CO2 Footprint Rapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 Footprint Rapportage"

Transcriptie

1 CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Operationele grenzen Directe CO 2 -emissies (Scope 1) Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (Scope 2) Carbon Footprint Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Appendix Bijlagen B.1 Kruisreferentietabel met ISO B.2 lijst A-leveranciers 2013 B.3 Footprint 2013

3 1. Inleiding Deze footprintrapportage geeft inzicht in de opbouw van de SKAO CO2 Footprint 2013 voor COLDMIX BV Nederland. Deze inleiding geeft in het kort weer het kader waarbinnen de footprint is opgesteld. De opbouw van deze rapportage is verder gelijk gehouden met die van voorgaande jaren waardoor vergelijkingen met eerdere jaren ook makkelijker te maken is. Doel rapportage Doel van de carbon footprint rapportage is het identificeren en het bepalen van de belangrijkste energiestromen in kwantiteit en kwaliteit, alsmede het bepalen van de CO2- emissie van de activiteiten bij COLDMIX BV. Er wordt in deze footprint verantwoord hoe COLDMIX BV haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van trede 5 van de SKAO CO2 Prestatieladder heeft bepaald en wat de absolute emissie is voor het beschouwde jaar Doel carbon footprint Het doel van het vaststellen van de actuele CO2 voetafdruk (carbon footprint) van COLDMIX BV door middel van een inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen is het kwantificeren van emissies zoals die in het te beschouwen jaar zijn geproduceerd door de activiteiten van COLDMIX BV in Nederland. Met het opbouwen van de historie sinds van energiegebruik kunnen de prestaties per jaar worden vergeleken en conclusies worden getrokken over het effect van de genomen maatregelen. Actuele footprint jaar 2013 De gerapporteerde periode voor de bepaling van deze CO2 voetafdruk voor COLDMIX BV is het boekjaar 2013, dat loopt van 1 januari t/m 31 december. De rapportage is opgesteld en gebaseerd op een inventarisatie van de activiteiten van COLDMIX BV. Deze footprint is sec gericht op de CO2 emissies die voortkomen uit scope 1 en 2 conform het CO2-Prestatieladder SKAO handboek 2.1. Gehanteerde normen NEN-ISO 14064:2006 greenhousegasses part 1: specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals; GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard CO2-Prestatieladder SKAO handboek 2.1 Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden COLDMIX heeft de CO2 management taken gedelegeerd aan TPA Nederland. De heer A.G. Kneepkens van TPA Nederland is daarbij als CO2 manager aangewezen en verantwoordelijk voor het totale CO2 dossier. Hij controleert voor COLDMIX BV de te rapporteren gegevens over de energiestromen op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. AGK Blad 3 van 21 bladen

4 Eindverantwoordelijk voor rapportage De bedrijfsleider van COLDMIX BV, de heer K. Brouns is eindverantwoordelijk voor deze rapportage. Verschijningsfrequentie rapport De definitieve jaarlijkse CO 2 Footprint Rapportage wordt 1 keer per jaar in het voorjaar opgesteld. Deze footprint 2013 is inmiddels de vierde footprint in successie in het kader van de CO2 prestatie ladder. Uiteraard rapporteert COLDMIX BV tussentijds in een samenvatting de tussentijds halfjaarlijks of per kwartaal de voortgang van de footprintdata. Er zijn dus per jaar steeds minimaal twee rapportages op te stellen: dit zijn dan de halfjaarlijkse rapportages of in geval van kwartaalregistraties de kwartaalrapportages. Deze rapporten zijn in vorm beknopter van opzet, zonder analyse en nadere toelichting. Het zijn dan ook meer rekenkundige rapportages van de halfjaarcijfers of de kwartaalcijfers met betrekking tot de CO2 emissies met betrekking tot scope 1 en 2. Geldigheidsduur rapportage De CO2 jaarrapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is te zien als separaat document, los van het door COLDMIX BV opgestelde Energie Management Programma (EMP) en het daaraan gekoppelde CO2-communicatieplan. De footprintrapportage is dan ook te zien als een zelfstandig dossier met daaraan gekoppeld een bijlage, de rekenkundige footprint van het betreffende jaar van COLDMIX BV. Bijlagen Bij deze rapportage zijn 3 bijlagen toegevoegd, te weten: - bijlage B.1 kruisreferentietabel met ISO , - bijlage B.2 lijst A-leveranciers bijlage B.3 Footprintberekening rekentechnische uitwerking Opmerking De in deze footprintrapportage cursief weergegeven getallen zijn direct afkomstig uit bijlage 3 van deze rapportage, de totaal footprint van COLDMIX BV. COLDMIX BVis in de loop van 2013 overgenomen door Bitunova Oostenrijk. Verder huurde COLDMIX BV in 2013 kantoorruimte en stalling- en parkeerfaciliteiten in Roermond en Horst. Deze faciliteiten waren eigendom van Janssen de Jong Infra dan wel Janssen de Jong Groep. Enkele van deze faciliteiten zijn daarbij in het voorjaar 2013 overgenomen door Strabag BV. In deze rapportage is waar mogelijk steeds aangegeven dat de verhuurder Janssen de Jong / Strabag BV was of is.

5 2. Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen De startorganisatie is Coldmix B.V. die verder geen deelnemingen of samenwerkingsverbanden heeft. COLDMIX is een onafhankelijke onderneming die met een specialistische onderhoudstechniek voor wegdekken werkzaam is in heel Nederland voor overheden en hoofdaannemers. COLDMIX BV valt onder Bitunova Oostenrijk en is in Nederland specialist voor wegdekonderhoud. Tot medio 2013 was overigens COLDMIX onderdeel van de Janssen de Jong Groep te Son en Breugel. Verantwoordelijk persoon Verantwoordelijk functionaris voor COLDMIX BV in Nederland is de heer K. Brouns. Dat betekent dat hij ook verantwoordelijkheid is voor de inhoud van de CO2 prestatie dossier. A-leveranciers Onder de A-leveranciers van 2013 bevinden zich een beperkt aantal concern-leveranciers, te weten Asfaltfabriek Roermond en Infra Quality Support. Daarvoor in de plaats worden dan een aantal kleine leveranciers met een totale inkoopvolume gelijk aan dat van deze twee C- leveranciers toegevoegd aan de lijst van A-leveranciers. Zie bijlage B.2 bij dit footprint 2013 rapport. Korte beschrijving rapporterende organisatie COLDMIX B.V. opereert in Nederland met kwaliteitswerk gericht op het conserverend onderhoud van asfaltwegen. COLDMIX houdt zich bezig met het uitvoeren van onderhoud van asfaltdeklagen door de toepassing van koude onderhoudstechnieken, dat wil zeggen dat bestaande wegdekken van een nieuwe dunne laag worden voorzien door koude menging van bitumineus materiaal (bitumen-emulsie) en mineralen (grind/zand). Doel hierbij is de veiligheid van de weg te verbeteren, de achteruitgang van de wegconstructie (de conditie ervan) te vertragen om zo groot onderhoud van de weg uit te stellen. Dit is natuurlijk al als duurzaam aan te merken. Met de onderhoudstechniek emulsie-asfaltbeton (EAB) en varianten hierop zoals ZOEAB en ZOEAB+ en de daarbij geleverde kwaliteit geniet COLMDIX het vertrouwen van opdrachtgevers zoals rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, enz. Deze partijen stellen het daarbij op prijs dat COLDMIX, op basis van haar ervaring en knowhow, specifieke onderhoudsprojecten grondig analyseert en optimaliseert, en waar mogelijk de opdrachtgever alternatieve en soms innovatieve voorstellen aandraagt. Het ISO 9001, VCA* en ook CE- gecertificeerde COLDMIX BV voert projecten uit die in omvang variëren van kleinschalig en middelgroot over geheel Nederland, dit met een totaal jaaromzet van gemiddeld voor COLDMIX als bedrijf van circa 2 tot 3 miljoen euro. COLDMIX heeft geen deelnemingen in Met het gegeven van een eigen ISO 9001 systeem is ook geborgd dat procedures en formulieren ten behoeve van de CO2 footprint onder de procedure documentenbeheer vallen van het ISO 9001 systeem. De voor CO2 benodigde procedures zijn inmiddels ook opgenomen in het procedureboek van COLDMIX. AGK Blad 5 van 21 bladen

6 COLDMIX is in Nederland operationeel en financieel volledig zelfstandig. Het heeft daarbij volledig zelfbeschikking over de aan te nemen werken. Het management van COLDMIX bestaat uit de bedrijfsleider en houdt zich bezig met zowel het strategisch, tactisch als operationeel management. De administratieve werkzaamheden van COLDMIX worden ook in 2013 uitgevoerd in een kantoorruimte, gehuurd in Roermond bij De Asfaltfabriek bv aan de Schipperswal 19. De hardware, lees machines/materieel om de emulsieasfaltbeton techniek op de weg toe te passen, staat opgesteld buiten de uitvoeringsperioden in Horst, Energiestraat 8, op een terrein bij een gebouw / werkplaats van Janssen de Jong Groep. Hier is geen energiegebruik aan de orde zolang het materieel buiten staat. In de winter wordt gebruik gemaakt van een overdekte stalling in de daar aanwezige loods/werkplaats. Sinds januari 2011 is het mogelijk voor dit deel van de stalling het energiegebruik elektra en gas te bepalen; er zijn meters geïnstalleerd. Deze voorziening is eigendom van Janssen de Jong Groep. 2.2 Operationele grenzen Algemeen In deze paragraaf is opgenomen de identificatie van die emissiebronnen die verband houden met de operationele activiteiten van COLDMIX BV en die worden gecategoriseerd naar scope 1 en scope 2 conform de SKAO CO2- Prestatieladder. Deze rapportage is ondersteunend voor de jaarlijks op te stellen rekentechnische exercitie ten behoeve van de footprint. Daartoe zijn primair de energieaspecten beschouwd die binnen scope 1 en 2 conform de SKAO prestatieladder vallen. Deze zijn geïdentificeerd en gemeten, of waar dit niet anders kan op basis van argumenten en beschouwingen zo goed als mogelijk berekend; waar een exacte bepaling van de CO 2 uitstoot niet mogelijk is zijn deze bepaald op basis van steekhoudende argumenten. De CO2 footprint rapportage 2013 is natuurlijk opgesteld conform de richtlijnen van NEN-ISO , versie maart Zie ook kruisreferentietabel bijlage 1. Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Met broeikasgassen worden bedoeld: - dioxide (CO 2 ), - methaan (CH4), - di-nitraatoxide (N2O), - hydrofluorocarbons (HFCs), - perfluorocarbons (PFCs), - sulfur hexafluoride (SF6). Het Greenhous Gas protocol (GHG) categoriseert emissiebronnen in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en zodoende tot een meer transparante en bruikbaarder rapportage leiden. Zie figuur 2.

7 Figuur 2: scope diagram (bron: SKAO 2.1). Scope 1 of directe emissies zijn de emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Zie ook scopediagram in figuur 2. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. Voor alle duidelijkheid, scope 3 is geen onderdeel van deze footprintrapportage, maar is separaat gerapporteerd door COLDMIX BV in een apart document. Hoofdzaken rond energieaspecten bij COLDMIX BV De volgende drie energieaspecten zijn binnen de bedrijfsvoering van COLDMIX BV geïdentificeerd, te weten 1) gebruik van kantoorruimte, 2) gebruik werkplaats en loods/opslag en 3) de uitvoering van werken in de gww. Deze drie aspecten worden hier kort beschreven en toegelicht. AGK Blad 7 van 21 bladen

8 Gebruik kantoorruimte Scope 1: verwarming Scope 2: verbruik elektriciteit COLDMIX huurt vooralsnog nog steeds een kantoorruimte (één kamer) bij De Asfaltfabriek / Strabag BV, Schipperswal 19 te Roermond. De volgende ondersteunende taken worden hier uitgevoerd: projectverwerving; werkvoorbereiding / projectleiding; administratie. Voor repro wordt gebruik gemaakt van de door De Asfaltfabriek gebruikte faciliteiten waarvoor een gebruikersafspraak geldt. De totale vloeroppervlakte van het kantoor van De Asfaltfabriek / Strabag BV is ruim m2. COLDMIX gebruikt hiervan 1,78%. Voor de toerekening van emissies als gevolg van aardgas en elektriciteitsverbruik zal dit percentage worden gebruikt. Gebruik werkplaats/loods: gas en elektriciteitsverbruik Scope 1: verwarming Scope 2: verbruik elektriciteit Hier is voor COLDMIX sprake van een locatie bedoeld voor eventueel onderhoud én winterstalling. Deze activiteiten ten behoeve van het materieelbeheer vinden plaats in een gehuurde ruimte in Horst bij de centrale werkplaats van Janssen de Jong Groep. Op deze locatie worden voor en door COLDMIX de volgende taken uitgevoerd en faciliteiten gegeven: onderhoud rijdend en klein materieel, meestal in de winter of het vroege voorjaar; magazijn operationeel gereedschap; opslag bitumenemulsie in containers op terrein (buiten gestald op afgesloten terrein); stalling van materieel in de winter (november- maart). Dan staat materieel in een net boven nul graden Celsius verwarmde loods. COLDMIX maakt gebruik van een deel van de werkplaats/loods op adres Energiestraat 8 te Horst. Het energieverbruik (gas /elektra) wordt met voor deze ruimte aangelegde meters voor gas en elektra bepaald. Bijlage 3 bij deze footprintrapportage geeft aan wat het verbruik 2013 is, en de detailuitwerkingen daarbij. Uitvoering van primaire werkzaamheden gww werken in uitvoering Scope 1. verbruik brandstoffen zakelijk verkeer en productiemachines Scope 2. verbruik elektriciteit elders De primaire werkzaamheden van COLDMIX betreffen het aanbrengen van emulsieasfaltbeton op wegen. De daarbij voorkomende werkzaamheden in de diverse soorten klein- en grootschalige projecten zijn: vervoer van medewerkers naar de werklocaties; plaatsen van verkeersmaatregelen; vervoeren van bouwstoffen (mineralen en bitumenemulsie) van de leverancier naar de werklocaties. Deze grondstoffen worden in de regel niet opgeslagen door COLDMIX maar komen direct af leverancier;

9 aanbrengen van het koude emulsieasfaltbeton op het wegdek als totale deklaag of als spoorvulling. De productie van emulsie-asfaltbeton op de verwerkingsunit gebeurd door energie opgewekt met behulp van een generator die rode diesel als brandstof heeft; verwijderen van de verkeersmaatregelen. Het materieel benodigd voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de CO2 emissies zoals dit uit eerdere footprintrapporten al bleek: aantal personenauto s met verbruik brandstoffen; bedrijfsbusjes verbruik brandstoffen; trekkers verbruik brandstoffen; generatoren op de verwerkingsunit die productie van emulsie-asfaltbeton mogelijk maken. AGK Blad 9 van 21 bladen

10 3. Directe CO 2 -emissies - Scope 1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de hiervoor geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot directe CO2-emissies in detail beschreven. De in deze footprint genoemde hoeveelheden komen alle uit bijlage 2 die de footprint 2013 weergeeft. Enkele relevante opmerkingen vooraf bij de in dit hoofdstuk en ook in hoofdstuk 4 bepaalde waarden. Presentatie Voor elke energiebron wordt kort samengevat de CO2 emissie in tabelvorm. Deze tabellen bestaan uit 3 kolommen waardoor er de mogelijkheid bestaat om in de toekomst ook de hoeveelheid verbruikte energie in een eenheid (ltr, kwh, ton) te vermelden. In deze footprint is dat nog niet gebeurd. De absolute hoeveelheden gebruikte energie zijn terug te vinden in de onderliggende rekenfiles van de verschillende deelfootprints. Meetwaarden De footprint 2013 is opgesteld op basis van werkelijk gemeten of gefactureerde hoeveelheden. Er zijn feitelijk weinig aannames of prognoses gemaakt bij deze footprint. Alle data zijn aantoonbaar met meet of registratieformulieren, of door facturatie. Betrouwbaarheid meetgegevens en energiedata Scope 1 - Gas Het aardgasverbruik is in alle gevallen gebaseerd op de verbruiken die aan de hand van telemetrie op de aardgasmeters zoals die door de energieleverancier worden aangeleverd bepaald, tevens gecontroleerd aan de hand van maandelijkse factuur. Deze meetdata worden als betrouwbaar bevonden. Scope 1 - Brandstofdata De data over brandstofverbruik van het wagenpark (zowel leaseauto s als eigen auto s) zijn gebaseerd op de tankgegevens van de brandstofpassen en van declaraties. Deze gegevens zijn gebaseerd op het aantal getankte liters brandstof tussen 1 januari 2013 tot en met 31 december Op deze wijze wordt per kenteken het aantal getankte liters brandstof per tankbeurt geregistreerd, gespecificeerd naar diesel en euro loodvrij benzine. Voor deze rapportage is ervoor gekozen de hoeveelheid ingekochte brandstof te gebruiken voor alle bedrijven omdat een gespecificeerde administratie nog niet beschikbaar is. De brandstof is daarmee gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid ingekochte hoeveelheid brandstof en dus betrouwbaar. Scope 2 Electra De hoofdelektriciteitsmeters van de vestigingen zijn voorzien van telemetrie waarmee maandelijks verbruiken worden opgenomen door het energiebedrijf. Na ontvangst van de factuur van de energieleverancier worden deze gegevens gecontroleerd aan de hand van de eigen opgenomen standen. Bij de berekening van de CO2-uitstoot is uitgegaan van de telemetrie gegevens zoals vermeld op de maandelijkse facturen van de desbetreffende energieleveranciers waardoor een betrouwbaar verbruik is toegepast. Deze gegevens worden als voldoende betrouwbaar geacht.

11 Scope 2 - overig De meetdata van het brandstofverbruik van privé auto s met zakelijke ritten zijn afkomstig uit de salarisadministratie en betreffen het totaal aan gedeclareerde kilometers voor zakelijke reizen in De uitbetaalde declaraties zijn gecumuleerd en naar gereden kilometers teruggerekend tot het aantal kilometers op jaarbasis. Van deze medewerkers is geen specificatie bekend van welk type brandstof of motorklasse het betreft, vandaar dat is gerekend met een arbitrair gekozen gemiddeld te hanteren conversiefactor. Er zijn geen vliegreizen ondernomen t.b.v. COLDMIX BV in 2013 voor de activiteiten in Nederland. Dit hoofdstuk gaat verder inhoudelijk in op de door COLDMIX veroorzaakte CO2 emissies als gevolg van de verschillende te onderkennen en relevant geachte energiebronnen. Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. COLDMIX BV heeft de personenauto s bepaald die geregistreerd zijn als lease of in eigendom zijn. Ook is bepaald welk rijdend materieel COLDMIX BV inzet voor personenvervoer (busjes). Deze transportmiddelen samen zijn in 2013 gezamenlijk verantwoordelijk voor 39,5 ton CO 2 of ruim 29% van de totale uitstoot van COLDMIX BV. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor brandstof voor vervoer is zoals voorgeschreven door SKAO is gebruikt, te weten gr CO 2 /liter diesel, gr CO 2 /liter benzine en gr CO 2 /liter LPG. Selectie en registratie gegevens De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij of door leveranciers van de tankpasjes. De gegevens zijn verkregen op basis van brandstofpassen die aan betreffende voertuigen zijn gekoppeld. Kilometerregistratie De kilometerregistratie is niet bepaald voor het overgrote deel van lease of eigen auto s. Er is gezien het beperkt wagenpark besloten de emissiecalculatie niet meer gedetailleerd of nauwkeuriger te bepalen. Samenvatting berekende emissie - zakelijk verkeer in 2013 Soort vervoer tonnen CO 2 Busjes en lease Totaal 39,5 Analyse / conclusie In de eindbeschouwing van deze footprint wordt nader teruggekomen op de verhouding van dit deel van CO2 emissie in relatie tot de totale uitstoot. AGK Blad 11 van 21 bladen

12 Brandstofverbruik materieel locatie bij werken in uitvoering Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik Door het materieel dat wordt ingezet op de werken in uitvoering, dit zijn de trekkers van de EAB verwerkingsunits, inclusief daarbij ingezette generatoren, wordt in totaal 89,0 ton CO 2 uitgestoten, goed voor 62,7% van het totaal. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor brandstof voor vervoer is zoals voorgeschreven door SKAO is gebruikt, te weten gr CO 2 /liter diesel, gr CO 2 /liter benzine en gr CO 2 /liter LPG. Selectie en registratie gegevens De hoeveelheid verbruikte diesel door het productiematerieel voor het jaar 2013 is bepaald op basis van de registratie van ingekochte brandstoffen voor produktie en materieel. Er is geen registratie van verbruik per werk, maar wel voor het totaal van het materieel. Het verbruik en de emissies zijn hierdoor betrouwbaar te berekenen maar het is niet betrouwbaar toe te rekenen aan de werken zelf. Samenvatting berekende emissie - zwaar en klein materieel in jaar 2013 Soort vervoer Zwaar materieel en transport tonnen CO 2 (afgerond) Totaal 89,0 Analyse / conclusie De conclusie is dat voor de CO2 uitstoot in 2013 het ingezette materieel significant te noemen is op het totaal met 62,7% van de circa 140 ton CO2. Aardgasverbruik locaties Identificatie van energieaspecten die leiden tot aardgasverbruik Aardgas wordt verbruikt op twee lokaties: Voor de verwarming van de kantoorruimte in gebruik bij het kantoorgebouw Asfaltfabriek Roermond, Schipperswal 19 te Roermond. Het kantoorgebouw is relatief oud. Voor de verwarming van de werkplaats/loods in de winterperiode te Horst is het verbruik berekend op grond van registraties In totaal wordt op deze twee locaties 8,9 ton CO 2 uitgestoten hetgeen dus slechts 6,3% van de totale CO2 emissie in 2013 is. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor aardgas, zoals voorgeschreven door SKAO, is gr CO 2 / Nm3 brandstof. Selectie en registratie gegevens De verschillende locaties hebben alle eigen individuele gasmeters. Tevens vindt er natuurlijk controle plaats op basis van check van de facturatie van de energieleveranciers.

13 Samenvatting berekende emissie - verwarming kantoor en werkplaats jaar 2013 Locatie tonnen CO 2 Totaal 8,9 Analyse / conclusie In totaal is slechts 6,5 ton CO 2 uitgestoten door de verbranding van aardgas voor de verwarming van de twee verschillende locaties waar kantoor- en werkplaatsfaciliteiten zijn opgenomen. Duidelijk is dat de bijdrage aan het totaal met slechts 6,3% relatief beperkt kan worden genoemd. Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen en opslag Alle geïdentificeerde bronnen van emissies scope 1 zijn verantwoord in deze rapportage. Binding en opslag van CO 2 vindt niet plaats bij de verschillende onderdelen van COLDMIX BV. Verbruik propaangas tijdens verwerking Er wordt bij uitvoering van werkzaamheden in beperkte mate propaangas verbruikt. De hoeveelheid is afhankelijk van omstandigheden op de weg (nat, vochtig, buitentemperatuur, aanwezigheid markering op de weg, etc.). Conversiefactor voor propaan wordt cf. SKAO richtlijn aangehouden op 2993 gr CO2/kg. Samenvatting berekende waarde - emissies gebruik propaan in 2013 Locatie tonnen CO 2 Op locatie bij werken in uitvoering Totaal 0,6 Analyse Het propaangas levert een zeer marginale en beperkte bijdrage in het totaal van CO2 tonnen voor COLDMIX BV, ook in De berekende procentuele bijdrage is slechts 0,4% is. AGK Blad 13 van 21 bladen

14 Samenvatting Scope 1 Periode 2013 SCOPE 1 Footprint COLDMIX BV Ingekochte brandstoffen tonnen CO 2 % verdeling op totaal % binnen scope 1 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen 8,9 6,3% 6,5% 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens 39,5 27,8% 28,6% 3 Zware voertuigen en materieel 89,0 62,7% 64,5% 4 Propaangas 0,6 0,4% 0,4% Totaal 138,0 97,1% 100,00% Tabel 1: totaal overzicht Scope 1 voor jaar 2013 (procentuele berekening is gemaakt over totaal van scope 1 en voor gehele uitstoot) Grafiek 1: Grafische weergave Scope 1 voor 2013 respectievelijk 2012 COLDMIX BV Het resultaat van scope 1 is verzameld in tabel 1 en in grafiek 1. Daarbij wordt duidelijk dat het overgrote deel binnen scope 1 voor rekening van transport komt, te weten ruim 93 % van alle tonnen CO2 binnen deze scope door COLDMIX BV worden geproduceerd. Een vergelijking met 2012 laat zien dat er een gelijke verdeling is over de vier bronnen met weinig onderlinge verschillen.

15 4. Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking - Scope 2 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Identificatie van benodigde brandstof voor inzet privé autos Bij de administraties worden de gereden kilometers door medewerkers met privé auto s gedeclareerd en geregistreerd. Er is een conversietabel gekoppeld aan het totaal aantal gedeclareerde kilometers. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik voor diesel- en voor benzineauto s; in de berekening is conform SKAO gerekend met de conversiefactor die hoort bij transport niet bekend. In 2013 is de totale emissie door privé auto s bij COLDMIX BV 0,3 ton CO2 geweest. Feitelijk een weg te cijferen hoeveelheid. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor gemiddeld verbruik van personenauto s is arbitrair gekozen. Selectie en registratie gegevens De gedeclareerde kilometers van medewerkers met privé auto s wordt als basis gebruikt voor het bepalen van de uitstoot. Samenvatting berekende emissie - verbruik inzet prive auto in 2013: Inzet privé auto s zakelijk tonnen CO 2 Totaal 0,3 Analyse / conclusie De emissies ten gevolge van inzet van privé auto s bij COLDMIX BV hebben een marginale impact op de CO2 footprint. Bij COLDMIX BV wordt met relatief weinig personeelslede natuurlijk ook maar in beperkte mate gebruikt gemaakt van privé auto s in relatie tot zakelijke activiteiten. Dit betekent een beperkte bijdrage in het totaal van de emissies in De uitstoot als gevolg van inzet van de privé auto binnen scope 2 is slechts 0,2% van het totaal aantal CO2 tonnen uitstoot. Elektriciteitsverbruik kantoor en werkplaats Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik Elektriciteit wordt verbruikt voor de verlichting en het gebruik van apparatuur in het kantoorruimte te Roermond en de werkplaats/loods te Horst. Er wordt grijze energie ingekocht. In 2012 is een totaal uitstoot van 3,8 ton CO2, dit is goed voor 2,7% van het totaal aan tonnen CO2 dat COLDMIX veroorzaakt. Methode van kwantificeren De conversiefactor elektriciteit is 615 g CO 2 / kilowattuur, zoals voorgeschreven door SKAO. AGK Blad 15 van 21 bladen

16 Selectie en registratie gegevens Van de twee locaties die COLDMIX gebruikt hebben beide een eigen meter. Echter, voor de kwantificering voor de kantoorlocatie moet de uitstoot voor kantoorruimte bepaald worden op basis van oppervlakgebruik van kantoor in relatie tot totaal gebouw. Samenvatting berekende emissie - verbruik elektriciteit kantoor en werkplaats: Locaties elektrisch verbruik kwh tonnen CO 2 Totaal 3,8 Analyse / conclusie Het verbruik van elektra is voor COLDMIX BV geen significante post in de CO2 footprint met circa 3% van het totaal aantal CO2 tonnen uitstoot. Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen In 2012 zijn er geen vliegreizen ondernomen door medewerkers van COLDMIX BV. Samenvatting Scope 2 jaar 2013 Tabel 2 en grafiek 2 geven het totaalbeeld van scope 2 voor COLDMIX BV. Periode 2013 SCOPE 2 Tonnen CO 2 % verdeling op totaal % binnen scope 2 1 Locaties Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats/ami 3,8 2,7% 92,7% 2 Zakelijk verkeer privéauto 0,3 0,2% 7,3% 3 Zakelijk vervoer vliegverkeer - - Totaal 4,1 2,9% 100% Tabel 2: totaal overzicht Scope (procentuele berekening is gemaakt over totaal van scope 2) Grafiek 2: Grafische weergave Scope 2 voor 2013 respectievelijk 2012 COLDMIX BV

17 5. Carbon Footprint 2013 voor COLDMIX BV Dit hoofdstuk geeft de samenvatting weer voor scope 1 en scope 2 van de footprint 2012 van COLDMIX BV. Voor COLDMIX BV komt de totale uitstoot van CO2 voor het basisjaar 2012 uit op Fout! Ongeldige koppeling. ton. Zie ook tabel 3 en grafiek 3. CO2 Footprint per bron Gebouw verwarming 8,9 6,3% Gebouw electriciteit 3,8 2,7% Mobiliteit wagenpark 39,5 27,8% Mobiliteit zakelijk 0,3 0,2% Mobiliteit vliegen 0,0 0,0% Mobiliteit Woon-werk 0,0 0,0% Mobiliteit Woon-werk OV 0,0 0,0% Goederenvervoer en materieel 89,0 62,7% Overige brandstof 0,6 0,4% Verbruik papier 0,0 0,0% Verbruik water 0,0 0,0% Afval 0,0 0,0% Totaal 142,07 100% Tabel 3: totaal overzicht Scope1+ 2 basisjaar 2013 COLDMIX BV Opmerking: omdat scope 3 geen onderdeel is van deze footprintrapportage zijn de waarden hier op nul gesteld. Grafiek 3: Grafiek scope 1 en 2 voor 2013 samen absoluut en procentueel Van de totaal ruim 142,07 ton CO2 wordt bijna ruim 90 % veroorzaakt door transport. Dit is in de lijn van wat er sinds het opstarten van de CO2 Footprint voor COLDMIX al is geconstateerd. AGK Blad 17 van 21 bladen

18 6. Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Algemeen Deze Carbon Footprint Rapportage 2013 is een volledige beoordeling van de CO2 uitstoot voor COLDMIX BV. Op basis van de nulsituatie zoals die gekozen is in het basisjaar 2010 kan worden bepaald in hoeverre voorgenomen doelstellingen voor COLDMIX BV ook daadwerkelijk werken. Immers, op basis van het GHG protocol en de NEN-SO 14064, is op grond van de prestaties in het basisjaar een aantal reductiedoelstellingen opgenomen door COLDMIX. Dit is opgenomen in een separaat op te stellen trendanalyse die op verzoek kan worden overhandigd. Wel kan gesteld worden dat er sprake is van een vermindering van de CO2 uitstoot als de prestaties worden bekeken in relatieve zin. Nadere beschouwing CO2 footprint 2013 De doelstellingen voor reductie van CO2 voor COLDMIX BV zijn of worden vastgesteld in het EMP Die doelstellingen zijn gebaseerd op de resultaten van het eerste basisjaar De footprint 2013 laat een aantal markante aspecten zien. 1. Het totaal betekent voor COLDMIX BV dat het bedrijf is te classificeren als een klein bedrijf omdat de totale uitstoot zeer beperkt is. 2. Verder is de conclusie dat bij COLDMIX BV het transport een forse bijdrage betekend in het totaal van de emissies. Het personenvervoer en het zwaar materieel veroorzaken een uitstoot van 128,78 ton CO2 per jaar, hetgeen 91% de totale footprint betekent. Dit is een waarde die bij veel bouwgerelateerde ondernemingen wordt waargenomen als bijdrage in de totale footprintbelasting. 3. Er is in absolute zin de afgelopen jaren de volgende uitstoot door COLDMIX veroorzaakt: Grafiek 4: verloop absolute CO2 emissies COLDMIX Duidelijk is dat er ten opzichte van het basisjaar een verbetering, vermindering van CO2 emissies optreedt. Maar ook is duidelijk dat het steeds gaat om marginale veranderingen. Daarbij is het per jaar bij houden van de reductie eigenlijk onverantwoord omdat in het werk van COLDMIX er veel spreiding zit in de productie-parameters zoals het aantal werken per jaar, het aantal beschikbare werkdagen in

19 relatie tot productie, de klimatologische omstandigheden en de geografische locaties van de werklocaties. Opmerking controle footprint 2013 De footprint is opgesteld op basis van alle relevant geachte documenten (facturen, meterregistraties) zoals die bij COLDMIX BV worden vastgelegd. AGK Blad 19 van 21 bladen

20 Appendix Bij deze Carbon Print Rapportage zijn als appendix opgenomen: - Bijlage 1 is de kruisreferentietabel om te bepalen of alle relevante onderdelen uit ISO (par ) in dit rapport zijn ondervangen en opgenomen - Bijlage 2 geeft inzicht in de A-leveranciers COLDMIX zoals die in 2013 is bepaald. - Detailtabellen van de footprint 2013 per bedrijfsonderdeel, gegevensbronnen genummerd als bijlage B 3. en de onderliggende stukken.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv Van Oord Nederland bv Footprint 2010 Area: Van Oord Nederland Page: 2 of 14 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Basisjaar... 4 4. Sinks, reservoirs en biomassa... 4 5. Vaststelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B.

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B. 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ict Communication Solutions B.V Arnhem, 18 november 2010 Auteur S,T.M. Stokman-Godschalk KEMA Emission Verification

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie