ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;"

Transcriptie

1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet. Artikel 1 De 07-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2015 betreffende het MINISTERIE VAN FINANCIEN wordt vastgesteld alsvolgt: DIRECTORAAT FINANCIEN TITEL I: Apparaatskosten bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële Kosten Subsidie en Bijdragen Aanschaffingen 200 Totaal Apparaatskosten

2 TITEL II: Beleidsprogramma s bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 101 Automatisering Bureau Staatsschuld CLAD Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding Rentes en aflossingen Bijdrage tot stimulering van ontwikkelings projekten Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds Capaciteitsopbouw Beveiliging Bijdrage aan IDCS Staatsparticipatie i/d Goudindustrie Instelling v/h Nationale Woningbouwfonds Totaal beleidsprogramma's TITEL III: Middelenbegroting bedragen x SRD Code Ontvangsten Bedrag Niet Belasting Middelen Dividend Winst CBvS Totaal Niet belasting Middelen Leningen IDB, lening Overige ontvangen leningen Totaal Leningen Totaal middelen

3 DIRECTORAAT BELASTINGEN TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 100 Automatisering Fiscale Controle Binnenland Capaciteitsopbouw Beveiliging kantoorgebouwen Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving Modernisering/verzelfstandiging van de belastingorganisatie Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen Aanschaf kantoorgebouwen Totaal beleidsprogramma's

4 TITEL III: Middelenbegroting Bedragen x SRD Code Directe Belastingen Bedrag Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting) Vermogensbelasting Huurwaarde Belasting Loterijbelasting Dividendbelasting Casino belasting Totaal Directe Belastingen Indirecte Belastingen Invoerrechten Statistiekrechten Omzetbelasting Uitvoerrecht op hout Accijns op Alcohol vrije dranken Accijns op Gedistilleerd Accijns op Bier Accijns op Rooktabak en Sigaretten Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen Belasting op Publieke Vermakelijkheden Totaal Indirecte Belastingen Totaal Belastingmiddelen Niet Belastingmiddelen AOV Premie Consentrecht Ontvangsten inzake uitvoer aluinaarde en bauxite Ontvangsten inzake in en doorvoer van goederen Entrepotgelden Diverse Niet Belasting Ontvangsten Fiscale boeten vervolgingsgelden etc Royalties Totaal Niet Belastingen Leningen IDB Totaal Leningen Totaal middelenbegroting

5 DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING. TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort 10 Personeelskosten Materieele kosten Aanschaffingen 29 Totaal TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel 100 ABS Activiteiten in het kader van Sociaal Economische Ontwikkelingen Donorcoordinatie 500 Totaal Beleidsprogramma s

6 TITEL III: Middelenbegroting Bedragen x SRD Code Ontvangsten Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -diensten 100 Totaal Nie t Belasting Middele n 100 Totaal Midde le nbe groting 100 Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 2. Zij treedt in werking op 1 januari De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet. Gegeven te Paramaribo, 2014 DESIRÉ D. BOUTERSE 6

7 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 7-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN. MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Het Ministerie van Financiën zal het beleid, dat gericht is op het bereiken van een macroeconomisch evenwicht en duurzame economische groei, continueren in Daarbij zal het budgettair beleid een cruciale rol spelen in het effectief en efficiënt benutten van de beschikbare financieringsmiddelen teneinde de beleidsdoelen die in het begrotingsjaar 2015 zijn opgenomen, te kunnen realiseren. Het budgettair beleid zal afgestemd moeten zijn op het monetair beleid, alsook het beleid aangaande de reële sector en de betalingsbalans. Een juiste macro-economische planning heeft namelijk een gunstige impact op het overheidsfinanciële besluitvormingsproces en zal op de middel- tot lange termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan de tot standkoming van een stabiele economie en voortzetting daarvan. Het Ministerie van Financiën zal ervoor waken dat de positie van de staatsfinanciën in balans gehouden wordt door enerzijds een effectieve en efficiente inning van de staatsinkomsten te garanderen en anderzijds een beheersbare uitgavenbeleid uit te voeren. In het begrotingsjaar 2015 zullen diverse beleidsmaatregelen worden genomen om het welvaartsniveau van de totale samenleving te verbeteren. De prioriteitsgebieden die reeds geïdentificeerd zijn zoals gezondheidszorg, onderwijs, woningbouw, infrastructuur, Sociale Zekerheidsstelsel en ontwikkelin gvan de productiesectoren, alsook andere voor het predikaat van prioriteitsbeleidsgebieden in aanmerking komende sectoren zullen verder invulling geven aan de realisatie van de beleidsdoelen. Het Ministerie van Financiën heeft binnen haar taakstelling de verantwoordelijkheid voor het beheer en toezicht van de staatsfinanciën. In het kader van het project Beheer en toezicht van de staatsfinanciën vond de launching van het nieuw te implementeren geïntegreerd financieel management informatie systeem, genaamd Integrated Financial Management Information System (IFMIS) van Freebalance in februari 2014 plaats. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor een betere registratie van en inzicht in de financiële administratie van de overheid. Aangezien het IFMIS gebaseerd is op de Charts of Account (Rekeningenstelsel) zal dit systeem verder de mogelijkheid bieden om de begrotings- en de financiële verantwoording conform internationaal boekhoudkundige standaarden (IPSAS) uit te voeren. De begeleiding van en toezicht op het begrotingsproces wordt hierdoor verbeterd. 7

8 Macro-economisch kader De economische vooruitzichten zien er gunstig uit. Voor 2014 is de geschatte economische groei op het niveau van circa 4.5%, terwijl de geschatte inflatie (jaargemiddelde) circa3.8% zal zijn. De voorgenomen investeringen in diverse sectoren zoals de mijnbouwsector, zullen een positieve impact hebben op de inkomsten van de Staat en zullen ook meer werkgelegenheid creëren. Tabel 1. Enkele macro-economische indicatoren Macro-economische indicatoren Projectie Projectie BBP (nom) in mln SRD , , , ,0 BBP per capita (USD) 9.321, , , ,2 in % Reële BBP (econ. groei) 3,9 4,3 4,4 6,1 Inflatie (dec-dec) 4,4 0,6 4,7 3,7 Inflatie (gemiddeld) 5,0 1,9 3,8 3,6 Bron: Ministerie van Financiën/Planbureau/SDMO Gelet op de geschatte economische groei van 4.5%, zal naar verwachting de inflatie geleidelijk aan verminderen en een positief effect hebben op de koopkracht. Het monetair beleid is gericht op voornamelijk een stabiele wisselkoers, het beteugelen van de inflatie en het handhaven van het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid. De wisselkoers is zowel in 2013 als in het eerste halfjaar van 2014 stabiel gebleven (SRD 3.35 voor USD 1). In 2013 namen de bestedingen vanuit de overheid toe, hetgeen resulteerde in een tekort van de overheidsfinanciën dat gefinancierd werd middels opname van binnenlandse en buitenlandse leningen. Niettemin bleven de buitenlandse en binnenlandse schuldposities van de overheid binnen het leningenplafond en is in vergelijking met de schuldratio s in de regio, gemiddeld lager. Conform de wet op de Staatsschuld is het leningenplafond voor de binnenlandse en de buitenlandse leningen respectievelijk 25% van het BBP om 35% van het BBP. In overeenstemming met de beleidsdoelstellingen in 2015 is het noodzakelijk om het begrotingstekort te beperken tot het internationaal aanvaardbaar niveau mede door het continueren van een prudent budgettair- en monetair beleid. Dit zal de internationale kredietwaardigheid van ons land op een beter niveau brengen. 8

9 Fiscaal beleid In het Ontwikkelingsplan , de regeringsverklaring en de jaarrede van de President van de Republiek Suriname Z.E. D.D. Bouterse is met nadruk aangegeven dat het noodzakelijk is dat de hervorming van de belastingwetgeving en de belastingadministratie plaatsvindt. De Belastingdienst is continu bezig te werken aan het bijstellen van de huidige wetgeving, welke op sommige onderdelen verouderd is, aan te passen. In 2015 zullen enkele belangrijke wetswijzigingen worden doorgevoerd in de Inkomstenbelasting en de Loonbelasting (korte termijn reparaties). De wijzigingen voor 2015 hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen ter versterking van de koopkracht en wijzigingen van fiscaal technische aard. In 2015 zal gestadig verder gewerkt worden aan de verdere hervorming van de belastingorganisatie, hetgeen op termijn zal resulteren in een zelfstandig bestuursorgaan met een sterk verbeterde efficiëntie en effectiviteit. De verbetering van de service naar het publiek toe zal in 2015 manifest moeten zijn door het operationeel worden van de afdeling Customers Service en de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem ten behoeve van de binnenlandse heffing. Belastingverdragen. In de komende jaren zullen met daartoe in aanmerking komende staten belastingverdragen worden gesloten. De redenen hiertoe zijn onder andere: - Het streven om internationale dubbele belasting te voorkomen. - De noodzaak om belastinginformatie uit te wisselen teneinde belastingontduiking tegen te gaan. - Het streven een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gunstig investeringsklimaat. In 2013 is het verdrag tussen Suriname en Indonesië in werking getreden. Het streven is er op gericht om in het jaar 2015 tenminste één nieuw belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting toe te voegen aan ons verdragennetwerk. De creatie van een stafafdeling Internationale Betrekkingen op het directoraat Belastingen zal bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen. Automatisering In 2015 zal de implementatie van het nieuw Douanesysteem Asycuda World een feit zijn. Dit systeem is van groot belang voor de Douanedienst vanwege de modernisering die het met zich meebrengt voor douane procedures. Er zal eveneens een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuw IT- systeem voor de totale Belastingdienst. Deze investering moet resulteren in een efficiëntere heffing en inning van de belastingen. Tevens zal dit IT- systeem een handvat zijn voor managers om waar nodig tijdig in te grijpen en om de Minister van Financiën bij te staan met betrouwbare bestuurlijke informatie. 9

10 Ontwikkelingsfinanciering Het beleid in 2015 zal evenals in 2014 gericht zijn op een effectieve benutting van de beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten. Ter verruiming van de beschikbare financieringsmiddelen zullen er mogelijkheden worden geschapen om de Staatsinkomsten te verhogen en het aanboren van diverse financieringsbronnen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden via beschikbare internationale, regionale instituten en organen. Ten behoeve hiervan is het proces, om de aanvullende bijdrage van de internationale ontwikkelingspartners in kaart te brengen en centraal te coördineren reeds ingezet en wordt dit gecontinueerd in Dit donorcoordinatiesysteem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. De coördinatie van de samenwerking met de ontwikkelingspartners die de ontwikkelingsfinanciering ondersteunen, is gebaseerd op de principes van equal en economische diplomatie. Tevens zullen ter vergroting van de beschikbaarheid aan formele middelen, besparingen opgevoerd worden. 10

11 DIRECTORAAT FINANCIEN TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop Personeelskosten 15,557 15,146 14,208 14,634 15,073 15,525 15, Materiële kosten 22,947 25,942 34,000 35,700 37,485 39,359 41, Subsidies en bijdragen Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten 39,047 42,288 48,958 51,044 53,279 55,616 58,062 Toelichting De personeelskosten zijn in 2015 geraamd voor SRD ,- waarvan alleen voor lonen en salarissen SRD ,- is uitgetrokken. Het personeelsbestand van het ministerie van Financiën is momenteel 433. In 2015 zullen er 41 personeelsleden jubileren in verband met hun 25,30,35 en 40 dienstjaren. Personeelsformatiestaat Directoraat Financiën Afdeling Aantal personeel Bezoldigings- Bedrag Departementsleiding Algemene en Huishoudelijke Dienst Begrotings- en Financiële Zaken Personeelszaken Documentaire Informatie Verzorging Interne Controle Juridische Zaken Centrale Betaaldienst Centraal bureau mechanische administratie Comptabiliteit Centrale Begrotingsboekhouding Thesaurie-Inspektie Economische Aangelegenheden Information & Communication Technology Totaal

12 Specificatie Personeelskosten Kostensoort Bedrag Ambtelijk Vakantiegelden Overwerk 0 Werkgeverslasten Pensioenfonds Werkgeverslasten Staatsziekenfonds Bonussen en gratificaties Vacatiegelden Vergoedingen en Toelagen Contractanten Deskundigen Binnenland 0 Totaal Het personeelsbestand bestaat uit 433 ambtenaren, deze is qua opleiding als volgt verdeelt. Kader Aantal % Lager Kader Midden Kader Hoger Kader Materiële kosten De materiële kosten zijn in 2015 geraamd voor SRD ,- Dit bedrag is geraamd voor o.a.de volgende uitgaven: - De exploitatie kosten van het directoraat Financiën - De kosten van binnen- en buitenlandse dienstreizen - De kosten van vonnissen - De kosten van seminars - De kosten van workshops - De kosten voor Voorlichting - De contributie kosten voor lidmaatschap aan diverse internationale organisaties. Enkele hiervan zijn : Cartac, IDB, MIF, IsDB, CDB, CPU, UPU, UPAEP - Het verschuldigd bedrag voor beschikbaarheidsfee aan SLM 30. Subsidies en bijdragen Er is SRD ,- uitgetrokken voor kostensoort Subsidies en bijdragen. Het geraamd bedrag is voor eventuele bijdragen aan niet commerciele instellingen. 40. Aanschaffingen Voor aanschaffingen is een bedrag van SRD ,- geraamd en zal besteed worden aan o.a. het aanschaffen van kantoor meubilair en machines en voertuigen. 12

13 Code TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Realisaties Vermoedelijk 2013 beloop OP-Beleidsgebied: Economisch OP-Beleidsprogramma: Beleidsprogramma: 101 Automatisering Bureau voor de 102 Staatsschuld CLAD Bijzondere voorzieningen rampenbestrijding en 109 beheersing Rentes en aflossingen Bijdrage ter stimulering van 121 Ontwikkelingsprojecten Suppletie Overheidsbijdrage 123 Pensioenfonds Capaciteitsopbouw Beveiliging Bijdrage aan IDCS Staatsparticipatie in de 133 Goudindustrie Instelling v/h 136 Woningbouwfonds Totaal

14 Toelichting Beleidsmaatregelen: 101. Automatisering Voor automatisering is SRD ,- begroot. Dit bedrag is o.a. bestemd voor uitgaven van: - Licenties - Onderhoud Financieel systeem - Aankoop van hard- en software 102. Bureau voor de Staatsschuld Het bedrag van SRD ,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de staatsschuld is bestemd voor exploitatiekosten en bezoldiging van het personeel Centrale Landsaccountantsdienst Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten meegenomen in de raming. De Register Accountants aangetrokken voor de Clad worden ook ten laste van deze beleidsmaatregel gebracht. De raming bedraagt SRD , Bijzondere voorziening t.b.v. rampenbeheersing en bestrijding Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD ,- geraamd Rentes en aflossingen Het bedrag ad SRD ,- is begroot voor de rentes en aflossingen van zowel de buitenlandse - als de binnenlandse leningen. De provisie en overmakingskosten zijn ook inbegrepen Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten Onder deze beleidsmaatregel worden bijdragen aan Ontwikkelingsprojecten geraamd waaronder: woningbouw en de exploitatiekosten voor de Werkgroep Huisvesting en andere ontwikkelingsprojekten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan De aanleg van de spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht, welke gefinancierd wordt middels een lening. De totaal geraamde uitgaven voor deze maatregel zijn SRD , Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds Als gevolg van de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden premies niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioengerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Voor 2015 is het bedrag ad SRD ,- geraamd Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die gecoӧrdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van het direktoraat Financiën wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het vergroten van hun efficiëntie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken. Er is een bedrag van SRD ,- geraamd. 14

15 131. Beveiliging De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging. Hiervoor is er een bedrag van SRD ,- uitgetrokken Bijdrage aan IDCS IDCS ( Investment and Development Corporation Suriname) is een 100% state owned company (parastataal). De doelstellingen van deze parastataal zijn het promoten van foreign direct investment (FDI), het aangaan van joint venture met buitenlandse bedrijven en het opereren als promotion agency ( one stop window van informatie voorzien/ begeleiden van een aantal sectoren) o.a. mijnbouw, energie, toerisme, landbouw. In 2015 is er een bedrag geraamd van SRD , Staatsparticipatie in de Goudindustrie Op basis van de overeenkomsten tussen de Staat en de goudmaatschappijen bedraagt de geprojecteerde investering bij staatsdeelname in de operation van Iamgold en Newmont voor het dienstjaar 2015 in totaal SRD ,-. Dit bedrag zal worden gefinancierd middels het aangaan van een lening 136. Instelling v/h Nationaal Woningbouwfonds Het nationaal huisvestingsplan schrijft voor dat er een nationaal woningbouwfonds moet worden ingesteld. Hiervoor is het bedrag van SRD ,- geraamd. Dit kan eveneens gezien worden als een vorm van investering van de overheid. 15

16 Tabel 2 Toelichting op de OP - Beleidsgebieden OP- Beleidsgebied: Economisch OP- Doel programma Beleidsprogramma 101. Automatisering 102. Bureau Staatsschuld Hogere mate van efficiënte, transparante financiële huishoudingmiddel s een geintegreerd financieel systeem Beheersbaar houden v/d schuldenpolitiek binnen het wettelijk kader 104. CLAD Uitbrengen van controle technische adviezen Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding Financiering van activiteiten in geval van calamiteiten obv een rampenplan ontwikkeld door het NCCR. Gerealiseerd beleid 2013 Aanschaf van een nieuw financieel systeem. Stringent toezicht op handhaving schuldenpolit iek Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsre kening 2012 Bijdrage geleverd aan huishoudens getroffen door rukwinden en/of overstroming agv zware regens Verwachte Beleidsresultate n per eind 2014 Uitvoering test fase v/h Freebalance geïntegreerd financieel systeem (testfase) Handhaving van een goed debt management. Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsrekeni ng 2013 en tussentijdse controle 2014 Eveneens bijdrage geleverd aan huishoudens in geval van calamiteiten alsook aan het buitenland Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015 Afronding testfase Freebalance Continuering v/h beleid mbt de schuldenpolitiek geheel binnen het wettelijk kader. In 2015 vind continuering van het beleid mbt de controle plaats Indien nodig Financiering van eventuele activiteiten in geval van calamiteiten 110. Rentes en Aflossingen Nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit gesloten leningsovereenkom sten met binnen- en buitenland Voldaan aan de verplichtinge n conform aflossingssch ema voor 2013 De aflossingen en rentebetalingen wederom obv schema voldoen. De aflossingen en rentebetalingen wederom obv schema voldoen. 16

17 121. Bijdrage tot stimulering van Ontwikkelings projecten Financiele bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelingsproje cten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan Betaling van o.a.verdere bouw dijken in de districten Commewijne en Coronie en de bijdrage i/h woningbouw fonds bij de banken SPSB en DSB en extern. Bijdrage geleverd aan diverse ontwikkelingspr ojecten Financiele bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelingsproj ecten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds O.g.v. de aanpassingen van de pensioenuitkeringe n zijn de ingehouden pensioenen niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioengerechtigd en. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Het suppletiebedr ag is door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfond s. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Het suppletiebedrag zal door de overheid ter beschikking gesteld worden aan het pensioenfonds Capaciteitsopbouw Investeren in human capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces. Diverse trainingen verzorgd voor het personeel van Financien alsook aan functionariss en binnen de overheid belast met de Voortzetting beleid van 2013 Er zal verder geïnvesteerd worden in Human Capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces alsmede een verbeterde samenwerking te 17

18 128. Beheer en Toezicht Staatsfinancien Het effectief beheren van de staatsfinancien en het werken aan een efficiënte financiële huishouding en toezien op doelmatige besteding van staatsgelden financiele administratie Dit beleid is uitgevoerd in eigen beheer en ten laste gebracht van de operationele kosten 18 nvt bewerkstelligen zowel intern als extern. nvt 130. Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 131. Beveiliging Nvt De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan cameraen elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging Bijdrage aan IDCS 133. Staatsparticipatie i/d Goudindustrie Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment). Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment). Naleving van de overeenkomst tussen de Staat en de goudmaatschapp ijen Iamgold en Newmont door 1 e aandeel Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment). Naleving van de overeenkomst tussen de Staat en de goudmaatschappije n Iamgold en Newmont, waarbij 2 e aandeel een feit

19 134. Bijdrage aan Innovative Agro- Processing (IAP N.V.) 135. Aankoop kantoor gebouwen 136. Instelling v/h Nationaal Woningbouwfonds middels obligatie lening. nvt Het Nationaal Woningbouwfon ds zal zorg dragen voor de financiering v/h Nationale huisvestingsplan zal zijn door nader aangegane financiering. nvt nvt In 2015 vind de continuering van het beleid van 2014 plaats. 19

20 TITEL III: Middelenbegroting Bedragen x SRD Code Ontvangsten Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop Dividend Winst CBvS Totaal Niet Belastingmiddelen Lening IDB, lening Overige ontvangen leningen Totaal Lening Totaal Middelenbegroting Toelichting Dividend: Vanwege deelname van de overheid in diverse ondernemingen ontvangt zij dividend. Het gaat hier m.n. om de banken: Hakrinbank, De Surinaamse Bank en de verzekeringsmaatschappij Self Reliance. Het te ontvangen dividend voor 2015 is geraamd op SRD ,-. Winst Centrale Bank van Suriname : De winst welke de Centrale Bank van Suriname boekt gedurende een bepaald dienstjaar wordt gestort voor de Overheid. De inkomsten hiervan zijn voor 2015 geraamd op SRD 50 miljoen. Leningen: Voor het begrotingsjaar 2015 zal er aan overige leningen een bedrag van SRD ,- worden aangegaan. Dit bedrag zal gedeeltelijk worden gebruikt voor het financieren van de participatie van de overheid in de goudindustrie en aanleg spoorbaan tussen Paramaribo en Onverwacht. 20

21 DIRECTORAAT BELASTINGEN TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Realisatie Vermoedelijk 2013 beloop Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten Toelichting op de apparaatskosten 10. Personeelskosten Voor 2015 is er voor de personeelskosten een bedrag van SRD ,- begroot. De belastingdienst heeft per augustus 2014 een personeelsbestand van 678 mensen verdeeld over de verschillende eenheden. Dienst Heren Dames Tot pers. Omzet Belasting Inspectie Directe Belastingen Inspectie Invoerrechten en Accijnzen Ontvangkantoor Directe Belastingen Ontvangkantoor Invoerrechten en Accijnzen Directie Belastingen Generaal Totaal De verdeling naar hoger-, midden- en lagerkader is alsvolgt: Hogerkader Middenkader Lagerkader Totaal Aantal

22 De formatiestaat van de belastingdienst ziet er als volgt uit: Salaris Vacatiegelden Toelagen Vergoedingen Externen Totaal Materiële kosten De Materiële kosten zijn geraamd op SRD ,- en zijn alsvolgt onderbouwd: Kantoorkosten Huur en onderhoud Gebouwen en terreinen en kosten nutsvoorzieningen Reis- en verblijfkosten, huur en onderhoud voertuigen Automatisering Voorlichting Algemeen w.o. Contributie, abonnement en vakliteratuur, accijnszegels en nummerplaten Medische verzorging Totaal Aanschaffingen De vervanging van een deel van het wagenpark en de verouderde kantoorinventaris is een bedrag van SRD ,- begroot. 22

23 TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop OP-Beleidsgebied: Economisch 100 Automatisering Fiscale controle Binnenland Capaciteitsopbouw Beveiliging kantoorgebouwen Introductie nieuwe belastingsweten regelgeving Modernisering/verzelfstandiging van de belastingsorganisatie Renovatie en nieuw bouw kantoorgebouwen Renovatie en nieuw bouw dienstwoningen Aanschaf kantoorgebouwen Totaal Beleidsprogramma's Toelichting per Beleidsmaatregelen: 100. Automatisering De Belastingsdienst is toe aan een geheel nieuw automatiseringssysteem. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds opgestart. Met het nieuw systeem zal de benodigde hardware en randapparatuur, alsook het netwerk moeten worden vervangen. Het onderhoud van het Douane-systeem en de scans vallen ook onder deze beleidsmaatregel. Het totaal begroot bedrag is SRD , Fiscale controle Binnenland Het betreft hier fiscale controle in het achterland van Suriname. In 2015 zal men de expedities naar het binnenland opvoeren. Het begroot bedrag hiervoor is SRD , Capaciteitsopbouw Het Opleidingscentrum van Financiën coördineert en organiseert jaarlijks specifieke functionele opleidingen en trainingen, waarbij het personeel in de gelegenheid wordt gesteld deze te volgen. Voor 2015 zijn er opleidingen gepland, waarbij het personeel de tools wordt aangereikt de werkzaamheden efficienter te kunnen uit voeren. Verder zijn er hieronder ook workshops en managementtrainingen opgenomen. Het totaal begroot bedrag is SRD , Beveiliging kantoorgebouwen en dienstwoningen 23

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

Regering van de Republiek Suriname

Regering van de Republiek Suriname Regering van de Republiek Suriname Publicatie van de Stichting Planbureau Suriname September 2013 INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2014... 1 BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN 2008-2012...

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Begroting voor het jaar 1988 20 200 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr.

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders,

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR

TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR LAND SINT MAARTEN TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Algemene beschouwingen...4 2. Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018...7 3. Inkomsten...14 3.1.Toelichting

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE Hoofdstuk 3 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen evenals goed ontwikkelde menselijke hulpbronnen

Nadere informatie

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december 2003 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M... 4 2.1 TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN... 4 2.2 KOSTENOPBOUW... 4

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME

Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME Capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de Voorbereiding van de Economische Partnerschap Overeenkomst (8 ACP TPS 110 EPA # 059)

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie