Mattheus Brouërius van Nidek herzien zomer 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mattheus Brouërius van Nidek herzien zomer 2013"

Transcriptie

1 Mattheus Brouërius van Nidek herzien zomer 2013 d:\hist_top\brouerius\teksten\levensloop3 Geslachtsregister De herkomst van het geslacht Brouërius van Nidek vinden we in het Groot algemeen (...) Woordenboek, 1 waarvan de eerste twee delen in 1725 verschenen 'onder het opzicht van David van Hoogstraten en Mattæus Brouërius van Nidek.' David van Hoogstraten ( ), de initiator van deze vroege Nederlandse encyclopedie, overleed al vóór de publicatie van de eerste twee delen. Na diens dood beëindigde Brouërius van Nidek zijn medewerking aan deze uitgave. Jan Lodewijk Schuer (±1698-na 1735) zette die voort. Brouërius heeft echter wel de artikelen onder de letter B geleverd. Daaraan is het ongetwijfeld te danken dat de trefwoorden Brouërius en Bruwere (De) uitvoerig behandeld zijn. Ook het trefwoord Nydek is besproken. De stamreeks begint ongeveer bij het jaar 1400, maar niet alle generaties staan er in. Hieronder zijn die gegevens verkort weergegeven. Ook Andries Schoemaker ( ), eveneens een bekend oudheidkundige en verzamelaar van topografische afbeeldingen, heeft iets over het geslacht Brouërius van Nidek geschreven. Mattheus' overgrootvader Konraadt of Coenradus, predikant te IJhorst in Overijssel, was ook Andries' overgrootvader. Er zijn enkele verschillen tussen beider weergave. 2 Daarnaast bestaan veel andere archiefstuken over de familie, waaronder de publicatie van een achttiende eeuws handschrift in Gens Nostra van Dat begint bij Sigismund Godfried van Niedek, die in 896 in het hertogdom Crain belandde. Aan het oorspronkelijke handschrift zijn diverse stukken toegevoegd, zodat er gegevens tot en met 1942 zijn opgenomen. Het zou te ver voeren om daar dieper op in te gaan. Deze zin is nog van belang: 'Conradus ( ) heeft zich als predikant niet in de Nederlandse Adel willen laten inlijven, wat door zijn nakomelingen hier te lande is gevolgd.' Het geslacht Van Nydek Het geslacht Van Nydek of Neydeck kwam oorspronkelijk uit Zwaben (nu nog een deel van Beieren) en verspreidde zich door huwelijk en vererving over Tirol, Oostenrijk en Krain. In het laatste gebied, dat een groot deel van het huidige Slovenië omvat, stond niet ver van het huidige Lubjana het stamslot Neidek of Neudek. Daar kwam de Nederlandse tak vandaan. Die begon met: Hans of Jan (Johan) van Neydek, ca landshoofdman in Krain en bezitter van het slot en de heerlijkheid Neidek. Otto van Neidek, geboren ca.1405, trok in 1421 met Philps de Goede naar Frankrijk. In 1435 huwde hij te Niehove in Vlaanderen met Isabella van Wedergrate. Hans of Jan van Neydek, huwde in 1574 met Isabella, erfdochter van Levinus de Bruwere en Kateline van Dussel, beiden van oude adel in Vlaanderen en Brabant. Het geslacht De Bruwere Een zeer oud en adelijk geslacht van Vlaanderen, dat al in 1213 vermeld wordt. Guy de Bruwere, Jans zoon, huwde in 1323 Elisabeth van Baanst. Levinus de Bruwere, trouwde (1421?) Isabella vander Burgt, uit het geslacht van de baanderheren van Huldenberg. Levinus de Bruwere, trouwde Katheline van Dussel, uit het geslacht der heren van Dussel bij Mechelen. Isabella de Bruwere, enig kind van Levinus en Katheline, gehuwd met Hans of Jan van Nydek. Het geslacht Brouërius van Nidek Uit het huwelijk van Hans of Jan van Neydek en Isabella de Bruwere: Konraadt van Nidek, in 1583 geboren in Keulen, waarheen zijn ouders om geloofsredenen uitgeweken waren. Hij studeerde Godgeleerdheid en werd monnik in de Adellijke Abdij van Fulda; dat duurde echter maar twee jaar. Andries Schoemaker [zie noot 7] schrijft dat hij: 'uyt de Adelyke Abdij van Fulda geweken ent geestelijk gewaat der Roomsche Kerk afgelegd hebbende, wijl hem door Gods genade een groot licht der waarheyt geopenbaart was,... en zijn geslachtsnaam om tegen alte vervolging gedekt te zijn after gelaten en zijn vrouws naam van de Bruwere: Brure met een latijnsche buyging verandert in Brou(w)erius of Brouërius aannam.' Konraadt week uit naar Holland en studeerde 3 jaar in Leiden. In 1609 werd hij tot Gereformeerd leraar te IJhorst, gemeente Staphorst, beroepen en bleef daar tot zijn dood in Hij was gehuwd met Fenne Aikema, uit een edel geslacht in de Groninger Ommelanden. Abraham de Bruwere van Nidek voegde de naam van zijn moeder aan de zijne toe; latere geslachten verlatijnsten die tot Brouërius. Abraham trouwde in 1641 te IJhorst met Katelyne Neve. Matthias Brouërius van Nidek, oudste zoon, geboren 1642 te Meppel, werd koopman in Amsterdam en overleed in Hij trouwde in 1669 met Johanna van Aalst, weduwe van Pieter van Beierlandt en afkomstig uit een geslacht van papierfabrikanten. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Sara, , huwde de kerkenleraar Clemens Strefo. Op haar volgden drie vroeg overleden kinderen. Mattheus, wordt hierna uitgebreid besproken; François, ?, was koopman in Amsterdam. Mattheus Brouërius van Nidek. Geboorte In het Woordenboek 4 zijn zowel de kinderen van Mattheus' ouders als die van hemzelf en van zijn broer François genoemd, met hun geboortedatum. Mattheus, de derde zoon van Matthias Brouërius van Nidek en Johanna van Aalst, werd op 7 december 1677 geboren. De volgende dag werd hij gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 5 Getuigen

2 waren Mattheus' tante Sara van Aalst en de koopman Willem Meygenaar, wiens schoonmoeder een Van Aalst was. Leon Halkin, 6 die de doopinschrijving niet kende, meent dat de ouders van Mattheus ten tijde van zijn geboorte en ook daarna in het Noordfranse stad Sedan verbleven. Dat was voorheen een zelfstandig vorstendom in het bisdom Luik, dat in 1643 door de Fransen veroverd werd en sindsdien tot Frankrijk behoort. De ouders van Mattheus zouden aangesloten zijn bij de gereformeerde gemeente aldaar, die het toen niet gemakkelijk had. Aanvankelijk bezocht Mattheus er de protestantse academie. Toen die in 1681 gesloten werd kreeg hij onderwijs van verschillende predikanten. 7 Halkin baseert zijn mening over de geboorte in Sedan op een manuscript met reisverslagen van Brouërius, 8 dat later behandeld zal worden. Het is niet door Brouërius zelf geschreven maar, waarschijnlijk van diens aantekeningen, door een verder onbekende Jacques Veillard. Dat Mattheus Brouërius in Sedan geboren is blijkt niet juist te zijn 9. Het is wel zeker dat hij er een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Mattheus' vader overleed in Zijn moeder hertrouwde in 1683 met Reinier Dibbets en overleed in Via Reinier Dibbets raakte Mattheus Brouërius betrokken bij de handel in civet, waarover later meer. Zijn jongere broer François werd in 1702 vennoot in Dibbets' lakenzaak. De Ommelander familie In het voorwoord van zijn in 1725 verschenen Analecta Medii Evi (...) 10 schrijft Brouërius dat hij 'voor XXXVI. jaren' (dus omstreeks 1689) bij zijn moeie Vrouwe Theodora Aykema te Leegkerk, een uur van Groningen, omtrent twee jaren verblijf genoot. Vrouwe Theodora Aykema was op 4 juni 1678 gehuwd met Johannes Brouërius van Nidek, de jongere broer van Mattheus' vader, die predikant te Hoog- en Leegkerk was. Dat echtpaar bleef kinderloos. Mattheus was dus elf of twaalf jaar oud toen hij bij zijn tante woonde. In die tijd kreeg hij van zijn neef Jonker Johannes Aykema een handschrift van Tjalling Aykema, Chronixke van de Ommelanden, dat hij later in zijn Analecta heeft opgenomen. 11 De band tussen de families bestond al langer, want twee generaties eerder was Mattheus' overgrootvader Konraadt van Nidek, predikant te Yhorst, getrouwd met Fenne Aikema, 'uit een edel geslacht in de Groninger Omlanden' 12.. Het is niet duidelijk hoe de familieverhoudingen precies waren. Eind vijftiende, begin zestiende eeuw woonden er verschillende Aikema's in Grijpskerk en omgeving. In dit verband is de tekening interessant die Jacobus Stellingwerf omstreeks 1723 voor Brouërius van Nidek maakte. Brouërius schreef zelf het onderschrift: 'Aikema te Grijpskerke' en voegde daar later, met andere inkt, aan toe: '1587 Ataviæ meæ domus Gentilitia' [mijn voorvaderlijk familiehuis] en 'M.Brouërius van Nidek'. 13 Die signering is over die van Stellingwerf heen geschreven. Jaartal en onderschrift doen vermoeden dat het huis rond 1700 niet meer bestond. Ook Andries Schoemaker maakte een tekening naar hetzelfde voorbeeld. 14 Aikema te Grijpskerke De Aykemaheerd op de Ruigewaard wordt het eerst Jacobus Stellingwerf naar een afbeelding uit 1587 genoemd in 1495 als eigendom van en bewoond Coll. Gem. Bibl. Rotterdam door Focko Aykema. In dat gebied lagen verschillende Aykemaheerden, zodat de situatie niet echt duidelijk is. 15 De Nederlandsche Leeuw 16 noemt enkele losse takken van de familie, die niet aan te sluiten zijn. De onduidelijkheid wordt vergroot omdat zowel de naam van een persoon als die van een huis bij huwelijk of eigendomswisseling kon veranderen. Formsma 17 vermeldt dat de Lauwerszee gedurende een lange periode in etappes werd ingepolderd. Voor het deel Ruigewaard, ongeveer 750 hectare groot, werd in 1476 het dijkrecht vastgesteld. Behalve een klooster en enkele kleinere kavels kwamen in dat gebied zeventien edele heerden voor. Vijf daarvan stonden op naam van een Aykema. Drie andere eigenaren blijken getrouwd te zijn met zusters Wiboltsma of Wibesma. Deze familie is waarschijnlijk een tak van de Aykema's. Bij de verdeling van de Ruigewaard, waar later Grijpskerk ontstond, is de familie Aykema-Wybesma er in geslaagd een sterk overwicht te krijgen. In 1596 en volgende jaren moest Taco Aykema zijn land verkopen, waaronder waarschijnlijk Aykemaborg en verdwenen de Aykema's uit Grijpskerk. In 1667 werd de toen dertienjarige erfdochter van de Aykema's, Truda, geschaakt door Lucas Clant. Dat leidde tenslotte tot een huwelijk. 18 Het jonge paar vestigde zich op Aykema. In 1755 werd de borg gerechtelijk verkocht en in 1768 afgebroken. Brouërius' voorvaderen woonden daar toen al lang niet meer. Studie in Franeker In stond Mattheus Brouërius van Nidek als student ingeschreven aan de academie in Franeker 19, anno 1697 bij de rector magnificus P. Latané. Waarom daar? Als Mattheus toen nog bij zijn familie in Groningen woonde ligt de keus voor Franeker voor de hand. Grijpskerk had een trekschuitverbinding met Dokkum, vanwaar Franeker via Leeuwarden te bereiken was. 20 Wellicht heeft ook een rol gespeeld dat in het toen befaamde Franeker een protestantse universiteit was,

3 opgericht ter bescherming van de zwaar bevochten calvinistische godsdienst en om de opleiding van predikanten in eigen hand te houden. Links: d'academia van Vrieslandt, tekening Jacobus Stellingwerf naar Brouërius van Nidek, 1696 Boven: Poort van de voormalige universiteit Foto auteur Uit de twee studiejaren in Franeker stammen acht schetsen van gebouwen uit die stad, waaronder 'De Academia van Vrieslandt'. Zeven er van zijn gedateerd 1696 en één Ze zijn rond 1724 nagetekend door Jacobus Stellingwerf, van wiens hand ook het onderschrift is. Brouërius zelf schreef onder deze kopieën: 'M. Brouërius ad vivum delineavit' en het jaartal. 21 Studie in Leiden Na zijn studie in Franeker komen we Mattheus in Sedan tegen. Volgens Halkin verliet hij die plaats weer op 17 oktober 1699 om naar Holland te gaan. Daarbij doorkruiste hij het vorstendom Luik. Op 22 maart 1700 werd hij aan de Leidse universiteit bij rectore Frederico Dekkers als student in de rechten ingeschreven. Kort daarop werd er een portret in rood krijt van hem gemaakt. (247 x 183 mm.) Brouërius heeft er zelf met de pen onder geschreven: 'Matthæus Brouërius Van Nidek out 23 jaer 1700'. Rechtsonder staat: 'Berkhuis fecit'. 22 Over deze Berkhuis is niets te vinden. Misschien is het degene die later tekeningen aan Brouërius leverde en in het hoofdstuk 'Toeleveranciers' besproken wordt. In 1702 schreef Brouërius zijn eerste proefschrift 'Disputatio philologica-juridica inauguralis de nuptiarium jure (...). Halkin vermeldt echter dat hij zijn diploma niet behaalde: 23 'il ne réussit toutefois à conquérir son diplôme de docteur qu'en 1713, avec une savante dissertation intitulée: De populorum veterum et recentiorum adorantionibus. Beide proefschriften komen in het hoofdstuk Publicaties nog ter sprake. Zoals we nog zullen zien had Brouërius na 1702 naast zijn studie nog andere besognes. Waarschijnlijk bleef hij ook reizen. Van een deel is verslag gedaan in Tres exacte descriptions (..), dat eveneens bij 'Publicaties' aan de orde komt. Bovendien trouwde hij in 1705 en werd in dat jaar zijn eerste kind geboren. Toen hij in 1713 zijn doctoraal diploma had behaald was hij meester in beide rechten. Hij werkte als advocaat in Amsterdam, waar hij bij de balie stond ingeschreven 24 en was tweede klerk ter Admiraliteit 25. Brouërius als dichter Zoals zoveel van zijn tijd- en leefijdgenoten was Brouërius ook dichter. In zijn Boekenlijst in Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden noemt hij vijf manuscripten met gedichten over historische onderwerpen. Ze zijn blijkbaar geen van alle uitgegeven en ook als manuscript niet te vinden. Wel heeft hij in drie bundels met gedichten van anderen uitgegeven. 26 Het enige bekende gedicht van hemzelf is een bruiloftsrijm uit In de jaren voor zijn huwelijk, en misschien ook later nog, was Brouërius lid van het dichtgenootschap 'Miscendum utile Dulci'. Dat blijkt uit een ter gelegenheid van zijn huwelijk gedrukt bundeltje met vier bruiloftsgedichten. Op het omslag staat een gravure met het motto van het dichtgenootschap. 28 Mattheus vierde zijn bruiloftsfeest gelijk met zijn jongere broer François en alle gedichten zijn aan beide broers en hun vrouwen gericht. Het is echter duidelijk dat alleen Mattheus lid van het dichtgenootschap was. Dat doet J. Oosterwyk dichten: 'De dichtkunst, steêds uw welbehangen, / En die in 't eelste van uw daagen, / U dreef, tot uwe Rosemond / om haar uw tweede Ziel te noemen, Haare oogen, hals, en mond te roemen, / En al wat gy bekoorlyk vond.' Huwelijk en gezin Op 5 maart 1705 ging Mattheus te Amsterdam in ondertrouw met de 29-jarige Maria Hermans. Zij was toen hoogzwanger, want dochter Elisabet werd op 23 maart 1705 in de Noorderkerk in Amsterdam gedoopt. Op 24 april van dat jaar trouwden ze in Abcoude 29. Mattheus' jongere broer François trouwde terzelfder tijd met Maria's jongere zuster Ida. Mattheus woonde toen in de Stilsteegh in Amsterdam, Maria Hermans op de Singel. Het echtpaar Brouërius-Hermans kreeg 6 kinderen. Het oudste, Johanna Elizabeth, werd op 20 maart 1705 geboren.

4 Daarna volgden Hendrik Reinier (1708), Mattheus (1710, als kind gestorven), Marie Françoise (1712), Anna Clementina (1716, jong gestorven) en François (1719). Ze werden in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam gedoopt 30. Het gezin Brouërius woonde blijkbaar in Amsterdam. Civetkatten Door familierelaties van moeders zijde kwam Mattheus Brouërius van Nidek al in zijn jeugd in de besloten groep van houders van civetkatten terecht. Een groot deel van zijn leven heeft hij zich ook actief met de civetkat-houderij bezig gehouden. 31 De civetkat is een kattensoort die onder de anus een klierzak heeft waarin een stof met een doordringende geur wordt afgescheiden, die dient om aanvallers af te schrikken. Deze stof, civet, werd vroeger in Europa, en in sommige gebieden ook nu nog, hoog gewaardeerd als parfum en geneesmiddel. Tegenwoordig wordt het nog synthetisch gemaakt ten behoeve van de parfumindustrie. De productie van en de handel in civet is eigenlijk een typisch voorbeeld van oud-hollandse handelsgeest. Civet had een hoge handelswaarde en komt vanaf 1624 voor in de noteringen van de Amsterdamse beurs. In de eerste decennia van de achttiende eeuw ligt de prijs tussen 20 en 37 gulden per ons; daarna gaat het bergafwaarts en in 1744 stopt de notering. De civetkatten werden vrijwel uitsluitend door de West-Indische Compagnie aangevoerd uit Guinee en aangekocht door de civetkathouders. Deze waren vaak van Spaans-Portugees-Joodse of Waalse afkomst. Zij vormden een streng gereglementeerde gemeenschap, die er ook door de huwelijken naar streefde deze activiteit binnen de familie te houden. Er heeft zelfs gedurende 13 jaar een door de Staten-Generaal verleend monopolie bestaan om, met uitsluiting van anderen, civetkatten te mogen houden. Daarna zijn steeds weer door de bedrijfsgenoten zelf overeenkomsten gemaakt om de productie en de prijs van civet in de hand te houden. Op den duur werden de armere familieleden met het stallen en verzorgen van de katten belast. Civet werd vooral van mannetjeskatten gewonnen; daarvan werd twee maal per week enkele grammen uitgelepeld. De rijkere familieleden hielden zich meer bezig met de aankoop van de katten en vooral de verkoop van het product, dat vrijwel geheel geëxporteerd werd. Grote man van de Nederlandse civet-handel was Abraham Willemsz. van Beyerlant ( ), kantoorboekenfabrikant, exporteur van parfum, boekhouder, ouderling bij de Frans-Gereformeerde Kerk en uitgever van geschriften over mystiek en geldwezen. Zijn vijf kinderen en/of hun echtgenoten werden ook civetkathouder. Pieter van Beyerlant (1632- ca. 1668), zoon van Abraham Willemsz., trouwde drie keer, het laatst met zijn nicht, Johanna van Aelst Zij werd na twee jaar weduwe en hertrouwde met Matthijs Brouwerius. Uit dat huwelijk werden kinderen geboren. Daarbij waren twee jongens, onze Mattheus en zijn jongere broer François. Matthijs overleed toen de jongens resp. 4 en 2 jaar waren. Johanna van Aelst trouwde daarna met Reinier Dibbets. Stiefvader Reinier Dibbets betrok Mattheus bij de civetkathouderij, die deze na diens dood in 1716 voortzette. Op 10 juni 1718 sloten drie partijen, de gebroeders van Gelder en de heren J.J. van Bilanus en Mr. M. Brouërius, een 'contract van socitijdt en compagnie' voor 6 jaar. Er werd overeengekomen dat zij gedurende die tijd alle mannelijke civetbeesten die het land binnenkomen tegen een onderling afgesproken prijs zullen opkopen en dat alle door hen geproduceerde civet voor een onderling overeengekomen prijs zal worden verkocht. De comparanten zullen om beurten gedurende een week dagelijks de beurs waarnemen. In aansluiting op deze overeenkomst werd op 3 oktober van datzelfde jaar nog overeengekomen dat in het vervolg alle verkochte civet een gemeenschappelijk compagnieszegel krijgt. De bedoeling van deze overeenkomsten krijgt meer relief door een advertentie, die de contractanten op 28 november 1719 plaatsten. Daarin werd gesteld dat er veel valse civet en ook een onbekende materie onder de naam Oostindise civet verkocht werd, maar 'dat nergens ter wereld anders de regte en eygentlijke civetkatten gehouden worden en ware civetten getrokken worden als te Amsterdam bij J. en R. van Gelder, J.J. van Beylanus en M. Brouerius, die dezelve met een gemeene geplaetdrukte attestatie met het merk van hun cachet daerop munieren.' Maar de grote dagen van de civet waren bijna voorbij. Geschied- en oudheidkundig onderzoek en het publiceren daarover zou in Brouërius' verdere leven de hoofdrol spelen. Het is opmerkelijk dat hij nooit over civetkatten geschreven heeft. Zat er een luchtje aan dat onderwerp? Werk en gezondheid Omstreeks 1725, toen Brouërius tegen de vijftig liep, was hij bij verschillende publicaties betrokken. In het 'Voorberecht' van Analecta Medii Ævi, verschenen in 1725, noemt hij een aantal onderwerpen waarover 'binnen weinig maenden' uitgaven zullen verschijnen '(zo 't Gode behaegt myne zwakke lichaemsgesteltheit te ondersteunen)'. Van die plannen is weinig terechtgekomen en het tweede deel van Analecta is ook niet verschenen. Brouërius' gezondheid liet hem in de steek. We lezen er over in het 'Voorbericht van het Eerste Deel' van Kabinet van Nederlansche en Kleefsche Outheden', 32 gedateerd 20 Augustus Daarin schrijft Brouërius over zijn 'dikwylige worsteling met graveel en jicht aen de eene, en de opgehoopte arbeit (...) aen de andere zyde'. Graveel (vgl. Eng. gravel), nu niersteen genoemd, is een kwaal die hevige pijn tot gevolg kan hebben. Jicht in zijn chronische vorm -en daar wijst de 'dikwylige worsteling' op- kan tot pijnlijke misvormingen aan handen en voeten leiden, die bijvoorbeeeld het schrijven moeilijk of onmogelijk maken. Beide kwalen zijn niet bevordelijk voor een goed humeur en dat schijnt zich in datzelfde voorwoord te uiten. Brouërius is boos: 'doordien my somtyts de nodigste en naeukeurigste onderrichtingen niet konden opgegeven worden by gebrek aan behoorlyke bescheiden, anderdeels door de slechte gesteltheit der qualyk bewaerde en van de wormen doorgeknaagde

5 papieren, maer wel het meest door de veelvuldige wygering van sommige bezitteren der heerlykheden uit eene onbegrypelyke eigenzinnigheit, en tegens den algemeenen nutte hunner lantgenoten aenwrytende geeft.' Ook bij het klaarblijkelijke en niet goed te verklaren meningsverschil met Jan Lodewyk Schuer, dat in het hoofdstuk Publicaties ter sprake komt, zou Brouërius' humeur wel eens een rol gespeeld kunnen hebben. In datzelfde deel van Kabinet staat een verjaardagsgedicht op Brouërius van 7 december 1723, dat hij aangreep om in noten een opsomming van zijn werk te geven. 33 Bij een groot deel staat 'M.S.' (manuscript) en het zijn alle manuscripten gebleven. In druk verschenen alleen nog teksten bij de gravures van Hendrik de Leth in Het Zegepralent Kennemerlant, dat in 1728 of 1729 verscheen, wellicht omdat er twee afbeeldingen van zijn eigen huis in staan. Door het overlijden van zowel de drukker als de uitgever verschijnt pas in 1731 het tweede deel van Kabinet. Brouërius heeft daaraan niet meer meegewerkt. Dat blijkt uit het voorwoord van Isaac le Long: 'gelyk meede de swakke Lichaams-gesteltenisse en veelvuldige verhinderingen van onsen geachten Vriendt, den heere M. Brouërius van Nidek (...).' Brouërius had al wat geschreven en er waren al vellen van afgedrukt, 'en deesen Heer zich aan geen bepaalinge van tydt heeft willen binden, om reedenen in 't Voorbericht van 't Eerste Deel gemeldt, en andere beletselen, sedert noch opgekomen; soo is deselve vrywillig daar van afgestapt, en heeft gaarne gesien, Allegorisch portret van Brouërius van Nidek deze Beschryvinge (...) aan my wierd opgedragen.' in mezzotint, 185 x 129 mm, A. van Halen Na Het zegepralent Kennemerlant is er niets meer van Brouërius van Nidek verschenen. Hij deed ook nauwelijks meer iets aan zijn geliefde atlas Belgium Illustratum, waarover in een volgend hoofdstuk geschreven wordt. In 1725 was hij daarmee gevorderd tot 70 delen Bij de verkoop na zijn dood waren dat er 82. Ook het feit dat Jacobus Stellingwerf vanaf omstreeks 1725/ niet meer voor Brouërius werkte wijst er op dat het werk aan de Atlas op een laag pitje stond. Niettemin heeft Brouërius daarna nog 16 jaar geleefd, blijkbaar onmachtig om met de grote ontwikkelingen op het gebied van het topografisch tekenen iets te doen. Lustplaats Uittenbos Gravures van H. de Leth in Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Op 1 maart 1729 kocht Brouërius 'Het Huijs Uittenbos' bij de Haarlemmerhout, 35 volgens zijn eigen woorden een 'Lustplaats'. Hij had het misschien eerst gehuurd, want op 20 augustus 1727 schreef hij er al over in het voorbericht voor het Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. In het Zegepralent Kennemerlant heeft hij bij de gravures van Hendrik de Leth 36 meer dan een pagina nodig om het mooie uitzicht te beschrijven. 'Hoe klein en bekrompen de gront ook is, als nogh geen morgen konnende halen, zo heeft dit buitenplaetsje, naer myne zinnelykheit en ordenantie beplant, echter vele en bekoorlyke en onderscheide uitzichten, (...)' Brouërius heeft deze 'hofstede' twaalf jaar in zijn bezit gehad, want op 17 april 1741 werd ze verkocht aan Pieter Plaatman. Op dezelfde plaats, nu Spanjaardslaan 7 te Haarlem, staat nog steeds 'Uyt den Bosch', al is het pand sindsdien meermalen verbouwd, herbouwd en vergroot. Verhuisd naar Naarden In datzelfde jaar, 1741, verhuisde Brouerius van Nidek met zijn vrouw Maria Hermans en dochter Johanna Elisabeth

6 naar Naarden waar hij op 27 april 1741 als lidmaat werd ingeschreven bij de Waalse kerk. 37 Het jaar daarop stierf hij en werd begraven in die "franse kerk". In datzelfde graf was 72 jaar eerder Jan Amos Comenius was begraven. Ds. J.L Grouwels, predikant van de Waalse Kerk vanaf 1653, had dat graf gekocht voor 15 gulden voor de duur van 70 jaar. De grafstenen daar zijn in 1851 verwijderd. Op 1 december van het overlijdensjaar wordt voor de weduwe, Maria Hermans, een gemachtigde benoemd, die namens haar bij de afwikkeling van de boedel in rechte op zal treden jegens de bekende en onbekende crediteuren en legatarissen. Op 20 februari 1743 zou de Atlas van Brouërius worden geveild; deze is toen in zijn geheel gekocht door Willem Hengskes voor ƒ 5.000,-. Een dag later, op 21 februari, wordt opnieuw een acte opgemaakt, waarbij Maria Hermans aan haar zoon François, koopman te Amsterdam, twee lijfrentebrieven op haar leven, afgesloten in 1706 en 1707, verkoopt. 39 Brouërius' vrouw vertrok, met haar dochter, in december 1744 naar Weesp, waar zij in augustus 1745 werd begraven. Comenius mausoleum In het begin van de 20 e eeuw werd in de voormalige Waalse Kapel van Naarden een mausolum ingericht voor Jan Amos Comenius ( ). De filisoof Comenius was in zijn vaderland Bohemen, maar ook ver daarbuiten, een bekende figuur. Er zijn, ook in Nederland, verschillende scholen en straten naar hem genoemd. 40 Elk jaar wordt hij in Naarden op zijn sterfdag, 15 november 1670, herdacht met een kranslegging door de ambassdeurs van de Tsjechische en van de Slowaakse republiek. In het naastgelegen gebouw aan de Kloosterstraat is het Nederlandse Comenius Museum gevestigd. Beide, mausoleum en museum, trekken jaarlijks vele bezoekers, zowel uit ons land als uit Tsjechie en Slowakije en andere landen. Dat in 1742 Matheus Brouërius van Nidek, en in 1750 ook nog Louis Guerre, kapitein van het garnizoen, in dat graf Ingang Comenius Museum foto auteur werd bijgezet wordt niet vermeld. Nakomelingen Van de twee zonen van Mattheus Brouërius van Nidek had Hendrik Reijnier geen mannelijke nakomelingen. François wel; diens zoon Mattheus trouwde in 1778 in Nieuwkoop met Jacoba Bodegrave. Dat paar kreeg volgens het eerder genoemde artikel in Gens Nostra 1956 dertien kinderen, die alle jong of kinderloos gestorven zouden zijn of waarover nadere gegevens ontbreken. Uit een artikel in Gens Nostra van de hand van José van Wageningen blijkt echter dat van Mattheus en Jacoba o.a. een zoon Frederik ( ) wel volwassen is geworden en mannelijke nakomelingen had. Daarvan zijn verschillende nazaten in leven. Dat zijn dus rechtstreekse nakomelingen van Mattheus Brouerius van Nidek. Alleen is de naam Brouërius weggevallen; deze familie heet 'Van Niedek'. Nakomelingen uit andere takken dan die van Mattheus bleven wel Brouërius van Nidek heten. Ze bekleedden allemaal belangrijke posities. De Mattheus die in 1778 in Nieuwkoop trouwde was arbeider. Er wordt wel verondersteld dat daarom diens nakomelingen in de in Gens Nostra 1958 gepubliceerde genealogie zijn weggelaten. Noten 1 D. van Hoogstraten en J.L. Schuer, Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, 7 dln., ( ). Dl. 1 Brouërius en Bruwere, dl. 6 Nidek. Zie voor meer gegevens het hoofdstuk 'Publicaties'. 2 In het handschrift van Andries Schoemaker, Korte Beschreyving van Over-Issel, derselver steeden, dorpen, vlekken, buurten (...) (R.A. Overijssel te Zwolle, dl. I, fol. 210r en v). Onder Terhorst of Yhorst noemt hij Coenradus Brouërius van Nidek als zijn overgrootvader. In tegenstelling tot Brouërius vermeldt hij dat niet Coenradus, maar diens vader Andries monnik in Fulda was. Ook sommige namen zijn anders; het belangrijkste verschil is dat Fenne Aikema bij Schoemaker Fenne de Brune heet. 3 Gens Nostra jrg. 13 no. 3, maart 1958 p , 'Genealogie der Vrijheren Van Niedeck of Niedek', gebaseerd op 'Aantekeningen van de familie van Niedeck of Niedek' (1750) [GHS 02E293]. 4 Hoogstraten dl. 1, 1725, Gem. Archief Amsterdam DTB 44/510 6 Léon Halkin, Une desription inédite de la ville de Liège en 1705, (Liège 1948), Introduction, Over het protestantisme in het bisdom Luik zie W. Bax, Bulletin de la Commission pour l'histoire des 'Eglises Wallones (...) Leyde: Bibliotheque Wallone, IIe serie 8e Livraison (Leyde 1936) In nederlandse vertaling in W. Bax, Het Protestantisme in het Bisdom Luik en vooral te Maastricht dl. 2, ('s-gravenhage 1937). 8 Tres exacte Description des Provinces Uniés des Païs Bas, & Villes de Sedan, Liëge, Aix la Chapelle, Maestricht, Bolduc, Breda & Geertrudenberge,... avec des remar-ques par Mre Matthieu Brouerius de Nidek, advocat. In Folio, p. Manuscript in Gemeentearchief Maastricht, no Op pag. 3 van het manuscript, hoofdstuk Sedan, lijkt te staan: 'je partis de Sedan qui est le lien de ma naissance le 17 d'octobre 1699': vertrok ik uit Sedan, dat mijn geboorte-plaats is (...). Bij beter kijken blijkt naissance in plaissance veranderd te zijn, waarschijnlijk door Brouërius zelf. Hoewel er nu een s te veel staat, zal hij inderdaad wel bedoeld hebben dat hij er met genoegen geweest is. Maar even verder, op pag. 8, vertelt hij van zijn besluit om uit Sedan te vertrekken om zijn reis te gaan maken 'comme j'en estoit natif il m'a fallut prendre congé de mes parents et de mes amis qui me conduisirent jusqu'au chariot (...)': daar ik ervan geboortig was, moest ik van mijn verwanten <de vertaling verwanten is hier waarschijnlijker dan ouders> en vrienden afscheid nemen, die mij naar de reiswagen begeleiden(...). Br. Dr. P.J.H. Ubachs te Maastricht, die ik hierbij hartelijk

7 dank voor zijn hulp bij het oplossen van dit probleem, tekent hierbij aan dat ook bedoeld kan worden dat Brouërius een van oorsprong Sedanese familie was, die daar nog altijd verwanten en vrienden had 10 M. Brouërius van Nidek, Analecta Medii Ævi of Oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche Geschiedenisboeken, (Amsterdam 1725), Voorberigt. 11 Brouërius 1725, Brouërius 1725, Deze tekening bevindt zich in de Gemeentebibliotheek te Rotterdam 14 In het handschrift Afbeeldinge en Korte Beschrijving van Groningen en Ommelanden bijeen verzamelt door Andries Schoemaker, Rijksarchief Groningen hs. f 477, dl. 1., f W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, (Assen 1987). 16 De Nederlandsche Leeuw, Maandblad (...) voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 73, (1956), 7 e.v. 17 W.J. Formsma, Grijpskerk: de geschiedenis van een Groninger gemeente, (Groningen 1986). 18 N. Tonckens, 'Een ontvoering in Stad en Lande in de zeventiende eeuw', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis XXX (1962), De universiteit van Franeker bestond tussen 1585 en Behalve godgeleerdheid werden rechten, geneeskunde en letteren en wijsbegeerte gedoceerd. De gebouwen zijn grotendeels nog aanwezig en nu voor andere doeleinden in gebruik. 20 In die jaren was er ook vanuit Amsterdam, via Harlingen, een trekschuitverbinding met Franeker. 21 De tekeningen staan vermeld in Atlas der Vereenigde Nederlandsche Provintien, de auctiecatalogus van Brouërius van Nidek, Amsterdam 20 februari Vijf ervan bevinden zich in het Fries Museum te Leeuwarden. 22 De tekening is in 1978 bij Sotheby Mak van Waay geveild en thans in het bezit van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. [objectnr. RP-T ] 23 Halkin 1948, Halkin 1948, Introduction, Genealogie in I. Prins, 'Gegevens betreffende de 'Oprechte Hollansche Civet' in Economisch Historisch Jaarboek XX (1936), stamlijn E: Van Beijerlant - Van Aalst. 26 Zie bij 'Boekenlijst in het Kabinet' 27 Ter bruilofte van den heer Anthony Pauw en jongkvrou Willemina Aernouts (...), Bibliotheek Gemeentearchief Amsterdam F Ter bruilofte van de heeren gebroeders meester Mattheus, en François Brouërius (...), Universiteitsbibliotheek Amsterdam, UMG (35) 29 Gemeentearchief Amsterdam en, voor Abcoude, Rijksarchief Utrecht. De doopacte van Maria Hermans is noch in Amsterdam, noch in Abcoude gevonden, evenmin als de geboorte of doop van haar oudste dochter. 30 Gemeentearchief Amsterdam. 31 De gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan Prins Titelpagina van het eerste deel: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden, Geöpent, Opgeheldert en Wydlopigh Beschreven (...) door Mattheus Brouërius van Nidek, R.G. En in 300 verscheide printtaferelen vertoont door Abraham Rademaker... Eerste deel. (van 50 platen).de volgende 5 delen verschenen in met tekst van Isaac le Long. De oorspronkelijke uitgave van Rademaker verscheen in 1725 in 2 delen à 150 platen onder de titel: Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten. 33 Zie 'Boekenlijst in Kabinet'. 34 Er komen van latere jaren bij Andries Schoemaker wel tekeningen voor die met 'J.S.' gesigneerd zijn, maar die zijn naar de mening van deze auteur van Antonina Houbraken, Stellingwerfs vrouw. Jacobus Stellingwerf overleed in december In het Rijksarchief in Noordholland bevinden zich de acten van koop (voor ƒ 3.200; inv. nr. 598, fo. 48 en 4800) en verkoop (voor ƒ 2.500, inv. nr. 601, fo ). 36 Het zegepralent Kennemerlandt, (Amsterdam ca. 1729) 18, prentnrs. 98 en Lidmatenboek Waalse Kerk te Naarden (HVK 212p. 34) 38 Stadsarchief Naarden, gereformeerd begraafboek, inv. nr. 19, p In het Notarieel Archief van Naarden komen 2 aktes voor op naam van Maria Hermans, weduwe van Mattheus Brouërius van Nidek. De eerste is van 1 december 1742; daarin wordt Daniël Nederberg aangewezen om voor Maria Hermans in rechte te handelen. De tweede, van 21 februari 1743, betreft een akte van verkoop van twee lijfrentebrieven aan François Brouërius, Coopman tot Amsterdam. 40 Een overzicht van wat door de jaren heen aan onderzoek werd gedaan staat in Vecht en Eem, jrg. 10 (1992) nr. 2, p en jrg. 18 (2000) nr. 3, p Gens Nostra 51 (1996), p. 432, 'Een vondst in de literatuur'

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Cornelis Dros ( ), keldergraf 135, vak B Mede-eigenaar van de zeepziederij De Gekroonde Haan

Cornelis Dros ( ), keldergraf 135, vak B Mede-eigenaar van de zeepziederij De Gekroonde Haan Cornelis Dros (1800-1874), keldergraf 135, vak B Mede-eigenaar van de zeepziederij De Gekroonde Haan Personalia Cornelis Dros Geboren: 3 juli 1800 te Nigtevecht Zoon van: Dirk Dros en Marritje de Vries

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen Een vervolg van het verhaal over de boerderijen van de familie Schoen uit juni. J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen Simon boerde met zijn vrouw Elisabeth de

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE door C. van Aggelen Inleiding Op de jaarvergadering van 'Albertus Perk', 25 maart 1987 heeft de heer P.W. de Lange een korte inleiding gehouden over een vergeten

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950

Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 De verzamelaar en samensteller Hartman Sannes... 2 Schoolmeesters in Friesland; het materiaal... 3 Bronnen... 4 Aard van het materiaal... 5 Verantwoording... 6 De

Nadere informatie

Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma * , *

Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma * , * Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma * 29-07-1811, + 22-07-1897 *19-08-1826 + 24-11-1914 Ytzen Lieuwes (N) was bijna 33 jaar toen hij met Hiltje Karsjens Kalma trouwde. Hiltje was de dochter

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Genealogie Van Eyndhoven 's-hertogenbosch 1606 tot 1787

Genealogie Van Eyndhoven 's-hertogenbosch 1606 tot 1787 Genealogie Van Eyndhoven 's-hertogenbosch 1606 tot 1787 Zegel wapenschild uit één van de protocolboeken van Notaris van Eijndhoven Nicolaes Adriaenszn van Eijndhoven is de verste rechtstreekse stamvader

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie Gemeentecommissie van de Hervormde gemeente te Leiden

Plaatsingslijst van de collectie Gemeentecommissie van de Hervormde gemeente te Leiden Plaatsingslijst van de collectie Gemeentecommissie van de Hervormde gemeente te Leiden Stukken verzameld door A. Rutgers (1849-1875) 205 Samengesteld door P. Hoekstra e.a. Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

De Bergse geboorte van een Haags juweliersbedrijf.

De Bergse geboorte van een Haags juweliersbedrijf. De Bergse geboorte van een Haags juweliersbedrijf. In 2018 wil het Haags juweliersbedrijf Backers en Zoon haar 100-jarig jubileum vieren. Het bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen van sieraden met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

JOHANNES Georgius Pruschenccius kwam i September

JOHANNES Georgius Pruschenccius kwam i September EEN BIJNA VERGETEN DOMINEE DOOR DR. E. WIERSUM JOHANNES Georgius Pruschenccius kwam i September 1653 als predikant van de Gereformeerde gemeente te Rotterdam. Als verdreven Duitsch predikant genoot hij

Nadere informatie

Hendrik I van Brabant: Leuven, ca Keulen, 5 september 1235

Hendrik I van Brabant: Leuven, ca Keulen, 5 september 1235 Hendrik I van Brabant: Leuven, ca. 1165 - Keulen, 5 september 1235 Hendrik I was hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1190. Hij wordt ook Hendrik de Krijgshaftige genoemd.

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp 677 Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp Levensjaren 1879-1950, (1922-1950) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

CITYROUTES AMSTERDAM WANDELROUTE AFSTAND: 5,5 KM MAAK KENNIS MET MARTEN & OOPJEN

CITYROUTES AMSTERDAM WANDELROUTE AFSTAND: 5,5 KM MAAK KENNIS MET MARTEN & OOPJEN AMSTERDAM MAAK KENNIS MET MARTEN & OOPJEN WANDELROUTE AFSTAND: 5,5 KM WANDELROUTE 16 EIND 12 11 CITYROUTES 09 16 13 10 08 15 14 07 06 05 04 02 03 START 01 OVERZICHT WANDELEN MET MARTEN & OOPJEN NEDERLAND

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

De Familie Hattinga. Cartografen

De Familie Hattinga. Cartografen De Familie Hattinga Willem Tiberius en zijn beide zonen Cartografen onder andere te Hulst In ons museum vindt u hier en daar mappen met wat meer gegevens over een bepaald onderwerp. U kunt deze mappen

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD DOOR W. KRAAL In hetftotterdtfrasc/i /a^rboe/e/e 1995 is een artikel verschenen over de relatie tussen de families Van Cralingen en Van

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Onze vriendelijke republikeinse reis

Onze vriendelijke republikeinse reis Onze vriendelijke republikeinse reis Eerste druk, april 2012 2012 Marcel van den Driest Oorspronkelijke titel: Journaal eener reijse die de heeren Jacobus Thehoff en Cornelis van den Driessen vergezeld

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Bernard Mandeville, In Joannis van den Heuvel (1689)

Bernard Mandeville, In Joannis van den Heuvel (1689) Bernard Mandeville, In Joannis van den Heuvel (1689) In mei 1689 promoveerde Johan van den Heuvel (1666-1718) in Franeker tot doctor in de rechten. Het titelblad van zijn Disputatio juridica inauguralis

Nadere informatie

Dr. M. van Staveren. Nog een en ander over Mr. Jonannes Basius.

Dr. M. van Staveren. Nog een en ander over Mr. Jonannes Basius. Dr. M. van Staveren. Nog een en ander over Mr. Jonannes Basius. Dr. M. van. Staveren. Met een weemoedig gevoel zet ik mij neer om een kort woord te schrijven tot nagedachtenis van den waardigen man, wiens

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Gaston van Orléans: Fontainebleau, 25 april 1608 Blois, 2 februari 1660

Gaston van Orléans: Fontainebleau, 25 april 1608 Blois, 2 februari 1660 Gaston van Orléans: Fontainebleau, 25 april 1608 Blois, 2 februari 1660 Gaston Jean Baptiste van Frankrijk, hertog van Orléans, prins van Frankrijk. Hij werd geboren als het vijfde kind en derde zoon van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Jan Holwerda Eind 2011 komt er met de website Roodbaard s Rijkdom opnieuw aandacht voor de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). 1 Net als bij een

Nadere informatie

Drie zusters Sara en hun trouwakten

Drie zusters Sara en hun trouwakten Ko Sturkop Drie zusters Sara en hun trouwakten Bij het onderzoek voor het artikel Geknok om scheerpoeder werd ook gekeken naar het ouderlijk gezin van Morris Knocker, die in dat artikel voorkomt. 1 Enig

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Dg brabantfg (mw. Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naamen Wapenkunde van Het Noordbrabants Genootschap (het Provinciaal

Dg brabantfg (mw. Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naamen Wapenkunde van Het Noordbrabants Genootschap (het Provinciaal Dg brabantfg (mw Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naamen Wapenkunde van Het Noordbrabants Genootschap (het Provinciaal Genootschap Franciscus Rosmael alias ücheert {Zie afb. Tweede

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

GRADUS WISSENBURG Renkum (NL) Oberhausen (D)

GRADUS WISSENBURG Renkum (NL) Oberhausen (D) GRADUS WISSENBURG Renkum (NL) 13-4-1873 - Oberhausen (D) 11-12-1927 Gradus was arbeider. Hij trok als eerste van de vier broers (na de harde winter van 1896) naar Keulen (Mühlheim, niet te verwarren met

Nadere informatie

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. - 1 - Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Johannes: zijn naam betekent: Jahwé is genadig. De vader van Johannes is Zebedeüs en zijn moeder is Salome, een zuster van Maria, de moeder van de Heere Jezus.

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN In den zomer van het jaar kwam bij de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Koudekerk een kleine grafkelder aan het licht. Daar deze grafkelder

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Nummer Toegang: D04a Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 This finding aid is

Nadere informatie

TORRENTII\US EN ARLENTUS

TORRENTII\US EN ARLENTUS TORRENTII\US EN ARLENTUS Frans Slits Meer dan vijftien jaar geleden, in 1978, schreef Ad Otten in Gemerts Heem in zijn artikel over Laurentius Torrentinus, dat hij in een volgend nummer op de werkzaamheden

Nadere informatie

TWEE PORTRETTEN DOOR PIETER VAN SLINGELANDT

TWEE PORTRETTEN DOOR PIETER VAN SLINGELANDT TWEE PORTRETTEN DOOR PIETER VAN SLINGELANDT door R.E.O. Ekkart Tot de schilderijen die de Amerikaanse verzamelaar William T. Blodgett in 1870 in Europa verwierf en die de basis vormen voor de collectie

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

vier generaties BEUKMAN Amsterdam

vier generaties BEUKMAN Amsterdam vier generaties BEUKMAN in Amsterdam Inhoudsopgave Voorwoord...3 I. Franciscus Wessellus Josephus Beukman 1783-1867...4 Van winkelier tot handelaar in onroerend goed...7 De bezittingen van Franciscus Wessellus...10

Nadere informatie

JOOST VAN DEN VONDEL. Jakub Jun Kristýna Němčanská Ema Kubovičová

JOOST VAN DEN VONDEL. Jakub Jun Kristýna Němčanská Ema Kubovičová JOOST VAN DEN VONDEL Jakub Jun Kristýna Němčanská Ema Kubovičová 1. Geboren in Duitsland op 17 november 1587 Overleden te Amsterdam op 5 februari 1679 Vanaf 1596 leefde hij in Amsterdam 2. Streven naar

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Everdina Josina van der Wyck ( ) en Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen ( )

Everdina Josina van der Wyck ( ) en Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen ( ) Everdina Josina van der Wyck (1788-1849) en Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen (1790-1831) Al jaren lagen er voor het baarhuisje op de Noorderbegraafplaats in Assen twee zerken. Niet bekend was

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Archief De Van Kempen Stichting

Archief De Van Kempen Stichting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0792 Archief De Van Kempen Stichting Irene Meyjes, 2013 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2013 This finding aid is written in Dutch. 2 Kempen Stichting, Van NL-HaRKD-0792

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

zus van Maria, de moeder des Heren. Dat blijkt uit Johannes 19:25 waar staat: Johannes, de discipel die Jezus liefhad.

zus van Maria, de moeder des Heren. Dat blijkt uit Johannes 19:25 waar staat: Johannes, de discipel die Jezus liefhad. - 1 - Johannes, de discipel die Jezus liefhad. We gaan het hebben over Johannes. Zijn naam betekent: Jahwé is genadig. De vader van Johannes is Zebedeüs en zijn moeder is Salome, die een zuster was van

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

MR.DR.J.A.A.H. DE BEAUFORT, BURGEMEESTER VAN SOEST VAN

MR.DR.J.A.A.H. DE BEAUFORT, BURGEMEESTER VAN SOEST VAN 27 MR.DR.J.A.A.H. DE BEAUFORT, BURGEMEESTER VAN SOEST VAN 1914-1923 W.P. de Kam Met ingang van 10 november 1914 werd tot burgemeester van Soest benoemd de heer mr.dr.jan Aernout Anne Hendrik de Beaufort.

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

Waalse Hervormde gemeente Vianen T.L.H. van de Sande, H.J. Postema 2010, september 2014

Waalse Hervormde gemeente Vianen T.L.H. van de Sande, H.J. Postema 2010, september 2014 456 Waalse Hervormde gemeente Vianen 1725-1823 T.L.H. van de Sande, H.J. Postema 2010, september 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Waalse Hervormde gemeente te Vianen...3 2. Archief en inventarisatie...

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts

De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts Genealogie Van de(r) Tonnekreek De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts Een genealoog probeert de familielijn zo ver mogelijk terug in de geschiedenis te traceren.

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Jan van der Heyden te Leiden.

Jan van der Heyden te Leiden. Jan van der Heyden te Leiden. Het is bekend dat Jan van Heyden relaties met Leiden heeft. Hij leverde brandspuiten aan deze stad en organiseerde er straatverlichting. Leidsche stadsgezichten van zijn hand

Nadere informatie

Pieter Zillesen ( ) zandgraf 716, vak K Gemeenteraadslid en fabrikant

Pieter Zillesen ( ) zandgraf 716, vak K Gemeenteraadslid en fabrikant Pieter Zillesen (1838-1902) zandgraf 716, vak K Gemeenteraadslid en fabrikant Personalia Geboren: 12 september 1838 te Amsterdam Zoon van: Frederic Corneille Zillesen en Johanna Jacoba Portielje Gehuwd

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

Turfgravers worden binnenschippers

Turfgravers worden binnenschippers Turfgravers worden binnenschippers Aan het eind van de zeventiende eeuw waren Hoogezand-Sappemeer, de Pekela s, Wildervank en Veendam allemaal plaatsen in opkomst. Het veen was grotendeels afgegraven en

Nadere informatie

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon les 1: Wie waren de graven van Loon Na deze les kan je de geschiedenis van het graafschap Loon aanduiden op je tijdbalk; kan je informatie opzoeken

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling

Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling 1 In de tijd dat de mensen het Grieks van de Septuaginta (Griekse vertaling van het Oude Testament) steeds slechter begonnen te verstaan,

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Inventaris. Archief van Charles Theodoor Le Bon en familie, e eeuw

Inventaris. Archief van Charles Theodoor Le Bon en familie, e eeuw Inventaris Archief van Charles Theodoor Le Bon en familie, 1754-20 e eeuw Turnhout, 2011 Referentie 108 Titel Datering Beschrijvingsniveau Omvang Naam archiefvormer Institutionele geschiedenis Verwerving

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was?

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? De geboorte van Izak. In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Genesis 21 Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? Genesis 11:30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak.

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 1999 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. Na veel speurwerk en alles wat we verzamelt

Nadere informatie