JAARVERSLAG De interne organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. De interne organisatie"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Ledendag Krachtens artikel 13 lid 3 van de verenigingsstatuten dient jaarlijks een algemene ledenvergadering te worden gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. Reeds in 1990 is besloten de jaarlijkse ledenvergadering steeds op een andere locatie in het land te houden. Achtereenvolgens werd vergaderd in Zwolle (1990), Helmond (1991), Delft (1992), Rijssen (1993), Schoonhoven (1994), Sneek (1995), Echteld (1996), Haarlem (1997), Ewijk (1998), Haarzuilens (1999), Beckum (2000), Lelystad (2001), Blokker (2002), Vlaardingen (2003), Asperen (2004), Beetsterzwaag (2005), Baarn (2006), Zoetermeer (2007), Eemnes (2008), Baarn (2009), Ewijk (2010, 25-jarig jubileum), Utrecht (2011) en Vianen (2012). De Gebra Ledendag werd zoals gebruikelijk gehouden op de maandag na Moederdag, dus op 14 mei Deze keer waren we te gast in het Miele Inspirience Centre te Vianen. Na de huishoudelijke vergadering konden de leden een keuze maken uit een viertal workshops. Daarna was er een seminar van Paulus Veltman, specialist op het gebied van social media. Na afloop van dit seminar was er een bijzonder woord van welkom voor drs. Maxime Verhagen, minister van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) en Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. Ook de leden waren in de gelegenheid vragen te stellen aan de minister. Hierna werd afscheid genomen van Bert Oegema, die gedurende 14 jaar voorzitter is geweest van Gebra. Bert ontving als dank een reischeque en werd tevens benoemd tot erelid van de vereniging. De dag werd afgesloten met een walking dinner. Een zeer geslaagde ledendag in een unieke ambiance. De interne organisatie Bestuur van Vereniging Gebra Het bestuur wordt gekozen door de leden. Vervolgens kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Na afloop van die periode zijn zij herbenoembaar voor een volgende periode van 3 jaar. In 2012 werd het bestuur van Vereniging Gebra gevormd door de hieronder vermelde personen. Achter de naam van ieder bestuurslid staat tussen haakjes het jaar waarin de zittingstermijn van 3 jaar verstrijkt. Voorzitter De heer A. (Bert) Oegema, Zwartsluis (2012) tot 14 mei 2012 De heer H.M. (Maarten) Mulder, Nijmegen (2014) vanaf 14 mei 2012 Secretaris/penningmeester De heer J. (Johannes) Vasse (2014) Overige bestuursleden Mevrouw M.A.J. (Irma) van Diepen, Eersel (2013) De heer T.G. (Thom) van der Panne, Alphen aan den Rijn (2015) Bestuursvergaderingen Het algemeen bestuur is in totaal drie keer bijeengekomen. In de vergaderingen is onder andere aan de orde gekomen: - CAO - Nieuwe kortingsregelingen - Ledenvergadering Ledenwerving - Personeelszaken secretariaat - Fusietraject Stiva en Detas - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - Automatisering secretariaat: volledige overstap naar cloud computing - Update CRM-systeem - Interne verbouwing Gebra-kantoor

2 - Biedingenprocedure verkoop domeinnaam speelgoed.nl - Cursusaanbod Gebra in samenwerking met MKB C&T Secretariaat Het uitvoerend orgaan van Vereniging Gebra is het secretariaat te Zoetermeer. Het secretariaat is vanaf 12 juni 2012 gevestigd aan de Ierlandlaan 10 te Zoetermeer, tezamen met de Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD) tevens uitgever van de vakbladen Gemengde Branche, Speelgoed en Hobby, en Onze Ondernemers. Directeur van het secretariaat is sinds 1 mei 1988 de heer mr. Henk van Dorst MDR op parttime basis, vanaf 1 juni 1992 op fulltime basis. Hij is belast met de uitvoering van het bestuursbeleid in de meest brede zin, evenals het personeelsbeleid en financieel beleid van het secretariaat, en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Op 17 juni 2002 trad mevrouw Fleur de Best in dienst. Zij fungeert vanaf 1 januari 2007 als adjunctdirecteur. Haar takenpakket heeft een sterk accent op alle activiteiten die betrekking hebben op externe communicatie, waaronder internet. Zij is in belangrijke mate verantwoordelijk voor (het onderhoud van) de mantelovereenkomsten/kortingsregelingen die Gebra kent, evenals de interne automatisering van het secretariaat. Ook een deel van het personeelsbeleid is aan haar gedelegeerd. Ten behoeve van secretariële ondersteuning is vanaf 28 oktober 1997 werkzaam mevrouw Greet Vermeulen, vanaf 8 november 2004 samen met mevrouw Anita Wessels. Hun werkzaamheden betreffen vooral secretariële ondersteuning, financiële, leden- en contributieadministratie. Op 6 augustus 2007 is in dienst getreden de heer Nick Reyes in de functie van internetmanager. Hij is verantwoordelijk voor onderhoud en ontwikkeling van websites, en assisteert de directie bij integratie met interne relatiesoftware. Voorts is het de bedoeling de digitale dienstverlening aan leden nog meer te intensiveren en te verbeteren. Met ingang van 1 september 2008 fungeert de heer Marcel Groot als accountmanager. Hij is belast met werving van nieuwe leden en advisering van leden met betrekking tot mogelijkheden van dienstverlening door Gebra. Vanaf 1 januari 2012 wordt de juridische adviesdienst verzorgd door mevrouw mr. Marloes Stapel. Behalve telefonische advisering begeleidt zij ook leden in juridische procedures. Voorts is zij secretaris van de cao-commissie. Aantal leden Op 31 december 2011 waren er 784 leden ingeschreven. In 2012 hebben 74 nieuwe leden zich aangemeld, maar 93 leden hebben het lidmaatschap beëindigd, zodat er op 31 december leden waren ingeschreven. Reden van opzegging was in nagenoeg alle gevallen bedrijfsbeëindiging, overdracht van de winkel aan de franchisegever, of faillissement. Twee leden hebben - ondanks herhaalde aanmaning en het aanbod van een betalingsregeling - de lidmaatschapsbijdrage niet voldaan. Hiervoor wordt een gerechtelijk incassotraject gestart. Met één lid is een betalingsafspraak gemaakt onder voorwaarde dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Het ging hier om een notoire wanbetaler. De afspraak is nagekomen. Lidmaatschappen Koepel Gebra is vanaf de oprichting lid geweest van KNOV en NCOV. In 1994 zijn deze organisaties gefuseerd tot één organisatie onder de naam MKB-Nederland. Sinds 2008 werkt MKB-Nederland nauw samen met VNO/NCW. In 2009 heeft MKB-Nederland haar eigen kantoor in Delft verlaten en is ingetrokken in de Malietoren te Den Haag, de thuisbasis van VNO/NCW. 2

3 Hoofdbeleidscommissies (hbc) Gebra heeft zitting in diverse hoofdbeleidscommissies (economische en fiscale zaken, omgevingsvraagstukken, onderwijs, sociale zaken, technologie, Europese zaken). Nationale Winkelraad (NWR) Gebra is binnen MKB-Nederland aangesloten bij de Nationale Winkelraad (NWR). Sinds een aantal jaren werkt de NWR samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND, koepel voor grootwinkelbedrijven) op de terreinen criminaliteit, betalingsverkeer, Europa en bereikbaarheid. De samenwerking is steeds intensiever geworden en inmiddels is besloten dat NWR en RND samengaan in Detailhandel Nederland. Geassocieerde organisaties Stichting Vakbladen (Stiva) / Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD) Met ingang van 1 februari 2012 is door middel van een juridische fusie de Stichting Vakbladen gefuseerd met de Stichting Detas. Deze stichting was eigenaar van het appartementsrecht van de bovenste verdieping van het kantoorgebouw in Zoetermeer, waar voorheen het brancheopleidingsinstituut Stivo was gevestigd. Door de juridische fusie is de Stichting Detas opgehouden te bestaan. Een en ander is geschied bij notariële akte en na goedkeuring van de Rechtbank Den Haag. Tegelijk met de fusie is de naam van Stichting Vakbladen gewijzigd in Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD). SOVD is uitgever van de vakbladen Gemengde Branche en Speelgoed en Hobby. Beide bladen zijn het officiële orgaan van Vereniging Gebra. Het bestuur van SOVD wordt dan ook benoemd door het bestuur van Gebra. Leden van Gebra ontvangen naar keuze een van deze vakbladen gratis. Behalve de bovengenoemde uitgaven wordt door SOVD eenmaal per jaar het vakblad Regards uitgegeven, in opdracht van de Vereniging van Souvenirfabrikanten (VSF). Met ingang van 2012 is de samenwerking met VSF beëindigd aangezien men geen blad meer wilde uitgeven. SOVD geeft nu in januari in eigen beheer de titel Onze Ondernemers uit. Het bestuur van SOVD bestond in 2012 uit de volgende personen: De heer A. (Bert) Oegema, Zwartsluis (voorzitter) De heer J. (Johannes) Vasse, Hardenberg (penningmeester) De heer C. (Chris) van der Panne, Alphen aan den Rijn Mevrouw M.A.J. (Irma) van Diepen, Eersel (vanaf 14 mei 2012) De heer drs. J.H.F. (Han) Pasch, Venlo (vanaf 1 februari 2012) Directeur van SOVD is sinds 1 januari 1994 de heer mr. Henk van Dorst MDR. De heer Van Dorst wordt door Vereniging Gebra op basis van een uurvergoeding uitgeleend aan SOVD, voor twintig uur per week. Fleur de Best fungeert eveneens op basis van een uurvergoeding als adjunct-directeur. Bij SOVD werken twee redacteuren, een medewerker bureauredactie en bladmanagement, en twee administratief medewerksters. De advertentieacquisitie is sinds 1 april 2003 uitbesteed aan JN Mediasales te Deventer. SOVD is aangesloten bij het Nederlands UitgeversVerbond (NUV). Stichting Detas Deze stichting is appartementseigenaar van de bovenste verdieping van het kantoorpand aan de Ierlandlaan Zoals hierboven beschreven onder Stiva/SOVD is Stichting Detas door een juridische fusie per 1 februari 2012 opgehouden te bestaan. Het bestuur bestaat in 2012 tot 1 februari 2012 uit de volgende personen: De heer drs. J.H.F. (Han) Pasch De heer A. (Bert) Oegema 3

4 A. Arbeidsvoorwaarden en arbo Stichting Arbozorg Gebra (STAG) In verband met de op- en inrichting van een loket sociale zekerheid, gecombineerd met een arbopakket, is opgericht de Stichting Arbozorg Gebra (Stag). Omdat de stichting bij de deelnemende leden geld incasseert ten behoeve van het Gebra Arbopakket, is vanwege risicospreiding voor een stichting gekozen. De stichting heeft een overeenkomst gesloten met ADD Arbo te Zwijndrecht om de arbodienstverlening te verzorgen, terwijl door Optimaal BV te Woerden het SVServicecenter Gebra vormgegeven wordt. Directeur van de stichting is volgens de statuten de directeur van de brancheorganisatie. Voorts bepalen de statuten dat bestuursleden benoemd worden door het bestuur van Vereniging Gebra en dat statutenwijziging altijd door het bestuur van Gebra goedgekeurd moet worden. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: De heer A. (Bert) Oegema De heer T.G. (Thom) van der Panne De heer mr. H.B.M. (Henk) van Dorst MDR Met ingang van 1 januari 2012 fungeert STAG niet langer als tussenpersoon tussen Gebra-leden en het SVServicecenter. De gekozen constructie bleek namelijk te weinig toegevoegde waarde te hebben. Voorts bleek met name het administratieve traject soms onduidelijk en inefficiënt. Nu heeft Gebra een mantelovereenkomst gesloten met SVS. Gebra blijft het belangrijk vinden dat verzuimbegeleiding is losgekoppeld van de verzekeraar. Daarom is ook uitdrukkelijk afgesproken dat alle gegevens die bij SVS door leden worden aangeleverd eigendom zijn van Gebra. Hierdoor wordt voorkomen dat SVS haar Gebra-klantenbestand aan een willekeurige derde kan verkopen. CAO De cao is met ingang van 1 april 2012 afgelopen. Er is diverse malen overleg geweest met de bonden, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. De detailhandel wordt immers zwaar getroffen door de crisis en bovendien zijn er ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen aangekondigd die voor de detailhandel nog een flink schepje bovenop de gevolgen van de crisis doen. Vooralsnog is niet duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden een cao wordt afgesloten. De cao wordt afgesloten tussen Gebra enerzijds en FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV anderzijds, en door het Ministerie van SoZaWe algemeen verbindend verklaard. Hierdoor zijn alle bedrijven in de branche - dus ook bedrijven die geen lid zijn van Gebra - aan de cao gebonden. Namens Gebra worden de onderhandelingen gevoerd door de CAO-commissie Gebra. De cao-commissie bestond in 2012 uit de volgende personen: De heer W.M.F.J. (Walter) Rietvelt (voorzitter, ondernemer te Nijmegen, segment GPA) De heer mr. H.B.M. (Henk) van Dorst MDR (woordvoerder, directeur Gebra) Mevrouw mr. M. (Marloes) Stapel (secretaris, juridisch medewerker Gebra) De heer H.W. (Henk) Kits (lid, directeur Personeelszaken Blokker, segment Huishoud) De heer H.J.T. (Henk) Kiers (lid, ondernemer te Leusden, segment Speelgoed) De heer drs. J.H.F. (Han) Pasch (lid, ondernemer te Venlo, segment GPA) Met ingang van 1 maart 2012 is afscheid genomen van de heer W.M.F.J. Rietvelt, die gedurende meer dan 30 jaar voorzitter is geweest van de cao-commissie. De heer en mevrouw Rietvelt hebben inmiddels hun bedrijf beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer drs. Han Pasch is vanaf 1 maart 2012 voorzitter van de cao-commissie. Door de vacature wegens het afscheid van de heer Rietvelt is toegetreden mevrouw A. (Anke) Preusterink MSc. Samen met haar partner en schoonouders exploiteert zij een luxe GPA-zaak (Wim Pollmann BV) in het centrum van Arnhem. Met ingang van 1 mei 2012 is tevens afscheid genomen van Henk Kits. Henk bereikte de 4

5 pensioengerechtigde leeftijd op 1 februari 2012 en derhalve is zijn dienstverband als directeur personeelszaken bij Blokker beëindigd. Henk is met ingang van diezelfde datum opgevolgd door mevrouw mr. A. (Agnes) Schrijver. Zij heeft daarmee de positie van Henk Kits in de cao-commissie overgenomen. CAO-app Als eerste brancheorganisatie in Nederland kan iedereen vanaf begin 2012 via het Apple- of Androidplatform de cao als app gratis downloaden. De app bevat naast de cao-teksten een rekentool om vakantiedagen uit te drukken in uren. Je vult het aantal uren dat een medewerker per week werkt in, en de tool rekent het aantal uren vakantie op jaarbasis uit. Er is ook een module opgenomen met veelgestelde vragen. Handig voor werkgevers en werknemers, en het scheelt Gebra heel veel (telefonische) vragen op dit punt. De cao-app is inmiddels 170 keer gedownload via het IOS-platform van Apple en 77 keer via het Android-platform van Google. Gebra Digitaal Lidmaatschap O3D Gebra is lid van Vereniging O3D. Leden van deze vereniging zijn brancheorganisaties in de detailhandel met een of meerdere websites. Doel van de vereniging is om kostenvoordelen te behalen door middel van samenwerking. Het secretariaat van de vereniging berust bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), dat daarvoor een deskundige op ICT-gebied ter beschikking stelt. Mede vanwege het feit dat het HBD per 1 januari 2014 ophoudt te bestaan, is het de vraag of voortbestaan van de vereniging wenselijk is. Internet is inmiddels zeer belangrijk geworden voor Gebra. Het stelt ons in staat op sommige punten de leden 24 uur per dag van dienst te zijn. Bovendien krijgen we via de website veel aanvragen voor informatie over de vereniging, waaruit vaak een lidmaatschap voortvloeit. jaar aantal bezoeken aantal log-ins bezoektijd in minuten leden niet-leden ,34 1, ,47 2, ,12 Van alle bezoekers leden en niet-leden is de meest geraadpleegde module de winkelzoeker, gevolgd door de loonberekeningsmodule, de arbeidscontractselector, de digitale RI&E en SVS-online. Bovengenoemde statistieken zijn exclusief de bezoeken van medewerkers en bestuursleden van Gebra en SOVD. Van het totaal aantal bezoekers gebruikten bezoekers een mobiel apparaat: ipad Android 811 iphone 689 Overig 167 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op Google Analytics. Webwinkel Inmiddels is aan de website een webwinkel toegevoegd, waar diverse brochures worden besteld, en betaald door middel van ideal. De webwinkel verstuurt automatisch een gespecificeerde nota naar het adres van de besteller. In 2012 werden 192 producten besteld via de webwinkel (2011: 220) 5

6 Crimi-alert Gebra-leden konden zich gratis abonneren op de crimi-alert, die waarschuwt voor criminele activiteiten van malafide acquisitiebureaus of andere criminele activiteiten, zoals vals geld of winkeldiefstal-trucs. We zijn hierbij in hoge mate afhankelijk van de medewerking van leden. Zij kunnen ons attenderen op de misleidende brieven van internettelefoongidsen en spookfacturen. In 2012 was er een explosieve toename van spookfacturen. Hierdoor zouden we steeds crimi-alerts moeten verzenden die inhoudelijk vaak hetzelfde bevatten. Daarom is ervoor gekozen de crimi-alerts voortaan via onze socialmediakanalen aan de leden kenbaar te maken. Nog altijd ondervinden ondernemers erg veel last van allerlei nepfacturen, en in toenemende mate van fraude via internet. Gebra heeft strafbaarstelling hiervan bepleit bij politieke partijen. We hebben daarbij gehoor gevonden bij - nota bene - de SP. Zij hebben hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Digitale nieuwsbrief Vanaf 2008 worden nieuwsbrieven digitaal verzonden. Leden hebben kunnen waarnemen dat de nieuwsbrieven steeds professioneler zijn geworden qua uitvoering en gebruik. Belangrijk voordeel is natuurlijk de snelheid en de besparing in kosten van papier en porto, alsmede handling daarvan. Voor de leden is er bovendien een sterk toegenomen gebruiksgemak, omdat voor veel onderwerpen doorgelinkt kan worden naar aanvullende informatie. Ons serviceniveau is sterk toegenomen doordat we ons ledenbestand gekoppeld hebben aan de website. Hierdoor kunnen leden door middel van een digitaal, vooringevuld formulier zich eenvoudig aanmelden voor activiteiten en regelingen die Gebra aanbiedt. Er zijn ook nadelen: digitale nieuwsbrieven worden soms niet bezorgd. De belangrijkste redenen daarvan zijn dat de postbus van de ontvanger vol is, dat zijn adres is gewijzigd of dat zijn spamfilter de mail onderschept. Gebra beseft dat zij niet de enige organisatie is die nieuwsbrieven aan ondernemers verzendt. We proberen dan ook de informatie zoveel mogelijk te comprimeren en niet voor ieder wissewasje een nieuwsbrief te sturen. We streven ernaar de informatie zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en de onderwerpomschrijvingen nauwkeurig te kiezen. We benadrukken het belang voor leden om de nieuwsbrief te lezen. Het komt regelmatig voor dat leden erachter komen noodzakelijke informatie te hebben gemist. Zeker als het gaat om wetswijzigingen, cao-toepassingen of subsidieregelingen kan dat nadelig uitpakken. Dienstverlening Partners Een belangrijk deel van onze dienstverlening is gebaseerd op de samenwerking met diverse partners die specialist zijn in hun segment. Meestal sluiten we met deze partners een mantelovereenkomst. Gebraleden kunnen dan tegen aantrekkelijke tarieven van de diensten van onze partners gebruikmaken. Gebra had in 2012 met onderstaande partners een mantelovereenkomst: Zilveren Kruis Achmea (ziektewetplan en WGA-uitstap) ADD-Arbo (arbodienstverlening) MAIN Energie (elektriciteit en gas) PaySquare (creditcardprovisie) Easy Payment Services (creditcardprovisie) CBBS Salarisservice (salarisstroken, EDM, aangifte loonheffing) Gebra Verzekeringsdienst (verzekeringen) Optimaal (SVServicecenter) Sena (muziek in de winkel) Buma (muziek in de winkel) Galaxy (mobiele telefonie) Dinersclub (creditcardprovisie) Raatwerk BV (toetsing van de RI&E) MKB Cursus & Training 6

7 Esso, Texaco, Total, BP en Q8 (brandstofkorting) Lucky Light (verlichting) Maakum (website hostingpakketten) Ondernemersklankbord (advisering en coaching door oud-ondernemers) Tegoedbon Al vele jaren kunnen leden bij Gebra een tegoedbon bestellen. De bon is bedoeld voor klanten die iets willen ruilen, maar niet kunnen slagen. De tegoedbon is in een nieuw jasje gestoken en aantrekkelijker vormgegeven. De ondernemer kan nu gratis zijn bedrijfslogo op de bon laten printen. Inmiddels zijn er al honderden tegoedbonnen via de webwinkel verkocht. Medewerkersabonnement Sinds 2008 kunnen alle werkgevers in de detailhandel die een abonnement op het vakblad Gemengde Branche en/of Speelgoed en Hobby hebben, gratis een tweede exemplaar van hun blad aan één medewerker verstrekken. Hoewel steeds meer ondernemers van deze mogelijkheid gebruikmaken, blijkt ook dat ondernemers huiverig zijn hun medewerkers te informeren over wat er in de branche speelt. Een aantal grootwinkelbedrijven zorgt ervoor dat er elke maand Gemengde Branche of Speelgoed en Hobby in de filialen wordt bezorgd. MKB-bedrijven laten hier een kans liggen. Overige activiteiten Geschillencommissie In 2001 is besloten dat alle leden in het segment luxe GPA onder de werkingssfeer van de geschillencommissie vallen. Niet alle GPA-leden dragen hun aansluiting bij deze geschillencommissie actief uit, meestal omdat men niet met het begrip 'geschillen' geassocieerd wil worden. Dat is opmerkelijk, omdat consumenten juist behoefte hebben aan de zekerheid dat men bij geschillen een goede en onafhankelijke mogelijkheid heeft om die geschillen te beslechten. Niet voor niets maken ondernemers in andere branches juist reclame met het feit dat ze bij een geschillencommissie zijn aangesloten. Mede omdat de geschillencommissie een initiatief is van de Consumentenbond, biedt het de ondernemer de mogelijkheid zich hiermee in de markt te profileren ten opzichte van collega-ondernemers die niet over dit kwaliteitskeurmerk beschikken. In 2012 zijn er door de commissie geen geschillen in behandeling genomen en dus zijn er geen uitspraken gedaan. Namens Gebra is in de commissie benoemd de heer S.A. Muller uit Lelystad. Rechtenorganisaties (CBO S) De laatste jaren worden ondernemers overspoeld door allerlei organisaties die - al dan niet op basis van een wet - menen geld te mogen innen bij ondernemers. Zo kennen we Buma en Sena, maar ook de stichtingen Reprorecht, Videma en Beeldrecht. In 2008 heeft Gebra een zogenaamde 'lump sum'-afspraak gemaakt met Sena: Gebra betaalt een bedrag per onderneming, maar bepaalt zelf welk tarief bij de individuele leden geldt. Dit blijkt voor alle partijen een geschikte en administratief eenvoudig uitvoerbare regeling. Deze regeling is na onderhandeling in 2012 per 1 januari 2013 verlengd voor de periode van 3 jaar. In 2011 is in overleg tussen MKB-Nederland en de CBO s een regeling afgesproken waarbij een maximale korting kan worden verkregen van 19,5%. Deze regeling is iets nadeliger dan de kortingen die Gebra had gerealiseerd, maar tevoren stond vast dat bij een collectieve regeling sommigen er wat op achteruit zouden gaan en anderen er wat op vooruit. Het is van belang dat er enige rust komt aan dit front en vooral dat de CBO s partijen niet tegen elkaar uitspelen. De onderhandelingen met Sena hebben ertoe geleid dat we voor Gebra-leden nog altijd een zeer aantrekkelijke korting hebben kunnen realiseren. Leden die minder dan 5 fte s hebben, ontvangen een korting van 32% op het reguliere Sena-tarief. 7

8 Loonberekeningsmodule De website van Gebra heeft al vele jaren een loonberekeningsmodule. Leden kunnen hier eenvoudig een bruto-netto- of een netto-brutoberekening maken. Omdat bovendien de werkgeverslasten in beeld worden gebracht, is de module uitermate geschikt om uw personeelskosten te budgetteren. De module was eind 2011 dringend aan vernieuwing toe, temeer omdat de gebruikte software niet meer goed functioneerde op het gebruikte website-platform. Niettemin is besloten vernieuwing uit te stellen in verband met de komst van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Deze wet is in werking getreden per 1 januari 2013 en leidt tot een andere bruto-nettoberekeningsmethode. Als de module in 2012 zou worden aangepast, zou dat in 2013 opnieuw moeten gebeuren. De module was daardoor in de laatste maand van 2012 uit de lucht, maar inmiddels draait een nieuwe, snelle en overzichtelijke loonberekeningmodule. Verlofwijzer Op de website is voor leden een zogenaamde verlofwijzer in gebruik genomen. Leden kunnen hier eenvoudig opzoeken of - en zo ja onder welke voorwaarde - een bepaalde vorm van verlof moet worden gegeven. Zo n verlofwijzer is mede noodzakelijk geworden door de Wet arbeid en zorg, waarmee uiteenlopende nieuwe verlofvormen zijn geïntroduceerd. Winkelzoeker Via de winkelzoeker kan iedere bezoeker van de website nakijken of een winkel is aangesloten bij Gebra. Ondernemers gebruiken het om te kijken of een collega is aangesloten, maar ook consumenten raadplegen de winkelzoeker. Vaak is dat vanwege een klacht, waarbij Gebra dan een bemiddelende rol speelt en daarmee niet zelden succesvol is. Cursussen en trainingen In 2012 is een samenwerkingsverband gestart met MKB Cursus & Training. Doordat het Gebra-kantoor in juni 2012 is verhuisd naar een grotere ruimte, beschikken we nu over een opleidingslokaal. In het najaar zijn we gestart met het aanbieden van korte, praktische cursussen voor ondernemers, en ook enkele cursussen voor medewerkers. Dankzij een subsidie van het O&O-fonds Gebra konden deze cursussen worden aangeboden voor slechts 49,50 inclusief lunch. Het Nieuwe Winkelen Tijdens de ledendag is de aftrap gegeven voor een aantal workshops over Het Nieuwe Winkelen. In samenwerking met het HBD is een aantal workshops gegeven, maar gaandeweg liep de animo toch terug. Hoewel veel mensen de noodzaak van de workshop wel inzagen, speelden vooral de economische omstandigheden ons parten. Door minder personeel zijn veel ondernemers minder in staat om aan externe activiteiten deel te nemen. Hoewel we het dilemma begrijpen, geldt toch ook hier dat de kosten voor de baten uitgaan. Gebra automatisering Het kantoor van Gebra is in 2012 in digitale zin weer gegroeid. In november 2012 is de serverapparatuur uitgeschakeld en zijn alle werkplekken door middel van een snelle internetverbinding gekoppeld aan Microsoft 365. Dit is een zogenaamde cloudoplossing. Ons documentenbeheer en onze worden nu volledig extern gehost op een Microsoft-server ergens ter wereld. Voor het ledenbeheer wordt gewerkt met Microsoft CRM Dynamics. Dit pakket moest in 2012 worden geüpgraded. Plannen voor Loonberekeningsmodule op wordt grondig aangepast en vernieuwd. - Gebra.nl krijgt een facelift met meer gepersonaliseerde mogelijkheden op de site en een beter gebruik van social media zoals Twitter. - MVO onder de aandacht brengen van leden. Hiertoe wordt een MVO-businessplan opgesteld in samenwerking met MVO Nederland. 8

9 - CAO-app: indien er een nieuwe cao komt dan wordt de app geüpdatet. Toegevoegd gaat worden een overzicht van vakanties in Nederland. - E-learningmodule Verkopen in de praktijk. Deze wordt in 2013 gepubliceerd op de website. Vooral voor nieuwe medewerkers is het een goede introductie in het werken in de winkel. Onderwerpen als klantbenadering, klachtafhandeling, derving en veiligheid komen aan de orde. Na de module gevolgd te hebben kan de medewerker een certificaat downloaden. - Automatisering secretariaat: afronding van update CRM Ontwikkeling van een digitale toepassing waarmee ondernemers eenmalig bepaalde profielgegevens van het bedrijf opgeven en vervolgens aangeven aan welke locatiediensten/social media zij willen deelnemen. Bedoeling is extra gemak voor de ondernemer, maar vooral ook de vindbaarheid op zoekmachines te verbeteren. - Nieuwe samenwerkingen: in voorbereiding is een mantelovereenkomst met een bedrijf dat op no cure, no pay -basis onderhandelt met, of procedeert tegen een verhuurder, teneinde een lagere huurprijs te bewerkstelligen. Ook wordt overlegd met een bedrijf dat een zogenaamde internetkassa levert voor het afwikkelen van alle vormen van betaling in een webshop. - We willen proberen regionaal maximaal 5 à 6 ondernemers bij elkaar te brengen. In een viertal sessies, onder leiding van een deskundige gespreksleider, wisselen ondernemers kennis en ervaring uit om elkaar te helpen bij allerlei praktische vraagstukken: Hoe kan ik een webwinkel starten? Hoe kan ik samenwerken met ondernemers in andere branches? Hoe maak ik een werkrooster? Moet mijn winkel op zondag wel of niet open? 9

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

INKOOPVOORDELEN VOOR NUVO-LEDEN OVERZICHT VAN DE VOOR U GESELECTEERDE SAMENWERKINGSPARTNERS

INKOOPVOORDELEN VOOR NUVO-LEDEN OVERZICHT VAN DE VOOR U GESELECTEERDE SAMENWERKINGSPARTNERS INKOOPVOORDELEN VOOR NUVO-LEDEN OVERZICHT VAN DE VOOR U GESELECTEERDE SAMENWERKINGSPARTNERS 2011 Colofon 2011, Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), Woerden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie