CO 2 Footprint Rapportage 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Footprint Rapportage 2010"

Transcriptie

1 CO 2 Footprint Rapportage 2010 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 -Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen Directeur Pag. 1 van 18

2 Inhoudsopgave Directieverklaring Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Operationele grenzen Directe CO 2 -emissies (Scope 1) Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (Scope 2) Carbon Footprint Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Appendix Pag. 2 van 18

3 Directieverklaring Ippel Civiele Betonbouw realiseert in Nederland projecten in de betonbouw. Wij doen dit met gedegen kwaliteitswerk en verantwoord ondernemerschap. Dit rapport beschrijft de CO 2 voetafdruk van het jaar Als organisatie vinden wij het belangrijk dat we optimaal zorg dragen voor onze medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel. Het reduceren van broeikasgasemissies is daarin een belangrijk onderdeel. Meer dan de helft van onze emissies komt voor rekening van zakelijk personenvervoer. De komende jaren willen we dan ook hier reductie realiseren. ProRail heeft de CO 2 - Prestatieladder ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Deze methodiek wordt nu landelijk overgenomen door de Stichting klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, hierna te noemen SKAO. De CO 2 -Prestatieladder is hiermee een instrument geworden dat door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt kan worden bij veelal complexe aanbestedingen. Duurzaam ondernemen is net als veiligheid en kwaliteit niet een onderwerp dat vanuit de directie kan worden opgelegd. Elke medewerker dient zijn eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen en wordt gestimuleerd om ideeën aan te dragen voor het behalen van reductie. De directie zal middelen beschikbaarstellen om reducties en bewustwording mogelijk te maken. Het bewust omgaan met onze machines, gebouwen en auto s leidt niet alleen tot een lagere uitstoot van broeikasgassen, het zal bovendien onze bedrijfskosten verlagen en ons imago versterken van betrouwbare partner die haar verantwoordelijkheid neemt en daarmee onze concurrentiepositie. Met deze Carbon Footprint wordt een vervolgstap gezet met het in kaart brengen van onze energiestromen en het meten van onze emissies. Ippel Civiele Betonbouw BV A.F. Verhallen Directeur Pag. 3 van 18

4 1. Inleiding Doel rapportage Doel van de rapportage is het identificeren van de belangrijkste energiestromen en het bepalen van de CO 2 -emissie van de activiteiten van Ippel Civiele Betonbouw BV (hierna te noemen Ippel). In deze rapportage verantwoord ippel haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van niveau 3 van de ProRail CO 2 Prestatieladder. Doel carbon footprint Het vaststellen van de CO 2 voetafdruk van Ippel voor het jaar 2010 door inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen en het kwantificeren van emissies. Met het opbouwen van historie kunnen de prestaties per jaar worden vergeleken en conclusies worden getrokken over het effect van de genomen maatregelen. Gehanteerde normen NEN-ISO greenhousegasses part 1: specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals; NEN-EN Energiemanagementsystemen Eisen met richtlijn voor gebruik; GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard Handboek CO 2 -Prestatieladder SKAO Wetgeving en richtlijnen sector Eindverantwoordelijke rapportage De directeur Ippel Civiele Betonbouw BV, dhr. A.F. Verhallen, is eindverantwoordelijk voor deze rapportage. Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden Het Hoofd Administratie en lid van het managementteam van Ippel, dhr. J. van den Berg, controleert de te rapporteren gegevens over de energiestromen op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. Gekozen basisjaar De gerapporteerde periode voor de bepaling van de CO 2 voetafdruk is het boekjaar Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Verschijningsfrequentie rapport De CO 2 Footprint Rapportage zal tenminste 1 keer per jaar worden opgesteld. Geldigheidsduur rapportage De rapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is onderdeel van het Energie Management Programma van Ippel en het CO 2 - communicatieplan. Pag. 4 van 18

5 2. Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen Het startbedrijf is Ippel Civiele Betonbouw B.V. Ippel is onderdeel van Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V., welke direct valt onder Janssen de Jong Groep B.V. Ippel heeft geen deelnemingen in Ippel is binnen Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V. operationeel en financieel zelfstandig. Het managementteam van Ippel (Twan Verhallen/ Ron van Daalen/ Johan van den Berg) houdt zich bezig met zowel het strategisch, tactisch als operationeel management, waarbij Twan Verhallen de eindverantwoording heeft. Wel kent de bevoegdheid van de directeur Verhallen een grens bij het aangaan van projecten boven ,- en uitbesteden van werkzaamheden boven de ,-. Verantwoordelijk persoon Statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is directeur de heer A.F. Verhallen. A-leveranciers Onder de A-leveranciers van 2010 bevinden zich 4 concern-leveranciers. Deze zijn conform de regels van de CO 2 Prestatieladder verwijderd uit deze lijst van A-leveranciers. Een hoeveelheid kleine leveranciers met een totale inkoopvolume gelijk aan dat van deze vier C-leveranciers is toegevoegd aan de lijst van A-leveranciers. Korte beschrijving rapporterende organisatie Ippel Civiele Betonbouw bv opereert overal in Nederland met gedegen kwaliteitswerk in de betonbouw. De nadruk ligt op civiele betonbouw met producten als bruggen, viaducten, geluidsschermen, kademuren, gemalen en waterzuiveringsinstallaties. Ook design & construct projecten en projecten met gecombineerde disciplines (wegenbouw, staalbouw, werktuigbouwkundig e.d.) behoren tot het werkpakket. Door de werkwijze en de geleverde kwaliteit geniet de onderneming dan ook het vertrouwen van gerenommeerde opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, Gemeenten enz. Relaties die het bovendien op prijs stellen dat de organisatie op basis van haar ervaring en knowhow ieder project grondig analyseert en optimaliseert. Waar mogelijk ontvangt de opdrachtgever innovatieve voorstellen, die niet zelden leiden tot besparingen in tijd en geld. De ISO 9001-, VCA**- en BTR-Railinfragecertificeerde organisatie voert projecten uit die in omvang variëren van kleinschalig en middelgroot tot circa tien miljoen euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor aan de Ippelseweg 14 te Nieuwendijk Pag. 5 van 18

6 2.2 Operationele grenzen In deze paragraaf worden de emissiebronnen geïdentificeerd die verband houden met de operationele activiteiten van de organisatie en gecategoriseerd naar scope 1 en scope 2. Deze rapportage is opgezet voor het behalen van stap 3 op de CO 2 - Prestatieladder. Daarom zijn alleen de energieaspecten die vallen binnen scope 1 en 2 conform de Prestatieladder geïdentificeerd en gemeten. De rapportage is opgesteld conform de richtlijnen van NEN-ISO 14064, versie maart Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Broeikasgassen zijn dioxide (CO 2 ), methaan (CH4), dinitraatoxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulfur hexafluoride (SF6). Het Greenhous Gas protocol categoriseert emissiebronnen in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en een meer transparante en bruikbaarder rapportage ontstaat. Zie het scopediagram hieronder (bron: ProRail CO 2 -Prestatieladder v1.1). Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. ProRail rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Zie ook scopediagram hierna. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. Pag. 6 van 18

7 De volgende energieaspecten zijn geïdentificeerd: 1. Gebruik kantoor Scope 1: Gasverbruik voor verwarming. Scope 2: Elektriciteitsgebruik voor verlichting, koeling, computers. Het kantoor is gevestigd aan de Ippelseweg 14, 4255 HZ te Nieuwendijk - Het pand wordt gehuurd en is geheel in gebruik door Ippel. - Het bruto vloeroppervlak bedraagt 697 m2. - Het pand is gebouwd in 2006, conform de normen zoals die destijds vanuit het bouwbesluit van toepassing waren. - In de kantoorruimtes zijn bewegingssensoren gemonteerd die de verlichting schakelen. Op kantoor worden de volgende ondersteunende taken uitgevoerd: Management; Projectverwerving; Werkvoorbereiding / Projectleiding; Ontwerp; Repro; Administratie. 2. Gebruik werkplaats: Scope 1: Gasverbruik tbv verwarming. (Het kantoortje wordt verwarmd omdat daar een persoon continue aanwezig is). Scope 2: Elektriciteitsverbruik voor verlichting, computer, gereedschap. De werkplaats is gevestigd aan de Hyacinthstraat 4, 4255 HX te Nieuwendijk - Het pand wordt gehuurd en is geheel in gebruik door Ippel. - Het bruto vloeroppervlak bedraagt 1410 m2. - Het pand is gebouwd in In de werkplaats worden de volgende ondersteunende taken uitgevoerd. Magazijn tbv. opslag materiaal. Onderhoud en stalling (klein) materieel. Onderhoud en magazijn gereedschap. Productie van hulpmaterieel. 3. Uitvoering van primaire werkzaamheden Scope 1. verbruik brandstoffen zakelijk verkeer en machines Scope 2. verbruik elektriciteit op locatie De primaire werkzaamheden van Ippel betreffen het realiseren van civiele betonconstructies zoals bruggen, viaducten, geluidsschermen, kademuren, gemalen en waterzuiveringen. Voor de realisatie hiervan worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd die de emissie van CO2 tot gevolg hebben: Bezoeken van lokaties tijdens de voorbereidingsfase? Vervoer van materialen naar de werkplaats Vervoer van personeel, hulpmaterieel, gereedschappen, materieel en onderdelen naar de lokatie Het maken van in het werk gestorte betonnen fundaties, betonwanden en vloeren (welke uitstoot kan dit veroorzaken door welk materieel van Ippel?): o Ontgraven tbv. maken betonwerk mbv. een shovel of atlaskraan. Pag. 7 van 18

8 o Stellen bekisting met behulp van een telekraan. o Storten van beton, dit wordt gedaan met behulp van een betonpomp of telekraan, tijdens het storten wordt het beton verdicht met elektrische trilnaalden. Tot scope 3 en dus buiten de scope van deze rapportage vallen de uitbestede taken: Leveren en aanbrengen heipalen en damwanden; Leveren en aanbrengen wapeningsstaal; Leveren en aanbrengen prefab betonelementen; Leveren en aanbrengen staalconstructie; Leveren en aanbrengen leuningen. Het materieel benodigd voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is verantwoordelijk voor de CO2 emissies: - personenauto s verbruik brandstoffen - bedrijfsbusjes verbruik brandstoffen - zware voertuigen verbruik brandstoffen - Klein materieel als aggregaten, compressoren, zaagtafels en trilplaten verbruiken elektriciteit en brandstoffen. - Keet op de lokatie en bouwkraan verbruiken elektriciteit Pag. 8 van 18

9 3. Directe CO 2 -emissies (Scope 1) In dit hoofdstuk worden de hiervoor geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot directe CO 2 - emissies in detail beschreven. Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s (incl. lease) Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik Ippel heeft 11 personenauto geregistreerd waarvan 3 in eigendom zijn en de overigen geleased. Ippel heeft 7 bedrijfsbusjes geregistreerd die allen in eigendom zijn. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 159 ton CO 2 of 56% van de totale uitstoot van Ippel. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor diesel zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: grco 2 /liter diesel. Selectie en registratie gegevens De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigenwagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij en door Ippel zelf op basis van brandstofpassen. Deze brandstofpassen zijn aan het betreffende voertuig gekoppeld. De hoeveelheid verbruikte brandstof is dus bepaald op basis van de gefactureerde brandstof. Dit geeft een betrouwbaar beeld van het verbruik. De leaseauto s worden via Janssen de Jong Horst geleased alwaar ook de administratie plaatsvindt. Deze auto s worden doorbelast aan Ippel. Een kilometerregistratie ontbreekt in De procedure wagenparkbeheer wordt in 2010 aangepast zodat ook de gereden kilometers wordt geregistreerd. De emissiecalculatie wordt dan nauwkeuriger omdat de emissie per type voertuig (motorinhoud) kan worden gebruikt, zoals door ProRail Prestatieladder wordt voorgeschreven. Hierdoor kunnen reductiedoelen specifieker worden opgesteld en gecontroleerd.. Samenvatting berekende waarde Emissie zakelijk verkeer in basisjaar 2009: 11 Personenauto s lt. diesel 48 ton CO 2 1 Personenauto lt. benzine 4 ton CO 2 7 Bedrijfsbusjes lt. diesel 70 ton CO 2 Totaal lt. diesel 122 ton CO 2 Analyse / conclusie Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de verbruiksprestatie per auto of bestuurder omdat in dit basisjaar geen registratie is van de gereden kilometers. Vanaf is dit wel mogelijk. Er kan wel worden geconcludeerd dat hier reductie van CO 2 relevant is, daar deze post voor 44% van de totale emissie verantwoordelijk is. Brandstofverbruik materieel op de werken Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Door het materieel dat wordt ingezet op de werken wordt 60 ton CO 2 uitgestoten, 22% van het totaal. Er wordt onderscheidt gemaakt naar zwaar en klein materieel. Zwaar materieel: diesel machines: telekraan, wiellader, minigraver heftrucks die rijden op gas (Primapower) Pag. 9 van 18

10 Klein materieel: diesel materieel: trilplaat, compressor, aggregator benzine materieel: trilplaat, kettingzaag, bosmaaier, aggregator Methode van kwantificeren De conversiefactor voor diesel zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: grco 2 /liter diesel; grco 2 /liter benzine; grco 2 /liter LPG. Selectie en registratie gegevens De hoeveelheid verbruikte diesel en benzine voor klein en zwaar materieel is bepaald door de totale hoeveelheid ingekochte brandstoffen voor werken. Er is geen registratie van verbruik per werk of per machine. Het zwaar materieel is ook niet voorzien van een zogenaamde blackbox. In 2009 is lt. diesel ingekocht. Het verbruik en de emissies zijn hierdoor betrouwbaar te berekenen maar niet betrouwbaar toe te rekenen aan werken of gebruik van materieel. Er is een schatting worden gemaakt van het verbruik per voertuig op basis van draaiuren en gemiddeld verbruik per uur. Het Primapowergasverbruik door de heftrucks is afgeleid van de ingekochte flessen gas. Samenvatting berekende waarde Emissie zwaar en klein materieel in basisjaar 2010: Zwaar en klein materieel lt. diesel 56,7 ton CO 2 Zwaar materieel lt. LPG 2,8 ton CO 2 Klein materieel 0 lt. benzine 0 ton CO 2 Totaal 59,5 ton CO 2 Analyse / conclusie Er kunnen ook hier geen conclusies worden getrokken wat betreft het verbruik per stuk materieel of per werk. Het verbruik van per stuk materieel is met name afhankelijk van de soort activiteiten die worden uitgevoerd, Aardgasverbruik locaties Identificatie van energieaspecten die leiden tot aardgasverbruik. Aardgas wordt verbruikt voor de verwarming van het kantoorgebouw aan de Ippelseweg 14 te Nieuwendijk. Dit nieuwe kantoorgebouw is eigendom van Ippel en wordt niet gedeeld. In totaal is 11 ton CO 2 uitgestoten door de verbranding van aardgas voor de verwarming van het kantoorgebouw. Dit is 4% van de totale uitstoot van Ippel. Aardgas wordt ook verbruikt voor de verwarming van de werkplaats aan de Hyacinthstraat 4 te Nieuwendijk. Deze werkplaats is volledig eigendom van Ippel en wordt niet gedeeld. In totaal is 13 ton CO 2 uitgestoten door de verbranding van aardgas voor de verwarming van de werkplaats. Dit is 5% van de totale uitstoot van Ippel. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor aardgas zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: gr CO 2 / Nm3 brandstof. Selectie en registratie gegevens Beide locaties hebben een eigen gasmeter waardoor het verbruik nauwkeurig wordt geregistreerd. De meetgegevens voor aardgasverbruik zijn gebaseerd op de facturen van de leverancier DONG, welke zijn omgeslagen naar jaar op basis van de meetdatums. Pag. 10 van 18

11 Samenvatting berekende waarde Emissie verwarming kantoor en werkplaats in basisjaar 2010: Kantoor gebouw m3 aardgas 11 ton CO 2 Werkplaats m3 aardgas 13 ton CO 2 Totaal m3 aardgas 23 ton CO 2 Analyse / conclusie Aardgasverbruik heeft met 9% een relatief klein aandeel in de totale emissies van Ippel. Gebruik van propaan voor uitvoering van werken Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Propaangas wordt gebruikt bij de uitvoering van werken. 1,22 ton CO 2 is uitgestoten door de verbranding van propaangas, 0,45% van totale uitstoot. Methode van kwantificeren Voor de berekening van de CO 2 emissie is de conversiefactor voor Propaan zoals voorgeschreven door ProRail gebruikt: gr CO 2 / kg brandstof. Daarbij gelden de volgende eenheden: - Fles propaan 10½ kg. Selectie en registratie gegevens De meetgegevens van het propaangasverbruik zijn gebaseerd op de inkoopadministratie van flessen propaangas ingekocht in Dit wordt als voldoende betrouwbaar geacht. Het verbruik wordt niet geregistreerd per werk. Er is een kleine onnauwkeurigheid doordat niet vaststaat of al het in 2010 ingekochte gas ook in dat jaar is verbruikt. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik propaangas voor uitvoering van werken in basisjaar 2010: Verbruik propaangas werken 407 kg. gas 1,22 ton CO 2 Totaal 407 kg. gas 1,22 ton CO 2 Analyse / conclusie Propaangasverbruik heeft een verwaarloosbaar aandeel in de totale emissies van Ippel. Emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties Er worden geen koelvloeistoffen verhandeld door Ippel in het basisjaar Emissies als gevolg van het weglekken van HFC s uit koelapparatuur en klimaatinstallaties zijn niet bekend en binnen de CO 2 -footprint ook niet meegenomen. Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen en opslag Alle geïdentificeerde bronnen van emissies scope 1 zijn verantwoord in deze rapportage. Binding en opslag van CO 2 vindt niet plaats. Pag. 11 van 18

12 Overzicht scope 1 Periode 2010 Versie 1.0, 6 mei 2011 Ingekochte brandstoffen Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 Percentage van totaal scope 1 & 2 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen m³ % 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens Ingekochte diesel l ,16 43% Ingekochte benzine l ,61 1 Ingekochte lpg l Zware voertuigen en materieel Ingekochte diesel l ,74 21% Ingekochte benzine l - - 0% Ingekochte lpg l ,8 1% 4 Propaangas l 407 1,22 0% Totaal % In de onderstaande figuur wordt de uitstoot per energieaspect weergegeven als percentage van de totale uitstoot van scope 1. Scope 1 verdeling uitstoot CO2 29% 1% 11% Aardgas kantoor, werkplaats Personen auto's en lichte bedrijfswagens Zware voertuigen en materieel 59% Verbranding propaangas Pag. 12 van 18

13 4. Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (Scope 2) Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Door het gebruik van privéauto s voor zakelijk verkeer wordt 25,7 ton CO 2 uitgestoten, 9,45% van het totaal. In 2010 is kilometer zakelijk gereden. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor brandstoffen zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: Benzine:215 gco 2 /vervoerkm Diesel: 205 gco 2 /vervoerkm LPG: 175 gco 2 /vervoerkm Selectie en registratie gegevens De meetgegevens komen van de salarisadministratie en zijn gebaseerd op de gedeclareerde kilometers door werknemers. deze opgave wordt door de werknemer gedaan op de declaratieformulieren en wordt door de administratie getoetst met een routeplanner. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik brandstoffen voor zakelijk verkeer met privéauto s in 2010: Benzine km 17,6 ton CO 2 Diesel km 5,9 ton CO 2 LPG km 2,2 ton CO 2 Totaal km 25,7 ton CO 2 Analyse / conclusie Vervoer van personen en klein materieel naar lokaties is met 53% van de totale uitstoot van Ippel, de grootste bron van emissies. Privéauto s zijn verantwoordelijk voor 9,45% van de uitstoot veroorzaakt door vervoer van personen en klein materieel naar lokaties. Elektriciteitsverbruik kantoor en werkplaats Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Elektriciteit wordt verbruikt voor de verlichting en het gebruik van apparatuur in het kantoor en de werkplaats. Er wordt grijze energie ingekocht bij DONG. In 2009 is kwh verbruikt dat een uitstoot veroorzaakt van 34,57 ton CO 2, 12,7% van het totaal. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor elektriciteit zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: 615 gco 2 / kilowattuur. Selectie en registratie gegevens Beide locaties hebben een eigen meter. De meetgegevens zijn gebaseerd op de facturen van de leverancier DONG die gebaseerd zijn op de meterstanden. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik elektriciteit kantoor en werkplaats in basisjaar 2010: Kantoor kwh 22,54 ton CO 2 Werkplaats kwh 12,03 ton CO 2 Totaal kwh 34,57 ton CO 2 Pag. 13 van 18

14 Analyse / conclusie Van de energie verbruikt wordt 65% door het kantoor verbruikt en 35% door de werkplaats. Elektriciteitsverbruik werken Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Elektriciteit wordt verbruikt op bouwlocaties voor het uitvoeren van werken en de bouwkeet. Er wordt groene energie ingekocht op de locaties. In 2010 is kwh verbruikt dat een uitstoot veroorzaakt van 6,1 ton CO 2, 2,24% van het totaal. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor elektriciteit van Essent zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: 300 gco 2 / kilowattuur Selectie en registratie gegevens Op locaties wordt het verbruik in de bouwkeet bemeterd. De meetgegevens zijn gebaseerd op de facturen van de leverancier Essent, deze worden opgemaakt t/m de slotstand bij afsluiten van de meter. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik elektriciteitwerken in basisjaar 2009: Werken kwh 6,1 ton CO 2 Totaal kwh 6,1 ton CO 2 Analyse / conclusie In 2010 is voor 3 projecten elektriciteit verbruikt op de bouwlokatie. Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen In 2010 wordt niet gevlogen door Ippel. Pag. 14 van 18

15 Overzicht scope 2 Periode 2010 Versie 1.0, 6 mei 2011 Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 Percentage van totaal scope 1 & 2 1 Locaties Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats kwh ,57 12,7% Elektriciteitsverbruik werken kwh ,1 2,24% Elektriciteitsverbruik installaties kwh - 2 Zakelijk verkeer privéauto km Aantal gedeclareerde km diesel auto's km % Aantal gedeclareerde km benzine auto's km ,57 6,46% Aantal gedeclareerde km lpg auto's km ,22 0,82% Totaal 64 24,4% In de onderstaande figuur wordt de uitstoot per energieaspect weergegeven als percentage van de totale uitstoot van scope 2. Scope 2 verdeling uitstoot CO2 39% 52% Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats Elektriciteitsverbruik werken Zakelijk verkeer privéauto 9% Pag. 15 van 18

16 5. Carbon Footprint Tabel footprint overzicht Periode 2010 Versie 1.0, 6 mei 2011 Directe CO2 emissies SCOPE 1 Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 Percentage 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen m³ ,55 4% Ingekochte aardgas werkplaats m³ ,58 5% 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens Ingekochte diesel l ,16 43% Ingekochte benzine l ,61 1 Ingekochte lpg l Zware voertuigen en materieel Ingekochte diesel l ,74 21% Ingekochte benzine l - 0 0% Ingekochte lpg l ,8 1% 4 Propaangas l 407 1,22 0,45% Indirecte CO2 emissies SCOPE 2 5 Locaties Elektriciteitsverbruik kantoor kwh ,54 8,3% Elektriciteitsverbruik werkplaats kwh ,03 4,4% Elektriciteitsverbruik werken kwh ,1 2,24% 6 Zakelijk verkeer privéauto km Aantal gedeclareerde km diesel auto's km ,9 2,17% Aantal gedeclareerde km benzine auto's km ,57 6,46% Aantal gedeclareerde km lpg auto's km ,22 0,82% Totaal % In de onderstaande figuur wordt de uitstoot per energieaspect weergegeven als percentage van de totale uitstoot van Ippel voor scope 1 en 2. Scope 1 & 2 verdeling uitstoot CO2 Aardgas kantoor, werkplaats 9% 2% 13% 0% 22% 8% 46% Personen auto's en lichte bedrijfswagens Zware voertuigen en materieel Verbranding propaangas Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats Elektriciteitsverbruik werken Zakelijk verkeer privéauto Pag. 16 van 18

17 6. Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Deze Carbon Footprint rapportage vormt de eerste meting voor het kunnen bepalen van doelstellingen op basis van het GHG protocol en de NEN-SO is het basisjaar voor het bepalen van reductiedoelstellingen. Als basis voor het bepalen van reductiedoelstellingen zijn de gewerkte uren genomen genomen. Dit zijn de totaal gewerkte uren van het eigen personeel van zowel de bouwplaatsen als het kantoor, in totaal uren. CO 2-uitstoot 2009 (ton) CO 2-uitstoot 2009 (ton/uren) Reductie doelstelling CO 2-uitstoot 2015 (ton/uren) Scope ,1429 e -3 10% 3,7286 e -3 Scope ,1429 E -3 40% 0,6857 e -3 Totaal 296 5,2858 E -3 4,4143 e -3 Pag. 17 van 18

18 Appendix - Detailtabellen gegevensbronnen Pag. 18 van 18

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 5 2.3 Operationele grenzen... 5 2.3.1

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2013

CO₂ Emissie inventaris 2013 3A.EM RAP2014 1 van 13 CO₂ Emissie inventaris 2013 Datum 3 2 2014 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan 3A.EM RAP2013 A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984.

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984. CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 4MSBV-SEC.07984.R Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Q1-2 / Ippel Civiele Betonbouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage Q1-2 / Ippel Civiele Betonbouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage Q1-2 / 2012 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Pag. 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen in afbakening 3 2.1 Organisatiegrenzen 3 2.2 Operationele grenzen 3 3. Voortgang

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 5MSBV-SEC.08614.R KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris e helft Januari 2016 Juli 2016

CO₂ Emissie inventaris e helft Januari 2016 Juli 2016 1 van 10 CO₂ Emissie inventaris 2016 1 e helft Januari 2016 Juli 2016 Datum Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

3.A.1. Carbon Footprint Rapportage 2016

3.A.1. Carbon Footprint Rapportage 2016 3.A.1. Carbon Footprint Rapportage 2016 Eigenaar: Wim Beukers Versie: 2.0 Classificatie: Openbaar Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 3 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO₂ footprint januari - juni 2014

CO₂ footprint januari - juni 2014 CO₂ footprint januari - juni 2014 Agmi Traffic oktober 2014 Datum: oktober 2014 Status: concept Opgesteld door: Geverifieerd door: Getekend voor akkoord: Lucas Compen MVO/KAM-coördinator Patrick Vercauteren

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2016 Jan 2016 Dec 2016

CO₂ Emissie inventaris 2016 Jan 2016 Dec 2016 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2016 Jan 2016 Dec 2016 Datum Rapportnr Opgesteld door AAL A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.0990.15.R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO₂ - emissie footprint 2014

CO₂ - emissie footprint 2014 CO₂ - footprint 2014 Datum mei 2015 Status geverifieerd Opgesteld door: Geverifieerd door: getekend voor akkoord Lucas Compen CEO-Directie: G. Zwart MVO & KAM Coördinator Agmi Traffic BV 2/11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14 Carbon Footprint 1 e halfjaar 2016 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 14 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie