Hoe veilig is de cloud?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is de cloud?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is de cloud? Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk

2 Steeds meer softwarediensten zijn altijd en overal beschikbaar via internet. Deze diensten worden cloud services genoemd. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontdekken de mogelijkheden van cloud computing, maar hebben vragen over de beveiliging van hun gegevens. Hoe veilig is de cloud nu eigenlijk? Waar moet je aan denken wanneer je in zee wilt gaan met een leverancier van clouddiensten? Dit artikel, dat is gebaseerd op een checklist van SURFnet, biedt een eerste antwoord op dergelijke vragen. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontdekken de mogelijkheden van cloud computing. Studenten maken gebruik van een webmailprogramma, docenten ontmoeten elkaar op een samenwerkingsplatform en de administratiemedewerkers houden de gegevens van studenten bij in een online tool. Gegevens die in de cloud worden opgeslagen, zijn niet meer onder volledige controle van de instelling. Wat betekent dat voor de veiligheid van die gegevens? Cloud computing kent op hoofdlijnen drie leveringsmodellen, elk met andere mogelijkheden tot risicobeheersing: Software as a Service (SaaS) In dit model is nagenoeg alles uitbesteed en is de provider verantwoordelijk voor nagenoeg alle beveiligingsaspecten, met uitzondering van het beheren van gebruikers en gebruikersrechten (functioneel beheer). Een afnemer heeft maar beperkt de mogelijkheid om beveiligingsmaatregelen toe te voegen, aan te passen en te controleren. Platform as a Service (PaaS) In dit model liggen de beveiligingsopties redelijk vast binnen de ontwikkelomgeving en het platform. Hierbij hebben de provider en de afnemer beide een verantwoordelijkheid. Infrastructure as a Service (IaaS) In dit model is de afnemer voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het adequaat implementeren van beveiligingsmaatregelen. De provider is echter nog steeds verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging en de hardware en kan optreden als verkeersregelaar voor het netwerk dat gedeeld wordt door alle afnemers. Onder druk van hun concurrenten breiden leveranciers van clouddiensten hun producten uit. SaaSproviders voegen PaaS-diensten toe, IaaS- en PaaS-leveranciers experimenteren met SaaSdiensten. Elke uitbreiding verhoogt de kans op onacceptabele zwakheden in het systeem. Overigens zijn de risico s van clouddiensten (bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot de gegevens, privacy en stabiliteit van de leverancier) vergelijkbaar met andere extern geleverde ICT-diensten. Maar clouddiensten brengen specifieke risico s met zich mee; zo kan een cloud provider gebruikmaken van diensten van derden, waarmee de klant geen afspraken heeft gemaakt op het gebied van beveiliging. Daarnaast zijn clouddiensten locatieonafhankelijk, waardoor niet altijd duidelijk is waar de gegevens zijn opgeslagen en daarmee welke juridische bepalingen gelden. Cloud computing kent natuurlijk niet alleen beveiligingsrisico s, maar ook voordelen. Door de schaalvoordelen zijn beveiligingsmaatregelen door cloud providers goedkoper te implementeren. Ook kunnen cloud providers beveiligingsmiddelen sneller en dynamischer inzetten. Tot slot beschikken cloud providers vaak over diep inhoudelijke beveiligingskennis die aan de afnemerszijde ontbreekt. 2

3 Voorbereiding besluitvorming Voordat er gesproken wordt met cloud providers, is belangrijk om een goed en scherp beeld te definiëren van de gewenste dienstverlening. Om welke functionaliteiten gaat het? Bestaan er normenkaders? Welke service levels zijn gewenst? Bij clouddiensten verdient het aanbeveling om naast functionele eisen ook niet-functionele eisen op het gebied van beveiliging te formuleren. Denk daarbij aan eisen voor beschikbaarheid (in termen van continuïteit en prestaties), integriteit, vertrouwelijkheid, onweerlegbaarheid en bedienbaarheid. Een business case kan inzicht bieden in de beslissing om wel of niet voor een cloud provider te kiezen. In de business case vergelijkt de instelling de situatie zelf doen met afnemen van een cloud provider. In de vergelijking wordt gekeken naar de mate waarin de oplossing de geformuleerde eisen afdekt en wat de Total Cost of Ownership (TCO) is. Een TCO is een integrale afweging van kosten, waarbij de zichtbare / directe én de verborgen / indirecte kosten worden meegenomen. De beveiliging van gegevens brengt kosten met zich mee; denk aan het voorkomen en oplossen van beveiligingsincidenten, backup en herstel. En denk bij het afnemen van een SaaS-clouddienst ook aan eventuele kosten om bij het structureel wegvallen van de dienstverlening van de provider toch nog toegang te blijven houden tot de dienstverlening en de eigen gegevens. Besef dat ook het gebruikersgedrag van grote invloed is op het feitelijke beveiligingsniveau. Bij de overstap naar cloud computing is het verstandig om het huidige gebruikersgedrag te analyseren. Hoe bewust zijn de gebruikers zich van de risico s? Hoe gaan ze om met hun wachtwoorden? Weten ze wat ze met welke data mogen? Wanneer het bewustzijn laag is, kan de instelling een bewustwordingscampagne overwegen. Tot slot spelen de eigen inkoopvoorwaarden een rol. Zijn deze voldoende met de tijd meegegaan? Bij gesprekken met cloud providers is het aan te bevelen om belangrijke voorwaarden te bespreken. Eisen aan de cloud provider Wanneer helder is welke dienstverlening gewenst is en er een positieve business case voor cloud computing is, dan is de volgende stap het selecteren van een cloud provider. Nadat getoetst is of een provider de gewenste functionaliteit kan leveren, is het zaak om de volgende aspecten nader te onderzoeken: Stabiliteit Hierbij gaat het om de continuïteit van de provider als organisatie: de mate van zekerheid dat de cloud provider gedurende de verwachte contractduur blijft bestaan. Faillissementen en overnames hebben meestal een negatieve impact op de dienstverlening. Affiniteit met het onderwijs Voor een goede samenwerking is het prettig wanneer de cloud provider affiniteit en ervaring met het onderwijs heeft. Toets zijn reputatie en referenties, het marktaandeel in het (Nederlandse) onderwijs en de relatie met SURFnet en Kennisnet. Certificatie De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. ISO is een standaard voor informatiebeveiliging. Daarnaast kennen we SAS 70 en ISAE 3402, bedoeld om inzicht te krijgen in de interne beheersing van een organisatie. Hoe nieuwer en complexer de onderliggende technologie is, hoe kleiner de kans dat assessments als SAS70, ISO en ISAE3402 alle relevante risico s kunnen identificeren. Vraag daarom inzage in de auditrapporten voor deze certificaten. Bij het beoordelen van de cloud provider is het verder verstandig te letten op de procesorganisatie van de provider (bijvoorbeeld de beveiligingsprocessen), de screening en de kwalificaties van de medewerkers en aanvullende beveiligingsrichtlijnen. 3

4 Open standaarden Het gebruik van open standaarden bevordert de koppelbaarheid met andere systemen en biedt een zekere mate van onafhankelijkheid ten opzichte van de provider. In welke mate draagt de provider bij aan de ontwikkeling van open standaarden? Welke open standaarden heeft de provider op zijn naam staan? Bedrijfsethiek Mogelijk streeft de onderwijsinstelling bepaalde doelen op het vlak van duurzaamheid na. Wanneer dit het geval is, is het van belang om de bedrijfsethiek van de provider nader te beschouwen. Is er een code of conduct? Zijn er duurzaamheidsverklaringen? Is er een maatschappelijk jaarverslag beschikbaar? Deze en andere punten zijn uitgewerkt in de Checklist Cloud Security van SURFnet. Dienstverleningsaspecten Bij de uiteindelijke selectie kan de feitelijke dienstverlening van de cloud provider doorslaggevend zijn. Eén van de aspecten daarin is de levering van de functionaliteit. Hoe snel kan de provider wijzigingen in de diensten doorvoeren, bijvoorbeeld als er nieuwe gebruikers zijn of als er nieuwe functionaliteiten nodig zijn? Hoe ontwikkelt de dienstverlening zich? Hoe is de betrokkenheid van de gebruikersgroep? Verder is het goed om aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheid voor de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens. Let er bijvoorbeeld op hoe de aansprakelijkheid geregeld is als er na een calamiteit sprake is van dataverlies. Ook is het goed om te kijken naar de garanties bij het doorvoeren van wijzigingen (zijn de gegevens echt verwijderd als u daarvoor kiest?) en de garanties voor back-up en recovery. Verder moet u letten op het intellectueel eigenaarschap van de gegevens (zo krijgt Facebook het copyright over geplaatste foto s). Zorg dat u weet wat de geografische plaats is waar de gegevens in de cloud worden opgeslagen en of de leverancier uw gegevens (al dan niet geanonimiseerd) mag doorverkopen of doorspelen aan derden. En zorg dat u weet welke data voor welke periode bewaard blijven en welke richtlijnen gelden ten aanzien van beveiliging en andere afspraken waaraan uw leverancier gehouden is. Onderhandel over voorwaarden en leg deze contractueel vast in een Service Level Agreement. Probeer van de leverancier in elk geval de volgende basale punten bevestigd te krijgen: 1. De leverancier zal uw gegevens niet delen met anderen 2. De leverancier bewaart uw gegevens zolang u wilt 3. De leverancier verwijdert uw gegevens zodra u dat wilt 4. De leverancier stelt u in staat uw gegevens terug te nemen en elders onder te brengen Ga na wat uw leverancier op dit punt aan waarborgen biedt en in hoeverre dat voldoende is. Bedenk dat ook in dit geval de leverancier er belang bij heeft om uw gegevens zorgvuldig te behandelen, want ook op dit punt lijdt de leverancier grote imagoschade als hij onzorgvuldig omgaat met gegevens. Een ander aandachtspunt is de operationele dienstverlening, zoals de afhandeling van calamiteiten en storingen. Let op de service van de helpdesk: wat zijn de openingstijden, hoe snel krijgt u een reactie en hoe snel worden calamiteiten en storingen afgehandeld? Verder is het belangrijk om te letten op de transitie; dit betreft de migratie van de bestaande ICToplossing naar de dienstverlening van de provider. Welke procedures, standaarden en ondersteuning hanteert de leverancier? Na afloop van het contract met de cloud provider moeten de opgeslagen gegevens in een of andere vorm toegankelijk blijven voor de instelling. Het is dus goed om een uitstapscenario te hebben, met procedures, standaarden en ondersteuning bij datamigratie. Spreek dit al af bij het afsluiten van het contract! 4

5 Eigen verantwoordelijkheden van de instelling Bij beveiliging geldt het adagium: een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Het is dan ook niet voldoende om alleen te kijken naar de kwaliteit en de maatregelen van de cloud provider. Ook de instelling zelf moet beveiliging goed organiseren en uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat nalatigheid door het eigen personeel (door verlies van laptops, USB-sticks en andere gegevensdragers) de voornaamste reden is dat gegevens op straat belanden. Besteed daarom in de instelling aandacht aan het opvoeden en informeren van de gebruikers: medewerkers, leerlingen/studenten en soms ook ouders. Wat wordt van hen verwacht op het gebied van beveiliging? Welke verantwoordelijkheden hebben zij in de omgang van gegevensdragers en het beheren van wachtwoorden? Leg de verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy en beveiliging van de provider, de instelling en dus ook de gebruikers zo nodig helder vast in een richtlijn of protocol. Daarmee geeft de instelling ook vertrouwen richting medewerkers, studenten en ouders! Kijk ook kritisch naar de infrastructuur en beheerorganisatie van de instelling. Is de infrastructuur goed beveiligd (externe dataverbinding, draadloos netwerk, toegang tot serverruimtes, toegang tot systemen, toegang tot PC s)? Is het identity management op orde? Is er een vorm van incidentmanagement? Tot slot: nuchter bekijken Besef dat een grote cloudleverancier meestal veel meer expertise in huis heeft dan uw organisatie om de beveiliging van gegevens goed te regelen. De cloud leverancier is een professionele speler, met vaak uitstekende technici en systeembeheerders. Men mag dan ook wel enig vertrouwen hebben in de continuïteit van de dienst! Meer informatie Dit artikel is gebaseerd op de Checklist Cloud Security van SURFnet en de publicatie Cloud computing in het onderwijs, van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Kijk op voor meer informatie over cloud computing. Zo kunt u hier de publicaties Cloud computing in het onderwijs, Dataportabiliteit voor Cloud Computing en De Wolk in het onderwijs gericht op de juridische aspecten van cloud computing downloaden. Ook vindt u hier de publicatie Checklist Cloud Security van SURFnet. 5

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Cloud computing: een kans voor scholen

Cloud computing: een kans voor scholen Cloud computing: een kans voor scholen Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dit artikel is verschenen in Vives d.d. april 2011 Mail lezen via Hotmail, rekeningen betalen via een internetbankierapplicatie

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Cloud security. Checklist en de te stellen vragen. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported.

Cloud security. Checklist en de te stellen vragen. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Cloud security Checklist en de te stellen vragen Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Meer informatie over deze licentie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Privacy en cloud computing OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Agenda - Wat is cloud computing? - Gevolgen voor verwerking data - Juridische implicaties 1 Wat is cloud computing? - Kenmerken: - On-demand self-service

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten:

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten: PRIVACY EN CLOUD Knelpunten: Wat is cloud? Soorten clouddiensten en de verschillen Wie is de verantwoordelijke? Wie heeft de beveiligingsverplichting? Is een bewerkersovereenkomst nodig? Waar staan de

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers Informatiebeveiliging en privacy Remco de Boer Ludo Cuijpers Voorstellen Remco de Boer Informatiearchitect Kennisnet (programma SION) Ludo Cuijpers MSc, MIM Expert informatiebeveiliging en privacy Werkzaam

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Cloud computing: het juridisch kader

Cloud computing: het juridisch kader Cloud computing: het juridisch kader Auteur: Willem-Jan van Elk en Miranda van Elswijk Steeds meer softwarediensten zijn altijd en overal beschikbaar via internet. Deze diensten worden cloud services genoemd.

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

0.1 Opzet Marijn van Schoote 4 januari 2016

0.1 Opzet Marijn van Schoote 4 januari 2016 Vragenlijst Cyber ISPS Versie Revisiebeschrijving Auteur Datum 0.1 Opzet Marijn van Schoote 4 januari 2016 0.99 Finale concept versie Marijn van Schoote 11 februari 2016 Doelstelling: De doelstelling van

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

BIJLAGE behorende bij ISO/IEC 27002: 2013 Grafimedia

BIJLAGE behorende bij ISO/IEC 27002: 2013 Grafimedia BIJLAGE behorende bij ISO/IEC 27002: 2013 Grafimedia Onderdeel van de Certificatienorm Informatiebeveiliging Uitgave van de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) Noodzaak Bijlagen behorende

Nadere informatie

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Privacy and Trust in the Digital Society Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Jeroen Terstegge NVvIR Amsterdam, 17 juni 2010 Even voorstellen mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP Directeur Privacyadviesbureau

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst STKKR verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant omdat de klant een software gebruikersovereenkomst (abonnement) met STKKR heeft. STKKR en de

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar de cloud

Whitepaper. In vijf stappen naar de cloud Whitepaper In vijf stappen naar de cloud Een whitepaper van UNIT4 IT Solutions 2013 In vijf stappen naar de cloud Steeds meer bedrijven zien in dat er met cloud technologie eigenlijk een nieuw platform

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Uitbesteding & Uitbestedingsrisico s. Ingrid Talsma Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018

Uitbesteding & Uitbestedingsrisico s. Ingrid Talsma Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018 Uitbesteding & Uitbestedingsrisico s Ingrid Talsma Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018 Agenda Agenda Het onderzoek Uitbesteding Opzet en doel Resultaten Inherent risico Beheersing van het uitbestedingsrisico

Nadere informatie

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Even voorstellen 2 Irmin Houwerzijl. Werkzaam bij Ordina. Ordina haar dienstverlening betreft o.a. traditionele hosting

Nadere informatie

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater.

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater. Janjoris van der Lei Gedelegeerd bestuurder LCP nv E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater Start Overzicht probleem Deel oplossingen Toekomstige oplossingen Wat doen

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Bijlage 1: Specificatie Diensten en Producten

Bijlage 1: Specificatie Diensten en Producten Bijlage 1: Specificatie Diensten en Producten Van deze Bijlage zijn naast het algemene deel uitsluitend die delen van toepassing die betrekking hebben op de Diensten en Producten die Verwerker op grond

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

JOOST WENT REMCO MATHIJSSEN ARNOUD RAEVEN

JOOST WENT REMCO MATHIJSSEN ARNOUD RAEVEN 2 JOOST WENT REMCO MATHIJSSEN ARNOUD RAEVEN 3 W E G A A N S T E M M E N Internet 1 2 Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In. SMS Add-In 1 gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/info

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager.

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager. Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager 27 november 2013 Workshop Privacy en Security Issues voor de contractmanager

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten.

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Paul Harmzen ControlSolutions Peter Potters - Informer 16 juni 2016 1. Actuele stand van zaken 2. Datalekken en Privacy Shield

Nadere informatie

Een praktische oplossing voor uw meldplicht datalekken

Een praktische oplossing voor uw meldplicht datalekken Een praktische oplossing voor uw meldplicht datalekken In vier stappen het lek gedicht! De redactie - 18 okt 2016 In het bedrijfsleven bestaat onrust over de nieuwe Meldplicht Datalekken mede ingegeven

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Partnering Trust in online services AVG. Vertrouwen in de keten

Partnering Trust in online services AVG. Vertrouwen in de keten AVG Partnering Trust in online services Vertrouwen in de keten De deadline voor het naleven van de nieuwe privacyregelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), nadert snel. De AVG maakt

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours

Informatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Pensioenfonds Chemours Versiebeheer Versie Datum Van Verspreid aan 0.1 J.W. Kinders W. Smouter Vroklage Goedkeuring Versie Goedgekeurd door Datum 2 INHOUD Algemeen

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Softcrow Trusted Electronic Services B.V. Privacy Verklaring. Pagina 1 van 9

Softcrow Trusted Electronic Services B.V. Privacy Verklaring. Pagina 1 van 9 Softcrow Trusted Electronic Services B.V. Privacy Verklaring Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Softcrow Trusted Electronic Services 4 3. Soorten gegevens en hun doel 5 4. Opslag en Beveiliging

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat: Privacy Policy AHC Computers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

IT Beleid Bijlage R bij ABTN

IT Beleid Bijlage R bij ABTN IT Beleid Dit document heeft 8 pagina s Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie V1.0 Bestuur 18 december 2018 Nieuwe bijlage i Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Scope van het IT Beleid 1 3. IT risico s

Nadere informatie

Uw samenwerking met New Media 2Day b.v. duidelijk vastgelegd in afspraken.

Uw samenwerking met New Media 2Day b.v. duidelijk vastgelegd in afspraken. Uw samenwerking met New Media 2Day b.v. duidelijk vastgelegd in afspraken. 1. Inhoudsopgave... 2 2. Privacy verklaring website New Media 2Day... 3 3. New Media 2Day B.V.... 4 Pagina 2 van 8 Wij zijn er

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Privacybeleid. Mankr8 Groep B.V. Charles Petitweg 11a 4827 HJ, Breda Tel

Privacybeleid. Mankr8 Groep B.V. Charles Petitweg 11a 4827 HJ, Breda   Tel Privacybeleid Mankr8 Groep B.V. (Mankr8 Groep) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Mankr8

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Case: Back-ups maken van Office 365. Belangrijke redenen voor organisaties om een back-up te maken van Office 365-data

Case: Back-ups maken van Office 365. Belangrijke redenen voor organisaties om een back-up te maken van Office 365-data Case: Back-ups maken van Office 365 Belangrijke redenen voor organisaties om een back-up te maken van Office 365-data 2 Inleiding Heeft u controle over uw Office 365-data? Heeft u toegang tot alle items

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Robert Beudeker Manager IT Operations Solution Architect

Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Robert Beudeker Manager IT Operations Solution Architect Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Manager IT Operations Robert Beudeker Solution Architect 11-10-2018 Agenda 1. Historie van Inholland Data Center 2013 naar Cloud 2017 2. Business Case 3. Consolidatie

Nadere informatie

Drie sleutelvragen over de Cloud Services Broker

Drie sleutelvragen over de Cloud Services Broker januari 2018 Drie sleutelvragen over de Cloud Services Broker Drie sleutelvragen over de Cloud Services Broker 1 Drie sleutelvragen over de Cloud Services Broker Tot voor kort was cloud computing vooral

Nadere informatie