Dee Betrouwbare Austin Truck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dee Betrouwbare Austin Truck"

Transcriptie

1 Dee Betrouwbare Austin Truck

2 .. AUSTINN TRUCKS VOOR DE GEHELE WERELD Vann de intense koude van de Scandinavische winter tot de blakende hitte van de Afrikaansee zon verrichten de Austin Trucks hun taak, onafhankelijk van het klimaat enn de condities van de wegen, teneinde het transportprobleem der naties op te lossen.. Zelfs in onontwikkelde gebieden, waar wegen tot de grote uitzonderingen behoren,, doen de Austin Trucks hun werk. Een transportonderneming welke onder zeerr moeilyke omstandigheden werkt, zond het volgende rapport : Sindss 1946 gebruiken wij 27 Austin Trucks, voor alle mogelijk transport met groot succes.. W i j kunnen verklaren dat de Austin Trucks welke wij gebruiken, ondanks hett uitzonderlijk zware werk, zeer lage onderhoudskosten hebben. W i j kunnen bevestigenn dat Austin trucks in het bedrijf zeer goed voldoen en eenvoudig zijn te onderhouden.. Ditt is de ervaring van een expediteur in één land, maar het is hetzelfde over de gehele Betrouwbaar! Betrouwbaar! Krachtig! Krachtig! Economisch! Economisch! Voorr het werk bij de havens, voor snel vervoer vann aan bederf onderhevige goederen, voor het transportt van bouwmaterialen en ander zwaar werkk zal men steeds de betrouwbare Austin truckk vooraan vinden. Er is voor elk soort transportt een Austin chassis verkrijgbaar. Hett zwaarste chassis is het op de omslag afgebeeldee 6-^ tons chassis. Het is robuust gebouwdd voor langdurig gebruik en zal zijn last mett gemak dragen. Het eenvoudige ontwerp, hett eenvoudige onderhoud, het economische verbruikk en een graad van comfort voor de chauffeurr die t o t op heden nog niet is, bereikt, vormenn de argumenten voor aanschaffing door gemeentelijkee instanties, grote expeditiebedrijven enn transporteurs in de gehele wereld. wereld,, waar duizenden mensen vertrouwen op Austin betrouwbaarheid, levensduur enn kracht om hun transportprobleem op te lossen. Voorr veiligheid 's nachts worden dee Austin chassis geleverd met rode reflectorss aan de achterzijde en tweee amberkleurige reflectors aan dee zijkanten.

3 Hett 6j tons chassis met een wielbasis van 4-01 m is typisch voor Austinn met zijn vooruitstrevende ontwerp en zijn solide constructie.. De verschillende onderdelen zijn van de beste materialenn vervaardigd en gemonteerd op een chassis van geperstt stalen liggers, welke door stalen dwarsbalken nog zijn. versterkt.. Deze eenheid is zeer sterk, teneinde het schokken opp slechte wegen, het voortdurende werken met zware vrachtenn en de invloeden der diverse klimaten te kunnen weerstaan.. Het zijn deze gronden waarop Austin's reputatie voorr betrouwbaarheid en lange levensduur gebouwd en gehandhaafdd zijn.

4 AUSTINN 4^-tons Chassis Voorzienn van dezelfde motor als de zwaardere Austin truckss vormt het 4\ ton truckchassis een uiterst rendabelee en betrouwbare eenheid. AUSTINN fe-tons Chassis Hett 6j tons chassis met korte wielbasis is uitstekend geschikt voorr het opbouwen van een kipper-installatie. Over het algemeenn zal dit model echter worden gebruikt als trekker, welkee een treingewicht van 14 ton heeft.

5 ^^^^^ 4 - L I T E RR Tott de standaard-uitrustingg van dee truckmotor behoortt een parallel l geschakelde e oliefilter,, terwijll een in seriee geschakeld oliefilterr met verwisselbaar r elementt ook verkrijgbaarr is. MOTOR juüiii:^ ^ Grotee trekkracht bij een klein aantall omwentelingen, een draaimomentt van 24 kgm bij 1000 toerenn per minuut, vormt een karakteristiekk kenmerk van de Austin truckmotor.. Voor het bedrijf betekent ditt een langere levensduur en een economischh gunstig verbruikscijfer. Verderr betekent dit een groot gemak voorr de chauffeur, daar het terugschakelenn tot een minimum wordtt beperkt. Deze motor is inderdaadd een eenheid welke de capaciteitt heeft om onder de zwaarstee omstandigheden langdurig onvermoeidd te werken. <$$ «^J J &\ \ Hett mechanisme voorr de automatische e voor-- en naontstekingg is inn de verdeler aangebracht,, terwijl l bovendienn nog eenn vacuüm bedieningg is gemonteerd.. Gelijkmatigee spanningvann de distributiekettingg wordt verkregenn door de spanringg van synthetischee rubber tussen dee tanden van het nokkenastandwiel.. Eenn speciaal geconstrueerde radiateur mett expansieruimte verhoogt het nuttigg effect van de koeling aangezien verliess van koelwater wordt voorkomen.. Opp de tandwielen zijnn olievangers aangebrachtt teneindee voor een voldoendee smering zorg tee dragen. P E R K I N SS DIESEL MOTOR Dee Perkins Diesel Motor kan tegen een meerprijs als krachtbronn voor de Austin 6 tons chassis worden geleverd.. Deze motor is sterk geconstrueerd en heeft bijj een toerental van 1000 per minuut reeds een koppel vann 28,3 kgm, zodat een zeer ruime trekkracht beschikbaarr is. In omstandigheden waar een Dieselmotorr economisch verantwoord is, is het dus mogelijkk de zuinigheid van de Dieselmotor te combinerenn met de betrouwbaarheid van het Austin chassis,, teneinde een rendabel transport te verzekeren.

6 ComfortComfort van de Chauffeur Onderr het vele goede dat de Austin truckk U biedt, valt onmiddellijk dee cabine op. Deze cabine biedt eenn comfort dat tot op heden nog opp geen enkele truck werd aangetroffen.. Hierdoor wordt de vermoeidheidd van de chauffeur tot hett uiterste beperkt. Tesamenn met het grote glasoppervlakk en de gemakkelijke bestuurbaarheidd der truck vormt dezee geheel stalen cabine een veiligheidsfactorr van ongekend groot belang.. De brede afsluitbare deurenn met ingebouwde treeplankenn zijn voorzien van bredee tochtstrippen, zodat de 3 persoonss cabine tochtvrij is afgesloten.. Alle negen ruiten, welkee een ruim uitzicht verzekeren, zijnn voorzien van veiligheidsglas. Ongetwijfeldd staat deze cabine waar hett veiligheid en comfort betreft opp een zodanig hoog peil, dat iederee exploitant zijn eisen in deze verwezenlijktt ziet. Voorr koud weerr kan eventueell een verwarmings-installatie e geleverd d worden.. Dee cabine heeft geenn gevaarlijke "" blinde " hoeken. Aann de achter zijde zijnn in de-hoeken ruitenn in aangebracht.. Een balangrijke e veiligheidsfactorr! Dee instrumenten zijnn gemakkelijk afleesbaarr en wordenn 's avonds indirectt verlicht. Voorr warm weerr kan een frissee lucht circulatie-systeemm worden gemonteerd.. HM Dee afzonderlijke chauffeursstoel l kann eenvoudig inn vier verschillende e standenn worden gezet.. Teneindee een tochtvrije ventilatie mogelijkk te maken zijn de ruiten vann de portieren voorzien van draaibaree ventilatieruiten. Dee accu is gemakkelijk k bereikbaar r achterr de achterplaatt der treeplank.. Hett uitzicht van de chauffeur door deze grote voorruitenn is zeer goed. De voorruiten zijn scharnierendd bevestigd, zodat zij geopend kunnen wordenn indien dit wordt gewenst.

7 S P E C I F I C A T I EE A L G E M E N EE M O T O R :: B o r i n g 8 7, 3 v e r h o u d i n gg 6,15 o p I ; A C H T E R A S :: Geheel v r i j d r a g e n d e achteras m e t stevig gelagerde pignonas. Pignonn en k r o o n w i e l met s p i r a a l v o r m i g e v e r t a n d i n g. Lagers m e t g r o t e d i a m e t e r.. De steekassen w o r d e n alleen o p t o r s i e belast en dragen dus geenn last. H e t d i f f e r e n t i e e l en de steekassen k u n n e n w o r d e n g e d e m o n t e e r d z o n d e rr dat de w i e l e n behoeven te w o r d e n o p g e v i j z e l d. Een veiligheidss t o o t n o kk is aangebracht in het d i f f e r e n t i e e l h u i s o m buitensporige belastingenn o p t e k u n n e n n e m e n. De achteras is o p g e b o u w d van h o o g w a a r d i gg stalen buizen en een gietstalen d i f f e r e n t i e e l h u i s. Deze c o n s t r u c t i ee v e r m i n d e r t het niet afgeveerde g e w i c h t van de wagen. G r o t e tapsee rollagers v o o r alle w i e l n a v e n. m m ; s l a g 111,1 m m ; i n h o u d 3995 cc; compressie m a x i m u m koppel 24,1 kgm bij 1000 t / m i n. C y l i n d e r s :: 6 cylinders w e l k e een geheel v o r m e n m e t de k r u k k a s t. W a t e r m a n t e l ss o v e r de v o l l e lengte. Afneembare cylinderkop waarop hett k o p k l e p - m e c h a n i s m e is g e m o n t e e r d en aansluitingen zijn v o o r een verwarmingsinstallatie.. K r u k a s :: Met c o n t r a g e w i c h t e n gebalanceerde k r u k a s, gelagerdd is in m e t w i t m e t a a l gevoerde stalen lagers D r i j f s t a n g e n :: g e v o e r dd lager. welke 4 Stalen drijfstangen v o o r z i e n van een m e t w i t Z u i g e r p e n v o o r z i e n van groef v o o r b o r g b o u t. maal metaal T O T A L EE O V E R B R E N G I N G S V E R H O U D I N G E N, 4 i t o n s chassis: 5-85;; 10; 20,4; 38,5 o p I m e t 38,4 a c h t e r u i t. 6 j t o n s chassis: 7, 2 ; 12,3;; 2 5 ; 4 7, 4 ; o p I m e t 47,3 a c h t e r u i t. D ee achterassen m e t o v e r b r e n g i n g 4,7 o p I v o o r het 4 j tons chassis en 6,77 o p I v o o r het 65 tons chassis z i j n eveneens af f a b r i e k leverbaar. H e tt 6 t o n s chassis e n h e t t r e k k e r c h a s s i s k u n n e n t e g e n m e e r p r i j s v o o r z i e nn w o r d e n v a n e e n E a t o n - t w o - s p e e d - a c h t e r a s, w e l k e o v e r b r e n g i n g e nn h e e f t v a n 5,83 e n 8,11 o p I. Resp v a n 4,5 e n 6 25 o p I. Z u i g e r s :: De gelegeerd g i e t i j z e r e n zuigers zijn v o o r z i e n van 2 zuigerv e r e nn en een olieschraapveer. N o k k e n a s :: De stalen nokkenas is in 4 met w i t metaal gevoerde stalen lagerss gelagerd en w o r d t aangedreven d o o r een ingesloten Duplo r o l l e n k e t t i n gg van de krukas af. De d i s t r i b u t i e k e t t i n g is v o o r z i e n van een g e p a t e n t e e r d ee spanting v o o r geruisloze w e r k i n g. K l e p p e n :: K o p k l e p - m e c h a n i s m e w o r d t bediend d o o r s t o t e r s t a n g e n C y l i n d e r v o r m i g ee klepstoters. Inlaatkleppen van s i l i c h r o o m staal. U i t l a a t k l e p p e nn van tegen h i t t e en c o r r o s i e bestendig staal. Kleppen v o o r z i e nn van o l i e d i c h t i n g s r i n g e n. S m e r i n g :: Smering d o o r m i d d e l van een t a n d w i e l p o m p, w e l k e d o o r een gaasfilterr is o m g e v e n en w o r d t aangedreven van de nokkenas af. De p o m pp perst o l i e naar alle h o o f d, drijfstang, nokkenaslagers en naar dee d i s t r i b u t i e k e t t i n g. Gaatjes in de d r i j f s t a n g k o p p e n z o r g e n v o o r e x t r a s m e r i n gg der c y l i n d e r w a n d e n. H e t smeersysteem is v o o r z i e n van een A. C.. parallel f i l t e r t e r w i j l eveneens een s e r i e f i l t e r v e r k r i j g b a a r is. O l i ee i n h o u d 9-23 l i t e r plus 1,56 l i t e r v o o r het f i l t e r. K o e l s y s t e e m :: Een c e n t r i f u g a a l p o m p die aan de v o o r z i j d e van het m o t o r b l o kk aangebracht is en die aangedreven w o r d t d o o r een V - r i e m vann de krukas af, z o r g t v o o r de c i r c u l a t i e van het k o e l w a t e r. O p de w a t e r p o m p a ss is een vierbladige v e n t i l a t e u r g e m o n t e e r d en in de w a t e r u i t l a a t p i j pp van het c y l i n d e r b l o k is een t h e r m o s t a a t g e m o n t e e r d. Dee r a d i a t e u r is v o o r z i e n van een gepatenteerde expansiekamer, w a a r d o o r hett verlies van k o e l w a t e r v e r m e d e n w o r d t. Inhoud van het k o e l s y s t e e m : l i t e r. B r a n d s t o f s y s t e e m :: De t o e v o e r van benzine u i t de aan de r e c h t e r z i j d e vann het chassis bevestigde tank naar de Z e n i t h v a l s t r o o m c a r b u r a t e u r geschiedtt d o o r een mechanische A C p o m p die w o r d t aangedreven d o o r eenn excentrische n o k o p de nokkenas. D e c a r b u r a t e u r is v o o r z i e n van I n h o u d der b e n z i n e t a n k : 14 tons t r e k k e r : eenn A C o l i e b a d l u c h t f i l t e r l i t e r, 4^ tons en 6 tons chassis: 72 l i t e r. tons chassis s 6^^ tons chassis s trekker r AA m m m. BB m m m. GG m m m. voorbumper H H m m m. Cabinee t o t h a r t achteras m m m. B i n n e n b r e e d t ee der cabine 11 57m m m. S p o o r b r e e d t ee v o o r m m m 11 60m m m m m m. HOOFDAFMETJNGEN N Wielbasiss Totalee... lengte Hartachterass t o t eindchassis H a r t v o o r a ss t o t S p o o r b r e e d t ee achter.... Grondspeling g Draaicirkel l m m m. G e w.. chassis met cabine o n g K G K G K G Chassiss b r e e d t e geschikt v o o r B- w e g e n. S t a r t e r :: Lucas s t a r t e r, w e l k e bediend w o r d t d o o r m i d d e l van een k n o p o pp het i n s t r u m e n t e n b o r d. K O P P E L I N G :: Borg en Beek e n k e l v o u d i g e D i a m e t e rr 28 c m. Z e l f s m e r e n d d r u k l a g e r. drogeplaat met T R A N S M I S S I E :: O p e n gebalanceerde aandrijfas met naaldlagerkruisk o p p e l i n g e nn Chassis m e t k o r t e wielbasis v o o r z i e n van een enkele as, chassiss m e t lange wielbasis v o o r z i e n van een 2 delige as m e t g r o o t tussenlager.. V E R E N :: Half-elliptische v e r e n v o o r en wielbasiss v o o r z i e n van h u l p b l a d e n. Het v o o r z i e nn van h u l p v e r e n. Deze veren zijn g e c o n t r u e e r d,, dat niets van de zijdelingse achter. Chassis m e t lange 65 tons chassis is b o v e n d i e n zeer soepel en zo z o r g v u l d i g stabiliteit w o r d t opgeofferd. C H A S S I S :: G e p e r s t stalen chassis van langsliggers met g r o t e d o o r s n e d e. Langsliggerss taps aflopend v o o r g e w i c h t s v e r m i n d e r i n g. G e p e r s t stalen w i e l e n m e t v e n t i l a t i e g a t e n. Dubbel achter. E L E C T R I S C H EE U I T R U S T I N G : D y n a m o m e t V - r i e m a a n d r i j v i n g, 12 v o l t s b a t t e r i jj met een capaciteit van 63 ah. T w e e krachtige i n g e b o u w d e k o p l a m p e n,, dimschakelaar m e t handbediening. T w e e z i j l a m p e n, d u b b e l e a c h t e r l i c h t e nn en s t o p l i c h t e n, a c h t e r n u m m e r plaat v e r l i c h t i n g. Indirecte v e r l i c h t i n gg d e r i n s t r u m e n t e n, electrische claxon Electrische r u i t e n w i s s e r. Dee laadstroom van de d y n a m o w o r d t geregeld d o o r een automatische spanningsregelaar.. Aangedreven door leverbaar R E M M E N :: V o e t r e m : Hydraulische " L o c k h e e d " r e m m e n o p alle w i e l e n. Dee 6 i tons chassis v o o r z i e n van d u b b e l e r e m c y l i n d e r s, o p de v o o r w i e l e n. H e tt 6 j tons chassis met lange wielbasis is v o o r z i e n van C l a y t o n D e w a n d r e Vacuümm b e k r a c h t i g i n g. De mechanische h a n d r e m w e r k t o n a f h a n k e l i j k o pp de a c h t e r w i e l e n. A l l e r e m m e n zijn o n a f h a n k e l i j k van elkaar o p ieden w i e ll a f z o n d e r l i j k afstelbaar. B A N D E N :: 4 tons chassis: D u n l o p standaard. Extra: D u n l o pp J tons chassis: D u n l o p standaard. E x t r a : ply en ply. O n t s t e k i n g :: Bobine o n t s t e k i n g, met automatische v o o r - en na o n t s t e k i n g,, w e l k e o.a. o o k d o o r vacuüm w o r d t b e d i e n d. H e tt 6 j t o n s e n h e t t r e k k e r c h a s s i s z i j n o o k P e r k i n ss P6-80 D i e s e l m o t o r. S T U U R I N R I C H T I N G :: W o r m en n o k o v e r b r e n g i n g met een hoog n u t t i gg effect. T h o m p s o n zelfinstellende s t u u r v e r b i n d i n g e n. Links s t u u r. W I E L E N :: M o t o r o p h a n g i n g :: M o t o r en versnellingsbak zijn aan de v o o r z i j d e o p eenn r u b b e r b l o k g e m o n t e e r d en aan de achterzijde o p t w e e r u b b e r m o n t a g ee s t u k k e n, w e l k e de reactie van het m o t o r k o p p e l begrenzen. D y n a m o :: 12 V o l t, g e v e n t i l e e r d, s p a n n i n g r e g u l e r e n d. eenn V - r i e m vanaf de krukas. V O O R A S :: De as is vervaardigd van gesmeed staal, dat een speciale w a r m t e b e h a n d e l i n gg heeft o n d e r g a a n. D o o r s n e d e I profie l v e r l o p e n d naarr r e c h t h o e k i g profie l vanaf de veerpadden naar de aseinden. een C A B I N E :: Geheel stalen c o n s t r u c t i e ; alle r u i t e n v o o r z i e n van v e i l i g heidsglas,, v o o r r u i t e n k u n n e n geopend w o r d e n ; i n g e b o u w d e t r e e p l a n k e n enn o n d e r s t e s c h a r n i e r e n ; tegen geluid geisoleerde p o r t i e r e n v o o r z i e n vann s l o t e n ; p o r t i e r e n v o o r z i e n van v e n t i l a t i e r u i t j e s ; gehele cabine t o c h t -en s t o f v r i j ; de verstelbare cl.auffeursstoel is v o o r z i e n van s c h u i m r u b b e rr en met l e e r d o e k b e k l e e d ; d u b b e l e bank m e t spiraalv e r i n gg v o o r 2 passagiers o o k bekleed met l e e r d o e k ; d u b b e l e achteru i t k i j k s p i e g e l s ;; r u i t e n in de cabine h o e k e n. koppeling. V E R S N E L L I N G S B A K :: V i e r v e r s n e l l i n g e n v o o r u i t, een a c h t e r u i t, speciaall gelegeerde stalen assen en t a n d w i e l e n m e t g r o t e d i a m e t e r. Hulpas gelagerdd in kogellagers. M o g e l i j k h e i d v o o r het aanbrengen van een mechanischee b a n d e n p o m p of een k r a c h t a f n e m e r aan de r e c h t e r z i j d e van d ee versnellingsbak. Bovenstaandee specificatie is geheel v r i j b l i j v e n d en kan z o n d e r nadere a a n k o n d i g i n g d o o r de A u s t i n M o t o r C o m p a n y g e w i j z i g d w o r d e n. Importricee voor Nederland: AUSTINN MOTOR EXPORT CORPORATION LIMITED LONGBRIDGE,, BIRMINGHAM & OXFORD ST., LONDON, ENGLAND P r i n t e dd in England by J. H o w i t t & Son L t d., N o t t i n g h a m R.. S. S T O K V I S & ZONEN, AFDELING,, AUTOMOBIELEN, N.V. ROTTERDAM Publicationn N o / D u t c h

TT-ATT 2600 TANDEMASSERSS VOOR HET ZWAARSTE INTERNATIONALE TRANSPORT KENTEKENN VAN BETROUWBAARHEID

TT-ATT 2600 TANDEMASSERSS VOOR HET ZWAARSTE INTERNATIONALE TRANSPORT KENTEKENN VAN BETROUWBAARHEID TT-ATT 2600 TANDEMASSERSS VOOR HET ZWAARSTE INTERNATIONALE TRANSPORT Opp tal van trajecten in het Europese vervoersnet gaat de tandemasser een steeds belangrijkere rol spelen. Teneindee onder alle omstandigheden

Nadere informatie

DAFF 900-1100 serie: doorr ontwerp en constructiee ideaal voor distributiewerk k

DAFF 900-1100 serie: doorr ontwerp en constructiee ideaal voor distributiewerk k 900-1100 0 * DAFF 900-1100 serie: doorr ontwerp en constructiee ideaal voor distributiewerk k Hett werkterrein van de vervoerder in de lichtee sector ligt voornamelijk op de korte afstand,, bij de distributie

Nadere informatie

ZMZM N V SLA.GE E. Dee Nieuwe Asconaa Klasse

ZMZM N V SLA.GE E. Dee Nieuwe Asconaa Klasse ZMZM N V SLA.GE E ijj 1371 1 Dee Nieuwe Asconaa Klasse Dee nieuwe Opel ASCONA: Uitblinkerr in prestaties en komfort Inn het begin leek het een onmogelijke opgave : «maak een volkomen nieuwe wagen. Een

Nadere informatie

Dee AUSTIN. 1750 0 Eenn goed idee nog

Dee AUSTIN. 1750 0 Eenn goed idee nog Omm de nieuwe Maxi zo één, twee, d r opp straat te herkennen moet u wel even opletten.. Zo op 't eerste oog ontdekt u niet zoveell nieuws. Veel is bij het oude gebleven. Waarom?? Naa veel denken en doen

Nadere informatie

KK III S PO RT COO NVE RTI B LE. ll : GLYSLAGERR ORGANISATION N.V ss e E ST HOLLAND D

KK III S PO RT COO NVE RTI B LE. ll : GLYSLAGERR ORGANISATION N.V ss e E ST HOLLAND D KK III S PO RT GLYSLAGERR ORGANISATION N.V ss e E ST HOLLAND D COO NVE RTI B LE ll : *150P.K.. *VEILIGE SERVO BEKRACHTIGDE REMMEN SCHIJFREMMEN VOOR * 200 KM PER UUR s p o r tt convertible Dee kuipvormige

Nadere informatie

Fiormo o > > bestelwagens bestelwagens

Fiormo o > > bestelwagens bestelwagens Fiormo o > > bestelwagens bestelwagens ^ TT HLL «JH SS5SB B EE 11 Inhoudd 2,5 SS!! F 11 11 99 L L Fiorinoo 1050 cc: handig, snel en ekonomisch in het gebruik, Hoee u het ook bekijkt de Fiorinoo is van

Nadere informatie

VMORUI I MINOR MINOR OXFORD OXFORD SIX SIX. eeneen klasse op zichzelf in de automobielen automobielen. Nuu ook de nieuwe 4-Deurs Minor Sedan

VMORUI I MINOR MINOR OXFORD OXFORD SIX SIX. eeneen klasse op zichzelf in de automobielen automobielen. Nuu ook de nieuwe 4-Deurs Minor Sedan P.. J. M M.Ver ; i. on SS 1949-50-5J ndd Ai MINOR MINOR OXFORD OXFORD SIX SIX J.. L. KI Giroo 100475 Hll LST Tel. 4ó VMORUI I eeneen klasse op zichzelf in de automobielen automobielen Nuu ook de nieuwe

Nadere informatie

GEBOUWD OM TE PRESTEREN DAF CF CONSTRUCTION FAT (6X4) KIPPER-TREKKER

GEBOUWD OM TE PRESTEREN DAF CF CONSTRUCTION FAT (6X4) KIPPER-TREKKER GEBOUWD OM TE PRESTEREN DAF CF CONSTRUCTION FAT (6X4) KIPPER-TREKKER COMFORT OP ALLE TERREINEN Nieuwe comfortabele stoelen, een nieuw stuurwiel en een dashboard met alle schakelaars overzichtelijk per

Nadere informatie

Diesel & LPG heftrucks

Diesel & LPG heftrucks Diesel & LPG heftrucks eco-x 24/7 service wereldwijd netwerk DX GX De diesel en LPG vorkheftruck range van UniCarriers Uiterste precisie tot uw dienst THE BEST OF Door het samenvoegen van de drie onderscheidende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tenias sinds 1957. Overzicht modellen. Serie Evolution. Technische specificaties Serie Evolution. Opties Serie Evolution.

Inhoudsopgave. Tenias sinds 1957. Overzicht modellen. Serie Evolution. Technische specificaties Serie Evolution. Opties Serie Evolution. Frontloader systems Inhoudsopgave Overzicht modellen Serie Evolution Technische specificaties Serie Evolution Opties Serie Evolution Serie 00 Technische specificaties Serie 00 Opties Serie 00 Werktuigprogramma

Nadere informatie

Map K7. November 2014

Map K7. November 2014 Map K7 November 2014 De fabriek behoudt zich het recht voor maten, technische gegevens en standaard uitvoeringen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. K-2 Inhoud Leveringsprogramma Map K7 K-3 Pagina

Nadere informatie

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard Kioti Mechron, wat gaan we doen vandaag? MECHRON HET 4 X 4 WERKPAARD Dit is de alleskunner, de Kioti Mechron. Hij staat klaar om je mee te nemen waar jij maar wil. De Mechron is de transporter van een

Nadere informatie

Greentec Stobbenfrezen

Greentec Stobbenfrezen Greentec Stobbenfrezen Greentec 660 stobbenfrees Uitgekiende freeswielkap: Goede lossing en weinig morsen Zeer compacte, aftakas aangedreven stobbenfrees voor het professionele werk. Direkte aandrijflijn

Nadere informatie

euro Het nieuw 6 e Porter gamma

euro Het nieuw 6 e Porter gamma Het nieuwe euro 6 Porter gamma euro 6 MEER VERMOGEN* MEER KOPPEL* Nieuwe krachtbron De nieuwe MultiTech Euro 6 krachtbron is het antwoord voor het Piaggio-gamma van benzine aangedreven bedrijfsvoertuigen,

Nadere informatie

SJ41D. Voor zonaanbidders

SJ41D. Voor zonaanbidders SJ41D Voor zonaanbidders In een oogwenk neemt u, ieder moment als de zon schijnt, het canvas dak en de soepele zijruiten weg. U klapt de voorruit neer... Is er een rnóóiere cabriolet denkbaar? Of een sterkere?

Nadere informatie

DE nieuwe EuRo 6 BouwVoERtuIgEn DRIVEN BY QUALITY DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.

DE nieuwe EuRo 6 BouwVoERtuIgEn DRIVEN BY QUALITY DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF. De nieuwe Euro 6 Bouwvoertuigen DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Nieuw: de CF Construction. Speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de bouw, waarbij regelmatig off road gereden wordt.

Nadere informatie

e op krukas Doelgroep: 1 e gr

e op krukas Doelgroep: 1 e gr 1 Onderwerp : De krukas Onderwerp: kuiken/bijtjek e op krukas Doelgroep: 1 e gr Timing: 2 lestijden De les in het kort: In dezee les leren de leerlingen het systeem van de krukas kennen. Hiermee wordt

Nadere informatie

Montagehandleiding 652cc Kit VGS

Montagehandleiding 652cc Kit VGS Visa power in een 2CV motor (zonder dat u een visa motor nodig heeft) De kit 652cc : Meer power, zonder dat u een visamotor nodig heeft. Nieuwe aluminium cilinders met een nikasil coating, direct passend

Nadere informatie

GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY

GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM DE NIEUWE LF EURO 6, GEMAAKT OM TE LEVEREN De nieuwe LF biedt alles wat u mag verwachten van een moderne distributietruck. Hij is

Nadere informatie

9 Trekkers. Standaard trekker, trekker > PAGINA 312. Lagerverwijderaars > PAGINA 314. Kogelgewrichtstrekker > PAGINA 315

9 Trekkers. Standaard trekker, trekker > PAGINA 312. Lagerverwijderaars > PAGINA 314. Kogelgewrichtstrekker > PAGINA 315 Standaard trekker, trekker > PAGINA 32 Tegensteunen, Slagtrekkers, Lagerverwijderaars > PAGINA 34 Spoorstangeindverwijderaars, Kogelgewrichtstrekker > PAGINA 35 STAHLWILLE 2 Doordacht geconstrueerd, in

Nadere informatie

de trouwe werkkracht

de trouwe werkkracht de trouwe werkkracht highland x EEN STOERE UITVOERING De stalen bull-bars vooraan markeren het SUV-ontwerp en weerspiegelen zijn avontuurlijk karakter. De Pioneer autoradio met multimedia, Bluetooth, groot

Nadere informatie

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 KUBOTA WIELLADER KRACHTIG, SOEPEL EN VEELZIJDIG Kubota heeft een nieuwe lijn wielladers in het assortiment van 1000 tot 2800. Deze nieuwe RT-serie is ontworpen

Nadere informatie

ONDERSCHEIDENDE TECHNISCHE ARGUMENTEN

ONDERSCHEIDENDE TECHNISCHE ARGUMENTEN ONDERSCHEIDENDE TECHNISCHE ARGUMENTEN John Deere 4-cilinder, 4.5 liter, 140 PK: PREMIER/FEEDSTAR 110-120-140 4-cilinder, 4.5 liter, 177 PK: PREMIER/FEEDSTAR 170-200 6-cilinder, 6.8 liter, 225 PK: PREMIER

Nadere informatie

Welke van de gegeven klepbedieningen maakt gebruik van een onderliggende nokkenas? (aanvinken)

Welke van de gegeven klepbedieningen maakt gebruik van een onderliggende nokkenas? (aanvinken) Tandwiel 1 heeft 32 tanden en tandwiel 2 heeft 80 tanden. Tandwiel 1 heeft 100 omwentelingen gemaakt. Hoeveel omwentelingen heeft tandwiel gemaakt? Antwoordt:.omwentelingen. Laat hieronder je berekening

Nadere informatie

PREFECT T O.. IDERLANDSCHE FORD MOMOBIEL FABRIEK - AMSTERDAM. Dee opmerkelijke successen, welke met de New Anglia in de grote internationale rallyes,

PREFECT T O.. IDERLANDSCHE FORD MOMOBIEL FABRIEK - AMSTERDAM. Dee opmerkelijke successen, welke met de New Anglia in de grote internationale rallyes, étm étm ** Dee opmerkelijke successen, welke met de New Anglia in de grote internationale rallyes, PREFECT T o.a.. de Internationale R.A.C. Rally, gehouden in Engeland, 8 13 Maart 1955, ANGLIA A overr

Nadere informatie

Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³

Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³ Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³ Een concept van vermogen en capaciteit de Premium Selfline 4.0 biedt meer prestaties en efficiëntie. De langere laadfrees kan voer verzamelen tot 5m hoogte.

Nadere informatie

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU M 80 DWANGMENGER (80 L) De Baron M80 is een krachtige en efficiënte menger. De M80 zorgt voor een optimale mengkwaliteit voor verschillende samenstellingen

Nadere informatie

FUSO CANTER 3C13-3C13D

FUSO CANTER 3C13-3C13D FUSO CANTER 3C13-3C13D Model Type 3C13 3C13D Cabine Enkel Dubbel Modelcode FEB01BL4SEA6 FEB01CL4SEA6 FEB01EL4SEA6 FEB01GL4SEA6 FEB01EL4WEA6 Zitplaatsen 3 6 + 1 Afmetingen mm Wielbasis (WHB) 2500 2800 3400

Nadere informatie

CARGO KIPPER GROTE PRESTATIES LAAG ZWAARTEPUNT

CARGO KIPPER GROTE PRESTATIES LAAG ZWAARTEPUNT 28 29 CARGO KIPPER GROTE PRESTATIES LAAG ZWAARTEPUNT Iedere Brian James Trailer is ontworpen met maar één doel voor ogen: de klant het beste product te leveren. De ervaringen van onze klanten zijn meegenomen

Nadere informatie

FUSO CANTER 7C15-7C15D

FUSO CANTER 7C15-7C15D FUSO CANTER 7C15-7C15D Model Type 7C15 7C15D Cabine Enkel Dubbel Modelcode FEB71CL4SEA7 FEB71EL4SEA7 FEB71GL4SEA7 FEC71HL4SEA7 FEC71KL4SEA7 FEB71GL4WEA7 Zitplaatsen 3 6 + 1 Afmetingen mm Wielbasis (WHB)

Nadere informatie

Iveco S.p.A. Via Puglia, 35 10156 Torino Italia www.iveco.com

Iveco S.p.A. Via Puglia, 35 10156 Torino Italia www.iveco.com Iveco S.p.A. Via Puglia, 35 10156 Torino Italia www.iveco.com Iveco - External Relations and Communication - Brand Promotion Publication L070534 October 2007 Graphic Design Penno advertising - Torino The

Nadere informatie

S&S 4" Boring Super Sidewinder Evo Style Engine

S&S 4 Boring Super Sidewinder Evo Style Engine S&S 4" Boring Super Sidewinder Evo Style Engine Een half jaar geleden heb ik al uitgebreid de bouw van een S&S Super Sidewinder 113" c.i. (1850 cc) omschreven en getest op Dyno, en de motor bleek goed

Nadere informatie

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen HOGE PRESTATIES, ZEER EFFICIËNT - ÉN EEN DUURZAME OPLOSSING De introductie van de Volvo FM Methaan-Diesel betekent

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

E08 E10. Compacte graafmachines

E08 E10. Compacte graafmachines E08 E10 Compacte graafmachines E08 Micrograafmachine Uitschuifbare onderwagen en blad Plooibare TOPS-structuur Ingebouwde veiligheidssystemen voor de bestuurder Compacte afmetingen Cilinder-bovenop-giek-ontwerp

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

MORRIS S DEE OVER-RUIME. GARAGEE VAN D O L D C K E * BURG.. GROTHESTR. 68 TEitfOOMM 2 3 3 0 SOESTDtJK K MM N.V.

MORRIS S DEE OVER-RUIME. GARAGEE VAN D O L D C K E * BURG.. GROTHESTR. 68 TEitfOOMM 2 3 3 0 SOESTDtJK K MM N.V. GARAGEE VAN D O L D C K E * BURG.. GROTHESTR. 68 TEitfOOMM 2 3 3 0 SOESTDtJK K DEE OVER-RUIME MORRIS S MM N.V. EENN ROTSVASTE WEGLIGGING ENN GEMAKKELIJKE BESTURING Maakk een proefrit met de Morris 1800

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

MORE POWER, MORE SAVINGS

MORE POWER, MORE SAVINGS MORE POWER, MORE SAVINGS Modelrange: Solis 20, Solis 26, Solis 50, Solis 60, Solis 75, Solis 90 SOLIS 20 3 De compacte en wendbare 18pk tractor van Solis. Deze sub-compacttractor is met zijn 90cm breedte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS A. Chassis Het chassis bestaat uit de volgende delen c.q. moet aan de volgende regels voldoen: 1. Een standaard motorblok of origineel vervangingsonderdeel waarin een standaard

Nadere informatie

CARGO DIGGER PLANT ROBUUST SLIM EN FUNCTIONEEL

CARGO DIGGER PLANT ROBUUST SLIM EN FUNCTIONEEL 60 61 CARGO DIGGER PLANT ROBUUST SLIM EN FUNCTIONEEL Het innovatieve ontwerp maakt de CarGO Digger Plant een handzame betrouwbare machinetransporter voor o.a graafmachines. Compact, laag en licht bieden

Nadere informatie

IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)

IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen) IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen) SEDAN SEDAN LII MOL SI NE S T A N D A A R D EN D E L U X E CABRIOLET CABRIOLET

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

Dee comfortabele Mercedes-Benzz Combi

Dee comfortabele Mercedes-Benzz Combi Dee comfortabele Mercedes-Benzz Combi Comfortabelee ruimte voorr acht passagiers métt bagage Mercedes-Benzz bouwt comfortabelee wagens. Dat dit zowel voor de personenwagenss als voor de bedrijfswagenss

Nadere informatie

CESAB M300 1.5 3.5 ton

CESAB M300 1.5 3.5 ton CESAB M300 1.5 3.5 ton Vorkheftruck met diesel- of -aandrijving Stel hem op de proef www.cesab-forklifts.eu De nieuwe CESAB M300 is uitvoerig getest door ons team, nu is het uw beurt. Duizenden uren onderzoek,

Nadere informatie

Setting the standard ALLESKUNNER. Combinatie Unit

Setting the standard ALLESKUNNER. Combinatie Unit Setting the standard UNICOM COMPACT TOEPASBAAR BINNEN BEPERKTE INFRASTRUCTUUR ALLESKUNNER Combinatie Unit UniCom complete en economische oplossing voor kleinschalige hogedruk- en vacuümwerkzaamheden minimum

Nadere informatie

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines 980 mm 1363 mm 319 Compacte graafmachines Makkelijk verplaatsbaar Een graafmachine van de ene naar de andere werkplek veplaatsen is nooit zo eenvoudig geweest. De Bobcat 319 compacte graafmachine kan vervoerd

Nadere informatie

min afstand tussen grond en lattenbodem (26.5 cm 23.5 op aanvraag ) Max afstand tussen grond en lattenbodem ( 78 cm 80 cm op aanvraag)

min afstand tussen grond en lattenbodem (26.5 cm 23.5 op aanvraag ) Max afstand tussen grond en lattenbodem ( 78 cm 80 cm op aanvraag) Hoog-Laag bed eva / schaarpoot Het EVA bed is speciaal ontworpen voor de dagelijkse verzorging in rust en zorginstellingen. Het is persoonlijk instelbaar aan de behoefte van ieder patiënt en ook bijzonder

Nadere informatie

SUPERIEURE BEMESTERS. degelijk duurzaam

SUPERIEURE BEMESTERS. degelijk duurzaam SUPERIEURE BEMESTERS degelijk duurzaam KRACHT DUURZAAMHE VEENHUIS Een bemester bouwen kunnen er meer. Maar een GOEDE bemester bouwen, daar is ervaring voor nodig Veenhuis ontwikkelt landbouwtechniek sinds

Nadere informatie

Kettingzagen Product details

Kettingzagen Product details 37 Product details MTS 39/40 OLIE POMP KETTING GELEIDER BLAD Aluminium componenten zijn in het kunststof verwerkt om het carter te verstevigen. Op sommige modellen (51-56 en 62) is de olie pomp gemaakt

Nadere informatie

4-Serie CNG. ravo4.com

4-Serie CNG. ravo4.com 4-Serie CNG ravo4.com De schoonste in zijn soort met de grootste capaciteit ravo 4-serie s werelds eerste compacte CNG veegmachine Waarom CNG? Steeds meer gemeenten ontdekken de voordelen van CNG ten opzichte

Nadere informatie

ï%m>f ï%m>f 'ii r c *t V zijnzijn Volkswagen Kleinbussen Mett de VW-Kleinbus naar de wintersport.

ï%m>f ï%m>f 'ii r c *t V zijnzijn Volkswagen Kleinbussen Mett de VW-Kleinbus naar de wintersport. VoorVoor de zaak of als familiewagen, zijnzijn Volkswagen Kleinbussen ideaal - *, * ' -» * ** 'ii r c *t V ï%m>f ï%m>f Mett de VW-Kleinbus naar de wintersport. Opp stap voor een gezellig week-end of een

Nadere informatie

1.4 De tweeslag motor. Afbeelding 7. Het tweeslag proces, de uitvoering volgens Detroit Diesel.

1.4 De tweeslag motor. Afbeelding 7. Het tweeslag proces, de uitvoering volgens Detroit Diesel. 1.4 De tweeslag motor Bij de tweeslag motor duurt het arbeidsproces tweeslagen, dus een neerwaartse en een opwaartse slag. Duidelijk zal zijn dat deze motor zelf geen lucht aan kan zuigen. Bij deze motor

Nadere informatie

Vorkheftrucks met verbrandingsmotor 5.0-8.0 t

Vorkheftrucks met verbrandingsmotor 5.0-8.0 t Vorkheftrucks met verbrandingsmotor 5.0-8.0 t 5FG/5FD www.toyota-forklifts.eu Vorkheftrucks met verbrandingsmotor 5.0-6.0 t Specificaties 5FG50 5FG60 50-5FD60 1.1 Fabrikant Toyota Toyota Toyota 1.2 Type

Nadere informatie

De Sprinter Mobility. Technische informatie

De Sprinter Mobility. Technische informatie De Sprinter Mobility Technische informatie Modelserie Sprinter Mobility 33 Sprinter Mobility 23 2 Technische gegevens Maten Mobility 23 Mobility 33 Lengte 5910 mm 6945 mm Breedte 1993 mm 1993 mm Hoogte

Nadere informatie

Austin Tractoren. Tractoren buiten Noord-Works. KR Austin Dec Pagina 1

Austin Tractoren. Tractoren buiten Noord-Works. KR Austin Dec Pagina 1 Austin Tractoren Tractoren buiten Noord-Works KR Austin Dec. 2012 Pagina 1 Herbert Austin was een lid van een overheids commissie, ingesteld om te kijken naar het produceren van een Britse trekker, op

Nadere informatie

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen.

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen. Diesel in de winter Onder normale omstandigheden zult u geen enkel probleem hebben met uw dieselmotor. In de winterperiode kunnen er wel problemen ontstaan. Indien u geruime tijd niet getankt heeft en

Nadere informatie

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem Algemeen Algemeen De volgende componenten voor het bedienen van hydraulische uitrusting kunnen af fabriek worden besteld: De volgende componenten zijn beschikbaar: Bedieningshendel Hydraulische olietank

Nadere informatie

Puur en simpel. Grizzly 350 2WD

Puur en simpel. Grizzly 350 2WD Puur en simpel Neem een lichtgewicht chassis, imposante rijkwaliteiten en de kracht van de 348cc-luchtgekoelde ééncilinder, viertaktmotor en de keuze is simpel. De Grizzly 350 2WD, een ATV die u simpelweg

Nadere informatie

Dulevo Pure power Revolutionary. Batterij Diesel Benzine/ LPG

Dulevo Pure power Revolutionary. Batterij Diesel Benzine/ LPG Dulevo 1100 Batterij Diesel Benzine/ LPG Pure power Revolutionary Een veegmachine voor diverse klussen in te zetten, van zware industrie tot het lichtere werk. De veegmachine is volledig hydraulisch aangedreven

Nadere informatie

Satellite XT. CNC Bewerkingscentrum

Satellite XT. CNC Bewerkingscentrum 1 Zaagblad 2 Cut and separation (optioneel) Satellite XT De EMMEGI SATELLITE XT is een ultramodern 5-assig bewerkingscentrum, speciaal ontworpen voor het bewerken van grote en zware profielen van aluminium,

Nadere informatie

MF-SERIE MAXIMALE KEUZE VOOR GESCHEIDEN AFVALINZAMELING

MF-SERIE MAXIMALE KEUZE VOOR GESCHEIDEN AFVALINZAMELING MF-SERIE MAXIMALE KEUZE VOOR GESCHEIDEN AFVALINZAMELING MF-SERIE Iedere achterlader van Geesinknorba biedt u drie krachtige voordelen: uitstekende, betrouwbare werkprestaties, hogere efficiëntie van uw

Nadere informatie

De unieke bagagedrager voor elke missie.

De unieke bagagedrager voor elke missie. De unieke bagagedrager voor elke missie. AluRack s geanodiseerde afwerking is corrosie bestendig en biedt extreme weersomstandigheden het hoofd. Het aerodynamische ontwerp zorgt voor verlaagd benzineverbruik

Nadere informatie

Kwaliteit. Kippers, Containers & Bandlossers. Vossebelt is onderdeel van:

Kwaliteit. Kippers, Containers & Bandlossers. Vossebelt is onderdeel van: Kwaliteit Kippers, Containers & Bandlossers Vossebelt is onderdeel van: Bedrijfsprofiel Vossebelt heeft al zo n 40 jaar ervaring met het produceren van afzetcontainers en kippers in Nederland. Van engineering

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

NEW HOLLAND TZ EN TCD TZ21 TZ24 TC21D TC24D

NEW HOLLAND TZ EN TCD TZ21 TZ24 TC21D TC24D NEW HOLLAND TZ EN TCD TZ21 TZ24 TC21D TC24D DE KLEINE EN MIDDELGROTE TRACTOREN New Holland biedt twee verschillende tractoren van 21 en 24 pk aan in zijn reeks compacte utiliteitstractoren. De hydrostatisch

Nadere informatie

IRRIMEC Regenautomaten

IRRIMEC Regenautomaten Irrimec regenautomaten hebben een stabiele constructie en zijn voorzien van een epoxy-laklaag. Frame: AAA Turbine 3 tot 20m³/h Frame: AAA Incl. sproeierwagen 2-wielig Incl. afsluitkraan onder sproeier

Nadere informatie

Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys

Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! Wij doen nog aan ouderwetse service! 2 Hefkolommen

Nadere informatie

4 x 4 BERESTERK. 4x4 heftrucks (1,6-3 ton) - wielladers - dumpers - toebehoren

4 x 4 BERESTERK. 4x4 heftrucks (1,6-3 ton) - wielladers - dumpers - toebehoren 4 x 4 BERESTERK 4x4 heftrucks (1,6-3 ton) - wielladers - dumpers - toebehoren Pure kracht, gekoppeld aan kwaliteit, comfort & eenvoud. Velen kennen de naam Agrimac vanuit de land- en tuinbouwsector. Agrimac

Nadere informatie

A Product of Hard Work COMPACTE WIELLADER 403

A Product of Hard Work COMPACTE WIELLADER 403 A Product of Hard Work COMPACTE WIELLADER 403 Komt overal en beschikt over voldoende vermogen De compacte afmetingen zorgen dat de 403 toegang heeft tot kleinere gebouwen en andere locaties De hydrostatische

Nadere informatie

Specificaties SCHELL SG 100 werktuigendrager met achterwielbesturing

Specificaties SCHELL SG 100 werktuigendrager met achterwielbesturing Specificaties SCHELL SG 100 werktuigendrager met achterwielbesturing Motor: 4 cilinder diesel motor met directe inspuiting 2998 cc Maximaal 100 pk gereduceerd naar 85 pk Brandstofverbruik : ongeveer 4,5-5,5

Nadere informatie

Het unieke ergonomische ladderlaadsysteem voor elke opdracht.

Het unieke ergonomische ladderlaadsysteem voor elke opdracht. Het unieke ergonomische ladderlaadsysteem voor elke opdracht. ErgoRack wordt altijd bediend vanaf de grond. Dat minimaliseert de belasting op uw onderrug en schouders en voorkomt dat u zware lasten boven

Nadere informatie

RC 390 2015: RACE-GENEN

RC 390 2015: RACE-GENEN RC 390 2015: RACE-GENEN Een raszuivere sportmotor. Tot de essentie teruggebracht. Wendbaar, snel, geschikt voor A2- rijbewijs en supersportief. Op landwegen of op het circuit: de Moto3-genen komen in elke

Nadere informatie

(zie afbeelding 3) 39-49 Nm (65 mm) 39-49 Nm (57 mm) (zie afbeelding 3) 39-49 Nm (60 mm) 29-39 Nm (11 mm)

(zie afbeelding 3) 39-49 Nm (65 mm) 39-49 Nm (57 mm) (zie afbeelding 3) 39-49 Nm (60 mm) 29-39 Nm (11 mm) 1 Montagehandleiding versnellingsbak demontage en montage Standaard NISSAN; TERRANO II (R20); 2.7 TDi 4WD Aanwijzing(en) De motor is in de lengterichting gemonteerd met aangeflenste overbrenging en daarmee

Nadere informatie

Efficiëntie ontmoet performance. MAN TGX met nieuwe D38-motoren.

Efficiëntie ontmoet performance. MAN TGX met nieuwe D38-motoren. Efficiëntie ontmoet performance. MAN TGX met nieuwe D38-motoren. Performance in een nieuwe dimensie. In deze brochure zijn deels uitvoeringen afgebeeld die niet tot de standaarduitvoering behoren. 2. Fahrerhaus

Nadere informatie

Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu REF 105TA4564 Handbescherming Handbescherming Met glijbeugels! Volle banden in optie! Stevige steekwagens

Nadere informatie

MAJOR HET BETROUWBARE INSTAPMODEL. Zetor Tractoren sinds 1946.

MAJOR HET BETROUWBARE INSTAPMODEL. Zetor Tractoren sinds 1946. MAJOR HET BETROUWBARE INSTAPMODEL Zetor Tractoren sinds 1946. EEN UNIVERSELE TRACTOR VOOR ALLEDAAGS GEBRUIK! DE ZETOR MAJOR IS EEN COMPACTE TRACTOR MET EEN VERMOGEN IN DE CATEGORIE TOT 80 PK. HIJ HERINNERT

Nadere informatie

HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN Met vaste opbrengst En regelbaar

HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN Met vaste opbrengst En regelbaar HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN Met vaste opbrengst En regelbaar MOTOR MET VAST SLAGVOLUME TYPE HF De HANSA TMP axiaal plunjermotoren van het type HF zijn hydrostatisch gebalanceerde motoren met een extreem

Nadere informatie

BECO Haakarmcarriers

BECO Haakarmcarriers BECO Haakarmcarriers BECO Haakarmcarriers De BECO haakarmcarriers zijn uniek in de sector. Zo op het oog lijken alle systemen op elkaar, er zijn veel manieren om een haakarmcarrier te bouwen, echter er

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

Achteroverbouw wijzigen. Algemene informatie over het wijzigen van de achteroverbouw. Aanpassing in de fabriek. Reserveonderdelen

Achteroverbouw wijzigen. Algemene informatie over het wijzigen van de achteroverbouw. Aanpassing in de fabriek. Reserveonderdelen Algemene informatie over het wijzigen van de achteroverbouw Algemene informatie over het wijzigen van de achteroverbouw Aanpassing in de fabriek Een aangepaste achteroverbouw kan in de meeste gevallen

Nadere informatie

ART. WT-2029. 118,41 incl. BTW. Remterugdraaiset - 41 delig ART WT-111019. 23,74 incl. BTW. Oliedrukmeter - Max 7 Bar - Slang 60 cm 66,00

ART. WT-2029. 118,41 incl. BTW. Remterugdraaiset - 41 delig ART WT-111019. 23,74 incl. BTW. Oliedrukmeter - Max 7 Bar - Slang 60 cm 66,00 ART. WT-2045 ART. WT-2029 ART. WT-3038 149,- 177.31 incl. BTW 99,50 59,95 Remleiding fels set - Hydraulische spindel 4.75-5.5 & 6MM Ook geschikt voor cunifer Leiding 118,41 incl. BTW Remterugdraaiset -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MXU50 50cc ATV

Inhoudsopgave. MXU50 50cc ATV /// ATV Catalogus 2 /// Inhoudsopgave Inhoudsopgave ATV /// 3 MXU50 50cc ATV 3...MXU 50 4... Maer 90 5...MXU 150 6...MXU 300 R Off Road 7... MXU 300 Greenline 8...MXU 400 44 IRS 9...MXU 500i DX 10... MXU

Nadere informatie

CPCD 40/45/50 Diesel CPQD 40/45/50 LPG

CPCD 40/45/50 Diesel CPQD 40/45/50 LPG CPCD 40/45/50 Diesel CPQD 40/45/50 LPG TOEGEPASTE ERGONOMIE Bij het ontwerpen van de H2000 trucks heeft de ergonomische wetenschap centraal gestaan en zorgt voor een efficiënte werkplek STANDAARD UITRUSTING

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

CRAYLER F3 serie. Betrouwbare meeneemheftrucks voor veeleisende klanten

CRAYLER F3 serie. Betrouwbare meeneemheftrucks voor veeleisende klanten CRAYLER F3 serie *) Betrouwbare meeneemheftrucks voor veeleisende klanten Krachtig en wendbaar... Wij lossen uw transportproblemen op om het even hoe moeilijk de omstandigheden mochten zijn. Maak gebruik

Nadere informatie

Overzicht maten en gewichten in Nederland

Overzicht maten en gewichten in Nederland Overzicht maten en gewichten in Nederland U vindt hier de belangrijkste maten uit hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen 5.18.11-5.18.18 Uitsluitend aan de geldende gepubliceerde Regeling voertuigen kunt

Nadere informatie

Toyota Tonero. biedt het juiste antwoord JA!TAK! ANO!SI! YES!OUI! SIM!ANO! IGEN!DA! NAI!JAH! www.toyota-forklifts.be

Toyota Tonero. biedt het juiste antwoord JA!TAK! ANO!SI! YES!OUI! SIM!ANO! IGEN!DA! NAI!JAH! www.toyota-forklifts.be Toyota Tonero biedt het juiste antwoord TAK! ANO!SI! YES!OUI! SIM!ANO! IGEN!DA! NAI!JAH! www.toyota-forklifts.be Kan ik een truck kopen waarvan het rijgedrag ideaal is voor mijn toepassing? De keuze is

Nadere informatie

MAXIMALE KEUZE VOOR GESCHEIDEN AFVALINZAMELING

MAXIMALE KEUZE VOOR GESCHEIDEN AFVALINZAMELING MF-seRie MAXIMALE KEUZE VOOR GESCHEIDEN AFVALINZAMELING MF-seRie Iedere achterlader van Geesinknorba biedt u drie krachtige voordelen: uitstekende, betrouwbare werkprestaties, hogere efficiëntie van uw

Nadere informatie

Comfort scootmobielen

Comfort scootmobielen Scootmobielen Comfort scootmobielen Een scootmobiel die echt comfortabel veert, zeer licht en koersvast stuurt en door de ergonomische stoel lekker zit. Kortom, een scootmobiel waarop u ontspannen rijdt.

Nadere informatie

Iveco S.p.A. Via Puglia, Torino Italia

Iveco S.p.A. Via Puglia, Torino Italia Iveco S.p.A. Via Puglia, 35 10156 Torino Italia www.iveco.com Iveco - External Relations and Communication - Brand Promotion Publication H070334 April 2007 Graphic Design Penno advertising - Torino The

Nadere informatie

TGM Euro 6 Infoblad TGM Euro 6 Infoblad < >

TGM Euro 6 Infoblad TGM Euro 6 Infoblad < > TGM Euro 6 Infoblad < 1 > TGM Asconfiguratie Trekker Bouw Bouw n n 4x2 N16: 19.5": 15.250 290 4x2 BL N18: 22.5": 18.250 340 4x2 BL Via MAN Voertuig Ombouw Centrum N16: 19.5": 12.250 290 4x2 BL N26: 19.5":

Nadere informatie

Dulevo Oscar winning performance. Batterij Diesel

Dulevo Oscar winning performance. Batterij Diesel Dulevo 1300 Batterij Diesel Oscar winning performance Met een veegbreedte van 125 cm (één zijborstel), een grote opvangbak van 340 liter en een sterkte zuigmotor is de veegmachine uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Verbrandingsmotorische Trucks met Contragewicht met verhoogde bestuurderscabine H2.0-3.5FT & H4.0-5.5FT

Verbrandingsmotorische Trucks met Contragewicht met verhoogde bestuurderscabine H2.0-3.5FT & H4.0-5.5FT STERKE PARTNERS. SOLIDE TRUCKS. Verbrandingsmotorische Trucks met Contragewicht met verhoogde bestuurderscabine H2.0-3.5FT & H4.0-5.5FT 2 000 3 500 kg & 4 000 5 500 kg Fortens, Fortens Advance, Fortens

Nadere informatie

NL-Artikel 285 Bijzonder reglement voor verbeterde Cross-Country Auto s (Groep NL-T1)

NL-Artikel 285 Bijzonder reglement voor verbeterde Cross-Country Auto s (Groep NL-T1) NL-Artikel 285 Bijzonder reglement voor verbeterde Cross-Country Auto s (Groep NL-T1) Mechanisch aangedreven landvoertuigen met een enkele motor en vier (4) wielen, aangedreven met hun eigen middelen,

Nadere informatie

Comfort scootmobielen

Comfort scootmobielen Scootmobielen Comfort scootmobielen Een scootmobiel die echt comfortabel veert, zeer licht en koersvast stuurt en door de ergonomische stoel lekker zit. Kortom, een scootmobiel waarop u ontspannen rijdt.

Nadere informatie

Trekkende voertuigen. Aanbevelingen. Wielbasis

Trekkende voertuigen. Aanbevelingen. Wielbasis Algemene informatie over trekkende voertuigen Algemene informatie over trekkende voertuigen Trekkende voertuigen zijn bedoeld voor het trekken van aanhangers en zijn daarom uitgerust met een koppelschotel

Nadere informatie