Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Rijksbegroting voor het jaar Begroting van uitgaven Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 3 BIJLAGEN I t/m XV VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 18 vel Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 1

2 BIJLAGE I. Toelichtende staat van de uitgaven Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Functionele code Economische code TOTAAL AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling I. Algemene leiding Minister, Staatssecretarissen en personeel algemene leiding Minister: Jaarwedde Vakantietoelage Sociale lasten Staatssecretarissen: Jaarwedden Vakantietoelagen Sociale lasten Personeel: Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten / Onderafdeling II. Centrale diensten van algemene aard A. Algemeen 2 Personeel 2A 2B Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Betalingen aan uitzendbureaus Aandeel in de sociale lasten Personeel nader te verdelen Salarismaatregelen nader te verdelen 3 Materieel Raad voor de Harmonisatie van het Specifiek Welzijn Algemene uitgaven 4 Materieel Sociaal Cultureel Planbureau Algemene uitgaven Aanschaffingen 5 Kosten van onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden 6 Materieel provinciale bureaus Landelijk Contact Algemene uitgaven Aanschaffingen die in Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 2

3 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code Internationale betrekkingen Voorlichting gericht op het buitenland, studie, observatie en bevordering internationale samenwerking Bilaterale samenwerking Multilaterale samenwerking in Europees verband Multilaterale samenwerking op mondiaal niveau Internationale studiebijeenkomsten Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden Civiele verdedigingsvoorbereiding die in Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in B. Planning en coördinatie Onderzoek" en ontwikkelingsprojecten Onderzoek" en ontwikkelingsprojecten Centr. Directie P. en C Ontwikkelingsprojecten Kaderwet Welzijn Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en rijksbijdragen voor sociale planning Subsidies functionele Raden voor Cultuur, Sport, Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening Subsidies in investeringskosten voor voorzieningen in het kader van de stadsvernieuwing Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zul/en leiden die in Subsidies in investeringskosten vallend onder de plafonnering van de stadsvernieuwing Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 3

4 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving aamd Toegestaan voor voor Vermoedelijk Functio- Econobeloop nele mische 1977 code code waarvan voor: Monumenten Club- en buurthuizen Dienstencentra voor bejaarden Sportaccommodaties Accommodaties voor meervoudig gebruik Voorzieningen t.b.v. sociaal-culturele infrastructuur stadsvernieuwing Subsidies en bijdragen ten behoeve van welzijnsvoorzieningen in gebieden met bijzondere structuurveranderingen 1 5 Subsidies voor ontwikkeling, studie en voorlichting ten behoeve van accommodaties voor meervoudig gebruik Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 16 Subsidies accommodaties voor meervoudig gebruik Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Comptabiliteitswet 7976 tot een maximum van Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Afkoop van nog door de gemeenten te betalen schuldrestanten op voor 31 december 1970 gebouwde accommodaties voor meervoudig gebruik 18 Subsidies in de rente en aflossing van leningen voor de stichtingskosten van voor 31 december 1970 gebouwde accommodaties voor meervoudig gebruik 18A Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma B 18C Uitgaven verband houdende met het programma bestrijding excessieve werkloosheid 1973 Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma D 18F Uitgaven verband houdende met de extra werkgelegenheidsprogramma's 1974 Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 4

5 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mischa code code 18G Uitgaven verband houdende met het Extra stimuleringsprogramma H Uitgaven verband houdende met de extra werkgelegenheidsprogramma's Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma Subsidies voor investeringen in het kader van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid tot en met A Subsidies voor investeringen in het kader van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid 1977 tot en met 1980 waarvan ten laste van: hoofdstuk XV hoofdstuk XVII Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Bijzondere subsidies voor activiteiten op cultureel en maatschappelijk terrein in verband met de herstructurering van Zuid-Limburg en het stimuleringsbeleid in het Noorden des Lands Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 21 Materieel Algemene uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 22 Representatie 23 Sociale lasten via pensioenverzekering verhaal op pensioengerechtigden via de sociale verzekering rechtstreeks aan werknemers restitutie van kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank overige Waarvan wordt doorberekend aan de artikelen personeel" af af ; Nihil af af Nihil af af Nihil af af af C C T 2 Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 5

6 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 24 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen Gratificaties Premiespaarregeling rijksambtenaren Bijdrage personeelsactiviteiten Tegemoetkomingen in de studiekosten van ambtenaren Uitkeringen ingevolge de spaarregeling (artikel 15a A.R.A.R. en artikel 14 A.O.B.) Hiervan wordt verrekend met de bijdrage voor inkoop van diensttijd Non-activiteitswedden en wachtgelden Aanvulling van salarissen van personeel in militaire dienst Langdurig zieken Pensioenen en onderstanden aan voormalig personeel of hun betrekkingen Aandeel in de sociale lasten 25 Subsidies en andere uitgaven voor te houden conferenties en congressen Verbetering van de rechtspositie van personeel van gesubsidieerde instellingen Doorlichtingsonderzoeken Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden Bijdrage aan de provincie Friesland voor de bevordering van de Friese taal en cultuur Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Bouw alsmede aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst die in Aandeel in het onder hoofdstuk XI uitgetrokken bouw- en aankoopprogramma De financiering van het hiervan te verwerken bedrag geschiedt ten laste van hoofdstuk XI, zodat wordt uitgetrokken 30 Onvoorziene uitgaven af Nihil Nihil Nihil af Nihil 11.2C Nihil Nihil Nihil AFDELING II. CULTURELE ZAKEN Onderafdeling I. Algemene leiding 31 Personeel Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Betalingen aan uitzendbureaus Aandeel in de sociale lasten Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 6

7 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 32 Kosten van onderzoek Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 33 Subsidies aan instellingen voor studie en onderzoek Onderafdeling II. Kunsten 34 Personeel Raad voor de Kunst Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen Aandeel in de sociale lasten 35 Materieel Raad voor de Kunst Algemene uitgaven Aanschaffingen 36 Personeel Inspectie Kunstzinnige Vorming Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 37 Materieel Inspectie Kunstzinnige Vorming Algemene uitgaven Aanschaffingen 38 Andere adviesorganen Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten Overige uitgaven 39 Subsidies en andere uitgaven voor muziek en dans 1. Subsidies ten behoeve van orkesten 2. Subsidies ten behoeve van andere instellingen en manifestaties 3. Subsidies en andere uitgaven voor muziek - dramatische kunst 4. Subsidies en andere uitgaven voor dans 5. Subsidies, prijzen, opdrachten en stipendia aan componisten en subsidies voor uitvoering van werk van Nederlandse componisten 40 Subsidies en andere uitgaven voor toneel 1. Subsidies toneelkunst 2. Subsidies en andere uitgaven voor instellingen en manifestaties toneel Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 7

8 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 41 Subsidies en andere uitgaven mime 42 Subsidies en andere uitgaven letteren Subsidies en andere uitgaven voor instellingen en manifestaties letteren Subsidies, prijzen, opdrachten, toelagen en aankopen voor letterkunde en de literatuurhistorie 3. Subsidies en opdrachten toneelschrijfkunst / Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en andere uitgaven voor incidentele produkties Subsidies en andere uitgaven Beeldende Kunsten en Bouwkunst 1. Subsidies ten behoeve van instellingen 2. Manifestaties en collectievorming 3. Opdrachten en overige uitgaven Aankopen en subsidies ten behoeve van de kunstuitleen fj Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden 45 Subsidies en andere uitgaven voor Film die in 1. Subsidies en andere uitgaven voor instellingen en het Nederlandse filmwezen 2. Stichting Produktiefonds voor Nederlandse films Subsidies voor de vervaardiging van korte kunstzinnige en culturele films 4. Subsidies voor de vervaardiging van films die als onderwerp hebben de werkgebieden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en andere uitgaven Subsidies en andere uitgaven voor manifestaties in binnen- en buitenland 6. Prijzen 46 Personeel Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 47 Materieel Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen / Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 8

9 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 48 Subsidie voor de Jan van Eyckacademie te Maastricht 49 Wedstrijd Prix de Rome 50 Rijksstudietoelagen aan studerenden aan instellingen van kunstonderwijs 51 Subsidies en andere uitgaven bestemd voor de kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur 1. Subsidies en andere uitgaven voorde ontwikkeling en vernieuwing van de kunstzinnige vorming en de kadervorming 2. Subsidies aan organisaties voor amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur 3. Subsidies aan organisaties voor ideële belangenbehartiging 4. Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid 5. Commissies, tentoonstellingen en manifestaties 6. Subsidies Muziekscholen 7. Subsidies aan centra voor Audiovisuele, Beeldende en Dramatische vorming 52 Subsidies aan organisaties en gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met een streekkarakter Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 53 Subsidies en andere uitgaven voor internationale uitwisseling en voor het Holland-Festival 54 Subsidies voor en kosten van spreiding van de vormen van kunst over het land 55 Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire tijdschriften en voor publikaties 56 Tegemoetkomingen voor studie in het buitenland 57 Subsidies aan algemene instellingen en andere uitgaven 1. Subsidies ten behoeve van instellingen 2. Experimenten en kunstzinnige vernieuwingen 58 Stipendia en andere toelagen aan kunstenaars 59 Eregelden en andere persoonlijke toelagen aan kunstenaars / Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 9

10 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code Onderafdeling III. Musea, monumenten en archieven A. Musea Personeel Rijksmusea Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 61 Materieel Rijksmusea Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 62 Aankopen voor de musea en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken en voorwerpen Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen af af Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Spoedaankopen van uitzonderlijke kunstwerken en voorwerpen, die dreigen voor Nederland verloren te gaan 64 Tentoonstellingen in rijksmusea Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake af af Commissies van advies Rijksmusea Centraal laboratorium Natuurhistorische musea 66 Personeel Dienst verspreide rijkscollecties Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 67 Materieel Dienst verspreide rijkscollecties Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 68 Aankopen Dienst verspreide rijkscollecties Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 10

11 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Functionele code Economische code 69 Personeel Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociaie lasten 70 Materieel Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 71 Personeel Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 72 Materieel Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 73 Personeel Rijksdienst Kastelenbeheer Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 74 Materieel Rijksdienst Kastelenbeheer Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 75 Subsidies op het gebied van de Rijksdienst Kastelen beheer 76 Opleiding restauratoren 77 Bouw van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum" te Enkhuizen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 78 Betaling van rente en aflossing van de door de Vincent van Gogh-Stichting opgenomen geldlening ten behoeve van de aankoop van de collectie van ir. V. W. van Gogh 79 Personeel Nederlands Instituut te Rome Salarissen Vaste toelagen Verblijfsvergoedingen Aandeel in de sociale lasten af af / Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 11

12 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Econo- mische code Functionele code 80 Materieel Nederlands Instituut te Rome Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 81 Subsidies voor niet aan het Rijk toebehorende musea af Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechtelijke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en overige uitgaven musea Toezicht in- en uitvoer van werken van culturele betekenis Aankopen van en subsidies in publikaties van kunst en wetenschap Museumverslagen Overige uitgaven B. Monumenten 84 Personeel Rijksdienst voor de Monumentenzorg Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 85 Materieel Rijksdienst voor de Monumentenzorg Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen Subsidies en andere uitgaven voor monumentenzorg Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 12

13 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 87 Schadevergoedingen op grond van artikel 15, vierde lid, artikel 23, eerste lid, en artikel 25, tweede lid, van de Monumentenwet 88 Subsidies en overige uitgaven aan verenigingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van de monumentenzorg 89 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de aanleg van brandblusinstallaties in gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben 90 Personeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 91 Materieel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 92 Subsidies voor oudheidkundig bodemonderzoek door andere dan rijksinstellingen 93 Verzorging van aan het Rijk behorende of bij het Rijk in gebruik zijnde monumenten 94 Contractuele kosten van onderhoud van de Domtoren te Utrecht C. Archieven 95 Personeel rijksarchieven Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 96 Materieel rijksarchieven Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 97 Archiefraad 1. Personeel Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 2. Overige uitgaven 98 Rijksarchiefschool en archiefexamens 1. Personeel Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 2. Archiefexamens 3. Overige uitgaven Rijksarchiefschool af al Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 13

14 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 99 Tegemoetkomingen als bedoeld in het tweede lid van de artikelen 27 en 34 van de Archiefwet 1962 en in artikel 42 van het Archiefbesluit 100 Subsidies archiefwezen D. Overige uitgaven 101 Verrichte diensten voor rijksmusea e.d. Huishoudelijk hulppersoneel Aandeel in de sociale lasten AFDELING III. NATUURBEHOUD. RECREATIE EN MEDIA Onderafdeling I. Algemene leiding 102 Personeel Salarissen Vaste toelagen Betalingen aan uitzendbureaus Aandeel in de sociale lasten 103 Kosten van onderzoek Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden 104 Commissies die in / Onderafdeling II. Sportzaken Subsidies ten behoeve van organisaties en opleidingen sport Opleidingen en bijscholingen Landelijke organisaties Overige Sportieve recreatie Subsidies in investeringen sportaccommodaties Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden Subsidies en andere uitgaven voor arbeidsaangelegenheden in de sport Subsidies en uitgaven voor tentoonstellingen, manifestaties en gestructureerd overleg Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 14

15 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code Onderafdeling III. Natuurbehoud en openluchtrecreatie Personeel Natuurbeschermingsraad en Natuurwetenschappelijke Commissie Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten Materieel Natuurbeschermingsraad en Natuurwetenschappelijke Commissie Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Subsidies aan instellingen en organisaties welke werkzaam zijn voor natuurbehoud en openluchtrecreatie Natuurbescherming Openluchtrecreatie Bijdragen en subsidies ten behoeve van voorlichting, educatie en bijzondere activiteiten voor natuurbehoud en openluchtrecreatie Educatie en voorlichting Bijzondere activiteiten natuurbescherming Bijzondere activiteiten openluchtrecreatie Bijdragen aan hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voorde kosten van het Staatsbosbeheer ten behoeve van de natuurbescherming; personeel 1. Staatsbosbeheer 2. Rijksinstituut Natuurbeheer Bijdragen aan hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voor de kosten van het Staatsbosbeheer ten behoeve van de natuurbescherming; materieel Staatsbosbeheer Rijksinstituut Natuurbeheer Garantie van rente en aflossing van leningen, alsmede van het subsidie daarin gedurende de looptijd van de betrokken leningen voor organisaties werkzaam op het gebied van de natuurbescherming voor de aankoop van natuurgebieden en waardevolle landschappen In 1979 te verlenen garanties: Subsidies voor de kosten van rente en aflossing van leningen ten behoeve van organisaties werkzaam op het gebied van de natuurbescherming voor de aankoop van natuurgebieden en waardevolle landschappen, waarop in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van betalingen, gedaan op grond van door andere publiekrechtelijke lichamen gegeven sub-garanties Uitgaven verband houdende met de toepassing van de wetgeving op het gebied van de natuurbescherming / / Tweede Kamerzitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 15

16 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving aamd Toegestaan voor voor Vermoedelijk Functio- Econobeloop nele mische 1977 code code 119 Aankoop van gronden voor natuurbehoud en openluchtrecreatie alsmede investeringen in natuurgebieden Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen; natuurbehoud Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen; openluchtrecreatie Uitgaven in verband met de uitvoering van de relatienota Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen; natuurbehoud Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen; openluchtrecreatie Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en andere uitgaven voor voorzieningen openluchtrecreatie Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Bijdragen en subsidies in de kosten van beheer en onderhoud voor de natuurbescherming Subsidies in de kosten van beheer en onderhoud van natuurterreinen van particuliere natuurbeschermingsorganisaties 2. Bijdragen aan derden voor de instandhouding en het beheer van natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen Bijdragen en subsidies in de kosten van beheer en onderhoud van gebieden voor de openluchtrecreatie 1 Recreatiegebieden 2 Uitvoering Beschikking bosbijdragen 123 Nationale parken en nationale landschapsparken Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 124 Garantie van rente en aflossing van leningen voor organisaties, werkzaam op het gebied van de openluchtrecreatie, voor de stichting, uitbreiding en inrichting van gebouwen en terreinen In 1979 te verlenen garanties: Voorzieningen openluchtrecreatie in de woonomgeving Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 16

17 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 c o. <L o CD CD > Economische code Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden 126 Materieel Consulentschappen Algemene uitgaven Aanschaffingen die in Onderafdeling IV. Radio, televisie en pers Personeel Omroepraad Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten Materieel Omroepraad Algemene uitgaven Personeel Dienst van de Regeringscommissaris Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten Materieel Dienst van de Regeringscommissaris Algemene uitgaven Bijdrage aan de omroep 1. Exploitatiekosten en reservering 2. Zenderhuur en straalverbinding 3. Uitgaven voor studieopdrachten in het belang van de televisie Bijdrage aan de Wereldomroep Personeel Persraad Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten Materieel Persraad Algemene uitgaven Subsidies perswezen Storting in het Bedrijfsfonds voor de Pers Steunmaatregelen Pers « AFDELING IV. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Onderafdeling I. Algemene leiding 136 Personeel Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Betalingen aan uitzendbureaus Aandeel in de sociale lasten Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 17

18 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan voor voor Vermoedelijk Functio- Econobeloop nele miserie 1977 code code Materieel rijksinspectie voor het openbare bibliotheekwerk Algemene uitgaven Aanschaffingen Subsidies en andere uitgaven voor tentoonstellingen en andere manifestaties op het gebied van sociaalcultureel werk Studie- en begeleidingscommissies en overige uitgaven Garantie van rente en aflossing van leningen voor organisaties en instellingen van sociaal-cultureel werk voor de stichting, uitbreiding en inrichting van gebouwen In 1979 te verlenen garanties: Garantie van rente en aflossing van leningen voor organisaties, werkzaam op het gebied van de opvang en begeleiding van niet-sedentaire personen voor de stichting, uitbreiding en inrichting van gebouwen In 1979 te verlenen garanties: Garantie van rente en aflossing van leningen voor sedentaire vestigingen van woonwagenbewoners In 1979 te verlenen garanties: Garantie van rente en aflossing van leningen voor organisaties, werkzaam op het gebied van de opvang en begeleiding van allochtone groepen, voor de aankoop, verbouwing en inrichting van ontmoetingscentra en soortgelijke accommodaties In 1979 te verlenen garanties: Garantie van rente en aflossing van leningen voor de bouw van accommodaties voor gehandicapten In 1979 te verlenen Onderzoek en studie garanties: 1. Kosten van onderzoek 2. Subsidies aan instellingen voor studie en onderzoek Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden Subsidies voor bevordering van deskundigheid die in 1. Opleidingen en cursussen 2. Ontwikkelingswerk en organisatie-onderzoek Comptabiliteitswet Praktijktraining en scholing 147 Algemene voorzieningen voor vrijwilligersbeleid 148 Materieel Emancipatiecommissie Algemene uitgaven Aanschaffingen Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 18

19 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 149 Subsidies en overige uitgaven met betrekking tot het emancipatiebeleid 149A Subsidies in verband met het jaar van het kind Geraamde uitgaven waarvan ten laste van andere artikelen 150 Subsidies projecten onderwijsstimuleringsbeleid 1 51 Gevolgen knelpunten decentralisatie af Onderafdeling II. Sociaal-cultureel werk 152 Personeel Raad voor de Jeugdvorming Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 153 Materieel Raad voor de Jeugdvorming Algemene uitgaven Aanschaffingen 154 Personeel Commissie Filmvertoningen Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 155 Materieel Commissie Filmvertoningen Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 156 Commissie van overleg bijzonder jeugdwerk 157 Uitgaven op grond van de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk 158 Experimenten jeugd- en jongerenwerk, sociaalcultureel werk, volksontwikkeling en permanente educatie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de 159 Subsidies en andere uitgaven voor organisaties en instellingen jeugd- en jongerenwerk 160 Uitvoering van de Interim Rijksbijdrageregeling vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk 161 Subsidies in investeringen voor accommodaties jeugd- en jongerenwerk 1. Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk 2. Jeugdherbergwerk Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 162 Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van club- en buurthuiswerk 1 63 Subsidies plaatselijk vormingswerk 164 Subsidies overige vormen van volksontwikkelingswerk Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 19

20 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Functionele code Economische code 165 Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van opbouwwerk 166 Subsidies aan organisaties en instellingen in het kader van de stadsvernieuwing 167 Personeel Bijzonder jeugdwerk in internaatsverband Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 168 Materieel Bijzonder jeugdwerk in internaatsverband Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 169 Uitvoering Wet op het openbare bibliotheekwerk 1. Bijdragen aan provincies en gemeenten in de kostenvergoeding voor openbare bibliotheken 2. Bijdragen aan provincies en gemeenten in de kostenvergoeding voor de regionale steunfunctie 3. Landelijke bibliotheekcentrale 4. Landelijke blindenbibliotheken en andere bijzondere bibliotheekvoorzieningen 5. Landelijke organisaties voor het openbare bibliotheekwerk 6. Experimenten bibliotheekwerk 7. Pensioenbijdragen openbare bibliotheken 8. Garanties op grond van artikel 40, derde lid, van de Bibliotheekwet 170 Uitvoering Wet op de Bibliotheekraad 171 Subsidies volksontwikkelingswerk 1. Landelijke organisaties voor overleg en advies 2. Volksontwikkelingswerk in verenigingsverband 3. Volksontwikkelingswerk in internaatsverband 4. Subsidies aan instellingen en organisaties, die de vrijetijdsbesteding bevorderen 172 Subsidies aan organisaties, werkzaam voor volksontwikkelingswerk in internaatsverband, in de investeringskosten bij aankoop van gronden, opstallen en inrichting en bij de bouw van gebouwen 173 Subsidies voor deeltaken in het kader van het opbouwwerk ' Onderafdeling III. Culturele minderheden 174 Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven voor woonwagencentra en woonwagenwerk Tweede Kamer, zitting ,15300 hoofdstuk XVI, nr. 3 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 XVI Vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 227 Wijziging van de van de en de van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

ZITTING 1956 1957 4500

ZITTING 1956 1957 4500 ZITTING 1956 1957 4500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1957 HOOFDSTUK X ECONOMISCHE ZAKEN ONTWERP VAN WET No. 1 WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDEIV LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 980-98 Rijksbegroting voor het jaar 98 6 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk VII Departement van Binnenlandse Zaken Nr. NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 6 oktober

Nadere informatie

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

Stichtingenoverzicht OCW

Stichtingenoverzicht OCW Stichtingenoverzicht OCW Naam opgerichte rechtspersoon Jaar oprichting Betrokkenheid Rijk bij oprichting 1) oprichten 2) mede oprichten 3) doen oprichten Financiele relatie: begrotings artikel Bestuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk IX B Departement van Financiën Nr. 15 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 160 Wijziging van hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 Nr. 5

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Vaststelling begroting van uitgaven Hoodstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 23 HERDRUK

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 135 Wet van 22 februari 2001, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 18152 Wijziging van hoofdstuk VIII (Departement van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1981 (verzamelontwerp;

Nadere informatie

50 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 1900 VI 16 17

50 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 1900 VI 16 17 50 Rijksbegroting voor het jaar 1951 1900 VI 16 17 verantwoord zou zijn, ligt het in de bedoeling om, verdeeld over een 4-tal jaren, deze gebouwen glas en waterdicht te maken, de restauraties van het uitwendige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer!

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! 2168 1 KONINKLIJKE Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 158 24 400 XI Vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en (XI) voor

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19918 Wijziging van hoodstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

JUSTITIE RAMINGSSTAAT DER MIDDELEN VAN HET DEPARTEMENT VAN VOOR HET DIENSTJAAR ZITTING RIJKSBEGROTING HOOFDSTUK IV JUSTITIE

JUSTITIE RAMINGSSTAAT DER MIDDELEN VAN HET DEPARTEMENT VAN VOOR HET DIENSTJAAR ZITTING RIJKSBEGROTING HOOFDSTUK IV JUSTITIE ZITTING 4900 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK IV JUSTITIE RAM1NGSSTAAT DER MIDDELEN Nr. 7 RAMINGSSTAAT DER MIDDELEN VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE VOOR HET DIENSTJAAR II 4900 IV 7 M A MIDDELEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 05/ 06 23 dece mbe r 2005 Verordening tot vaststelling van de beg roting voor het dienstjaar 2006 V E R O R D E N I N G Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 985-986 Rijksbegroting voor het jaar 986 900 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk XIV Ministerie van Landbouw en Visserij Nr. 3 BIJLAGEN I t/m X VAN

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 114 19 700X11 Hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) voor het jaar 1987; Vaststelling begroting van uitgaven GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 127 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

P.C. nr Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap

P.C. nr Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap Deze barema is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van het sociaal-cultureel werk die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en die erkend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 217 218 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 218 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar Uitgegeven, 6 december 2016 De minister

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 061 Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 267 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Minieme toename uitgaven cultuur en sport

Minieme toename uitgaven cultuur en sport Publicatiedatum CBS-website: 27 juli 2007 Minieme toename uitgaven cultuur en sport Wouter Jonkers Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 976-977 Rijksbegroting voor het dienstjaar 977 00 XVI Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. BIJLAGEN I T/M VII VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage I.

Nadere informatie

2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 Uitgegeven, 12 februari 2016 De minister

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : :

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : : AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE Vrijwillig jeugd en jongerenwerk Gegevens organisatie Naam van de organisatie Gevestigd te Correspondentieadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 123 Wet van 4 maart 1999, houdende vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Welzijnswerk en Jeugdhulpverlening Fonds Collectieve Belangen 1995/1996 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8256 Bijvoegsel Stcrt. d.d.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING Artikel 1 soorten erkenning als vereniging Verenigingen of organisaties kunnen op twee manieren erkend worden door het

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7.5 en artikel 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7.5 en artikel 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16041 31 maart 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2016, nr. WJZ/900454(7217),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 770 Wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

ZITTING 1952 1953 2800 RIJKSBEGROTING 1953 HOOFDSTUK XII SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP VAN WET. No. 1

ZITTING 1952 1953 2800 RIJKSBEGROTING 1953 HOOFDSTUK XII SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP VAN WET. No. 1 ZITTING 1952 1953 2800 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1953 HOOFDSTUK XII SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP VAN WET No. 1 Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER- LANDEN, PRINSES VAN

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar1975 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 492 Wet van 12 september 2002 tot wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800 21

Zitting 1964-1965-7800 21 Zitting --00 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK XI - VOLKSHUISVESTING EN BOUWNIJVERHEID BIJLAGEN I T/M VI VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING NR. BIJLAGE I PERSONEEL RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT

Nadere informatie

lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries

lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries ._(-Dtato_iv/L Lan a aloa lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de en van de ministeries van het Land voor het dienstjaar IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

Nadere informatie

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers Kunst in cijfers Cultuur in cijfers Een statistische bijsluiter bij Cultuur in Beeld: Tabellen met financiële en prestatiegegevens van 141 cultuurproducerende instellingen in de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 12 6 (1974-197.5) - Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1974-1975 17 SEPTEMBER 1975 ONTWERP VAN DECREET houdende oprichting van een Hoge Raad voor de Volksontwikkeling MEMORIE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken; Intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19112 (R 1291) Wijziging van een aantal bepalingen in de wetgeving van het Koninkrijk in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van land

Nadere informatie

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Maatschappelijke dienstverlener Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Wettelijke gemeentelijke taak Type verantwoordelijkheid gemeenten Wet uitvoering ONDERWIJS Voor- en vroegschoolse

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1978-1979 15 529 Wijziging van hoofdstuk XVII (Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende:

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende: 33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie