installaties in de maak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "installaties in de maak"

Transcriptie

1 . --" -- t... ~ APK e. VNG eist periodieke inspectie. APK voor woningjosbijman installaties in de maak De veiligheidsrisico's van woninginstallaties lijken toe te nemen. Met een aantal calamiteiten als katalysator is door Vrom duidelijkheid geschapen over het toezicht op de veiligheid van elektra- en gasinstallaties. Tevens is een verplichte periodieke keuring in de maak, jets waar Uneto-VN allanger voor pleit. Samen met een aantal partners is zij al begonnen een APK voor woningen op te zetten. Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting ongeveer tien Tot begin jaren negentig controleerden de nutsbedrijven de elektra- en gasinstallaties de woning alvorens ze overgin- gen tot levering van gas of elektriciteit [2]. Bij de gemiddelde bewoningsduur leidde dit systeem tot een controlefrequen- tie van eens per 7 jaar: Soms werden bestaande installaties mensen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Ook zijn er regelmatig meldingen van explosies en brand door gaslekkages en kortsluiting in de elektrische installatie. En wat te zeggen van het artikel in ntech van februari jl. waarin melding wordt gemaakt van circa stalen gasleidingen ook periodiek per wijk gecontroleerd als daartoeaanleiding was. Er bestond een adequaat werkend systeem waarin EnergieNed (het samenwerkingsverband van de netbeheer- ders) en de erkende installateurs en waaroorginstallateurs die in Castricum dreigen doorte roesten []. Het maakt duidelijk dat de risico's door koolmonoxidevergiftiging, brand, elektrocutie en explosies in woningen door onveilige installaties kunnen toenemen. Dit bevestigen on- derzoekenvan zo~el Vrom (2003) als het Eindhovens ener- VROEGER WAS HET BET~R.. (gas en elektriciteit) een belangrijke rol vervulden. De vakgiebedrijf NRE (2003/2004). bekwaamheid van de installateurs werd'voorts bevorderd Wie is er nu verantwoordelijk voor de veiligheid van de ruim 6 miljoen woonhuisinstallaties? De verantwoordelijkheid ligt, op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Woning- wetprimair bij de eigenaar: Deze moet zorgen voor een vei- lige elektra- en gasinstallatie. Deze verantwoordelijkheid is duidelijk. Minder duidelijk was wie er verantwoordelijk is voor het toezicht op dele verantwoordelijkheid. door de eisen voor vakbekwaamheid in de Vestigingswet voor installatiebedrijven. Sinds het begin van de jaren negentig is met de liberalisering van de energiesector de inspectie door de energiebedrijven sterk afgebouwd. De controletaak, die volgens artikel 100 van de woningwet form eel bij de gemeenten zou liggen, 308 april gasinstallatie.. Verschillende onderzoeken geven aan dot de veiligheidsrisico's in woningen kunnen worden ver/aagd door een periodieke keuring van de e/ektra- en werd niet ingevuld. Oak zijn sinds 1996 de eisen voor vakg,o >- 02 "'" UJ Q &

2 ",,- i waarschijnlijk alleen de hoogstnoodzakelijke maatregelen nemen. Doet men het vanuit een rendementsoogpunt dan zullen met name de punten in het advies die het rendement verbeteren worden aanpakt. Bij een motief vanuit de milieu- ethiek zal men veel maatregelen nemen, terwijl bij de motivatie imagovoordeel de zichtbare en communiceerbare maatregelen de nadruk krijgen. CERTFCERENDE NSTELLNGEN Het ligt in de bedoeling om bij overheidsgebouwen het energiecertificaat dat wordt verkregen bp basis van het EPA-U, oak een fysieke plaats in het gebouw te geven. 'Bijvoorbeeld bij de receptie', zegt Blankestijn. 'Het wordt waarschijnlijk een label vergelijkbaar met de witgoedbranche.' basis van maatregelen uit het EPA-U is een besparing op de energierekening van twee tot drie euro per vierkante meter te boeken, zo luidt de verwachting ervaringen Op van Novem. De eerste komen in maart beschikbaar; waama naar verwachting van het agentschap nag in het eerste kwartaal van dit jaar de officiele introductie weg naar verplichting. plaatsheeft. Daama voigt de Novem hoopt dat partijen al voor de verplichte invoeringsdatum het instrument voor een installatiebedrijf om goed beslagen ten ijs te kamen', zegt Van Eck. Twaalf certificerende ter hand nemen. 'Dit geeft de tijd instellingen gaan ge"jnteresseerde installatiebedrijven onderwerpen aan een EPA-U-toets. De adviseurs daaruit verkregen, worden periodiek gecontroleerd op hun kennis en kunde. De tijd tot verplichting van de EPA-U (4 januari 2006) lijkt lang, maar dat is die niet volgens Novem. Van Eck: 'Na de pilots hebben we nag een jaar om alles rand te krijgen. De wijzigingen naar aanleiding van de pilots, de kwaliteitsborging van de adviezen en de ontwikkeling van een overdrachtregeling voor de certificaten.' Hoeveel moet een EPA-U gaan kosten? Blankestijn: 'n de woningmarkt hebben we wel een adviesprijs voor een EPA neergezetmaar dat doen we voor de utiliteit niet. De prijs is namelijk sterk afhankelijk van de complexiteit en de grootte van het gebouw en zodoende is er nauwelijks een eensluidende adviesprijs te geven. Maar als ik een inschatting moet geven, denk ik dat de meeste prijzen van een EPA-U tussen de en euro zullen liggen.' nstallatiebedrijyen die meer willen weten of zich voor trainingen en/of certificering willen aanmelden kunnen terecht bij.j branchevereniging Uneto-VN.. Ronald Bruins ;s werl<zaam by Lens;nk Van Berkel Communicade. april 307

3 , - bekwaamheid voor gastechnische installateurs uit de Vestigingswet verdwenen. Het gevolg van dit alles is dat er twijfels ontstonden over de controle- en toezichtfunctie op de veiligheid van elektra- en gasinstallaties en dat buiten het gekwalificeerde circuit in toenemende mate met te weinig kennis aan gas- en elektriciteitsinstallaties wordt gewerkt (bijvoorbeeld door doe-het-zelvers). VERANTWOORDELljKHED TOEZCHT i Minister Dekker van Vrom heeft begin 2004 met een brief naarde Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat de eerstelijnsverantwoordelijkheid voor het toezicht op de veiligheid van de woninginstallaties ligt bij de gemeenten.hiervoor zijn in- middels bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie!: van Vrom, EZ en ~e vereniging van Neder!andse gemeenten P (VNG). n dele brief wordt aangegeven dat de VNG de ver- -.. antwoordelijkheid voor het toezicht op elektra- en gasinstal- 2. De publicatie van de resultaten van her NRE onderzoek op 18 maart fl. trok landelijke laties op zich nemen. Gezien de voorgaande situatie is dit be!angstelling. (fota: NRE) feitelijk een nieuwe taak. Zij doen dit echter wet onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde luidt: 'De de vraag tenaanzien van de verantwoordelijkheid werd aconzekerheden van het toezicht moeten sterk worden gere- tueel. Om de juiste acties te kunnen nemen zijn twee on- 1\ duceerd in een systeem waarin de eigenaar van het pand derzoeken uitgevoerd naar de huidige de stand van zaken z.elf zijn verantwoordelijkheid neemt, er een verplichte keu- over de veiligheid van elektra- en gasinstallaties in woningen. : ring wordt ingevoerd en er een gecertificeerde keuring be- staat'. Deze voorwaarde is mede de aanleiding tot het initia- elektra- en gasinstallaties in de vvoning' van begin 2003, ge'itier wat moet leiden tot een APK voorwoningen. Om de risico's in de kwaliteit van gas- en elektravoorzienin- gen op de korte termijn te beperken, zal in eerste instantie een verplichte keuring van evidente risicowoningen worden ingevoerd. Het is hierbij van cruciaal belang om te komen tot een goede definitie van het begrip 'risicowoningen'. Lig- ging en ouderdom zullen naast de aard van het gebruik er van, zoals kamerverhuur; criteria vormen. De kosten voor de keuring en eventuele herstelkosten zijn voor rekening van eigenaar: Op basis van nader onderzoek naar de verschillende aspec- ten die met veiligheid en gezondheid van bewoners in de van de installaties (gebreken en onderhoud), de mate en inwoning te maken hebben en op basis van risicoanalyses, vloed van (on)deskundigheid bij het installeren, een beoorwordt bepaald of en zo ja, in welk tempo er ook voor ande- deling van de risico's en afsluitende een analyse van de more woningen, een verpjichte keuring moet komen. Stand van zaken vei/igheid Waarom is er nu dele aandacht voor de woninginstallatie. Het eerste onderzoek betrof de 'Risico-analyse veiligheid nitieerd door het ministerie van Vrom en is vooral geba- seerd op statistisch onderzoek. Het tweede, op veldwerk gericht onderzoek is uitgevoerd door Energiebedrijf NRE uit Eindhoven. RSCO-ANALYSE ELEKTRA- EN GASNSTALLATES De doelstelli.ng van het eerste onderzoek was drieledig. Naast de aard en emst van de risico's en de toekomstige ontwikkeling hiervan wilde men i.n beeld brengen welke maatregelen moeten worden getroffen. Binnen het onder- zoek is gekeken naar de ongevallenstatistiek. de veiligheid gelijk te nemen maatregelen. Voor de analyse van de ongevallenstatistiek is gekeken naar beschikbare cijfers over oor- zaken van ongevallen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er jaarlijks circa acht tot twaalf doden te betreuren zijn De in het kader genoemde gasexplosies hebben hier zeker als gevolg van ongelukken met gasinstallaties. De hoofdoor- aan bijgedragen. Ondanks het feit dat dele ontploffingen zaak is koolmonoxidevergiftiging. Door brand vanwege kort- 1 achteraf niet toe te schrijven zijn aan de woninginstallatie sluiting wordt crrca een dodelijk ongefuk ingeschat en door heeft het we! een katalyserende werkjng gehad. Met name ongelukken door het werken aan de elektra-installatie ook april 309

4 . - r Tabe!. Samenvatting criteria inspecties. nog eens circa een a twee doden. ngeschat wordt dat er verwarmingsinstallatie. Uit de inspectieresultaten blijkt nameper jaartot circa 54 mensen in het ziekenhuisworden opge- lijk een duidelijke relatie tussen het jaarlijks onderhoud en nomen door ongelukken met de elektra- (twee a negen) en de veiligheidsrisico's. n het onderzoek zijn vijfhonderd voorgasinstallaties (35 a 45). Op grond van dit onderzoek is geen oorlogse woningen en vijfhonderd woningen van recentere stijgende tendens waargenomen. Ook is geconcludeerd dat datum ge'jnspecteerd, waaroij geen onderscheid is gemaakt in 1995 ten opzichte van 1973 de installaties niet onveiliger tussen huur- en koopwoningen. De samenstelling van de gezijn geworden en dat er een groeiend veiligheidsrisico zou kozen woningen is representatief voor de Nederlandse situzijn. Dit laatste wordt echter ook niet uitgesloten. atie. De inspectie bekijkt de gehele woninginstallatie waaroij de gas-, elektra- en waterinstallaties integraal worden mee- Aanbevelingen genomen. Bij het onderzoek is al vooruitgelopen op een Dit onderzoek geeft geen indicatie om belangrijke maat- mogelijke APK-keur: De duizend gekeurde woningen konden schappelijke kosten te maken ten aanzien van de veiligheids- clan ook het APK-keur krijgen, worden afgekeurd en eventurisico's. Wel werd aanbevolen voorlichting op te starten en eel worden afgesloten. Bij afsluiting zijn waar mogelijk alleen monitoring uit te voering. Vrom is reeds gestart met het ver- toestellen afgesloten, indien noodzakelijk de gehele installazorgen van voorlichting, lie de actie 'Gezond en veilig wo- tie. Bij afkeur is er geen urgentie voor afsluiten maar krijgt nen'. Dit is vooral belangrijk om de burger bewust te maken de bewoner wel advies om tot reparatie of aanpassing over van zijn verantwoordelijkheid. Maar ook om ongelukken te gaan. Gedurende de uitvoering van het onderzoek is ge-, door foutief gebruik tegen te gaan. Om het juiste kwaliteits- publiceerd over het afsluiten van woningen. Ten gevolge beeld van de woninginstallatie te krijgen wordt een monito- hiervan hebben een aantal particulieren medewerking aan ringtraject in de vorm van een steekproefsgewijze periodie- het onderzoek geweigerd, waardoor het aantal afsluitingen ke inspectie aanbevolen, waaroij vooral naar de risicovolle waarschijnlijk lager is uitgevallen en het onderzoek mogelijk woningen moet worden gekeken. Een duidelijke registratie een positiever beeld geeft van de werkelijkheid. Het doel van de ongevallen wordt eveneens aanbevolen. ONDERZOEK NRE n september 2003 besloten de gemeente Eindhoven en Onderzoeksresultaten NRE was de inspectie per woning binnen een uur uit te voeren. Een deel van de criteria wordt in tabel weergegeven. NRE Netwerk de staat van de veiligheid bij woningen vast te Belangrijk punt van aandacht binnen het onderzoek is de stellen. Het doel was gegevens te verzamelen over en het leeftijd van de woning geweest. Op basis hiervan werden de vaststellen van de veiligheidssituatie voor wat betreft wo- meeste woningen getest. Tabel 2 geeft de aantallen woninninginstallaties. En dit zowel voor de lokale situatie en om gen per bouwperiode weer: n tabel 3 wordt aangegeven bruikbare praktijkgegevens aan te leveren voor een landelij- hoeveel procent van de woningen is goedgekeurd. Dit was ke discussie. Een afgeleide doelstelling was een methodiek in het algemeen leer laag. Circa 75 procent zou geen APKte ontwikkelen omdeze veiligheid te beheersen. keur ontvangen. Zeven procent van de woningen werdzelfs 18 maart jl. zijn de resultaten gepubliceerd. Belangrijkste volledig of gedeeltelijk afgesloten van energielevering (tabel conclusie van het onderzoek is de wenselijkheid van een pe- 4 en 5). Slechts een kwart van de woningeneigenaren pleegt riodieke inspectie waaroij dele keuring wordt gecombineerd jaarlijks onderhoud. met de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de warmwater- en Slecht onderhoud van gastoestellen is een reden om af te 31 0 april

5 ., - "' Tabe/2.Aantal gekeurde huizen per bouwperiode. 40 voor 1945 '45-'59 '60-'70 '71-'80 '81-'90 '91 3S Tabel5.Afges/oten woningen gas (metonderscheid tussen instal/atie of 30 alleen het toesteq. voor 1945 '45-'59 '60-'70 '71-'80 '81-'90 '91 voor 1945 '45-'59 '60-70 '71-'80 '81-'90 '91 Tabel 3. Percentage goedgekeurde woningen per bouwperiode. Tabe/ 6. Geen ondemoud aan gastoestel/en per bouwperiode. 81 Afsluiten E-toestel. Afslu~n 2 f voor 1945 '45-'59 '60-'70 '71-'80 '81-'90 '91 voor 1945 '*5-'59 ' /),70 71-~ '81-:90 '91 Tabel4.Afges/oten woningen elektro (met onderscheid tusseninstal/atie of a/fen het toesteq. keuren, lie tabel 6, Oak bleek dat gemiddeld 15 procent van de gasleidingen niet gasdicht zijn (tabel 7), Hierbij is het op- vallend dat dit oak nag in nieuwere woningen regelmatig voorkomt. Hierbij wordt slordige aanleg als mogelijke oor- zaak genoemd. daamaast worden opvallend veel kleine lek- kages in de gastoestellen genoemd, Ten aanzien van de elektra-installatie is met name de aarding van badkamerradiator; randaarde wandcontactdoos en de gasleiding een punt van zorg gebleken. Oak de zelf aange- legde uitbreidingen voldoen vaak niet aan de norm. Ten aan- Tabel 7. Niet gasdichte leidingen per bouwperiode. i ;,;, "': lien van de waterinstallaties blijken er ondanks de verstrekte subsidies tach nag veelloden waterleidingen te zijn. Conc/usies Toch wel geschrokken van de resultaten pleiten NRE en de gemeente Eindhoven voor een combinatie van een perio- dieke keuring (eens per vijf jaar) met onderhoud Oaarlijks). De kosten van de keuring blijven daardoor beperkt. Door de installatiebedrijven dele keuringen te laten uitvoeren kunnen gebreken oak direct worden hersteld. Aandachtsapril 311

6 .,,, Tabel 8, Onderhoud verldeint de veiligheidsrisico's, punt is kennis en ervaring van de onderhoudsmooteur die de keuring uitvoert, orndat de te verhelpen gebreken van werktuigkundige en elektrotechnische aard zijn. Binnen het op basis van postcode en huisnummer; zullen worden geonderzoek van NRE is aangetoond dat periodiek onderhoud de veiligheidsrisico's verkleint. Dit wordt aangegeven in tabel Qnderdeel van het projectplan is het opzetten van een openbare intemetsite waarop de goed gekeurde woningen, plaatst. Dit kan het draagvlak onder de gebouweigenaren vergroten. Het is aannemelijk dat men zijn huis graag op de 8. Extra aandacht zal er moeten komen om de bewoners lijst van goedgekeurde woningen ziet staan. Zeker als men te overtuigen van de noodzaak APK WONNGEN Een van de belangrijkste voorwaarden die de VNG heeft ge- steld, en een van de belangrijkste aanbevelingen vanuit de diverse onderzoeken, is de invoering van een verpjichte ge- certificeerde keuring voor woningen. Yrom heeft toegezegd Yrom moeten worden geaccepteerd als afdoende periodieom voor het zomerreces met een planning te komen wat moet lei den tot de wettelijke invoering van een verplichte keuring. Parallel hieraan heeft Uneto-YN in samenwerking met VNG, EnergieNed en Gastec een project opgestart om" te komen tot een werkbare APK (algemene periodieke keu- zijn huis wil verkopen. TOEKOHST APK Met een proef in 3 tot 4 gemeenten zal de methodiek van de APK en zijn verschillende onderdelen worden getest. Het uiteindelijke APK-sYsteem waartoe dit moet lei den zou door keveiligheidskeuring van woningen waanmee wordt voldaan aan de voorwaarde van de VNG en wat. leidt tot beheersing van de veiligheidsrisico's. Het doel is dan ook erkenning door Yrom van het op te stellen Komo' nsta-certificaat Bij de opzet en uitbreiding van de APK-regelingzal daamaast rering) van woningen [3J. kening worden gehouden met bestaande erkenningsregelin-.. Yoor de APK voor woningen wordt gedacht aan het' oprich- gen en de per 2006 van toepassing zijnde EPD (energiecertiten van een Stichting die een APK-sYsteem opzet en in Stand houdt Binnen dit APK-systeem zullen bestaande woningen een maal per vier jaar worden geinspecteerd. Ais eerste zul- len risicovolle woningen worden gei'nspecteerd. Dit betekent wel een nauwkeurige omschrijving van deze woningen wat afhankelijk zal zijn van bijvoorbeeld leeftijd, jigging en gebruik Yoor een nieuwbouwwoningeldt een 0 jarige APK,; vrijstelling indien de Komo-lnSta-gecertificeerde aantoont dat de instaliatie voldoet aan de vereiste in het bouwbesluit. Om de APK te kunnen uitvoeren zullen nstallatiebedrijven ficaat per gebouw). Referentie [] ntechfebruar! [2] Risicoanalyse veili~id gas- elektro-instaffaties de waning, O~derzoek in opdrocht van Ministerie Vrom. Directoroat-Generoal wonen (DGW), [3] www"uneto-vni"nl, dossier AP: zich moeten certificeren. Steekproefsgewijze controle-inspecties zullen de erkende bedrijven te controleren. De inspectielijst zal worden opgesteld door de verschillende.j nonmcommissies van de NEN. De kosten van een APK-keuring zijn voor de eigenaar: Om dit aanvaardbaar te houden wordt naar een korte inspectieduur gestreefd. april 313

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de vragen overgedragen aan de minister van Economische Zaken.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de vragen overgedragen aan de minister van Economische Zaken. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z10712 Betreft Antwoorden op schriftelijke

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN GASINSTALLATIES 55.00 CONTROLEPLAN 55.00 gasinstallaties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P6 Gasinstallaties kennen niet

Nadere informatie

RISICOANALYSE VEILIGHEID GAS- EN ELEKTRA- INSTALLATIES IN DE WONING

RISICOANALYSE VEILIGHEID GAS- EN ELEKTRA- INSTALLATIES IN DE WONING RISICOANALYSE VEILIGHEID GAS- EN ELEKTRA- INSTALLATIES IN DE WONING Opdrachtgever: Ministerie VROM Directoraat-Generaal Wonen (DGW) Directie Beleidsontwikkeling/ IPC 220 INHOUDSOPGAVE pagina MANAGEMENT

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Wat zijn de risico s van elektriciteit? Meer dan 25% van alle branden heeft een elektrische oorzaak. Deze branden ontstaan door een defect,

Nadere informatie

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 20.03 2006 KBI Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 Inhoudelijke gevolgen van de overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 De overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 heeft naast administratieve ook enkele inhoudelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Opleveren van installaties in nieuwe woningen

Opleveren van installaties in nieuwe woningen Eindrapport Opleveren van installaties in nieuwe woningen R. Kroese F. Meijer A. Straub H. Visscher 15 december 2009 Eindrapport Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Uneto VNI Auteurs: R. Kroese,

Nadere informatie

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren Periodieke keuring van liften Informatie voor lifteigenaren De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift

Nadere informatie

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

33798 Wijziging Woningwet ivm versterken handhavingsinstrumentarium inbreng SP-fractie

33798 Wijziging Woningwet ivm versterken handhavingsinstrumentarium inbreng SP-fractie 33798 Wijziging Woningwet ivm versterken handhavingsinstrumentarium inbreng SP-fractie (1.inleiding) De leden van de SP-fractie hebben met waardering kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij hebben sinds

Nadere informatie

Pilot Veilige gezonde woning

Pilot Veilige gezonde woning Pilot Veilige gezonde woning Resultaten keuringsrapporten en ervaringen woningeigenaren Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350

Nadere informatie

Veiligheid meer dan norm!

Veiligheid meer dan norm! Veiligheid meer dan norm! Parkstad Inspecties Veiligheid is meer dan een norm Parkstad Inspecties is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame technische installaties: van gebouwgebonden

Nadere informatie

NEN 8025: Inspectie installatietechniek

NEN 8025: Inspectie installatietechniek auteur Harrie Heemskerk UNETO-VNI en TVVL pleiten voor verplichte Woning-APK NEN 8025: Inspectie installatietechniek in woningen Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont

Nadere informatie

Een kansrijke omgeving voor installateurs Consumenten en veiligheid van de elektrische installatie

Een kansrijke omgeving voor installateurs Consumenten en veiligheid van de elektrische installatie Een kansrijke omgeving voor installateurs Consumenten en veiligheid van de elektrische installatie Inhoudsopgave Toegenomen gebruik van elektra 3 Internet of Things 3 High-tech 3 De consument en veiligheid

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen Kwaliteitsborging Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen W. van Ophem, directeur KvINL Solar Solutions Expo, 15 & 16 april 2015 - Wie - Wat Wie- Wat- Waarom KvINL - Is een

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

Woningbouw & Utiliteit

Woningbouw & Utiliteit Woningbouw & Utiliteit Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2147721 pag. 1 van 6 Dit is geldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Mei 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, de burgemeester van Groningen, namens deze, concerndirecteur Groningen, namens deze,

Met vriendelijke groet, de burgemeester van Groningen, namens deze, concerndirecteur Groningen, namens deze, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bezoekadres Gedempte 98 Zuiderdiep Aan de bewoner(s) van dit woongebouw Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum Informatie

Nadere informatie

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Resultaten legionellapreventie 2009 Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n CCV Inspectieschema s brandbeveiliging Spreker namens R2B Inspecties B.V. P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE R2B Inspecties B.V., Zaltbommel

Nadere informatie

Presentatie Workshop. Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014. W.

Presentatie Workshop. Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014. W. Presentatie Workshop Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014 W. van Ophem KvINL is een onafhankelijke en deskundige organisatie op het gebied van

Nadere informatie

Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08

Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08 Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08 (versie 30 april 2013 met wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013 versus de versie van 18 november 2005) KBI heeft met instemming van het Centraal

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

ARUP studie Groningen 2013

ARUP studie Groningen 2013 ARUP studie Groningen 2013 Strategie voor structurele versteviging van gebouwen Nederlandse samenvatting Issue 17 januari 2014 Nederlandse samenvatting 1 Inleiding Dit rapport omvat een samenvatting van

Nadere informatie

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V.

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01 Uitgegeven 2017-01-04 D.d. 2014-11-04 Geldig tot 2017-11-04 Pagina 1 van 5 Locas reparatie en onderhoud B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren Periodieke keuring van liften Informatie voor lifteigenaren De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt!

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt! Aanleiding Onze jarenlange samenwerking met installateurs Zij vragen ons ad-hoc voor elektrotechnische inspecties bij hun klanten De vraag naar inspecties blijft groeien Er zijn veel aanbieders, maar kwaliteit

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara)

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) expert groep Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober 2017 E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) (ATmosphères EXplosieves) ATEX richtlijnen Van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Nota Inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken

Nota van B&W. Onderwerp Nota Inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken Nota van B&W Onderwerp Nota Inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. E.Z. Tuboly Telefoon 5113839 E-mail: e.tuboly@haarlem.nl SO/VT Reg.nr. SO/VT2006/3546

Nadere informatie

Hoe herken je een vakman?

Hoe herken je een vakman? onderhouden+verbouwen Het is de installateur die de cv veilig en zuinig laat werken Hoe herken je een vakman? 30 CV-ketels moeten aan veel eisen voldoen, maar vervolgens mag iedereen ze ophangen en eraan

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 18 februari 2016. Project 13.000 gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 18 februari 2016. Project 13.000 gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 18 februari 2016 Project 13.000 gasleidingen AGENDA PowerPoint Welkom presentatie Lelystad Voorstellen Project presentatie Contactgegevens Rondvraag

Nadere informatie

Het inspectiebeleid voor drinkwaterinstallaties!

Het inspectiebeleid voor drinkwaterinstallaties! Het inspectiebeleid voor drinkwaterinstallaties! Caleffi Academy Zwolle, 26 maart 2015 N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Felix Timmermans Korte introductie WMD Kentallen WMD * 32 miljard liter

Nadere informatie

Eindrapportage. Veiligheid gas en elektra

Eindrapportage. Veiligheid gas en elektra Eindrapportage Veiligheid gas en elektra Eindrapportage Veiligheid gas en elektra Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van VROM Ir. H.C.M. van Egmond Drs. N.K. Gopal Ir. C. Poulus September 2007 r2007-0047cp

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Marco van de Esschert Ministerie van BZK Energieakkoord, Bouwbesluit, Energielabel en BENG MJA Workshop 2014 Marco van de Esschert

Nadere informatie

Wateraanvoer leidingschade analyse oorzaken zoeken naar oplossingen

Wateraanvoer leidingschade analyse oorzaken zoeken naar oplossingen Wateraanvoer leidingschade analyse oorzaken zoeken naar oplossingen Bert Dikker en Genéé Tersteeg Risicodeskundigheid Schade verzekeren UNETO-VNI Sanitair dag 20 september 2017 20.000 per uur Ca. 50% Achmea

Nadere informatie

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER NEDERLAND WHITE PAPER SAMENVATTING De Nederlandse regelgeving voor inspectie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig. Zo is vaak niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN voor Vitodens 100 ANALOGE SCHAKELKLOK 03/2008 Bewaren a.u.b.! Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming

Nadere informatie

Veiligheid van woninginstallaties. Datum 26 augustus 2015 Referentie 20141150-01. Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM

Veiligheid van woninginstallaties. Datum 26 augustus 2015 Referentie 20141150-01. Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Veiligheid van woninginstallaties Datum Referentie 20141150-01

Nadere informatie

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Projectnummer Inspecteur Nummer gasmeter 12334 Nummer elektrameter 12333 Opdrachtgever Synorga Bezoekadres De Linde 2 8 NL-5831 RD Boxmeer

Nadere informatie

Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10

Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10 KOMO INSTAL Proces Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04 Uitgegeven 2015-11-17 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-11-17 Pagina 1 van 10 technisch installatiebedrijf tibo-veen b.v. VERKLARING VAN KIWA Dit is

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding May 2014 INTRODUCTIE Deze handleiding bevat informatie en instructies voor het installeren van de D- Vise dakbeveiliging. Deze handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn voor

Nadere informatie

Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen

Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen Inhoudsopgave Toenemende druk op de elektrische installatie 3 Complexere installaties 3 Controle op veiligheid is

Nadere informatie

Energie: meerwaarde op de woningmarkt

Energie: meerwaarde op de woningmarkt Energie: meerwaarde op de woningmarkt Dirk Brounen (RSM Erasmus, dbrounen@rsm.nl) Nils Kok (UC Berkeley & Universiteit Maastricht, n.kok@maastrichtuniversity.nl) Op 26 november liet minister van der Hoeven

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 12 mei Project gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 12 mei Project gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 12 mei 2016 Project 15.000 gasleidingen AGENDA Welkom Voorstellen PowerPoint presentatie Lelystad Project presentatie Contactgegevens Voorstel Wijkraden

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving

Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving www.praktijkseminar-installatiesector.nl Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Wat zijn de consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders? Beatrix Theater

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

MAGAZIJNSTELLINGEN EN HET BOUWBESLUIT 2003

MAGAZIJNSTELLINGEN EN HET BOUWBESLUIT 2003 MAGAZIJNSTELLINGEN EN HET BOUWBESLUIT 2003 DMH / PG R&S Info 04 Februari 2011 BOUWBESLUIT 2003 (2012) Besluit Omgevingsrecht Bijlage II, behorende bij de artikelen 2.3 en 2.7 Artikel 2, lid 19 : Magazijnstelling

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp Projectbureau Schoonschip d.d. 16 april 2009 Hotel Het Hart van Weesp, Heerengracht 35, Weesp Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip:

Nadere informatie

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet.

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Wat is de aanleiding voor het nietig verklaren van de medisch

Nadere informatie

Inspectielijst Ingangsdatum: 1 juli 2017

Inspectielijst Ingangsdatum: 1 juli 2017 Inspectielijst Ingangsdatum: 1 juli 2017 Wanneer je het Keurmerk Leegstandbeheer aanvraagt, wordt er een onafhankelijke inspectie uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt bepaald of je in aanmerking komt

Nadere informatie

Basisdoelstelling Verplichting tot (regelmatige) rapportering minimale energieprestaties in het kader van steunmaatregelen

Basisdoelstelling Verplichting tot (regelmatige) rapportering minimale energieprestaties in het kader van steunmaatregelen Basisdoelstelling Een inventaris maken van mogelijke verplichtingen die energetische renovatiewerken kunnen stimuleren. De verplichtingen kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: Verplichting

Nadere informatie

Trainingen najaar Gas en Water. Bovenop de praktijk van de installatietechniek.

Trainingen najaar Gas en Water. Bovenop de praktijk van de installatietechniek. Trainingen najaar 2016 Gas en Water Bovenop de praktijk van de installatietechniek www.nen.nl/installatie Meer maatwerk met een bedrijfstraining Wist u dat we in 2015 ruim 2000 deelnemers met een bedrijfstraining

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol 1 Inleiding De ipad-inspectietool itoezichtprotocol is een gebruiksvriendelijke applicatie voor de inspectie van gebouwen/ bouwwerken op technische staat en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-16 Datum : 03/2002 Uitgave : 2 Betreft : Voorschriften inzake het onderhoud van vrije warmerluchtballonnen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 30 juni Project gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 30 juni Project gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 30 juni 2016 Project 15.000 gasleidingen AGENDA Welkom en doornemen agenda Voorstellen PowerPoint presentatie Lelystad Project presentatie Rondvraag

Nadere informatie

Gasslangen. Universele buigbare rubberen gasslangset. Universele buigbare roestvaststalen gasslangset

Gasslangen. Universele buigbare rubberen gasslangset. Universele buigbare roestvaststalen gasslangset GASSLANGEN GASSLANGEN SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT PRODUCTAANBOD Gasslangen Universele buigbare rubberen gasslangset met 2 x wartelmoer M24 binnendraad Universele buigbare roestvaststalen gasslangset

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling

Evaluatie Startersregeling A gemeente Eindhoven Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 2011 mro/rd10060187 Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluitenlijst CCvD 2011 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluit CB29112011-01 Aanvullende eisen opfrisbijeenkomsten en geldigheidsduur diploma s BRL9500

Nadere informatie