Onderwijs- en examenregeling Experiment 'flexibel hoger onderwijs onderdeel "leeruitkomsten" studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling Experiment 'flexibel hoger onderwijs onderdeel "leeruitkomsten" studiejaar"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Experiment 'flexibel hoger onderwijs onderdeel "leeruitkomsten" studiejaar Logistiek en Economie, Associate Degree duaal, crohonummer 80115, Flexibilisering, concept Leven Lang Leren. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 15 mei 2017 Instemming verleend door de School medezeggenschapsraad School of Business, d.d. 31 augustus 2017 Vastgesteld door het Head of School of Business d.d. 31 augustus 2017 Experiment 'flexibel hoger onderwijs, onderdeel "leeruitkomsten" Deze opleiding neemt deel aan het experiment 'flexibel hoger onderwijs ", onderdeel "leeruitkomsten". Om meer kansen te creëren om een diploma te behalen voor studenten die werken, bieden opleidingen die deelnemen aan het experiment studenten flexibele mogelijkheden om hun leerprogramma individueel in te richten. In plaats van "onderwijseenheden" bestaat de flexibele opleiding uit "eenheden van leeruitkomsten" (modules), die studenten moeten realiseren. De modules kunnen in een flexibele volgorde worden gevolgd. Voor elke module wordt onderwijs in verschillende vormen aangeboden om het realiseren van de leeruitkomsten mogelijk te maken. Een student kan beslissen om lessen te volgen of alleen het tentamen te doen. Sommige delen van de opleiding kunnen worden gevolgd op verschillende manieren (bijvoorbeeld online, op het werk en / of door het bijwonen van lessen) en worden tijdens het studiejaar meerdere keren aangeboden. Studenten kunnen leeruitkomsten op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door studie of door praktische ervaring. De toetsing houdt daarmee rekening en is leerwegonafhankelijk ingericht. Uniformiteit Onderwijs- en Examenregeling (OER) Inhoud Deze OER bevat artikelen in de hoofdstukken 1 t/m 8 die voor een opleiding wel of niet van toepassing zijn. In geval een artikel(lid) niet van toepassing is wordt dit bij het betreffende artikel(lid) aangegeven als n.v.t. en is de tekst van het betreffende artikel(lid) lichtgrijs gemaakt. 1

2 1 Algemeen... 7 Artikel 1 Begripsbepalingen... 7 Artikel 2 Inhoud van de OER... 9 Artikel 3 Reikwijdte van de OER... 9 Artikel 4 Vaststelling en looptijd van de OER Toelating tot de opleiding Artikel 1 Vooropleidingseisen voor opleidingen Artikel 2 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen Artikel 3 Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs Artikel 4 Toetsing bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs Artikel 5 Aanvullend onderzoek ex. art lid 5 WHW Artikel 6 Aanvullende eisen vanwege beroepsprofiel/onderwijsconcept Artikel 7 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwo-diploma Artikel 8 Toelating tot speciaal traject als bedoeld in art. 7.9b WHW Artikel 9 Colloquium doctum (toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder) Artikel 10 Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen Artikel 11 Toelating duaal onderwijs, eisen werkkring Artikel 12 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma s ex. art WHW Artikel 13 Aanvullend onderzoek ex. art lid 3 en 4 WHW Artikel 14 Toelating tot de post-propedeutische fase Artikel 15 Doorstroom Associate degree naar bachelor opleiding Artikel 16 Rechtsbescherming Onderwijsprogramma

3 Artikel 1 Beoordeling Onderwijs- en examenregeling Artikel 2 Doelstelling van de opleiding Artikel 3 Zorgplicht Artikel 4 Inrichting en studielast van de opleiding Artikel 5 De onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) tussen instelling, student en werkgever Artikel 6 De onderwijsovereenkomst (OO) tussen de instelling en de student Artikel 7 Voertaal in het onderwijs Artikel 8 Voorzieningen voor student met functiebeperking Artikel 9 Samenstelling van de propedeutische fase Artikel 10 Samenstelling van de postpropedeutische fase Artikel 11 Samenstelling Associate-degreeprogramma Artikel 12 Minor Artikel 13 Studeren in het buitenland Examens en getuigschriften Artikel 1 De examens van de opleiding Artikel 2 Toekenning graden Artikel 3 Getuigschriften Artikel 4 Toekenning getuigschriften Artikel 5 Ondertekening getuigschriften Artikel 6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften Artikel 7 Cum laude Artikel 8 Verklaringen Artikel 9 Rechtsbescherming Tentaminering en beoordeling Artikel 1 Examen

4 Artikel 2 Eenheid van leeruitkomsten Artikel 3 Tentamen Artikel 4 Vrijstelling Artikel 5 Validering van eerder gerealiseerde leeruitkomsten Artikel Fraude en plagiaat Artikel 7 Onderwijscontract Studie & Handicap/Student Topsporter Artikel 8 Intellectueel eigendom Artikel 9 Gestelde eisen tentamens Artikel 10 Vorm van de tentamens Artikel 11 Volgtijdelijkheid tentamens Artikel 12 Tijdvakken en frequentie van tentamens Artikel 13 Procedure inschrijven voor een mondeling tentamen en tentamen ter afsluiting van een praktische oefening Artikel 14 Deelname aan schriftelijke tentamens Artikel 15 deelname aan digitale tentamens [N.V.T.] Artikel 16 Landelijke digitale tentamens Opleiding Leraar Basisonderwijs [N.V.T.] Artikel 17 Schriftelijk tentamen Artikel 18 Mondeling tentamen Artikel 19 Toezicht bij tentamens Artikel 20 Vaststelling van de beoordelingen Artikel 21 Normering van de beoordelingen Artikel 22 Toekenning van studiepunten Artikel 23 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen Artikel 24 Inzage van tentamens Artikel 25 Geldigheidsduur van studieresultaten Artikel 26 Bewaring van afgelegde tentamens

5 Artikel 27 Rechtsbescherming Studieloopbaanbegeleiding en Studieadvies Artikel 1 Studieloopbaanbegeleiding Artikel 2 Studieadvies Propedeutische fase Artikel 3 Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) Artikel 4 Persoonlijke omstandigheden Artikel 5 Gevolgen Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) Artikel 6 Procedurele voorwaarden studieadvies Propedeutische fase Artikel 7 Vorm Studieadvies Propedeutische fase Artikel 8 Tijdstip verstrekken Studieadvies Artikel 9 Rechtsbescherming Examencommissie Artikel 1 Instelling en samenstelling Examencommissie Slot- en invoeringsbepalingen Artikel 1 Hardheidsclausule Artikel 2 Onvoorziene omstandigheden Artikel 3 Bekendmaking van de regeling Artikel 4 Citeertitel, inwerkingtreding Bijlage A Competenties van de opleiding: Bijlage B Nadere uitwerking van de eenheden van leeruitkomsten van het curriculum van de opleiding Onderwijsconcept Leven Lang Leren Pijler 1: Flexibilisering Pijler 2: Leeruitkomst Pijler 3: Probleem gestuurd leren (Samenwerkend leren en PGO, Collaborative learning in communities)

6 Pijler 4: Leren en werken (Blended Learning) Bijlage C Nadere uitwerking van de eenheden van leeruitkomsten van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Toelichting op de nadere uitwerkingen van de propedeuse Bijlage D Nadere uitwerking van de eenheden van leeruitkomsten van het curriculum voor de post-propedeutische fase Opbouw jaar 2 (eerste jaar van de post propedeuse, het tweede studiejaar) Uitwerking leeruitkomsten jaar Toelichting op Jaar 2 (post-propedeuse) Toelichting Expertise ontwikkeling Toelichting Persoonlijke Ontwikkeling (PO) Toelichting Werkervaring

7 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze OER wordt verstaan onder: afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW, niet zijnde een Associate-degreeprogramma of een minor; Associate-degreeprogramma: programma als bedoeld in artikel 7.8a WHW met een omvang van tenminste 120 studiepunten; bezwaar, beroep en klachtenloket: faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a WHW; School Medezeggenschapsraad: raad bedoeld als in artikel WHW. college van beroep voor de examens: college als bedoeld in artikel 7.60 WHW; college van bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW; competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren; EC: european credit, zie studiepunt; eenheid van leeruitkomsten (ook genoemd: module): onderdeel van de opleiding bestaande uit een of meer leeruitkomsten; EVC: eerder verworven competenties; examen: afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 WHW; examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus; experiment flexibel hoger onderwijs: experiment zoals bedoeld in Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, Staatsblad 2016, nr extraneus: degene die als extraneus als bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 WHW is ingeschreven bij de opleiding die voltijds of deeltijds is ingericht; gedragscode internationale student: gedragscode internationale student hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 augustus 2014; instelling: Stenden Hogeschool; IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst (Engels: Immigration and Naturalisation Service) 7

8 centrale medezeggenschapsraad: raad als bedoeld in artikel WHW; OER: onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 WHW; leeruitkomst: inhoud en niveau van kennis, inzicht en vaardigheden die zijn vereist om een bepaald aantal studiepunten te behalen, zoals bedoeld in Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, Staatsblad 2016, nr. 145, hoofdstuk 2, Experiment leeruitkomsten; module: zie eenheid van leeruitkomsten opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW; opleidingsjaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari en eindigt op de laatste dag van februari van het daaropvolgende kalenderjaar; opleidingsvariant: een opleiding kan in de voltijd-, deeltijd- en/of duale variant aangeboden worden; post-propedeuse: de hoofdfase van de opleiding direct volgend op de propedeuse; praktische oefening: onderdeel van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 WHW waarin de nadruk ligt op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van de instelling plaatsvinden. Een praktische oefening kan vormgegeven zijn in een project, werkstuk, of ontwerp, scriptie, mondelinge presentatie, doorlopen van een stage, deelname aan excursie, werken in (thema)groepen. Door middel van een praktische oefening kan een leeruitkomst behaald worden; programma: het samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten verzorgd door de opleiding; propedeuse: propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; progress: studenten informatie systeem; schooldag: alle dagen die in de jaarplanning doorgaans niet als vakantiedagen, zaterdagen, zondagen of reguliere feestdagen zijn aangeduid, zijn schooldagen, waarbij de zaterdag uitsluitend bestemd mag worden voor afname van tentamens. student: degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW is ingeschreven bij de instelling; studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; studiejaar: het wettelijk studiejaar dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar; 8

9 studieloopbaanbegeleider/studiecoach/studiebegeleider: degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te begeleiden in zijn studie, keuze- en planningsprocessen, gericht op een effectieve studievoortgang; studiepunt: eenheid voor de berekening van de bijdrage van een eenheid van leeruitkomsten aan het totaal van de eenheden van leeruitkomsten dat vereist is om de opleiding te voltooien; tentamen: een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een eenheid van leeruitkomsten; WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 2 Inhoud van de OER 1. In deze OER wordt per opleiding de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en het propedeutisch examen en het post-propedeutisch examen. 2. De OER is opgesteld conform het Format Basistekst Onderwijs- en Examenregeling 2017/2018 en is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 mei Artikel 3 Reikwijdte van de OER 1. Deze OER is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding Logistiek en Economie Associate Degree duaal opleiding, crohonummer 80115, Flexibilisering project Leven Lang Leren verder te noemen: de opleiding. 2. Het College van Bestuur kan in de bacheloropleiding als bedoeld in lid 1 een Associate-degree duaal programma instellen. Indien aan de orde is deze OER op dit Associate-degreeprogramma van toepassing. 3. Een OER is van toepassing op de studenten en extraneï die staan ingeschreven bij de opleiding en op aspirant-studenten en -extraneï die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding. 4. Wordt de opleiding aangemerkt als een gezamenlijke opleiding, dan is deze OER onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst die aan de gezamenlijke opleiding ten grondslag ligt anders is bepaald. 5. Kent de opleiding een of meer afstudeerrichtingen, dan is deze OER onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst(en) die aan deze afstudeerrichting(en) ten grondslag lig(t)(en) anders is bepaald. 6. Inschrijving is beperkt tot één studiejaar. Bij de jaarlijkse (her)inschrijving is telkens de op de voor het desbetreffende studiejaar geldende OER van toepassing, inclusief eventueel daarbij geldende overgangsregelingen ten opzichte van OER en van voorgaande studiejaren. Indien een overgangsregeling aan de orde is, wordt dit per hoofdstuk aangegeven in de subtitel van het hoofdstuk en/of in één van de bijlagen van de OER. 9

10 Artikel 4 Vaststelling en looptijd van de OER 1. Deze OER wordt, gehoord de School Medezeggenschapsraad (SMR) School of Business conform artikel WHW, namens het College van Bestuur vastgesteld door de Head of School. 2. De opleidingscommissie in functie gedurende studiejaar heeft de OER beoordeeld en daarover advies uitgebracht aan de Head of School. De opleidingscommissie heeft een afschrift van dit advies aan de School Medezeggenschapsraad School of Business verzonden De OER geldt voor de duur van het studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de OER niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet onevenredig door worden benadeeld. Een tussentijdse wijziging behoeft de voorafgaande instemming van de Head of School. 1 Op basis van de Wet Versterking Bestuurskracht handelt de opleidingscommissie per 1 september 2017 conform de bevoegdheden die bij die wet aan de Opleidingscommissie zijn toegekend. 10

11 2 Toelating tot de opleiding WHW: 7.9, 7.9a, 7.9b, 7.8a, 7.24, 7.25, 7.25a, 7.25b, 7.26, 7.27, 7.28, Artikel 1 Vooropleidingseisen voor opleidingen 1. Voor de inschrijving voor een opleiding in het hoger onderwijs geldt als vooropleidingseis het bezit van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) of hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of een diploma van een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) (mbo-niveau 4). Met een diploma bedoeld in de eerste volzin wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld het diploma van de bij ministeriële regeling aangewezen vakopleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder c, van de WEB. Artikel 2 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen 1. Naast de in artikel 1 genoemde vooropleidingseisen gelden de volgende nadere vooropleidingseisen voor rechtstreekse toelating tot de opleiding. a. Met diploma mbo-niveau 4 MBO-domein HBO-sector Opleiding Economie B Logistiek en Economie Gedrag en maatschappij Gezondheidzorg Landbouw en natuurllijke omgeving Onderwijs Taal en cultuur Techniek Bouw en infra * * * * * * * Afbouw, hout en * * * * * * * onderhoud Techniek en * * * * * * procesindustrie Ambacht, * * * * * * * laboratorium en gezondheidstechniek Media en * * * * * * * vormgeving Informatie en * * * * * * * communicatietechnologie Mobiliteit en * * * * * * * voertuigen Transport, * * * * * * * scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap * * * * * 11

12 Economie en * * * * * administratie Veiligheid en sport * * * * * * * Uiterlijke verzorging * * * * * * * Horeca en bakkerij * * * * * * * Toerisme en * * * * * * * recreatie Zorg en welzijn * * * * * * Voedsel, natuur en leefomgeving * * * * * * * = geeft directe toelating!! = hier gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen, zie artikel 3 b. Met diploma havo: havo profiel NT NG EM CM B Logistiek en Economie * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) * = dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding # = dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding!! = hier gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen, zie artikel 3 c. Met diploma vwo: vwo profiel NT NG EM CM B Logistiek en Economie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 12

13 * = dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding # = dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding!! = voor vwo-instroom gelden geen bijzondere nadere vooropleidingseisen, zie artikel 3 lid 2 Artikel 3 Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs [Dit Artikel is niet van toepassing op Ad Logistiek Duaal, flexibel] 1. Voor de opleiding tot leraar basisonderwijs gelden als voorwaarde voor de inschrijving tot die opleiding voor aankomende studenten met een havo en/of mboniveau 4 diploma als vooropleiding, bijzondere nadere vooropleidingseisen. 2. Op basis van de in lid 1 genoemde eisen toont de aankomende student voor de inschrijving bij de opleiding tot leraar basisonderwijs aan, te beschikken over voldoende kennis om te kunnen deelnemen aan die opleiding. 3. De bijzondere nadere vooropleidingseisen hebben betrekking op de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, waaronder biologie. 4. Een aankomend student met een vwo-diploma, afgeronde hbo- of wo-opleiding als vooropleiding zijn van de bijzondere nadere vooropleidingseisen vrijgesteld. Artikel 4 Toetsing bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs [Dit Artikel is niet van toepassing op Ad Logistiek Duaal, flex] 1. De aankomend student als bedoeld in artikel 3 kan aantonen over de gevraagde kennis te beschikken door middel van: a. het overleggen van een havo en/of mbo-niveau 4 diploma en wat betreft de vakken die deel hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dat diploma, de bij het diploma behorende cijferlijst of resultatenlijst waaruit blijkt dat hij over de desbetreffende kennis beschikt, of b. in voorkomende gevallen, al dan niet in aanvulling op het overleggen van een diploma als bedoeld in onderdeel a, het overleggen van een of meer certificaten als bedoeld in artikel , vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs waaruit blijkt dat hij over de desbetreffende kennis beschikt. 2. Indien de aankomend student niet voldoet aan het eerste lid, kan hij aantonen over de kennis, bedoeld in artikel 3, te beschikken door het met goed gevolg afleggen van een toets. 3. Het College van Bestuur stelt de aankomende student in de gelegenheid de in lid 2 bedoelde toets af te leggen conform de Regeling Toetsing Bijzondere Nadere vooropleidingseisen OLB Stenden Hogeschool 13

14 Artikel 5 Aanvullend onderzoek ex. art lid 5 WHW 1. Het College van Bestuur kan bepalen dat de bezitter van een diploma genoemd in artikel 1, die niet voldoet aan de in dit artikel 2 genoemde voorwaarden, toch wordt ingeschreven, onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding. 2. In geval van een aanvullend onderzoek wordt de kennis van de vereiste vakken dan wel het vereiste niveau, genoemd in artikel 2, getoetst. Artikel 6 Aanvullende eisen vanwege beroepsprofiel/onderwijsconcept [Dit Artikel is niet van toepassing op de opleiding Logistiek Associate Degree duaal, flex]. 1. Gelet op de organisatie en inrichting van het onderwijs van de opleiding Hoger Hotelonderwijs gelden in aanvulling op de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 1, aanvullende eisen. De aanvullende eisen alsmede de hiermee verband houdende kosten, zijn neergelegd in een door het College van Bestuur vastgestelde selectieprocedure. Het betreft de volgende procedure: [nader in te vullen door opleiding] 2. Gelet op de benodigde kennis en vaardigheden voor de opleiding Creatieve Therapie gelden in aanvulling op de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 1, aanvullende eisen. De aanvullende eisen alsmede de hiermee verband houdende kosten, zijn neergelegd in een door het College van Bestuur vastgestelde selectieprocedure. Het betreft de volgende procedure:[nader in te vullen door opleiding] Artikel 7 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwodiploma [Niet van toepassing.] 1. Een College van Bestuur kan binnen een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs een versneld traject aanbieden dat toegankelijk is voor studenten met een diploma als bedoeld in artikel 7.24, tweede lid WHW, onder a of b dan wel een op grond van artikel 7.28, tweede lid WHW, bij ministeriële regeling als ten minste gelijkwaardig aangemerkt onderscheidenlijk naar het oordeel van het College van Bestuur daaraan tenminste gelijkwaardig diploma. Een student die aan de in de eerste zin bedoelde voorwaarde en de overige voorwaarden voor inschrijving voldoet, wordt voor een versneld traject ingeschreven indien hij daarom verzoekt. 2. Het College van Bestuur kan besluiten ook een andere student dan degene, bedoeld in het eerste lid, tot het versnelde traject toe te laten indien hij naar het oordeel van het College van Bestuur blijk heeft gegeven van geschiktheid voor dat traject. 3. In afwijking van artikel 7.4b, eerste lid WHW, bedraagt de omvang van de opleiding voor een versneld traject 180 studiepunten. Artikel 8 Toelating tot speciaal traject als bedoeld in art. 7.9b WHW 14

15 [Niet van toepassing]. 1. Indien het College van Bestuur binnen een opleiding een speciaal traject aanbiedt dat gericht is op het behalen van een hoger kennisniveau van studenten, kan selectie worden toegepast. 2. Het College van Bestuur stelt regels vast met betrekking tot de selectie, bedoeld in het eerste lid. Het betreft de volgende regels: [invullen regels waaronder in ieder geval: * cognitieve en non-cognitieve criteria; * relatie selectiecriteria en opleidingsprofiel; * gemotiveerd toelaten of afwijzen.] Artikel 9 Colloquium doctum (toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder) 1. Het College van Bestuur kan personen van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen genoemd in artikel 1, noch daarvan krachtens art WHW zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door een door het College van Bestuur in te stellen commissie hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 2. De bij het onderzoek als bedoeld in lid 1 te stellen eisen van de opleiding zijn: onderzoek naar vaardigheden Engels, Wiskunde, en Economie. 3. Het College van Bestuur kan ten aanzien van een bezitter van een buiten Nederland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor het hoger onderwijs, afwijken van de in lid 1 genoemde leeftijdsgrens. Van die leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. 4. Op het onderzoek als bedoeld in dit artikel zijn de Algemene Bepalingen Colloquium Doctum Stenden Hogeschool van toepassing. Artikel 10 Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen 1. Het College van Bestuur kan met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding stellen. [Niet van toepassing]. 2. In het geval het College van Bestuur werkzaamheden aanmerkt als eenheden van leeruitkomsten, kunnen er eisen gesteld worden aan de werkzaamheden. Artikel 11 Toelating duaal onderwijs, eisen werkkring 1. Extraneï worden niet toegelaten tot een duale opleiding. 2. De beroepsuitoefening van een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, namens de instelling gesloten door de opleiding, de student en het 15

16 bedrijf of de organisatie waar het beroep in de praktijk wordt uitgeoefend. 3. De overeenkomst als bedoeld in het tweede lid omvat tenminste bepalingen over: de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening, de begeleiding van de student, het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en die tijdens de beroepsuitoefening dienen te worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 4. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten dient op het moment van toelating, dan wel uiterlijk zes maanden nadien te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de Examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 5. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van toerekenbaar verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de Examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. Artikel 12 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma s ex. art WHW 1. Degene aan wie een graad (bachelor of master) is verleend, en de bezitter van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs zijn vrijgesteld van de in artikel 1 bedoelde vooropleidingseisen, onverminderd het vierde en vijfde lid van dit artikel. 2. Van de vooropleidingseisen is eveneens vrijgesteld degene die toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs of het hoger beroepsonderwijs in het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Trb. 2002, 137) heeft geratificeerd, onverminderd de bevoegdheid van het College van Bestuur om op grond van artikel IV.1 van het genoemde verdrag een aanzienlijk verschil aan te tonen tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het bedoelde land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens deze wet. 3. Het College van Bestuur, na advies van de Toelatingscommissie, verleent vrijstelling van de in artikel 1 bedoelde vooropleidingseis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het in het desbetreffende lid bedoelde diploma, onverminderd het derde en vierde lid. Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat niet 16

17 in de in de eerste volzin genoemde ministeriële regeling is opgenomen, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur, na advies van de Examencommissie tenminste gelijkwaardig is aan het bepaalde in artikel 1. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de desbetreffende Examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Het College van Bestuur kan, na advies van de Examencommissie tevens bepalen dat betrokkene niet wordt ingeschreven zolang het in de voorgaande volzin bedoelde bewijs niet is geleverd. 4. Indien bij ministeriële regeling nadere vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 7.25 WHW en opgenomen in artikel 2, zijn vastgesteld kan de bezitter van een diploma geen examens afleggen voordat hij op een door het College van Bestuur te bepalen wijze op grond van een aanvullend onderzoek heeft aangetoond te beschikken over de kennis en vaardigheden waarop de eisen, bedoeld in artikel 2 betrekking hebben. 5. Het College van Bestuur kan bepalen dat de bezitter van een diploma als bedoeld in art. 1 niet kan worden ingeschreven indien dat bestuur van oordeel is dat de nadere vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 2 van dien aard zijn dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat niet tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding op grond van een aanvullend onderzoek als bedoeld in het vierde lid aangetoond kan worden dat betrokkene beschikt over de kennis en vaardigheden waarop die eisen betrekking hebben. Het College van Bestuur bepaalt op welke wijze betrokkene op grond van een aanvullend onderzoek met het oog op de inschrijving vrijgesteld kan worden van die eisen. 6. De bij het onderzoek, bedoeld in de leden 4 en 5, te stellen eisen zijn opgenomen in art. 13. Artikel 13 Aanvullend onderzoek ex. art lid 3 en 4 WHW 1. Indien de aspirant-student beschikt over een propedeutisch getuigschrift (hbo of wo), een hbo-getuigschrift of een wo-getuigschrift, maar niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, genoemd in artikel 2, wordt in het aanvullend onderzoek de kennis van de vereiste vakken dan wel het vereiste niveau, genoemd in artikel 2, getoetst. 2. Indien een aspirant-student beschikt over een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo, vwo-diploma maar niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, genoemd in artikel 2, wordt in het aanvullend onderzoek de kennis van de vereiste vakken dan wel het vereiste niveau, genoemd in artikel 2, getoetst en worden er ten aanzien van de beheersing van de Nederlandse taal of Engelse taal eisen gesteld. 3. Indien een aspirant-student als bedoeld in lid 2 zich wil inschrijven voor een Nederlandstalige opleiding moet het diploma NT2-tweede niveau aantoonbaar zijn behaald. 4. Indien de aspirant-student als bedoeld in lid 2 zich wil inschrijven voor een Engelstalige opleiding moet de aspirant-student aantoonbaar hebben voldaan aan 17

18 Artikel 14 een IELTS score zes. Onder een - met een IELTS-test score 6.0 te vergelijken - test wordt verstaan: a. TOEFL10 Paper: 550; b. TOEFL Computer: 213; c. TOEFL Internet: 80: d. TOEIC11: 670; e. Cambridge ESOL12: CAE C. Toelating tot de post-propedeutische fase Een student kan op verschillende manieren rechtstreeks toegang krijgen tot de postpropedeutische fase van een opleiding: 1. Voor de inschrijving voor een opleiding na het propedeutisch examen geldt als eis het bezit van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding. 2. Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de desbetreffende Examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 3. De Examencommissie kan, in afwijking van het eerste lid, aan degene die is ingeschreven, op zijn verzoek, reeds de toegang tot het afleggen van een of meer onderdelen van het afsluitend examen verlenen voordat hij het propedeutisch examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 15 Doorstroom Associate degree naar bachelor opleiding 1. Een student aan wie een graad als bedoeld in art. 7.10b lid 1 WHW is verleend, heeft het recht zijn bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs te vervolgen. Het College van Bestuur kan daarbij voorschrijven welke eenheden van leeruitkomsten binnen de bacheloropleiding nog moeten worden gevolgd. Artikel 16 Rechtsbescherming 1. Een (aspirant) student kan binnen zes weken na dagtekening tegen besluiten over de toelating via bezwaar maken bij het College van Bestuur. Alvorens te beslissen wint het College van Bestuur advies in bij de Geschillen- en Klachtenadviescommissie. 2. Tegen een beslissing op bezwaar staat beroep open bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 18

19 3 Onderwijsprogramma WHW: 6.13, 7.2, 7.4, 7.4b, 7.7, 7.8, 7.8a, 7.8b, 7.9, 7.9b, 7.11, 7,13, 7.14 Artikel 1 Beoordeling Onderwijs- en examenregeling 1. Het College van Bestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de opleiding, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. Artikel 2 Doelstelling van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van Logistiek en Economie zodat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de competenties op hbo-niveau zoals vermeld in bijlage A. Artikel 3 Zorgplicht 1. Als studenten nog niet klaar zijn met hun opleiding op het moment dat de experimenten flexibilisering hoger onderwijs eindigen, waarborgt Stenden Hogeschool dat ze de opleiding kunnen voortzetten, opdat ze - bij voldoende behaalde resultaten en binnen een redelijke termijn - hun diploma kunnen halen. Artikel 4 Inrichting en studielast van de opleiding 1. De opleiding Logistiek en Economie Associate Degree duaal, Flexibel heeft een omvang van 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten toebehoren tot de propedeutische fase en 60 behoren tot de post propedeutische fase. 2. De opleiding is duaal ingericht en wordt verzorgd door de School of Business. 3. De deeltijdsopleiding kent geen variant afstudeerrichting(en). De deeltijdsopleiding kent wel een Associate-degreeprogramma. 4. [N.V.T.] De afstudeerrichting [Naam afstudeerrichting invullen] is deeltijds ingericht. De afstudeerrichting kent een omvang van [aantal studiepunten invullen] studiepunten. 5. Het Associate-degreeprogramma kent een omvang van 120 studiepunten. 6. De student aan wie de graad Associate Degree is verleend en die de bacheloropleiding vervolgt, dient de door het College van Bestuur voorgeschreven eenheden van leeruitkomsten binnen de bacheloropleiding te volgen. De student 19

20 dient hierover in overleg te treden met de desbetreffende Examencommissie. 7. Voor studenten die de opleiding in duale vorm volgen, worden de perioden waarin werkzaamheden in de beroepspraktijk worden verricht, aangemerkt als een eenheid van leeruitkomsten, voor zover deze werkzaamheden onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Aan deze werkzaamheden worden de volgende eisen gesteld: Artikel 5 a. de tijdsduur van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt 9 weken per periode; b. de omvang van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt 5 studiepunten; c. een zodanige inrichting van elke periode dat de student in staat wordt gesteld de competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die periode is genoemd in de overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf; d. eenheden van leeruitkomsten die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een tentamen. De onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) tussen instelling, student en werkgever 1. De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, gesloten door de instelling, de student en het desbetreffend bedrijf of de desbetreffende organisatie. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat met inachtneming van het dienaangaande bij of krachtens deze wet bepaalde ten minste bepalingen over: a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening, b. de begeleiding van de student, c. dat deel van de kwaliteiten, bedoeld in artikel 7.13, tweede lid, onder c, dat de student tijdens de periode of de perioden van beroepsuitoefening dient te realiseren, en de beoordeling daarvan, en d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Artikel 6 De onderwijsovereenkomst (OO) tussen de instelling en de student 1. Op basis van het intake-assessment, de validatie van leeruitkomsten en vrijstellingen die door de examencommissie worden verleend, wordt een onderwijsovereenkomst opgesteld tussen de student en namens het College van Bestuur door de Head of School. De onderwijsovereenkomst bevat ten minste: a. de duur van de onderwijsovereenkomst; b. eerder gevalideerde leeruitkomsten en verleende vrijstellingen; c. de leeruitkomsten die de student moet realiseren op basis van de eenheden van leeruitkomsten; d. de wijze waarop het realiseren van leeruitkomsten wordt getoetst; e. de wijze waarop de student wordt begeleid gedurende de duur van de onderwijsovereenkomst; f. een beschrijving van praktische oefening als onderdeel van de opleiding; g. de voorwaarden die gelden voor een studieadvies dat zal worden gegeven aan de student; h. afspraken over (het moment van) tussentijdse updates en/of bijstelling van de onderwijsovereenkomst. 20

21 2. Tussentijdse wijzigingen van de onderwijsovereenkomst worden opgenomen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Artikel 7 Voertaal in het onderwijs 1. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands tenzij: a. het onderwijs betreft dat betrekking heeft op een andere taal; b. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een anderstalige gastdocent; c. de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken. Het College van Bestuur heeft hiertoe een Gedragscode voor het gebruik van andere talen dan het Nederlands in het onderwijs, vastgesteld. 2. In een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van anderstalige literatuur. Artikel 8 Voorzieningen voor student met functiebeperking 1. De Head of School biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. De Regeling Studie & Handicap, zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut, voorziet in de benodigde en afgesproken facilitering van betrokkene. Artikel 9 Samenstelling van de propedeutische fase 1. De propedeutische fase heeft drie doelstellingen: a. oriëntatie; b. verwijzing; c. selectie. 2. De propedeutische fase van de opleiding omvat de eenheden van leeruitkomsten zoals beschreven in bijlage B, met de daarbij vermelde omvang (totaal 60 studiepunten). Artikel 10 Samenstelling van de postpropedeutische fase 1. De postpropedeutische fase van de opleiding Logistiek en Economie, bachelor duaal omvat de eenheden van leeruitkomsten zoals beschreven in bijlage C, met de daarbij vermelde omvang (totaal 180 studiepunten). Artikel 11 Samenstelling Associate-degreeprogramma 1. Het Associate-degreeprogramma als bedoeld in artikel 3 lid 5 omvat de eenheden van leeruitkomsten zoals beschreven in de betreffende bijlage met de daarbij vermelde omvang. 21

22 Artikel 12 Minor 1. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van in totaal 30 studiepunten, dat gevolgd wordt in de postpropedeutische fase, niet zijnde een afstudeerrichting. 2. De minor die een student volgt, is gerelateerd aan de ambities van de student en heeft een duidelijke relatie met de eindcompetenties van de opleiding. De minor dient een aanvulling te zijn op overige onderdelen van de opleiding die de student volgt. 3. De Examencommissie van de School die de minor heeft ontwikkeld, is verantwoordelijk voor de inhoud van de minor en draagt er zorg voor dat de minor ten minste voldoet aan de eisen gesteld in het volgende lid. 4. De door de instelling aangeboden minoren worden voor het begin van het opleidingsjaar geplaatst op de voor alle studenten toegankelijke website. Op de website wordt tenminste vermeld: a. welke minoren binnen de instelling worden aangeboden; b. of het aanbieden van de minor wel of niet gebonden is aan een minimum aantal deelnemers; c. welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven op een minor; d. welke toelatingseisen voor een minor van toepassing zijn; e. welke school verantwoordelijk is voor de inhoud van de minor en wie de verantwoordelijke is binnen het school; f. uit welke onderdelen de minor bestaat, met inbegrip van het aantal studiepunten en de wijze van toetsing en herkansing van elk onderdeel. 5. Gedurende het opleidingsjaar kan de inhoud van een minor niet worden gewijzigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kan een aangeboden minor niet worden verzorgd, ingeval van onvoldoende belangstelling, mits op de website als bedoeld in het vierde lid is aangegeven dat voor het verzorgen van een minor een minimaal aantal deelnemers is vereist. 6. Een minor kan pas worden gevolgd als het propedeutisch examen en tenminste 45 studiepunten zijn behaald. 7. Ongeacht het voorgaande behoeft de toelating van een student tot een minor de goedkeuring van de Examencommissie van de opleiding die de student volgt. De Examencommissie kan ervoor kiezen een lijst te publiceren van minoren die studenten mogen volgen zonder persoonlijk toestemming te hoeven vragen bij de Examencommissie. 8. Buiten de door de instelling aangeboden minoren kunnen studenten minoren volgen via De toelating van een student tot een minor via deze route behoeft goedkeuring van de Examencommissie van de opleiding waar de student ingeschreven is. 22

23 Artikel 13 Studeren in het buitenland 1. Voor studeren in het buitenland geldt de Stenden beleidsregel dat maximaal 90 studiepunten van het onderwijsprogramma (30 studiepunten theorie en 60 studiepunten stage) in het buitenland mag worden gedaan. 2. Een student behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Examencommissie van de opleiding om in het buitenland te mogen studeren. 23

24 4 Examens en getuigschriften WHW: 7.3, 7.10, 7.10a, 7.11, 7.12c, 7.19a, 7.33 Artikel 1 De examens van de opleiding 1. In de opleiding wordt de propedeutische fase afgesloten met een examen en de postpropedeutische fase met een afsluitend examen. Is aan de opleiding een Associate-degreeprogramma verbonden dan wordt de propedeutische fase afgesloten met een examen en de postpropedeutische fase met een afsluitend examen. 2. De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijs van leeruitkomsten van de betreffende fase dan wel programma met goed gevolg (examen en beoordeling tezamen) zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 3. Het afsluitend examen in de postpropedeutische fase kan niet eerder worden behaald dan nadat het propedeutisch examen is behaald, dan wel vrijstelling is verleend voor het afleggen daarvan. 4. De Examencommissie stelt de uitslag vast van de examens bedoeld in het eerste lid, nadat zij heeft onderzocht of de student aan alle voor het betreffende examen geldende verplichtingen heeft voldaan. 5. De Examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen heeft behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. Geen propedeuse getuigschrift wordt uitgereikt aan degene die van de Examencommissie vrijstelling heeft verkregen om deze fase van de opleiding te volgen. 6. Het examen dat met goed gevolg is afgelegd en de met het oog daarop vervaardigde werkstukken worden door het College van Bestuur gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaard, conform de Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbaar gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen, Artikel 2 Toekenning graden 1. De Examencommissie verleent namens het College van Bestuur de graad Bachelor of Business Administration, indien het afsluitend examen in de postpropedeutische fase met goed gevolg is afgelegd. 2. In geval van onderwijs in het buitenland is de notitie Gedragslijn Nederlands Onderwijs in het buitenland van de Minister van OCW van toepassing. 3. De Examencommissie verleent namens het College van Bestuur de graad Associate Degree aan degene die met goed gevolg het examen heeft afgelegd van een Associate-degreeprogramma. 24

25 Artikel 3 Getuigschriften 1. Het College van Bestuur hanteert het model van de getuigschriften en stelt de hierna genoemde bijlagen vast met inachtneming van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt vermeld: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, zoals die worden vermeld in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO); b. welke eenheden van leeruitkomsten het examen omvatte; c. in voorkomende gevallen welke minor is behaald; d. in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van een beroep aan het getuigschrift is verbonden; e. welke graad door het College van Bestuur is verleend; f. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel De toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan. 2. De eenheden van leeruitkomsten van het examen en de behaalde minor worden benoemd in een gewaarmerkte bijlage, waarbij tevens per eenheid van leeruitkomsten de omvang in studiepunten en de behaalde beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt uitgedrukt in gehele cijfers als bedoeld in artikel 21 van hoofdstuk De Examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde afsluitend examen, een diplomasupplement toe dat voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat. Het diplomasupplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het in het Nederlands of Engels gesteld diplomasupplement bevat in elk geval: Artikel 4 a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, b. of het een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft; c. een beschrijving van de inhoud van de opleiding; d. de omvang van de opleiding; e. de Grading Table van de opleiding. Toekenning getuigschriften 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een getuigschrift uitgereikt. 2. De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, moet daartoe een verzoek indienen bij de Examencommissie. De Examencommissie kan hier regels voor opstellen. 3. De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig door het College van Bestuur vast te stellen regels de Examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. 4. Indien de student een fout constateert op zijn resultatenoverzicht dan dient de student direct contact op te nemen met de afdeling ESR Information & Registration Centre. Indien daar geen fout wordt geconstateerd dan dient hij uiterlijk binnen vier 25

26 schoolweken na vaststelling van de definitieve uitslag van een eenheid van leeruitkomsten, schriftelijk te reageren naar de Examencommissie. 5. Voor de datum op het getuigschrift wordt de datum aangehouden waarop de Examencommissie heeft vastgesteld dat de student aan de voorwaarden heeft voldaan. Als procedurele voorwaarde voor toekenning van het getuigschrift geldt dat de student ingeschreven moet staan bij de opleiding op het moment van toekenning. Artikel 5 Ondertekening getuigschriften 1. Het getuigschrift wordt namens het College van Bestuur ondertekend: a. Door de voorzitter en de secretaris van de Examencommissie of hun plaatsvervangers; b. Door de student. 2. Het diplomasupplement bij het getuigschrift genoemd in artikel 3 worden ondertekend en voorzien van naam door de voorzitter van de Examencommissie en secretaris of hun plaatsvervangers. 3. De namen van de tekenbevoegden worden geregistreerd in een handtekeningenregister. Artikel 6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften 1. Aan het begin van elk studiejaar stelt de Examencommissie de data vast waarop de uitslag als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld, met inachtneming van het derde en vierde lid van artikel Aan het begin van elk studiejaar stelt de Head of School de data vast waarop de getuigschriften als bedoeld in artikel 3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt. 3. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch examen vindt tenminste tweemaal per jaar plaats, aan het einde van het opleidingsjaar, na verwerking van de resultaten van de laatste herkansingen. Op verzoek van de student kan de uitslag ook tussentijds in de loop van het opleidingsjaar vastgesteld worden. Artikel 7 Cum laude 1. [DIT ARTIKELLID IS NIET VAN TOEPASSING] De student dient bij de Examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat Cum Laude bij het propedeusegetuigschrift van de bacheloropleiding of het daaraan verbonden associate degreeprogramma. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent aanspraak te kunnen maken op het predicaat Cum Laude. 2. De student dient bij de Examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat Cum Laude bij het associate-degreeprogrammagetuigschrift. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent 26

27 aanspraak te kunnen maken op het predicaat Cum Laude. 3. De student dient bij de Examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat Cum Laude bij het bachelorgetuigschrift. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent aanspraak te kunnen maken op het predicaat Cum Laude. 4. Het beoordelen van de toekenning van het predicaat Cum Laude vindt plaats door de Examencommissie. 5. Indien van toepassing verklaard in lid 1 van dit artikel geeft de Examencommissie het predicaat cum laude bij het behalen van het propedeusegetuigschrift als de student voldoet aan de volgende voorwaarden: a. Het gewogen gemiddelde op basis van behaalde studiepunten van alle behaalde cijfers is 8,0 of hoger; b. De student moet voor alle individuele leeruitkomsten van de propedeutische fase minimaal een voldoende hebben behaald en mag geen enkele herkansing hebben gedaan c. De student mag voor maximaal 25% van het aantal studiepunten een vrijstelling hebben gekregen; d. Als leeruitkomsten zijn beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed/uitstekend, dan moet de student voor minstens 80% van deze onderdelen minimaal een goed hebben behaald. e. Als een student aanvullende leeruitkomsten heeft gevolgd, die niet tot het verplichte studieprogramma behoren, dan worden die niet meegenomen in de berekening van het gewogen gemiddelde; f. Vrijstellingen worden niet meegenomen in de berekening van het gewogen gemiddelde. 6. De Examencommissie geeft het predicaat cum laude bij het behalen van het associate-degreeprogrammagetuigschrift en/of het bachelorgetuigschrift als de student voldoet aan de volgende voorwaarden: a. Het gewogen gemiddelde op basis van behaalde studiepunten van alle behaalde cijfers is 8,0 of hoger; b. De student moet voor alle leeruitkomsten van de propedeutische EN postpropedeutische fase minimaal een voldoende hebben behaald en mag geen enkele herkansing hebben gedaan; c. De student mag voor maximaal 25% van het aantal studiepunten een vrijstelling hebben gekregen; d. Als leeruitkomsten zijn beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed/uitstekend, dan moet de student voor minstens 80% van deze onderdelen minimaal een goed hebben behaald. e. De student heeft minimaal een 8,0 behaald voor de afstudeerscriptie. f. Als een student aanvullende leeruitkomsten heeft gevolgd, die niet tot het verplichte studieprogramma behoren, dan worden die niet meegenomen in de berekening van het gewogen gemiddelde; g. Vrijstellingen worden niet meegenomen in de berekening van het gewogen gemiddelde. 27

28 Artikel 8 Verklaringen 1. Een student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 4 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd, mits binnen een jaar na uitschrijving van de student, een door de desbetreffende Examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 9 Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met een beslissing van de Examencommissie op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 2. De student heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 28

29 5 Tentaminering en beoordeling WHW: 7.3, 7.10, 7.12b, 7.13 ALGEMEEN Artikel 1 Examen 1. Aan elke opleiding is een examen verbonden. 2. Aan de propedeutische fase van de opleiding is een examen verbonden. 3. Aan de post-propedeutische fase van de opleiding is een examen verbonden. Artikel 2 Eenheid van leeruitkomsten 1. Een opleiding is een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. 2. Een eenheid van leeruitkomsten kan betrekking hebben op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van een het instellingsbestuur plaatsvinden. Artikel 3 Tentamen 1. Aan elke eenheid van leeruitkomsten is een tentamen verbonden. 2. Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 3. Indien de tentamens van een tot de opleiding of propedeutische fase van een bacheloropleiding behorende eenheden van leeruitkomsten met goed gevolg zijn afgelegd, is het examen afgelegd, voor zover de examencommissie niet heeft bepaald dat het examen tevens omvat een door haar zelf te verrichten onderzoek als bedoeld in het tweede lid. 4. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. Artikel 4 Vrijstelling 1. De examencommissie heeft de bevoegdheid voor het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meerdere tentamens. 29

30 2. De OER bevat de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen het afleggen van één of meerdere tentamens. 3. Een vrijstelling wordt door de Examencommissie altijd individueel verleend op basis van haar vrijstellingenbeleid en met in achtneming van de navolgende bepalingen van dit artikel. 4. De opleiding kent géén collectief vrijstellingenbeleid. 5. Vrijstellingen kunnen mede gebaseerd zijn op EVC. Degene die op basis van een EVC meent in aanmerking te komen voor een of meer vrijstellingen, dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie, met bijsluiting van de EVCrapportage. 6. Degene die op andere dan in de vorige leden bedoelde gronden meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van het afleggen van een tentamen, dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie, waarbij tevens de bewijsstukken ter onderbouwing van het verzoek worden overgelegd. 7. De Examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of wordt voldaan aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende eenheid van leeruitkomsten of onderdelen daarvan. 8. De Examencommissie kent een individueel verzoek om een vrijstelling toe, indien verzoeker aantoonbaar voldoet aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende eenheid van leeruitkomsten, dan wel voor in voldoende mate afgeronde - onderdelen daarvan. De Examencommissie informeert de student over haar beslissing binnen zes schoolweken gerekend vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen. 9. Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht van de student getoond met de omschrijving vrijstelling. Een tentamen waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in eventuele middelingen tot een eindcijfer van de eenheid van leeruitkomsten waarbij dit tentamen is betrokken. Artikel 5 Validering van eerder gerealiseerde leeruitkomsten 1. Na inschrijving voor de opleiding kan de examencommissie eerder gerealiseerde leeruitkomsten valideren, door vast te stellen dat de student de leeruitkomsten daadwerkelijk heeft gerealiseerd. 2. De eerder gerealiseerde leeruitkomsten moeten actueel zijn op het moment van de validering door de examencommissie. Dat betekent over het algemeen dat ze niet ouder zijn dan vijf jaar. 3. Het bewijs van de gerealiseerde leeruitkomsten, door de student te verstrekken, en door de examencommissie te beoordelen kan bestaan uit: 30

31 a. Product assessment: de student toont producten die relevant zijn voor de beroepspraktijk, voorzien van een 'kritische reflectie' waarin de student onderbouwt waarom hij aan de leeruitkomst voldoet en hoe de bewijsstukken dat aantonen; of b. Performance assessment: de student toont door middel van gedrag aan dat de leeruitkomst is gerealiseerd; of c. Knowledge assessment: de student toont aan over de kennis te beschikken die nodig is voor het realiseren van de leeruitkomst. 4. Een examinator valideert een leeruitkomst en geeft een cijfer voor een gerealiseerde leeruitkomst in het geval van een beoordeling van een product of kennis. De coach van de student kan niet de examinator zijn die een product of kennis beoordeelt. Twee examinatoren valideren een leeruitkomst en geven een cijfer voor een gerealiseerde leeruitkomst in het geval van een beoordeling van een performance assessment. 5. Indien een leeruitkomst niet naar tevredenheid van de student is gevalideerd, kan de student één keer (en slechts één keer), na een wachttijd van drie maanden, de leeruitkomst opnieuw voorleggen voor validatie. 6. Het examen kan niet worden behaald op basis van uitsluitend validatie van eerder gerealiseerde leeruitkomsten (en of vrijstellingen). De student moet ten minste één eenheid van leerresultaten die verplicht is voor het afstuderen realiseren door het afleggen van tentamens. 7. Het resultaat van de validatie van een leeruitkomst is een cijfer (in gehele getallen). 8. Validatie van afzonderlijke leerresultaten kan leiden tot de validatie van een eenheid van leerresultaten. 9. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de validering van leeruitkomsten competenties en publiceert deze. Artikel Fraude en plagiaat 1. Indien een student of extraneus fraudeert en of plagiaat pleegt, kan de Examencommissie betrokkene het recht ontnemen één of meer door de Examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de Examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. 2. Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de Examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokken student of extraneus definitief beëindigen. 3. Ten aanzien van fraude en of plagiaat geldt het Reglement Fraude en Plagiaat Stenden Hogeschool, zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut. 31

32 Artikel 7 Onderwijscontract Studie & Handicap/Student Topsporter 1. Een student met een functiebeperking kan aan de Examencommissie verzoeken gelegenheid te krijgen de tentamens op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. De procedure is beschreven in de Regeling Studie & Handicap zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut. 2. Een student die voldoet aan de criteria van de Regeling Financiële ondersteuning student-topsporter zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut, kan de Examencommissie verzoeken om een aangepaste inroostering van de tentamens, waarbij - indien dit naar het oordeel van de Examencommissie mogelijk is en voor de opleiding niet bezwaarlijk - zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele mogelijkheden van de student. 3. Afspraken als resultaat van de in lid 1 en 2 genoemde verzoeken worden vastgelegd in een individueel onderwijscontract. Artikel 8 Intellectueel eigendom 1. Het auteursrecht van een werk komt toe aan de student, mits deze als maker ervan kan worden aangemerkt. 2. Als maker wordt, behoudens tegenbewijs, beschouwd degene die als zodanig op of in het werk is aangeduid. 3. Indien het werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander dan de student en onder diens leiding en toezicht, dan wordt deze ander als maker van dat werk aangemerkt. Artikel 9 Gestelde eisen tentamens 1. De Examencommissie maakt voor elk tentamen afzonderlijk tijdig bekend welke eisen worden gesteld bij het afleggen van dat tentamen, zodat de student zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. De Examencommissie vermeldt daarbij ook welke hulpmiddelen zijn toegestaan en welke beoordelingsnormen zullen worden gehanteerd. Alle verschillende onderdelen van alle leeruitkomsten per periode worden uitgebreid, inclusief de gestelde eisen aan tentamens, worden gepubliceerd in de betreffende moduleboeken en op de elektronische leeromgeving (ELO). Artikel 10 Vorm van de tentamens 1. Tentamens kunnen gebaseerd zijn op een product (product assessment), gedrag (performance assessment) of op kennis (knowledge assessment). 2. Of de student een leeruitkomst heeft gerealiseerd, kan worden getoetst op verschillende manieren: a. een regulier tentamen, zoals beschreven in de aanhangsels B en C; of b. een door de student voorgestelde alternatieve manier. De Examencommissie beslist over het voorstel van de student. 32

33 Artikel 11 Volgtijdelijkheid tentamens 1. De studieprogramma s van de Associatie Degree duaal starten allemaal met het onderdeel: De Organisatie en worden afgesloten met: Het project. De tussenliggende onderwijseenheden kunnen flexibel gelopen worden. Artikel 12 Tijdvakken en frequentie van tentamens 1. Voor alle tentamens geldt dat de student twee kansen heeft voor de tentamens per betreffende periode. 2. Alle tentamens worden (organisatorisch) meerdere malen per studiejaar aangeboden. De student kan daarbij intekenen wanneer hij/ zij de toets wil afsluiten. VOORAFGAAND AAN TENTAMINERING Artikel 13 Procedure inschrijven voor een mondeling tentamen en tentamen ter afsluiting van een praktische oefening 1. Voor mondelinge tentamens en voor tentamens ter afsluiting van praktische oefeningen dient de student zich tijdig in te schrijven, op een nader door de Examencommissie aan te geven wijze. Artikel 14 Deelname aan schriftelijke tentamens 1. Voor deelname aan schriftelijke tentamens is de student verplicht zich te houden aan de volgende inschrijfprocedure en inschrijfbepalingen: a. De student is verplicht zich digitaal voor een schriftelijke tentamenkans in te schrijven. De student moet na inschrijving een bewijs van inschrijving uitprinten. b. Indien een student niet kan intekenen voor een tentamen dan neemt de student voor sluitingstijd van intekening rechtstreeks contact op met het ESR- Toetsservicebureau. Voor de vestigingen Emmen, Meppel en Assen geldt dat de student contact opneemt met het secretariaat van de opleiding, die vervolgens contact opneemt met het ESR-Toetsservicebureau. c. Inschrijven betekent verplicht deelnemen aan het tentamen én een tentamenkans gebruiken, overmacht situaties uitgezonderd. d. Iedere secretaris van de Examencommissie meldt aan het ESR-Toetsservicebureau voor 15 mei van elk opleidingsjaar het aantal tentamengelegenheden dat een student aan de desbetreffende opleiding aangeboden krijgt. Bij overschrijding van dit aantal gelegenheden wordt de intekening voor deelname aan de betreffende tentamen geblokkeerd. e. Het ESR-Toetsservicebureau publiceert bij aanvang van het opleidingsjaar het jaartentamenrooster per opleiding. Het definitieve rooster wordt uiterlijk één schoolweek voor een tentamenperiode gepubliceerd. f. Verzoek tot wijziging van intekening of na-inschrijving voor een tentamen moet altijd door de student ter beoordeling aan de secretaris van de Examencommissie worden 33

34 Artikel 15 voorgelegd, overmacht situaties uitgezonderd. Na toestemming van de secretaris van de Examencommissie kan tot twee werkdagen voor aanvang van de tentamenperiode tot uur de toegestane wijzigingen door ESR- Toetsservicebureau worden verwerkt. Indien de student te laat is met digitaal intekenen én er is daarbij sprake van bijzondere omstandigheden dan neemt de student rechtstreeks contact op met de secretaris van de Examencommissie. deelname aan digitale tentamens [N.V.T.] 1. Bij het afleggen van digitale tentamens stelt de Examencommissie de volgende eisen: a..... b.. Artikel 16 [N.V.T.] Landelijke digitale tentamens Opleiding Leraar Basisonderwijs TIJDENS TENTAMINERING Artikel 17 Schriftelijk tentamen Bij het afleggen van een tentamen moet aan de eisen gesteld in de volgende leden worden voldaan: 1. Verplichte legitimatie met de Multifunctionele Kaart (MFK) bij één van de surveillanten geeft de enige toegang tot de tentamenruimte. Iedere andere vorm van legitimatie geeft geen toegang. Daarnaast moet de student zich desgevraagd kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 2. In geval een student vanwege overmacht niet kan voldoen aan de in lid 1 genoemde verplichte vorm van legitimatie, kan deze een verzoek indienen bij de Examencommissie om deze onvoorziene omstandigheid te kwalificeren als overmacht. In geval van overmacht wordt, conform artikel 14 lid 1(c), de gebruikte toets kans ongedaan gemaakt. 3. De student dient vijf minuten voor aanvang van het aanvangstijdstip in de tentamenzaal aanwezig te zijn en plaats te nemen op de door de surveillanten aangewezen plaats. 4. Aan de student die meer dan 30 minuten te laat arriveert, wordt de toegang geweigerd door de betrokken surveillant. De student kan een verzoek indienen bij de Examencommissie om deze onvoorziene omstandigheid te kwalificeren als overmacht. In geval van overmacht wordt, conform artikel 14 lid 1(c), de gebruikte toets kans ongedaan gemaakt. 34

35 5. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten na aanvang van het tentamen, de tentamenruimte te verlaten. 6. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten door de student worden opgevolgd. 7. De aangegeven tijd voor een tentamen is inclusief het uitreiken en verzamelen van tentamenopgaven en antwoordformulieren. 8. De student dient bij ontvangst van de tentamenopgaven te controleren of hij een juist en volledig exemplaar heeft ontvangen. Is dit niet het geval dan dient hij/zij dit kenbaar te maken aan de betrokken surveillant. 9. Het is niet toegestaan om het tentamen te maken op ander dan door de surveillant uitgedeelde antwoordformulieren. 10. De student dient -indien van toepassing- op tentamenopgaven en het antwoordformulier te vermelden: a. naam b. studentnummer / relatienummer c. tentamen d. aantal antwoordformulier, -bladen dat wordt ingeleverd e. datum waarop aan het tentamen is deelgenomen f. handtekening van de student 11. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven bij de tentamenopgaven. 12. Elektronische apparaten waar gegevens op kunnen worden geraadpleegd of opgeslagen dienen vóór de aanvang te worden uitgezet én te worden weggeborgen in een afgesloten tas. Bij twijfel is de examinator en/of surveillant bevoegd om het apparaat tijdelijk in te nemen. Na afloop van het tentamen kan het apparaat bij de examinator en/of surveillant worden opgehaald. 13. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets wordt afgenomen. 14. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust worden verstoord. 15. De tentamenopgaven moeten tegelijkertijd met de antwoordformulieren bij aftekening worden ingeleverd bij de surveillant. 16. Aan studenten met een functiebeperking kan de Examencommissie een verlenging van de standaardduur van het tentamen en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid bepaald in artikel 1 voor studenten met een functiebeperking de tentamenvorm nog verder aan te passen aan de mogelijkheden 35

36 van de betrokken student. 17. Indien de student een klacht wil indienen betreffende het afgenomen tentamen, dan laat de student zijn/ haar klacht direct op het protocolformulier noteren door een surveillant van het tentamen. Daarnaast schrijft de student binnen twee werkdagen een schriftelijke klacht aan de betreffende Examencommissie. Artikel 18 Mondeling tentamen 1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getoetst, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen is niet openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald op verzoek van de student. 3. Bij het afnemen van een mondeling tentamen met een studiebelasting van minimaal 28 uur dient een tweede examinator aanwezig te zijn of dient het examen met behulp van audiovisuele middelen te worden vastgelegd. Artikel 19 Toezicht bij tentamens 1. De Examencommissie wijst (een) examinator/-en aan die aanwezig is bij in ieder geval de aanvang en het einde van de afname van de betreffende tentamen(s) en tijdens de betreffende tentamen(s) terstond beschikbaar. 2. Namens de Examencommissie zijn door het ESR - Toetsservicebureau surveillanten aangesteld die belast zijn met de handhaving van de orde tijdens de afname van het tentamen. De surveillanten dienen aanwijzingen van de examinator op te volgen. 3. De surveillanten dienen 15 minuten voor aanvang van het tentamen in de tentamenruimte aanwezig te zijn om de vereiste voorbereidingen te treffen. De hoofdsurveillant dient 30 minuten voor aanvang in de tentamenruimte aanwezig te zijn. 4. Bij schriftelijke tentamens is per ruimte tenminste één surveillant aanwezig. 5. Bij mondelinge tentamens kan worden volstaan met één examinator, tenzij bepaald is dat meer examinatoren noodzakelijk zijn. NA TENTAMINERING Artikel 20 Vaststelling van de beoordelingen 1. De examinator stelt de beoordeling vast. De termijn voor de vaststelling van de beoordeling is in de regel dertien werkdagen, nadat het schriftelijke werk is gemaakt. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt dit door de Examencommissie met redenen omkleed aan de student gemeld. 36

37 2. Ten aanzien van de uitslagen van de laatste onderwijsperiode van een opleidingsjaar kan door de opleidingen een versnelde procedure worden toegepast. 3. De beoordeling van een tentamen door een examinator geschiedt voor elke student afzonderlijk, of in geval van een groepsopdracht tot een voor elke betrokken student herleidbaar individuele beoordeling. 4. Indien de voorlopige uitslag van een tentamen door meer dan één examinator wordt vastgesteld, geschiedt de vaststelling in onderling overleg. Indien de examinatoren niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de Examencommissie, nadat de betrokken examinatoren door de Examencommissie zijn gehoord, een derde examinator inschakelen om de definitieve uitslag te laten vaststellen. 5. De datum waarop een student een tentamen heeft behaald is de datum waarop het afgelegde tentamen is beoordeeld. Antedatering is niet toegestaan. 6. De examinator stelt de beoordeling van een mondeling tentamen vast direct, dan wel dezelfde dag na het afnemen van dat tentamen en verstrekt de student een schriftelijke verklaring met de uitslag. 7. De Examencommissie stelt vast of de student aan de gestelde eisen voor het tentamen heeft voldaan. Artikel 21 Normering van de beoordelingen 1. De uitslag van een tentamen wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 met ten hoogste één decimaal dan wel in een kwalificatie uitmuntend /goed/ voldoende/ onvoldoende. 2. Als laagste kwalificatie voldoende geldt het cijfer 5,5. 3. Voor het afronden van decimale getallen gelden de volgende regels: a. Het gemiddelde van meerdere cijfers wordt naar beneden afgerond (=afgekapt) op één decimaal. b. Indien aan de orde wordt een cijfer met één decimaal op de normale, rekenkundige manier afgerond op een geheel getal (het cijfer 5,5 wordt dan afgerond tot een 6). 4. Indien de tentamenuitslag samengesteld wordt uit verschillende deelresultaten, wordt de wijze waarop de uitslag berekend wordt (bijvoorbeeld een rekenkundig of gewogen gemiddelde) nauwkeurig in de OER beschreven. 5. Bij deelname aan een tentamen krijgt de student tenminste het cijfer één of de kwalificatie onvoldoende. 6. Indien de student een reeds eerder afgelegd tentamen nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 37

38 Artikel 22 Toekenning van studiepunten 1. Als een eenheid van leeruitkomsten wordt afgesloten met een tentamen, is de eenheid van leeruitkomsten behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student voor het tentamen een voldoende resultaat heeft behaald. 2. Als een eenheid van leeruitkomsten wordt afgesloten met twee of meer (deel)tentamens, is de eenheid van leeruitkomsten behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student als beoordeling voor de eenheid van leeruitkomsten een voldoende resultaat heeft ontvangen en tevens de resultaten voor de (deel)tentamens en of (deel) tentamens voldoen aan de daaraan gestelde eisen. 3. Als de student voor een eenheid van leeruitkomsten een vrijstelling heeft gekregen, is de eenheid van leeruitkomsten behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend. 4. Een minorprogramma is behaald en de bijbehorende studiepunten worden toegekend indien de student alle eenheden van leeruitkomsten heeft behaald waaruit het minorprogramma is samengesteld. 5. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt geregistreerd de datum waarop het afgelegde tentamen, c.q. de laatste deeltoets is beoordeeld inclusief de beoordeling die heeft geleid tot het behalen van de eenheid van leeruitkomsten c.q. de minor. Antedatering is niet mogelijk. 6. Heeft een eenheid van leeruitkomsten in het deeltijd onderwijs betrekking op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, dan worden aan die eenheid van leeruitkomsten alleen studiepunten toegekend als de activiteiten onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Artikel 23 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen 1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden uiterlijk vijftien werkdagen na het maken van het tentamen en of toets, opgenomen in een geautomatiseerd systeem van studievoortgangregistratie (ProgRESS.NET). Op het gebruik van dit systeem is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van de instelling van toepassing. 2. De registratie van studieresultaten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie. 3. De student ontvangt van de behaalde beoordelingen geen schriftelijk bewijsstuk maar kan deze inzien in ProgRESS.www. 4. Indien de student een fout constateert op zijn resultatenoverzicht dan dient de student direct contact op te nemen met de afdeling ESR-Toetsservicebureau. Indien daar geen fout wordt geconstateerd dan dient hij uiterlijk vier schoolweken, na vaststelling van de definitieve uitslag van een eenheid van leeruitkomsten, schriftelijk te reageren naar de Examencommissie. 38

39 5. Indien er een tentamenuitslag ontbreekt op de publicatielijst dan neemt de betreffende student direct contact op met de afdeling ESR-Toetsservicebureau. 6. Bij het ontbreken van een tentamenuitslag worden protocolformulier, presentielijst en tentamenopgaven door de afdeling ESR-Toetsservicebureau gecontroleerd. 7. Indien de student op protocolformulier en presentielijst als aanwezig staat geregistreerd en de tentamenopgave ontbreekt dan dient de student schriftelijk een klacht in bij de secretaris van de Examencommissie. Artikel 24 Inzage van tentamens 1. De Examencommissie draagt er zorg voor dat de student het door hem gemaakte en beoordeelde schriftelijk tentamen kan inzien binnen twee maanden na de laatste dag van een tentamenperiode of tenminste tien schooldagen voor een eventuele herkansing, tenzij afgeweken moet worden van gestelde termijnen op grond van redelijkheid en billijkheid Een student kan alleen inzage worden geboden in schriftelijk en beoordeeld tentamenwerk in het bijzijn van de betrokken examinator of diens plaatsvervanger. 3. De Examencommissie kan bepalen, dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op een vast tijdstip. Artikel 25 Geldigheidsduur van studieresultaten 3 1. De geldigheidsduur van examenonderdelen is in beginsel onbeperkt. In afwijking hiervan kan de Examencommissie aan de student een aanvullend dan wel een vervangend tentamen opleggen indien het behaalde examenonderdeel geen weergave is van de kennis en vaardigheden waar over de student bij afstuderen over dient te beschikken. 2. Als wettelijk bewijs gelden de resultaten zoals vastgesteld door de Examencommissie. Artikel 26 Bewaring van afgelegde tentamens 1. De Examencommissie draagt er zorg voor dat de inspectie en organisaties in het kader van het accreditatieproces kennis kunnen nemen van de opdrachten, de opgaven en de bijbehorende beoordelingsnormen voor de schriftelijke en praktische examenonderdelen, alsmede inzage kunnen hebben in het schriftelijk tentamenwerk. 2. In geval van beroep tegen de uitslag van een schriftelijk tentamen wordt het werk bewaard gedurende de periode dat nog niet op het (hoger) beroep is beslist. 3. De Examencommissie draagt er zorg voor, dat van elke student de tijdens het (post-) propedeutisch examen behaalde cijfers dan wel kwalificaties en de uitslag van het examen en het bijbehorende tentamenwerk bewaard blijven in het archief van de opleiding, conform de Selectielijst voor de administratieve neerslag van de 2 De landelijk verplichte toetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs zijn hier van uitgezonderd. 3 Dit artikellid geldt tot het moment van inwerkingtreding van het onderdeel Geldigheidsduur tentamens van de Wet Versterking Bestuurskracht. Dit onderdeel wordt gecorrigeerd. 39

40 openbaar gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen, Wanneer een student na afloop van een schriftelijk tentamen de tentamenopgaven en het totale aantal antwoordformulieren heeft ingeleverd wordt dit door de surveillant afgetekend op het protocolformulier. Op dat moment gaat de verantwoordelijkheid tot zorgvuldige bewaring van een schriftelijke tentamenwerk over op de hogeschool. 5. In het geval dat tentamenwerk als bedoeld in artikel 15.4 desalniettemin zoek raakt waardoor geen beoordeling kan plaatsvinden, wordt deze gang van zaken door de Examencommissie vastgesteld. Vervolgens wordt, na de betreffende student te hebben gehoord, door de betrokken docent, onderscheidenlijk coördinator, vastgesteld op welk tijdstip en in welke vorm het tentamen opnieuw moet worden afgelegd. 6. De Examencommissie geeft de documenten bedoeld in de vorige leden op zodanige wijze in bewaring dat de authenticiteit van de documenten gedurende de bewaartermijn gewaarborgd is. 7. De student is gehouden een afschrift (schriftelijk en/of digitaal) van het ingeleverde tentamen(onderdeel) onder zich te houden gedurende één jaar na inlevering, voor zover de omstandigheden zich hiertegen niet verzetten. 8. Een kopie van het getuigschrift en diplomasupplement wordt gedurende vijftig jaren in het archief bewaard. Artikel 27 Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met een beslissing van de Examencommissie op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 2. De student heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 40

41 6 Studieloopbaanbegeleiding en Studieadvies Artikel 1 Studieloopbaanbegeleiding 1. De Head of School draagt zorg voor de studieloopbaanbegeleiding van elke student, mede ten behoeve van zijn oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 2. De Head of School besteedt bij de studieloopbaanbegeleiding bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten met een functiebeperking waarvan de deelname in het hoger onderwijs in belangrijke mate achterblijft bij de deelname van studenten die hier niet toe behoren. 3. De Head of School besteedt namens het College van Bestuur bij de studieloopbaanbegeleiding bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele minderheid waarvan deelname aan het hoger onderwijs in betekenende mate achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet behoren tot een dergelijke minderheid. 4. De student kan zich wenden tot zijn studiebegeleider voor problemen die rechtstreeks samenhangen met de studie. 5. De student kan zich wenden tot de decaan voor problemen van persoonlijke aard, al dan niet rechtstreeks samenhangend met de studie. Artikel 2 Studieadvies Propedeutische fase 1. Namens het College van Bestuur verstrekt de Examencommissie van één of een aantal bacheloropleiding(en) van Stenden Hogeschool aan iedere ingeschreven duale student van de betreffende bacheloropleiding, uiterlijk aan het einde van zijn eerste jaar van inschrijving voor de opleiding aan Stenden Hogeschool, het Studieadvies over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding (hierna: Studieadvies Propedeutische fase). 2. De Associate-Degree is een programma binnen de bacheloropleiding. Het Studieadvies Propedeutische fase is onverkort van toepassing op Associate-Degree studenten. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 ontvangt een duale student die aan het einde van het eerste jaar van inschrijving een Studieadvies Propedeutische fase heeft ontvangen waaraan, vanwege persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 4, door de Examencommissie geen bindende afwijzing is verbonden, uiterlijk aan het einde van het tweede jaar van inschrijving opnieuw een Studieadvies Propedeutische fase. 4. In geval van een deeltijdse bacheloropleiding regelt het College van Bestuur het tijdstip waarop het Studieadvies, als bedoeld in lid 1 en 3, wordt uitgebracht. 5. Een student die zich binnen een studiejaar inschrijft voor twee of meer opleidingen binnen Stenden Hogeschool, ontvangt voor elke opleiding een Studieadvies Propedeutische fase. 41

42 Artikel 3 Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) 1. Aan het Studieadvies Propedeutische fase als bedoeld in artikel 2 lid 1 of lid 4 kan door de Examencommissie namens het College van Bestuur een bindende afwijzing worden verbonden (hierna: Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA)). 2. Een Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) kan door de Examencommissie worden verstrekt, indien de student, met in achtneming van diens persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 4, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat diens studieresultaten niet voldoen aan de in het navolgende lid opgenomen kwantitatieve en eventueel kwalitatieve voorwaarden. 3. Kwantitatieve en kwalitatieve voorwaarden van de opleiding zijn: a. Kwantitatieve voorwaarde: tenminste 51 studiepunten behaald van het Propedeutisch Examen waarbij resultaten behaald door vrijstelling(en) wel mee tellen bij de vaststelling of het minimum van 51 studiepunten is behaald. b. Kwalitatieve voorwaarde(n) van de opleiding: [N.V.T.] I. [ ; II..; III.. ; IV. ] 4. Aan een duale student wordt geen Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) verstrekt, wanneer het niet voldoen aan de voorwaarden van het vorige lid te wijten is aan de flexibele inrichting van de opleiding en/of het individuele studieprogramma van de student. Artikel 4 Persoonlijke omstandigheden 1. Als persoonlijke omstandigheden als genoemd in artikel 2 en 3 worden uitsluitend aangemerkt: a. ziekte van de student; b. zwangerschap van de student; c. bijzondere familieomstandigheden; d. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student e. lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, met daaruit voortvloeiende bestuursactiviteiten die een student in het kader van de medezeggenschapsraad, deelraad, studentenraad of opleidingscommissie van Stenden verricht. Er moet daarbij sprake zijn van een substantiële tijdsbesteding, ter beoordeling aan het College van Bestuur. 2. De situaties genoemd onder a t/m d dienen schriftelijk te worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. In geval van de situatie genoemd onder e dient de student aan te kunnen tonen dat de geldende facilitering de studievertraging niet compenseert en derhalve als persoonlijke omstandigheid moet worden aangemerkt. 3. Een student meldt persoonlijke omstandigheden tijdig bij de decaan en de studiebegeleider en verzoekt de Examencommissie deze mee te wegen in het Studieadvies Propedeutische fase. 42

43 4. Een melding van een persoonlijke omstandigheid wordt aangemerkt als tijdig wanneer de student de omstandigheden meldt zodra deze zich voordoen dan wel zeer spoedig daarna. 5. Slechts met toestemming van de student kan de Examencommissie de betrokken decaan en studiebegeleider om nader advies vragen ten aanzien van het verzoek van de student als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Artikel 5 Gevolgen Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) 1. Indien een student een Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) ontvangt, wordt de inschrijving beëindigd dan wel de reeds hernieuwde inschrijving door het College van Bestuur conform de geldende uitschrijfprocedure in hoofdstuk 2 van het Studentenstatuut. 2. De student die een Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) heeft ontvangen, kan zich gedurende minimaal één studiejaar, gerekend vanaf de datum van verstrekt BSA, niet meer aan Stenden Hogeschool voor dezelfde opleiding als student of extraneus inschrijven. Artikel 6 Procedurele voorwaarden studieadvies Propedeutische fase 1. Ten aanzien van het verstrekken van een Studieadvies Propedeutische fase zijn procedurele voorwaarden verbonden. 2. Een Studieadvies Propedeutische fase dient voorafgegaan te zijn door: Artikel 7 a. Informatie De Examencommissie informeert iedere ingeschreven student in de propedeutische fase over de wettelijke verplichting voor het verstrekken van een Studieadvies Propedeutische fase. b. Waarschuwing en horen in geval van het voornemen BSA De Examencommissie waarschuwt de student over het voornemen van de Examencommissie om aan de student een Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) te verstrekken. Dit onder vermelding van de termijn waarbinnen de studieresultaten ten genoegen van de Examencommissie moeten zijn verbeterd. De student wordt gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de hoorzitting van de Examencommissie alvorens de Examencommissie over gaat tot het verstrekken van een Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA). Vorm Studieadvies Propedeutische fase 1. De student ontvangt van de Examencommissie het Studieadvies Propedeutische fase in de vorm van een brief met daarin het door de voorzitter en/of secretaris van de Examencommissie ondertekend Studieadvies Propedeutische fase. De Examencommissie draagt zorg voor een zorgvuldige verzending van het Studieadvies Propedeutische fase naar de individuele student. 2. De Examencommissie draagt zorg voor archivering van de brief, als bedoeld in lid 1, in het studentdossier van de student. 43

44 Artikel 8 Tijdstip verstrekken Studieadvies 1. Het Studieadvies Propedeutische fase als bedoeld in artikel 2 en met in achtneming de procedurele voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, wordt: Artikel 9 a. in geval van duale studenten uit de september-instroom uiterlijk in de laatste week voorafgaand aan 1 september door de Examencommissie aan de individuele student verstrekt. b. in geval van duale studenten uit de februari-instroom om organisatorische redenen uiterlijk in de laatste week van februari door de Examencommissie aan de individuele student verstrekt. c. in geval van deeltijdse studenten uit de september- en/of februari instroom, op een door de Examencommissie te bepalen tijdstip in het derde jaar van inschrijving verstrekt. Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met het verstrekte Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 2. De student heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening tegen de uitspraak van het COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. 3. Het instellen van beroep bij het COBEX of het CBHO heeft geen schorsende werking, in die zin dat het verstrekte Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA) in stand blijft totdat in het beroep een andersluidende onherroepelijke uitspraak is gedaan. 44

45 7 Examencommissie WHW: 7.10,7.11,7.12,7.12b, 7.12c, 7.13, 7.28, 7.30, 7.42a, 7.61 Artikel 1 Instelling en samenstelling Examencommissie 1. Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een Examencommissie. De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die deze regeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in artikel 2 van Hoofdstuk 4 van deze OER. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn uitgewerkt in het Reglement Examencommissies van de Stenden Hogeschool behorende bij het Studentenstatuut. 45

46 8 Slot- en invoeringsbepalingen WHW: Artikel 1 Hardheidsclausule 1. De examencommissie is bevoegd in bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich bij toepassing van deze OER mochten voordoen. Artikel 2 Onvoorziene omstandigheden 1. In gevallen waarin deze OER niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de examencommissie op basis van redelijkheid en billijkheid. Artikel 3 Bekendmaking van de regeling 1. De Head of School draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van deze onderwijs- en examenregeling. Artikel 4 Citeertitel, inwerkingtreding 1. Deze Onderwijs- en examenregeling wordt, gehoord de School Medezeggenschapsraad van de School of Business, conform artikel WHW, vastgesteld namens het College van Bestuur door de Head of School en kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling opleiding Logistiek en Economie, Associate Degree Duaal, Flexibiliseren, concept Leven Lang Leren, crohonummer en treedt in werking op 1 september

47 Bijlage A Competenties van de opleiding: De opleiding Logistiek & Economie AD Duaal functioneert al sinds september 2013 en neemt vanaf september 2017 deel aan het experiment flexibilisering op basis van leeruitkomsten. In dit hoofdstuk volgt een korte toelichting op het onderwijsconcept vanuit Leven Lang Leren. Deze informatie komt voornamelijk uit het werkdocument Uitgangspunten vormgeving flexibel onderwijs voor werkenden studiejaar behorende bij het programma Leven Lang Leren, NHL en Stenden. De beoogde eindkwalificaties van de AD Duaal zijn beschreven vanuit de toets matrijs van de opleiding ( Jongboom, M., Pillen, M.J.M., e.a.), het landelijke complexiteit niveau (niveau 2) en de vastgestelde competenties voor de AD. Doelgroepen Leven Lang Leren Het onderwijsconcept Leven Lang Leren richt zich primair op werkenden en professionals in het werkveld. Hierbij valt vooral te denken aan volwassenen van 21+ en 35+, met een grote dosis werkervaring en met een MBO-4 achtergrond. Vooral voor die volwassenen is de AD Duaal vorm ontwikkeld en zal de extra flexibilisering van tijd- en plaats onafhankelijk studeren (o.a. door middel van online leren) wenselijk zijn en een extra mogelijkheden bieden gelet op het combineren van studie, werk en privéleven. Het aanbod van de opleiding AD LE Duaal is ontstaan vanuit de vraag vanuit het werkveld. De doelgroep is daarbij tevens ook een groep die veelal weer in het proces van leren en studeren moet komen ; reden om de module De organisatie als vast startpunt te hebben en om voor de student georganiseerd te raken. De verdere doelgroep voor de LE AD Duaal is eigenlijk iedere werker vanuit de praktijk, maar ook de net afgestudeerde MBO-4 student die net een start maken met werken. Competenties van de opleiding De logistieke competentie is als volgt geformuleerd: Het op professionele wijze ontwikkelen, aansturen en uitvoeren van logistieke processen. Beroepsrollen - Professionele duidt op het Hbo-niveau. - Ontwikkelen, uitvoeren en aansturen verwoorden de verschillende (beroeps)rollen die de beroepsbeoefenaar kan uitvoeren. - De logistieke processen zijn gedefinieerd in de belangrijkste deelgebieden waarin het logistieke thema een rol speelt: de beroepssituaties. In de bovenstaande logistieke competentie worden de beroepsrollen ontwikkelen, aansturen en uitvoeren benoemd. Deze beroepsrollen zijn als volgt uitgewerkt: 47

48 Tabel. Beroepsrollen Beroepsrol Ontwikkelen van beleid (Beleid en Strategie) Aansturen van werkzaamheden (Organiseren) Uitvoeren (Operaties) Uitwerking Bijdragen aan ondernemingsniveau, aan relaties tussen organisaties en schakels in de keten. (Eenvoudige) leidinggevende taken en bijdragen aan (eenvoudige) veranderingsprocessen. Uitvoerende taken (beginnend beroepsbeoefenaar). Beroepssituaties Een ander onderdeel van de logistieke competentie zijn de logistieke processen of de beroepssituaties. Deze zijn opgesteld door het Landelijk Platform Logistiek. De hogeschool en/of opleiding mag hier zelf nadere invulling en accenten op leggen. De volgende beroepssituaties worden genoemd: 1. Transport 2. Warehousing 3. Productie 4. Supply Chain Management en/of Demand Chain Management. De eerste drie beroepssituaties zijn inclusief inkoop, operations, verkoop/markt. Een overzicht van de samenhang tussen de beroepssituaties, rollen en functies wordt gegeven in bijlage 3A van het Landelijk Opleidingsprofiel 4. Deelcompetenties Bovenstaande logistieke competentie is in het nieuwe opleidingsprofiel opgedeeld in deelcompetenties. Hierin zijn de logistieke competentie, de beroepsrollen en -situaties, domeincompetenties en Dublin Descriptoren verwerkt. A. Ontwikkelen van beleid: 1. Voert onderzoek uit door middel van analyse en vertaalt externe en interne ontwikkelingen naar consequenties voor de organisatie en haar stakeholders. 2. Formuleert beleid op één of meerdere domeinen van de logistiek. 3. Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van relaties, ketens en netwerken in samenhang met economische ontwikkelingen. B. Aansturen van werkzaamheden 48

49 1. Geeft leiding aan het uitvoeren van processen binnen de logistieke domeinen.* 2. Kan logistieke processen inrichten, beheersen en verbeteren. 3. Past managementtechnieken toe. 4. Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen binnen organisaties. * De competentie B1 is door de opleiding opgevat als het leiden van een proces of project, zoals de scriptie. De student leidt dan een project waarin het thema logistiek de hooftoon voert. Het leiding geven aan specifieke logistieke processen zal de student pas in het werkveld verder ontwikkelen. Dit laatste aspect acht de opleiding als een competentie die meer vraagt dan een Bachelor start kwalificatie. C. Uitvoeren 1. Plant logistieke operaties en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 2. Onderkent problemen binnen de logistieke operaties, stelt diagnoses en correcties vast en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 3. Monitort prestaties binnen alle logistieke domeinen. Naast bovenstaande deelcompetenties wordt gedurende de opleiding gewerkt aan opleiding overstijgende competenties. Deze zijn als volgt geformuleerd: D. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) 1. Werkt samen in een beroepsomgeving en denkt mee over doelen en inrichting van de organisatie met als kenmerken multidisciplinariteit, interdisciplinariteit, collegialiteit en leidinggeven. 2. Communiceert effectief en zakelijk in de gangbare bedrijfstaal en in relevante beroepssituaties op alle niveaus. 3. Houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen. E. Zelfsturende competentie (intra persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): 1. Stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling op het gebied van leren. 2. Heeft een professionele beroepshouding. 3. Handelt professioneel, ethisch en (maatschappelijk) verantwoord. 4. Draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte. Niveauaanduiding De opleiding spreekt over een multidisciplinair niveau in plaats van een monodisciplinair niveau. Dit sluit beter aan op de visie en het curriculum van de opleiding. Daarnaast spreekt de opleiding van binnen schools in plaats van een schoolsituatie. Door de duale onderwijsvorm zullen altijd de opdrachten gekoppeld worden aan de complexiteit van de werkvloer. Tabel 6. Niveauaanduiding complexiteit van de taken, de context en de mate van zelfstandigheid. 49

50 AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 Eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen Bekend, eenvoudig, multidisciplinair, binnenschools Complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan Bekend, complex, multidisciplinair, in de praktijk onder begeleiding Sturende begeleiding Begeleiding indien nodig Zelfstandig Complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situatie aan Onbekend, complex, multidisciplinair, in de praktijk Dublin Descriptoren (DD) DD1: Kennis en inzicht DD2: Toepassen kennis en inzicht DD3: Oordeelsvorming DD4: Communicatie DD5: Leervaardigheden Niveau van toetsen naar model van Bloom N1: Kennis N2: Inzicht N3: Toepassen N4: Analyseren N5: Synthetiseren N6: Evalueren 50

51 Bijlage B Nadere uitwerking van de eenheden van leeruitkomsten van het curriculum van de opleiding Onderwijsconcept Leven Lang Leren In het onderwijsconcept Leven Lang Leren staat het werken met leeruitkomsten en het leerwegonafhankelijk toetsen centraal en wordt uitgegaan van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Aan de basis van het onderwijsconcept Leven Lang Leren voor de Duale variant zijn er vier pijlers, te weten: - Flexibilisering - Leeruitkomsten en beroepsproducten - Probleem gestuurd leren; Samenwerkend leren en PBL / Collaborative learning in communities) - Leren en werken; Blended Learning Deze begrippen worden hier in komende paragrafen verder toegelicht. Pijler 1: Flexibilisering Een leerproces is niet een van te voren te programmeren route. Tussen deelnemers en binnen werkvelden en opleidingen is sprake van veelvormigheid als het gaat om inhouden, leerstijlen, werkwijzen, attitudes, verwachtingen etc. Een flexibel diplomatraject zorgt voor het verwerven van kennis en kunde waarin ingespeeld (wordt) kan worden op maatschappelijke en beroep specifieke ontwikkelingen. Studenten hebben de mogelijkheid om in eigen tempo deel te nemen aan de opleiding, te kunnen versnellen en vertragen. Concreet betekent dit voor de LE Duaal opleiding, dat de student een persoonlijk leerarrangement krijgt aangeboden waarbij hij/ zij (vanaf de start in september 2017) 2 momenten per jaar heeft om te kunnen instromen. De student kan via de elektronische leeromgeving vanuit zijn eigen omgeving (thuis of op het werk) contact maken met zijn medestudenten en met de coaches van school. Daarnaast kan de student deelnemen aan de contactdagen om daar in groepen te leren en directe training en feedback te ontvangen. De student zal persoonlijke coaching ontvangen in één-op-één gesprekken die op zijn persoonlijke ontwikkeling gericht zijn. De toetsing van het behalen van leeruitkomsten bieden we volledig flexibel aan en de algemene vaardigheden kunnen, naar keuze van de student, toegepast worden bij verschillende beroepsproducten. De student gebruikt de persoonlijke werkomgeving om invulling te geven aan de leeruitkomsten. Coachend en onderwijzend. Wij richten ons bij het inrichten van het onderwijs op het individueel begeleiden versus het doceren en het gericht zijn op de overdracht van kennis(aanbod). Deze begeleidersvariant biedt ook de mogelijkheid voor meer vraag-gestuurd leren. 51

52 Het kop en staart principe. De opleiding Logistiek & economie heeft de opleiding AD Duaal, twee studiejaren opgedeeld naar 7 onderwijseenheden waarbij de start (verplicht) gemarkeerd wordt door module 1, De Organisatie en de afsluiting gemarkeerd wordt door het eindopdracht, Project management. De kop en staart liggen dus vastgelegd in de studieroute maar de andere modulen kunnen flexibel afgerond worden. In de operationele organisatie is het echter wel zo en dit is afhankelijk van groepsgrootte, bieden we wel een vast, gestructureerd programma aan, met een heldere structuur ook op de onderwijs-/ les-/ begeleidingsdagen. Alle tussenliggende modulen zijn dus georganiseerd als onafhankelijke eenheden die flexibel gevolgd kunnen worden De Organisatie 1.2 De Klant 1.3 De verbetering 1.4 De Keten 2.1 Het project 2.2 De verandering 2.3 en 2.4 Eindopdracht Tabel: Schematische weergave programma LE AD Duaal. Bovenstaand schema moet gezien worden als een vast chronologisch aanbod, met een vast vertrek en eind punt met daarbinnen de modulen: De Klant, De verbetering, De Keten, Het project en de Verandering, flexibel achter elkaar en door elkaar te volgen zijn. De student heeft de mogelijkheid om het programma in eigen tempo te volgen. Dit betekent tevens dat propedeuse modulen afgewisseld kunnen worden met modulen uit het tweede jaar 6. Sept Febr Tabel: Schematisch weergave instroom per september of februari. In de VET gedrukte perioden kunnen de studenten gezamenlijk met eerste en/of tweede jaar studenten hun traject volgen. Scenario s programma s. a. Bij een reguliere start in september van het studiejaar kan de student de modulen achter elkaar volgen, te weten 1, 2, 3, 4, 5 (2.1), 6 (2.2), 7 en 8 (2.3 en 2.4); b. Wanneer de student start in februari van het studiejaar dan kan de volgorde plaats vinden van: 1, 4, 5 (2.1), 6 (2.2), 3 (1.3), 2 (1.2) en 7 en 8 (2.3 en 2.4). 5 Mede op verzoek van de Raad van Advies (14 november 2016) om de modulen zodanig te ontwikkelen dat individuele en/of groep ook 1 of meerdere modulen kunnen volgen. 6 Het toepassen van dit principe is afhankelijk van de uitkomst hoe het bindend studieadvies geregeld dient te gaan worden. Stenden en NHL zijn hierover, via Mr. P. Comté in overleg met het Ministerie. 52

53 Voor beide startmomenten geldt dat er altijd een individuele start is maar ook gezamenlijk te volgen modulen waar leren, werken en uitwisselen vorm gaan krijgen. c. Een derde scenario kan ook zijn dat een student tussentijds stopt met het leertraject en die later vervolgd. d. Naarmate de opleiding qua grootte groeit, neemt ook de mogelijkheid voor het starten in iedere moduulperiode toe. Vooralsnog is het realistisch om dit nog niet in de huidige situatie toe te zeggen. Gecombineerd bevat het individuele karakter al voldoende flexibiliteit. Pijler 2: Leeruitkomst Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate of tot welke niveau/standaard een bepaalde competentie is ontwikkeld of verbeterd. De competenties van de lerende worden in het programma ontwikkeld door het behalen van de leeruitkomsten. Op basis van de leeruitkomsten worden leerwegonafhankelijke toets criteria opgesteld. De uitkomsten van de toetsing bepalen het leerarrangement dat aan de student wordt aangeboden. Het werken met leeruitkomsten in combinatie met leerwegonafhankelijke toetsing maakt het mogelijk om los te komen van aanbod gestuurde en vastgelegde onderwijsprogramma s naar vraag-gestuurde programma s. De weg naar leeruitkomsten kan variëren en is onder meer afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de deelnemer, de mogelijkheden van werkplekleren en de mogelijkheden die de opleiding kan bieden. De combinatie van deze drie bepaalt de invulling van de leerroute van de deelnemer. Onderwijs wordt een samenwerkingsverband tussen de opleiding, de lerende en het werkveld. Leeruitkomsten kunnen op diverse aspecten worden gedefinieerd. Er worden leeruitkomsten geformuleerd op inhoudelijk en kennis niveau, op vaardigheden niveau en op het niveau van toepassing in het werkveld. Per module worden deze niveaus steeds geïntegreerd aangeboden. Voor de toetsing zullen de leerresultaten op onderdeelniveau worden beoordeeld. Deze onderdelen omvatten elk 5 EC en worden in een periode binnen een thema geclusterd tot modulen van 15 EC. Deze leeruitkomsten zullen voor potentiële studenten vooraf beschikbaar zijn, zodat zij een duidelijk beeld kunnen krijgen van hun mogelijk leerarrangement. Per student zal er een persoonlijk leerarrangement worden afgesproken. Het leerarrangement zal mede afhankelijk zijn van het moment van starten (en/of tussentijds stoppen) van de student in relatie met de totale groep grootte van de opleiding. Iedere student start met de module De Organisatie om eerst in het traject georganiseerd te raken en dient de AD af te sluiten met de modules Project implementatie. De opleiding Logistiek & Economie heeft n.a.v. de Landelijk vastgestelde competenties zelf een keuze gemaakt voor de competenties voor de AD Duaal. De competenties zijn veelal beschreven in complexe volzinnen met meerdere inhouden. Reden om deze in meer of mindere mate kleinere eenheden te 53

54 beschrijven en aan te passen voor de AD student, want het is belangrijk voor de student dat de eigen specifieke werksituatie betrokken kan worden. Te behalen competenties, persoonlijke leerdoelen worden in de modulen vertaald naar Leeruitkomsten (learning outcomes). Toetsing gebeurt leerwegonafhankelijk en maximaal flexibel, dus op basis van een (beroeps)product dat de leeruitkomst omvat. De student wordt ondersteund door het aanbieden van activiteiten op de contactdagen, maar kan daarin in eigen tempo aan werken. Daarnaast ontvangt de student formatieve feedback op ingeleverde tussenproducten. Indien een student aan het einde van een moduleperiode zijn leerresultaten wil laten valideren, dan kan hij besluiten om aan de toetsing deel te nemen en zijn beroepsproduct aan zijn coach voor te leggen ter beoordeling. Op afstand maar ook frontaal Een aantal onderdelen van het programma worden online aangeboden. Dit geldt in ieder geval voor een groot deel van de vaardigheden binnen het programma. De student krijgt toegang tot materiaal beschikbaar op Blackboard. De opdrachten uitgewerkt door de student worden van feedback voorzien en waar nodig besproken met de student. Gedurende de opleiding worden er iedere periode een aantal lesblokken verzorgd waarin de basiskennis van het vakgebied logistiek behandeld. In deze lesblokken worden ook andere belangrijke vakken geïntegreerd. Deze lesblokken worden waar mogelijk ondersteund door verschillende (digitale) bronnen. Het is aan de student te beslissen of hij deelneemt aan deze lesblokken. Pijler 3: Probleem gestuurd leren (Samenwerkend leren en PGO, Collaborative learning in communities) Deze pijler gaat uit van leren binnen (heterogene) learning communities (kleinschalige leergemeenschappen), waarin studenten met anderen (medestudenten, collega s, bedrijfscoaches, beroepsgroep, werkenden uit andere beroepen, docenten, onderzoekers etc.) samen leren door beroepsgerichte producten, handelingen en ideeën te ontwerpen en te toetsen aan de praktijk en/of theorie. Probleem gestuurd leren is een vast onderdeel van de activiteiten op de lesdagen omdat analysetechnieken, vergadertechnieken, besluitvormingstechnieken, discussie vormen met elkaar geleerd worden als mede de management vaardigheden. Tegelijkertijd leren studenten ook van elkaars leer-/ werk situaties. Werken in learning communities wordt ondersteund door de elektronische leeromgeving: Black Board en elektronische middelen. Pijler 4: Leren en werken (Blended Learning) Blended learning is een optimale combinatie van werkplekleren (Work-based Learning), online leren en/of contactonderwijs voor de student. Work Based learning richt zich ook op onbewust leren. De student leert namelijk van ervaringen door hierover na te denken en hierop te reflecteren. Met de hulp van theorie en het uitproberen ervan, ontwikkelt de student nieuwe benaderingen die op het werk kunnen worden 54

55 toegepast. Work Based learning is een activiteit die goed moet aansluiten bij de werkomgeving van de student. Het werk en de werksituatie vormt dan ook het uitgangspunt om te leren. De studenten leren ook van elkaar door elkaars werksituatie te bespreken. Studenten kunnen casuïstiek uit hun eigen werkomgeving inbrengen in hun leerarrangement. Zij zoeken daarbij de verbinding met anderen en met andere disciplines. Deze aanpak is zeer aantrekkelijk voor werkgevers; er is immers een directe en concrete spin off naar eigen organisatie of bedrijf. Een 2 e onderdeel van deze pijler is dat elke periode deze combinatie van 3 onderdelen van work-based learning (ontwikkeling van persoon, - van expertise en werkplekervaring) centraal staat. Expertise ontwikkeling gaat over de beroepscompetenties en vak inhoud die nodig is om te functioneren in het werkveld. De student kiest zelf aan welke (per module wordt er ter ondersteuning een aanbod voor de student verzorgd) competenties men in een bepaalde periode extra aandacht wil geven en wil leren. De persoonlijke ontwikkeling vraagt daarbij natuurlijk ook veel aandacht. Reflectievermogen en het ontwerpen van ontwikkelingsplannen staan hierin centraal. Daarnaast werkt een student en staat hij midden in het werkveld. Alleen werken is niet voldoende, maar daarover reflecteren en nieuwe stappen zetten is daarin essentieel. Gezamenlijk drijven deze 3 onderdelen het Work-Based learning concept. Aangezien elk onderdeel belangrijk is zal elk onderdeel in elke periode worden geaccrediteerd met 5 EC. Samen is een periode dan 15 EC. Individueel maar toch gezamenlijk In het huidige programma heeft de opleiding één opleiding dag per twee weken, waar instructie en toelichting op de stof wordt gegeven, opdrachten besproken, werkcolleges en gesprekken plaatsvinden. Dit rechtsreeks contact wordt zeer gewaardeerd door de studenten en heeft een duidelijke meerwaarde, daar waar het gaat om de vaardigheidstrainingen, discussies, inzicht in en overzicht op de theorie en het bespreken van inhoud en voortgang van de portfolio s. Deze lesdag is een van de unique selling points geworden voor de huidige duale LE opleiding. 55

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling studiejaar Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde duaal crohonummer 81021

Onderwijs- en examenregeling studiejaar Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde duaal crohonummer 81021 Onderwijs- en examenregeling studiejaar 2017-2018 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde duaal crohonummer 81021 in het kader van het Experiment Vraagfinanciering hoger onderwijs en tevens en gelijktijdig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort Logistiek en Economie voltijd, crohonummer Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436

Onderwijs- en examenregeling cohort Logistiek en Economie voltijd, crohonummer Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 2017 Inclusief overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk. Bacheloropleiding - Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 - Logistiek en

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Regeling cohort Inclusief Eventuele overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Regeling cohort Inclusief Eventuele overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Regeling cohort 2016 Inclusief Eventuele overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd Crohonummer 34644

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 27-05-2015 Instemming verleend conform art. 10.20 WHW door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 05-06-2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 11.06.2015 Instemming verleend conform art. 10.20

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement. Cohort

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement. Cohort Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement Cohort 2015 2016 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, Vastgesteld door het College van Bestuur,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement cohort 2016 2017 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [d.d. 19-05-2016] Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, [d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952

Onderwijs- en examenregeling cohort Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16-06-2015 Instemming verleend

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd /duaal, crohonummer 34280 [Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 5 6-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015

Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015 Onderwijs- en examenregeling Cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015 Instemming verleend conform

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate Degree Opleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 80103 Advies afgegeven door

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling cohort 2016 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441363 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013]

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-2013] [Vastgesteld

Nadere informatie

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014]

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2014-2015 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 2014] [Vastgesteld

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 203-204 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 3-06-203] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-203]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd, crohonummer 34644. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate

Nadere informatie

Commerciële Economie

Commerciële Economie Commerciële Economie Bachelor Commerciële Economie voltijds Associate degree Commerciële Economie voltijds Onderwijs- en Examenregeling cohort 2015-2016 Stenden Hogeschool Van Schaikweg 94 Postbus 2080

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement cohort 2015 2016 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 12-06-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad, d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 2013 2014

Onderwijs en examenregeling 2013 2014 Onderwijs en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding o o Small Business en Retail Management voltijd, crohonummer 34422 Small Business en Retail Management duaal, crohonummer 34422 Associate degree

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

De OER voor de bacheloropleiding(en). is door het College van Bestuur vastgesteld op

De OER voor de bacheloropleiding(en). is door het College van Bestuur vastgesteld op Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE voltijd CROHO-nummer 446 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten Procedure aangaande de Onderwijs- en examenregeling van Fontys Dit is een uitgave van het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten. Het CBA ondersteunt de medezeggenschap en inspraak binnen Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer: 34 616 Graad: Bachelor of Social Work De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie Algemene informatie 2016-2017 BSA-regeling UITVOERINGSREGELING STUDIEADVIES BSA - TUA juni 2016 Aan de TUA geldt een bindend studieadvies. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding BOUWKUNDE CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2017-2018 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding : HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 2017 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441363 Onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Informatica/Technische Informatica en Business IT and Management CROHO-nummers 34479 34475 39118 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 04-05 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Voeding en Dietetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 0-04 van Bacheloropleiding: Human Resource Management CROHO-nummer: 4609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Verpleegkundige. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Verpleegkundige. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Kunstzinnige Therapie. CROHO-nummer 34506

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Kunstzinnige Therapie. CROHO-nummer 34506 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Kunstzinnige Therapie CROHO-nummer 34506 Graad: Bachelor of Arts Therapies De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie