JAARVERSLAG De interne organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. De interne organisatie"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Ledendag Krachtens artikel 13 lid 3 van de verenigingsstatuten dient jaarlijks een algemene ledenvergadering te worden gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. Reeds in 1990 is besloten de jaarlijkse ledenvergadering steeds op een andere locatie in het land te houden. Achtereenvolgens werd vergaderd in Zwolle (1990), Helmond (1991), Delft (1992), Rijssen (1993), Schoonhoven (1994), Sneek (1995), Echteld (1996), Haarlem (1997), Ewijk (1998), Haarzuilens (1999), Beckum (2000), Lelystad (2001), Blokker (2002), Vlaardingen (2003), Asperen (2004), Beetsterzwaag (2005), Baarn (2006), Zoetermeer (2007), Eemnes (2008), Baarn (2009), Ewijk (2010, 25-jarig jubileum), Utrecht (2011) en Vianen (2012). De Gebra Ledendag werd zoals gebruikelijk gehouden op de maandag na Moederdag, dus op 14 mei Deze keer waren we te gast in het Miele Inspirience Centre te Vianen. Na de huishoudelijke vergadering konden de leden een keuze maken uit een viertal workshops. Daarna was er een seminar van Paulus Veltman, specialist op het gebied van social media. Na afloop van dit seminar was er een bijzonder woord van welkom voor drs. Maxime Verhagen, minister van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) en Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. Ook de leden waren in de gelegenheid vragen te stellen aan de minister. Hierna werd afscheid genomen van Bert Oegema, die gedurende 14 jaar voorzitter is geweest van Gebra. Bert ontving als dank een reischeque en werd tevens benoemd tot erelid van de vereniging. De dag werd afgesloten met een walking dinner. Een zeer geslaagde ledendag in een unieke ambiance. De interne organisatie Bestuur van Vereniging Gebra Het bestuur wordt gekozen door de leden. Vervolgens kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Na afloop van die periode zijn zij herbenoembaar voor een volgende periode van 3 jaar. In 2012 werd het bestuur van Vereniging Gebra gevormd door de hieronder vermelde personen. Achter de naam van ieder bestuurslid staat tussen haakjes het jaar waarin de zittingstermijn van 3 jaar verstrijkt. Voorzitter De heer A. (Bert) Oegema, Zwartsluis (2012) tot 14 mei 2012 De heer H.M. (Maarten) Mulder, Nijmegen (2014) vanaf 14 mei 2012 Secretaris/penningmeester De heer J. (Johannes) Vasse (2014) Overige bestuursleden Mevrouw M.A.J. (Irma) van Diepen, Eersel (2013) De heer T.G. (Thom) van der Panne, Alphen aan den Rijn (2015) Bestuursvergaderingen Het algemeen bestuur is in totaal drie keer bijeengekomen. In de vergaderingen is onder andere aan de orde gekomen: - CAO - Nieuwe kortingsregelingen - Ledenvergadering Ledenwerving - Personeelszaken secretariaat - Fusietraject Stiva en Detas - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - Automatisering secretariaat: volledige overstap naar cloud computing - Update CRM-systeem - Interne verbouwing Gebra-kantoor

2 - Biedingenprocedure verkoop domeinnaam speelgoed.nl - Cursusaanbod Gebra in samenwerking met MKB C&T Secretariaat Het uitvoerend orgaan van Vereniging Gebra is het secretariaat te Zoetermeer. Het secretariaat is vanaf 12 juni 2012 gevestigd aan de Ierlandlaan 10 te Zoetermeer, tezamen met de Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD) tevens uitgever van de vakbladen Gemengde Branche, Speelgoed en Hobby, en Onze Ondernemers. Directeur van het secretariaat is sinds 1 mei 1988 de heer mr. Henk van Dorst MDR op parttime basis, vanaf 1 juni 1992 op fulltime basis. Hij is belast met de uitvoering van het bestuursbeleid in de meest brede zin, evenals het personeelsbeleid en financieel beleid van het secretariaat, en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Op 17 juni 2002 trad mevrouw Fleur de Best in dienst. Zij fungeert vanaf 1 januari 2007 als adjunctdirecteur. Haar takenpakket heeft een sterk accent op alle activiteiten die betrekking hebben op externe communicatie, waaronder internet. Zij is in belangrijke mate verantwoordelijk voor (het onderhoud van) de mantelovereenkomsten/kortingsregelingen die Gebra kent, evenals de interne automatisering van het secretariaat. Ook een deel van het personeelsbeleid is aan haar gedelegeerd. Ten behoeve van secretariële ondersteuning is vanaf 28 oktober 1997 werkzaam mevrouw Greet Vermeulen, vanaf 8 november 2004 samen met mevrouw Anita Wessels. Hun werkzaamheden betreffen vooral secretariële ondersteuning, financiële, leden- en contributieadministratie. Op 6 augustus 2007 is in dienst getreden de heer Nick Reyes in de functie van internetmanager. Hij is verantwoordelijk voor onderhoud en ontwikkeling van websites, en assisteert de directie bij integratie met interne relatiesoftware. Voorts is het de bedoeling de digitale dienstverlening aan leden nog meer te intensiveren en te verbeteren. Met ingang van 1 september 2008 fungeert de heer Marcel Groot als accountmanager. Hij is belast met werving van nieuwe leden en advisering van leden met betrekking tot mogelijkheden van dienstverlening door Gebra. Vanaf 1 januari 2012 wordt de juridische adviesdienst verzorgd door mevrouw mr. Marloes Stapel. Behalve telefonische advisering begeleidt zij ook leden in juridische procedures. Voorts is zij secretaris van de cao-commissie. Aantal leden Op 31 december 2011 waren er 784 leden ingeschreven. In 2012 hebben 74 nieuwe leden zich aangemeld, maar 93 leden hebben het lidmaatschap beëindigd, zodat er op 31 december leden waren ingeschreven. Reden van opzegging was in nagenoeg alle gevallen bedrijfsbeëindiging, overdracht van de winkel aan de franchisegever, of faillissement. Twee leden hebben - ondanks herhaalde aanmaning en het aanbod van een betalingsregeling - de lidmaatschapsbijdrage niet voldaan. Hiervoor wordt een gerechtelijk incassotraject gestart. Met één lid is een betalingsafspraak gemaakt onder voorwaarde dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Het ging hier om een notoire wanbetaler. De afspraak is nagekomen. Lidmaatschappen Koepel Gebra is vanaf de oprichting lid geweest van KNOV en NCOV. In 1994 zijn deze organisaties gefuseerd tot één organisatie onder de naam MKB-Nederland. Sinds 2008 werkt MKB-Nederland nauw samen met VNO/NCW. In 2009 heeft MKB-Nederland haar eigen kantoor in Delft verlaten en is ingetrokken in de Malietoren te Den Haag, de thuisbasis van VNO/NCW. 2

3 Hoofdbeleidscommissies (hbc) Gebra heeft zitting in diverse hoofdbeleidscommissies (economische en fiscale zaken, omgevingsvraagstukken, onderwijs, sociale zaken, technologie, Europese zaken). Nationale Winkelraad (NWR) Gebra is binnen MKB-Nederland aangesloten bij de Nationale Winkelraad (NWR). Sinds een aantal jaren werkt de NWR samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND, koepel voor grootwinkelbedrijven) op de terreinen criminaliteit, betalingsverkeer, Europa en bereikbaarheid. De samenwerking is steeds intensiever geworden en inmiddels is besloten dat NWR en RND samengaan in Detailhandel Nederland. Geassocieerde organisaties Stichting Vakbladen (Stiva) / Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD) Met ingang van 1 februari 2012 is door middel van een juridische fusie de Stichting Vakbladen gefuseerd met de Stichting Detas. Deze stichting was eigenaar van het appartementsrecht van de bovenste verdieping van het kantoorgebouw in Zoetermeer, waar voorheen het brancheopleidingsinstituut Stivo was gevestigd. Door de juridische fusie is de Stichting Detas opgehouden te bestaan. Een en ander is geschied bij notariële akte en na goedkeuring van de Rechtbank Den Haag. Tegelijk met de fusie is de naam van Stichting Vakbladen gewijzigd in Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD). SOVD is uitgever van de vakbladen Gemengde Branche en Speelgoed en Hobby. Beide bladen zijn het officiële orgaan van Vereniging Gebra. Het bestuur van SOVD wordt dan ook benoemd door het bestuur van Gebra. Leden van Gebra ontvangen naar keuze een van deze vakbladen gratis. Behalve de bovengenoemde uitgaven wordt door SOVD eenmaal per jaar het vakblad Regards uitgegeven, in opdracht van de Vereniging van Souvenirfabrikanten (VSF). Met ingang van 2012 is de samenwerking met VSF beëindigd aangezien men geen blad meer wilde uitgeven. SOVD geeft nu in januari in eigen beheer de titel Onze Ondernemers uit. Het bestuur van SOVD bestond in 2012 uit de volgende personen: De heer A. (Bert) Oegema, Zwartsluis (voorzitter) De heer J. (Johannes) Vasse, Hardenberg (penningmeester) De heer C. (Chris) van der Panne, Alphen aan den Rijn Mevrouw M.A.J. (Irma) van Diepen, Eersel (vanaf 14 mei 2012) De heer drs. J.H.F. (Han) Pasch, Venlo (vanaf 1 februari 2012) Directeur van SOVD is sinds 1 januari 1994 de heer mr. Henk van Dorst MDR. De heer Van Dorst wordt door Vereniging Gebra op basis van een uurvergoeding uitgeleend aan SOVD, voor twintig uur per week. Fleur de Best fungeert eveneens op basis van een uurvergoeding als adjunct-directeur. Bij SOVD werken twee redacteuren, een medewerker bureauredactie en bladmanagement, en twee administratief medewerksters. De advertentieacquisitie is sinds 1 april 2003 uitbesteed aan JN Mediasales te Deventer. SOVD is aangesloten bij het Nederlands UitgeversVerbond (NUV). Stichting Detas Deze stichting is appartementseigenaar van de bovenste verdieping van het kantoorpand aan de Ierlandlaan Zoals hierboven beschreven onder Stiva/SOVD is Stichting Detas door een juridische fusie per 1 februari 2012 opgehouden te bestaan. Het bestuur bestaat in 2012 tot 1 februari 2012 uit de volgende personen: De heer drs. J.H.F. (Han) Pasch De heer A. (Bert) Oegema 3

4 A. Arbeidsvoorwaarden en arbo Stichting Arbozorg Gebra (STAG) In verband met de op- en inrichting van een loket sociale zekerheid, gecombineerd met een arbopakket, is opgericht de Stichting Arbozorg Gebra (Stag). Omdat de stichting bij de deelnemende leden geld incasseert ten behoeve van het Gebra Arbopakket, is vanwege risicospreiding voor een stichting gekozen. De stichting heeft een overeenkomst gesloten met ADD Arbo te Zwijndrecht om de arbodienstverlening te verzorgen, terwijl door Optimaal BV te Woerden het SVServicecenter Gebra vormgegeven wordt. Directeur van de stichting is volgens de statuten de directeur van de brancheorganisatie. Voorts bepalen de statuten dat bestuursleden benoemd worden door het bestuur van Vereniging Gebra en dat statutenwijziging altijd door het bestuur van Gebra goedgekeurd moet worden. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: De heer A. (Bert) Oegema De heer T.G. (Thom) van der Panne De heer mr. H.B.M. (Henk) van Dorst MDR Met ingang van 1 januari 2012 fungeert STAG niet langer als tussenpersoon tussen Gebra-leden en het SVServicecenter. De gekozen constructie bleek namelijk te weinig toegevoegde waarde te hebben. Voorts bleek met name het administratieve traject soms onduidelijk en inefficiënt. Nu heeft Gebra een mantelovereenkomst gesloten met SVS. Gebra blijft het belangrijk vinden dat verzuimbegeleiding is losgekoppeld van de verzekeraar. Daarom is ook uitdrukkelijk afgesproken dat alle gegevens die bij SVS door leden worden aangeleverd eigendom zijn van Gebra. Hierdoor wordt voorkomen dat SVS haar Gebra-klantenbestand aan een willekeurige derde kan verkopen. CAO De cao is met ingang van 1 april 2012 afgelopen. Er is diverse malen overleg geweest met de bonden, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. De detailhandel wordt immers zwaar getroffen door de crisis en bovendien zijn er ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen aangekondigd die voor de detailhandel nog een flink schepje bovenop de gevolgen van de crisis doen. Vooralsnog is niet duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden een cao wordt afgesloten. De cao wordt afgesloten tussen Gebra enerzijds en FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV anderzijds, en door het Ministerie van SoZaWe algemeen verbindend verklaard. Hierdoor zijn alle bedrijven in de branche - dus ook bedrijven die geen lid zijn van Gebra - aan de cao gebonden. Namens Gebra worden de onderhandelingen gevoerd door de CAO-commissie Gebra. De cao-commissie bestond in 2012 uit de volgende personen: De heer W.M.F.J. (Walter) Rietvelt (voorzitter, ondernemer te Nijmegen, segment GPA) De heer mr. H.B.M. (Henk) van Dorst MDR (woordvoerder, directeur Gebra) Mevrouw mr. M. (Marloes) Stapel (secretaris, juridisch medewerker Gebra) De heer H.W. (Henk) Kits (lid, directeur Personeelszaken Blokker, segment Huishoud) De heer H.J.T. (Henk) Kiers (lid, ondernemer te Leusden, segment Speelgoed) De heer drs. J.H.F. (Han) Pasch (lid, ondernemer te Venlo, segment GPA) Met ingang van 1 maart 2012 is afscheid genomen van de heer W.M.F.J. Rietvelt, die gedurende meer dan 30 jaar voorzitter is geweest van de cao-commissie. De heer en mevrouw Rietvelt hebben inmiddels hun bedrijf beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer drs. Han Pasch is vanaf 1 maart 2012 voorzitter van de cao-commissie. Door de vacature wegens het afscheid van de heer Rietvelt is toegetreden mevrouw A. (Anke) Preusterink MSc. Samen met haar partner en schoonouders exploiteert zij een luxe GPA-zaak (Wim Pollmann BV) in het centrum van Arnhem. Met ingang van 1 mei 2012 is tevens afscheid genomen van Henk Kits. Henk bereikte de 4

5 pensioengerechtigde leeftijd op 1 februari 2012 en derhalve is zijn dienstverband als directeur personeelszaken bij Blokker beëindigd. Henk is met ingang van diezelfde datum opgevolgd door mevrouw mr. A. (Agnes) Schrijver. Zij heeft daarmee de positie van Henk Kits in de cao-commissie overgenomen. CAO-app Als eerste brancheorganisatie in Nederland kan iedereen vanaf begin 2012 via het Apple- of Androidplatform de cao als app gratis downloaden. De app bevat naast de cao-teksten een rekentool om vakantiedagen uit te drukken in uren. Je vult het aantal uren dat een medewerker per week werkt in, en de tool rekent het aantal uren vakantie op jaarbasis uit. Er is ook een module opgenomen met veelgestelde vragen. Handig voor werkgevers en werknemers, en het scheelt Gebra heel veel (telefonische) vragen op dit punt. De cao-app is inmiddels 170 keer gedownload via het IOS-platform van Apple en 77 keer via het Android-platform van Google. Gebra Digitaal Lidmaatschap O3D Gebra is lid van Vereniging O3D. Leden van deze vereniging zijn brancheorganisaties in de detailhandel met een of meerdere websites. Doel van de vereniging is om kostenvoordelen te behalen door middel van samenwerking. Het secretariaat van de vereniging berust bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), dat daarvoor een deskundige op ICT-gebied ter beschikking stelt. Mede vanwege het feit dat het HBD per 1 januari 2014 ophoudt te bestaan, is het de vraag of voortbestaan van de vereniging wenselijk is. Internet is inmiddels zeer belangrijk geworden voor Gebra. Het stelt ons in staat op sommige punten de leden 24 uur per dag van dienst te zijn. Bovendien krijgen we via de website veel aanvragen voor informatie over de vereniging, waaruit vaak een lidmaatschap voortvloeit. jaar aantal bezoeken aantal log-ins bezoektijd in minuten leden niet-leden ,34 1, ,47 2, ,12 Van alle bezoekers leden en niet-leden is de meest geraadpleegde module de winkelzoeker, gevolgd door de loonberekeningsmodule, de arbeidscontractselector, de digitale RI&E en SVS-online. Bovengenoemde statistieken zijn exclusief de bezoeken van medewerkers en bestuursleden van Gebra en SOVD. Van het totaal aantal bezoekers gebruikten bezoekers een mobiel apparaat: ipad Android 811 iphone 689 Overig 167 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op Google Analytics. Webwinkel Inmiddels is aan de website een webwinkel toegevoegd, waar diverse brochures worden besteld, en betaald door middel van ideal. De webwinkel verstuurt automatisch een gespecificeerde nota naar het adres van de besteller. In 2012 werden 192 producten besteld via de webwinkel (2011: 220) 5

6 Crimi-alert Gebra-leden konden zich gratis abonneren op de crimi-alert, die waarschuwt voor criminele activiteiten van malafide acquisitiebureaus of andere criminele activiteiten, zoals vals geld of winkeldiefstal-trucs. We zijn hierbij in hoge mate afhankelijk van de medewerking van leden. Zij kunnen ons attenderen op de misleidende brieven van internettelefoongidsen en spookfacturen. In 2012 was er een explosieve toename van spookfacturen. Hierdoor zouden we steeds crimi-alerts moeten verzenden die inhoudelijk vaak hetzelfde bevatten. Daarom is ervoor gekozen de crimi-alerts voortaan via onze socialmediakanalen aan de leden kenbaar te maken. Nog altijd ondervinden ondernemers erg veel last van allerlei nepfacturen, en in toenemende mate van fraude via internet. Gebra heeft strafbaarstelling hiervan bepleit bij politieke partijen. We hebben daarbij gehoor gevonden bij - nota bene - de SP. Zij hebben hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Digitale nieuwsbrief Vanaf 2008 worden nieuwsbrieven digitaal verzonden. Leden hebben kunnen waarnemen dat de nieuwsbrieven steeds professioneler zijn geworden qua uitvoering en gebruik. Belangrijk voordeel is natuurlijk de snelheid en de besparing in kosten van papier en porto, alsmede handling daarvan. Voor de leden is er bovendien een sterk toegenomen gebruiksgemak, omdat voor veel onderwerpen doorgelinkt kan worden naar aanvullende informatie. Ons serviceniveau is sterk toegenomen doordat we ons ledenbestand gekoppeld hebben aan de website. Hierdoor kunnen leden door middel van een digitaal, vooringevuld formulier zich eenvoudig aanmelden voor activiteiten en regelingen die Gebra aanbiedt. Er zijn ook nadelen: digitale nieuwsbrieven worden soms niet bezorgd. De belangrijkste redenen daarvan zijn dat de postbus van de ontvanger vol is, dat zijn adres is gewijzigd of dat zijn spamfilter de mail onderschept. Gebra beseft dat zij niet de enige organisatie is die nieuwsbrieven aan ondernemers verzendt. We proberen dan ook de informatie zoveel mogelijk te comprimeren en niet voor ieder wissewasje een nieuwsbrief te sturen. We streven ernaar de informatie zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en de onderwerpomschrijvingen nauwkeurig te kiezen. We benadrukken het belang voor leden om de nieuwsbrief te lezen. Het komt regelmatig voor dat leden erachter komen noodzakelijke informatie te hebben gemist. Zeker als het gaat om wetswijzigingen, cao-toepassingen of subsidieregelingen kan dat nadelig uitpakken. Dienstverlening Partners Een belangrijk deel van onze dienstverlening is gebaseerd op de samenwerking met diverse partners die specialist zijn in hun segment. Meestal sluiten we met deze partners een mantelovereenkomst. Gebraleden kunnen dan tegen aantrekkelijke tarieven van de diensten van onze partners gebruikmaken. Gebra had in 2012 met onderstaande partners een mantelovereenkomst: Zilveren Kruis Achmea (ziektewetplan en WGA-uitstap) ADD-Arbo (arbodienstverlening) MAIN Energie (elektriciteit en gas) PaySquare (creditcardprovisie) Easy Payment Services (creditcardprovisie) CBBS Salarisservice (salarisstroken, EDM, aangifte loonheffing) Gebra Verzekeringsdienst (verzekeringen) Optimaal (SVServicecenter) Sena (muziek in de winkel) Buma (muziek in de winkel) Galaxy (mobiele telefonie) Dinersclub (creditcardprovisie) Raatwerk BV (toetsing van de RI&E) MKB Cursus & Training 6

7 Esso, Texaco, Total, BP en Q8 (brandstofkorting) Lucky Light (verlichting) Maakum (website hostingpakketten) Ondernemersklankbord (advisering en coaching door oud-ondernemers) Tegoedbon Al vele jaren kunnen leden bij Gebra een tegoedbon bestellen. De bon is bedoeld voor klanten die iets willen ruilen, maar niet kunnen slagen. De tegoedbon is in een nieuw jasje gestoken en aantrekkelijker vormgegeven. De ondernemer kan nu gratis zijn bedrijfslogo op de bon laten printen. Inmiddels zijn er al honderden tegoedbonnen via de webwinkel verkocht. Medewerkersabonnement Sinds 2008 kunnen alle werkgevers in de detailhandel die een abonnement op het vakblad Gemengde Branche en/of Speelgoed en Hobby hebben, gratis een tweede exemplaar van hun blad aan één medewerker verstrekken. Hoewel steeds meer ondernemers van deze mogelijkheid gebruikmaken, blijkt ook dat ondernemers huiverig zijn hun medewerkers te informeren over wat er in de branche speelt. Een aantal grootwinkelbedrijven zorgt ervoor dat er elke maand Gemengde Branche of Speelgoed en Hobby in de filialen wordt bezorgd. MKB-bedrijven laten hier een kans liggen. Overige activiteiten Geschillencommissie In 2001 is besloten dat alle leden in het segment luxe GPA onder de werkingssfeer van de geschillencommissie vallen. Niet alle GPA-leden dragen hun aansluiting bij deze geschillencommissie actief uit, meestal omdat men niet met het begrip 'geschillen' geassocieerd wil worden. Dat is opmerkelijk, omdat consumenten juist behoefte hebben aan de zekerheid dat men bij geschillen een goede en onafhankelijke mogelijkheid heeft om die geschillen te beslechten. Niet voor niets maken ondernemers in andere branches juist reclame met het feit dat ze bij een geschillencommissie zijn aangesloten. Mede omdat de geschillencommissie een initiatief is van de Consumentenbond, biedt het de ondernemer de mogelijkheid zich hiermee in de markt te profileren ten opzichte van collega-ondernemers die niet over dit kwaliteitskeurmerk beschikken. In 2012 zijn er door de commissie geen geschillen in behandeling genomen en dus zijn er geen uitspraken gedaan. Namens Gebra is in de commissie benoemd de heer S.A. Muller uit Lelystad. Rechtenorganisaties (CBO S) De laatste jaren worden ondernemers overspoeld door allerlei organisaties die - al dan niet op basis van een wet - menen geld te mogen innen bij ondernemers. Zo kennen we Buma en Sena, maar ook de stichtingen Reprorecht, Videma en Beeldrecht. In 2008 heeft Gebra een zogenaamde 'lump sum'-afspraak gemaakt met Sena: Gebra betaalt een bedrag per onderneming, maar bepaalt zelf welk tarief bij de individuele leden geldt. Dit blijkt voor alle partijen een geschikte en administratief eenvoudig uitvoerbare regeling. Deze regeling is na onderhandeling in 2012 per 1 januari 2013 verlengd voor de periode van 3 jaar. In 2011 is in overleg tussen MKB-Nederland en de CBO s een regeling afgesproken waarbij een maximale korting kan worden verkregen van 19,5%. Deze regeling is iets nadeliger dan de kortingen die Gebra had gerealiseerd, maar tevoren stond vast dat bij een collectieve regeling sommigen er wat op achteruit zouden gaan en anderen er wat op vooruit. Het is van belang dat er enige rust komt aan dit front en vooral dat de CBO s partijen niet tegen elkaar uitspelen. De onderhandelingen met Sena hebben ertoe geleid dat we voor Gebra-leden nog altijd een zeer aantrekkelijke korting hebben kunnen realiseren. Leden die minder dan 5 fte s hebben, ontvangen een korting van 32% op het reguliere Sena-tarief. 7

8 Loonberekeningsmodule De website van Gebra heeft al vele jaren een loonberekeningsmodule. Leden kunnen hier eenvoudig een bruto-netto- of een netto-brutoberekening maken. Omdat bovendien de werkgeverslasten in beeld worden gebracht, is de module uitermate geschikt om uw personeelskosten te budgetteren. De module was eind 2011 dringend aan vernieuwing toe, temeer omdat de gebruikte software niet meer goed functioneerde op het gebruikte website-platform. Niettemin is besloten vernieuwing uit te stellen in verband met de komst van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Deze wet is in werking getreden per 1 januari 2013 en leidt tot een andere bruto-nettoberekeningsmethode. Als de module in 2012 zou worden aangepast, zou dat in 2013 opnieuw moeten gebeuren. De module was daardoor in de laatste maand van 2012 uit de lucht, maar inmiddels draait een nieuwe, snelle en overzichtelijke loonberekeningmodule. Verlofwijzer Op de website is voor leden een zogenaamde verlofwijzer in gebruik genomen. Leden kunnen hier eenvoudig opzoeken of - en zo ja onder welke voorwaarde - een bepaalde vorm van verlof moet worden gegeven. Zo n verlofwijzer is mede noodzakelijk geworden door de Wet arbeid en zorg, waarmee uiteenlopende nieuwe verlofvormen zijn geïntroduceerd. Winkelzoeker Via de winkelzoeker kan iedere bezoeker van de website nakijken of een winkel is aangesloten bij Gebra. Ondernemers gebruiken het om te kijken of een collega is aangesloten, maar ook consumenten raadplegen de winkelzoeker. Vaak is dat vanwege een klacht, waarbij Gebra dan een bemiddelende rol speelt en daarmee niet zelden succesvol is. Cursussen en trainingen In 2012 is een samenwerkingsverband gestart met MKB Cursus & Training. Doordat het Gebra-kantoor in juni 2012 is verhuisd naar een grotere ruimte, beschikken we nu over een opleidingslokaal. In het najaar zijn we gestart met het aanbieden van korte, praktische cursussen voor ondernemers, en ook enkele cursussen voor medewerkers. Dankzij een subsidie van het O&O-fonds Gebra konden deze cursussen worden aangeboden voor slechts 49,50 inclusief lunch. Het Nieuwe Winkelen Tijdens de ledendag is de aftrap gegeven voor een aantal workshops over Het Nieuwe Winkelen. In samenwerking met het HBD is een aantal workshops gegeven, maar gaandeweg liep de animo toch terug. Hoewel veel mensen de noodzaak van de workshop wel inzagen, speelden vooral de economische omstandigheden ons parten. Door minder personeel zijn veel ondernemers minder in staat om aan externe activiteiten deel te nemen. Hoewel we het dilemma begrijpen, geldt toch ook hier dat de kosten voor de baten uitgaan. Gebra automatisering Het kantoor van Gebra is in 2012 in digitale zin weer gegroeid. In november 2012 is de serverapparatuur uitgeschakeld en zijn alle werkplekken door middel van een snelle internetverbinding gekoppeld aan Microsoft 365. Dit is een zogenaamde cloudoplossing. Ons documentenbeheer en onze worden nu volledig extern gehost op een Microsoft-server ergens ter wereld. Voor het ledenbeheer wordt gewerkt met Microsoft CRM Dynamics. Dit pakket moest in 2012 worden geüpgraded. Plannen voor Loonberekeningsmodule op wordt grondig aangepast en vernieuwd. - Gebra.nl krijgt een facelift met meer gepersonaliseerde mogelijkheden op de site en een beter gebruik van social media zoals Twitter. - MVO onder de aandacht brengen van leden. Hiertoe wordt een MVO-businessplan opgesteld in samenwerking met MVO Nederland. 8

9 - CAO-app: indien er een nieuwe cao komt dan wordt de app geüpdatet. Toegevoegd gaat worden een overzicht van vakanties in Nederland. - E-learningmodule Verkopen in de praktijk. Deze wordt in 2013 gepubliceerd op de website. Vooral voor nieuwe medewerkers is het een goede introductie in het werken in de winkel. Onderwerpen als klantbenadering, klachtafhandeling, derving en veiligheid komen aan de orde. Na de module gevolgd te hebben kan de medewerker een certificaat downloaden. - Automatisering secretariaat: afronding van update CRM Ontwikkeling van een digitale toepassing waarmee ondernemers eenmalig bepaalde profielgegevens van het bedrijf opgeven en vervolgens aangeven aan welke locatiediensten/social media zij willen deelnemen. Bedoeling is extra gemak voor de ondernemer, maar vooral ook de vindbaarheid op zoekmachines te verbeteren. - Nieuwe samenwerkingen: in voorbereiding is een mantelovereenkomst met een bedrijf dat op no cure, no pay -basis onderhandelt met, of procedeert tegen een verhuurder, teneinde een lagere huurprijs te bewerkstelligen. Ook wordt overlegd met een bedrijf dat een zogenaamde internetkassa levert voor het afwikkelen van alle vormen van betaling in een webshop. - We willen proberen regionaal maximaal 5 à 6 ondernemers bij elkaar te brengen. In een viertal sessies, onder leiding van een deskundige gespreksleider, wisselen ondernemers kennis en ervaring uit om elkaar te helpen bij allerlei praktische vraagstukken: Hoe kan ik een webwinkel starten? Hoe kan ik samenwerken met ondernemers in andere branches? Hoe maak ik een werkrooster? Moet mijn winkel op zondag wel of niet open? 9

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8553 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 2-5-1996, nr. 84 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris Dossiernummer 5629. Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris met plaats van vestiging (Grijpskerk), gemeente Zuidhorn:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche AV CZ/91 december 2009 Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9038 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-08-1998, nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten worden aangeboden met

Nadere informatie

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>>

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>> > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting > > wetge Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17299 18 juli 2014 Gemengde Branche en Speelgoedbranche Sociaal Fonds 2014 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Krachtig, Sociaal en Solidair COLOFON Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van FNV pers. Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam Vormgeving

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenregelingen 2014

Jaarverslag klachtenregelingen 2014 Jaarverslag klachtenregelingen 2014 Inhoudsopgave Kindercentrum Eigenwijs 1. Inleiding...1 2. De klachtenregeling voor individuele klanten...2 3. De klachtenregeling voor de oudercommissie...3 4. Klachtenregelingen

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012

Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012 Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012 Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden:

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden: MANTELOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. IFA bedrijfsadvies, onderdeel van IFA verzekeringen B.V., gevestigd aan Lübeck 2, Postbus 504 2990 AM Barendrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen.

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen. Jaarverslag 2012 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

Transparant in declareren

Transparant in declareren Transparant in declareren onze tarieven voor 2016 JPR staat voor transparantie in kosten JPR Advocaten kent een aantal methoden om de kosten van haar werkzaamheden in rekening te brengen. Iedere methode

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

LEVERINGSVOORWAARDEN. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: LEVERINGSVOORWAARDEN De ANBOS schoonheidsspecialist is aangesloten bij De Geschillencommissie en werkt conform de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden treft u bijgaand aan. Algemene Voorwaarden Uiterlijke

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

Onderzoek naar de instelling van een A&O-fonds voor de Nieuwsbladsector

Onderzoek naar de instelling van een A&O-fonds voor de Nieuwsbladsector Onderzoek naar de instelling van een A&O-fonds voor de Nieuwsbladsector Verantwoording NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia Hoevelaken,18 april 2011 Het begin Eind 2009 werden binnen de NNP de eerste

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetge ving Afdeling Collectieve

Nadere informatie

tarieven 2015 / 2016 Powered by:

tarieven 2015 / 2016 Powered by: tarieven 2015 / 2016 Powered by: Producten van Ziber Inclusief hosting, updates & support 2 Software uit de Ziber Cloud Voor iedere ondernemer de beste oplossing Webbly Design & eenvoud 4 Sitehand Professioneel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 Burg. Elsenlaan 321 Postbus 11,2280 AA Rijswijk tel: 070-33661 1 1 CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 - --.-- -.... -- - -. -. - - - -- - - - - -- -. -. Ministerie van Sociale Zaken Afdeling Secretariaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG)

Algemene Voorwaarden Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG) Algemene Voorwaarden Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG) 1. Definities STAG: Stichting Artikelbeheer Gebra. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door het bestuur van brancheorganisatie Gebra. De

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 6 oktober 2017 U Lbr. 17/056 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 6 oktober 2017 U Lbr. 17/056 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 6 oktober 2017 Ons kenmerk TAZ/U201700669 Lbr. 17/056 Telefoon (070) 373 8839 Bijlage(n) - Onderwerp Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1.In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters

Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters Conform de wet- en regelgeving is Gastouderbureau De Koters verplicht over ieder jaar, in juni, een openbaar jaarverslag uit te brengen over de klachten die,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Ledenvoordelen. In samenwerking met

Ledenvoordelen. In samenwerking met Ledenvoordelen In samenwerking met Sauna en Wellness Nederland is de brancheorganisatie voor alle bedrijven in de sauna- en wellness-sector. Sauna en Wellness Nederland is dé centrale belangenbehartiger

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO

JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO 2010 (tot 1 september 2010) Overgoo 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM De bedrijfscommissie voor de ondernemingen in de Metalektro wordt gevormd door vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA HUISHOUDELIJK REGLEMENT (artikel 18a van de Statuten) 1. MIGRATIERECHT In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Statuten wordt in dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Gevestigde Bloemendetailhandel Inzake Sociaal Fonds 2003 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9871 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 21-01-2003, nr.

Nadere informatie

GF/ ABVAKABO FNV - VOB. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Openbare Bibliotheken, statutair gevestigd te Den Haag,

GF/ ABVAKABO FNV - VOB. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Openbare Bibliotheken, statutair gevestigd te Den Haag, Geschillencommissie Fusiegedragsregels GF/ ABVAKABO FNV - VOB Beslissing van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels (hierna ook: GF) inzake: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het SER-besluit Fusiegedragsregels is op 15 mei 1970 door de Sociaal-Economische Raad ( SER ) vastgesteld (inwerkingtreding op 19 juni 1970). De fusiegedragsregels zijn laatstelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl Verenigingen en Stichtingen Nederlanders maken veelvuldig gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten. Op elk denkbaar terrein zijn verenigingen aanwezig in onze samenleving: politiek, geloof,

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ Inhoud Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 3 Artikel 2 Hoe regelen de makelaar en u de opdracht? 3 Artikel 3 Welke verplichtingen heeft

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer, Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan decentrale cao-partijen 070-3 499 577 070-3 499 796 info@stvda.nl www.stvda.nl Den Haag : 30 juni 2015 Ons kenmerk : S.A.5.015.00 EH/JS Uw kenmerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-401 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. J.S.W. Holtrop, leden en terwijl mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 13 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Ed Stoelinga E-mail : estoelinga@t-diel.nl

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie