Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw"

Transcriptie

1 1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. Afdeling Gebouwen Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 - bus BRUSSEL Tel. : Telefax: Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt Tel.: Fax: Besteknummer 2006 / GV /OA / Li / 050 Opdracht voor aanneming van Wijze van gunning Werken Openbare aanbesteding Voorwerp van de opdracht: Domein Adres Werk : Bilzen, Alden Biesen : Kasteelstraat 6, te 3740 Rijkhoven-Bilzen : Groenonderhoud en onderhoud buiteninfrastructuur De opening van de offerteformulieren zal plaatsvinden op donderdag 27 april 2006 om uur, ten overstaan van de heer Ir. Staf Briers, diensthoofd van Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg, VACgebouw, Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij: Ir. Staf Briers, of Dhr. Jaak Smeets De documenten betreffende deze aannemingen liggen alle werkdagen van 10 tot 16 uur ter inzage op "Het Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen", Copernicusgebouw, Wetstraat Brussel - Rekening Tel.: (61-65). - Fax.: ; Enkel laatstgenoemd kantoor is belast met de verkoop van alle aanbestedingsdocumenten. Prijs van dit bestek met opmetingsstaten, een offerteformulier met samenvattende opmetingsstaat en plans: 8,00 EUR

2 2 DEEL I: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis van de offerte. 1.1 Opdrachtgevend bestuur - Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie optreedt de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht is belast is: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Afdeling Gebouwen - buitendienst Limburg. Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt. Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd. 1.2 Voorwerp en classificatie van de opdracht Deze opdracht heeft als voorwerp de werken, leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot, alsmede het onderhoud gedurende de waarborgtermijn voor: Domein Adres Werk : Bilzen, Alden Biesen : Kasteelstraat 6, te 3740 Rijkhoven - Bilzen : Groenonderhoud en onderhoud buiteninfrastructuur Uitvoeringstermijn: 1 jaar, tweemaal verlengbaar. Voorwerp van de opdracht. De opdracht omvat: groenonderhoud van de oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur, de gazons binnen en rond de gebouwen, de grasvelden van de Maastrichterallee en de parkeerruimten onderhoud van de verhardingen (kassei, klinkers, dolomiet, grind, ) snoeien van hagen. Beschrijving der werken: - hakken, wieden, onderhoud van planten - snoeien van hagen, leifruit en bijzondere groeivormen, ; - maaien en afsteken van gazons, grasvelden, - snoeien van hoogstambomen; - onderhoud van dolomiet-, kassei-, klinker- en grindverhardingen - plaatsen van boombescherming ed - ruimen van bladeren, vegen van verhardingen ed - het leveren van allerhande materialen. VOORAFGAANDE BELANGRIJKE NOTA

3 3 De werken waarop dit bijzonder bestek van toepassing is worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Waar in de tekst van de overeenkomst autoriteiten worden vernoemd die het toezicht en de leiding van de werken verzorgen, worden de overeenstemmende autoriteiten bedoeld die de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap uitoefenen. De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat de Landcommanderij een internationaal conferentiecentrum is, waarbij het om veiligheidsredenen nodig kan zijn de onderhoudswerken tijdelijk te onderbreken of om bepaalde posten om netheidsredenen dringend uit te voeren binnen de 24 uur na telefonisch dienstbevel. Zo veel als mogelijk wordt de aannemer op voorhand op de hoogte gebracht van de data met bijzondere activiteiten waarbij het onderhoud volkomen in orde dient te zijn. De aannemer houdt hiermee rekening in zijn prijsopgave en mag hiervoor tijdens de uitvoering van het contract geen meerprijs aanrekenen. Tijdens de wettelijke vakantieperioden zal de aannemer de meest noodzakelijke werken uitvoeren aan het normale onderhoudsritme, werken zoals gieten, hakken en wieden, gazons maaien en eventueel verdelgen van insecten en schimmels. Hernieuwing soortgelijk contract. De aanbestedende overheid overweegt een onderhoudscontract af te sluiten voor 3 jaar. Nochtans slaat onderhavig contract op een termijn van 1 onderhoudsjaar. Dit onderhoudsjaar gaat normaliter in op 1 juli 2006, tenzij de aanbestedingsprocedure niet tijdig wordt afgerond. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor dit te verlengen voor een nieuwe periode van 1 onderhoudsjaar, mits een aangetekend schrijven, uitgaande van de aanbestedende overheid, gericht aan de aannemer, 1 maand voor het beëindigen van het contract. De verlenging kan tweemaal gebeuren. De aannemer kan eventuele verlenging van het contract weigeren, op voorwaarde dat hij dit per aangetekend schrijven, kenbaar maakt aan het bestuur, ten laatste vijf maanden voor het einde van het lopende contract. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor het laatste onderhoudscontract, eenzijdig, met ten hoogste drie maanden te verlengen. De aannemer is er toe gehouden het in deze periode normaliter uit te voeren onderhoud binnen de in het bijzonder bestek voorgeschreven termijnen en aan de eenheidsprijzen van zijn offerte uit te voeren. 1.3 Gunningswijze en opening van de offertes De gunning van deze opdracht geschiedt bij wijze van openbare aanbesteding De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting op de datum en het uur vermeld op bladzijde 1 (titelblad). De plaats van opening is: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Afdeling Gebouwen - buitendienst Limburg. Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt.

4 4 1.4 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - KB van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - KB van 26 september 1996 (Belgisch Staatsblad van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten (AAV) voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. 1.6 Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken Afwijkingen op de algemene aannemingsvoorwaarden (KB 26/9/1996 art. 3 1) De bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan dit bestek afwijkt, zijn de artikelen: - Art. 5: bedrag van de borgtocht - Art. 13: prijsherziening - Art. 15: betaling werken - Art. 20: straffen 2. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996 Artikel 16 tot en met artikel 20 - de kwalitatieve selectie 1) Vereiste erkenning Voor deze werken is er een erkenning vereist. De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zijn gerangschikt in de categorie G ondercategorie G3. Het Bestuur is van oordeel dat zij tot klasse 1 behoren. De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat pagina 3 en 4 van het offerteformulier enkel moeten ingevuld worden wanneer het bedrag van de offerte hoger ligt dan de in artikel 1 van het KB van bepaalde grensbedragen. 2) Vereiste registratie De aannemer dient geregistreerd te zijn. Artikel 83 - Verwijzingen (Schrappen wat niet van toepassing is.)

5 5 Op de huidige opdracht zijn volgende documenten van toepassing: a de volgende typebestekken en voorschriften: - type-bestek nr. VL100 van 2002: aannemingen van bouwwerken, algemene contractuele administratieve bepalingen - type-bestek nr. 104: aanneming van bouwkundige werken, technische voorschriften - type-bestek nr. 250: wegenbouw - ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) - AREI (Algemeen reglement betreffende de Elektrische Installaties) - NBN (Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie) - Dienstorder LI 94/80 van 12/07/ Betonwerken - Deel betonkwaliteit - Aflevering 4.1. deel 2 van Bescherming van de ferro-metalen tegen corrosie - Prestatienormen - De Europese normen, de ISO-normen en de Butgb-goedkeuringen indien hiernaar verwezen wordt. - de wet van 11 juli 1969 ( BS van 17/07/1969 ) betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; - het KB van 7/01/1998 ( BS van 11/06/1998 ) betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten en de latere wijzigingen, ( gewijzigd bij het KB van 20/01/1986 ( BS van 25/03/1986 ) en van 7/03/1990 ( BS van 1/05/1990 ). - het KB van (BS van ) en (B.S. van ) betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen en de latere wijzigingen en aanvullingen. Het MB van (BS ) betreffende tijdelijke maatregelen voor het inbrengen en het bestrijden van bacterievuur te voorkomen (Erwinia amylovora); - het KB van betreffende het bewaren, verkopen en gebruiken van bestrijdingsmiddelen en fotofarmaceutische producten en alle later wijzigingen en aanvullingen. gewijzigd door het KB van , , , en ; - Decreet van 2 juli 1981 betreffende voorkoming en beheer van de afvalstoffen en alle latere bijvoegsels (BS ); - Besluit van tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (Vlarea). - Het Besluit van de Vlaamse Executieve van betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen. (BS van ) - Dienstorder LI 94/112 betreffende "Uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein". - Dienstorder LIN 199/47 betreffende de toepassing van het bodemsaneringsdecreet b de wet van (BS ) betreffende de regeling van de erkenning van aannemers, het KB van en het MB van c alle latere aanvullingen op deze verwijzingen geldig op datum van bekendmaking. d de bepalingen van dit bijzonder bestek. e KB van 25/01/01 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

6 6 f De wet van 4/08/1996 ( BS van 19/09/1996 ) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Verkoop van de documenten De documenten, waarvan sprake in dit bestek, kunnen aangekocht worden op volgende adressen: - Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg Brussel: De wetten en besluiten inzake Overheidsopdrachten, Erkenning van de aannemers en andere, zoals vermeld in type-bestek nr. VL Kantoor voor inzage en verkoop van bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat Brussel - Rekeningnummer tel.: Fax: De type-bestekken (met uitzondering van het typebestek VL100 van 2002), de Eengemaakte Technische Specificaties (S.T.S.) en andere verwijzingsdocumenten en reglementen. - Typebestek VL100 van 2002 is gratis te verkrijgen na aanvraag per brief of fax bij de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 - bus 9, 1000 Brussel tel.: fax: Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan Brussel: De NBN-Normen. Artikel 86 - Wijze van prijsbepaling Deze opdracht vormt een opdracht tegen prijslijst Het is verboden de vermoedelijke hoeveelheden te wijzigen, tenzij het gaat om een duidelijke materiële vergissing. Artikel 89 - Opmaken van de offerte Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat worden opgemaakt op de bij het bestek behorende formulieren. Elk offerteformulier of samenvattende opmetingsstaat, die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van volstrekte nietigheid op ieder van de documenten moet vermelden: "Ik, ondergetekende,...,verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) bij het bestek verstrekte offerteformulier (1) of samenvattende opmetingsstaat (1), en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden (2), met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig art.96 par. 2 van het KB van en die, samen met de eventuele leemten, in een nota bij de offerte worden verantwoord." (1) schrappen wat niet van toepassing is. (2) de navolgende bijzin schrappen wanneer het afwijkend document enkel betrekking heeft op de offerte sensu stricto.

7 7 De varianten waarvan de indiening is toegestaan mogen op vrije formulieren worden gesteld, waarop dan verplicht alle algemene inlichtingen moeten worden overgenomen, gevraagd door het bij dit bestek behorende offerteformulier. Artikel 90 - Bij te voegen bescheiden Alle bescheiden en nota s die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding: Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden. Naast de bescheiden die volgens dit en andere artikels bij de offerte moeten worden gevoegd, dienen ook volgende bescheiden te zijn bijgevoegd: - attest RSZ (voorlaatste kwartaal) - registratiebewijs - bewijs van erkenning - een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen Artikel Prijsopgave 1: Het bedrag van de BTW maakt het voorwerp uit van een speciale post na de opmetingstaat. 2: De prijzen in de offerte worden opgegeven in euro. De bedragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eurocent, waarbij 0,0050 afgerond wordt naar 0,01.. Artikel Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het opdrachtgevend bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Artikel Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers In afwijking van artikel 116 van het K.B. van wordt de termijn van 60 kalenderdagen gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte, voor deze opdracht op 120 kalenderdagen gebracht. 3. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 Artikel 4 - Betalingsmodaliteiten De betaling gebeurt met maandelijkse afkortingen. De staten der uitgevoerde werken slaan op maandelijkse perioden, die vervallen op de datum van elke maand, die overeenstemt met de datum bepaald in het dienstbevel tot aanvang der werken. * Het departement Algemene Zaken en Financiën afdeling Gebouwen, staat in voor de betalingen.

8 8 4. DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 Artikel 1 - Leiding en toezicht Deze werken worden uitgevoerd onder leiding van de ambtenaar bij de Afdeling Gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Algemene Zaken en Financiën - Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. Als er in de contractuele documenten spraak is van het Bestuur, dient hieronder de voormelde administratie verstaan te worden. Artikel 4 1, 3 De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de werken. Artikel 5 - Borgtocht Het bewijs van storting van de borgtocht moet gestuurd worden aan het adres van de heer ir. S. Briers, diensthoofd, Afdeling Gebouwen, VAC-gebouw, Koningin Astridlaan 50, Bus 7, 3500 Hasselt. Art Nazicht van producten Alle te gebruiken materialen worden vooraf ter nazicht aangeboden. Art Voorafgaande technische keuring Al het aangevoerde plantgoed dient voor het planten ter goedkeuring aangeboden te worden Artikel 13 - Prijsherziening In toepassing van de voorschriften van artikel van het type-bestek nr. VL100 van 2002 wordt de prijsherziening als volgt berekend: Voor aannemingen van werken waarvan de gestelde uitvoeringstermijn minstens 60 (zestig) werkdagen bedraagt en het totale inschrijvingsbedrag gelijk is aan of hoger dan EUR worden aan de parameters de volgende contractuele waarden toegekend: a = 0,65 b = 0,10 c = 0,25 Voor de toepassing van de formule worden de werken geacht te behoren tot de categorie D. Artikel 15 - Betaling van de werken De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering met gedetailleerde staten van de werken in zes exemplaren over te leggen per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De staten worden gericht aan: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur Afdeling Gebouwen - Buitendienst Limburg ( VAC-gebouw ) Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt. Voor aanneming van bouwwerken worden in afwijking van het type-bestek VL100 van 2002 de aangevoerde en niet definitief verwerkte materialen niet in aanmerking genomen voor de termijnbetalingen. Als begindatum van de termijn binnen dewelke de betalingen geschieden, geldt de datum van ontvangstbewijs of de tweede dag na de datum van de aangetekende zending.

9 Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten. Artikel 17 - Teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering Elke aanvraag tot kwijtschelding van boeten moet bij een ter post aangetekend schrijven aan het Bestuur gezonden worden. De postdatum van het aangetekend schrijven geldt als datum van de aanvraag. Artikel 18 - Rechtsvorderingen Elke rechtsvordering van de aannemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geschil. Artikel Straffen 1) De enige straf wordt bepaald op 0,07 % van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van 25 EUR; de dagelijkse straf op 0,02 % per kalenderdag met een minimum van 13 EUR/kalenderdag. 2) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als - de inbreuk is gepleegd - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven vastgesteld. Deze afwijking van de AAV wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende aannemer mogelijk is. Artikel 27 - Keuring Voorafgaande technische keuring De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricatie door een door het Bestuur erkende onpartijdige instelling worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische goedkeuring. Het Bestuur behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel tot het geheel of een gedeelte van de opleveringsproeven over te gaan. De resultaten van deze proeven kunnen medegedeeld worden aan het organisme belast met het toekennen van het merk BENOR of met de kwaliteitscontrole voor het desbetreffend product. Wanneer door de aannemer zogenoemd gelijkwaardige maar niet gekeurde producten voorgesteld worden, dan mogen deze producten niet verwerkt worden vooraleer de leidende ambtenaar door middel van een volledige partijkeuring deze gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. De resultaten van alle proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating mag gegeven worden tot verwerken. Alle kosten voor de proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd gelijkwaardige producten zoals hierboven bepaald zijn volledig ten laste van de aannemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden en ongeacht de positieve uitslag ervan. 9 Artikel 28 - Bevel tot uitvoering en leiding van de werken De werken moeten volledig beëindigd zijn binnen een termijn van 1 kalenderjaar.

10 10 De aannemer legt een maandelijks onderhoudsschema ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar voor. De opdrachtgever kan bevelen meerdere werken gelijktijdig uit te voeren zonder dat deze aanleiding geven tot termijnverlenging of prijswijziging. Andere aannemingen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden op de bouwplaats. Artikel 30 - Algemene organisatie van de bouwplaats De aandacht van de inschrijvers wordt bijzonder gevestigd op het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst van en (B.S. van en ), gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiëne. De aannemer dient aan de leidende ambtenaar een inrichtingsplan van de bouwplaats ter goedkeuring over te leggen. Is van toepassing op onderhavige aanneming, de omzendbrief nummer van , met betrekking tot het in toepassing stellen van de Praktische Leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installatie tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage, zijnde genoemde leidraad, die een integrerend deel uitmaakt van onderhavig bijzonder bestek. Werfpaneel Er dient geen werfpaneel opgesteld te worden. Werfkeet In afwijking van art van het type-bestek nr. VL100 moet er geen keet ter beschikking gesteld worden. Artikel 32 - Ter beschikking stellen van gronden of van lokalen De aannemer mag tijdens de uitvoering van de werken beschikken over de gronden/lokalen die aangeduid worden door de leidende ambtenaar ter plaatse. Artikel 37 - Dagboek van de werken De aannemer houdt een dagboek bij met vermelding van - uitgevoerde post - uitgevoerde werken - hoeveelheid - de werktijden - ingezet personeel - gebruikte machines De aannemer wordt erop gewezen dat er steeds aantekeningen moeten bijgehouden worden van alle werken die niet uitgevoerd worden tegen globale prijs. Artikel 38 - Verzekeringen Binnen de 15 kalenderdagen volgend op de betekening van goedkeuring legt de aannemer aan het Bestuur het bewijs over van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die aan derden kunnen overkomen. Artikel 42 - Wijziging aan de opdracht De overeen te komen eenheidsprijzen voor de bijkomende werken die niet voorzien zijn in het contract en die uitdrukkelijk bevolen worden per brief, ondertekend door de op pagina 1 vermelde persoon, zullen, op basis van te rechtvaardigen prijzen, vastgesteld worden rekening houdend met een marge van 15% of 10%

11 voor de algemene onkosten en winsten naargelang deze werken rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd of door een onderaannemer. Er is op deze prijzen geen herziening van toepassing, inzoverre deze prijzen niet afgeleid zijn van de eenheidsprijzen van de aanbesteding. Door zijn bieding aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de CMK-93. Kostenschaal aannemersmateriaal - zoals bepaald in de omzendbrief van 24/01/1995 (Belgisch Staatsblad van ) Art Voorlopige oplevering De definitieve en voorlopige opleveringen vallen samen. 11 DEEL II: TECHNISCHE BEPALINGEN Algemeen : ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN; Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: - het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de uitvoering van de eventueel nodige peilingen; - het eventueel nodige bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installatie; - alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering der werken. Dit betreft ondermeer: - 1. Het uitrusten van alle bedrijfsvoertuigen die werken of leveringen verrichten met een zichtveldverbeterend systeem: in toepassing van art e van het kb betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en overeenkomstig de Europese richtlijn 71/127/EEC zullen alle bedrijfsauto s die

12 werken of leveringen verrichten moeten uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem dat voldoet aan de bepalingen van het bijgevoegd artikel nr. 1 van dit bestek. Met bedrijfsauto s worden bedoeld de voertuigen en vrachtwagens van de hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken maar ook op de openbare weg rijden Het uitrusten van alle uitvoerende personeelsleden, met signaalkledij, die voldoet aan alle wettelijke bepalingen op het ogenblik dat zij op het openbaar domein werken. - het verzamelen, opladen en vervoer van alle afvalstoffen tussen de bouwplaats en eindbestemmingsplaatsen - het aanschaffen van een eventueel voorlopige stapelplaats voor het tijdelijk stockeren van afvalstoffen die afkomstig zijn van de uitvoering van de werken van dit bestek, in afwachting van het vervoer naar de eindbestemming. Het eventueel nodige inhuren van container(s) voor deze voorlopige stokkering is eveneens een aannemingslast. - De kosten verbonden aan de eindbestemming (stort, composteringsbedrijf, recyclagebedrijf. ) zijn eveneens een last van deze aanneming en worden verondersteld te zijn verrekend in de eenheidsprijzen. Specifieke voorwaarden - Behoudens de wijzigingen en aanvullingen die uitdrukkelijk vermeld zijn in de hiernavolgende technische bepalingen of in de beschrijvende opmeting(borderel) der posten, is het standaardbestek 250- versie 2.0 integraal van toepassing. De bij het SB 250 gevoegde standaardposten en codenummers zijn niet van toepassing. - Alle werken worden uitgevoerd met ruiming tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De ruimspecie is, tenzij uitdrukkelijk is bepaald in het bestek, eigendom van de aannemer. De ruiming omvat steeds alle afval (maaisel, takhout, scheersel, overtollige grond, bladeren en ander afval) afkomstig uit de werkzone. Alle kosten voor het verzamelen, het opladen en vervoeren buiten het domein Alden Biesen, samen met de stortkosten volgens de geldende regelgeving, zijn steeds begrepen in de posten van de werken die het beschouwde afval opleveren. - het opkuisen en verwijderen van alle afval dat tengevolge van de uitgevoerde werken terechtkomt op of het ruimen van afgevallen bladeren aan de werkzone palende boordstenen, greppels, verhardingen enz; zijn eveneens in de ruiming inbegrepen en wordt onmiddellijk en tenminste dagelijks uitgevoerd, in vordering bij de werken. De status van de Landcommanderij vereist een hoge graad van netheid en onderhoud. HOOFDSTUK III. MATERIALEN Dolomiet wordt aangevuld als volgt: de korrelgrootte van dolomiet is 0/5 volgens Rolgrind wordt aangevuld als volgt: het te leveren rolgrind is riviergrind met korrelmaat 4/ Fytofarmaceutische producten wordt aangevuld als volgt: de aannemer stelt de producten ter goedkeuring voor aan de leidende ambtenaar voor de bestrijding van witziekte, luizen en roest op rozen; voor de bestrijding van luizen, schurft en witziekte op peren; voor de bestrijding van luizen op de kuipplanten en andere vaste planten voorzover bestrijding nodig is. In de mate van het 12

13 mogelijke zal de bestrijding van luizen geschieden met biologische preparaten. Bij de keuze van de actieve stoffen dient de aannemer de producten derwijze te kiezen dat de geïntegreerde bestrijdingsmethode, die in de fruitteelt van toepassing is, wordt gevolgd. Het mengen van de producten is verplicht voorzover er geen contra-indicaties zijn. 61. Meststoffen: de verpakking van 50 kg vervalt. Nochtans dienen de voorgeschreven meststoffen geleverd te worden in originele gesloten verpakking. De te leveren organisch meststoffen bevatten als N-P-K eenheden en hebben minstens 30% organische stof. 62. Bodemverbeteringsmiddelen: het te leveren bodemverbeteringsmiddelen is groencompost volgens Graszoden: de te leveren graszoden zijn van het type speelgazon. 65. Materialen voor boomsteunen: voor de boomsteunen wordt onbehandeld hout gebruikt van acacia of van tamme kastanje. De boomsteunen hebben een lengte van minimum 2.00 meter en een diameter van minimum 10/12 cm bovenaan gemeten. De boomsteunen zijn gepunt aan de dichtste kant en gekruind aan de dunste kant. Er worden 3 boomsteunen per boom gebruikt. De boomsteunen staan loodrecht. Deze boomsteunen zijn verbonden door 2 x 3 gekloven latten van tamme kastanje of acacia. Deze gekloven halfronde latten zijn ± 10 cm breed aan de gekloven kant. De lengte wordt aangepast aan de afstand van de boomsteunen varieert volgens de afstand tussen de palen en bedraagt gemiddeld 80 centimeter. Deze dwarsverbindingen worden op 10 cm onder de top en op halve lengte van de palen dubbel vastgenageld met nagels van minstens 10 cm lengte. Deze dwarsverbindingen komen met hun kopse kanten tegen mekaar, zonodig wordt de lengte aangepast. Jonge bomen wordt met 3 boombanden tussen de palen opgespannen. De boombanden worden juist onder de horizontale latten met nagels van minstens 5 cm lengte en met een brede platte kop vastgenageld aan de palen. Voor de levering van materialen en planten die niet expliciet zijn voorzien in het bestek zijn de desbetreffende algemene voorschriften van hoofdstuk III van toepassing. Zij worden zonodig nader gespecificeerd bij het dienstbevel. HOOFDSTUK VI: VERHARDINGEN B.6. : vullen van voegen in bestaande kasseiverharding met gemodificeerde mortel wordt als volgt aangevuld en gewijzigd. De voegen worden tot op een diepte van 10 cm uitgeblazen. Voor het voegen wordt water op de bestrating gesproeid. De gemodificeerde mortel wordt ter plaatse bereid in een mengkuip. De voegen worden volledig gevuld. De overtollige mortel wordt verwijderd zodra de mortel in de voegen voldoende is opgestijfd. Nadien wordt de gevoegde kassei bestrating afgedekt met plastiekfolie gedurende minstens 2 weken teneinde uitdroging te verhinderen en de binding te bevorderen. De folie gefixeerd tegen wegwaaien en wel zodanig dat de doorgang voor bezoekers mogelijk blijft. Na 2 weken wordt de folie verwijderd en afgevoerd. Gemodificeerde mortel is een cementgebonden mortel waaraan tussen de 5 en 20% van de cementmassa polymeren (niet reactief hars) worden toegevoegd teneinde de kleef- en hechtsterkte van de verharde mortel te verbeteren : dolomietverhardingen wordt vervangen door het volgende: dolomiet 0/5 dient voor het effenen van oneffenheden en/of als bijkomende deklaag in de oranjerietuin, de tuin van de landcommanderij en in het voorhof. 13

14 De dikte wordt ter plaatse aangegeven. Na het aanbrengen van de te leveren dolomiet wordt het met de bestaande dolomiet opgekamd genivelleerd en opnieuw verdicht. Het verdichten gebeurd met een mechanische dammer of met een rol van minimum 150 kg per cm2. Na het aandammen of rollen ligt de dolomietoppervlak volkomen vlak en sluit zij aan op hetzelfde niveau van de verhardingen en inspectieputten. Het leveren en open spreiden van dolomiet wordt betaald op de post leveren en verwerken van dolomiet, terwijl het opkammen, egaliseren en verdichten wordt betaald op de post opkammen, nivelleren. van dolomietverhardingen. - Deze laatste post kan uitgevoerd worden zonder dat levering van dolomiet geschiedt. 14 HOOFDSTUK XI : GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD grondbewerkingen wordt als volgt aangevuld: het frezen van de grond, ten behoeve van een bloemenweide, bestaat uit het omwoelen tot op een diepte van 20 cm van de grond en het effenen volgens Dit terrein is gelegen achter het gasthof aan de ingang van de Landcommanderij Alden Biesen toepassen van fotofarmaceutische producten wordt aangevuld als volgt: de behandelingen met deze producten geschiedt, gelet op het openbaar karakter van de te onderhouden groene oppervlakten vroeg in de voormiddag, wanneer weinig bezoekers aanwezig zijn. De veiligheid van de bezoekers dient altijd gewaarborgd te zijn. de rozen en oranjerieplanten worden bij aantasting van insecten en schimmels behandeld met producten die worden voorgesteld door de aannemer en aanvaard door het bestuur; -de peren worden behandeld tegen schurft en insecten met producten die worden voorgesteld door de aannemer en aanvaard door het bestuur; -de behandeling geschiedt in onderling overleg met het bestuur en op dienstbevel; 1.4. verwerken van meststoffen wordt aangevuld als volgt: de voorgeschreven hoeveelheid organische meststof wordt gelijkmatig verspreid over de siergazon in de oranjerietuin, de beplantte oppervlakken van de oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur en de rozenperkjes op het neeren voorhof. Deze meststof wordt in maart uitgestrooid. De meststof MgO is bestemd voor alle kuip- en potplanten en wordt homogeen, volgens de inhoud van de kuipen en potten, verspreid in 1 beurten; de eerste beurt bij het buitenzetten rond 15 mei aanleg van grasmatten door bezoding wordt aangevuld als volgt: - de aanleg omvat het vooraf plaggen van de bestaande grasmat met eenzelfde dikte als de aan te brengen graszode; - het regelmatig verdelen en homogeen inwerken door frezen van groencompost a rato van 1 kg per vierkante meter; 4. Aanplanten van kruidachtige gewassen wordt aangevuld als volgt: - de aanplanting van Salvia purpurescens omvat eveneens het verwijderen van de bestaande aanplanting; het leveren, homogeen open spreiden van groencompost à rato van 1 kg per m2 voor de grondbewerking; - de bolgewassen worden op een diepte geplant zodat de gronddekking even groot is als de hoogte van de bol of knol.

15 het maaien van gras wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: - 1. siergazon in oranjerietuin: - de siergazonnetjes binnen de Franse tuin in de oranjerietuin wordt ingekort tot op een gelijkmatig hoogte van 2 à 3 cm. Hij wordt gemaaid met een messenkooimaaier en alle maaispecie wordt onmiddellijk na het maaien opgezogen, inclusief hetgeen op de belendende keien is terechtgekomen; - het uitharken van de siergazon in de oranjerietuin en van de gazons binnen de bebouwing, volgens 6.4., is inbegrepen in de post van het maaien en wordt 1 maal per jaar uitgevoerd in de maand april; - in het maaien van de siergazon in de oranjerietuin is het permanent verwijderen van dicotyle planten in de siergazon in de eenheidsprijs begrepen gazons binnen en in de onmiddellijke omgeving van het gebouwencomplex (25 beurten): het betreft volgende delen ( de oppervlakten zijn benaderend): - de gazons binnen het gebouwencomplex (± 4410 m2); - langs de straat (± 2620 m2); - langs de Maastrichterallee tot aan de weg naar het kerkhof (± 3639 m2); - de evenementenweide achter het gebouwencomplex, de leilindedreef en toegang tot het Engels Park en achterzijde van de gebouwen (± 6500 m m2) wordt aangevuld als volgt: - - het maaien gebeurt met onmiddellijke opzuiging of opraping, - - rond de hindernissen (paaltjes, bomen, muren enz) en de graskanten worden vooraf gemaaid met klein materieel, zodat deze maaispecie met de machinale maaibeurt kan geruimd worden; - - bij elke maaibeurt worden de bladeren die op de verhardingen, aansluitend aan de grasmatten, liggen, mee geruimd bij de maaibeurt, vooral, doch niet uitsluitend, de verharde zones van de Maastrichterallee, zoals de kasseiverharding en dolomietpaden de overige grasoppervlakten: het betreft de volgende delen (de oppervlakten zijn benaderend): - de bermen langs de Maastrichterallee tot aan het apostelhuis en de ligweide aan apostelhuis (± 5700 m2); - het Engels Park (± m2); - parking (± 1250 m2 en 9622 m2) wordt aangevuld als volgt: - het maaien gebeurt voor deze grasmatten volgens het mulchingprincipe, de maaimachines dienen aangepast te zijn aan deze techniek; - langs de Maastrichterallee worden tijdens het groeiseizoen de afgevallen bladeren op de paden en de kasseiverharding vooraf op de grazige delen geblazen en mee gemulcht; dit teneinde een verzorgd uitzicht na het maaien te verkrijgen; - rond de hindernissen (paaltjes, bomen, muur, enz.) en de graskanten wordt vooraf gemaaid met klein materieel, zodat deze maaispecie met de machinale maaibeurt mee kan worden gemulcht; - het maairitme is in principe om de 2 weken, waarbij de laatste 2 maaibeurten na het beëindigen van de bladval plaats heeft (november) waardoor de afgevallen bladeren mee worden verkleind. Ten dien einde worden de bladeren die op de wegen en verhardingen liggen juist voor het maaien op de grazige delen verzameld. - langs de Maastrichterallee komt een kwelzone voor van ongeveer 30 meter langs de linkerkant richting apostelhuis. Deze zone dient, van zodra zij niet meer bereidbaar is zonder spoorvorming, met aangepast gereedschap gemaaid te worden. in een afzonderlijke post wordt meerprijs voorzien in het ruimen van de maaispecie voor

16 16 een 3-tal beurten, hetzij over de totale oppervlakte, hetzij over een deel van de totale oppervlakte volgens de hierboven vermelde delen. Deze post met meerprijs wordt samen uitgevoerd met de maaiwerken zelf en zal op dienstbevel geschieden. 4. Maaien met opkuis van grasboorden 2 X per jaar. - de boord langs de Maastrichterallee met de belendende weide, de boorden rond de evenementenweide, de boorden van het grasveld in het Engels Park en de parkeerboorden in de grasparking worden 2 X per jaar gemaaid met opkuis van de maaispecie. De eerste maal in juni en de tweede maal in oktober. De maaispecie wordt onmiddellijk na het maaien verzameld en verwijderd. - de boorden worden uitgedrukt in lopende meter en zijn variabel van breedte gaande van 0.5 meter tot 1.5 meter; - de hoeveelheden zijn als volgt: - Maastrichterallee: 360 m, - Engels Park: 740 m; - evenementenweide + parking personeel: 294 m, - boorden nieuwe parking 400 m afranden van grasmatten wordt aangevuld als volgt: - de breedte bedraagt 5 cm vanaf de rand van de kassei- en dolomietverharding verharding; - de diepte onder de verharding bedraagt 2 cm; - het aantal meters 2 x afranden is als volgt verdeeld: - binnen gebouwencomplex: 647 m, - straatzijde: 212 m, - Maastrichterallee, thv van gebouwen: 830 m; - - het aantal meters 1 x afranden is als volgt verdeeld: - Maastrichterallee, richting apostelhuis: 2160 m, - parking: 400 m hakken van de grond tussen bosgoed, heesters en coniferen, en of 9.1. wieden van kruidachtige gewassen worden aangevuld en gewijzigd als volgt: 1. de oranjerietuin, tuin van de landcommandeur en perkjes binnen complex: - de onderhoudsbeurten zijn in principe wekelijks voorzien voor de oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur en de perkjes en beplantte bakken binnen het gebouwencomplex; - de beplantte oppervlakte wordt wekelijks oppervlakkig losgemaakt met een drietand, gelet op aanwezige bol- en knolgewassen in de oranjerietuin, zij mogen niet beschadigd worden; - op hetzelfde ogenblik wordt tussen haagplanten, vaste planten, heesters en rozen de ongewenste planten en ander afval verwijderd volgens 7.3. wieden van grond; - in de eenheidsprijs van het hakken en wieden is eveneens begrepen het verwijderen van de uitgebloeide bloeiwijze van de vaste planten in de oranjerietuin en tuin van de landcommandeur van de uitgebloeide bloemen van de rozen, uitgezonderd de Roos Alden Biesen; in de eenheidsprijs is eveneens voorzien het wekelijks verwijderen van bladeren en eventueel ander zwerfvuil in de oranjerietuin en de tuin van de landcommanderij; onmiddellijk na elke onderhoudsbeurt wordt de dolomietoppervlakten van oranjerietuin, de tuin van de landcommandeur en binnen het neerhof gesleept met als eindresultaat dat de dolomietoppervlakten geëffend zijn en een zeer verzorgd uitzicht vertonen. Deze bewerking is eveneens voorzien bij de post 1 hakken en wieden. 2. Massieven bezoekersparking: het hakken en wieden geschiedt om de maand. 7.5 scheren van hagen en beplantingsmassieven wordt aangevuld als volgt: - de bol-, kegel- en speciale vormen vallen eveneens onder deze bepalingen; - het scheren van de Taxus- en Buxushagen, inbegrepen de massieven van Taxus aan de kerk en aan de ingang van het Engels Park, omvat steeds alle zijvlakken en het bovenvlak. Bij en

17 perceelsgrenzen wordt de haag slechts langs een kant geschoren en iets meer dan de helft van het bovenvlak. Hiervoor dient u zich te richten naar de richtlijnen van de leidende ambtenaar; - het scheren van de meidoornhagen wordt aangerekend volgens hun aslengte. Langs de parking zal een deel van de meidoornhaag langs de perceelsgrens slechts langs een zijde en de bovenzijde moeten geschoren worden. Bij het opmaken van de staat wordt voor dit deel slechts de helft van de aslengte in rekening gebracht. De eenheidsprijs van deze post (meidoornhagen) zal steeds de 2 zijvlakken en het bovenvlak omvatten; - het scheren gebeurt met de handschaar en/of elektrische of motorisch aangedreven haagscharen. De snijvlakken van de haagscharen dienen zeer scherp te zijn; - de afmetingen en vormen van hagen, bollen, kegels en massieven van Buxus en Taxus blijven behouden zoals zij nu voorkomen; de zijvlakken van de hagen zijn onderaan iets breder dan bovenaan; - de hagen dienen maatvast te worden geschoren. Voor het scheren van de Buxushagen worden maatvormen gebruikt teneinde rechte boven en zijvlakken bekomen en te behouden, met dezelfde hoogten en breedten zoals de nu bestaande of volgens de aanduidingen van de leidende ambtenaar; - de scheerfrequentie is 2 maal per jaar voor de Buxus- en Taxushagen, de speciale vormen in Buxus en Taxus, de klimplanten (Hedera ) in de loofgang en de bijzondere vormen van Hedera aan de brug, de Santolina-haagjes, een eerste maal in mei en een tweede maal in eind september; - de Hedera in de loofgang wordt vlak geschoren en verder geleid over de loofgang; - de Hedera-vormen worden kort geschoren met het behoud van de huidige figuren; - de Hydrangea petiolaris in de loofgang wordt in september geschoren; - in het scheren is eveneens het leiden en vasthechten van de klimplanten begrepen; - Bij het scheren van de 4 bijzondere vormen in de tuin van de landcommandeur worden de takken die zich in hagen en andere planten en op de bodem ontwikkelen verwijderd; -de Lavandula-massieven worden na de bloei vlak teruggeschoren ter hoogte van de Buxus-hagen. Einde maart, begin april worden de lavendelplanten tot op een hoogte van 15 a 20 cm boven het maaiveld teruggesnoeid; - de Salvia purpurescens-massieven worden na de zaadvorming tot op 10 cm hoogte vlak terug gesnoeid; - de crataegushagen rond de parking en voor de Hertenberg worden 2 maal geschoren. Een eerste maal begin juni en een tweede maal begin oktober; Deze hagen worden volgens hun huidige vorm geschoren, kleine oneffenheden worden bij het scheren uitgevlakt; Bij het scheren van deze crataegushagen is inbegrepen het maaien aan de voet van de hagen, het verwijderen van andere planten in de haag en het ruimen van maaisel en scheersel onmiddellijk na het scheren van de hagen snoeien van heesters wordt aangevuld als volgt: - de botanische rozen in de oranjerietuin worden na de bloei gesnoeid. De oude takken worden verwijderd tot aan de basis. De jonge takken en de nieuwe takken worden, zodra zij voldoende ontwikkeld zijn, regelmatig aangebonden aan de driepikkels en aan de constructie van de loofgang, het aanbinden gebeurt met een groene aanbinddraad; - de rozen Alden Biesen in de tuin van de Landcommandeur en de 2 rozen Alden Biesen in het voorhof worden in maart teruggesnoeid tot op ongeveer 20 cm boven het maaiveld. Na de eerste bloei worden bij deze rozensoort ongeveer eenderde tot de helft van de uitgebloeide takken weggenomen tot op ongeveer 20 cm boven het maaiveld. De rest blijkt als sierelement tot de snoei in maart behouden en wordt regelmatig aangebonden aan de voorziene inrichting; - de rozen Gravin d Ursel in de tuin van de Landcommandeur worden in maart teruggesnoeid tot op ongeveer 20 cm boven het maaiveld. Na de bloei worden de takken teruggezet tot op de eerstvolgende zijscheut. 17

18 - de 2 rozen aan de brug worden na de bloei ongeveer de helft van de uitgebloeide takken weggenomen. De laaghangende takken boven het water worden deels ingekort. De uiteinden en de lange takken in de roos worden aan de brugleuning aangebonden. Onmiddellijk na de bloei worden de uitgebloeide bloemen weggenomen. - de overige rozen in het neerhof worden in maart gesnoeid tot op 10 cm boven het maaiveld. Tijdens het groeiseizoen worden de uitgebloeide takken teruggesnoeid tot op een derde boven het maaiveld; deze laatste bewerking maakt deel uit van post 1 van de beschrijvende opmeting. - andere rozen worden volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar gesnoeid. - het permanent wegnemen van de wilde scheuten bij rozen is een last begrepen in post 1; - voor de snoei van de rozen zal de leidende ambtenaar de nodige instructies ter plaatse geven. - een aantal posten in het bijzonder bestek voorzien in snoeien en opbinden van rozen, de andere beschreven elementen zijn te vervat in post 1; 8.4 snoeien van bomen wordt aangevuld als volgt: - de Pyrus salicyfolia Pendula worden na de bloei teruggezet in bolvorm volgens de aanwijzingen van de leidende ambtenaar; - de oranjerieplanten in bakken worden in het najaar gesnoeid door uitdunning van de twijgen. In principe wordt ongeveer de helft van de jonge twijgen weggenomen in oktober, juist voor het vervoer naar de winterbergplaats, volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. In de lente bij het terugplaatsen uit de overwinteringplaats worden de oranjerieplanten gezuiverd van alle ziek en droog blad en van dorre takken; - de leiperen worden in maart gesnoeid door het wegnemen van de éénjarige twijgen tot aan de basis. De bloembotklusters worden in functie van de hoeveelheid bloembotten doorgeknipt volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. Tijdens de groeiperiode wordt regelmatig, een 5- tal beurten, de jonge twijgen tot op 8à10 cm teruggezet om de bloemclustering te bevorderen. - de lindebomen van de Maastrichterallée worden boven de kasseibestrating ongeveer ½ meter opgekruind tot op een vrije stamhoogte van 4 meter boven het maaiveld is bereikt, de takken die lager hangen dan 4 meter boven de kassei worden weggesnoeid tot aan de eerstvolgende tak; de takken boven de dolomietpaden wordt gesnoeid tot een vrije hoogte van 3.00 m gewaarborgd is in de winter, - de moeraseiken op de parkeerruimte worden opgekruind tot een vrije stam van 4 meter, de takken die lager hangen dan 4 meter worden verwijderd tot aan de eerstvolgende aanhechting; - de concurrenten van de harttak van de te snoeien linden en moeraseiken worden weggenomen, bij de lindebomen worden eveneens de waterloten op de gesteltakken weggesnoeid; - de wonden > 5 cm doormeter worden ingestreken met een erkend wondafdekkingsmiddel met fungicide werking, volgens 8.3 verzorgen van wonden aan stam, takken en wortels; - het snoeihout wordt verhakseld tot maximale grote van 5 cm; dit gehakselde snoeihout wordt gelijkmatig uitgespreid op de wandelpaden van het Engels Park, met een dikte van 5 cm. Het uitstrooien van gehakseld hout wordt telkens aansluitend aan de vorige aanvulling gedaan. De aandacht van de aannemer wordt er op gevestigd dat de paden van het Engels Park zijn alleen toegankelijk met lichte voertuigen zoals motoculteur met lichte aanhangwegen, kruiwagen ed.; in geen geval mag schade aan de paden of beplantingen optreden. Zowel het hakselen als het uitstrooien op de wandelpaden van het Engels Park zijn in de eenheidsprijs van het snoeien begrepen. 8.5 het wegnemen van waterloten en wortelopslag wordt aangevuld als volgt: 18

19 - de waterloten op de stam en de wortelopslag van de lindebomen op de Maastrichterallée worden vanaf juli weggenomen. - de waterloten op de stam en de wortelopslag van de leilinden in de leilindedreef worden vanaf juli weggenomen; - het snoeihout wordt verhakseld tot een maximale grote van 5 cm en mag op de wandelpaden van het Engels Park worden uitgestrooid met een laagdikte van maximum 5 cm en is in de eenheidsprijs van de post begrepen. 9.3 begieten van kruidachtige gewassen wordt vervangen door begieten van kuip- en potplanten: beschrijving: -de kuip- en potplaten worden met geschikt water dwz water dat geen stoffen bevat die de groei remmen, begoten -tijdens de wintermaanden worden zij om de 3 weken in de winterberging begoten zodanig dat de grond niet uitdroogt, à rato van 10 à 20 liter water per kuip; de kleine potten worden gegoten zodat de grond vochtig blijft gedurende 3 weken; bij elke gietbeurt worden de afgevallen bladeren verzameld en uit de overwinteringplaats worden verwijderd en wordt de windbescherming nagekeken op efficiëntie en zonodig hersteld. Dit is in de eenheidsprijs van het gieten inbegrepen. -in de zomermaanden worden zij naargelang de weersomstandigheden 2 à 3 maal begoten tot volledige verzadiging van de kluit. Aansluitingspunt aan de waterleiding is voorhanden, de aannemer zorgt voor het nodige gietmateriaal, zoals darm, emmers of dergelijke; -het gieten gebeurt op dienstbevel. 19 HOOFDSTUK XV : BIJGEVOEGDE ARTIKELS. Bijgevoegd artikel 1 : beschermen van kuipplanten tegen vorst: De kuipplanten die in de oranjerietuin buiten blijven staan worden in het najaar beschermd tegen het bevriezen van de wortelkluit. Rond de kuipen wordt isolatie in geëxtrudeerd polystyreen van 5 cm dikte aangebracht. Deze isolatieplaten worden aangebracht tot 5 cm boven de bovenkant van de bakken. Onderaan sluiten deze platen aan tot op de grond. Rondom worden rieten matten aangebracht zodanig dat het isolatiemateriaal volledig aan het zicht is onttrokken. Bovenaan in de bakken wordt een laag schors van 10 cm aangebracht ter bescherming tegen vorst. Het isolatiemateriaal wordt op een zodanige wijze vastgemaakt dat het niet door de wind kan worden losgerukt en zonder de kuipen of de bakken te beschadigen. In het voorjaar wordt het beschermingsmateriaal verwijderd en door de aannemer bewaard. Het leveren en aanbrengen van alle materialen is in de eenheidsprijs begrepen. Bijgevoegd artikel 2 : vervoer van en naar de overwinteringplaats De overwinteringplaats is voorlopig voorzien in de gebouwen van de afdeling Wegen Limburg, district Tongeren, Overhaemstraat 28 te Tongeren telefoon 012/ De aannemer zorgt voor het vervoer, het opladen en het afladen en het plaatsen van de 20 kuipplanten en enkele kleine potten. Het vervoer mag in een open laadbak geschieden op voorwaarde dat niet meer dat 40 km per uur wordt gereden. De aannemer richt zich naar de bevelen van het districtshoofd wat de schikking der kuipen betreft. Na de plaatsing plaatst de aannemer een scherm van PVC-folie langs 2 zijden van de kuipen ter bescherming van de planten tegen de invloed van koude wind bij het openstaan van de poorten.

20 Deze folie wordt bevestigd aan een eenvoudige houten constructie. Alle materialen zijn door de aannemer te leveren en in de eenheidsprijs ben deze post inbegrepen. Bijgevoegd artikel 3 : borstelen van de verharding van de parking en van de kasseiverharding binnen het gebouwencomplex en de kasseiverharding en dolomietverharding van de Maastrichterallée: Het borstelen heeft tot doel alle stof, vuil, zwerfvuil e.d. te verwijderen van de verharde oppervlakken. Bij het borstelen worden alle hoeken en kanten grondig zuiver gemaakt. Alle bijeen geborstelde specie wordt onmiddellijk en bij de vordering der werken verzameld en verwijderd. Aan het einde van elke werkdag wordt deze specie verwijderd. Zij wordt zij eigendom van de aannemer. Het borstelen geschiedt op dienstbevel. Het borstelen gebeurt met handgereedschap of volgens de voorschriften van het standaardbestek 250 versie 2.0, hoofdstuk XII Onderhouds- en herstellingswerken, punt 12 ruiming en reiniging van wegen en toebehoren, punt Bijgevoegd artikel 4 : verzamelen van afgevallen bladeren. Binnen de oranjerietuin en de tuin van de landcommandeur worden tegelijkertijd met het hakken en wieden eveneens de afgevallen bladeren verzameld en afgevoerd. Het is een permanente opdracht die inherent verbonden is aan deze post. Langs de kant van de Maastrichterallée ter hoogte van de gebouwen tot aan de weg naar het kerkhof en binnen het gebouwencomplex worden de afgevallen bladeren in 2 beurten in het najaar verzameld en buiten het domein afgevoerd. Een eerste maal bij de helft van de bladval, een tweede maal bij het einde van de bladval. Bijgevoegd artikel 5 : onkruidverdelging op de kassei-, dolomiet-, klinker- en grindverhardingen: De onkruidverdelging geschiedt door thermische verhitting van de onkruidvegetatie met een doelmatige officieel gekeurde infrarood apparatuur op gas. De normale werksnelheid hangt af van de weersomstandigheden en van de hoogte van het onkruid. De maximale werksnelheid zal niet meer bedragen dan 2 km per uur en is bijkomend afhankelijk van de ontwikkeling van het te doden gewas en van de weersomstandigheden. Na de behandeling zal de onkruidvegetatie tot en met het groeipunt zijn gedood. Indien binnen de veertien kalenderdagen na de behandeling hergroei van de te vernietigen vegetatie zich voordoet zal de aannemer onmiddellijk en op zijn kosten een her behandeling uitvoeren aan dezelfde voorwaarden. Het gebruik van deze apparatuur mag geen brandschade teweeg brengen aan hagen, beplantingen en bezaaiingen. Het kan nodig zijn de apparatuur bijkomend uit te rusten met een extra beschermplaat ten einde brandschade te veroorzaken. De betaling van de thermische onkruidbestrijding zal slechts na 14 kalenderdagen na de behandeling kunnen gebeuren. Bij de behandeling wordt geen schade aan de gewassen veroorzaakt. Op moeilijk te bereiken plaatsen mag worden behandeld met een contactherbicide, aangevuld met een herbicide tegen kiemend onkruid. De te gebruiken middelen worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd voor het gebruik. De infrarood behandeling geschiedt in functie van noodzaak en kan delen van de totale oppervlakte inhouden. De onkruidbehandeling geschiedt op dienstbevel. Het dienstbevel omschrijft de gedeelte van de verhardingen die moeten behandeld worden. In totaliteit worden over de ganse oppervlakte jaarlijks 3 beurten voorzien, sommige delen zullen meerdere behandelingen nodig hebben, andere delen minder. Bijgevoegd artikel 6 : zuiveren van de bloemenweide van uitgebloeide planten. Er worden enkele beurten voorzien. Per beurt worden de uitgebloeide dicotyle planten en overheersende hoge grassoorten met de hand uitgetrokken verzameld en verwijderd. Dit onderhoud gebeurt op dienstbevel. 20

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

TYPEBESTEK 101 van 1978

TYPEBESTEK 101 van 1978 MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN BESTUUR VOOR ELEKTRICITEIT EN ELEKTROMECHANICA TYPEBESTEK 101 van 1978 geldende als vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische installaties

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie