftrucks de dissoudre le contrat de location sans intervention judiciaire Le cas de force majeure ne donne pas le droit au client à dissolution, ni à indemnisation pour dommages et intérêts, ni à résiliation On entend par force majeure la guerre, le danger de guerre et l émeute, l injonction du gouvernement, la mobilisation, l épidémie, le lock-out, la grève, la manifestation, les pannes, l incendie, l inondation, l explosion, le manque de matières premières ou de main d oeuvre, les circonstances économiques modifiées, le vandalisme, les conditions atmosphériques exceptionnelles, lorsque les frais d entretien et/ou de réparation du matériel loué à charge de CC Heftrucks sont considérablement plus élevés que ce que CC Heftrucks avait prévu, lorsqu un permis ou une inscription indispensable n est pas introduit(e) ou prolongé(e) et toute circonstance qui entrave le cours normal des affaires indépendamment de la volonté de CC Heftrucks. Article 9 Responsabilité 9.1. Les clauses suivantes constituent l entière responsabilité de CC Heftrucks (y compris ses employés, agents ou sous- contractants) face au client ayant trait à toute infraction au contrat soit par action ou par négligence A l'exception des dommages résultant directement des obligations explicites imposées à CC Heftrucks en vertu du présent contrat, la responsabilité de CC Heftrucks se limite à la responsabilité lui impérativement imposée par la loi Si CC Heftrucks est responsable au sens de l'article 9.2, CC Heftrucks ne pourra en aucun cas être tenu responsable face au client pour cause de pertes économiques, perte de gain, perte de chiffre d affaires, ou autres, que ces pertes soient directes, indirectes ou conséquentes, ou de demandes compensatoires quelconques, quelque soit leur provenance, liées à l exécution du contrat Si CC Heftrucks est responsable au sens de l'article 9.2, le montant maximum de sa responsabilité est en tout cas explicitement limité au montant de l'achat Le client porté responsable par des tiers de dommages occasionnés par un défaut du matériel vendu ou du matériel loué qui a été livré par le client à des tiers sous quelque forme que ce soit, n est en aucun cas autorisé à introduire une action récursoire à l'égard de CC Heftrucks. Article 10 Suspension et dissolution En cas de non paiement ou de paiement incomplet de la facture à l'échéance visée à l'article 5.1, CC Heftrucks a le droit de suspendre tout nouveau contrat ou contrat en cours avec le client Sans préjudice des dispositions de l'article de ces conditions générales, CC Heftrucks a le droit de suspendre le respect de ces obligations s'il apparaît après la conclusion du contrat que le client ne respectera pas une partie substantielle de ses engagements à la suite d une diminution significative des moyens lui permettant de respecter cette partie de ses engagements, de sa crédibilité, de son comportement dans le respect des obligations lui venant de le présent contrat. Si CC Heftrucks suspend le contrat, il doit immédiatement signifier au client cette suspension S'il apparaît clairement à CC Heftrucks, avant l'exécution, que le client vienne à se rendre coupable d'un manquement important, CC Heftrucks a le droit de déclarer le contrat résilié. Article 11 Divers Une éventuelle nullité de l'une des dispositions du contrat n'aura aucune influence sur la validité des autres dispositions. Les parties mettront tout en œuvre en concertation mutuelle pour remplacer la clause déclarée nulle par une clause valable ayant si possible le même impact économique que la clause déclarée nulle. p. 3/9

13 11.2. Le contrat exclut tout autre applicabilité des conditions générales ou particulières du client. Toute condition contraire opposée par le client sera, donc, à défaut d acceptation expresse, inopposable à CC Heftrucks, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance Le présent contrat annule et remplace tous les accords verbaux ou écrits, les contrats, les propositions et les engagements ayant le même objet, comme décrit dans les conditions particulières, et qui précéderaient la date du présent contrat Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent contrat : les jours de semaine du lundi au vendredi compris, sauf si ces jours sont des jours fériés légaux en Belgique. Article 12 Condition suspensive Si CC Heftrucks fait crédit au client, le contrat est soumis à la condition suspensive d obtenir l'accord de la société de crédit dans les 60 jours calendrier qui suivent la conclusion du contrat. Le client communiquera la décision de la société de crédit à CC Heftrucks dans les quinze (15) jours calendrier qui suivent la décision de cette société. Sans préjudice des dispositions stipulées dans les conditions particulières et en dérogation de l'article 1.2 des présentes conditions générales, le contrat ne pourra entrer en vigueur à tous égards qu'après avoir reçu l'accord de la société de crédit. Si la société de crédit ne donne pas son accord, le contrat sera considéré comme nul et non existant. Dans ce cas, le client n'a aucun droit à réclamer des dommages intérêts. Article 13 Droit applicable Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément par les conditions générales ou les conditions particulières, les parties renvoient au droit belge qui régit le présent contrat. L application du contrat de Vienne sur les Contrats de Vente Internationale des Marchandises (CVIM) est explicitement exclue. Article 14 Compétence juridictionnelle Tous différents relatifs à l interprétation et à l exécution des présentes conditions générales et des conditions particulières relèvent de la compétence exclusive des tribunaux du siège social de CC Heftrucks, à moins que CC Heftrucks ne préfère saisir du différend le tribunal du domicile du client. II. CLAUSES CONCERNANT LES CONTRATS DE VENTE Article 15 Livraison du matériel vendu La livraison est effectuée par hors usine, EXW (ex works) CC Heftrucks bvba, Nieuwerkerken (Incoterms 2010), sauf accord contraire écrit. S il est convenu par écrit que le matériel vendu soit livré chez le client-achats ou à un endroit désigné par le client-achats, cette livraison pourra se faire en l'absence du client-achats. Le cas échéant, la lettre de voiture fera office de preuve de livraison En cas de dommages à l'emballage et/ou d un nombre de paquets ou de matériel insuffisant, le client-achats doit le mentionner sur la lettre de voiture dès la livraison des marchandises. Il devra en informer CC Heftrucks par écrit, par fax envoyé dans les douze heures de la livraison des marchandises Si CC Heftrucks s est toutefois engagé expressément et par écrit à des dommages intérêts pour livraison tardive dans les conditions particulières, ces dommages intérêts ne sont dus que si le client-achats a mis en demeure CC Heftrucks par lettre recommandée pour cause de dépassement du délai de livraison, en joignant en annexe une preuve des dommages subis. CC Heftrucks ne sera pas tenu à payer ces dommages intérêts si le retard de livraison est dû à un cas de force majeure ou est attribuable au client-achats. Dans ce dernier cas, le clientachats est tenu de rembourser les dommages et les coûts subis. Dans tous les cas, les éventuels dommages intérêts pour cause de livraison tardive seront toujours limités à 0,5 % du prix d'achat par semaine complète de livraison tardive suivant le 21ème jour ouvrable de la date de livraison, avec un montant maximal de cinq (5) % du prix d'achat Si une livraison partielle a déjà eu lieu et si le client-achats refuse d'accepter ou rend impossible d'autres livraisons, le montant facturé de la partie déjà livrée est immédiatement exigible et le client-achats est tenu de payer des dommages intérêts dont le montant minimum est fixé forfaitairement à 35 % du prix d'achat de la partie non encore exécutée du contrat, sans préjudice du droit pour CC Heftrucks de prouver des dommages plus étendus Le matériel vendu est toujours livré sans carburant ou avec une batterie non chargée. Article 16 Matériel vendu : réserve de propriété - risques Les risques afférents au matériel vendu sont transférés au client-achats à compter de leur livraison La propriété du matériel vendu n'est transférée qu'au moment du dernier des événements suivants : la livraison ou le paiement complet du prix d'achat et des coûts. Le transfert de propriété est dès lors suspendu jusqu'à ce moment Tant que le transfert de propriété du matériel vendu n est pas complet, et que le prix d achat et les coûts ne sont pas entièrement payés, le client-achats s engage à : conserver in natura le matériel vendu et à ne pas le rendre immeuble par destination ainsi qu'à ne pas mélanger le matériel vendu à un autre bien meuble ; garder le matériel vendu en bon état et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le matériel vendu soit protégé de toute forme de disparition partielle ou p. 4/9

14 Article 17 totale, et notamment - sans que cette liste soit limitative - à la suite d'un incendie, de dégâts d'eau, d un risque d'explosion, d'un vol, etc. Le client-achats fera assurer le matériel vendu contre les risques que le matériel vendu livré peut courir ou créer, et ce, jusqu'à concurrence, au minimum, du montant du prix d'achat et des coûts. Etat du matériel vendu et garantie par CC Heftrucks Le matériel vendu de seconde main est reçu par le client-achats dans l'état où il se trouve. CC Heftrucks est expressément dégagé de toute responsabilité pour non-respect du matériel vendu de seconde main aux exigences (européennes) (de sécurité) d'application. La réception de matériel vendu de seconde main par le client-achats au moment de la livraison, visée à l'article 15.1, implique l'acceptation du matériel vendu. Le client-achats s'engage à n utiliser ou à ne mettre en service le matériel vendu de seconde main qu'après s'être assuré soigneusement de sa conformité aux dispositions légales d utilisation en vigueur, de la sécurité de l'installation et/ou de la sécurité d'utilisation dans les conditions particulières de travail. Il incombe au clientachats de prendre les mesures requises pour que le matériel vendu de seconde main réponde aux exigences essentielles de sécurité au moment de sa mise en service. Seul le client-achats est responsable de telles mesures. La déclaration CE que CC Heftrucks puisse éventuellement être tenu de fournir avec le matériel vendu de seconde main, ne sera délivrée qu à ces conditions exclusives et expresses, sous réserve des dispositions de l'article 9.2. Le client-achats doit garantir CC Heftrucks de tout recours s'il apparaît que le matériel vendu de seconde main est mis en service sans que l'on ait effectué dans les règles les éventuels travaux d adaptation ou de réparation nécessaires et/ou sans qu'une inspection démontre que le matériel vendu de seconde main puisse remplir entièrement et en toute sécurité sa fonction L article 17.1 n'est pas d'application si le clientachats est l utilisateur final exclusif du matériel vendu de seconde main Si le client-achats vient a estimer que le matériel neuf qui lui a été livré est non conforme par rapport à la commande ou présente des vices apparents, le client-achats doit adresser une réclamation écrite à CC Heftrucks au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la livraison du matériel vendu. Si passé ce délai, CC Heftrucks n'a reçu aucune réclamation écrite du client-achats, ce dernier est réputé avoir accepté le matériel vendu Le client-achats doit signaler les vices cachés par lettre recommandée à CC Heftrucks dans un délai de huit (8) jours ouvrables après qu il les ait constatés ou aurait dû normalement les constater, et en tout cas dans un délai de trois (3) mois après la date de livraison du matériel vendu Pour le matériel vendu de seconde main, le matériel vendu fait sur mesure et le matériel vendu reconditionné, la responsabilité de CC Heftrucks se limite aux seuls vices cachés qui affectent gravement les composants essentiels du matériel vendu et obligent le client-achats à procéder à des réparations tellement importantes que s'il avait connu l'existence de ces vices cachés, le client-achats n'aurait jamais conclu le présent contrat CC Heftrucks ne doit pas garantir le client-achats s'il apparaît : que le client-achats a procédé à des réparations ou des modifications du matériel vendu ou a essayé de le faire ; que les défauts résultent d'une utilisation abusive ou anormale telle que, notamment, l'utilisation du matériel vendu pour d'autres fins que celles pour lesquelles il est raisonnablement destiné, une charge excessive, un emploi (inadéquat) ne correspondant pas aux instructions de bonne utilisation, un montage, un entretien, une installation ou une utilisation non conformes aux normes techniques ou de sécurité en vigueur à l'endroit où le matériel vendu est utilisé, les vices n ont pas été communiqués par écrit et en temps dû, c'est-à-dire dans le respect des délais mentionnés dans le contrat à CC Heftrucks; que la documentation accompagnant le matériel vendu et ne provenant pas de CC Heftrucks, et notamment les directives d'utilisation, les symboles de sécurité etc., est erronée et/ou incomplète, que le client-achats ne satisfait pas aux obligations d'enregistrement d'où il ressort un entretien régulier du matériel vendu, que l'on utilise ou que l on applique un matériel et/ou un appareil et/ou un autre produit qui n'est pas vendu ou livré avec le matériel vendu ou qui n'est pas adéquat au matériel vendu Les vices cachés sont constatés de manière contradictoire. Si le matériel vendu présente un vice caché, il est explicitement convenu qu'il est laissé à l appréciation et au choix de CC Heftrucks soit de réparer le matériel vendu, soit de remplacer le matériel vendu, soit d'accorder une réduction de prix, soit de résilier le contrat en remboursant le prix d'achat et en reprenant le matériel vendu. Le client-achats n'a pas le droit de réclamer de plus amples dédommagements. Le matériel remplacé redevient automatiquement et sans compensation la propriété de CC Heftrucks. Tous les frais de transport, de p. 5/9

15 douane, de montage, de démontage ou de déplacement restent à charge du client-achats. Article 18 Traitement des réclamations concernant le matériel vendu Si le client-achats a une réclamation concernant le matériel vendu pour une raison évoquée à l'article 7.2 ou l'article 17, il devait en informer CC Heftrucks dans les délais impartis dans ces articles et de manière motivée et écrite. CC Heftrucks examinera cette réclamation et répondra avec une proposition ad hoc Le matériel vendu n est pas repris, sauf après accord écrit de CC Heftrucks en réponse à une demande écrite et motivée du client-achats. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 7.2 et à l'article 17, le matériel vendu ne se trouvant plus dans son emballage original ou dont l'emballage a déjà été ouvert ou le matériel vendu qui a été spécialement commandé ou conçu ou reconditionné pour le client-achats, ne sera en aucun cas repris Si CC Heftrucks accède à la demande du clientachats de reprendre du matériel vendu, il le fera uniquement moyennant facturation d'un coût de reprise égal à au moins 15% du prix d'achat, à majorer des frais de transport. III. CLAUSES CONCERNANT LES CONTRATS DE LOCATION Article 19 Garantie pour le matériel loué CC Heftrucks peut demander une somme de garantie au client-location lors de la conclusion du contrat de location. Celle-ci est, à l issue du contrat de location, créditée sur la facture ou reversée après que CC Heftrucks a constaté que le matériel loué est encore en bon état et après que le client-location a satisfait à toutes les obligations (article 23). À défaut, cette somme de garantie sera retenue entièrement ou en partie par CC Heftrucks. Article 20 Livraison du matériel loué Le matériel loué est mis à la disposition du clientlocation au siège de CC Heftrucks. Si le clientlocation le demande explicitement et par écrit, le matériel loué peut être mis à la disposition du client-location à l adresse indiquée dans les dispositions particulières. Ce faisant, le clientlocation est seul responsable et prend en charge les risques et frais liés au transport et à la livraison. CC Heftrucks est autorisé à (faire) livrer le matériel loué, même si le client-location est absent. La lettre de voiture vaut comme preuve de livraison. Article 21 État du matériel loué Le matériel loué est loué dans l état dans lequel il se trouve lors de la livraison Le matériel loué est livré, en fonction du type, avec réservoir de carburant plein ou avec batterie chargée Le client-location doit soumettre le matériel loué immédiatement après sa réception à un examen normal et attentif et en contrôler les vices et manquements Si le client-location ou son représentant est absent au moment de la mise à disposition, le client-location dispose d un délai de 24 heures après confirmation par fax de la livraison du matériel loué pour effectuer le contrôle du matériel loué L acceptation sans protestation immédiate ou sans protestation dans le délai susmentionné de 24 heures après la livraison et la prise en utilisation du matériel loué couvre les vices apparents et délie le client-location de son droit à encore se plaindre ultérieurement au sujet de vices apparents Les vices qui sont détectés au cours de la période de location, doivent être notifiés par fax à CC Heftrucks. CC Heftrucks garantit, pour une période de 6 mois, tous les vices cachés au bien loué qui en empêchent l utilisation À l issue de la location, le client-location rendra à CC Heftrucks le matériel loué dans le même état que celui dans lequel il a reçu le matériel loué Tout dommage, sauf usure normale, qui sera constaté au matériel loué lors de sa restitution, sera estimé avoir été causé par le client-location et ce dernier en supportera donc aussi les frais. Article 22 Entretien et dépannage du matériel loué Les travaux d entretien et de dépannage peuvent uniquement être exécutés par CC Heftrucks CC Heftrucks doit être informé par le clientlocation, par téléphone et par fax, de l entretien et des dépannages qui doivent être effectués CC Heftrucks fera le nécessaire pour, le cas échéant, exécuter dans les plus brefs délais les travaux d entretien et de dépannage Le client-location mettra à cette fin à disposition le matériel loué, les équipements et l espace nécessaires pour que le ou les chargés de pouvoir de CC Heftrucks puissent exécuter les travaux d entretien et de dépannage durant les heures de travail normales de CC Heftrucks Le client-location prévoira également l entrepôt sous clé nécessaire pour que CC Heftrucks puisse installer sur place sa réserve de pièces de rechange. Le client-location souscrira les assurances nécessaires pour la valeur complète des pièces de rechange et ce, à partir du jour où celles-ci seront installées dans l entrepôt Si les travaux d entretien et de dépannage ne peuvent être exécutés sur place, ceux-ci seront exécutés chez CC Heftrucks Si CC Heftrucks estime raisonnablement impossible de pouvoir dépanner le matériel loué chez le client-location et que ce dépannage durera plus d un jour ouvrable, du matériel de remplacement sera mis à la disposition du clientlocation pour la durée du dépannage chez CC Heftrucks. Ce matériel de remplacement ne sera pas forcément identique au matériel à dépanner. p. 6/9

16 Les frais liés à la mise à disposition du matériel de remplacement sont à la charge de CC Heftrucks, à moins que le dépannage ne doive être supporté par le client-location Le client-location n a pas le droit d exiger d indemnisation pour dommages et intérêts si le matériel loué est temporairement hors usage Les dépannages dont il est prouvé qu ils sont nécessaires par la faute du client-location sont à la charge de ce dernier, ainsi que les petits dépannages de location Les travaux de dépannage qui sont à la charge du client-location seront facturés séparément Lorsque l intervention de CC Heftrucks est demandée pour le dépannage et que cette demande est annulée au moment où le personnel de CC Heftrucks est déjà en route, les heures perdues et les frais de déplacement inutiles seront facturés au client-location. Article 23 Obligations du client-location Le client-location s engage à : s en tenir aux dispositions du présent contrat de location et à toute réglementation en vigueur localement qui concerne la possession et l utilisation du matériel loué, entre autre, les dispositions légales concernant l usage des équipements de protection individuelle. exploiter le matériel loué en bon père de famille conformément à sa destination déterminée dans les dispositions particulières et aux conditions particulières de location ou, à défaut, selon la destination normale du matériel loué. entretenir le matériel loué comme tout clientlocation normal et raisonnable. contrôler le matériel loué quotidiennement et à l entretenir à l aide de la liste de vérification technique figurant parmi les documents fournis avec le matériel loué. nettoyer le matériel loué à l intérieur et à l extérieur et à respecter les consignes éventuelles du schéma de graissage fourni par CC Heftrucks. tenir et/ou à mettre sous pression les pneus et les réparations de pneu, conformément aux consignes d utilisation et d entretien figurant parmi les documents fournis. abriter le matériel loué dans un endroit couvert et sous clé lorsque le client-location n en fait pas usage Le client-location peut uniquement mettre le matériel loué à la disposition des personnes qui agissent sous sa responsabilité et qui disposent des compétences et des attestations nécessaires. Ces personnes, ainsi que le client-location proprement dit, doivent détenir les certificats d aptitude ou les permis éventuellement exigibles par la loi et doivent répondre à toutes les conditions qui sont notamment imposées par l assureur du matériel loué Le client-location ne peut donner en gage ni partiellement ni entièrement le matériel loué ni le sous-louer ou l hypothéquer - que ce soit pour des tiers ou non, de quelque manière que ce soit Il est strictement interdit au client-location d apporter des modifications au matériel loué ou d enlever les marques de l appareil, sauf autorisation écrite préalable de CC Heftrucks. Toutes les éventuelles pièces remplacées et intégrées sont de plein droit et sans la moindre compensation la propriété de CC Heftrucks. Ces pièces et accessoires ne peuvent en aucun cas réduire la valeur du matériel loué ou empêcher son utilisation conformément à sa destination, auquel cas CC Heftrucks est en droit de remettre le matériel loué dans son état d origine exclusivement aux frais du client-location Le client-location est seul tenu de garder en bon état tous les accessoires et documents que CC Heftrucks a mis à sa disposition avec le matériel loué, entre autres, le mode d emploi, les rapports d agréation, les données d entretien, la liste de vérification technique, la déclaration de conformité CE. En cas de perte ou d endommagement des accessoires et/ou des documents, le client-location assurera à ses frais le remplacement ou la délivrance de duplicata Le client-location doit à tout instant laisser libre accès au fondé de pouvoir de CC Heftrucks à ses bâtiments et terrains ou autres endroits où le matériel loué se trouve, en vue de son inspection ou, en cas de fin de contrat de location, en vue de l enlèvement du matériel loué, si les parties en ont ainsi convenu Il est strictement interdit d utiliser le matériel loué pour transporter des marchandises inflammables, explosives et/ou corrosives, de participer avec le matériel loué à des compétitions et/ou des courses d essai et de pousser, tirer ou glisser un autre véhicule à l aide du matériel loué Le matériel loué ne peut être utilisé pour des examens de conduite, sauf si ceci a été autorisé par CC Heftrucks préalablement et par écrit, après demande explicite et écrite du clientlocation Le client-location avertira immédiatement CC Heftrucks si le matériel loué est en panne ou endommagé. Le client-location procurera également à CC Heftrucks toutes les indications nécessaires. Article 24 Assurance du matériel loué Le client-location doit souscrire une assurance pour la durée entière du contrat de location en responsabilité civile pour tous les dommages aux personnes et aux marchandises consécutifs à l utilisation ou à la possession du matériel loué Le client-location souscrira en outre une assurance pour le matériel loué contre les dommages matériels, soit par incendie, vol, détournement, vandalisme, perte, bris de machine, collision et autres ayant comme conséquence l endommagement ou p. 7/9

17 l anéantissement entier ou partiel du matériel loué. Le client-location doit transmettre une copie de la police d assurance signée par ses soins et une preuve de paiement de la prime à CC Heftrucks si ce dernier lui en fait la demande Le matériel loué ne peut être utilisé à une autre adresse que celle mentionnée dans les dispositions particulières. Le matériel loué ne peut être utilisé sur la voie publique, sauf avec l autorisation préalable et écrite de CC Heftrucks qui, dans ce cas, fournit les documents nécessaires à cette fin. Si le matériel loué est utilisé sur la voie publique, le client-location souscrira une assurance à cette fin et à ses frais. Article 25 Droits de CC Heftrucks CC Heftrucks a le droit à tout instant de remplacer le matériel loué entièrement ou en partie par du matériel similaire CC Heftrucks a le droit de suspendre l exercice de toute obligation découlant du contrat de location, si le client-location lui-même n exécute pas une des obligations du présent contrat de location ou de quelque autre contrat de location qu il a conclu avec CC Heftrucks À moins qu il n en ait été convenu autrement explicitement et par écrit, CC Heftrucks a à tout instant le droit de faire exécuter le contrat de location entièrement ou partiellement par des tiers. Le contrat de location reste entièrement d application pour toutes les autres dispositions. Article 26 Propriété du matériel loué CC Heftrucks est l unique propriétaire du matériel loué Le client-location s engage à attacher la plaquette de propriété qui a été mise à sa disposition, bien en vue sur le matériel loué et de veiller à ce que celle-ci ne soit pas endommagée, enlevée ou couverte Le client-location doit avertir immédiatement CC Heftrucks par fax et par lettre recommandée de tout fait pertinent pouvant mettre en péril la propriété ou l utilisation du matériel loué. Ce, notamment lorsque le matériel loué est entièrement ou partiellement volé, endommagé ou réclamé ou encore en panne technique ; lorsqu il est impliqué dans un accident qui entraîne des dommages physiques ou matériels ; lorsqu un tiers s approprie complètement ou partiellement ou prend des mesures conservatoires en rapport avec le matériel loué En pareil cas, le client-location informera immédiatement par écrit l huissier de justice instrumentant ou la partie saisissante ou tout autre tiers impliqué du fait que la propriété du matériel loué relève de CC Heftrucks Si le client-location n est pas propriétaire du bâtiment ou du terrain dans lequel le matériel loué se trouve ou s il cesse d en être le propriétaire, il informera par lettre recommandée le propriétaire ou le nouveau propriétaire du bâtiment ou du terrain du fait que le matériel loué ne relève pas de sa propriété CC Heftrucks peut à tout instant demander que lui soient présentées les deux notifications susmentionnées. Article 27 Subrogation Le client-location mandate CC Heftrucks pour, aux frais du client-location, (faire) effectuer luimême tous les traitements consécutifs au dommage subi par le matériel loué, d encaisser lui-même les éventuelles indemnisations pour dommages et intérêts. Le client-location cède par conséquent dès à présent tous ses droits à l égard de tiers responsables des dommages subis par le matériel loué. Article 28 Durée du contrat de location Le présent contrat de location est conclu pour la durée indiquée dans les dispositions particulières Un contrat de location à long terme (c.-à-d. 36 mois ou plus) est conclu pour une durée déterminée, tandis qu un contrat de location à court terme (c.-à-d. moins de 36 mois) est conclu pour une durée indéterminée Au cas où les dispositions particulières prévoient une durée déterminée, le contrat de location débute le jour de la mise à disposition du matériel loué au siège de CC Heftrucks, conformément à l article 20 des conditions générales et le contrat de location prend fin le jour d expiration du contrat de location Les parties ne pourront invoquer la prolongation ou le renouvellement tacite Au cas où le matériel loué n est toutefois pas restitué à CC Heftrucks par le client-location à la date finale du contrat de location, le prix de location continuera à être facturé à titre d indemnisation d utilisation jusqu au jour où le matériel loué est effectivement rendu par le client-location au siège de CC Heftrucks Au cas où les dispositions particulières ne prévoient aucune durée déterminée, la durée appliquée au contrat de location est indéterminée. Dans ce cas, le contrat de location débute le jour de la mise à disposition du matériel loué au siège de CC Heftrucks, conformément à l article 20 des conditions générales et le contrat de location prend fin le lendemain du renon mentionné par fax par le client-location. CC Heftrucks ne facturera donc plus au client-location de prix de location après le jour susmentionné. Toutefois, les risques liés au matériel loué perdurent dans le chef du clientlocation jusqu au moment de la restitution effective ou de la reprise effective par CC Heftrucks. CC Heftrucks s engage à retirer le matériel loué, pour autant que le client-location en ait fait la demande ainsi, dans les huit (8) jours ouvrables suivant le renon CC Heftrucks peut mettre fin au contrat de location immédiatement et de plein droit par lettre recommandée et sans que le client-location n ait droit à une indemnisation pour dommages et intérêts: en cas de dommages graves au matériel loué p. 8/9

18 en cas de vol ou de perte du matériel loué quand les frais d entretien et/ou de réparation, lesquels en vertu du présent ou de tout autre contrat de location étant à charge de CC Heftrucks, ont un déroulement considérablement plus défavorable que prévu par CC Heftrucks à la conclusion du contrat de location si le client-location ne respecte pas les obligations qui découlent du contrat de location CC Heftrucks se réserve le droit de considérer le contrat de location comme dissout, ce de plein droit et sans mise en demeure préalable et à charge du preneur en cas de faillite, de mise en concordat judiciaire, de report de paiement, d incapacité manifeste du preneur, de dissolution, de mise en liquidation, de publication de changes contestés, de citation au tribunal suite à des arriérés de paiement, d ouverture d un dossier auprès d un service d aide aux entreprises en difficultés, de la vente, du transfert, de l implantation dans un autre pays, de la mise en gage, de l apport par le preneur dans une société de son fonds de commerce ou de son équipement, de même que lorsqu un preneur n accepte pas à temps une lettre de change Lorsqu un contrat de location à long terme (c.-àd. 36 mois ou plus) est rompu par le preneur ou est résilié à la charge du preneur, ce dernier s engage à payer dans les 8 jours une indemnité de rupture, qui est déterminée en accord avec l article Lorsqu un contrat de location à court terme (c.-àd. moins de 36 mois) est résilié à la charge du preneur, ce dernier s engage à payer dans les 8 jours une indemnité de rupture qui est déterminée en accord avec l article S il est mis fin au contrat de location en application du présent paragraphe, CC Heftrucks aura en outre droit à une indemnisation pour dommages et intérêts à charge du client-location qui est déterminée forfaitairement d une part, dans le cas d un contrat de location à long terme, à 35 % du prix de location pour la période non encore écoulée, avec un montant minimum égal au prix de location de quatre mois et d autre part, dans le cas d un contrat de location à court terme, au prix de location de deux mois, sous réserve du droit pour CC Heftrucks de réclamer une indemnisation pour dommages et intérêts plus élevée si les dommages réels sont plus importants. Article 29 Responsabilité civile et morale du client-location Le client-location prend en charge les risques et la responsabilité du matériel loué à partir du moment où le matériel loué est mis à sa disposition au siège de CC Heftrucks jusqu au moment où le matériel loué est effectivement restitué au siège de CC Heftrucks Même s il a été convenu que CC Heftrucks ou le transporteur met le matériel loué à disposition du client-location en dehors du siège de CC Heftrucks, le client-location prend néanmoins en charge tous les risques et responsabilités à partir du moment où le matériel loué quitte le siège de CC Heftrucks Le client-location se charge, sans que cette énumération ne soit exhaustive, entre autres : des dépannages suite à une collision, à une surcharge, à l utilisation incorrecte ou à la négligence ; des dommages causés à la partie inférieure du matériel loué, aux pneus, au bris de vitre, au toit, à l intérieur, aux miroirs, aux éléments d éclairage ; des dommages consécutifs à une utilisation incorrecte ou imprudente ; des dommages aux objets personnels et de la perte et/ou de l endommagement de la clé ; des dommages suite à un abandon, à une tentative du vol, à un vol, à une tentative de cambriolage, à un cambriolage ou à du vandalisme ; des dommages par erreur exclusive et/ou intention de nuire ; des amendes ou autres prélèvements imposés en raison de faits ou d événements qui au cours de la période de location se sont déroulés en rapport avec le matériel loué Le client-location est également responsable des dommages matériels et physiques qui sont subis par des tiers, par le client-location lui-même ou par le personnel du client-location ou par l un de ses fondés de pouvoir suite à l utilisation du matériel loué. Article 30 Restitution du matériel loué Le client-location rapporte le matériel loué au siège de CC Heftrucks à ses propres frais et le jour où le contrat de location prend fin, au plus tard à 17 heures. Le client-location ne peut demander à CC Heftrucks de venir reprendre le matériel loué, aux frais et aux risques du clientlocation, sur le lieu de la mise à disposition si ce dernier n est pas le siège de CC Heftrucks Le matériel loué doit être restitué en parfait état d entretien, nettoyé, en bon fonctionnement et accompagné de tous les documents y afférents Si le matériel loué est restitué en retard, CC Heftrucks peut demander au client-location une indemnisation pour dommages et intérêts de 150 euros par jour de retard À l issue du contrat de location, CC Heftrucks contrôle le matériel loué dans les deux semaines quant aux dommages et aux vices, et établit le cas échéant un devis des dommages. S il s avère que le bien a été endommagé par le clientlocation, la somme de garantie sera retenue entièrement ou partiellement ou CC Heftrucks réclamera des dommages au client-location. * * * p. 9/9

BIJZONDERE VOORWAARDEN C VERHUUR MATERIEEL

BIJZONDERE VOORWAARDEN C VERHUUR MATERIEEL BIJZONDERE VOORWAARDEN C VERHUUR MATERIEEL Art. 1 Voorwerp 1.1 Het voorwerp van de Huurovereenkomst is steeds een basis toestel zonder bijkomende speciale uitrusting, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

1.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. ALGEMENE VOORWAARDEN Art. 1 Toepasbaarheid 1.1 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen Flanders Surplus NV (hierna de Leverancier te noemen) en de Klant-Koper, respectievelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rental Equipment Division. titel van vrijblijvende inlichting.

Algemene voorwaarden Rental Equipment Division. titel van vrijblijvende inlichting. Algemene voorwaarden Rental Equipment Division 1. Art. 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend beding in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden I.T.M.Y

Algemene voorwaarden I.T.M.Y 1. Gelding. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2. Omschrijving van de goederen - leveringstermijnen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2. Omschrijving van de goederen - leveringstermijnen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 1.1. Elke overeenkomst met CONTAINER TECHNICS wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01)

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1. Toepassingsgebied Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1.1. Volgende voorwaarden (hierna genoemd Algemene voorwaarden ) zijn zowel van toepassing op de verkoopovereenkomsten als op de aannemingsovereenkomsten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN 1. Toepassingsgebied 1.1 Alle verkopen, werken en diensten met betrekking tot de levering en installatie van sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen en zwembaden

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven.

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Mooi Sfeer & Meer Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mooi Sfeer & Meer, en een opdrachtgever (koper of huurder) waarop

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden (afgekort AV) wordt verstaan onder: - BRUSSAARD: BRUSSAARD Company

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode; Verhuurvoorwaarden Artikel 1 Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Entropia Critical Concepts NV

Algemene Verkoopsvoorwaarden Entropia Critical Concepts NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. GELDIGHEID en ALGEMEENHEDEN Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringsbons, facturen en overeenkomsten, onverminderd

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen:

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: a. Alle huur wordt aangegaan bij schriftelijke overeenkomst, waarop behoudens de

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. GF Hoogwerkers Verhuur bvba verhuurt (een) hoogwerker(s) aan de klant gedurende een vooraf bepaalde termijn. Deze termijn kan verlengd worden. Hiertoe dient de huurder minimaal

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Nomo Design bvba Noordkouter 67 8560 Wevelgem tel : 0032-56420532 IBAN : BE53 7380 0739 4553 BIC : KREDBEBB BTW BE 479047168 HR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie