Atmosfeeronderzoek bij SRON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atmosfeeronderzoek bij SRON"

Transcriptie

1 Atmosfeeronderzoek bij SRON Hans Schrijver 1, Ilse Aben 1, Frank Helderman 1, Quintus L. Kleipool 2 1 Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON), Utrecht 2 Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON), Groningen 1 Inleiding SRON, de Stichting Ruimteonderzoek Nederland, met vestigingen in Utrecht en Groningen, houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van instrumenten voor het doen van waarnemingen in en vanuit de ruimte, en het verwerken en interpreteren van deze waarnemingen. Een deel van deze inspanningen is gericht op het waarnemen van de aarde, en meer in het bijzonder van de aardse atmosfeer. In dit kader is SRON betrokken bij de bouw van, en de waarnemingen met verschillende instrumenten. Er is het Global Ozone Monitoring Experiment (GOME), in april 1995 gelanceerd aan boord van de ERS- 2 satelliet van ESA, een spectrometer met een oplossend vermogen van 0,2 0,4 nm in het ultraviolet en het zichtbare gebied ( nm). Doel is het meten van concentraties van sporengassen in de atmosfeer over de gehele aarde door middel van spectra van het door de atmosfeer verstrooide zonlicht. Voor dat doel heeft ERS-2 een baan die in drie dagen het gehele aardoppervlak bestrijkt. De lancering van de directe opvolger van GOME, het instrument SCIAMACHY (Scanning and Imaging Spectrometer for Atmospheric Cartography) aan boord van de Envisat-satelliet, eveneens van ESA, wordt eind 1999 verwacht. Voor een deel is dit instrument identiek aan GOME, maar het golflengtebereik is uitgebreid naar het infrarood (tot 2400 nm). Hierdoor kunnen concentraties van belangrijke broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas gemeten worden. Ook het meten van koolmonoxideconcentraties is mogelijk. In vergelijking met GOME worden ook de meetmogelijkheden uitgebreid: waar GOME alleen recht naar beneden kan kijken (de zogenaamde nadir-mode), kan SCIAMACHY ook naar de rand van de aarde kijken, en zelfs de opkomst van zon en maan door de atmosfeer waarnemen. In het submillimetergebied worden waarnemingen verricht met het instrument ASUR (Airborne Submillimeter Receiver). Dit instrument, een heterodyne-ontvanger die werkt in de gebieden en GHz, meet vanuit een vliegtuig op stratosferische hoogte (12 km) in het noordpoolgebied aan het eind van de poolwinter. Doel is het meten van concentraties van gassen die een rol spelen in de ozonchemie (ClO, HCl, O 3,N 2 O) via de profielen van de emissielijnen van die gassen in dit golflengtegebied. Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat een belangrijke doelstelling van de metingen het leveren van gegevens voor atmosferische chemie is, bijvoorbeeld het verbeteren van chemische transportmodellen. In alle fasen van de interpretatie speelt echter de atmosferische fysica een belangrijke rol. Voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens uit de spectra moet het stralingstransport door de atmosfeer goed begrepen worden, inclusief de molecuulfysica die de verstrooiings- en absorptie-eigenschappen van de atmosferische gassen bepaalt. Anderzijds vertellen verdelingen van sporengassen in de atmosfeer iets over de dynamica van de atmosfeer, terwijl ook omgekeerd die dynamica een belangrijke input vormt voor chemische transportmodellen. In het volgende zullen wij de raakvlakken van SRON met de atmosferische fysica illustreren aan de hand van twee voorbeelden.

2 2 Atmosfeermetingen met het GOME breadboard model Het onderzoek beschreven in dit hoofdstuk wordt verricht in samenwerking met D. Stam en O. Hasekamp van de Vrije Universiteit Amsterdam en het KNMI, en P. Stammes van het KNMI. 2.1 Inleiding Op 21 april 1995 is de ERS-2 satelliet gelanceerd met aan boord het GOME instrument. Tijdens de zgn. validatiefase van GOME (waarin de resultaten voor fysische en chemische parameters afgeleid uit de eerste metingen werden vergeleken met waarden verkregen met andere methodes) is een aantal problemen geïdentificeerd met betrekking tot de calibratiegegevens. Een aantal van die problemen is een direct gevolg van het feit dat GOME in lucht is gecalibreerd en nu in de ruimte in vacuüm operationeel is. Daarom heeft SRON, samen met het KNMI en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, een voorstel bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ingediend voor het gebruik van het GOME Breadboard Model (BBM), een kopie van het GOME instrument. Met het GOME BBM is een aantal van de effecten bestudeerd zoals die ook zijn waargenomen met GOME na lancering. Hiertoe is een vacuümkamer aangepast waarin metingen met het GOME BBM onder gecontroleerde omstandigheden, zoals druk en temperatuur, zijn uitgevoerd. Met name veranderingen in de instrumentele respons wanneer het instrument in lucht of onder vacuüm wordt gebruikt zijn hiermee onderzocht. Naast deze instrumentkarakterisatiemetingen hebben wij met het GOME BBM ook atmosfeermetingen gedaan. Het GOME BBM is, ook voor metingen vanaf de grond, een vrij unieke spectrometer door de combinatie van groot spectraal bereik (ultraviolet, zichtbaar licht en nabij infrarood) en hoge spectrale resolutie (0,2 0,4 nm). De belangrijkste doelstelling van de atmosfeermetingen is het meten van de polarisatie van atmosferisch licht met hoge spectrale resolutie. Traditioneel worden polarisatiemetingen verricht met breedbandige kleurenfilters en neemt men impliciet aan dat de polarisatie langzaam varieert met de golflengte. Deze aanname wordt ook gemaakt bij de interpretatie van de GOME-metingen in de ruimte. Het GOME-instrument meet de intensiteit van het in de atmosfeer verstrooide zonlicht. Deze intensiteiten moeten echter gecorrigeerd worden voor de polarisatiegevoeligheid van het instrument en de polarisatie van het inkomende licht. De polarisatiegevoeligheid van het instrument is op aarde gecalibreerd en de polarisatie van het inkomende licht wordt door GOME in de ruimte met drie breedbandige kleurenfilters gemeten. Op basis van die drie metingen wordt het polarisatiegedrag van het gemeten licht als functie van de golflengte gereconstrueerd voor het hele spectrale bereik van GOME en gebruikt om de intensiteitsmetingen te corrigeren. Met het GOME BBM willen we de aannames testen die betrekking hebben op de GOME polarisatiemetingen in de ruimte. Daarnaast kunnen we ook iets bijdragen aan een beter begrip van polarisatie in de atmosfeer in het algemeen aangezien deze spectraal opgeloste polarisatiemetingen vrij uniek zijn. De samenwerking met het KNMI en de VU is hier van cruciaal belang omdat deze instituten een stralingstransportmodel (een model dat gebruikt wordt om het transport van licht door de atmosfeer te berekenen) ontwikkeld hebben waarbij ook rekening wordt gehouden met de polarisatie van het licht. De meeste stralingstransportmodellen nemen alleen de intensiteit van het licht in beschouwing. Naast de polarisatiemetingen zijn ook andere atmosfeermetingen gedaan waaronder zogenaamde zenitmetingen (recht omhoog) en directe zonsmetingen waarbij rechtstreeks op de zon gericht wordt. Deze metingen worden o.a. gebruikt om wat meer aanvullende gegevens over de atmosfeer te verkrijgen, zoals de hoeveelheid aërosol, ozon, waterdamp, waarmee we een aantal vrije parameters kunnen vastleggen in de polarisatiemodellering. Ook zijn er metingen verricht op het moment dat GOME boven Utrecht overkwam. Door op deze manier met twee identieke instrumenten gelijktijdig naar dezelfde atmosfeer te kijken onder bewolkte en niet-bewolkte omstandigheden hopen we meer te kunnen leren over de invloed van wolken op straling.

3 1.5 ozon optische dikte 1.0 Rayleighverstrooiing 0.5 zuurstof golflengte (nm) Figuur 1. Totale optische dikte bepaald m.b.v. de Langleymethode. Duidelijk herkenbaar zijn verschillende absorptiebanden van waterdamp, zuurstof en ozon, en de Rayleighverstrooiing. 2.2 De metingen en voorlopige resultaten De atmosfeermetingen worden verricht vanaf het dak van het SRON-gebouw in Utrecht. Een fiber brengt, via een gat in het dak, het licht naar de spectrometer. Om de verschillende soorten metingen te kunnen doen is een commerciële telescoop omgebouwd waarbij de telescoopbuis vervangen is door onze eigen optiek. Hiermee kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende openingshoeken, lenzen, het polarisatiefilter en afdekplaten. De telescoophouder is op afstand te besturen en stelt ons in staat naar elke gewenste richting aan de hemel te kijken. Voor de polarisatiemetingen wordt gebruik gemaakt van een draaibaar Glan-Thompson polarisatiefilter in combinatie met een lens. De polarisatie van het licht kan bepaald worden door met het polarisatiefilter in drie verschillende standen te meten. Op de fiber valt afhankelijk van de polarisatie van het atmosfeerlicht meer of minder licht dat vervolgens door de fiber gedepolariseerd wordt zodat de polarisatiegevoeligheid van het GOME BBM geen invloed heeft op de metingen. Polarisatiemetingen zijn uitgevoerd in verschillende kijkrichtingen bij verschillende zonshoogten en onder verschillende atmosferische condities. Aangezien we nog druk bezig zijn met de analyse van de polarisatiemetingen kunnen we op dit moment nog geen resultaten laten zien. Voor de directe zonsmetingen wordt gebruik gemaakt van een kleine openingshoek om zo min mogelijk last van verstrooid licht te hebben. Door de intensiteit te meten bij verschillende zonshoogten kan met de Langleymethode de optische dikte van de atmosfeer bij verschillende golflengten bepaald worden (zie figuur 1). Deze optische dikte wordt bepaald door Rayleighverstrooiing (aan stikstof en zuurstof), absorptie door gassen en de optische dikte van aërosolen. Rayleighverstrooiing is een goed

4 0.30 verhouding zuurstof zuurstof golflengte (nm) Figuur 2. Deling van twee zenitmetingen bij wisselend bewolkt weer. Bij sterkere bewolking wordt minder licht gemeten. Opvallend is dat dit in versterkte mate geldt voor de golflengtes waar o.a. zuurstof sterk absorbeert. begrepen verschijnsel en absorptielijnen zijn duidelijk herkenbaar waardoor de optische dikte van aërosolen eenvoudig bepaald kan worden. Het spectrale verloop van de optische dikte bevat informatie over de grootteverdeling van de aërosolen, een belangrijke fysische parameter in stralingstransportmodellen. Bij wisselend bewolkt weer is een merkwaardig effect te zien in de zenitmetingen. Wanneer twee spectra die vlak na elkaar genomen zijn op elkaar worden gedeeld, zijn absorptielijnen van bijv. zuurstof duidelijk herkenbaar (zie figuur 2). Een verklaring die hiervoor bedacht is door verschillende mensen, is dat door meervoudige Mie-verstrooiing aan druppeltjes het licht een aanzienlijk langere weg (meer dan 100 km!) door de atmosfeer aflegt dan het geval is zonder wolken. De kennis die wordt opgedaan met de GOME BBM (atmosfeer-)metingen zal op den duur moeten leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van de metingen met het GOME satellietinstrument en vergelijkbare satellietinstrumenten in de toekomst. 3 Meting van stratosferisch HCl, ClO en ozon Stratosferisch ozon beschermt de aarde tegen ultraviolette straling met golflengten korter dan circa 320 nm. De ozonlaag strekt zich uit van ongeveer 10 km tot 35 km, met een maximum in concentratie bij 20 km. Sedert enkele decennia is deze laag is onderhevig aan afbraak. De ontdekking, in 1985, van het antarctische ozongat kwam als een verrassing daar het toenmalige begrip van de atmosfeerchemie niet toereikend was om een zo grootschalige afbraak te verklaren. De verwaarlozing van de categorie van snelle heterogene chemische processen was hier de oorzaak van.

5 De ozonlaag wordt aangetast in verschillende katalytische cycli met als katalysatoren NO, Cl, en OH. Deze radicalen gaan een reactie aan met ozon, waarbij zuurstof en het oorspronkelijke radicaal vrijkomen. Zodoende kan een radicaal vele ozonmoleculen vernietigen voordat het inactief wordt. Ook reacties tussen deze radicalen zijn mogelijk, één daarvan zorgt voor de vorming van de zgn. reservoirgassen ClONO 2 en HCl. Zolang chloor en stikstof opgesloten blijven in deze vorm zijn ze inactief, en tasten ze de ozonlaag niet aan. De extreem lage temperaturen die optreden in de polaire winter zijn er verantwoordelijk voor dat deze reservoirgassen omgezet worden in de actieve vorm van chloor door middel van heterogene reacties op polaire stratosfeerwolken (PSC s) of supergekoelde vloeibare luchtdeeltjes. Door deze sterke toename in actief chloor wordt veel ozon afgebroken, terwijl terzelfder tijd geen nieuw ozon wordt aangemaakt of toegevoerd via dynamische processen. Zodoende kan de totale afbraak van de ozonlaag 30 à 60% bedragen. De PSC s ontstaan pas als de temperatuur onder 200 K zakt. Onder 195 K kunnen zich Nitric Acid Trihydrate (NAT) deeltjes vormen uit ClONO 2, waarbij veel chloor vrijkomt. Op de noordpool komen deze extreem lage temperaturen niet vaak voor. De afgelopen jaren zijn er echter regelmatig PSC s gesignaleerd en er is duidelijk sprake van zware ozondestructie boven de noordpool. De hiervoor vereiste afkoeling van de stratosfeer kan gedeeltelijk verklaard worden uit het broeikaseffect, waardoor de troposfeer opwarmt, en tegelijkertijd de stratosfeer afkoelt. Om een beter inzicht te verkrijgen in deze processen worden metingen verricht met behulp van een remote-sensinginstrument, gevlogen aan boord van een stratosferisch onderzoeksvliegtuig. Het instrument is een submillimeter heterodyne-ontvanger, die de thermische straling kan meten die wordt veroorzaakt door rotatie- en vibratieovergangen van de onderzochte moleculen. Daar de lijnspectra van deze moleculen onderhevig zijn aan drukverbreding, geeft het profiel van de emissielijn, samen met de intensiteit, informatie over de concentratie op verschillende hoogten in de atmosfeer. Met een geschikt algoritme is het mogelijk deze emissiespectra om te rekenen in concentratieprofielen van circa 10 tot 50 km hoogte met een resolutie van 5 tot 10 km. Het meten van atmosferische submillimeterstraling is niet eenvoudig. Ten eerste is de troposfeer bij deze golflengten niet doorzichtig wegens de sterke absorptie door waterdamp. Om dit effect te vermijden dient men te meten boven de tropopause, die bij de polen op ongeveer 10 km ligt maar in de tropen bij 17 km. Ten tweede zijn detectoren voor dit frequentiegebied problematisch. Ook is de hoogteresolutie sterk afhankelijk van de spectrale resolutie van de waarneming. Immers, de vorm van de lijn geeft de hoogte-informatie, terwijl de sterkte van de lijn schaalt met de totale concentratie. Een typische meting van de HCl lijn bij 625 GHz dient dan te worden gedaan met een resolutie van 1 MHz en een bandbreedte van 1,5 GHz. Een heterodyne radio-ontvanger is bij uitstek geschikt voor dit soort metingen, wegens de hoge spectrale resolutie. Heterodyne-detectie berust op het principe van mixing van het gemeten signaal en dat van een lokale oscillator in een niet-lineair element. De niet-lineariteit zorgt ervoor dat ook de harmonischen van de som- en verschilfrequenties versterkt worden. Als de signaal- en lokale frequenties dicht bij elkaar liggen zal de eerste verschilfrequentie laag zijn, en detecteerbaar met meer conventionele elektronica. Als niet-lineair element wordt vaak een Schottky-diode gebruikt; daar deze laatste echter niet erg gevoelig is bij hoge frequenties, werd voor dit experiment een supergeleidende tunneljunctie gebruikt. Hierin wordt de niet-lineariteit veroorzaakt door de quantumtunnelstromen. Voor deze toepassing werd een golfpijpmixer ontwikkeld, met daarin een supergeleidende junctie. De golfpijp heeft een afmeting van 100 m, en wordt afgekoeld tot vloeibare-heliumtemperatuur, samen met de eerste versterker. Dit is noodzakelijk om de junctie supergeleidend, en de ruis in de versterker zo laag mogelijk te houden. De lens op de golfpijp kijkt naar de atmosfeer door middel van optiek, die tevens de straling van de solid-state lokale oscillator bijmengt. Met deze Airborne Submillimeter Receiver (ASUR) zijn de afgelopen vier jaar metingen verricht (in samenwerking met de Universiteit van Bremen en het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) te Berlijn) tijdens de polaire winter boven de noordpool. Hierbij werden de concentratieprofielen gemeten van HCl, ozon en ClO. Dit laatste molecule is een belangrijk tussenproduct van de reactie van

6 Figuur 3. Concentratieprofielen van ClO en HCl zoals gemeten met ASUR in 1995 en De concentraties zijn uitgedrukt in ppb (parts per billion), het aantal deeltjes van de betreffende soort gedeeld door het totaal aantal deeltjes in een volume-eenheid, in De getrokken lijnen geven de meest waarschijnlijke waarden, de gestreepte de foutenmarge.

7 chloor met ozon. In de poolwinter treedt een zgn. polaire vortex op, een gesloten wervelwind rondom de pool, die transport tussen de gebieden buiten deze vortex en er binnen verhindert. Hierdoor kunnen binnen de vortex extreem lage temperaturen voorkomen. De vortex verdwijnt gedurende de polaire lente. Het welbekende ozongat treedt altijd op binnen de vortex. De metingen in 1995 werden gedaan buiten de polaire vortex,waar op dat moment geen ozondestructie plaatsvond. De metingen van 1996 werden daarentegen verricht binnen de vortex, en laten duidelijk zien dat de ClO-concentratie op 20 km sterk is toegenomen (zie figuur 3). De bijbehorende HCl-profielen tonen dat een gedeelte van dit geactiveerde chloor afkomstig moet zijn uit HCl op de corresponderende hoogte (20 km). Het grootste gedeelte is echter afkomstig uit het reservoirgas ClONO 2, waar geen metingen van beschikbaar zijn. Doordat de vorming van PSC s op ongeveer 20 km plaatsvindt, zal hier ook het meeste chloor geactiveerd worden, en dit is tevens de hoogte waarop ozon zijn maximale concentratie heeft. De toename van ClO alleen is echter niet genoeg om een gat in de ozonlaag te veroorzaken. ClO wordt pas na een reactie met atomair zuurstof weer geconverteerd naar actief atomair chloor. Dit atomaire zuurstof wordt aangemaakt door fotolyse van moleculair zuurstof, een reactie die pas optreedt bij voldoende zonlicht. Dit is tijdens de polaire winter niet het geval, maar wel in de vroege lente. Als echter de temperatuur lager is dan 200 K kan een reactie tussen twee ClO moleculen ook actief atomair chloor opleveren. Alleen als dit voor langere tijd aanhoudt zal er sprake zijn van zware ozonvernietiging. Dit komt op de zuidpool vaker voor dan op de noordpool daar de vortex bij de zuidpool stabieler is en de temperaturen daar gemiddeld lager zijn, een verschijnsel dat samenhangt met de geografische bijzonderheden van de gebieden: op de zuidpool ontbreken omringende landmassa s, die een verstorend effect op de vortex kunnen hebben. 4 Ander werk Tot slot noemen we enkele andere ontwikkelingen op het gebied van atmosfeeronderzoek bij SRON. Voor het eerder genoemde instrument SCIAMACHY worden algoritmen ontwikkeld om uit de gemeten infraroodspectra de concentraties van koolmonoxide, methaan en lachgas af te leiden. Hierin moet het stralingstransport door de atmosfeer en de werking van het instrument gesimuleerd worden. Het instrument zal naar verwachting wereldwijd variaties in de methaanconcentratie van minder dan 1%, en in de koolmonoxideconcentratie van enkele procenten kunnen detecteren. In ontwikkeling is het instrument SFINX (SRON Fabry-Pérot Interferometer Experiment) voor het meten van concentraties van het OH-radicaal, HCl, HO 2 en H 2 O 2 in de atmosfeer door middel van spectraallijnen tussen 65 en 90 m. Dit moet gebeuren door combinatie van een Fabry-Pérot interferometer en een hoge-temperatuur-supergeleiderbolometer werkend bij 90 K. De metingen zullen plaatsvinden in 1998 en 1999.

De aardse atmosfeer. Robert Parson Associate Professor Department of Chemistry and Biochemistry University of Colorado

De aardse atmosfeer. Robert Parson Associate Professor Department of Chemistry and Biochemistry University of Colorado De aardse atmosfeer Robert Parson Associate Professor Department of Chemistry and Biochemistry University of Colorado Vertaling en tekstbewerking: Gjalt T.Prins Cdß, Universiteit Utrecht Inleiding De ozonlaag

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35972 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wang, Qiang Title: Photon detection at subwavelength scales Issue Date: 2015-10-27

Nadere informatie

De Nederlandse bijdrage aan ENVISAT Arno Landewers, 13 januari 2010

De Nederlandse bijdrage aan ENVISAT Arno Landewers, 13 januari 2010 De Nederlandse bijdrage aan ENVISAT Arno Landewers, 13 januari 2010 De Europese ENVISAT satelliet is de eerste satelliet welke geheel ontwikkeld is voor observatie van de chemische samenstelling van de

Nadere informatie

Contents. Nederlandse samenvatting 1. Bibliography 6

Contents. Nederlandse samenvatting 1. Bibliography 6 Contents Nederlandse samenvatting 1 Bibliography 6 1 De terugkoppeling van protosterren op hun omgeving. Een onderzoek naar heet moleculair gas met Herschel Stervorming Het ontstaan van ons eigen zonnestelsel

Nadere informatie

Kenniscentrum. Inhoud

Kenniscentrum. Inhoud Kenniscentrum Ozon Twintig Vragen en Antwoorden over de Ozonlaag 30 augustus 2011 David Fahey, Michaela Hegglin, vrij vertaald door Mark Kroon(KNMI) Wetenschappers wereldwijd zijn al decennialang geïnteresseerd

Nadere informatie

Deeltoets TB151-II. Uitwerking vraagstuk 1)

Deeltoets TB151-II. Uitwerking vraagstuk 1) Deeltoets TB151-II Uitwerking vraagstuk 1) a) Ontvangst: straling van de zon (zonlicht) Afstaan: straling van de aarde (warmte-straling, IR van zwart lichaam) Verschil: golflengte Achtergrond: Spiro eq.

Nadere informatie

Bescherming ozonlaag: 20 jaar effectief beleid - een welkome waarheid

Bescherming ozonlaag: 20 jaar effectief beleid - een welkome waarheid Bescherming ozonlaag: 2 jaar effectief beleid - een welkome waarheid Bescherming ozonlaag: 2 jaar effectief beleid - een welkome waarheid Het ter bescherming van de ozonlaag bestaat twintig jaar. Dankzij

Nadere informatie

Oog voor detail. ozone monitoring instrument

Oog voor detail. ozone monitoring instrument ozone monitoring instrument Oog voor detail Het Ozone Monitoring Instrument (omi) is een satellietinstrument dat dagelijks wereldwijd metingen doet aan de samenstelling van de atmosfeer. Met deze metingen

Nadere informatie

Samenvatting NLT Aërosolen

Samenvatting NLT Aërosolen Samenvatting NLT Aërosolen Samenvatting door L. 2268 woorden 26 oktober 2015 6,9 26 keer beoordeeld Vak NLT 3.1 Wat zijn aërosolen? Aërosolen zijn kleine vaste of vloeibare deeltjes die in de lucht zweven.

Nadere informatie

115mm F/7 APO. Jupiter waarnemen

115mm F/7 APO. Jupiter waarnemen 115mm F/7 APO Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter Diameter 142.984 km Afstand tot de Zon 778 miljoen km Omlooptijd om Zon 11 jaar en 10 maanden

Nadere informatie

Telescoop: optica die licht vergaart in een focus. Detector: registreert, meet de flux. Zeer verschillende technieken voor verschillende golflengtes

Telescoop: optica die licht vergaart in een focus. Detector: registreert, meet de flux. Zeer verschillende technieken voor verschillende golflengtes Telescopen en detectors Telescoop: optica die licht vergaart in een focus Hoe groter, hoe gevoeliger Detector: registreert, meet de flux Hoge efficientie, lage ruis belangrijk Zeer verschillende technieken

Nadere informatie

Stratosfeer en ozonlaag. Dr. Michiel van Weele Atmosfeer- en Klimaatonderzoek KNMI, De Bilt

Stratosfeer en ozonlaag. Dr. Michiel van Weele Atmosfeer- en Klimaatonderzoek KNMI, De Bilt Stratosfeer en ozonlaag Dr. Michiel van Weele Atmosfeer- en Klimaatonderzoek KNMI, De Bilt De lezing van vandaag De start zien begrijpen klimaat effecten checken reactie verwachten In den beginnne Life

Nadere informatie

Bescherming Ozonlaag. Een gezonde ozonlaag lijkt dichterbij dan verstandig zongedrag. Brochure voor Wereldozondag, 16 september 2013

Bescherming Ozonlaag. Een gezonde ozonlaag lijkt dichterbij dan verstandig zongedrag. Brochure voor Wereldozondag, 16 september 2013 Bescherming Ozonlaag Een gezonde ozonlaag lijkt dichterbij dan verstandig zongedrag Brochure voor Wereldozondag, 16 september 2013 Uitgave van KNMI en RIVM Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 Bescherming

Nadere informatie

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud.

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Atmosfeer 11 mei 2017 TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 11 mei 2017, 13:30-16:30 uur

Tentamen Inleiding Atmosfeer 11 mei 2017 TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 11 mei 2017, 13:30-16:30 uur TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER 11 mei 2017, 13:30-16:30 uur E E R S T D I T L E Z E N!! 1. Vermeld duidelijk je NAAM en REGISTRATIENUMMER in de linkerbovenhoek van elk in te leveren foliovel (de foliovellen

Nadere informatie

Tentamen Optica. 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur

Tentamen Optica. 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur Tentamen Optica 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur Zet je naam en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees de 8 opgaven eerst eens door. De opgaven kunnen in willekeurige volgorde gemaakt

Nadere informatie

Interstellair Medium. Wat en Waar? - Gas (neutraal en geioniseerd) - Stof - Magneetvelden - Kosmische stralingsdeeltjes

Interstellair Medium. Wat en Waar? - Gas (neutraal en geioniseerd) - Stof - Magneetvelden - Kosmische stralingsdeeltjes Interstellair Medium Wat en Waar? - Gas (neutraal en geioniseerd) - Stof - Magneetvelden - Kosmische stralingsdeeltjes Neutraal Waterstof 21-cm lijn-overgang van HI Waarneembaarheid voorspeld door Henk

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Broeikaseffect

Werkstuk Maatschappijleer Broeikaseffect Werkstuk Maatschappijleer Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1897 woorden 18 januari 2003 6,4 35 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Wat is het broeikaseffect? Wat is het broeikaseffect nu precies?

Nadere informatie

Bescherming van je lichaam tegen UV licht

Bescherming van je lichaam tegen UV licht Bescherming van je lichaam tegen UV licht Document LC16002 Dr Jan H. Lichtenbelt Haren (GN) 2016. 1 Inleiding We hebben zonlicht nodig. Zonlicht voelt lekker warm en behaaglijk aan en het maakt ook nog

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is licht

Samenvatting. Wat is licht Samenvatting In dit onderdeel zal worden getracht de essentie van het onderzoek beschreven in dit proefschrift te presenteren zodanig dat het te begrijpen is door familie, vrienden en vakgenoten zonder

Nadere informatie

Chapter 8b Samenvatting Een katalysator is een stof die de snelheid van een chemische reactie verhoogt, zonder daarbij zelf verbruikt te worden. Boven

Chapter 8b Samenvatting Een katalysator is een stof die de snelheid van een chemische reactie verhoogt, zonder daarbij zelf verbruikt te worden. Boven Een katalysator is een stof die de snelheid van een chemische reactie verhoogt, zonder daarbij zelf verbruikt te worden. Bovendien kan door middel van een katalysator de selectiviteit van een reactie,

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Renema, Jelmer Jan Title: The physics of nanowire superconducting single-photon

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting De spectroscopie en de chemie van interstellaire ijs analogen Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven richt zich op laboratorium experimenten die astrochemische processen nabootsen onder

Nadere informatie

Uitwerking LES 21 N CURSSUS ) B De eigenschappen in de troposfeer bepalen in belangrijke mate de voorplating van radiogolven in de :

Uitwerking LES 21 N CURSSUS ) B De eigenschappen in de troposfeer bepalen in belangrijke mate de voorplating van radiogolven in de : 1) B De eigenschappen in de troposfeer bepalen in belangrijke mate de voorplating van radiogolven in de : A) VHF- en de HF- band ( HF- band werkt via de ionosfeer ruimte golven-) B) VHF band (troposfeer

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/40283 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hou, L. Title: Photothermal studies of single molecules and gold nanoparticles

Nadere informatie

Mondiale milieuproblemen Afbraak van STRATOSFERISCH OZON

Mondiale milieuproblemen Afbraak van STRATOSFERISCH OZON Mondiale milieuproblemen Afbraak van STRATOSFERISCH OZON Erik P.C. ROMBAUT,Master in Biology, Asst. Prof., LUCA. Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas (LUCA, school of Arts), Hoogstraat 51, B-9000 Gent

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Als je op een heldere nacht op een donkere plek naar de sterrenhemel kijkt, zie je honderden sterren. Als je vaker kijkt, valt het op dat sommige sterren zich verplaatsen langs

Nadere informatie

Satelliet Waarnemingen

Satelliet Waarnemingen Satelliet Waarnemingen TROPOMI Tropospheric Monitoring Instrument TROPOMI is een uniek satellietinstrument dat de luchtkwaliteit, het klimaat en de ozonlaag in de gaten houdt. Dit instrument draait op

Nadere informatie

Het samenspel tussen stof, gas, ijs, en protosterren Nederlands samenvatting

Het samenspel tussen stof, gas, ijs, en protosterren Nederlands samenvatting Het samenspel tussen stof, gas, ijs, en protosterren Nederlands samenvatting ABSTRACT. Onderzoek in de laatste decennia heeft uitgewezen dat de oorsprong en evolutie van het leven op aarde geworteld is

Nadere informatie

UHV transport van multilaagspiegels M. Driessen en T. Tsarfati FOM-Instituut voor Plasma Fysica Rijnhuizen, Nieuwegein, Nederland

UHV transport van multilaagspiegels M. Driessen en T. Tsarfati FOM-Instituut voor Plasma Fysica Rijnhuizen, Nieuwegein, Nederland UHV transport van multilaagspiegels M. Driessen en T. Tsarfati FOM-Instituut voor Plasma Fysica Rijnhuizen, Nieuwegein, Nederland Op het FOM Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen is een UHV transportsysteem

Nadere informatie

Klimaatmodellen. Projecties van een toekomstig klimaat. Wiskundige vergelijkingen

Klimaatmodellen. Projecties van een toekomstig klimaat. Wiskundige vergelijkingen Klimaatmodellen Projecties van een toekomstig klimaat Aan de hand van klimaatmodellen kunnen we klimaatveranderingen in het verleden verklaren en een projectie maken van klimaatveranderingen in de toekomst,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: ZONLICHT, KENMERKEN EN BESCHIKBAARHEID

HOOFDSTUK 2: ZONLICHT, KENMERKEN EN BESCHIKBAARHEID HOOFDSTUK 2: ZONLICHT, KENMERKEN EN BESCHIKBAARHEID 2.1. BASISEIGENSCHAPPEN VAN ZONLICHT...22 2.2. BESCHIKBAARHEID VAN ZONLICHT...25 2.2.1. Definities...25 2.2.2. Opsplitsing van globale in directe en

Nadere informatie

Energiebalans aarde: systeemgrens

Energiebalans aarde: systeemgrens Energiebalans aarde: systeemgrens Aarde Atmosfeer Energiebalans Boekhouden: wat gaat er door de systeemgrens? Wat zijn de uitgaande stromen? Wat zijn de ingaande stromen? Is er accumulatie? De aarde: Energie-instroom

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Hoofdstuk 10 Nederlandse samenvatting 10.1 Actieve melkwegstelsels Melkwegstelsels bestaan uit vele miljarden sterren die door zwaartekracht bijeen gehouden worden. Het licht van de meeste melkwegstelsels

Nadere informatie

GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert

GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert Samenvatting Deeltjes Detectie in Hoge Energie Fysica De positie waar de botsing heeft plaatsgevonden in een versneller

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Stralingseigenschappen van water in het heelal In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, bestaan sterrenstelsels niet enkel uit sterren, maar ook uit uitgestrekte gas-

Nadere informatie

Vandaag de dag komt men satellietbeelden overal tegen: in het weerbericht op tv, in de kranten en soms zelfs in de reclame.

Vandaag de dag komt men satellietbeelden overal tegen: in het weerbericht op tv, in de kranten en soms zelfs in de reclame. Deel II. De satellietbeelden Vanuit de ruimte kan men de aarde observeren en die observaties gebruiken om het weer te voorspellen, de klimaatsveranderingen te bestuderen, te meten of het ozongat groter

Nadere informatie

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1)

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1) 4 Verbranding Verbrandingsverschijnselen (4.1) Bij een verbranding treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rookontwikkeling, roetontwikkeling, warmteontwikkeling, vlammen, vonken.

Nadere informatie

TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE... EEN NIEUWE KOERS IN HET WETENSCHAPPELIJK RUIMTEONDERZOEK

TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE... EEN NIEUWE KOERS IN HET WETENSCHAPPELIJK RUIMTEONDERZOEK TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE... EEN NIEUWE KOERS IN HET WETENSCHAPPELIJK RUIMTEONDERZOEK De nieuwe strategie van SRON... De ruimte: de laatste grens. Dit is de nieuwe langetermijnstrategie

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/31602 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cuylle, Steven Hendrik Title: Hydrocarbons in interstellar ice analogues : UV-vis

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Het Weer 1. Wolken Als je vaak naar buiten kijkt zie je soms wolken. Aan dan vraag jij je soms wel eens af wat er allemaal in een wolk zit. Nou ik zal eens uitleggen hoe een wolk in elkaar zit. Een wolk

Nadere informatie

Modelleren van turbulente warmte en vocht stromingen in de atmosfeer met behulp van warmtebeelden van het aardoppervlak.

Modelleren van turbulente warmte en vocht stromingen in de atmosfeer met behulp van warmtebeelden van het aardoppervlak. Modelleren van turbulente warmte en vocht stromingen in de atmosfeer met behulp van warmtebeelden van het aardoppervlak Wim Timmermans Modelleren van stroming in de lucht: wat Dit gaat over: Het vinden

Nadere informatie

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Yorick de Wijs (KNMI) Veenendaal - 09 05 2019 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1 Klimaatverandering Oorzaken en risico s wereldwijd Trends en

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33101 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Kazandjian, Mher V. Title: Diagnostics for mechanical heating in star-forming galaxies

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Chemie overal is het boek dat op Nederlandse middelbare scholen voor het scheikunde onderwijs wordt gebruikt. Op een paar uitzonderingen na is deze titel inderdaadniet alleen op aarde maar ook ver daarbuiten

Nadere informatie

NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik

NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik Het klimaat is een complex systeem waarin fysische, chemische en biologische processen op elkaar inwerken. Die complexiteit

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Samenvatting voor de leek

Samenvatting voor de leek SUMMARY Summary 179 OPERANDO SXRD: A NEW VIEW ON CATALYSIS Samenvatting voor de leek In dit proefschrift presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek met behulp van röntgenkristallografie naar de structuur

Nadere informatie

Het imagen van de nachtzijde van Venus

Het imagen van de nachtzijde van Venus Het imagen van de nachtzijde van Venus De nachtzijde vanvenus - in het kort: Venus wordt omringd door een ondoordringbaar wolkendek, dat het planeetoppervlak volledig aan het zicht onttrekt. Op geen enkele

Nadere informatie

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa Samenvatting Het netvlies van het oog is niet gevoelig voor deze straling: het oog dat vlak voor het

Nadere informatie

Samenvatting. Een studie van individuele gouden nanodeeltjes met. niet-lineaire optische technieken

Samenvatting. Een studie van individuele gouden nanodeeltjes met. niet-lineaire optische technieken Een studie van individuele gouden nanodeeltjes met niet-lineaire optische technieken Heel globaal gaat mijn proefschrift over de interactie tussen lichtpulsen en gouden nanodeeltjes. Gouden nanodeeltjes

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36145 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36145 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36145 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Turner, Monica L. Title: Metals in the diffuse gas around high-redshift galaxies

Nadere informatie

spectrograaf. Omgekeerd, de horizontale spleet kan men zien als een horizontale balk in de pupil van het gemeten oog. Alleen het licht afkomstig uit

spectrograaf. Omgekeerd, de horizontale spleet kan men zien als een horizontale balk in de pupil van het gemeten oog. Alleen het licht afkomstig uit Samenvatting Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een nieuw optisch instrument voor onderzoek van het levende menselijk oog. Het instrument projecteert een lichtbundel in het oog. Een klein

Nadere informatie

Dikte van de ozonlaag,

Dikte van de ozonlaag, Indicator 24 september 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. De dikte van de ozonlaag is

Nadere informatie

UVB-SENSOR 0389 GEBRUIKERSHANDLEIDING

UVB-SENSOR 0389 GEBRUIKERSHANDLEIDING UVB-SENSOR 0389 GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Beschrijving De UVB-sensor is een lichtsensor die gevoelig is voor ultraviolet licht van het type

Nadere informatie

Je weet dat hoe verder je van een lamp verwijderd bent hoe minder licht je ontvangt. Een

Je weet dat hoe verder je van een lamp verwijderd bent hoe minder licht je ontvangt. Een Inhoud Het heelal... 2 Sterren... 3 Herzsprung-Russel-diagram... 4 Het spectrum van sterren... 5 Opgave: Spectraallijnen van een ster... 5 Verschuiving van spectraallijnen... 6 Opgave: dopplerverschuiving...

Nadere informatie

KNVWS Delft. Overzicht

KNVWS Delft. Overzicht Het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar KNVWS Delft 17 oktober 2017 Peter Siegmund KNMI Overzicht Het klimaat van de afgelopen 100 jaar: temperatuur, neerslag, diversen Het broeikaseffect Klimaatmodellen

Nadere informatie

Opmaak-Satelliet-pam 20-06-2005 16:47 Pagina 70

Opmaak-Satelliet-pam 20-06-2005 16:47 Pagina 70 Opmaak-Satelliet-pam 20-06-2005 16:47 Pagina 70 Saharastof veroorzaakt de bruine tinten in de bewolking boven onder andere Engeland en Schotland. De tint van de Noordzee ten noorden en noordwesten van

Nadere informatie

Verhogen van energie efficiëntie in industriële heaters

Verhogen van energie efficiëntie in industriële heaters Verhogen van energie efficiëntie in industriële heaters Arthur Groenbos Product Manager Gas Analyzers arthur.groenbos@nl.yokogawa.com M. 0651538935 Introductie Yokogawa gaat dieper in op het verbeteren

Nadere informatie

Hiatus: is de mondiale opwarming aan het vertragen?

Hiatus: is de mondiale opwarming aan het vertragen? Hiatus: is de mondiale opwarming aan het vertragen? In de periode 1998-2012 is de mondiale temperatuurtrend beduidend kleiner dan in de decennia ervoor. Deze trendbreuk wordt ook wel hiatus genoemd. De

Nadere informatie

Meteorologische gegevens,

Meteorologische gegevens, Bron: KNMI (2010, 2011). Indicator 30 november 2011 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Voor

Nadere informatie

* Je kunt natuurlijk ook foto s van de lucht maken met de gedraaide zonnebril voor de lens.

* Je kunt natuurlijk ook foto s van de lucht maken met de gedraaide zonnebril voor de lens. Licht in de lucht Proeven met polarisatie Gerard Stout Nodig: * digitale camera * polaroid zonnebril * zonnige dag Licht lijkt heel gewoon. Je merkt het nauwelijks op. Pas als het donker is, mis je licht

Nadere informatie

TENTAMEN. x 2 x 3. x x2. cos( x y) cos ( x) cos( y) + sin( x) sin( y) d dx arcsin( x)

TENTAMEN. x 2 x 3. x x2. cos( x y) cos ( x) cos( y) + sin( x) sin( y) d dx arcsin( x) FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN Opleiding Technische Natuurkunde Kenmerk: 46055907/VGr/KGr Vak : Inleiding Optica (4602) Datum : 29 januari 200 Tijd : 3:45 uur 7.5 uur TENTAMEN Indien U een onderdeel

Nadere informatie

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger Klimaatveranderingstand van de wetenschap Prof Wilco Hazeleger Achtergrond Wetenschap kan nooit absolute zekerheden bieden Het klimaatsysteem is complex Beperkingen in kennis en waarnemingen Beleid wil

Nadere informatie

Lichtverstrooiing en lichtgeleiding

Lichtverstrooiing en lichtgeleiding Lichtverstrooiing en lichtgeleiding Materiaal: Uitvoering: Zaklamp Laserpointer Laserwaterpas Doorzichtige plastic fles Doorzichtig bakje Melk Boortje Lichtverstrooiing: Neem een doorzichtig plastic bakje

Nadere informatie

Reactiesnelheid (aanvulling 8.1, 8.2 en 8.3)

Reactiesnelheid (aanvulling 8.1, 8.2 en 8.3) Reactiesnelheid (aanvulling 8.1, 8. en 8.3) Uit een aantal experimenten (zie 8.1 en 8.) bleek het volgende: De reactiesnelheid hangt af van: deeltjesgrootte concentratie temperatuur katalysatoren In 8.3

Nadere informatie

Die aantrekkingskracht noemt men ook de zwaartekracht.

Die aantrekkingskracht noemt men ook de zwaartekracht. Als we iets uit onze hand loslaten, valt het steeds op de grond. Als we springen, komen we vanzelf weer op de grond terecht. Voorwerpen en lichamen worden als het ware naar de aarde toegetrokken. Die aantrekkingskracht

Nadere informatie

Werkstuk ANW Ozonproblematiek

Werkstuk ANW Ozonproblematiek Werkstuk ANW Ozonproblematiek Werkstuk door een scholier 2070 woorden 3 mei 1999 6,8 34 keer beoordeeld Vak ANW De term 'ozongat' is bij iedereen bekend. Maar wat is het? Hoe groot is het? Wat veroorzaakt

Nadere informatie

gaan. Er wordt hierbij veel warmte ontwikkeld die voor vervorming van de kristallen zorgt. Door deze vervorming wordt radiële dubbelbrekendheid in

gaan. Er wordt hierbij veel warmte ontwikkeld die voor vervorming van de kristallen zorgt. Door deze vervorming wordt radiële dubbelbrekendheid in Samenvatting Microscopen geven ons al eeuwen inzicht in biologische processen en maken het mogelijk om kleine structuren in vaste stoen te bekijken. Om nog kleinere structuren te kunnen bekijken zijn steeds

Nadere informatie

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURKUNDE. Kenmerk: /Gor/Hsa/Rrk. Datum: TENTAMEN

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURKUNDE. Kenmerk: /Gor/Hsa/Rrk. Datum: TENTAMEN FACULTEIT TECHNISCHE NATUURKUNDE Kenmerk: /Gor/Hsa/Rrk Datum: Vak : Inleiding Optica (4602) Datum : 9 januari 200 Tijd : 9.00 uur - 2.0 uur TENTAMEN Indien U een onderdeel van een vraagstuk niet kunt maken

Nadere informatie

CFK s als drijfgassen

CFK s als drijfgassen 038 1 CFK s als drijfgassen Inleiding Drijfgassen vinden hun toepassing in spuitbussen. Een groep van verbindingen die aanvankelijk bijzonder geschikt leek als drijfgas, de zogenaamde fluorchloorkoolstofverbindingen

Nadere informatie

Steef Peters (peters@waterinsight.nl) www.bluelegmonitor.com IVM-VU. Water Insight (2005) BlueLeg Monitor(2012)

Steef Peters (peters@waterinsight.nl) www.bluelegmonitor.com IVM-VU. Water Insight (2005) BlueLeg Monitor(2012) WISP blauwalgen monitoring met remote sensing Steef Peters (peters@waterinsight.nl) www.bluelegmonitor.com Met enige illustraties uit: Blue-green catastrophe: NIOO PhD thesis by Stefan Simis en daaruit

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

Radioastronomie Marijke Haverkorn

Radioastronomie Marijke Haverkorn Radioastronomie Marijke Haverkorn Sterrenkunde onderzoekt alle soorten straling in het electromagnetisch spectrum gamma röntgen ultraviolet infrarood radio zichtbaar licht Eén melkwegstelsel, vele gezichten

Nadere informatie

Over aardobservatie en onze atmosfeer: GLOBE Aerosolen KNMI, NSO, NEMO SLC, GLOBE Nederland

Over aardobservatie en onze atmosfeer: GLOBE Aerosolen KNMI, NSO, NEMO SLC, GLOBE Nederland Over aardobservatie en onze atmosfeer: GLOBE Aerosolen KNMI, NSO, NEMO SLC, GLOBE Nederland Elise Hendriks November 2013 GLOBE Aerosolen GLOBE Education Program in Nederland: Aerosolen... geeft mooie beelden

Nadere informatie

Aerosolen. Voortgezet onderwijs 2e fase

Aerosolen. Voortgezet onderwijs 2e fase Aerosolen Voortgezet onderwijs 2e fase Welkom bij GLOBE Welkom bij het GLOBE programma. Door mee te doen met GLOBE, maak je onderdeel uit van een internationaal netwerk van duizenden scholen in meer dan

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1310 woorden 20 juni 2006 6,2 45 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het Broeikaseffect Inhoudsopgave Inleiding 1.0 Wat is het broeikaseffect?

Nadere informatie

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019 Basiscursus Sterrenkunde Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019 Deze les Zijn er nog na vorige keer nog vragen? Deze les: Planeten in het zonnestelsel Zonnestelsel - overzicht Mercurius Is de

Nadere informatie

Ruimteonderzoek in Nederland

Ruimteonderzoek in Nederland Ruimteonderzoek in Nederland Of; de kruisbestuiving tussen wetenschap en technologie Gerard Cornet, stafmedewerker SRON 1 Wat is ruimteonderzoek? Wetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van satellieten

Nadere informatie

Ozon en ultraviolette straling: 1997

Ozon en ultraviolette straling: 1997 Ozon en ultraviolette straling: 1997 Waarnemingen en onderzoek in Nederland en België Een gezamenlijke BIRA-KMI-KNMI-RIVM-uitgave over ozon- en UV-onderzoek in Nederland en België, met medewerking van

Nadere informatie

Samenvatting ANW broeikaseffect ( 2e Schoolexamen Week 7 )

Samenvatting ANW broeikaseffect ( 2e Schoolexamen Week 7 ) Samenvatting ANW broeikaseffect ( 2e Schoolexamen Week 7 ) Samenvatting door een scholier 3435 woorden 12 februari 2009 7,2 25 keer beoordeeld Vak ANW ANW 2e Schoolexamen Week 7 Broeikaseffect De aarde

Nadere informatie

PLANETENSTELSELS IN ONZE MELKWEG. Opgaven

PLANETENSTELSELS IN ONZE MELKWEG. Opgaven VOLKSSTERRENWACHT BEISBROEK VZW Zeeweg 96, 8200 Brugge - Tel. 050 39 05 66 www.beisbroek.be - E-mail: info@beisbroek.be PLANETENSTELSELS IN ONZE MELKWEG Opgaven Frank Tamsin en Jelle Dhaene De ster HR

Nadere informatie

Het circulair polarisatiefilter

Het circulair polarisatiefilter Het circulair polarisatiefilter Soms zie je wel eens foto's met een schitterende diepblauwe lucht. Dit kun je doen met een nabewerkingprogramma als Photoshop, maar het kan ook al in de originele foto.

Nadere informatie

GEEF STERRENKUNDE DE RUIMTE! SPECTROSCOPISCH ONDERZOEK VAN STERLICHT INTRODUCTIE

GEEF STERRENKUNDE DE RUIMTE! SPECTROSCOPISCH ONDERZOEK VAN STERLICHT INTRODUCTIE LESBRIEF GEEF STERRENKUNDE DE RUIMTE! Deze NOVAlab-oefening gaat over spectroscopisch onderzoek van sterlicht. Het is een vervolg op de lesbrief Onderzoek de Zon. De oefening is bedoeld voor de bovenbouw

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20925 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20925 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20925 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Tabak, F.C. Title: Towards high-speed scanning tunneling microscopy Issue Date:

Nadere informatie

Klimaatverandering. Urgentie in Slow Motion. Bart Verheggen ECN

Klimaatverandering. Urgentie in Slow Motion. Bart Verheggen ECN Klimaatverandering Urgentie in Slow Motion Bart Verheggen ECN http://klimaatverandering.wordpress.com/ @Bverheggen http://ourchangingclimate.wordpress.com/ De wetenschappelijke positie is nauwelijks veranderd

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

VIER JAAR HEMELHELDERHEID METINGEN IN UTRECHT

VIER JAAR HEMELHELDERHEID METINGEN IN UTRECHT VIER JAAR HEMELHELDERHEID METINGEN IN UTRECHT Er staat sinds augustus 2009 een meter om de nachtelijke hoeveelheid licht te meten op het dak van een woonboot in Utrecht. het is een SQM_EL van de firma

Nadere informatie

Satelliet-tracking. Nico Janssen PA0DLO. Interessedag Amateursatellieten 2015 Apeldoorn,

Satelliet-tracking. Nico Janssen PA0DLO. Interessedag Amateursatellieten 2015 Apeldoorn, Satelliet-tracking Nico Janssen PA0DLO Interessedag Amateursatellieten 2015 Apeldoorn, 2015-04-25 Baanparameters Bronnen Space-Track.org (afkomstig van JSpOC) Amateurs Afgeleide bronnen CelesTrak AMSAT-NA

Nadere informatie

Tipping points door methaan Van Groenland tot Groningen

Tipping points door methaan Van Groenland tot Groningen 1 Tipping points on ice Tipping points on ice Tipping points door methaan Van Groenland tot Groningen dr. ir. Anneke van de Boer (NESSC / Universiteit Utrecht) 0 KNAG Geo Future School Met inhoudelijke

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33044 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Lamberts, Agneta Luciana Matthanja (Thanja) Title: Unraveling the surface formation

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dunnen, Angela den Title: Surface-structure dependencies in catalytic reactions

Nadere informatie

Inleiding Astrofysica College 3 10 oktober Ignas Snellen

Inleiding Astrofysica College 3 10 oktober Ignas Snellen Inleiding Astrofysica College 3 10 oktober 2016 15.45 17.30 Ignas Snellen Straling, energie en flux Astrofysica: licht, atomen en energie Zwartlichaamstralers (black body) Stralingswetten Een object dat

Nadere informatie

naarmate de afstand groter wordt zijn objecten met of grotere afmeting of grotere helderheid nodig als standard rod of standard candle

naarmate de afstand groter wordt zijn objecten met of grotere afmeting of grotere helderheid nodig als standard rod of standard candle Melkwegstelsels Ruimtelijke verdeling en afstandsbepaling Afstands-ladder: verschillende technieken nodig voor verschillend afstandsbereik naarmate de afstand groter wordt zijn objecten met of grotere

Nadere informatie

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN 3(4) VMBO-TGK,

Nadere informatie

Radiotelescopen. N.G. Schultheiss

Radiotelescopen. N.G. Schultheiss 1 Radiotelescopen N.G. Schultheiss 1 Inleiding In de module Het uitdijend Heelal hebben we gezien dat het heelal steeds groter wordt. Bijgevolg zijn de lichtstralen van melkwegstelsels die ver van ons

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie

Fysica 2 Practicum. Er bestaan drie types van spectra voor lichtbronnen: lijnen-, banden- en continue spectra.

Fysica 2 Practicum. Er bestaan drie types van spectra voor lichtbronnen: lijnen-, banden- en continue spectra. Fysica 2 Practicum Atoomspectroscopie 1. Theoretische uiteenzetting Wat hebben vuurwerk, lasers en neonverlichting gemeen? Ze zenden licht uit met mooie heldere kleuren. Dat doen ze doordat elektronen

Nadere informatie

Electron Paramagnetic Resonance and Electron Nuclear Double Resonance Spectroscopy at 275 GHz

Electron Paramagnetic Resonance and Electron Nuclear Double Resonance Spectroscopy at 275 GHz Electron Paramagnetic Resonance and Electron Nuclear Double Resonance Spectroscopy at 275 GHz Proefschrift van H. Blok Verdediging 29 november 2006 Samenvatting In dit proefschrift wordt de constructie

Nadere informatie

Samenvatting Chemie Overal 3 havo

Samenvatting Chemie Overal 3 havo Samenvatting Chemie Overal 3 havo Hoofdstuk 3: Reacties 3.1 Energie Energievoorziening Fossiele brandstoffen zijn nog steeds belangrijk voor onze energievoorziening. We zijn druk op zoek naar duurzame

Nadere informatie