Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Rijksbegroting voor het jaar Begroting van uitgaven Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 3 BIJLAGEN I t/m XV VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 18 vel Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 1

2 BIJLAGE I. Toelichtende staat van de uitgaven Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Functionele code Economische code TOTAAL AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling I. Algemene leiding Minister, Staatssecretarissen en personeel algemene leiding Minister: Jaarwedde Vakantietoelage Sociale lasten Staatssecretarissen: Jaarwedden Vakantietoelagen Sociale lasten Personeel: Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten / Onderafdeling II. Centrale diensten van algemene aard A. Algemeen 2 Personeel 2A 2B Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Betalingen aan uitzendbureaus Aandeel in de sociale lasten Personeel nader te verdelen Salarismaatregelen nader te verdelen 3 Materieel Raad voor de Harmonisatie van het Specifiek Welzijn Algemene uitgaven 4 Materieel Sociaal Cultureel Planbureau Algemene uitgaven Aanschaffingen 5 Kosten van onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden 6 Materieel provinciale bureaus Landelijk Contact Algemene uitgaven Aanschaffingen die in Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 2

3 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code Internationale betrekkingen Voorlichting gericht op het buitenland, studie, observatie en bevordering internationale samenwerking Bilaterale samenwerking Multilaterale samenwerking in Europees verband Multilaterale samenwerking op mondiaal niveau Internationale studiebijeenkomsten Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden Civiele verdedigingsvoorbereiding die in Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in B. Planning en coördinatie Onderzoek" en ontwikkelingsprojecten Onderzoek" en ontwikkelingsprojecten Centr. Directie P. en C Ontwikkelingsprojecten Kaderwet Welzijn Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en rijksbijdragen voor sociale planning Subsidies functionele Raden voor Cultuur, Sport, Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening Subsidies in investeringskosten voor voorzieningen in het kader van de stadsvernieuwing Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zul/en leiden die in Subsidies in investeringskosten vallend onder de plafonnering van de stadsvernieuwing Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 3

4 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving aamd Toegestaan voor voor Vermoedelijk Functio- Econobeloop nele mische 1977 code code waarvan voor: Monumenten Club- en buurthuizen Dienstencentra voor bejaarden Sportaccommodaties Accommodaties voor meervoudig gebruik Voorzieningen t.b.v. sociaal-culturele infrastructuur stadsvernieuwing Subsidies en bijdragen ten behoeve van welzijnsvoorzieningen in gebieden met bijzondere structuurveranderingen 1 5 Subsidies voor ontwikkeling, studie en voorlichting ten behoeve van accommodaties voor meervoudig gebruik Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 16 Subsidies accommodaties voor meervoudig gebruik Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Comptabiliteitswet 7976 tot een maximum van Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Afkoop van nog door de gemeenten te betalen schuldrestanten op voor 31 december 1970 gebouwde accommodaties voor meervoudig gebruik 18 Subsidies in de rente en aflossing van leningen voor de stichtingskosten van voor 31 december 1970 gebouwde accommodaties voor meervoudig gebruik 18A Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma B 18C Uitgaven verband houdende met het programma bestrijding excessieve werkloosheid 1973 Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma D 18F Uitgaven verband houdende met de extra werkgelegenheidsprogramma's 1974 Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 4

5 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mischa code code 18G Uitgaven verband houdende met het Extra stimuleringsprogramma H Uitgaven verband houdende met de extra werkgelegenheidsprogramma's Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma Subsidies voor investeringen in het kader van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid tot en met A Subsidies voor investeringen in het kader van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid 1977 tot en met 1980 waarvan ten laste van: hoofdstuk XV hoofdstuk XVII Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Bijzondere subsidies voor activiteiten op cultureel en maatschappelijk terrein in verband met de herstructurering van Zuid-Limburg en het stimuleringsbeleid in het Noorden des Lands Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 21 Materieel Algemene uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 22 Representatie 23 Sociale lasten via pensioenverzekering verhaal op pensioengerechtigden via de sociale verzekering rechtstreeks aan werknemers restitutie van kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank overige Waarvan wordt doorberekend aan de artikelen personeel" af af ; Nihil af af Nihil af af Nihil af af af C C T 2 Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 5

6 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 24 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen Gratificaties Premiespaarregeling rijksambtenaren Bijdrage personeelsactiviteiten Tegemoetkomingen in de studiekosten van ambtenaren Uitkeringen ingevolge de spaarregeling (artikel 15a A.R.A.R. en artikel 14 A.O.B.) Hiervan wordt verrekend met de bijdrage voor inkoop van diensttijd Non-activiteitswedden en wachtgelden Aanvulling van salarissen van personeel in militaire dienst Langdurig zieken Pensioenen en onderstanden aan voormalig personeel of hun betrekkingen Aandeel in de sociale lasten 25 Subsidies en andere uitgaven voor te houden conferenties en congressen Verbetering van de rechtspositie van personeel van gesubsidieerde instellingen Doorlichtingsonderzoeken Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden Bijdrage aan de provincie Friesland voor de bevordering van de Friese taal en cultuur Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Bouw alsmede aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst die in Aandeel in het onder hoofdstuk XI uitgetrokken bouw- en aankoopprogramma De financiering van het hiervan te verwerken bedrag geschiedt ten laste van hoofdstuk XI, zodat wordt uitgetrokken 30 Onvoorziene uitgaven af Nihil Nihil Nihil af Nihil 11.2C Nihil Nihil Nihil AFDELING II. CULTURELE ZAKEN Onderafdeling I. Algemene leiding 31 Personeel Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Betalingen aan uitzendbureaus Aandeel in de sociale lasten Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 6

7 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 32 Kosten van onderzoek Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 33 Subsidies aan instellingen voor studie en onderzoek Onderafdeling II. Kunsten 34 Personeel Raad voor de Kunst Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen Aandeel in de sociale lasten 35 Materieel Raad voor de Kunst Algemene uitgaven Aanschaffingen 36 Personeel Inspectie Kunstzinnige Vorming Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 37 Materieel Inspectie Kunstzinnige Vorming Algemene uitgaven Aanschaffingen 38 Andere adviesorganen Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten Overige uitgaven 39 Subsidies en andere uitgaven voor muziek en dans 1. Subsidies ten behoeve van orkesten 2. Subsidies ten behoeve van andere instellingen en manifestaties 3. Subsidies en andere uitgaven voor muziek - dramatische kunst 4. Subsidies en andere uitgaven voor dans 5. Subsidies, prijzen, opdrachten en stipendia aan componisten en subsidies voor uitvoering van werk van Nederlandse componisten 40 Subsidies en andere uitgaven voor toneel 1. Subsidies toneelkunst 2. Subsidies en andere uitgaven voor instellingen en manifestaties toneel Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 7

8 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 41 Subsidies en andere uitgaven mime 42 Subsidies en andere uitgaven letteren Subsidies en andere uitgaven voor instellingen en manifestaties letteren Subsidies, prijzen, opdrachten, toelagen en aankopen voor letterkunde en de literatuurhistorie 3. Subsidies en opdrachten toneelschrijfkunst / Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en andere uitgaven voor incidentele produkties Subsidies en andere uitgaven Beeldende Kunsten en Bouwkunst 1. Subsidies ten behoeve van instellingen 2. Manifestaties en collectievorming 3. Opdrachten en overige uitgaven Aankopen en subsidies ten behoeve van de kunstuitleen fj Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden 45 Subsidies en andere uitgaven voor Film die in 1. Subsidies en andere uitgaven voor instellingen en het Nederlandse filmwezen 2. Stichting Produktiefonds voor Nederlandse films Subsidies voor de vervaardiging van korte kunstzinnige en culturele films 4. Subsidies voor de vervaardiging van films die als onderwerp hebben de werkgebieden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en andere uitgaven Subsidies en andere uitgaven voor manifestaties in binnen- en buitenland 6. Prijzen 46 Personeel Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 47 Materieel Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen / Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 8

9 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 48 Subsidie voor de Jan van Eyckacademie te Maastricht 49 Wedstrijd Prix de Rome 50 Rijksstudietoelagen aan studerenden aan instellingen van kunstonderwijs 51 Subsidies en andere uitgaven bestemd voor de kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur 1. Subsidies en andere uitgaven voorde ontwikkeling en vernieuwing van de kunstzinnige vorming en de kadervorming 2. Subsidies aan organisaties voor amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur 3. Subsidies aan organisaties voor ideële belangenbehartiging 4. Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid 5. Commissies, tentoonstellingen en manifestaties 6. Subsidies Muziekscholen 7. Subsidies aan centra voor Audiovisuele, Beeldende en Dramatische vorming 52 Subsidies aan organisaties en gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met een streekkarakter Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 53 Subsidies en andere uitgaven voor internationale uitwisseling en voor het Holland-Festival 54 Subsidies voor en kosten van spreiding van de vormen van kunst over het land 55 Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire tijdschriften en voor publikaties 56 Tegemoetkomingen voor studie in het buitenland 57 Subsidies aan algemene instellingen en andere uitgaven 1. Subsidies ten behoeve van instellingen 2. Experimenten en kunstzinnige vernieuwingen 58 Stipendia en andere toelagen aan kunstenaars 59 Eregelden en andere persoonlijke toelagen aan kunstenaars / Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 9

10 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code Onderafdeling III. Musea, monumenten en archieven A. Musea Personeel Rijksmusea Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 61 Materieel Rijksmusea Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 62 Aankopen voor de musea en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken en voorwerpen Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen af af Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Spoedaankopen van uitzonderlijke kunstwerken en voorwerpen, die dreigen voor Nederland verloren te gaan 64 Tentoonstellingen in rijksmusea Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake af af Commissies van advies Rijksmusea Centraal laboratorium Natuurhistorische musea 66 Personeel Dienst verspreide rijkscollecties Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 67 Materieel Dienst verspreide rijkscollecties Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 68 Aankopen Dienst verspreide rijkscollecties Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 10

11 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Functionele code Economische code 69 Personeel Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociaie lasten 70 Materieel Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 71 Personeel Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 72 Materieel Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 73 Personeel Rijksdienst Kastelenbeheer Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 74 Materieel Rijksdienst Kastelenbeheer Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 75 Subsidies op het gebied van de Rijksdienst Kastelen beheer 76 Opleiding restauratoren 77 Bouw van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum" te Enkhuizen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in 78 Betaling van rente en aflossing van de door de Vincent van Gogh-Stichting opgenomen geldlening ten behoeve van de aankoop van de collectie van ir. V. W. van Gogh 79 Personeel Nederlands Instituut te Rome Salarissen Vaste toelagen Verblijfsvergoedingen Aandeel in de sociale lasten af af / Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 11

12 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd voor 1979 Toegestaan voor 1978 Vermoedelijk beloop 1977 Econo- mische code Functionele code 80 Materieel Nederlands Instituut te Rome Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 81 Subsidies voor niet aan het Rijk toebehorende musea af Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechtelijke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Subsidies en overige uitgaven musea Toezicht in- en uitvoer van werken van culturele betekenis Aankopen van en subsidies in publikaties van kunst en wetenschap Museumverslagen Overige uitgaven B. Monumenten 84 Personeel Rijksdienst voor de Monumentenzorg Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 85 Materieel Rijksdienst voor de Monumentenzorg Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen Subsidies en andere uitgaven voor monumentenzorg Uit hoofde van in het dienstjaar aan te gane verplichtingen Uit hoofde van in vorige dienstjaren aangegane verplichtingen Aan te gane resp. aangegane verplichtingen, latere jaren tot betaling zullen leiden die in Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 12

13 Toelichtende staat van de uitgaven (vervolg) Artikel en omschrijving Geraamd Toegestaan Vermoedelijk Functio- Econovoor voor beloop nele mische code code 87 Schadevergoedingen op grond van artikel 15, vierde lid, artikel 23, eerste lid, en artikel 25, tweede lid, van de Monumentenwet 88 Subsidies en overige uitgaven aan verenigingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van de monumentenzorg 89 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de aanleg van brandblusinstallaties in gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben 90 Personeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 91 Materieel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen Aanschaffingen 92 Subsidies voor oudheidkundig bodemonderzoek door andere dan rijksinstellingen 93 Verzorging van aan het Rijk behorende of bij het Rijk in gebruik zijnde monumenten 94 Contractuele kosten van onderhoud van de Domtoren te Utrecht C. Archieven 95 Personeel rijksarchieven Salarissen Vaste toelagen Overige toelagen en uitkeringen Aandeel in de sociale lasten 96 Materieel rijksarchieven Geraamde uitgaven Ontvangsten terzake Algemene uitgaven Specifieke uitgaven Aanschaffingen 97 Archiefraad 1. Personeel Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 2. Overige uitgaven 98 Rijksarchiefschool en archiefexamens 1. Personeel Salarissen Vaste toelagen Aandeel in de sociale lasten 2. Archiefexamens 3. Overige uitgaven Rijksarchiefschool af al Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk XVI, nr. 3 13

Zitting 1965-1966 - 8335

Zitting 1965-1966 - 8335 Zitting 1965-1966 - 8335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

Knelpunten In het welzijnsbeleid

Knelpunten In het welzijnsbeleid SOCIAAL-CUL TUREEL 321 door mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen Mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen is minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk W erk. Van 197 I tot haar optreden als

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Beheer Rijkscollectie 2000-2005

Beheer Rijkscollectie 2000-2005 Verslag van bevindingen Collecties Verslag van bevindingen Erfgoedinspectie / Collecties juli 2006 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 De rijkscollectie: eigendom en verantwoordelijkheid 7 1.1 Verwarrende terminologie

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Begroting voor het jaar 1988 20 200 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr.

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie