Onderwijs- en examenregeling cohort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling cohort Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer Advies afgegeven door Opleidingscommissie, Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, [d.d. 27 augustus 2015 augustus015.] Vastgesteld door het College van Bestuur, [d.d. 28 augustus ] NB: Uniformiteit Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deze OER bevat artikelen in de hoofdstukken 1 t/m 8 die voor een opleiding wel of niet van toepassing zijn. In geval een artikel(lid) niet van toepassing is wordt dit bij het betreffende artikel(lid) aangegeven. 1

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Inhoud van de OER Art. 3 Reikwijdte van de OER Art. 4 Vaststelling en looptijd van de OER 2 Toelating tot de opleiding Art. 1 Vooropleidingseisen voor opleidingen Art. 2 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen Art. 3 Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) Art. 4 Toetsing Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) Art. 5 Aanvullend onderzoek ex. art lid 5 WHW Art. 6 Aanvullende eisen vanwege beroepsprofiel/onderwijsconcept Art. 7 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwo-diploma Art. 8 Toelating tot speciaal traject als bedoeld in art. 7.9b WHW Art. 9 Colloquium doctum (toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder) Art. 10 Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen Art. 11 Toelating duaal onderwijs, eisen werkkring Art. 12 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma s ex. art WHW Art. 13 Aanvullend onderzoek ex. art lid 3 en 4 Art. 14 Toelating tot de post-propedeutische fase Art. 15 Doorstroom Associate degree Art. 16 Rechtsbescherming 3 Onderwijsprogramma Art. 1 Beoordeling Onderwijs- en examenregeling Art. 2 Doelstelling van de opleiding Art. 3 Inrichting en studielast van de opleiding Art. 4 Voertaal in het onderwijs Art. 5 Voorzieningen voor student met functiebeperking Art. 6 Samenstelling van de propedeutische fase Art. 7 Samenstelling van de post-propedeutische fase Art. 8 Samenstelling Associate-degreeprogramma Art. 9 Minor Art. 10 Studeren in het buitenland 4 Examens en getuigschriften Art. 1 De examens van de opleiding Art. 2 Toekenning graden Art. 3 Getuigschriften Art. 4 Toekenning van getuigschriften Art. 5 Ondertekening getuigschriften Art. 6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften Art. 7 Cum Laude-regeling Art. 8 Verklaringen Art. 9 Rechtsbescherming 5. Tentaminering en beoordeling ALGMEEN 2

3 Art. 1 Examen Art. 2 Onderwijseenheid Art. 3 Tentamen Art. 4 Vrijstelling algemeen Art. 5 Vrijstelling studenten IBC (site) Art. 6 Fraude en plagiaat Art. 7 Onderwijscontract Art. 8 Intellectueel eigendom Art. 9 Gestelde eisen aan tentamens Art. 10 Vorm van de tentamens Art. 11 Volgtijdelijkheid van de tentamens Art. 12 Tijdvakken en frequentie van tentamens VOORAFGAAND AAN TENTAMINEING Art. 13 Procedure inschrijven voor een tentamen TIJDENS TENTAMINERING Art. 14 Schriftelijke tentamens Art. 15 Digitale Art. 16 Mondelinge tentamen Art. 17 Toezicht bij tentamens NA TENTAMINERING Art. 18 Vaststelling van de beoordelingen Art. 19 Normering van de beoordeling Art. 20 Toekenning van studiepunten Art. 21 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen Art. 22 Inzage van tentamens Art. 23 Geldigheidsduur van studierestulaten Art. 24 Bewaring van afgelegde tentamens Art. 25 Rechtsbescherming 6. Studieloopbaanbegeleiding en Studieadvies Art. 1 Studieloopbaanbegeleiding Art. 2 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding aan dezelfde instelling Art. 3 Studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding aan dezelfde instelling Art. 4 Voorwaarden Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) Art. 5 Gevolgen bindend studieadvies met afwijzing (BSA) Art. 6 Doorstroom van propedeutische fase naar postpropedeutische fase Art. 7 Verwijzing in de postpropedeutische fase Art. 8 Rechtsbescherming 7. Examencommissie Art. 1 Instelling en samenstelling Examencommissie 8. Slot- en invoeringsbepalingen Art. 1 Hardheidsclausule Art. 2 Onvoorziene omstandigheden Art. 3 Bekendmaking van de regeling Art. 4 Citeertitel, inwerkingtreding Bijlage A Bijlage B Bijlage C Competenties van de opleiding Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase 3

4 Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Jaartoetsrooster Juridishe kader Vrijstellingen beleid Literatuurlijst 4

5 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze OER wordt verstaan onder: afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW, niet zijnde een Associate-degreeprogramma of een minor; Associate-degreeprogramma: programma als bedoeld in artikel 7.8a WHW met een studielast van tenminste 120 studiepunten; bezwaar, beroep en klachtenloket: faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a WHW; School-/Cluster en Staf Medezeggenschapsraad: raad bedoeld als in artikel WHW. college van beroep voor de examens: college als bedoeld in artikel 7.60 WHW; college van bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW; competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren; EC: european credit, zie studiepunt; EVC: eerder verworven competenties; examen: afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 WHW; examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus; extraneus: degene die als extraneus als bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 WHW is ingeschreven bij de opleiding die voltijds of deeltijds is ingericht; gedragscode internationale student: gedragscode internationale student hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 augustus 2014; instelling: Stenden Hogeschool; centrale medezeggenschapsraad: raad als bedoeld in artikel WHW; OER: onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 WHW; onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die in samenhang met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de opleiding vormt, waaraan één eindbeoordeling is verbonden. Een onderwijseenheid kan betrekking hebben op een praktische oefening; 5

6 opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW; opleidingsjaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari en eindigt op de laatste dag van februari van het daaropvolgende kalenderjaar; opleidingsvariant: een opleiding kan in de voltijd-, deeltijd- en/of duale variant aangeboden worden; post-propedeuse: de hoofdfase van de opleiding direct volgend op de propedeuse; praktische oefening: een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 WHW waarin de nadruk ligt op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van de instelling plaatsvinden. Een praktische oefening kan vormgegeven zijn in een project, werkstuk, of ontwerp, scriptie, mondelinge presentatie, doorlopen van een stage, deelname aan excursie, werken in (thema)groepen; programma: het samenhangend geheel van onderwijseenheden verzorgd door de opleiding; propedeuse: propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; progress: studenten informatie systeem; schooldag:alle dagen die in de jaarplanning doorgaans niet als vakantiedagen, zaterdagen, zondagen of reguliere feestdagen zijn aangeduid, zijn schooldagen, waarbij de zaterdag uitsluitend bestemd mag worden voor afname van tentamens. student: degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW is ingeschreven bij de instelling; studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; studiejaar: het wettelijk studiejaar dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar; studieloopbaanbegeleider/studiecoach/studiebegeleider: degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te begeleiden in zijn studie, keuze- en planningsprocessen, gericht op een effectieve studievoortgang; studiepunt: eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 WHW, waarbij 1 studiepunt gelijk staat aan 28 uren studie; tentamen: een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een onderwijseenheid; WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 6

7 Artikel 2 Inhoud van de OER 1. In deze OER wordt per opleiding de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en het propedeutisch examen en het post-propedeutisch examen. Artikel 3 Reikwijdte van de OER 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401, verder te noemen: de opleiding. 2. Het College van Bestuur kan in de bacheloropleiding als bedoeld in lid 1 een Associate-degreeprogramma instellen. Indien aan de orde is deze OER op dit Associate-degreeprogramma van toepassing. 3. Deze OER is van toepassing op de studenten en extraneï die staan ingeschreven bij de opleiding en op aspirant-studenten en -extraneï die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding. 4. Wordt de opleiding aangemerkt als een gezamenlijke opleiding, dan is deze OER onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst die aan de gezamenlijke opleiding ten grondslag ligt anders is bepaald. 5. Kent de opleiding een of meer afstudeerrichtingen, dan is deze OER onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst(en) die aan deze afstudeerrichting(en) ten grondslag lig(t)(en)anders is bepaald. 6. De OER geldt voor het cohort Voor cohorten en eerder geldt de OER van of eerder. In geval van wijzigingen in de OER van voorgaand(e) cohort(en), wordt een overgangsregeling bij de OER gevoegd. Artikel 3 Vaststelling en looptijd van de OER 1. Deze OER wordt, gehoord de centrale medezeggenschapsraad conform artikel WHW, vastgesteld door het College van Bestuur. 2. De opleidingscommissie wordt jaarlijks tijdig in de gelegenheid gesteld deze OER te beoordelen en daarover advies uit brengen aan de Head of School. De opleidingscommissie zendt een afschrift van dit advies aan de School-/Cluster en Staf Medezeggenschapsraad (SCMR en SMR). 3. De OER geldt voor de duur van het studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de regeling niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet onevenredig door worden benadeeld. Een tussentijdse wijziging behoeft de voorafgaande instemming van het College van Bestuur. 2 Toelating tot de opleiding WHW: 7.8a, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28,

8 Artikel 1 Vooropleidingseisen voor opleidingen 1. Voor de inschrijving voor een opleiding in het hoger onderwijs geldt als vooropleidingseis het bezit van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) of hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of een diploma van een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) (mbo- niveau 4). Met een diploma bedoeld in de eerste volzin wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld het diploma van de bij ministeriële regeling aangewezen vakopleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder c, van de WEB. Artikel 2 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen Naast de in artikel 1 genoemde vooropleidingseisen gelden de volgende nadere vooropleidingseisen voor rechtstreekse toelating tot de opleiding. a. Met diploma mbo-niveau 4: MBO-domein HBO-sector Economi e Gedrag en maatschappi j Gezondheid -zorg Landbouw en natuurllijk e omgeving Onderwij s Taal en cultuu r Technie k Opleiding Bedrijfseconomi e Bouw en infra * * * * * * * Afbouw, hout en onderhoud * * * * * * * Techniek en procesindustrie * * * * * * Ambacht, laboratorium en gezondheidstechnie k * * * * * * * Media en vormgeving * * * * * * * Informatie en communicatie- * * * * * * * 8

9 technologie Mobiliteit en voertuigen * * * * * * * Transport, scheepvaart en logistiek * * * * * * * Handel en ondernemerschap * * * * * Economie en administratie * * * * * Veiligheid en sport * * * * * * * Uiterlijke verzorging * * * * * * * Horeca en bakkerij * * * * * * * Toerisme en recreatie * * * * * * * Zorg en welzijn * * * * * * Voedsel, natuur en leefomgeving * * * * * * * = geeft directe toelating b. Met diploma havo: havo profiel NT NG EM CM Bedrijfseconomie * Econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) * = dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding # = dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding c. Met diploma vwo: vwo profiel NT NG EM CM Bedrijfseconomie * * * * * = dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding # = dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding 9

10 Artikel 3 Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) [indien niet van toepassing, dan n.v.t. invullen] 1. Voor de opleiding tot leraar basisonderwijs gelden voor aankomende studenten met een havo en/of mbo-niveau 4 diploma als vooropleiding, bijzondere nadere vooropleidingseisen. 2. Een aankomend student met een vwo-diploma, afgeronde hbo- of wo-opleiding als vooropleiding zijn van de bijzondere nadere vooropleidingseisen vrijgesteld. 3. De bijzondere nadere vooropleidingseisen hebben betrekking op de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, vergelijkbaar met niveau havo-3/vmbo-t4. 4. Op basis van die eisen toont de aankomende student voor de inschrijving bij de opleiding tot leraar basisonderwijs aan, te beschikken over voldoende kennis om te kunnen deelnemen aan die opleiding. Artikel 4 Toetsing bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) [Dit ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING] 1. De aankomend student als bedoeld in artikel 3 lid 4, kan aantonen over de gevraagde kennis te beschikken door middel van: a. het overleggen van een een havo en/of mbo-niveau 4 diploma en wat betreft de vakken die deel hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dat diploma, de bij het diploma behorende cijferlijst of resultatenlijst waaruit blijkt dat hij over de desbetreffende kennis beschikt, of b. in voorkomende gevallen, al dan niet in aanvulling op het overleggen van een diploma als bedoeld in onderdeel a, het overleggen van een of meer certificaten als bedoeld in artikel , vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs waaruit blijkt dat hij over de desbetreffende kennis beschikt. 2. Indien de aankomend student niet voldoet aan het eerste lid, kan hij aantonen over de kennis, bedoeld in artikel 3, te beschikken door het met goed gevolg afleggen van een toets. 3. Een aankomend student in het bezit van een buitenlands diploma dat aantoonbaar tenminste gelijkwaardig is aan de diploma s genoemd in art. 3 lid 1 dient aan het einde van de propedeutische fase aangetoond te hebben te beschikken over de vereiste kennis als bedoeld in artikel 3 lid 4. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt de inschrijving per eerst mogelijke datum beëindigd. 4. Het College van Bestuur stelt de aankomende student in de gelegenheid de in lid 2 bedoelde toets af te leggen conform de Regeling Toetsing Bijzondere Nadere vooropleidingseisen OLB Stenden Hogeschool Artikel 5 Aanvullend onderzoek ex. art lid 4 WHW 1. Het College van Bestuur kan bepalen dat de bezitter van een diploma genoemd in artikel 1, die niet voldoet aan de in dit artikel 2 genoemde 10

11 voorwaarden, toch wordt ingeschreven, onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding. 2. In geval van een aanvullend onderzoek wordt de kennis van de vereiste vakken dan wel het vereiste niveau, genoemd in artikel 2, getoetst. Artikel 6 Aanvullende eisen vanwege beroepsprofiel/onderwijsconcept (DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING) 1. Gelet op de organisatie en inrichting van het onderwijs van de opleiding Hoger Hotelonderwijs gelden in aanvulling op de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 1, aanvullende eisen. De aanvullende eisen alsmede de hiermee verband houdende kosten, zijn neergelegd in een door het College van Bestuur vastgestelde selectieprocedure. Het betreft de volgende procedure: 2. Gelet op de benodigde kennis en vaardigheden voor de opleiding Creatieve Therapie gelden in aanvulling op de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 1, aanvullende eisen. De aanvullende eisen alsmede de hiermee verband houdende kosten, zijn neergelegd in een door het College van Bestuur vastgestelde selectieprocedure. Het betreft de volgende procedure: Artikel 7 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwo diploma (DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING) 1. Een College van Bestuur kan binnen een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs een versneld traject aanbieden dat toegankelijk is voor studenten met een diploma als bedoeld in artikel 7.24, tweede lid WHW, onder a of b dan wel een op grond van artikel 7.28, tweede lid WHW, bij ministeriële regeling als ten minste gelijkwaardig aangemerkt onderscheidenlijk naar het oordeel van het College van Bestuur daaraan tenminste gelijkwaardig diploma. Een student die aan de in de eerste zin bedoelde voorwaarde en de overige voorwaarden voor inschrijving voldoet, wordt voor een versneld traject ingeschreven indien hij daarom verzoekt. 2. Het College van Bestuur kan besluiten ook een andere student dan degene, bedoeld in het eerste lid, tot het versnelde traject toe te laten indien hij naar het oordeel van het College van Bestuur blijk heeft gegeven van geschiktheid voor dat traject. 3. In afwijking van artikel 7.4b, eerste lid WHW, bedraagt de studielast voor een versneld traject 180 studiepunten. Artikel 8 Toelating tot speciaal traject als bedoeld in art. 7.9b WHW (DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING) 1. Indien het College van Bestuur binnen een opleiding een speciaal traject aanbiedt dat gericht is op het behalen van een hoger kennisniveau van studenten, kan selectie worden toegepast. 2. Het College van Bestuur stelt regels vast met betrekking tot de selectie, bedoeld in het eerste lid. Het betreft de volgende regels: 11

12 [invullen regels waaronder in ieder geval: * cognitieve en non-cognitieve criteria; * relatie selectiecriteria en opleidingsprofiel; * gemotiveerd toelaten of afwijzen.] Artikel 9 Colloquium doctum (toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder) 1. Het College van Bestuur kan personen van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen genoemd in artikel 1, noch daarvan krachtens art WHW zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door een door het College van Bestuur in te stellen commissie hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 2. De bij het onderzoek te stellen eisen worden opgenomen in de onderwijsen examenregeling (OER) van de opleiding. Voorafgaand aan het Algemene Toelatingsonderzoek vindt er een intakegesprek plaats tussen studieloopbaanbegeleider of teamleider en de aspirant-student. In dit gesprek wordt vastgesteld of de aspirant-student de juiste motivatie heeft om de opleiding te volgen en beschikt over kennis van economie, management & organisatie en wiskunde op havo-niveau, conform de geldende nadere vooropleidingseisen. Naar aanleiding van de bevindingen in deze intake wordt aan de aspirantstudent een advies verstrekt om zich wel of niet aan te melden voor het Algemene Toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder. Een positief advies op het intakegesprek gecombineerd met een positief afgerond Algemene Toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder leidt tot besluit dat de aspirant- student toelaatbaar is voor de opleiding. 3. Het College van Bestuur kan ten aanzien van een bezitter van een buiten Nederland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor het hoger onderwijs, afwijken van de in lid 1 genoemde leeftijdsgrens. Van die leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. Artikel 10 Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen (DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING) 1. Het College van Bestuur kan met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding stellen. 2. In het geval het College van Bestuur werkzaamheden aanmerkt als onderwijseenheden, kunnen er eisen gesteld worden aan de werkzaamheden. Artikel 11 Toelating duaal onderwijs, eisen werkkring (DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING) 1. Extraneï worden niet toegelaten tot een duale opleiding. 12

13 2. De beroepsuitoefening van een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, namens de instelling gesloten door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in de praktijk wordt uitgeoefend. 3. De overeenkomst als bedoeld in het tweede lid omvat tenminste bepalingen over: de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening, de begeleiding van de student, het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en die tijdens de beroepsuitoefening dienen te worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 4. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten dient op het moment van toelating, dan wel uiterlijk zes maanden nadien te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de Examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 5. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van toerekenbaar verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de Examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. Artikel 12 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma s ex. art WHW 1. Degene aan wie een graad (bachelor of master) is verleend, en de bezitter van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs zijn vrijgesteld van de in artikel 1 bedoelde vooropleidingseisen, onverminderd het vierde en vijfde lid van dit artikel. 2. Van de vooropleidingseisen is eveneens vrijgesteld degene die toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs of het hoger beroepsonderwijs in het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Trb. 2002, 137) heeft geratificeerd, onverminderd de bevoegdheid van het College van Bestuur om op grond van artikel IV.1 van het genoemde verdrag een aanzienlijk verschil aan te tonen tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het bedoelde land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens deze wet. 3. Het College van Bestuur, na advies van de Examencommissie, verleent vrijstelling van de in artikel 1 bedoelde vooropleidingseis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het in het desbetreffende lid 13

14 bedoelde diploma, onverminderd het derde en vierde lid. Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat niet in de in de eerste volzin genoemde ministeriële regeling is opgenomen, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur, na advies van de Examencommissie tenminste gelijkwaardig is aan het bepaalde in artikel 1. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de desbetreffende Examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Het College van Bestuur kan, na advies van de Examencommissie tevens bepalen dat betrokkene niet wordt ingeschreven zolang het in de voorgaande volzin bedoelde bewijs niet is geleverd. 4. Indien bij ministeriële regeling nadere vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 7.25 WHW en opgenomen in artikel 2, zijn vastgesteld kan de bezitter van een diploma geen examens afleggen voordat hij op een door het College van Bestuur te bepalen wijze op grond van een aanvullend onderzoek heeft aangetoond te beschikken over de kennis en vaardigheden waarop de eisen, bedoeld in artikel 2 betrekking hebben. 5. Het College van Bestuur kan bepalen dat de bezitter van een diploma als bedoeld in art. 1 niet kan worden ingeschreven indien dat bestuur van oordeel is dat de nadere vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 2 van dien aard zijn dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat niet tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding op grond van een aanvullend onderzoek als bedoeld in het vierde lid aangetoond kan worden dat betrokkene beschikt over de kennis en vaardigheden waarop die eisen betrekking hebben. Het College van Bestuur bepaalt op welke wijze betrokkene op grond van een aanvullend onderzoek met het oog op de inschrijving vrijgesteld kan worden van die eisen. 6. De bij het onderzoek, bedoeld in de leden 4 en 5, te stellen eisen zijn opgenomen in art. 9. Artikel 13 Aanvullend onderzoek ex. art lid 3 en 4 WHW 1. Indien de aspirant-student beschikt over een propedeutisch getuigschrift (hbo of wo), een hbo-getuigschrift of een wo-getuigschrift, maar niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, genoemd in artikel 2, wordt in het aanvullend onderzoek de kennis van de vereiste vakken dan wel het vereiste niveau, genoemd in artikel 2, getoetst. 2. Indien een aspirant-student beschikt over een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo, vwo-diploma maar niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, genoemd in artikel 2, wordt in het aanvullend onderzoek de kennis van de vereiste vakken dan wel het vereiste niveau, genoemd in artikel 2, getoetst en worden er ten aanzien van de beheersing van de Nederlandse taal of Engelse taal eisen gesteld. 3. Indien een aspirant-student als bedoeld in lid 2 zich wil inschrijven voor een Nederlandstalige opleiding moet het diploma NT2-tweede niveau aantoonbaar zijn behaald. In afwijking hierop kan voor een aspirant-student met een Duits gelijkwaardig diploma van deze eis worden afgeweken. 14

15 De aspirant-student heeft de Stenden cursus Nederlands met goed gevolg afgelegd. De cursus kent een omvang van 6 EC. In de afsluitende toets wordt de mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands op het niveau NT2- niveau getoetst. De toets moet tenminste met het cijfer 5,5 zijn afgerond. De cursus leidt tot een Stenden certificaat. 4. Indien de aspirant-student als bedoeld in lid 2 zich wil inschrijven voor een Engelstalige opleiding moet de aspirant-student aantoonbaar hebben voldaan aan een IELTS score zes. Onder een - met een IELTS-test score 6.0 te vergelijken - test wordt verstaan: a. TOEFL10 Paper: 550; b. TOEFL Computer: 213; c. TOEFL Internet: 80; d. TOEIC11: 670; e. Cambridge ESOL12: CAE C. Artikel 14 Toelating tot de post-propedeutische fase Een student kan op verschillende manieren rechtstreeks toegang krijgen tot de post- propedeutische fase van een opleiding: 1. Voor de inschrijving voor een opleiding na het propedeutisch examen geldt als eis het bezit van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding. 2. Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de desbetreffende Examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 3. De Examencommissie kan, in afwijking van het eerste lid, aan degene die is ingeschreven, op zijn verzoek, reeds de toegang tot het afleggen van een of meer onderdelen van het afsluitend examen verlenen voordat hij het propedeutisch examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Een aspirant-student is alleen toelaatbaar met een elders in Nederland behaald propedeutisch getuigschrift Bedrijfseconomie in combinatie met een intakegesprek waarin de betreffende curricula worden vergeleken en wordt geconstateerd dat de competenties Bedrijfseconomie uit de propedeuse op het juiste niveau aanwezig zijn. Deze curriculumvergelijking leidt tot een dringend studieadvies. Artikel 15 Doorstroom Associate degree 1. Een student aan wie een graad als bedoeld in art. 7.10b lid 1 WHW is verleend, heeft het recht zijn bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs te vervolgen. Het College van Bestuur kan daarbij voorschrijven welke onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding nog moeten worden gevolgd. 15

16 Artikel 16 Rechtsbescherming 1. Een (aspirant) student kan binnen zes weken na dagtekening tegen besluiten over de toelating via bezwaar maken bij het College van Bestuur. Alvorens te beslissen wint het College van Bestuur advies in bij de Geschillen- en Klachtenadviescommissie. 2. Tegen een beslissing op bezwaar staat beroep open bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 16

17 3 Onderwijsprogramma WHW: 6.13, 7.2, 7.4, 7.4b, 7.7, 7.8, 7.8a, 7.8b, 7.9, 7.9b, 7.11, 7,13, Artikel 1 Beoordeling Onderwijs- en examenregeling 1. Het College van Bestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. Artikel 2 Doelstelling van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van [Vakgebied invullen] zodat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de competenties op hbo-niveau zoals vermeld in Bijlage A. Artikel 3 Inrichting en studielast van de opleiding 1. De opleiding heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten behoren tot de propedeutische fase en 180 studiepunten behoren tot de postpropedeutische fase. 2. De opleiding is voltijds ingericht en wordt verzorgd door de School of Business. 3. De voltijdsopleiding kent afstudeerrichtingen. De voltijdsopleiding kent geen Associate-degreeprogramma. 4. De afstudeerrichtingen Financial Service Management en Accountancy & Control zijn voltijds ingericht. De afstudeerrichtingen kennen een studielast van 60 studiepunten. 5. Het Associate-degreeprogramma kent een studielast van [aantal studiepunten (tenminste 120) invullen] studiepunten]. DIT ARTIKELLID IS NIET VAN TOEPASSING 6. De student aan wie de graad Associate Degree is verleend en die de bacheloropleiding vervolgt, dient de door het College van Bestuur voorgeschreven onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding te volgen. De student dient hierover in overleg te treden met de desbetreffende Examencommissie Voor studenten die de opleiding in duale vorm volgen, worden de perioden waarin werkzaamheden in de beroepspraktijk worden verricht, aangemerkt als een 1 Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid Hoger Onderwijs 17

18 onderwijseenheid, voor zover deze werkzaamheden onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Aan deze werkzaamheden worden de volgende eisen gesteld: a. de tijdsduur van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt [omvang in maanden of weken invullen]; b. de studielast van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt [omvang in studiepunten invullen]; c. een zodanige inrichting van elke periode dat de student in staat wordt gesteld de competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die periode is genoemd in de overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf; d. onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een tentamen. DIT ARTIKELLID IS NIET VAN TOEPASSING Artikel 4 Voertaal in het onderwijs 1. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands en op sommige onderdelen in het Engels, tenzij: a. het onderwijs betreft dat betrekking heeft op een andere taal; b. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een anderstalige gastdocent; c. de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken. Het College van Bestuur heeft hiertoe een Gedragscode voor het gebruik van andere talen dan het Nederlands in het onderwijs, vastgesteld. 2. In een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van anderstalige literatuur. Artikel 5 Voorzieningen voor student met functiebeperking 1. De Head of School biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. De Regeling Studie & Handicap, zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut, voorziet in de benodigde en afgesproken facilitering van betrokkene. Artikel 6 Samenstelling van de propedeutische fase 1. De propedeutische fase heeft drie doelstellingen: a. oriëntatie; b. verwijzing; c. selectie. 2. De propedeutische fase van de opleiding omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in bijlage B, met de daarbij vermelde studielast (totaal 60 studiepunten). Artikel 7 Samenstelling van de postpropedeutische fase 18

19 1. De postpropedeutische fase van de opleiding - alsmede de daarmee verbonden afstudeerrichting(en- omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in bijlage C, met de daarbij vermelde studielast (totaal 180 studiepunten). Artikel 8 Samenstelling Associate-degreeprogramma (DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING) 1. Het Associate-degreeprogramma als bedoeld in artikel 2 lid 5 omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in de betreffende bijlage met de daarbij vermelde studielast. Artikel 9 Minor 1. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van in totaal 30 studiepunten, dat gevolgd wordt in de postpropedeutische fase, niet zijnde een afstudeerrichting. 2. De minor die een student volgt, is gerelateerd aan de ambities van de student en heeft een duidelijke relatie met de eindcompetenties van de opleiding. De minor dient een aanvulling te zijn op overige onderdelen van de opleiding die de student volgt. 3. De Examencommissie van de School die de minor heeft ontwikkeld, is verantwoordelijk voor de inhoud van de minor en draagt er zorg voor dat de minor ten minste voldoet aan de eisen gesteld in het volgende lid. 4. De door de instelling aangeboden minoren worden voor het begin van het opleidingsjaar geplaatst op de voor alle studenten toegankelijke website istenden. Op de website wordt tenminste vermeld: a. welke minoren binnen de instelling worden aangeboden; b. of het aanbieden van de minor wel of niet gebonden is aan een minimum aantal deelnemers; c. welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven op een minor; d. welke toelatingseisen voor een minor van toepassing zijn; e. welke school verantwoordelijk is voor de inhoud van de minor en wie de verantwoordelijke is binnen het school; f. uit welke onderdelen de minor bestaat, met inbegrip van het aantal studiepunten en de wijze van toetsing en herkansing van elk onderdeel. 5. Gedurende het opleidingsjaar kan de inhoud van een minor niet worden gewijzigd.in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kan een aangeboden minor niet worden verzorgd, ingeval van onvoldoende belangstelling, mits op de website als bedoeld in het vierde lid is aangegeven dat voor het verzorgen van een minor een minimaal aantal deelnemers is vereist. 6. Een minor kan pas worden gevolgd als het propedeutisch examen en tenminste 50 studiepunten zijn behaald. 7. Ongeacht het voorgaande behoeft de toelating van een student tot een minor de goedkeuring van de Examencommissie van de opleiding die de student volgt. De Examencommissie kan ervoor kiezen een lijst te publiceren van minoren die studenten mogen volgen zonder persoonlijk toestemming te hoeven vragen. 8. Buiten de door de instelling aangeboden minoren kunnen studenten minoren volgen via De toelating van een student tot een minor via deze 19

20 route behoeft goedkeuring van de Examencommissie van de opleiding waar de student ingeschreven is. Artikel 10 Studeren in het buitenland 1. Voor studeren in het buitenland geldt de Stenden beleidsregel dat maximaal 90 studiepunten van het onderwijsprogramma (30 studiepunten theorie en 60 studiepunten stage) in het buitenland mag worden gedaan. 2. Een student behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Examencommissie van de opleiding om in het buitenland te mogen studeren. 20

21 4 Examens en getuigschriften WHW: 7.10, 7.10a, 7.11, 7.12c, 7.19a, 7.33 Artikel 1 De examens van de opleiding 1. In de opleiding wordt de propedeutische fase afgesloten met een examen en de postpropedeutische fase met een afsluitend examen. Is aan de opleiding een Associate-degreeprogramma verbonden dan wordt de propedeutische fase afgesloten met een examen en de postpropedeutische fase met een afsluitend examen. 2. De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden van de betreffende fase dan wel programma met goed gevolg (examen en beoordeling tezamen) zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 3. Het afsluitend examen in de postpropedeutische fase kan niet eerder worden behaald dan nadat het propedeutisch examen is behaald, dan wel vrijstelling is verleend voor het afleggen daarvan. 4. De Examencommissie stelt de uitslag vast van de examens bedoeld in het eerste lid, nadat zij heeft onderzocht of de student aan alle voor het betreffende examen geldende verplichtingen heeft voldaan. 5. De Examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen heeft behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. Geen propedeuse getuigschrift wordt uitgereikt aan degene die van de Examencommissie vrijstelling heeft verkregen om deze fase van de opleiding te volgen. 6. Het examen dat met goed gevolg is afgelegd en de met het oog daarop vervaardigde werkstukken worden door het College van Bestuur gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaard. Artikel 2 Toekenning graden 1. De Examencommissie verleent namens het College van Bestuur de graad Bachelor of Business Administration, indien het afsluitend examen in de postpropedeutische fase met goed gevolg is afgelegd. 2. In geval van onderwijs in het buitenland is de notitie Gedragslijn Nederlands Onderwijs in het buitenland van de Minister van OCW van toepassing. 3. De Examencommissie verleent namens het College van Bestuur de graad Associate Degree, AD, aan degene die met goed gevolg het examen heeft afgelegd van een Associate- degreeprogramma. DIT ARTIKELLID IS NIET VAN TOEPASSING. Artikel 3 Getuigschriften 21

22 1. Het College van Bestuur hanteert het model van de getuigschriften en stelt de hierna genoemde bijlagen vast met inachtneming van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt vermeld: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, zoals die worden vermeld in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO); b. welke onderwijseenheden het examen omvatte; c. in voorkomende gevallen welke minor is behaald; d. in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van een beroep aan het getuigschrift is verbonden; e. welke graad door het College van Bestuur is verleend; f. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel De toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan. 2. De onderwijseenheden van het examen en de behaalde minor worden benoemd in een gewaarmerkte bijlage, waarbij tevens per onderwijseenheid de omvang in studiepunten en de behaalde beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt uitgedrukt in gehele cijfers als bedoeld in artikel 9 van hoofdstuk De Examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde afsluitend examen, een diplomasupplement toe dat voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat. Het diplomasupplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het in het Nederlands of Engels gesteld diplomasupplement bevat in elk geval: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt; b. of het een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft; c. een beschrijving van de inhoud van de opleiding; d. en de studielast van de opleiding; e. en de Grading Table van de opleiding. Artikel 4 Toekenning getuigschriften 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een getuigschrift uitgereikt. 2. De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig door het College van Bestuur vast te stellen regels de Examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. 3. Indien de student een fout constateert op zijn resultatenoverzicht dan dient de student direct contact op te nemen met de afdeling ESR Information & Registration Centre. Indien daar geen fout wordt geconstateerd dan dient hij uiterlijk binnen vier schoolweken na vaststelling van de definitieve uitslag van een onderwijseenheid, schriftelijk te reageren naar de Examencommissie. 4. Voor de datum op het getuigschrift wordt de datum aangehouden waarop de Examencommissie heeft vastgesteld dat de student aan de voorwaarden heeft voldaan. Als procedurele voorwaarde voor toekenning van het getuigschrift geldt dat de student ingeschreven moet staan bij de opleiding. 22

23 Artikel 5 Ondertekening getuigschriften 1. Het getuigschrift wordt namens het College van Bestuur ondertekend: a. Door de voorzitter en de secretaris van de Examencommissie of hun plaatsvervangers; b. Door de student. 2. Het diplomasupplement bij het getuigschrift genoemd in artikel 3 worden ondertekend en voorzien van naam door de voorzitter van de Examencommissie en secretaris of hun plaatsvervangers. 3. De namen van de tekenbevoegden worden geregistreerd in een handtekeningenregister. Artikel 6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften 1. Aan het begin van elk studiejaar stelt de Examencommissie de data vast waarop de uitslag als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld, met inachtneming van het derde en vierde lid van artikel Aan het begin van elk studiejaar stelt de Head of School de data vast waarop de getuigschriften als bedoeld in artikel 3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt. 3. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch examen vindt tenminste tweemaal per jaar plaats, aan het einde van het opleidingsjaar, na verwerking van de resultaten van de laatste herkansingen. Op verzoek van de student kan de uitslag ook tussentijds in de loop van het opleidingsjaar vastgesteld worden. Artikel 7 Cum laude 1. De student dient bij de Examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat Cum Laude bij het propedeusegetuigschrift van de bacheloropleiding of het daaraan verbonden associate degreeprogramma. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent aanspraak te kunnen maken op het predicaat Cum Laude. DIT ARTIKELLID IS NIET VAN TOEPASSING. 2. De student dient bij de Examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat Cum Laude bij het associate-degreeprogrammagetuigschrift. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent aanspraak te kunnen maken op het predicaat Cum Laude. 3. De student dient bij de Examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat Cum Laude bij het bachelorgetuigschrift. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent aanspraak te kunnen maken op het predicaat Cum Laude. 4. Het beoordelen van de toekenning van het predicaat Cum Laude vindt plaats door de Examencommissie. 23

24 5. De Examencommissie geeft het predicaat cum laude bij het behalen van het associate-degreeprogrammagetuigschrift en/of bachelorgetuigschrift als de student voldoet aan de volgende voorwaarden: a. Het gewogen gemiddelde op basis van behaalde studiepunten van alle behaalde cijfers is 8,0 of hoger; b. De student moet voor alle individuele studie-onderdelen van de propedeutische fase minimaal een voldoende hebben behaald en mag geen enkele herkansing hebben gedaan De student mag voor maximaal 25% van het aantal studiepunten een vrijstelling hebben gekregen; Artikel 8 Verklaringen 1. Een student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 4 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd, mits binnen een jaar na uitschrijving van de student, een door de desbetreffende Examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 10 Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met een beslissing van de Examencommissie op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 2. De student heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 24

25 5 Tentaminering en beoordeling WHW: 7.3, 7.10, 7.12b, 7.13 ALGEMEEN Artikel 1 Examen 1. Aan elke opleiding is een examen verbonden. 2. Aan de propedeutische fase van de opleiding is een examen verbonden. 3. Aan de post-propedeutische fase van de opleiding is een examen verbonden. Artikel 2 Onderwijseenheid 1. Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. 2. Een onderwijseenheid kan betrekking hebben op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van een het instellingsbestuur plaatsvinden. Artikel 3 Tentamen 1. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden. 2. Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 3. Indien de tentamens van een tot de opleiding of propedeutische fase van een bacheloropleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd, is het examen afgelegd, voor zover de examencommissie niet heeft bepaald dat het examen tevens omvat een door haar zelf te verrichten onderzoek als bedoeld in het tweede lid. 4. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. Artikel 4 Vrijstelling algemeen 1. De examencommissie heeft de bevoegdheid voor het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meerdere tentamens. 2. De OER bevat de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen het afleggen van één of meerdere tentamens. 25

26 3. Een vrijstelling wordt door de Examencommissie altijd individueel verleend op basis van haar vrijstellingenbeleid en met in achtneming van de navolgende bepalingen van dit artikel. 4. De opleidng HRM werkt niet met collectieve vrijstellingen. Iedere vrijstelling dient individueel aangevraagd te worden en wordt individueel beoordeeld. Zie hiervoor ook de extra Bijlage over vrijstellingen. 5. Vrijstellingen kunnen mede gebaseerd zijn op EVC. Degene die op basis van een EVC meent in aanmerking te komen voor een of meer vrijstellingen, dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie, met bijsluiting van de EVCrapportage. 6. Degene die op andere dan in de vorige leden bedoelde gronden meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van het afleggen van een tentamen, dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie, waarbij tevens de bewijsstukken ter onderbouwing van het verzoek worden overgelegd. 7. De Examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of wordt voldaan aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid of onderdelen daarvan. 8. De Examencommissie kent een individueel verzoek om een vrijstelling toe, indien verzoeker aantoonbaar voldoet aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid, dan wel voor in voldoende mate afgeronde - onderdelen daarvan. De Examencommissie informeert de student over haar beslissing binnen zes schoolweken gerekend vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen. 9. Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht van de student getoond met de omschrijving vrijstelling. Een tentamen waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in eventuele middelingen tot een eindcijfer van de onderwijseenheid waarbij dit tentamen is betrokken. Artikel 5 Vrijstelling studenten IBC (site) 1. Studenten studerend op één van de IBC s (site(s) van Stenden Hogeschool volgen op enig moment een representatief deel van het onderwijs van de opleiding met een omvang van 60 EC bij de Nederlandse instelling. Dit onderwijsprogramma wordt uitgewerkt in de betreffende bijlage. Dit is van toepassing voor studenten die ingeschreven zijn vanaf september Om toegelaten te worden tot het in lid 1 bedoelde opleidingsjaar bij Stenden Nederland geldt de procedure Diplomering sites en het bijbehorende vrijstellingenbeleid Examencommissie van de opleiding dat als bijlage bij het Studentenstatuut is opgenomen. Artikel 6 Fraude en plagiaat 1. Indien een student of extraneus fraudeert en of plagiaat pleegt, kan de Examencommissie betrokkene het recht ontnemen één of meer door de Examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de Examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. 2. Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de Examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokken student of extraneus definitief beëindigen. 26

27 3. Ten aanzien van fraude en of plagiaat geldt het Reglement Fraude en Plagiaat Stenden Hogeschool, zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut. Artikel 7 Onderwijscontract 1. Een student met een functiebeperking kan aan de Examencommissie verzoeken gelegenheid te krijgen de tentamens op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. De procedure is beschreven in de Regeling Studie & Handicap zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut. 2. Een student die voldoet aan de criteria van de Regeling Financiële ondersteuning student-topsporter zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut, kan de Examencommissie verzoeken om een aangepaste inroostering van de tentamens, waarbij - indien dit naar het oordeel van de Examencommissie mogelijk is en voor de opleiding niet bezwaarlijk - zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele mogelijkheden van de student. 3. Afspraken als resultaat van de in lid 1 en 2 genoemde verzoeken worden vastgelegd in een individueel onderwijscontract. Artikel 8 Intellectueel eigendom 1. Het auteursrecht van een werk komt toe aan de student, mits deze als maker ervan kan worden aangemerkt. 2. Als maker wordt, behoudens tegenbewijs, beschouwd degene die als zodanig op of in het werk is aangeduid. 3. Indien het werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander dan de student en onder diens leiding en toezicht, dan wordt deze ander als maker van dat werk aangemerkt. Artikel 9 Gestelde eisen tentamens 1. De Examencommissie maakt voor elk tentamen afzonderlijk tijdig bekend welke eisen worden gesteld bij het afleggen van dat tentamen, zodat de student zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. De Examencommissie vermeldt daarbij ook welke hulpmiddelen zijn toegestaan en welke beoordelingsnormen zullen worden gehanteerd. Alle bouwsteenboeken expliciteren de toetsings- en beoordelingsnormen. 2. Van een tentamen dat bij herhaling binnen een opleidingsjaar wordt aangeboden, moet elke gelegenheid wat betreft inhoud, niveau en zwaarte gelijkwaardig zijn aan de voorafgaande gelegenheid. 3. Wanneer een student een onderwijseenheid niet heeft behaald in het opleidingsjaar waarin hij het onderwijs in die onderwijseenheid heeft gevolgd en in het volgende opleidingsjaar alsnog een tentamen in die onderwijseenheid wil afleggen, gelden ten aanzien van de gestelde eisen: de eisen van het lopende opleidingsjaar Artikel 10 Vorm van de tentamens 1. De onderwijseenheden van het onderwijsprogramma worden getoetst op de wijze en in de vorm zoals aangegeven in de bijlage met de samenstelling van de propedeutische en postpropedeutische fase. 27

28 2. Van een tentamen dat bij herhaling in hetzelfde opleidingsjaar wordt aangeboden, moeten alle gelegenheden in dat opleidingsjaar dezelfde vorm hebben. 3. Van de bepaling in het vorige lid kan worden afgeweken in geval van overmacht. In dat geval mag de herkansing een andere vorm hebben, maar moet wel voldoen aan de eisen van gelijkwaardigheid zoals bedoeld in artikel Van de bepaling in lid 2 kan om organisatorische en/of onderwijskundige redenen worden afgeweken indien het niet mogelijk is een herkansing aan te bieden met dezelfde vorm als de eerste gelegenheid in het betreffende opleidingsjaar. Artikel 11 Volgtijdelijkheid tentamens 1. De OER bevat het overzicht van het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden. 2. De OER bevat de informatie over, waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens. 3. De tentamens van de onderwijseenheden van het propedeutisch examen en van het afsluitend examen kunnen binnen de desbetreffende fase in een willekeurige volgorde worden afgelegd. 4. De examencommissie stelt eisen aan de toelating tot de stgeperiode in de postpropaedeutische fase. De student moet in het ebzit zijn van de propadeuse (60 ec) en dient in de postpropaedeutische fase = 39 punten te hebben behaald. 5. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden kan een minor pas worden gevolgd als is voldaan aan het bepaald in artikel 9 van hoofdstuk 3. Artikel 12 Tijdvakken en frequentie van tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de propedeutische fase wordt elk opleidingsjaar ten minste tweemaal gelegenheid gegeven, de eerste maal direct aansluitend op het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid. 2. Tot het afleggen van de tentamens van de postpropedeutische fase wordt elk opleidingsjaar ten minste tweemaal gelegenheid gegeven, waarvan eenmaal direct aansluitend op het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid. 3. Bij het bepalen van de datum van de tweede tentamengelegenheid in een opleidingsjaar, wordt rekening gehouden met de vereiste studeerbaarheid van het totale programma voor een student. 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt in een opleidingsjaar slechts eenmaal gelegenheid gegeven voor het afleggen van het tentamen van een onderwijseenheid waarvan het onderwijs in dat opleidingsjaar niet is gegeven. Tot het maken van het betreffende tentamen bestaat nog tweemaal de mogelijkheid, te rekenen vanaf het laatste opleidingsjaar waarin de bedoelde onderwijseenheid wordt aangeboden. 5. De tijdvakken waarin de tentamengelegenheden worden aangeboden, worden jaarlijks door de Examencommissie vastgesteld en uiterlijk bij aanvang van het opleidingsjaar bekend gemaakt. 28

29 6. Een student die verhinderd is van een tentamengelegenheid gebruik te maken, is aangewezen op de volgende tentamengelegenheid. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie besluiten in een voor de student gunstige zin af te wijken van deze regel. VOORAFGAAND AAN TENTAMINERING Artikel 13 Procedure inschrijven voor een tentamen 1. Voor mondelinge tentamens en voor tentamens ter afsluiting van praktische oefeningen dient de student zich tijdig in te schrijven, op een nader door de Examencommissie aan te geven wijze. 2. Voor andere tentamenvormen dan genoemd in het eerste lid is de student verplicht zich te houden aan de volgende inschrijvingsprocedure voor deelname aan schriftelijke tentamens: a. De student is verplicht zich digitaal voor een schriftelijke tentamenkans in te schrijven, tenzij anders is bepaald. De student moet na inschrijving een bewijs van inschrijving uitprinten. b. Indien een student niet kan intekenen voor een tentamen dan neemt de student voor sluitingstijd van intekening rechtstreeks contact op met het ESR- Toetsservicebureau. Voor de vestigingen Emmen, Meppel en Assen geldt dat de student contact opneemt met het secretariaat van de opleiding, die vervolgens contact opneemt met het ESR-Toetsservicebureau. c. Inschrijven betekent verplicht deelnemen aan het tentamen én een tentamenkans gebruiken, overmachtsituaties uitgezonderd. d. Iedere secretaris van de Examencommissie meldt aan het ESR-Toetsservicebureau voor 15 mei van elk opleidingsjaar het aantal tentamengelegenheden dat een student aan de desbetreffende opleiding aangeboden krijgt. Bij overschrijding van dit aantal gelegenheden wordt de intekening voor deelname aan de betreffende tentamen geblokkeerd. e. Het ESR-Toetsservicebureau publiceert bij aanvang van het opleidingsjaar het jaartentamenrooster per opleiding. Het definitieve rooster wordt uiterlijk twee schoolweken voor een tentamenperiode gepubliceerd. f. Verzoek tot wijziging van intekening of nainschrijving voor een tentamen moet altijd door de student ter beoordeling aan de secretaris van de Examencommissie worden voorgelegd, overmachtsituaties uitgezonderd. Indien de student te laat is met digitaal intekenen én er is daarbij sprake van bijzondere omstandigheden dan neemt de student rechtstreeks contact op met de secretaris van de Examencommissie. TIJDENS TENTAMINERING Artikel 14 Schriftelijk tentamen Bij het afleggen van een tentamen moet aan de eisen gesteld in de volgende leden worden voldaan: 1. De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van zijn of haar 29

30 Multifunctionele kaart (MFK). Daarnaast moet de student zich desgevraagd kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 2. De student dient vijf minuten voor aanvang van het aanvangstijdstip in de tentamenzaal aanwezig te zijn en plaats te nemen op de door de organisatie aangewezen plaats. 3. Degene die als gevolg van overmacht meer dan 30 minuten te laat arriveert, kan de toegang worden geweigerd. 4. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten. 5. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten worden opgevolgd. 6. De aangegeven tijd voor een tentamen is inclusief het uitreiken en verzamelen van tentamenopgaven en antwoordformulieren. 7. De student dient bij ontvangst van de tentamenopgaven te controleren of hij een juist en volledig exemplaar heeft ontvangen. 8. Het is niet toegestaan om het tentamen te maken op ander dan door de surveillant uitgedeelde antwoordformulieren. 9. De student dient -indien van toepassing- op tentamenopgaven en het antwoordformulier te vermelden: a. naam b. studentnummer / relatienummer c. toets en/of tentamen d. aantal antwoordformulier-bladen dat wordt ingeleverd e. datum waarop aan het tentamen is deelgenomen f. handtekening van de student 10. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven. 11. Elektronische apparaten waar gegevens op kunnen worden geraadpleegd of opgeslagen dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden weggeborgen in een afgesloten tas. 12. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets wordt afgenomen. 13. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust worden verstoord. 14. De tentamenopgaven moeten tegelijkertijd met de antwoordformulieren bij aftekening worden ingeleverd bij de surveillant. 15. De student wordt geacht aan een schriftelijk tentamen te hebben deelgenomen als de tentamenopgaven en het totale aantal antwoordformulieren is ingeleverd en de presentielijst is getekend. Dit artikellid is onverkort van toepassing op degene die het antwoordformulier niet dan wel onvolledig heeft ingevuld. 30

31 16. Aan studenten met een functiebeperking kan de Examencommissie een verlenging van de standaardduur van het tentamen en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid bepaald in artikel 1 voor studenten met een functiebeperking de tentamenvorm nog verder aan te passen aan de mogelijkheden van de betrokken student. 17. Indien de student een klacht wil indienen betreffende de afname van een tentamen dan laat de student zijn/ haar klacht direct op het protocolformulier noteren door een surveillant van het tentamen. Daarnaast schrijft de student binnen twee werkdagen een schriftelijke klacht aan de betreffende Examencommissie. 18. Indien een student een klacht heeft betreffende de inhoud van het tentamen dan moet deze klacht schriftelijk binnen twee werkdagen ingeleverd worden bij de secretaris van de betreffende Examencommissie. Na afloop van deze termijn wordt de toetssleutel gepubliceerd. Artikel 15 Digitale tentamen Het digitaal examineren is op dit moment nog niet aan de orde binnen de opleidng. Artikel 16 Mondelinge tentamen 1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getoetst, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen is niet openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald op verzoek van de student. 3. Bij het afnemen van een mondeling tentamen met een studiebelasting van minimaal 28 uur dient een tweede examinator aanwezig te zijn of dient het examen met behulp van audiovisuele middelen te worden vastgelegd. Artikel 17 Toezicht bij tentamens 1. De Examencommissie wijst (een) examinator/-en aan die aanwezig is bij in ieder geval de aanvang en het einde van de afname van de betreffende tentamen(s) en tijdens de betreffende tentamen(s) terstond beschikbaar. 2. Namens de Examencommissie zijn door het ESR - IRC toetsbureau surveillanten aangesteld die belast zijn met de handhaving van de orde tijdens de afname van het tentamen. De surveillanten dienen aanwijzingen van de examinator op te volgen. 3. De surveillanten dienen 15 minuten voor aanvang van het tentamen in de tentamenruimte aanwezig te zijn om de vereiste voorbereidingen te treffen. De hoofdsurveillant dient 30 minuten voor aanvang in de toets- en of tentamenruimte aanwezig te zijn. 4. Bij schriftelijke tentamens is per ruimte tenminste één surveillant aanwezig. 5. Bij mondelinge tentamens kan worden volstaan met één examinator, tenzij bepaald is dat meer examinatoren noodzakelijk zijn. NA TENTAMINERING 31

32 Artikel 18 Vaststelling van de beoordelingen 1. De examinator stelt de beoordeling vast. De termijn voor de vaststelling van de beoordeling is in de regel dertien werkdagen, nadat het schriftelijke werk is gemaakt. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt dit door de Examencommissie met redenen omkleed aan de student gemeld. 2. Ten aanzien van de uitslagen van de laatste onderwijsperiode van een opleidingsjaar kan door de opleidingen een versnelde procedure worden toegepast. 3. De beoordeling van een tentamen door een examinator geschiedt voor elke student afzonderlijk, of in geval van een groepsopdracht tot een voor elke betrokken student herleidbaar individuele beoordeling. 4. Indien de voorlopige uitslag van een tentamen door meer dan één examinator wordt vastgesteld, geschiedt de vaststelling in onderling overleg. Indien de examinatoren niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt, nadat de betrokken examinatoren zijn gehoord, de definitieve uitslag vastgesteld door de voorzitter van de Examencommissie. 5. De datum waarop een student een tentamen heeft behaald is de datum waarop het afgelegde tentamen is beoordeeld. Antedatering is niet toegestaan. 6. De examinator stelt de beoordeling van een mondeling tentamen vast direct, dan wel dezelfde dag na het afnemen van dat tentamen en verstrekt de student een schriftelijke verklaring met de uitslag. 7. De Examencommissie stelt vast of de student aan de gestelde eisen voor het tentamen heeft voldaan. Artikel 19 Normering van de beoordelingen 1. De uitslag van een tentamen wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 met ten hoogste één decimaal dan wel in een kwalificatie uitmuntend /goed/ voldoende/ onvoldoende. 2. Als laagste kwalificatie voldoende geldt het cijfer 5,5. 3. Voor het afronden van decimale getallen gelden de volgende regels: a. Het gemiddelde van meerdere cijfers wordt naar beneden afgerond (=afgekapt) op één decimaal. b. Indien aan de orde wordt een cijfer met één decimaal op de normale, rekenkundige manier afgerond op een geheel getal (het cijfer 5,5 wordt dan afgerond tot een 6). 4. Indien de tentamenuitslag samengesteld wordt uit verschillende deelresultaten, wordt de wijze waarop de uitslag berekend wordt (bijvoorbeeld een rekenkundig of gewogen gemiddelde) nauwkeurig in de OER beschreven. 5. Bij deelname aan een tentamen krijgt de student tenminste het cijfer één of de kwalificatie onvoldoende. 6. Indien een tentamen niet met goed gevolg is afgelegd kan een student een verzoek indienen bij de Examencommissie tot een second opinion van de betreffende toets en of tentamen. De termijn voor het indienen van het verzoek bedraagt 10 werkdagen. 32

33 7. Indien de student een reeds eerder afgelegd tentamen nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Artikel 20 Toekenning van studiepunten 1. Als een onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen, is de onderwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student voor het tentamen een voldoende resultaat heeft behaald. 2. Als een onderwijseenheid wordt afgesloten met twee of meer (deel)tentamens, is de onderwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student als beoordeling voor de onderwijseenheid een voldoende resultaat heeft ontvangen en tevens de resultaten voor de (deel)tentamens en of (deel) tentamens voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Ieder bouwsteenboek expliciteerd de gestelde eisen. 3. Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend. 4. Een minorprogramma is behaald en de bijbehorende studiepunten worden toegekend indien de student alle onderwijseenheden heeft behaald waaruit het minorprogramma is samengesteld. 5. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt geregistreerd de datum waarop het afgelegde tentamen, c.q. de laatste deeltoets is beoordeeld inclusief de beoordeling die heeft geleid tot het behalen van de onderwijseenheid c.q. de minor. Antedatering is niet mogelijk. 6. Heeft een onderwijseenheid in het voltijd of deeltijd onderwijs betrekking op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, dan worden aan die onderwijseenheid alleen studiepunten toegekend als de activiteiten onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Artikel 21 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen 1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden uiterlijk vijftien werkdagen na het maken van het tentamen en of toets, opgenomen in een geautomatiseerd systeem van studievoortgangregistratie (ProgRESS.NET). Op het gebruik van dit systeem is de Regeling Bescherming Persoonsgegevens van de instelling van toepassing. 2. De registratie van studieresultaten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie. 3. De student ontvangt van de behaalde beoordelingen geen schriftelijk bewijsstuk maar kan deze inzien in ProgRESS.www. 4. Indien de student een fout constateert op zijn resultatenoverzicht dan dient de student direct contact op te nemen met de afdeling ESR-Toetsservicebureau. Indien daar geen fout wordt geconstateerd dan dient hij uiterlijk vier schoolweken, na vaststelling van de definitieve uitslag van een onderwijseenheid, schriftelijk te reageren naar de Examencommissie. 5. Indien er een tentamenuitslag ontbreekt op de publicatielijst dan neemt de betreffende student direct contact op met de afdeling ESR-Toetsservicebureau. 33

34 6. Bij het ontbreken van een tentamenuitslag worden protocolformulier, presentielijst en tentamenopgaven door de afdeling ESR-Toetsservicebureau gecontroleerd. 7. Indien de student op protocolformulier en presentielijst als aanwezig staat geregistreerd en de tentamenopgave ontbreekt dan dient de student schriftelijk een klacht in bij de secretaris van de Examencommissie. Artikel 22 Inzage van tentamens 1. De Examencommissie draagt er zorg voor dat de student het door hem gemaakte en beoordeelde schriftelijk tentamen kan inzien binnen twee maanden na de laatste dag van een tentamenperiode of tenminste tien schooldagen voor een eventuele herkansing, tenzij afgeweken moet worden van gestelde termijnen op grond van redelijkheid en billijkheid Een student kan alleen inzage worden geboden in schriftelijk en beoordeeld tentamenwerk in het bijzijn van de betrokken examinator of diens plaatsvervanger. 3. De Examencommissie kan bepalen, dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op een vast tijdstip. Artikel 23 Geldigheidsduur van studieresultaten 1. De geldigheidsduur van examenonderdelen is in beginsel onbeperkt. In afwijking hiervan kan de Examencommissie aan de student een aanvullend dan wel een vervangend tentamen opleggen indien het examenonderdeel langer dan acht jaar geleden is behaald. 2. Als wettelijk bewijs gelden de resultaten zoals vastgesteld door de Examencommissie. Artikel 24 Bewaring van afgelegde tentamens 1. De Examencommissie draagt er zorg voor dat de inspectie en organisaties in het kader van het accreditatieproces kennis kunnen nemen van de opdrachten, de opgaven en de bijbehorende beoordelingsnormen voor de schriftelijke en praktische examenonderdelen, alsmede inzage kunnen hebben in het schriftelijk tentamenwerk. 2. In geval van beroep tegen de uitslag van een schriftelijk tentamen wordt het werk bewaard gedurende de periode dat nog niet op het (hoger) beroep is beslist. 3. De Examencommissie draagt er zorg voor, dat van elke student de tijdens het (post-) propedeutisch examen behaalde cijfers dan wel kwalificaties en de uitslag van het examen en het bijbehorende tentamenwerk bewaard blijven in het archief van de opleiding, conform de Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbaar gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen, Wanneer een student na afloop van een schriftelijk tentamen de tentamenopgaven en het totale aantal antwoordformulieren heeft ingeleverd wordt dit door de surveillant afgetekend op het protocolformulier. Op dat moment gaat de verantwoordelijkheid tot zorgvuldige bewaring van een schriftelijke tentamenwerk over op de hogeschool. 2 De landelijk verplichte toetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs zijn hier van uitgezonderd. 34

35 5. In het geval dat tentamenwerk als bedoeld in artikel 15.4 desalniettemin zoek raakt waardoor geen beoordeling kan plaatsvinden, wordt deze gang van zaken door de Examencommissie vastgesteld. Vervolgens wordt, na de betreffende student te hebben gehoord, door de betrokken docent, onderscheidenlijk coördinator, vastgesteld op welk tijdstip en in welke vorm het tentamen opnieuw moet worden afgelegd. 6. De Examencommissie geeft de documenten bedoeld in de vorige leden op zodanige wijze in bewaring dat de authenticiteit van de documenten gedurende de bewaartermijn gewaarborgd is. 7. De student is gehouden een afschrift (schriftelijk en/of digitaal) van het ingeleverde tentamen(onderdeel) onder zich te houden gedurende één jaar na inlevering, voor zover de omstandigheden zich hiertegen niet verzetten. 8. Een kopie van het getuigschrift en diplomasupplement wordt gedurende vijftig jaren in het archief bewaard. Artikel 25 Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met een beslissing van de Examencommissie op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 2. De student heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 35

36 6 Studieloopbaanbegeleiding en Studieadvies WHW: art. 5.5, 7.8b, 7.13, 7.34, 7.51, 7.59, Artikel 1 Studieloopbaanbegeleiding 1. De Head of School draagt zorg voor de studieloopbaanbegeleiding van elke student, mede ten behoeve van zijn oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 2. De Head of School besteedt bij de studieloopbaanbegeleiding bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten met een functiebeperking waarvan de deelname in het hoger onderwijs in belangrijke mate achterblijft bij de deelname van studenten die hier niet toe behoren. 3. De Head of School besteedt namens het College van Bestuur bij de studieloopbaanbegeleiding bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele minderheid waarvan deelname aan het hoger onderwijs in betekenende mate achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet behoren tot een dergelijke minderheid. 4. De student kan zich wenden tot zijn studieloopbaancoach voor problemen die rechtstreeks samenhangen met de studie. 5. De student kan zich wenden tot de decaan voor problemen van persoonlijke aard, al dan niet rechtstreeks samenhangend met de studie. Artikel 2 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding aan dezelfde instelling 1. Namens het College van Bestuur brengt de Examencommissie aan iedere student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding aan dezelfde instelling voor de propedeutische fase van de opleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. 2. De brief waarin de Examencommissie het advies aan de student kenbaar maakt, mag in geval van de september-instroom niet later worden verstuurd dan in de derde week van de maand juli. 3. Voor de februari-instroom wordt in afwijking van lid 1 het woord jaar vervangen door 13 maanden. Deze uitzondering ten opzichte van de reguliere instroom in september vindt plaats op grond van organisatorische redenen die worden veroorzaakt door een afwijkende opbouw van het opleidingsjaar bij de februariinstroom. De brief waarin de Examencommissie het advies aan de student kenbaar maakt, mag in geval van de februari-instroom niet later worden verstuurd dan in de laatste week van februari. 4. Het studieadvies heeft een bindend afwijzend karakter indien de student minder dan 51 studiepunten uit de propedeutische fase heeft behaald, alsmede niet de door de opleiding aangewezen onderwijseenheden uit de propedeutische fase met een voldoende heeft afgesloten op het moment dat het advies wordt uitgebracht. 36

37 5. De door de opleiding aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in de vorige volzin zijn: a. Bedrijfseconomie & Bedrijfsadministratie (DECBEBA) moet in het eerste jaar met een voldoende worden afgerond. b. Van de onderwijseenheden Bedrijfseconomie 2 (DECBE2) en Bedrijfseconomie 3 (DECBE3 moet tenminste één met een voldoende worden afgesloten in het eerste jaar van inschrijving. 6. Resultaten behaald door vrijstelling tellen wel mee bij de vaststelling of het minimum van 51 studiepunten is behaald. 7. Studenten die hun inschrijving bij de opleiding in de loop van het opleidingsjaar tussentijds hebben beëindigd ontvangen uiterlijk aan het einde van het opleidingsjaar een studieadvies propedeuse en dat kan ook een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) zijn, tenzij er - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student - voor de Examencommissie aanleiding bestaat geen bindend studieadvies met afwijzing (BSA) uit te brengen. 8. Studenten die zich bij een opleiding hebben ingeschreven, de studie staken en zich vervolgens weer opnieuw inschrijven bij dezelfde opleiding bij dezelfde instelling worden wettelijk beschouwd als studenten tweede jaar van inschrijving. Dit betekent dat deze studenten aan het einde van hun tweede jaar van inschrijving aan al hun propedeuse verplichtingen moeten hebben voldaan. Artikel 3 Studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding aan dezelfde instelling 1. Namens het College van Bestuur brengt de Examencommissie een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) uit indien de student aan het einde van het tweede jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding aan dezelfde instelling het propedeutisch examen niet heeft behaald. 2. De brief waarin de Examencommissie het advies aan de student kenbaar maakt, mag in geval van de september-instroom niet later worden verstuurd dan in de derde week van de maand juli. 3. Voor de februari-instroom wordt in afwijking van lid 1 het woord jaar vervangen door 13 maanden. Deze uitzondering ten opzichte van de reguliere instroom in september vindt plaats op grond van organisatorische redenen die worden veroorzaakt door een afwijkende opbouw van het opleidingsjaar bij de februariinstroom. De brief waarin de Examencommissie het advies aan de student kenbaar maakt, mag in geval van de februari-instroom niet later worden verstuurd dan in de laatste week van februari. 4. Studenten die hun inschrijving bij de opleiding in de loop van het opleidingsjaar tussentijds hebben beëindigd ontvangen uiterlijk aan het einde van het opleidingsjaar een studieadvies propedeuse en dat kan ook een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) zijn, tenzij er - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student - voor de Examencommissie aanleiding bestaat geen bindend studieadvies met afwijzing (BSA) uit te brengen. 5. Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel kan geen bindend studieadvies met afwijzing (BSA) meer worden uitgebracht. 37

38 Artikel 4 Voorwaarden Bindend studieadvies met afwijzing (BSA) 1. Een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) wordt niet uitgebracht wanneer de student gedurende het opleidingsjaar niet tijdig ten minste eenmaal via de opleiding en op een redelijke termijn door de opleiding is gewaarschuwd dat hij bij ongewijzigde omstandigheden een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) zal kunnen ontvangen, alsmede wat de gevolgen daarvan zijn. 2. Indien aan de orde meldt een student bijzondere omstandigheden tijdig bij de studentendecaan en eventueel de studieloopbaancoach en verzoekt de Examencommissie deze mee te wegen in haar besluit over het uitbrengen van een bindend studieadvies met afwijzing (BSA). Slechts met toestemming van de student kan de Examencommissie de betrokken studentendecaan en studieloopbaancoach om nader advies vragen ten aanzien van mogelijke persoonlijke omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat wordt afgezien van het uitbrengen van een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) aan de betrokken student. 3. Een melding van een bijzondere omstandigheid wordt aangemerkt als tijdig wanneer de student de omstandigheden meldt zodra deze zich voordoen dan wel zeer spoedig daarna. 4. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt: a. ziekte; b. zwangerschap; c. bijzondere familieomstandigheden; d. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; e. bestuursactiviteiten die een student in het kader van de medezeggenschap van Stenden verricht, waarbij sprake is van een substantiële tijdsbesteding, ter beoordeling aan het College van Bestuur, onder voorwaarde dat de student kan aantonen dat de geldende facilitering de studievertraging niet compenseert en derhalve als bijzondere omstandigheid kan worden aangemerkt. 5. De situaties genoemd onder a t/m d dienen schriftelijk te worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. 6. Als de Examencommissie besluit af te zien van een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) in gevallen zoals bedoeld in het vorige lid, dan is de Examencommissie bevoegd om in plaats daarvan een niet-bindend advies uit te brengen aan de betrokken student. 7. Afhankelijk van de aard van de persoonlijke omstandigheden kan de student de Examencommissie verzoeken de informatie verstrekt in het kader van het advies als bedoeld in het tweede lid vertrouwelijk te behandelen. 8. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden stelt de Examencommissie - alvorens tot een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) over te gaan - de student in de gelegenheid om door of namens de Examencommissie te worden gehoord. Artikel 5 Gevolgen bindend studieadvies met afwijzing (BSA) 1. Indien een student een Bindend studieadvies met afwijzing (BSA) ontvangt, wordt de inschrijving beëindigd door het College van Bestuur conform de geldende uitschrijfprocedure in hoofdstuk 2 van het Studentenstatuut. 38

39 2. De Examencommissie is bevoegd in bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich bij toepassing van het verstrekken van een Bindend studieadvies met afwijzing (BSA) mochten voordoen. 3. Degene die een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) heeft ontvangen, kan zich gedurende minimaal één jaar niet meer aan de instelling voor dezelfde opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. Na deze periode moet bij een hernieuwde inschrijving ten genoege van de Examencommissie van de opleiding aannemelijk gemaakt worden dat de opleiding met vrucht zal kunnen volgen. 4. Een student dient bij een hernieuwde inschrijving als bedoeld in lid 1 wettelijk te worden beschouwd als een student derde jaar van inschrijving, op basis waarvan aan deze student geen Bindend studieadvies met afwijzing (BSA) meer kan worden verstrekt. Artikel 6 Doorstroom van propedeutische naar postpropedeutische fase 1. Aan het einde van het eerste opleidingsjaar stelt de Examencommissie vast welke studenten kunnen doorstromen van de propedeutische fase naar de postpropedeutische fase. De volgende categorieën studenten zijn toelaatbaar: a. studenten die het propedeutisch examen hebben behaald; b. studenten die ten minste 51 studiepunten hebben behaald in de propedeutische fase en niet om andere redenen een bindend studieadvies met afwijzing (BSA) hebben gekregen. 2. De student die 51 of meer maar minder dan 60 studiepunten van de propedeutische fase heeft behaald, dient in overleg met de studieloopbaancoach een studieplan op te stellen primair gericht op het inlopen van de achterstand in de propedeuse. In dit studie-plan wordt vastgelegd tot welke onderwijseenheden van de postpropedeutische fase de student toegang heeft. 3. De student die 51 of meer maar minder dan 60 studiepunten van de propedeutische fase heeft behaald, dient eerst te overleggen met de studieloopbaancoach maar heeft daarna rechtstreeks toegang tot alle onderwijseenheden van de postpropedeutische fase. 4. Bij de uitwerking van de beide vorige leden wordt er rekening mee gehouden dat het de student niet is toegestaan deel te nemen aan een onderwijseenheid uit de postpropedeutische fase die een rechtstreekse voortzetting vormt van een onderwijseenheid uit de propedeuse die hij nog niet heeft behaald. Ook wordt rekening gehouden met de bepalingen van hoofdstuk 5, artikel 2 over de volgorde waarin toetsen en of tentamens kunnen worden afgelegd. 5. Aan het volgen van onderwijs uit zowel de propedeutische fase als de postpropedeutische fase kan de student geen rechten ontlenen ten aanzien van de wijze van inroostering. Het is dus mogelijk dat dergelijke onderwijsactiviteiten gelijktijdig gegeven worden. Artikel 7 Verwijzing in de postpropedeutische fase 1. Studenten van de opleiding hebben toegang tot alle afstudeerrichtingen beschreven in hoofdstuk 3, artikel 2. 39

40 2. De Examencommissie baseert haar beslissing op: a. de studieresultaten van de student: Nadere eisen invullen b. en/of in hoeverre het door de student gevolgde studieprogramma voldoende aansluit op de door de student gewenste afstudeerrichting: Nadere eisen invullen. 3. De Examencommissie stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord alvorens tot een beslissing over te gaan. Bij de beslissing houdt de Examencommissie rekening met de persoonlijke omstandigheden van de student. Artikel 8 Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met het verstrekte studieadvies op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 2. De student heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 3. Het instellen van beroep bij het COBEX of het CBHO heeft geen schorsende werking, in die zin dat het verstrekte bindend studieadvies met afwijzing (NBSA) in stand blijft totdat in het beroep een andersluidende onherroepelijke uitspraak is gedaan. 40

41 7 Examencommissie WHW: 7.10,7.11,7.12,7.12b, 7.12c, 7.13, 7.28, 7.30, 7.42a, 7.61 Artikel 1 Instelling en samenstelling Examencommissie 1. Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een Examencommissie. De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die deze regeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in artikel 2 van Hoofdstuk 4 van deze OER. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn uitgewerkt in het Reglement Examencommissies van de Stenden Hogeschool behorende bij het Studentenstatuut. 41

42 8 Slot- en invoeringsbepalingen WHW: Artikel 1 Hardheidsclausule 1. De examencommissie is bevoegd in bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich bij toepassing van deze OER mochten voordoen. Artikel 2 Onvoorziene omstandigheden 1. In gevallen waarin deze OER niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de examencommissie op basis van redelijkheid en billijkheid. Artikel 3 Bekendmaking van de OER 1. De Head of School draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van de OER. Artikel 4 Citeertitel, inwerkingtreding 1. Deze Onderwijs- en examenregeling wordt, gehoord de centrale medezeggenschapsraad conform artikel WHW, vastgesteld door het College van Bestuur, vervangt de eerder voor de opleiding geldende Onderwijs- en examenregeling en kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer en treedt in werking op 1 september Bijlage A Bijlage B Bijlage C Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende competenties op hbo-niveau: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage D Bijlage E Bijlage E Bijlage F Jaartoetsrooster Juridische kader Vrijstellingenbeleid Literatuurlijst 42

43 43

44 Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende competenties op hbo-niveau: DC 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. BoKs Planning and control cyclus Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus Kostentoerekening Financiële informatie systemen DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Grondslagen en inrichting AO Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeheersing Verandermanagement/organisatie van mensen, structureren en processen Betrouwbaarheid van de informatie DC 3. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s. BoKs Werkkapitaal beheer Risico management Belastingrecht Transfer pricing DC 4. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. BoKs Marketing Kostencalculaties/budgetteren en verschilanalyse Ondernemingsrecht Algemene economie DC 5. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. BoKs Externe verslaglegging/ IFRS Inversterings- en waarderingsvraagstukken Corporate Governance DC 6. Geven van adviezen en verlenen van diensten op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. BoKs Financiering particulier Ondernemingsfinanciering Fusies en overnames Efficiënte en effectiviteit van de bedrijfsvoering DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisci- plinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 44

45 DC 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op be-trokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdra- gen aan congressen, enzovoort. Dublin Descriptoren (DD) DD1: Kennis en inzicht DD2: Toepassen kennis en inzicht DD3: Oordeelsvorming DD4: Communicatie DD5: Leervaardigheden Niveau van toetsen N1: Weten N2: Inzien N3: Toepassen N4: Integreren 45

46 Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Propedeuse, vanaf Cohort 2012 Periode Vak Code Naam EC Toetsing 1.1 De organisatie DECBEBA D.Bedrijfseconomie en -administratie 3 S/O/M DECMAN1 OD. Management 1. 3 S/O/M OBEPM Project- en informatie management 3 S/O/M OBERE1 O.Recht 1 3 S/O/M OBEBP1 I.De organisatie (Bedrijfsprocessen) 3 S/O/M 1.2 De omgeving GSC01 G.Schriftelijke communicatie 1 3 S/O/M OBEMAR D.Marketing 3 S/O/M DECBE2 D.Bedrijfseconomie 2 3 S/O/M OBEOM O.Operationeel Management 3 S/O/M OBEDG I.De groei 3 S/O/M 1.3 De bedrijfsvoering OBEOZ1 G.Onderzoek 1 3 S/O/M GMOCO1 G.Mondelinge communicatie 1 3 S/O/M OBEAO1 O.Administratieve Organisatie 1 3 S/O/M OBEBA1 O.Bedrijfsadministratie 1 3 S/O/M OBEDIB I.De interne beheersing 3 S/O/M 1.4 De onderneming GSLB1 G.SLB/ZM 1 3 S/O/M DECRE O. Algemene Economie 3 S/O/M DECBE3 D.Bedrijfseconomie 3 3 S/O/M OBERE2 O.Recht 2 3 S/O/M OECOP I.Ondernemingsplan 3 S/O/M Totaal 60 46

47 NB: S = Schriftelijke tentamen, O = Opdracht, M = Mondeling/ presemntatie. Leganda kleuren. G. Generieke bouwsteen met generieke competenties D. Domein Economie gerelateerde bouwsteen O. Bouwsteen van opleiding Logistiek en Economie I. Integratieve bouwsteen Contacturentabel 1 e jaar. Jaar 1 Contacturen = 16 Klokuren = 12 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Contacturen = 16 Klokuren = 12 Contacturen = 16 Klokuren = 12 Tabel. Contacturen propedeusejaar Voltijdse opleiding Bedrijfseconomie, Bachelor. Contacturen = 16 Klokuren = 12 47

48 Curriculum BE cohort 2015 jaar 1, periode 1 De organisatie BE jaar 1, periode 2 De omgeving jaar 1, periode 3 De bedrijfsvoering jaar 1, periode 4 De onderneming D.Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (DECBEBA) G.Schriftelijke communicatie 1 (GSC01) G.Mondelinge communicatie 1 (GMOCO1) G.SLB/ZM 1 (GSLB1) D.Management 1 (DECMAN1) D.Bedrijfseconomie 2 (DECBE2) O.Onderzoek 1 (OBEOZ1) D.Bedrijfseconomie 3 (DECBE3) O.Project- en Informatiemanageme nt (OBEPM) O.Operationeel Management (OBEOM) O.Administratieve Organisatie 1 (OBEAO1) O.Algemene Economie (OBEAE) O.Recht 1 (OBERE1) O.Marketing (OBEMAR) O.Bedrijfsadministrat ie 1 (OBEBA1) O.Recht 2 (OBERE2) I.De organisatie (Bedrijfsprocessen) (OBEBP1) I.De Groei (OBEDG) I.De interne beheersing (OBEDIB) I.Ondernemingsplan (OECOP) jaar 2, periode 1 Informatiemanage ment jaar 2, periode 2 De investering jaar 2, periode 3 De manager jaar 2, periode 4 Internationaliserin g O.Onderzoek 2 (OBEOZ2) G.Mondelinge Communicatie 2 (GMOCO2) D.HRM 1 (DECHR1) G.SLB/ZM 2 (GSLB2) O.Bedrijfsadministrat ie 2 (OBEBA2) O.Administratieve Organisatie 2 (OBEAO2) D.Management 2 (DECMAN2) O.International Economics and Finance (OIBLIEF) O.Engels en Duits 1 (OBEED1) O.Engels en Duits 2 (OBEED2) O.Engels en Duits 3 (OBEED3) O.Engels en Duits 4 (OBEED4) O.Externe verslaggeving (OBEEV) O.Finance & Riskmanagement (OBEFM) O.Ondernemingsrech t (OBEOR) O.Management Accounting (OBEMA) I.Management Information System (OBEMIS) I.In Control (OBEIC) I.De overname (OBDEO) I.De nieuwe economie (OBEDNE) jaar 3, periode 1 Stage jaar 3, periode 2 Stage jaar 3, periode 3 Minor 1 jaar 3, periode 4 Minor 2 48

49 O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) jaar 4, periode 1 Major 1 jaar 4, periode 2 Major 2 jaar 4, periode 3 Afstudeeropdracht jaar 4, periode 4 Afstudeeropdracht O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) BE Cohort 2014 versie: :18 49

50 BE jaar 1 Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Studielast: DECBEBA Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: Inleiding Bedrijfseconomie- en administratie 3 EC (84 uur studiebelasting) 9 weken geen nederlands Korte beschrijving van de inhoud Basiskennis van bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie Kennis en vaardigheden Inzicht hebben in de samenstelling van een jaarrekening Het analyseren en interpreteren van een jaarrekening Het verwerken van financiële gegevens in de boekhouding Werkvormen Werkcolleges (2 x 2 lesuren per week) Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen een jaarrekening te lezen, te analyseren en te interpreteren financiële gegevens te verwerken in de boekhouding Toets WC Rekenmachine Toets WC Rekenmachine Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het bestu- ren van organisaties. Niveau van toetsing: N2: Inzien BoKs Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Basisboek Bedrijfseconomie, De Boer, Brouwers, Koetzier Basisboek Bedrijfseconomie, opgaven, De Boer, Brouwers, Koetzier Introductie bedrijfsadministratie, Klerks ISBN

51 Code bouwsteen: DECMAN1 Naam bouwsteen: Management 1 Studielast: Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 3 EC, 84 uur studiebelasting 1 periode MBO/HAVO Nederland en Engels Korte beschrijving van de inhoud In de bouwsteen Management 1 maak je kennis met de beginselen van Management en Organisatiekunde en is een voorbereiding op Management 2. Deze bouwsteen geeft je inzicht in de aansturing van organisaties en worden de kenmerken van organisaties behandeld. De onderwerpen die binnen deze bouwsteen Organisatie en Management aan de orde komen zijn: De geschiedenis en denkrichtingen van Organisatie & Management De relatie met de omgeving Management Besluitvorming Besturing Structurering Cultuur Werkvormen DECMAN 1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. Tijdens de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO- taken werken studenten aan taken die gericht is op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van werkcolleges en PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen de denkrichtingen en ontwikkelingen uit de op het gebied van organisatie en management weergeven, de invloeden vanuit de omgeving op een organisatie uiteenzetten, de besluitvormingsproblematiek in organisatie weergeven en verschillende besluitvormingsprocessen typeren en bepalen de belangrijkste managementtaken en leiderschapsstijlen typeren en bepalen, de besturingsproblematiek in organisatie weergeven, de verschillende bedrijfsprocessen benoemen en bepalen, de structuur van een organisatie typeren en modelleren, het effectiviteits streven van organisaties beschrijven en de Tentamen=S WC=M WC=alle Tentamen= Geen Tentamen=S PGO=M WC=M WC=alle PGO=alle Tentamen= geen 51

52 cultuur van een organisatie beschrijven en bepalen Cesuur Competenties en niveau van toetsing: WC=71% PGO=55% Tentamen=55% Competenties en BOKS: DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Organisatie van mensen, structureren en processen Niveau van toetsing: N3: Toepassen Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Nick van Dam en Jos Marcus (Nederlands editie). Voor DECMAN1 gaat het om de hoofdstukken 1, 2, 6 t/m 6.3.3, 7 t/m 7.4, 8 t/m8.2, 9 t/m 9.4 en 10 t/m 10.3 ISBN 52

53 Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Studielast: OBEPM Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: Korte beschrijving van de inhoud Project- en Informatiemanagement 3 EC (84 uur studiebelasting) 9 weken Geen Nederlands Projectmanagement De samenleving verandert voortdurend. Organisaties moeten hierop telkens reageren en erop vooruitlopen. Om veranderingen door te voeren, wordt vaak een projectmatige aanpak gekozen. Projectmanagement is hierdoor een must geworden. Belangrijke vragen zijn: Wat is een project? Wanneer kiest men voor een projectmatige aanpak? Hoe is een project aan te pakken? Om studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs te trainen, werken zij steeds meer samen in projectverband. Voordat een project begint, is veel tijd nodig om eenzelfde manier van werken af te spreken. Indien men zich deze tijd niet gunt, zullen projectmedewerkers behoorlijk langs elkaar heen kunnen werken, met een voorspelbaar slecht projectresultaat. Informatiemanagement Het kunnen werken met Excel en het ontwikkelen van Excelsheets voor een economisch onderwerp. Kennis en vaardigheden Samenwerken in een projectgroep Maken Plan van aanpak (beroepsproduct) Maken Excelmodel economische situatie Werkvormen Projectmanagement 5 x Introductiecolleges Projectmanagement Maken wekelijkse opdrachten in werkgroep Opdracht: maken Plan van Aanpak op basis van een Case Informatiemanagement 6 x Computerpracticum MS Excel Maken spreadsheetopdrachten Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Collegeaanwezigheid 80% Maken concept plan van aanpak Maken definitief plan van aanpak Maken Excelmodel economische situatie Presentie Cesuur 55% Mondeling HC/WC Schriftelijk HC/WC Checklist met criteria Mondelinge toets HC/WC Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: Niveau van toetsing: 53

54 DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeheersing N3: Toepassen DC 3. Bepalen en beheersen van financieeleconomische en fiscale risico s. BoKs Risico management N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Projectmanagement Werken met Excel Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ISBN Stendenpublicatie (BlackBoard) 54

55 Code bouwsteen: OBERE1 Naam bouwsteen: Recht Studielast: 3 EC (84 uur studielast) Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen speciale vereisten Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen krijg je een algemene inleiding in het publiekrecht, zoals dat van belang is voor studenten die na hun afstuderen werkzaam zullen zijn in economische beroepen of een economische master-opleiding willen volgen. De bouwsteen vormt een basis voor andere bouwstenen die raken aan juridische aspecten. Na een kennismaking met de bronnen van het recht en de rechtsgebieden, verdiepen we ons kort in het internationaal recht (met inbegrip van het recht van de Europese Unie), het staatsrecht, de rechtsstaat en de rechten van de mens. Vervolgens gaan we wat dieper in op het bestuursrecht een rechtsgebied waarmee ondernemers veelvuldig te maken krijgen. Het laatste deel van deze bouwsteen laat je kennis maken met een voor bedrijfseconomen belangrijk deel van het recht, namelijk het belastingrecht. Werkvormen Colleges, werkgroepen, zelfstudie, individuele opdrachten. Competenties en wijze van toetsing: Competenties en BOKS: Niveau van toetsing: Wijze van toetsing: HEO-standaard Business Law and Ethics Niveau 1 3 Schriftelijk Belangrijkste doelstelling(en) inclusief niveau aanduiding zoals in de matrix is opgenomen en wijze van toetsing en de toegestane hulpmiddelen: Doelstelling: De student heeft kennis van en inzicht in de rechtsbronnen en de belangrijkste rechtsgebieden. Internationaal recht: De student heeft kennis van en inzicht in enige basisbegrippen en basisregels op het gebied van het internationaal recht, inclusief het recht van de Europese Unie in het bijzonder. De student heeft kennis van en inzicht in de rol van het EU-recht binnen de Nederlandse rechtsorde en het belang daarvan voor ondernemers. Staatsrecht: De student heeft kennis van en inzicht in de begrippen staatsrecht, rechtsstaat (inclusief daarmee samenhangende begrippen), grondrechten en het belang daarvan voor ondernemers en burgers. Wijze van toetsing: Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Toegestane hulpmiddel en Wettenbundel Wettenbundel Wettenbundel 3 Volgens Landelijk Opleidingsprofiel BBA-Bedrijfseconomie,

56 Bestuursrecht: De student heeft kennis van en inzicht in: enige basisbegrippen en rechtsbronnen van het bestuursrecht, criteria aan de hand waarvan de bestuursrechter het bestuurshandelen toetst, en het belang van he bestuursrecht voor ondernemers. Aan de hand van de Awb kan de student in eenvoudige situaties vaststellen of bezwaar en beroep mogelijk is. Belastingrecht: De student heeft kennis van en inzicht in de plaats van het belastingrecht in de Nederlandse rechtsorde, de (Nederlandse en internationale) rechtsbronnen van het belastingrecht, de soorten belastingen die er zijn, de beleidsbeginselen die aan het belastingrecht ten grondslag liggen, en welke partijen binnen het belastingrecht een rol spelen. Cesuur 4 55% Schriftelijk Schriftelijk Wettenbundel Wettenbundel Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Wetteksten hoger onderwijs Van der Roest, Basisboek Recht Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) Bouwsteenboek 4 Indien deze bouwsteen in combinatie met andere bouwstenen in 1 eindtentamen wordt getoetst, dient het onderdeel Recht van die toets met een voldoende te worden afgesloten. 56

57 Code bouwsteen: OBEBP1 Naam bouwsteen: De Organisatie (Bedrijfsprocessen 1) Studielast: 84 sbu Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 8 weken 1 e jaar periode afgerond Nederlands Korte beschrijving van de inhoud De bouwsteen die je nu gaat volgen is een andere dan de overige bouwstenen binnen deze periode dit is namelijk een integratieve bouwsteen. Het is de bedoeling dat je alle kennis en vaardigheden die je opdoet bij de bouwstenen Inleiding Logistiek, Management I, Marketing I en Bedrijfseconomie I geïntegreerd gaat toepassen bij de bouwsteen De Organisatie. Werkvormen Begeleide tutorgroepen Onbegeleidt opdrachten uitwerken in subgroepen Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student kan processen binnen een organisatie herkennen en benoemen. Schriftelijk PGO Nvt De student kan van verschillende samenwerkingsvormen tussen bedrijven de voor- en nadelen benoemen en aangeven welke vorm wanneer het meest zinvol is. Schriftelijk PGO Nvt De student kan signalen in de omgeving van een bedrijf herkennen en aangeven hoe deze signalen kunnen leiden tot veranderingen in de organisatie. Schriftelijk PGO Nvt De student kan een jaarrekening analyseren en interpreteren. De student kan de invloed van klanten op bedrijfsprocessen benoemen en interpreteren Schriftelijk PGO Nvt Schriftelijk PGO Nvt 57

58 De student draagt bij aan een positieve werksfeer en respecteert en maakt gebruik van de bijdragen van anderen. Schriftelijk PGO Nvt Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student verzamelt informatie, ontleedt een probleem, situatie of proces in componenten en begrijpt de herkomst en samenhang hiervan. Schriftelijk PGO Nvt Cesuur 55% Competenties en BOKS: 1. Inrichten en onderhouden van de planning & controlcyclus gericht op de beheersing van een organisatie 2. Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen (financieel en nietfinancieel) gericht op de sturing van de Competenties en niveau van toetsing: Niveau van toetsing: N3: Toepassen primaire processen; Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Kijk op bedrijfsprocessen, Marc Mittelmeijer, Rob Stratum,van ISBN 58

59 Code bouwsteen: GSC01 Naam bouwsteen: Schriftelijke communicatie 1 Soort bouwsteen: Aantal credits: Opleiding Generiek 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: (min. competentieniveau) Taal bouwsteen: BE/CE/IBL/L&E 9 weken Beginniveau HBO Nederlands/Engels Korte beschrijving van de inhoud De Stenden opleidingen richten zich op 4 sectoren (Economie, Techniek, Sociaal Agogisch en Onderwijs), waarin schriftelijke communicatie altijd een rol speelt. Ook in de opleidingen wordt veel schriftelijk gecommuniceerd, waarbij de studenten hun studieresultaten, kennis, vaardigheden en ontwikkeling schriftelijk moeten vastleggen. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student gebruikt bouwplannen voor zijn schriftelijke communicatie De student gebruikt de passende structuur bij doel en doelgroep. De student gebruikt de passende stijl bij doel en doelgroep. De student argumenteert volgens de methode van Toulmin. De student vat informatie samen. De student schrijft in de fases: bouwplan, eerste opzet, herschrijven, vorm geven. De student vermeldt op de APA manier zijn bronnen in zijn schriftelijke communicatie. Productenmap/ Actieve participatie Productenmap/ Actieve participatie Productenmap/ Actieve participatie HC/PGO PGO PGO Nvt Nvt Nvt Actieve participatie PGO Nvt Productenmap/ Actieve participatie PGO Nvt Productenmap PGO Nvt Productenmap PGO Nvt Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Veelal websites ISBN Code bouwsteen: DECBE2 59

60 Naam bouwsteen: Bedrijfseconomie 2 Studielast: 3 ECTS Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: DECBEBA Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen leer je wat kosten zijn en verschillende manieren om kostprijzen te berekenen, afhankelijk van de situatie in een bedrijf. Kennis en vaardigheden Het kunnen berekenen van het break-even punt. Het kunnen berekenen van kostprijzen. Het kunnen analyseren van verschillen tussen de gebudgetteerde en werkelijke kosten. Werkvormen Werkcolleges Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Het kunnen berekenen van het break-even punt Het kunnen berekenen van kostprijzen Het kunnen analyseren van verschillen tussen de gebudgetteerde en werkelijke kosten schriftelijk WC Rekenmachine schriftelijk WC Rekenmachine schriftelijk WC Rekenmachine Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 4. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording BoKs Kostencalculaties/budgetteren en verschilanalyse Niveau van toetsing: N2: Inzien Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Basisboek Bedrijfseconomie, tiende druk, De Boer, Brouwers, Koetzier Basisboek Bedrijfseconomie, opgaven tiende druk, De Boer, Brouwers, Koetzier ISBN Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Studielast: OBEOM Operational Management 3 EC (84 uur studiebelasting) Periode: Duur: Instapniveau: 9 weken 60

61 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In het dagelijks leven speel je, als consument, een rol binnen een keten van organisaties welke jou een dienst of een product aanbieden. Deze producten en/of diensten worden voortgebracht door mensen binnen die organisaties. In deze periode en deze bouwsteen zul je kennismaken met de theorie en achtergronden welke nodig zijn om operationele processen in de verschillende omgevingen goed te kunnen inrichten en beheersen. Werkvormen Werkcollege s Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student toont aan dat hij de invloed van de andere schakels in de keten op de eigen bedrijfsorganisatie kan analyseren. De student toont aan dat hij in staat is een eenvoudig (productie)proces te besturen. De student toont aan dat hij het softwarepakket Excel beheerst. De student toont aan dat hij in staat is een materiaal uitgifteplan op te stellen. De student toont aan dat hij inzicht heeft in de planningshierarchie van een organisatie. De student toont aan dat hij eenvoudige capaciteitsberekeningen kan maken. De student toont aan dat hij hij een eenvoudige layout van een productieproces kan ontwerpen De student toont aan dat hij hij een eenvoudige layout van een productiebedrijf kan ontwerpen Cesuur 55% S S S S S S S S PGO PGO PGO PGO PGO PGO PGO PGO Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. BoKs Theorieën van organisatiewetenschappen Niveau van toetsing: N2: Inzien N3: Toepassen 61

62 DC 3. Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. BoKs HRM-beleid Personeelsinstrumenten DC 4. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfsof organisatieprocessen. BoKs Organisatiekunde Relatiemanagement Informatiesystemen Zorgsystemen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Operations Management, Jay Heizer and Barry Render, Ninth Edition, Person education, ISBN 62

63 Code bouwsteen: DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Studielast: 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 1 periode Geen Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren van je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen van de consument inneemt in vergelijking met de concurren. De positionering vormt de basis van de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen 63

64 1. De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. 2. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. 3. De student kent het verloop van de beslissingsprocessen bij klanten en de beïnvloedende factoren. 4. De student kent het perceptieproces van de klant. 5. De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. 6. De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproc Schriftelijk tentamen met daarin 40 MCvragen en 1 à 2 open vragen in de toets. De verdeling over de stof is evenredig. Met de open vragen wordt vooral toepassing getoetst. HC en WC Rekenmachine, worodenboek (D-NL) Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen 64

65 es, de onderdelen daarvan en mogelijke hulpmiddelen daarbij. 7. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hiervan. 8. De student kan op basis van relevante criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. 9. De student kan op basis van marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. 10. De student kan positioneringstrategieën formuleren. 11. De student kent het belang van klantrelaties en concurrentievoordeel Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 4. Bepalen en verstrekken van financieeleconomische en fiscale informatie voor besluitvorming. BoKs Marketing Niveau van toetsing: N2: Inzien Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Bronis verhage, Grondslagen van de marketing 8 e druk, Noordhoff, Groningen ISBN: Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Basisboekmarketing.noordhoff.nl Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) Code bouwsteen: OBEDG 65

66 Naam bouwsteen: De Groei Soort bouwsteen: Generiek/ Domein Economie Aantal credits: 3 EC (84 uur studiebelasting) Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: Marketing 1 moet gevolgd zijn Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Consumentengedrag is ingrijpend veranderd en ook de communicatiekanalen ontwikkelen zich in snel tempo. Internet en e-commerce en andere ontwikkelingen hebben de marketing ingrijpend gewijzigd.deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het fietsenbedrijf de Vooruitgang die te kampen heeft met stagnatie in de omzet a.g.v. economische crisis. Daarom wil zij zich gaan orienteren op het produceren en verkopen van de e-bike. In deze bouwsteen komt de student in de situatie dat het marketingbeleid voor de e-bike moet worden geanalyseerd en geformuleerd om aan de steeds veranderende consumentenvraag te blijven voldoen. Daarnaast het maken van kostprijsberekeningen en het opstellen van een kostenverdeelstaat. Toetsvorm Het eindproduct voor deze bouwsteen is een Introductieplan voor een nieuw product als uitbreiding op het bestaande produktassortiment. Werkvorm PGO-taken. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student kan het door een onderneming te voeren productbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren distributie-beleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren prijsbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren promotiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan een integrale kostprijs opstellen. De student kan een Break- Even-analyse uitvoeren. De student kan een kostenverdeelstaat opstellen Het opstellen van een introductieplan voor een nieuw product; verder te noemen: de opdracht. opdracht opdracht opdracht PGO PGO PGO PGO opdracht PGO Rekenmachine opdracht PGO Rekenmachine opdracht PGO Rekenmachine 66

67 De student kan een verschillenanalyse maken opdracht PGO Rekenmachine Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 4. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording BoKs Algemene economie Niveau van toetsing: N3: Toepassen Kostencalculaties/budgetteren en verschilanalyse Marketing Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Bronis verhage, Grondslagen van de marketing 8 e druk, Noordhoff, Groningen (is al voorgeschreven bij OBEMAR Basisboek bedrijfseconomie (is al voorgeschreven bij DECBE2) ISBN ISBN:

68 Code bouwsteen: GMOCO1 Naam bouwsteen: Mondelinge communicatieve vaardigheden 1 Soort bouwsteen: Aantal credits: Opleiding Generiek 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: (min. competentieniveau) Taal bouwsteen: Korte beschrijving van de inhoud BE/CE/IBL/L&E 9 weken GLSB1 Nederlands/Engels In deze bouwsteen gaat het om mondelinge communicatie in groepsverband. Je leert presenteren en vergaderen. Bij het onderdeel presenteren word je je bewust van de non-verbale aspecten van communicatie. Je leert hoe je een presentatie voorbereidt en opbouwt en welke hulpmiddelen je kunt inzetten. Je leert boeiend en overtuigend te zijn. Tenslotte leer je hoe je een presentatie beoordeeld en opbouwende kritiek geeft. Deze bouwsteen legt een basis voor de verdere duur van je opleiding en loopbaan en is onderdeel van alle Stenden studies. Ook bij het onderdeel vergaderen word je je bewust van de non-verbale aspecten van communicatie. Je leert de spelregels van een vergadering en welke processen in een vergadering binnen een groep spelen. Je leert een vergadering voorbereiden, leiden en een effectieve bijdrage levert als deelnemer. Toetsvorm De vaardigheden tijdens de training getoetst: assessment for learning. Dit deel van de toetsing wordt gedocumenteerd met een productenmap. Werkvorm Hoorcolleges en workshops, Kennis en vaardigheden (uit de BOKS), Niet van toepassing: bouwsteen is ontwikkeld op basis van dublin descriptor 4: Communicatie De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of nietspecialisten Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen 1) Je weet hoe je moet vergaderen, deze voorbereidt, als voorzitter leidt en hoe je als deelnemer actief een goede bijdrage aan de vergadering levert. 2) Je kunt een presentatie houden en deze voorbereiden, opbouwen met juiste ondersteuning (PP), je publiek boeien, constructieve feedback op een presentatie kunt geven. Participatie / peerassessment/ portfolio Participatie / peerassessment/ portfolio / individuele en groepspresentatie WC HC/workshops nvt nvt Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur 68

69 Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Gesprekken in organisaties Y. Gramsbergen-Hoogland, H. van der Molen, Wolters Noordhoff, 4 e druk Henk T. Van der Molen, and Yvonne Gramsbergen-Hoogland, Communication in Organizations.Basic Skills and Conversation Models, Hove UK: Psychology Press ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Presenteren/Voormeting/voormeting.html odel len/presentatie 69

70 Code bouwsteen: GOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Studielast: Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 84 uur (3 ECTS) 1 periode HBO-toelaatbaar Nederlands of Engels Korte beschrijving van de inhoud Professionals dienen in hun beroepsuitoefening beslissingen te nemen die zijn gebaseerd op degelijke situatie analyse, gefundeerde inschattingen van verwachte effecten van mogelijke interventies, en valide uitspraken over gerealiseerde resultaten. Zij dienen daartoe op verantwoorde wijze gebruik te maken van beschikbare onderzoekspublicaties, onderzoeksopdrachten formuleren en beoordelen, uitvoeren van onderzoek. In deze eerste bouwsteen leert de student de gehele cyclus van het onderzoeksproces te doorlopen, van probleemanalyse tot en met de eindrapportage. Kennis en vaardigheden De student voert de onderzoeksopdracht in principe zelfstandig (in koppels of in groepen) uit en wordt daarbij ondersteund middels verschillende didactische werkvormen. Per week wordt een bepaald gedeelte van onderzoek in het algemeen toegelicht in een hoorcollege en worden bepaalde technieken doorgenomen in een workshop. Op drie tussentijdse momenten is er een consultatiecollege waar de student praktische ondersteuning bij de opdracht krijgt aangeboden. Onderwerp Inhoud Opmerkingen Introductie Uitleg & toelichting, Onderzoekscyclus Fasen in onderzoek Kenniscomponenten in hoorcolleges Aanleiding Keuze van onderwerp, Informatie verzamelen Kan in workshop t.b.v. voorbereiding opdracht Afbakening Onderzoekspad, Probleemstelling formuleren, Begrippen, Hypothesen & modellen, Onderzoeksplan, Ontwerpkeuze Kenniscomponenten in hoorcolleges, kan gekoppeld worden aan opdracht Onderzoekstypen Kwantitatief, Kwalitatief, Keuze voor type Overwegend kenniscomponenten Dataverzamelings methoden Conclusie en discussie Onderzoeksrapport Van theorie naar praktijk, Enquêtevragen opstellen, Topics bij interviews, Populatie en steekproef, Kwaliteit van onderzoek Conclusies trekken, Discussie en evaluatie Opbouw van rapport, Criteria voor inhoud rapport, APA Overwegend kenniscomponenten, kan gekoppeld worden aan opdracht Deels kenniscomponenten, deels practicum Kenniscomponenten, kan gekoppeld worden aan opdracht Werkvormen Combinatie hoorcolleges en werkcolleges Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Kan de onderzoekscyclus beschrijven Schriftelijke toets HC/WC Rekenmachine 70

71 De fasen in een onderzoek beschrijven Een onderzoeksonderwerp afbakenen De aanleiding tot een onderzoek geven Een aantal eenvoudige zoekacties naar literatuur en Schriftelijke toets Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets, opdracht Opdracht HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen andere bronnen uitvoeren Uitleggen wat het doel is van het opzetten van een logboek Een goede probleem- en doelstelling formuleren Indien van toepassing deelvragen ontwikkelen Begrippen uit probleem- en doelstelling omschrijven en afbakenen De wijze waarop een model de verwachte uitkomsten weergeeft beschrijven Een beargumenteerde keuze voor een bepaald onderzoekstype maken De onderdelen van een survey beschrijven De onderdelen van een experiment beschrijven Beschrijven wat een secundaire analyse is De werking van een monitor beschrijven Een aantal onderzoekstypen beschrijven (observatie, interview, literatuuronderzoek, inhoudsanalyse, gevalsstudie) Uitleggen op welke wijze de theoretische opzet van een onderzoek vertaald kan worden naar onderzoek in de praktijk Een deelverzameling afbakenen ten behoeve van eigen onderzoek De bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoeksontwerp bespreken Bepalen wat de inhoud van conclusies, aanbevelingen en discussie moet zijn Schriftelijke toets Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets Schriftelijke toets Schriftelijke toets Schriftelijke toets Schriftelijke toets Schriftelijke toets Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets, opdracht HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC Rekenmachine Rekenmachine 71

72 Op de juiste wijze conclusies trekken op grond van de resultaten van een onderzoeksanalyse In een evaluatie de interne validiteit van conclusies beoordelen Zinvolle (bruikbaar voor opdrachtgever) aanbevelingen doen voor verder beleid of vervolgonderzoek Een relevante discussieparagraaf over een onderzoeksontwerp schrijven De opzet en structuur van een goed onderzoeksverslag, inclusief doelen en tijdsplanning beschrijven De criteria waaraan een wetenschappelijk rapport moet Schriftelijke toets, opdracht Schriftelijke toets, opdracht Opdracht Opdracht Schriftelijke toets Schriftelijke toets HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC HC/WC Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen voldoen omschrijven Op de juiste wijze Opdracht HC/WC literatuurverwijzing en bronvermelding toepassen Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Betrouwbaarheid van de informatie DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: N3: Toepassen N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Aanbevolen literatuur Baarda, B.D. & Goede, de, M.P.M. (2006). Basisboek Methoden en Technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff Broekhoff, M.A. (2007). Deskresearch. Groningen: Wolters- Noordhoff Kooiker, R., Broekhoff, M.A. & Stumpel, H. (2007). Marktonderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff

73 Code bouwsteen: OBEAO1 Naam bouwsteen: Administratieve organisatie 1 Studielast: Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: Korte beschrijving van de inhoud 3 EC (84 uur studiebelasting) 9 weken Nederlands De bouwsteen Administratieve Organisatie 1 gaat over de beginselen van de administratieve organisatie. Het behandelt de volgende onderwerpen: zoals organisaties en bedrijfsprocessen, beheersing (control en controle) van organisaties en bedrijfsprocessen, de principes van administratieve organisatie, de hoofdlijnen van de administratieve organisatie van primaire en secundaire processen ontwikkeling op het gebied van administratieve organisatie Werkvormen Acht weken vier lesuren waarin theorie en casuïstiek wordt behandeld. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Participatie PGO Weet de student wat een administratieve organisatie is; Meerkeuzevraag en/of open vraag Hoorcollege en behandelen vragen aan het eind van ieder hoofdstuk Weet de student wat een interne controle is en wat een control is; Meerkeuzevraag en/of open vraag Hoorcollege en behandelen vragen aan het eind van ieder hoofdstuk Weet de student hoe een standaard bedrijfsproces inkoop, voorraad en verkoop kan worden gestructureerd; Meerkeuzevraag en/of open vraag Hoorcollege en behandelen vragen aan het eind van ieder hoofdstuk Weet de student hoe een standaard personeelsproces, financieel-administratief proces en IT-proces het primaire proces ondersteunt Meerkeuzevraag en/of open vraag Hoorcollege en behandelen vragen aan het eind van ieder hoofdstuk 73

74 Weet de student wat het verschil tussen informatie en gegevens is; Meerkeuzevraag en/of open vraag Hoorcollege en behandelen vragen aan het eind van ieder hoofdstuk Is de student in staat om op basis van een specifieke casus een proces te structureren Casus Casus Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Is de student in staat om op basis van een specifieke casus een organisatie te structureren Casus Casus Is de student in staat om de randvoorwaarden voor een AO te definieren voor een specifieke casus Casus Casus Cesuur 58% (theorie 60% + casus 40%) Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: C2 Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie Niveau van toetsing: Niveau 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Beginselen van de administratieve organisatie, M. Paur, e.a Enkele nader nog bekend te maken artikelen Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Digitaal materiaal wat beschikbaar is bij de uitgever van het boek 74

75 Code bouwsteen: OBEBA1 Naam bouwsteen: Bedrijfsadministratie 1 Studielast: 3 ECTS Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 9 weken DECBEBA (introductie) Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Permanentie in de boekhouding, ontvangst en afgifte van goederen en facturen, duurzame productiemiddelen en voorzieningen. Kennis en vaardigheden Het kunnen toepassen van de permanentie op verschillende boekingen Het kunnen maken van boekingen i.v.m. ontvangst/afgifte van goederen en facturen Het kunnen maken van boekingen i.v.m. duurzame productiemiddelen en voorzieningen Werkvormen Werkcolleges, practica, instructiecolleges Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen afhankelijk van het soort bedrijf, verschillende boekingen te maken van diverse kostensoorten; boekingen te maken betreffende de voorraad bij hantering van verschillende voorraadwaarderingssystemen boekingen te maken betreffende de oprichting en winstverdeling van een VOF, BV of NV Cesuur 55% schriftelijk WC Rekenmachine schriftelijk WC Rekenmachine schriftelijk WC Rekenmachine Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. BoKs Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus Niveau van toetsing: N2: Inzien Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Boekhouden Geboekstaafd deel 1, Fuchs en van Vlimmeren, 10e druk Boekhouden Geboekstaafd deel 1, opgavenboek, Fuchs en van Vlimmeren, 10e druk ISBN Code bouwsteen: OBEDIB 75

76 Naam bouwsteen: Studielast: De interne beheersing 84 sbu Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 8 weken 1 e jaar periode afgerond Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Het verwerken van diverse boekingen in een geautomatiseerd boekhoudpakket, waarbij het resultaat dient te worden geanalyseerd gezamenlijk met en vanuit de onderliggende AO processen. Kennis en vaardigheden De bouwstenen DECBEBA1 en DECBE2 zijn afgerond. NB. Er kan een wijziging komen in de gekozen software vanuit de actualiteit! Werkvormen Begeleide tutorgroepen Onbegeleidt opdrachten uitwerken in subgroepen Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Het verwerken van diverse boekingen in Exact Online Het opstellen van een eindbalans en resultatenrekening Schriftelijk middels weekopdrachten en eindrapport PGO PGO Knelpuntsanalyse per deelproces van de organisatie uitvoeren Administratieve processen analyseren/beoordelen Cesuur 55% PGO PGO Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. BoKs Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus Financiële informatie systemen Niveau van toetsing: N3: Toepassen DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Grondslagen en inrichting AO Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeheersing Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Basisboek bedrijfseconomie Boekhouden Geboekstaafd deel 1, Fuchs en van Vlimmeren, 10e druk

77 Beginselen van de administratieve organisatie, M. Paur, e.a Code bouwsteen: GSLB1 Naam bouwsteen: SLB1 Studieloopbaanbegeleiding 1 Studielast: Studiejaar: Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: Korte beschrijving van de inhoud 3 EC (84 studieuren) BE1, LE1, CE1, ILM1, IBL1 Gehele eerste jaar Studenten die voldoen aan de toelatingseisen voor de studie Nederlands en Engels De bouwsteen studieloopbaanbegeleiding 1 bestaat uit 2 onderdelen, te weten Studieloopbaanvaardigheden (SLV) en Studieloopbaancoaching (SLC). Wie ben ik?, Wat kan ik al?, Waar pas ik?, Wat wil ik worden?, Wat moet ik nog doen? Onderstaande verplichte onderdelen ondersteunen je gedurende het hele studiejaar in het vinden van een antwoord op deze vragen. Voor SLB1 gelden de volgende verplichte onderdelen: Startweek, Startgesprek (periode 1), Werkveldoriëntatie activiteiten en stageterugkomdag, Portfolio met uitwerkingen van de opdrachten SLV en bewijsstukken van de activiteiten, Eindgesprek met studiecoach waarin de student zijn ontwikkeling toelicht aan de hand van SMART geformuleerde concrete doelen. Kennis en vaardigheden Informatievaardigheden, APA normen Studievaardigheden, studeren in het HBO, leren leren in het competentieonderwijs Studiehouding, studieplanning, motivatie, leerstijlen Reflecteren, feedback geven/ ontvangen, opstellen POP, leerdoelen SMART formuleren Werkvormen SLV werkcolleges in periode 1, 3 en 4 SLC klassikale coachingsuren in periode 1,2,3 en4 SLC individuele coachingsgesprekken in periode 1,2,3 en 4 Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen 77

78 Je vergroot je zelfinzicht door het maken van testen en opdrachten en daarop te reflecteren. Daarnaast zul je vaardigheden leren die jou in staat stellen in de toekomst adequater naar je zelf te kijken, waarmee je nog beter sturing aan je persoonlijke ontwikkeling kunt geven. Studievaardigheden komen ook aan bod. Na het succesvol afronden van deze bouwsteen: heb je zicht op het curriculum, weet je welke informatie je nodig hebt, kan je deze opsporen, evalueren en verwerken tot een concreet product. Je leert je eigen leerstijl ontwikkelen en je bent in staat deze waar nodig bij te stellen. Je hebt inzicht in de functie en mogelijkheden van studieloopbaancoaching, je kunt vijf studieloopbaancompetenties benoemen en toepassen op een niveau dat past bij jouw ontwikkelingsfase. Je kunt een Opdrachten/ portfolio/ eindgesprek WC Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen portfolio samenstellen dat de gestelde eisen inzake de bewijslast van jouw opleiding. Je bent je bewust van de waarde van zelfreflectie en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. Aan de hand van jouw portfolio kun je op zowel inhoudals procesniveau reflecteren op jouw eigen ontwikkelproces. Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) Niveau van toetsing: N2: Inzien Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Dankers-Van der Spek, M.(2010), Studieloopbaanontwikkeling, Beroepsgeschikt, Amsterdam, 2e druk, Pearson Education Benelux ISBN

79 Code bouwsteen: DECBE3 Naam bouwsteen: Bedrijfseconomie 3 Studielast: 3 ECTS Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 9 weken DECBEBA Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen leer je allerlei begrotingen te maken die nodig zijn in een ondernemingsplan of als ondersteuning voor bepaalde managementbeslissingen Kennis en vaardigheden Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor de besluitvorming. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. Werkvormen Werkcolleges Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen verschillende financiële overzichten te maken; investeringsprojecten te beoordelen; schriftelijk WC Rekenmachina schriftelijk WC Rekenmachine werkkapitaal te beheren. schriftelijk WC Rekenmachine Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 4. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording BoKs Externe verslaggeving Ondernemingsfinanciering Niveau van toetsing: N2: Inzien N2: Inzien Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN 79

80 Basisboek Bedrijfseconomie, tiende druk, De Boer, Brouwers, Koetzier Basisboek Bedrijfseconomie, opgaven tiende druk, De Boer, Brouwers, Koetzier Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Studielast: DECAE Algemene economie 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 1 moduul : 9 weeks lessons Nederlands Korte beschrijving van de inhoud The microeconomic principles, theories and methods of analysis form a part of it in order to prepare them to use this knowledge within an applied framework of analysis: market structures (monopoly, oligopoly, (non)perfect competition, elasticity s, price theory), supply/demand, market failures (externalities, public goods, taxation, subsidies, property rights, etc.). The macroeconomic theory considers the performance of the (regional) economy as a whole (production, income, (un)employment, inflation, multiplier effect, etc) Kennis en vaardigheden This course provides sound knowledge, equips you with tools for critical attitude. The analytical skills will be challenged and sharpened. Thinking rationally, based on relevant economic theory, is for a bachelor in economics self-evident; Capable of using practical economic insight and skills, required for successfully managing business functions in the turbulent economic world. A student is able to carry out risk analysis on the basis of rate of interest, fiscal, exchange, Macroeconomic, Meso-economic information, Economic system and economic politics, policy of rate of interest. Fundamental information related to strategic tools such as SWOT, and DESTEP Werkvormen Lessons and hands on workshops on writing article on any current economics topic. The students are encourage to contribute by providing cases and examples. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen The student can identify the basic problem and collect relevant and recent information The student can analyse and interpret the collected information The student is able to apply the theory and information to the general economic, social, company problems on the basis of insights Cesuur 55% Report WC Rekenmachine, worodenboek (ENG- NL) Written exam WC Rekenmachine, worodenboek (ENG- NL) Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: Niveau van toetsing: 80

81 DC 3. Bepalen en beheersen van financieel- economische en fiscale risico s. BoKs Risico management DC 4. Bepalen en verstrekken van financieeleconomische en fiscale informatie voor besluitvorming. BoKs Algemene economie N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Matt McGee- Economics: In terms of the good the bad and the economics. First published in 2004 by IBID press, Victroria, Australia ISBN no Second edition: ISBN History of economic thought Aanbevolen literatuur 'Introduction to Microeconomics' by Saul Estrin and David Laidler, 4th edition, Harvester & Wheatsheaf, 1995 (EL) 'ECONOMICS' by Dornbusch, Begg and Fischer;, Mcgraw-Hill, 7th edition, Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Business Source Premier: ISBN 81

82 Code bouwsteen: OBERE2 Naam bouwsteen: Recht Studielast: 3 EC (84 uur studielast) Studiejaar: Periode: 4 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen speciale vereisten Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen krijg je een algemene inleiding in het privaatrechtrecht, zoals dat van belang is voor studenten die na hun afstuderen werkzaam zullen zijn in economische beroepen, of een economische master-opleiding willen volgen. De bouwsteen vormt een basis voor andere bouwstenen die raken aan juridische aspecten. Je maakt kennis met het systeem van het Burgerlijk Wetboek en daarmee met de breedte van het privaatrecht. Je leert om regels op te zoeken in het Burgerlijk Wetboek en om met behulp daarvan rechten en plichten vast te stellen van partijen bij een overeenkomst of als het gaat om een conflict over schadevergoeding, bijvoorbeeld veroorzaakt door een gebrekkig product. Werkvormen Colleges, werkgroepen, zelfstudie, individuele opdrachten. Competenties en wijze van toetsing: Competenties en BOKS: Niveau van toetsing: Wijze van toetsing: HEO-standaard Business Law and Ethics Niveau 1 5 Schriftelijk Belangrijkste doelstelling(en) inclusief niveau aanduiding zoals in de matrix is opgenomen en wijze van toetsing en de toegestane hulpmiddelen: Doelstelling: Wijze van toetsing: Toegestane hulpmiddelen De student heeft kennis van en inzicht in belangrijke rechtsbronnen en deelgebieden van het privaatrecht. De student heeft kennis van en inzicht in het systeem van het Burgerlijk Wetboek De student heeft kennis van en inzicht in enige basisbegrippen en basisregels van de Boeken 1 en 2 van het BW. De student heeft kennis van en inzicht in: * het begrip rechtshandeling en de regels daarover in het BW, * het begrip overeenkomst en de regels daarover in het BW, * het begrip verbintenissen uit wet en de regels daarover in het BW, * het begrip goederenrecht en de regels daarover in het BW, * het begrip koopovereenkomsten en de regels daarover in het BW, en kan met behulp daarvan in eenvoudige situaties rechten en plichten van partijen vaststellen. Cesuur 6 55% Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Wettenbundel Wettenbundel Wettenbundel Wettenbundel 82

83 5 Volgens Landelijk Opleidingsprofiel BBA-Bedrijfseconomie, Indien deze bouwsteen in combinatie met andere bouwstenen in 1 eindtentamen wordt getoetst, dient het onderdeel Recht van die toets met een voldoende te worden afgesloten. Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Wetteksten hoger onderwijs Van der Roest, Basisboek Recht Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) Bouwsteenboek 83

84 Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Soort bouwsteen: Aantal credits: OECOP Ondernemingsplan Opleidingspecifiek twee opleidingen 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: (min. competentieniveau) Taal bouwsteen: 9 weken - Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Van een student economie wordt verwacht dat hij gedurende zijn opleiding ondernemerskwaliteiten ontwikkelt. Ondernemerskwaliteiten zijn nodig als hij als je als afgestudeerde student een functie krijgt binnen een bestaande organisatie. Je leert denken als een ondernemer en alle facetten van een organisatie kennen. Stap 1: Ken jezelf als ondernemer Onderzoek naar je eigen ondernemerskwaliteiten. Sterke- en ontwikkelpunten, kansen en valkuilen Stap 2: Werk je idee uit Wat wil je verkopen? Haalbaarheid bepalen en je missie en doelstellingen Stap 3: Zet je onderneming op Je bedenkt de naam, rechtsvorm, huisvesting en doet onderzoek naar vergunningen, regels, subsidies en verzekeringen. Stap 4: Onderzoek je markt Klant-, concurrentie analyse. Manier van aanbieden en benaderen markt. Stap 5: Bepaal je promotie Marketingplan Stap 6: Organiseer je onderneming Organiseren van productieproces, boekhouding, personeel en eventueel automatiseringshulpmiddelen. Stap 7: Regel de financiën Inversteerders, startkapitaal, openingsbalans, te verwachten resultaat. Stap 8: Voer het ondernemingsplan uit Presentatie aan de bank. In deze stap staan nog allerlei tips voor ná de start. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen 1. Sterke en zwakke ondernemerskwaliteiten benoemen en maatregelen nemen zwakke punten te neutraliseren. 2. Commercieel productidee uitwerken tot een samenhangend en uitvoerbaar ondernemingsplan 3. Op basis van een commercieel idee beslissingen nemen over de rechtsvorm, huisvesting, aanvraag vergunningen, regels, subsidies en verzekeringen. Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk PGO PGO PGO 84

85 4. Gestructureerde inschatting van de marktmogelijkheden van het commerciële productidee. 5. Ontwerp maken van de praktische inrichting van een startend bedrijf 6. Financiële begrotingen opstellen (omzetprognose, investeringsbegroting, Schriftelijk PGO Schriftelijk PGO Schriftelijk PGO Rekenmachine Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen financieringsplan, openingsbalans, resultatenbegroting, liquiditeitsbegroting) 7. BTW-verplichtingen toepassen. 8. Overtuigend presenteren voor de geldschieter. Cesuur 55% Schriftelijk PGO Rekenmachine Mondeling PGO Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 1. Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen (financieel en niet-financieel) gericht op de sturing van de primaire processen; 4. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording Niveau van toetsing: N3: Toepassen N3: Toepassen 6.Professioneel vakmanschap 7.Verantwoord handelen BoKs Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus Financiële informatie systemen Marketing Kostencalculaties/budgetteren en verschilanalyse Ondernemingsrecht Ondernemingsfinanciering N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN 85

86 Zo maak je een ondernemingsplan NL: Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Bijlage C ordhoff.nl Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase: Postpropedeutische fase / Hoofdfase Studiejaren 2, 3 en 4. Periode Vak Code Naam EC Toetsing 2.1 Informatiemanagement 1 OBEOZ2 G.Onderzoek 2 3 S/O/M DECEN1 O.Engels 1 3 S/O/M OBEBA2 O.Bedrijfsadministratie 2 3 S/O/M OBEEV O.Externe verslaggeving 3 S/O/M OBEMIS I.Management Information Systems 3 S/O/M 2.2 De investering 1 GMOCO2 G.Mondelinge Communicatie 2 3 S/O/M OBEED2 O.Engels 2 3 S/O/M OBEAO2 O.Administratieve organisatie 2 3 S/O/M OBEFM O.Finance & Riskmanagement 3 S/O/M OBEIC I.In Control 3 S/O/M 2.3 De manager 1 DECHR1 D.HRM 1 3 S/O/M DECMAN2 D.Management 2 3 S/O/M OBEED3 O. Business English 3 S/O/M OBEOR O.Ondernemingsrecht 3 S/O/M OBEDO I.De overname 3 S/O/M 2.4 Internationalisering 1 GSLB2 G.SLB/ZM 2 3 S/O/M 2 GCD Conceptueel denken 3 S/O/M 3 OBEIEFA O.International Economics and Finance 3 S/O/M 86

87 4 5 OBEMA O.Management Accounting 3 S/O/M OBEDNE I.De nieuwe economie 3 S/O/M 3.1 Stage 1 1 OECSTA1 O.Stage 1 15 S/O/M 3.2 Stage 2 1 OECSTA2 O.Stage 2 15 S/O/M 3.3 Minor 1 1 OECMIN1 M.Minor 1 15 S/O/M 3.4 Minor 2 1 OECMIN2 M.Minor 2 15 S/O/M 4.1 Major 1 1 OBESPECA O.Specialisatie A 15 S/O/M 4.2 Major 2 1 OBESPECB O.Specialisatie B 15 S/O/M 4.3 Afstuderen 1 OBEAFSCA O.Afstudeerstage 15 S/O/M 4.4 Scriptie 1 OBEAFSCB O.Scriptie 15 S/O/M Totaal 180 Voor toelating tot de stageperiode dient de student de propedeuse te hebben afgerond (60 ec) en dient de student = 39 punten behaald te hebben in de prost-propeutische fase. 87

88 Curriculum overzicht BE Cohort 2015 jaar 1, periode 1 De organisatie BE jaar 1, periode 2 De omgeving jaar 1, periode 3 De bedrijfsvoering jaar 1, periode 4 De onderneming D.Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (DECBEBA) G.Schriftelijke communicatie 1 (GSC01) G.Mondelinge communicatie 1 (GMOCO1) G.SLB/ZM 1 (GSLB1) D.Management 1 (DECMAN1) D.Bedrijfseconomie 2 (DECBE2) O.Onderzoek 1 (OBEOZ1) D.Bedrijfseconomie 3 (DECBE3) O.Project- en Informatiemanageme nt (OBEPM) O.Operationeel Management (OBEOM) O.Administratieve Organisatie 1 (OBEAO1) O.Algemene Economie (OBEAE) O.Recht 1 (OBERE1) O.Marketing (OBEMAR) O.Bedrijfsadministrat ie 1 (OBEBA1) O.Recht 2 (OBERE2) I.De organisatie (Bedrijfsprocessen) (OBEBP1) I.De Groei (OBEDG) I.De interne beheersing (OBEDIB) I.Ondernemingsplan (OECOP) jaar 2, periode 1 Informatiemanage ment jaar 2, periode 2 De investering jaar 2, periode 3 De manager jaar 2, periode 4 Internationaliserin g 88

89 O.Onderzoek 2 (OBEOZ2) G.Mondelinge Communicatie 2 (GMOCO2) D.HRM 1 (DECHR1) G.SLB/ZM 2 (GSLB2) O.Bedrijfsadministrat ie 2 (OBEBA2) O.Administratieve Organisatie 2 (OBEAO2) D.Management 2 (DECMAN2) O.International Economics and Finance (OIBLIEF) O.Engels en Duits 1 (OBEED1) O.Engels en Duits 2 (OBEED2) O.Engels en Duits 3 (OBEED3) O.Engels en Duits 4 (OBEED4) O.Externe verslaggeving (OBEEV) O.Finance & Riskmanagement (OBEFM) O.Ondernemingsrech t (OBEOR) O.Management Accounting (OBEMA) I.Management Information System (OBEMIS) I.In Control (OBEIC) I.De overname (OBDEO) I.De nieuwe economie (OBEDNE) jaar 3, periode 1 Stage jaar 3, periode 2 Stage jaar 3, periode 3 Minor 1 O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) jaar 3, periode 4 Minor 2 M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) O.Stage (OBEST) O.Stage (OBEST) M.Minor 1 (OECMIN1) M.Minor 2 (OECMIN2) jaar 4, periode 1 Major 1 jaar 4, periode 2 Major 2 jaar 4, periode 3 Afstudeeropdracht jaar 4, periode 4 Afstudeeropdracht O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) 89

90 O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Specialisatie A (OBESPECA) O.Specialisatie B (OBESPECB) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) O.Afstudeeropdracht (OBEAF) BE Cohort 2015 versie: :18 Jaar 2 Bouwsteen code: OLEOZ2 Bouwsteen naam: Onderzoek2 Studielast: 3 ects Periode: Duur: 1 periode Instapniveau Onderzoek1 Bouwsteen taal Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Een onderzoeker krijgt al snel te maken met kwantitatieve aspecten van onderzoek zoals bijvoorbeeld de vraag hoeveel personen ondervraagd dienen te worden voor een betrouwbaar resultaat. In onderzoek 2 worden een aantal onderzoekstechnieken voor kwantitatief onderzoek aangereikt en toegelicht. Schatten, Toetsen (waaronder verschiltoetsen en de chikwadraattoets), Regressie, correlatie en Trendanalyse. Met behulp van het statistisch programma SPSS wordt geleerd hoe data in te voeren, te verwerken en hoe de computeruitvoer te interpreteren Werkvorm Gecombineerd hoor/werkcollege Computerpracticum Doelstellingen, werkvorm en toetsing Werkvorm Toetsvorm Kennis en vaardigheden ontwikkelen om kwantitatief onderzoek uit te kunnen voeren schriftelijk Cesuur 55% 90

91 Competenties en toets niveau Competenties en Body of Knowledge and Skills (BOKS) Toetsniveau A1. Voert onderzoek uit door middel van analyse N3: Toepassen Verplichte literatuur: Buijs, A. (2012). Statistiek om mee te werken (9 e druk).groningen:noordhoff. Buijs, A. (2012). Statistiek om mee te werken opgaven en uitwerkingenboek(9 e druk).groningen:noordhoff Code bouwsteen: OBEBA2 Naam bouwsteen: Bedrijfsadministratie 2 Studielast: 3 ECTS Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: Korte beschrijving van de inhoud Fabrieksboekhouding 9 weken OBEBA1 Nederlands Kennis en vaardigheden Het kunnen maken van boekingen die verband houden met de kosten van duurzame productiemiddelen. Het kunnen maken van boekingen, specifiek voor productie-ondernemingen. Het kunnen maken van boekingen bij toepassing van budgetten. Werkvormen werkcolleges Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen boekingen te maken van kosten, verband houdende met duurzame productiemiddelen boekingen te maken bij gebruik van de kostenplaatsenmethode schriftelijk WC rekenmachine schriftelijk WC rekenmachine 91

92 boekingen te maken van budgetten boekingen te maken bij verschillende productieprocessen boekingen te maken in verband met afval en/of uitval Cesuur 55% schriftelijk WC rekenmachine schriftelijk WC rekenmachine schriftelijk WC rekenmachine Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. BoKs Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus Kostentoerekening Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Boekhouden Geboekstaafd deel 2, Fuchs en van Vlimmeren, Boekhouden Geboekstaafd deel 2, opgavenboek, Fuchs en van Vlimmeren, ISBN Code bouwsteen: DECEN 1 Naam bouwsteen: Engels 1 Soort bouwsteen: Domein gerelateerd Aantal credits: 3 EC Opleiding BE/CE Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: (min. competentieniveau) B1 (CEFR) Taal bouwsteen: English Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke zakelijke communicatievaardigheden zoals telefoneren, vergaderen, onderhandelen, presenteren en het schrijven van s, memo s en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Toetsvorm Schriftelijke toets en mondeling Werkvorm Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm 92

93 Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling Geen De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan s, korte rapporten en samenvattingen schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Mondeling Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk/mondeling Geen Geen Geen Geen Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: CEF B1 - Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. Market Leader Upper Intermediate, 3 rd edition, (2-pack) Course book and Practice file, Pearson Longman Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary, new edition, paper edition + CD- ROM, Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) bbc.co.uk, ft.com, economist.com, time.com, nytimes.com Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 93

94 Code bouwsteen: OBEEV Naam bouwsteen: Externe verslaggeving Studielast: 3 EC Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: (min. competentieniveau) Bedrijfsecnomie 1 en 3 afgerond Taal bouwsteen: Nederlands/Engels Korte beschrijving van de inhoud: Om als Bedrijfseconoom te kunnen functioneren is kennis nodig van de financiele informatie en hoe deze informatie gebruikt kan worden bij het besturen van een onderneming en als ondersteuning kan dienen bij het nemen/onderbouwen van beslissingen. De afzonderlijke financieel economische gegevens zoals de balans, resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn reeds in de propedeuse aan de orde gekomen. Bij externe verslaggeving wordt de student geacht het verband tussen deze afzonderlijke financieel economische gegevens te kunnen leggen en op basis van financieel economische gegevens van de onderneming een jaarrekening te kunnen opstellen en een meerjarenanalyse te kunnen uitvoeren. Dit leggen van verbanden en het analyseren van financieel economische gegevens doet een beroep op een hoger perceptie niveau van de student. Het voeren van een goede financiële rapportage is wezenlijk voor de beheersing van de financiële risico s en een betrouwbare verstrekking aan externe belanghebbenden. Toetsvorm: Schriftelijk tentamen en opdrachten Werkvorm: Werkcollege Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student(e) kan aangeven wat de gevolgen zijn voor de balanspresentatie bij toepassing van verschillende waarderingsgrondslagen. Schriftelijk WC Rekenmachine De student(e) heeft basiskennis van de jaarverslaggeving volgens internationale regelgeving (IFRS) en de Nederlandse regelgeving. De student(e) heeft kennis van de belangrijkste waarderingsstelsels en is in staat om deze toe te passen bij het analyseren en opstellen van een jaarrekening. Schriftelijk WC Rekenmachine Schriftelijk WC Rekenmachine Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen 94

95 Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 1. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording. BoKs Externe verslaglegging/ IFRS Waarderingsvraagstukken Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Jaarverslaggeving, Epe &Koetzier,7e druk Aanbevolen literatuur Externe verslaggeving, Klaassen, Hoogendoorn, Vergoossen,1e druk Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 95

96 Code bouwsteen: OBEMIS Naam bouwsteen: Management Informatiesystemen Studielast: 3 EC (84 studiebelastinguren) Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: - Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud De leert de basisbegrippen met betrekking tot informatiesystemen, het leert om te gaan met de basisfunctionaliteiten van een ERP-pakket en de betekenis van een ERP pakket voor organisaties. Is in staat om de stand van zaken op het gebied van informatievoorziening en automatisering van een organisatie te inventariseren. Kennis en vaardigheden 1 e jaars vakken afgerond. Werkvormen Werkcolleges waarbij de student individueel aan de ERP opdrachten werkt. Een docent is hierbij aanwerzig voor ondersteuning. Hoorcolleges over informatiemanagement PGO: de student dient in een groep van maximaal 6 personen een informatieplan voor een organisatie op te stellen Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Inzicht krijgen in de werking van een ERP programma Kennis en inzicht in de theorie van informatiemanagement. Opdracht Schriftelijk MC en open vragen) Werkcolleges Hoorcolleges Inzicht krijgen in de informatievoorziening en automatisering van een organisatie Cesuur Rapport PGO De ERP opdracht en Rapport dienen beide voldoende te zijn en schriftelijk tentamen 55 punten. Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: Kostentoerekening Financiële administratie o.a. boekhoudcyclus DC 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. BoKs Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN 96

97 De praktijk van my SAP/IDES, Schenk en Draijer, 3 e druk Informatiemanagement, R. Grit, 4 e druk

98 94 Code bouwsteen: GMOCO2 Naam bouwsteen: Mondelinge communicatie 2 Studielast: Periode: Duur: 3 EC (84 studieuren) 1 module Instapniveau: Mondelinge communicatie 1 Taal bouwsteen: Nederlands en Engels Korte beschrijving van de inhoud Onze samenleving is een communicatiesamenleving. Voor alle Hbo-functies zijn communicatieve vaardigheden van groot belang. Deze bouwsteen leert de student twee gesprekstechnieken, te weten: Onderhandelen en conflicthantering; Luisteren, samenvatten en doorvragen Kennis en vaardigheden Op een correcte en effectieve wijze onderhandelen en conflicten hanteren; Het interpreteren van mondelinge informatie op een juiste manier en samenvatten door goed door te vragen Werkvormen Hoorcollege s Werkcollege s (aanwezigheid bij tenminste 80% van de werkgroepen is vereist) Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Verplichte actieve werkcollegevoorbereiding De student toont aan dat hij inzicht heeft in de verschillende wijzen van onderhandelen door middel van het bestuderen van de theorie De student kan een interview afnemen en dit interview verwerken tot een artikel De student kan gesprekstechnieken toepassen in verschillende situaties De student verwerft de benodigde vaardigheden door het uitspelen van casussen Cesuur 55% Participatie Opdracht / Productenmap Opdracht / Productenmap Interviewversl ag Opdracht / Productenmap Opdracht / Productenmap PGO PGO PGO PGO PGO Gebruik voice recorder Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur

99 Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. ( 2008 ). Gesprekken in organisaties ( 4 e druk ). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff Aanbevolen literatuur Janssen, D ( 2007 ). Zakelijke communicatie 1: Een leergang communicatieve vaardigheden voor het HBO (5 e geh.herz.dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ISBN

100 Code bouwsteen: OBEAO2 Naam bouwsteen: Administratieve organisatie 2 Studielast: Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: Korte beschrijving van de inhoud 3 EC (84 studiebelastinguren) 9 weken OBEAO1 stof beheersen Nederlands De bouwsteen Administratieve Organisatie 2 gaat over de kern van administratieve organisatie. Het behandelt de volgende onderwerpen: Theoretische grondslagen (o.a. COSO, risicomanagement, managementinstrumenten), De administratieve organisatie van de volgende typologieën: o Handel o Productie o Dienstverlening o Overige Werkvormen Gecombineerde hoor- en werkcolleges met individuele verplichte opdrachten Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Student heeft kennis van de theoretische grondslagen van de administratieve organisatie (o.a. Coso, balance scorecard, managementmodellen, risicomanagement, typologieën en de daarbij behorende maatregelen van interne controle) Open vragen Hoorcollege en zelfstudie + het behandelen van huiswerkopdrachten (bij boek behorende eindvragen en extra vraagstukken) Student is in staat om op basis van de opgedane theoretische kennis van de administratieve organisatie van eenvoudige typologie te ontwerpen en beschrijven Student is in staat om de behoefte van de management informatie te beschrijven Casus met open vragen (en voldaan hebben aan de inleververplichting) Casus met open vragen (en voldaan hebben aan de inleververplichting) Werkcolleges waarin het huiswerk wordt behandeld. Werkcolleges waarin het huiswerk wordt behandeld. Cesuur 55% (theorie 30% + casus 70%) Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: C1 Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerrde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. Niveau van toetsing: Niveau 3 100

101 C2 Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie C3 Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s Niveau 2 Niveau 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN De kern van de administratieve organisatie, M. Paur, e.a., 1 e druk Evt. enkele nader nog bekend te maken artikelen Aanbevolen literatuur 97 Internet bronnen (verplicht) mary.pdf Digitaal materiaal wat beschikbaar is bij de uitgever van het boek

102 102

103 Code bouwsteen: OBEED2 Naam bouwsteen: Engels 2 Studielast: 3 EC Periode: Duur: 1 moduul Instapniveau: B1.1 (CEFR) Taal bouwsteen: English Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke zakelijke communicatievaardigheden zoals telefoneren, vergaderen, onderhandelen, presenteren en het schrijven van s, memo s en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling Geen De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. Mondeling Schriftelijk Geen Geen De student kan s, korte rapporten en samenvattingen schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Schriftelijk Schriftelijk/mondeling Geen Geen Cesuur 55% 103

104 Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: CEF B1 Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. Market Leader Upper Intermediate, 3 rd edition, (2-pack) Course book and Practice file, Pearson Longman ISBN Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary, new edition, paper edition + CD- ROM, Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) bbc.co.uk, ft.com, economist.com, time.com, nytimes.com Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 104

105 Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Studielast: OBEFM Periode: Duur: Instapniveau: - Taal bouwsteen: Finance & Riskmanagement 3 EC (84 studieuren) 9 weken Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Om als Bedrijfseconoom te kunnen functioneren is kennis nodig van de financiële informatie en hoe deze informatie gebruikt kan worden bij het besturen van een onderneming en als ondersteuning kan dienen bij het nemen/onderbouwen van beslissingen. De afzonderlijke financieel-economische gegevens zoals de balans, resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn reeds in de propedeuse aan de orde gekomen. Bij Finance & Riskmanagement wordt de student geacht het verband tussen deze afzonderlijke financieel-economische gegevens te kunnen zien en op basis van gegevens van de onderneming de risico s te kunnen inschatten. Dit verkrijgen van inzicht doet een beroep op een hoger perceptie- niveau van de student. Het voeren van een goed risk management is wezenlijk voor de beheersing van de financiële risico s. Kennis en vaardigheden Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s Opstellen van door derde gevraagde financiële en economische gegevens in specifieke gevallen zoals investeringen Verzamelen, interpreteren en beoordelen van financieel-economische en fiscale informatie ten behoeve van de particulier, zakelijke en interne klant Inventariseren en analyseren van de financiële risico s en het doen van (product) voorstellen om de financiële risico s te beperken. Werkvormen Gecombineerd Hoor/werkcollege waarin oefeningen worden gedaan met de lesstof en waar een duiding wordt gegeven van de theorie, aangevuld met een PGO opdracht waarbij de student een opdracht maakt aan de hand van een zelf gekozen jaarverslag. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student is in staat om de financieringsbehoefte van een onderneming te bepalen. De student is in staat om een financiële positie van een onderneming vast te stellen en te beoordelen. De student is in staat om de financiële planning op lange en korte termijn van een onderneming vast te stellen. De student kan een structuur ontwikkelen voor het identificeren, analyseren en evalueren van de risico's, waaraan een onderneming of organisatie blootstaat Schriftelijk WC/HC Rekenmachine Schriftelijk WC/HC Rekenmachine Schriftelijk WC/HC Rekenmachine Schriftelijk WC/HC Rekenmachine 105

106 De student kan oplossingen voorstellen om de risico s waaraan een onderneming blootstaat te beperken. Schriftelijk WC/HC Rekenmachine Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 1. Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico s 2. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording BoKs Betrouwbaarheid van de informatie Werkkapitaal beheer Risico management Investerings- en waarderingsvraagstukken Ondernemingsfinanciering Efficiënte en effectiviteit van de bedrijfsvoering Niveau van toetsing: N2: Inzien N2 en N3: Inzien en toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Finance & Risk Management, Wim Tijhaar, 1 e druk, Noordhoff Uitgevers Aanbevolen literatuur Risicomanagement, P.F. Claes, 4 e druk, Noordhoff Uitgevers Financieel management, Heezen en Kroot, 1 e druk, ISBNnr Noordhoff Uitgevers Code bouwsteen: Naam bouwsteen: Studielast: OBEIC In Control 84 sbu Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 8 weken Afgeronde propedeuse Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Het opstellen en implementeren van proces- en resultaatverbetering m.b.v software, genaamd Commant 106

107 Kennis en vaardigheden 1 e jaar is afgerond als instapeis. Werkvormen Groepsbijeenkomsten waar aan de opdrachten wordt gewerkt. Feedback door docenten op de voortgang van de opdrachten. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Investeringsproject doorrekenen Schriftelijk PGO Rekenmachine Processen in de organisatie analyseren en verbeteren Het adviseren van de organisatie nav de uitgevoerde opdrachten Schriftelijk Mondeling PGO Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: 1. Inrichten en onderhouden van de planning & controlcyclus gericht op de beheersing van een organisatie 2. Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen (financieel en niet-financieel) gericht op de sturing van de primaire processen; BoKs Grondslagen en inrichting AO Werkkapitaalbeheer Niveau van toetsing: N3: Toepassen N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Basisboek Bedrijfseconomie; De kern van de administratieve organisatie ISBN Code bouwsteen: DECHR1 Naam bouwsteen: Human Resouce Management 1 Soort bouwsteen: Aantal credits: Opleiding Generiek 3 EC (84 studiebelasting uren) BE/ CE Periode: Duur: Instapniveau: (minimaal competentieniveau) Taal bouwsteen: 9 weken Basiskennis van management Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Iedere organisatie heeft te maken met personeel. Binnen de dienstverlenende organisaties in het werkveld kan bijvoorbeeld hospitality, vrijetijd, media en toerisme is personeel een groot goed. Het is daarom van belang dat studenten leren hoe ze personeel kunnen managen. In eerste 107

108 instantie vanuit strategisch perspectief, maar omdat lijnmanagement ook steeds meer directe HRM taken krijgt, ook vanuit operationeel perspectief. Toetsvorm: Invullen: Actieve participatie / opdracht Werkvormen Wekelijks zijn is er een werkcollege waarin tevens de theorie wordt behandeld. Studenten werken alleen of samen- aan opdrachten. De uitwerkingen worden tijdens de werkcolleges besproken en gewaardeerd. Er is een aanwezigheidsplicht van 80% en de score voor de individuele- en groepsopdrachten is voldoende. Als hieraan wordt voldaan, mag men meedoen aan de toetsing. Doelstelling: Wijze van toetsing: Toegestane hulpmiddelen De student begrijpt wat een HRM proces inhoudt en welke zijn of haar rol is, gezien vanuit de positie van Tevens wordt het inzicht van de student getoetst wanneer, welke instrumenten kunnen worden ingezet, hoe ze werken en wat de voor en nadelen zijn. Tentamen Cesuur 55% Opdracht Presentatie Geen Geen Werkvorm: Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Verandermanagement/organisatie van mensen, structureren en processen Niveau van toetsing: N2: Inzien / N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Introducing Human Resource Management, Foot,M., Hook,C. (2008), Pearson Education, Edition 5th. Human Resource Management, Foot, M., Hook, C. (2009), Amsterdam: Pearson Education Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ISBN (paperback) Business Source Premier Ga naar Kies MyStenden Kies Studielandschap vh CHN (of Mediatheek vh HD) Kies Catalogi en digitale databases (of Literatuurlijsten en electronische bestanden) Kies Full text databases (of Electronische bestanden Economie) Kies business source premier apa.htlm 108

109 Code bouwsteen: DECMAN2 Naam bouwsteen: Management 2 Studielast: 3 EC (84 studiebelastinguren) Studiejaar: 2 Periode: Duur: 9 Weken Instapniveau: DECMAN1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud De bouwsteen Management 2 is een vervolg op Management 1. Er wordt ingegaan op de onderwerpen betreffende onderwerpen ingegaan, er komen nu andere visies/modellen aan de orde of er worden andere onderwerpen binnen hetzelfde thema behandeld. In DECMAN2 komen twee nieuwe onderwerpen aan de orde, nl.: Strategisch Management (inleiding) en Samenwerkingsvormen tussen bedrijven. die ook al in Management 1 aan de orde zijn geweest. Er wordt nu dieper op de Werkvormen DECMAN 2 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO- taken werken studenten aan taken die gericht is op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van werkcolleges en PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm

110 Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen de wijze waarop managers een organisatie besturen uiteenzetten, kan de relatie tussen management, ethiek en informatie weergeven, de verschillende aspecten die een rol spelen bij besluitvorming weergeven, hulpmiddelen en technieken bij besluitvorming gebruiken, organisatieconfiguraties van Mintzberg modelleren, overleg/communicatie structuren opstellen, de ontwikkelingen m.b.t. het structureren van organisaties weergeven, de verschillende methoden van organisatieadvieswerk en organisatie onderzoek weergeven de klassieke benadering van strategisch management uiteenzetten, het strategiemodel van Hamel & Prahalad weergeven, de verschillende vormen van samenwerking van organisaties vaststellen en kan de aspecten die bij een samenwerkingsvorm een rol spelen bepalen, verschillende methoden van het besturen van organisaties opstellen, de Tentamen=S WC=M WC=alle Tentamen= Geen Tentamen=S WC=M PGO=M WC=alle PGO=alle Tentamen= geen 106 Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen ontwikkeling van een organisatie bepalen Cesuur WC=71% PGO=55% Tentamen=55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: Verandermanagement/organisatie van mensen, structureren en processen DC 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. BoKs Niveau van toetsing: N2: Inzien / N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Nick van Dam en Jos Marcus (Nederlands editie). Voor DECMAN2 gaat het om de hoofdstukken 3, 4, tot einde, 7.5 tot einde, 8.3 tot einde, 9.4 tot einde en 10.4 tot einde ISBN (engelse versie) 110

111 Code bouwsteen: OBEED3 Naam bouwsteen: Business English for Finance and Accounting 3 Studielast: Periode: Duur: 3 EC (84 studiebelastingsuren) 9 weken Instapniveau: B2.1 Taal bouwsteen: English Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen verdiept de student zijn mondelinge en schriftelijke vaardigheden van het zakelijke Engels en Duits en ontwikkelt een specialistische woordenschat op het gebied van Accounting and Finance. Daarnaast wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Kennis en vaardigheden Financiële woordenschat; Relevante grammatica en taalfuncties; Taalvaardigheden: luisteren (interviews, presentations), spreken (discussies, presentaties), lezen (correspondentie, rapporten, artikelen, balance sheets ) en schrijven (correspondentie, rapporten; Communicatievaardigheden: presenteren, telefoneren, onderhandelen en vergaderen. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling Geen De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan s, korte rapporten en samenvattingen schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Mondeling Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk/mondeling Geen Geen Geen Geen Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: 111

112 Competenties en BOKS: DC 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Niveau van toetsing: CEF B1 Toepassen Literatuur Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Helm, S. Accounting and finance, 1e druk, Pearson Longman Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary, new edition, paper edition + CD- ROM, Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) bbc.co.uk, ft.com, economist.com, time.com, nytimes.com Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 112

113 Code bouwsteen: OBEOR Naam bouwsteen: Ondernemingsrecht (Voorheen Int. Zaken doen B) Studielast: Studiejaar: 2 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: Taal bouwsteen: 9 weken Propedeutische fase, DECRE1 Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Het ondernemingsrecht gaat over de rechtsvormen van organisaties. Veel onderwerpen waar je als Bedrijfseconoom mee te maken krijgt hebben op een of andere manier met de rechtsvorm van een organisatie waarvoor je werkt te maken: denk aan zaken als externe verslaglegging, management en organisatie, corporate governance. Het is daarom belangrijk dat je op een basisniveau kennis en inzicht ontwikkelt ten aanzien van de wet- en regelgeving op het gebied van het Ondernemingsrecht. In deze onderwijseenheid maak je daarmee een begin. Toetsvorm: Schriftelijk tentamen en opdrachten. Werkvormen Werkcollege Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Het verzamelen, interpreteren en beoordelen van financieeleconomische en fiscale informatie ten behoeve van de particuliere, de zakelijke en de interne klant, Schriftelijk WC Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel Het informeren over veranderende regelgeving, overheidsbeleid, rechterlijke uitspraken op sociaal (bv. WAO), fiscaal (bv. vennootschapsbelasting) en financieel economisch terrein (bv. IFRS en AFM) en de gevolgen aangeven van die veranderingen. Het inventariseren en beoordelen van de vragen, wensen en eisen van de klant op fiscaal en financieel economisch terrein. Schriftelijk WC Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel Schriftelijk WC Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: Niveau van toetsing: 113

114 DC 4. Bepalen en verstrekken van financieeleconomische en fiscale informatie voor besluitvorming. BoKs Ondernemingsrecht N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Keizer, Bedrijf & Recht, Hoofdstukken 2, 3, 4, (6) ISBN Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel Aanvullende literatuur/achtergrondliteratuur: Dorresteijn, A.F.M. en R.H. van het Kaar, De juridische organisatie van de onderneming, Deventer Brack, Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier, Noordhoff Overige informatie: Bijzonder nuttig is de informatie die verschaft wordt door de Kamer van Koophandel (zie website + downladable PDF-bestanden). 114

115 Code bouwsteen: OBDEO Naam bouwsteen: De overname Soort bouwsteen: Sector Economie Aantal credits: 3 EC Opleiding BE Studiejaar: 2 Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: MBO-4, HAVO of gelijkwaardig Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen worden de studenten geconfronteerd met een aantal problematische ontwikkelingen in het bedrijf DLM, een automatiseringsbedrijf dat hardware en software ontwikkelt en daaraan gelieerde diensten verricht, waardoor het bedrijf gedwongen wordt in een overnametraject. De problematiek bij DLM ligt op de vakgebieden Bedrijfsorganisatie, Recht, Bedrijfseconomie en Psychologisch handelen. Na zorgvuldige lezing van de casus zullen de studenten zien dat er van alles moet veranderen bij DLM om het bedrijf als een aantrekkelijke overnamekandidaat te presenteren. Het is aan de studenten om aan te geven wat daarvoor dient plaats te vinden, waarom dat moet en hoe dat moet.een en ander dient in de vorm van een adviesrapport te worden uitgewerkt. Dit advies is nadrukkelijk een reorganisatieadvies, dat wil zeggen een rapport waarin na een inventarisatie van de bestaande problemen een goed onderbouwd reorganisatie voorstel wordt gedaan. Dit rapport moet mondeling worden gepresenteerd en verdedigd tegenover de directie van DLM. Toetsvorm: Schriftelijke verslaglegging middels en adviesrapport en mondelinge presentatie van het rapport aan het management. Werkvorm: PGO, gastcolleges, feedback uren, hoorcollege, instructiecollege. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen de student is in staat om bedrijfsorganisatorische en juridische aspecten van de casus te doorgronden de student is in staat een reorganisatieplan in hoofdlijnen op te stellen waarin op integrale wijze een oplossing wordt aangedragen voor de problematiek van de casus. Het voorzien in en verwerken van informatie ten behoeve van een duurzame besturing van bedrijfsproces Cesuur 55% Schriftelijk en mondeling Schriftelijk en mondeling Schriftelijk en mondeling PGO PGO PGO Competenties en niveau van toetsing: 115

116 Competenties en BOKS: 1.Inrichten en onderhouden van de planning & controlcyclus gericht op de beheersing van een organisatie 4. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording BoKs Verandermanagement/organisatie van structureren en processen Fusies en overnames Efficiënte en effectiviteit van de mensen, Niveau van toetsing: N3: Toepassen N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Nader te bepalen door de docent ISBN 116

117 Code bouwsteen: SLB2/ZM2 Naam bouwsteen: Studieloopbaanbegeleiding/ Zelfmanagement 2 Soort bouwsteen: Aantal credits: Opleiding Generiek 3 EC Periode: Duur: Instapniveau: (minimaal competentieniveau) Taal bouwsteen: CE/IB/,BE/LE/ILM Gehele tweede jaar SLB 1 Nederlands / Engels Korte beschrijving van de bouwsteen: De student toont aan dat hij een helder beeld heeft van de verschillende functies die met de genoten opleiding kunnen worden uitgeoefend en dat hij een realistische inschatting kan maken van loopbaanmogelijkheden die bij de verschillende functies horen. Hij kan zijn eigen sterktes en zwaktes spiegelen aan de eisen die aan de functies worden gesteld. Hij heeft een helder beeld van de eigen wensen m.b.t. de mogelijke functies. De student kan een consistent en realistisch loopbaanplan (POP) opstellen aansluitend bij de wensen, sterkten en zwakten. De student kan SMART op basis van loopbaancompetenties zijn leerdoelen formuleren. Toetsvorm: Sollicitatieverslag en eindgesprek met studiecoach op basis van portfolio. Werkvorm: Werkcollege en studiecoachingsgesprekken. Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen Der student toont aan dat hij inzicht heeft in zijn eigen kwaliteiten. Opdracht WC nvt De student kan een koppeling maken tussen de eigen kwaliteiten en de competenties die werkgevers vragen aan huidige HBO ers. Opdracht WC nvt De student heeft een duidelijk beeld krijgen van wat de arbeidsmarkt vraagt en zicht krijgen op wat geschikte bedrijven en stageplaatsen zijn. De student kan een beargumenteerde keuze maken voor een stagebedrijf. Opdracht WC nvt De student kan een goede sollicitatiebrief schrijven en hij kan een adequaat CV opstellen. 117

118 De student kan een succesvol sollicitatiegesprek voeren. Opdracht WC nvt Cesuur 55% Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: DC 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) Niveau van toetsing: N3: Toepassen Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Dankers-Van der Spek, M.(2010), Studieloopbaanontwikkeling, Beroepsgeschikt, Amsterdam, 2e druk, Pearson Education Benelux Aanbevolen: diverse sites die genoemd staan in de bouwsteen. 118

119 Code bouwsteen: GCD Naam bouwsteen: Coneptueel denken Studielast: 3 EC (84 studiebelastingsuren) Periode: Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Kennis en vaardigheden Taalvaardigheden: Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Korte beschrijving van de inhoud Doelstellingen en wijze van toetsing en werkvorm Bouwsteendoelstellingen: Toetsvorm(en) Werkvorm(en) Hulpmiddelen. Competenties en niveau van toetsing: Competenties en BOKS: Niveau van toetsing: 119

120 CEF B1 Toepassen Code bouwsteen OBEIEF NaCodmee buildi ng blockgcd : International Economics and Finance Study load:naam Coneptueel denken 3 EC (84 hours of study load) PerStioudield: ast 3 EC ( LengthPeriod:e : period: 8 weeks lessons Entry level:duur: 9 weken Propedeutisch fase, DECAE Building blinstapnivock Langage: English Taal Korte beschrijving van de inhoud This course will include have basics of international trade, necessity of International trade, the hidden aspects of the trade, the impact on the balance. The course includes basic principles and theory of finance, the advantages and disadvantages of international trade, different payment methods of the international financial, the problem of information in the market, the broader perspectives of models economic growth and development. The current developments in the global organizations Toetsvorm: Schriftelijk tentamen en opdrachten Werkvormen Lessons with to be applied examples from international field. The students are encourage to contribute by providing cases and examples. 120

121 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) 121

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 27-05-2015 Instemming verleend conform art. 10.20 WHW door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 11.06.2015 Instemming verleend conform art. 10.20

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441363 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort Logistiek en Economie voltijd, crohonummer Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436

Onderwijs- en examenregeling cohort Logistiek en Economie voltijd, crohonummer Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 2017 Inclusief overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk. Bacheloropleiding - Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 - Logistiek en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate Degree Opleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 80103 Advies afgegeven door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 05-06-2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015

Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015 Onderwijs- en examenregeling Cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015 Instemming verleend conform

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952

Onderwijs- en examenregeling cohort Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16-06-2015 Instemming verleend

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Commerciële Economie

Commerciële Economie Commerciële Economie Bachelor Commerciële Economie voltijds Associate degree Commerciële Economie voltijds Onderwijs- en Examenregeling cohort 2015-2016 Stenden Hogeschool Van Schaikweg 94 Postbus 2080

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014]

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2014-2015 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 2014] [Vastgesteld

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Regeling cohort Inclusief Eventuele overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Regeling cohort Inclusief Eventuele overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Regeling cohort 2016 Inclusief Eventuele overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd Crohonummer 34644

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 203-204 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 3-06-203] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-203]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Experiment 'flexibel hoger onderwijs onderdeel "leeruitkomsten" studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Experiment 'flexibel hoger onderwijs onderdeel leeruitkomsten studiejaar Onderwijs- en examenregeling Experiment 'flexibel hoger onderwijs onderdeel "leeruitkomsten" studiejaar 2017-2018 Logistiek en Economie, Associate Degree duaal, crohonummer 80115, Flexibilisering, concept

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement. Cohort

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement. Cohort Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement Cohort 2015 2016 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, Vastgesteld door het College van Bestuur,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd /duaal, crohonummer 34280 [Advies

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement cohort 2015 2016 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 12-06-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, d.d.

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013]

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-2013] [Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement cohort 2016 2017 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [d.d. 19-05-2016] Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, [d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd, crohonummer 34644. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling studiejaar Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde duaal crohonummer 81021

Onderwijs- en examenregeling studiejaar Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde duaal crohonummer 81021 Onderwijs- en examenregeling studiejaar 2017-2018 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde duaal crohonummer 81021 in het kader van het Experiment Vraagfinanciering hoger onderwijs en tevens en gelijktijdig

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling cohort 2016 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 2013 2014

Onderwijs en examenregeling 2013 2014 Onderwijs en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding o o Small Business en Retail Management voltijd, crohonummer 34422 Small Business en Retail Management duaal, crohonummer 34422 Associate degree

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten Procedure aangaande de Onderwijs- en examenregeling van Fontys Dit is een uitgave van het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten. Het CBA ondersteunt de medezeggenschap en inspraak binnen Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer: 34 616 Graad: Bachelor of Social Work De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie Algemene informatie 2016-2017 BSA-regeling UITVOERINGSREGELING STUDIEADVIES BSA - TUA juni 2016 Aan de TUA geldt een bindend studieadvies. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE voltijd CROHO-nummer 446 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Informatica/Technische Informatica en Business IT and Management CROHO-nummers 34479 34475 39118 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding : HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 0-04 van Bacheloropleiding: Human Resource Management CROHO-nummer: 4609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding BOUWKUNDE CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of.

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. 150305 BA Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs...

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs... Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 7. Onderwijs... 3 Artikel 7.2. Taal... 3 Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie