CO 2 Footprint Rapportage 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Footprint Rapportage 2010"

Transcriptie

1 CO 2 Footprint Rapportage 2010 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 -Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen Directeur Pag. 1 van 18

2 Inhoudsopgave Directieverklaring Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Operationele grenzen Directe CO 2 -emissies (Scope 1) Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (Scope 2) Carbon Footprint Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Appendix Pag. 2 van 18

3 Directieverklaring Ippel Civiele Betonbouw realiseert in Nederland projecten in de betonbouw. Wij doen dit met gedegen kwaliteitswerk en verantwoord ondernemerschap. Dit rapport beschrijft de CO 2 voetafdruk van het jaar Als organisatie vinden wij het belangrijk dat we optimaal zorg dragen voor onze medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel. Het reduceren van broeikasgasemissies is daarin een belangrijk onderdeel. Meer dan de helft van onze emissies komt voor rekening van zakelijk personenvervoer. De komende jaren willen we dan ook hier reductie realiseren. ProRail heeft de CO 2 - Prestatieladder ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Deze methodiek wordt nu landelijk overgenomen door de Stichting klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, hierna te noemen SKAO. De CO 2 -Prestatieladder is hiermee een instrument geworden dat door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt kan worden bij veelal complexe aanbestedingen. Duurzaam ondernemen is net als veiligheid en kwaliteit niet een onderwerp dat vanuit de directie kan worden opgelegd. Elke medewerker dient zijn eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen en wordt gestimuleerd om ideeën aan te dragen voor het behalen van reductie. De directie zal middelen beschikbaarstellen om reducties en bewustwording mogelijk te maken. Het bewust omgaan met onze machines, gebouwen en auto s leidt niet alleen tot een lagere uitstoot van broeikasgassen, het zal bovendien onze bedrijfskosten verlagen en ons imago versterken van betrouwbare partner die haar verantwoordelijkheid neemt en daarmee onze concurrentiepositie. Met deze Carbon Footprint wordt een vervolgstap gezet met het in kaart brengen van onze energiestromen en het meten van onze emissies. Ippel Civiele Betonbouw BV A.F. Verhallen Directeur Pag. 3 van 18

4 1. Inleiding Doel rapportage Doel van de rapportage is het identificeren van de belangrijkste energiestromen en het bepalen van de CO 2 -emissie van de activiteiten van Ippel Civiele Betonbouw BV (hierna te noemen Ippel). In deze rapportage verantwoord ippel haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van niveau 3 van de ProRail CO 2 Prestatieladder. Doel carbon footprint Het vaststellen van de CO 2 voetafdruk van Ippel voor het jaar 2010 door inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen en het kwantificeren van emissies. Met het opbouwen van historie kunnen de prestaties per jaar worden vergeleken en conclusies worden getrokken over het effect van de genomen maatregelen. Gehanteerde normen NEN-ISO greenhousegasses part 1: specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals; NEN-EN Energiemanagementsystemen Eisen met richtlijn voor gebruik; GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard Handboek CO 2 -Prestatieladder SKAO Wetgeving en richtlijnen sector Eindverantwoordelijke rapportage De directeur Ippel Civiele Betonbouw BV, dhr. A.F. Verhallen, is eindverantwoordelijk voor deze rapportage. Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden Het Hoofd Administratie en lid van het managementteam van Ippel, dhr. J. van den Berg, controleert de te rapporteren gegevens over de energiestromen op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. Gekozen basisjaar De gerapporteerde periode voor de bepaling van de CO 2 voetafdruk is het boekjaar Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Verschijningsfrequentie rapport De CO 2 Footprint Rapportage zal tenminste 1 keer per jaar worden opgesteld. Geldigheidsduur rapportage De rapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is onderdeel van het Energie Management Programma van Ippel en het CO 2 - communicatieplan. Pag. 4 van 18

5 2. Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen Het startbedrijf is Ippel Civiele Betonbouw B.V. Ippel is onderdeel van Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V., welke direct valt onder Janssen de Jong Groep B.V. Ippel heeft geen deelnemingen in Ippel is binnen Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V. operationeel en financieel zelfstandig. Het managementteam van Ippel (Twan Verhallen/ Ron van Daalen/ Johan van den Berg) houdt zich bezig met zowel het strategisch, tactisch als operationeel management, waarbij Twan Verhallen de eindverantwoording heeft. Wel kent de bevoegdheid van de directeur Verhallen een grens bij het aangaan van projecten boven ,- en uitbesteden van werkzaamheden boven de ,-. Verantwoordelijk persoon Statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is directeur de heer A.F. Verhallen. A-leveranciers Onder de A-leveranciers van 2010 bevinden zich 4 concern-leveranciers. Deze zijn conform de regels van de CO 2 Prestatieladder verwijderd uit deze lijst van A-leveranciers. Een hoeveelheid kleine leveranciers met een totale inkoopvolume gelijk aan dat van deze vier C-leveranciers is toegevoegd aan de lijst van A-leveranciers. Korte beschrijving rapporterende organisatie Ippel Civiele Betonbouw bv opereert overal in Nederland met gedegen kwaliteitswerk in de betonbouw. De nadruk ligt op civiele betonbouw met producten als bruggen, viaducten, geluidsschermen, kademuren, gemalen en waterzuiveringsinstallaties. Ook design & construct projecten en projecten met gecombineerde disciplines (wegenbouw, staalbouw, werktuigbouwkundig e.d.) behoren tot het werkpakket. Door de werkwijze en de geleverde kwaliteit geniet de onderneming dan ook het vertrouwen van gerenommeerde opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, Gemeenten enz. Relaties die het bovendien op prijs stellen dat de organisatie op basis van haar ervaring en knowhow ieder project grondig analyseert en optimaliseert. Waar mogelijk ontvangt de opdrachtgever innovatieve voorstellen, die niet zelden leiden tot besparingen in tijd en geld. De ISO 9001-, VCA**- en BTR-Railinfragecertificeerde organisatie voert projecten uit die in omvang variëren van kleinschalig en middelgroot tot circa tien miljoen euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor aan de Ippelseweg 14 te Nieuwendijk Pag. 5 van 18

6 2.2 Operationele grenzen In deze paragraaf worden de emissiebronnen geïdentificeerd die verband houden met de operationele activiteiten van de organisatie en gecategoriseerd naar scope 1 en scope 2. Deze rapportage is opgezet voor het behalen van stap 3 op de CO 2 - Prestatieladder. Daarom zijn alleen de energieaspecten die vallen binnen scope 1 en 2 conform de Prestatieladder geïdentificeerd en gemeten. De rapportage is opgesteld conform de richtlijnen van NEN-ISO 14064, versie maart Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Broeikasgassen zijn dioxide (CO 2 ), methaan (CH4), dinitraatoxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulfur hexafluoride (SF6). Het Greenhous Gas protocol categoriseert emissiebronnen in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en een meer transparante en bruikbaarder rapportage ontstaat. Zie het scopediagram hieronder (bron: ProRail CO 2 -Prestatieladder v1.1). Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. ProRail rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Zie ook scopediagram hierna. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. Pag. 6 van 18

7 De volgende energieaspecten zijn geïdentificeerd: 1. Gebruik kantoor Scope 1: Gasverbruik voor verwarming. Scope 2: Elektriciteitsgebruik voor verlichting, koeling, computers. Het kantoor is gevestigd aan de Ippelseweg 14, 4255 HZ te Nieuwendijk - Het pand wordt gehuurd en is geheel in gebruik door Ippel. - Het bruto vloeroppervlak bedraagt 697 m2. - Het pand is gebouwd in 2006, conform de normen zoals die destijds vanuit het bouwbesluit van toepassing waren. - In de kantoorruimtes zijn bewegingssensoren gemonteerd die de verlichting schakelen. Op kantoor worden de volgende ondersteunende taken uitgevoerd: Management; Projectverwerving; Werkvoorbereiding / Projectleiding; Ontwerp; Repro; Administratie. 2. Gebruik werkplaats: Scope 1: Gasverbruik tbv verwarming. (Het kantoortje wordt verwarmd omdat daar een persoon continue aanwezig is). Scope 2: Elektriciteitsverbruik voor verlichting, computer, gereedschap. De werkplaats is gevestigd aan de Hyacinthstraat 4, 4255 HX te Nieuwendijk - Het pand wordt gehuurd en is geheel in gebruik door Ippel. - Het bruto vloeroppervlak bedraagt 1410 m2. - Het pand is gebouwd in In de werkplaats worden de volgende ondersteunende taken uitgevoerd. Magazijn tbv. opslag materiaal. Onderhoud en stalling (klein) materieel. Onderhoud en magazijn gereedschap. Productie van hulpmaterieel. 3. Uitvoering van primaire werkzaamheden Scope 1. verbruik brandstoffen zakelijk verkeer en machines Scope 2. verbruik elektriciteit op locatie De primaire werkzaamheden van Ippel betreffen het realiseren van civiele betonconstructies zoals bruggen, viaducten, geluidsschermen, kademuren, gemalen en waterzuiveringen. Voor de realisatie hiervan worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd die de emissie van CO2 tot gevolg hebben: Bezoeken van lokaties tijdens de voorbereidingsfase? Vervoer van materialen naar de werkplaats Vervoer van personeel, hulpmaterieel, gereedschappen, materieel en onderdelen naar de lokatie Het maken van in het werk gestorte betonnen fundaties, betonwanden en vloeren (welke uitstoot kan dit veroorzaken door welk materieel van Ippel?): o Ontgraven tbv. maken betonwerk mbv. een shovel of atlaskraan. Pag. 7 van 18

8 o Stellen bekisting met behulp van een telekraan. o Storten van beton, dit wordt gedaan met behulp van een betonpomp of telekraan, tijdens het storten wordt het beton verdicht met elektrische trilnaalden. Tot scope 3 en dus buiten de scope van deze rapportage vallen de uitbestede taken: Leveren en aanbrengen heipalen en damwanden; Leveren en aanbrengen wapeningsstaal; Leveren en aanbrengen prefab betonelementen; Leveren en aanbrengen staalconstructie; Leveren en aanbrengen leuningen. Het materieel benodigd voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is verantwoordelijk voor de CO2 emissies: - personenauto s verbruik brandstoffen - bedrijfsbusjes verbruik brandstoffen - zware voertuigen verbruik brandstoffen - Klein materieel als aggregaten, compressoren, zaagtafels en trilplaten verbruiken elektriciteit en brandstoffen. - Keet op de lokatie en bouwkraan verbruiken elektriciteit Pag. 8 van 18

9 3. Directe CO 2 -emissies (Scope 1) In dit hoofdstuk worden de hiervoor geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot directe CO 2 - emissies in detail beschreven. Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s (incl. lease) Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik Ippel heeft 11 personenauto geregistreerd waarvan 3 in eigendom zijn en de overigen geleased. Ippel heeft 7 bedrijfsbusjes geregistreerd die allen in eigendom zijn. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 159 ton CO 2 of 56% van de totale uitstoot van Ippel. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor diesel zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: grco 2 /liter diesel. Selectie en registratie gegevens De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigenwagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij en door Ippel zelf op basis van brandstofpassen. Deze brandstofpassen zijn aan het betreffende voertuig gekoppeld. De hoeveelheid verbruikte brandstof is dus bepaald op basis van de gefactureerde brandstof. Dit geeft een betrouwbaar beeld van het verbruik. De leaseauto s worden via Janssen de Jong Horst geleased alwaar ook de administratie plaatsvindt. Deze auto s worden doorbelast aan Ippel. Een kilometerregistratie ontbreekt in De procedure wagenparkbeheer wordt in 2010 aangepast zodat ook de gereden kilometers wordt geregistreerd. De emissiecalculatie wordt dan nauwkeuriger omdat de emissie per type voertuig (motorinhoud) kan worden gebruikt, zoals door ProRail Prestatieladder wordt voorgeschreven. Hierdoor kunnen reductiedoelen specifieker worden opgesteld en gecontroleerd.. Samenvatting berekende waarde Emissie zakelijk verkeer in basisjaar 2009: 11 Personenauto s lt. diesel 48 ton CO 2 1 Personenauto lt. benzine 4 ton CO 2 7 Bedrijfsbusjes lt. diesel 70 ton CO 2 Totaal lt. diesel 122 ton CO 2 Analyse / conclusie Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de verbruiksprestatie per auto of bestuurder omdat in dit basisjaar geen registratie is van de gereden kilometers. Vanaf is dit wel mogelijk. Er kan wel worden geconcludeerd dat hier reductie van CO 2 relevant is, daar deze post voor 44% van de totale emissie verantwoordelijk is. Brandstofverbruik materieel op de werken Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Door het materieel dat wordt ingezet op de werken wordt 60 ton CO 2 uitgestoten, 22% van het totaal. Er wordt onderscheidt gemaakt naar zwaar en klein materieel. Zwaar materieel: diesel machines: telekraan, wiellader, minigraver heftrucks die rijden op gas (Primapower) Pag. 9 van 18

10 Klein materieel: diesel materieel: trilplaat, compressor, aggregator benzine materieel: trilplaat, kettingzaag, bosmaaier, aggregator Methode van kwantificeren De conversiefactor voor diesel zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: grco 2 /liter diesel; grco 2 /liter benzine; grco 2 /liter LPG. Selectie en registratie gegevens De hoeveelheid verbruikte diesel en benzine voor klein en zwaar materieel is bepaald door de totale hoeveelheid ingekochte brandstoffen voor werken. Er is geen registratie van verbruik per werk of per machine. Het zwaar materieel is ook niet voorzien van een zogenaamde blackbox. In 2009 is lt. diesel ingekocht. Het verbruik en de emissies zijn hierdoor betrouwbaar te berekenen maar niet betrouwbaar toe te rekenen aan werken of gebruik van materieel. Er is een schatting worden gemaakt van het verbruik per voertuig op basis van draaiuren en gemiddeld verbruik per uur. Het Primapowergasverbruik door de heftrucks is afgeleid van de ingekochte flessen gas. Samenvatting berekende waarde Emissie zwaar en klein materieel in basisjaar 2010: Zwaar en klein materieel lt. diesel 56,7 ton CO 2 Zwaar materieel lt. LPG 2,8 ton CO 2 Klein materieel 0 lt. benzine 0 ton CO 2 Totaal 59,5 ton CO 2 Analyse / conclusie Er kunnen ook hier geen conclusies worden getrokken wat betreft het verbruik per stuk materieel of per werk. Het verbruik van per stuk materieel is met name afhankelijk van de soort activiteiten die worden uitgevoerd, Aardgasverbruik locaties Identificatie van energieaspecten die leiden tot aardgasverbruik. Aardgas wordt verbruikt voor de verwarming van het kantoorgebouw aan de Ippelseweg 14 te Nieuwendijk. Dit nieuwe kantoorgebouw is eigendom van Ippel en wordt niet gedeeld. In totaal is 11 ton CO 2 uitgestoten door de verbranding van aardgas voor de verwarming van het kantoorgebouw. Dit is 4% van de totale uitstoot van Ippel. Aardgas wordt ook verbruikt voor de verwarming van de werkplaats aan de Hyacinthstraat 4 te Nieuwendijk. Deze werkplaats is volledig eigendom van Ippel en wordt niet gedeeld. In totaal is 13 ton CO 2 uitgestoten door de verbranding van aardgas voor de verwarming van de werkplaats. Dit is 5% van de totale uitstoot van Ippel. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor aardgas zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: gr CO 2 / Nm3 brandstof. Selectie en registratie gegevens Beide locaties hebben een eigen gasmeter waardoor het verbruik nauwkeurig wordt geregistreerd. De meetgegevens voor aardgasverbruik zijn gebaseerd op de facturen van de leverancier DONG, welke zijn omgeslagen naar jaar op basis van de meetdatums. Pag. 10 van 18

11 Samenvatting berekende waarde Emissie verwarming kantoor en werkplaats in basisjaar 2010: Kantoor gebouw m3 aardgas 11 ton CO 2 Werkplaats m3 aardgas 13 ton CO 2 Totaal m3 aardgas 23 ton CO 2 Analyse / conclusie Aardgasverbruik heeft met 9% een relatief klein aandeel in de totale emissies van Ippel. Gebruik van propaan voor uitvoering van werken Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Propaangas wordt gebruikt bij de uitvoering van werken. 1,22 ton CO 2 is uitgestoten door de verbranding van propaangas, 0,45% van totale uitstoot. Methode van kwantificeren Voor de berekening van de CO 2 emissie is de conversiefactor voor Propaan zoals voorgeschreven door ProRail gebruikt: gr CO 2 / kg brandstof. Daarbij gelden de volgende eenheden: - Fles propaan 10½ kg. Selectie en registratie gegevens De meetgegevens van het propaangasverbruik zijn gebaseerd op de inkoopadministratie van flessen propaangas ingekocht in Dit wordt als voldoende betrouwbaar geacht. Het verbruik wordt niet geregistreerd per werk. Er is een kleine onnauwkeurigheid doordat niet vaststaat of al het in 2010 ingekochte gas ook in dat jaar is verbruikt. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik propaangas voor uitvoering van werken in basisjaar 2010: Verbruik propaangas werken 407 kg. gas 1,22 ton CO 2 Totaal 407 kg. gas 1,22 ton CO 2 Analyse / conclusie Propaangasverbruik heeft een verwaarloosbaar aandeel in de totale emissies van Ippel. Emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties Er worden geen koelvloeistoffen verhandeld door Ippel in het basisjaar Emissies als gevolg van het weglekken van HFC s uit koelapparatuur en klimaatinstallaties zijn niet bekend en binnen de CO 2 -footprint ook niet meegenomen. Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen en opslag Alle geïdentificeerde bronnen van emissies scope 1 zijn verantwoord in deze rapportage. Binding en opslag van CO 2 vindt niet plaats. Pag. 11 van 18

12 Overzicht scope 1 Periode 2010 Versie 1.0, 6 mei 2011 Ingekochte brandstoffen Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 Percentage van totaal scope 1 & 2 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen m³ % 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens Ingekochte diesel l ,16 43% Ingekochte benzine l ,61 1 Ingekochte lpg l Zware voertuigen en materieel Ingekochte diesel l ,74 21% Ingekochte benzine l - - 0% Ingekochte lpg l ,8 1% 4 Propaangas l 407 1,22 0% Totaal % In de onderstaande figuur wordt de uitstoot per energieaspect weergegeven als percentage van de totale uitstoot van scope 1. Scope 1 verdeling uitstoot CO2 29% 1% 11% Aardgas kantoor, werkplaats Personen auto's en lichte bedrijfswagens Zware voertuigen en materieel 59% Verbranding propaangas Pag. 12 van 18

13 4. Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (Scope 2) Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Door het gebruik van privéauto s voor zakelijk verkeer wordt 25,7 ton CO 2 uitgestoten, 9,45% van het totaal. In 2010 is kilometer zakelijk gereden. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor brandstoffen zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: Benzine:215 gco 2 /vervoerkm Diesel: 205 gco 2 /vervoerkm LPG: 175 gco 2 /vervoerkm Selectie en registratie gegevens De meetgegevens komen van de salarisadministratie en zijn gebaseerd op de gedeclareerde kilometers door werknemers. deze opgave wordt door de werknemer gedaan op de declaratieformulieren en wordt door de administratie getoetst met een routeplanner. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik brandstoffen voor zakelijk verkeer met privéauto s in 2010: Benzine km 17,6 ton CO 2 Diesel km 5,9 ton CO 2 LPG km 2,2 ton CO 2 Totaal km 25,7 ton CO 2 Analyse / conclusie Vervoer van personen en klein materieel naar lokaties is met 53% van de totale uitstoot van Ippel, de grootste bron van emissies. Privéauto s zijn verantwoordelijk voor 9,45% van de uitstoot veroorzaakt door vervoer van personen en klein materieel naar lokaties. Elektriciteitsverbruik kantoor en werkplaats Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Elektriciteit wordt verbruikt voor de verlichting en het gebruik van apparatuur in het kantoor en de werkplaats. Er wordt grijze energie ingekocht bij DONG. In 2009 is kwh verbruikt dat een uitstoot veroorzaakt van 34,57 ton CO 2, 12,7% van het totaal. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor elektriciteit zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: 615 gco 2 / kilowattuur. Selectie en registratie gegevens Beide locaties hebben een eigen meter. De meetgegevens zijn gebaseerd op de facturen van de leverancier DONG die gebaseerd zijn op de meterstanden. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik elektriciteit kantoor en werkplaats in basisjaar 2010: Kantoor kwh 22,54 ton CO 2 Werkplaats kwh 12,03 ton CO 2 Totaal kwh 34,57 ton CO 2 Pag. 13 van 18

14 Analyse / conclusie Van de energie verbruikt wordt 65% door het kantoor verbruikt en 35% door de werkplaats. Elektriciteitsverbruik werken Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. Elektriciteit wordt verbruikt op bouwlocaties voor het uitvoeren van werken en de bouwkeet. Er wordt groene energie ingekocht op de locaties. In 2010 is kwh verbruikt dat een uitstoot veroorzaakt van 6,1 ton CO 2, 2,24% van het totaal. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor elektriciteit van Essent zoals voorgeschreven door ProRail is gebruikt: 300 gco 2 / kilowattuur Selectie en registratie gegevens Op locaties wordt het verbruik in de bouwkeet bemeterd. De meetgegevens zijn gebaseerd op de facturen van de leverancier Essent, deze worden opgemaakt t/m de slotstand bij afsluiten van de meter. Samenvatting berekende waarde Emissie verbruik elektriciteitwerken in basisjaar 2009: Werken kwh 6,1 ton CO 2 Totaal kwh 6,1 ton CO 2 Analyse / conclusie In 2010 is voor 3 projecten elektriciteit verbruikt op de bouwlokatie. Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen In 2010 wordt niet gevlogen door Ippel. Pag. 14 van 18

15 Overzicht scope 2 Periode 2010 Versie 1.0, 6 mei 2011 Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 Percentage van totaal scope 1 & 2 1 Locaties Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats kwh ,57 12,7% Elektriciteitsverbruik werken kwh ,1 2,24% Elektriciteitsverbruik installaties kwh - 2 Zakelijk verkeer privéauto km Aantal gedeclareerde km diesel auto's km % Aantal gedeclareerde km benzine auto's km ,57 6,46% Aantal gedeclareerde km lpg auto's km ,22 0,82% Totaal 64 24,4% In de onderstaande figuur wordt de uitstoot per energieaspect weergegeven als percentage van de totale uitstoot van scope 2. Scope 2 verdeling uitstoot CO2 39% 52% Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats Elektriciteitsverbruik werken Zakelijk verkeer privéauto 9% Pag. 15 van 18

16 5. Carbon Footprint Tabel footprint overzicht Periode 2010 Versie 1.0, 6 mei 2011 Directe CO2 emissies SCOPE 1 Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 Percentage 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen m³ ,55 4% Ingekochte aardgas werkplaats m³ ,58 5% 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens Ingekochte diesel l ,16 43% Ingekochte benzine l ,61 1 Ingekochte lpg l Zware voertuigen en materieel Ingekochte diesel l ,74 21% Ingekochte benzine l - 0 0% Ingekochte lpg l ,8 1% 4 Propaangas l 407 1,22 0,45% Indirecte CO2 emissies SCOPE 2 5 Locaties Elektriciteitsverbruik kantoor kwh ,54 8,3% Elektriciteitsverbruik werkplaats kwh ,03 4,4% Elektriciteitsverbruik werken kwh ,1 2,24% 6 Zakelijk verkeer privéauto km Aantal gedeclareerde km diesel auto's km ,9 2,17% Aantal gedeclareerde km benzine auto's km ,57 6,46% Aantal gedeclareerde km lpg auto's km ,22 0,82% Totaal % In de onderstaande figuur wordt de uitstoot per energieaspect weergegeven als percentage van de totale uitstoot van Ippel voor scope 1 en 2. Scope 1 & 2 verdeling uitstoot CO2 Aardgas kantoor, werkplaats 9% 2% 13% 0% 22% 8% 46% Personen auto's en lichte bedrijfswagens Zware voertuigen en materieel Verbranding propaangas Elektriciteitsverbruik kantoor, werkplaats Elektriciteitsverbruik werken Zakelijk verkeer privéauto Pag. 16 van 18

17 6. Basisgegevens voor bepalen reductiedoelstellingen Deze Carbon Footprint rapportage vormt de eerste meting voor het kunnen bepalen van doelstellingen op basis van het GHG protocol en de NEN-SO is het basisjaar voor het bepalen van reductiedoelstellingen. Als basis voor het bepalen van reductiedoelstellingen zijn de gewerkte uren genomen genomen. Dit zijn de totaal gewerkte uren van het eigen personeel van zowel de bouwplaatsen als het kantoor, in totaal uren. CO 2-uitstoot 2009 (ton) CO 2-uitstoot 2009 (ton/uren) Reductie doelstelling CO 2-uitstoot 2015 (ton/uren) Scope ,1429 e -3 10% 3,7286 e -3 Scope ,1429 E -3 40% 0,6857 e -3 Totaal 296 5,2858 E -3 4,4143 e -3 Pag. 17 van 18

18 Appendix - Detailtabellen gegevensbronnen Pag. 18 van 18

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 2.3 Operationele grenzen... 5 2.3.1

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Welvreugd Beheer 2012

Welvreugd Beheer 2012 De emissie inventaris van: Welvreugd Beheer 2012 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Welvreugd Beheer September 2013 Concept 1 Verantwoording Titel : Welvreugd Beheer B.V. Emissie-inventaris

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2013

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2013 CO2-Rapportage / emissie inventaris 2013 Status: Definitief 3.A.1 Versie 2014/2 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoud Beleidsverklaring 2 Organisatie 3 Introductie 3 Rapporterende organisatie 3 Verantwoordelijk persoon 3 Organisatiegrenzen 3 ISO 14064-verklaring 4 Verificatieverklaring

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 Status: Definitief 3.A.1 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 rapport van de C.A. de Groot Holding B.V. Dit

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie