ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;"

Transcriptie

1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet. Artikel 1 De 07-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2015 betreffende het MINISTERIE VAN FINANCIEN wordt vastgesteld alsvolgt: DIRECTORAAT FINANCIEN TITEL I: Apparaatskosten bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële Kosten Subsidie en Bijdragen Aanschaffingen 200 Totaal Apparaatskosten

2 TITEL II: Beleidsprogramma s bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 101 Automatisering Bureau Staatsschuld CLAD Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding Rentes en aflossingen Bijdrage tot stimulering van ontwikkelings projekten Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds Capaciteitsopbouw Beveiliging Bijdrage aan IDCS Staatsparticipatie i/d Goudindustrie Instelling v/h Nationale Woningbouwfonds Totaal beleidsprogramma's TITEL III: Middelenbegroting bedragen x SRD Code Ontvangsten Bedrag Niet Belasting Middelen Dividend Winst CBvS Totaal Niet belasting Middelen Leningen IDB, lening Overige ontvangen leningen Totaal Leningen Totaal middelen

3 DIRECTORAAT BELASTINGEN TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 100 Automatisering Fiscale Controle Binnenland Capaciteitsopbouw Beveiliging kantoorgebouwen Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving Modernisering/verzelfstandiging van de belastingorganisatie Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen Aanschaf kantoorgebouwen Totaal beleidsprogramma's

4 TITEL III: Middelenbegroting Bedragen x SRD Code Directe Belastingen Bedrag Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting) Vermogensbelasting Huurwaarde Belasting Loterijbelasting Dividendbelasting Casino belasting Totaal Directe Belastingen Indirecte Belastingen Invoerrechten Statistiekrechten Omzetbelasting Uitvoerrecht op hout Accijns op Alcohol vrije dranken Accijns op Gedistilleerd Accijns op Bier Accijns op Rooktabak en Sigaretten Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen Belasting op Publieke Vermakelijkheden Totaal Indirecte Belastingen Totaal Belastingmiddelen Niet Belastingmiddelen AOV Premie Consentrecht Ontvangsten inzake uitvoer aluinaarde en bauxite Ontvangsten inzake in en doorvoer van goederen Entrepotgelden Diverse Niet Belasting Ontvangsten Fiscale boeten vervolgingsgelden etc Royalties Totaal Niet Belastingen Leningen IDB Totaal Leningen Totaal middelenbegroting

5 DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING. TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort 10 Personeelskosten Materieele kosten Aanschaffingen 29 Totaal TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel 100 ABS Activiteiten in het kader van Sociaal Economische Ontwikkelingen Donorcoordinatie 500 Totaal Beleidsprogramma s

6 TITEL III: Middelenbegroting Bedragen x SRD Code Ontvangsten Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -diensten 100 Totaal Nie t Belasting Middele n 100 Totaal Midde le nbe groting 100 Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 2. Zij treedt in werking op 1 januari De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet. Gegeven te Paramaribo, 2014 DESIRÉ D. BOUTERSE 6

7 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 7-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN. MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Het Ministerie van Financiën zal het beleid, dat gericht is op het bereiken van een macroeconomisch evenwicht en duurzame economische groei, continueren in Daarbij zal het budgettair beleid een cruciale rol spelen in het effectief en efficiënt benutten van de beschikbare financieringsmiddelen teneinde de beleidsdoelen die in het begrotingsjaar 2015 zijn opgenomen, te kunnen realiseren. Het budgettair beleid zal afgestemd moeten zijn op het monetair beleid, alsook het beleid aangaande de reële sector en de betalingsbalans. Een juiste macro-economische planning heeft namelijk een gunstige impact op het overheidsfinanciële besluitvormingsproces en zal op de middel- tot lange termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan de tot standkoming van een stabiele economie en voortzetting daarvan. Het Ministerie van Financiën zal ervoor waken dat de positie van de staatsfinanciën in balans gehouden wordt door enerzijds een effectieve en efficiente inning van de staatsinkomsten te garanderen en anderzijds een beheersbare uitgavenbeleid uit te voeren. In het begrotingsjaar 2015 zullen diverse beleidsmaatregelen worden genomen om het welvaartsniveau van de totale samenleving te verbeteren. De prioriteitsgebieden die reeds geïdentificeerd zijn zoals gezondheidszorg, onderwijs, woningbouw, infrastructuur, Sociale Zekerheidsstelsel en ontwikkelin gvan de productiesectoren, alsook andere voor het predikaat van prioriteitsbeleidsgebieden in aanmerking komende sectoren zullen verder invulling geven aan de realisatie van de beleidsdoelen. Het Ministerie van Financiën heeft binnen haar taakstelling de verantwoordelijkheid voor het beheer en toezicht van de staatsfinanciën. In het kader van het project Beheer en toezicht van de staatsfinanciën vond de launching van het nieuw te implementeren geïntegreerd financieel management informatie systeem, genaamd Integrated Financial Management Information System (IFMIS) van Freebalance in februari 2014 plaats. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor een betere registratie van en inzicht in de financiële administratie van de overheid. Aangezien het IFMIS gebaseerd is op de Charts of Account (Rekeningenstelsel) zal dit systeem verder de mogelijkheid bieden om de begrotings- en de financiële verantwoording conform internationaal boekhoudkundige standaarden (IPSAS) uit te voeren. De begeleiding van en toezicht op het begrotingsproces wordt hierdoor verbeterd. 7

8 Macro-economisch kader De economische vooruitzichten zien er gunstig uit. Voor 2014 is de geschatte economische groei op het niveau van circa 4.5%, terwijl de geschatte inflatie (jaargemiddelde) circa3.8% zal zijn. De voorgenomen investeringen in diverse sectoren zoals de mijnbouwsector, zullen een positieve impact hebben op de inkomsten van de Staat en zullen ook meer werkgelegenheid creëren. Tabel 1. Enkele macro-economische indicatoren Macro-economische indicatoren Projectie Projectie BBP (nom) in mln SRD , , , ,0 BBP per capita (USD) 9.321, , , ,2 in % Reële BBP (econ. groei) 3,9 4,3 4,4 6,1 Inflatie (dec-dec) 4,4 0,6 4,7 3,7 Inflatie (gemiddeld) 5,0 1,9 3,8 3,6 Bron: Ministerie van Financiën/Planbureau/SDMO Gelet op de geschatte economische groei van 4.5%, zal naar verwachting de inflatie geleidelijk aan verminderen en een positief effect hebben op de koopkracht. Het monetair beleid is gericht op voornamelijk een stabiele wisselkoers, het beteugelen van de inflatie en het handhaven van het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid. De wisselkoers is zowel in 2013 als in het eerste halfjaar van 2014 stabiel gebleven (SRD 3.35 voor USD 1). In 2013 namen de bestedingen vanuit de overheid toe, hetgeen resulteerde in een tekort van de overheidsfinanciën dat gefinancierd werd middels opname van binnenlandse en buitenlandse leningen. Niettemin bleven de buitenlandse en binnenlandse schuldposities van de overheid binnen het leningenplafond en is in vergelijking met de schuldratio s in de regio, gemiddeld lager. Conform de wet op de Staatsschuld is het leningenplafond voor de binnenlandse en de buitenlandse leningen respectievelijk 25% van het BBP om 35% van het BBP. In overeenstemming met de beleidsdoelstellingen in 2015 is het noodzakelijk om het begrotingstekort te beperken tot het internationaal aanvaardbaar niveau mede door het continueren van een prudent budgettair- en monetair beleid. Dit zal de internationale kredietwaardigheid van ons land op een beter niveau brengen. 8

9 Fiscaal beleid In het Ontwikkelingsplan , de regeringsverklaring en de jaarrede van de President van de Republiek Suriname Z.E. D.D. Bouterse is met nadruk aangegeven dat het noodzakelijk is dat de hervorming van de belastingwetgeving en de belastingadministratie plaatsvindt. De Belastingdienst is continu bezig te werken aan het bijstellen van de huidige wetgeving, welke op sommige onderdelen verouderd is, aan te passen. In 2015 zullen enkele belangrijke wetswijzigingen worden doorgevoerd in de Inkomstenbelasting en de Loonbelasting (korte termijn reparaties). De wijzigingen voor 2015 hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen ter versterking van de koopkracht en wijzigingen van fiscaal technische aard. In 2015 zal gestadig verder gewerkt worden aan de verdere hervorming van de belastingorganisatie, hetgeen op termijn zal resulteren in een zelfstandig bestuursorgaan met een sterk verbeterde efficiëntie en effectiviteit. De verbetering van de service naar het publiek toe zal in 2015 manifest moeten zijn door het operationeel worden van de afdeling Customers Service en de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem ten behoeve van de binnenlandse heffing. Belastingverdragen. In de komende jaren zullen met daartoe in aanmerking komende staten belastingverdragen worden gesloten. De redenen hiertoe zijn onder andere: - Het streven om internationale dubbele belasting te voorkomen. - De noodzaak om belastinginformatie uit te wisselen teneinde belastingontduiking tegen te gaan. - Het streven een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gunstig investeringsklimaat. In 2013 is het verdrag tussen Suriname en Indonesië in werking getreden. Het streven is er op gericht om in het jaar 2015 tenminste één nieuw belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting toe te voegen aan ons verdragennetwerk. De creatie van een stafafdeling Internationale Betrekkingen op het directoraat Belastingen zal bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen. Automatisering In 2015 zal de implementatie van het nieuw Douanesysteem Asycuda World een feit zijn. Dit systeem is van groot belang voor de Douanedienst vanwege de modernisering die het met zich meebrengt voor douane procedures. Er zal eveneens een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuw IT- systeem voor de totale Belastingdienst. Deze investering moet resulteren in een efficiëntere heffing en inning van de belastingen. Tevens zal dit IT- systeem een handvat zijn voor managers om waar nodig tijdig in te grijpen en om de Minister van Financiën bij te staan met betrouwbare bestuurlijke informatie. 9

10 Ontwikkelingsfinanciering Het beleid in 2015 zal evenals in 2014 gericht zijn op een effectieve benutting van de beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten. Ter verruiming van de beschikbare financieringsmiddelen zullen er mogelijkheden worden geschapen om de Staatsinkomsten te verhogen en het aanboren van diverse financieringsbronnen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden via beschikbare internationale, regionale instituten en organen. Ten behoeve hiervan is het proces, om de aanvullende bijdrage van de internationale ontwikkelingspartners in kaart te brengen en centraal te coördineren reeds ingezet en wordt dit gecontinueerd in Dit donorcoordinatiesysteem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. De coördinatie van de samenwerking met de ontwikkelingspartners die de ontwikkelingsfinanciering ondersteunen, is gebaseerd op de principes van equal en economische diplomatie. Tevens zullen ter vergroting van de beschikbaarheid aan formele middelen, besparingen opgevoerd worden. 10

11 DIRECTORAAT FINANCIEN TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop Personeelskosten 15,557 15,146 14,208 14,634 15,073 15,525 15, Materiële kosten 22,947 25,942 34,000 35,700 37,485 39,359 41, Subsidies en bijdragen Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten 39,047 42,288 48,958 51,044 53,279 55,616 58,062 Toelichting De personeelskosten zijn in 2015 geraamd voor SRD ,- waarvan alleen voor lonen en salarissen SRD ,- is uitgetrokken. Het personeelsbestand van het ministerie van Financiën is momenteel 433. In 2015 zullen er 41 personeelsleden jubileren in verband met hun 25,30,35 en 40 dienstjaren. Personeelsformatiestaat Directoraat Financiën Afdeling Aantal personeel Bezoldigings- Bedrag Departementsleiding Algemene en Huishoudelijke Dienst Begrotings- en Financiële Zaken Personeelszaken Documentaire Informatie Verzorging Interne Controle Juridische Zaken Centrale Betaaldienst Centraal bureau mechanische administratie Comptabiliteit Centrale Begrotingsboekhouding Thesaurie-Inspektie Economische Aangelegenheden Information & Communication Technology Totaal

12 Specificatie Personeelskosten Kostensoort Bedrag Ambtelijk Vakantiegelden Overwerk 0 Werkgeverslasten Pensioenfonds Werkgeverslasten Staatsziekenfonds Bonussen en gratificaties Vacatiegelden Vergoedingen en Toelagen Contractanten Deskundigen Binnenland 0 Totaal Het personeelsbestand bestaat uit 433 ambtenaren, deze is qua opleiding als volgt verdeelt. Kader Aantal % Lager Kader Midden Kader Hoger Kader Materiële kosten De materiële kosten zijn in 2015 geraamd voor SRD ,- Dit bedrag is geraamd voor o.a.de volgende uitgaven: - De exploitatie kosten van het directoraat Financiën - De kosten van binnen- en buitenlandse dienstreizen - De kosten van vonnissen - De kosten van seminars - De kosten van workshops - De kosten voor Voorlichting - De contributie kosten voor lidmaatschap aan diverse internationale organisaties. Enkele hiervan zijn : Cartac, IDB, MIF, IsDB, CDB, CPU, UPU, UPAEP - Het verschuldigd bedrag voor beschikbaarheidsfee aan SLM 30. Subsidies en bijdragen Er is SRD ,- uitgetrokken voor kostensoort Subsidies en bijdragen. Het geraamd bedrag is voor eventuele bijdragen aan niet commerciele instellingen. 40. Aanschaffingen Voor aanschaffingen is een bedrag van SRD ,- geraamd en zal besteed worden aan o.a. het aanschaffen van kantoor meubilair en machines en voertuigen. 12

13 Code TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Realisaties Vermoedelijk 2013 beloop OP-Beleidsgebied: Economisch OP-Beleidsprogramma: Beleidsprogramma: 101 Automatisering Bureau voor de 102 Staatsschuld CLAD Bijzondere voorzieningen rampenbestrijding en 109 beheersing Rentes en aflossingen Bijdrage ter stimulering van 121 Ontwikkelingsprojecten Suppletie Overheidsbijdrage 123 Pensioenfonds Capaciteitsopbouw Beveiliging Bijdrage aan IDCS Staatsparticipatie in de 133 Goudindustrie Instelling v/h 136 Woningbouwfonds Totaal

14 Toelichting Beleidsmaatregelen: 101. Automatisering Voor automatisering is SRD ,- begroot. Dit bedrag is o.a. bestemd voor uitgaven van: - Licenties - Onderhoud Financieel systeem - Aankoop van hard- en software 102. Bureau voor de Staatsschuld Het bedrag van SRD ,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de staatsschuld is bestemd voor exploitatiekosten en bezoldiging van het personeel Centrale Landsaccountantsdienst Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten meegenomen in de raming. De Register Accountants aangetrokken voor de Clad worden ook ten laste van deze beleidsmaatregel gebracht. De raming bedraagt SRD , Bijzondere voorziening t.b.v. rampenbeheersing en bestrijding Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD ,- geraamd Rentes en aflossingen Het bedrag ad SRD ,- is begroot voor de rentes en aflossingen van zowel de buitenlandse - als de binnenlandse leningen. De provisie en overmakingskosten zijn ook inbegrepen Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten Onder deze beleidsmaatregel worden bijdragen aan Ontwikkelingsprojecten geraamd waaronder: woningbouw en de exploitatiekosten voor de Werkgroep Huisvesting en andere ontwikkelingsprojekten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan De aanleg van de spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht, welke gefinancierd wordt middels een lening. De totaal geraamde uitgaven voor deze maatregel zijn SRD , Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds Als gevolg van de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden premies niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioengerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Voor 2015 is het bedrag ad SRD ,- geraamd Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die gecoӧrdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van het direktoraat Financiën wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het vergroten van hun efficiëntie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken. Er is een bedrag van SRD ,- geraamd. 14

15 131. Beveiliging De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging. Hiervoor is er een bedrag van SRD ,- uitgetrokken Bijdrage aan IDCS IDCS ( Investment and Development Corporation Suriname) is een 100% state owned company (parastataal). De doelstellingen van deze parastataal zijn het promoten van foreign direct investment (FDI), het aangaan van joint venture met buitenlandse bedrijven en het opereren als promotion agency ( one stop window van informatie voorzien/ begeleiden van een aantal sectoren) o.a. mijnbouw, energie, toerisme, landbouw. In 2015 is er een bedrag geraamd van SRD , Staatsparticipatie in de Goudindustrie Op basis van de overeenkomsten tussen de Staat en de goudmaatschappijen bedraagt de geprojecteerde investering bij staatsdeelname in de operation van Iamgold en Newmont voor het dienstjaar 2015 in totaal SRD ,-. Dit bedrag zal worden gefinancierd middels het aangaan van een lening 136. Instelling v/h Nationaal Woningbouwfonds Het nationaal huisvestingsplan schrijft voor dat er een nationaal woningbouwfonds moet worden ingesteld. Hiervoor is het bedrag van SRD ,- geraamd. Dit kan eveneens gezien worden als een vorm van investering van de overheid. 15

16 Tabel 2 Toelichting op de OP - Beleidsgebieden OP- Beleidsgebied: Economisch OP- Doel programma Beleidsprogramma 101. Automatisering 102. Bureau Staatsschuld Hogere mate van efficiënte, transparante financiële huishoudingmiddel s een geintegreerd financieel systeem Beheersbaar houden v/d schuldenpolitiek binnen het wettelijk kader 104. CLAD Uitbrengen van controle technische adviezen Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding Financiering van activiteiten in geval van calamiteiten obv een rampenplan ontwikkeld door het NCCR. Gerealiseerd beleid 2013 Aanschaf van een nieuw financieel systeem. Stringent toezicht op handhaving schuldenpolit iek Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsre kening 2012 Bijdrage geleverd aan huishoudens getroffen door rukwinden en/of overstroming agv zware regens Verwachte Beleidsresultate n per eind 2014 Uitvoering test fase v/h Freebalance geïntegreerd financieel systeem (testfase) Handhaving van een goed debt management. Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsrekeni ng 2013 en tussentijdse controle 2014 Eveneens bijdrage geleverd aan huishoudens in geval van calamiteiten alsook aan het buitenland Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015 Afronding testfase Freebalance Continuering v/h beleid mbt de schuldenpolitiek geheel binnen het wettelijk kader. In 2015 vind continuering van het beleid mbt de controle plaats Indien nodig Financiering van eventuele activiteiten in geval van calamiteiten 110. Rentes en Aflossingen Nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit gesloten leningsovereenkom sten met binnen- en buitenland Voldaan aan de verplichtinge n conform aflossingssch ema voor 2013 De aflossingen en rentebetalingen wederom obv schema voldoen. De aflossingen en rentebetalingen wederom obv schema voldoen. 16

17 121. Bijdrage tot stimulering van Ontwikkelings projecten Financiele bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelingsproje cten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan Betaling van o.a.verdere bouw dijken in de districten Commewijne en Coronie en de bijdrage i/h woningbouw fonds bij de banken SPSB en DSB en extern. Bijdrage geleverd aan diverse ontwikkelingspr ojecten Financiele bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelingsproj ecten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds O.g.v. de aanpassingen van de pensioenuitkeringe n zijn de ingehouden pensioenen niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioengerechtigd en. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Het suppletiebedr ag is door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfond s. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Het suppletiebedrag zal door de overheid ter beschikking gesteld worden aan het pensioenfonds Capaciteitsopbouw Investeren in human capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces. Diverse trainingen verzorgd voor het personeel van Financien alsook aan functionariss en binnen de overheid belast met de Voortzetting beleid van 2013 Er zal verder geïnvesteerd worden in Human Capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces alsmede een verbeterde samenwerking te 17

18 128. Beheer en Toezicht Staatsfinancien Het effectief beheren van de staatsfinancien en het werken aan een efficiënte financiële huishouding en toezien op doelmatige besteding van staatsgelden financiele administratie Dit beleid is uitgevoerd in eigen beheer en ten laste gebracht van de operationele kosten 18 nvt bewerkstelligen zowel intern als extern. nvt 130. Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 131. Beveiliging Nvt De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan cameraen elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging Bijdrage aan IDCS 133. Staatsparticipatie i/d Goudindustrie Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment). Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment). Naleving van de overeenkomst tussen de Staat en de goudmaatschapp ijen Iamgold en Newmont door 1 e aandeel Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment). Naleving van de overeenkomst tussen de Staat en de goudmaatschappije n Iamgold en Newmont, waarbij 2 e aandeel een feit

19 134. Bijdrage aan Innovative Agro- Processing (IAP N.V.) 135. Aankoop kantoor gebouwen 136. Instelling v/h Nationaal Woningbouwfonds middels obligatie lening. nvt Het Nationaal Woningbouwfon ds zal zorg dragen voor de financiering v/h Nationale huisvestingsplan zal zijn door nader aangegane financiering. nvt nvt In 2015 vind de continuering van het beleid van 2014 plaats. 19

20 TITEL III: Middelenbegroting Bedragen x SRD Code Ontvangsten Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop Dividend Winst CBvS Totaal Niet Belastingmiddelen Lening IDB, lening Overige ontvangen leningen Totaal Lening Totaal Middelenbegroting Toelichting Dividend: Vanwege deelname van de overheid in diverse ondernemingen ontvangt zij dividend. Het gaat hier m.n. om de banken: Hakrinbank, De Surinaamse Bank en de verzekeringsmaatschappij Self Reliance. Het te ontvangen dividend voor 2015 is geraamd op SRD ,-. Winst Centrale Bank van Suriname : De winst welke de Centrale Bank van Suriname boekt gedurende een bepaald dienstjaar wordt gestort voor de Overheid. De inkomsten hiervan zijn voor 2015 geraamd op SRD 50 miljoen. Leningen: Voor het begrotingsjaar 2015 zal er aan overige leningen een bedrag van SRD ,- worden aangegaan. Dit bedrag zal gedeeltelijk worden gebruikt voor het financieren van de participatie van de overheid in de goudindustrie en aanleg spoorbaan tussen Paramaribo en Onverwacht. 20

21 DIRECTORAAT BELASTINGEN TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Realisatie Vermoedelijk 2013 beloop Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten Toelichting op de apparaatskosten 10. Personeelskosten Voor 2015 is er voor de personeelskosten een bedrag van SRD ,- begroot. De belastingdienst heeft per augustus 2014 een personeelsbestand van 678 mensen verdeeld over de verschillende eenheden. Dienst Heren Dames Tot pers. Omzet Belasting Inspectie Directe Belastingen Inspectie Invoerrechten en Accijnzen Ontvangkantoor Directe Belastingen Ontvangkantoor Invoerrechten en Accijnzen Directie Belastingen Generaal Totaal De verdeling naar hoger-, midden- en lagerkader is alsvolgt: Hogerkader Middenkader Lagerkader Totaal Aantal

22 De formatiestaat van de belastingdienst ziet er als volgt uit: Salaris Vacatiegelden Toelagen Vergoedingen Externen Totaal Materiële kosten De Materiële kosten zijn geraamd op SRD ,- en zijn alsvolgt onderbouwd: Kantoorkosten Huur en onderhoud Gebouwen en terreinen en kosten nutsvoorzieningen Reis- en verblijfkosten, huur en onderhoud voertuigen Automatisering Voorlichting Algemeen w.o. Contributie, abonnement en vakliteratuur, accijnszegels en nummerplaten Medische verzorging Totaal Aanschaffingen De vervanging van een deel van het wagenpark en de verouderde kantoorinventaris is een bedrag van SRD ,- begroot. 22

23 TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop OP-Beleidsgebied: Economisch 100 Automatisering Fiscale controle Binnenland Capaciteitsopbouw Beveiliging kantoorgebouwen Introductie nieuwe belastingsweten regelgeving Modernisering/verzelfstandiging van de belastingsorganisatie Renovatie en nieuw bouw kantoorgebouwen Renovatie en nieuw bouw dienstwoningen Aanschaf kantoorgebouwen Totaal Beleidsprogramma's Toelichting per Beleidsmaatregelen: 100. Automatisering De Belastingsdienst is toe aan een geheel nieuw automatiseringssysteem. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds opgestart. Met het nieuw systeem zal de benodigde hardware en randapparatuur, alsook het netwerk moeten worden vervangen. Het onderhoud van het Douane-systeem en de scans vallen ook onder deze beleidsmaatregel. Het totaal begroot bedrag is SRD , Fiscale controle Binnenland Het betreft hier fiscale controle in het achterland van Suriname. In 2015 zal men de expedities naar het binnenland opvoeren. Het begroot bedrag hiervoor is SRD , Capaciteitsopbouw Het Opleidingscentrum van Financiën coördineert en organiseert jaarlijks specifieke functionele opleidingen en trainingen, waarbij het personeel in de gelegenheid wordt gesteld deze te volgen. Voor 2015 zijn er opleidingen gepland, waarbij het personeel de tools wordt aangereikt de werkzaamheden efficienter te kunnen uit voeren. Verder zijn er hieronder ook workshops en managementtrainingen opgenomen. Het totaal begroot bedrag is SRD , Beveiliging kantoorgebouwen en dienstwoningen 23

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN. DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Nadere informatie

2013 1 No. 69 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 1 No. 69 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 69 2013 STAATSBLAD No. 69 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGINGEN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

NOTA VAN WIJZIGINGEN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-E AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN. NOTA VAN WIJZIGINGEN DE PRESIDENT VAN

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Tabel 1.a. Suriname: Overheidsfinanciën op commiteringsbasis, (SRD miljoen)

Tabel 1.a. Suriname: Overheidsfinanciën op commiteringsbasis, (SRD miljoen) Tabel 1.a. Suriname: Overheidsfinanciën op commiteringsbasis, 2014-2016 (SRD miljoen) 2014 2015* 2015* Tot Tot Tot jan-jun jul-dec jan-jun jul-dec Ontvangsten 3,751 3,399 3,374 1,596 1,803 1,456 1,918

Nadere informatie

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 162 2013 STAATSBLAD No. 162 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE Table 19. Suriname: Staatsfinancien (Miljoenen SRD) Jan febr mrt april mei juni Totaal Ontvangsten 227.2 226.0 242.3 245.6 246.1 184.0 1,371.2 Belastingen 185.3 177.6 192.8 192.1 198.9 138.0 1,084.7 Directe

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: february 17 e kwartaal 16 Overzicht ontwikkelingen, vierde kwartaal 16 Het laatste kwartaal van 16 heeft enkele opmerkelijke

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: 1 augustus 217 2 e kwartaal 217 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 217 In het tweede kwartaal van 217 zijn

Nadere informatie

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 2013 no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012,

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Update3 oktober 216 2 e kwartaal 216 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 216 In het tweede kwartaal van 216 zijn er

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

voor de Belastingorganisatie Curaçao Stichting BAB

voor de Belastingorganisatie Curaçao Stichting BAB Verzegelde kasregistratiesystemen voor de Belastingorganisatie Curaçao Stichting BAB 7 mei 2012 Project Verzegelde Kasregistratiesystemen Herziening van belastingstelsel Doelstellingen Wat is een verzegelde

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 7 Wet van 17 december 1998, houdende vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie 1 Presentatie overzicht Het concept van decentralisatie Deconcentratie Decentralisatie Toezicht Gedecentraliseerd bestuur Bestuursmodel Bestuurstaken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 11 Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar

Nadere informatie

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 72 Wet van 28 januari 1999, houdende wijziging van de van de en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging

Nadere informatie

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME 1972 No. 173 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 28 december 1972, houdende uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 9 lid 2 van de Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 No. 181).

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 281 27 105 Wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015 Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, s. Akiemboto, J. Vreedzaam en G.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE Table 19. Suriname: Staatsfinancien (Miljoenen SRD) Jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec Totaal Ontvangsten 317.9 201.1 269.4 198.1 309.4 300.1 272.4 306.4 259.7 355.9 260.7 347.5 3,398.7

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Ministerio. Economico. y Asunto. di Finansa 1007-200 8-62,5)

Ministerio. Economico. y Asunto. di Finansa 1007-200 8-62,5) Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 IS Staten ZJ 2006-2014 - 376 STATEN VAN ARUBA Ingel%.1 4 JAN. Ito VoIgnr.. _ Par. ifi ( 08-0 Ministerio di Finansa y Asunto Economico \-) 2, cke,o, 1^% 0 S 1- ol

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee, w. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/3131/12 Paramaribo, 2. g december 2012 Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet ter

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2013-2017 Malty Shanti-Devi Dwarkasing

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME ;c4 PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financièle voorzieningen

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Financiën. 48 ser jaarverslag 2008

Financiën. 48 ser jaarverslag 2008 47 Financiën De raad stelt de jaar normaliter in mei vast en legt deze vervolgens ter goedkeuring voor aan de minister van SZW. Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de jaar op basis van de concept.

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 I ONTWERPBEGROTING 2016 2. I.1 Het budgettair beleid 2

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 I ONTWERPBEGROTING 2016 2. I.1 Het budgettair beleid 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 I ONTWERPBEGROTING 2016 2 I.1 Het budgettair beleid 2 I.2 De Ontwerpbegroting 2016 5 I.2.1 Begrotingsvoorbereiding 5 I.2.2 De opzet van de Ontwerpbegroting 2016 6 I.2.3 De ontwikkeling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet (G.13. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

A 2013 N 40 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 40 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 40 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 10 de april 2013 houdende regelen betreffende de status, taken en bevoegdheden van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao (Landsverordening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 I ONTWERPBEGROTING I.1 Het budgettaire beleid 2

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 I ONTWERPBEGROTING I.1 Het budgettaire beleid 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 I ONTWERPBEGROTING 2015 2 I.1 Het budgettaire beleid 2 I.2 De Ontwerpbegroting 2015 5 I.2.1 Begrotingsvoorbereiding 5 I.2.2 De opzet van de Ontwerpbegroting 2015 6 I.2.3 De ontwikkeling

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/36)

VERSLAG (2016/C 449/36) 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/193 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese eenheid voor de versterking van de justitiële samenwerking betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN SCHATTING BBO OPBRENGSTEN 1. Opbrengsten BBO aan overheidsinkomsten Voordat wordt ingegaan op de opbrengsten die de BBO aan Lands kas zal bijdragen, wordt stilgestaan bij het gegeven dat het BBO-stelsel

Nadere informatie