CO2 Footprint Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 Footprint Rapportage"

Transcriptie

1 CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Operationele grenzen Directe CO 2 -emissies (Scope 1) Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (Scope 2) Carbon Footprint Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Appendix Bijlagen B.1 Kruisreferentietabel met ISO B.2 lijst A-leveranciers 2013 B.3 Footprint 2013

3 1. Inleiding Deze footprintrapportage geeft inzicht in de opbouw van de SKAO CO2 Footprint 2013 voor COLDMIX BV Nederland. Deze inleiding geeft in het kort weer het kader waarbinnen de footprint is opgesteld. De opbouw van deze rapportage is verder gelijk gehouden met die van voorgaande jaren waardoor vergelijkingen met eerdere jaren ook makkelijker te maken is. Doel rapportage Doel van de carbon footprint rapportage is het identificeren en het bepalen van de belangrijkste energiestromen in kwantiteit en kwaliteit, alsmede het bepalen van de CO2- emissie van de activiteiten bij COLDMIX BV. Er wordt in deze footprint verantwoord hoe COLDMIX BV haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van trede 5 van de SKAO CO2 Prestatieladder heeft bepaald en wat de absolute emissie is voor het beschouwde jaar Doel carbon footprint Het doel van het vaststellen van de actuele CO2 voetafdruk (carbon footprint) van COLDMIX BV door middel van een inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen is het kwantificeren van emissies zoals die in het te beschouwen jaar zijn geproduceerd door de activiteiten van COLDMIX BV in Nederland. Met het opbouwen van de historie sinds van energiegebruik kunnen de prestaties per jaar worden vergeleken en conclusies worden getrokken over het effect van de genomen maatregelen. Actuele footprint jaar 2013 De gerapporteerde periode voor de bepaling van deze CO2 voetafdruk voor COLDMIX BV is het boekjaar 2013, dat loopt van 1 januari t/m 31 december. De rapportage is opgesteld en gebaseerd op een inventarisatie van de activiteiten van COLDMIX BV. Deze footprint is sec gericht op de CO2 emissies die voortkomen uit scope 1 en 2 conform het CO2-Prestatieladder SKAO handboek 2.1. Gehanteerde normen NEN-ISO 14064:2006 greenhousegasses part 1: specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals; GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard CO2-Prestatieladder SKAO handboek 2.1 Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden COLDMIX heeft de CO2 management taken gedelegeerd aan TPA Nederland. De heer A.G. Kneepkens van TPA Nederland is daarbij als CO2 manager aangewezen en verantwoordelijk voor het totale CO2 dossier. Hij controleert voor COLDMIX BV de te rapporteren gegevens over de energiestromen op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. AGK Blad 3 van 21 bladen

4 Eindverantwoordelijk voor rapportage De bedrijfsleider van COLDMIX BV, de heer K. Brouns is eindverantwoordelijk voor deze rapportage. Verschijningsfrequentie rapport De definitieve jaarlijkse CO 2 Footprint Rapportage wordt 1 keer per jaar in het voorjaar opgesteld. Deze footprint 2013 is inmiddels de vierde footprint in successie in het kader van de CO2 prestatie ladder. Uiteraard rapporteert COLDMIX BV tussentijds in een samenvatting de tussentijds halfjaarlijks of per kwartaal de voortgang van de footprintdata. Er zijn dus per jaar steeds minimaal twee rapportages op te stellen: dit zijn dan de halfjaarlijkse rapportages of in geval van kwartaalregistraties de kwartaalrapportages. Deze rapporten zijn in vorm beknopter van opzet, zonder analyse en nadere toelichting. Het zijn dan ook meer rekenkundige rapportages van de halfjaarcijfers of de kwartaalcijfers met betrekking tot de CO2 emissies met betrekking tot scope 1 en 2. Geldigheidsduur rapportage De CO2 jaarrapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is te zien als separaat document, los van het door COLDMIX BV opgestelde Energie Management Programma (EMP) en het daaraan gekoppelde CO2-communicatieplan. De footprintrapportage is dan ook te zien als een zelfstandig dossier met daaraan gekoppeld een bijlage, de rekenkundige footprint van het betreffende jaar van COLDMIX BV. Bijlagen Bij deze rapportage zijn 3 bijlagen toegevoegd, te weten: - bijlage B.1 kruisreferentietabel met ISO , - bijlage B.2 lijst A-leveranciers bijlage B.3 Footprintberekening rekentechnische uitwerking Opmerking De in deze footprintrapportage cursief weergegeven getallen zijn direct afkomstig uit bijlage 3 van deze rapportage, de totaal footprint van COLDMIX BV. COLDMIX BVis in de loop van 2013 overgenomen door Bitunova Oostenrijk. Verder huurde COLDMIX BV in 2013 kantoorruimte en stalling- en parkeerfaciliteiten in Roermond en Horst. Deze faciliteiten waren eigendom van Janssen de Jong Infra dan wel Janssen de Jong Groep. Enkele van deze faciliteiten zijn daarbij in het voorjaar 2013 overgenomen door Strabag BV. In deze rapportage is waar mogelijk steeds aangegeven dat de verhuurder Janssen de Jong / Strabag BV was of is.

5 2. Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen De startorganisatie is Coldmix B.V. die verder geen deelnemingen of samenwerkingsverbanden heeft. COLDMIX is een onafhankelijke onderneming die met een specialistische onderhoudstechniek voor wegdekken werkzaam is in heel Nederland voor overheden en hoofdaannemers. COLDMIX BV valt onder Bitunova Oostenrijk en is in Nederland specialist voor wegdekonderhoud. Tot medio 2013 was overigens COLDMIX onderdeel van de Janssen de Jong Groep te Son en Breugel. Verantwoordelijk persoon Verantwoordelijk functionaris voor COLDMIX BV in Nederland is de heer K. Brouns. Dat betekent dat hij ook verantwoordelijkheid is voor de inhoud van de CO2 prestatie dossier. A-leveranciers Onder de A-leveranciers van 2013 bevinden zich een beperkt aantal concern-leveranciers, te weten Asfaltfabriek Roermond en Infra Quality Support. Daarvoor in de plaats worden dan een aantal kleine leveranciers met een totale inkoopvolume gelijk aan dat van deze twee C- leveranciers toegevoegd aan de lijst van A-leveranciers. Zie bijlage B.2 bij dit footprint 2013 rapport. Korte beschrijving rapporterende organisatie COLDMIX B.V. opereert in Nederland met kwaliteitswerk gericht op het conserverend onderhoud van asfaltwegen. COLDMIX houdt zich bezig met het uitvoeren van onderhoud van asfaltdeklagen door de toepassing van koude onderhoudstechnieken, dat wil zeggen dat bestaande wegdekken van een nieuwe dunne laag worden voorzien door koude menging van bitumineus materiaal (bitumen-emulsie) en mineralen (grind/zand). Doel hierbij is de veiligheid van de weg te verbeteren, de achteruitgang van de wegconstructie (de conditie ervan) te vertragen om zo groot onderhoud van de weg uit te stellen. Dit is natuurlijk al als duurzaam aan te merken. Met de onderhoudstechniek emulsie-asfaltbeton (EAB) en varianten hierop zoals ZOEAB en ZOEAB+ en de daarbij geleverde kwaliteit geniet COLMDIX het vertrouwen van opdrachtgevers zoals rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, enz. Deze partijen stellen het daarbij op prijs dat COLDMIX, op basis van haar ervaring en knowhow, specifieke onderhoudsprojecten grondig analyseert en optimaliseert, en waar mogelijk de opdrachtgever alternatieve en soms innovatieve voorstellen aandraagt. Het ISO 9001, VCA* en ook CE- gecertificeerde COLDMIX BV voert projecten uit die in omvang variëren van kleinschalig en middelgroot over geheel Nederland, dit met een totaal jaaromzet van gemiddeld voor COLDMIX als bedrijf van circa 2 tot 3 miljoen euro. COLDMIX heeft geen deelnemingen in Met het gegeven van een eigen ISO 9001 systeem is ook geborgd dat procedures en formulieren ten behoeve van de CO2 footprint onder de procedure documentenbeheer vallen van het ISO 9001 systeem. De voor CO2 benodigde procedures zijn inmiddels ook opgenomen in het procedureboek van COLDMIX. AGK Blad 5 van 21 bladen

6 COLDMIX is in Nederland operationeel en financieel volledig zelfstandig. Het heeft daarbij volledig zelfbeschikking over de aan te nemen werken. Het management van COLDMIX bestaat uit de bedrijfsleider en houdt zich bezig met zowel het strategisch, tactisch als operationeel management. De administratieve werkzaamheden van COLDMIX worden ook in 2013 uitgevoerd in een kantoorruimte, gehuurd in Roermond bij De Asfaltfabriek bv aan de Schipperswal 19. De hardware, lees machines/materieel om de emulsieasfaltbeton techniek op de weg toe te passen, staat opgesteld buiten de uitvoeringsperioden in Horst, Energiestraat 8, op een terrein bij een gebouw / werkplaats van Janssen de Jong Groep. Hier is geen energiegebruik aan de orde zolang het materieel buiten staat. In de winter wordt gebruik gemaakt van een overdekte stalling in de daar aanwezige loods/werkplaats. Sinds januari 2011 is het mogelijk voor dit deel van de stalling het energiegebruik elektra en gas te bepalen; er zijn meters geïnstalleerd. Deze voorziening is eigendom van Janssen de Jong Groep. 2.2 Operationele grenzen Algemeen In deze paragraaf is opgenomen de identificatie van die emissiebronnen die verband houden met de operationele activiteiten van COLDMIX BV en die worden gecategoriseerd naar scope 1 en scope 2 conform de SKAO CO2- Prestatieladder. Deze rapportage is ondersteunend voor de jaarlijks op te stellen rekentechnische exercitie ten behoeve van de footprint. Daartoe zijn primair de energieaspecten beschouwd die binnen scope 1 en 2 conform de SKAO prestatieladder vallen. Deze zijn geïdentificeerd en gemeten, of waar dit niet anders kan op basis van argumenten en beschouwingen zo goed als mogelijk berekend; waar een exacte bepaling van de CO 2 uitstoot niet mogelijk is zijn deze bepaald op basis van steekhoudende argumenten. De CO2 footprint rapportage 2013 is natuurlijk opgesteld conform de richtlijnen van NEN-ISO , versie maart Zie ook kruisreferentietabel bijlage 1. Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Met broeikasgassen worden bedoeld: - dioxide (CO 2 ), - methaan (CH4), - di-nitraatoxide (N2O), - hydrofluorocarbons (HFCs), - perfluorocarbons (PFCs), - sulfur hexafluoride (SF6). Het Greenhous Gas protocol (GHG) categoriseert emissiebronnen in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en zodoende tot een meer transparante en bruikbaarder rapportage leiden. Zie figuur 2.

7 Figuur 2: scope diagram (bron: SKAO 2.1). Scope 1 of directe emissies zijn de emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Zie ook scopediagram in figuur 2. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. Voor alle duidelijkheid, scope 3 is geen onderdeel van deze footprintrapportage, maar is separaat gerapporteerd door COLDMIX BV in een apart document. Hoofdzaken rond energieaspecten bij COLDMIX BV De volgende drie energieaspecten zijn binnen de bedrijfsvoering van COLDMIX BV geïdentificeerd, te weten 1) gebruik van kantoorruimte, 2) gebruik werkplaats en loods/opslag en 3) de uitvoering van werken in de gww. Deze drie aspecten worden hier kort beschreven en toegelicht. AGK Blad 7 van 21 bladen

8 Gebruik kantoorruimte Scope 1: verwarming Scope 2: verbruik elektriciteit COLDMIX huurt vooralsnog nog steeds een kantoorruimte (één kamer) bij De Asfaltfabriek / Strabag BV, Schipperswal 19 te Roermond. De volgende ondersteunende taken worden hier uitgevoerd: projectverwerving; werkvoorbereiding / projectleiding; administratie. Voor repro wordt gebruik gemaakt van de door De Asfaltfabriek gebruikte faciliteiten waarvoor een gebruikersafspraak geldt. De totale vloeroppervlakte van het kantoor van De Asfaltfabriek / Strabag BV is ruim m2. COLDMIX gebruikt hiervan 1,78%. Voor de toerekening van emissies als gevolg van aardgas en elektriciteitsverbruik zal dit percentage worden gebruikt. Gebruik werkplaats/loods: gas en elektriciteitsverbruik Scope 1: verwarming Scope 2: verbruik elektriciteit Hier is voor COLDMIX sprake van een locatie bedoeld voor eventueel onderhoud én winterstalling. Deze activiteiten ten behoeve van het materieelbeheer vinden plaats in een gehuurde ruimte in Horst bij de centrale werkplaats van Janssen de Jong Groep. Op deze locatie worden voor en door COLDMIX de volgende taken uitgevoerd en faciliteiten gegeven: onderhoud rijdend en klein materieel, meestal in de winter of het vroege voorjaar; magazijn operationeel gereedschap; opslag bitumenemulsie in containers op terrein (buiten gestald op afgesloten terrein); stalling van materieel in de winter (november- maart). Dan staat materieel in een net boven nul graden Celsius verwarmde loods. COLDMIX maakt gebruik van een deel van de werkplaats/loods op adres Energiestraat 8 te Horst. Het energieverbruik (gas /elektra) wordt met voor deze ruimte aangelegde meters voor gas en elektra bepaald. Bijlage 3 bij deze footprintrapportage geeft aan wat het verbruik 2013 is, en de detailuitwerkingen daarbij. Uitvoering van primaire werkzaamheden gww werken in uitvoering Scope 1. verbruik brandstoffen zakelijk verkeer en productiemachines Scope 2. verbruik elektriciteit elders De primaire werkzaamheden van COLDMIX betreffen het aanbrengen van emulsieasfaltbeton op wegen. De daarbij voorkomende werkzaamheden in de diverse soorten klein- en grootschalige projecten zijn: vervoer van medewerkers naar de werklocaties; plaatsen van verkeersmaatregelen; vervoeren van bouwstoffen (mineralen en bitumenemulsie) van de leverancier naar de werklocaties. Deze grondstoffen worden in de regel niet opgeslagen door COLDMIX maar komen direct af leverancier;

9 aanbrengen van het koude emulsieasfaltbeton op het wegdek als totale deklaag of als spoorvulling. De productie van emulsie-asfaltbeton op de verwerkingsunit gebeurd door energie opgewekt met behulp van een generator die rode diesel als brandstof heeft; verwijderen van de verkeersmaatregelen. Het materieel benodigd voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de CO2 emissies zoals dit uit eerdere footprintrapporten al bleek: aantal personenauto s met verbruik brandstoffen; bedrijfsbusjes verbruik brandstoffen; trekkers verbruik brandstoffen; generatoren op de verwerkingsunit die productie van emulsie-asfaltbeton mogelijk maken. AGK Blad 9 van 21 bladen

10 3. Directe CO 2 -emissies - Scope 1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de hiervoor geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot directe CO2-emissies in detail beschreven. De in deze footprint genoemde hoeveelheden komen alle uit bijlage 2 die de footprint 2013 weergeeft. Enkele relevante opmerkingen vooraf bij de in dit hoofdstuk en ook in hoofdstuk 4 bepaalde waarden. Presentatie Voor elke energiebron wordt kort samengevat de CO2 emissie in tabelvorm. Deze tabellen bestaan uit 3 kolommen waardoor er de mogelijkheid bestaat om in de toekomst ook de hoeveelheid verbruikte energie in een eenheid (ltr, kwh, ton) te vermelden. In deze footprint is dat nog niet gebeurd. De absolute hoeveelheden gebruikte energie zijn terug te vinden in de onderliggende rekenfiles van de verschillende deelfootprints. Meetwaarden De footprint 2013 is opgesteld op basis van werkelijk gemeten of gefactureerde hoeveelheden. Er zijn feitelijk weinig aannames of prognoses gemaakt bij deze footprint. Alle data zijn aantoonbaar met meet of registratieformulieren, of door facturatie. Betrouwbaarheid meetgegevens en energiedata Scope 1 - Gas Het aardgasverbruik is in alle gevallen gebaseerd op de verbruiken die aan de hand van telemetrie op de aardgasmeters zoals die door de energieleverancier worden aangeleverd bepaald, tevens gecontroleerd aan de hand van maandelijkse factuur. Deze meetdata worden als betrouwbaar bevonden. Scope 1 - Brandstofdata De data over brandstofverbruik van het wagenpark (zowel leaseauto s als eigen auto s) zijn gebaseerd op de tankgegevens van de brandstofpassen en van declaraties. Deze gegevens zijn gebaseerd op het aantal getankte liters brandstof tussen 1 januari 2013 tot en met 31 december Op deze wijze wordt per kenteken het aantal getankte liters brandstof per tankbeurt geregistreerd, gespecificeerd naar diesel en euro loodvrij benzine. Voor deze rapportage is ervoor gekozen de hoeveelheid ingekochte brandstof te gebruiken voor alle bedrijven omdat een gespecificeerde administratie nog niet beschikbaar is. De brandstof is daarmee gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid ingekochte hoeveelheid brandstof en dus betrouwbaar. Scope 2 Electra De hoofdelektriciteitsmeters van de vestigingen zijn voorzien van telemetrie waarmee maandelijks verbruiken worden opgenomen door het energiebedrijf. Na ontvangst van de factuur van de energieleverancier worden deze gegevens gecontroleerd aan de hand van de eigen opgenomen standen. Bij de berekening van de CO2-uitstoot is uitgegaan van de telemetrie gegevens zoals vermeld op de maandelijkse facturen van de desbetreffende energieleveranciers waardoor een betrouwbaar verbruik is toegepast. Deze gegevens worden als voldoende betrouwbaar geacht.

11 Scope 2 - overig De meetdata van het brandstofverbruik van privé auto s met zakelijke ritten zijn afkomstig uit de salarisadministratie en betreffen het totaal aan gedeclareerde kilometers voor zakelijke reizen in De uitbetaalde declaraties zijn gecumuleerd en naar gereden kilometers teruggerekend tot het aantal kilometers op jaarbasis. Van deze medewerkers is geen specificatie bekend van welk type brandstof of motorklasse het betreft, vandaar dat is gerekend met een arbitrair gekozen gemiddeld te hanteren conversiefactor. Er zijn geen vliegreizen ondernomen t.b.v. COLDMIX BV in 2013 voor de activiteiten in Nederland. Dit hoofdstuk gaat verder inhoudelijk in op de door COLDMIX veroorzaakte CO2 emissies als gevolg van de verschillende te onderkennen en relevant geachte energiebronnen. Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. COLDMIX BV heeft de personenauto s bepaald die geregistreerd zijn als lease of in eigendom zijn. Ook is bepaald welk rijdend materieel COLDMIX BV inzet voor personenvervoer (busjes). Deze transportmiddelen samen zijn in 2013 gezamenlijk verantwoordelijk voor 39,5 ton CO 2 of ruim 29% van de totale uitstoot van COLDMIX BV. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor brandstof voor vervoer is zoals voorgeschreven door SKAO is gebruikt, te weten gr CO 2 /liter diesel, gr CO 2 /liter benzine en gr CO 2 /liter LPG. Selectie en registratie gegevens De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij of door leveranciers van de tankpasjes. De gegevens zijn verkregen op basis van brandstofpassen die aan betreffende voertuigen zijn gekoppeld. Kilometerregistratie De kilometerregistratie is niet bepaald voor het overgrote deel van lease of eigen auto s. Er is gezien het beperkt wagenpark besloten de emissiecalculatie niet meer gedetailleerd of nauwkeuriger te bepalen. Samenvatting berekende emissie - zakelijk verkeer in 2013 Soort vervoer tonnen CO 2 Busjes en lease Totaal 39,5 Analyse / conclusie In de eindbeschouwing van deze footprint wordt nader teruggekomen op de verhouding van dit deel van CO2 emissie in relatie tot de totale uitstoot. AGK Blad 11 van 21 bladen

12 Brandstofverbruik materieel locatie bij werken in uitvoering Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik Door het materieel dat wordt ingezet op de werken in uitvoering, dit zijn de trekkers van de EAB verwerkingsunits, inclusief daarbij ingezette generatoren, wordt in totaal 89,0 ton CO 2 uitgestoten, goed voor 62,7% van het totaal. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor brandstof voor vervoer is zoals voorgeschreven door SKAO is gebruikt, te weten gr CO 2 /liter diesel, gr CO 2 /liter benzine en gr CO 2 /liter LPG. Selectie en registratie gegevens De hoeveelheid verbruikte diesel door het productiematerieel voor het jaar 2013 is bepaald op basis van de registratie van ingekochte brandstoffen voor produktie en materieel. Er is geen registratie van verbruik per werk, maar wel voor het totaal van het materieel. Het verbruik en de emissies zijn hierdoor betrouwbaar te berekenen maar het is niet betrouwbaar toe te rekenen aan de werken zelf. Samenvatting berekende emissie - zwaar en klein materieel in jaar 2013 Soort vervoer Zwaar materieel en transport tonnen CO 2 (afgerond) Totaal 89,0 Analyse / conclusie De conclusie is dat voor de CO2 uitstoot in 2013 het ingezette materieel significant te noemen is op het totaal met 62,7% van de circa 140 ton CO2. Aardgasverbruik locaties Identificatie van energieaspecten die leiden tot aardgasverbruik Aardgas wordt verbruikt op twee lokaties: Voor de verwarming van de kantoorruimte in gebruik bij het kantoorgebouw Asfaltfabriek Roermond, Schipperswal 19 te Roermond. Het kantoorgebouw is relatief oud. Voor de verwarming van de werkplaats/loods in de winterperiode te Horst is het verbruik berekend op grond van registraties In totaal wordt op deze twee locaties 8,9 ton CO 2 uitgestoten hetgeen dus slechts 6,3% van de totale CO2 emissie in 2013 is. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor aardgas, zoals voorgeschreven door SKAO, is gr CO 2 / Nm3 brandstof. Selectie en registratie gegevens De verschillende locaties hebben alle eigen individuele gasmeters. Tevens vindt er natuurlijk controle plaats op basis van check van de facturatie van de energieleveranciers.

13 Samenvatting berekende emissie - verwarming kantoor en werkplaats jaar 2013 Locatie tonnen CO 2 Totaal 8,9 Analyse / conclusie In totaal is slechts 6,5 ton CO 2 uitgestoten door de verbranding van aardgas voor de verwarming van de twee verschillende locaties waar kantoor- en werkplaatsfaciliteiten zijn opgenomen. Duidelijk is dat de bijdrage aan het totaal met slechts 6,3% relatief beperkt kan worden genoemd. Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen en opslag Alle geïdentificeerde bronnen van emissies scope 1 zijn verantwoord in deze rapportage. Binding en opslag van CO 2 vindt niet plaats bij de verschillende onderdelen van COLDMIX BV. Verbruik propaangas tijdens verwerking Er wordt bij uitvoering van werkzaamheden in beperkte mate propaangas verbruikt. De hoeveelheid is afhankelijk van omstandigheden op de weg (nat, vochtig, buitentemperatuur, aanwezigheid markering op de weg, etc.). Conversiefactor voor propaan wordt cf. SKAO richtlijn aangehouden op 2993 gr CO2/kg. Samenvatting berekende waarde - emissies gebruik propaan in 2013 Locatie tonnen CO 2 Op locatie bij werken in uitvoering Totaal 0,6 Analyse Het propaangas levert een zeer marginale en beperkte bijdrage in het totaal van CO2 tonnen voor COLDMIX BV, ook in De berekende procentuele bijdrage is slechts 0,4% is. AGK Blad 13 van 21 bladen

14 Samenvatting Scope 1 Periode 2013 SCOPE 1 Footprint COLDMIX BV Ingekochte brandstoffen tonnen CO 2 % verdeling op totaal % binnen scope 1 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen 8,9 6,3% 6,5% 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens 39,5 27,8% 28,6% 3 Zware voertuigen en materieel 89,0 62,7% 64,5% 4 Propaangas 0,6 0,4% 0,4% Totaal 138,0 97,1% 100,00% Tabel 1: totaal overzicht Scope 1 voor jaar 2013 (procentuele berekening is gemaakt over totaal van scope 1 en voor gehele uitstoot) Grafiek 1: Grafische weergave Scope 1 voor 2013 respectievelijk 2012 COLDMIX BV Het resultaat van scope 1 is verzameld in tabel 1 en in grafiek 1. Daarbij wordt duidelijk dat het overgrote deel binnen scope 1 voor rekening van transport komt, te weten ruim 93 % van alle tonnen CO2 binnen deze scope door COLDMIX BV worden geproduceerd. Een vergelijking met 2012 laat zien dat er een gelijke verdeling is over de vier bronnen met weinig onderlinge verschillen.

15 4. Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking - Scope 2 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Identificatie van benodigde brandstof voor inzet privé autos Bij de administraties worden de gereden kilometers door medewerkers met privé auto s gedeclareerd en geregistreerd. Er is een conversietabel gekoppeld aan het totaal aantal gedeclareerde kilometers. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik voor diesel- en voor benzineauto s; in de berekening is conform SKAO gerekend met de conversiefactor die hoort bij transport niet bekend. In 2013 is de totale emissie door privé auto s bij COLDMIX BV 0,3 ton CO2 geweest. Feitelijk een weg te cijferen hoeveelheid. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor gemiddeld verbruik van personenauto s is arbitrair gekozen. Selectie en registratie gegevens De gedeclareerde kilometers van medewerkers met privé auto s wordt als basis gebruikt voor het bepalen van de uitstoot. Samenvatting berekende emissie - verbruik inzet prive auto in 2013: Inzet privé auto s zakelijk tonnen CO 2 Totaal 0,3 Analyse / conclusie De emissies ten gevolge van inzet van privé auto s bij COLDMIX BV hebben een marginale impact op de CO2 footprint. Bij COLDMIX BV wordt met relatief weinig personeelslede natuurlijk ook maar in beperkte mate gebruikt gemaakt van privé auto s in relatie tot zakelijke activiteiten. Dit betekent een beperkte bijdrage in het totaal van de emissies in De uitstoot als gevolg van inzet van de privé auto binnen scope 2 is slechts 0,2% van het totaal aantal CO2 tonnen uitstoot. Elektriciteitsverbruik kantoor en werkplaats Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik Elektriciteit wordt verbruikt voor de verlichting en het gebruik van apparatuur in het kantoorruimte te Roermond en de werkplaats/loods te Horst. Er wordt grijze energie ingekocht. In 2012 is een totaal uitstoot van 3,8 ton CO2, dit is goed voor 2,7% van het totaal aan tonnen CO2 dat COLDMIX veroorzaakt. Methode van kwantificeren De conversiefactor elektriciteit is 615 g CO 2 / kilowattuur, zoals voorgeschreven door SKAO. AGK Blad 15 van 21 bladen

16 Selectie en registratie gegevens Van de twee locaties die COLDMIX gebruikt hebben beide een eigen meter. Echter, voor de kwantificering voor de kantoorlocatie moet de uitstoot voor kantoorruimte bepaald worden op basis van oppervlakgebruik van kantoor in relatie tot totaal gebouw. Samenvatting berekende emissie - verbruik elektriciteit kantoor en werkplaats: Locaties elektrisch verbruik kwh tonnen CO 2 Totaal 3,8 Analyse / conclusie Het verbruik van elektra is voor COLDMIX BV geen significante post in de CO2 footprint met circa 3% van het totaal aantal CO2 tonnen uitstoot. Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen In 2012 zijn er geen vliegreizen ondernomen door medewerkers van COLDMIX BV. Samenvatting Scope 2 jaar 2013 Tabel 2 en grafiek 2 geven het totaalbeeld van scope 2 voor COLDMIX BV. Periode 2013 SCOPE 2 Tonnen CO 2 % verdeling op totaal % binnen scope 2 1 Locaties Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats/ami 3,8 2,7% 92,7% 2 Zakelijk verkeer privéauto 0,3 0,2% 7,3% 3 Zakelijk vervoer vliegverkeer - - Totaal 4,1 2,9% 100% Tabel 2: totaal overzicht Scope (procentuele berekening is gemaakt over totaal van scope 2) Grafiek 2: Grafische weergave Scope 2 voor 2013 respectievelijk 2012 COLDMIX BV

17 5. Carbon Footprint 2013 voor COLDMIX BV Dit hoofdstuk geeft de samenvatting weer voor scope 1 en scope 2 van de footprint 2012 van COLDMIX BV. Voor COLDMIX BV komt de totale uitstoot van CO2 voor het basisjaar 2012 uit op Fout! Ongeldige koppeling. ton. Zie ook tabel 3 en grafiek 3. CO2 Footprint per bron Gebouw verwarming 8,9 6,3% Gebouw electriciteit 3,8 2,7% Mobiliteit wagenpark 39,5 27,8% Mobiliteit zakelijk 0,3 0,2% Mobiliteit vliegen 0,0 0,0% Mobiliteit Woon-werk 0,0 0,0% Mobiliteit Woon-werk OV 0,0 0,0% Goederenvervoer en materieel 89,0 62,7% Overige brandstof 0,6 0,4% Verbruik papier 0,0 0,0% Verbruik water 0,0 0,0% Afval 0,0 0,0% Totaal 142,07 100% Tabel 3: totaal overzicht Scope1+ 2 basisjaar 2013 COLDMIX BV Opmerking: omdat scope 3 geen onderdeel is van deze footprintrapportage zijn de waarden hier op nul gesteld. Grafiek 3: Grafiek scope 1 en 2 voor 2013 samen absoluut en procentueel Van de totaal ruim 142,07 ton CO2 wordt bijna ruim 90 % veroorzaakt door transport. Dit is in de lijn van wat er sinds het opstarten van de CO2 Footprint voor COLDMIX al is geconstateerd. AGK Blad 17 van 21 bladen

18 6. Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Algemeen Deze Carbon Footprint Rapportage 2013 is een volledige beoordeling van de CO2 uitstoot voor COLDMIX BV. Op basis van de nulsituatie zoals die gekozen is in het basisjaar 2010 kan worden bepaald in hoeverre voorgenomen doelstellingen voor COLDMIX BV ook daadwerkelijk werken. Immers, op basis van het GHG protocol en de NEN-SO 14064, is op grond van de prestaties in het basisjaar een aantal reductiedoelstellingen opgenomen door COLDMIX. Dit is opgenomen in een separaat op te stellen trendanalyse die op verzoek kan worden overhandigd. Wel kan gesteld worden dat er sprake is van een vermindering van de CO2 uitstoot als de prestaties worden bekeken in relatieve zin. Nadere beschouwing CO2 footprint 2013 De doelstellingen voor reductie van CO2 voor COLDMIX BV zijn of worden vastgesteld in het EMP Die doelstellingen zijn gebaseerd op de resultaten van het eerste basisjaar De footprint 2013 laat een aantal markante aspecten zien. 1. Het totaal betekent voor COLDMIX BV dat het bedrijf is te classificeren als een klein bedrijf omdat de totale uitstoot zeer beperkt is. 2. Verder is de conclusie dat bij COLDMIX BV het transport een forse bijdrage betekend in het totaal van de emissies. Het personenvervoer en het zwaar materieel veroorzaken een uitstoot van 128,78 ton CO2 per jaar, hetgeen 91% de totale footprint betekent. Dit is een waarde die bij veel bouwgerelateerde ondernemingen wordt waargenomen als bijdrage in de totale footprintbelasting. 3. Er is in absolute zin de afgelopen jaren de volgende uitstoot door COLDMIX veroorzaakt: Grafiek 4: verloop absolute CO2 emissies COLDMIX Duidelijk is dat er ten opzichte van het basisjaar een verbetering, vermindering van CO2 emissies optreedt. Maar ook is duidelijk dat het steeds gaat om marginale veranderingen. Daarbij is het per jaar bij houden van de reductie eigenlijk onverantwoord omdat in het werk van COLDMIX er veel spreiding zit in de productie-parameters zoals het aantal werken per jaar, het aantal beschikbare werkdagen in

19 relatie tot productie, de klimatologische omstandigheden en de geografische locaties van de werklocaties. Opmerking controle footprint 2013 De footprint is opgesteld op basis van alle relevant geachte documenten (facturen, meterregistraties) zoals die bij COLDMIX BV worden vastgelegd. AGK Blad 19 van 21 bladen

20 Appendix Bij deze Carbon Print Rapportage zijn als appendix opgenomen: - Bijlage 1 is de kruisreferentietabel om te bepalen of alle relevante onderdelen uit ISO (par ) in dit rapport zijn ondervangen en opgenomen - Bijlage 2 geeft inzicht in de A-leveranciers COLDMIX zoals die in 2013 is bepaald. - Detailtabellen van de footprint 2013 per bedrijfsonderdeel, gegevensbronnen genummerd als bijlage B 3. en de onderliggende stukken.

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage COLDMIX - CO 2 Footprint Rapportage 2014 Versie: 2015 CONCEPT vastgesteld: mei 2015 CO2 Footprint Rapportage 2014 Naam Paraaf Datum Steller: CO2 manager A. Kneepkens, TPA Nederland Mei 2015 AGK Blad 1

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V.

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

CO 2 Footprint Rapportage 2010

CO 2 Footprint Rapportage 2010 CO 2 Footprint Rapportage 2010 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 -Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.2 (4 april 2014), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO₂ footprint januari - juni 2014

CO₂ footprint januari - juni 2014 CO₂ footprint januari - juni 2014 Agmi Traffic oktober 2014 Datum: oktober 2014 Status: concept Opgesteld door: Geverifieerd door: Getekend voor akkoord: Lucas Compen MVO/KAM-coördinator Patrick Vercauteren

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO₂ - emissie footprint 2014

CO₂ - emissie footprint 2014 CO₂ - footprint 2014 Datum mei 2015 Status geverifieerd Opgesteld door: Geverifieerd door: getekend voor akkoord Lucas Compen CEO-Directie: G. Zwart MVO & KAM Coördinator Agmi Traffic BV 2/11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Welvreugd Beheer 2012

Welvreugd Beheer 2012 De emissie inventaris van: Welvreugd Beheer 2012 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Welvreugd Beheer September 2013 Concept 1 Verantwoording Titel : Welvreugd Beheer B.V. Emissie-inventaris

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984.

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984. CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 4MSBV-SEC.07984.R Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2013 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2013 C.A. de Groot Holding B.V. Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J. de Groot

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V.

CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V. CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V. Naam opdrachtgever: Vleesbedrijf Bolscher B.V. Adres: Strootsweg 40 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14 Carbon Footprint 1 e halfjaar 2016 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 14 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats:

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 5MSBV-SEC.08614.R KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 27 maart 2017 Status: definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint 2016 Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie