Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw"

Transcriptie

1 1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. Afdeling Gebouwen Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 - bus BRUSSEL Tel. : Telefax: Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt Tel.: Fax: Besteknummer 2006 / GV /OA / Li / 050 Opdracht voor aanneming van Wijze van gunning Werken Openbare aanbesteding Voorwerp van de opdracht: Domein Adres Werk : Bilzen, Alden Biesen : Kasteelstraat 6, te 3740 Rijkhoven-Bilzen : Groenonderhoud en onderhoud buiteninfrastructuur De opening van de offerteformulieren zal plaatsvinden op donderdag 27 april 2006 om uur, ten overstaan van de heer Ir. Staf Briers, diensthoofd van Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg, VACgebouw, Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij: Ir. Staf Briers, of Dhr. Jaak Smeets De documenten betreffende deze aannemingen liggen alle werkdagen van 10 tot 16 uur ter inzage op "Het Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen", Copernicusgebouw, Wetstraat Brussel - Rekening Tel.: (61-65). - Fax.: ; Enkel laatstgenoemd kantoor is belast met de verkoop van alle aanbestedingsdocumenten. Prijs van dit bestek met opmetingsstaten, een offerteformulier met samenvattende opmetingsstaat en plans: 8,00 EUR

2 2 DEEL I: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis van de offerte. 1.1 Opdrachtgevend bestuur - Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie optreedt de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht is belast is: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Afdeling Gebouwen - buitendienst Limburg. Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt. Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd. 1.2 Voorwerp en classificatie van de opdracht Deze opdracht heeft als voorwerp de werken, leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot, alsmede het onderhoud gedurende de waarborgtermijn voor: Domein Adres Werk : Bilzen, Alden Biesen : Kasteelstraat 6, te 3740 Rijkhoven - Bilzen : Groenonderhoud en onderhoud buiteninfrastructuur Uitvoeringstermijn: 1 jaar, tweemaal verlengbaar. Voorwerp van de opdracht. De opdracht omvat: groenonderhoud van de oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur, de gazons binnen en rond de gebouwen, de grasvelden van de Maastrichterallee en de parkeerruimten onderhoud van de verhardingen (kassei, klinkers, dolomiet, grind, ) snoeien van hagen. Beschrijving der werken: - hakken, wieden, onderhoud van planten - snoeien van hagen, leifruit en bijzondere groeivormen, ; - maaien en afsteken van gazons, grasvelden, - snoeien van hoogstambomen; - onderhoud van dolomiet-, kassei-, klinker- en grindverhardingen - plaatsen van boombescherming ed - ruimen van bladeren, vegen van verhardingen ed - het leveren van allerhande materialen. VOORAFGAANDE BELANGRIJKE NOTA

3 3 De werken waarop dit bijzonder bestek van toepassing is worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Waar in de tekst van de overeenkomst autoriteiten worden vernoemd die het toezicht en de leiding van de werken verzorgen, worden de overeenstemmende autoriteiten bedoeld die de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap uitoefenen. De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat de Landcommanderij een internationaal conferentiecentrum is, waarbij het om veiligheidsredenen nodig kan zijn de onderhoudswerken tijdelijk te onderbreken of om bepaalde posten om netheidsredenen dringend uit te voeren binnen de 24 uur na telefonisch dienstbevel. Zo veel als mogelijk wordt de aannemer op voorhand op de hoogte gebracht van de data met bijzondere activiteiten waarbij het onderhoud volkomen in orde dient te zijn. De aannemer houdt hiermee rekening in zijn prijsopgave en mag hiervoor tijdens de uitvoering van het contract geen meerprijs aanrekenen. Tijdens de wettelijke vakantieperioden zal de aannemer de meest noodzakelijke werken uitvoeren aan het normale onderhoudsritme, werken zoals gieten, hakken en wieden, gazons maaien en eventueel verdelgen van insecten en schimmels. Hernieuwing soortgelijk contract. De aanbestedende overheid overweegt een onderhoudscontract af te sluiten voor 3 jaar. Nochtans slaat onderhavig contract op een termijn van 1 onderhoudsjaar. Dit onderhoudsjaar gaat normaliter in op 1 juli 2006, tenzij de aanbestedingsprocedure niet tijdig wordt afgerond. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor dit te verlengen voor een nieuwe periode van 1 onderhoudsjaar, mits een aangetekend schrijven, uitgaande van de aanbestedende overheid, gericht aan de aannemer, 1 maand voor het beëindigen van het contract. De verlenging kan tweemaal gebeuren. De aannemer kan eventuele verlenging van het contract weigeren, op voorwaarde dat hij dit per aangetekend schrijven, kenbaar maakt aan het bestuur, ten laatste vijf maanden voor het einde van het lopende contract. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor het laatste onderhoudscontract, eenzijdig, met ten hoogste drie maanden te verlengen. De aannemer is er toe gehouden het in deze periode normaliter uit te voeren onderhoud binnen de in het bijzonder bestek voorgeschreven termijnen en aan de eenheidsprijzen van zijn offerte uit te voeren. 1.3 Gunningswijze en opening van de offertes De gunning van deze opdracht geschiedt bij wijze van openbare aanbesteding De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting op de datum en het uur vermeld op bladzijde 1 (titelblad). De plaats van opening is: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Afdeling Gebouwen - buitendienst Limburg. Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt.

4 4 1.4 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - KB van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - KB van 26 september 1996 (Belgisch Staatsblad van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten (AAV) voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. 1.6 Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken Afwijkingen op de algemene aannemingsvoorwaarden (KB 26/9/1996 art. 3 1) De bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan dit bestek afwijkt, zijn de artikelen: - Art. 5: bedrag van de borgtocht - Art. 13: prijsherziening - Art. 15: betaling werken - Art. 20: straffen 2. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996 Artikel 16 tot en met artikel 20 - de kwalitatieve selectie 1) Vereiste erkenning Voor deze werken is er een erkenning vereist. De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zijn gerangschikt in de categorie G ondercategorie G3. Het Bestuur is van oordeel dat zij tot klasse 1 behoren. De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat pagina 3 en 4 van het offerteformulier enkel moeten ingevuld worden wanneer het bedrag van de offerte hoger ligt dan de in artikel 1 van het KB van bepaalde grensbedragen. 2) Vereiste registratie De aannemer dient geregistreerd te zijn. Artikel 83 - Verwijzingen (Schrappen wat niet van toepassing is.)

5 5 Op de huidige opdracht zijn volgende documenten van toepassing: a de volgende typebestekken en voorschriften: - type-bestek nr. VL100 van 2002: aannemingen van bouwwerken, algemene contractuele administratieve bepalingen - type-bestek nr. 104: aanneming van bouwkundige werken, technische voorschriften - type-bestek nr. 250: wegenbouw - ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) - AREI (Algemeen reglement betreffende de Elektrische Installaties) - NBN (Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie) - Dienstorder LI 94/80 van 12/07/ Betonwerken - Deel betonkwaliteit - Aflevering 4.1. deel 2 van Bescherming van de ferro-metalen tegen corrosie - Prestatienormen - De Europese normen, de ISO-normen en de Butgb-goedkeuringen indien hiernaar verwezen wordt. - de wet van 11 juli 1969 ( BS van 17/07/1969 ) betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; - het KB van 7/01/1998 ( BS van 11/06/1998 ) betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten en de latere wijzigingen, ( gewijzigd bij het KB van 20/01/1986 ( BS van 25/03/1986 ) en van 7/03/1990 ( BS van 1/05/1990 ). - het KB van (BS van ) en (B.S. van ) betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen en de latere wijzigingen en aanvullingen. Het MB van (BS ) betreffende tijdelijke maatregelen voor het inbrengen en het bestrijden van bacterievuur te voorkomen (Erwinia amylovora); - het KB van betreffende het bewaren, verkopen en gebruiken van bestrijdingsmiddelen en fotofarmaceutische producten en alle later wijzigingen en aanvullingen. gewijzigd door het KB van , , , en ; - Decreet van 2 juli 1981 betreffende voorkoming en beheer van de afvalstoffen en alle latere bijvoegsels (BS ); - Besluit van tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (Vlarea). - Het Besluit van de Vlaamse Executieve van betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen. (BS van ) - Dienstorder LI 94/112 betreffende "Uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein". - Dienstorder LIN 199/47 betreffende de toepassing van het bodemsaneringsdecreet b de wet van (BS ) betreffende de regeling van de erkenning van aannemers, het KB van en het MB van c alle latere aanvullingen op deze verwijzingen geldig op datum van bekendmaking. d de bepalingen van dit bijzonder bestek. e KB van 25/01/01 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

6 6 f De wet van 4/08/1996 ( BS van 19/09/1996 ) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Verkoop van de documenten De documenten, waarvan sprake in dit bestek, kunnen aangekocht worden op volgende adressen: - Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg Brussel: De wetten en besluiten inzake Overheidsopdrachten, Erkenning van de aannemers en andere, zoals vermeld in type-bestek nr. VL Kantoor voor inzage en verkoop van bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat Brussel - Rekeningnummer tel.: Fax: De type-bestekken (met uitzondering van het typebestek VL100 van 2002), de Eengemaakte Technische Specificaties (S.T.S.) en andere verwijzingsdocumenten en reglementen. - Typebestek VL100 van 2002 is gratis te verkrijgen na aanvraag per brief of fax bij de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 - bus 9, 1000 Brussel tel.: fax: Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan Brussel: De NBN-Normen. Artikel 86 - Wijze van prijsbepaling Deze opdracht vormt een opdracht tegen prijslijst Het is verboden de vermoedelijke hoeveelheden te wijzigen, tenzij het gaat om een duidelijke materiële vergissing. Artikel 89 - Opmaken van de offerte Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat worden opgemaakt op de bij het bestek behorende formulieren. Elk offerteformulier of samenvattende opmetingsstaat, die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van volstrekte nietigheid op ieder van de documenten moet vermelden: "Ik, ondergetekende,...,verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) bij het bestek verstrekte offerteformulier (1) of samenvattende opmetingsstaat (1), en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden (2), met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig art.96 par. 2 van het KB van en die, samen met de eventuele leemten, in een nota bij de offerte worden verantwoord." (1) schrappen wat niet van toepassing is. (2) de navolgende bijzin schrappen wanneer het afwijkend document enkel betrekking heeft op de offerte sensu stricto.

7 7 De varianten waarvan de indiening is toegestaan mogen op vrije formulieren worden gesteld, waarop dan verplicht alle algemene inlichtingen moeten worden overgenomen, gevraagd door het bij dit bestek behorende offerteformulier. Artikel 90 - Bij te voegen bescheiden Alle bescheiden en nota s die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding: Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden. Naast de bescheiden die volgens dit en andere artikels bij de offerte moeten worden gevoegd, dienen ook volgende bescheiden te zijn bijgevoegd: - attest RSZ (voorlaatste kwartaal) - registratiebewijs - bewijs van erkenning - een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen Artikel Prijsopgave 1: Het bedrag van de BTW maakt het voorwerp uit van een speciale post na de opmetingstaat. 2: De prijzen in de offerte worden opgegeven in euro. De bedragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eurocent, waarbij 0,0050 afgerond wordt naar 0,01.. Artikel Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het opdrachtgevend bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Artikel Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers In afwijking van artikel 116 van het K.B. van wordt de termijn van 60 kalenderdagen gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte, voor deze opdracht op 120 kalenderdagen gebracht. 3. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 Artikel 4 - Betalingsmodaliteiten De betaling gebeurt met maandelijkse afkortingen. De staten der uitgevoerde werken slaan op maandelijkse perioden, die vervallen op de datum van elke maand, die overeenstemt met de datum bepaald in het dienstbevel tot aanvang der werken. * Het departement Algemene Zaken en Financiën afdeling Gebouwen, staat in voor de betalingen.

8 8 4. DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 Artikel 1 - Leiding en toezicht Deze werken worden uitgevoerd onder leiding van de ambtenaar bij de Afdeling Gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Algemene Zaken en Financiën - Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. Als er in de contractuele documenten spraak is van het Bestuur, dient hieronder de voormelde administratie verstaan te worden. Artikel 4 1, 3 De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de werken. Artikel 5 - Borgtocht Het bewijs van storting van de borgtocht moet gestuurd worden aan het adres van de heer ir. S. Briers, diensthoofd, Afdeling Gebouwen, VAC-gebouw, Koningin Astridlaan 50, Bus 7, 3500 Hasselt. Art Nazicht van producten Alle te gebruiken materialen worden vooraf ter nazicht aangeboden. Art Voorafgaande technische keuring Al het aangevoerde plantgoed dient voor het planten ter goedkeuring aangeboden te worden Artikel 13 - Prijsherziening In toepassing van de voorschriften van artikel van het type-bestek nr. VL100 van 2002 wordt de prijsherziening als volgt berekend: Voor aannemingen van werken waarvan de gestelde uitvoeringstermijn minstens 60 (zestig) werkdagen bedraagt en het totale inschrijvingsbedrag gelijk is aan of hoger dan EUR worden aan de parameters de volgende contractuele waarden toegekend: a = 0,65 b = 0,10 c = 0,25 Voor de toepassing van de formule worden de werken geacht te behoren tot de categorie D. Artikel 15 - Betaling van de werken De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering met gedetailleerde staten van de werken in zes exemplaren over te leggen per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De staten worden gericht aan: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Afdeling Gebouwen - Buitendienst Limburg ( VAC-gebouw ) Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt. Voor aanneming van bouwwerken worden in afwijking van het type-bestek VL100 van 2002 de aangevoerde en niet definitief verwerkte materialen niet in aanmerking genomen voor de termijnbetalingen. Als begindatum van de termijn binnen dewelke de betalingen geschieden, geldt de datum van ontvangstbewijs of de tweede dag na de datum van de aangetekende zending.

9 Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten. Artikel 17 - Teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering Elke aanvraag tot kwijtschelding van boeten moet bij een ter post aangetekend schrijven aan het Bestuur gezonden worden. De postdatum van het aangetekend schrijven geldt als datum van de aanvraag. Artikel 18 - Rechtsvorderingen Elke rechtsvordering van de aannemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geschil. Artikel Straffen 1) De enige straf wordt bepaald op 0,07 % van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van 25 EUR; de dagelijkse straf op 0,02 % per kalenderdag met een minimum van 13 EUR/kalenderdag. 2) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als - de inbreuk is gepleegd - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven vastgesteld. Deze afwijking van de AAV wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende aannemer mogelijk is. Artikel 27 - Keuring Voorafgaande technische keuring De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricatie door een door het Bestuur erkende onpartijdige instelling worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische goedkeuring. Het Bestuur behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel tot het geheel of een gedeelte van de opleveringsproeven over te gaan. De resultaten van deze proeven kunnen medegedeeld worden aan het organisme belast met het toekennen van het merk BENOR of met de kwaliteitscontrole voor het desbetreffend product. Wanneer door de aannemer zogenoemd gelijkwaardige maar niet gekeurde producten voorgesteld worden, dan mogen deze producten niet verwerkt worden vooraleer de leidende ambtenaar door middel van een volledige partijkeuring deze gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. De resultaten van alle proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating mag gegeven worden tot verwerken. Alle kosten voor de proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd gelijkwaardige producten zoals hierboven bepaald zijn volledig ten laste van de aannemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden en ongeacht de positieve uitslag ervan. 9 Artikel 28 - Bevel tot uitvoering en leiding van de werken De werken moeten volledig beëindigd zijn binnen een termijn van 1 kalenderjaar.

10 10 De aannemer legt een maandelijks onderhoudsschema ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar voor. De opdrachtgever kan bevelen meerdere werken gelijktijdig uit te voeren zonder dat deze aanleiding geven tot termijnverlenging of prijswijziging. Andere aannemingen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden op de bouwplaats. Artikel 30 - Algemene organisatie van de bouwplaats De aandacht van de inschrijvers wordt bijzonder gevestigd op het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst van en (B.S. van en ), gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiëne. De aannemer dient aan de leidende ambtenaar een inrichtingsplan van de bouwplaats ter goedkeuring over te leggen. Is van toepassing op onderhavige aanneming, de omzendbrief nummer van , met betrekking tot het in toepassing stellen van de Praktische Leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installatie tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage, zijnde genoemde leidraad, die een integrerend deel uitmaakt van onderhavig bijzonder bestek. Werfpaneel Er dient geen werfpaneel opgesteld te worden. Werfkeet In afwijking van art van het type-bestek nr. VL100 moet er geen keet ter beschikking gesteld worden. Artikel 32 - Ter beschikking stellen van gronden of van lokalen De aannemer mag tijdens de uitvoering van de werken beschikken over de gronden/lokalen die aangeduid worden door de leidende ambtenaar ter plaatse. Artikel 37 - Dagboek van de werken De aannemer houdt een dagboek bij met vermelding van - uitgevoerde post - uitgevoerde werken - hoeveelheid - de werktijden - ingezet personeel - gebruikte machines De aannemer wordt erop gewezen dat er steeds aantekeningen moeten bijgehouden worden van alle werken die niet uitgevoerd worden tegen globale prijs. Artikel 38 - Verzekeringen Binnen de 15 kalenderdagen volgend op de betekening van goedkeuring legt de aannemer aan het Bestuur het bewijs over van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die aan derden kunnen overkomen. Artikel 42 - Wijziging aan de opdracht De overeen te komen eenheidsprijzen voor de bijkomende werken die niet voorzien zijn in het contract en die uitdrukkelijk bevolen worden per brief, ondertekend door de op pagina 1 vermelde persoon, zullen, op basis van te rechtvaardigen prijzen, vastgesteld worden rekening houdend met een marge van 15% of 10%

11 voor de algemene onkosten en winsten naargelang deze werken rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd of door een onderaannemer. Er is op deze prijzen geen herziening van toepassing, inzoverre deze prijzen niet afgeleid zijn van de eenheidsprijzen van de aanbesteding. Door zijn bieding aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de CMK-93. Kostenschaal aannemersmateriaal - zoals bepaald in de omzendbrief van 24/01/1995 (Belgisch Staatsblad van ) Art Voorlopige oplevering De definitieve en voorlopige opleveringen vallen samen. 11 DEEL II: TECHNISCHE BEPALINGEN Algemeen : ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN; Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: - het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de uitvoering van de eventueel nodige peilingen; - het eventueel nodige bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installatie; - alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering der werken. Dit betreft ondermeer: - 1. Het uitrusten van alle bedrijfsvoertuigen die werken of leveringen verrichten met een zichtveldverbeterend systeem: in toepassing van art e van het kb betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en overeenkomstig de Europese richtlijn 71/127/EEC zullen alle bedrijfsauto s die

12 werken of leveringen verrichten moeten uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem dat voldoet aan de bepalingen van het bijgevoegd artikel nr. 1 van dit bestek. Met bedrijfsauto s worden bedoeld de voertuigen en vrachtwagens van de hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken maar ook op de openbare weg rijden Het uitrusten van alle uitvoerende personeelsleden, met signaalkledij, die voldoet aan alle wettelijke bepalingen op het ogenblik dat zij op het openbaar domein werken. - het verzamelen, opladen en vervoer van alle afvalstoffen tussen de bouwplaats en eindbestemmingsplaatsen - het aanschaffen van een eventueel voorlopige stapelplaats voor het tijdelijk stockeren van afvalstoffen die afkomstig zijn van de uitvoering van de werken van dit bestek, in afwachting van het vervoer naar de eindbestemming. Het eventueel nodige inhuren van container(s) voor deze voorlopige stokkering is eveneens een aannemingslast. - De kosten verbonden aan de eindbestemming (stort, composteringsbedrijf, recyclagebedrijf. ) zijn eveneens een last van deze aanneming en worden verondersteld te zijn verrekend in de eenheidsprijzen. Specifieke voorwaarden - Behoudens de wijzigingen en aanvullingen die uitdrukkelijk vermeld zijn in de hiernavolgende technische bepalingen of in de beschrijvende opmeting(borderel) der posten, is het standaardbestek 250- versie 2.0 integraal van toepassing. De bij het SB 250 gevoegde standaardposten en codenummers zijn niet van toepassing. - Alle werken worden uitgevoerd met ruiming tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De ruimspecie is, tenzij uitdrukkelijk is bepaald in het bestek, eigendom van de aannemer. De ruiming omvat steeds alle afval (maaisel, takhout, scheersel, overtollige grond, bladeren en ander afval) afkomstig uit de werkzone. Alle kosten voor het verzamelen, het opladen en vervoeren buiten het domein Alden Biesen, samen met de stortkosten volgens de geldende regelgeving, zijn steeds begrepen in de posten van de werken die het beschouwde afval opleveren. - het opkuisen en verwijderen van alle afval dat tengevolge van de uitgevoerde werken terechtkomt op of het ruimen van afgevallen bladeren aan de werkzone palende boordstenen, greppels, verhardingen enz; zijn eveneens in de ruiming inbegrepen en wordt onmiddellijk en tenminste dagelijks uitgevoerd, in vordering bij de werken. De status van de Landcommanderij vereist een hoge graad van netheid en onderhoud. HOOFDSTUK III. MATERIALEN Dolomiet wordt aangevuld als volgt: de korrelgrootte van dolomiet is 0/5 volgens Rolgrind wordt aangevuld als volgt: het te leveren rolgrind is riviergrind met korrelmaat 4/ Fytofarmaceutische producten wordt aangevuld als volgt: de aannemer stelt de producten ter goedkeuring voor aan de leidende ambtenaar voor de bestrijding van witziekte, luizen en roest op rozen; voor de bestrijding van luizen, schurft en witziekte op peren; voor de bestrijding van luizen op de kuipplanten en andere vaste planten voorzover bestrijding nodig is. In de mate van het 12

13 mogelijke zal de bestrijding van luizen geschieden met biologische preparaten. Bij de keuze van de actieve stoffen dient de aannemer de producten derwijze te kiezen dat de geïntegreerde bestrijdingsmethode, die in de fruitteelt van toepassing is, wordt gevolgd. Het mengen van de producten is verplicht voorzover er geen contra-indicaties zijn. 61. Meststoffen: de verpakking van 50 kg vervalt. Nochtans dienen de voorgeschreven meststoffen geleverd te worden in originele gesloten verpakking. De te leveren organisch meststoffen bevatten als N-P-K eenheden en hebben minstens 30% organische stof. 62. Bodemverbeteringsmiddelen: het te leveren bodemverbeteringsmiddelen is groencompost volgens Graszoden: de te leveren graszoden zijn van het type speelgazon. 65. Materialen voor boomsteunen: voor de boomsteunen wordt onbehandeld hout gebruikt van acacia of van tamme kastanje. De boomsteunen hebben een lengte van minimum 2.00 meter en een diameter van minimum 10/12 cm bovenaan gemeten. De boomsteunen zijn gepunt aan de dichtste kant en gekruind aan de dunste kant. Er worden 3 boomsteunen per boom gebruikt. De boomsteunen staan loodrecht. Deze boomsteunen zijn verbonden door 2 x 3 gekloven latten van tamme kastanje of acacia. Deze gekloven halfronde latten zijn ± 10 cm breed aan de gekloven kant. De lengte wordt aangepast aan de afstand van de boomsteunen varieert volgens de afstand tussen de palen en bedraagt gemiddeld 80 centimeter. Deze dwarsverbindingen worden op 10 cm onder de top en op halve lengte van de palen dubbel vastgenageld met nagels van minstens 10 cm lengte. Deze dwarsverbindingen komen met hun kopse kanten tegen mekaar, zonodig wordt de lengte aangepast. Jonge bomen wordt met 3 boombanden tussen de palen opgespannen. De boombanden worden juist onder de horizontale latten met nagels van minstens 5 cm lengte en met een brede platte kop vastgenageld aan de palen. Voor de levering van materialen en planten die niet expliciet zijn voorzien in het bestek zijn de desbetreffende algemene voorschriften van hoofdstuk III van toepassing. Zij worden zonodig nader gespecificeerd bij het dienstbevel. HOOFDSTUK VI: VERHARDINGEN B.6. : vullen van voegen in bestaande kasseiverharding met gemodificeerde mortel wordt als volgt aangevuld en gewijzigd. De voegen worden tot op een diepte van 10 cm uitgeblazen. Voor het voegen wordt water op de bestrating gesproeid. De gemodificeerde mortel wordt ter plaatse bereid in een mengkuip. De voegen worden volledig gevuld. De overtollige mortel wordt verwijderd zodra de mortel in de voegen voldoende is opgestijfd. Nadien wordt de gevoegde kassei bestrating afgedekt met plastiekfolie gedurende minstens 2 weken teneinde uitdroging te verhinderen en de binding te bevorderen. De folie gefixeerd tegen wegwaaien en wel zodanig dat de doorgang voor bezoekers mogelijk blijft. Na 2 weken wordt de folie verwijderd en afgevoerd. Gemodificeerde mortel is een cementgebonden mortel waaraan tussen de 5 en 20% van de cementmassa polymeren (niet reactief hars) worden toegevoegd teneinde de kleef- en hechtsterkte van de verharde mortel te verbeteren : dolomietverhardingen wordt vervangen door het volgende: dolomiet 0/5 dient voor het effenen van oneffenheden en/of als bijkomende deklaag in de oranjerietuin, de tuin van de landcommanderij en in het voorhof. 13

14 De dikte wordt ter plaatse aangegeven. Na het aanbrengen van de te leveren dolomiet wordt het met de bestaande dolomiet opgekamd genivelleerd en opnieuw verdicht. Het verdichten gebeurd met een mechanische dammer of met een rol van minimum 150 kg per cm2. Na het aandammen of rollen ligt de dolomietoppervlak volkomen vlak en sluit zij aan op hetzelfde niveau van de verhardingen en inspectieputten. Het leveren en open spreiden van dolomiet wordt betaald op de post leveren en verwerken van dolomiet, terwijl het opkammen, egaliseren en verdichten wordt betaald op de post opkammen, nivelleren. van dolomietverhardingen. - Deze laatste post kan uitgevoerd worden zonder dat levering van dolomiet geschiedt. 14 HOOFDSTUK XI : GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD grondbewerkingen wordt als volgt aangevuld: het frezen van de grond, ten behoeve van een bloemenweide, bestaat uit het omwoelen tot op een diepte van 20 cm van de grond en het effenen volgens Dit terrein is gelegen achter het gasthof aan de ingang van de Landcommanderij Alden Biesen toepassen van fotofarmaceutische producten wordt aangevuld als volgt: de behandelingen met deze producten geschiedt, gelet op het openbaar karakter van de te onderhouden groene oppervlakten vroeg in de voormiddag, wanneer weinig bezoekers aanwezig zijn. De veiligheid van de bezoekers dient altijd gewaarborgd te zijn. de rozen en oranjerieplanten worden bij aantasting van insecten en schimmels behandeld met producten die worden voorgesteld door de aannemer en aanvaard door het bestuur; -de peren worden behandeld tegen schurft en insecten met producten die worden voorgesteld door de aannemer en aanvaard door het bestuur; -de behandeling geschiedt in onderling overleg met het bestuur en op dienstbevel; 1.4. verwerken van meststoffen wordt aangevuld als volgt: de voorgeschreven hoeveelheid organische meststof wordt gelijkmatig verspreid over de siergazon in de oranjerietuin, de beplantte oppervlakken van de oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur en de rozenperkjes op het neeren voorhof. Deze meststof wordt in maart uitgestrooid. De meststof MgO is bestemd voor alle kuip- en potplanten en wordt homogeen, volgens de inhoud van de kuipen en potten, verspreid in 1 beurten; de eerste beurt bij het buitenzetten rond 15 mei aanleg van grasmatten door bezoding wordt aangevuld als volgt: - de aanleg omvat het vooraf plaggen van de bestaande grasmat met eenzelfde dikte als de aan te brengen graszode; - het regelmatig verdelen en homogeen inwerken door frezen van groencompost a rato van 1 kg per vierkante meter; 4. Aanplanten van kruidachtige gewassen wordt aangevuld als volgt: - de aanplanting van Salvia purpurescens omvat eveneens het verwijderen van de bestaande aanplanting; het leveren, homogeen open spreiden van groencompost à rato van 1 kg per m2 voor de grondbewerking; - de bolgewassen worden op een diepte geplant zodat de gronddekking even groot is als de hoogte van de bol of knol.

15 het maaien van gras wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: - 1. siergazon in oranjerietuin: - de siergazonnetjes binnen de Franse tuin in de oranjerietuin wordt ingekort tot op een gelijkmatig hoogte van 2 à 3 cm. Hij wordt gemaaid met een messenkooimaaier en alle maaispecie wordt onmiddellijk na het maaien opgezogen, inclusief hetgeen op de belendende keien is terechtgekomen; - het uitharken van de siergazon in de oranjerietuin en van de gazons binnen de bebouwing, volgens 6.4., is inbegrepen in de post van het maaien en wordt 1 maal per jaar uitgevoerd in de maand april; - in het maaien van de siergazon in de oranjerietuin is het permanent verwijderen van dicotyle planten in de siergazon in de eenheidsprijs begrepen gazons binnen en in de onmiddellijke omgeving van het gebouwencomplex (25 beurten): het betreft volgende delen ( de oppervlakten zijn benaderend): - de gazons binnen het gebouwencomplex (± 4410 m2); - langs de straat (± 2620 m2); - langs de Maastrichterallee tot aan de weg naar het kerkhof (± 3639 m2); - de evenementenweide achter het gebouwencomplex, de leilindedreef en toegang tot het Engels Park en achterzijde van de gebouwen (± 6500 m m2) wordt aangevuld als volgt: - - het maaien gebeurt met onmiddellijke opzuiging of opraping, - - rond de hindernissen (paaltjes, bomen, muren enz) en de graskanten worden vooraf gemaaid met klein materieel, zodat deze maaispecie met de machinale maaibeurt kan geruimd worden; - - bij elke maaibeurt worden de bladeren die op de verhardingen, aansluitend aan de grasmatten, liggen, mee geruimd bij de maaibeurt, vooral, doch niet uitsluitend, de verharde zones van de Maastrichterallee, zoals de kasseiverharding en dolomietpaden de overige grasoppervlakten: het betreft de volgende delen (de oppervlakten zijn benaderend): - de bermen langs de Maastrichterallee tot aan het apostelhuis en de ligweide aan apostelhuis (± 5700 m2); - het Engels Park (± m2); - parking (± 1250 m2 en 9622 m2) wordt aangevuld als volgt: - het maaien gebeurt voor deze grasmatten volgens het mulchingprincipe, de maaimachines dienen aangepast te zijn aan deze techniek; - langs de Maastrichterallee worden tijdens het groeiseizoen de afgevallen bladeren op de paden en de kasseiverharding vooraf op de grazige delen geblazen en mee gemulcht; dit teneinde een verzorgd uitzicht na het maaien te verkrijgen; - rond de hindernissen (paaltjes, bomen, muur, enz.) en de graskanten wordt vooraf gemaaid met klein materieel, zodat deze maaispecie met de machinale maaibeurt mee kan worden gemulcht; - het maairitme is in principe om de 2 weken, waarbij de laatste 2 maaibeurten na het beëindigen van de bladval plaats heeft (november) waardoor de afgevallen bladeren mee worden verkleind. Ten dien einde worden de bladeren die op de wegen en verhardingen liggen juist voor het maaien op de grazige delen verzameld. - langs de Maastrichterallee komt een kwelzone voor van ongeveer 30 meter langs de linkerkant richting apostelhuis. Deze zone dient, van zodra zij niet meer bereidbaar is zonder spoorvorming, met aangepast gereedschap gemaaid te worden. in een afzonderlijke post wordt meerprijs voorzien in het ruimen van de maaispecie voor

16 16 een 3-tal beurten, hetzij over de totale oppervlakte, hetzij over een deel van de totale oppervlakte volgens de hierboven vermelde delen. Deze post met meerprijs wordt samen uitgevoerd met de maaiwerken zelf en zal op dienstbevel geschieden. 4. Maaien met opkuis van grasboorden 2 X per jaar. - de boord langs de Maastrichterallee met de belendende weide, de boorden rond de evenementenweide, de boorden van het grasveld in het Engels Park en de parkeerboorden in de grasparking worden 2 X per jaar gemaaid met opkuis van de maaispecie. De eerste maal in juni en de tweede maal in oktober. De maaispecie wordt onmiddellijk na het maaien verzameld en verwijderd. - de boorden worden uitgedrukt in lopende meter en zijn variabel van breedte gaande van 0.5 meter tot 1.5 meter; - de hoeveelheden zijn als volgt: - Maastrichterallee: 360 m, - Engels Park: 740 m; - evenementenweide + parking personeel: 294 m, - boorden nieuwe parking 400 m afranden van grasmatten wordt aangevuld als volgt: - de breedte bedraagt 5 cm vanaf de rand van de kassei- en dolomietverharding verharding; - de diepte onder de verharding bedraagt 2 cm; - het aantal meters 2 x afranden is als volgt verdeeld: - binnen gebouwencomplex: 647 m, - straatzijde: 212 m, - Maastrichterallee, thv van gebouwen: 830 m; - - het aantal meters 1 x afranden is als volgt verdeeld: - Maastrichterallee, richting apostelhuis: 2160 m, - parking: 400 m hakken van de grond tussen bosgoed, heesters en coniferen, en of 9.1. wieden van kruidachtige gewassen worden aangevuld en gewijzigd als volgt: 1. de oranjerietuin, tuin van de landcommandeur en perkjes binnen complex: - de onderhoudsbeurten zijn in principe wekelijks voorzien voor de oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur en de perkjes en beplantte bakken binnen het gebouwencomplex; - de beplantte oppervlakte wordt wekelijks oppervlakkig losgemaakt met een drietand, gelet op aanwezige bol- en knolgewassen in de oranjerietuin, zij mogen niet beschadigd worden; - op hetzelfde ogenblik wordt tussen haagplanten, vaste planten, heesters en rozen de ongewenste planten en ander afval verwijderd volgens 7.3. wieden van grond; - in de eenheidsprijs van het hakken en wieden is eveneens begrepen het verwijderen van de uitgebloeide bloeiwijze van de vaste planten in de oranjerietuin en tuin van de landcommandeur van de uitgebloeide bloemen van de rozen, uitgezonderd de Roos Alden Biesen; in de eenheidsprijs is eveneens voorzien het wekelijks verwijderen van bladeren en eventueel ander zwerfvuil in de oranjerietuin en de tuin van de landcommanderij; onmiddellijk na elke onderhoudsbeurt wordt de dolomietoppervlakten van oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur en binnen het neerhof gesleept met als eindresultaat dat de dolomietoppervlakten geëffend zijn en een zeer verzorgd uitzicht vertonen. Deze bewerking is eveneens voorzien bij de post 1 hakken en wieden. 2. Massieven bezoekersparking: het hakken en wieden geschiedt om de maand. 7.5 scheren van hagen en beplantingsmassieven wordt aangevuld als volgt: - de bol-, kegel- en speciale vormen vallen eveneens onder deze bepalingen; - het scheren van de Taxus- en Buxushagen, inbegrepen de massieven van Taxus aan de kerk en aan de ingang van het Engels Park, omvat steeds alle zijvlakken en het bovenvlak. Bij en

17 perceelsgrenzen wordt de haag slechts langs een kant geschoren en iets meer dan de helft van het bovenvlak. Hiervoor dient u zich te richten naar de richtlijnen van de leidende ambtenaar; - het scheren van de meidoornhagen wordt aangerekend volgens hun aslengte. Langs de parking zal een deel van de meidoornhaag langs de perceelsgrens slechts langs een zijde en de bovenzijde moeten geschoren worden. Bij het opmaken van de staat wordt voor dit deel slechts de helft van de aslengte in rekening gebracht. De eenheidsprijs van deze post (meidoornhagen) zal steeds de 2 zijvlakken en het bovenvlak omvatten; - het scheren gebeurt met de handschaar en/of elektrische of motorisch aangedreven haagscharen. De snijvlakken van de haagscharen dienen zeer scherp te zijn; - de afmetingen en vormen van hagen, bollen, kegels en massieven van Buxus en Taxus blijven behouden zoals zij nu voorkomen; de zijvlakken van de hagen zijn onderaan iets breder dan bovenaan; - de hagen dienen maatvast te worden geschoren. Voor het scheren van de Buxushagen worden maatvormen gebruikt teneinde rechte boven en zijvlakken bekomen en te behouden, met dezelfde hoogten en breedten zoals de nu bestaande of volgens de aanduidingen van de leidende ambtenaar; - de scheerfrequentie is 2 maal per jaar voor de Buxus- en Taxushagen, de speciale vormen in Buxus en Taxus, de klimplanten (Hedera ) in de loofgang en de bijzondere vormen van Hedera aan de brug, de Santolina-haagjes, een eerste maal in mei en een tweede maal in eind september; - de Hedera in de loofgang wordt vlak geschoren en verder geleid over de loofgang; - de Hedera-vormen worden kort geschoren met het behoud van de huidige figuren; - de Hydrangea petiolaris in de loofgang wordt in september geschoren; - in het scheren is eveneens het leiden en vasthechten van de klimplanten begrepen; - Bij het scheren van de 4 bijzondere vormen in de tuin van de landcommandeur worden de takken die zich in hagen en andere planten en op de bodem ontwikkelen verwijderd; -de Lavandula-massieven worden na de bloei vlak teruggeschoren ter hoogte van de Buxus-hagen. Einde maart, begin april worden de lavendelplanten tot op een hoogte van 15 a 20 cm boven het maaiveld teruggesnoeid; - de Salvia purpurescens-massieven worden na de zaadvorming tot op 10 cm hoogte vlak terug gesnoeid; - de crataegushagen rond de parking en voor de Hertenberg worden 2 maal geschoren. Een eerste maal begin juni en een tweede maal begin oktober; Deze hagen worden volgens hun huidige vorm geschoren, kleine oneffenheden worden bij het scheren uitgevlakt; Bij het scheren van deze crataegushagen is inbegrepen het maaien aan de voet van de hagen, het verwijderen van andere planten in de haag en het ruimen van maaisel en scheersel onmiddellijk na het scheren van de hagen snoeien van heesters wordt aangevuld als volgt: - de botanische rozen in de oranjerietuin worden na de bloei gesnoeid. De oude takken worden verwijderd tot aan de basis. De jonge takken en de nieuwe takken worden, zodra zij voldoende ontwikkeld zijn, regelmatig aangebonden aan de driepikkels en aan de constructie van de loofgang, het aanbinden gebeurt met een groene aanbinddraad; - de rozen Alden Biesen in de tuin van de Landcommandeur en de 2 rozen Alden Biesen in het voorhof worden in maart teruggesnoeid tot op ongeveer 20 cm boven het maaiveld. Na de eerste bloei worden bij deze rozensoort ongeveer eenderde tot de helft van de uitgebloeide takken weggenomen tot op ongeveer 20 cm boven het maaiveld. De rest blijkt als sierelement tot de snoei in maart behouden en wordt regelmatig aangebonden aan de voorziene inrichting; - de rozen Gravin d Ursel in de tuin van de Landcommandeur worden in maart teruggesnoeid tot op ongeveer 20 cm boven het maaiveld. Na de bloei worden de takken teruggezet tot op de eerstvolgende zijscheut. 17

18 - de 2 rozen aan de brug worden na de bloei ongeveer de helft van de uitgebloeide takken weggenomen. De laaghangende takken boven het water worden deels ingekort. De uiteinden en de lange takken in de roos worden aan de brugleuning aangebonden. Onmiddellijk na de bloei worden de uitgebloeide bloemen weggenomen. - de overige rozen in het neerhof worden in maart gesnoeid tot op 10 cm boven het maaiveld. Tijdens het groeiseizoen worden de uitgebloeide takken teruggesnoeid tot op een derde boven het maaiveld; deze laatste bewerking maakt deel uit van post 1 van de beschrijvende opmeting. - andere rozen worden volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar gesnoeid. - het permanent wegnemen van de wilde scheuten bij rozen is een last begrepen in post 1; - voor de snoei van de rozen zal de leidende ambtenaar de nodige instructies ter plaatse geven. - een aantal posten in het bijzonder bestek voorzien in snoeien en opbinden van rozen, de andere beschreven elementen zijn te vervat in post 1; 8.4 snoeien van bomen wordt aangevuld als volgt: - de Pyrus salicyfolia Pendula worden na de bloei teruggezet in bolvorm volgens de aanwijzingen van de leidende ambtenaar; - de oranjerieplanten in bakken worden in het najaar gesnoeid door uitdunning van de twijgen. In principe wordt ongeveer de helft van de jonge twijgen weggenomen in oktober, juist voor het vervoer naar de winterbergplaats, volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. In de lente bij het terugplaatsen uit de overwinteringplaats worden de oranjerieplanten gezuiverd van alle ziek en droog blad en van dorre takken; - de leiperen worden in maart gesnoeid door het wegnemen van de éénjarige twijgen tot aan de basis. De bloembotklusters worden in functie van de hoeveelheid bloembotten doorgeknipt volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. Tijdens de groeiperiode wordt regelmatig, een 5- tal beurten, de jonge twijgen tot op 8à10 cm teruggezet om de bloemclustering te bevorderen. - de lindebomen van de Maastrichterallée worden boven de kasseibestrating ongeveer ½ meter opgekruind tot op een vrije stamhoogte van 4 meter boven het maaiveld is bereikt, de takken die lager hangen dan 4 meter boven de kassei worden weggesnoeid tot aan de eerstvolgende tak; de takken boven de dolomietpaden wordt gesnoeid tot een vrije hoogte van 3.00 m gewaarborgd is in de winter, - de moeraseiken op de parkeerruimte worden opgekruind tot een vrije stam van 4 meter, de takken die lager hangen dan 4 meter worden verwijderd tot aan de eerstvolgende aanhechting; - de concurrenten van de harttak van de te snoeien linden en moeraseiken worden weggenomen, bij de lindebomen worden eveneens de waterloten op de gesteltakken weggesnoeid; - de wonden > 5 cm doormeter worden ingestreken met een erkend wondafdekkingsmiddel met fungicide werking, volgens 8.3 verzorgen van wonden aan stam, takken en wortels; - het snoeihout wordt verhakseld tot maximale grote van 5 cm; dit gehakselde snoeihout wordt gelijkmatig uitgespreid op de wandelpaden van het Engels Park, met een dikte van 5 cm. Het uitstrooien van gehakseld hout wordt telkens aansluitend aan de vorige aanvulling gedaan. De aandacht van de aannemer wordt er op gevestigd dat de paden van het Engels Park zijn alleen toegankelijk met lichte voertuigen zoals motoculteur met lichte aanhangwegen, kruiwagen ed.; in geen geval mag schade aan de paden of beplantingen optreden. Zowel het hakselen als het uitstrooien op de wandelpaden van het Engels Park zijn in de eenheidsprijs van het snoeien begrepen. 8.5 het wegnemen van waterloten en wortelopslag wordt aangevuld als volgt: 18

19 - de waterloten op de stam en de wortelopslag van de lindebomen op de Maastrichterallée worden vanaf juli weggenomen. - de waterloten op de stam en de wortelopslag van de leilinden in de leilindedreef worden vanaf juli weggenomen; - het snoeihout wordt verhakseld tot een maximale grote van 5 cm en mag op de wandelpaden van het Engels Park worden uitgestrooid met een laagdikte van maximum 5 cm en is in de eenheidsprijs van de post begrepen. 9.3 begieten van kruidachtige gewassen wordt vervangen door begieten van kuip- en potplanten: beschrijving: -de kuip- en potplaten worden met geschikt water dwz water dat geen stoffen bevat die de groei remmen, begoten -tijdens de wintermaanden worden zij om de 3 weken in de winterberging begoten zodanig dat de grond niet uitdroogt, à rato van 10 à 20 liter water per kuip; de kleine potten worden gegoten zodat de grond vochtig blijft gedurende 3 weken; bij elke gietbeurt worden de afgevallen bladeren verzameld en uit de overwinteringplaats worden verwijderd en wordt de windbescherming nagekeken op efficiëntie en zonodig hersteld. Dit is in de eenheidsprijs van het gieten inbegrepen. -in de zomermaanden worden zij naargelang de weersomstandigheden 2 à 3 maal begoten tot volledige verzadiging van de kluit. Aansluitingspunt aan de waterleiding is voorhanden, de aannemer zorgt voor het nodige gietmateriaal, zoals darm, emmers of dergelijke; -het gieten gebeurt op dienstbevel. 19 HOOFDSTUK XV : BIJGEVOEGDE ARTIKELS. Bijgevoegd artikel 1 : beschermen van kuipplanten tegen vorst: De kuipplanten die in de oranjerietuin buiten blijven staan worden in het najaar beschermd tegen het bevriezen van de wortelkluit. Rond de kuipen wordt isolatie in geëxtrudeerd polystyreen van 5 cm dikte aangebracht. Deze isolatieplaten worden aangebracht tot 5 cm boven de bovenkant van de bakken. Onderaan sluiten deze platen aan tot op de grond. Rondom worden rieten matten aangebracht zodanig dat het isolatiemateriaal volledig aan het zicht is onttrokken. Bovenaan in de bakken wordt een laag schors van 10 cm aangebracht ter bescherming tegen vorst. Het isolatiemateriaal wordt op een zodanige wijze vastgemaakt dat het niet door de wind kan worden losgerukt en zonder de kuipen of de bakken te beschadigen. In het voorjaar wordt het beschermingsmateriaal verwijderd en door de aannemer bewaard. Het leveren en aanbrengen van alle materialen is in de eenheidsprijs begrepen. Bijgevoegd artikel 2 : vervoer van en naar de overwinteringplaats De overwinteringplaats is voorlopig voorzien in de gebouwen van de afdeling Wegen Limburg, district Tongeren, Overhaemstraat 28 te Tongeren telefoon 012/ De aannemer zorgt voor het vervoer, het opladen en het afladen en het plaatsen van de 20 kuipplanten en enkele kleine potten. Het vervoer mag in een open laadbak geschieden op voorwaarde dat niet meer dat 40 km per uur wordt gereden. De aannemer richt zich naar de bevelen van het districtshoofd wat de schikking der kuipen betreft. Na de plaatsing plaatst de aannemer een scherm van PVC-folie langs 2 zijden van de kuipen ter bescherming van de planten tegen de invloed van koude wind bij het openstaan van de poorten.

20 Deze folie wordt bevestigd aan een eenvoudige houten constructie. Alle materialen zijn door de aannemer te leveren en in de eenheidsprijs ben deze post inbegrepen. Bijgevoegd artikel 3 : borstelen van de verharding van de parking en van de kasseiverharding binnen het gebouwencomplex en de kasseiverharding en dolomietverharding van de Maastrichterallée: Het borstelen heeft tot doel alle stof, vuil, zwerfvuil e.d. te verwijderen van de verharde oppervlakken. Bij het borstelen worden alle hoeken en kanten grondig zuiver gemaakt. Alle bijeen geborstelde specie wordt onmiddellijk en bij de vordering der werken verzameld en verwijderd. Aan het einde van elke werkdag wordt deze specie verwijderd. Zij wordt zij eigendom van de aannemer. Het borstelen geschiedt op dienstbevel. Het borstelen gebeurt met handgereedschap of volgens de voorschriften van het standaardbestek 250 versie 2.0, hoofdstuk XII Onderhouds- en herstellingswerken, punt 12 ruiming en reiniging van wegen en toebehoren, punt Bijgevoegd artikel 4 : verzamelen van afgevallen bladeren. Binnen de oranjerietuin en de tuin van de landcommandeur worden tegelijkertijd met het hakken en wieden eveneens de afgevallen bladeren verzameld en afgevoerd. Het is een permanente opdracht die inherent verbonden is aan deze post. Langs de kant van de Maastrichterallée ter hoogte van de gebouwen tot aan de weg naar het kerkhof en binnen het gebouwencomplex worden de afgevallen bladeren in 2 beurten in het najaar verzameld en buiten het domein afgevoerd. Een eerste maal bij de helft van de bladval, een tweede maal bij het einde van de bladval. Bijgevoegd artikel 5 : onkruidverdelging op de kassei-, dolomiet-, klinker- en grindverhardingen: De onkruidverdelging geschiedt door thermische verhitting van de onkruidvegetatie met een doelmatige officieel gekeurde infrarood apparatuur op gas. De normale werksnelheid hangt af van de weersomstandigheden en van de hoogte van het onkruid. De maximale werksnelheid zal niet meer bedragen dan 2 km per uur en is bijkomend afhankelijk van de ontwikkeling van het te doden gewas en van de weersomstandigheden. Na de behandeling zal de onkruidvegetatie tot en met het groeipunt zijn gedood. Indien binnen de veertien kalenderdagen na de behandeling hergroei van de te vernietigen vegetatie zich voordoet zal de aannemer onmiddellijk en op zijn kosten een her behandeling uitvoeren aan dezelfde voorwaarden. Het gebruik van deze apparatuur mag geen brandschade teweeg brengen aan hagen, beplantingen en bezaaiingen. Het kan nodig zijn de apparatuur bijkomend uit te rusten met een extra beschermplaat ten einde brandschade te veroorzaken. De betaling van de thermische onkruidbestrijding zal slechts na 14 kalenderdagen na de behandeling kunnen gebeuren. Bij de behandeling wordt geen schade aan de gewassen veroorzaakt. Op moeilijk te bereiken plaatsen mag worden behandeld met een contactherbicide, aangevuld met een herbicide tegen kiemend onkruid. De te gebruiken middelen worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd voor het gebruik. De infrarood behandeling geschiedt in functie van noodzaak en kan delen van de totale oppervlakte inhouden. De onkruidbehandeling geschiedt op dienstbevel. Het dienstbevel omschrijft de gedeelte van de verhardingen die moeten behandeld worden. In totaliteit worden over de ganse oppervlakte jaarlijks 3 beurten voorzien, sommige delen zullen meerdere behandelingen nodig hebben, andere delen minder. Bijgevoegd artikel 6 : zuiveren van de bloemenweide van uitgebloeide planten. Er worden enkele beurten voorzien. Per beurt worden de uitgebloeide dicotyle planten en overheersende hoge grassoorten met de hand uitgetrokken verzameld en verwijderd. Dit onderhoud gebeurt op dienstbevel. 20

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Kerkfabriek Sint-Laurentius Lot 01 behandelen dakspant van kerktoren tegen houtborende insecten. BESTEK NUMMER: 342-01. IN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: 10-001-GD-103-dak V.Z.W. HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST CAMPUS SINT-LUCAS

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BESTEK DEEL I ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK DEEL I ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING 359/ Bestek administratieve bepalingen BESTEK DEEL I ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING 359/ Bestek administratieve bepalingen 1 BESTEK NUMMER: 359/ IN OPDRACHT

Nadere informatie

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: V.L.8604.1.2 VZW SKB NEERPELT HELIBEL Sint-Hubertusstraat 3 3910 NEERPELT

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN Gemeente heusden-zolder - ** WINDEKIND KINDERDAGVERBLIJF VZW ** Nieuwstraat 100 3550 HEUSDEN ZOLDER ondernemingsnummer 0443437775 UITBREIDING

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG CKG KAPOENTJE VZW

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG CKG KAPOENTJE VZW ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG CKG KAPOENTJE VZW BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: AB1501/14-03 CKG Kapoentje vzw Patrick Blondé Brabantstraat 4 8400 Oostende tel: 059/255300

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN Gemeente hechtel-eksel- ** Begeleidingscentrum Sint Elisabeth VZW ** Sint Elisabethlaan 20 3990 PEER Bouw van een tehuis voor 20 niet werkenden

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Standaardbestek 250 versie 3.1. Bomen

Standaardbestek 250 versie 3.1. Bomen Standaardbestek 250 versie 3.1 Bomen Wat is standaardbestek 250 SB 250 versie 3.1 In voegen vanaf 1 mei 2015 Bestaat uit 14 hoofdstukken Vijf hoofdstukken behandelen bomen: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DEEL 1

BIJZONDER BESTEK DEEL 1 BIJZONDER BESTEK DEEL 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN V.Z.W. STEENWEG VAN GREMBERGEN 1 9200 DENDERMONDE UITBREIDEN VAN BESTAAND VORMINGSINSTITUUT

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING

IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING LOKALE POLITIE BRUGGE dienst Verkeersbelemmeringen voorbehouden aan de politie IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING voor het aanbrengen van VERKEERSTEKENS naar aanleiding van hetzij het uitvoeren

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

SECUNDAIRE AFDELING Stamnummer SGC 123761 email: directie@st-gabriel.be Verantwoordelijke inrichtende macht dhr ERIK MOSTAERT

SECUNDAIRE AFDELING Stamnummer SGC 123761 email: directie@st-gabriel.be Verantwoordelijke inrichtende macht dhr ERIK MOSTAERT St-Gabriëlcollege Lange Kroonstraat 72 2530 Boechout SANITAIR BLOK GRENZEND AAN BLOK A 17/10/2012 1 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: SUBSIDIERENDE OVERHEID:

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK I ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN HOOFDSTUK II ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN

BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK I ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN HOOFDSTUK II ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK I ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN HOOFDSTUK II ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN GEMEENTE SCHOTEN Provincie Antwerpen Verbertstraat 3,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

plaats: V.Z.W. Scholen, Onze Lieve Vrouw Presentatie.

plaats: V.Z.W. Scholen, Onze Lieve Vrouw Presentatie. OLVP Plezantstraat 135 9100 St-Niklaas 060701-Geschiktmakingswerken secretariaat Verkorte Procedure dd 29/05/06 pag 1 BESTEK NUMMER: 060701 146 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL:

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

STS 03.6 NATUURLEIEN. Eengemaakte technische specificaties

STS 03.6 NATUURLEIEN. Eengemaakte technische specificaties STS 03.6 NATUURLEIEN Eengemaakte technische specificaties Uitgave 2006 STS 03.6 NATUURLEIEN Eengemaakte technische specificaties Uitgave 2006 Deze voorschriften vervangen en annuleren STS 03.6 uitgave

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

Opdrachtgevend Bestuur : Gemeente Nevele Adres : C. Buyssestraat 15, 9850 Nevele Telefoon : 09/321 92 32 Fax : 09/321 92 16

Opdrachtgevend Bestuur : Gemeente Nevele Adres : C. Buyssestraat 15, 9850 Nevele Telefoon : 09/321 92 32 Fax : 09/321 92 16 Opdrachtgevend Bestuur : Gemeente Nevele Adres : C. Buyssestraat 15, 9850 Nevele Telefoon : 09/321 92 32 Fax : 09/321 92 16 Voorwerp van de opdracht: Gebouw : Kerk Sint-Laurentius Ligging : Poeseledorp,

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie