Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2

3 3

4 2

5 Jaarverslag

6 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen om de dienstverlening een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Vooral als het gaat om onze aanpak van storingen in het openbare verlichtingsnet. Ons doel voor 2010 is dat gemeenten nagenoeg geen klachten meer ontvangen over te trage herstelwerkzaamheden van kapotte openbare verlichting. 4

7 5

8 inhoud Voorwoord 10 Bedrijfsprofiel Organogram Bedrijfsprofiel Missie Visie Strategie Kernwaarden Stedin in één oogopslag Elektriciteit Gas Kengetallen Wat bracht 2009 Verslag ondernemingsraad Verslag van de directie Ontwikkeling in onze omgeving Wat hebben wij gepresteerd in 2009 Basisprocessen op orde Betrouwbaarheid van de netten Veiligheid voor alles Stedin als professioneel opdrachtgever Faciliteren duurzame energievoorziening Investeren in nieuwe energie-infrastructuren Betrokken medewerkers Financiële toelichting Corporate governance Risicomanagement Vooruitblik

9 Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans Geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Vennootschappelijke balans per Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over het jaar 2009 Toelichting op de venootschappelijke jaarrekening Overige gegevens Accountantsverklaring Appendices 118 7

10 In het dichtbevolkte stedelijke gebied van Nederland zorgt Stedin op de achtergrond dat het gas het doet en het licht brandt. De meeste mensen hebben het helemaal niet in de gaten dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Goed beschouwd is dat ook niet nodig bij onze goed functionerende energie-infrastructuur. Die zit zo in elkaar dat mensen onbezorgd kunnen werken, wonen en winkelen, ook s avonds. 8

11 9

12 voorwoord Stedin laat goede resultaten zien De afgelopen jaren hebben voor Stedin in het teken gestaan van vernieuwing, verandering en groei. Ook in 2009 hebben wij weer werk verzet om onze organisatie verder te ontwikkelen. In tien jaar tijd zijn wij van een klein bedrijf uitgegroeid tot een grote onderneming. Vorig jaar hebben we ook veel energie gestoken in de verdere ontwikkeling van Stedin als zelfstandige regionale netbeheerder en hebben we ons voorbereid op de komst van weer 350 nieuwe collega s. De organisatie is op koers voor de splitsing per 1 januari De economische recessie heeft ook onze klanten geraakt. De effecten hiervan zijn vooral zicht baar in de land- en tuinbouwsector. De vraag naar capaciteit is daar sterk teruggelopen. De sector investeert aanzienlijk minder en houdt de adem in om deze periode door te komen. Uiteraard blijven we zorgen voor de benodigde capaciteit om de tuinders aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ondanks de teruggang in onze omzet ten opzichte van 2008 stemmen de financiële resultaten over vorig jaar ons tot tevredenheid. De teruggang wordt vooral veroorzaakt door de korting op de tarieven die de toezichthouder ons heeft opgelegd. Later dit jaar neemt de NMa een besluit over de nieuwe regulerings periode In 2009 hebben we onze regiefunctie als aanbestedende partij verstevigd. We hebben voor circa 30 miljoen euro aan opdrachten in concurrentie aanbesteed. Daarnaast hebben we tevens via aanbesteding een nieuw meerjarig kabelcontract gesloten. Jeroen de Swart 10

13 voorwoord Ook hebben we energie gestoken in nieuwe duurzame activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het veilig invoeden van groen gas via Bio2Net. Proeven hiermee in het aardgasnet in Beverwijk en Mijdrecht zijn succesvol verlopen. De samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, die in het teken staat van toekomstgerichte, duurzame infrastructuren die de economische bedrijvigheid in onze regio onder steunen, is geformaliseerd. Daarnaast hebben we met Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst gesloten om pijpleidingsinfrastructuren voor onder meer stoom te gaan ontwikkelen in het Rotterdams industriegebied. Veiligheid van onze klanten, medewerkers en aannemers blijft voor ons bovenaan staan. We voeren een integraal veiligheidsbeleid en stimuleren een structureel veiligheidsbewustzijn in de organisatie. Stedin kende in 2009 geen veiligheidsincidenten met verzuim. Wel hebben we vorig jaar te maken gehad met een ernstig ongeluk in een transformatorstation in Nieuwerkerk aan den IJssel waarbij een medewerker van Joulz zwaar gewond raakte. De les die we hieruit leren is dat we moeten zorgen dat de omstandig heden waarin aannemers werken nog veiliger zijn. Ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun grote inzet en enthousiasme om onze nieuwe organisatie goed op de rit te zetten. Ook wil ik de Ondernemingsraad en de leden van de Raad van Commissarissen bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Jeroen de Swart Directeur Stedin 11

14 Door elektriciteit en warmte op te wekken in eigen warmtekrachtcentrales zijn de meeste tuinbouwers zelfvoorzienend voor hun energieverbruik. Het overschot aan elektriciteit leveren zij terug aan Stedin. In Oostland en Tinte heeft Stedin de netten daarvoor geschikt gemaakt. 12

15 13

16 14

17 bedrijfsprofiel 15

18 Organogram TECHNIEK MARKTOPERATIES STRATEGIE EN REGULERING STAVEN DIRECTEUR 16

19 bedrijfsprofiel Stedin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beheertaken met betrekking tot de gas- en elektriciteitsnetwerken. Nieuwe infrastructuren voor het transport van stoom, CO 2 en biogas zijn ons tweede aandachtsgebied. Wij werken met verschillende partners bij het realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren. Met infrabedrijf Joulz zijn afspraken gemaakt over een geleidelijke andere inrichting van de samenwerking. Stedin gaat steeds meer aanbesteden. Joulz is daarbij één van de preferred suppliers. Eind 2009 had Stedin 570 medewerkers (551 fte) in dienst. Stedin, gevestigd in Rotterdam, is een 100% dochteronderneming van Eneco Holding N.V. en staat onder toezicht van een eigen Raad van Commissarissen. 17

20 Missie Het veilig en continu transporteren van energie via onze netwerken naar miljoenen consumenten en bedrijven, nu en in de toekomst. De kwaliteit van de energie-infrastructuur is essentieel voor de economische bedrijvigheid en de leefomstandigheden van onze klanten. Onze professionaliteit en deskundigheid uiten zich in onze veilige en zorgvuldige manier van werken, de optimale kwaliteit van onze netwerken en het snel verhelpen van storingen, maar ook in onze communicatie met klanten en in de samenwerking met anderen. Het is een uitdaging om onze missie steeds goed uit te voeren, dag in dag uit en anticiperend op een onzekere, voortdurend veranderende toekomst. De omgeving wordt complexer. De verdere uitbreiding van decentrale opwekking van energie stelt nieuwe eisen aan onze netten. Het net moet slimmer worden en gaat van een- naar tweerichtingsverkeer. Bovendien is het onder gronds werken steeds lastiger vanwege de toenemende aantallen riolering, kabels en water- en andere leidingen. Naast het transport van gas en elektriciteit, ontstaat er behoefte aan het transport van CO 2, stoom en waterstof. Met onze kennis van energieinfrastructuren kunnen wij hieraan een grote bijdrage leveren. Dat doen we onder meer door onze deskundigheid te delen met andere partijen die energie voorziening nu en in de toekomst mogelijk gaan maken. 18

21 Visie Stedin is deskundig en presteert uitstekend in een bijzondere regio: het meest stedelijke gebied van Nederland. Wij transporteren energie naar drie van de vier grote steden en de Rotterdamse haven en: 1 zijn voor onze klanten herkenbaar met een eigen gezicht 2 presteren uitstekend op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kostenefficiëntie 3 kiezen ervoor activiteiten die beter op de markt kunnen worden ingekocht aan te besteden 4 zijn een professionele opdrachtgever voor partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren 5 bieden naast transport van gas en elektriciteit, ook transport aan van CO 2, stoom en andere gassen om toekomstige duurzame energie voorziening mogelijk te maken voor de samenleving en onze klanten. 19

22 Strategie Wij realiseren onze doelen door deskundig te zijn, samen te werken en voortdurend onze prestaties te verbeteren. Wij doen ons werk goed als onze twee miljoen klanten ons zo min mogelijk zien. Zij rekenen erop dat de energie die ze kopen bij leveranciers, via ons netwerk veilig en continu thuis en op het werk wordt geleverd. Hoe wij dat doen is onze zorg, niet die van hen. Soms krijgen klanten toch direct met ons te maken: ze willen een aansluiting voor gas of elektriciteit of er is een storing. Op dat moment verwachten zij van ons dat wij effectief handelen. Zij willen duidelijkheid over wat er wanneer en waarom gebeurt. Ze willen snel kunnen beschikken over hun energie, ook na een storing, zodat zij met het normale leven door kunnen gaan. afwegen. De maatschappij verwacht bovendien dat wij een rol spelen in de transitie naar duurzame energie voorziening. Door transparantie te bieden over onze afwegingen en de prioriteiten die we stellen, laten we zien dat we deskundige energieprofessionals zijn waarop klanten en opdrachtgevers kunnen rekenen. Naast de twee miljoen klanten die op onze gas- en elektriciteitsnetten zijn aangesloten, hebben wij grote opdrachtgevers die met omvangrijke infrastructurele projecten bezig zijn. Deze bedrijven en overheidsinstellingen hebben behoefte aan service en maatwerk op het gebied van energievoorziening, om hun projecten tot een goed einde te brengen. Zij willen hun belanghebbenden geruststellen en laten zien dat de energievoorziening onder controle is, ook bij uit breidingen of renovaties. Goede samenwerking tussen Stedin en andere professionele partijen, zoals aan nemers, projectontwikkelaars, gemeentelijke instanties en waterschappen, is in deze gevallen uiter mate belangrijk. Het maatschappelijke effect van onze werkzaamheden en de daarbij passende verantwoordelijkheid wordt zichtbaar als bepaalde belangen botsen. Vaak staan wij voor keuzes waarbij wij veiligheid, financiële middelen, beschikbare capaciteit en ruimtelijke ordening goed tegen elkaar moeten 20

23 Kernwaarden Onze kernwaarden zijn samen, slim en waarmaken. Deze helpen ons bij het invullen van de missie en visie. Wij werken samen om kennis en kunde te delen, zowel intern als extern. Het zoeken naar slimme oplossingen zowel technisch inhoudelijk als dienst verlenend als financieel draagt bij aan een optimale prestatie waarmee wij de verwachtingen van onze klanten iedere dag opnieuw kunnen waarmaken. 21

24 stedin in één oogopslag elektriciteit GWh GEtransporteerd aansluitingen Elektriciteit km kabel Elektriciteit elektriciteit gebied stedin 28,1 minuten STORINGSUITVAL Elektriciteit (Gemiddelde van laag-, midden en hoogspanning in aantal minuten per jaar en per aansluiting)

25 stedin in één oogopslag gas mln. M 3 GAS GEtransporteerd aansluitingen gas km gasleidingen gas gebied stedin 0,4 minuten STORINGSUITVAL gas (Gemiddelde van groot- en kleinverbruik in aantal minuten per jaar en per aansluiting)

26 stedin in één oogopslag kengetallen eenheid Financiële kengetallen Resultaat Totale transportopbrengsten x mln. 808,4 861,9 Transportopbrengst elektriciteit x mln. 564,9 610,9 Transportopbrengst gas x mln. 243,5 251,0 Bedrijfsresultaat (EBIT) x mln. 134,4 225,6 Resultaat voor belasting x mln. 101,5 209,0 Totaal resultaat x mln. 71,5 154,7 Balans Nettowerkkapitaal x mln. 43,2 128,5 Vaste activa x mln , ,9 Geïnvesteerd vermogen x mln , ,4 Eigen vermogen x mln , ,0 Kasstroom uit operationele activiteiten x mln. 346,8 110,4 Financiële Ratio s Solvabiliteit % 66,9 68,5 ROIC % 1,9 3,9 Return on equity % 2,4 5,1 Berekeningswijze financiële ratio s Nettowerkkapitaal Geïnvesteerd vermogen Solvabiliteit Return on invested capital (ROIC) Return on equity Totaal vlottende activa minus kortlopende verplichtingen Som van de vaste activa en netto werkkapitaal Eigen vermogen x 100% gedeeld door het balanstotaal Totaal resultaat gedeeld door het geïnvesteerd vermogen Totaal resultaat gedeeld door het eigen vermogen 24

27 stedin in één oogopslag kengetallen eenheid Operationele Kengetallen Aansluitingen elektriciteit grootverbruik aantal Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik aantal Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit GWh Gelegde kabel km Aansluitingen gas grootverbruik aantal Aansluitingen gas kleinverbruik aantal Getransporteerde hoeveelheid gas mln. m Gelegde leidingen km Bruto investeringen (exclusief meters) x mln. 299,0 289,7 Gemiddelde uitvalduur elektriciteit minuten 28,1 19,7 Storingen middenspanning met onderbreking aantal Uitvalduur gas seconden Switches aantal (x 1.000) Personeel Aantal personeelsleden per jaareinde aantal 570,0 449,0 Aantal FTE s per jaareinde aantal 551,3 427,7 Ziekteverzuim % 3,5 3,4 25

28 wat bracht 2009? Januari Stedin bestaat 10 jaar Op 1 januari vierde Stedin haar tiende verjaardag als netbeheerder. Wat ooit begon als een kleine onderneming binnen het Eneco-concern met slechts enkele medewerkers is uitgegroeid tot een volwassen onderneming dat op weg is naar een zelfstandig bestaan. Dat werd later in het jaar gevierd met een feest voor alle medewerkers. Verbeteren beveiliging netwerkcomponenten De netbeheerders in Nederland werken samen om transformatorhuisjes en hoogspanningsstations te beschermen tegen vandalisme, diefstal en zelfs terrorisme. In vijf proefprojecten worden diverse beveiligings systemen, zoals hekwerkdetectie, camera bewaking en een licht- en omroepinstallatie, uit getest. Een van die projecten betreft het hoogspannings station in Alblasserdam, dat door Stedin en Tennet wordt beheerd. Februari Energiezuinige lichtbakken Het hoofdkantoor van Stedin en de andere kantoren in Rotterdam en Delft zijn voorzien van lichtbakken met het logo van Stedin. Er is gekozen voor energiezuinige LED-verlichting. De lichtbakken bevatten elk rond de 3000 LED-lampjes en zijn daarmee de grootste LED-licht bakken van Nederland. Flexas-project afgerond Het meerjarige project Flexas, waarbij flexibele gasaansluitingen aan woonhuizen zijn geïnstalleerd in het verzorgingsgebied van Stedin, is in februari 2009 afgerond. Het project was bedoeld om klanten die te kampen hadden met grond- 26

29 wat bracht 2009? verzakkingen te voorzien van een flexibele, veilige gasaansluiting. Hierdoor is in grote delen van het verzorgingsgebied de veiligheid verbeterd. Maart Meldpunt Energiefraude op Stedin website Klanten die energiefraude vermoeden, kunnen dit nu ook melden op de website van Stedin. Andere meldpunten zijn de politie of Meld Misdaad Anoniem. Energiefraude en illegale aanpassing van gas- of elektriciteitsaansluitingen kunnen leiden tot onveilige situaties als brand. Tips van oplettende burgers helpen om ongelukken te voorkomen. Stedin spoorde in 2009 samen met gemeenten, politie en justitie weer veel fraudegevallen op ter waarde van 8,7 miljoen. Ongeval Nieuwerkerk aan den IJssel Op 31 maart gebeurde in Nieuwerkerk aan den IJssel een ernstig ongeval. Tijdens werkzaam heden raakte een medewerker van Joulz zwaar gewond doordat hij in aanraking kwam met Volt. Een collega die deskundige eerste hulp verleende, heeft hier maandenlang last van gehad. Landelijk protocol afsluiten nutsvoorzieningen bij sloop Namens alle netbeheerders heeft NetBeheer Nederland, de brancheorganisatie van de regionale en landelijke netbeheerders, met de Vereniging voor Aannemers in de Sloop begin maart een landelijk sloop- en afsluitprotocol opgesteld. Hiermee wordt afgesproken dat eerst de energievoorzieningen worden afgesloten, voordat sloopwerkzaamheden mogen starten. De uitvoering van dit protocol is van groot belang om te zorgen dat gebouwen veilig kunnen worden gesloopt. Productie groen gas van start Waterzuiveringsbedrijf Waternet in Mijdrecht heeft een installatie in gebruik genomen waarmee rioolslib kan worden opgewerkt tot groen gas. Stedin zorgt dat dit groene gas via Bio2Net op een veilige manier wordt ingevoed in het aardgasnet. Dit gas kan ook gebruikt worden als brandstof voor het wagen park van Waternet. De installatie kan jaarlijks m 3 groen gas produceren, genoeg voor 160 huishoudens. SP-Kamerlid Paul Jansen bezocht de biogasinstallatie op uitnodiging van Stedin. Hij liet zich voorlichten over de noodzakelijke aanpassingen aan het net om dit type duurzame energie voorziening mogelijk te maken. Juli Werken volgens VIAG Sinds 1 juli 2009 werkt Stedin volgens de Veiligheids instructie Aardgas 2006 (VIAG). Dit zijn veiligheidsprocedures voor het veilig werken aan en in de nabijheid van hoge- en lagedruk aardgasnetten en -installaties. Ook onze aannemers werken volgens deze richtlijnen. Stroomstoring Den Haag In juli vielen in Den Haag 517 middenspanningsstations uit tijdens onderhoudswerkzaamheden. Grote delen van de stad en de naburige gemeenten Voorburg-Leidschendam en Rijswijk zaten zonder stroom. September Groot inkoopcontract kabels Stedin sluit een driejarige leveringsovereenkomst met Twentsche Kabelfabriek in Haaksbergen en Prysmian in Delft, die samen jaarlijks zo n kilometer kabel gaan leveren. 27

30 wat bracht 2009? Open dag transformatorstation Tinte Op 10 september 2009 heeft Stedin het transformator station Tinte opengesteld voor belangstellenden uit de regio. Tuinders, omwonenden en gemeentevertegenwoordigers kwamen een kijkje in de keuken nemen. Eind 2008 zijn 51 tuinders op dit nieuwe transformatorstation aan gesloten, waardoor zij elektriciteit uit hun warmte krachtcentrales kunnen terugleveren aan het energie net van Stedin. Oktober Eigen kledinglijn Stedin introduceerde haar eigen kledinglijn voor medewerkers. Het gaat om een serie veiligheidskledingstukken die voldoet aan de gestelde NEN-normen voor onder meer brandvertraging en zichtbaarheid. De herkenbaarheid van medewerkers van Stedin wordt hierdoor verbeterd. Uitbreiding schakelstation Nieuwegein Het schakelstation op het industrie ter rein de Laagraven in Nieuwegein is in september uitgebreid met een extra 150/50/10 kv transformator. Dit station regelt de elektriciteits toe voer naar Houten, Nieuwegein en het oostelijke deel van de gemeente Utrecht. Vanwege de toe genomen vraag naar elektriciteit in dit gebied is het schakelstation uitgebreid met een derde transformator. November Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam en Stedin hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend betreffende de ontwikkeling van pijpleiding infrastructuren voor industriële gassen en vloeistoffen. 10 juli. Op het kruispunt van de Mauritskade en de Parkstraat in het centrum van Den Haag wordt een stilgevallen tram weggesleept. 28

31 wat bracht 2009? December Datakwaliteit verbeteren De Energiekamer heeft Stedin begin december een bindende aanwijzing opgelegd. Volgens de Energiekamer hebben wij de datakwaliteit in onze bedrijfsmiddelenregisters onvoldoende op orde. Stedin heeft opdracht gekregen om binnen anderhalf jaar daarin verbetering aan te brengen. Stedin had hiervoor al een programma in het leven geroepen en zet dat nog meer kracht bij. capaciteits- en investeringsplannen voor de middellange en lange termijn. Stedin en Joulz sluiten raamovereenkomst Op 10 december ondertekenden Stedin en Joulz een raamovereenkomst, waarin beide partijen hun afspraken voor de komende jaren hebben vast gelegd, onder meer over de kwaliteit van de dienstverlening. De overeenkomst biedt duidelijkheid en zekerheid over het werkpakket dat Stedin bij Joulz neerlegt de komende jaren. Leegstand aanpakken in Rotterdam Stedin gaat in een proef samen met de gemeente Rotterdam energiefraude in de stad aanpakken om onveilige situaties te voorkomen. De gemeente pakt leegstand en woonfraude in de stad aan. Op donderdag 10 december tekenden beide partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Over en weer zullen van panden die officieel als niet bewoond bekend staan geanonimiseerde gegevens worden uitgewisseld over energielevering en bewoning. Uitbreiding nieuwbouw station Maasvlakte Een delegatie van industriële klanten uit het Rotterdamse industriegebied bezocht 23 december het 150 kv station op de Maasvlakte in Rotterdam. Hier is één van de gebouwen uitgebreid om ruimte te bieden aan een nieuwe 150kV- schakelinstallatie die in september 2010 volledig in bedrijf wordt genomen. Met de uitbreiding heeft het station voldoende vermogen om nieuwe klanten aan te sluiten. In 2011 zal het station gereed zijn om de verbindingen richting Maasvlakte 2 te voeden. Uitbreiding organisatie Eind 2009 is de voorbereiding op de overkomst van circa 350 medewerkers van Eneco Services naar Stedin succesvol afgerond. In januari 2009 kwamen als eerste de medewerkers van de Centrale Storings receptie naar Stedin. In december zijn de medewerkers die bij Eneco de klantprocessen voor Stedin uitvoerden overgekomen, evenals de fraudeen incassoteams. PAS 55-certificering Stedin heeft zich in 2009 voorbereid op het verwerven van PAS 55-certificering. Stedin geeft hiermee aan te werken volgens de internationale normen voor netbeheer. Het certificaat is begin 2010 uitgereikt. Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten naar Energiekamer Begin december heeft Stedin de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD) Gas en Elektriciteit voor de periode 2010 tot en met 2016 aangeboden aan de Energiekamer. Ze geven inzicht in de 29

32 Verslag Ondernemingsraad Het jaar 2009 stond in het teken van het verder professionaliseren van de relatie tussen de bestuurder en de OR Stedin Beheer (hierna: OR). Het beleid van de OR is erop gericht om actief te participeren in organisatiewijzigingen. Dit heeft als groot voordeel dat de instemmings- en adviesaanvragen sneller en beter kunnen worden beantwoord. Deze werkmethodiek vereist een goede samenwerking tussen de bestuurder en de OR. De OR heeft een aantal commissies ingesteld die regelmatig rapporten aan het dagelijks bestuur van de OR en die de aanvragen voorbereiden. Per 1 januari 2009 heeft de OR ook secretariële ondersteuning. open en constructieve samenwerking tussen de OR en de bestuurder. Met Joulz en Eneco is periodiek overleg opgestart om de ontwikkelingen over de splitsing van het Eneco-concern te kunnen blijven volgen. Onze omgeving is zeer dynamisch en de organisatie gaat door een sterke groeifase. Dit houdt ook voor 2010 nog de nodige uitdagingen in voor de bestuurder en de OR. In 2009 heeft de OR een aantal belangrijke uitbreidingen en veranderingen in de organisatie behandeld, die allemaal adviesplichtig waren. De meest in het oog springende was de overgang van medewerkers van Eneco Services naar Stedin. De OR heeft alle adviezen, in goede en constructieve dialoog met de bestuurder, positief beoordeeld. We hebben in 2009 een tweetal workshops gevolgd. In één daarvan hebben wij het functioneren als OR geëvalueerd. In de andere hebben wij de nieuwe collega s van Eneco Services en het meetbedrijf MDDS begroet en werkafspraken gemaakt. Met de collega s van MDDS hebben we een convenant opgesteld om de samenwerking tot de verkiezingen goed vorm te geven. In november 2009 heeft de OR aan de directie Stedin haar visie gepresenteerd over een topstructuur van Stedin. Met de bestuurder hebben we ook afspraken gemaakt om periodiek met elkaar vrijblijvend van gedachten te wisselen. Dit met de benen op tafel -overleg is bedoeld om elkaar te informeren over ontwikkelingen die momenteel in de sector spelen. Deze communicatie bevordert de 30

33 31

34 In 2009 zijn de voorbereidingen voor de aanleg van het elektriciteitsnet op Maasvlakte 2 goed op gang gekomen. Stedin heeft het station van waaruit de voeding naar het nieuwe havengebied plaatsvindt aangepast. De werkzaamheden liggen op schema. Alles is erop gericht de eerste twee klanten in september 2010 aan te sluiten. 32

35 33

36 34

37 verslag van de directie 35

38 Ontwikkelingen in onze omgeving Economische recessie en onze klanten De economische recessie heeft haar sporen getrokken in het Nederlandse bedrijfsleven en treft vooral onze klanten in de bouw- en tuinbouwsector. Het leidde tot faillissementen, afslanking van bedrijven in de tuinbouw en tot vertraging van nieuw bouwprojecten. Wij zien deze effecten echter nog niet terug in onze omzet. Zowel het aantal aansluitingen als het volume getransporteerde energie vertoonde in 2009 nog een lichte stijging. Bouwprojecten die in aanbouw waren, zijn of worden weliswaar afgebouwd, maar het aantal nieuwe bouwprojecten neemt duidelijk af. We verwachten dan ook dat deze situatie in 2010 anders zal zijn. De effecten van de economische recessie zijn beter zichtbaar in de vraag naar uitbreiding of aanpassing van ons net. De tuinbouwsector investeert momenteel aanzienlijk minder in warmte krachtcentrales. Dat heeft gevolgen voor onze uitbreidingsplannen om teruglevering van elektriciteit te faciliteren. Wij blijven uiteraard zorgen voor de benodigde capaciteit om tuinders aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De vraag van klanten naar meer capaciteit is echter sterk teruggelopen en het is onzeker of die vraag op korte termijn zal aantrekken. Daarom zijn wij terughoudend en realiseren alleen uitbreidingen die noodzakelijk zijn. Transitie naar duurzame energievoorziening Wij verwachten dat het aantal kleinschalige duur zame energie-installaties de komende jaren zal toenemen. Voorbeelden hiervan zijn warmtekrachtcentrales, HRe-ketels, windmolens, warmtepompen en biogas uit vergistinginstallaties. Wij bereiden ons goed voor op deze verandering. Onze opdracht is om deze nieuwe toepassingen goed aan te sluiten op onze netten. Daarvoor moeten wij onze netten aanpassen of uitbreiden. Om gericht te kunnen investeren in verduurzaming van de energie voorziening is het belangrijk dat wij een goede inschatting kunnen maken van de verwachte omvang van het decentraal opgesteld vermogen. Toekomstgerichte regulering Wij zijn blij met het advies van de Energieraad aan de minister van Economische Zaken om het reguleringskader af te stemmen op toekomstige investeringen in plaats van op gerealiseerde kosten. Uit onderzoek blijkt dat netbeheerders de afgelopen jaren alle noodzakelijke investeringen naar behoren hebben gedaan. Samen met de druk van de efficiencyregulering is dit een extra uitdaging geweest, die de netbeheerders adequaat zijn aangegaan, stelt de Energieraad. De raad stelt voor om een reguleringsmodel te kiezen dat verduurzaming van de energievoorziening stimuleert en faciliteert. Een model waarmee netbeheerders tijdig meer zekerheid krijgen over de dekking van de investeringen. Indien de minister dit advies overneemt, geeft dit ons de ruimte om de transitie naar een duurzame energievoorziening op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier te onder steunen. Afsplitsing netwerkgroep definitief De Wet Onafhankelijk Netbeheer schrijft voor dat per 1 januari 2011 de netbeheerder niet langer onderdeel mag zijn van een vennootschap waar ook productie, handel of levering van elektriciteit of gas is ondergebracht. De eigendom van netwerken wordt als strategisch beschouwd en moet in handen van de overheid blijven. Het Eneco-concern heeft als laatste grote energieonderneming de 36

39 splitsing in gang gezet. Dit leidt tot de volledige ontvlechting van de activiteiten van Stedin en het commerciële deel van het Eneco-concern. Uiterlijk per 1 januari 2011 ontstaat een netwerkgroep met een eigen holding. Daarin zijn alle netbeheer- en infra structuuractiviteiten ondergebracht. Stedin ontwikkelt zich tot een zelfstandige netbeheerder met strategische taken. Infrabedrijf Joulz, dat werk zaamheden aan de netten uitvoert, ontwikkelt zich op afstand van Stedin tot een zelfstandige onderneming. Stedin heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het splitsingsplan dat door Eneco Holding N.V. is overlegd aan de minister van Economische Zaken. Het plan heeft geresulteerd in een aanwijzing aan Eneco Holding. invoering van het verplichte leveranciersmodel, waar bij energieleveranciers factureren voor de netbeheerder, loopt daardoor vertraging op. Ook het Centraal Aansluitingenregister wacht op verdere invoering. In 2009 is wel het capaciteitstarief ingevoerd, waardoor de verrekening van transport van energie aan kleinverbruikklanten al is vereenvoudigd. Nieuwe dynamiek in netbeheersector Zodra de Wet Onafhankelijk Netbeheer is uitgevoerd door alle energiebedrijven, ontstaat een andere dynamiek in onze sector. Alle netbeheerders zullen op afstand van de productie/leveringsbedrijven gaan opereren. Om tot meer efficiëntie in de sector te komen is verdere consolidatie van het aantal net beheerders gewenst. Stedin is voor een indeling langs provinciegrenzen met 3 tot 5 netbeheerders. Het overleg met bestaande bestuurslagen en met veiligheidsregio s over rampenplannen wordt er eenduidiger en eenvoudiger door. Daarnaast leidt het tot meer gemak en duidelijkheid voor de klant. Marktmodel Energie: stand van zaken Om de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland efficiënter te maken, heeft de branche in overleg met de overheid een nieuw model ontwikkeld om basisprocessen af te handelen. In afwachting van de wetswijziging die samenhangt met de invoering van slimme meters, is de implementatie van dit nieuwe marktmodel tijdelijk stilgelegd. De 37

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie