Rapport luchtkwaliteit Gemeente Oegstgeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest"

Transcriptie

1 Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009

2 2

3 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2007 conform de Wet luchtkwaliteit. Deze wet is per 15 november 2007 van kracht. Vanwege inwerkingtreding van het onderdeel luchtkwaliteitseisen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer ( wet luchtkwaliteit ), zijn een aantal zaken rondom rapportageplicht veranderd. Een belangrijk onderdeel is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarbinnen het rijk, de provincies en de gemeenten samenwerken om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. In het kader van het NSL is een nieuw instrument, de saneringstool, ontwikkeld. De omvang van de saneringsopgave is op een eenduidige en uniforme wijze in kaart gebracht met behulp van de saneringstool. Het ministerie van VROM vindt dat consistentie in de gegevens ten aanzien van de rapportage van de luchtkwaliteit in Nederland van groot belang is. Daarom heeft ze besloten dat de jaarlijkse rapportage door gemeenten vanaf dit jaar (rapportage over 2007) met behulp van een rapportageversie van de saneringstool uitgevoerd moeten worden. Een belangrijk doel van de jaarlijkse rapportage is om de luchtkwaliteit te monitoren en op basis daarvan de nationale rapportage aan de Europese Unie op te stellen. Met de rapportagetool kan VROM in één keer deze nationale rapportage voor de EU maken. Het (voorheen) gebruikelijke traject van rapportages van gemeenten aan provincie en van provincie aan VROM wordt sinds 2008 niet meer gevolgd. Vanaf 2007 wordt de jaarlijkse rapportage via de rapportageversie van de saneringstool door Goudappel Coffeng in opdracht van VROM bekend gemaakt. Hierbij worden alleen de invoergegevens voor de berekeningen en de resultaten van de concentraties stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ) weergegeven. (Voor de overige stoffen (benzeen, koolmonoxide, lood, zwaveldioxide, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen) geldt dat in heel Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden.) Stikstofdioxide (NO 2 ) Er komen geen overschrijdingen voor van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van NO 2 (40 g/m 3 ).(provinciale/gemeentelijke wegen). Hierdoor worden geen personen blootgesteld aan een te hoge concentratie stikstofdioxide. In totaal wordt langs 0 meter snelweg A44 de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. Hierbij worden geen personen aan te hoge concentraties blootgesteld. Fijn stof (PM 10 ) Na aftrek van de zeezoutbijdrage, komen geen overschrijdingen van grenswaarde van de 24- uurgemiddelde concentratie van fijn stof voor. De jaargemiddelde concentratie van PM 10 overschrijdt nergens de wettelijke grenswaarde (40 g/m 3 ). Er zijn langs de A44 geen overschrijdingen van de grenswaarden. Er worden dan ook geen personen aan te hoge concentraties blootgesteld. Vergelijking rapportage 2006 en 2007 In de rapportage van 2006 zijn er langs de gemeentelijke/provinciale wegen zeven overschrijdingen van de grenswaarde voor stikstofdioxide geconstateerd. In 2007 zijn er geen overschrijdingen meer geconstateerd. 3

4 Net als in 2006 zijn er in 2007 geen overschrijdingen van de grenswaarde voor het jaargemiddelde fijn stof geconstateerd. Voor wat betreft het aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde fijn stof. In 2006 was het aantal overschrijdingen nog op vier locaties groter dan 35. In 2007 is het aantal overschrijdingen nergens groter dan 35. De afname van het aantal locaties met een overschrijding van de grenswaarde en de concentratiedaling ten opzichte van het voorgaande jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van het CAR II rekenmodel. In het CAR II model 7.0 is naast de actualisatie van de achtergrondconcentraties en meterologische gegevens, de dubbeltellingscorrectie aangepast, de meteogegevens specifieker toegewezen en een meer gedetailleerde beschrijving van de emissies van het o.a. verkeer. Hierdoor komen de resultaten van het CAR II model steeds beter overeen met de landelijke meetresultaten. Verder wordt er in dit model gerekend met gescheiden rijbanen. Indien in een binnenstedelijke situatie niet wordt gerekend met gescheiden rijbanen, blijken de resultaten te laag uit te vallen. Conclusie Binnen de gemeente Oegstgeest worden er in 2007 langs de gemeentelijke/provinciale wegen geen grenswaarden overschreden. Er worden geen personen blootgesteld aan te hoge concentraties. Naar aanleiding van deze rapportage is de gemeente niet verplicht om voor het komende jaar plannen op te stellen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het is de verwachting dat door het schoner worden van de autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide alleen maar lager wordt. Er worden in de toekomst dan ook geen overschrijdingen van de grenswaarden verwacht. In totaal wordt langs 0 meter snelweg A44 de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. Hierbij worden geen personen aan te hoge concentraties blootgesteld. Ook voor wat betreft fijn stof zijn er langs de A44 geen overschrijdingen van de grenswaarden. Er worden dan ook geen omwonenden aan te hoge concentraties blootgesteld. 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding Algemeen Wettelijk kader luchtkwaliteit Milieubeleid 7 2. Gebruikte gegevens en methoden Het CAR II model 8 3. Resultaten en beoordeling Stikstofdioxide Fijn stof Vergelijking rapportage 2006 en Toekomstverwachtingen Conclusies Bijlagen 11 5

6 1. Inleiding 1.1. Algemeen In dit rapport wordt de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest beschreven voor het jaar Vanwege inwerkingtreding van het onderdeel luchtkwaliteitseisen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer ( wet luchtkwaliteit ), zijn een aantal zaken rondom rapportageplicht veranderd. Een belangrijk onderdeel is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarbinnen het rijk, de provincies en de gemeenten samenwerken om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. In het kader van het NSL is een nieuw instrument, de saneringstool, ontwikkeld. De omvang van de saneringsopgave is op een eenduidige en uniforme wijze in kaart gebracht met behulp van de saneringstool. Het ministerie van VROM vindt dat consistentie in de gegevens ten aanzien van de rapportage van de luchtkwaliteit in Nederland van groot belang is. Daarom heeft ze besloten dat de jaarlijkse rapportage door gemeenten vanaf dit jaar (rapportage over 2007) met behulp van een rapportageversie van de saneringstool uitgevoerd moeten worden. Een belangrijk doel van de jaarlijkse rapportage is om de luchtkwaliteit te monitoren en op basis daarvan de nationale rapportage aan de Europese Unie op te stellen. Met de rapportagetool kan VROM in één keer deze nationale rapportage voor de EU maken. Het (voorheen) gebruikelijke traject van rapportages van gemeenten aan provincie en van provincie aan VROM wordt sinds 2008 niet meer gevolgd. Daarom geldt er voor deze rapportage een andere planning. In de voorgaande jaren werd de rapportage luchtkwaliteit opgesteld door de milieudienst West- Holland. De benodigde verkeer- en andere invoergegevens werden door de milieudienst zelf verzameld. Deze werden in het meest recente CAR II model ingevoerd. De rekenresultaten vond u terug in tabellen en werden ook ter verduidelijking weergegeven op een plattegrond. Vanaf 2007 wordt de jaarlijkse rapportage via de rapportageversie van de saneringstool door Goudappel Coffeng in opdracht van VROM bekend gemaakt. Hierbij worden alleen de invoergegevens voor de berekeningen en de resultaten van de concentraties stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ) weergegeven. (Voor de overige stoffen (benzeen, koolmonoxide, lood, zwaveldioxide, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen) geldt dat in heel Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden.) De milieudienst West-Holland heeft ter verduidelijking van de bovengenoemde resultaten dit rapport opgesteld. Wellicht ten overvloede wijst de milieudienst erop dat zij geen invloed heeft gehad op de resultaten die door VROM bekend zijn gemaakt. Er is alleen de mogelijkheid geweest om de invoergegevens in de rapportagetool te controleren en zonodig aan te vullen of te corrigeren. Dit heeft de milieudienst gedaan. Eventuele vragen over de resultaten zullen wij dan ook aan Infomil moeten stellen Wettelijk kader luchtkwaliteit Uit deze rapportage blijkt of de gemeente aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen uit de Wet milieubeheer voldoet. Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Aan hoofdstuk 5 is een titel toegevoegd: titel 5.2 luchtkwaliteitseisen. Deze regelgeving vervangt het Besluit luchtkwaliteit

7 Het doel van de wet is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Daartoe zijn in de wet luchtkwaliteitsnormen vastgelegd. De normen zijn op basis van gezondheidskundige aspecten bepaald, maar ook onder de norm kunnen gezondheidseffecten optreden, zij het vooral bij mensen die er gevoelig voor zijn, zoals kinderen en ouderen. Bij concentraties onder de 40 μg/m 3 neemt de kans op effecten wel geleidelijk af. Voor fijn stof is geen gezondheidskundige grenswaarde vast te stellen. De luchtkwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden en plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM 10 ), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen opgenomen. Grenswaarden geven een niveau van de luchtkwaliteit aan dat, op een aangegeven tijdstip (2005 voor fijn stof en 2010 voor stikstofdioxide) moet zijn bereikt. Plandrempels geven het kwaliteitsniveau aan waarboven het maken van plannen verplicht is. Die plannen zijn erop gericht om uiterlijk op de bij de grenswaarden vermelde termijnen aan de grenswaarden te voldoen. Het niveau van de plandrempels ligt boven dat van de grenswaarden, en wordt jaarlijks aangescherpt tot het jaar wanneer de plandrempels op hetzelfde niveau liggen als de grenswaarden. Indien de grenswaarde wel wordt overschreden maar de voor dat jaar geldende plandrempel niet, is de verwachting dat de luchtkwaliteit zal verbeteren door het effect van generieke maatregelen. De gemeenten hoeven dan geen lokale maatregelen te treffen maar moeten voor die locaties wel jaarlijks de luchtkwaliteit vaststellen. Bij overschrijden van plandrempels zijn er wel lokale maatregelen nodig. Tabel 1: Overzicht van luchtkwaliteitsnormen Stof Type norm NO 2 Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m 3 ) * Plandrempel (jaargemiddelde in µg/m 3 ) PM 10 Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m 3 ) Grenswaarde (24-uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m 3 ) * Jaar waarin de grenswaarde voor de betreffende stof moet zijn gehaald Milieubeleid In 2003 is door de Milieudienst West-Holland het milieubeleidsplan vastgesteld. De belangrijkste ambities ten aanzien van luchtkwaliteit in dit milieubeleidsplan zijn: In 2010 vinden geen overschrijdingen van de grenswaarden uit het besluit luchtkwaliteit meer plaats; Op het merendeel van de plaatsen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de concentratie aan luchtverontreinigende stoffen beduidend lager dan de grenswaarden; Verkeer en bedrijvigheid veroorzaken minder luchtverontreiniging. In het kader van een tussentijdse evaluatie van genoemd milieubeleidsplan is de Milieuagenda 2010 opgesteld. De milieuagenda laat de resultaten zien van de afgelopen periode maar zet ook op de agenda wat er nog moet gebeuren om de doelstellingen van het milieubeleidsplan voor 2010 te halen. De in het milieubeleidsplan en de milieuagenda genoemde ambities op het gebied van luchtkwaliteit zullen, daar waar mogelijk, geconcretiseerd worden in specifieke maatregelen in het uitvoeringsprogramma milieu voor Oegstgeest. Deze maatregelen en de maatregelen uit de landelijke en provinciale actieprogramma s moeten er voor zorgen dat bovenstaande doelen worden bereikt. 7

8 2. Gebruikte gegevens en methoden In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de rapportage tot stand is gekomen. De rapportage 2007 is in opdracht van het ministerie van VROM gemaakt door Goudappel Coffeng. De benodigde gegevens in de rapportagetool heeft Goudappel Coffeng gehaald uit de Regionale verkeersmilieukaart (RVMK). In de RVMK zijn de verkeerscijfers voor het jaar 2005 opgenomen. Voor het bepalen van de verkeerscijfers voor 2007 is een groeipercentage van 1 % per jaar aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de gegevens voor de snelwegen aangeleverd, de provincie voor de provinciale wegen. De berekening heeft plaatsgevonden volgens de `Regeling beoordeling luchtkwaliteit` die op 15 maart 2008 van toepassing was. In de rapportagetool is voor de berekeningen gebruik gemaakt van drie rekenmodellen: - het VLW-model van ECN voor autosnelwegen - het CAR II model versie Het pluim Snelweg model van TNO voor het onderliggend wegennet voorzover vallend binnen toepassingsbereik standaard rekenmethode 2. De resultaten van de drie modellen zijn in de rapportagetool gecumuleerd. Het uiteindelijke resultaat is een concentratie op 5 meter voor stikstofdioxide en 10 meter voor fijn stof. Verder is de concentratie op de gevel bepaald. De concentraties voor de gevel worden in dit rapport alleen getoond indien er op respectievelijk 5 of 10 meter van de wegrand overschrijdingen van de grenswaarden aanwezig zijn. Bij de berekening voor 2007 is bij de aanwezigheid van een middenberm, cumulatie van gescheiden rijbanen toegepast. Dit is een nieuwe systematiek die ook in de saneringstool wordt toegepast en die meer recht doet aan de invloed van beide rijbanen op de luchtkwaliteit. In veel binnenstedelijke situaties bleek namelijk de veronderstelling dat verkeersemissies worden uitgestoten vanaf het midden van de middenberm te leiden tot een onderschatting van de berekende concentraties. In voorgaande rapportagejaren is voor de luchtkwaliteit langs de wegen steeds het wegvak berekend met de hoogste concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Voorwaarde bij de keuze van dit wegvak was wel dat het wegvak representatief moest zijn voor het overgrote deel van de weg. In deze rapportage is de luchtkwaliteit berekend voor ieder wegvak van ong. 100 meter. In de eerste planning zouden de resultaten van de rapportage 1 augustus 2008 beschikbaar zijn. Deze planning is niet gehaald. Uiteindelijk waren de resultaten vanaf 24 november 2008 beschikbaar. De resultaten zijn aangeleverd in de vorm van een plattegrond en spreadsheetbestand met de in- en uitvoergegevens. De plattegronden zijn in dit rapport terug te vinden. Hierop is naast de gemeentelijke- en provinciale wegen ook de luchtkwaliteit langs de rijkswegen te zien Het CAR II model Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het CAR II-model (versie 7.0.). Het CAR II model wordt jaarlijks door TNO in opdracht van het ministerie van VROM geactualiseerd met betrekking tot achtergrondconcentraties en meteorologische gegevens. In 2008 zijn er enkele aanpassingen in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (SRM1) doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn verwerkt in CAR. Samengevat betreft het de volgende aanpassingen: 8

9 De dubbeltellingcorrectie is aangepast: naast kaarten met achtergrondconcentraties zal CAR gebruik maken van kaarten met dubbeltellingcorrecties die door VROM bekend worden gemaakt. De dubbeltelling strekt zich tot drie cellen aan weerzijden van een snelweg uit. De vuistregel voor dubbeltelling mag niet meer worden gebruikt. De meteogegevens in SRM1, zijn specifieker toegewezen aan de locatie waarop gerekend wordt. CAR rekent met de meteofactor die behoort bij de gridcel van de gekozen rekenlocatie. De meteofactoren worden aangeboden via APS-bestanden. Met ingang van 2008 voert het MNP de concentratieberekeningen ten behoeve van de Grootschalige Concentraties Nederland (GCN kaarten) voor alle bronnen uit op een resolutie van 1x1 km. Daarnaast is uitgegaan van een meer gedetailleerde of betere beschrijving van de emissies van verkeer, fijn stof uit stallen en fijn stof door op- en overslag activiteiten. Als gevolg hiervan zijn het hoofdwegennet en diverse andere bronnen beter zichtbaar in de GCNkaarten. De concentraties in de gridcellen waarbinnen hoofdwegen liggen, zullen nu bijvoorbeeld duidelijk hoger zijn dan nabijgelegen gridcellen waarbinnen geen hoofdwegen liggen. CAR 7.0 is de implementatie van standaard rekenmethode 1 (zie Regeling beoordeling). CAR geeft inzicht in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. CAR II werkt op basis van klassen (straattypen, snelheidsklassen etc.). Mede door deze klasse-indeling is CAR II minder geschikt voor complexe situaties. Hiervoor zijn uitgebreidere modellen zoals bijvoorbeeld Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen beschikbaar of kan windtunnelonderzoek worden uitgevoerd. De concentraties in straten en langs wegen kunnen ook worden vastgesteld met behulp van metingen. De methode is bedoeld voor het berekenen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij een weg. Bij toepassing van deze methode voldoet de beschouwde situatie aan de volgende voorwaarden: a. de weg ligt in een stedelijke omgeving; b. de maximale rekenafstand is de afstand tot de bebouwing, met een maximum van 30 of 60 meter ten opzichte van de wegas, afhankelijk van het straattype; c. er is niet of nauwelijks sprake van een hoogteverschil tussen de weg en de omgeving; d. langs de weg bevinden zich geen afschermende constructies; e. de weg is vrij van tunnels. CAR II is niet geschikt voor: - rekenen in situaties die buiten SRM1 van de Regeling beoordeling vallen. 9

10 3. Resultaten en beoordeling Stikstofdioxide De achtergrondconcentratie bepaalt voor het grootste deel de hoogte van de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide. In de bijlage is een kaart opgenomen met de resultaten op 5 meter van de wegrand. Uit de resultaten blijkt dat langs de gemeentelijke en provinciale wegen de grenswaarde niet wordt overschreden. De maximale concentratie stikstofdioxide is 38,6 µg/m 3. Deze is geconstateerd langs de Rijnzichtweg. In totaal wordt langs 0 meter snelweg A44 de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. De maximale concentratie is 39,3 µg/m 3.( grenswaarde is 40 µg/m 3 ) Hierbij worden geen personen aan te hoge concentraties blootgesteld Fijn stof Voor fijn stof geldt hetzelfde als stikstofdioxide namelijk dat de achtergrondconcentratie voor het grootste deel de hoogte van de concentraties fijn stof bepaalt. In de bijlage zijn kaarten opgenomen met de resultaten van zowel de jaargemiddelde concentraties van PM 10 als het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde norm voor PM 10 Uit de resultaten blijkt dat de grenswaarden niet worden overschreden. De maximale concentraties fijn stof is 22,8 µg/m 3.( grenswaarde is 40 µg/m 3 ) Het maximale aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde fijn stof is 20 keer. Voor wat betreft fijn stof zijn er langs de A4 geen overschrijdingen van de grenswaarden. Er worden dan ook geen personen aan te hoge concentraties blootgesteld Vergelijking rapportage 2006 en 2007 In de rapportage van 2006 zijn er langs de gemeentelijke/provinciale wegen zeven overschrijdingen van de grenswaarde voor stikstofdioxide geconstateerd. In 2007 zijn er geen overschrijdingen meer geconstateerd. Net als in 2006 zijn er in 2007 geen overschrijdingen van de grenswaarde voor het jaargemiddelde fijn stof geconstateerd. Voor wat betreft het aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde fijn stof. In 2006 was het aantal overschrijdingen nog op vier locaties groter dan 35. In 2007 is het aantal overschrijdingen nergens groter dan 35. De afname van het aantal locaties met een overschrijding van de grenswaarde en de concentratiedaling ten opzichte van het voorgaande jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van het CAR II rekenmodel. In het CAR II model 7.0 is naast de actualisatie van de achtergrondconcentraties en meterologische gegevens, de dubbeltellingscorrectie aangepast, de meteogegevens specifieker toegewezen en een meer gedetailleerde beschrijving van de emissies van het o.a. verkeer. Hierdoor komen de resultaten van het CAR II model steeds beter overeen met de landelijke meetresultaten. Verder wordt er in dit model gerekend met gescheiden rijbanen. Indien in een binnenstedelijke situatie niet wordt gerekend met gescheiden rijbanen, blijken de resultaten te laag uit te vallen. 10

11 4. Toekomstverwachtingen Het is de verwachting dat door het schoner worden van de autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide in de toekomst alleen maar lager wordt. Er worden in de toekomst dan ook geen overschrijdingen van de grenswaarden verwacht. 5. Conclusies Binnen de gemeente Oegstgeest worden er in 2007 langs de gemeentelijke/provinciale wegen geen grenswaarden overschreden. Er worden geen personen blootgesteld aan te hoge concentraties. Naar aanleiding van deze rapportage is de gemeente niet verplicht om voor het komende jaar plannen op te stellen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het is de verwachting dat door het schoner worden van de autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide alleen maar lager wordt. Er worden in de toekomst dan ook geen overschrijdingen van de grenswaarden verwacht. In totaal wordt langs 0 meter snelweg A44 de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. Hierbij worden geen personen aan te hoge concentraties blootgesteld. Voor wat betreft fijn stof zijn er langs de A44 geen overschrijdingen van de grenswaarden. Er worden dan ook geen omwonenden aan te hoge concentraties blootgesteld. 6. Bijlagen - Jaargemiddelde concentratie NO 2 op 5 meter van de wegrand. - Jaargemiddelde concentratie PM 10 op 10 meter van de wegrand. - Aantal dagen overschrijding van de grenswaarde voor PM 10 op 10 meter van de wegrand 11

12 Concentratie in µg/m ³ 0-30,5 30,5-35,5 35,5-40,5 40,5-46,5 >46,5 N Kilometers Jaargemiddelde concentratie NO2 (expositieafstand) 2007 Gemeente Oegstgeest Rappportagetool 2007 Kenmerk: IFM003/Bkf Datum: 1 oktober 2008

13 Aantal dagen >40 N Kilometers Aantal dagen overschrijding grenswaarde PM10 (expositieafstand) 2007 Gemeente Oegstgeest Rappportagetool 2007 Kenmerk: IFM003/Bkf Datum: 1 oktober 2008

14 Concentratie in µg/m ³ 0-30,5 30,5-35,5 35,5-40,5 40,5-46,5 >46,5 N Kilometers Jaargemiddelde concentratie PM10 (expositieafstand) 2007 Gemeente Oegstgeest Rappportagetool 2007 Kenmerk: IFM003/Bkf Datum: 1 oktober 2008

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : oktober 2010 Projectnummer: 10030944 Status rapport:

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom Datum rapport : november 2009 Projectnummer:

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek dossier : BA5527 registratienummer : MD-AF20120789 versie

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: 2 mei 2006 Opsteller rapport: drs. F. Klaassen Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Haarlemmerliede

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Datum 1 maart 2011 Kenmerk WWK086/Kzj/0873 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven

Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven Rapport luchtkwaliteit 2006 Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Uden in de provincie

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJNEN 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 2004/107/EG en 2008/50/EC Colof on Contactpersonen:

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Herontwikkeling De Waag, Lelystad

Herontwikkeling De Waag, Lelystad Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept Gemeente Lelystad December 2009 v1 concept Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept dossier : C7490-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

PlatformLucht Limburg. Handreiking. Luchtkwaliteit en RO. Schone lucht we doen het samen

PlatformLucht Limburg. Handreiking. Luchtkwaliteit en RO. Schone lucht we doen het samen PlatformLucht Limburg Handreiking Luchtkwaliteit en RO 2009 Schone lucht we doen het samen Inhoudsopgave 1. Inleiding: Platform Lucht Limburg p. 5. 2. Luchtkwaliteit en Ruimtelijke Ordening p. 6. 2.1.

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht

Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur: Gerlof Wijnja Datum 02 augustus 2010 PAM004/Wjg/0085 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Het Projectbureau

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Onderzoek luchtkwaliteit

BIJLAGE 3. Onderzoek luchtkwaliteit BIJLAGE 3 Onderzoek luchtkwaliteit Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie